KIYI ALANLARINDAKİ KAMU TAŞINMAZLARININ YÖNETİM SORUNLARI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYI ALANLARINDAKİ KAMU TAŞINMAZLARININ YÖNETİM SORUNLARI"

Transkript

1 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu KIYI ALANLARINDAKİ KAMU TAŞINMAZLARININ YÖNETİM SORUNLARI Doç. Dr. Bayram UZUN & Arş. Gör. Nida ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü - ÖZET Türkiye de uzun yıllardır, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan ve özel mülkiyete konu alanlar ile kamu arasında mülkiyet sorunları yaşanmaktadır. Kıyı alanlarının özel mülkiyetten arındırılması için açılan tapu iptal davaları sonucunda, bedelsiz mülkiyet haklarını kaybedenler davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımaktadırlar. Bu kararlarda Türk hükümeti, tazminat ödemeye mahkum edilmektedir. Son gelinen noktada mülkiyet haklarının ihlalini önleyecek biçimde, kıyıya ilişkin iki önemli gelişme olmuştur. Bunlardan biri, devletin mülkiyet ile ilgili tapu iptal davası açma süresinin on yıl ile sınırlandırılmasına dair kanun değişikliği ve diğeri Yargıtay ın önemli bir içtihat değişikliği ile, kıyı alanlarında kalan özel mülkiyetteki tapuların tazminat ödenmeksizin devletin eline geçemeyeceği yönündeki kararıdır. Bu bağlamda bu bildirinin temel amacı, kıyı alanlarında kamu taşınmaz yönetim sistemine dayalı olarak ilgili mülkiyetlerin; plansız alanlarda takas yöntemiyle ve planlı alanlarda da bedelsiz olarak kamu eline geçmesine yönelik, mülkiyetin yeniden düzenlemesine ilişkin bir mekanizma önerisinde bulunmaktır. Önerilen mekanizmanın temel öngörüsü, Değiştirilmiş Arsa Düzenleme yaklaşımına dayanmaktadır. The Management Problems of Public Properties in the Coastal Zones For many years in Turkey, there have been ownership conflicts between government and people who have private property from shoreline towards sea. As a result of annulment action of title deed which is bringing for decontaminating from private ownership, land owners who lost their property rights without payment of any compensation, have brought their cases to the European Court of Human Rights. In these decisions, Turkish government has been forced to pay compensation. The current situation, there have been two important improvements. One of them is the modification of law which is about the term of litigation by the government, restricted with 10 years. Second, title deeds, in the coastal zones, can not transferred to the state ownership without payment of any compensation through court decisions. The current situation, the government face to face with big amount of financial problems regarding coastal zones s decontamination from private ownership by paying compensation. In this regard, the main goal of this paper is proposing a mechanism relating with readjustment of property from shoreline towards sea-through exchange method in

2 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu unplanned zones and transfering to the state ownership with free of charge in planned zones. Proposed mechanism s main foresight is based on Changed Land Readjustment approach. Anahtar Kelimeler: Kıyı alanları, kamu taşınmazlarının yönetimi, özel mülkiyet, tazminat, değiştirilmiş arsa düzenleme mekanizması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 1. GİRİŞ Türkiye nin kadastral çalışmalarının yüzde 99 u tamamlanmıştır. Özellikle ulaşım ve diğer kolaylıklar nedeniyle öncelikle kıyı alanlarında 1934 yılından itibaren 2613, 5602, 766 ve nihayet 3402 sayılı yasalara istinaden ilk kadastro çalışmaları ile mülkiyet tespitleri yapılmıştır. Böylesi bir alanda tesis kadastrosu çalışmalarına başlanmadan önce, kadastro mevzuatı ile öngörülmüş tüm diğer ilgili kurumlardan kadastro çalışma alanına ilişkin dışsal veriler temin edilmektedir. Bu bağlamda, eğer tespit edilmişse Kıyı Kenar Çizgisi, Sit alan sınırı, Mera sınırı, Orman sınırı gibi kadastro çalışmalarını etkileyen bu verilerin sağlanması; kadastro bitimi sonrası doğabilecek sınır anlaşmazlıkları ve mülkiyet iddialarının olabildiğince giderilmesine yönelik bir amaç taşımaktadır. Kadastro sırasında kıyı kenar çizgisi tespit edilmemiş ise, denizel alanda kalan bir taşınmaz, zilyedi adına tespit edilmiş ve süresinde (30 günlük askı ilanı) kadastro tespitine itiraz edilmemiş olması nedeniyle tapu sicil kaydı oluşturulmuştur. Kıyı kenar çizgisi tespiti sonrasında, kadastro tespitlerindeki kıyı alanına yönelik bu hatalı tespitler ortaya çıkmaktadır. Neden böylesi kadastral tespit hataları ortaya çıkmaktadır? Bu tamamen kadastro ekibinden kaynaklanmaktadır. Şöyle ki; 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 3. maddesi kadastro ekibi ve komisyonun kuruluşunu açıklamaktadır. Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşmaktadır. Kadastro tespiti bu komisyon gözetiminde; mahalli bilirkişi açıklamaları ve varsa ( tapu kaydı, vergi kaydı gibi) belgeler yerine uygulanmak suretiyle yapılmaktadır. Ancak kıyı nitelikli taşınmazların tespiti belli bir bilim dalında ihtisası gerekli kılmasına rağmen, bu tespitlerde kıyı kenar komisyonu üyelerinin de bulunması gerektiği öngörülmemiştir. Bundan dolayı aslında kıyı kapsamına giren yerlerin görevi kötüye kullanma, yanlışlık ve hata gibi şu veya bu nedenlerle kültür arazisi sayılıp kadastroya tabi tutulduğu ve kişiler adına özel mülk olarak sicil oluşturulduğu, kıyı alanında kalan taşınmazlara yönelik açılan tapu iptal davalarından anlaşılmaktadır. Nitekim bu bildiri konusunu oluşturan denizel alanlarda mülkiyet uyuşmazlıklarının başlıca nedeni, yukarıda temellendirildiği üzere, mülkiyet tespitinden sorumlu Kadastro ile kıyı kenar tespitinden sorumlu Bayındırlık kurumlarının birbirinden kopuk ve/veya birlikte çalışamamasından kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Türkiye nin çoğu bölgesinde kadastronun yapılıp kesinleşmesinden yıllar sonra aynı yerde, kıyı kenar komisyonunca kıyı kenar çizgisi tespit edilmiş veya bu güne kadar yapılamamıştır. Öyle ki Mayıs 2011 itibariyle, kıyı alanlarının tamamımın kadastro çalışmaları tamamlanmış ama 8592 km. uzunluğundaki kıyılarımızın ancak yüzde 56 sının Kıyı Kenar Çizgisinin tespiti yapılabilmiştir (İYİMAYA, 2011). Büyük olasılıkla, birçok taşınmazın yeni belirlenecek kıyı çizgisi içindeki denizel alanda kalacağı anlaşılacaktır. Kıyı kenar çizgisinin (Şekil1 deki akış çizgesinden görüleceği üzere) tespiti çalışmalarında son dönemlerde önemli gelişmeler olmuş; kıyı kenar çizgisinin ITRF sisteminde sayısal olarak belirlenmesi, ülke sathında bu çizginin birbiri ile kenarlaşmasının sağlanması, orto-foto görüntü ve haritaların kullanıma alınması, KKÇ nin kadastral paftalara işlenmesinin ve kıyıda kalan parsellerin tapu kayıtlarına belirtme yapılmasına yönelik önemli ve doğru mevzuat değişikliğine gidilmiştir. Ancak denizel alanların özel mülkiyetteki taşınmazlardan yasal mevzuat ve uluslar arası hukukun genel ilkeleri bağlamında ne tür yaklaşımlarla arındırılacağı noktasındaki önemli toplumsal ve ekonomik sorunsala yönelik bir girişimde henüz bulunul(a)mamıştır.

