Yerel yönetimler, belde halk n n ortak yerel

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yerel yönetimler, belde halk n n ortak yerel"

Transkript

1 Yerel Yönetimlerin Sorumlulukları Çerçevesinde TÜRK YE DE KAYIP ÇOCUKLAR SORUNU Hakan AYDIN SHÇEK Genel Müdürlü ü Müfettifli G R fi Yerel yönetimler, belde halk n n ortak yerel ihtiyaçlar n karfl lamak üzere kurulmufl, dolay s yla topluma karfl çeflitli sorumluluklar bulunan kamu kurumlar d r. Bu sorumluluk çerçevesinde yerel yönetimler, kararlar n toplumun ihtiyaç ve beklentilerine uygun flekilde almak zorundad rlar. Bu nedenle toplumun yap s n, temel ihtiyaçlar n ve önceliklerini tan mak, en k sa sürede ve istenen düzeyde bunlara cevap vermek, etkin yönetimin bir gere i olmaktad r. Türkiye h zl bir toplumsal de iflim süreci yaflamaktad r. Bu süreç, sosyal alanda büyük de iflimlerin ortaya ç kmas na sebep olmaktad r. Bu geliflmeler karfl s nda, yasal mevzuat ve sosyal kontrol sistemleri yetersiz kalmakta ve ihtiyaca cevap verememektedir. Bu nedenle sosyal çevrede pek çok olumsuz flartlar meydana gelmekte ve birçok hukuksal ve sosyal sorun ortaya ç kmaktad r. Günümüzün önemli sorunlar ndan birisi de kuflkusuz kay p çocuklar olgusudur. Türkiye de son y llarda kay p çocuk vakalar n n giderek art fl göstermesi, toplumsal bir tedirginli e sebep olmufltur. Her aileyi tedirgin eden bu sorun nedeniyle de önemli ve çözümü acil bir konu hâline gelmifltir. Bu çal flmada, yerel yönetimlerin çocuk ve gençlere yönelik görev ve sorumluluklar çerçevesinde kay p çocuklar olgusu de erlendiri- darecinin Sesi - May s-haziran Say :

2 lecek, yerel yönetimlere iliflkin yap lan son yasal düzenlemelerde konuyla ilgili bahsedilen sorumluluklar na de inilecektir. 1. Türkiye nin Kay p Çocuklar Kay p Çocuk tan m nda ailesinin bilgisi d fl nda herhangi bir nedenle evden uzaklaflm fl, kaçm fl, kaç r lm fl ve bu nedenlerle hayat tehlike alt nda olan, kendisinden haber al namayan 0-18 yafl grubu çocuk kastedilmektedir (Baflbakanl k, 2008: 4). Söz konusu tan m n 5395 Say l Çocuk Koruma Kanunu nda Bedensel, zihinsel, ahlaki, sosyal ve duygusal geliflimi ile kiflisel güvenli i tehlikede olan, ihmal veya istismar edilen ya da suç ma duru çocuk olarak ifade edilen korunma ihtiyac olan çocuk tan m ile paralellik arz etti i görülmektedir (Ç.K.K., 2005/3-a). Dünyada her y l 2,5 milyon çocu un kaç r larak sat ld ve bunun yar s n n da k z çocu u oldu u tahmin edilmektedir. 