Dr. Selami DEMİRKOL *

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dr. Selami DEMİRKOL *"

Transkript

1 HAKSIZ OLARAK ÖDENDİĞİ TESPİTLE İADESİNE HÜKMOLUNAN VERGİ ASLINA, VERGİ YARGI(SININ)/CININ FAİZ YÜRÜTMEME ÇELİŞKİSİ ANAYASA YARGISININ VERGI YARGI(SINA)/CINA YÖN VERMESI SÜRECINDE VERGI USULÜ İDARI YARGILAMA USULÜ UYGULAMASININ YARGIÇ TERCIHINE BIRAKILAMAZLIĞI ÜZERINE BIR DENEME THE CONFLICT OF THE TAX COURT S/JUDGE S NOT APPLYING INTEREST TO THE TAX, COLLECTED UNJUSTLY, EVEN THOUGH THE COURT GRANTS A DECISION FOR THE REFUND OF SUCH TAX AN ESSAY ON THE SUBJECT THAT THE TAX PROCEDURE-ADMINISTRATIVE PROCEDURE JURISDICTION CANNOT BE LEFT TO THE DISCRETION OF THE JUDGE WHILE THE TAX JUSTICE/JUDGES ARE IN THE PROCESS OF BEING DIRECTED BY THE CONSTITUTIONAL JUSTICE Dr. Selami DEMİRKOL * Öz İdari yargı sistemimiz içerisinde önemli bir yere sahip olan Vergi Mahkemeleri, haksız yere ödenmiş olan vergilerin iadesine hükmederken, davacıların faiz taleplerini reddetmektedir. Ret gerekçesine 213 sayılı Yasa nın 112/4 maddesi hükmü gösterilmektedir. Vergi idarecilerinin uygulama maddesi olan bu hüküm, Vergi Mahkemesi yargıçları tarafından da referans alınması çelişki oluşturmaktadır sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu Vergi Yargılaması için de birincil bir kaynaktır. Belirtilen davaların tam yargı davası kapsamında değerlendirilip faiz taleplerinin de bu kapsamda incelenmesi gerekmektedir. Danıştay 4., 7. Daire ve Vergi Dava Daireleri Genel Kurulu bu yönde kararlar vermiştir. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Eko-Elda Avee/Yunanistan kararı da bu konuda ilkeler getirmiştir. Bu karar Anayasa Mahkemesi nce de ölçü olarak alınmış ve 213 sayılı Yasa nın 112/4 maddesi nihayet iptal edilmiştir. Vergi Yargısının faiz talebini ret gerekçesi hukuk aleminde artık yoktur. * İstanbul Bölge İdare Mahkemesi Hakimi 45

2 MALİ Anahtar Sözcükler: Haksız Ödenen Vergi, Faiz Talebi, 213 Sayılı Yasa nın 112/4 maddesi, Vergi Yargılaması, Tam Yargı Davası, Anayasa Mahkemesi İptal Kararı, Eko-Elda Avee/Yunanistan Kararı Abstract Tax Courts, that have a substantial place in our Administrative Justice system, had been rejecting the claims on the interest, while granting a decision on the return of unjustly paid taxes. The legal ground of the rejection had been indicated by the court as the article 112/4 of the Law no It created conflicts that the section of the law, mentioned, that had been applied to the Tax Administrators, was being referred to by the judges at the Administrative Court. The primary source of the Tax Jurisdiction is the Administrative Procedure Law no. 2577, and the cases mentioned above are considered as a suit of full dispute, therefore, the interest claims shall be examined by taking this matter into account. The Council of State 4 th and 7 th sections and Plenary Session of Tax Law Divisions of the Council of State have also granted decisions in this respect. As a matter of fact The European Court of Human Rights has set some principles regarding this issue with the judgment in Eko-Elda Avee v. Greece. The Constitutional Court, taking that decision as a measurement, has annulled the section 112/4 of the Law no The legal ground of the Tax Court s rejection on the interest claims no longer exists in the Legal World. Key Words: Unjustly paid tax, claim on the interest, the article 112/4 of the Law no.213, Tax Jurisdiction, the Suit of Full Dispute, Annulment Decision of the Constitutional Court, Judgment in Eko-Elda Avee vs. Greece 46

3 Haklı olmak, güçlü olmaktan iyidir (Gencel, 2006, 18) GİRİŞ Türk İdari Yargı Sistemi nde vergi yargılaması oldukça önemli yer tutmaktadır. İlk derece yargılama yetkisine sahip olan vergi mahkemeleri bu sistem içerisinde özel görevli yargı yerleri olarak bilinmektedir. Anayasa, Uluslararası Sözleşmeler, Kanunlar, Kanun Hükmünde Kararnameler, Tüzük ve Yönetmeliklerin referans norm olarak alındığı vergi yargılamasında da 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu ile belirlenen usul uyarınca yargılama yapılmaktadır. Ancak, idari yargılama usulü uygulamasında, vergi mahkemelerinin tercihen kimi zaman 213 sayılı Vergi Usul Kanunu na uygunluk aradıkları gözlemlenmektedir. Bu bağlamda dikkat çeken ve öne çıkan ise, haksız ve hukuka aykırı bir şekilde ödenmiş olan vergilerin geri ödenmesine hükmedilmesine karşın, faiz taleplerinin ret edilmesi olgusu kendini göstermektedir. Faiz talepleri ret edilirken de 2577 sayılı Yasa da değil de, 213 sayılı Yasa nın 112/4 maddesine atıfta bulunulmaktadır. Adeta bir çelişki oluşturan bu tablo, Danıştay Vergi Dava Daireleri ile Vergi Dava Daireleri Kurulu kararlarına rağmen süre gelmekte idi. Anayasa Mahkemesi önüne götürülen 213 sayılı Yasa nın 112/4 maddesinin iptali ve iptal kararında yer verilen gerekçe, vergi yargı(sına)/ cına referans olması gündem almaktadır. Zira, İdari Yargılama Usulü Yasası idari yargıda görev yapan tüm yargı yerleri ve yargıçların yargılama sırasında ilk başvuru kaynağıdır. İşte biz, bu denemede, Anayasa yargısını çözüm üretme nihayetine götüren geleneksel vergi yargısının ürettiği çelişkili süreci vermeye çalışmaktayız. 1) 1982 ANAYASASI KURALLARI Faiz Talebinin Karşılanmasının Anayasal Altyapısı 1982 Anayasasının 2. maddesinde Hukuk Devleti İlkesi ne yer verilmiştir. 47

4 Hukuk Devleti İlkesi nin de olmazsa olmazı, idarenin yargısal denetime tabi tutulmasıdır. 10. maddesinde herkesin kanun içinde eşit olduğu vurgulanmıştır. 35. maddesinde de mülkiyet hakkı düzenlenmiştir. Yine 73. madde de vergi ödevi başlığı altında düzenleme yapılmıştır. İdarenin sorumluluğunu düzenleyen yargı yolu başlıklı 125. maddesinde ise 1. fıkrasında idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karış yargı yolunun açık olduğu belirtilerek, 8. Son fıkrasında da idare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür. hükmü yer almaktadır. (T.C. Anayasa, 9 Kasım 1982) Bu kurallar bir bütün olarak alındığında idari yargı yeri önüne götürülen tam yargı davasında idarenin ödemede gecikmesi söz konusu ise tazminata hükmedilirken faize de hükmedilmesi idarenin sorumluluğu, eşitlik ilkesi, mülkiyet hakkı gereği ve hukuk devleti ilkesinin uygulamasının sonucu olmalıdır. Diğer bir ifade ile faiz talebinin karşılanması için Anayasada gerekli alt yapı mevcuttur diyebiliriz. 2) AVRUPA İNSAN HAKLARI SÖZLEŞMESİNE EK 1 NOLU PROTOKOLÜN 1. MADDESİ- MÜLKİYET HAKKI- Faizin Mülkiyet Hakkı Kapsamında Değerlendirilmesi Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi (AİHS) ne Ek 1 No lu Protokolün Mülkiyetin Korunması başlıklı 1. maddesinde Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Herhangi bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle ve yasada öngörülen koşullara ve uluslararası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin, mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez. ilkeleri yer almaktadır. 1 1 Protokol 1 in 1. Madde metni Avrupa Konseyi Yayınlarından Avrupa Antlaşmaları Serisi No:5 ten alınmıştır. 48

5 Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM) bu maddeyi yorumla, faizi, mülkiyet hakkı olarak değerlendirerek, uzun süre mülkiyetten mahrum bırakılmayı telafi için faiz ödenmesi gerektiğine dair ilkeler getirmiştir. 3) 2577 SAYILI İDARİ YARGILAMA USULÜ KANUNU İdari Yargıcın Yargılama Usulünde Birincil Başvuru Kaynağı 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun (T.C. Yasalar, ) 2. maddesinde idari dava türleri arasında tam yargı davası da sayılmış olup, idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan davalar şeklinde tanımı yapılmıştır. İptal ve Tam Yargı Davaları başlıklı 12. maddesinde de İlgililer haklarını ihlal eden bir idari işlem dolayısıyla Danıştay a ve idare ve vergi mahkemelerine doğrudan doğruya tam yargı davası veya iptal ve tam yargı davalarını birlikte açabilecekleri gibi ilk önce iptal davası açarak bu davanın karara bağlanması üzerine, bu husustaki kararın veya kanun yollarına başvurulması halinde verilecek kararın tebliği veya bir işlemin icrası sebebiyle doğan zararlardan dolayı icra tarihinden itibaren dava süresi içinde tam yargı davası açabilirler. Bu halde de ilgililerin 11 inci madde uyarınca idareye başvurma hakları saklıdır. Yasa nın 28. maddesinin 6. fıkrasında ise Tazminat ve vergi davalarında kararın idareye tebliğinden itibaren infazın gecikmesi sebebiyle idarece kanuni gecikme faizi ödenir. hükmü öngörülmüştür. Bu hükümlerden çıkarılabileceği gibi yasa koyucu 2577 sayılı Yasayı idare ve vergi mahkemeleri ayrımı yapmaksızın usul ve uygulama yasası olarak geliştirmiştir. Özellikle 12. maddede tam yargı davalarının, idare ve vergi mahkemelerinde görülebileceği çok açıktır. Burada önem arz eden tam yargı davasının konusu vergi ve benzeri mali yükümlülük ise vergi mahkemesi, bunların dışında ise idare mahkemesinin görev alanına giriyor olmasıdır. Bu bağlamda, idare mahkemelerince görülen tam yargı davalarında tazminata hükmedildiğinde, talep var ise, mutlaka faize de hükmedilmektedir. Aynı şekilde vergi mahkemelerince de, haksız olarak ödendiği tespit edilerek geri ödenmesine karar verilen vergi aslı için talep var ise tartışmasız faiz de ödenmesi gerekmektedir. 49