3 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şekil 1. Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi ve Onaylanması Sürecine ilişkin İş Akış Şeması (ÇETE ve diğerleri, 2011) 2. Yasal Mevzuat Açısından Yargının Kıyısal Mülkiyete Bakışı Kıyı ile ilintili yargı kararları, özel mülk sahipleri ile devlet arasında bir çatışma alanı oluşturan kıyı alanlarına nasıl bir hukuksal bakış ile yorum yapıldığını göstermektedir. Bu bakışı ise iç hukuk kuralları ve AİHM kararları ışığı altında olmak üzere iki kısımda incelemek; yargı kararlarındaki keskin anlayış değişikliğini görmek açısından önemlidir. Yakın zamana kadar Türk yargı sisteminde kıyılarda kalan taşınmazların değerlendirilmesi şu şekilde olmuştur: 1) Kıyıların Devlet e ait olduğunu ve hiçbir zaman özel mülkiyet konusu edilemeyeceklerini belirtmektedir. Anayasanın 43. maddesine göre kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda ve kamu malı niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Bu ifade aynı zamanda Medeni Kanun un 715. maddesinde, Kıyı Kanunu nun 5. maddesinde, Tapu Kanunu nun 33. maddesinde ve

4 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Kadastro Kanunu nun 16. maddesinde de yer almaktadır. Bu yüzden kıyılar özel mülkiyet haklarına tabi olamaz. 2) Mahkemeler tarafından kıyı ile ilgili tapuların iptal edilmesiyle, aslında kanuna aykırı bir durumun düzeltildiğini; çünkü böylesi alanlardaki tapuların Türk Medeni Yasasının maddesi gereğince yolsuz tescil niteliğinde olduğu belirtilmektedir. 3) Zaten devlete ait olan mülkün kamulaştırılması mümkün olmadığından, davacılara, adlarına düzenlenmiş tapu kaydının silinmesine istinaden tazminat ödenemeyeceğini belirtmiştir. Gerekçe olarak da, kıyı alanlarının hukuki bir bedellerinin olmadığı na ilişkin 27 Şubat 1980 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı gösterilmektedir. 4) Tapu siciline güven ilkesi bağlamında Devletin kusur sorumluluğu ilkesine dayanarak tapu sicili üzerindeki uyuşmazlık nedeniyle tazminat talep edilmesine de olanak bulunmadığı ve bir kamu malı olan kıyılar hakkında özel mülklerde uygulanan Türk Medeni yasasının maddesindeki iyi niyet ve tapu siciline güven ilkesinin de uygulanamayacağı belirtilmiştir. Bu tür taşınmazlar hakkında özel mülklerde uygulanan T.M.Y. nın 1023 (931) maddesindeki iyi niyet ve tapu siciline güven ilkesi de uygulanamaz. 5) Üstelik mahkeme sürecinde oluşan giderlerin tamamının da taşınmaz sahiplerince, davayı kaybettikleri için ödenmesi gerektiğine hükmedilmektedir. Kıyısal alanlarında kalan mülkiyetlere yönelik iç hukuk yolları ile bir sonuç elde edemeyen taşınmaz sahiplerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) ne ilk başvuru 1997 yılında (Bakınız: N.A ve diğerleri 37451/97 başvuru no 37451/97) yapılmış ve günlü kararında AİHM bu tür davalar için ilk pilot kararında aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur: 1) Mahkemeler tarafından kıyı ile ilgili tapuların iptal edilmesinin, taşınmaz sahiplerinin maliki oldukları şeyden barışçıl bir biçimde yaralanma haklarını güvence altına alan AİH Sözleşmesinin Birinci Protokolün 1. maddesinde belirtilen yoksun bırakma sonucunu doğuran bir müdahale olduğunu belirtmektedir. İlave olarak ancak taşınmaz sahiplerinin mülklerinden yargısal bir kararla kamu yararı için yoksun bırakıldıklarında tereddüt bulunmadığı nedeniyle mülkiyetten yoksun bırakmanın, meşru bir amaca sahip olduğu ifade edilmektedir. 2)Davacılara her hangi bir tazminat ödenmemesinin, mülkiyetin korunması ile genel yarar arasında kurulması gereken adil dengeyi taşınmaz sahipleri aleyhine bozduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle Birinci Protokolün 1. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmektedir. 3) AİHM tarafından tespit edilen ihlal kararına uygun olarak Türk Devleti; imkan veriyorsa kıyıdaki özel mülkiyetin devam edilmesine olanak tanımalı, ya da ihlalin sonuçlarının giderilmesine imkan yoksa tazminat vermesi gerekmektedir. Tespit edilen ihlalin ardındaki şey tapu kaydının silinmesinde hukuka aykırılık değil, ama tazminat verilmemesidir. 4) İhlalin tazminat eksikliği olması nedeniyle, tazminat miktarının tam değerini yansıtmasının gerekli olmadığını ve bu nedenle davacıların beklentilerini karşılayacak bir bedeli, AİHM nin götürü usul yöntemi ile belirlemekte olduğunu ifade etmektedir. AİHM bu tür davalar için doğrudan tazminata esas olacak biçimde bir taşınmaz değerlemesi yapmamaktadır. Tazminat miktarını tarafların dosyaları içindeki değerleme raporlarına göre ve haklı tazminin tam olarak sağlanmayacağı görüşü nedeniyle, Türk devletinin öngördüğü bedelin üstünde ve taşınmaz sahiplerinin taleplerinin ise altında belirlemektedir. Bu oran ise bedelin yüzde 50 ila 80 i arasında değişmektedir. Bu bağlamda kıyı alanında taşınmazları kaldığı için tapuları iptal edilen AİHM ne başvuran bireyler hakkındaki veriler Tablo 1 de gösterildiği üzere Eylül 2011 itibariyle şöyle oluşmuştur: AİHM ne ilk başvuru 30 Mayıs 1997 tarihinde 37451/97 başvuru numarası ile yapılmıştır. Bu başvuru ile tapu iptal davaları ile ilk kez AİHS nin 1 nolu Potokolü nün 1. maddesinin ihlal edildiğine dair pilot kararı 11 Ekim 2005 tarihinde verilmiştir. Ancak AİHS nin 41. maddesi gereğince adil tazmin miktarını belirleyen karar ise 30 Haziran 2006 tarihinde verilmiştir AİHM nin karar verdiği 40 ayrı davada, tazminata konu parseller büyük oranda üzerinde yapı olan parsellerden oluşmaktadır.

