Yerel yönetimler, belde halk n n ortak yerel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel yönetimler, belde halk n n ortak yerel"

Transkript

1 Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları Çerçevesinde TÜRK YE DE KAYIP ÇOCUKLAR SORUNU Hakan AYDIN SHÇEK Genel Müdürlü ü Müfettifli G R fi Yerel yönetimler, belde halk n n ortak yerel ihtiyaçlar n karfl lamak üzere kurulmufl, dolay s yla topluma karfl çeflitli sorumluluklar bulunan kamu kurumlar d r. Bu sorumluluk çerçevesinde yerel yönetimler, kararlar n toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun flekilde almak zorundad rlar. Bu nedenle toplumun yap s n, temel ihtiyaçlar n ve önceliklerini tan mak, en k sa sürede ve istenen düzeyde bunlara cevap vermek, etkin yönetimin bir gere i olmaktad r. Türkiye h zl bir toplumsal de iflim süreci yaflamaktad r. Bu süreç, sosyal alanda büyük de iflimlerin ortaya ç kmas na sebep olmaktad r. Bu geliflmeler karfl s nda, yasal mevzuat ve sosyal kontrol sistemleri yetersiz kalmakta ve ihtiyaca cevap verememektedir. Bu nedenle sosyal çevrede pek çok olumsuz flartlar meydana gelmekte ve birçok hukuksal ve sosyal sorun ortaya ç kmaktad r. Günümüzün önemli sorunlar ndan birisi de kuflkusuz kay p çocuklar olgusudur. Türkiye de son y llarda kay p çocuk vakalar n n giderek art fl göstermesi, toplumsal bir tedirginli e sebep olmufltur. Her aileyi tedirgin eden bu sorun nedeniyle de önemli ve çözümü acil bir konu hâline gelmifltir. Bu çal flmada, yerel yönetimlerin çocuk ve gençlere yönelik görev ve sorumluluklar çerçevesinde kay p çocuklar olgusu de erlendiri- darecinin Sesi - May s-haziran Say :

2 lecek, yerel yönetimlere iliflkin yap lan son yasal düzenlemelerde konuyla ilgili bahsedilen sorumluluklar na de inilecektir. 1. Türkiye nin Kay p Çocuklar Kay p Çocuk tan m nda ailesinin bilgisi d fl nda herhangi bir nedenle evden uzaklaflm fl, kaçm fl, kaç r lm fl ve bu nedenlerle hayat tehlike alt nda olan, kendisinden haber al namayan 0-18 yafl grubu çocuk kastedilmektedir (Baflbakanl k, 2008: 4). Söz konusu tan m n 5395 Say l Çocuk Koruma Kanunu nda Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal geliflimi ile kiflisel güvenli i tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç ma duru çocuk olarak ifade edilen korunma ihtiyac olan çocuk tan m ile paralellik arz etti i görülmektedir (Ç.K.K., 2005/3-a). Dünyada her y l 2,5 milyon çocu un kaç r larak sat ld ve bunun yar s n n da k z çocu u oldu u tahmin edilmektedir. 90 milyon çocu un sokakta yasad günümüz Dünyas n n, milyar dolarl k ticaret olarak da kabul edilen çocuk ticaretinin en önemli kayna n n, baz Afrika, Balkanlar ve Güneydo u Asya ülkelerinin oldu u belirtilebilir. Kaç r lan çocuklar n Bat n n geliflmifl zengin ülkelerindeki al c lar na götürüldükleri iddia edilmektedir. Türkiye de yaklafl k olarak 27 milyon çocuk bulunmaktad r. Bu say pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazlad r. Bu ba lamda ülke nüfusunun yar s n oluflturan çocuklar n insan haklar na uygun bir yaflam sürebilmeleri için yasal düzenlemeler ve uygulamalar n yap lmas önem tafl maktad r. Nitekim konunun önemine binaen Baflbakanl k nsan Haklar Baflkanl 2008 y l nda "Kay p Çocuklar Raporu" haz rlam flt r. Bu raporda Türkiye genelinde il il kaybolan çocuklar n say lar verilmekte, çocuklar n korunmas na iliflkin uluslararas ve ulusal hükümler aç klanmakta, kaybolma nedenleri tart fl lmakta ve al nabilecek önlemler belirtilmektedir (ihb.gov.tr, 2008). Baflbakanl k nsan Haklar Baflkanl n n 2008 y l nda yap lan bu çal flmas konuya verilen önem bak m ndan önemli bir çal flma olarak de erlendirilmektedir. Rapor da (2008: 4) kay p çocuklar üç bölüme ayr lm flt r. Birincisi, kendi r zas ile kaçanlar, ikincisi r zas d fl nda kaç r lanlar ve üçüncüsü de, istemeden de olsa yoksulluk gibi nedenlerle kaçan çocuklar oldu u ifade edilmifl, kaçan çocuklar n özenti, ebeveyn boflanmas, kentleflememe gibi alt basl klar na de inilmifl, kaç r lanlar n ise genelde çocuk ticareti, dilencilik ve cinsel sömürü gibi nedenleri üzerinde durulmufltur. Bununla birlikte hastal k, uyuflturucu, fliddet ve cinsel istismar gibi problemlerin kay p çocuklar bekleyen sorunlar oldu u tespiti yap lm flt r. Öte yandan, kay p çocuklara iliflkin olarak 2009 y l Ekim ay nda seksen bir ilin çocuk flube müdürleri bir araya getirilerek çiflleri Bakanl taraf ndan Kay p Çocuk Rehberi oluflturulmufltur. Bu rehberle, kay p çocuklar n bulunmas amac yla yürütülecek ifl ve ifllemlerde standartlaflma sa lanmas ve araflt rman n bütün boyutlar yla gerçeklefltirilmesi hedeflenmifltir. Ayr ca kay p çocuklar veri bankas olarak nitelendirilebilecek ve on-line takibi sa layacak olan Kay p Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi Projesi Kurumlararas flbirli i Protokolü, çiflleri Bakanl, Adalet Bakanl ve SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) Genel Müdürlü ü nün ba l bulundu u 26 darecinin Sesi - May s-haziran Say :139

