KORUMAK, CEZALANDIRMAK VE MİNYATÜR YETİŞKİNLERE DÖNÜŞTÜRMEK BİLEŞENLERİNDE TÜRKİYE DE ÇOCUK VE GENÇ CEZA ADALET SİSTEMİ. Yrd. Doç. Dr.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KORUMAK, CEZALANDIRMAK VE MİNYATÜR YETİŞKİNLERE DÖNÜŞTÜRMEK BİLEŞENLERİNDE TÜRKİYE DE ÇOCUK VE GENÇ CEZA ADALET SİSTEMİ. Yrd. Doç. Dr."

Transkript

1 SOSYOLOJİ DERNEĞİ KORUMAK, CEZALANDIRMAK VE MİNYATÜR YETİŞKİNLERE DÖNÜŞTÜRMEK BİLEŞENLERİNDE TÜRKİYE DE ÇOCUK VE GENÇ CEZA ADALET SİSTEMİ Yrd. Doç. Dr. Verda İRTİŞ VI. Ulusal Sosyoloji Kongresi, Ekim 2009, Toplumsal Dönüşümler ve Sosyolojik Yaklaşımlar, Adnan Menderes Üniversitesi, Aydın.

2 Korumak, Cezalandırmak ve Minyatür Yetişkinlere Dönüştürmek Bileşenlerinde Türkiye de Çocuk ve Genç Ceza Adalet Sistemi KORUMAK, CEZALANDIRMAK VE MİNYATÜR YETİŞKİNLERE DÖNÜŞTÜRMEK BİLEŞENLERİNDE TÜRKİYE DE ÇOCUK VE GENÇ CEZA ADALET SİSTEMİ 1 Yrd. Doç. Dr. Verda İRTİŞ 2 Öz Ceza hukukuna ve adaletine yönelik çalışmalar suç ve toplum ilişkisine farklı bir açıdan bakmaya olanak verir. Bir toplumda çocuk ve genç suçluluğunun ele alınış biçimi o toplumdaki egemen siyasal modelden ayrı düşünülemez. Bu bildirinin amacı, yakın bir dönemde gerçekleştirdiğimiz bir araştırmanın sonuçlarından hareketle, Türkiye de çocuk ve genç ceza adalet sisteminin koruma hedefli ve neoliberal eğilimli modeller çerçevesinde kısa bir değerlendirmesini yapmaktır. Soyut ve somut suçlandırmalar kavramlarına referansla yaptığımız saptamalar, Türkiye de mevcut sistemin tek bir yaklaşım içerisinden anlaşılamayacağını göstermektedir. Anahtar Kelimeler: Çocuk ve genç ceza adaleti, Türkiye, koruyucu model, neoliberal model, cezalandırma Abstract Studies on criminal law and criminal justice provide us another perspective to comprehend the relation between society and crime. The way the questions relative to juvenile delinquency are handled can not be considered separately from the dominant sociopolitical model. Based on our recent research findings, the objective of this article is to make a short evaluation of the juvenile criminal justice system in Turkey in regard to protection model and to neo-liberal tendency. The observations that we made with reference to the notions of primary and secondary criminalization show that the present system can not be understood through only one approach. Key Words: Juvenile criminal justice, Turkey, protection model, neo-liberal model, punishment 1 Bu metin Galatasaray Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Komisyonu tarafından desteklenen araştırmamız çerçevesinde kaleme alınmıştır. 2 Galatasaray Üniversitesi, Sosyoloji Bölümü Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

3 Giriş Yrd. Doç. Dr. Verda İRTİŞ Ceza adaleti alanındaki dönüşümler üzerine yapılan incelemeler, toplumsal bağın nerede ve nasıl kurgulandığını anlamada şüphesiz önemli bir yer tutar. Genel anlamda ceza politikaları devletin dönüşümlerinden ayrı düşünülemez. F. Bailleau nun da ifade ettiği üzere koruyucu çocuk ceza adaletinin temellerini XIX. yüzyılın sonundan itibaren nüfusun tamamını korumayı ve güvenceye almayı amaçlayan sosyal devlet anlayışının ortaya çıkmasıyla ilişkilendirmek gerekir lı yıllara kadar Avrupa da ve özellikle Fransa da görünen haliyle çocuk adaleti bir refah adaletiydi. Diğer bir deyişle, zenginliklerin üretiminin ve paylaşımının nüfusun bütününü korumayı hedeflediği bir toplumun adaleti. Böyle bir ortamda çocuk, geleceği temsil ediyordu. Çocuğa yapılan yatırım geleceğe yapılan yatırımdı. Bailleau ya göre, eğitim, sağlık vb. alanlarda olduğu gibi çocuk ceza adaleti alanında da geleceği bugünle bağlantılı olarak düşünme yeteneğinin kaybedilmeye başlanmasıyla bu korumacı anlayıştan uzaklaşılmaya başlandı. Gelecekteki sonuçlarına aldırmadan, sadece bugünü düşünerek, daha ucuza, en ucuza üretme ve böylece en fazla kârı elde etme fikri, 1980 lerden itibaren ağırlığını iyice ortaya koyan neoliberal görüş için tek önemli zamanı şimdiki zaman kıldı. Edim ve an toplumsalın merkezine oturdu. (Bailleau, 2009: 36) Öte yandan, ceza politikalarındaki dönüşümlerin güvensizlik, risk, sıfır tolerans vb. söylemlerden soyutlanamayacağını söylememiz gerekir. Güvende değilsiniz, çünkü ücretleriniz azalıyor, sosyal güvenliğiniz geriliyor demektense, suçlular yüzünden güvende değilsiniz (Bailleau, 2009: 37) deyip, kamuoyunu o an memnun, tatmin etmek amacıyla cezaları sertleştirmek çok daha kolay gözükmektedir. Özgürlükçü eğilim[in] yerini ( ) yasa ve düzene geri dönüş (Picca, 1995: 99) almaktadır. Wacquant ın ifadesiyle sıfır tolerans küreselleşmiş (1999: 22); sosyal, cezaiye doğru devrilmiştir. (1998: 4) Bu değerler dönüşümü, kanun tarafından suç olarak tanımlanmış bir eylemde bulunan çocuk ve gençlerin ele alınma biçimlerini de etkilemektedir. Batı Avrupa da son dönemde yapılan çalışmalar neoliberal rasyonalitenin çocuk ve genç ceza adaleti alanında artan etkisini ortaya çıkarmış; refah devletinin idealleriyle örtüşen koruyucu bir modelden, çocuğu sadece 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 1115

