Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat"

Transkript

1 I Prof.Dr. Nur Centel / Doç.Dr. Hamide Zafer Doç.Dr. Özlem Çakmut Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dal Ö retim Üyeleri Karfl laflt rmal -Tablolu Türk Ceza Ceza Muhakemesi Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun ve lgili Mevzuat fiubat 2010

2 II Yay n No : 2281 Hukuk Dizisi : Bas - fiubat STANBUL ISBN Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m Yay m Da t m A.fi. ye aittir. Her hakk sakl d r. Hiçbir bölümü ve paragraf k smen veya tamamen ya da özet halinde, fotokopi, faksimile veya baflka herhangi bir flekilde ço alt lamaz, da t lamaz. Normal ölçüyü aflan iktibaslar yap lamaz. Normal ve kanunî iktibaslarda kaynak gösterilmesi zorunludur. Dizgi Bask - Cilt Kapak Tasar m : Beta Bas m A.fi. : Kahraman Neflriyat Ofset San. Tic. Ltd. fiti. (Sertifika No: 12084) Yüzy l Mah. Matbaac lar Cad. Atahan No: 34 K: 4 Ba c lar/ stanbul (0-212) : Gülgonca Çarp k Beta BASIM YAYIM DA ITIM A.fi. Himaye-i Etfal Sokak Talas Han No Ca alo lu - STANBUL Tel : (0-212) Fax: (0-212)

3 III S U N U fi Türk hukukunda, Avrupa Birli i ne girifl süreci dolay s yla ceza hukuku alan ndaki temel yasalar n tamam yenilenmifl bulunmaktad r. Ancak, çeflitli nedenlerle önceki yasalar n baz hükümleri bir süre daha yürürlükte b rak lm fl; yeni yasalar n baz hükümlerinin ise yürürlü e girmesi ertelenmifltir. Öte yandan, yeni yasalar hem yürürlü e girmeden hem de yürürlü e girer girmez de iflikli e u ram fl ve yasakoyucu tüm bu ifllemleri yaparken kolay kavranabilen bir yasalaflma tekni i kullanmam flt r. Böylece, k sa sürede oluflan mevzuat karmafl kl, yasalar n yay na haz rlanmas n düflünüldü ünden daha uzun ve yo un bir çal flmaya ba l k lmaktad r. Bu derlemede, Türk Ceza, Terörle Mücadele, Ceza Muhakemesi, Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun, Yürürlük Kanunlar, Kabahatler, Çocuk Koruma, Polis Vazife ve Salâhiyet ve ilgili mevzuat ile yönetmeliklere yer verilmektedir Say l Ceza Muhakemesi nun temyize iliflkin hükümleri bir süre daha yürürlükte kalaca ndan, söz konusu hükümler de ayr bafll k alt nda gösterilmektedir. Çal flman n amac, okuyucuya yasa metin ve de iflikliklerini olabildi ince do ru biçimde sunmakt r. Yöntem olarak, bu çal flmada, madde metninin hemen alt nda önce, varsa maddede yap lan de ifliklik; ikinci olarak maddenin iliflkin oldu u yasa içindeki ilgili di er maddeler; üçüncü olarak bu maddeyle ilgili di er mevzuat hükümleri ve nihayet, varsa maddeyi ilgilendiren Anayasa Mahkemesi kararlar ile Yarg tay çtihad Birlefltirme Kararlar gün ve say s itibariyle gösterilmektedir. Öte yandan, uygulamac lara kolayl k sa lamak amac yla Türk Ceza nda madde metinlerinde parantez içerisinde suçu yarg la-