3 Devlet Bakanl aras nda imzalanm flt r. Söz konusu proje ile kay p çocuklara iliflkin kurumlar aras ndaki veri farkl l klar n n ortadan kalkaca düflünülmektedir. Ancak çocuk kaç rma gerekçesiyle yakalanan suçlu say s ne kadard r, bu olaylardan kaç n n organ mafyas, kaç n n uyuflturucu ticareti, fuhufl, terör ve organize suç kapsam nda gerçeklefltirildi i hakk nda sa l kl veri tabanlar henüz bulunmamaktad r. Nitekim yap lan tüm çal flmalara karfl n ailesinden zorla kaç r lan veya kand r larak kaç r lan, kendili inden kaçan, kaybolan ve bulunamayan çocuklar n say s nda ortaya ç kan art fl aç klanamamaktad r. Di er yandan çocuk kaybolma olaylar üzerinden ülke güvenli inin zay flad, tehlike alt nda oldu u, sosyo-ekonomik düzeyin düfltü ü yönünde iyi niyetten ve gerçeklerden uzak propagandalar n farkl amaçlar do rultusunda yap ld gerçe inin de alt çizilmelidir. Nitekim bugün ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, ngiltere gibi geliflmifl ülkelerde dahi çocuk kay plar n n yafland ve kaybolan çocuklar n bulunabilmesi için çocuklar n kollar na saat takmak gibi yöntemlerin kullan ld bilinmektedir. Ancak Türkiye geliflmifl ço u ülkeden daha iyi bir konumda bulunmaktad r. Dünyada kay p çocuk riski yüzde 30, Türkiye de ise bu oran yüzde 15 tir (Baflbakanl k, 2010: 25). Ancak önlem al nmazsa Türkiye deki riskin de büyüyebilece i düflünülmektedir. Nitekim Türkiye de son 10 y ll k verilere göre kay p çocu un emniyet birimlerince aranmas na devam edilmektedir. Kay p çocuklar n 1.462'si 13 18, 195'i ise 0 12 yafllar aras nda bulunmaktad r. Bunlar n 1.095'i k z, 562'si ise erkek çocu udur (zaman.com.tr, 2010). Bu çocuklardan 590 u sosyal hizmet kurumlar ndan(yurt, yuva v.s.) izinsiz olarak ayr lan ancak kay p olarak nitelendirilemeyecek çocuklard r. Nitekim SHÇEK Genel Müdürlü ü bünyesinde bak m ve korunma alt nda bulunan söz konusu çocuklar izinli olarak sosyal hizmet kurulufllar ndan ayr l p ailelerinin, yak nlar n n yanlar na giden, ancak belirttikleri tarihte dönmedi i takdirde, tedbir aç s ndan, aranmak üzere emniyete baflvurarak izinli olarak ayr ld bildirilen çocuklard r ki bunlar kurulufltan(yurt/yuva) izinsiz ayr lan çocuk statüsündedir (shcek.gov.tr, 2010). Emniyet Genel Müdürlü ü taraf ndan verilen bilgilere göre ortaya ç kan kay p çocuk haritas na bak ld nda ise en fazla çocu un kay p oldu u ilk befl flehirden ilki olan stanbul da 211, sonras nda gelen Ankara da 169, zmir de 115, Mersin de 105 ve Adana da 72 kay p vakas bulunmaktad r (beyazgazete.com, 2010 ). Mevcut durumda kay p çocuklar n yaklafl k yüzde 88 inin on üç-on sekiz yafl aral nda olmas, cinsiyet aç s ndan büyük oranda da k z çocuklar ndan oluflmas ve göç alan büyükflehirde ortaya ç kmas dikkat çekmektedir. Kay p çocuklar n sadece yüzde 12 si ise s f r-on iki yafl aral nda bulunmaktad r. Kay p çocuklar içerisinde k z çocuklar n n say s ndaki fazlal k cinsel istismar nedeniyle bu çocuklar n kaç r ld klar ihtimalini güçlendirmektedir. Özellikle 1990 l y llarda Türkiye de göç hareketlerinde önemli de ifliklikler olmufl, Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgeleri nden bat ya ve flehir merkezlerine do ru iç göç yaflanm flt r. Çeflitli kaynaklara göre 4000?in üzerinde köy, güvenlik gerekçeleri veya çat flmalar nedeniyle boflalt lm fl, yaklafl k 2,5 milyon insan göç etmifltir. Sonuç olarak da zorunlu göç yaflayan erkek, kad n ve çocuklar n önemli ekonomik, toplumsal ve politik sorunlara yol açmakla birlikte geleneksel aile yap s da de iflmekte, kente uyum güçlükleri ortaya ç kmaktad r. Bu noktadan bak ld nda ise günden güne artan göç ve flehirleflme ile birlikte niteli i ve tüm dinamikleri de iflen, kalabal klaflan ve gittikçe de daha tehlikeli hale gelen flehirlerde, insanlar n birbirlerine yabanc laflmas, komflular n dahi birbirlerini darecinin Sesi - May s-haziran Say :139 27