6 Oysa, yukarıda aktardığımız 2577 sayılı Yasa kuralları adeta bilmezlikten gelinerek faiz konusunda 2577 sayılı Yasa yerine 213 sayılı Yasa nın 112. maddesinin 4. fıkrasına başvurulmaktadır. Bu da idari yargılama usulünü uygulamak durumunda olan idare ve vergi mahkemeleri arasında vergi mahkemeleri açısından bir çelişki oluşturmaktadır. 4) 213 SAYILI VERGİ USULÜ KANUNU NUN FAİZ İLE İLGİLİ 112/4 MADDESİ Vergi Mahkemesi Hakimlerinin Referans Olarak Aldıkları Düzenleme 213 sayılı Vergi Usulü Kanunu nun (T.C. Yasalar, ) 112. maddesinde: 1. İkmalen, re sen veya idarece tarh olunan vergiler, taksit zamanlarından evvel tahakkuk etmişse taksit süreleri içinde; taksit süreleri kısmen veya tamamen geçtikten sonra tahakkuk etmişse; geçmiş taksitler, tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. 2. Memleketi terk ve ölüm gibi mükellefiyetin kalkmasını mucip haller dolayısıyla beyan üzerine tarh olunan vergiler, beyanname verme süreleri içinde ödenir. Mükellefin, vadeleri mezkür süreden sonra gelen vergileri de aynı süre içinde alınır. Memleketi terk edenlerin, ölenlerin veya benzeri haller dolayısıyla mükellefiyetleri kalkanların ikmalen, re sen veya idarece tarh olunan vergileri tahakkuk tarihinden başlayarak bir ay içinde ödenir. Bu fıkrada yazılı tahsil süreleri Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun mucibince teminat gösterildiği takdirde, Vergi Kanunu ile belli taksit zamanına kadar ve taksit zamanı geçmiş ise üç ay uzatılır. 3. Vergi mahkemesinde dava açma dolayısıyla 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununun 27 nci maddesinin 3 numaralı fıkrası gereğince tahsili durdurulan vergilerden taksit süreleri geçmiş olanlar, vergi mahkemesi kararına göre hesaplanan vergiye ait ihbarnamenin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde ödenir. Ayrıca ikmalen, re sen veya idarece yapılan tarhiyatlarda : (1)(2) 50

7 a) Dava konusu yapılmaksızın kesinleşen vergilere, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, son yapılan tarhiyatın tahakkuk tarihine kadar; b) Dava konusu yapılan vergilerin ödeme yapılmamış kısmına, kendi vergi kanunlarında belirtilen ve tarhiyatın ilgili bulunduğu döneme ilişkin normal vade tarihinden itibaren, yargı organı kararının tebliğ tarihine kadar; Geçen süreler için 6183 sayılı Kanuna göre tespit edilen gecikme zammı oranında gecikme faizi uygulanır. Gecikme faizi de aynı süre içinde ödenir. Gecikme faizinin hesaplanmasında ay kesirleri nazara alınmaz. 4. (Ek bent: 22/7/ /2 md.) Fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faiz, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödenir. Uzlaşılan vergilerde gecikme faizi; uzlaşılan vergi miktarına, (a) fıkrasında belirtilen tarihten itibaren uzlaşma tutanağının imzalandığı tarihe kadar geçen süre için uygulanır. Dava açılması nedeniyle tahsili duran vergi ve cezalar mükellefler tarafından istenildiği takdirde davanın devamı sırasında da kısmen veya tamamen ödenebilir. 5. (Ek fıkra: 28/12/ /4 md.) İhtirazi kayıtla beyan edilip ödendikten sonra yargı kararına göre iade edilip yine yargı kararı uyarınca tahsili gereken vergilere, iade tarihinden yargı kararının vergi dairesine tebliği tarihine kadar geçen süre için bu maddede yer alan esaslar dahilinde 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında gecikme faizi hesaplanır. hükmü yer almaktadır. 213 sayılı Yasa nın aktardığımız bu maddesi ile ilgili olarak hakim-uygulayıcı olup bilimsel çalışmalarda bulunanlar Hatta bu düzenlemenin faiz hakkı sağlayan bir düzenleme olmak bir tarafa, genel hükümlere göre faiz işletilmesinin pozitif engeli olduğu bile düşünülebilir (Ermumcu, 51

8 2010, 9) denilerek Ancak yasanın bu düzenlemesine rağmen, vergi yargısı kararı gereği iade edilen vergilere faiz uygulanmasına mani bir hal olmadığı gibi, Anayasanın, idari yargının sorumluluk hukukuyla ilgili yerleşik uygulamalarının ve hakkaniyetin de gereği(dir) (Ermumcu, 2010, 12) olmaktadır görüşü paylaşılmıştır. Bunların yanı sıra 213 sayılı Yasada faiz ile ilgili düzenlemenin yer aldığı 112. maddenin 4. fıkrası.. mahkemece iadesine karar verilen vergiler için faize de hükmedilmesi gerektiğini ifade eden bir düzenleme olmadığı açıktır (Hacıgül, 2008, 1) görüşünü de aktarmakta fayda görmekteyiz. Denilebilir ki; 112. madde, vergi idarecileri için yazılmış vergi usulünü düzenleyen kurallar içermektedir. Bu maddenin uygulayıcıları, vergi idarecileridir. Vergi Yargıçları değil maddenin hukuka aykırı olarak uygulanması durumunda ancak açılacak vergi davasında vergi mahkemesi yargıcı yargısal denetim yapabilecektir. Yargısal denetimi de, 2577 sayılı Yasa referans alınarak gerçekleştirilebilecektir. 5) VERGİ YARGISININ HÜKMETMEDİĞİ FAİZ SORUNU Mülkiyetten Mahrum Bırakılmanın Bedeli Kamu hukukunda Anayasal düzeyde doğrudan faizle ilgili bir düzenleme bulunmamakla birlikte, faizin Anayasal dayanağı, Anayasanın 2. Maddesindeki hukuk devleti, mülkiyet hakkını düzenleyen 35. maddesi, 73. maddede yer verilen mali güce göre vergi alınması, 125 ve 129. maddelerde öngörülen idarenin sorumluluğu ilkeleri gösterilebilir. (Yavaşlar, 2008, 207) Anayasa, bu kuralları ile mülkiyetten mahrum bırakılma halinde idarenin bunun bedelini sorumluluk ilkesi gereği telafi etme durumunda olacaktır. Nitekim; Vergilendirme, bireyin mülkiyet hakkına devlet müdahalesidir, içeriğini toplum yararı oluşturur. (Yaltı Soydan, 2000, 227) kaldı ki Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi de P1-1 çerçevesinde kural, bireyin mallarını barışçıl biçimde kullanma hakkına sahip olmasıdır, ama bu kural istisna- 52

9 sız değildir. Devletin, malların barışçıl kullanım hakkına müdahale yetkisi kuralın istisnasını oluşturur. Birinci istisna, bireyi malından yoksun bırakma sonucunu veren müdahaledir ki bu ancak kamu yararı gerektirdiği için ve uluslar arası hukukun genel ilkeleri ile hukukun arandığı koşullar a uyulduğu sürece mümkündür. İkinci istisna, mülkiyeti denetim altına alma veya vergilerin ödemesini sağlamaya yönelik müdahale(dir). (Yaltı Soydan, 2008, 45) olarak görmektedir. Belirtebiliriz ki; Devletin bir vergi koyması demek, kişinin mal varlığının konulan vergi miktarı kadar olan kısmından yoksun kalması demektir. Vergilendirme, tüm ekonomik menfaatler anlamında mülkiyet hakkına bir müdahaledir ancak bu müdahalenin sözleşme çerçevesinde meşru olup olmadığı ayrıca ölçülür. (Yaltı Soydan, 2008, 49) Bunların yanı sıra, Faiz, başkasına ait bir paranın kullanılması karşılığında, ona ödenen bedeldir. Ekonomik açıdan paranın getirisi olarak açıklanan faiz, hukuk düzeninde de bazen paranın kullanılmasının bedeli, bazen de vaktinde sahibine verilmediğinde, gecikmenin müeyyidesi olarak doğmaktadır. (Sonsuzoğlu, 2001, 1) Yine Vergi mükelleflerinin borçlu olmaları halinde, çeşitli şartların gerçekleşmesine bağlı olarak, ana borca ilaveten, fer i nitelikte faiz ödemek zorunda kalmaları gibi, mükellefler de devletten alacakları olması halinde, belli yasal şartların gerçekleşmesi ile fer i alacak olarak faize hak kazanmaktadırlar. (Sonsuzoğlu, 2001, 101) Ayrıca enflasyon karşısındaki aşınmayı gidermekse, piyasa faiz oranında ve alındığı tarihten ret ve iade edildiği tarihe kadar faiz verilmelidir. (Serdar, 1999, 35-36) diyebiliriz. 6) AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ NİN VERGİ DAVA- LARINDA FAİZ UYGULAMASI İLE İLGİLİ KARARLARI Mülkiyet Hakkı Kapsamında Değerlendirme 6-1- Eko Elda Avee / Yunanistan Kararı karar tarihli, / 02 başvuru nolu ve 6198 karar sıra no.lu 1.Daire Eko Elda Avee / Yunanistan a karşı kararında özetle; Başvuran 53

10 şirketten peşin vergi olarak tahsil edilen ve haksızlığı dolayısıyla geri verilmesi gereken meblağdan uzunca süre (yaklaşık beş yıl beş ay) yararlanılamamasının, mükellefin mali durumunda önemli ve kesin zararlara yol açtığı, Devletin, Ek.1 No.lu Protokolün 1. maddesi ile sağlanan güvenceyi ihlal eden bu durum sebebiyle, Başvuran Eko-Elda Avee A.Ş. ne faiz ödemeyi reddetmesinin genel yarar ile birey yararı arasında olması gereken dengeyi bozduğu, gecikme faizi ödenmesi isteminin reddi ile haksız tahsil olunan vergiye tekabül eden meblağdan yararlanma imkansızlığının ve ondan kaynaklanan belirsizliğin Başvuran şirket bakımından, neden olduğu maddi ve manevi zararın, Devlet tarafından, tazmini gerektiği (Candan, 2007, 1) ne hükmederek, Ek.1 Nolu Protokol ün 1. maddesinin yani mülkiyet hakkı ihlali tespiti yapmıştır. Karara konu uyuşmazlıkta; Başvuran Eko-Elda Avee A.Ş. petrol işi ile iştigal eden bir ticari şirkettir. Bir vergilendirme dönemi için nihai vergi borcunu aşan miktarda geçici vergi ödemesinde bulunmuştur. Yunanistan Vergi Mahkemesi bu ödemeden birkaç yıl sonra anaparanın geri ödenmesine karar vermiştir. Fazladan ödenmiş olan ve başvuranın geri ödenmesine karar verilen vergi için istenen faiz talebi mahkemece ret edilmiştir. Mahkeme gerekçe olarak, uyuşmazlık konusu dönemde Yunanistan iç hukukunda böylesi durumlarda Devletin faiz ödeyeceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı gösterilmiştir. Yerel mahkeme, aynı zamanda, Yunanistan Medeni Kanunu nda yer alan ve borç ödemelerinde faiz ödenmesini de düzenleyen hükmün, kamu hukuku alanına giren vergi borçlarında uygulanamayacağını da karara bağlamıştır. Kararın kesinleşmesi üzerine uyuşmazlık Ek.1 Nolu Protokol ün 1.maddesinde yer verilen mülkiyet hakkı ihlali iddiası ile AİHM ne taşınmıştır. AİHM, faiz ödenmesi talebinin ret edilmesi olgusunu Ek.1 Nolu Protokolün 1.maddesinde yüklenilen anlamıyla mal olarak değerlendirmiş ve başvuruyu kabul edilebilir bulmuştur. Strasburg Yargı Organına göre bir alacak, talep hakkı sabit olduğu takdirde Sözleşme uyarınca mal olarak nitelendirilmektedir. 54

