KIYI ALANLARINDAKİ KAMU TAŞINMAZLARININ YÖNETİM SORUNLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KIYI ALANLARINDAKİ KAMU TAŞINMAZLARININ YÖNETİM SORUNLARI"

Transkript

1 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu KIYI ALANLARINDAKİ KAMU TAŞINMAZLARININ YÖNETİM SORUNLARI Doç. Dr. Bayram UZUN & Arş. Gör. Nida ÇELİK Karadeniz Teknik Üniversitesi, Harita Mühendisliği Bölümü - ÖZET Türkiye de uzun yıllardır, kıyı kenar çizgisinin deniz tarafında kalan ve özel mülkiyete konu alanlar ile kamu arasında mülkiyet sorunları yaşanmaktadır. Kıyı alanlarının özel mülkiyetten arındırılması için açılan tapu iptal davaları sonucunda, bedelsiz mülkiyet haklarını kaybedenler davalarını Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine taşımaktadırlar. Bu kararlarda Türk hükümeti, tazminat ödemeye mahkum edilmektedir. Son gelinen noktada mülkiyet haklarının ihlalini önleyecek biçimde, kıyıya ilişkin iki önemli gelişme olmuştur. Bunlardan biri, devletin mülkiyet ile ilgili tapu iptal davası açma süresinin on yıl ile sınırlandırılmasına dair kanun değişikliği ve diğeri Yargıtay ın önemli bir içtihat değişikliği ile, kıyı alanlarında kalan özel mülkiyetteki tapuların tazminat ödenmeksizin devletin eline geçemeyeceği yönündeki kararıdır. Bu bağlamda bu bildirinin temel amacı, kıyı alanlarında kamu taşınmaz yönetim sistemine dayalı olarak ilgili mülkiyetlerin; plansız alanlarda takas yöntemiyle ve planlı alanlarda da bedelsiz olarak kamu eline geçmesine yönelik, mülkiyetin yeniden düzenlemesine ilişkin bir mekanizma önerisinde bulunmaktır. Önerilen mekanizmanın temel öngörüsü, Değiştirilmiş Arsa Düzenleme yaklaşımına dayanmaktadır. The Management Problems of Public Properties in the Coastal Zones For many years in Turkey, there have been ownership conflicts between government and people who have private property from shoreline towards sea. As a result of annulment action of title deed which is bringing for decontaminating from private ownership, land owners who lost their property rights without payment of any compensation, have brought their cases to the European Court of Human Rights. In these decisions, Turkish government has been forced to pay compensation. The current situation, there have been two important improvements. One of them is the modification of law which is about the term of litigation by the government, restricted with 10 years. Second, title deeds, in the coastal zones, can not transferred to the state ownership without payment of any compensation through court decisions. The current situation, the government face to face with big amount of financial problems regarding coastal zones s decontamination from private ownership by paying compensation. In this regard, the main goal of this paper is proposing a mechanism relating with readjustment of property from shoreline towards sea-through exchange method in

2 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu unplanned zones and transfering to the state ownership with free of charge in planned zones. Proposed mechanism s main foresight is based on Changed Land Readjustment approach. Anahtar Kelimeler: Kıyı alanları, kamu taşınmazlarının yönetimi, özel mülkiyet, tazminat, değiştirilmiş arsa düzenleme mekanizması, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararları 1. GİRİŞ Türkiye nin kadastral çalışmalarının yüzde 99 u tamamlanmıştır. Özellikle ulaşım ve diğer kolaylıklar nedeniyle öncelikle kıyı alanlarında 1934 yılından itibaren 2613, 5602, 766 ve nihayet 3402 sayılı yasalara istinaden ilk kadastro çalışmaları ile mülkiyet tespitleri yapılmıştır. Böylesi bir alanda tesis kadastrosu çalışmalarına başlanmadan önce, kadastro mevzuatı ile öngörülmüş tüm diğer ilgili kurumlardan kadastro çalışma alanına ilişkin dışsal veriler temin edilmektedir. Bu bağlamda, eğer tespit edilmişse Kıyı Kenar Çizgisi, Sit alan sınırı, Mera sınırı, Orman sınırı gibi kadastro çalışmalarını etkileyen bu verilerin sağlanması; kadastro bitimi sonrası doğabilecek sınır anlaşmazlıkları ve mülkiyet iddialarının olabildiğince giderilmesine yönelik bir amaç taşımaktadır. Kadastro sırasında kıyı kenar çizgisi tespit edilmemiş ise, denizel alanda kalan bir taşınmaz, zilyedi adına tespit edilmiş ve süresinde (30 günlük askı ilanı) kadastro tespitine itiraz edilmemiş olması nedeniyle tapu sicil kaydı oluşturulmuştur. Kıyı kenar çizgisi tespiti sonrasında, kadastro tespitlerindeki kıyı alanına yönelik bu hatalı tespitler ortaya çıkmaktadır. Neden böylesi kadastral tespit hataları ortaya çıkmaktadır? Bu tamamen kadastro ekibinden kaynaklanmaktadır. Şöyle ki; 3402 sayılı Kadastro Kanunu'nun 3. maddesi kadastro ekibi ve komisyonun kuruluşunu açıklamaktadır. Kadastro ekibi; en az iki kadastro teknisyeni, mahalle veya köy muhtarı ile üç bilirkişiden oluşmaktadır. Kadastro tespiti bu komisyon gözetiminde; mahalli bilirkişi açıklamaları ve varsa ( tapu kaydı, vergi kaydı gibi) belgeler yerine uygulanmak suretiyle yapılmaktadır. Ancak kıyı nitelikli taşınmazların tespiti belli bir bilim dalında ihtisası gerekli kılmasına rağmen, bu tespitlerde kıyı kenar komisyonu üyelerinin de bulunması gerektiği öngörülmemiştir. Bundan dolayı aslında kıyı kapsamına giren yerlerin görevi kötüye kullanma, yanlışlık ve hata gibi şu veya bu nedenlerle kültür arazisi sayılıp kadastroya tabi tutulduğu ve kişiler adına özel mülk olarak sicil oluşturulduğu, kıyı alanında kalan taşınmazlara yönelik açılan tapu iptal davalarından anlaşılmaktadır. Nitekim bu bildiri konusunu oluşturan denizel alanlarda mülkiyet uyuşmazlıklarının başlıca nedeni, yukarıda temellendirildiği üzere, mülkiyet tespitinden sorumlu Kadastro ile kıyı kenar tespitinden sorumlu Bayındırlık kurumlarının birbirinden kopuk ve/veya birlikte çalışamamasından kaynaklandığı bilinen bir gerçektir. Türkiye nin çoğu bölgesinde kadastronun yapılıp kesinleşmesinden yıllar sonra aynı yerde, kıyı kenar komisyonunca kıyı kenar çizgisi tespit edilmiş veya bu güne kadar yapılamamıştır. Öyle ki Mayıs 2011 itibariyle, kıyı alanlarının tamamımın kadastro çalışmaları tamamlanmış ama 8592 km. uzunluğundaki kıyılarımızın ancak yüzde 56 sının Kıyı Kenar Çizgisinin tespiti yapılabilmiştir (İYİMAYA, 2011). Büyük olasılıkla, birçok taşınmazın yeni belirlenecek kıyı çizgisi içindeki denizel alanda kalacağı anlaşılacaktır. Kıyı kenar çizgisinin (Şekil1 deki akış çizgesinden görüleceği üzere) tespiti çalışmalarında son dönemlerde önemli gelişmeler olmuş; kıyı kenar çizgisinin ITRF sisteminde sayısal olarak belirlenmesi, ülke sathında bu çizginin birbiri ile kenarlaşmasının sağlanması, orto-foto görüntü ve haritaların kullanıma alınması, KKÇ nin kadastral paftalara işlenmesinin ve kıyıda kalan parsellerin tapu kayıtlarına belirtme yapılmasına yönelik önemli ve doğru mevzuat değişikliğine gidilmiştir. Ancak denizel alanların özel mülkiyetteki taşınmazlardan yasal mevzuat ve uluslar arası hukukun genel ilkeleri bağlamında ne tür yaklaşımlarla arındırılacağı noktasındaki önemli toplumsal ve ekonomik sorunsala yönelik bir girişimde henüz bulunul(a)mamıştır.

3 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Şekil 1. Kıyı Kenar Çizgisinin Belirlenmesi ve Onaylanması Sürecine ilişkin İş Akış Şeması (ÇETE ve diğerleri, 2011) 2. Yasal Mevzuat Açısından Yargının Kıyısal Mülkiyete Bakışı Kıyı ile ilintili yargı kararları, özel mülk sahipleri ile devlet arasında bir çatışma alanı oluşturan kıyı alanlarına nasıl bir hukuksal bakış ile yorum yapıldığını göstermektedir. Bu bakışı ise iç hukuk kuralları ve AİHM kararları ışığı altında olmak üzere iki kısımda incelemek; yargı kararlarındaki keskin anlayış değişikliğini görmek açısından önemlidir. Yakın zamana kadar Türk yargı sisteminde kıyılarda kalan taşınmazların değerlendirilmesi şu şekilde olmuştur: 1) Kıyıların Devlet e ait olduğunu ve hiçbir zaman özel mülkiyet konusu edilemeyeceklerini belirtmektedir. Anayasanın 43. maddesine göre kıyıların devletin hüküm ve tasarrufunda ve kamu malı niteliğinde olduğunu belirtmektedir. Bu ifade aynı zamanda Medeni Kanun un 715. maddesinde, Kıyı Kanunu nun 5. maddesinde, Tapu Kanunu nun 33. maddesinde ve