4 tan mayan bireyler haline gelmeleri sonucunda sözü edilen problemlerin cereyan etmesi için uygun ortamlar ortaya ç kmakta ve mevcut problemler artarak yaflanmaya devam etmektedir. Kay p olaylar n ortadan kald rabilmek için, elbette ilk ad m olarak olaylar n gerçekleflmesini engelleyici yöntemler gelifltirilerek uygulamaya çal fl lmal d r ki kökten çözümlerle çareler üretilebilsin ve olaylar gerçekleflmeden önüne geçilebilsin (usakgundem.com, 2010). Türkiye de kay p çocuklar n fazla oldu u flehirler, görülece i üzere, baflta büyük flehirler olmak üzere göç alan di er flehirlerdir. Dolay s yla çocuklar n kaybolmas, kaç r lmas, ihmal ve istismar gibi sorunlar yerel yönetimlerin hizmet alan n oluflturan flehir merkezlerinde ortaya ç kmaktad r. Nitekim göç, çarp k kentleflme, gecekondulaflma gibi söz konusu olaylar n oluflmas için ortam haz rlayan etkenlerin büyük bir bölümü do rudan yerel yönetimlerin müdahale alan içine girmekte, bu sorunlar n olumsuz etkileri de yine a rl kl olarak flehir merkezlerinde görülmektedir. Dolay s yla soruna yönelik önleyici müdahaleler hususunda merkezi yönetimden kaynaklanan bürokratik engellerin önüne geçilmesi, yerinde ve en yak n birimlerce koruyucu ve önleyici müdahalelerde bulunulmas çözüm konusunda etkinli i artt racakt r. Bu nedenle özellikle dezavantajl kesimlerin yo- un olarak yaflad kesimlerde çocuklar n içinde yetiflti i aile kurumunun desteklenmesi ve gelifltirilmesi amac yla sosyal hizmet kurumlar na ve sosyal projelere ihtiyaç duyulmaktad r. Genelde sosyal hizmetler özel olarak çocuklar, gençler veya sokak çocuklar gibi alanlarda yerel yönetimler yurt içi ve yurt d fl kamu ve özel kesim kurulufllar, sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak proje ve hizmetler yürütebilme olana na sahip olduklar ndan bu potansiyellerini kullanmak zorundad rlar (Ayd n ve Ergenç, 2009: 26 ) Çocuklar n Kaybolma Nedenleri Çocuk kay plar n n nedenleri üzerinde araflt rma yapan araflt rmalar, çocuklar n kaybolmas neden olan pek çok unsurun olabilece ini göstermektedir. Bu unsurlar bireysel, ailevi ve toplumsal sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Genellemek istendi inde ise çocuk kay plar n n nedenlerini ekonomik, sosyo-kültürel, siyasi-ideolojik nedenlerle veya evlenme vaadiyle, fuhufl amac yla, çocuk pornografisi, organ ticareti maksad yla, uyuflturucu iflinde kullanmak için, ideolojik nedenlerle, terör örgütlerince, evlat edinmek ve dilendirmek gibi etkenlerin zorlamas yla da çocuklar kaç r ld iddia edilmektedir. Kaybolan çocuklar n uzun süre bulunamamas hem toplumsal travmalara yol açmakta hem de ailelerin korku içinde yaflamalar na sebep olmaktad r. Gelece imizin teminat olan çocuklar n kaybolmas neticesinde aileler, çocuklar n n mafya, fuhufl, terör örgütleri veya dilencilik sektörünün eline düflerek öldürülmeleri ve suça sürüklenmeleri korkusundan maddi ve manevi olarak derin tahribatlara u ramaktad rlar. Bu sebeplerle istenen sonuçlar n elde edilebilmesi için konu toplumsal bir niteli e büründürülerek, kapsaml bir flekilde üzerine düflülmesini gerektirmektedir. 2. Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Türkiye de Çocuklar ve Yerel Yönetimler Yerel yönetimlere iliflkin temel yasalar, 2004 tarihinden itibaren yeniden düzenlenmifltir. lk düzenleme te 5216 say l Büyükflehir 28 darecinin Sesi - May s-haziran Say :139