5 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Tablo1. AİHM ne tapu iptali hakkında yapılan başvurulara ilişkin bilgiler Süreçler Bilgiler AİHM ne İlk Başvuru Tarihi AİHM nin İlk İhlal Kararı AİHM nin İlk Tazminat Kararı Verilen Toplam Karar Sayısı 44 Toplam Tazminat Miktarı ,00 EURO Başvuru Yapılan İller (ve sayısı) Hatay (27), İzmir(4), Balıkesir(4), Tekirdağ(4), Çanakkale(2), Antalya (1), Muğla(1), Rize(1) AİHM tarafından AİHS ne ek 1 nolu Protokol ün 1. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye yi tazminata mahkûm eden kararların sayısında artış yaşanırken; kıyıda kalan bir taşınmazın tapu iptali hakkında görülen bir temyiz incelemesinde Yargıtay 1. Hukuk Dairesi içtihat değişikliğine giderek, 10 Ekim 2007 tarihinde çok önemli yeni bir içtihat kararı vermiştir. Yargıtay ın karar gerekçesinde: mülkiyet hakkı gerek Anayasa ve yasalarla iç hukuk yönünden, gerekse AİHS nin 1 Nolu Potokolü nün 1. maddesiyle kabul edilmiş temel haklardandır. Devlet tarafından verilen, doğru esasa ve geçerli kayda dayalı tapu ile sağlanan mülkiyet hakkına değer verileceği kuşkusuzdur. Böyle bir yer kıyı kapsamında kalmakla, temel vasfı yani kamu malı olma niteliği değişmemekle birlikte kişinin söz konusu tapuya dayalı hakkının korunması gerekeceği muhakkaktır. Aksi takdirde, devletin verdiği tapunun geçersizliği ileri sürülerek, hiçbir karşılık ödemeksizin iptalini istemesi, devletin saygınlığını zedeler nitelikte bir durum olacaktır. Bu durumda, kişinin mülkiyet hakkı sona erdirilirken mülkiyet hakkı sahibine, taşınmazın tam değerini karşılaması da gerekli olmayan, karşılıklı hak dengesini sağlamak amacıyla tazminat niteliğinde bir bedelin ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur denilerek davacının tazminat talebinde bulunmak üzere yeni bir dava açma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Öte yandan tapuları karşılıksız iptal edilen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtıkları davaların tamamının ilgililer lehine sonuçlanması ve Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlâl ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilmesi karşısında; yasa koyucu, hem kişilerin mülkiyet haklarını korumak hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak amacıyla yeni bir yasal düzenlemeyi yapmıştır. Kadastro kanunun 12 maddesinin on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. hükmündeki 3. fıkrasına eklenen ve 14 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5841 sayılı yasanın 3. maddesi: Bu hüküm, iddia ve taşınmazın niteliğine yahut Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri dahil, tarafların sıfatına bakılmaksızın uygulanır hükmü uyarınca, kadastro tespitinin kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık hak düşürücü süre dolmuş bulunan kıyıda kalan taşınmazlar için tapu iptal davalarının açılmasına engel olunmuştur. Nitekim hazine tarafından açılmış tapu iptal davalarında, yukarıda belirtilen yasa hükmü gereğince anılan parsele ilişkin kadastro tespitinin kesinleşmesinden itibaren 10 yılık hak düşürücü süre dolmuş ise; dava mahkemece, hak düşürücü süre nedeniyle, reddedilmeye başlanmıştır. Ancak anılan bu madde hükmü Anayasa mahkemesince gün ve E:2009/31 ve K:2011/77 sayılı karar ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla hazine tarafından tapu iptal davalarının açılmasına yeniden devam edilecektir. Aslında bu gel-gitler kıyı alanlarında kamu ve taşınmaz sahipleri açısından bir çözümsüzlük sunmaktadır. Bu durumda Kıyı Yasası ile kıyıda kalan alanların; mülkiyetsiz olarak kamu yararına ve doğasına uygun biçimde kullanıma yönelik planlanması için, bu alanlarda kalan taşınmazların Anayasanın Kamulaştırma başlıklı 46. maddesinin üçüncü fıkrasında geçen; kıyıların korunması hükmü gereğince ilgili kamu idarelerince kamulaştırılması gerekecektir. Bu durumda, bireylerin hakkına saygı gösterme ve kamu yararını koruma

6 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu amaçları arasında makul bir denge kurulmuş olacaktır. Ancak finansal bir yaklaşım olarak kıyıda kalan bu alanların kamu yararına kamulaştırılmasının mali yönden çok zor olacağı da kabul edilmelidir. Anayasa Mahkemesi ise yukarıda belirtilen gün ve E:2009/31 ve K:2011/77 sayılı iptal kararında: ( ) Kıyıların korunması amacıyla mülkiyet hakkına müdahale edilmesi meşru olmakla birlikte bu kamusal külfetin tamamının mülk sahiplerine yüklenemeyeceği ve yasa koyucunun buna uygun çözüm yolları bulması gerekeceği açıktır denilerek bu konunun çözümü için yeni yaklaşımlara gereksinim olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 3. Tapu İptal Davalarına Toplumsal Bakış ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Kıyı alanlarında kalan özel mülkiyet tapularının karşılığı ödenmeksizin iptal edilmesine yönelik hazine girişimleri ve yargı kararlarına yönelik, taşınmaz sahipleri yanında toplumun değişik kesimlerince önemli tepkiler gösterilmektedir. Dava savunmalarında, akademik çalışmalarda ve basında yer alan bu tepkileri/yakınmaları belirli başlıklar altında toplamak mümkündür: 1) Tapuya Güven İlkesinin Sarsılması: Türk Medeni Yasası nın maddesi Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlarda devlet sorumludur hükmünü taşımakta, maddesi de tapu siciline güvenerek ayni hak kazananın korunacağını hükme bağlamaktadır. Diğer bir değişle, anılan yasa maddeleri ile; Türkiye de tapular devlet garantisi altındadır. Tapunuz varsa mal sizindir, bu konuda devlete güvenebilirsiniz denilmektedir. Yasalara güvenen bir yurttaşın Devletin bir organı olan Tapu İdaresi nce verilen tapuya güven duyması, onun en doğal hakkıdır. Devletin bir organının verdiği tapuya, bir başka organının (Orman İdaresi, Hazine vb.) yolsuz tescil iddiasıyla çok uzun yıllar sonra itiraz etmesi, tapuların iptal edilmesi, toplumsal adaleti yaralayıcı bir sonuç doğurmaktadır. Tapu sicil sisteminin güvenilirliğine büyük darbe vurmaktadır. Devlet, kendi verdiği tapu belgesi ne duyulan bu güveni sarsmaktadır. Deyimlerimize konu olan elimizdeki belgenin güvenilirliğini belirtmek için kullandığımız Tapu gibi sağlam sözü artık geçerliliğini toplum nezdinde yitirmektedir. 2) Tapu İptali Mülkiyet Hakkı İhlalidir: İptali istenen taşınmazların tapulu olduğu, bu tapuların devletin yetkili organlarınca yetkileri dâhilinde düzenlenerek tapuya davalı özel şahıslar adına kaydedildiği noktasında bir ihtilaf bulunmamaktadır. Davalılar adına devletin yetkili organlarınca oluşturulan bu kayda rağmen yine yürütme organlarınca bu tapuların, bu kez kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı için yok hükmünde sayılması gerektiğinden bahisle iptalinin istenmesi Anayasanın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 3) Devlet Kurumlarının Kusuru: Zamanında tapu idaresince tapu verilmiş, ilgili belediye tarafından imar planı yürürlüğe sokulmuş ve üzerinde yapı inşa edilmesine izin verilmiş ve hatta oralara teknik sosyal altyapı hizmeti götürülmüştür. Şimdi kalkıp Kusura bakmayın bizler hata etmişiz, buralarda tapu olmazmış. Buradaki tapunuzu iptal ediyor ve evinizi yıkacağız diyemezsiniz. O zaman devletin kurumlarının tapusuna ve izinlerine güvenip taşınmaz alanların ne suçu var? Asıl suçlu; kendi verdiği tapu belgelerini yok saymaya kalkışan devlet değil mi? Resmi kurumların yaptıkları hatalar, hiçbir suçu olmayan insanlara ödetilmemelidir. Devletin verdiği tapunun geçersizliği ileri sürülerek, hiçbir karşılık ödemeksizin iptalini istemesi, devletin saygınlığını zedeler nitelikte bir durum olacaktır. Esasen Anayasa'nın 40. ve 129. maddeleri resmi görevlilerin fiilleri sonucu bireylerin uğradıkları tüm zararları devletin tazmin etmesini amirdir. 4) Taşınmaz Kredileri Piyasasına Etkisi: Hukuk devletinin temel özelliği, hukuki güvence sağlamasıdır. Bu bağlamda, devlet güvencesi altında olan tapuları esas alarak bankalar; gayrimenkul kredileri için değer belirlemekte ve kredi vermektedirler. Banka kredisi ile üzerinde konut üretilmiş taşınmazlar için tapu iptal davası açılmaktadır. Bu durumda bankalar, özellikle kıyı ile ilintili konutlar için, gayrimenkul kredisi vermekten kaçınacaklardır. Öte yandan, işleyen bir serbest ekonomi de önemli işlev gören kredi