4 Korumak, Cezalandırmak ve Minyatür Yetişkinlere Dönüştürmek Bileşenlerinde Türkiye de Çocuk ve Genç Ceza Adalet Sistemi haklarıyla değil, sorumluluklarıyla da özerk bir birey olarak gören bir modele doğru kayılmakta olduğunun altını çizmiştir (Bailleau ve Cartuyvels, 2007). Suçun niteliği ne olursa olsun bir çocukluk yaş dilimi belirlenmesi; özellikli mahkemelerin oluşturulması; uzman kişi ve müdahillere verilen önem; içeriği ne olursa olsun herhangi bir yargı kararına varmadan önce çocuğun yaşam koşullarının, kişiliğinin ve eğitim durumunun göz önünde bulundurulması; öngörülecek tedbir ve cezaların suçun niteliğinden ayrı tutulması; suç olarak tanımlanmış eylemi karşısında çocuğu tek sorumlu kılmak yerine, bu sorumluluğun temelde topluma ait olduğu fikrinin benimenmesi ve bu sorumluluğun paylaşılması; koruyucu-eğitsel tedbirlerin her koşulda ön planda tutulması, çocuğu özgürlüğünden yoksun kılıcı tedbir ve cezalardan kaçınılması; koruyucu-eğitsel tedbirlerin zaman endişesi olmadan uygulanması; diğer bir deyişle, çocuğun sadece bugününü kurtarıcı değil, yarınını da güvence altına alacak tedbirlerin seçilmesi (Ballieau ve Cartuyvels, 2007: 8) bu koruyucu modelin temel nitelikleri olarak ortaya çıkmaktadır. Çocuğun eyleminin baş sorumlusu olarak tanımlanması; çocuk ve gençlerin toplumda gittikçe arttığı iddia edilen güvensizlik olgusunun baş yaratıcıları gibi gösterilmesi; sosyal, etnik, kültürel, coğrafi, vb. kıstaslar dâhilinde belli sınıflandırmalara gidilerek bazı grupların hedef olarak gösterilmesi; kamuoyunun korku ve tasalarını gidermek amacıyla ceza pratiklerinin yaygınlaştırılması; bireyselliğin iyice yükseldiği günümüz toplumlarında sapkın davranışların psikiyatrikleştirilmesi (diğer bir ifadeyle, toplumsal sorunların görmezden gelinerek patolojik durumların sadece kişilerin ruhsal durumlarına mal edilmesi); sadece mağdurun zararlarının telafisiyle yetinen bir adalet anlayışının gittikçe daha ön plana çıkması; yasa ve düzene çağrı; risk teşkil eden kişi ve grupların önceden bulunup ortaya çıkarılmasına dayalı suçu önleme idealinin çocuk ve genç ceza adaletinde de belirmesi; girdi, çıktı, müşteri, kısa vadede verimlilik, etkililik, esneklik, uyarlanabilirlik gibi ifadelerin gitgide daha fazla kullanılmasının işaret ettiği üzere adli dildeki değişim (a.g.e.: 13-15) ise neoliberal eğilimli modele atfedilen özelliklerdendir. Netice itibarıyla, çocuk ve genç ceza adaletinde de suçun nedenlerini anlamaya ve suça zemin teşkil eden şartların iyileştirilmesine odaklı koruyucu-önleyici yaklaşımın yerini Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