5 Sosyal belediyecilik sadece alt yapı hizmetleri yüklemenin ötesinde, yerel yönetimleri sosyal sorunların çözümünde de birebir sorumlu tutmaktadır. Belediyesi Kanunu ile bafllam fl; 5302 say l l Özel daresi Kanunu, tarihinde kabul edilmifl, 5393 say Belediye Kanunu da tarihinde de ifltirilerek belediyelere ve il özel idarelerine çocuk ve gençlere iliflkin önemli zorunlu fakat müeyyidesi olmayan görevler ve yükümlülükler getirilmifltir (Ayd n, 2010) say l Büyükflehir Belediyesi Kanunu, 5393 say l Belediye Kanunu ve 5302 say l l Özel daresi Kanunlar incelendi inde de yerel yönetimlere; gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, iflletmek ve ifllettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli i yapmak, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki e itim ve beceri kurslar açmak ayr ca dar gelirli kiflilere sosyal hizmet ve yard mlar yapmak, sa l k, e itim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle çocuklara, yönelik hizmetlerin yap lmas na yönelik programlar uygulamak hususunda son yap lan düzenlemelerle bu birimlere görevler verilmifltir. Öte yandan, 5395 Say l Çocuk Koruma Kanunu nda tedbir karar gerektiren korunmaya ihtiyac olan çocuk ve suça sürüklenen çocuk olarak iki ayr tan m mevcuttur. Kanun çerçevesinde gerek korunmaya ihtiyac olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklardan ceza evine girmeyenler hakk nda bak m ve dan flmanl k tedbirinin uygulanmas nda yerel yönetimlere sorumluluk verilmesi hususu düzenlenmifltir. Dolay s yla yerel yönetimler taraf ndan yerine getirilecek sorumluluklar suçun ortaya ç kmas n neden olan koflullar n oluflumunu önleyici çal flmalar kapsad gibi, Çocuk Koruma Kanunu nun 5 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerinde yaz l ve suça sürüklenen veya suç ma duru çocuklara yönelik dan flmanl k, bak m ve bar nma gibi koruyucu ve destekleyici tedbirleri uygulamay ayr ca 6 nc maddesinde belirtildi i flekliyle korunma ihtiyac olan çocu u Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirim yükümlülü ünü de kapsamaktad r (caginpolisi.com.tr, 2010). Günümüzde yaflanan, toplumsal ve ekonomik sorunlar etkili önlemleri ve acil çözüm yollar n gerektiren boyutlara ulaflm fl, yerel yönetimlere iliflkin kanunlarda da bu nedenle çocuk ve gençlere iliflkin hükümlere yer verilmifltir. Ancak, bu alanda yerel yönetimler ile merkezi yönetimler ayn zamanda ve belli bir sisteme ve denetime dayanmayan bir flekilde görevli ve sorumlu tutulmufllard r. Bunun sonucunda ço u kez hizmette boflluklar ve ikilemler yaratan bir da n kl k gözlemlenmifltir (Ayd n, 2010: 35). Yerel yönetimler taraf ndan sunulan sosyal hizmetlerin çeflitleri, yo unlu u, kalite ve etkinli i yerel yönetim biriminin büyüklü üne, sahip oldu u kaynak ve nitelikli personel durumuna, hizmet sunulan toplumun geliflmifllik düzeyine, yap ve özelliklerine göre de iflmekle birlikte bu hizmetler genel olarak çocuklara, gençlere ve muhtaç ailelere yönelik olarak genifl bir alana yay lm flt r (Ayd n, 2010: 36). Bu kanunlar, yerel yönetim kurulufllar na çocuklar n yaflam flartlar n yak ndan takip etme, yetersiz bak m ve koruma al nda bulunan çocuklar n davran flsal, duygusal ve sosyal sorunlar n n giderilmesi için gerekli tedbirleri alma veya ilgili kurumlara bildirme ve çocuk/gençlik koruma merkezleri gibi çocuklar n sa l kl geliflimine katk sa lamaya yönelik kurumsal yap lar oluflturma sorumlulu unu yüklemektedir. Bu sebeple baflta Büyükflehir belediyeleri olmak üzere günümüzde birçok yerel yönetim birimi bünyesinde çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik hizmet merkezlerinde gelifltirilmifl, gerek AB Hibeleri kapsam nda finanse edilen gerekse ülke ölçe inde haz rlanan koruyucu/önleyici ve gelifltirici sosyal projeleri hayata geçirmektedir. Nitekim son zamanlarda sosyal belediyecilik kavram n n öneminin daha da artt görülmektedir. Toplumsal alanda yaflanan sorunlar n artmas na ba l olarak sosyal belediyecilik ; yerel yönetime sosyal alanlarda planlama ve düzenleme ifllevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalar - n çocuk ve gençleri kapsayacak flekilde sosyal amaca kanalize eden, sosyal kontrol ifllevleri yükleyen bir modeli ifade etmektedir. Dolay s yla sosyal belediyecilik sadece alt yap hizmetleri yüklemenin ötesinde, yerel yönetimleri sosyal sorunlar n çözümünde de birebir sorumlu tutmaktad r. darecinin Sesi - May s-haziran Say :139 29