4 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Kadastro Kanunu nun 16. maddesinde de yer almaktadır. Bu yüzden kıyılar özel mülkiyet haklarına tabi olamaz. 2) Mahkemeler tarafından kıyı ile ilgili tapuların iptal edilmesiyle, aslında kanuna aykırı bir durumun düzeltildiğini; çünkü böylesi alanlardaki tapuların Türk Medeni Yasasının maddesi gereğince yolsuz tescil niteliğinde olduğu belirtilmektedir. 3) Zaten devlete ait olan mülkün kamulaştırılması mümkün olmadığından, davacılara, adlarına düzenlenmiş tapu kaydının silinmesine istinaden tazminat ödenemeyeceğini belirtmiştir. Gerekçe olarak da, kıyı alanlarının hukuki bir bedellerinin olmadığı na ilişkin 27 Şubat 1980 tarihli Yargıtay Hukuk Genel Kurulu kararı gösterilmektedir. 4) Tapu siciline güven ilkesi bağlamında Devletin kusur sorumluluğu ilkesine dayanarak tapu sicili üzerindeki uyuşmazlık nedeniyle tazminat talep edilmesine de olanak bulunmadığı ve bir kamu malı olan kıyılar hakkında özel mülklerde uygulanan Türk Medeni yasasının maddesindeki iyi niyet ve tapu siciline güven ilkesinin de uygulanamayacağı belirtilmiştir. Bu tür taşınmazlar hakkında özel mülklerde uygulanan T.M.Y. nın 1023 (931) maddesindeki iyi niyet ve tapu siciline güven ilkesi de uygulanamaz. 5) Üstelik mahkeme sürecinde oluşan giderlerin tamamının da taşınmaz sahiplerince, davayı kaybettikleri için ödenmesi gerektiğine hükmedilmektedir. Kıyısal alanlarında kalan mülkiyetlere yönelik iç hukuk yolları ile bir sonuç elde edemeyen taşınmaz sahiplerinden Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi(AİHM) ne ilk başvuru 1997 yılında (Bakınız: N.A ve diğerleri 37451/97 başvuru no 37451/97) yapılmış ve günlü kararında AİHM bu tür davalar için ilk pilot kararında aşağıdaki tespitlerde bulunmuştur: 1) Mahkemeler tarafından kıyı ile ilgili tapuların iptal edilmesinin, taşınmaz sahiplerinin maliki oldukları şeyden barışçıl bir biçimde yaralanma haklarını güvence altına alan AİH Sözleşmesinin Birinci Protokolün 1. maddesinde belirtilen yoksun bırakma sonucunu doğuran bir müdahale olduğunu belirtmektedir. İlave olarak ancak taşınmaz sahiplerinin mülklerinden yargısal bir kararla kamu yararı için yoksun bırakıldıklarında tereddüt bulunmadığı nedeniyle mülkiyetten yoksun bırakmanın, meşru bir amaca sahip olduğu ifade edilmektedir. 2)Davacılara her hangi bir tazminat ödenmemesinin, mülkiyetin korunması ile genel yarar arasında kurulması gereken adil dengeyi taşınmaz sahipleri aleyhine bozduğunu kabul etmektedir. Bu nedenle Birinci Protokolün 1. maddesinin ihlal edildiğine karar verilmektedir. 3) AİHM tarafından tespit edilen ihlal kararına uygun olarak Türk Devleti; imkan veriyorsa kıyıdaki özel mülkiyetin devam edilmesine olanak tanımalı, ya da ihlalin sonuçlarının giderilmesine imkan yoksa tazminat vermesi gerekmektedir. Tespit edilen ihlalin ardındaki şey tapu kaydının silinmesinde hukuka aykırılık değil, ama tazminat verilmemesidir. 4) İhlalin tazminat eksikliği olması nedeniyle, tazminat miktarının tam değerini yansıtmasının gerekli olmadığını ve bu nedenle davacıların beklentilerini karşılayacak bir bedeli, AİHM nin götürü usul yöntemi ile belirlemekte olduğunu ifade etmektedir. AİHM bu tür davalar için doğrudan tazminata esas olacak biçimde bir taşınmaz değerlemesi yapmamaktadır. Tazminat miktarını tarafların dosyaları içindeki değerleme raporlarına göre ve haklı tazminin tam olarak sağlanmayacağı görüşü nedeniyle, Türk devletinin öngördüğü bedelin üstünde ve taşınmaz sahiplerinin taleplerinin ise altında belirlemektedir. Bu oran ise bedelin yüzde 50 ila 80 i arasında değişmektedir. Bu bağlamda kıyı alanında taşınmazları kaldığı için tapuları iptal edilen AİHM ne başvuran bireyler hakkındaki veriler Tablo 1 de gösterildiği üzere Eylül 2011 itibariyle şöyle oluşmuştur: AİHM ne ilk başvuru 30 Mayıs 1997 tarihinde 37451/97 başvuru numarası ile yapılmıştır. Bu başvuru ile tapu iptal davaları ile ilk kez AİHS nin 1 nolu Potokolü nün 1. maddesinin ihlal edildiğine dair pilot kararı 11 Ekim 2005 tarihinde verilmiştir. Ancak AİHS nin 41. maddesi gereğince adil tazmin miktarını belirleyen karar ise 30 Haziran 2006 tarihinde verilmiştir AİHM nin karar verdiği 40 ayrı davada, tazminata konu parseller büyük oranda üzerinde yapı olan parsellerden oluşmaktadır.

5 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu Tablo1. AİHM ne tapu iptali hakkında yapılan başvurulara ilişkin bilgiler Süreçler Bilgiler AİHM ne İlk Başvuru Tarihi AİHM nin İlk İhlal Kararı AİHM nin İlk Tazminat Kararı Verilen Toplam Karar Sayısı 44 Toplam Tazminat Miktarı ,00 EURO Başvuru Yapılan İller (ve sayısı) Hatay (27), İzmir(4), Balıkesir(4), Tekirdağ(4), Çanakkale(2), Antalya (1), Muğla(1), Rize(1) AİHM tarafından AİHS ne ek 1 nolu Protokol ün 1. maddesinin ihlal edildiği gerekçesiyle Türkiye yi tazminata mahkûm eden kararların sayısında artış yaşanırken; kıyıda kalan bir taşınmazın tapu iptali hakkında görülen bir temyiz incelemesinde Yargıtay 1. Hukuk Dairesi içtihat değişikliğine giderek, 10 Ekim 2007 tarihinde çok önemli yeni bir içtihat kararı vermiştir. Yargıtay ın karar gerekçesinde: mülkiyet hakkı gerek Anayasa ve yasalarla iç hukuk yönünden, gerekse AİHS nin 1 Nolu Potokolü nün 1. maddesiyle kabul edilmiş temel haklardandır. Devlet tarafından verilen, doğru esasa ve geçerli kayda dayalı tapu ile sağlanan mülkiyet hakkına değer verileceği kuşkusuzdur. Böyle bir yer kıyı kapsamında kalmakla, temel vasfı yani kamu malı olma niteliği değişmemekle birlikte kişinin söz konusu tapuya dayalı hakkının korunması gerekeceği muhakkaktır. Aksi takdirde, devletin verdiği tapunun geçersizliği ileri sürülerek, hiçbir karşılık ödemeksizin iptalini istemesi, devletin saygınlığını zedeler nitelikte bir durum olacaktır. Bu durumda, kişinin mülkiyet hakkı sona erdirilirken mülkiyet hakkı sahibine, taşınmazın tam değerini karşılaması da gerekli olmayan, karşılıklı hak dengesini sağlamak amacıyla tazminat niteliğinde bir bedelin ödenmesi gerektiği kuşkusuzdur denilerek davacının tazminat talebinde bulunmak üzere yeni bir dava açma hakkına sahip olduğu belirtilmiştir. Öte yandan tapuları karşılıksız iptal edilen kişilerin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi nezdinde açtıkları davaların tamamının ilgililer lehine sonuçlanması ve Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesini ihlâl ettiği gerekçesiyle tazminata mahkum edilmesi karşısında; yasa koyucu, hem kişilerin mülkiyet haklarını korumak hem de Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi kararlarına uymak amacıyla yeni bir yasal düzenlemeyi yapmıştır. Kadastro kanunun 12 maddesinin on yıl geçtikten sonra, kadastrodan önceki hukuki sebeplere dayanarak itiraz olunamaz ve dava açılamaz. hükmündeki 3. fıkrasına eklenen ve 14 Mart 2009 tarihinde yürürlüğe giren 5841 sayılı yasanın 3. maddesi: Bu hüküm, iddia ve taşınmazın niteliğine yahut Devlet veya diğer kamu tüzel kişileri dahil, tarafların sıfatına bakılmaksızın uygulanır hükmü uyarınca, kadastro tespitinin kesinleşmesinden itibaren 10 yıllık hak düşürücü süre dolmuş bulunan kıyıda kalan taşınmazlar için tapu iptal davalarının açılmasına engel olunmuştur. Nitekim hazine tarafından açılmış tapu iptal davalarında, yukarıda belirtilen yasa hükmü gereğince anılan parsele ilişkin kadastro tespitinin kesinleşmesinden itibaren 10 yılık hak düşürücü süre dolmuş ise; dava mahkemece, hak düşürücü süre nedeniyle, reddedilmeye başlanmıştır. Ancak anılan bu madde hükmü Anayasa mahkemesince gün ve E:2009/31 ve K:2011/77 sayılı karar ile iptal edilmiştir. Dolayısıyla hazine tarafından tapu iptal davalarının açılmasına yeniden devam edilecektir. Aslında bu gel-gitler kıyı alanlarında kamu ve taşınmaz sahipleri açısından bir çözümsüzlük sunmaktadır. Bu durumda Kıyı Yasası ile kıyıda kalan alanların; mülkiyetsiz olarak kamu yararına ve doğasına uygun biçimde kullanıma yönelik planlanması için, bu alanlarda kalan taşınmazların Anayasanın Kamulaştırma başlıklı 46. maddesinin üçüncü fıkrasında geçen; kıyıların korunması hükmü gereğince ilgili kamu idarelerince kamulaştırılması gerekecektir. Bu durumda, bireylerin hakkına saygı gösterme ve kamu yararını koruma