7 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu karşılığında taşınmazların ipotek ettirilmesi sisteminin bankalarca, yaygınlaşan tapu iptal davaları nedeniyle anılan alanlarda kullanımından kaçınacaktır. Kıyı alanlarında taşınmaza yönelik yatırımları ise, sürekli dava tehdidi altında olmaları nedeniyle, artık taşınmaz piyasasında ayıplı mal durumuna düşerek beş para etmemektedir. 5) Uluslararası Toplumda Saygınlığın Yitirilmesi: Türk mevzuatında yer alan mülkiyet sistemimizin de denetlendiği AİHM de Türkiye aleyhine açılan ve özel mülkiyetin korunmasında ciddi ihlallerin tespit edilmesi yurtdışındaki ekonomik çevrelerde Türkiye ye güveni sarsan en önemli nedeni oluşturmuştur. Çünkü yabancı sermaye, yatırım yapacağı yerde, her şeyden önce edineceği mülkün güvencede olmasını arar. Üstelik yabancılar ülkemizden mülk almaktan vazgeçeceklerdir. Her şeyden öte, ülkenin bu şekilde bu tip davalarla mahkum edilmesi Avrupa ülkeleri nezdinde ülkemizin itibarını kaybetmesine neden olmaktadır. Yukarıda belirtilen yakınmalar karşısında, oluşan adaletsizliği gidermek üzere; uluslararası hukuki standartlara uygun, hem devlet hem de bireyi tatmin edecek bir çözüm mevcut yasal düzen içinde olanaklı görülmemektedir. Sorunu, herkesi tedirgin etmeden çözmek gereklidir. Tapu iptali ve üzerindeki binayı yıkmak; bunlar, toplum vicdanında kabul görmeyen, yasal ama radikal çözümlerdir. Yürürlüğe konulacak bir yasal düzenleme ile desteklenmiş devletle kişiler arasındaki uyuşmazlıklara ve davalara son vermek amacıyla kıyı alanlarını özel mülkiyetten arındıracak hakça bir yaklaşımlı yeni bir formüle/ çözüm modeline gereksinim olduğu açıktır. 4. Kıyı Alanlarındaki Özel Mülkiyet Sorununa Çözüm için Yöntem Önerileri Kıyı alanında kalan ve iptale konu olan tapuların iki tür alanda kaldığı bilinmektedir. Bunlar ya imar planı içinde ya da plansız alanlarda yer almaktadır. Her iki alanda kıyı bandında kalan taşınmazlar ise kamu idareleri ve özel mülkiyet adına tapuya kayıtlı alanlardır. Kıyı alanında yer alan kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazların, hiçbir karşılık ödenmeksizin tapu kayıtlarının iptal edilmeleri önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu durum da sorun planlı-plansız alanlarda Kıyı Kenar Çizgisi tespit edilmiş kıyı alanlarının özel mülkiyetten arındırılmasıdır. 4.1 Plansız Alanlarda İptale Konu Taşınmazlarının Tazminatlarının Ödenmesi Plansız alanlarda kıyı alanında kaldığı tespit edilen taşınmazların tapu kayıtlarının iptal edilmesi halinde, taşınmazın tam değerini yansıtmasa da tazminat olarak bir bedel ödenmesi gerektiği hem AİHM ve hem de Yargıtay tarafından zorunlu kabul edilmektedir. Bu durumlu böylesi alanlar için nasıl bir sistem yaklaşımı gerekmektedir? 1) Öncelikle ve hızla Türkiye nin Kıyı Kenar Çizgisi(KKÇ) tespitleri bitirilmelidir. Ancak onaylanmış KKÇ ye göre mülkiyete konu taşınmazların kıyıda kısmen/tamamen kalan bölümleri -Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesine göre- ilgili kadastro müdürlüğünce belirlenip gerekli şerhler konulmak üzere tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Bu tespitlerin hemen ardından, yetkin değerleme kurumlarınca bu parsellerin değer haritalarının oluşturulması, bu parseller üzerinde sonradan yapılacak işlemler için hayati önem taşımaktadır. 2) Tespit sonucunda kıyıda kaldığı belirlenen özel mülkiyete ilişkin taşınmazlarla ilgili doğrudan, kamulaştırma veya bedel ödenmesi yasal olanak ve Yargıtay ın yukarıda anlatılan gerekçeleriyle olanaksız olduğundan; tapu iptal işlemleri ilgili defterdarlıkça yürütülmek durumundadır. Ancak uygulamada mahkemeler tapu iptali kararı ile yetinmekte; karşılığı tazminat ödenmesi noktasında hiçbir karar almamaktadırlar. Tapusu iptal edilen kişilerin, tazminat için yeniden dava açması gerektiği belirtilmektedir. Ancak çifte dava ile yargının iş yükünün artırılmasını önlemek ve taraflara ilave yargısal masraf yükü oluşturmamak amacıyla, tapu iptal davası sonucunda parasal bir karşılık belirlenmesi de mümkün olmalıdır.

