ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM"

Transkript

1

2 ÇOCUK ST SMARI ve HMAL NE MULT D S PL NER YAKLAfiIM May s 2006, ANKARA Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Çocuk stismar n ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi iflbirli i ile Düzenleme Kurulu Av. Türkay Asma: Ankara Barosu Dr. Defne Dursunkaya: Çocuk ve Eriflkin Ruh Sa l Uzman Doç. Dr. Gonca Y lmaz: Keçiören E itim hastanesi Av. Nesrin Hatipo lu: Ankara Barosu Sevgi Jabsheh: Uluslararas Çocuk Merkezi Av. Hatice Kaynak: Ankara Barosu Sosyal Hizmet Uzman Figen Pasl : Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Doç. Dr. Figen fiahin: Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Av. Gülden Türegün: Ankara Barosu

3 Çocuk istismar ve ihmali alan nda çal flan de erli meslek elemanlar, Türkiye Çocuk stismar ve hmalini Önleme Derne i ve Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Merkezi iflbirli inde, May s 2006 tarihlerinde hekim, hemflire, çocuk geliflimi uzman, psikolog, sosyal hizmet uzman ve hukukçular gibi bir çok meslek grubuna yönelik, Çocuk stismar ve hmaline Multidisipliner Yaklafl m konulu iki günlük bir sempozyum düzenliyoruz. Sizlerin de yak ndan bildi iniz gibi "Çocuk stismar ve hmali" ülkemiz için önemli bir sorundur ve bu konuda ancak t p, sosyal hizmetler ve hukuk alanlar n n iflbirli i içinde çal flmas ile yüz güldürücü sonuçlar al nabilir. Ülkemizde bu konuda son y llarda önemli geliflmeler kaydedilmifl olmakla birlikte henüz meslek içi e itim ve disiplinler aras iflbirli i konusunda diledi imiz düzeye gelmifl de iliz. Bu amaçla düzenledi imiz sempozyumumuzda yurtd fl ndan kat lacak konuklar m z n katk lar yla di er ülkelerdeki çocuk istismar sistemleri konusunda bilgi edinirken kendi ülkemiz için de bir model oluflturmay ve bu arada farkl disiplinlerde çal flan kiflileri bir araya getirerek iflbirli ini gelifltirmeyi amaçl yoruz. Sempozyumumuzun gerçeklefltirilmesinde büyük katk lar ndan dolay ABD Büyükelçili i ve British Council e teflekkürü borç biliyoruz. Çok verimli geçece ini düflündü ümüz bu sempozyuma ilgi ve katk lar n z bekler sayg lar sunar z. Düzenleme Kurulu Ad na Doç. Dr. Figen fiahin Çocuk stismar ve hmalini Önleme Derne i Baflkan

4 Program 16 May s 2006, Sal 08:30-09:00 Kay t 09:00-10:00 Aç l fl 10:00-11:00 Çocuk stismar ve hmalini Önleme Hizmetlerinin Bölgesel Organizasyonu 11:00-11:30 Ara Oturum Baflkan : Prof. Dr. Ufuk Beyazova Konuflmac : Anthony D Urso, Ph.D. 11:30-12:30 Çocuk hmal ve stismar na Hukuksal Yaklafl m: ngiltere Örne i 12:30-13:30 Yemek Oturum Baflkan : Av. Türkay Asma Konuflmac : Carolyn Hamilton, Ph.D. 13:30-14:30 Kuflkulu Çocuk Ölümlerinin Çocuk stismar Aç s ndan ncelenmesi 14:30-14:45 Ara Oturum Baflkan : Yrd. Doç. Dr. Ali R za Tümer Konuflmac : Anthony D Urso, Ph.D. 14:45-15:45 stismar ve Çocuk: Geliflimsel ve Psikolojik Etkiler 15:45-16:00 Ara Oturum Baflkan : Dr. Defne Dursunkaya Konuflmac : Kiti Freier, PhD 16:00-17:00 Çocuk stismar n n Önlenmesi çin Topluma Yönelik Giriflimler Oturum Baflkan : Sevgi Jabsheh Konuflmac : Kevin Browne, Ph.D