11 Uyuşmazlıkta, haksız olarak ödendiğine kesinleşmiş yargı kararı ile hükmolunan vergiyi Yunanistan Devleti nin geri vermekle yükümlü olduğunu AİHM gözlemlemiştir. Vergi Dairesi nin haksız yere ödenmiş vergiden borçlu olduğu, başvuranın da bu verginin geri verilmesine ilişkin olarak mal varlığı menfaatine sahip olduğunu belirlemiştir. AİHM, Yunanistan Devleti nin haksız ödenmiş verginin iadesindeki gecikmeyi telafi etmek için faiz ödemeyi reddetmesi olgusunu, Ek.1 No lu Protokol ün 1.maddesinde yer verilen Her gerçek veya tüzel kişi, mallarını barışçıl bir biçimde kullanma hakkına sahiptir. ilkesi kapsamında görmüştür. (Yaltı Soydan, 2007, ) Bu gerekçe ile AİHM, haksız tahsil edilen verginin Başvuran şirkete, Atina Kurumlar Vergi Dairesi ne iade istemiyle başvurduğu 24 Haziran 1988 tarihinden yaklaşık beş yıl beş ay sonra 12 Kasım 1993 tarihinde geri verildiğini tespit ederek, Vergi idaresinin böyle uzun bir süre gecikme sebebiyle faiz ödemeyi reddetmesi genel yarar ile kişi yararı arasında olması gereken dengeyi bozduğuna hükmetmiştir. (Candan, 2007, 6) Nitekim Ek 1 Nolu Protokolün 1. maddesinin ihlal edildiği sonucuna vararak, maddi tazminat ödenmesini kararlaştırmıştır. AİHM vergi türevi bu davayı yukarıdaki gerekçe ile karara bağlarken önceki içtihatlarına atıfta bulunarak genel ilkeler getirmiştir. Bunlar; * Kamusal borçların iadesinde, iadedeki gecikme ile gecikme faizi arasındaki ilişkinin mutlaka kurulması gerekmektedir (Angelov ve Almedia). * İade (ödemede) makul olmayan süre gecikmelerin değer azaltıcı bir unsur olduğu belirtilerek, değer azaltıcı bu unsurların dikkate alınmaması halinde bir tazminatın denkleştirici olarak kullanılması gerekmektedir (Angelov ve Almedia). * Gecikmelerin ortaya çıkardığı değer kayıplarının, gecikme faizi ödenerek telafi edilmesi gerekmektedir. (Akkuş / Türkiye ye karşı kararı) * Vergisel ödemelerde, ödemenin koşulları mükellefe aşırı bir yük getiriyor veya mükellefin mali durumuna esaslı biçimde zarar veriyor ise bu yükümlülük 1 No.lu Protokol 1.maddede yer verilen garantiye aykırılık oluşturur. (Buffalo Srl In Lıquıdatıon/ İtalya ya karşı kararı) * Haksız olarak ödenmiş olan verginin geri ödenmesinin (iadesinin) uzun bir zamana yayılması ilgilinin mali durumu üzerinde kesin ve önemli bir etki yaratmaktadır.(buffalo / İtalya ya karşı kararı) 55

12 * Ek.1 No.lu Protokol ün 1.maddesi uyarınca faiz ödenmesi Devletin borçlu olduğu miktar ile ilgilinin sonunda alacağı miktar arasındaki farkı telafi etmek durumundadır İntersplav V. / Ukrayna Kararı karar tarihli, 803/2 başvuru nolu ve 7531 karar sıra nolu 2. Daire İntersplav V. / Ukrayna ya karşı kararında özetle, Ukrayna ve İspanya ortaklığı olan başvurucu şirket vergi dairesinin KDV iadesini zamanında yapmaması, yetkililerin Devletin başvurana borcu olduğunu kabul etmesine rağmen vergi dairesinin bir kusuru olmadığı sonucuna varması, başvuranın vergi iadesi alabilmek için 140 dan fazla dava açmış olması, tarihi itibariyle Devlet in yaklaşık 4.119,250 Euro borcu olması tespit edilerek AİHM nce bu durumun başvuran için orantısız aşırı bir külfet oluşturduğu sonucuna varılmakla Ek.1 Nolu Protokol ün 1.maddesinin ihlaline hükmedilmiştir. Karara konu uyuşmazlıkta: Ukrayna da, Katma Değer Vergisi ile ilgili konuya göre KDV iadesi vergi mükellefinin iade hesaplarının yerel vergi dairesine beyannamesini verdiği tarihten itibaren bir ay içinde yapılması zorunluluğu bulunmaktadır. İadede gecikilmesi halinde % 120 oranında faiz ödenmesi kuralı yer almaktadır. KDV iadesi ve buna bağlı faiz ödemesi Devlet Hazinesi nce yapılmakta ancak vergi idaresince Hazineye bir onay sertifikası sunulması veya yargı kararı verilmesi şartı getirilmiştir. Başvuranın onay işlemi yapılmamış ve sistematik olarak iade istemi ertelenmiştir. Bu erteleme yıllarını kapsamıştır. Nitekim KDV iadesinin gecikmesi sebebiyle faiz de tahsil edilememiştir. Başvuran Intersplav Şirketi Ukrayna yerel vergi yargısına 140 adet başvuru yapmıştır. 56

13 Açılan davalar sonucu yerel mahkeme başvuran lehine karar vermiş olmasına karşın bu kararlar ya hiç uygulanmamış ya da çok geç uygulanmıştır. AİHM ne yapılan bu başvuru tarihi itibariyle yerel yargı yerlerince onaylanan ancak iade edilmemiş 4 milyon Euro civarında idareden alacağı bulunmaktadır. Önüne gelen uyuşmazlık ile ilgili olarak AİHM, KDV iadesi ve faizin Sözleşmenin koruması altında olan maddi bir menfaat olduğunu belirlemiştir. Bununla birlikte KDV iadesi ve faizin ödemesinde idarece yapılan gecikmenin mülkiyet hakkını ihlal sonucu oluşturduğuna ve Ek.1 Nolu Protokol ün 1. maddesi kapsamında bulunduğunu vurgulamıştır. Ayrıca, başvuranın mallarına yönelik müdahalenin orantısız olduğuna, KDV iadesi ve tazminat ödemelerindeki sürekli gecikmenin idari prosedürü önlemek veya sona erdirmek için etkili başvuru yolunun olmadığına, bazı fonların iade zamanı konusunda belirsizlik bulunduğuna, hakkının korunması talebi arasındaki adil dengenin bozulduğuna, başvuranın bireysel ve aşırı bir yüke katlanmış ve katlanmaya devam ettiğine, dikkat çekmiştir. (Yaltı Soydan, 2007, ) Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Birinci Daire günlü ve 10162/02 başvuru nolu EKO-ELDA AVEE / YUNANİSTAN kararında vurgulanan peşin vergi olarak tahsil edilen ve haksızlığı dolayısıyla geri verilmesi gereken meblağdan uzunca süre (yaklaşık beş yıl beş ay) yararlanılamamasının, mükellefin mali durumunda önemli ve kesin zararlara yol açtığı, Devletin, 1 No lu Protokolün 1 inci maddesi ile sağlanan güvenceyi ihlal eden bu durum sebebiyle mükellefe faiz ödemeyi reddetmesinin, genel yarar ile kişi yararı arasında olması gereken dengeyi bozduğu; gecikme faizi ödenmesi isteminin reddi ile haksız tahsil edilen vergiye tekabül eden meblağdan yararlanma imkânsızlığının ve ondan kaynaklanan belirsizliğin, davacı şirket bakımından neden olduğu maddi ve manevi zararın, Devlet tarafından tazmini gerektiği (Candan, 2007, 1) belirtilmektedir. Faiz ödemesi ile ilgili en önemli konulardan olan yukarıda da aktardığımız EKO-ELDA AVEE / YUNANİSTAN kararında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi haksız tahsil edilen verginin davacı şirkete, Atina Kurum- 57

14 MALİ lar Vergi dairesine iade istemiyle başvurduğu 24 haziran 1988 tarihinden yaklaşık beş yıl beş ay sonra, 12 Kasım 1993 tarihinde geri verildiğini saptamıştır. Bu açıklamalar göz önünde bulundurulduğunda, mahkeme, idarenin böyle uzunca süre gecikme sebebiyle, faiz ödemeyi reddetmesini genel yarar ile kişi yararı arasında olması gereken dengeyi bozduğunu düşünmektedir. Bu nedenle, 1 No lu Protokol ün 1 inci maddesi ihlal edilmiştir. gerekçesi (Candan, 2007, 6) önemli bir içtihat oluşturmaktadır. Bu kararın ileride, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 112/4. maddesi için Anayasa Mahkemesine iptal gerekçesini oluşturduğunu belirtmekte fayda görüyoruz. Hukuk Devleti ilkesinin aşılarak Hukukun Üstünlüğü ilkesine yöneldiğimiz bu aşamada Anayasa Mahkemesi kararı önemli bir adım atarak, yol almamıza zemin hazırlamıştır. Vergi Mahkemesi yargıçları da, açılan bu yolu genişletip hakkı teslim etmede, katkı sunacakları düşüncesinde olduğunu belirtmekte fayda görüyorum. Kaldı ki; Vergi yargıçlarının, vergi iadelerine ilişkin ihtilaflarda her zaman hukuka aykırı eylem ve işlemler dolayısıyla vergi yükümlülüğünün mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediği yönündeki soru üzerinden değerlendirme yapması İHAS P1-1 i esas alarak, yani uygulayarak, yükümlü zararının telafisi yönünde karar vermesi beklenir. Çünkü vergi yargıçlarının vergi davalarında hak ihlali ekseninde bir okuma zeminine geçişinin ve İHAS çerçevesinde yargısal çözüm üretebilmesinin hukuksal temeli ve gereği Türk Hukuk düzeninde mevcuttur. Kamulaştırma davaları konusunda İHAM a göre Türkiye den taşınan yüzleri bulan davaların vergi davalarının da eklenmemesi vergi yargıçlarının bu konudaki içtihadına bağlı(dır). (Yaltı Soydan, 2000, 25) olmaktadır. Bunlardan hareketle, AİHM kararlarının iç hukuka etkisi; sadece teorik olarak yön vermekle kalmamakta, uygulamaya geçirilip geçirilmediği denetlenmekte, takip edilmektedir. (Demirkol) 58