6 SONUÇ VE ÖNER LER Çocuklar n korunmas görevi Türkiye de, gerek uluslararas sözleflmeler, Anayasa ve kanunlarla devlete verilmifltir. Çocu un yetifltirilmesinde önemli bir yeri olan ailenin, kamu düzenini bozucu, ekonomik ve fizyolojik tehlikelere karfl korunmas na yasalarca özen gösterildi i gibi çocu- un ailesine karfl korunmas da Devlete görev olarak yüklenmifltir. Bu anlamda çocuk haklar - n n korunmas na yönelik yap lan hukuki düzenlemeler bafll ca önlemler aras nda say labilir. Günümüzde yaflanan, toplumsal ve ekonomik sorunlar etkili önlemleri ve acil çözüm yollar n gerektiren boyutlara ulaflm flt r. Toplumda yaflanmakta olan sosyal de iflim ve sosyal geliflme, zamanla farkl ve yeni sosyal problemlerin ortaya ç kmas neden olmufl, bu nedenle yerel yönetimleri düzenleyen kanunlarda da çocuklara ve gençlere yönelik görevlere iliflkin hükümlere yer verilmifltir. Çocuklar n korunmas na iliflkin yap - lan hukuki düzenlemelerin tek bafl na sorunun çözümünde etkin olmas mümkün olmad ndan baflta yerel yönetimler olmak üzere çeflitli kurumlar taraf ndan da koruyucu ve önleyici tedbirler alma zorunlulu u ortaya ç km flt r. Çocuk koruma sisteminde belediyelerin rolü, risk alt ndaki çocuklar n tespiti ve bu riskin bertaraf edilmesi için dan flmanl k, koruma, bak m ve bar nma hizmetlerini tüm nüfusa dengeli da- lacak biçimde organize etmektir. Bu bak mdan yerel yönetimler çocuk koruma sisteminin asli unsurlar d r (T.C. zmir Valili i, 2008: 50). Çocuklar n ihmal ve istismar konusunda yerel yönetimler, sorunlar çözmede gerekli yetkinli e ve etkinli e sahipler midir? Bu soruya bugün maalesef olumlu bir cevap vermek olanakl de ildir. Çünkü mevcut haliyle yerel yönetimler çocuk ihmal ve istismar n önlemede, riskli çocuklara yönelik veri toplama ve tespit çal flmalar ile ilgili olarak sorunun çözümlenmesi için yeterli katk y sa lamaktan uzakt rlar ki bu durum yerel yönetimlerin idari, mali ve yap sal sorunlar ndan kaynaklanmaktad r. Bununla birlikte özellikle Ankara, stanbul, zmir, Adana, Antalya gibi Büyükflehir Belediyeleri nde dar bir alan kapsayan ancak model teflkil edebilecek baflar l çal flmalar da yap lmaktad r. Çocuklar n koruyamayan, güvenli ve sa l kl bir ortamda yetiflmelerini sa layamayan toplumlar n gelece inin ciddi bir tehlike alt nda oldu u göz önünde bulunduruldu unda; kay p çocuklar n bir an önce bulunmas, yeni kay p vakalar n n önüne geçilmesi aç s ndan ilgili birimler aras nda tam bir ifl birli i sa lanmal, daha etkili ve h zl yöntemler belirlenmeli, toplumsal bir bilinç oluflturulmal, ceza boyutundaki hukuki düzenlemeler uluslararas çal flmalar fl nda gözden geçirilmeli ve bu konu yaln zca güvenlik boyutuyla de- erlendirilmemelidir. Bu aç dan yerel yönetimler taraf ndan çocuk ve gençleri kapsayacak flekilde sosyal politikalar oluflturulmal d r. Uygulamadaki tüm zorluklara ve eksikliklere ra men yerel yönetimler taraf ndan erken aflamalarda uygulanacak olan koruyucu ve önleyici tedbirlerin kay p çocuk vakalar ndaki art fl önlemede etkin bir katk y sa layaca, sivil toplumyerel yönetimler- merkezi yönetim birimleri aras nda karfl l kl etkileflime ve deste e dayal multi disipliner bir yaklafl m n yerlefltirilmeye çal fl ld görülmektedir. KAYNAKÇA 1. T.C. zmir Valili i (2008), Çocuk Koruma Sisteminde Tedbirlerin Uygulanmas ndan Sorumlu Kurumlar n Görevleri ve Sorumluluklar ile Kurumlar Aras nda Koordinasyon El Kitab. 2. SHÇEK(2010),http://www.shcek.gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/genelge/yeniler/kurulus_izin_izinsiz asp(e.t: ) 3. ATV Haber (2010), 4. Zaman Gazetesi (2010), (e.t: ) 5. Usak (2010), çocuklari.html(e.t: ) 6. Reocities,(2010),http://reocities.com/Paris/tower/1252/24th0203_1.htm(e.t: ) 7. l Özel daresi Kanunu. Resmi Gazete, 25745; 04 Mart Belediye Kanunu. Resmi Gazete, 25874; 13 Temmuz Büyükflehir Belediyesi Kanunu. Resmi Gazete, 25531; 23 Temmuz Çocuk Koruma Kanunu. Resmi Gazete, 25876; Baflbakanl k (2008). Kay p Çocuklar Raporu, ) 12. Ça npolisi(2010),http://www.caginpolisi.com.tr/v1/makale_detay.php?art_id=1715(e.t: ) 13. Ayd n, Hakan(2010) ) 14. Ayd n, Hakan ve Ergenç Sedat(2009). Mahalli dareler Dergisi, Yerel Yönetimlerin Çocuk Suçlulu unu Önlemedeki Rolü, Ankara, Say : 184, Y l:19, Aral k Ayd n, Hakan (2010). Mahalli dareler Dergisi, Yerel Yönetimlerin Sosyal Hizmetler Ekseninde De erlendirilmesi Ankara, Say : 186, Y l: 19, fiubat darecinin Sesi - May s-haziran Say :139

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi

ÇÖZÜM Say : 90-2008. Mustafa BAfiTAfi* I-G R fi ÇÖZÜM Say : 90-2008 KISM SÜREL VEYA ÇA RI ÜZER NE ÇALIfiANLAR LE BU KANUNA GÖRE EV H ZMETLER NDE AY ÇER S NDE 30 GÜNDEN AZ ÇALIfiANLAR 01.10.2010 TAR H NE KADAR YEfi L KART ALAB LECEKLER Mustafa BAfiTAfi*

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ

2464 BELED YE GEL RLER KANUNU BELEDİYE GELİRLERİ 2464 BELED YE GEL RLER KANUNU 213 BELEDİYE GELİRLERİ KANUN N N ESK fiekl KANUN N N YEN fiekl 41 ÇEVRE TEM ZL K VERG S : (5035 Say l Kanun ile de iflen madde. Yürürlük Mükerrer Madde 44--3914 say l kanunun

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi

Yapı ve Deprem Yönetmelikleri, alan kullanım yönetmeliklerinin gözden geçirilmesi ve gerekiyorsa yeniden düzenlenmesi Afet Yö netimi İnsan toplulukları için risk oluşturan afetlerin önlenmesi ve zararlarının azaltılması, afetlere karşı hazırlıklı olunması, afet anında hızlı ve etkili bir kurtarma, ilk yardım, geçici barındırma

Detaylı

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar.