8 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 3) Yargı tarafından, tarafların sunduğu taşınmazın olası değeri üzerinden veya yeniden bilirkişi marifetiyle yaptıracağı değer takdiri sonucunda kesinleşen tazminat kuşkusuz taşınmazın tam karşılığı olmayan bir parasal değer olacaktır. Bu bedelin nasıl ödeneceği noktasında bilinen üç yöntemden söz edilebilir. Bunlardan biri bir finansal yaklaşım olarak doğrudan tazminat bedellerinin kamulaştırmada olduğu gibi ödenmesidir. Ancak binlerce parsel için tapu iptali söz konusu olabileceği için, kesinleşen bedellerin peşin ödenmesinde önemli kaynak sıkıntısı olabileceği kaydedilmelidir. Diğeri ise tarafların anlaşmaları ile mümkün olan takas olarak tanımlanan taşınmaz biçimde de bir ödeme yöntemi kullanılabilir. Ancak bu taşınmazın bir arsa biçiminde olması, kamu elindeki taşınmaz stokunun hızla erimesine neden olabileceği kaygısı söz konusudur. Çünkü kamu taşınmazını kaybederken, trampa ile elde ettiği taşınmazın, tapusu iptal edildiği için, aslında elde etmemektedir. Son yöntem ise 1998 yılında mevzuatımıza girmiş ancak 2009 yılında yürürlükten kaldırılan sit alanlarında kalan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin sertifika ile ödenmesine dayanmaktadır. Amaç, yasal faiz işleyen ve üzerinde kamulaştırma bedeli yazan sertifikalar kullanılarak hazine taşınmazlarının satış ihalelerine katılmalarının ve onları ödeme aracı olarak kullanmalarına olanak tanınması ve devletin de parasal ödenti yükünden kaçınması amaçlanıyordu. Bu çalışmada, bu yöntemin kıyıda kalan parseller için de uygun olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu sertifika sahiplerinin TOKİ tarafından yapılan satışa çıkarılan konut ve ticari yapılardan öncelikli edinebilmeleri için esasen geçerli olmasının düşünülmesi çok daha doğru bir yaklaşım olabileceği belirtilmelidir. Planlı alanlar için önereceğimiz yöntem içinde anılan sertifikalarında kullanımının olanaklı olabileceği gösterilmektedir. Kuşkusuz bu son yöntemin uygulanabilmesi için Kıyı Yasasına veya Yönetmeliğine bir madde eklenmesi gerekmektedir. Kıyıda kaldığı için tapuları iptal edilmiş olan, taşınmaz sahiplerine verilecek tazminatın, yukarıda üç yöntemden biri ile değil her üçünün de birlikte kullanımının doğru bir yaklaşım olacağı ve tazminat sahibine seçim hakkının verilmesinin hakça olacağı düşünülmektedir. 4.2 Planlı Kıyı Alanlarında İptale Konu Taşınmazlarına İlişkin Mülkiyet Sorununun Çözümü için Yaklaşımlar İmar planı kapsamında KKÇ belirlenmiş kıyı alanlarında kalan taşınmazların, tazminat bedellerini ödemek yerine; kendi kaynağını kendi içinde oluşturan yeni yaklaşımlardan söz etmek olanaklıdır. Bu çalışmada geliştirilen böylesi yaklaşımlar açıklanacaktır. Bunları iki kısımda incelenebilir. Birincisi kıyıda kalan taşınmaz sahibinin tazminatına denk olacak şekilde, imar hakkı karşılığı bağış yöntemiyle hiçbir bedel talep etmeksizin kıyıda kalan taşınmazının tapu kaydının silinmesine izin vermesine dayanmaktadır. Verilecek imar hakkını, parseli kıyıda kaldığı için bu parsel üzerinde kullanamayacağı için, ya kendine ait bir başka parselinde kullanmasına, ya da bu imar hakkını bir başkasına satmasına izin verilebilmelidir. Bu yöntemin kullanılacağı alanlar, mevcut imar planının tamamen hayata geçirilmiş olduğu, artık yeniden mülkiyet düzenlemesi yapılamayacak derecede yapılaşması tamamlanmış alanların önünde yer alan tapu iptaline konu kıyı alanları olmalıdır. İkincisi ise daha önceki bir çalışmada (UZUN ve diğerleri, 2010) fikir projesi bağlamında temel ilkeleri anlatılmış olan Değiştirilmiş Arsa Düzenleme (DAD) yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yöntemde, kıyı alanlarını da kapsayacak biçimde hazırlanacak imar uygulama planının uygulamasına dayanmaktadır. Bu yöntem ile imar planı kapsamında yer alan (yol, yeşil alan, park, otopark gibi) kamusal alanların ve kıyı alanındaki- iptale konu- özel mülkiyetteki parsellerin hiçbir bedel ödenmeksizin kamu eline geçmesi amaçlanmaktadır. Yöntem ( Şekil 2 ye bakınız), 3194 Sayılı İmar Yasasının 18. Madde uygulamasından esinlenerek geliştirilmiştir. Önerilen bu yöntemde; Değiştirilmiş Arsa Düzenlemesi kapsamına alınan tüm parsellerden yüzde 40 oranında Düzenleme/Değer Ortaklık Payı kesintisi yapıldıktan sonra, geri kalan yüzde 60 alanları karşılığında imar parselleri tahsis edilir. Ancak kıyıda kalan parseller için yüzde 60 tahsis miktarının yüzde 40 ı kıyıdaki parsel malikleri adlarına, yüzde 20 si ise Maliye Hazinesi adına imar parseli olarak tahsis edilmelidir. Çünkü yukarıda da açıklandığı üzere, AİHM si kıyı alanlarında kalan taşınmazlara verilecek bedelin taşınmazın tam karşılığı

9 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu olması gerekmediğini açıkça belirtmektedir. AİHM nin bu tür davalarda Türkiye hakkında verdiği tazminat ödenmesine ilişkin oranlar incelendiğinde, kamulaştırmaya esas bedelin yüzde 50 ila 80 i arasında değişmekte olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu modelde, oranın en yükseği olan yüzde 80 değerinin, kıyıda kalan taşınmaz sahibine imar parseli olarak verilmesinin hakça olacağı düşünülmüştür. Şekil 2. Önerilen Değiştirilmiş Arsa Düzenleme Mekanizması Hazine payına düşen yüzde 20 oranına karşılık, tahsis edilecek imar parselleri Kıyı Değer Payı olarak Hazine adına tescil edilecektir. Böylece hazine, birçok amaç için kullanabileceği imar hakkı bulunan rezerv imar parselleri sahibi olacaktır. Maliye hazinesi, bu parselleri şöyle değerlendirebilir: a) Kıyı alanında kalan ve üzerinde yapı bulunan binalara ilişkin tazminatlar, bu rezerv parsellerin satışından karşılanabilir, b) Yukarıda bahsedilen, plansız alanlarda kaldığı için tapuları iptal edilen parsel maliklerine; çapraz finans sistemiyle bu rezerv alanlarının satışından edilen gelirle tazminatlar ödenebilir, satış sırasında sertifika verilmiş maliklere öncelik tanınabilir veya bu rezerv alanlar TOKİ ye devredilerek yapılacak konutlardan tazminat bedellerini karşılayacak biçimde konut vermek seçenekleri düşünülebilir, c) Hazine bu Kıyı Değer Payı ile elde ettiği rezerv alanları, DAD (Değiştirilmiş Arsa Düzenlemesi) yapılan alanın ( okul, yol, otopark, çocuk bahçesi gibi) sosyal ve teknik alt yapıların inşası için kullanılmak koşuluyla, satış için ilgili belediyesine devredebilir. d) DAD sonrası ilgili kamu idarelerince kamulaştırılması gereken (hastane, sağlık ocağı, spor salonu gibi) kamu tesis alanlarının kamulaştırılmasında kullanılmak üzere, bu rezerv

10 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu alanlarını satabilir. Veya isterse Kıyı Değer Payına düşen tahsis alanını doğrudan kamu tesis alanlarına tahsisini isteyebilir. 4.3 Örnek Uygulama Harita 1a.Düzenleme öncesi DAD bölgesi Harita 1b. Düzenleme sonrası DAD bölgesi Anlatılan yöntemin örnek bir uygulaması gerçekleştirilmiştir. Harita 1a da görüldüğü üzere düzenlemeye giren kadastral parsellerden; 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazlar kıyı alanı ile ilgilidir. Bu parsellerden 16 parsel tamamen ve 15/a olarak gösterilen 15 sayılı parsel de kısmen kıyı alanında kalmaktadır. DAD bölgesinde Düzenleme Ortaklık Payı Oranı yüzde 39,7319 olarak hesaplanmıştır. Düzenlemeye giren parsellere ilişkin kesinti ve tahsis miktarlarını gösteren hesap çizelgesi Tablo 2 de verilmiştir. PARSEL NO Tablo 2. Örnek DAD bölgesine giren parsellere ilişkin düzenleme verileri SENET ALANI (m 2 ) DOP (0,397319) TAHSİS ALANI (m 2 ) KP (%20) SON (m 2 ) 15/a 3968, , , , ,571 15/b 4016, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,099 KAMU 794, ,654 TOPLAM 48330, , , , ,153 TAHSİS Tahsis alanlarının yüzde 20 sine karşılık olarak kıyıda kısmen kalan 15 parselden 478,39 m 2 ve 16 parselden 316,26 m 2 Kıyı Değer Payına karşılık Maliye hazinesi adına 102 nolu adadan m 2 alanlı müstakil bir imar parseli elde etmiştir. Diğer kıyıda kalan 15 ve 16 sayılı kadastral parsellere de sırasıyla 101 adadan 3 ve 4 ile 102 adadan 15 nolu İmar parselleri