90 milyon çocu un sokakta yasad günümüz Dünyas n n, milyar dolarl k ticaret olarak da kabul edilen çocuk ticaretinin en önemli kayna n n, baz Afrika, Balkanlar ve Güneydo u Asya ülkelerinin oldu u belirtilebilir. Kaç r lan çocuklar n Bat n n geliflmifl zengin ülkelerindeki al c lar na götürüldükleri iddia edilmektedir. Türkiye de yaklafl k olarak 27 milyon çocuk bulunmaktad r. Bu say pek çok Avrupa ülkesinin nüfusundan daha fazlad r. Bu ba lamda ülke nüfusunun yar s n oluflturan çocuklar n insan haklar na uygun bir yaflam sürebilmeleri için yasal düzenlemeler ve uygulamalar n yap lmas önem tafl maktad r. Nitekim konunun önemine binaen Baflbakanl k nsan Haklar Baflkanl 2008 y l nda "Kay p Çocuklar Raporu" haz rlam flt r. Bu raporda Türkiye genelinde il il kaybolan çocuklar n say lar verilmekte, çocuklar n korunmas na iliflkin uluslararas ve ulusal hükümler aç klanmakta, kaybolma nedenleri tart fl lmakta ve al nabilecek önlemler belirtilmektedir (ihb.gov.tr, 2008). Baflbakanl k nsan Haklar Baflkanl n n 2008 y l nda yap lan bu çal flmas konuya verilen önem bak m ndan önemli bir çal flma olarak de erlendirilmektedir. Rapor da (2008: 4) kay p çocuklar üç bölüme ayr lm flt r. Birincisi, kendi r zas ile kaçanlar, ikincisi r zas d fl nda kaç r lanlar ve üçüncüsü de, istemeden de olsa yoksulluk gibi nedenlerle kaçan çocuklar oldu u ifade edilmifl, kaçan çocuklar n özenti, ebeveyn boflanmas, kentleflememe gibi alt basl klar na de inilmifl, kaç r lanlar n ise genelde çocuk ticareti, dilencilik ve cinsel sömürü gibi nedenleri üzerinde durulmufltur. Bununla birlikte hastal k, uyuflturucu, fliddet ve cinsel istismar gibi problemlerin kay p çocuklar bekleyen sorunlar oldu u tespiti yap lm flt r. Öte yandan, kay p çocuklara iliflkin olarak 2009 y l Ekim ay nda seksen bir ilin çocuk flube müdürleri bir araya getirilerek çiflleri Bakanl taraf ndan Kay p Çocuk Rehberi oluflturulmufltur. Bu rehberle, kay p çocuklar n bulunmas amac yla yürütülecek ifl ve ifllemlerde standartlaflma sa lanmas ve araflt rman n bütün boyutlar yla gerçeklefltirilmesi hedeflenmifltir. Ayr ca kay p çocuklar veri bankas olarak nitelendirilebilecek ve on-line takibi sa layacak olan Kay p Çocuklar Ulusal Bilgi Sistemi Projesi Kurumlararas flbirli i Protokolü, çiflleri Bakanl, Adalet Bakanl ve SHÇEK (Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumu) Genel Müdürlü ü nün ba l bulundu u 26 darecinin Sesi - May s-haziran Say :139