5 Yrd. Doç. Dr. Verda İRTİŞ cezaya sert giden bir tutumun almakta olduğunu düşünmek mümkündür. Araştırmanın 3 soyut ve somut suçlandırmalar 4 kavramları dâhilinde okunabilecek başlıca bulguları: Korunmaya ihtiyacı olan çocuk ve suça sürüklenen çocuk arasındaki ayrım devam etmektedir yılında kabul edilen ve korunmaya muhtaç çocuğa belli bir tanım getiren 743 sayılı Medeni Kanun ile aynı tarihli 765 sayılı Türk Ceza Kanunu, korunmaya muhtaç çocuk ve suça sürüklenen çocuk 5 ayrımını bir anlamda belirginleştirmiş; korunmaya ihtiyacı olan çocuklar için 1949 yılında özel bir yasa (5387 sayılı Korunmaya Muhtaç Çocuklar Hakkında Kanun) çıkarılırken, suça sürüklenen çocuklar için çocuk mahkemelerinin kuruluşu, görev ve yargılama usullerini belirleyen 1979 tarihli 2253 Sayılı Kanun ile yetinilmiştir. Söz konusu ikili bakış, 1983 yılında yürürlüğe giren 2828 sayılı Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kanunu nun yanı sıra 2005 yılında 2253 Sayılı Kanun un yerini alan Çocuk Koruma Kanunu nda 6 da devam etmiştir. Soyut suçlandırmanın tezahür ettiği ilk yerlerden bir tanesi olan bu ayrım ya da dışlama 7 ortaya tehlikeli/potansiyel tehlikeli ve korunmaya layık çocuklar olmak üzere iki ayrı kategori çıkarmaktadır. (İrtiş, 2008: 65) Bugün Türkiye de yetişkin ceza adaletinden tam bağımsız bir çocuk ceza adaletinin varlığından bahsetmek imkânsızdır. Her ne kadar yeni Ceza Kanunu nda ceza sorumluluğu alt yaş sınırı 11 yerine 12 olarak belirlenmişse de ceza sorumluluğu kavramı tartışmaları fiilin toplumsal değerini ve 3 Söz konusu araştırmanın saha çalışması de Ankara ve İstanbul illerinde sivil toplum örgütleri, avukatlar, sosyal hizmet uzmanı ve çocuk mahkemesi yargıçlarıyla gerçekleştirdiğimiz görüşmeleri ve yazılı basın taramasını kapsamaktadır. Buradaki kısmi değerlendirmeyi tamamlayıcı nitelikler barındırması açısından Verda İrtiş (2008), Birincil ve İkincil Sonuçlandırmalar Üzerinden Türkiye de Çocuk ve Genç Ceza Adalet Sistemine Bir Bakış, Toplumbilim, Suç ve Kent Özel Sayısı, 23, ve Verda İrtiş (2009) Comprendre la Justice Pénale des Mineurs en Turquie. Une Attitude à la fois Punitive et Laxiste et l Expression d une Volonté Solidaire, Déviance et Société, Vol. 33, e bakılabilir. 4 Soyut (veya birincil) suçlandırma ceza normunun yaratılması, somut (ikincil) suçlandırma ise kanunların uygulaması sırasında ortaya çıkan suçlandırmadır. (Robert, 2005: 39, 91) 5 Söz konusu dönemde korunmaya ihtiyacı olan çocuk yerine korunmaya muhtaç çocuk ifadesi; suça sürüklenen çocuklar yerine ise suçlu çocuklar, suça yönelmiş çocuklar gibi kavramlar kullanılmaktadır Sayılı Çocuk Koruma Kanunu 15 Temmuz 2005 tarihli Resmi Gazete de; Çocuk Koruma Kanununun Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik ile Çocuk Koruma Kanununa Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlarının Uygulaması Hakkında Yönetmelik ise 24 Aralık 2006 tarihli Resmi Gazete de yayınlanarak yürürlüğe girmiştir. 7 Söz konusu ayrım sadece Türkiye deki çocuk adaletine özgü değildir. Bununla beraber Belçika örneğinde 1965 Yasasının bu iki grubu tek bir kanuni çerçevede ele aldığını görüyoruz. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 1117

6 Korumak, Cezalandırmak ve Minyatür Yetişkinlere Dönüştürmek Bileşenlerinde Türkiye de Çocuk ve Genç Ceza Adalet Sistemi sonuçlarını algılama yeteneği 8 üzerinden devam etmekte; işlenilen fiilin anlam ve sonuçlarını kavrayabilme yeteneğinin saptanmasında kullanılan yöntemlere ( yöntemsizliğe ) karşı eleştiriler sürmektedir. Benzer eleştiriler bir önceki kanun kapsamında hazırlanan farik mümeyyiz raporlarına da yöneltilmişti. Ancak 2005 Çocuk Koruma Kanunu on beş yaşını bitirmemiş çocuğun fiilinin toplumsal değerini ve sonuçlarını kavrama yeteneğinin belirlenmesi konusunu oldukça kapalı ve tartışmalı bir hale sokmuş; çocuğun işlediği fiille ilgili olarak algılama ve irade yeteneğinin olup olmadığının araştırılması hususunu ileride ayrıca ele alacağımız sosyal inceleme raporları ile özdeşleştirmiş; farklı araştırma kıstasları ile uzmanlıkları gerektiren ve çok farklı anlamları ile sonuçları olan bu iki ayrı noktayı eş bir nokta gibi görmüştür. Sosyal inceleme raporunun kapsamı ve hazırlanışı ile ilgili hükümlerin yer verildiği maddenin komisyon raporunda, Tasarının 35 inci maddesinin birinci fıkrasının sonuna, çocuklar hakkında mahkemeler, çocuk hâkimleri veya Cumhuriyet savcılarınca gerektiğinde yaptırılan, oniki yaşını doldurmuş onbeş yaşını doldurmamış bulunan çocuğun, işlediği fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin mahkeme tarafından takdirinde göz önünde bulundurulacağına dair bir cümle eklenmiştir (Akço ve Selici, 2006: 187) denildikten sonra şöyle devam edilmiştir: Türk Ceza Kanunu nun 31 inci maddesinde, fiili işlediği sırada oniki yaşın doldurmamış bulunan çocuğun işlediği fiilin hukuki anlam ve bu fiile ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneğinin olup olmadığını takdir etme yetkisi münhasıran mahkemeye aitti. Mahkeme bu değerlendirmeyi yaparken, uzmanlar tarafından bilirkişi sıfatıyla hazırlanan sosyal inceleme raporundaki tespit ve değerlendirmeleri göz önünde bulundurur. Ancak, özellikle belirtmek gerekir ki, sosyal inceleme raporu içeriğinde, çocuğun işlediği fiille ilgili olarak algılama ve irade yeteneğinin olup olmadığı konusunda bir değerlendirme bulunmayacaktır. Aksi takdirde, mahkemeye ait olan bu yetki, sosyal çalışma görevlisi tarafından kullanılmış olacaktır. (a.g.e.: 188) Kusur yeteneğinin gerektiği biçimde ve herhangi bir yaş ayrımı gözetmeksizin araştırılmaması demek çocuğu daha yargı sürecinin başında bir yetişkin gibi görmek demektir Kanunu ndan önce temyiz kudreti, farik mümeyyiz ve/veya isnat yeteneği kavramları kullanılmaktaydı. Adı geçen kanununda ise fiilin hukuki anlam ve sonuçlarını algılama ve bu fiille ilgili olarak davranışlarını yönlendirme yeteneği ifadesine rastlıyoruz yaş arasındaki çocuklar kusur yeteneğinin araştırılması hususunun dışında tutulmaktadır. Diğer bir ifadeyle, çocuğun işlediği suçun toplumsal değerini ve sonuçlarını kavrama yeteneğinin olup olmadığının değerlendirilmesi yaş arası küçükler ve 18 yaşını doldurmamış sağır ve dilsizler için zorunlu tutulurken yaş arasındakiler için böyle bir zorunluluk söz konusu değildir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