15 7) VERGİ ASLI İÇİN ÖDEME - İADE KARARI VERİLMESİ DU- RUMUNDA FAİZE DE HÜKMEDİLMESİNE DAİR AZLIK OYU Tam Yargı (Tazminat) Davası Kapsamında Değerlendirilmesi Gerektiği Görüşü Hukuka aykırı olarak tahsil edilen vergi ve benzeri alacakların iadesi istemiyle vergi idarelerine yapılan başvuruların reddine dair işlemlerin iptalleri ve geri ödenmesi içerikli açılan davalarda vergi aslının ödenmesine hükmedilirken faiz talepleri ise reddedilmektedir. Genel olarak Vergi Mahkemeleri kararları hep bu yönde iken aynı şekilde İstanbul 3. Vergi Mahkemesi Hakimliği nce verilen günlü ve E:2008/1821, K:2008/3998 sayılı kararının itiraz incelemesinde kararı bozan İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin günlü ve E:2009/4332 sayılı kararının karar düzeltme incelemesinde İstanbul Bölge İdare Mahkemesi günlü ve E:2010/13038, K:2010/16685 sayılı oyçokluğu ile kurulan kararı ile karar düzeltme talebi ret edilmiş ve sonuç olarak karar onanmıştır. Karar düzeltme talebini reddeden İstanbul Bölge İdare Mahkemesinin kararında yer verilen azlık oyunun önemine istinaden konumuz açısından aktarmayı faydalı görüyoruz. AZLIK OYU: 2709 Kanun numaralı 1982 Anayasamızın, D.Milletlerarası Antlaşmaları Uygun Bulma başlıklı 90. maddesinde Türkiye Cumhuriyeti adına yabancı devletlerle ve milletlerarası kuruluşlarla yapılacak anlaşmaların onaylanması, Türkiye Büyük Millet Meclisi nin onaylamayı bir kanunla uygun bulmasına bağlıdır. Ekonomik, ticari veya teknik ilişkileri düzenleyen ve süresi bir yılı aşmayan antlaşmalar, Devlet Maliyesi bakımından bir yüklenme getirmemek, kişi haklarına ve Türklerin yabancı memleketlerdeki mülkiyet haklarına dokunmamak şartıyla, yayımlanma ile yürürlüğe konabilir. Bu takdirde bu anlaşmalar, yayımlarından başlayarak iki ay içinde Türkiye Büyük Millet Meclisi nin bilgisine sunulur. Milletlerarası bir antlaşmaya dayanan uygulama antlaşmaları ile kanunun verdiği yetkiye dayanılarak yapılan ekonomik, ticari, teknik veya idari antlaşmaların Türkiye Büyük Millet Meclisi nce uygun bulunması zorunluluğu yoktur; ancak, bu fıkraya göre yapılan ekonomik, ticari veya 59

16 özel kişilerin haklarını ilgilendiren antlaşmalar, yayımlanmadan yürürlüğe konulamaz. Türk kanunlarına değişiklik getiren her türlü antlaşmalar, yayımlanmadan birinci fıkra hükmü uygulanır. Usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası antlaşmalar kanun hükmündedir. Bunlar hakkında Anayasa aykırılık iddiası ile Anayasa Mahkemesi ne başvurulamaz. (Ek cümle: /7 md.) Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin milletlerarası antlaşmalarla kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda milletlerarası antlaşma hükümleri esas alınır. hükmü öngörülmüştür. Uluslar arası sözleşmelerin iç hukukta bağlayıcılığı tartışması; 90.maddenin 5.fıkrasına 2004 yılında eklenen cümle ile artık tartışılır olmaktan çıkmıştır yılında bireysel başvuru hakkının tanınması ile Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihatlarının, ulusal yargı yerlerimizce bilinmesi, izlenilmesi sonucu oluşmuştur. Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne EK-1 Nolu Protokol ün Mülkiyetin Korunması başlıklı 1.maddesinde Her gerçek ve tüzel kişinin mal ve mülk dokunulmazlığına saygı gösterilmesini isteme hakkı vardır. Bir kimse, ancak kamu yararı sebebiyle bu yasada öngörülen koşullara ve uluslar arası hukukun genel ilkelerine uygun olarak mal ve mülkünden yoksun bırakılabilir. Yukarıdaki hükümler, devletlerin mülkiyetin kamu yararına uygun olarak kullanılmasını düzenlemek veya vergilerin ya da başka katkıların veya para cezalarının ödenmesini sağlamak için gerekli gördükleri yasaları uygulama konusunda sahip oldukları hakka halel getirmez ilkesi yer almıştır. Nitekim Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; karar tarihli, / 97 başvuru nolu ve 3776 karar sıra dolu 1.Daire Buffalo Srl in liquidation / İtalya ya karşı kararında özetle; Başvuran şirketin fazla ödemiş olduğu vergi nedeniyle hak kazanmış olduğu vergi indiriminden doğan alacağının geç ödenmesi nedeniyle başvuranın bundan mahrum olması ve faiz isteminin karşılanmamasının mülkiyet hakkı ihlali olarak değerlendi- 60

17 rilip, faizin, Sözleşme nin Ek-1 Nolu Protokolün 1.maddesi ilkesi çerçevesinde mülkiyet hakkı olarak değerlendirilip faiz talebinin ret edilmesinin mülkiyet hakkı ihlali olduğunu tespit etmiştir. Yine Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi; karar tarihli, / 02 başvuru nolu ve 6198 karar sıra nolu 1.Daire Eko Elda Avee / Yunasistan a karşı kararında ise özetle; Başvuran şirketten peşin vergi olarak tahsil edilen ve haksızlığı dolayısıyla geri verilmesi gereken meblağdan uzunca süre (yaklaşık beş yıl beş ay) yararlanılamamasının, mükellefin mali durumunda önemli ve kesin zararlara yol açtığı, Devletin, Ek.1 Nolu Protokolün 1.maddesi ile sağlanan güvenceyi ihlal eden bu durum sebebiyle, Başvuran Eko-Elda Avee A.Ş ne faiz ödemeyi reddetmesinin genel yarar ile birey yararı arasında olması gereken dengeyi bozduğu, gecikme faizi ödenmesi isteminin reddi ile haksız tahsil olunan vergiye tekabül eden meblağdan yararlanma imkânsızlığının ve ondan kaynaklanan belirsizliğin Başvuran şirket bakımından, neden olduğu maddi ve manevi zararın, Devlet tarafından, tazmini gerektiğine hükmederek, Ek.1 Nolu Protokol ün 1.maddesinin yani mülkiyet hakkı ihlali tespiti yapmıştır. (Karar, Y-37, S.114, 2007 sayılı Danıştay Dergisi nde, Danıştay 7.Dairesi Başkanı Sayın Turgut CANDAN ın çevirisi ile yayımlanmıştır.) Bunun yanı sıra yine Anayasa nın Cumhuriyetin Temel Organları başlıklı 3.kısmının Yürütme alt başlıklı 2.bölümünün 125.maddesinin 1.fıkrasında İdarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu, son fıkrasında da idarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükmü yer almaktadır sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 2.maddesinde de, idari işlemler hakkında yetki, şekil, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri ihlal edilenler tarafından açılan iptal davaları ile idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davalarının idari dava türlerinden olduğu hükmüne yer verilmiştir. İdari Rejimi kabul eden hukuk sistemlerinde, idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerinden dolayı idare edilenlerin uğrayacakları her türlü zararın tazmini, İdarenin Sorumluluğu ile ilgili kurallarla sağlanır. Esasen; İdari Yargının varlık nedenlerinden biri de budur. Kuruluş, görev ve yetki- 61

18 leri bakımından bir kamu idaresi olan vergi idarelerinin de; hukuka aykırı işlemleri nedeniyle ortaya çıkan zararı tazmin etmesi yukarıda açıklanan Anayasa kuralının ve Hukuk Devleti İlkesinin gereğidir. Hukuka aykırı işlem nedeniyle ortaya çıkan zararın tazmini amacıyla talep edilen faiz kişinin nakdinden bir süre için yoksun kalması nedeniyle, zarara uğramamak amacıyla karşı taraftan istemeye hakkı olduğu karşılık olup, hukuk devletinde, bir zararın faiz adı altında ödenecek tutarla karşılanabilmesi için, açık yasa hükmü aranması düşünülemez. Aksine anlayış; Anayasanın 125.maddesinin son fıkrasında yer alan İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür hükmü ve İdari Yargılama Usulü Kanunu nun yukarıda belirtilen 2.maddesinde tanımlanan tam yargı davası nın varlığı ile bağdaştırılamaz. Mahkeme kararında faiz talebinin reddine dayanak alınan 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 112.maddesine 4369 sayılı Kanunun 2. maddesiyle eklenen 4.fıkrada, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faizin, 120. madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödeneceği hükmüne yer verilmiştir. 213 sayılı Kanunu nun yukarıda anılan maddesi, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin İdare tarafından maddede belirtilen şartlarla öngörülen sürede iade edilmemesi nedeniyle, yapılan geç ödeme için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi oranında faiz hesaplanacağına ilişkindir. İncelenen dosyada ise davacı tarafından yasal faiz isteminde bulunulmuş olup, Vergi Mahkemesi Hakimi kararına esas alınan ve hükmü yukarıda yazılı olan 112.maddenin dördüncü fıkrasına ilişkin bir istem olmadığı gibi, anılan maddede yer alan düzenlemenin de incelenmekte olan dosyadaki hukuki süreçle bir ilgisi bulunmamaktadır. Bu hüküm, vergi idarelerinin işleyişi ile ilgili olup İdari Yargı Yerlerinin tam yargı davalarında faiz talebi hakkında verecekleri kararlara dayanak alınabileceği düşünülmemektedir. 62

19 Uyuşmazlığa konu istemin tam yargı davasının konusunu oluşturması ve bu davaların ise içtihatlarla ve öğretide kabul edilmiş olan subjektif niteliği nedeniyle, istem konusu ve gösterilen hukuki sebeple sınırlı olarak incelenebilecek olması karşısında, yasal faiz ödenmesi isteminde de bulunularak açılmış olan davanın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 112. maddesinin 4.fıkrası uyarınca incelenmesi mümkün değildir. Nitekim Danıştay 4.Dairesi nin günlü ve E:2009/6899, K:2009/5834 sayılı kararı ile Danıştay 7. Dairesi nin günlü ve E:2001/1208, K:2005/239 sayılı kararında bu görüş ve gerekçe yer almaktadır. Yukarıda aktarılan Anayasanın bağlayıcı hükümleri, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi ne EK 1 Nolu Protokol ün 1.maddesi ilkesi, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun tam yargı davasını tanımlayan ve dava türü olarak gösteren maddesi, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nin vergilemeden kaynaklı faiz talepli başvurulardaki iki ayrı içtihadı ile Danıştay 4. ve 7. Daireleri nin görüş ve gerekçeleri bir bütün olarak değerlendirildiğinde, hukuka aykırı olarak ödendiği ileri sürülen vergilerin, taraflarına geri ödenmesi talepli davaların 2577 sayılı Yasa uyarınca tam yargı davası kapsamında yargısal incelemeye tabi tutularak kabul ile sonuçlanması halinde bu tür davalarda faiz talebi var ise davacı tarafa faiz ödenmesine de hüküm kurulması gerektiği görüşüyle faiz ile ilgili davanın reddine dair kararı onayan ve karar düzeltme talebini reddeden Mahkememiz çoğunluk gerekçesine katılmıyorum. Nitekim bu görüş Danıştay 4 ve 7. Daireleri ile Vergi Dava Daireleri Kurulu kararları paralelinde olup Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi içtihadına da uygundur. 8) DANIŞTAY VERGİ DAVA DAİRELERİ İLE VERGİ DAVA DA- İRELERİ KURULU GÖRÜŞLERİ Faiz Talebinin Tam Yargı Davası Kapsamında Değerlendirilmesi 8-1- Danıştay Dördüncü Daire Kararları İstanbul 2. Vergi Mahkemesi nin E:2007/1321 esasına kayıtla Davacı kuruma bağlı. Müdürlüğünce işletilen kantin ve otoparkın geliri 63

20 nedeniyle ihtirazi kayıtla verilen 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilen vergini kaldırılması ve ödenen kısmın yasal faizi ile iadesi istemiyle dava günlü ve K:2009/1445 sayılı kararı ile davacı kurumca ödenen kısmın iadesi suretiyle davanın bu kısmının kabulüne, faiz istemi ile ilgili olarak da Vergi yasalarında fazladan ödenen vergini iadesi halinde faizin verileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 112/4 üncü maddesinde de belirtilen şartlar oluşmadığından faiz talebinin reddi gerektiği gerekçesiyle davanın bu kısmı ise reddedilmiştir. Davacı tarafça yapılan temyiz talebini inceleyen Danıştay Dördüncü Dairesi günlü ve E:2009/6899, K:2009/5834 sayılı kararında yer verdiği 2709 sayılı Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının Cumhuriyetin Temel Organları başlıklı 3. Kısmının Yürütme başlıklı 2 nci Bölümünün 125 nci maddesinin 1 nci fıkrasında, idarenin her türlü eylem ve işlemlerine karşı yargı yolunun açık olduğu, son fıkrasında da İdarenin kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlü olduğu hükme bağlanmıştır sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 2 nci maddesinde de, idari işlemler hakkında yetki, şekli, sebep, konu ve maksat yönlerinden biri ile hukuka aykırı olduklarından dolayı iptalleri için menfaatleri hilal edilenler tarafından açılan iptal davaları ile idari eylem ve işlemlerden dolayı kişisel hakları doğrudan muhtel olanlar tarafından açılan tam yargı davalarının idari dava türlerinden olduğu hükmüne yer verilmiştir. İdari Rejim kabul eden hukuk sistemlerinde, idarenin hukuka aykırı işlem ve eylemlerinden dolayı idare edilenlerin uğrayacakları her türlü zararın tazmini, İdarenin Sorumluluğu ile ilgili kurallarla sağlanır. Esasen; İdari Yargının varlık nedenlerinden biri de budur. Kuruluş, görev yetkileri bakımından bir kamu idaresi olan vergi idarelerinin de, hukuka aykırı işlemleri nedeniyle ortaya çıkan zararı tazmin etmesi yukarıda açıklanan Anayasa kuralının ve Hukuk Devleti İlkesinin gereğidir. Hukuka aykırı işlem nedeniyle ortaya çıkan zararın tazmini amacıyla talep edilen faiz, kişini nakdinden bir süre için yoksun kalması nedeniyle, zarara uğramamak amacıyla karşı taraftan istemeye hakkı olduğu karşılık olup, hukuk devletinde, bir zararın faiz adı altında ödenecek tutarla karşılanabilmesi için, açık yasa hükmü aranması düşünülemez. Aksine anlayış; Anayasanın 64

21 125 nci maddesinin son fıkrasında yer alan İdare, kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür hükmü ve İdari Yargılama Usulü Kanunu nun yukarıda belirtilen 2 nci maddesinde tanımlanan tam yargı davası nın varlığı ile bağdaştırılamaz. Dosyanın incelenmesinden, davacı Kuruma bağlı Metris 1 No lu T Tipi Cezaevi İşyurdu Müdürlüğünce işletilen kantin ve otoparkın geliri nedeniyle ihtirazi kayıtla verilen 2006 yılı kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden tahakkuk ettirilen verginin kaldırılması ve ödenen kısmın yasal faizi ile iadesi istemiyle dava açıldığı, Vergi Mahkemesince, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 4 üncü maddesinin 1/c bendinde cezaevi işyurtlarının kurumlar vergisinden muaf olduğunun belirtildiği, yasa metninde işletme türü yönünden bir ayrıma gidilmediği, dolayısıyla kantin ve otopark işletmeciliğinden elde edilen kazancın da bu kapsamda olduğu, ancak, vergi yasalarında fazladan ödenen verginin iadesi halinde faizinin verileceğine ilişkin bir hüküm bulunmadığı, 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 112/4 üncü maddesinde de belirtilen şartlar oluşmadığından faiz talebinin reddi gerektiği gerekçesiyle ödenen kısmın iadesine, faiz isteminin reddine karar verildiği anlaşılmıştır. 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 112 nci maddesine 4369 sayılı Kanunun 2 nci maddesiyle eklenen 4 üncü fıkrada, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin, ilgili mevzuatı gereğince mükellef tarafından tamamlanması gereken bilgi ve belgelerin tamamlandığı tarihi takip eden üç ay içinde iade edilmemesi halinde, bu tutarlara üç aylık sürenin sonundan itibaren düzeltme fişinin mükellefe tebliğ edildiği tarihe kadar geçen süre için aynı dönemde 6183 sayılı Kanuna göre belirlenen tecil faizi oranında hesaplanan faizin, 120 nci madde hükümlerine göre red ve iadesi gereken vergi ile birlikte mükellefe ödeneceği hükmüne yer verilmiştir. 213 sayılı Kanunun yukarıda anılan maddesi, fazla veya yersiz olarak tahsil edilen veya vergi kanunları uyarınca iadesi gereken vergilerin İdare tarafından maddede belirtilen şartlarla öngörülen sürede iade edilmemesi nedeniyle, yapılan geç ödeme için 6183 sayılı Kanuna göre tecil faizi oranında faiz hesaplanacağına ilişkindir. İncelenen dosyada ise davacı tarafından yasal faiz isteminde bulunulmuş olup, Vergi Mahkemesi kararına 65

22 esas alınan ve hükmü yukarıda yazılı olan 112 nci maddenin dördüncü fıkrasına ilişkin bir istem olmadığı gibi, anılan maddede yer alan düzenlemenin de incelenmekte olan dosyadaki hukuki süreçle bir ilgisi bulunmamaktadır. Davaya konu istemin tam yargı davasının konusunu oluşturması ve bu davaların ise içtihatlarla ve öğretide kabul edilmiş olan subjektif niteliği nedeniyle ancak, istem konusu ve gösterilen hukuki sebeple sınırlı olarak incelenebilecek olması karşısında, yasal faiz ödenmesi istemiyle açılmış olan davanın 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 112 nci maddesinin 4 üncü fıkrası uyarınca incelenmesi mümkün değildir. Bu durumda, yukarıda yapılmış olan açıklamalar uyarınca hukuken öngörülmeyen bir verginin alınması nedeniyle doğan zararın tazmini için davacının talebi doğrultusunda, genel hükümler çerçevesinde hesaplanan faizin idarece ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, Mahkeme kararının, ihtirazi kayıtla yapılan ödemenin davacıya iadesinde faiz hesaplanamayacağına ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir. gerekçesiyle İstanbul 2. Vergi Mahkemesi kararının yasal faiz talebini reddeden kısmının bozulmasına hükmetmiştir. Danıştay 4. Dairesinin bu kararında faiz talebiyle ilgili yaptığı incelemesinde tam yargı davası kapsamında girerek alt derece mahkemesine 213 sayılı Yasanın 112/4 maddesinin değil de Anayasa nın 125. Maddesinin ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu nun referans alınması gerektiği vurgulanmıştır. Yine İşsizlik Fonuna ait mevduat hesaplarından elde edilen faiz gelirlerinden kesilen gelir vergisinin yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle Ankara 3. Vergi Mahkemesinin E:2008/1908 esasına kayıtla dava açılmıştır. Mahkemece yapılan yargılama sonucu günlü ve K:2009/2151 sayılı kararı ile kesintisinin yasal olmadığı gerekçesiyle iadesine, faiz isteminin ise reddine karar vermiştir. Kararın taraflarca temyiz edilmesi sonucu Danıştay Dördüncü Dairesi nin günlü ve E:2010/1567, K:2010/5711 sayılı kararı ile davanın kabul edilen yani kesintinin iadesine ilişkin kısmı onanmıştır. Davacı tarafın faiz talebinin reddine ilişkin kısım ile ilgili olarak ise Dördüncü daire temyiz incelemesinde Dosyanın incelenmesinden, dava- 66

23 cının işsizlik fonuna ait mevduat hesaplarından elde ettiği faiz gelirlerinden kesilen gelir vergisini yasal faizi ile birlikte iadesi istemiyle geçerli olan son fıkrasında davacı kurumun gelirlerinin değerlendirilmesi sonucu elde edilen faiz gelirinin her türlü vergi, resim ve harçtan muaf olduğu gerekçesiyle yapılan kesintinin iadesine, yasal faiz istemine ilişkin talebin ise 213 sayılı Vergi Usul Kanununda ve 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanununda herhangi bir hüküm bulunmaması nedeniyle reddine karar vermiştir. Davaya konu istemin tam yargı davasının konusun oluşturması ve bu davaların ise içtihatlarla ve öğretide kabul edilmiş olan subjektif niteliği nedeniyle ancak, istem konusu ve gösterilen hukuki sebeple sınırlı olarak incelenebileceği, hukuken öngörülmeyen bir vergini alınması nedeniyle doğan zararın tazmini için davacının talebi doğrultusunda genel hükümler çerçevesinde hesaplanan faizin idarece ödenmesi gerekmektedir. Buna göre, mahkeme kararını, yapılan kesintinin iadesinde faiz hesaplanamayacağına ilişkin kısmında hukuka uyarlık görülmemiştir. gerekçesiyle kararın bu kısmı bozulmuştur. Burada da vurgusu yapılan, kuruluş, görev ve yetkileri bakımından bir kamu idaresi olan vergi idarelerinin de, hukuka aykırı işlemleri nedeniyle ortaya çıkan zararı tazmin etmesinin Hukuk Devleti ilkesi gereği olduğu, hukuka aykırı işlem nedeniyle ortaya çıkan zararın tazmini amacıyla talep edilen faizin kişinin nakdinden bir süre için yoksun kalması nedeniyle zarara uğramamak amacıyla karşı taraftan istemeye hakkı olduğu karşılık olup, hukuk devletinde bir zararın faiz adı altında ödenecek tutarla karşılanabilmesi için açık yasa hükmü aranmasının düşünülemeyeceğidir. Danıştay 4. Dairesi bunun dışında aksi anlayışın Anayasa nın 125. Maddesinin son fıkrasında yer verilen idare kendi eylem ve işlemlerinden doğan zararı ödemekle yükümlüdür hükmü ve İdari Yargılama Usulü Kanunu nun 2. maddesinde tanımlanan tam yargı davasının varlığı ile bağdaşmayacağını belirterek adeta ders öğretmiştir Danıştay Yedinci Daire Kararı İstanbul 9. Vergi Mahkemesi nin E:2000/734 esasına kayıtla finansal kiralama yoluyla ithal edilen uçak dolayısıyla taşıt alım vergisi tahsis edil- 67

24 mesi yolunda tesis edilen işlemin iptali ile yasal faize hükmedilmesi istemiyle açılan davada günlü ve K:2000/1719 sayılı karar ile işlemin iptaline ancak yasal faize hükmedilmesi isteminin ise reddine karar verilmiştir. Mahkeme faiz istemini reddederken 213 sayılı Vergi Usul Kanunu nun 112. maddesindeki koşulların olayda gerçekleşmediğini gerekçe yapmıştır. Karar davacı ve davalı tarafça temyiz edilmiştir. İptale ilişkin kısım Danıştay Yedinci Dairesince onanmıştır. Yedinci Daire günlü ve E:2001/1208, K:2005/239 sayılı kararı ile davacı tarafın temyiz talebi ile ilgili olarak yani faize hükmedilmemesi konusunda kararı bozmuştur. Kararın bozma gerekçesinde, Olayda davacının ihtirazi kaydı, davalı vergi idaresince benzer davalarda istikrarlı biçimde verilen Danıştay kararları da göz ardı edilerek, kabul edilmemiştir. Bu şekilde yapılan tahakkukun kanuna aykırılığı, temyize konu kararın vergi aslına ilişkin hüküm fıkrasıyla kesinlik kazanmış bulunmaktadır. Vergi idaresince bu şekilde gerçekleştirilen hukuka aykırılık,.. bir hizmet kusurudur. Dolayısıyla, davalı idarenin, hukuka aykırı vergilendirme ve tahsil işlemleriyle davacıya vermiş olduğu maddi zararı karşılaması zorunludur olayda davacı lehine hükmolunacak faizin oranı, verginin tahsil edildiği tarih ile karar tarihi arasındaki süre için Vergi Usul Kanunu nun 112. maddesi uyarınca belirlenen gecikme faizinin oranına eşit olmak zorundadır. denilmiştir. Buradan hareketle 7. Daire de faiz ödenmesi gerektiği ve faiz oranını da belirleme yolunda içtihat üretme iradesini yansıtmıştır Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu Yukarıda aktardığımız Danıştay 7. Dairesinin benze şekilde faiz ile ilgili vermiş olduğu günlü ve E:2001/1078, K:2005/238 sayılı kararına İstanbul 1. Vergi Mahkemesi günlü ve E:2005/1833, K:2006/1145 sayılı kararı ile davanın yasal faiz istemine ilişkin kısmının reddi yolundaki hüküm fıkrasında ısrar etmiştir. Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu davacının temyiz talebini incelemiş ve günlü ve E:2006/349, K:2007/95 sayılı kararında yer verdiği istikrar kazanmış yargı içtihatları sebebiyle finansal kiralama yo- 68

25 luyla geçici ithali yapılan uçak için taşıt alım vergisi ödeme yükümlülüğü bulunmayan dava şirketin bütün bu bilgileri idareye vererek ihtirazi kayıtla ödediği vergini tahsil tarihi, aynı zamanda vergi idaresinin iade yükümlülüğünün doğduğu tarih olacağından, anılan madde hükmünün davacı hakkında uygulanması gerektiği, bu durumda ihtirazi kayıtla yapılan ödeme tarihinden sonraki üç ayın sonundan itibaren Vergi Usul Kanunu nun 112. maddesinin 4. fıkrasına göre hesaplanacak faizin tahsil edilmiş vergi ile birlikte davacıya iadesi gerektiğinden, aksi yolda verilen direnme kararında hukuka uygunluk görülmediği gerekçesiyle mahkeme ısrar kararını bozmuş olup davalı idarece yasal faiz isteminin kanuna uygun olmadığı savı ile kararın düzeltilmesi talep edilmiştir. Vergi Dava Daireler Kurulu günlü ve E:2007/527, K:2008/20 sayılı karar ile davalı idare talebi reddedilmiş bu şekilde Danıştay Vergi Dava Daireleri Kurulu görüşü Vergi Mahkemelerince bilinir olmuştur. 9) VERGİ YARGISININ FAİZ TALEPLERİNİN RET GEREKÇESİ OLARAK GÖSTERİLDİKLERİ YASANIN 112/4. MADDESİ NİHA- YET İPTAL EDİLİYOR Aydın Bölge İdare Mahkemesi İtiraz Kararı Gerekçesi ve Anayasa Yargısının İptal Kararı Hukuka aykırı olarak ödendiği ileri sürülen vergi ve benzeri mali yükümlülüklerin taraflarına geri ödenmesi istemli başvuruların vergi idarelerince reddedilmesi veya zımnen reddi üzerine Vergi Mahkemelerinde açılan davalarda, faiz talepleri reddedilirken, verginin iadesine hükmedilmekte, faiz talebine ret gerekçesi olarak da 213 sayılı Yasa ya 4369 sayılı Yasa nın 2. Maddesi ile eklenen 4 numaralı fıkra gösterilmektedir. Vergi yargısının faiz ret gerekçesi olarak sığındığı bu fıkra nihayet Anayasa Mahkemesine çok doğru ve isabetli bir şekilde Aydın Bölge İdare Mahkemesince itiraz yolu ile götürülmüştür günlü ve E:2008/58, K:2011/37 sayılı kararın (Resmi Gazete, 14 Mayıs 2011) Anayasa Mahkemesi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi İçtihatlarını da referans alarak 213 sayılı Yasa nın 112/4. Maddesini iptal etmiştir. 69

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN KATMA DEĞER KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/73 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

T.C. İZMİR 2. VERGİ MAHKEMESİ. Davalı : İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı (Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü)

T.C. İZMİR 2. VERGİ MAHKEMESİ. Davalı : İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı (Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü) T.C. İZMİR 2. VERGİ MAHKEMESİ Esas : 2017/268 Karar : 2017/555 Davacı :.. PLASTİK SAN.TİC.LTD.ŞTİ. Vekili :. Davalı : İzmir Vergi Dairesi Başkanlığı (Torbalı Vergi Dairesi Müdürlüğü) Vekili : Davanın Özeti

Detaylı

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI

VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI Sirküler Rapor 20.12.2011/ 149-1 VERGİ SORUMLUSUNUN İDARİ DAVA AÇMA HAKKININ BULUNDUĞUNA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZULMASINA İLİŞKİN KARAR YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2011

Detaylı

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI

Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI Sirküler Rapor 04.02.2013/50-1 Ba ve Bs FORMLARININ VERİLMEMESİ NEDENİYLE ADİ ORTAKLIK ADINA KESİLEN CEZAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI YAYIMLANDI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının 17.10.2012

Detaylı

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563

DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 DANIŞTAY Vergi Dava Daireleri ESAS: 2014/304 KARAR: 2014/563 İstemin Özeti : Davacı şirketin bir kısım hasılatını kayıt ve beyan dışı bıraktığı ve sahte veya muhteviyatı itibarıyla yanıltıcı belge düzenlemek

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2010/679 Karar No: 2012/72 Özeti: İnceleme raporunun ihbarname ekinde tebliğ edilmemesi; süresinde açılan bir davada vergilendirmenin kaldırılmasını

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 16.12.2013/216-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN GVK GEÇİCİ 73 ÜNCÜ MADDEYLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 21.11.2013 tarihli ve 2013/4413 Başvuru

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

Fazla Veya Yersiz Ödenen Vergilerin Mükelleflere İadesinde Faiz Ödemesi

Fazla Veya Yersiz Ödenen Vergilerin Mükelleflere İadesinde Faiz Ödemesi Doç. Dr. Erhan GÜMÜŞ Eskişehir Osmangazi Üni. İİBF Maliye Bl. Fazla Veya Yersiz Ödenen Vergilerin Mükelleflere İadesinde Faiz Ödemesi Giriş Vergi mükellefleri hakkında ek tarhiyat sonucu istenen vergiler

Detaylı

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI

GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI GECİKME FAİZİ, GECİKME ZAMMI UYGULAMASI VE KARŞILAŞTIRMASI Halil İbrahim İNCİ* 28 Hüseyin ÖZTÜRK** 29 1- GİRİŞ Türk Vergi Sisteminde yer alan gecikme zammı ile gecikme faizi uygulamada zaman zaman birbirine

Detaylı

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri

6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri Altay AKKAY, SMMM Bağımsız Denetçi 6736 Sayılı Kanunun Bazı Alacakların Yapılandırılmasına İlişkin Hükümleri 30/06/2016 tarihinden (bu tarih dâhil) önceki dönemlere, beyana dayanan vergilerde bu tarihe

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 30.09.2016 Sirküler No : 2016/25 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR DAVA SAFHASINDA BULUNAN VERGİ ALACAKLARINDA VERGİ AFFI UYGULAMASI Bilindiği üzere vergi affı yasası olarak bilinen 6736 sayılı

Detaylı

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği

T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire. Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği T.C. DANIŞTAY Yedinci Daire Esas No : 2009/1602 Karar No :2013/6426 Anahtar Kelimeler : Katma Değer Vergisi, Müteselsil Sorumluluk, Ek Tahakkuk, İdari İşlemin İcrailiği Özeti : Müteselsil sorumlulardan

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret

Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Anahtar Kelimeler : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi, bireysel başvuru, Anayasa Mahkemesi, ücret Özet : Türkiye İş Bankası Anonim Şirketi tarafından yapılan bireysel başvuru sonucunda Anayasa Mahkemesince

Detaylı

İhtirazi Kayıtla Beyanname Veren Mükellefler Vergi Davasını Kazanmaları Halinde Faiz İsteyebilir Mi?

İhtirazi Kayıtla Beyanname Veren Mükellefler Vergi Davasını Kazanmaları Halinde Faiz İsteyebilir Mi? İhtirazi Kayıtla Beyanname Veren Mükellefler Vergi Davasını Kazanmaları Halinde Faiz İsteyebilir Mi? Fevzi BULUT Vergi Denetmeni 1. Giriş Kamu hukuku ilişkisi çerçevesinde ortaya çıkan vergileme ilişkisi,

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI

ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI Sirküler Rapor 28.03.2013/84-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN VERGİ USUL KANUNUYLA İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUYA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 5.3.2013 tarihli ve 2012/829 sayılı Başvuru Kararında,

Detaylı

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI

Sirküler Rapor /70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI Sirküler Rapor 18.02.2014/70-1 ANAYASA MAHKEMESİNİN ÖZEL USULSUZLUK CEZASIYLA İLGİLİ BAŞVURUYA İLİŞKİN KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi 14/1/2014 tarihli ve 2013/5028 Başvuru Numaralı kararında, 2010 yılının

Detaylı

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin,

dan itibaren ücret gelirlerine farklı (düşük oranlı) gelir vergisi tarifesi uygulamasına son veren kanuni düzenlemenin, 04.12.2009 Açıklamalı Sirküler Rapor 2009/16 Konu: ANAYASA MAHKEMESĐ ĐPTAL KARARI SONRASINDA ÜCRETLER ÜZERĐNDEN HESAPLANACAK GELĐR VERGĐSĐNDE DĐKKATE ALINACAK GELĐR VERGĐSĐ TARĐFESĐ VE ĐHTĐRAZĐ KAYITLA

Detaylı

2.FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN İADESİNDE FAİZ ÖDENMESİ

2.FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN İADESİNDE FAİZ ÖDENMESİ FAZLA VE YERSİZ ÖDENEN VERGİLERİN İADESİNDE FAİZ UYGULAMASI VE ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Mehmet YÜCEL * 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Vergi Usul Kanununun 112/3. maddesine göre, ikmalen, re sen veya idarece

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008

Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 Bazı Kamu Alacaklarının Uzlaşma Usulü ile Tahsili Hakkında Kanun Kanun No. 5736 Kabul Tarihi: 20/2/2008 (27 Şubat 2008 Tarihli ve 26800 Sayılı Resmî Gazete de yayımlanmıştır) MADDE 1- (1) Bu maddenin yürürlüğe

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2014/96. Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması Hakkında 6552 Sayılı Kanun Genel Tebliği Yayımlandı. DRT Yeminli Mali Müşavirlik ve Bağımsız Denetim A.Ş. Maslak No/1 Plaza Eski Büyükdere Cad. Maslak/İstanbul, Türkiye Tel: + 90 (212) 366 60 00 Fax: + 90 (212) 366 60 15 www.deloitte.com.tr www.verginet.net

Detaylı

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir.

BİLGİ NOTU / Bu bilgi notumuzda anılan kanunun vergi alacakları ile ilgili düzenlemelerine yer verilecektir. BİLGİ NOTU 17.03.2011/2011-03 6111 SAYILI KANUN TAHSİLATIN HIZLANDIRILMASI Kamuoyunda Af Kanunu olarak bilinen 6111 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması İle Sosyal Sigortalar Ve Genel Sağlık

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 26.07.2012/139-1 DANIŞTAYIN SÜRESİNDE AÇILMAYAN DAVAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Üçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/6979 K: 2012/667 sayılı Kanun Yararına Bozma

Detaylı

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler

Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Sayı:2016/12 Konu:Kesinleşmiş Alacaklar, Kesinleşmemiş Veya Dava Safhasında Bulunan Alacaklar, İnceleme Ve Tarhiyat Safhasında Bulunan İşlemler Kesinleşmiş Alacaklar Kanunun yayımlandığı tarih itibarıyla

Detaylı

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1

Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 Sirküler Rapor 1804.2014/108-1 DANIŞTAY IN TAKAS DURUMUNDA ÖDENDİĞİ YASAL BELGE VE DEFTERLERLE KANITLANAMAYAN KDV NİN İNDİRİLECEK KDV OLARAK DİKKATE ALINMAMASI İLE İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR

VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR MERT AK MALİ MÜŞAVİR & BAĞIMSIZ DENETÇİ Vergi Sirküleri Sayı : Vergi -2014/3 Tarih : 30 Eylül 2014 VERGİ YAPILANDIRMA NOTLAR - 6552 sayılı yasaya göre bir alacağın yapılandırılarak ödenebilmesi için 3

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu

T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu T.C. D A N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No : 2012/167 Karar No : 2012/300 Anahtar Kelimeler : Beyan edilen Matrah, İhtirazi Kayıt, Vergi Ziyaı Özeti : 1-Vergi beyannamelerinin ihtirazi kayıtla

Detaylı

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun )

BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN. (5736 S. Kanun ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 28.02.2008 Sirküler No: 2008/34 BAZI KAMU ALACAKLARININ UZLAŞMA USULÜ İLE TAHSİLİ HAKKINDA KANUN (5736 S. Kanun ) 27 Şubat 2008 tarih ve 26800 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

UZLAŞILAN VERGİLERDE GECİKME FAİZİNİN HESABI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR

UZLAŞILAN VERGİLERDE GECİKME FAİZİNİN HESABI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR UZLAŞILAN VERGİLERDE GECİKME FAİZİNİN HESABI VE ÖZELLİKLİ DURUMLAR A- KANUN HÜKMÜ Vergi Usul Kanunu nun 112.maddesi uyarınca vergi incelemeleri sonucunda mükelleften ihbarname kuralına göre talep edilen

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 99-1 DANIŞTAYIN HAKSIZ ÇIKMA ZAMMIYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Onüçüncü Daire Başkanlığının E: 2010/733 K: 2010/3678 sayılı Kanun Yararına Bozma kararında

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir.

SİRKÜLER 2017/ yılının Ocak ayından itibaren ödenmesi gereken taksitler 4 er ay ertelenmiştir. SİRKÜLER 2017/17 30/01/2017 Sayın Yetkili; 6736 sayılı Kanun (Af Kanunu) kapsamında yapılandırılan borçların taksit ödeme süreleri 4 er ay uzatıldı. Ayrıca Kanun dan yararlanma hakkını kaybedenler için

Detaylı

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301)

TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 23 Aralık 2017 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 30279 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: TEBLİĞ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 301) 1. Amaç ve kapsam Bu Tebliğin amacı, 8/3/2017 tarihli

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi

Anahtar Kelimeler : Merciine Tevdi Kararı, Süre Aşımı Dava Açma Süresi Onbeşinci Daire Yargılama Usulü Kararları İdare Mahkemesi'nce verilen karar ve dayandığı gerekçe hukuk ve usule uygun olup bozulmasını gerektirecek bir sebep de bulunmadığından temyiz isteminin reddi ile

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/120 Ref: 4/120

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2017/120 Ref: 4/120 SİRKÜLER İstanbul, 24.07.2017 Sayı: 2017/120 Ref: 4/120 Konu: KANUNİ SÜRESİNDEN SONRA İHTİRAZİ KAYITLA BEYANNAME VERİLİP VERİLEMEYECEĞİ TARTIŞMASI ÜZERİNE BİR ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İstanbul 9. Vergi

Detaylı

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2)

BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) BAZI ALACAKLARIN YENİDEN YAPILANDIRILMASINA DAİR 7020 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 2) Resmi Gazete No: 30085 Resmi Gazete Tarihi: 03/06/2017 Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 27/5/2017

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ:

VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: SİRKÜLER TARİHİ : 09 /03/2017 SİRKÜLER NO : 2017/40 VERGİYE UYUMLU BAZI MÜKELLEFLERE GELİR/KURUMLAR VERGİSİ İNDİRİMİ GETİRİLDİ: 8 Mart 2017 tarihli Resmi Gazetede yayımlanan 6824 sayılı Kanunun 4. Maddesiyle

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101

İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/ S. SGK/101 T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15329 Karar No. 2013/8585 Tarihi: 29.04.2013 İlgili Kanun / Madde 5434 S.ESK/1 5510 S. SGK/101 5510 SAYILI YASANIN YÜRÜLÜĞÜNDEN ÖNCE MEMUR VE İŞTİRAKÇİ OLANLARIN

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR

6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR 6111 SAYILI KANUN YAYIMLANDIĞINDA NEZDİNDE VERGİ İNCELEMESİNE BAŞLANMIŞ VE HENÜZ TAMAMLANMAMIŞ MÜKELLEFLERE SAĞLANAN İMKANLAR İbrahim ERCAN * Bilindiği üzere, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerine,

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU KESİNLEŞMEMİŞ VEYA İHTİLAFLI ALACAKLAR Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti :

T.C. DA N I Ş T A Y. Vergi Dava Daireleri Kurulu. Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : T.C. DA N I Ş T A Y Vergi Dava Daireleri Kurulu Esas No :2015/223 Karar No :2015/269 Anahtar Kelimeler: İndirimli Oran, Katma Değer Vergisi İade, 99 Seri No lu KDV Tebliği Özeti : 1-11.07.2006 tarih ve

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ

TÜM YÖNLERİYLE ÖDEME EMRİ 1 / 270 VERGİ HUKUKUNDA ÖDEME EMRİ 2 / 270 1. Ödeme emrinin hukuki niteliği 3 / 270 6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun 4 / 270 54 üncü maddesinde, ödeme müddet 5 / 270 Ödeme emri

Detaylı

Tarih: Sayı: 2014/33

Tarih: Sayı: 2014/33 Tarih: 19.09.2014 S İ R K Ü L E R R A P O R Sayı: 2014/33 Konu: 4458 Sayılı Gümrük Kanunu ve İlgili Diğer Kanunlar Kapsamında Gümrük Yükümlülüğü Doğan ve 6183 Sayılı Kanun Hükümlerine Göre Takip Edilen

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI

KARARLARI YARGI KARARLARI YARGI YARGI KARARLARI YARGI KARARLARI 338 Yargı Kararları Dairesi Karar Yılı Karar No Esas Yılı Esas No Karar Tarihi VERGİ DAVA DAİRELERİ 2007 57 2006 228 26/01/2007 KARAR METNİ ÖDENDİĞİ İHTİLAFSIZ OLAN; ANCAK,

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT

T Ü R M O B TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ SİRKÜLER RAPOR MEVZUAT Sirküler Rapor Mevzuat 16.08.2016/100-1 MESLEK MENSUPLARININ HİZMET SÖZLEŞMELERİNİ KENDİLİĞİNDEN UZATAN İFADE NEDENİYLE TARH EDİLEN DAMGA VERGİSİ VE KESİLEN CEZAYA İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH:

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/57 TARİH: 19.08.2009 KONU 272 no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Bilindiği üzere Maliye Bakanlığı nın 16.06.2009 tarihinde yayınladığı 5904 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ve Bazı Kanunlarda

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü. Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü Sayı : 64597866-KDV-29-107 14/07/2014 Konu: DİR. kararına istinaden DİİB lerinin revize işlemlerinin

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI

Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/30-1 TAHSİLAT GENEL TEBLİĞİ (SERİ: B SIRA NO: 9) YAYIMLANDI Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı nın Artvin Valiliğine hitaben yazdığı 25/11/2015 tarih ve 80100189-105[13-1227]-111814

Detaylı

Vergi davalarında tesis edilen lehe mahkeme kararına istinaden mükellefe yapılacak iadelerde Devletin faiz ödeme yükümlülüğü

Vergi davalarında tesis edilen lehe mahkeme kararına istinaden mükellefe yapılacak iadelerde Devletin faiz ödeme yükümlülüğü Kuzey YMM ve Bağımsız Denetim A.Ş. Eski Büyükdere Cad. Orjin Maslak No:27 Maslak, Sarıyer 34398 İstanbul - Turkey Tel: +90 212 315 3000 Fax: +90 212 234 1067 ey.com Ticaret Sicil No : 479919 Mersis No:

Detaylı

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir:

SİRKÜLER 2017/34. Söz konusu Yasada düzenlenen konular ana hatları itibariyle aşağıdaki gibidir: SİRKÜLER 2017/34 27.05.2017 KONU : Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Bazı Kanunlarda ve Bir Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Yayımlandı. 7020 sayılı Bazı Alacakların

Detaylı

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır.

Kanunda belirtilen sürelerin bitiminden itibaren bir ay uzatılmıştır. No: 2011/25 Tarih: 02.05.2011 ERK Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Hizmetleri Ltd. Şti. Acıbadem Cd. Çamlıca Apt. No.77 K.4 34718 Acıbadem-Kadıköy/ISTANBUL Tel :0.216.340 00 86 Fax :0.216.340 00 87 E-posta:

Detaylı

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun;

Mali tatilin uygulanacağı tarihler 6661 sayılı Kanun un 18 inci maddesi ile 5604 sayılı Malî Tatil İhdas Edilmesi Hakkında Kanunun; Sn. ÜYEMİZ Bildiğiniz üzere; 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren 5604 sayılı kanun mali tatili düzenleyen hükümler içermekteydi. Ancak, 27/01/2016 tarih ve 29606

Detaylı

İNDİRİMİ BAKIŞ MEVZUAT VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ BAŞLIK. Sayı 2017/39

İNDİRİMİ BAKIŞ MEVZUAT VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ BAŞLIK. Sayı 2017/39 BAKIŞ MEVZUAT BAŞLIK VERGİSİNİ ZAMANINDA ÖDEYEN MÜKELLEFLERE VERGİ İNDİRİMİ Sayı 2017/39 ÖZET 1 Ocak 2018 tarihinden verilecek beyannamelere uygulanmak üzere vergisini zamanında ödeyen mükelleflere vergi

Detaylı

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü)

Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından. Karşı Taraf: Denizli Vergi Dairesi Başkanlığı DENİZLİ (Pamukkale Vergi Dairesi Müdürlüğü) Danıştay Dördüncü Daire Başkanlığından Esas No : 2014/271 Karar No : 2014/2893 Kanun Yararına Temyiz Eden: Danıştay Başsavcılığı Davacı: Yusuf Koç Göveçlik Fatih Mah. Ekrem Başer Cad. No:89/A DENİZLİ Karşı

Detaylı

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler

Mali Bülten. No: 2011/28. Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler 01 Mart 2011 Mali Bülten No: 2011/28 VERGİ Konu : 6111 sayılı Kanun Kapsamında Tahsilatın Hızlandırılmasına İlişkin Düzenlemeler, 6111 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması ile Sosyal Sigortalar

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI

KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI T.C DANIŞTAY 5.DAİRESİ ESAS NO:2007/7369 KARAR NO:2008/3234 KARAR TARİHİ:3.6.2008 KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI Özet RÜCU MEKANİZMASININ

Detaylı

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması

Tarih : Sayı : Konu : Mali Tatil Uygulaması Tarih : 14.07.2016 Sayı : 2016-32 Konu : Mali Tatil Uygulaması MALİ TATİL UYGULAMASI VE DEĞİŞİKLER SONUCUNDA BEYAN VE BİLDİRİM SÜRELERİ 28.03.2007 tarih ve 26476 sayılı Resmi Gazete`de yayımlanarak mali

Detaylı

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 11.08.2010 / 100-1 6009 SAYILI YASA İLE DEĞİŞTİRİLEN GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE İLGİLİ 274 NO LU GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 6009 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı

Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı YENİ TORBA ÖZET KANUNDAKİ VERGİ AVANTAJLARINA GENEL BAKIŞ 11.11.2014 HAZIRLAYAN Yrd. Doç. Dr. Yasemin TAŞKIN - Maliye Bölümü - Mali Hukuk Anabilim Dalı GİRİŞ Kısaca Torba Kanun olarak bilinen ve 11 Eylül

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için

F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için F- DÜZELTME Özel Tüketim Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin (1) numaralı fıkrası uygulamasında, Kanuna ekli (II) sayılı listedeki mallar için aşağıdaki şekilde işlem yapılır. 1. Fazla veya Yersiz Hesaplanan

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve

VERGİ AFFI TAKVİMİ sayılı Askerlik Kanunu, - Mülga 5539 sayılı Karayolları Genel Müdürlüğü Kuruluş ve VERGİ AFFI TAKVİMİ Konu Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, İl Özel İdareleri Ve Belediyelere Olan Kesinleşmiş Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılması (Md.2) Bildirim /Beyan Tarih Ödeme Tarihi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz

DAVACI : Nesrin Orhan Şahin vekilleri Av.Serap Yerlikaya ve Av.İlter Yılmaz ZİYNET (ALTIN) EŞYASI İSPAT YÜKÜ. T.C. YARGITAY HUKUK GENEL KURULU ESAS NO : 2012/6-1849 KARAR NO : 2013/1006 KARAR TARİHİ:03.07.2013 Y A R G I T A Y İ L A M I İNCELENEN KARARIN MAHKEMESİ : Gölcük 1. Asliye

Detaylı

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060

Sirküler Tarihi : Sirküler No : 2017/060 Sirküler Tarihi : 08.06.2017 Sirküler No : 2017/060 7020 SAYILI KANUN GEREĞİNCE YENİDEN YAPILANACAK ALACAKLARA İLİŞKİN 1 SERİ NOLU GENEL TEBLİĞ ÖZETİ 3 Haziran 2017 gün ve 30085 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan

Detaylı

418 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ

418 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ 418 SIRA NO'LU VERGİ USUL KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete Sayısı 28405 Resmi Gazete Tarihi 08/09/2012 Kapsam 1. Giriş 15/6/2012 tarihli ve 28324 sayılı Resmî Gazete'de yayımlanan 31/5/2012 tarihli ve

Detaylı

Sirküler Rapor 17.03.2014/83-1

Sirküler Rapor 17.03.2014/83-1 Sirküler Rapor 17.03.2014/83-1 ANAYASA MAHKEMESİNDEN, ŞİRKETİN ÇALIŞANLARINDAN KESTİĞİ VERGİLERİN İADESİ İLE İLGİLİ BİREYSEL BAŞVURUSUNA İLİŞKİN YETKİSİZLİK KARARI ÖZET : Anayasa Mahkemesi, 6.2.2014 tarihli

Detaylı

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2)

MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) İstanbul,19.04.2016 Sirküler No: 2016/010 MALİ TATİL UYGULAMASI HAKKINDA GENEL TEBLİĞ (SIRA NO: 1) DE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 2) 27 Ocak 2016 tarih ve 29606 sayılı Resmi Gazete'de

Detaylı

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI

DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI 18.05.2009/88 DANIŞTAYIN 1606 SAYILI YASAYLA İLGİLİ KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştayın 1606 sayılı Bazı Dernek ve Kurumların Bazı Vergilerden, Bütün Harç ve Resimlerden Muaf Tutulmasına İlişkin

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK

: Karabük Valiliği İl Defterdarlığı - KARABÜK Anahtar Kelimeler : Sakatlık indirimi, özür oranı, çalışma gücü kaybı, hastane Özet: Sakatlık indiriminden yararlanabilmek için özür oranının değil çalışma gücü kayıp oranının tespit edilmesi gerektiği

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Hukukun kaynakları Normlar hiyerarşisi Hukukun Kaynakları Hukukta kaynak kavramı, hukukun varlık kazanabilmek ve yürürlüğe geçebilmek için hangi

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR?

İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? İŞ GÜVENCESİ TAZMİNATI ÖDENMESİ HALİNDE KAZANÇ TESPİTİ NASIL YAPILIR? Mustafa ŞEN* 45 * ÖZ Hakkında işe iade kararı verilen işçilere önemli bir güvence sağlayan iş güvencesi tazminatı, işe başlatmama tazminatı

Detaylı

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor

BAKIŞ MEVZUAT. KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor BAKIŞ MEVZUAT KONU: Bireysel emeklilik sitemi uygulamasında ana para üzerinden yapılan gelir vergisi tevkifatının iadesi yapılıyor SAYI: 2012/80 ÖZET: 6327 sayılı Kanunla yapılan değişiklikle bireysel

Detaylı

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ

A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ A. VERGİLENDİRME DÖNEMİ Özel Tüketim Vergisi Kanununun 14 üncü maddesine göre (I) sayılı listede yer alan malların teslimlerinde vergilendirme dönemi, her ayın ilk 15 günlük birinci ve kalan günlerinden

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582

T.C. D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785. Karar No : 2012/3582 T.C D A N I Ş T A Y Üçüncü Daire Esas No : 2010/5785 Karar No : 2012/3582 Anahtar Kelimeler : Haciz İşlemi, İhtiyati Haciz, Şirket Ortağı, Teminat, Kişiye Özgü Ev Eşyaları Özeti: Teşebbüsün muvazaalı olduğu

Detaylı

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ

KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ KLİNİK BİYOKİMYA UZMANLARI DERNEĞİ DAVA DOSYALARI DURUM RAPORU Rapor Tarihi: 11.01.2014 : DANIŞTAY 5. DAİRESİ : 2010/4744 Esas : 25.05.2010 tarih, 27591 Sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Aile Hekimliği

Detaylı

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1

Değişiklik Yapılması İle Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına Dair Kanuna ilişkin 1 30.09..2014 ERTÜRK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE BAĞIMSIZ DENETİM A.Ş. SİRKÜLER 2014/118 KONU: 6552 Sayılı Kanun Kapsamında Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 1 Seri No lu Tebliğ Düzenlemesi Hk.

Detaylı

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE

T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI. Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü / DAĞITIM YERLERİNE T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Risk Yönetimi ve Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80572740.010.05 Konu : 6736 Sayılı Kanun 27.10.2016/19717113 DAĞITIM YERLERİNE 6736 sayılı Bazı Amme Alacaklarının Yeniden

Detaylı