3 Devlet Bakanl aras nda imzalanm flt r. Söz konusu proje ile kay p çocuklara iliflkin kurumlar aras ndaki veri farkl l klar n n ortadan kalkaca düflünülmektedir. Ancak çocuk kaç rma gerekçesiyle yakalanan suçlu say s ne kadard r, bu olaylardan kaç n n organ mafyas, kaç n n uyuflturucu ticareti, fuhufl, terör ve organize suç kapsam nda gerçeklefltirildi i hakk nda sa l kl veri tabanlar henüz bulunmamaktad r. Nitekim yap lan tüm çal flmalara karfl n ailesinden zorla kaç r lan veya kand r larak kaç r lan, kendili inden kaçan, kaybolan ve bulunamayan çocuklar n say s nda ortaya ç kan art fl aç klanamamaktad r. Di er yandan çocuk kaybolma olaylar üzerinden ülke güvenli inin zay flad, tehlike alt nda oldu u, sosyo-ekonomik düzeyin düfltü ü yönünde iyi niyetten ve gerçeklerden uzak propagandalar n farkl amaçlar do rultusunda yap ld gerçe inin de alt çizilmelidir. Nitekim bugün ABD, Kanada, Japonya, Almanya, Fransa, ngiltere gibi geliflmifl ülkelerde dahi çocuk kay plar n n yafland ve kaybolan çocuklar n bulunabilmesi için çocuklar n kollar na saat takmak gibi yöntemlerin kullan ld bilinmektedir. Ancak Türkiye geliflmifl ço u ülkeden daha iyi bir konumda bulunmaktad r. Dünyada kay p çocuk riski yüzde 30, Türkiye de ise bu oran yüzde 15 tir (Baflbakanl k, 2010: 25). Ancak önlem al nmazsa Türkiye deki riskin de büyüyebilece i düflünülmektedir. Nitekim Türkiye de son 10 y ll k verilere göre kay p çocu un emniyet birimlerince aranmas na devam edilmektedir. Kay p çocuklar n 1.462'si 13 18, 195'i ise 0 12 yafllar aras nda bulunmaktad r. Bunlar n 1.095'i k z, 562'si ise erkek çocu udur (zaman.com.tr, 2010). Bu çocuklardan 590 u sosyal hizmet kurumlar ndan(yurt, yuva v.s.) izinsiz olarak ayr lan ancak kay p olarak nitelendirilemeyecek çocuklard r. Nitekim SHÇEK Genel Müdürlü ü bünyesinde bak m ve korunma alt nda bulunan söz konusu çocuklar izinli olarak sosyal hizmet kurulufllar ndan ayr l p ailelerinin, yak nlar n n yanlar na giden, ancak belirttikleri tarihte dönmedi i takdirde, tedbir aç s ndan, aranmak üzere emniyete baflvurarak izinli olarak ayr ld bildirilen çocuklard r ki bunlar kurulufltan(yurt/yuva) izinsiz ayr lan çocuk statüsündedir (shcek.gov.tr, 2010). Emniyet Genel Müdürlü ü taraf ndan verilen bilgilere göre ortaya ç kan kay p çocuk haritas na bak ld nda ise en fazla çocu un kay p oldu u ilk befl flehirden ilki olan stanbul da 211, sonras nda gelen Ankara da 169, zmir de 115, Mersin de 105 ve Adana da 72 kay p vakas bulunmaktad r (beyazgazete.com, 2010 ). Mevcut durumda kay p çocuklar n yaklafl k yüzde 88 inin on üç-on sekiz yafl aral nda olmas, cinsiyet aç s ndan büyük oranda da k z çocuklar ndan oluflmas ve göç alan büyükflehirde ortaya ç kmas dikkat çekmektedir. Kay p çocuklar n sadece yüzde 12 si ise s f r-on iki yafl aral nda bulunmaktad r. Kay p çocuklar içerisinde k z çocuklar n n say s ndaki fazlal k cinsel istismar nedeniyle bu çocuklar n kaç r ld klar ihtimalini güçlendirmektedir. Özellikle 1990 l y llarda Türkiye de göç hareketlerinde önemli de ifliklikler olmufl, Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgeleri nden bat ya ve flehir merkezlerine do ru iç göç yaflanm flt r. Çeflitli kaynaklara göre 4000?in üzerinde köy, güvenlik gerekçeleri veya çat flmalar nedeniyle boflalt lm fl, yaklafl k 2,5 milyon insan göç etmifltir. Sonuç olarak da zorunlu göç yaflayan erkek, kad n ve çocuklar n önemli ekonomik, toplumsal ve politik sorunlara yol açmakla birlikte geleneksel aile yap s da de iflmekte, kente uyum güçlükleri ortaya ç kmaktad r. Bu noktadan bak ld nda ise günden güne artan göç ve flehirleflme ile birlikte niteli i ve tüm dinamikleri de iflen, kalabal klaflan ve gittikçe de daha tehlikeli hale gelen flehirlerde, insanlar n birbirlerine yabanc laflmas, komflular n dahi birbirlerini darecinin Sesi - May s-haziran Say :139 27