11 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu tahsis edilmiştir. Bu uygulama ile yargıya gidilmeksizin her iki tarafı da kazandıran hakça bir uygulama gerçekleştirilmiş olmaktadır. Önerilen DAD uygulamasının yasalaştırılması için ya 3194 Sayılı İmar yasasının 18. maddesine ilave edilmeli ya da 3621 Sayılı Kıyı Yasasına yeni bir madde eklenmelidir. Eğer 18. Maddeye ilave edilecekse ikinci fıkradan sonra gelmek üzere kısmen ve/veya tamamen kıyıda kalan parselleri de içeren düzenlemelerde, o düzenleme için belirlenen düzenleme ortaklık payı kesintisinden sonra kıyıda kalan parsellere tahsis edilecek alanın yüzde 20 si Maliye Hazinesi adına tahsis edilir ifadesi yazılmalıdır. Doğrudan kıyı yasasına yeni bir madde eklenmesi düşünüldüğünde ise: 3194 Sayılı yasanın 18. Madde uygulamalarında, imar düzenlemesi kapsamına kısmen ve/veya tamamen kıyıda kalan parsellerde dahil edilmişse, o düzenleme için belirlenen düzenleme ortaklık payı kesintisinden sonra kıyıda kalan parsellere tahsis edilecek alanın yüzde 20 si Maliye Hazinesi adına tahsis edilir hükmü yazılmalıdır. Önerilen DAD (Değiştirilmiş Arsa Düzenlemesi) uygulamasının başlıca şu yararları olabileceği düşünülmektedir: 1) Uluslararası bir hukuk arenası olan AİHM ne taşınmış bir milli sorun olan kıyıda kalan tapuların iptal edilmesine, mağduriyet giderici özelliği ve Anayasal gereklere uygun hakça bir çözüm getirmektedir, 2) DAD yöntemi kendi kaynağını kendi içinde oluşturan bir yaklaşımdır. Çapraz finans sisteminin kullanılmasına açık kaynak oluşturabilir. 3) Kıyıda kalan taşınmazlar için tazminat ödenmesini en aza indirebilir. 4) AİHM nde sürmekte olan davalarda, Türk Hükümetince mağduriyeti giderecek bir yöntem önerilmemesi nedeniyle tazminata hükmedilmesi karşısında; artık DAD yöntemi ile bu mağduriyetin ortadan kalktığı savunması ile tazminatların ve diğer açılacak davaların tazminatla sonuçlanmasının önü kapatılmış olabilir. Hatta aynı sorunu yaşayan taşınmaz sahiplerinin AİHM ne davalarını taşımaları da sona erebilecektir. 5) Kıyıda kalan her bir parsel için defterdarlıklar tarafından tapu iptal davası ve taşınmaz sahiplerince de tazminat davası açılması büyük oranda azalacak; böylece yargının iş yükü azalmış olacak hem de idare ve kişiler için zaman-ekonomik kayıplar engellenebilecektir. 5. Sonuç ve Öneriler Kıyı alanlarında yer alan tapuların karşılıksız iptal edilmesinin artık önü kapanmıştır. Ancak bu durumda olanların, tazminat alabilmek için yeniden dava açmalarının gerektiği belirtilmektedir. Böyle olsa bile, oluşacak tazminat bedellerinin hazine tarafından karşılanmasının önemli mali yükler getireceği de bilinmektedir. Bu bağlamda finansal ödenti dışında daha farklı çözüm yöntemleri bulunması gerekmektedir. Nitekim bu çalışma böylesi bir amaç için yapılmıştır. Öncelikle, konuyla ilgili yasal mevzuat ve hukuksal görüşler ortaya konulmuş; ardından AİHM nin bu konu hakkındaki içtihadi görüşleri incelenmiştir. Daha sonra sorun yeniden tanımlanmış ve yürürlükte bulunan hangi yasal araçlarla nasıl çözüm olanakları oluşturulabileceği üzerinde durulmuştur. Ancak bu yöntemlerin yetersiz kaldığı daha yaratıcı yaklaşım gerektiği düşünülerek, somut çözüm önerisi üzerinde odaklanılmıştır. Bu çalışma sonucu geliştirilen Değiştirilmiş Arsa Düzenlemesi modeli ile, sorunun çözümü için hem kamu açısından hem de taşınmaz sahipleri açısından hakça ve uygulanabilir bir yaklaşımın olanaklı olduğu yapılan örnek uygulama ile somutlaştırılmıştır. Kuşkusuz bu modelin daha da geliştirilmesi ve Türkiye nin gereksinimi olan Taşınmaz Yönetim Stratejisinin bir parçası olması gerektiği belirtilmelidir. KAYNAKLAR Cete, M., Demir, O., and Uzun, B., Determining coastal zone boundaries and related issues in Turkey, MARITIME ENGINEERING, Volume: 164 Issue: 2 Pages: 71-80, 2011.

12 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu İyimaya O., Türkiye de Arazi Yönetimine İlişkin Sorunlar, Panel, Arazi Yönetimi Çalıştayı, İstanbul, Uzun, B., ve İnan, H.İ., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları İle Türkiye nin Kıyı Yönetim Politikası Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi., 1. Cilt, sayfa: Trabzon, 2010.

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR I. ULUSLARARASI (KENT- D 2013): MÜLKİYET..! İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR 1 GİRİŞ İmar uygulamalarının gerçek amacı mevcut mülkiyetin imar planında tanımlanan arazi

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Haziran 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21 15 İÇİNDEKİLER ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÎLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN A.

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi

Yeni Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014, IV. Arazi Yönetimi Çalıştayı Yeni (6360) Büyükşehir Yasası ve Arazi Yönetimi Karadeniz Teknik Üniversitesi, Trabzon, 12-13 Mayıs 2014 6360 sayılı

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E.

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. CEVAP VEREN : Atakent ( Halkalı ) 2 Etap Toplu Yapı Yönetimi VEKİLLERİ : Av. Serdar Özdemir Av. Özge İşeri DAVACI : Abdurrahman Balta - 508/1

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2011/8152 Karar No : 2013/2702. Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili :

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2011/8152 Karar No : 2013/2702. Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili : ULUSLARARASI SÖZLEŞME İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi

Detaylı

AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ORMAN ARAZİLERİNİN BEDELSİZ TAPU İPTAL KARARLARININ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL SORUNU

AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ORMAN ARAZİLERİNİN BEDELSİZ TAPU İPTAL KARARLARININ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL SORUNU AİHM Kararları Işığında Orman Arazilerinin Bedelsiz Tapu İptal 2607 AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ORMAN ARAZİLERİNİN BEDELSİZ TAPU İPTAL KARARLARININ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL SORUNU The Problem of Gratis Annulment

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/648 Karar No. 2014/1121 Tarihi: 30.01.2014 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İş.K. /18-21 DAVACI YARARINA KAZANILMIŞ HAK ÖZETİ: Mahkemenin 30.12.2010 tarihli kararı

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır

İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır İnternet Ortamında Yapılan Yayınların Düzenlenmesine İlişkin 30.11.2007 Tarihli Yönetmeliğin 11 ve 19. Maddeleri Anayasaya Aykırıdır Doç. Dr. Tuğrul KATOĞLU* * Bilkent Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ceza

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) Hazırlayan: Mustafa Volkan ULUÇAY Danıştay Tetkik Hakimi KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KÜTAHYAKADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TAVŞANLI BİRİMİ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE)

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi

ORMAN KADASTROSUNUN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ TARAFINDAN YAPILMASI VE KÜLTÜR ARAZİLERİNİN DURUMU Hüseyin KOÇAK / Tapu ve Kadastro Başmüfettişi 6495 sayılı Kanun ile; orman kadastrosunu yapma yetkisi kadastro ekiplerine verilmiştir. A G i r i ş 2 Ağustos 2013 tarih 28729 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 6495 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