4 IV makla görevli mahkemeye de yer verilmektedir. Söz konusu eklerin madde metnine dahil olmad n vurgulamak isteriz. Yine uygulamac lara ve bilimsel araflt rma yapanlara karfl laflt rmalarda kolayl k sa lamak üzere, Türk Ceza maddelerinin hemen alt nda 765 say l Türk Ceza nda karfl l olan madde metni gösterilmifltir. Her iki metni Gerekçe ile birlikte görmek isteyen okuyucular n bu çal flman n Beflinci Bas s na (2005) bakmalar n önermekteyiz. Kapsam geniflletmemek amac yla, di er yasalarda bu yöntem izlenmemifltir. Son sayfalarda ise Anayasa Mahkemesi iptal kararlar n n kronolojik listesi ile yay nland klar Resmi Gazeteyle birlikte yönetmelikler listesi, ayr ca say l Türk Ceza ile say l Ceza Muhakemesi madde numaralar n n karfl laflt rmal tablosu ve de ifliklik yasalar n n kronolojik listesi yer almaktad r. Bu çal flman n yay na haz rlanmas nda eme i geçen sevgili Gülgonca Çarp k a ve kitab n k sa sürede bas lmas n sa layan say n Seyhan Satar a ve tüm Beta çal flanlar na içten teflekkürlerimizi sunar z. Haydarpafla, Nur CENTEL / Hamide ZAFER / Özlem ÇAKMUT

5 V Ç N D E K L E R KANUNLAR Say l Türk Ceza (RG , No.25611) (765 say l TCK ile Karfl laflt rmal ) Say l Türk Ceza nun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun (RG , No.25685) Say l Terörle Mücadele (RG , No Mükerrer) Say l Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun (RG , No.25685) Say l Kabahatler (RG , No Mükerrer) Say l Ceza Muhakemesi (RG , No.25673) Say l Ceza Muhakemeleri Usulü nun Yürürlükte Olan Hükümleri (RG , No.1172) Say l Ceza Muhakemesi nun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun (RG , No Mükerrer) Say l Adlî Yarg lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yetkileri Hakk nda Kanun (RG , No.25606) Say l Adlî Sicil (RG , No.25832)

6 VI Say l Çocuk Koruma (RG , No.25876) Say l Polis Vazife ve Salâhiyet (RG , No.2751) YÖNETMEL KLER 13. Yakalama, Gözalt na Alma ve fade Alma Yönetmeli i (RG , No.25832) Adlî ve Önleme Aramalar Yönetmeli i (RG , No.25832) LG L TÜZÜK-YÖNETMEL K L STES 15. lgili Tüzükler Listesi lgili Yönetmelikler Listesi KRONOLOJ K L STE De ifliklik Kanunlar n n Kronolojik Listesi Anayasa Mahkemesi ptal Kararlar Kronolojik Listesi TABLOLAR 5271 Say l Ceza Muhakemesi ndaki Maddelerin 1412 say l Ceza Muhakemeleri Usulü ndaki Karfl l Say l Eski Ceza Muhakemeleri Usulü ndaki Maddelerin 5271 say l Ceza Muhakemesi ndaki Karfl l Say l Türk Ceza ndaki Maddelerin 765 say l Türk Ceza ndaki Karfl l Say l Türk Ceza ndaki Maddelerin 5237 say l Türk Ceza ndaki Karfl l

7 VII K I S A L T M A L A R Adlî KollukY Adli SK Adli SicilY A HS Aklama SuçuY Amme Alacaklar K AramaY AsCK Ateflli SilahK AsMKYUK AvK Ay AyM Bak. Bankac l kk : 1 Haziran 2005 Günlü Adlî Kolluk Yönetmeli i : Gün ve 5352 say l Adlî Sicil : 8 Eylül 2005 Günlü Adli Sicil Yönetmeli i : Avrupa nsan Haklar Sözleflmesi : 4 A ustos 2007 Günlü Aklama Suçu ncelemesi Hakk nda Yönetmelik : Gün ve 6183 say l Amme Alacaklar n n Tahsil Usulü Hakk nda Kanun : 1 Haziran 2005 Günlü Adlî ve Önleme Aramalar Yönetmeli i : Gün ve 1632 say l Askeri Ceza : Gün ve 6136 say l Ateflli Silahlar ve B çaklar ile Di er Aletler Hakk nda Kanun : Gün ve 353 say l Askeri Mahkemeler Kurulufl ve Yarg lama Usûlü Hakk nda Kanun : Gün ve 1136 say l Avukatl k : Gün ve 2709 say l Türkiye Cumhuriyeti Anayasas : Anayasa Mahkemesi : Bak n z : Gün ve 5411 say l Bankac l k

8 VIII BankalarK Bas nk BilirkifliY CD CG K CMK CMK YürürlükK ÇHS ÇKK Çocuk BüroY Çocuk KorumaY Çocuk TedbirY Denetimli SK Devlet MK EC K : Gün ve 4389 say l Bankalar : Gün ve 5187 say l Bas n : 1 Haziran 2005 Günlü Ceza Muhakemesi na Göre l Adlî Yarg Adalet Komisyonlar nca Bilirkifli Listelerinin Düzenlenmesi Hakk nda Yönetmelik : Ceza Dairesi : Gün ve 5275 say l Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Kanun : Gün ve 5271 say l Ceza Muhakemesi : Gün ve 5320 say l Ceza Muhakemesi nun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun : Çocuk Haklar Sözleflmesi : Gün ve 5395 say l Çocuk Koruma : 13 Nisan 2001 Günlü Emniyet Genel Müdürlü- ü Çocuk fiube Müdürlü ü/büro Amirli i Kurulufl, Görev ve Çal flma Yönetmeli i : 24 Aral k 2006 Günlü Çocuk Koruma nun Uygulanmas na liflkin Usûl ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : 24 Aral k 2006 Günlü Çocuk Koruma na Göre Verilen Koruyucu ve Destekleyici Tedbir Kararlar n n Uygulanmas Hakk nda Yönetmelik : Gün ve 5402 say l Denetimli Serbestlik ve Yard m Merkezleri ile Koruma Kurullar : Gün ve 657 say l Devlet Memurlar : Gün ve 647 say l Cezalar n nfaz Hakk nda

9 IX ECMUK Emanet ParaY ETCK f geç. Gözalt Y GözlemY Hükümlü-Aç k nfaz KurumuY letiflimin DenetlenmesiY cra flask nfaz Kurumunda EflyaY nfaz Hakimli ik nfazt : Gün ve 1412 say l Ceza Muhakemeleri Usulü : 13 Temmuz 2005 Günlü Hükümlü ve Tutuklular n Emanete Al nan Kiflisel Paralar n n Kullan m na Dair Yönetmelik : Gün ve 765 say l Türk Ceza : f kra : geçici : 1 Haziran 2005 Günlü Yakalama, Gözalt na Alma ve fade Alma Yönetmeli i : 17 Haziran 2005 Günlü Gözlem ve S n fland rma Merkezleri Yönetmeli i : 17 Haziran 2005 Günlü Hükümlülerin Aç k Ceza nfaz Kurumlar na Ayr lmalar Hakk nda Yönetmelik : 14 fiubat 2007 Günlü Ceza Muhakemesi nda Öngörülen Telekomünikasyon Yoluyla Yap lan letiflimin Denetlenmesi, Gizli Soruflturmac ve Teknik Araçlarla zleme Tedbirlerinin Uygulanmas na liflkin Yönetmelik : Gün ve 2004 say l cra ve flas : 17 Haziran 2005 Günlü nfaz Kurumlar nda Bulundurulabilecek Eflya ve Maddeler Hakk nda Yönetmelik : Gün ve 4675 say l nfaz Hakimli i : 6 Nisan 2006 Günlü Ceza nfaz Kurumlar n n Yönetimi ile Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin nfaz Hakk nda Tüzük

10 X nternet Suçlar K stihbaratk JTGYK KabahatlerK Kaçakç l kk KalemY Karayollar TK KültürK m Mesleki E itimk MuayeneY Müdafi ve VekilY mük. No. NüfusK : Gün ve 5651 say l nternet Ortam nda Yap lan Yay nlar n Düzenlenmesi ve Bu Yay nlar Yoluyla fllenen Suçlarla Mücadele Edilmesi Hakk nda Kanun : Gün ve 2937 say l Devlet stihbarat Hizmetleri ve Millî stihbarat Teflkilat : Gün ve 2803 say l Jandarma Teflkilat, Görev ve Yetkileri : Gün ve 5326 say l Kabahatler : Gün ve 5607 say l Kaçakç l kla Mücadele : 1 Haziran 2005 Günlü Cumhuriyet Baflsavc - l klar ile Adli Yarg lk Derece Ceza Mahkemeleri Kalem Hizmetlerinin Yürütülmesine Dair Yönetmelik : Gün ve 2918 say l Karayollar Trafik : Gün ve 2863 say l Kültür ve Tabiat Varl klar n Koruma : madde : Gün ve 3308 say l Mesleki E itim : 1 Haziran 2005 Günlü Ceza Muhakemesinde Beden Muayenesi, Genetik ncelemeler ve Fizik Kimli in Tespiti Hakk nda Yönetmelik : 2 Mart 2007 Günlü Ceza Muhakemesi Gere ince Müdafi ve Vekillerin Görevlendirilmeleri ile Yap lacak Ödemelerin Usul ve Esaslar na liflkin Yönetmelik : mükerrer : Numara : Gün ve 5490 say l Nüfus Hizmetleri