4 tan mayan bireyler haline gelmeleri sonucunda sözü edilen problemlerin cereyan etmesi için uygun ortamlar ortaya ç kmakta ve mevcut problemler artarak yaflanmaya devam etmektedir. Kay p olaylar n ortadan kald rabilmek için, elbette ilk ad m olarak olaylar n gerçekleflmesini engelleyici yöntemler gelifltirilerek uygulamaya çal fl lmal d r ki kökten çözümlerle çareler üretilebilsin ve olaylar gerçekleflmeden önüne geçilebilsin (usakgundem.com, 2010). Türkiye de kay p çocuklar n fazla oldu u flehirler, görülece i üzere, baflta büyük flehirler olmak üzere göç alan di er flehirlerdir. Dolay s yla çocuklar n kaybolmas, kaç r lmas, ihmal ve istismar gibi sorunlar yerel yönetimlerin hizmet alan n oluflturan flehir merkezlerinde ortaya ç kmaktad r. Nitekim göç, çarp k kentleflme, gecekondulaflma gibi söz konusu olaylar n oluflmas için ortam haz rlayan etkenlerin büyük bir bölümü do rudan yerel yönetimlerin müdahale alan içine girmekte, bu sorunlar n olumsuz etkileri de yine a rl kl olarak flehir merkezlerinde görülmektedir. Dolay s yla soruna yönelik önleyici müdahaleler hususunda merkezi yönetimden kaynaklanan bürokratik engellerin önüne geçilmesi, yerinde ve en yak n birimlerce koruyucu ve önleyici müdahalelerde bulunulmas çözüm konusunda etkinli i artt racakt r. Bu nedenle özellikle dezavantajl kesimlerin yo- un olarak yaflad kesimlerde çocuklar n içinde yetiflti i aile kurumunun desteklenmesi ve gelifltirilmesi amac yla sosyal hizmet kurumlar na ve sosyal projelere ihtiyaç duyulmaktad r. Genelde sosyal hizmetler özel olarak çocuklar, gençler veya sokak çocuklar gibi alanlarda yerel yönetimler yurt içi ve yurt d fl kamu ve özel kesim kurulufllar, sivil toplum örgütleriyle birlikte ortak proje ve hizmetler yürütebilme olana na sahip olduklar ndan bu potansiyellerini kullanmak zorundad rlar (Ayd n ve Ergenç, 2009: 26 ) Çocuklar n Kaybolma Nedenleri Çocuk kay plar n n nedenleri üzerinde araflt rma yapan araflt rmalar, çocuklar n kaybolmas neden olan pek çok unsurun olabilece ini göstermektedir. Bu unsurlar bireysel, ailevi ve toplumsal sebeplerden kaynaklanabilmektedir. Genellemek istendi inde ise çocuk kay plar n n nedenlerini ekonomik, sosyo-kültürel, siyasi-ideolojik nedenlerle veya evlenme vaadiyle, fuhufl amac yla, çocuk pornografisi, organ ticareti maksad yla, uyuflturucu iflinde kullanmak için, ideolojik nedenlerle, terör örgütlerince, evlat edinmek ve dilendirmek gibi etkenlerin zorlamas yla da çocuklar kaç r ld iddia edilmektedir. Kaybolan çocuklar n uzun süre bulunamamas hem toplumsal travmalara yol açmakta hem de ailelerin korku içinde yaflamalar na sebep olmaktad r. Gelece imizin teminat olan çocuklar n kaybolmas neticesinde aileler, çocuklar n n mafya, fuhufl, terör örgütleri veya dilencilik sektörünün eline düflerek öldürülmeleri ve suça sürüklenmeleri korkusundan maddi ve manevi olarak derin tahribatlara u ramaktad rlar. Bu sebeplerle istenen sonuçlar n elde edilebilmesi için konu toplumsal bir niteli e büründürülerek, kapsaml bir flekilde üzerine düflülmesini gerektirmektedir. 2. Hukuki Düzenlemeler Çerçevesinde Türkiye de Çocuklar ve Yerel Yönetimler Yerel yönetimlere iliflkin temel yasalar, 2004 tarihinden itibaren yeniden düzenlenmifltir. lk düzenleme te 5216 say l Büyükflehir 28 darecinin Sesi - May s-haziran Say :139