Davacılar. vs. ile davalı Yalova Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Munzam Zarar ya da Faiz Alacağı davasında;

Davacılar. vs. ile davalı Yalova Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Munzam Zarar ya da Faiz Alacağı davasında; Davacılar. vs. ile davalı Yalova Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Munzam Zarar ya da Faiz Alacağı davasında; Anayasanın 152/1 maddesinde bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG. COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GEÇGEL ve ÇELİK/TÜRKİYE (Başvuru no. 8747/02 ve 34509/03) KARAR STRAZBURG 13 Ekim 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ESENLER BELEDİYE BAŞKANLIĞI Emlak Ve İstimlâk Müdürlüğü Görev Ve Çalışma Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam: MADDE 1-(1) Bu yönetmelik Emlak ve İstimlâk Müdürlüğünün

Detaylı

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi 10.19.1. Ek: Dava Dilekçesi İstanbul Nöbetçi İdare Mahkemesi Sayın Başkanlığına 24.10.2008 Yürütmenin durdurulması istemlidir. İPTAL İSTEMİNDE BULUNAN DAVACI: TMMOB Mimarlar Odası İstanbul Büyükkent Şubesi

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır.

1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Esas Sayısı : 2015/109 Karar Sayısı : 2016/28 1982 Anayasası nın Cumhuriyetin Nitelikleri başlıklı 2. maddesinde, Türkiye Cumhuriyeti nin bir hukuk devleti olduğu kurala bağlanmıştır. Anayasa nın 2. maddesinde

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 )

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE TOK VE DİĞERLERİ - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no:37054/03, 37082/03, 37231/03 ve 37238/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 20

Detaylı

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR

T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR T.C. TEPEBAŞI BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, YASAL DAYANAK, TANIMLAR Amaç MADDE 1-(1) Bu yönetmeliğin amacı; Tepebaşı Belediyesi

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK)

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU (OMBUDSMANLIK) ŞİKAYET NO : 2015/5132 KARAR TARİHİ : 01/04/2016 RET KARARI ŞİKAYETÇİ : ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU : Türkiye Serbest Muhasebeci ve Mali Müşavirler

Detaylı

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN

İMAR UYGULAMALARINDA AYNI YERDEN PARSEL VERİLMESİ SORUNU Cafer ERGEN Giriş 3194 sayılı İmar Kanunu nun Arazi ve Arsa Düzenlemesi başlığını taşıyan 18. maddesinin 1. fıkrasında, belediye ve mücavir alanın imar hududu içinde bulunan binalı veya binasız arsa ve arazileri malikleri

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/28964 Karar No. 2015/29704 Tarihi: 02.11.2015 İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /9 SENDİKALARIN DEMOKRATİK İŞLEYİŞE SAHİP OLUP OLMADIĞINI SENDİKA GENEL KURULLARININ

Detaylı

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. "İçtihat Metni"

14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İçtihat Metni 14. Daire 2012/679 E., 2014/2401 K. İMAR PARA CEZASI 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUN 3194 SAYILI İMAR KANUNU "İçtihat Metni" Özeti : 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ ÜÇÜNCÜ DAİRE Cemile BOZOĞLU (AKARSU) ve Diğerleri Türkiye (Başvuru no. 787/03) Kabuledilebilirliğe İlişkin

Detaylı

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler

AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler AİHM İçtihatları Kapsamında Medeni Haklar ve Yükümlülükler Mülkiyet Hakları *Mülkiyet davalarına ilişkin yargılamalar özel haklar ve yükümlülükler açısından belirleyici olması nedeniyle m.6/1 kapsamındadır.

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI

II. ANAYASA MAHKEMESİNİN YETKİSİNİN KAPSAMI İÇİNDEKİLER I. GENEL AÇIKLAMALAR 1. Bireysel başvuru nedir? 2. Bireysel başvurunun temel nitelikleri nelerdir? 3. Bireysel başvuru yolu hangi ülkelerde uygulanmaktadır? 4. Ülkemizde bireysel başvuru kurumuna

Detaylı

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü

Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Altyapı ve Kentsel Dönüşüm Hizmetleri Şube Müdürlüğü Şube Müdürlüğümüzün Genel Yapısı 1 1 1 1 1 ŞUBE MÜDÜRÜ İNŞAAT MÜHENDİSİ ŞEHİR PLANCISI HARİTA TEKNİKERİ SU ÜRÜNLERİ TEKNİKERİ ADİL BARTU GÜRDAL KOKUCU

Detaylı

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER. Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN

KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER. Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN KAMULAŞTIRMA İLE İLGİLİ MERAK EDİLENLER Hazırlayanlar : Av. Ersan BARKIN - Av. Murat TEZCAN 1. ACELE KAMULAŞTIRMA NEDİR? Kamulaştırma Kanunu nun 27. maddesinde düzenlenen acele kamulaştırma süreci büyük,

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr

KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK. Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr KENTSEL DÖNÜŞÜM ARAÇLARINDAN BİRİ OLARAK HUKUK Prof. Dr. Gürsel Öngören www.ongoren.av.tr TARİHSEL SÜREÇ İÇİNDE KENTSEL DÖNÜŞÜM 1950 li yıllarda Sanayileşme ve kentlere GÖÇ Tepki: 1) 1966 yılında «Gecekondu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1

İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/31285 Karar No. 2012/3117 Tarihi: 13.02.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 854 S. DİşK/1 DENİZ İŞ YASASININ KAPSAMI ÖZETİ:

Detaylı

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ

EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK VE TAPU SİCİLİ Prof. Dr. Haluk Nami NOMER İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı Doç. Dr. Mehmet Serkan ERGÜNE İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Medeni Hukuk Anabilim Dalı EŞYA HUKUKU ZİLYETLİK

Detaylı

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU

KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU KENTSEL DÖNÜŞÜMÜN FİNANSMAN BOYUTU İkincil Mevzuat Dönüşüm Projeleri Özel Hesabı Gelir, Harcama, Kredi ve Kaynak Aktarımı Yönetmeliği (13 Eylül 2012 tarihli 28410 sayılı Resmi Gazete) 6306 Sayılı Kanun

Detaylı

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU

SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU SESSİZ KALMA SURETİYLE HAKKIN KAYBI İLKESİ & MARKANIN TANINMIŞLIK DÜZEYİNİN TESPİTİ & MARKAYI KULLANMA ZORUNLULUĞU Av. Merve GÜRKAN **KARAR İNCELEMESİ I. İLK DERECE MAHKEMESİ KARARI İstanbul 1. Fikri ve

Detaylı

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44

T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 T.C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ HUKUK BÖLÜMÜ ESAS NO : 1995/97 KARAR NO : 1996/44 ÖZET; 3417 sayılı Yasa uyarınca çalışanıyla ilgili tasarruf kesintilerini yapıp işveren katkılarıyla banka hesabına yatırmayan

Detaylı

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi

Alman Federal Mahkeme Kararları. Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Alman Federal Mahkeme Kararları Çev: Alpay HEKİMLER * Hessen Eyalet Sosyal Mahkemesi Karar Tarihi : 24.03.2015 Sayısı : L 3 U 225/10 İşçiler, öğlen paydosu sırasında, sadece öğlen yemeğini yemek üzere

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ

İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ T.C YARGITAY 10. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/8546 Karar No. 2012/8662 Tarihi: 14.05.2012 İlgili Kanun / Madde 506.S.SSK/61 YAŞLILIK AYLIĞININ HESAPLANMA YÖNTEMİ ÖZETİ: 506 sayılı Yasanın 61. maddesine

Detaylı

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726

ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 ESAS NO : 2010/1629 KARAR NO : 2011/1726 DAVALI : SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI / VEKİLİ : DAVANIN ÖZETİ : Davacının Emekli Sandığına tabi geçen hizmetlerine karşılık emekli ikramiyesi ödenmesi talebinin

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212

T.C. D A N I Ş T A Y ONBEŞİNCİ DAİRE Esas No : 2014/9315 Karar No : 2015/9212 Anahtar Sözcükler: Nisbi vekalet ücreti, maktu vekalet ücreti, hak arama özgürlüğü, mahkemeye erişim hakkı Özet: Gerçekte hak edilen tazminat miktarı kestirilemeyen, çözümü davanın her iki tarafı için

Detaylı

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI

TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI TASARRUFUN İPTALİ DAVALARI İİK. nun 277. vd maddelerinde düzenlenmiştir. Her ne kadar İİK. nun 277/1 maddesinde İptal davasından maksat 278, 279 ve 280. maddelerde yazılı tasarrufların butlanına hükmetmektir.