Hart Walker, gövde deste i ve dengeli tekerlek sistemi sayesinde, geliflim düzeyi uygun olan çocuklar n, eller serbest flekilde yürümesini sa lar. Cerebral palsi gibi hareket ve postüral kontrol bozukluklar na yol açan hastal klar olan çocuklar, hastal klar n n derecesine ba l olarak yürüme güçlü ü çekmekte veya hiç yürüyememektedir. Hart Walker,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER

KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER KDV BEYAN DÖNEM, TAKV M YILININ ÜÇER AYLIK DÖNEMLER OLAN MÜKELLEFLER Bülent SEZG N* 1-G R fi Katma de er vergisinde vergilendirme dönemi, 3065 Say l Katma De- er Vergisi Kanununun 39 uncu maddesinin 1

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi,

YÖNETMELİK. a) Çocuk: Daha erken yaşta ergin olsa bile 18 yaşını doldurmamış kişiyi, 27 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28246 Bingöl Üniversitesinden: YÖNETMELİK BİNGÖL ÜNİVERSİTESİ ÇOCUK ARAŞTIRMA VE REHBERLİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i

ÖNSÖZ her üç kad ndan birinin fiziksel fliddet gördü ü, bir di eri de her on kad ndan dokuzunun daya hakl görmedi i ÖNSÖZ Türkiye de kad na yönelik fliddet üzerine yap lm fl araflt rma say s yok denecek kadar azd r. Elimizdeki s n rl veriler, yerel veya bölgesel çal flmalara dayanmaktad r. T.C. Baflbakanl k Aile Araflt

Detaylı

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK?

H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? H ZMET AKD LE ÇALIfiANLARIN T BAR H ZMET SÜRES NE OLACAK? Cevdet CEYLAN* I-G R fi tibari hizmet süresi; a r, riskli ve sa l a zararl ifllerde fiilen çal flan ve bu ifllerin risklerine maruz kalan sigortal

Detaylı

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n

Anne baba olmaya. Evde Pedagog. ile haz rlan n Anne baba olmaya Evde Pedagog ile haz rlan n Bebek bekliyorsunuz ve çok yo un duygular içindesiniz. Bebe inizin geliflimini en iyi flekilde sa lamak istiyorsunuz. flte tam bu durumdaki anne baba adaylar

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve

K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve ÖZEL MATRAH fiekl NE TAB ALKOLLÜ ÇK SATIfiLARINDA SON DURUM H.Hakan KIVANÇ Serbest Muhasebeci Mali Müflavir I. G R fi K atma de er vergisi, harcamalar üzerinden al nan vergilerin en geliflmifl ve modern

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme

Ulusal Uzman Havuzu. Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu. Kapasite Gelifltirme Ulusal Uzman Havuzu 750.000 m 3 Su Tasarrufu BURSA Rekabet Gücü Kimyasal Madde Tasarrufu Enerji Tasarrufu Kapasite Gelifltirme KAYSER ANKARA N DE ADANA 6 F RMA Kurumsal maj 68 Uzmana E itim kat l mc l

Detaylı

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile

T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mali ÇÖZÜM 133 ALACA IN TEML K HAL NDE VE AYNI ÖDEMELERDE TEVS K ZORUNLULU U Memifl KÜRK* I-G R fi: T evsik zorunlulu u Maliye Bakanl taraf ndan kay t d fl ekonomi ile mücadele amac yla getirilen uygulamalardan

Detaylı

Merkezi Yönetimin taflra birimleri. Büyükflehir Belediye S n rlar çindeki lçelerde ç Güvenli in Sivil Yönetimi

Merkezi Yönetimin taflra birimleri. Büyükflehir Belediye S n rlar çindeki lçelerde ç Güvenli in Sivil Yönetimi Büyükflehir Belediye S n rlar çindeki lçelerde ç Güvenli in Sivil Yönetimi Ahmet Faruk GÜNEfi Mülkiye Baflmüfettifli Merkezi Yönetimin taflra birimleri aras nda büyükflehir bulunmamaktad r. Mevzuat m zda

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN

ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU. K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN ARAMAYA L fik N HÜKÜMLER N N DURUMU K l c n yapamad n adalet yapar. KANUN SULTAN SÜLEYMAN 80 ARAMALI VERG NCELEMES NDE CEZA MUHAKEMELER KANUNU NUN

Detaylı

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN*

Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Yeni Nükleer Reaktörler: Tasar m Kriterleri Doç. Dr. Cemal Niyazi SÖKMEN* Girifl: Nükleer reaktörler halen dünyadaki elektrik üretiminin %16-17 sini sa lamaktad rlar. 50 y l aflk n bir geçmifle sahip nükleer

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri

YÖNTEM 1.1. ÖRNEKLEM. 1.1.1. Örneklem plan. 1.1.2. l seçim ölçütleri BÖLÜM 1 YÖNTEM Bu çal flma 11, 13 ve 15 yafllar ndaki gençlerin sa l k durumlar ve sa l k davran fllar n saptamay hedefleyen, kesitsel tan mlay c ve çok uluslu Health Behavior in School Aged Children,