5 17 May s 2006, Çarflamba 09:00-10:30 Panel: 10:30-11:00 Ara Türkiye de Çocuk stismar Konusundaki Sistemler Oturum Baflkan : Doç. Dr. Ertan Kahramano lu Konuflmac lar: Doç. Dr. Figen fiahin SHU Tülin Kuflgözo lu, Av. Hatice Kaynak 11:00-11:45 Çocuk Koruma Merkezi Modeli ve Türkiye Oturum Baflkan : Doç. Dr. Figen fiahin Konuflmac : Doç. Dr. Resmiye Oral 11:45-12:30 stismara U ram fl Çocukta Delillerin Toplanmas 12:30-13:30 Yemek Oturum Baflkan : Yrd. Doç. Dr. Birol Demirel Konuflmac : Yrd. Doç Dr. Erhan Büken 13:30-14:30 Çocuk stismar nda Psikiyatrik Tedavi Yaklafl m 14:30-14:45 Ara Oturum Baflkanlar : Prof. Dr. fiahnur fiener, Doç. Dr. Elvan fleri Konuflmac : Prof. Dr. Bahar Gökler 14:45-15:30 Kurum Bak m ve Çocuk Oturum Baflkan : Figen Pasl Konuflmac : Prof. Dr. Sezen Zeytino lu 15:30-16:30 Türk Ceza Kanununda Çocuk stismar ve hmali Oturum Baflkan : Av. Gülden Türegün Konuflmac : Doç.Dr. Metin Fevzio lu

6 Genel Bilgiler Toplant Merkezi Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu Dekanl k Binas, Beflevler, Ankara Toplant Tarihi May s 2006 Kay t Ücretleri Toplant ya kat l m ücretsizdir. Ancak gerekli düzenlemelerin yap labilmesi için toplant ya kat lmak isteyenlerin en geç 12 May s 2006 tarihine kadar Organizasyon Sekreteryas n faks, posta yada yoluyla bilgilendirmeleri gerekmektedir. Konaklama Konaklama talepleri için D AS Turizm ile irtibata geçilmesi rica olunur. Kay t ve Dan flma Kay t ve dan flma masalar Gazi Üniversitesinde 16 May s 2006 günü saat 08:00 dan itibaren hizmetinizde olacakt r. Yaka kart Tüm kat l mc lar n ve refakatçilerin Toplant boyunca bilimsel oturumlar s ras nda, stant alanlar nda, çay-kahve ikram alanlar nda ve di er sosyal programlarda yaka kartlar n takmalar n, Toplant n n sa l kl yürüyebilmesi ve güvenli i aç s ndan önemle rica ederiz. Kredilendirme ve Sertifika Toplant, TTB-STE taraf ndan kredilendirilmifltir. Kat l mc lara ayr ca Toplant Kat l m Belgesi verilecektir.

7 Kay t Formu Ad :... Soyad :... Mesle i:... fl Adresi: Posta Kodu:... fiehir:... Telefon:... Faks:... Mobil Telefon: Toplant ya kat lmak isteyenlerin bu formu 12 May s 2006 tarihine kadar D AS Turizm e iletmeleri gerekmektedir. lginiz için teflekkür ederiz.

8 Konuflmac lar Prof. Dr. Kevin Browne, PhD., Birmingham Üniversitesi, ngiltere Kiti Freier, PhD., Loma Linda Üniversitesi, Kaliforniya, ABD Carolyn Hamilton, PhD., Essex Üniversitesi, ngiltere Anthony D'Urso, PhD., New Jersey Üniversitesi, ABD Doç. Dr. Resmiye Oral, Iowa Üniversitesi T p Fakültesi, ABD Prof. Dr. Sezen Zeytino lu,ege Üniversitesi, zmir Prof. Dr. Bahar Gökler, Hacettepe Üniversitesi T p Fakültesi, Ankara Doç. Dr. Metin Fevzio lu, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi, Ankara Doç. Dr. Figen fiahin, Gazi Üniversitesi T p Fakültesi, Ankara Yrd. Doç Dr. Erhan Büken, Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi, Ankara SHU Tülin Kuflgözo lu, SHÇEK Fatma Üçer Çocuk ve Gençlik Merkezi, Ankara Av. Hatice Kaynak, Ankara Barosu Çocuk Haklar Kurulu

KONGRE DÜZENLEME KURULU

KONGRE DÜZENLEME KURULU 1. Duyuru De erli Meslektafllar m, stanbul KBB BBC Uzmanlar Derne i nin 19 22 Eylül 2013 tarihleri aras nda KKTC-Girne Cratos Otel de gerçeklefltirece i 5. Kongresi ne sizleri davet etmekten büyük mutluluk

Detaylı

www.turkgoguscerrahisidernegi.org

www.turkgoguscerrahisidernegi.org 2. DUYURU Sempozyum Baflkanlar Prof. Dr. fievval EREN Prof. Dr. Ak n ERASLAN BALCI www.turkgoguscerrahisidernegi.org Türk Gö üs Cerrahisi Derne i Sempozyumu Akci erin Cerrahi Enfeksiyon Hastal klar 17-20

Detaylı

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD

stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Prof. Dharambir Sethi, MD 6. STANBUL MASTERCLASS SEMPOZYUMU 4-6 N SAN 2007 - KEMAL ATAY ANF S stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi -KBB Anabilim Dal -Anatomi Anabilim Dal -Radyodiagnostik Anabilim Dal Yabanc Konuflmac Prof.