11 XI OrmanK Ola anüstü HalK Özel GüvenlikK Polis için AvukatY PVSK PVST RG s S k yönetimk sk. Suç Eflyas Y Suç GelirleriK T (t.) TebligatK TCK TCK YürürlükK TelekomünikasyonY : Gün ve 6831 say l Orman : Gün ve 2935 say l Ola anüstü Hal : Gün ve 5188 say l Özel Güvenlik Hizmetlerine Dair Kanun : Günlü Hakk nda Dava Aç lan Polis çin Avukat Tutma ve Ücret Ödeme Usul ve Esaslar Hakk nda Yönetmelik : Gün ve 2559 say l Polis Vazife ve Salâhiyet : 25 Nisan 1938 Günlü Polis Vazife ve Selâhiyet Tüzü ü : Resmi Gazete : Say l : Gün ve 1402 say l S k yönetim :... Say l Kanun : 1 Haziran 2005 Günlü Suç Eflyas Yönetmeli i : Gün ve 5549 say l Suç Gelirlerinin Aklanmas n n Önlenmesi Hakk nda Kanun : tarihli : Gün ve 7201 say l Tebligat : Gün ve 5237 say l Türk Ceza : Gün ve 5252 say l Türk Ceza nun Yürürlük ve Uygulama fiekli Hakk nda Kanun : 10 Kas m 2005 Günlü Telekomünikasyon Yoluyla Yap lan letiflim Tespiti, Dinlenmesi, Sinyal Bilgilerinin De erlendirilmesi ve Kayda Al nmas na Dair Usul ve Esaslar ile Telekomünikasyon letiflim Baflkanl n n Kurulufl, Görev ve Yetkileri Hakk nda Yönetmelik

12 XII TeflkilâtK : Gün ve 5235 say l Adlî Yarg lk Derece Mahkemeleri ile Bölge Adliye Mahkemelerinin Kurulufl, Görev ve Yetkileri Hakk nda Kanun TKY : 11 Kas m 2008 Günlü Cumhuriyet Baflsavc l klar Ve Mahkemelerce Al nacak Tan k Koruma Tedbirlerine liflkin Esas Ve Usuller Hakk nda Yönetmelik TMK : Gün ve 3713 say l Terörle Mücadele TKK : Gün ve 5726 say l Tan k Koruma Uyuflmazl k MK : Uyuflmazl k Mahkemesi Karar Uzlaflt rmay : 26 Temmuz 2007 Günlü Ceza Muhakemesi na Göre Uzlaflt rman n Uygulanmas na liflkin Yönetmelik Y. : Yönetmelik VUK : Gün ve 213 say l Vergi Usul Y BK : Yarg tay çtihad Birlefltirme Karar YTCK : Gün ve 5237 say l Türk Ceza ZiyaretY : 17 Haziran 2005 Günlü Hükümlü ve Tutuklular n Ziyaret Edilmeleri Hakk nda Yönetmelik

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat

Türk Ceza Kanunu Ceza Muhakemesi Kanunu Ceza ve Güvenlik Tedbirlerinin İnfazı Hakkında Kanun ve İlgili Mevzuat Prof.Dr. Nur Centel Koç Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof.Dr. Hamide Zafer Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza ve Ceza Muhakemesi Hukuku

Detaylı

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme

Cengiz KAYA Hâkim. Türk Hukukunda Evlat Ed nme Cengiz KAYA Hâkim Türk Hukukunda Evlat Ed nme STANBUL-2009 II Yay n No : 2139 Hukuk Dizisi : 1005 1. Bas m - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-057 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s için Türkiye deki yay n

Detaylı

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi

Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi I Yard. Doç. Dr. Faruk Kerem Giray stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Milletleraras Özel Hukuk Anabilim Dal Milletleraras Özel Hukukta Kaç r lan veya Al konan Çocuklar n adesi 5717 ve 5718 say l kanunlar

Detaylı

İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA

İDARE HUKUKU. Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA I İDARE HUKUKU Prof. Dr. YILDIZHAN YAYLA II Yay n No : 2310 Hukuk Dizisi : 1141 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL T pk 2. Bas m Eylül 2010 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-333 - 7 Copyright Bu kitab n bu bas s n

Detaylı

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI

Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI I Yrd.Doç.Dr. Oğuz Şimşek ANAYASA HUKUKUNDA KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI II Yay n No : 1949 Hukuk Dizisi : 909 1. Bask fiubat 2008 STANBUL ISBN 978-975 - 295-847 - 0 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES

TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES I Prof. Dr. Nuray EKfi Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Devletler Özel Hukuku Anabilim Dal Baflkan VATANDAfiLIK HUKUKUMUZDA TÜRKÇE OLMAYAN AD VE SOYADI MESELES II III Yay n No : 1989 Hukuk Dizisi :

Detaylı

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER

T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL AVRUPA B RL UYUM YASA PAKETLER Ankara - 2007 T.C. BAfiBAKANLIK AVRUPA B RL GENEL SEKRETERL Mustafa Kemal Mahallesi 6. Cadde No:4 06800 Bilkent / ANKARA Tel:

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu

Kent Yoksulluğu ve Gecekondu I Kent Yoksulluğu ve Gecekondu NAİL YILMAZ / YÜCEL BULUT İstanbul, 2009 Yay n No : 2225 Sosyoloji Dizisi : 03 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-143 - 2 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye

Detaylı

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası

İŞ KANUNLARI. Prof.Dr. Ali GÜZEL. Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK. Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA. M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2

Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006. 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Dr. Yusuf Ziyaeddin SÖNMEZ ANON M ORTAKLIKLARDA PAY SAH B N N ORTAKLIKTAN AYRILMA HAKKI STANBUL-2009 Yay n No : 2142 Hukuk Dizisi : 1006 1. Bas m - stanbul - May s 2009 ISBN 978-605 - 377-060 - 2 Copyright

Detaylı

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ

Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut PEHL VANLI Uzm. Metin KÜÇÜK Uzm. Hasan Ayd n OKUYAN Uzm. M. Bilge BAfiARAN Uzm. Ça lar O UZ I SPK Temel Düzey Lisanslama S navlar na Haz rl k Tüm Konular Son yasal düzenlemelere ve aç klanan s nav sorular na göre haz rlanm fl içerik Çözümlü S nav Sorular Cevapl Testler Dr. Ebubekir AYAN Dr. Davut

Detaylı

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES

I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES I Dr. Herdem BELEN GAYR MENKUL YATIRIM ORTAKLIKLARININ FAAL YETLER N N MEDENÎ HUKUK AÇISINDAN DE ERLEND R LMES II Yay n No : 1263 Hukuk Dizisi : 519 1. Bas Eylül 2002 - stanbul ISBN 975-295-144-9 Copyright

Detaylı

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4

Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335. 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 TEK DÜZEN MUHASEBE UYGULAMALARI Serbest Muhasebeci Mali Müflavir Hamza KOÇAKO LU Yay n No : 2161 flletme-ekonomi Dizisi : 335 2. Bas m - A ustos 2009 - stanbul ISBN 978-605 - 377-079 - 4 Copyright Bu kitab

Detaylı

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI

Ş KANUNLARI SOSYAL GÜVENL K KANUNLARI M. Türkiye Cumhuriyeti Anayasası I Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan

Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan Prof. Dr. Ayfle Nur BERZEK Marmara Üniversitesi..B.F. Ticaret Hukuku Ana Bilim Dal Baflkan F KR VE SINAÎ HUKUK MEVZUAT I - Kanunlar - Kanun Hükmünde Kararnameler - Yönetmelikler - Tüzükler - Uluslararas

Detaylı

2 fikenceye KARfiI USUL GÜVENCELER EL K TABI

2 fikenceye KARfiI USUL GÜVENCELER EL K TABI 2 fikenceye KARfiI USUL GÜVENCELER EL K TABI T HV Türkiye nsan Haklar Vakf fikenceye KARfiI USUL GÜVENCELER EL K TABI Derleyenler: Hülya Üçp nar Nergiz Tuba Atafl zmir, Mart 2009 Türkiye nsan Haklar Vakf

Detaylı

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER

M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER T.C. MARMARA ÜN VERS TES SOSYAL B L MLER ENST TÜSÜ HUKUK ANAB L M DALI ÖZEL HUKUK B L M DALI M LLETLERARASI ÖZEL HUKUKTA H SSE DEV RLER Ebru AKDUMAN stanbul, 2010 Yay n No : 1125 Hukuk Dizisi : 1123 1.

Detaylı

ULUSAL YARGI A I PROJES -I

ULUSAL YARGI A I PROJES -I T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2323 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1320 ULUSAL YARGI A I PROJES -I Yazarlar Yarg tay Üyesi Ali KAYA (Ünite 1-10) Ö r.gör. Meral GÜNEfi (Ünite 1-10) Editör Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi

Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi. Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER. İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi I Prof. Dr. Saibe OKTAY ÖZDEMİR İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gülçin ELÇİN GRASSİNGER İ. Ü. Hukuk Fakültesi Öğretim Üyesi TÜRK MEDENÎ KANUNU ve YÜRÜRLÜK KANUNU TÜRK BORÇLAR KANUNU II Yay

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT

4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT HARUN HAKAN BAfi Dan fltay Tetkik Hakimi EDAT YÜCEL SEYHAN Ankara dari Mahkemesi Üyesi YARGI VE KURUL KARARLARI IfiI INDA 4734 SAYILI KAMU HALE KANUNU VE LG L MEVZUAT (SON DE fi KL KLERLE) Yay n No : 1926

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI

SOSYAL GÜVENLİK KANUNLARI M. 1-2 Türkiye Cumhuriyeti Anayasası Prof.Dr. Ali GÜZEL Kadir Has Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Saim OCAK Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Yrd. Doç. Dr. Ercüment ÖZKARACA Marmara Üniversitesi

Detaylı

AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU

AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2274 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1271 AVUKATLIK VE NOTERL K HUKUKU Yazar Av. Cemalettin GÜRLER Editör Prof.Dr. Ufuk AYDIN ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay

Detaylı

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33

Çimento. flveren. Mevzuat. Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Çimento flveren Mevzuat Çimento flveren Dergisi Mevzuat Eki /// No 33 Haz rlayan Av. Füsun Gökçen 01 Ocak 2005-28 fiubat 2005 tarihleri aras Resmi Gazete de yay nlanm fl bulunan Endüstri liflkileri Konular

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2545 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1516 MEDYA HUKUKU Yazarlar Prof.Dr. Halil brahim GÜRCAN (Ünite 4) Yrd.Doç.Dr. Fatih BAYRAM (Ünite 8) Uzm.Dr. Sevil YILDIZ (Ünite

Detaylı

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER

BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Prof. Dr. Halûk N. NOMER stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi BORÇLAR HUKUKU GENEL HÜKÜMLER Gözden Geçirilmifl 8. Bas II Yay n No : 2333 Hukuk Dizisi : 1105 8. Bask - Nisan 2010 - STANBUL ISBN 978-605

Detaylı

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR.

N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. C E Z A H U K U K U D E R G S N SAN MAYIS HAZ RAN 2009 SAYI 2 TÜRK CEZA HUKUKU DERNEG TARAFINDAN ÜÇ AYDA B R YAYIMLANIR. I SUÇ VE CEZA CRIMEN E POENA CEZA HUKUKU DERG S ISSN: 1308-0474 Sahibi Türk Ceza

Detaylı