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI

TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI YAZILAR TÜRK BORÇLAR VE TÜRK T CARET KANUNU TASARILARI PROF. DR. ERDO AN MORO LU (*) Türk Borçlar Kanunu Tasar s ndan sonra Türk Ticaret Kanunu Tasar s da Türkiye Büyük Millet Meclisi ne sunulmufl bulunmaktad

Detaylı

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN

4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 4691 SAYILI KANUN 253 4691 SAYILI TEKNOLOJ GEL fit RME KANUNU 5035 SAYILI KANUNDAK MADDES KANUN MADDES N N ESK fiekl KANUN MADDES N N YEN fiekl 49/7 Destek ve muafiyetler

Detaylı

EEE Yönetmeli ine Uygundur.

EEE Yönetmeli ine Uygundur. Bu ürün, çevreye sayg l modern tesislerde do aya zarar vermeden üretilmifltir. EEE Yönetmeli ine Uygundur. Garanti Belgesi Arçelik taraf ndan verilen bu garanti, Cam Kapl Mutfak Robotu nun normalin

Detaylı

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r.

ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) YAT 1/11/85. Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. ENST TÜ SAVAfi VE GREV KLOZLARI (Yard mc tercüme metin) 1/11/85 YAT Bu sigorta ngiliz Yasa ve Uygulamas na ba l d r. 1. TEHL KELER Bu sigorta, her zaman burada gönderme yap lan istisnalara ba l olarak,

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER

KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER KOOPERAT F GENEL KURUL TOPLANTISINA KATILMA VE OY HAKKI BULUNAN K MSELER Merdan ÇALIfiKAN* I. G R fi 1163 say l Kooperatifler Kanunu na göre kooperatiflerin zaruri 3 organ bulunmaktad r. Bunlardan en yetkili

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş

T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş T.C. DİYARBAKIR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ RODİ ÇOCUK VE GENÇLİK MERKEZİ HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Kuruluş Amaç MADDE 1-Bu Yönetmeliğin amacı, Diyarbakır Büyükşehir

Detaylı

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI

YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S YASAL FA Z UYGULAMASI VE B R YARGITAY KARARI KARAR ELEfiT R S Av. MEHMET BAYRAKTAR* I- G R fi 2003, 2004 ve 2005 Mali Y l Bütçe Kanunlar ile; 3095 say l Kanuni Faiz ve Temerrüt Faizine

Detaylı

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi

YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yüksel Baykara ACAR Minhaç ÇEL K Bülent Ç ÇEKL Muharrem EKfi Yüksel Baykara ACAR YAZARLAR HAKKINDA Alfabetik S rayla Yrd. Doç. Dr. Yüksel Baykara Acar Hacettepe Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi, Sosyal Hizmet Bölümü nde Ö retim Üyesi olarak görev

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7

Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Genel S ra No: 108 2007/19 Cep Kitapl : XXV ISBN: 978-9944-234-20-7 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen Av. Coflkun Ongun Kapak: Can Eren Bask ve Cilt Can Matbaac l k Tel: +90 212 613 10 77-613 15 47 Birinci

Detaylı

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu

Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Mesle imizin ve hukuk devletinin teminat olan genç avukatlara arma and r. stanbul Barosu SEM Yürütme Kurulu Cumhuriyeti ve onun gereklerini yüksek sesle anlat n z. Bunu yüreklere yerlefltirmek için elveriflli

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir? Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir?

İş Sağlığı İş Sağlığı nedir?    Çağdaş İş Sağlığı anlayışı nedir? İş Sağlığı İş sağlığı denilince, üretimi ve işyerini içine alan bir kavram düşünülmelidir. İşyerinde sağlıklı bir çalışma ortamı yoksa işçilerin sağlığından söz edilemez. İş Sağlığı nedir? Bütün çalışanların

Detaylı

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008

Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi. BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Yat r m Ortakl klar nda Vergi Rejimi BFS - 2008/13 stanbul, 10.06.2008 Menkul K ymet Yat r m Ortakl klar, Sermaye Piyasas Mevzuat gere ince sadece portföy iflletmecili i faaliyetlerinde bulunmakta ve buradan

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964)

9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) 9. Uluslararas Ceza Hukuku Kongresi (Lahey, 23-30 A ustos 1964) Çeviren Av. Aysun Dalk l ç * Konular: 1. Tekerrür ve birden fazla suç ifllenmesi d fl ndaki a rlat c nedenler 2. Aileye ve cinsel dokunulmazl

Detaylı

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl

OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl OHSAS 18001 fl Sa l ve Güvenli i Yönetim Sisteminde Yap lan De iflikliklere Ayr nt l Bak fl Altan ÇET NKAL MESS fl Sa l ve Güvenli i Uzman Geliflen yeni yönetim anlay fllar, hiyerarflik yap - lanmadan

Detaylı

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI

MERS N DEN Z SINIR KAPILARINDAN G R fi YAPAN YABANCI TUR STLER N ÜLKE GRUPLARINA GÖRE DA ILIMI Turizm Mersin ili, co rafi konumu itibariyle, Akdeniz Bölgesi nin Çukurova bölümünün bat s nda Do u Akdeniz Havzas n n önemli bir bölümünü kapsamaktad r. 330 km. lik sahil fleridiyle, Türkiye nin en uzun