Detaylı

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU

ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU TÜRK TORAKS DERNE AKC ER VE PLEVRA MAL GN TELER ÇALISMA GRUBU ULUSLARARASI AKCIGER VE PLEVRA MALIGNITELERI SEMPOZYUMU DUYURU Kurumsal flbirli i le International Association for the Study of Lung Cancer

Detaylı

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ]

[ ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI ] ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI 1 ELEKTR K ELEKTRON K HABERLEfiME B LG SAYAR MÜHEND SL GÜNLER B LD R LER K TABI TMMOB EMO D YARBAKIR fiubes Yay n No: 3 Editör:

Detaylı

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005

Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 11, Say 36, Haziran 2005 Volume 11, No. 36, June 2005 ISSN: 1300-7408 Türk Psikologlar Derne i Yay n

Detaylı

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi!

Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! baflkandan Sorunlar ço ald ama çözümler tükenmedi! Mustafa Dü encio lu De erli Meslektafllar m; Y l n son aylar nda mesle imizi ilgilendiren olumsuz geliflmeler yaflad k. A z ve difl sa l n n sözde kalmamas

Detaylı

I. PELV S-ASETABULUM

I. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s

2008 Kardiyoloji K Güncelleme Toplant s WOW Convention Center Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 Tel : 0212 221 17 30 / 38 Fax : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr "Yeni biny lda do an her çocu un, önlenebilece

Detaylı

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi

Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas stanbul fiubesi Proje direniflle engellenebilir Panelde son olarak söz alan Dr. fiükrü Aslan gecekondular n birer suç merkezi gibi gösterilerek, kentsel dönüflüme meflru zemin yarat lmak istendi ini belirtti. Gecekondular

Detaylı

1. Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj S/1. 2. Akfen Holding Genel Tan t m S/2. 3. Akfen de Sosyal Sorumluluk S/3

1. Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj S/1. 2. Akfen Holding Genel Tan t m S/2. 3. Akfen de Sosyal Sorumluluk S/3 2009-2010 1. Akfen Holding Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj S/1 2. Akfen Holding Genel Tan t m S/2 3. Akfen de Sosyal Sorumluluk S/3 4. E itime Destek Projeleri S/13 5. Di er Projeler S/17 6. Sanat, Kültür,

Detaylı

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU

TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU 25. yılımızda önceki başkanlar TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 24. BİLİMSEL KONGRESİ TÜRK NÖROŞİRÜRJİ DERNEĞİ 6. ÖĞRETİM VE EĞİTİM KURULTAYI 1. ORTADOĞU ÜLKELERİ NÖROŞİRÜRJİ SEMPOZYUMU Türk Nöroflirürji Derne

Detaylı

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI

STANBUL TAB P ODASI 2007 ÇALIfiMA RAPORU. KOM SYON ÇALIfiMALARI KOM SYON ÇALIfiMALARI 25 14 Mart T p Haftas Komisyonu 14 Mart T p Haftas etkinlikleri içerisinde; 6 sa l k kurum ve kuruluflu ziyaret edildi 5 panel yap ld Sergi salonunda Çocuk Gözüyle Doktorlar resim

Detaylı

Türk Nöroflirürji Derne i

Türk Nöroflirürji Derne i Türk Nöroflirürji Derne i TÜRK NÖROfi RÜRJ DERNE YÖNET M KURULU Baflkan Dr. Mehmet Zileli 2. Baflkan Dr. Etem Beflkonakl Sekreter Dr. A ahan Ünlü Muhasip Dr. lhan Elmac Veznedar Dr. Tuncer Süzer YÖNET

Detaylı

Sahte dişhekimlerine örtülü af

Sahte dişhekimlerine örtülü af iki ayda bir yay nlan r OCAK/fiUBAT 2008 Say : 118 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r Ocak/fiubat 2008 Say : 118 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi SMOK Anadolu yakas irtibat bürosu

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Muhasebe Uygulamalar ve. Vergi Mevzuat Sempozyumu. Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas BÖLGESEL KALKINMADA KÜÇÜK E ORTA ÖLÇEKL filetmeler N ROLÜ & GÜNCEL MUHASEBE E ERG UYGULAMALARI 03-07 Mart 2010 Calista Luxury Resort Hotel Belek/ANTALYA Ankara Serbest Muhasebeci Mali Müflavirler Odas

Detaylı

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004

Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 T ü r k P s i k o l o j i B ü l t e n i T u r k i s h P s y c h o l o g i c a l B u l l e t i n Cilt 10, Say 34-35, Eylül-Aral k 2004 Volume 10, No. 34-35, September-December 2004 ISSN: 1300-7408 Türk

Detaylı

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld...

4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... 4-8 Haziran 2006 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi Antalya da Yap ld... Antibiyotik ve Kemoterapi (ANKEM) Derne i taraf ndan düzenlenen 21. Ankem Klinikler ve T p Bilimleri Kongresi 4-8 Haziran

Detaylı

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland

Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland ADALET MÜLKÜN TEMEL D R KASIM 2007/11 Farazi Dava ve Duruflma Yar flmas Sonuçland Avukatlar n Beyannamelerini Elektronik Posta le Göndermeleri Kesinleflti UIA Genel Kurulu Paris te Topland Polonya Baro

Detaylı

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER

Hissedar. halka acmak 10 BÜYÜK. Genel kurul süreclerini. nternette neredesiniz? GÖZÜYLE YATIRIMCI L fik LER HATASI YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hüseyin Erkan: AVRASYA P YASALARININ YILDIZI MKB Ergun Özen: GÜVEN DO RU LET fi MLE SA LANIR Ian Matheson: YATIRIMCI SÜREKL L K BEKLER Hissedar YATIRIMCI L fik LER DERNE N N YAYINIDIR www.tuyid.org - SAYI

Detaylı

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m

dergi Kongresi ne geri sayım... DO 12. Ola an Genel Kurulu yap ld Anemi: Oral belirtileri, tedavisi ve diflhekimi yaklafl m POS cihaz kullan m iki ayda bir yay nlan r MAYIS/HAZ RAN 2008 Say : 120 dergi STANBUL D fihek MLER ODASI iki ayda bir yay nlan r May s/haziran 2008 Say : 120 STANBUL D fihek MLER ODASI dergi DO 12. Ola an Genel Kurulu yap

Detaylı

di er haberler T SK Genel Sekreteri Bülent Pirler, ILO Yönetim Kurulu Üyeli i ne Üçüncü Kez Seçildi. ILO Projesi Üçlü Yap da Çal fltay

di er haberler T SK Genel Sekreteri Bülent Pirler, ILO Yönetim Kurulu Üyeli i ne Üçüncü Kez Seçildi. ILO Projesi Üçlü Yap da Çal fltay di er haberler T SK Genel Sekreteri Bülent Pirler, ILO Yönetim Kurulu Üyeli i ne Üçüncü Kez Seçildi. Uluslararas Çal flma Örgütü (ILO), 93. Uluslararas Çal flma Konferans n gerçeklefltirmek üzere 31 May

Detaylı

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr

Tasar m - Bask : 312 432 23 78 kardelen@kardelenofset.com.tr T M M O B P e y z a j M i m a r l a r O d a s 6. Dönem Çal flma Raporu 2004-2006 TMMOB Peyzaj Mimarlar Odas fiehit Adem Yavuz Sok. No: 14/17 K z lay/ankara Tel: 0 312 418 15 06-418 62 50 Faks: 0 312 419

Detaylı

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r.

S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. S A Y I : 2 2 fi u b a t 2 0 0 5 A y d a b i r y a y m l a n r. Üniversitemiz Yap flleri ve Teknik Daire Baflkan S raç GÖK ün babas Hüseyin GÖK ile T p Fakültesi Araflt rma ve Uygulama Hastahanesi Ö retim

Detaylı

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem

Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır. Dr. Mecit Süerdem SOLUNUM AKTUEL 6 9/9/11 12:21 Page 1 solunum aktüel Türkiye Solunum Araştırmaları Derneği Yayın Organıdır A ustos 2011 www.solunum.org.tr YIL 2 / SAYI 6 / SSN: 1309-5285 TÜSAD da Yeni Dönem BAfiKAN IN

Detaylı

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ

11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ 11-12 KASIM TÜ MAÇKA KAMPÜSÜ www.aileicisiddeteson.com Ç NDEK LER Hep Birlikte, Bir Kez Daha Aile çi fiiddete Son! 1 Konferans Hakk nda Genel Bilgiler 2 Program Ak fl 4 Konuflmac lar ve Sunumlar 12 Atölye

Detaylı

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz

1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011. Önsöz 1 Engelli Bireyler için Fiziksel Aktivite Bülteni Kas m, 2011 Önsöz Son y llarda birçok ülkede engelli bireyler için fiziksel aktivitenin yayg nla t r lmas na ili kin çe itli programlar, projeler yürütülmekte,

Detaylı

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org

5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa. Dermatoloji. Bahar Simpozyumu. www.dermbahar2011.org 5 8 Ekim 2011 Hilton Dalaman Resort & Spa Dermatoloji Bahar Simpozyumu www.dermbahar2011.org De erli Meslektafllar m z, 81 y ll k geçmifli olan Deri ve Zührevi Hastal klar Derne imizin Dermatoloji 2011

Detaylı