5 Sosyal belediyecilik sadece alt yapı hizmetleri yüklemenin ötesinde, yerel yönetimleri sosyal sorunların çözümünde de birebir sorumlu tutmaktadır. Belediyesi Kanunu ile bafllam fl; 5302 say l l Özel daresi Kanunu, tarihinde kabul edilmifl, 5393 say Belediye Kanunu da tarihinde de ifltirilerek belediyelere ve il özel idarelerine çocuk ve gençlere iliflkin önemli zorunlu fakat müeyyidesi olmayan görevler ve yükümlülükler getirilmifltir (Ayd n, 2010) say l Büyükflehir Belediyesi Kanunu, 5393 say l Belediye Kanunu ve 5302 say l l Özel daresi Kanunlar incelendi inde de yerel yönetimlere; gençler ve çocuklara yönelik her türlü sosyal ve kültürel hizmetleri yürütmek, gelifltirmek ve bu amaçla sosyal tesisler kurmak, iflletmek ve ifllettirmek, bu hizmetleri yürütürken üniversiteler, yüksek okullar, meslek liseleri, kamu kurulufllar ve sivil toplum örgütleri ile iflbirli i yapmak, gençler ve çocuklara yönelik sosyal ve kültürel hizmetler sunmak; mesleki e itim ve beceri kurslar açmak ayr ca dar gelirli kiflilere sosyal hizmet ve yard mlar yapmak, sa l k, e itim, spor, çevre, trafik ve kültür hizmetleriyle çocuklara, yönelik hizmetlerin yap lmas na yönelik programlar uygulamak hususunda son yap lan düzenlemelerle bu birimlere görevler verilmifltir. Öte yandan, 5395 Say l Çocuk Koruma Kanunu nda tedbir karar gerektiren korunmaya ihtiyac olan çocuk ve suça sürüklenen çocuk olarak iki ayr tan m mevcuttur. Kanun çerçevesinde gerek korunmaya ihtiyac olan çocuklar ile suça sürüklenen çocuklardan ceza evine girmeyenler hakk nda bak m ve dan flmanl k tedbirinin uygulanmas nda yerel yönetimlere sorumluluk verilmesi hususu düzenlenmifltir. Dolay s yla yerel yönetimler taraf ndan yerine getirilecek sorumluluklar suçun ortaya ç kmas n neden olan koflullar n oluflumunu önleyici çal flmalar kapsad gibi, Çocuk Koruma Kanunu nun 5 inci maddesinin (a) ve (e) bentlerinde yaz l ve suça sürüklenen veya suç ma duru çocuklara yönelik dan flmanl k, bak m ve bar nma gibi koruyucu ve destekleyici tedbirleri uygulamay ayr ca 6 nc maddesinde belirtildi i flekliyle korunma ihtiyac olan çocu u Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumuna bildirim yükümlülü ünü de kapsamaktad r (caginpolisi.com.tr, 2010). Günümüzde yaflanan, toplumsal ve ekonomik sorunlar etkili önlemleri ve acil çözüm yollar n gerektiren boyutlara ulaflm fl, yerel yönetimlere iliflkin kanunlarda da bu nedenle çocuk ve gençlere iliflkin hükümlere yer verilmifltir. Ancak, bu alanda yerel yönetimler ile merkezi yönetimler ayn zamanda ve belli bir sisteme ve denetime dayanmayan bir flekilde görevli ve sorumlu tutulmufllard r. Bunun sonucunda ço u kez hizmette boflluklar ve ikilemler yaratan bir da n kl k gözlemlenmifltir (Ayd n, 2010: 35). Yerel yönetimler taraf ndan sunulan sosyal hizmetlerin çeflitleri, yo unlu u, kalite ve etkinli i yerel yönetim biriminin büyüklü üne, sahip oldu u kaynak ve nitelikli personel durumuna, hizmet sunulan toplumun geliflmifllik düzeyine, yap ve özelliklerine göre de iflmekle birlikte bu hizmetler genel olarak çocuklara, gençlere ve muhtaç ailelere yönelik olarak genifl bir alana yay lm flt r (Ayd n, 2010: 36). Bu kanunlar, yerel yönetim kurulufllar na çocuklar n yaflam flartlar n yak ndan takip etme, yetersiz bak m ve koruma al nda bulunan çocuklar n davran flsal, duygusal ve sosyal sorunlar n n giderilmesi için gerekli tedbirleri alma veya ilgili kurumlara bildirme ve çocuk/gençlik koruma merkezleri gibi çocuklar n sa l kl geliflimine katk sa lamaya yönelik kurumsal yap lar oluflturma sorumlulu unu yüklemektedir. Bu sebeple baflta Büyükflehir belediyeleri olmak üzere günümüzde birçok yerel yönetim birimi bünyesinde çocuklara, gençlere ve ailelere yönelik hizmet merkezlerinde gelifltirilmifl, gerek AB Hibeleri kapsam nda finanse edilen gerekse ülke ölçe inde haz rlanan koruyucu/önleyici ve gelifltirici sosyal projeleri hayata geçirmektedir. Nitekim son zamanlarda sosyal belediyecilik kavram n n öneminin daha da artt görülmektedir. Toplumsal alanda yaflanan sorunlar n artmas na ba l olarak sosyal belediyecilik ; yerel yönetime sosyal alanlarda planlama ve düzenleme ifllevi yükleyen, bu çerçevede kamu harcamalar - n çocuk ve gençleri kapsayacak flekilde sosyal amaca kanalize eden, sosyal kontrol ifllevleri yükleyen bir modeli ifade etmektedir. Dolay s yla sosyal belediyecilik sadece alt yap hizmetleri yüklemenin ötesinde, yerel yönetimleri sosyal sorunlar n çözümünde de birebir sorumlu tutmaktad r. darecinin Sesi - May s-haziran Say :139 29