Detaylı

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR

T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI. TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR T.C. ÇEVRE ve ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI TÜRKİYE NİN EN TEMİZ KENTİ PROJESİ İLE İLGİLİ USUL ve ESASLAR PROJENİN ADI : Temiz Kentim YarıĢması PROJENİN HEDEFİ : Ġçinde bulunduğumuz yüzyıl; hızlı nüfus artıģı,

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor

(ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor (ÇEKAP) Çevresel Kapasitemiz Gelişiyor Eğitimlerin 2. Ayağı 6-7 Mayıs ta Erzurum da Bölgesel Çevre Merkezi (REC) Türkiye tarafından yürütülen ve temel yararlanıcısı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı olan Türkiye

Detaylı

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas

Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Schindler Grup nsan Kaynaklar Politikas Girifl Schindler Kurumsal nsan Kaynaklar ( K) politikas, Schindler'in çal flanlar ile ilgili önceliklerini tan mlamaktad r. Bu belge, Navigator kitapç nda anlat

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

NTERNET ÇA I D NAM KLER

NTERNET ÇA I D NAM KLER Mustafa Emre C VELEK NTERNET ÇA I D NAM KLER www.internetdinamikleri.com STANBUL-2009 Yay n No : 2148 letiflim Dizisi : 55 1. Bas m - stanbul - Haziran 2009 ISBN 978-605 - 377-066 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033

3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay mlanan 2007/13033 mali ÇÖZÜM 151 B NEK OTOMOB L K RALAMA fi RKETLER NDE (RENT A CAR) KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER NDE KDV ORANI %18 OLDU I-G R fi: Memifl KÜRK* 3 0.12.2007 tarih ve 26742 say l Resmi Gazetede yay

Detaylı

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar

1. Konu. 2. Basitle tirilmi Tedbirler. 2.1. Basitle tirilmi Tedbirlerin Mahiyeti ve S n rlar Maliye Bakanl ndan: Mali Suçlar Ara t rma Kurulu Genel Tebli i (S ra No: 5) (Resmi Gazete nin 9 Nisan 2008 tarih ve 26842 say l nüshas nda yay mlanm t r) 1. Konu 9/1/2008 tarihli ve 26751 say l Resmî Gazete

Detaylı

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar

8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar 44. Y l Ankara Sanayi Odas 2008 Y l Çal flma Program 8 Projeler 8.1 Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA ) Projesi ve Kümelenme ye Yönelik Di er Çal flmalar Kümeler, Sanayi A lar ve novasyon (KÜSA );

Detaylı

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla

S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla mali ÇÖZÜM 171 E T M TES SLER VE REHAB L TASYON MERKEZLER NE L fik N KURUMLAR VERG S ST SNASI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi S on y llarda özel e itim kurumlar na sa lanan vergisel teflviklerin artmas yla birlikte

Detaylı

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U

AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U AMME ALACAKLARI TAHS L USULÜ HAKKINDA KANUNU (6183) NUNDA YAPILAN DE fi KL KLER 6183 SAYILI A.A.T.U 173 174 Hususi Ödeme fiekilleri: Madde 41- Maliye vekaletinin tayin edece i yerlerde, nev'ileri mezkur

Detaylı

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi

DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012. Hazırlayanlar. Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi DÜNYA EKONOMİK FORUMU KÜRESEL CİNSİYET AYRIMI RAPORU, 2012 Hazırlayanlar Ricardo Hausmann, Harvard Üniversitesi Laura D. Tyson, Kaliforniya Berkeley Üniversitesi Saadia Zahidi, Dünya Ekonomik Forumu Raporun

Detaylı

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations

202 Türk ve Afrikal Sivil Toplum Kurulufllar / Turkish and African Civil Society Organizations 201 B RLEfiM fi M LLETLER ÇOCUKLARA YARDIM FONU (UNICEF) Ertan KARABIYIK UNICEF Türkiye Türkiye Temsilcili i E itim Bölümünün Çal flmalar Türkiye nin E itimle lgili Temel Göstergeleri Okul Öncesi E itim

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM

filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM filetmelerde Ç DENET M N KURULMASI, ROLÜ VE ÖNEM Ali Kamil UZUN / DRT Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 403 404 1. Salon - Paralel Oturum VII - flletmelerde ç Denetimin Kurulmas, Rolü ve Önemi/Ali Kamil UZUN

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar

T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Amaç: T.C. AMASYA BELEDİYESİ VETERİNER İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, İlkeler ve Tanımlar Madde 1- Bu yönetmeliğin amacı; Amasya Belediyesi Veteriner

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ

YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ YAZILI YEREL BASININ ÇEVRE KİRLİLİĞİNE TEPKİSİ Savaş AYBERK, Bilge ALYÜZ*, Şenay ÇETİN Kocaeli Üniversitesi Çevre Mühendisliği Bölümü, Kocaeli *İletişim kurulacak yazar bilge.alyuz@kou.edu.tr, Tel: 262

Detaylı

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar.

MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu kapsamında yer alan işyerlerini kapsar. 18 Haziran 2013 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 28681 Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı

Yaflam. Yaflam iyilefltiren sa l k ve. Yaflam iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri...

Yaflam. Yaflam iyilefltiren sa l k ve. Yaflam iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri... BAKIM MERKEZ efltiren sa l k e Yaflam iyileflt vtiren sa l k ve bak m çözümle Yaflam iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri... Yaflam www.eczacibasisaglik.com.tr iyilefltiren sa l k ve bak m çözümleri...

Detaylı