6 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu amaçları arasında makul bir denge kurulmuş olacaktır. Ancak finansal bir yaklaşım olarak kıyıda kalan bu alanların kamu yararına kamulaştırılmasının mali yönden çok zor olacağı da kabul edilmelidir. Anayasa Mahkemesi ise yukarıda belirtilen gün ve E:2009/31 ve K:2011/77 sayılı iptal kararında: ( ) Kıyıların korunması amacıyla mülkiyet hakkına müdahale edilmesi meşru olmakla birlikte bu kamusal külfetin tamamının mülk sahiplerine yüklenemeyeceği ve yasa koyucunun buna uygun çözüm yolları bulması gerekeceği açıktır denilerek bu konunun çözümü için yeni yaklaşımlara gereksinim olduğu sonucuna ulaşılmaktadır. 3. Tapu İptal Davalarına Toplumsal Bakış ve Sosyal Etki Değerlendirmesi Kıyı alanlarında kalan özel mülkiyet tapularının karşılığı ödenmeksizin iptal edilmesine yönelik hazine girişimleri ve yargı kararlarına yönelik, taşınmaz sahipleri yanında toplumun değişik kesimlerince önemli tepkiler gösterilmektedir. Dava savunmalarında, akademik çalışmalarda ve basında yer alan bu tepkileri/yakınmaları belirli başlıklar altında toplamak mümkündür: 1) Tapuya Güven İlkesinin Sarsılması: Türk Medeni Yasası nın maddesi Tapu sicilinin tutulmasından doğan bütün zararlarda devlet sorumludur hükmünü taşımakta, maddesi de tapu siciline güvenerek ayni hak kazananın korunacağını hükme bağlamaktadır. Diğer bir değişle, anılan yasa maddeleri ile; Türkiye de tapular devlet garantisi altındadır. Tapunuz varsa mal sizindir, bu konuda devlete güvenebilirsiniz denilmektedir. Yasalara güvenen bir yurttaşın Devletin bir organı olan Tapu İdaresi nce verilen tapuya güven duyması, onun en doğal hakkıdır. Devletin bir organının verdiği tapuya, bir başka organının (Orman İdaresi, Hazine vb.) yolsuz tescil iddiasıyla çok uzun yıllar sonra itiraz etmesi, tapuların iptal edilmesi, toplumsal adaleti yaralayıcı bir sonuç doğurmaktadır. Tapu sicil sisteminin güvenilirliğine büyük darbe vurmaktadır. Devlet, kendi verdiği tapu belgesi ne duyulan bu güveni sarsmaktadır. Deyimlerimize konu olan elimizdeki belgenin güvenilirliğini belirtmek için kullandığımız Tapu gibi sağlam sözü artık geçerliliğini toplum nezdinde yitirmektedir. 2) Tapu İptali Mülkiyet Hakkı İhlalidir: İptali istenen taşınmazların tapulu olduğu, bu tapuların devletin yetkili organlarınca yetkileri dâhilinde düzenlenerek tapuya davalı özel şahıslar adına kaydedildiği noktasında bir ihtilaf bulunmamaktadır. Davalılar adına devletin yetkili organlarınca oluşturulan bu kayda rağmen yine yürütme organlarınca bu tapuların, bu kez kıyı kenar çizgisi içerisinde kaldığı için yok hükmünde sayılması gerektiğinden bahisle iptalinin istenmesi Anayasanın 35. maddesinde düzenlenen mülkiyet hakkına açıkça aykırılık teşkil etmektedir. 3) Devlet Kurumlarının Kusuru: Zamanında tapu idaresince tapu verilmiş, ilgili belediye tarafından imar planı yürürlüğe sokulmuş ve üzerinde yapı inşa edilmesine izin verilmiş ve hatta oralara teknik sosyal altyapı hizmeti götürülmüştür. Şimdi kalkıp Kusura bakmayın bizler hata etmişiz, buralarda tapu olmazmış. Buradaki tapunuzu iptal ediyor ve evinizi yıkacağız diyemezsiniz. O zaman devletin kurumlarının tapusuna ve izinlerine güvenip taşınmaz alanların ne suçu var? Asıl suçlu; kendi verdiği tapu belgelerini yok saymaya kalkışan devlet değil mi? Resmi kurumların yaptıkları hatalar, hiçbir suçu olmayan insanlara ödetilmemelidir. Devletin verdiği tapunun geçersizliği ileri sürülerek, hiçbir karşılık ödemeksizin iptalini istemesi, devletin saygınlığını zedeler nitelikte bir durum olacaktır. Esasen Anayasa'nın 40. ve 129. maddeleri resmi görevlilerin fiilleri sonucu bireylerin uğradıkları tüm zararları devletin tazmin etmesini amirdir. 4) Taşınmaz Kredileri Piyasasına Etkisi: Hukuk devletinin temel özelliği, hukuki güvence sağlamasıdır. Bu bağlamda, devlet güvencesi altında olan tapuları esas alarak bankalar; gayrimenkul kredileri için değer belirlemekte ve kredi vermektedirler. Banka kredisi ile üzerinde konut üretilmiş taşınmazlar için tapu iptal davası açılmaktadır. Bu durumda bankalar, özellikle kıyı ile ilintili konutlar için, gayrimenkul kredisi vermekten kaçınacaklardır. Öte yandan, işleyen bir serbest ekonomi de önemli işlev gören kredi

7 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu karşılığında taşınmazların ipotek ettirilmesi sisteminin bankalarca, yaygınlaşan tapu iptal davaları nedeniyle anılan alanlarda kullanımından kaçınacaktır. Kıyı alanlarında taşınmaza yönelik yatırımları ise, sürekli dava tehdidi altında olmaları nedeniyle, artık taşınmaz piyasasında ayıplı mal durumuna düşerek beş para etmemektedir. 5) Uluslararası Toplumda Saygınlığın Yitirilmesi: Türk mevzuatında yer alan mülkiyet sistemimizin de denetlendiği AİHM de Türkiye aleyhine açılan ve özel mülkiyetin korunmasında ciddi ihlallerin tespit edilmesi yurtdışındaki ekonomik çevrelerde Türkiye ye güveni sarsan en önemli nedeni oluşturmuştur. Çünkü yabancı sermaye, yatırım yapacağı yerde, her şeyden önce edineceği mülkün güvencede olmasını arar. Üstelik yabancılar ülkemizden mülk almaktan vazgeçeceklerdir. Her şeyden öte, ülkenin bu şekilde bu tip davalarla mahkum edilmesi Avrupa ülkeleri nezdinde ülkemizin itibarını kaybetmesine neden olmaktadır. Yukarıda belirtilen yakınmalar karşısında, oluşan adaletsizliği gidermek üzere; uluslararası hukuki standartlara uygun, hem devlet hem de bireyi tatmin edecek bir çözüm mevcut yasal düzen içinde olanaklı görülmemektedir. Sorunu, herkesi tedirgin etmeden çözmek gereklidir. Tapu iptali ve üzerindeki binayı yıkmak; bunlar, toplum vicdanında kabul görmeyen, yasal ama radikal çözümlerdir. Yürürlüğe konulacak bir yasal düzenleme ile desteklenmiş devletle kişiler arasındaki uyuşmazlıklara ve davalara son vermek amacıyla kıyı alanlarını özel mülkiyetten arındıracak hakça bir yaklaşımlı yeni bir formüle/ çözüm modeline gereksinim olduğu açıktır. 4. Kıyı Alanlarındaki Özel Mülkiyet Sorununa Çözüm için Yöntem Önerileri Kıyı alanında kalan ve iptale konu olan tapuların iki tür alanda kaldığı bilinmektedir. Bunlar ya imar planı içinde ya da plansız alanlarda yer almaktadır. Her iki alanda kıyı bandında kalan taşınmazlar ise kamu idareleri ve özel mülkiyet adına tapuya kayıtlı alanlardır. Kıyı alanında yer alan kamu kurum ve kuruluşları adına kayıtlı taşınmazların, hiçbir karşılık ödenmeksizin tapu kayıtlarının iptal edilmeleri önünde yasal bir engel bulunmamaktadır. Bu durum da sorun planlı-plansız alanlarda Kıyı Kenar Çizgisi tespit edilmiş kıyı alanlarının özel mülkiyetten arındırılmasıdır. 4.1 Plansız Alanlarda İptale Konu Taşınmazlarının Tazminatlarının Ödenmesi Plansız alanlarda kıyı alanında kaldığı tespit edilen taşınmazların tapu kayıtlarının iptal edilmesi halinde, taşınmazın tam değerini yansıtmasa da tazminat olarak bir bedel ödenmesi gerektiği hem AİHM ve hem de Yargıtay tarafından zorunlu kabul edilmektedir. Bu durumlu böylesi alanlar için nasıl bir sistem yaklaşımı gerekmektedir? 1) Öncelikle ve hızla Türkiye nin Kıyı Kenar Çizgisi(KKÇ) tespitleri bitirilmelidir. Ancak onaylanmış KKÇ ye göre mülkiyete konu taşınmazların kıyıda kısmen/tamamen kalan bölümleri -Kıyı Kanununun Uygulanmasına Dair Yönetmeliğin 10. Maddesine göre- ilgili kadastro müdürlüğünce belirlenip gerekli şerhler konulmak üzere tapu sicil müdürlüğüne gönderilmesi gerekmektedir. Bu tespitlerin hemen ardından, yetkin değerleme kurumlarınca bu parsellerin değer haritalarının oluşturulması, bu parseller üzerinde sonradan yapılacak işlemler için hayati önem taşımaktadır. 2) Tespit sonucunda kıyıda kaldığı belirlenen özel mülkiyete ilişkin taşınmazlarla ilgili doğrudan, kamulaştırma veya bedel ödenmesi yasal olanak ve Yargıtay ın yukarıda anlatılan gerekçeleriyle olanaksız olduğundan; tapu iptal işlemleri ilgili defterdarlıkça yürütülmek durumundadır. Ancak uygulamada mahkemeler tapu iptali kararı ile yetinmekte; karşılığı tazminat ödenmesi noktasında hiçbir karar almamaktadırlar. Tapusu iptal edilen kişilerin, tazminat için yeniden dava açması gerektiği belirtilmektedir. Ancak çifte dava ile yargının iş yükünün artırılmasını önlemek ve taraflara ilave yargısal masraf yükü oluşturmamak amacıyla, tapu iptal davası sonucunda parasal bir karşılık belirlenmesi de mümkün olmalıdır.

8 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu 3) Yargı tarafından, tarafların sunduğu taşınmazın olası değeri üzerinden veya yeniden bilirkişi marifetiyle yaptıracağı değer takdiri sonucunda kesinleşen tazminat kuşkusuz taşınmazın tam karşılığı olmayan bir parasal değer olacaktır. Bu bedelin nasıl ödeneceği noktasında bilinen üç yöntemden söz edilebilir. Bunlardan biri bir finansal yaklaşım olarak doğrudan tazminat bedellerinin kamulaştırmada olduğu gibi ödenmesidir. Ancak binlerce parsel için tapu iptali söz konusu olabileceği için, kesinleşen bedellerin peşin ödenmesinde önemli kaynak sıkıntısı olabileceği kaydedilmelidir. Diğeri ise tarafların anlaşmaları ile mümkün olan takas olarak tanımlanan taşınmaz biçimde de bir ödeme yöntemi kullanılabilir. Ancak bu taşınmazın bir arsa biçiminde olması, kamu elindeki taşınmaz stokunun hızla erimesine neden olabileceği kaygısı söz konusudur. Çünkü kamu taşınmazını kaybederken, trampa ile elde ettiği taşınmazın, tapusu iptal edildiği için, aslında elde etmemektedir. Son yöntem ise 1998 yılında mevzuatımıza girmiş ancak 2009 yılında yürürlükten kaldırılan sit alanlarında kalan taşınmazların kamulaştırma bedellerinin sertifika ile ödenmesine dayanmaktadır. Amaç, yasal faiz işleyen ve üzerinde kamulaştırma bedeli yazan sertifikalar kullanılarak hazine taşınmazlarının satış ihalelerine katılmalarının ve onları ödeme aracı olarak kullanmalarına olanak tanınması ve devletin de parasal ödenti yükünden kaçınması amaçlanıyordu. Bu çalışmada, bu yöntemin kıyıda kalan parseller için de uygun olabileceği düşünülmektedir. Ancak bu sertifika sahiplerinin TOKİ tarafından yapılan satışa çıkarılan konut ve ticari yapılardan öncelikli edinebilmeleri için esasen geçerli olmasının düşünülmesi çok daha doğru bir yaklaşım olabileceği belirtilmelidir. Planlı alanlar için önereceğimiz yöntem içinde anılan sertifikalarında kullanımının olanaklı olabileceği gösterilmektedir. Kuşkusuz bu son yöntemin uygulanabilmesi için Kıyı Yasasına veya Yönetmeliğine bir madde eklenmesi gerekmektedir. Kıyıda kaldığı için tapuları iptal edilmiş olan, taşınmaz sahiplerine verilecek tazminatın, yukarıda üç yöntemden biri ile değil her üçünün de birlikte kullanımının doğru bir yaklaşım olacağı ve tazminat sahibine seçim hakkının verilmesinin hakça olacağı düşünülmektedir. 4.2 Planlı Kıyı Alanlarında İptale Konu Taşınmazlarına İlişkin Mülkiyet Sorununun Çözümü için Yaklaşımlar İmar planı kapsamında KKÇ belirlenmiş kıyı alanlarında kalan taşınmazların, tazminat bedellerini ödemek yerine; kendi kaynağını kendi içinde oluşturan yeni yaklaşımlardan söz etmek olanaklıdır. Bu çalışmada geliştirilen böylesi yaklaşımlar açıklanacaktır. Bunları iki kısımda incelenebilir. Birincisi kıyıda kalan taşınmaz sahibinin tazminatına denk olacak şekilde, imar hakkı karşılığı bağış yöntemiyle hiçbir bedel talep etmeksizin kıyıda kalan taşınmazının tapu kaydının silinmesine izin vermesine dayanmaktadır. Verilecek imar hakkını, parseli kıyıda kaldığı için bu parsel üzerinde kullanamayacağı için, ya kendine ait bir başka parselinde kullanmasına, ya da bu imar hakkını bir başkasına satmasına izin verilebilmelidir. Bu yöntemin kullanılacağı alanlar, mevcut imar planının tamamen hayata geçirilmiş olduğu, artık yeniden mülkiyet düzenlemesi yapılamayacak derecede yapılaşması tamamlanmış alanların önünde yer alan tapu iptaline konu kıyı alanları olmalıdır. İkincisi ise daha önceki bir çalışmada (UZUN ve diğerleri, 2010) fikir projesi bağlamında temel ilkeleri anlatılmış olan Değiştirilmiş Arsa Düzenleme (DAD) yaklaşımına dayanmaktadır. Bu yöntemde, kıyı alanlarını da kapsayacak biçimde hazırlanacak imar uygulama planının uygulamasına dayanmaktadır. Bu yöntem ile imar planı kapsamında yer alan (yol, yeşil alan, park, otopark gibi) kamusal alanların ve kıyı alanındaki- iptale konu- özel mülkiyetteki parsellerin hiçbir bedel ödenmeksizin kamu eline geçmesi amaçlanmaktadır. Yöntem ( Şekil 2 ye bakınız), 3194 Sayılı İmar Yasasının 18. Madde uygulamasından esinlenerek geliştirilmiştir. Önerilen bu yöntemde; Değiştirilmiş Arsa Düzenlemesi kapsamına alınan tüm parsellerden yüzde 40 oranında Düzenleme/Değer Ortaklık Payı kesintisi yapıldıktan sonra, geri kalan yüzde 60 alanları karşılığında imar parselleri tahsis edilir. Ancak kıyıda kalan parseller için yüzde 60 tahsis miktarının yüzde 40 ı kıyıdaki parsel malikleri adlarına, yüzde 20 si ise Maliye Hazinesi adına imar parseli olarak tahsis edilmelidir. Çünkü yukarıda da açıklandığı üzere, AİHM si kıyı alanlarında kalan taşınmazlara verilecek bedelin taşınmazın tam karşılığı

9 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu olması gerekmediğini açıkça belirtmektedir. AİHM nin bu tür davalarda Türkiye hakkında verdiği tazminat ödenmesine ilişkin oranlar incelendiğinde, kamulaştırmaya esas bedelin yüzde 50 ila 80 i arasında değişmekte olduğu belirlenmiştir. Dolayısıyla bu modelde, oranın en yükseği olan yüzde 80 değerinin, kıyıda kalan taşınmaz sahibine imar parseli olarak verilmesinin hakça olacağı düşünülmüştür. Şekil 2. Önerilen Değiştirilmiş Arsa Düzenleme Mekanizması Hazine payına düşen yüzde 20 oranına karşılık, tahsis edilecek imar parselleri Kıyı Değer Payı olarak Hazine adına tescil edilecektir. Böylece hazine, birçok amaç için kullanabileceği imar hakkı bulunan rezerv imar parselleri sahibi olacaktır. Maliye hazinesi, bu parselleri şöyle değerlendirebilir: a) Kıyı alanında kalan ve üzerinde yapı bulunan binalara ilişkin tazminatlar, bu rezerv parsellerin satışından karşılanabilir, b) Yukarıda bahsedilen, plansız alanlarda kaldığı için tapuları iptal edilen parsel maliklerine; çapraz finans sistemiyle bu rezerv alanlarının satışından edilen gelirle tazminatlar ödenebilir, satış sırasında sertifika verilmiş maliklere öncelik tanınabilir veya bu rezerv alanlar TOKİ ye devredilerek yapılacak konutlardan tazminat bedellerini karşılayacak biçimde konut vermek seçenekleri düşünülebilir, c) Hazine bu Kıyı Değer Payı ile elde ettiği rezerv alanları, DAD (Değiştirilmiş Arsa Düzenlemesi) yapılan alanın ( okul, yol, otopark, çocuk bahçesi gibi) sosyal ve teknik alt yapıların inşası için kullanılmak koşuluyla, satış için ilgili belediyesine devredebilir. d) DAD sonrası ilgili kamu idarelerince kamulaştırılması gereken (hastane, sağlık ocağı, spor salonu gibi) kamu tesis alanlarının kamulaştırılmasında kullanılmak üzere, bu rezerv

10 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu alanlarını satabilir. Veya isterse Kıyı Değer Payına düşen tahsis alanını doğrudan kamu tesis alanlarına tahsisini isteyebilir. 4.3 Örnek Uygulama Harita 1a.Düzenleme öncesi DAD bölgesi Harita 1b. Düzenleme sonrası DAD bölgesi Anlatılan yöntemin örnek bir uygulaması gerçekleştirilmiştir. Harita 1a da görüldüğü üzere düzenlemeye giren kadastral parsellerden; 15 ve 16 parsel sayılı taşınmazlar kıyı alanı ile ilgilidir. Bu parsellerden 16 parsel tamamen ve 15/a olarak gösterilen 15 sayılı parsel de kısmen kıyı alanında kalmaktadır. DAD bölgesinde Düzenleme Ortaklık Payı Oranı yüzde 39,7319 olarak hesaplanmıştır. Düzenlemeye giren parsellere ilişkin kesinti ve tahsis miktarlarını gösteren hesap çizelgesi Tablo 2 de verilmiştir. PARSEL NO Tablo 2. Örnek DAD bölgesine giren parsellere ilişkin düzenleme verileri SENET ALANI (m 2 ) DOP (0,397319) TAHSİS ALANI (m 2 ) KP (%20) SON (m 2 ) 15/a 3968, , , , ,571 15/b 4016, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,099 KAMU 794, ,654 TOPLAM 48330, , , , ,153 TAHSİS Tahsis alanlarının yüzde 20 sine karşılık olarak kıyıda kısmen kalan 15 parselden 478,39 m 2 ve 16 parselden 316,26 m 2 Kıyı Değer Payına karşılık Maliye hazinesi adına 102 nolu adadan m 2 alanlı müstakil bir imar parseli elde etmiştir. Diğer kıyıda kalan 15 ve 16 sayılı kadastral parsellere de sırasıyla 101 adadan 3 ve 4 ile 102 adadan 15 nolu İmar parselleri

11 7. Kıyı Mühendisliği Sempozyumu tahsis edilmiştir. Bu uygulama ile yargıya gidilmeksizin her iki tarafı da kazandıran hakça bir uygulama gerçekleştirilmiş olmaktadır. Önerilen DAD uygulamasının yasalaştırılması için ya 3194 Sayılı İmar yasasının 18. maddesine ilave edilmeli ya da 3621 Sayılı Kıyı Yasasına yeni bir madde eklenmelidir. Eğer 18. Maddeye ilave edilecekse ikinci fıkradan sonra gelmek üzere kısmen ve/veya tamamen kıyıda kalan parselleri de içeren düzenlemelerde, o düzenleme için belirlenen düzenleme ortaklık payı kesintisinden sonra kıyıda kalan parsellere tahsis edilecek alanın yüzde 20 si Maliye Hazinesi adına tahsis edilir ifadesi yazılmalıdır. Doğrudan kıyı yasasına yeni bir madde eklenmesi düşünüldüğünde ise: 3194 Sayılı yasanın 18. Madde uygulamalarında, imar düzenlemesi kapsamına kısmen ve/veya tamamen kıyıda kalan parsellerde dahil edilmişse, o düzenleme için belirlenen düzenleme ortaklık payı kesintisinden sonra kıyıda kalan parsellere tahsis edilecek alanın yüzde 20 si Maliye Hazinesi adına tahsis edilir hükmü yazılmalıdır. Önerilen DAD (Değiştirilmiş Arsa Düzenlemesi) uygulamasının başlıca şu yararları olabileceği düşünülmektedir: 1) Uluslararası bir hukuk arenası olan AİHM ne taşınmış bir milli sorun olan kıyıda kalan tapuların iptal edilmesine, mağduriyet giderici özelliği ve Anayasal gereklere uygun hakça bir çözüm getirmektedir, 2) DAD yöntemi kendi kaynağını kendi içinde oluşturan bir yaklaşımdır. Çapraz finans sisteminin kullanılmasına açık kaynak oluşturabilir. 3) Kıyıda kalan taşınmazlar için tazminat ödenmesini en aza indirebilir. 4) AİHM nde sürmekte olan davalarda, Türk Hükümetince mağduriyeti giderecek bir yöntem önerilmemesi nedeniyle tazminata hükmedilmesi karşısında; artık DAD yöntemi ile bu mağduriyetin ortadan kalktığı savunması ile tazminatların ve diğer açılacak davaların tazminatla sonuçlanmasının önü kapatılmış olabilir. Hatta aynı sorunu yaşayan taşınmaz sahiplerinin AİHM ne davalarını taşımaları da sona erebilecektir. 5) Kıyıda kalan her bir parsel için defterdarlıklar tarafından tapu iptal davası ve taşınmaz sahiplerince de tazminat davası açılması büyük oranda azalacak; böylece yargının iş yükü azalmış olacak hem de idare ve kişiler için zaman-ekonomik kayıplar engellenebilecektir. 5. Sonuç ve Öneriler Kıyı alanlarında yer alan tapuların karşılıksız iptal edilmesinin artık önü kapanmıştır. Ancak bu durumda olanların, tazminat alabilmek için yeniden dava açmalarının gerektiği belirtilmektedir. Böyle olsa bile, oluşacak tazminat bedellerinin hazine tarafından karşılanmasının önemli mali yükler getireceği de bilinmektedir. Bu bağlamda finansal ödenti dışında daha farklı çözüm yöntemleri bulunması gerekmektedir. Nitekim bu çalışma böylesi bir amaç için yapılmıştır. Öncelikle, konuyla ilgili yasal mevzuat ve hukuksal görüşler ortaya konulmuş; ardından AİHM nin bu konu hakkındaki içtihadi görüşleri incelenmiştir. Daha sonra sorun yeniden tanımlanmış ve yürürlükte bulunan hangi yasal araçlarla nasıl çözüm olanakları oluşturulabileceği üzerinde durulmuştur. Ancak bu yöntemlerin yetersiz kaldığı daha yaratıcı yaklaşım gerektiği düşünülerek, somut çözüm önerisi üzerinde odaklanılmıştır. Bu çalışma sonucu geliştirilen Değiştirilmiş Arsa Düzenlemesi modeli ile, sorunun çözümü için hem kamu açısından hem de taşınmaz sahipleri açısından hakça ve uygulanabilir bir yaklaşımın olanaklı olduğu yapılan örnek uygulama ile somutlaştırılmıştır. Kuşkusuz bu modelin daha da geliştirilmesi ve Türkiye nin gereksinimi olan Taşınmaz Yönetim Stratejisinin bir parçası olması gerektiği belirtilmelidir. KAYNAKLAR Cete, M., Demir, O., and Uzun, B., Determining coastal zone boundaries and related issues in Turkey, MARITIME ENGINEERING, Volume: 164 Issue: 2 Pages: 71-80, 2011.

12 Kıyı Mühendisliği Sempozyumu İyimaya O., Türkiye de Arazi Yönetimine İlişkin Sorunlar, Panel, Arazi Yönetimi Çalıştayı, İstanbul, Uzun, B., ve İnan, H.İ., Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi Kararları İle Türkiye nin Kıyı Yönetim Politikası Türkiye nin Kıyı ve Deniz Alanları VII. Ulusal Kongresi., 1. Cilt, sayfa: Trabzon, 2010.

KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE TAPUSU İPTAL EDİLEN MALİKLERİN TAZMİNAT HAKKI

KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE TAPUSU İPTAL EDİLEN MALİKLERİN TAZMİNAT HAKKI KIYI KENAR ÇİZGİSİ İÇERİSİNDE KALDIĞI GEREKÇESİYLE TAPUSU İPTAL EDİLEN MALİKLERİN TAZMİNAT HAKKI GİRİŞ Kıyılar, herhangi bir tahsis işlemine gerek kalmaksızın herkesin ortak kullanımına ait olan sahipsiz

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2011/8665 Karar No : 2013/9005 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi, Ek 1 Nolu Protokol Özeti : İmar planında küçük sanayi

Detaylı

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1)

15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) 15 ve 16 ncı MADDE GEREĞİNCE YAPILAN TERKLERİN İHDASI (1) Hüseyin KOÇAK B a ş m ü f e t t i ş İmar plânı bulunmasına karşın henüz 3194 sayılı İmar Yasasının 18 inci maddesi gereğince uygulama yapılmamış

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1

Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2012/3492 Karar No : 2013/5107 Anahtar Kelimeler : Kentsel Dönüşüm ve Gelişim Alanı, Kamulaştırma, Mülkiyet Hakkının Korunması, Ek Protokol - 1 Özeti : Kentsel dönüşüm ve

Detaylı

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti

ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI. Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/3745 Karar No : 2014/3772 ONÜÇÜNCÜ DAİRE USUL KARARLARI Anahtar Kelimeler : Dava Açma Süresi, Yazılı Bildirim, Başvuru Mercii ve Süresi, Hak Arama Hürriyeti Özeti :

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161

İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17402 Karar No. 2011/19618 Tarihi: 30.06.2011 İlgili Kanun / Madde 818.S.BK/161 CEZAİ ŞART KARŞILIKLIK İLKESİ BAKİYE ÜCRETİN YANINDA CEZAİ ŞARTINDA İSTENEBİLECEĞİ

Detaylı

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK)

KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) KİTABIN SİSTEMATİĞİNE DAİR AÇIKLAMA (ÖRNEK) Hukuk Davaları Rehberi adlı eser, isminden de anlaşılacağı üzere dava esası üzerine kurulmuştur. Uygulamada en çok karşılaşılan dava türleri mümkün olduğunca

Detaylı

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN

HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN 7475 HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4070 Kabul Tarihi : 16/2/1995 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 19/2/1995 Sayı : 22207 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt :

Detaylı

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM 30 Ocak 2016 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29609 Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığından: Amaç YÖNETMELİK KARAYOLU YAPIMI AMAÇLI KAMULAŞTIRMALARDA HAZİNE TAŞINMAZLARININ TRAMPASI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I

KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR Y A R G I T A Y İ L A M I KIDEM ZAMMI ÜCRETE UYGULANAN AYRI ZAMDIR ÖNCE KIDEM ZAMMI UYGULANIR DAHA SONRA TOPLU SÖZLEŞMEDEKİ NISBİ ZAM UYGULANIR T.C. YARGITAY 22. Hukuk Dairesi ESAS NO : 2013/13336 KARAR NO : 2013/13573 Y A R G

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARYAĞDI TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 22956/04) KARAR STRAZBURG 8 Ocak 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI

ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI ANAYASA MAHKEMESİ NE BİREYSEL BAŞVURU YOLU AÇILDI GENEL OLARAK Türkiye Cumhuriyeti Anayasasının 148. maddesinde yapılan değişiklik ile Anayasa Mahkemesine bireysel başvuru yolu açılmıştır. 23 Eylül 2012

Detaylı

Tapu Dairesi Başkanlığı

Tapu Dairesi Başkanlığı İmar Uygulamalarında GERİ DÖNÜŞÜM Tapu ve Kadastro Uzmanı 1 İMAR İPTAL DAVALARINDA GÖREVLİ YARGI MERCİİ İmar planları düzenleyici idari işlemlerdendir. İmar planlarının iptali için açılan davalar, imar

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/13462) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR BARIŞ DERİN BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/13462) Karar Tarihi: 22/12/2016 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu : Burhan ÜSTÜN

Detaylı

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi

Temyiz Eden (Davalı) : Antalya İl Özel İdaresi İdari Dava Daireleri Kararları Bu durumda, İdare Mahkemesince, uyuşmazlığa konu kentsel dönüşüm alanına yönelik olarak proje hazırlanıp hazırlanmadığı, plan değişikliği yapılıp yapılmadığı araştırıldıktan

Detaylı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı

SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI. Temyiz İsteminde Bulunan (Davalı) : İzmir Defterdarlığı Milli Emlak Dairesi Başkanlığı İdari Dava Daireleri Kararları T.C. D A N I Ş T A Y Esas No : 2014/6630 Karar No : 2014/8309 SEKİZİNCİ DAİRE KARARLARI Anahtar Kelimeler : Orman, Hazine Özeti : İlgilileri adına kayıtlı iken, orman olduğu

Detaylı

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA

Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Uzun Sok. Kolotoğlu İşhanı Kat: 3 No:75 - TRABZON Temyiz Eden ve Karşı Taraf (Davalı) : Karayolları Genel Müdürlüğü - ANKARA Vekili : Av. Cansın Sanğu (Aynı adreste) İstemin

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120

İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 410 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/21152 Karar No. 2012/20477 Tarihi: 12.06.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 İlgili Kanun / Madde 6100 S. HMK/115,120 DAVA ŞARTI GİDER AVANSININ

Detaylı

Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi

Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi AYÖP 2014 - IV. ARAZİ YÖNETİMİ ÇALIŞTAYI Kamu Hizmet Alanlarının Edinimi Prof.Dr. Reha Metin ALKAN Karadeniz Teknik Üniversitesi - Trabzon 12-13 Mayıs 2014 GİRİŞ Cumhuriyet döneminde ilk üniversite, Cumhuriyetin

Detaylı

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016

Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Sirküler No: 049 İstanbul, 17 Haziran 2016 Konu: Anayasa Mahkemesi nin adil ve mülkiyet hakkının ihlal edilip edilmediğine ilişkin değerlendirmelerini içeren bireysel başvuru kararı. Özet: İdarece verilen

Detaylı

İdari Yargının Geleceği

İdari Yargının Geleceği İdari Yargının Geleceği Av. Zühal SİRKECİOĞLU DÖNMEZ* * Ankara Barosu. İdari Yargının Geleceği / SİRKECİOĞLU DÖNMEZ Ülkemiz Hukuk Fakültelerinde iki Ana Bilim dalı vardır: Özel Hukuk ve Kamu Hukuku. Özel

Detaylı

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI

EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI Sirküler Rapor 08.10.2013/180-1 EMLAK VERGİSİNDEN MUAF OLAN TAŞINMAZLA İLGİLİ DÜZENLENEN ÖDEME EMRİNE İLİŞKİN KANUN YARARINA BOZMA KARARI ÖZET : Danıştay Dokuzuncu Daire Başkanlığının 25.04.2013 Tarih,

Detaylı

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI

ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI ÖRNEK_2 ENERJİ TESİSLERİ KAMULAŞTIRILMASI 1 ANAYASA NIN 35 VE 46 NCI MADDELERİ İdarenin kamu yararı düşüncesiyle ve kamu gücüne dayanarak, karşılık parasını peşin vermek şartıyla bir taşınmazı zorla yani

Detaylı

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI)

İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) SORULAR İDARİ YARGI DERSİ (VİZE SINAVI) 1- İdarenin denetim yollarından biri olarak, idari yargının gerekliliğini tartışınız (10 p). 2- Dünyadaki idari yargı sistemlerini karşılaştırarak, Türkiye nin mensup

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6, S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK. /6,57 1475 S. İşK/14 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1888 Karar No. 2015/6201 Tarihi: 19.02.2015 İŞYERİ DEVRİNİN İŞÇİLİK ALACAKLARINA ETKİLERİ KIDEM TAZMİNATINDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5

İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2010/22109 Karar No. 2010/21092 Tarihi: 29.06.2010 İlgili Kanun / Madde 5393 S.ZTFK/5 TASARRUF TEŞVİK KESİNTİSİ BELEDİYELERİN BORÇLU OLMASI HAZİNE İLE TAKAS MAHSUP

Detaylı

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ

İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ I İÇİNDEKİLER GİRİŞ KONUYLA İLGİLİ TEMEL KAVRAMLAR.1) KONUNUN TAKDİMİ, ÖNEMİ ve SINIRLANDIRILMASI...1 I- Konunun Takdimi ve Önemi...1 Konunun Sınırlandırılması...2.2) ZİLYETLİĞİN İDARİ YOLDAN KORUNMASININ

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ TAŞINMAZLAR 2942 KAMULAŞTIRMA KANUNU Kanun Numarası : 2942 Kabul Tarihi : 4/11/1983 HÜLYA BOZKIRAN 05.02.2014 AMAÇ ve KAPSAM Kamu yararının gerektirdiği hallerde gerçek

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG. 26 Ocak 2010 COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE ZEYTİNLİ/TÜRKİYE (Başvuru no. 42952/04) KARAR STRAZBURG 26 Ocak 2010 İşbu karar AİHS nin 44/2 maddesinde belirtilen koşullar

Detaylı

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA

HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA HÂKİMLER VE SAVCILAR YÜKSEK KURULU HUKUKİ MÜZAKERE TOPLANTILARI 29.11.2013 01.12.2013 MALATYA Grup Adı : 9.GRUP Grup Konusu : KAMULAŞTIRMA ve KAMULAŞTIRMASIZ EL ATMA DAVALARI Grup Başkanı : Ramazan BOZTEPE

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE KARAARSLAN TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 4027/05) KARAR STRAZBURG 27 Temmuz 2010 İşbu karar AİHS

Detaylı

KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI

KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI T.C DANIŞTAY 5.DAİRESİ ESAS NO:2007/7369 KARAR NO:2008/3234 KARAR TARİHİ:3.6.2008 KAMU GÖREVLİLERİNİN AĞIR KUSURU TAZMİNAT--VATANDAŞIN DEVLETE KARŞI SORUMLULARDAN RÜCU İSTEMİ HAKKI Özet RÜCU MEKANİZMASININ

Detaylı

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz.

Bazı makalelerde, bu iptal kararı ile kanuni temsilcilerin geçmişe yönelik sorumluluklarının kalktığına dair yorumlar okuyoruz. Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 582 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2013/1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2012/1966 Karar No. 2012/6464 Tarihi: 05.04.2012 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/ 2, 18-21 ASIL İŞVEREN ALT İŞVEREN

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire

T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire T.C. D A N I Ş T A Y Yedinci Daire Esas No : 2012/4237 Karar No : 2012/7610 Anahtar Kelimeler: Serbest Dolaşıma Giriş Beyannamesi, Yatırım Teşvik Belgesi, Muafiyet Özeti: Yatırım teşvik mevzuatı koşullarına

Detaylı

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü)

T.C. SANAYİ VE TİCARET BAKANLIĞI Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğü GENELGE NO: 2007/02....VALİLİĞİNE (Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğü) IV- KREDİ KARTI ÜYELİK ÜCRETİ İLE İLGİLİ GENELGELER 1. GENELGE NO: 2007/02 Tüketicinin ve Rekabetin Korunması lüğü GENELGE NO: 2007/02...VALİLİĞİNE Tüketiciler tarafından Bakanlığımıza ve Tüketici Sorunları

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890)

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU. (Başvuru Numarası: 2014/2890) TÜRKİYE CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ BİRİNCİ BÖLÜM KARAR NURAN CEYLAN ÖZBUDAK BAŞVURUSU (Başvuru Numarası: 2014/2890) Karar Tarihi: 16/2/2017 BİRİNCİ BÖLÜM KARAR Başkan ler Raportör Yrd. Başvurucu Vekili

Detaylı

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y.

T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU RET KARARI :F.Y. T.C. KAMU DENETÇİLİĞİ KURUMU ŞİKAYET NO : 04.2013.1870 KARAR TARİHİ : 10/03/2014 RET KARARI ŞİKAYETÇİ ŞİKAYET EDİLEN İDARE ŞİKAYETİN KONUSU :F.Y. : Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Ziyabey Cad. No:6 Balgat/ANKARA

Detaylı

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ

AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ AVRUPA ĐNSAN HAKLARI MAHKEMESĐ ĐKĐNCĐ DAĐRE GÜZELER v. TÜRKĐYE (Başvuru no. 13347/07) KARAR STRAZBURG 22 Ocak 2013 Đşbu karar nihaidir ancak şekli bazı değişikliklere tabi tutulabilir. T.C. Adalet Bakanlığı,

Detaylı

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K.

(4721 S. K. m. 28) (6100 S. K. m. 30, 50, 55, 114, 124, Geç. m. 3) (1086 S. K. m. 41) (14. HD. 17.09.2012 T. 2012/9222 E. 2012/10360 K. T.C. YARGITAY Hukuk Genel Kurulu Esas: 2013/14-612 Karar: 2013/1297 Karar Tarihi: 11.09.2013 KONU: TAPU İPTAL VE TESCİL DAVASI - DAVACIYA DAVAYI MİRASÇILARA YÖNELTME İMKANI TANINMADIĞI - MİRASÇILARIN TESPİTİ

Detaylı

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir.

İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri. MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün Görevleri MADDE 12.6. İmar ve Şehircilik Müdürlüğünün görevleri, aşağıda sıralandığı gibidir. 12.6.1. 5393 Sayılı Belediye Kanunu, 5216 Sayılı Büyükşehir Belediye Kanunu,

Detaylı

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu:

I sayılı İdarî Yargılama Usûlü Kanunun başvuru konusu kuralının Anayasaya aykırılığı sorunu: Davacı şirket tarafından defter ve belgeler ile aylık ücret bordrolarının kanuna uygun düzenlenmediğinden bahisle 5510 sayılı Kanunun 102/l-e-4ve 5. maddelerine istinaden şirket adına kesilen toplam 3.064,50

Detaylı

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR

İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR I. ULUSLARARASI (KENT- D 2013): MÜLKİYET..! İMAR PLANI UYGULAMALARINDA UYGULAMA YÖNTEMLERİ VE YAŞANAN SORUNLAR 1 GİRİŞ İmar uygulamalarının gerçek amacı mevcut mülkiyetin imar planında tanımlanan arazi

Detaylı

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK YEŞİLYURT BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLÂK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na;

Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere. İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Danıştay Başkanlığı na İletilmek Üzere İstanbul İdari Mahkemesi Başkanlığı na; Yürütmenin Durdurulması Taleplidir. Davacı: TMMOB Şehir Plancıları Odası Adres: Emirhan Caddesi Bayındır Çıkmazı Sokak No:1/1

Detaylı

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21

İÇİNDEKİLER A. GİRİŞ 21 B. YASANIN AMACI 46 C. YASANIN UYGULANMASINDA TANIMLAR 48 D. TASARRUFA GEÇME /B Arazilerinin Belirlenmesi 21 15 İÇİNDEKİLER ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ VE HAZİNE ADINA ORMAN SINIRLARI DIŞINA ÇIKARILAN YERLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ ÎLE HAZİNEYE AİT TARIM ARAZİLERİNİN SATIŞI HAKKINDA KANUN A.

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İDARENIN DENETLENMESI I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E.

KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. KÜÇÜKÇEKMECE 5. ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ DOSYA NO : 2012/434 E. CEVAP VEREN : Atakent ( Halkalı ) 2 Etap Toplu Yapı Yönetimi VEKİLLERİ : Av. Serdar Özdemir Av. Özge İşeri DAVACI : Abdurrahman Balta - 508/1

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

6552 sayılı Yasa nın 100. maddesi ile 2942 sayılı Yasa nın 22. maddesinin değiştirilmesinin Anayasa ya aykırılığı sebepleri;

6552 sayılı Yasa nın 100. maddesi ile 2942 sayılı Yasa nın 22. maddesinin değiştirilmesinin Anayasa ya aykırılığı sebepleri; 6552 sayılı Yasa nın 100. maddesi ile 2942 sayılı Yasa nın 22. maddesinin değiştirilmesinin Anayasa ya aykırılığı sebepleri; 1-) Anayasa nın 2. maddesindeki hukuk devletinin unsurlarından biri de adil

Detaylı

Çev.: Alpay HEKİMLER *

Çev.: Alpay HEKİMLER * Avrupa Adalet Divanı Çev.: Alpay HEKİMLER * Karar Tarihi: 20.01.2009 Sayısı : C-350/06 u. C-520/06 İşçilerin uzun süren bir hastalık döneminden sonra da yıllık ücretli izin hakları bulunmaktadır. Özü:

Detaylı

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA

Sayı: Ankara, 24 /03/2014 ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA YÜRÜTMENİN DURDURULMASI TALEPLİDİR. DURUŞMA TALEPLİDİR. ANKARA İDARE MAHKEMESİ BAŞKANLIĞI NA DAVACI VEKİLİ DAVALILAR : Türkiye Barolar Birliği Başkanlığı : Oğuzlar Mah. Barış Manço Cad. Av. Özdemir Özok

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2011/8152 Karar No : 2013/2702. Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili :

T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE Esas No : 2011/8152 Karar No : 2013/2702. Temyiz Eden (Davacı) : Vekili : Karşı Taraf (Davalı) : Vekili : ULUSLARARASI SÖZLEŞME İmar planında yol ve otopark olarak belirlenen ve 5 yıllık imar programına alınmaması sonucu kamulaştırılmayan taşınmazın bedelinin, keşif ve bilirkişi incelemesi yaptırılarak belirlenmesi

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43

İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2014/1967 Karar No. 2014/1792 Tarihi: 10.02.2014 İlgili Kanun / Madde 6356 S. TSK/41-43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ TESPİTİNE İTİRAZ İŞYERİNE YENİ ALINAN İŞÇİLERİN

Detaylı

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim

Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim vergisi. Anahtar Kelimeler : Yargılamanın yenilenmesi, kesinleşen mahkeme kararı, özel tüketim Özet : Karara esas olarak alınan bir ilam hükmünün kesinleşen bir mahkeme kararıyla bozularak ortadan kalkması

Detaylı

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA

İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE. Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA İTİRAZIN İPTALİ DAVASINDA HAK DÜŞÜRÜCÜ SÜRE Stj. Av. Belce BARIŞ ERYİĞİT HUKUK BÜROSU / ANKARA 24.05.2017 belce@eryigithukuk.com İtirazın iptali davası; takip konusu yapılmış olan alacağa karşılık borçlu

Detaylı

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı)

TÜRK MİLLETİ ADINA. T.C. D A N I Ş T A Y ALTINCI DAİRE EsasNo : 2012/915 Karar No : 2013/8099. Temyiz Eden (Davacı) Vekili. Karşı Taraf (Davalı) Temyiz Eden (Davacı) Vekili Karşı Taraf (Davalı) Vekili Vekili İstemin Özeti: İzmir 1. İdare Mahkemesince verilen 12/10/2011 tarihli, E:2011/1436, K:2011/1383 sayılı kararın, usul ve hukuka aykırı olduğu

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.

İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ. Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06. İlgili Kanun / Madde 1475.S.İşK/14 4857 S.İşK/57 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/17310 Karar No. 2011/19792 Tarihi: 30.06.2011 KIDEM TAZMİNATI HESABINA ESAS ÜCRET YILLIK İZİN ÜCRETİ HESABINDA

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG.

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG. CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET SELÇUK - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 13090/04 ) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ STRAZBURG 10 Haziran 2008 İşbu karar AİHS nin

Detaylı

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ

EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ COUNCIL OF EUROPE AVRUPA KONSEYİ EUROPEAN COURT OF HUMAN RIGHTS AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE CELAL ÇAĞLAR TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no. 11181/04) KARAR STRAZBURG 20 Ekim 2009 İşbu karar AİHS

Detaylı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı

Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı www.pwc.com.tr Munzam Sandıklara İşverenlerce Yapılan Katkı Payı Ödemelerine İlişkin Anayasa Mahkemesi Kararı Vergi ve Hukuk Bülteni 20 Mart 2015 Finansal Sektör Anayasa Mahkemesi kararı ve vergilendirmeye

Detaylı

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR-

Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- T.C. ANKARA BÛYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:542 18.02.2005 - KARAR- Eskişehir Yolu Kentsel Dönüşüm Proje ve Gelişim alanında 1/5000 ölçekli sınır teklifinin onayına ilişkin İmar ve Bayındırlık

Detaylı

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA

KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA KARAR 1 (672 sayılı KHK ile kamu görevinden çıkarılmaya dair) Davalı : Başbakanlık /ANKARA Davanın Konusu : Uyuşmazlık, davacının 672 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Kamu Personeline İlişkin Alınan Tedbirlere

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14

İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2, S.İşK/14 T.Ç YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/1032 Karar No. 2015/23731 Tarihi: 01.07.2015 İlgili Kanun / Madde 4857 S. İşK/2,6 1475 S.İşK/14 ALT İŞVERENLERİN DEĞİŞMESİ YENİ İHALE ALAN ALT İŞVEREN YANINDA

Detaylı

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER

MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER MALİYE BAKANLIĞI BAŞHUKUK MÜŞAVİRLİĞİ VE MUHAKEMAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İÇ GENELGELER 1 31 Sayılı BAHUM İç KONU; 659 sayılı KHK nın Adli uyuşmazlıkların sulh yoluyla halli, uzlaşma ve vazgeçme yetkileri başlıklı

Detaylı

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG

CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI. (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG CONSEIL DE L'EUROPE AVRUPA KONSEYİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ KARAMAN VE BEYAZIT - TÜRKİYE DAVASI (Başvuru no: 73739/01) KARAR STRAZBURG 4 Temmuz 2006 İşbu karar AİHS nin 44 2 maddesinde belirtilen

Detaylı

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI

Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI Prof. Dr. Zehra ODYAKMAZ Ümit KAYMAK İsmail ERCAN THEMIS İDARİ YARGI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM İdarenin Denetlenmesi I. GENEL OLARAK...1 II. YARGI DIŞI DENETİM...2 A. İdari Denetim...2 1. Genel İdari Denetim...2

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1

İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 T.C YARGITAY 22. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/1856 Karar No. 2014/215 Tarihi: 16.01.2014 İlgili Kanun / Madde 5521 S. İşMK. /1 REKABET YASAĞI SÖZLEŞMELERİNDE GÖREVLİ MAHKEMENİN TİCARET MAHKE- MESİ OLDUĞU

Detaylı

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150

MECLİS KARAR KAĞIDI. Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 MECLİS KARAR KAĞIDI Karar Tarihi : 02.12.2013 Karar Numarası :150 Sinop Belediye Meclisini Teşkil edenlerin Adı ve Soyadı BAŞKAN : Hüseyin MİNOĞLU-Melis 1.Başkanı Vekili. ÜYELER : Barış AYHAN, Rahmi BALFİDAN,

Detaylı

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden:

Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: Yargıtay 13, Hukuk Dairesinden: ESAS NO ; 2017/1499 KARAR NO : 2017/1552 YARGITAY İLAMI MAHKEMESİ TARİHİ NUMARASI DAVACI DAVALI Giresun 2. Asliye Hukuk Mahkemesi (Tüketici Mahkemesi Sıfatıyla) 15/04/2015

Detaylı

AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ORMAN ARAZİLERİNİN BEDELSİZ TAPU İPTAL KARARLARININ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL SORUNU

AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ORMAN ARAZİLERİNİN BEDELSİZ TAPU İPTAL KARARLARININ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL SORUNU AİHM Kararları Işığında Orman Arazilerinin Bedelsiz Tapu İptal 2607 AİHM KARARLARI IŞIĞINDA ORMAN ARAZİLERİNİN BEDELSİZ TAPU İPTAL KARARLARININ MÜLKİYET HAKKINI İHLAL SORUNU The Problem of Gratis Annulment

Detaylı

"Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn

Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn "Tüketici Aleyhine Başlatılacak İcra Takibinde Parasal Sınır" "Tüketici Aleynine Ba~latllacak icra Takibinde Parasal ~ınırn T.C. YARGıTAY 13. HUKUK DAIRESI Esas No: 2015/1 0571 Karar No: 2015/8738 Karar

Detaylı

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur.

Trabzon üçüncü noteri olan davalı ise, süresinde zamanaşımı itirazında bulunmuştur. MADDİ VE MANEVİ TAZMİNAT DAVASI - DAVANIN CEZA ZAMANAŞIMI SÜRESİ DOLMADAN AÇILDIĞI - TARAFLARIN İDDİA VE SAVUNMALARI ÇERÇEVESİNDE HUKUKEN GEÇERLİ TÜM DELİLLERİ SORULUP TOPLANARAK KARAR VERİLMESİ GEREĞİ

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ARTVİN KADASTRO MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI 1 1 Aplikasyon işlemi 1. Harita (plan) örneği istenen taşınmaz malın tapu senedi veya tapu kayıt örneği 2. Taşınmaz mal malikinin kimliği ya da vekilinin vekaletname örneği ve kimliği. 2 Cins Değişikliği

Detaylı

Karar N0: KARAR-

Karar N0: KARAR- ANKARA BUYUKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:1188 14.05.2007 KARAR- Yıpranan tarihi ve kültürel taşınmaz varlıklara ilişkin Üye Ayhan YILMAZ ve arkadaşlarının birlikte verdikleri önerge Büyükşehir

Detaylı

HRT 3005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Ders Notları

HRT 3005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Ders Notları KTÜ - Harita Mühendisliği Bölümü HRT 3005 KENTSEL ALAN DÜZENLEMESİ Ders Notları Prof. Dr. Bayram UZUN Doç. Dr. Volkan YILDIRIM Karadeniz Teknik Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi Harita Mühendisliği Bölümü

Detaylı

3194 SAYILI İMAR KANUNU NUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILAN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR Cafer ERGEN

3194 SAYILI İMAR KANUNU NUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILAN ARAZİ VE ARSA DÜZENLEMELERİNDE YAŞANAN SORUNLAR Cafer ERGEN GİRİŞ 3194 SAYILI İMAR KANUNU NUN 18. MADDESİNE GÖRE YAPILAN Bugün itibariyle arazi ve arsa düzenlemeleri uygulamalarında tam bir birlik sağlanamamıştır. Bunun da gerçek nedeni belediyelerin imar uygulamalarında

Detaylı

T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2010/3381 K. 2014/3257 T

T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2010/3381 K. 2014/3257 T T.C. DANIŞTAY 10. DAİRE E. 2010/3381 K. 2014/3257 T. 21.5.2014 İDARİ İŞLEMİN YARGISAL BİR KARARLA İPTALİ ( Halinde Bu İptal Kararının İşlemin Yapılması Sırasında Unsurlarında Bulunan Sakatlıkları Saptandığı

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

Davacılar. vs. ile davalı Yalova Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Munzam Zarar ya da Faiz Alacağı davasında;

Davacılar. vs. ile davalı Yalova Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Munzam Zarar ya da Faiz Alacağı davasında; Davacılar. vs. ile davalı Yalova Belediye Başkanlığı arasında mahkememizde görülmekte olan Munzam Zarar ya da Faiz Alacağı davasında; Anayasanın 152/1 maddesinde bir davaya bakmakta olan mahkeme, uygulanacak

Detaylı

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK DÖRTYOL BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ VE KAPSAM MADDE 1- Bu yönetmeliğin

Detaylı

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri

Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Ana Sayfa > Mevzuat > Tapu ve Kadastro Genelgeleri Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Genelgeleri Başvuru Online Başvuru ve SMS Yoluyla Bilgilendirme (2010/21) Emlakçıların Ön Başvuru İle İş Takibi Uygulaması

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:)

Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Resmi Gazete Tarihi:7/2/2001 Resmi Gazete Sayısı:24311 24311 MĠLLĠ EMLAK GENEL TEBLĠĞĠ (SIRA NO:) Bulgaristan dan zorunlu göçe tabi tutulan ve daha sonra Türk vatandaşlığına kabul edilenleri konut sahibi

Detaylı

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN

TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK ARŞ. GÖR. DR. PELİN TAŞKIN TEMEL HUKUK BU DERSTE NELER ÖĞRENECEĞİZ? Yargı nedir? Türk hukukunda yargının bölümleri Anayasa Yargısı İdari Yargı Adli Yargı TEMEL HUKUK YARGI Yargı, devletin hukuk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8

İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2009/28927 Karar No. 2012/577 Tarihi: 17.01.2012 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2012/3 İlgili Kanun / Madde 4853 S.TTHK/8 NEMA ALACAĞI ZORUNLU TASARRUFLARDAN

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi:

İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: İlgili Kanun / Madde 6356 S. STSK. /26, 53 T.C YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2015/11497 Karar No. 2015/15217 Tarihi: 28.04.2015 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİNDEN DOĞAN HAKLARIN İHLALİ DURUMUNDA ORTAYA ÇIKAN

Detaylı

DOP &KOP İrem AYHAN SELÇUK

DOP &KOP İrem AYHAN SELÇUK &KOP 04.05.2013 İrem AYHAN SELÇUK Uygulamaya giren parsellerden bir kez daha DOP alınamaz. Düzenleme sahasının sınırlarını belirleme koşullarına dikkat edilmelidir. Düzenleme saha sınırı yolun orta noktasından

Detaylı

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU

DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI PLAN AÇIKLAMA RAPORU DİYARBAKIR İLİ, KAYAPINAR İLÇESİ, ÜÇKUYULAR GECEKONDU ÖNLEME BÖLGESİ 1/5000 ÖLÇEKLİ NAZIM İMAR PLANI ŞUBAT 2016 A) PLANLAMA ALANI KONUMU Planlama alanı; Diyarbakır İli, Kayapınar İlçesi, Üçkuyu Mahallesinde;

Detaylı

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi:

YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/ Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: YARGITAY HUKUK GENEL KURULU Esas Numarası: 2015/18-2143 Karar Numarası: 2016/769 Karar Tarihi: 08.06.2016 Özeti: Kamulaştırma Kanununun Geçici 6. maddesinin onikinci ve onüçüncü fıkraları Anayasa Mahkemesi

Detaylı

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR

T.C. ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ. Karar N0:292 12.02.2007 KARAR ANKARA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar N0:292 12.02.2007 KARAR 30000 metre kareyi geçen yeşil alanların rekreasyon alanlarının, kapalı ve açık spor alanlarının, oyun alanlarının, kooperatifler

Detaylı

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM GENEL HÜKÜMLER AMAÇ-KAPSAM-HUKUKİ DAYANAK-BAĞLAYICILIK-TANIMLAR 1. AMAÇ: Bu yönetmeliğin amacı; Kartal Belediyesi Emlak ve İstimlâk

Detaylı

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43

İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 T.C YARGITAY 7. HUKUK DAİRESİ Esas No. 2013/23890 Karar No. 2013/24204 Tarihi: 31.12.2013 Yargıtay Kararları Çalışma ve Toplum, 2014/2 İlgili Kanun / Madde 6356 STSK. /5, 41, 43 TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ YETKİ

Detaylı

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için;

Bilindiği gibi 2942 Sayılı Kamulaştırma Kanununun 15 inci maddesine göre her yeni yıl için; SAYIN ÜYEMİZ, 2942 sayılı Kamulaştırma Kanununda, 4650 sayılı Kanunla 24.04.2001 tarihinde değişiklik yapılıncaya kadar, il merkezleri için il, ilçe merkezleri için ilçe idare kurullarında kamulaştırma

Detaylı

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

KAMU İDARELERİNE AİT TAŞINMAZLARIN KAYDINA İLİŞKİN YÖNETMELİK 2 Ekim 2006 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 26307 YÖNETMELİK Karar Sayısı : 2006/10970 Ekli Kamu İdarelerine Ait Taşınmazların Kaydına İlişkin Yönetmelik in yürürlüğe konulması; Maliye Bakanlığının 15/8/2006

Detaylı

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız

ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) tarihli ve /12154 sayılı yazınız T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 80755325-105.05.07-1116 09/02/2016 Konu : Geçici Personele Ek Ödeme Yapılması ELAZIĞ VALİLİĞİNE (Defterdarlık) İlgi : 09.10.2015 tarihli

Detaylı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı

T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : sayılı T.C. D A N I Ş T A Y Dördüncü Daire Esas No : 2010/8630 Karar No : 2013/4481 Anahtar Kelimeler : Haciz, Ödeme Emri, (BS) Formu Özeti : 1-6183 sayılı Kanun'un 79 uncu maddesi gereğince, amme borçlusunun

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE. MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİ İKİNCİ DAİRE MEHMET YILDIZ vd.-türkiye DAVASI (Basvuru no:14155/02) Hazırlayan: Mustafa Volkan ULUÇAY Danıştay Tetkik Hakimi KARARIN ÖZET ÇEVİRİSİ İşbu karar AİHS nin 44/2

Detaylı

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI

TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI EĞĠTĠM 2009 TURKKARİYER EĞİTİM PROGRAMLARI DEĞERLEME UZMANLIĞI SINAVLARINA HAZIRLIK PROGRAMI hazırlananlar ile konuya ilgi duyan herkes katılabilir Program,Değerleme Uzmanlığında yer alan 5 Modülden oluşmuş

Detaylı

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON)

PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) ÖMER KÖROĞLU Ankara Bölge İdare Mahkemesi Üyesi İMAR HUKUKUNDA PLANLAMA SÜRECİ ve ARAZİ ve ARSA DÜZENLEMELERİ (PARSELASYON) İÇİNDEKİLER İÇİNDEKİLER...VII GİRİŞ ve ÖNSÖZ...1 Birinci Bölüm GENEL HÜKÜMLER

Detaylı

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI

AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI Sirküler Rapor 21.01.2013/33-1 AVRUPA İNSAN HAKLARI MAHKEMESİNE YAPILMIŞ BAZI BAŞVURULARIN TAZMİNAT ÖDENMEK SURETİYLE ÇÖZÜMÜNE DAİR KANUN YAYIMLANDI ÖZET : 23 Eylül 2012 tarihi itibarıyla Avrupa İnsan

Detaylı