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri

ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ. sanıkların askerî cezaevinde işledikleri T#'C. UYUŞMAZLIK MAHKEMESİ CEZA BÖLtMÜ ESAS NO î 1988/37 KARAR NO î 1988/38 ÖZET : 353 Sayılı Kanunun 10/^ maddesi uyarınca asker kişi sayılan sanıkların askerî cezaevinde işledikleri suça ait davanın,aynı

Detaylı

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA

TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA TÜRK TABİPLERİ BİRLİĞİ MERKEZ KONSEYİ BAŞKANLIĞINA Sağlık Bakanlığı Sertifikalı Eğitim Yönetmeliği taslağı tarafımızca incelenmiş olup, aşağıda taslağın hukuka aykırı ve eksik olduğunu düşündüğümüz yönlerine

Detaylı

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875

Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası. 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU. Kanun Numarası : 4875 Doğrudan Yabancı Yatırımlar Kanunu, Yasası 4875 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa DOĞRUDAN YABANCI YATIRIMLAR KANUNU Kanun Numarası : 4875 Kabul Tarihi : 5/6/2003 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 17/6/2003

Detaylı

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü

TÜRK SANAYİCİLERİ VE İŞADAMLARI DERNEĞİ. 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Hakkında TÜSİAD Görüşü 5782 Sayılı Tapu Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun MADDE 2 2644 sayılı Kanunun 36 ncı maddesi aşağıdaki şekilde

Detaylı

4.Satın alma yoluyla yapılan kamulaştırma işleminde aşağıdaki davalardan hangisi açılamaz?

4.Satın alma yoluyla yapılan kamulaştırma işleminde aşağıdaki davalardan hangisi açılamaz? Gayrimenkul Mevzuatı 1.Aşağıdakilerden hangisi kamulaştırma işlemlerinde yapılmaz? A) Tapuda kayıtlı olan taşınmaz mallar hakkında yapılacak kamulaştırmalarda satın alma usulü öncelikle uygulanır. B) Taşınmaz

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 T.C YARGITAY 22.HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/15013 Karar No. 2013/4250 Tarihi: 01.03.2013 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/18-21 VAKIF ÜNİVERSİTELERİNDE ÇALIŞAN- LARIN KIDEM İHBAR TAZMİNATI HAKLARININ İDARİ

Detaylı

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA

İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA İDARİ PARA CEZALARINDA UYGULAMA Dr. Ahmet OZANSOY 1. Giriş İdari para cezaları, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu na 1 göre uygulanmaktadır. Belediyelerde uygulayıcılar arasında genellikle encümen para cezası

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI

ANAYASA MAHKEMESİ KARARI Anayasa Mahkemesi Başkanlığından: Esas Sayısı : 2001/383 Karar Sayısı : 2003/92 Karar Günü : 16.10.2003 ANAYASA MAHKEMESİ KARARI İPTAL DAVASINI AÇAN : Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet SEZER İPTAL DAVASININ KONUSU

Detaylı

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA

: Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA Esas No : 1995/1983 Karar No: 1997/519 Temyiz İsteminde Bulunan :. : Türk Dişhekimleri Birliği : Av.Tezcan ÇAKIR Meşrutiyet Cd. N:3/15 - ANKARA İstemin Özeti : Dişhekimi olan davacıya, Türk Dişhekimleri

Detaylı

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı;

PROTOKOL TARAFLAR: TANIM. MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve kışlaklar ile umuma ait çayır ve otlakları ifade eder. AMAÇ : MADDE 3- Bu protokolün amacı; PROTOKOL TARAFLAR: MADDE 1- Bu protokol, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (TKGM) ile Tarımsal Üretim ve Geliştirme Genel Müdürlüğü (TÜGEM) arasında düzenlenmiştir. TANIM MADDE 2- Mera: Mera, yaylak ve

Detaylı

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1

Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 Arsa karşılığı bağımsız bölüm tesliminin gelir vergisi karşısındaki durum-1 I. GİRİŞ Türkiye ekonomisi içinde ağırlığını her zaman hissettiren inşaat sektörü günümüzde giderek daha da önem kazanmış ve

Detaylı

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ

KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ İDER AVANSI, GİDERLERİN KALEM KALEM AÇIKLANMASI GEREKTİĞİ YARGITAY 17. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2012/13494 KARAR NO : 2013/12373 GİDER AVANSI VE DELİL AVANSI ARASINDAKİ FARKLAR KESİN SÜRE VERİLİRKEN GİDERLERİN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9

İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/19359 Karar No. 2014/21478 Tarihi: 25.11.2014 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2015/4 İlgili Kanun / Madde 4688 S. KGSK. /6 6356 S. STSK/9 SEÇİMLERDE ADAY

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR. Başvuru Numarası: 2013/8492. Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM KARAR TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ İKİNCİ BÖLÜM KARAR Başvuru Numarası: 2013/8492 Karar Tarihi: 8/9/2014 İKİNCİ BÖLÜM Başkan : Alparslan ALTAN ler : Serdar ÖZGÜLDÜR Recep KÖMÜRCÜ Engin YILDIRIM M. Emin

Detaylı

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA

T.C. SULTANBEYLİ BELEDİYE MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU RAPORU BELEDİYE MECLİS BAŞKANLIĞINA MECLİSİ Tarih : 04.12.2012 KOMİSYON RAPORLARI Rapor No : 2012 / 29 HUKUK KOMİSYONU KONU : Bina Kiralama. TEKLİFİN ÖZÜ : Belediye Meclisi nin 03/12/2012 tarihli oturumunda incelenmek üzere komisyonumuza

Detaylı

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA

: Kazan Malmüdürlüğü - Kazan/ANKARA Anahtar Kelimeler : Vergi inceleme raporu, vergi tekniği raporu, tebliğ, vergi mahremiyeti, savunma hakkı Özet: Vergi ve ceza ihbarnamesi ile vergi inceleme raporu tebliğ edildiği halde, işlemlerin dayanağı

Detaylı

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na;

İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması istemlidir. İstanbul ( ). İdari Mahkemesi Sayın Başkanlığı na; DAVACI : VEKİLİ: TMMOB ŞEHİR PLANCILARI ODASI Darphane Emirhan Cad. Bayındır Sok. Uygar Ap. No: 1/1 Dikilitaş / Beşiktaş

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE. (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. 10 Mart 2009 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE GÜNGİL TÜRKİYE (Başvuru no. 28388/03 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Mart 2009 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen

Detaylı

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI

T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI EDİRNE BELEDİYESİ 2012 YILI DENETİM RAPORU ARALIK 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı