Herediter Trombofili Tan s Alan Hastalarda Aspirin ve Düşük Molekül Ağ rl kl Heparin Tedavisi ile Gebelik Sonuçlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Herediter Trombofili Tan s Alan Hastalarda Aspirin ve Düşük Molekül Ağ rl kl Heparin Tedavisi ile Gebelik Sonuçlar"

Transkript

1 Original makale Herediter Trombofili Tan s Alan Hastalarda Aspirin ve Düşük Molekül Ağ rl kl Heparin Tedavisi ile Gebelik Sonuçlar E. Didem ÖZDEMİR, Gamze S. ÇAĞLAR, Efser ÖZTAŞ, Sevim Dinçer CENGİZ Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi Dr. R dvan Ege Hast. Kad n Hast. ve Doğum Anabilim Dal, ANKARA ÖZET Amaç: Herediter trombofililer, kötü gebelik sonuçlar ve tromboembolik olaylarla ilişkili bir durumdur. Herediter trombofili gen mutasyonlar saptand ğ nda tedavi ile ilgili halen tart şmalar mevcuttur. Bulgular: Bu çal şmada polikliniğimize tekrarlayan gebelik kay plar, önceki gebeliklerinde tromboz şikayeti ve bebek istemi ile başvuran hastalar ele ald k. Yap lan taramalarda trombofili gen analizinde mutasyonlar olan 54 hasta herediter trombofili tan s ald. Takipte 42 hastan n 46 gebeliği aspirin ve düşük molekül ağ rl kl heparin tedavisi ile izlendi. Sonuç: Gebelik sonuçlar n retrospektif olarak değerlendirdik. Hastalar n tedavi almad klar önceki gebeliklerine bakt ğ m zda %81 oran nda düşük/biyokimyasal abort ve %14 erken doğum, erken membran rüptürü ve preeklampsiye bağl fetal kay p mevcuttu. Tedavi sonras ise %4,3 abortus izlenirken, canl doğum oranlar %95,6 olarak tespit edildi. Tart şma: Bu veriler ş ğ nda heparin ve aspirin tedavisi muhtemel plasental patolojiye bağl erken gebelik komplikasyonlar n azalt yor olabilir ancak intrauterin gelişme geriliğinin %25 ve oligohidramniosun %20 oran nda tespit edilmesi plasental mikrotrombüslere bağl tedavi ile önlenemeyen bir patolojiyi akla getirmektedir. Anahtar Kelimeler: Herediter trombofili; tekrarlayan gebelik kayb ; düşük; aspirin; düşük molekül ağ rl kl heparin ABSTRACT Outcome of hereditary thrombophilia managed with salicylic acid and low molecular weight heparin in pregnancy Objective: Hereditary thrombophilia is associated with adverse pregnancy outcomes and thromboembolic events during pregnancy. There is still controversy on the management and optimal treatment when gene mutations of hereditary thrombophilias are detected. Methods: Patients with a past medical history of more than two pregnancy losses and pregnancies associated with thrombosis are investigated. Fifty four patients were detected to have genetic mutations of thrombophilia. Fourty six pregnancies of 42 patients were followed and managed with salicylic acid and low molecular weight heparin when pregnancy was diagnosed. Results: Pregnancy outcomes of these cases were analyzed. Pregnancies occurring before the diagnosis of the hereditary trombophilias resulted in abortion or biochemical pregnancy in 81% and 14% of these pregnancies were complicated by preterm delivery, preterm premature rupture of membranes or preeclampsia. After the administration of salicylic acid and low molecular weight heparin, only 4,3% of these pregnancies resulted in abortion and the live birth rate was 95,6%. Conclusions: Considering the above results, salicylic acid and low molecular weight heparin therapy might help in early pregnancy complications that might be related with placental pathologies. However, intrauterine growth retardation and oligohydroamnios seen in 25% and 20% of the cases respectively, might indicate placental microthrombosis despite salicylic acid and low molecular weight heparin therapy. Key Words: Hereditary thrombophilia; recurrent pregnancy loss; abortus; aspirin; low molecular weight heparin GİRİŞ Tekrarlayan gebelik kay plar reproduktif çağdaki kad nlar n %1-5'ini etkileyen sosyal, duygusal ve ekonomik sorunlar yaratan bir sağl k sorunudur 1. Yaz şma adresi: Dr. Elif Didem ÖZDEMİR Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi Dr. R dvan Ege Hastanesi Kad n Hastal klar ve Doğum Anabilim Dal, Ankara Yaz n n geldiği tarih : Yay na kabul tarihi : Tekrarlayan düşük, 20. gebelik haftas ndan önce her bir fetüs 500 gr'dan daha az olmak kayd yla iki ve/veya üç birbirini takip eden gebelik kayb olarak adland r l r. Literatürde bakt ğ m zda her gebelik kayb ndan sonra bir sonraki gebeliğin kay p riski artmakta olup, bu oran 3 kay ptan sonra %40'a ç kmaktad r 2. Tekrarlayan düşükler multifaktöriyel nedenler ile olabilir ve etiyolojiye yönelik ileri tetkik gerektirir. Tekrarlayan gebelik kay plar n n nedenleri 87

2 E.D. Özdemir ve ark. aras nda luteal faz defektleri, annenin sistemik hastal klar (tiroid bozukluklar ve diabetes mellitus v.b.), intrauterin adezyonlar, mülleryan füzyon defektleri (uterin septum), uterin leiomyomlar, servikal yetmezlik ve enfeksiyonlar yer al r. Genetik nedenleri aras nda translokasyonlar, inversiyonlar, tekrarlayan anöploidiler, edinsel ve kal t msal trombofililer say labilir 3. Tekrarlayan gebelik kayb olan hastalarda etyoloji araşt r l rken herediter trombofili gen mutasyonlar da taranmal d r. Gebelik kayb veya tekrarlayan gebelik kay plar olan hastalarda trombofili insidans literatürde %3 ile %42 aras nda değişmektedir 4. Pek çok metaanaliz ve sistemik derlemede tekrarlayan düşüklerde trombofili prevalans daha yüksek bildirilmiştir 5. Gebelik başl baş na hiperkoagulabilite ortam yaratan fizyolojik değişikliklerin oluştuğu bir süreçtir 6. Bu hiperkoagulabilite durumu doğum esnas ndaki aş r kanamay önlemeye yönelik vücudun bir savunma sistemidir 7. Edinsel ve kal t msal trombofili varl ğ gebelik s ras nda bu dengeyi istenmeyen venöz tromboembolizm ve kötü gebelik sonuçlar yönüne çevirebilir 7. Kal t msal trombofililer faktör V Leiden (1691G-A), protrombin (faktör II, 20210G-A) ve metilentetrahidrofolat redüktaz (MTHFR) geninde 677C-T polimorfizmi, antitrombin III, protein S ve protein C yetmezliği ve benzeri gen mutasyonlar n içerir 3. Bu gen mutasyonlar otozomal dominant kal t l r. MTHFR geni 1. kromozomun k sa kolunda yer al r. Bu genin ürünü olan enzim metionin metobolizmas nda, DNA metilasyonunda karbon taş y c s olarak görev al r 8-9. MTHFR'nin en s k görülen mutasyonu 677. pozisyonundaki sitozin ile timinin tek baz mutasyonudur (C-T). Bu değişim gen ürünü olan enzimin termolabilitesine ve dolay s yla enzim aktivitesinde azalmaya yol açar 10. Diğer bir s k görülen mutasyon da pozisyonunda bulunan adeninin tek baz mutasyonu ile sitozine dönüşümüdür. MTHFR gen mutasyonu insidans n n saptanmas için birçok populasyonda çal ş lm ş, bu çal şmalarda MTHFR 677C-T mutasyonu Afrika kökenli Amerikan ve Güney Amerikal lar da %1, Beyaz rkta %5,8, Çinliler de %10 olarak saptanm şt r Güleç ve ark.'n n gerçekleştirdiği bir çal şmada Türk toplumunda MTHFR 677 C-T mutasyonu homozigotlar için %5, heterezigotlar için %35 olarak saptanm şt r 13. MTHFR A 1298 C için yap lan çal şmalarda s kl ğ %1-12 aras nda değişirken, Türkiye'de bu s kl k %6 oran nda bulunmuştur 13. Düşükleri olan kad nlarda faktör V Leiden prevalans %7,1 iken genel populasyonda %4-5'tir 14. Tekrarlayan düşükleri olan ve daha sonra gebe kalan Faktör V Leiden mutasyonu olan kad nlarda, olmayan kad nlara göre canl doğum oranlar daha düşüktür (%37,5 vs %69,3, s ras yla) 15. Tekrarlayan düşükler nedeni ile başvuran hastalarda etiyoloji araşt r l rken sadece herediter trombofili saptanmas durumunda tedavi uygulanmas gerekliliği ve tedavi protokolu ile ilgili halen tart şmalar mevcuttur. Bu çal şmada polikliniğimize infertilite ve tekrarlayan gebelik kay plar ile başvuran hastalardan yap lan taramada trombofili gen mutasyonu saptanm ş olanlar incelendi. Bu hastalardan takipte gebelik testi pozitifleşenlere, aspirin ve düşük molekül ağ rl kl heparin tedavisi verilip yeni gebeliklerinin sonuçlar değerlendirildi. MATERYAL ve METOT Bu çal şma Ufuk Üniversitesi T p Fakültesi Etik kurul onay al nd ktan sonra Ekim 2008-Ekim 2010 tarihleri aras nda Kad n Hastal klar ve Doğum A.D. yap ld. Polikliniğine başvuran hasta dan infertilite ve/veya tekrarlayan düşükleri, daha önceki gebeliğinde venöz tromboemboli öyküsü olanlara ileri tetkik yap ld. Bu hastalar n Faktör V Leiden (1691G-A), Protrombin (Faktör II, 20210G- A) ve Metilentetrahidrofolat redüktaz geninde 677C-T polimorfizmi başta olmak üzere homozigot ve heterozigot mutasyonlar tarand. Bu mutasyon analizleri için periferik venöz kan örneği EDTA'l tüpe al nd ve genomik DNA standart metodlar ile ektrakte edildi ve microarray teknolojisi ile mutasyonlar saptand 14,15. Yap lan taramalarda gen analizinde mutasyon saptanan 54 hasta vard. Bu hastalar herediter trombofili tan s ile izleme al nd. Takipte 42 sinin gebe kald ğ bulundu ve bu 42 hastan n 46 gebeliği izleme al nd. Gebe kalan hastalar gebe polikliniğinde takibe al nd. Hastalar n demografik bilgileri öğrenildi. Daha önceki gebeliklerinde gelişen komplikasyonlar (intrauterin gelişme geriliği, preterm eylem, preeklampsi, oligohidramnios, erken membran rüptürü, tromboz ve intrauterin fetal ölüm) kaydedildi. Hastalar n hiçbiri daha önceki gebeliklerinde antikoagülan tedavi almam şt. Bu gebeliklerinde gebe kalmadan önce aspirin 100 mg (Bayer Türk Kimya San. Tic. Ltd. Şti) başland ve doğuma üç hafta kalana kadar devam edildi. Gebe kal nca tedaviye Enoxaparin Sodyum 4000 Anti-XA IU/0,4 ml (Clexane 4000 Anti-XA IU/0,4 ml, Sanofi-Aventis Pharma San. Tic. Ltd. Şti, Türkiye) günde tek doz eklendi ve postpartum 3. haftaya kadar kullan ld. Takipte Anti-Xa düzeyi monitorize edilmedi. Gebe takibinde haftalarda ikili ve haftalar aras nda üçlü tarama testleri yap ld haftalar aras nda fetal anomali taramas yap ld. Tarama testlerinde veya detayl ultrasonografide yüksek risk saptanan gebelere 88 88

3 Yeni T p Dergisi E.D. 2011;28(2):87-91 Özdemir ve ark. amniosentez yap ld gebelik haftas nda 50 gr şeker yükleme testi yap ld. 32. gebelik haftas na kadar hastalar ayl k, gebelik haftas nda 15 gün ara ile, gebelik haftalar aras nda haftal k ve 38. gebelik haftas ndan sonra haftada 2 kere polikliniğe kontrole çağr ld lar. 32. gebelik haftas ndan sonra umblikal arter ve middle cerebral arter end diastolik ak m doppleri (3,5- MHz probe, Logic7, GE, ABD) ultrasonografi ile tüm gebelere uyguland. Hastalar n şimdiki gebeliğinde gelişen preterm eylem (37 hafta alt nda doğum), oligohidramnios (amnion s v indeksinin 50 ml az olmas ), intrauterin gelişme geriliği (kendi gestasyonel yaş için gerekli ağ rl ğ n 10. persentil alt nda kalmas ), preeklampsi, intrauterin fetal ölüm ve gelişen diğer komplikasyonlar takip edildi. Hastalar n doğum şekilleri, doğum haftalar, bebeğin cinsiyeti, kilosu ve percentili not edildi. Elde edilen veriler bilgisayarda SSPS program kullan larak analiz edildi. Sonuçlar say sal, ortalama±sd ve yüzde değerleri olarak gösterildi. BULGULAR Hastalar n (n=54) ortalama yaş 29,42±4,87 (minimum 19, maximum 40) idi. Hastalar n gebelik medyan say lar 2 (min:1-max:5) ve medyan abortus say s 2 (minimum 1, maximum 4) idi. Sekonder infertilite ise %16,6 (9/54) oran nda mevcuttu. Toplam 54 hastan n saptanan trombofili mutasyonlar Tablo 1 dedir. Çal şmaya dahil edilen 54 hastan n tan dan önceki tedavi almam ş 85 gebeliği incelendiğinde %78,8 (67/85) 20 hafta alt nda düşük, %4,7 (4/85) ektopik gebelik, %2,3 (2/85) biyokimyasal gebelik ile sonuçland ğ görüldü. Bu gebeliklerde %8,2 (7/85) erken doğum, %4,7 (4/85) erken membran rüptürü mevcuttu. Oligohidroamnios ve intrauterin gelişme geriliği %2,3 (2/85) oran nda izlendi. Bir hastada preeklampsi nedeni ile 39. haftada intrauterin fetal ölüm öyküsü %1,1 (1/85) vard. Gebelikte alt ekstremitede venöz tromboz ise %3,5 (3/85) oran nda mevcuttu. Herediter trombofili tan s konduktan sonra takipte 42 hastan n 46 gebeliği oldu. Geri kalan 12 hasta halen sekonder infertildir. Gebe kalan 42 hastan n 9 (%21,4) unun gebelikleri şu anda >18 hafta olarak halen sürmektedir. Gebelerin hepsi aspirin ve düşük molekül ağ rl kl heparin tedavisi ald. Bu gebelikler incelendiğinde 4 hastada ikiz gebelik mevcuttu. Takip edilen gebeliklerde 3 fetus (%6) (bir ikiz eşi, iki tek gebelikte) <12 haftada intrauterin fetal ölüm ile sonuçland. Ultrasonografide bir hastada koroid pleksus kisti, diğer bir hastada ise trikuspit yetmezliği, perikardial effuzyon ve cavum septum et vergae patolojileri saptand. Diğer bak lan 33 gebeliğin fetal anomali taramalar normaldi. Fetal anomali taramalar nda ve biyokimyasal tarama testlerinde risk saptanan 7 gebeye (%20) amniosentez uyguland. Sonuçlar normal karyotip olarak rapor edildi. Doğum ile sonuçlanan 35 gebeliğin 12 tanesinde (%34,2), bunlar n 3 tanesi çoğul gebelikti, preterm eylem tehdidi gelişti. İki ikiz gebelik ve iki tek gebelik 37 haftadan önce doğum yapt. Preterm doğum oran tek gebeliklerde %5,7 idi. Toplam 35 gebeliğin 7'sinde (%20) oligohidramnios saptand. Gebeliklerin hiç birinde preeklampsi saptanmad. Toplam 35 gebeliğin 9 tanesinde (%25,7) intrauterin gelişme geriliği saptand. Ancak 32. gebelik haftas ndan sonra bak lan umblikal ve middle serebral arter dopplerinde normal ak m paterni gözlendi. Ek olarak, 4 hastada gestasyonel diabet saptand. Bu gebeliklerin 31 tanesi (%88,5) sezaryen ile 4 tanesi (%11,4) vajinal yol ile doğum yapt. Sezaryen endikasyonlar aras nda elektif sezaryen %39 (n=12), eski sezaryen ve geçirilmiş uterin cerrahi %16 (n=5), intrauterin gelişme geriliği ve oligohidramnios %16 (n=5), malprezentasyon, sefalopelvik uyumsuzluk ve çoğul gebelik %16 (n=5), diğer endikasyonlar (plasenta previa, fetal distress, ilerlemeyen eylem) ise %11,4 (n=4) oran nda mevcuttu. Ortalama doğum kilolar 3008 gr±516 (min:2100 max:4250) idi. Hastalar n doğum haftas ortalama 38±1,21 haftada (min:34 hafta, max:40 hafta) idi. Doğan bebeklerin 22'si (%57,8) erkek ve 16's (%42,1) k zd. Tablo 1. Hastalarda saptanan mutasyonlar ve oranlar Mutasyon n % MTHFR 677 C-T veya 1298 A-C Heterozigot 22 40,7 MTHFR 677 C-T veya 1298 A-C Homozigot Faktör 5 H 1299 R Heterozigot, MTHFR ,2 A-C Homozigot MTHFR 677 C-T veya 1298 A-C Heterozigot, 4 7,4 diğer mutasyonlar* Faktör 5 Heterozigot ve MTHFR 677 C-T 3 5,5 Heterozigot, diğer mutasyonlar* Protein C ve S eksikliği 2 3,7 Faktör 5 Heterozigot, MTHFR 677 C-T 2 3,7 Heterozigot Faktör 5 Heterozigot, diğer mutasyonlar* 1 1,8 Faktör G-A Heterozigot 1 1,8 MTHFR 1298 A-C Homozigot, Faktör 5 Homozigot 1 1,8 MTHFR: Metilentetrahidrofolat Redüktaz *Faktör 13 V34L, β fibrinojen 455 GA, Faktör 2 G 20210A, PAI 4G-5G TARTIŞMA Gebelik hiperkoagulabilite ortam yaratan fizyolojik değişikliklerin oluştuğu bir süreçtir 6. Gebelikte mevcut olan bu hiperkoagulabilite durumunu ağ r

4 E.D. Özdemir ve ark. laşt ran kazan lm ş veya edinsel risk faktörleri, muhtemel bir plasental mikrotrombüs durumu oluşturup, kötü gebelik sonuçlar oluşturabilir. Kal t msal trombofili gibi bir risk faktörü olan hastalarda intrauterin gelişme geriliği, oligohidramnios ve preeklamsi gibi gebelik komplikasyonlar artm ş tromboz, infaktlar ve uteroplasental yetmezliğe bağl olarak görülebilir 16. Bu sonuçlar daha çok vaka-kontrol çal şmalar na dayanmakta olup, metaanaliz sonuçlar tart şmal d r 15. Yap lan çal şmalarda, kal t msal trombofililerin ölü doğum ve intrauterin gelişme geriliği riskini artt rd ğ, gebeliğinde ağ r preeklampsi geçiren olgular n %50'sinde pozitif bulunduğu gösterilmiştir İntrauterin gelişme geriliğinin, kal t msal trombofililerle aras ndaki ilişki sadece baz vaka kontrol çal şmalar nda farkedilmiştir 20. Kal t msal trombofililer fetal kay pla olduğu kadar arteryiel ve venöz trombozlarla da ilişkili olan heterojen bir grup genetik bozukluktur 28. Maternal tromboembolik ataklar trombofilisi olan hastalarda normal populasyona göre 8 kat artm şt r 29. Gebelik öncesi tromboembolik olay geçirenlerin, gebeliklerinde profilaktik heparin almalar uygun olabilir 21. Tromboembolik olaylar n oluşmas gebelik, ekzojen östrojen, immobilite, obezite, cerrahi, enfeksiyon, travma ve diğer trombofililerin varl ğ gibi eşlik eden predispozan faktörlerin varl ğ na yüksek oranda bağ ml d r. Fakat riski modifiye eden en önemli faktör venöz tromboz için özgeçmiş ve soygeçmiştir 30. Bizimde 3 hastam z n önceki gebeliklerinde haftalar nda tromboz gelişmişti. Çal şma grubunda önceki gebeliklerinde %3,5 oran nda mevcut olan derin ven trombozu heparin tedavisi sonras hiçbir hastada tekrarlamam şt r. Akbaş ve Erol'un yapm ş olduklar derlemede kal tsal trombofili ve gebelik konusu tart ş lm şt r. Yazarlar, kal t msal trombofilisi olsun olmas n, gebeliklerinde tromboembolik olay geçirenlerin en az 4 ay süre ile tedavi dozunda heparin ve ard ndan profilaktik dozda heparin tedavisi almas gerekliliğinden bahsetmişlerdir 21. Antitrombin III eksikliği olanlara gebelikleri boyunca ayarlanm ş doz heparin verilmelidir. Ancak protein C, protein S eksikliği, Faktör V Leiden ve protrombin mutasyonu olanlar ve daha önce tromboembolik olay/ kötü gebelik hikayesi olmayanlara gebelikleri boyunca heparin ile profilaksi verilmesi tart şmal d r ve konu ile ilgili net sonuçlar yoktur 22. Heparin, plasental geçişi olmayan ve dolay s yla gebelikte tercih edilen bir antikoaguland r. Gebelik esnas nda hastan n kilo al m na göre doz art m na gidilebilir. Uzun süre heparin kullan m na bağl gelişen osteoporoz ve trombositopeni bu hastalarda oluşabilecek problemlerdir. Antikoagülan tedavide standart heparine göre düşük molekül ağ rl kl heparinler yar ömürleri uzun olduğu için günde tek doz verilirler. Osteoporoz ve trombositopeni riski de düşük molekül ağ rl kl heparinlerde daha azd r 21. Bizim hasta grubumuzda 9 ayl k tedavi sürecinde trombositopeniye rastlanmad ancak kemik dansitometrisi uygulanmad ğ ndan osteoporoz aç s ndan yorum yapmak mümkün olmad. Düşük doz aspirin ve/veya düşük molekül ağ rl kl heparin profilaksisi uygulayan ve gebelik sonuçlar n daha önceki gebeliklerinin sonuçlar ile k yaslayan, randomize olmayan az say da çal şma, profilaksinin yararl olabileceğini göstermektedir Gris ve ark. randomize çal şmalar nda, kal t msal trombofilisi ve 10. gebelik haftas üzerinde en az 1 fetal kayb olan 160 gebenin 40' na düşük molekül ağ rl kl heparin, 40' na da düşük doz aspirin profilaksisi uygulam ş, düşük molekül ağ rl kl heparin profilaksisi uygulanan gebelerde canl doğum oran n n (%86 vs %29) anlaml olarak yüksek olduğunu saptam şlard r 27. Biz de bu çal şmada kal t msal trombofilisi olan ve gebe kalan hastalara düşük molekül ağ rl kl heparin ve aspirin başland k. Hastalar n ortalama yaş 29 olmas na rağmen tedavi almad klar önceki gebeliklerine bakt ğ m zda %81,1 oran nda düşük/biyokimyasal abort ve %14,1 erken doğum, erken membran rüptürü ve preeklampsiye bağl fetal kayb n mevcut olduğunu gördük. Bu hastalar n anne ve baba karyotipi normal olmas na rağmen abort materyallerinde karyotip analizi mevcut olmay p, etiyolojide herediter trombofili gen mutasyonlar saptad k. Düşük molekül ağ rl kl heparin ve aspirin tedavisi sonras oluşan ve bu tedavi ile takip edilen gebeliklerde %4,3 abort gelişti. Diğer gebelik komplikasyonlar (preterm doğum ve erken membran rüptürü) tedavi öncesi %12,9 oran nda iken tedavi sonras %5,7 preterm doğum izledik. Tedavi sonras canl doğum oran %95,7 olarak tesbit edildi ancak ayn özellikleri taş yan tedavi almam ş bir hasta kontrol grubu olmad ğ için bu sonuçlar tart şmal d r. Düşük molekül ağ rl kl heparin ve aspirin tedavisi perinatal sonuçlar düzeltiyor gibi gözükse de bu hasta grubunda intrauterin gelişme geriliği %25,7 ve oligohidramnios %20 oran nda mevcuttu. Gebeliklerin hiçbirinde preeklampsi izlenmedi. Hastalar n 32. haftadan sonra takibinde bak lan umblikal arter ve middle cerebral arter end diastolik ak m dopplerleri normaldi. Bu veriler ş ğ nda heparin ve aspirin tedavisi muhtemel plasental patolojiye bağl erken gebelik komplikasyonlar n azalt yor olabilir, ancak intrauterin gelişme geriliğinin %25,7 ve oligohidramniosun %20 oran nda tesbit edilmesi plasental mikrotrombüslere bağl düşük molekül ağ rl kl heparin tedavisi ile önle

5 E.D. Özdemir ve ark. nemeyen bir patolojiyi akla getirmektedir. Bu çal şmada verilen düşük molekül ağ rl kl heparin Enoxaparin Sodyum olup, 4000 Anti-XA IU/0,4 ml dozda verilmiştir. Literatürde ilaç kullan m n faydas tart ş lmakta iken, çal şmalarda heparin tedavisi alan benzer hastalarda farkl düşük molekül heparinler ve farkl dozlar kullan lm şt r. Bu nedenle intrauterin gelişme geriliği ve oligohidramnios gibi geç gebelik komplikasyonlar n önlemek amac ile verilebilecek optimum ilaç dozu ve şekli hakk nda yorum yapmak mümkün değildir. Plasental patolojilere bağl gebelik komplikasyonlar nda morbidite ve mortalite yüksektir. Herediter trombofililerde de plasental patolojilere bağl gebelik komplikasyonlar gelişmektedir. Plasental vasküler komplikasyonlarda doku faktörü ve doku faktörü yolu inhibitörü aras ndaki denge bozulur, doku faktörü yolu inhibitörü düzeyleri azal r. Düşük molekül ağ rl kl heparin plasental düzeyde trofoblastlarda bu dengeyi sağlar 1. Ancak, plasental patolojilere bağl gebelik komplikasyonlar nda antikoagülan tedavinin yararl l ğ n gösteren kan tlar çok s n rl d r. Bu hastalarda antepartum antikoagülan profilaksisinin gebelik kay plar n önleyebileceğini savunanlar olsa da, bu sonuçlar küçük randomize çal şmalara dayanmaktad r 31. Ne yaz k ki, önceki gebeliğinde preeklampsi, intrauterin gelişme geriliği, dekolman geçiren trombofilik hastalarda antikoagülan tedavinin sonuçlar n gösteren randomize kontrollü çal şma yoktur. Her ne kadar erken gebelik komplikasyonlar n önlüyor gibi gözükse de, rutin kullan ma girmeden önce düşük molekül ağ rl kl heparin ve aspirin tedavisinin bu hastalarda uygulanmas gerekliliği ile ilgili daha fazla bilimsel kan ta ihtiyaç vard r. Tedavinin yarar ile ilgili somut kan tlara ulaş ld ktan sonra uygulanacak ilaç şekli ve dozu belirlenmelidir. Tekrarlayan gebelik kay plar olan ve anksiyete ile başvuran bu hasta grubunda yarar zarar oran gözetilerek bu tedavi önerilebilir. Bu çal şma sonuçlar na göre, heparin ve aspirin tedavisi ile bu hasta grubunda gebelik kay plar oldukça az, canl doğum oranlar yüksek olsa da kontrol grubu olmad ğ için kesin yorum yapmak mümkün değildir. REFERANSLAR 1. Brenner B. Should thromboprophylaxis be used in hereditary thrombophilias with RPL? in: Ja Carp H, editors. 1st ed. Recurrent Pregnancy Loss Causes, Controversies and Treatment. Taylor&Francis 2007; p: Backos M, Regan L. Recurrent Miscarriage. in: James DK, Steer PJ, Weiner CP, Gonik B, editors. 3rd ed. High risk pregnancy. Saunders: Elsevier 2006; p: Simpson JL, Jaun aux ERM. Pregnancy loss. in: Gabbe SG, Niebyl JR, Simpson JL, editors. 5th ed. Obsterics Normal and Problem Pregnancies. Churchill Livingstone: Elsevier 2007; p: Inbal A, Ja Carp H. Defects in coagulation factor leading to recurrent pregnancy loss. in: Ja Carp H, editors. 1st ed. Recurrent Pregnancy Loss Causes Controversies and Treatment. Taylor&Francis 2007; p: Lindqvist PG. Should thromboprophylaxis be used in hereditary thrombophilias with RPL? Against. in : Ja Carp H, editors. 1st ed. Recurrent Pregnancy Loss Causes, Controversies and Treatment. Taylor&Francis 2007; p: Rodger MA, Paidas M, McLintock C, Middeldorp S, Kahn S, Martinelli I, et al. Inherited thrombophilia and pregnancy complications revisited. Obstet Gynecol 2008;112(2 Pt 1): Patnaik MM, Haddad T, Morton CT. Pregnancy and thrombophilia. Expert Rev Cardiovasc Ther 2007;5(4): Xu WH, Shrubsole MJ, Xiang YB, Cai Q, Zhao GM, Ruan ZX, et al. Dietary folate intake, MTHFR genetic polymorphisms, and the risk of endometrial cancer among Chinese women. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2007;16(2): Paynter RA, Hankinson SE, Hunter DJ, De Vivo I. No association between MTHFR 677 C->T or 1298 A->C polymorphisms and endometrial cancer risk. Cancer Epidemiol Biomarkers Prev 2004;13(6): Kang SS, Wong PW, Susmano A, Sora J, Norusis M, Ruggie N. Termolabile methylenetetrahydrofolate reductase:an inherited risk factor for coroner artery disease. Am J Hum Genet 1991;48(3): Wainfan E, Poirier LA. Methyl groups in carcinogenesis: effects on DNA methylation and gene expression. Cancer Res 1992;1;52(7 suppl): 2071s-2077s. 12. Sharp L, Little J. Polymorphism in genes involved in folate metabolism and colorectal neoplasia: a HuGE review. Am J Epidemiol ;159(5): Gülec S, Aras O, Akar E, Tutar E, Ömürlü K, Avci F, et al. Methylenetetrahydrofolate reductase gene polymorphism and risk of premature myocardial infarction. Clin Cardiol 2001;24(4): Souza SS, Ferriani RA, Pontes AG, Zago MA, Franco RF. Factor V leiden and factor II G20210A mutations in patients with recurrent abortion. Hum Reprod 1999;14(10): Rai R, Backos M, Elgaddal S, Shlebak A, Regan L. Factor V Leiden and recurrent miscarriage-prospective outcome of untreated pregnancies. Hum Reprod 2002;17(2): Ogueh O, Chen MF, Spurli G, Benjamin A. Outcome of pregnancy in women with hereditary thrombophilia. Int J Gynaecol Obstet 2001;74 (3): Preston FE, Rosendaal FR, Walker ID, Briet E, Berntorp E, Conard J, et al. Increased fetal loss in women with heritable thrombophilia. Lancet 1996;5;348(9032): Dekker GA, de Vries JI, Doelitzch PM, Huijgens PC, von Blomberg BM, Jakobs C, et al. Underlying disorders associated with severe earlyonset preeclampsia. Am J Obstet Gynecol 1995;173(4): Lindoff C, Ingermarsson I, Martinsson G, Segelmark M, Thysell H, Astedt B. Preeclampsia is associated with a reduced response to activated protein C. Am J Obstet Gynecol 1997;176(2): Facco F, You W, Grobman W. Genetic thrombophilias and intrauterine growth restriction: a meta-analysis. Obstet Gynecol 2009;113 (6): Akbaş F, Oral E. Kal tsal trombofili ve gebelik. Perinatoloji Dergisi 2002;10(1): Lockwood CJ. Heritable coagulopathies in pregnancy. Obstet Gynecol Surv 1999;54(12): Brenner B, Hoffman R, Blumenfeld Z, Weiner Z, Younis JS. Gestational outcome in thrombophilic women with recurrent pregnancy loss treated with enoxaparin. Thromb Haemost 2000;83(5): Grandone E, Brancaccio V, Colaizzo D, Scianname N, Pavone G, Di Minno G, et al. Preventing adverse obstetric outcomes in women with genetic thrombophilia. Fertil Steril 2002;78(2): Kupferminc MJ, Peri H, Zwang E, Yaron Y, Wolman I, Eldor A. High prevalence of the prothrombin gene mutation in women with intrauterine growth retardation, abruptio placentae and second trimester loss. Acta Obstet Gynecol Scand 2000;79(11): Paidas MJ, Ku DH, Arkel YS. Screening and management of inherited thrombophilias in the setting of adverse pregnancy outcome. Clin Perinatol. 2004;31(4): Gris JC, Mercier E, Quere I, Lavigne-Lissalde G, Cochery-Nouvellon E, Hoffet M. Low-molecular-weight heparin versus low-dose aspirin in women with one fetal loss and a constitutional thrombophilic disorder. Blood May 15;103(10): Kocher O, Cirovic C, Malynn E, Rowland CM, Bare LA, Young BA, et al. Obstetric complications in patients with hereditary thrombophilia identified using the LCx microparticle enzyme immunoassay: a controlled study of 5,000 patients. Am J Clin Pathol 2007;127(1): Girling J, de Swiet M. Inherited thrombophilia and pregnancy. Curr Opin Obstet Gynecol 1998;10(2): Zotz RB, Gerhardt A, Scharf RE. Inherited thrombophilia and gestational venous thromboembolism. Womens Health (Lond Engl) 2007;3 (2): Dao V, Rodger M. Anticoagulants to prevent placenta-mediated pregnancy complications: a review of current evidence. Curr Opin Hematol 2009;16(5):

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD.

Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili. Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Plasenta ilişkili gebelik komplikasyonları ve trombofili Dr. Kadir Acar Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Erişkin Hematoloji BD. Trombofili nedir? Trombofili tromboza eğilim oluşturan durumları tanımlamakta

Detaylı

HEREDITARY THROMBOPHILIAS AND LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN (HEREDİTER TROMBOFİLİLERDE DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN KULLANIMI)

HEREDITARY THROMBOPHILIAS AND LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN (HEREDİTER TROMBOFİLİLERDE DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN KULLANIMI) HEREDITARY THROMBOPHILIAS AND LOW MOLECULAR WEIGHT HEPARIN (HEREDİTER TROMBOFİLİLERDE DÜŞÜK MOLEKÜLER AĞIRLIKLI HEPARİN KULLANIMI) Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum

Detaylı

Trombofili saptanan gebelerde perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi

Trombofili saptanan gebelerde perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi Araştırma / Clinical Investigation DOI: 10.4274/tjod.60437 Trombofili saptanan gebelerde perinatal sonuçlarının değerlendirilmesi The evaluation of perinatal outcomes in pregnancies complicated with thrombophilias

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi Ekim 2012, İstanbul

Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi Ekim 2012, İstanbul Doç. Dr. Ahmet Gül MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul Obstetrik Pratiğinde Trombofili Taramalarını Kime, Nasıl Yapalım? Trombofili Kalıtsal Edinsel Literatür ve Kadın-doğum birliklerinin önerileri

Detaylı

TROMBOFİLİ TARAMASI VE TEDAVİSİ. Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D.

TROMBOFİLİ TARAMASI VE TEDAVİSİ. Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. TROMBOFİLİ TARAMASI VE TEDAVİSİ Dr. Aytül Çorbacıoğlu Esmer İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.B.D. Gebelikte niçin önemli? Gebelikte fizyolojik hiperkoagulopati Faktör II, VII, VIII,X,

Detaylı

Doç. Dr. Ahmet Gül TJOD İstanbul, Ocak 2013. Not: Bu sunum daha önce MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul da yapılmıştır

Doç. Dr. Ahmet Gül TJOD İstanbul, Ocak 2013. Not: Bu sunum daha önce MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul da yapılmıştır Doç. Dr. Ahmet Gül TJOD İstanbul, Ocak 2013 Not: Bu sunum daha önce MFTP Kongresi 11-14 Ekim 2012, İstanbul da yapılmıştır Trombofili etkenleri ve gebelik Kalıtsal trombofili Faktör V Leiden Prothrombin

Detaylı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı

Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi. Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Tromboz ve Tromboproflaksi Dr Şahika Zeynep Akı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Hematoloji Bilim Dalı Gebelikte Ölüm Nedenleri Roos- Hesselink JW Heart 2009 Gebelikte Tromboembolik Olay Epidemiyoloji

Detaylı

Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü. Dr. Ayhan SUCAK

Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü. Dr. Ayhan SUCAK Trombofili nin Tekrarlayan Gebelik Kayıplarındaki Rolü Dr. Ayhan SUCAK www.tmftpkongre2012 Tekrarlayan gebelik kaybı TANIM European Society for Human Reproduction and Embryology 20 haftalık amenoreden

Detaylı

Komplikasyonlu gebeliklerde trombofili

Komplikasyonlu gebeliklerde trombofili JCEI / 2013; 4 (4): 497-502 Journal of Clinical and Experimental Investigations doi: 10.5799/ahinjs.01.2013.04.0332 ÖZGÜN ARAŞTIRMA / RESEARCH ARTICLE Komplikasyonlu gebeliklerde trombofili Thrombophilia

Detaylı

GEBELİK KAYIPLARINDA TROMBOFİLİ. Yrd. Doç. Dr. Emine TÜREN DEMİR N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve ABD

GEBELİK KAYIPLARINDA TROMBOFİLİ. Yrd. Doç. Dr. Emine TÜREN DEMİR N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve ABD GEBELİK KAYIPLARINDA TROMBOFİLİ Yrd. Doç. Dr. Emine TÜREN DEMİR N.E.Ü Meram Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve ABD Tekrarlayan Gebelik Kaybı 20/24 haftadan önce ardışık 3 veya fazla gebelik kaybı (intrauterin

Detaylı

TROMBOFİLİ ve TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI. Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Hematoloji 2004

TROMBOFİLİ ve TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI. Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Hematoloji 2004 TROMBOFİLİ ve TEKRARLAYAN GEBELİK KAYBI Dr. Mustafa ÇETİN Erciyes Hematoloji 2004 1 Plasental dolaşım Yeterli ve sürekli bir plasental dolaşım başarıyla sonuçlanacak bir gebeliğin temel şartıdır. 2 Plasental

Detaylı

11-14. GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ

11-14. GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ 11-14. GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ Prof. Dr. Sermet Sağol Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum AD Perinatoloji RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ PREEKLAMPSİ SGA (PE olmadan)

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ

11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ 11-14 GEBELİK HAFTALARINDA, RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ Prof. Dr. Sermet Sağol Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Kadın Hast. ve Doğum AD Prerinatoloji RİSKLİ GEBELİKLERİN ÖNGÖRÜSÜ SGA (PE olmadan) PREEKLAMPSİ

Detaylı

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması

İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması İleri Anne Yaşı ve Gebelik Komplikasyonları İlişkisinin Araştırılması Itır Aktürk, Sena Bahadıroğlu, S. Gayenur Büyükberber, Sümeyye Gürbüz Danışman: Prof. Dr. Filiz F. (Bilgin) Yanık ÖZET Bu çalışmada

Detaylı

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD

Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Progesteronun Preterm Doğumları ve Düşüğü Önlemede Yeri Var mıdır? Prof. Dr. Feride Söylemez A.Ü.T.F Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Erken doğum: İlk bir yılda görülen infant ölümlerinin %35 inin nedeni

Detaylı

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ

GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ GEBELİK SIRASINDA MATERNAL VE FETAL SAĞLIĞIN YÜKSELTİLMESİ Doğuma Hazırlık Doğum Öncesi Eğitim Fetal Aktivitenin İzlenmesi Göğüs Bakımı Emzirmeye

Detaylı

ARAfiTIRMA (Clinical Investigation) TEKRARLAYAN GEBEL K KAYBINDA AKT VE PROTEiN C D RENC, ENDOJEN ANT KOAGÜLANLAR VE KOAGULASYON PARAMETRELER Gökalp ÖNER 1, ptisam pek MÜDERR S 1, Çetin SAATÇ 2 1 Erciyes

Detaylı

The Fetal Medicine Foundation

The Fetal Medicine Foundation Erken Term Dönemde İntrauterin Büyüme Geriliği Olan Fetuslarda Neonatal Asidozu Öngörmede Orta Serebral Arter Tepe Akım Hızı ve Serebroplasental Oranın Kullanımı Rauf Melekoğlu Ayşe Gülçin Baştemur Sevil

Detaylı

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar

Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Prof. Dr. Sabahattin ALTUNYURT Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Perinatoloji BD 2016 İzmir Gebelikte Viral Enfeksiyonlar Gebelikte geçirilen

Detaylı

Preeklampside Genetik Trombofilik Belirteçler

Preeklampside Genetik Trombofilik Belirteçler ZKTB Özet: Amaç: Preeklampsi ile trombofilinin genetik belirteçlerinden olan polimorfizmi, Faktör V Leiden mutasyonu ve gen mutasyonu arasındaki olası ilişkiyi incelemeyi; hafif ve ağır preeklamptik olgularda

Detaylı

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır.

Bebekte doğum öncesinde kromozomsal ve genetik anormalliklerin tespiti amacıyla yapılır. AMNİYOSENTEZ Gebelik sırasına bebeğin genetik hastalıkları ve doğumsal anormalliklerini tespit amacıyla doğum kesesinden alınan sıvının incelenmesidir. Doğum kesesinden alınan küçük miktarda sıvıdan çalışılan

Detaylı

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya

Gebelikte diyabet taraması. Prof. Dr. Yalçın Kimya Gebelikte diyabet taraması Prof. Dr. Yalçın Kimya Gestasyonel diyabet İlk defa gebelik sırasında saptanan diyabet Diagnosis and classification of diabetes mellitus. Diabetes Care 2010;33(Suppl 1):S62 9.

Detaylı

Çukurova Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adana 2

Çukurova Üniversitesi, Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniği, Adana 2 Araştırmalar / Researches DOI: 10.5350/BTDMJB201511406 Açıklanamayan İnfertilite Etiyolojisinde Olası Risk Faktörü Olarak Herediter Trombofilinin Yeri Fikriye Işıl Adıgüzel 1, Cevdet Adıgüzel 2, Sevtap

Detaylı

PRETERM-POSTTERM EYLEM

PRETERM-POSTTERM EYLEM PRETERM-POSTTERM EYLEM PRE-TERM EYLEM PRETERM EYLEM; Doğum ağırlığı dikkate alınmaksızın, gebenin son adetinin ilk gününden itibaren 20-37. haftalar arasında eyleme girmesi ve bu eylem ile servikal açıklık

Detaylı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Preeklampsi Hipertansiyon (>140/ 90) ve Proteinüri (>0.3 g / 24-s) > 20 gebelik hafta En sık medikal komplikasyon

Detaylı

Gebelik ve Trombositopeni

Gebelik ve Trombositopeni Gebelik ve Trombositopeni Prof.Dr. Sermet Sağol EÜTF Kadın Hast. ve Doğum AD Gebelik ve Trombositopeni Kemik iliğinde megakaryosit hücrelerinde üretilir. Günde 35.000-50.000 /ml üretilir. Yaşam süresi

Detaylı

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi

Hepatit C. olgu sunumu. Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi Hepatit C olgu sunumu Uz. Dr. Hüseyin ÜÇKARDEŞ Bilecik Devlet Hastanesi BİLECİK DEVLET HASTANESİ 1957 2015 N.E. 36 yaşında, kadın hasta Kadın Doğum polikliniği 16.07.2013 Anti-HCV: pozitif ve lökositoz

Detaylı

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür.

Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. ALFA FETO PROTEİN AFP; Alfa feto protein; Karaciğerde ve anne karnındaki bebeğin plasentasına yapılan bir proteindir. Doğumdan sonra miktarı düşer. Bkz: 4 lü test. Kandaki miktarı ölçülür. AFP testi ne

Detaylı

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır?

Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Maternal serum 25 OH vitamin D düzeylerinin preterm eylem ve preterm doğumda rolü var mıdır? Medipol Mega Üniversite Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum ABD Lebriz Hale Aktün, Yeliz Aykanat, Fulya Gökdağlı

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel

TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL. Doç. Dr. Özgür Yeniel TROMBOFİLİ TARAMASI KİME NE ZAMAN NASIL Doç. Dr. Özgür Yeniel Hemostaz Kan kaybının önlenmesi Kan ve dokular pıhtılaşma sistemini etkikleyen çok sayıda faktör içermektedir Prokoagülan < Antikoagülan Sınırlandırılmış

Detaylı

Sa l kl Çocuklarda Faktör V Leiden ve Protrombin 20210 A Mutasyon S kl klar

Sa l kl Çocuklarda Faktör V Leiden ve Protrombin 20210 A Mutasyon S kl klar ULUSLARARAS HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE /ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Sa l kl Çocuklarda Faktör V Leiden ve Protrombin 20210 A Mutasyon S kl klar Cengiz ERTÜRK*, Öznur

Detaylı

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma)

Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil Koruma) .Ü. Cerrahpafla T p Fakültesi Sürekli T p E itimi Etkinlikleri Kanama ve Tromboza E ilim Sempozyum Dizisi No: 36 Kas m 2003; s. 185-189 Venöz Tromboembolizmin Önlenmesinde Antitrombotik Tedavi (Birincil

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik

Detaylı

Dr. H. Atilla Özkan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Hematoloji BD, Kemik İliği Nakli Ünitesi

Dr. H. Atilla Özkan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Hematoloji BD, Kemik İliği Nakli Ünitesi GEBELİK ve TROMBOFİLİ Dr. H. Atilla Özkan Yeditepe Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları ABD. Hematoloji BD, Kemik İliği Nakli Ünitesi DAMAR HASARI vwf DOKU FAKTÖRÜ SUBENDOTELİAL KOLLAJEN VIIa IXa

Detaylı

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü

Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Antepartum İntrauterin Hipoksinin Öngörüsü Prof. Dr. H.Mete TANIR Perinatoloji Uzmanı Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Antepartum Fetal ölümler Değişik

Detaylı

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP B DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Habituel Abortus Nedeniyle Takip Edilen ki Olguda MTHFR Defekti: Olgu Sunumu

Habituel Abortus Nedeniyle Takip Edilen ki Olguda MTHFR Defekti: Olgu Sunumu Perinatoloji Dergisi Cilt: 16, Say : 1/Nisan 2008 31 e-adres: http://www.perinataldergi.com/20080161006 Habituel Abortus Nedeniyle Takip Edilen ki Olguda MTHFR Defekti: Olgu Sunumu Feyzi Gökosmano lu,

Detaylı

Tekrarlayan düşükleri olan ailede herediter mthfr c677t mutasyonunun olası rolü

Tekrarlayan düşükleri olan ailede herediter mthfr c677t mutasyonunun olası rolü Olgu sunumu-case report Tekrarlayan düşükleri olan ailede herediter mthfr c677t mutasyonunun olası rolü The possible role of hereditary mthfr c677t mutation in a family with recurrent abortus history Burak

Detaylı

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Bir Sonraki Gebeliğin Sonucu: Prognostik Faktörler

Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Bir Sonraki Gebeliğin Sonucu: Prognostik Faktörler Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 34 (1) 21-25, 2008 ORİJİNAL YAZI Tekrarlayan Gebelik Kayıplarında Bir Sonraki Gebeliğin Sonucu: Prognostik Faktörler Özgür ÇOT, Bahar ÇELEN, Mehmet BÜLBÜL, Osman

Detaylı

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP A DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI

DÖNEM IV GRUP C DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Perinatal Tıp ta Düşük Doz «Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin in» Proflaktik Uygulaması

Perinatal Tıp ta Düşük Doz «Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin in» Proflaktik Uygulaması Perinatal Tıp ta Düşük Doz «Düşük Molekül Ağırlıklı Heparin in» Proflaktik Uygulaması «Perinatal Medicine 2017» / 28-29 Nisan 2017 Swiss Hotel - İzmir Prof. M. Sinan Beksaç, Perinatoloji Bilim Dalı Başkanı

Detaylı

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları

Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Term ve Tekil Gebeliklerde Kordon Prolapsusu ve Sonuçları Şafak ÖZDEMİRCİ 1, Emre BAŞER¹, Eylem ÜNLÜBİLGİN 1,Deniz ESİNLER 1, Serdar YALVAÇ 2, Aykan YÜCEL 1, Özlem MORALOĞLU TEKİN 1 1 Etlik Zübeyde Hanım

Detaylı

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM

KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 1. GÜN 08.15-09.00 Pratik Ders Kadın Hastalıkları ve Doğum Kliniğinin Tanıtılması 09.15-10.00 Teorik Ders Jinekolojik Anamnez M. ÇOLAKOĞLU 10.15-11.00 Teorik Ders Jinekolojik Muayene Usulleri M. ÇOLAKOĞLU

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE

AGE SUMMARY PRIMIPAR AGE PRiMİPAR AGE Dr. A. Füsun AKSU('"). Dr. Birtan BORAN ( ) Or. A. Tarık ALTINOK (*) Dr. Umur KUVUMCUOÖLU ('") ÖZET Ocak - Aralık 98 tarihleri arasında Zeynep - Kamil Kadın ve Ço cuk Hastalıkları Hastanesi'nde

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI DÖNEM VI GRUP B-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

GEBELİK VE TROMBOFİLİ

GEBELİK VE TROMBOFİLİ GEBELİK VE TROMBOFİLİ Prof. Dr. Mahmut TÖBÜ Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi İç Hastalıkları Ana B.D. Hematoloji Bilim Dalı e-posta:mtobu@yahoo.com EHOK, 15. 3. 2015 SUNUM PLANI Trombofili tanım Gebelikte

Detaylı

KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET SUM 1 MARY

KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER ÖZET SUM 1 MARY KIRK YASIN 0ST0NDEKi KADINLARDA 1 '6 Gl!Bl!LIK V E DOGUMU ETKİLEYEN FAKTÖRLER Uz. Dr. Umur ÇOLGAR ( *) İnt. Dr. Filiz YILMAZ(*) ÖZET Kırk yaşın üzerindeki 214 gebede, gebelik ve doğumu etkileyen faktörler

Detaylı

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar

Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Gestasyonel Diyabet: Anne ve Fetusta Kısa ve Uzun Dönem Sonuçlar Prof. Dr. Lemi İbrahimoğlu İ.Ü. İstanbul Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Gestasyonel Diyabetes

Detaylı

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP D 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP F DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2013 2014 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş

Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Radyasyon Koliti Oluşturulmuş Sıçanlarda Ghrelinin Barsak Anastomozu Üzerine Etkisi Dr. Ebubekir Gündeş Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi Gastroenteroloji Cerrahisi Kliniği Giriş

Detaylı

GEBELİKVEKALITSALTROMBOFİLİ. SametKAFKAS,GürhanKADIKÖYLÜ

GEBELİKVEKALITSALTROMBOFİLİ. SametKAFKAS,GürhanKADIKÖYLÜ ADÜ TıpFakültesi Dergisi2005;6(2):43-50 Derleme GEBELİKVEKALITSALTROMBOFİLİ 1 2 SametKAFKAS,GürhanKADIKÖYLÜ ÖZET Gebelikte ortaya çıkan venöz tromboembolizm (VTE) maternal mortalite ve morbiditeyi arttıran

Detaylı

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik

1. HAFTA PAZARTESİ SALI ÇARŞAMBA PERŞEMBE CUMA. Hasta Başı Eğitim / İş Başında Öğrenme Hasta viziti, poliklinik, doğumhane ve ameliyathanede pratik 1. HAFTA Stajın Tanıtımı Hekimlik Uygulaması Obstetrik antenatal vizit ve anamnez Puberte ve bozuklukları Hekimlik Uygulaması Jinekolojik anamnez, muayene Non-invaziv ve invaziv antenatal tetkikler Kadın

Detaylı

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması

Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması T.C. ANKARA ÜNĐVERSĐTESĐ BĐYOTEKNOLOJĐ ENSTĐTÜSÜ YÜKSEK LĐSANS TEZĐ Light Cycler Real Time PCR Teknolojisi ile Faktör V Geninde Yeni Mutasyon Taranması Biyolog S. Duygu SANLIDĐLEK Danışman Öğretim Üyesi

Detaylı

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi

Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron un düşük ve preterm doğumları önlemedeki yeri (Lehine) Prof.Dr.S.Cansun Demir Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron

Detaylı

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde.

Rekürren Gebelik. Ultrasonografi. 20mm. Spontan abortuslarda muhtemel nedenler. 14mm. başvurular kanamalardır Gebeliklerin %25 inde. Rekürren Gebelik Kayıplar plarında Ultrasonografi Prof Dr Ali ERGÜN GATA Maternal Fetal Tıp (aergun@gata.edu.tr) Antalya, 2007 28 haftadan önce tüm t m acil obstetrik başvurular vuruların n büyük b k nedeni

Detaylı

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET

Can AKAL, Sinem Ayşe DURU, Barış OLTEN. Danışman: Filiz YANIK ÖZET 50 GRAM GLUKOZ YÜKLEME TESTİ ANORMAL, 100 GRAM ORAL GLUKOZ TESTİ NORMAL OLAN GEBELERİN MATERNAL ÖZELLİKLER VE GEBELİK SONUÇLARI AÇISINDAN NORMAL GEBELER VE GESTASYONEL DİYABETİK HASTALAR İLE KARŞILAŞTIRILMASI

Detaylı

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D

08.11.2008 VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D VİTAMİN D VE İMMÜN SİSTEM VİTAMİN D Vitamin D ve İmmün Sistem İnsülin Sekresyonuna Etkisi Besinlerde D Vitamini Makaleler Vitamin D, normal bir kemik gelişimi ve kalsiyum-fosfor homeostazisi için elzem

Detaylı

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI

4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI 4. SINIF KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJ PROGRAMI Amaç: Kadın yaşamının evreleri ve bu evrelerde karşılaşılabilecek sağlık sorunları hakkında öğrenciyi bilgilendirmek, bu sorunlara pratisyen hekim düzeyinde

Detaylı

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP E-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI?

BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI? BİYOKİMYASAL TARAMA TESTLERİ HALA GEÇERLİLİĞİNİ KORUYOR MU? STRATEJİ NE OLMALI? Prof. Dr. FİLİZ YANIK PERİNATOLOJİ UZMANLARI DERNEĞİ PRENATAL TARAMA VE TANI AMAÇ Fetal kromozom anomalilerini, Genetik hastalıkları/sendromları

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28

Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Dergisi 2012;4 (4):23-28 Orijinal Araştırma Çakmak ve ark. Elektif Sezaryen Yapılan Adölesan ve İleri Yaş Gebeliklerin Maternal ve Perinatal Sonuçları Maternal

Detaylı

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD

Gebelikte Astım Yönetimi. Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD Gebelikte Astım Yönetimi Dr. Dilşad Mungan Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Göğüs Hastalıkları ABD İmmünoloji ve Allerji BD ık Kadın Doğum uzmanları hangi koşullarda astımlı hasta ile karşılaşırlar? Astımlı

Detaylı

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D.

PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI. Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS ve GEBELİK KOMPLİKASYONLARI Prof. Dr. Nazan Başak Yıldırım Pamukkale Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum A.D. PCOS hiperandrojenism, anovulasyon, overde polikistik görünüm Obezite

Detaylı

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi

Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları. Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Tromboz ve tromboz tedavisi komplikasyonları Prof. Dr. Özcan Bör Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Çocuk Hematolojisi ve Onkolojisi Trombozun komplikasyonları Trombozun kliniği; tromboembolik olayın yerine,

Detaylı

İkiz Eşinin İntrauterin Ölümü

İkiz Eşinin İntrauterin Ölümü Araştırma İkiz Eşinin İntrauterin Ölümü MONOFETAL DEATH IN TWIN PREGNANCY Semih MUN, Cüneyt Eftal TANER, Murat ÖZTEKİN, Fatma Horasan ÇELİMLİ SSK Ege Doğumevi ve Kadın Hastalıkları Eğitim Hastanesi Semih

Detaylı

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE

POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE POSTPARTUM KANAMA MATERNAL MORTALİTE VE MORBİDİTE YRD. DOÇ.DR. MEHMET SÜHHA BOSTANCI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI ÖĞRETİM ÜYESİ Tanımlar MATERNAL ÖLÜM Bir kadının, gebelik

Detaylı

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu

26.09.2011. Preeklampsi. Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi. Preeklampsi Maternal Sendrom /Endotel Disfonksiyonu 26.9.11 Hipertansiyon (>14/ 9) ve Proteinüri ( >.3 g / 24-s) > gebelik hafta En sık medikal komplikasyon (%2-7) Prof Dr Rıza Madazlı Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Maternal ve Perinatal Mortalite ve Morbidite

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-1 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır?

İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? İnsizyonel Ektopik Gebeliğin Doğru Yönetimi Nasıl Olmalıdır? Doç. Dr. Bülent Yılmaz İzmir Katip Çelebi Üni. Tıp Fak. Kadın Hastalıkları ve Doğum AD Tepecik Eğitim Araş. Hast. Tüp Bebek Ünitesi 12. Zekai

Detaylı

FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM

FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM FETAL ULTRASONOGRAFİK SOFT MARKERLARA YAKLAŞIM Doç.Dr.Miğraci TOSUN ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM AB.D-SAMSUN 1/43 SOFT MARKER Soft marker, anlamı kesin olmayan ultrasonografi

Detaylı

KORDON KANI BANKACILIĞINDA TOPLAYICI BAĞIMSIZ PERİNATAL MATERNAL KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ

KORDON KANI BANKACILIĞINDA TOPLAYICI BAĞIMSIZ PERİNATAL MATERNAL KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ KORDON KANI BANKACILIĞINDA TOPLAYICI BAĞIMSIZ PERİNATAL MATERNAL KABUL EDİLEBİLİRLİK KRİTERLERİ Dr. Doruk Cevdi KATLAN Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum / Perinatoloji NEDEN

Detaylı

GEBELİĞİN 20. HAFTASINDA UTERİN ARTER DOPPLERİ VE MATERNAL SERUM ALFA-FETOPROTEİN İLİŞKİSİ*

GEBELİĞİN 20. HAFTASINDA UTERİN ARTER DOPPLERİ VE MATERNAL SERUM ALFA-FETOPROTEİN İLİŞKİSİ* 73 GEBELİĞİN 20. HAFTASINDA UTERİN ARTER DOPPLERİ VE MATERNAL SERUM ALFA-FETOPROTEİN İLİŞKİSİ* Seyfettin ULUDAĞ, Rõza MADAZLI, Vildan OCAK, Ahmet DİRİCAN Anahtar Kelimeler: Uterin arter Doppleri, Maternal

Detaylı

Gestasyonel Diyabet (GDM)

Gestasyonel Diyabet (GDM) Gestasyonel Diyabet (GDM) Tanım, Sıklık Gebelikte ortaya çıkan veya ilk defa tespit edilen glikoz intoleransı olarak tanımlanmaktadır (WHO 2012; ACOG, 2013). Aşikar diyabet kriterlerini içermeyen ve gebeliğin

Detaylı

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP A-2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

Preeklampsi- Öngörme ve Önleme

Preeklampsi- Öngörme ve Önleme Preeklampsi- Öngörme ve Önleme Prof. Dr. Yeşim Bülbül Baytur Celal Bayar Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Perinatoloji Bilim Dalı Preeklampsi Öngörüsü ve Önlenmesinin

Detaylı

Ablasyo Plasenta Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WITH ABLATIO PLACENTA

Ablasyo Plasenta Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WITH ABLATIO PLACENTA Araştırma Ablasyo Plasenta Olgularının Retrospektif Olarak Değerlendirilmesi THE RETROSPECTIVE ANALYSIS OF CASES WITH ABLATIO PLACENTA Burcu ARTUNÇ ÜLKÜMEN, Halil Gürsoy PALA, Esat ÇALIK, Faik Mümtaz KOYUNCU

Detaylı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım. Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Nonimmun Hidrops Fetalis Tanı ve Yaklaşım Prof. Dr. Acar Koç Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Sıklık: 1 / 2500 4000 NIHF Tanı Kriterleri: Ascit Plevral efüzyon

Detaylı

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır?

Aralıklarla Beta HCH ölçümü ne için yapılır? BETA HCG Kanda Gebelik Testi; HCG blood test quantitative; Serial beta HCG; Repeat quantitative beta HCG; Human chorionic gonadotrophin blood test quantitative; Beta-HCG blood test quantitative; Pregnancy

Detaylı

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi

Gebelikte Progesteron Kullanımı. Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Gebelikte Progesteron Kullanımı Prof. Dr. Recep Has K.Doğum/Perinatoloji İ.Ü.İstanbul Tıp Fakültesi Progesteron Kolesterol Pregnenolon 17-α- Hidroksi pregnenolon Dehidro-epi androsteron Östriol Progesteron

Detaylı

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ GEBELİKTE TİROİD FONKSİYONLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Doç. Dr. Habib BİLEN Atatürk Üniversitesi Tıp fakültesi İç Hastalıkları ABD Endokrinoloji ve Metabolizma Hastalıkları Bilim Dalı SUNU PLANI Örnek olgu

Detaylı

ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ

ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ Ege Tıp Dergisi 39 (2): 121-125,2000 ÜÇLÜ TEST İLE DOWN SENDROMU TARAMASI YAPILAN GEBELERDE YANLIŞ POZİTİFLİK VE OBSTETRİK KOMPLİKASYON İLİŞKİSİ THE RELATION OF FALSE POSITIVITY AND OBSTETRIC COMPLICATIONS

Detaylı

İkinci Trimester Maternal Uterin Arter Doppler Analizi ve Gebelik Sonuçları

İkinci Trimester Maternal Uterin Arter Doppler Analizi ve Gebelik Sonuçları ZKTB KLiNiK ARAŞTIRMA İkinci Trimester Maternal Uterin Arter Doppler Analizi ve Gebelik Sonuçları Turhan ARAN 1, Deniz KULAKSIZ 1, Mehmet Armağan OSMANAĞAOĞLU 1, Esra ARAN 2, Hasan BOZKAYA 1 1 Karadeniz

Detaylı

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA

16 KASIM 2015 ÇARŞAMBA İZMİR KATİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ 2016-2017 EĞİTİM VE ÖĞRETİM YILI KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM STAJI C GRUBU TEORİK VE PRATİK DERS PROGRAMI (14.11.2016-23.12.2016) 14 KASIM 2016 PAZARTESİ 08.30-09.20

Detaylı

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR

ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR ÇOCUKLARDA TROMBOEMBOLİK HASTALIKLAR Dr. Ülker Koçak Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Hematoloji Bilim Dalı HEMOSTAZ Prokoagülan Antifibrinolitik Antikoagülan Profibrinolitik ÇOCUKLARDA HEMOSTAZ

Detaylı

Derin Ven Trombozu Olgular nda Herediter Trombofilik Risk Faktörleri

Derin Ven Trombozu Olgular nda Herediter Trombofilik Risk Faktörleri ULUSLARARASı HEMATOLOJI-ONKOLOJI DERGISI MAKALE / ARTICLE International Journal of Hematology and Oncology Derin Ven Trombozu Olgular nda Herediter Trombofilik Risk Faktörleri Abdullah ALTINTAŞ*, Timuçin

Detaylı

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI

DÖNEM VI GRUP C 2 DERS PROGRAMI T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM ANABİLİM DALI BAŞKANLIĞI SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ KADIN HASTALIKLARI VE DOĞUM 2015 2016 EĞİTİM VE ÖĞRETİM

Detaylı

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD)

SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) SEZARYEN SONRASI VAJİNAL DOĞUM (SSVD) Sezaryen Sonrası Vajinal Doğum (SSVD) Daha önce sezaryen olan kadın tekrar doğum yapacak Sezaryen Sonrası Doğum Denemesi (SSDD) Sezaryen Sonrası Sezaryen Doğum (SSSD)

Detaylı

İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES

İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES Araştırma İkiz Gebeliklerde Fetal ve Maternal Sonuçların Değerlendirilmesi EVALUATION OF FETAL AND MATERNAL RESULTS IN TWİN PREGNANCIES Burcu ARTUNÇ ÜLKÜMEN, Halil Gürsoy PALA, Esat ÇALIK, Faik Mümtaz

Detaylı

Prof Dr Ayten Bilir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı

Prof Dr Ayten Bilir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı KOAGULASYON Prof Dr Ayten Bilir Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Anesteziyoloji ve Reanimasyon Anabilim Dalı 14-17 Mart 2013 19. Kış Sempozyumu Uludağ / Bursa 1 Gebelik ve Hematoloji Anemi

Detaylı

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013

Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 Op.Dr. Meryem Hocaoğlu Prof. Dr. Atıl Yüksel Prof. Dr. Cem Batukan 10/11/2013 İntrauterin adezyonlar (IUA), ilk olarak 1894 de Fritsch tarafından tarif edilmiştir. 1946 da Joseph G. Asherman, yayınladığı

Detaylı

INTRAUTERiN GELiŞME GERiLiGi OLGULARlNDA LUPUS ANTiKOAGÜLANI

INTRAUTERiN GELiŞME GERiLiGi OLGULARlNDA LUPUS ANTiKOAGÜLANI ZEYNEP KAMiL TIP BÜLTENİ JİNEKOLOJİ OBS'I.'ETRİK-PEDİATRİ KLİNİKLERİ CİLT: 30, SAYI: 1-2, HAZİRAN 1998 INTRAUTERiN GELiŞME GERiLiGi OLGULARlNDA LUPUS ANTiKOAGÜLANI ARAŞTIRILMASI Selçuk Özden", Pamir Payzanoğlu

Detaylı

Prof.Dr.İ.Cüneyt EVRÜKE Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı

Prof.Dr.İ.Cüneyt EVRÜKE Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Prof.Dr.İ.Cüneyt EVRÜKE Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Anabilim Dalı Herediter trombofili Herediter trombofililer, toplumun % 5 inde mevcuttur ve venöz tromboemboli (VTE)

Detaylı

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ

FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ FİBRİN YIKIM ÜRÜNLERİ Fibrin degradation products; FDP testi; FDPs; FSPs; Fibrin split products; Fibrin breakdown products; Fibrin yıkım ürünleri bir pıhtının parçalanması sırasında ortaya çıkan maddelerdir.

Detaylı