6 SONUÇ VE ÖNER LER Çocuklar n korunmas görevi Türkiye de, gerek uluslararas sözleflmeler, Anayasa ve kanunlarla devlete verilmifltir. Çocu un yetifltirilmesinde önemli bir yeri olan ailenin, kamu düzenini bozucu, ekonomik ve fizyolojik tehlikelere karfl korunmas na yasalarca özen gösterildi i gibi çocu- un ailesine karfl korunmas da Devlete görev olarak yüklenmifltir. Bu anlamda çocuk haklar - n n korunmas na yönelik yap lan hukuki düzenlemeler bafll ca önlemler aras nda say labilir. Günümüzde yaflanan, toplumsal ve ekonomik sorunlar etkili önlemleri ve acil çözüm yollar n gerektiren boyutlara ulaflm flt r. Toplumda yaflanmakta olan sosyal de iflim ve sosyal geliflme, zamanla farkl ve yeni sosyal problemlerin ortaya ç kmas neden olmufl, bu nedenle yerel yönetimleri düzenleyen kanunlarda da çocuklara ve gençlere yönelik görevlere iliflkin hükümlere yer verilmifltir. Çocuklar n korunmas na iliflkin yap - lan hukuki düzenlemelerin tek bafl na sorunun çözümünde etkin olmas mümkün olmad ndan baflta yerel yönetimler olmak üzere çeflitli kurumlar taraf ndan da koruyucu ve önleyici tedbirler alma zorunlulu u ortaya ç km flt r. Çocuk koruma sisteminde belediyelerin rolü, risk alt ndaki çocuklar n tespiti ve bu riskin bertaraf edilmesi için dan flmanl k, koruma, bak m ve bar nma hizmetlerini tüm nüfusa dengeli da- lacak biçimde organize etmektir. Bu bak mdan yerel yönetimler çocuk koruma sisteminin asli unsurlar d r (T.C. zmir Valili i, 2008: 50). Çocuklar n ihmal ve istismar konusunda yerel yönetimler, sorunlar çözmede gerekli yetkinli e ve etkinli e sahipler midir? Bu soruya bugün maalesef olumlu bir cevap vermek olanakl de ildir. Çünkü mevcut haliyle yerel yönetimler çocuk ihmal ve istismar n önlemede, riskli çocuklara yönelik veri toplama ve tespit çal flmalar ile ilgili olarak sorunun çözümlenmesi için yeterli katk y sa lamaktan uzakt rlar ki bu durum yerel yönetimlerin idari, mali ve yap sal sorunlar ndan kaynaklanmaktad r. Bununla birlikte özellikle Ankara, stanbul, zmir, Adana, Antalya gibi Büyükflehir Belediyeleri nde dar bir alan kapsayan ancak model teflkil edebilecek baflar l çal flmalar da yap lmaktad r. Çocuklar n koruyamayan, güvenli ve sa l kl bir ortamda yetiflmelerini sa layamayan toplumlar n gelece inin ciddi bir tehlike alt nda oldu u göz önünde bulunduruldu unda; kay p çocuklar n bir an önce bulunmas, yeni kay p vakalar n n önüne geçilmesi aç s ndan ilgili birimler aras nda tam bir ifl birli i sa lanmal, daha etkili ve h zl yöntemler belirlenmeli, toplumsal bir bilinç oluflturulmal, ceza boyutundaki hukuki düzenlemeler uluslararas çal flmalar fl nda gözden geçirilmeli ve bu konu yaln zca güvenlik boyutuyla de- erlendirilmemelidir. Bu aç dan yerel yönetimler taraf ndan çocuk ve gençleri kapsayacak flekilde sosyal politikalar oluflturulmal d r. Uygulamadaki tüm zorluklara ve eksikliklere ra men yerel yönetimler taraf ndan erken aflamalarda uygulanacak olan koruyucu ve önleyici tedbirlerin kay p çocuk vakalar ndaki art fl önlemede etkin bir katk y sa layaca, sivil toplumyerel yönetimler- merkezi yönetim birimleri aras nda karfl l kl etkileflime ve deste e dayal multi disipliner bir yaklafl m n yerlefltirilmeye çal fl ld görülmektedir. KAYNAKÇA 1. T.C. zmir Valili i (2008), Çocuk Koruma Sisteminde Tedbirlerin Uygulanmas ndan Sorumlu Kurumlar n Görevleri ve Sorumluluklar ile Kurumlar Aras nda Koordinasyon El Kitab. 2. SHÇEK(2010),http://www.shcek.gov.tr/Kurumsal_Bilgi/Mevzuat/genelge/yeniler/kurulus_izin_izinsiz asp(e.t: ) 3. ATV Haber (2010), 4. Zaman Gazetesi (2010), (e.t: ) 5. Usak (2010), çocuklari.html(e.t: ) 6. Reocities,(2010),http://reocities.com/Paris/tower/1252/24th0203_1.htm(e.t: ) 7. l Özel daresi Kanunu. Resmi Gazete, 25745; 04 Mart Belediye Kanunu. Resmi Gazete, 25874; 13 Temmuz Büyükflehir Belediyesi Kanunu. Resmi Gazete, 25531; 23 Temmuz Çocuk Koruma Kanunu. Resmi Gazete, 25876; Baflbakanl k (2008). Kay p Çocuklar Raporu, ) 12. Ça npolisi(2010),http://www.caginpolisi.com.tr/v1/makale_detay.php?art_id=1715(e.t: ) 13. Ayd n, Hakan(2010) ) 14. Ayd n, Hakan ve Ergenç Sedat(2009). Mahalli dareler Dergisi, Yerel Yönetimlerin Çocuk Suçlulu unu Önlemedeki Rolü, Ankara, Say : 184, Y l:19, Aral k Ayd n, Hakan (2010). Mahalli dareler Dergisi, Yerel Yönetimlerin Sosyal Hizmetler Ekseninde De erlendirilmesi Ankara, Say : 186, Y l: 19, fiubat darecinin Sesi - May s-haziran Say :139

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396)

May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) TÜRK SANAY C LER VE fi ADAMLARI DERNE May s 2005 (Yay n No. TÜS AD-T/2005-05/396) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefax: (0212) 249 13 50 2005, TÜS AD Tüm

Detaylı

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER

YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER Sa l k E itimi ve Yönetimi Derne i Sa l k ve E itim Yay nlar 1 YEREL YÖNET MLERDE SA LIK H ZMETLER HAZIRLAYANLAR Yard. Doç. Dr. Saime fiah NÖZ Uz. Dr. Turgut fiah NÖZ Dr. Dursun AYDIN Uz. Dr. H. Hüseyin

Detaylı

Karflılafltırmalı Analizi

Karflılafltırmalı Analizi Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Birleflmifl Milletlerin Türk Hukuk Mevzuatı Karflılafltırmalı Analizi Yönetici Özeti Bu rapor Prof. Dr. Turgut Tahranlı

Detaylı

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU

STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU STANBUL SOKAK ÇOCUKLARI REHAB L TASYON MODEL SEMPOZYUMU 6-7 MART 2007 TEOR K B LG LERLE ZENG NLEfiT R LM fi SEMPOZYUM K TABI T.C. İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ SAĞLIK VE SOSYAL HİZMETLER DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003

E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 E T M N TOPLUMSAL C NS YET AÇISINDAN NCELENMES, TÜRK YE 2003 Çal flma Grubu Koordinatörü: Dr Nur Otaran Ayfle Say n Feride Güven Prof Dr pek Gürkaynak Sat Atakul Her çocuk için Sa l k, E itim, Eflitlik,

Detaylı

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri

Do u ve Güneydo u. Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri 53 Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri Do u ve Güneydo u Anadolu Bölgelerine Yönelik Sosyoekonomik Kalk nma Önerileri MÜS AD Araflt rma Raporlar : 53 Bu rapor,

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S 1 ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor...

HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2. Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular n nternetten Yapabiliyor... Türkiye ilaç endüstrisinde; HABER 84 ü ilaç üreticisi, Dünyada Jenerik laç 12 si Kullan m hammadde Art yor...2 üreticisi, 38 i ithalatç HABER olmak üzere toplam 134 firma Hastalar Haklar yla lgili Baflvurular

Detaylı

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun

Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Kamu Yönetiminin Temel lkeleri ve Yeniden Yap land r lmas Hakk nda Kanun Hüdai fiencan* 1. Girifl dari Reform ya da Kamu Yönetiminde Yeniden Yap lanma konusu ülkemizde uzun y llard r tart fl lmaktad r.

Detaylı

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K

DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE DEVLETTE ET KTEN ET K DEVLETE: KAMU YÖNET M NDE ET K KAVRAMSAL ÇERÇEVE VE ULUSLARARASI UYGULAMALAR C LT 1 TÜS AD DEVLETTE ET K ALTYAPI D Z S No: 1 Kas m 2005 (Yay n

Detaylı

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU

2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU TMMOB M MARLAR ODASI 2009 YEREL SEÇ MLER NE DO RU POL T KALAR / DE ERLEND RMELER RAPOR 15 Ocak 2009 TMMOB Mimarlar Odas, küresel kriz koflullar nda yerel niteli inin ötesine geçerek genel seçim niteli

Detaylı

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP)

kolaylaflt rmak üzere Birleflmifl Milletler Kalk nma Program (UNDP) taraf ndan 1989 da oluflturulmufltur. Birleflmifl Milletler Çevre Program (UNEP) 8. Bilgi ve letiflim 8.1. Bilgi ve letiflimin Sürdürülebilir Kalk nmadaki Yeri Bilgi ve iletiflim, uluslar n geliflmiflli inin göstergesi olarak kullan lmaya bafllam flt r. Bilgi üreten, bilgiye ulaflan

Detaylı

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan

Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan Konfederasyonumuzun üyesi bulundu u Avrupa fl Dünyas Konfederasyonu BUSINESSEUROPE, Avrupa Birli i ne yeni üye olan veya kat l m sürecinde bulunan ülkelerdeki üye iflveren ve sanayi teflkilatlar na yönelik

Detaylı

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin

Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin 18 Mart 2008 Bas n Aç klamas Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s na liflkin Mimarlar Odas Merkez Yönetim Kurulu, yeni seçilen flube yöneticilerinin de kat l m yla 14-15 Mart 2008 tarihlerinde

Detaylı

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü

2006. Türkiye Cumhuriyeti Ruh Sa l Politikas, T.C. Sa l k Bakanl Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. SA LIK BAKANLI I Ankara, 2006 TÜRK YE CUMHUR YET RUH SA LI I POL T KASI T.C. Sa l k Bakanl, Temel Sa l k Hizmetleri Genel Müdürlü ü Mithatpafla Cad. No: 3

Detaylı

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ-

B R NC BÖLÜM I. ÇEVRE SORUNLARI ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- B R NC BÖLÜM ÇEVREN N KORUNMASINDAK HUKUK ÇERÇEVE -HAKLARIMIZ- I. ÇEVRE SORUNLARI A. Sorunlar ve Ekolojik Gerçekler Hava, su ve toprak kirlili i; gürültü; asit ya murlar ; küresel s nma ve bunun olumsuz

Detaylı

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S

fi SA LI I VE GÜVENL DERG S ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR ÜCRETS ZD R fl Sa l ve Güvenli i Genel Müdürlü ü Ad na Sahibi Erhan BATUR Sorumlu Yaz flleri Müdürü Dr. Rana GÜVEN fi SA LI I VE GÜVENL DERG S Yay n Kurulu Mustafa B RBENL Handan

Detaylı

Anadolu Sohbetleri Uflak

Anadolu Sohbetleri Uflak Anadolu Sohbetleri Uflak 9 Haziran 2006 Üyelik Sürecinde KOB leri neler bekliyor Sayfa 9 da AB den yeni hibe Programlar Sayfa 13 ve 19'da KOB ler için yararl adresler Sayfa 17'de Tar m ticaretinde AB yle

Detaylı

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da:

önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: önce çocuklar Türkiye de Çocuklar için yi Yönetiflim, Koruma ve Adalete Do ru Üç ayl k raporu, say : 02/06 Bu say da: Improving Neler oluyor? child Çocuklar care andiçin protection Adalet in Çocuklara

Detaylı

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375)

Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Aral k 2003 (Yay n No. TÜS AD-T/2003-12/375) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2003, TÜS AD Tüm haklar sakl d r. Bu eserin tamam ya

Detaylı

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI

ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI T.C. SA LIK BAKANLI I ULUSAL TÜTÜN KONTROL PROGRAMI VE EYLEM PLANI 2008-2012 ANKARA - 2008 YAYINA HAZIRLAYANLAR Uzm. Dr. Turan BUZGAN Dr. Seraceddin ÇOM Dr. Orhan Koray ARBERK Dr. Ka an KARAKAYA Dr. Ebru

Detaylı

Kurtar c Beklemeden...

Kurtar c Beklemeden... Kurtar c Beklemeden... Ahmet GÜNDO DU* nsan, hayat boyunca seçim yapmak zorundad r: arkadafllar n, iflini, eflini, e itim görece i alan, oturaca yeri Sonuçta kendini bilgi ve beceriyle donatarak gündelik

Detaylı

Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s

Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s Yol Güvenli i ve Sigorta liflkisi Gül B RGÜN TSRfiB Genel Sekreter Yard mc s igortac lar, gerek sosyal sorumluluk S bilinciyle gerekse hasar taleplerinin azalt lmas na destek amac yla yollarda oluflan

Detaylı

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi

itü Deprem Kentsel Dönüflüm vakf dergisi itü vakf dergisi STANBUL TEKN K ÜN VERS TES VAKFI YAYIN ORGANI [MART-HAZ RAN 2012] SAYI: 59 ISSN: 1303-1139 Deprem ve Kentsel Dönüflüm Kensel Dönüflüm / Nilgün Ergun - Handan Türkoğlu Van (2011) Depreminin

Detaylı

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382)

Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE Kas m 2004 (Yay n No. TÜS AD-T/2004-11/382) Meflrutiyet Caddesi, No.74 34420 Tepebafl / stanbul Telefon: (0212) 249 07 23. Telefax: (0212) 249 13 50 2004, TÜS AD Tüm

Detaylı

BAfiKAN dan. Sevgili Meslekdafllar m,

BAfiKAN dan. Sevgili Meslekdafllar m, BAfiKAN dan Sevgili Meslekdafllar m, 2008 y l n n sonuçlar ortaya ç kmaya bafllad. Kesin olmamakla birlikte, rakamsal veriler sektörümüzdeki sat fl geliflmesinin uzun zaman sonra ilk kez enflasyon oran

Detaylı

Sempozyum Açıfl Konuflması

Sempozyum Açıfl Konuflması Sempozyum Aç fl Konuflmas - Yahya Ar kan Sempozyum Açıfl Konuflması Yahya ARIKAN SMMMO Baflkanı Yak n geçmiflte yaflanan Enron, WorldCom, Global Crossing, Adelphia Communications, Tyco ve Vivendi gibi

Detaylı

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K

TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Polis Bilimleri Dergisi Cilt: 5 (2) Turkish Journal of Police Studies Vol: 5 (2) TÜRK YE DE GÜVENL K H ZMET OLARAK ÖZEL VE GÖNÜLLÜ GÜVENL K Private and Volunteer Security As Security Services in Turkey

Detaylı

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6

GABB. SORU VE CEVAPLARLA 6360 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 GABB SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER GABB E itim Yay nlar -6 Mart 204 GÜNEYDO U ANADOLU BÖLGES BELED YELER B RL SORU VE CEVAPLARLA 660 SAYILI YASAYLA BÜYÜKfiEH R BELED YELER

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2696 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1662 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES OKULÖNCES Ö RETMENL L SANS PROGRAMI OKUL DENEY M Yazarlar Doç.Dr. Mehmet GÜLTEK N (Ünite 1) Ö r.gör.dr.

Detaylı