7 Yrd. Doç. Dr. Verda İRTİŞ Yeni Kanun ile beraber sosyal inceleme raporları da mecbur tutulmamaktadır. Kanunu nun 35. Maddesi kanunla ihtilaf halindeki çocuklar hakkında ( ) gerektiğinde çocuğun bireysel özelliklerini ve sosyal çevresini gösteren inceleme yaptırılır (a.g.e.: 187) demektedir. Buradaki gerektiğinde ifadesi yargılama sürecinin olmazsa olmaz elemanı olan söz konusu raporların hazırlanması hususuna büyük bir esneklik getirmiştir. Bu esneklik kabul edilebilir bir durum değildir. Zira sosyal inceleme raporları çocuk mahkemelerinin kendine belirlediği objektifler çerçevesinde işleyebilmesi için şarttır. Aksi takdirde suçun bireysel, toplumsal, bedensel vs. nedenlerine odaklı, yani küçüğün yararını gözeten bir yaklaşımdan bahsetmek mümkün değildir. Bu da korumacı refah modelinden uzaklaşmak demektir. Diğer bir ifadeyle, söz konusu raporların yokluğu suçun nedenlerine değil, suçun kendisine odaklı bir yaklaşımın işaretlerindendir. Suçun nedenlerinin belirlenmediği bir durumda doğru yargıya varmak zorlaşacağından uygun tedbirleri öngörebilmek de imkânsızlaşacaktır. Söz konusu esneklik getirilmeden önce de sosyal inceleme raporlarının nadiren hazırlandığı; hazırlanan raporların ise gerekli kıstasları çoğu zaman karşılamadığı bilinmektedir 10. Çocuk Mahkemeleri Yasası 1979 yılında kabul edilmekle beraber 1982 yılında yürürlüğe girmiş ve ilk çocuk mahkemesi 1987 de kurulmuştur. Bugün söz konusu mahkemelerin sayısı yasal çerçevenin öngördüğünün gerisindedir. Kurulan mahkemeler ise gerek niteliksel gerek nicel özellikleri açısından heterojen bir yapı sergilemektedir. Örneğin mahkemelerde görev yapmak üzere atanması öngörülen sosyal çalışma görevlilerinin (psikolojik danışmanlık ve rehberlik, psikoloji ve sosyal hizmet alanlarında eğitim almış) sayıca yetersiz kaldığı bilinmektedir. Birçok hâkim için söz konusu mahkemeler bir çeşit sürgün yeri olarak algılanmaktadır. Bugün dünyada nadir rastlana çocuk ağır ceza mahkemelerinin varlığı ise üzerinde ayrıca düşünülmesi gereken noktalardan biridir. Formel sistemden uzaklaştırma teknikleri veya yargılama sisteminin dışına çıkarılma uygulamaları biçiminde tanımlanabilecek yönlendirme kavramı çerçevesinde Türkiye de üzerinde en fazla durulan iki yöntem denetimli serbestlik 11 ve uzlaşmadır. Denetimli serbestlik, bir önceki adıyla gözetim, ceza adaleti sisteminde yeni bir kavram değildir Sayı- 10 Söz konusu raporların hazırlanması esnasında çocuğun doğumundan başlayarak geçirdiği tüm gelişim aşamalarının yanı sıra fiziksel, sosyal, ekonomik, kültürel, ailevi, moral vb. koşullarının da araştırılması gerekmektedir. 11 Toplum içinde bakım ve sağaltım şeklidir. 12 Okur ayrıntı için Necati Nursal ın Kasım 2005 tarihinde İstanbul da düzenlenen Confe- 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 1119

8 Korumak, Cezalandırmak ve Minyatür Yetişkinlere Dönüştürmek Bileşenlerinde Türkiye de Çocuk ve Genç Ceza Adalet Sistemi lı eski Çocuk Mahkemeleri Kanunu nda gözetim ve gözetim görevlisi tabiri Çocuk Koruma Kanunu nda denetim ve denetim görevlisi olarak değiştirilmiştir. Madde 36 da belirtildiği gibi hakkında koruyucu ve destekleyici tedbir kararı verilen, kamu davasının açılmasının ertelenmesi kararı onanan, hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı verilen çocuk denetim altına alınabilir. (a.g.e.: 191) Denetim altına alınan çocukla ilgili olarak denetimli serbestlik ve yardım merkezi şube müdürlüğü tarafından bir denetim görevlisi görevlendirilir (Madde 37). (a.g.e.: 192) Çocuğu veya genci toplum içinde iyileştirmeye, desteklemeye yönelik bu uygulamanın amacına ulaşmasında Kanun un belirlediği üzere denetim görevlisinin rolü büyüktür 13. Görevli çocuğun gelişimi hakkında üçer aylık sürelerle Cumhuriyet savcısına veya mahkemeye denetim raporu vermekle de yükümlüdür. Anlaşıldığı üzere denetimli serbestlik, gözetim uygulamasının yeniden düzenlenmiş ve altyapısı nispeten güçlendirilmiş halidir. Ancak ilk değerlendirmeler uygulama esnasında çok fazla sorunla karşılaşıldığını göstermektedir. Sadece belli suçları kapsayan uzlaşma 14 ise mağdurla sanığı barıştırmayı hedefleyen alternatif bir tedbirdir 15. Bu yöntemin henüz içselleştirilememesinin başlıca nedenleri uzlaşmayı yapacak kişinin profili üzerinde tam bir mutabakat sağlanamamış olmasının yanı sıra, uygulamada çocuğun gerek uzlaştırmacı ücretini gerekse yargılama giderini ödemesine yönelik yükümlülüğüne ilişkin sorulardır. Sonuç Yerine TÜİK verilerine göre Türkiye de nüfusun %35 i (yaklaşık kişi) 19 yaşın altındadır 16. Çocuk Vakfı nın, 23 Nisan 2007 de hazırladığı Türkiye nin Çocuk Gerçeği başrence on Probation and Aftercare toplantısında sunduğu The foundation of probation system in Turkey başlıklı makalesine bakabilir: Conferences/ (son ziyaret tarihi: 14 Temmuz 2009). 13 Denetim görevlilerin görev alanları için okur Çocuk Koruma Kanunu nun 38. Maddesi ne bakabilir. 14 Madde 24: (1) Suça sürüklenen çocuklarla ilgili olarak uzlaşma, soruşturulması ve kovuşturulması şikâyete bağlı olan veya kasten işlenen ve alt sınırı iki yılı aşmayan hapis veya adlî para cezasını gerektiren ya da taksirle işlenen suçlarda uygulanır. (2) Suç tarihinde on beş yaşını doldurmayan çocuklar bakımından, birinci fıkrada öngörülen hapis cezasının alt sınırı üç yıl olarak uygulanır. (Akço ve Selici, 2006: 156) 15 Alternatif tedbir çeşitleri için bkz. Akyüz, Emine; Uluğtekin, Sevda; Baykara Acar, Yüksel; Cankurtaran Öntaş, Özlem (der.) 2003 II Ulusal Çocuk ve Suç Sempozyumu. Yargı Öncesi ve Yargılama Süreci, Nisan 2002, AÜ ATAUM, Bildiriler Kitabı, Ankara, Kuban Matbaası, TÜİK (2008) Türkiye İstatistik Yıllığı 2007, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara. Metnin içeriği gereği burada 18 yaş altı nüfusu vermek şüphesiz daha anlamlı olurdu. Ancak tahmini bir değer verip hataya düşmektense TÜİK in kurguladığı yaş dilimi referans alınmıştır Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

9 Yrd. Doç. Dr. Verda İRTİŞ lıklı raporu 17, çocuk yoksulluğu, bebek ve beş yaş altı ölümlerinin yüksekliği, çalışan çocuklar, hizmet alamayan özürlü çocuklar, sokaktaki çocuklar, korunmaya muhtaç çocuklar, çocuk hakları, çocuk ihmali ve istismarı gibi konulara yeniden dikkati çekmiştir. Böylece, öncelikle toplumsal ve ekonomik eşitsizlikler bağlamında düşünülmesi gereken çocukluk hallerinin bu çok heterojen yapısı bir kez daha kamuoyunun dikkatine sunulmuş; Türkiye nin tutarlı ve etkin çocuk ve genç politikalarından yoksun bir ülke olduğunun altı bir kez daha çizilmiştir. Öte yandan yaklaşık aynı sayıda küçüğün güvenlik birimlerine (polis veya jandarma) getirildiği 2004 ve 2005 yıllarını dikkate almazsak, yılları arasında suç isnadı nedeniyle kayıtlara geçen çocukların sayısında düzenli bir artışın olduğunu görürüz. Bir başka ifadeyle, 2001 yılında yaklaşık her 1040 çocuktan bir tanesi, 2006 yılında ise her 530 çocuktan bir tanesi suç isnadı ile güvenlik birimlerine getirilmiştir. Çeşitli nedenlerle istatistiklere yansımayan vakalar da dikkate alındığında söz konusu sayıların artacağı açıktır. (İrtiş, 2008: 64) Yukarıda başlıca özellikleri, eğilim ve pratikleriyle ele aldığımız mevcut çocuk ceza adaleti sistemi içinde bulunduğu konjonktür gereği (ki burada özellikle Avrupa Birliği ne giriş sürecinde uyulması gereken kıstasların yarattığı etkileri ve gerek ulusal gerekse uluslararası sivil toplum örgütlerinin taleplerini kastediyoruz) bir yandan korumacı modele özgü özellikleri (eleştirilmesi gereken niteliklerine rağmen bir inisiyatif olarak 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanunu, Birleşmiş Milletler Çocuk Haklarına Dair Sözleşmesi nin imzada kalmaması için sistemin kendi aktörlerinden ve dışından gelen talepler, kapatma pratiklerine alternatif olarak düşünülen denetimli serbestlik, çocuk polisinin yeniden canlandırılması, çocuk mahkemelerinin nicel ve nitel yönlerden daha iyi bir hale getirilmesine dair çabalar, ceza ehliyet yaşının 11 den 12 ye çıkartılması, vb.) bünyesine dahil etmeye çalışırken, bir yandan da çocuğu cezalandırıcı niteliğinden sıyrılamamaktadır. Bu cezalandırıcı yaklaşım kimi zaman mevzuatın içeriğinden kaynaklanırken ( korunmaya ihtiyacı olan çocuk ile suça sürüklene çocuk arasındaki ayrımın devam etmesi, fiilin toplumsal değerini ve sonuçlarını kavrama yeteneğinin araştırılma şartları, sosyal inceleme raporlarının mecbur tutulmaması, yaş arası çocukların kusur yeteneği araştırılmasının dışında tutulması, çocuklardan uzlaşma ücretinin ve yargı giderleri- 17 Kaynak: (son ziyaret tarihi: 10 Ekim 2007) 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 1121

10 Korumak, Cezalandırmak ve Minyatür Yetişkinlere Dönüştürmek Bileşenlerinde Türkiye de Çocuk ve Genç Ceza Adalet Sistemi nin talep edilebilmesi, çocuk mahkemesi ve çocuk ağır ceza mahkemesi ayrımı, adli kontrol konusunda 5271 Ceza Muhakemesi Kanunu na yapılan gönderme, vb.) kimi zaman da mevzuatın uygulanması esnasında ortaya çıkan durumlardan (çocuk mahkemelerinin dağılımının kanunun öngördüğü kıstaslara ulaşmamış olması, mahkemelerde yeterli sayıda psikolog, sosyal hizmet çalışanının olmaması, ceza infaz kurumlarında çocukların kimi zaman yetişkinlerle bir arada tutulması, bazı durumlarda kelepçe takma uygulamasına devam edilmesi, ilk soruşturmanın kimi zaman güvenlik birimlerinde yapılmasına devam edilmesi, ceza infaz kurumlarının koşulları, vb.) ileri gelmektedir. Diğer bir ifadeyle, sistem bazen zihniyeti, bazen yapısal şartları bazen de bu ikisinin etkileşimi sonucu çocuğu anlamaktan çok cezalandırmaya devam etmektedir. Ayrıca, belli suç tiplerinin tanımlanmasındaki çelişkileri ve bu suç tiplerinin ele alındığı mahkemelerin koşullarını yeniden düşündüğümüzde, Türkiye deki çocuk ceza adaleti sisteminin kendi içinde de ikili bir yapıyı oluşturduğunu ve küçükleri minyatür yetişkinler biçiminde ele almaya devam ettiği görülmektedir. Bu ikili yapı, başta Terörle Mücadele Kanunu olmak üzere, Türk Ceza Kanunu ve 2911 Sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu nun ilgili maddeleri çerçevesinde yetişkinler gibi yakalanan, gözaltına alınan, sorgulanan, yargılanan ve özgürlüklerinden yoksun bırakılan çocukların varlığı göz önünde bulundurulduğunda üçlü bir yapıya dönüşmektedir yılında Terörle Mücadele Kanunu na getirilen değişikliklerle sorun daha da büyümüştür. Sadece son dönemde sayıları 4000 e yaklaşan TMK mağduru çocuklarının, 1991 yılından bu yana toplam sayısının kadar olduğu tahmin edilmektedir. Böyle bir bağlamda ne kanun tarafından suç olarak tanımlanmış bir eylemde bulunan çocuklara, ne de genel anlamda çocuklara yönelik bütüncül bir bakış açısından bahsetmek imkânsızdır. Gerek mevcut pratiklerin koruyucu ve cezalandırıcı yönleri, gerekse denetimli serbestlik ve uzlaşma etrafında biçimlenmeye başlayan onarıcı adalet tartışmaları - ki bu tip adalet çocuğu kendinden sorumlu ve özerk bir birey şeklinde tasavvur etmesi sebebiyle neoliberal paradigmanın bir parçası olarak görülüp koruyucu modelden uzaklaşmanın belirtilerinden biri sayılarak eleştirilmektedir - Türkiye de çocuk ve genç adaletinin tek bir yaklaşım içerisinden anlaşılamayacağını göstermektedir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

11 Yrd. Doç. Dr. Verda İRTİŞ Çocuğun hem kanunlarda suç olarak tanımlanmış bir fiili işlediği iddiası ile yakalandığı andan sistemin dışına çıkana kadar geçtiği etapları, hem de sistemden çıkışını izleyen süreçte karşılaşabileceklerini düşündüğümüzde, bu yazıda bir bölümüne yer verdiğimiz soyut ve somut suçlandırmaların sayısı şüphesiz artacak; mekânları çeşitlenecektir. Belki de temel anlamda sorgulanması gereken kanun tarafından suç olarak nitelendirilmiş bir eylemde bulunan çocuğu ceza adaleti sistemi içinde değerlendirmenin ne kadar doğru olduğudur. Böyle bir sorgulama sadece Türkiye nin değil, birçok ülkenin çocuk ceza adaleti sistemleri üzerine derin ve çok boyutlu bir tartışmayı başlatması demektir. 6. Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı 1123

12 Korumak, Cezalandırmak ve Minyatür Yetişkinlere Dönüştürmek Bileşenlerinde Türkiye de Çocuk ve Genç Ceza Adalet Sistemi KAYNAKÇA AKÇO, Seda; Harika, SELİCİ, Harika 2006 Çocuk Koruma Kanunu, İstanbul: İstanbul Barosu Yayınları, 3. Baskı. BAILLEAU, Francis 2009 Kanunların ruhu, (F. Bailleau ile çocuk adaleti üzerine yapılmış söyleşi), Express, Sayı: 2009/06, BAILLEAU, Francis; CARTUYVELS Yves 2007 La Mise en Question du Modèle Protectionnel dans la Justice des Mineurs en Europe, iç. La Justice Pénale des Mineurs en Europe. Entre Modèle Welfare et Inflexions Néo-libérales, (der. Francis Bailleau ve Yves Cartuyvels), Paris: L Harmattan, İRTİŞ, Verda 2008 Birincil ve İkincil Sonuçlandırmalar Üzerinden Türkiye de Çocuk ve Genç Ceza Adalet Sistemine Bir Bakış, Toplumbilim, Suç ve Kent Özel Sayısı, 23, PICCA, Georges 1995 Kriminoloji, İstanbul: İletişim Yayınları, 2. Basım. ROBERT, Philippe 2005 La Sociologie du Crime, Paris: La Découverte. TÜİK 2008 Türkiye İstatistik Yıllığı 2007, Türkiye İstatistik Kurumu Matbaası, Ankara. WACQUANT, Loïc 1998 «La Tentation Pénale en Europe», Actes de la Recherche en Sciences Sociales, volume 124, Numéro 1, 3-6. WACQUANT, Loïc 1999 Les Prisons de la Misère, Paris: Editions Raisons d Agir Ulusal Sosyoloji Kongresi Bildiri Kitabı

CEZA SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ REHBERİ

CEZA SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ REHBERİ CEZA SORUMLULUĞUNUN DEĞERLENDİRİLMESİ REHBERİ 2010 Ceza Sorumluluğunun Değerlendirmesi Rehberinin Hazırlanmasına Katkıda Bulunanlar (İsime göre sıralanmıştır) Prof. Dr. Ayşen Coşkun Psikiyatrist Yrd. Doç.

Detaylı

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI

ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ÇOCUKLARIN CEZA HUKUKUNDAKİ YERİ VE ÇOCUKLARIN KORUNMASI ULUSLAR ARASI SÖZLEŞME ve PROTOKOLLER B.M. Çocuk Haklarına Dair Sözleşme Türkiye 20-30 Eylül l990 da Birleşmiş Milletler Genel Merkezinde toplanan

Detaylı

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ

SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUK VE SUÇ MAĞDURU ÇOCUKLARDA UZLAŞMA TARAFLARIN KISITLI OLMA HALİ İLE AYIRT ETME GÜCÜ BULUNMAMASININ UZLAŞMAYA ETKİSİ GİRİŞ Hukuk sistemleri suçun aktif sujesini çocuklar ve yetişkinler

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR

TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR TÜRKİYE CUMHURİYETİ KALKINMA BAKANLIĞI X. Beş Yıllık Kalkınma Planı Çocuk Özel İhtisas Komisyonu ÖN RAPOR HAZIRLAYAN/RAPORTÖR Doç. Dr. Hakan ACAR Kocaeli Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü 28 Ağustos 2012

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu yayın Avrupa Birliği'nin desteğiyle üretilmiştir. Yayın

Detaylı

Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı

Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Sosyal Çalışma Görevlileri için Eğitim Kitabı 18 yaşına kadar her insan çocuktur! EDİTÖRLER (İsimlerinin baş harfine gore alfabetik olarak sıralanmıştır)

Detaylı

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI

ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ KAMU YÖNETİMİ ANABİLİMDALI ÇOCUK SUÇLULUĞU ve POLİSİN YAKLAŞIMI Lütfü GÖÇ YÜKSEK LİSANS PROJESİ KAHRAMANMARAŞ Mayıs 2006 KAHRAMANMARAŞ

Detaylı

Hukukçular için Eğitim Kitabı

Hukukçular için Eğitim Kitabı Çocuk Adalet Sistemi Çalışanları Eğitim Programı Hukukçular için Eğitim Kitabı 18 yaşına kadar her insan çocuktur! EDİTÖRLER (İsimlerinin baş harfine gore alfabetik olarak sıralanmıştır) Emrah Kırımsoy,

Detaylı

Yusuf Solmaz BALO * Dr., Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yrd.

Yusuf Solmaz BALO * Dr., Adalet Bakanlığı Kanunlar Genel Müdür Yrd. TERÖR SUÇLARI BAĞLAMINDA 13-15 YAŞ GRUBU ÇOCUKLARIN KUSUR YETENEĞİNİN BELİRLENMESİ DETERMINATION OF THE CRIMINAL LIABILITY OF MINORS AGED BETWEEN 13-15 WITH RESPECT TO TERRORISM OFFENCES 1 Yusuf Solmaz

Detaylı

Polis Yasalarının Ruhu: Mevzuatta Söylemler, Araçlar ve Zihniyet

Polis Yasalarının Ruhu: Mevzuatta Söylemler, Araçlar ve Zihniyet TESEV Demokratİkleşme Programı SİYASA Raporları Serİsİ GÜVENL K sektörü 5 Polis Yasalarının Ruhu: Mevzuatta Söylemler, Araçlar ve Zihniyet Zeynep Gönen Biriz Berksoy Zeynep Başer Mehmet Uçum DEMOKRATİKLEŞME

Detaylı

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr

İletişim. T.C. Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı Tel: (312) 218 70 43 www.edb.adalet.gov.tr 2011-2015 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları Avrupa Birliği tarafından finanse edilen "Önce Çocuklar: Çocuk Koruma Mekanizmalarının İl Düzeyinde Modellenmesi" projesi

Detaylı

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş

YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME. GenİŞ KAPSAMLI RAPOR. Na m karakaya hande özhabeş 5 YARGI PAKETLER : HAK VE ÖZGÜRLÜKLER AÇISINDAN B R DEğERLEND RME GenİŞ KAPSAMLI RAPOR Na m karakaya hande özhabeş Yargı Paketleri: Hak ve Özgürlükler Açısından Bir Değerlendirme GENİŞ KAPSAMLI RAPOR

Detaylı

Kriminoloji araştırmalarında mağdur anketlerinin yeri ve önemi

Kriminoloji araştırmalarında mağdur anketlerinin yeri ve önemi Cilt:7 Sayı:1 Yıl:2010 Kriminoloji araştırmalarında mağdur anketlerinin yeri ve önemi Ahmet Polat * Serdar Kenan Gül ** Özet Suç oranlarındaki artış, suç politikalarının yetersizliği ve resmi istatistiklerin

Detaylı

Çocuk Hakları ile İlgili Temel Belgeler, Dostlar Dayanışma Derneği Ankara Şubesi, Ankara, 2005.

Çocuk Hakları ile İlgili Temel Belgeler, Dostlar Dayanışma Derneği Ankara Şubesi, Ankara, 2005. Onarıcı Adalet Onarıcı adalet anlayışı özellikle insan hakları alanındaki gelişmelerden ve ceza hukukunun insancıllaşmasından etkilenmiştir. Uluslararası düzeyde hazırlanan ve imzalanan İnsan Hakları Evrensel

Detaylı

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI

T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI T.C. KARA HARP OKULU SAVUNMA BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ GÜVENLİK BİLİMLERİ ANA BİLİM DALI SUÇA SÜRÜKLENEN ÇOCUKLARIN OKUL DÖNEMLERİNİN İNCELENMESİ VE BU DÖNEMDE BARINDIRDIKLARI RİSK FAKTÖRLERİNİN BELİRLENMESİ:

Detaylı

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK:

POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK: İNSAN HAKLARI ÇALIŞMA METİNLERİ: V POLİS VAZİFE VE SALAHİYET KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK: DURDURMA-KİMLİK SORMA- ARAMA PARMAK İZİ ALINMASI SİLAH KULLANMA Kerem ALTIPARMAK Ahmet Murat AYTAÇ Onur KARAHANOĞULLARI

Detaylı

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA

ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER. Bülent KARA ÖZET SOSYAL HAKLAR VE ÖZEL OLARAK KORUNMASI GEREKEN KİŞİLER Bülent KARA Süleyman Demirel Üniversitesi, Kamu Yönetimi Bölümü Doktora Tezi230 sayfa, Aralık 2008 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Yüksel METİN Bu tezin

Detaylı

ÖZEL SEKTÖRDE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI PROJESİ YENİDEN SOSYOLOJİ DERNEĞİ

ÖZEL SEKTÖRDE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI PROJESİ YENİDEN SOSYOLOJİ DERNEĞİ 2014 ÖZEL SEKTÖRDE ESKİ HÜKÜMLÜ İSTİHDAMI PROJESİ YENİDEN SOSYOLOJİ DERNEĞİ Bu çalışmada, yasadan sonra, özel sektörün eski hükümlü kategorisinde yer alan kişilerin istihdamını nasıl gerçekleştirdiği ya

Detaylı

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir.

Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu projenin sözleşme makamı Merkezi Finans ve İhale Birimi dir. Bu proje, UNICEF in teknik desteği ile yürütülmektedir. 2014-2019 Çocuk Koruma Hizmetlerinde Koordinasyon Stratejisi hazırlık çalışmaları

Detaylı

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ

ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI Dış İlişkiler ve Yurtdışı İşçi Hizmetleri Genel Müdürlüğü ULUSLARARASI KURULUŞLARIN TÜRKİYE DEKİ SOSYAL GÜVENLİK MEVZUATININ OLUŞMASINDAKİ ETKİLERİ Yurtdışı İşçi

Detaylı

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler

Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Bankacılar Dergisi, Sayı 67, 2008 Hukuk Muhakemeleri Kanunu Tasarısı Hakkındaki İncelemeler Kemalettin Yüksel * Genel Olarak 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu 1927 yılında yürürlüğe girmiştir.

Detaylı

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu

Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu Çocuk Koruma Kanunu nun 4 Yıllık Değerlendirme Toplantısı Aralık 2009 / Toplantı Raporu içindekiler Giriş 5 Toplantının Kapsam ve Amacı 7 Toplantıda Tartışılan Hususlar ve Getirilen Çözüm Önerileri 9

Detaylı

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları-

SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- SUÇ (CEZA) MUHAKEMESİ HUKUKU -Kısa Temel Konuları- Hazırlayan Prof. Dr. Ali ŞAFAK Emekli Öğretim Üyesi Polis Akademisi Güvenlik Bilimleri Fakültesi Emekli Dekanı Ceza Hukuku ve Ceza Muhakemesi Hukuku Dersleri

Detaylı

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI

İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI Türk İdare Dergisi Sayı: 466 Mart 2010 95 İNSAN HAKLARININ KORUNMASI AÇISINDAN İL VE İLÇE İNSAN HAKLARI KURULLARI ÖZET Suat DERVİŞOĞLU 1* İnsan haklarının tanınması ve güvence altına alınması kadar bu

Detaylı

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42

İçindekiler. Giriş 05. 01. Yasal Çalışmalar 07. 02. Uluslararası İlişkiler 35. 03. Kurumsal Kapasite 42 Sivil Toplum İzleme Raporu 2011 TÜSEV Yayınları, Aralık 2011 No: 54 İçindekiler ISBN 978-605-62694 Proje Ekibi ve Yazarlar: Tevfik Başak Ersen Koray Kaplıca Derya Kaya Liana Varon Grafik Tasarım: Gülru

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER

BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER BİRİNCİ BÖLÜM İNCELEMEYE İLİŞKİN BİLGİLER I. İncelemenin Dayanağı ve Konusu İnceleme, 2011 yılı İç Denetim Programına istinaden, Başkanlığın 24.10.2011 tarih ve 324 sayılı görevlendirme yazıları çerçevesinde

Detaylı

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre;

GİRİŞ. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası nın 90. maddesine göre; GİRİŞ Engelli bireylerin insan hak ve özgürlüklerinden tam ve eşit şekilde yararlanmasını öngören Engellilerin Haklarına İlişkin Sözleşme, Türkiye Cumhuriyeti tarafından 30 Mart 2007 tarihinde imzalanmıştır.

Detaylı

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ

VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ İNSAN HAKLARI GÜNDEMİ DERNEĞİ TÜRKİYE DE İŞKENCE, KÖTÜ MUAMELE VE DİĞER ZALİMANE, GAYRI İNSANİ VEYA KÜÇÜLTÜCÜ MUAMELE VEYA CEZA SORUNU VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ TÜRKİYE DE İŞKENCENİN STRATEJİK HARİTALANMASI PROJESİ HELSİNKİ YURTTAŞLAR DERNEĞİ

Detaylı

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey

TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey TÜRKİYE DE ÇOCUK KORUMA SİSTEMİNİN GENEL OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ An Evaluation on Child Protection System in Turkey Dr. İsmet Galip YOLCUOĞLU/Sosyal Hizmet Uzmanı. SHÇEK İstanbul Atatürk Kız Yetiştirme

Detaylı

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME BİRLEŞMİŞ MİLLETLER ÇOCUK HAKLARINA DAİR SÖZLEŞME TÜRKÇE SÖZLEŞMENİN 44. MADDESİ UYARINCA HAZIRLANAN RAPOR İKİNCİ VE ÜÇÜNCÜ İLERLEME RAPORU TÜRKİYE 1 1 Türkiye ilk raporunu 1999 yılında Çocuk Hakları Komitesine

Detaylı