HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ"

Transkript

1 HASTA KATILIM PAYINDAN MUAF İLAÇLAR LİSTESİ EK-2 1. Tüberküloz 1.1. Anti-tüberküloz ilaçlar 1.2. Antibiyotikler (çoklu ilaç direnci olan tüberkülozlar) Kanamisin Amikasin Siprofloksasin Ofloksasin Levofloksasin Moksifloksasin Gatifloksasin Amoksisilin/klavunat Klaritromisin Rifapentin Linezolid Azitromisin Roksitromisin 1.3. Kapreomisin 1.4. Klofazimin 1.5. Kortikosteroidler 1.6. Tiosemikarbazon ve türevleri 1.7. Viomisin 2. Kanser 2.1. Analjezikler ve narkotik Analjezikler 2.2. Antineoplastik ilaçlar * ( de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç) 2.3. İmmünglobulin preparatları * 2.4. İmmünsupressifler 2.5. Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar 2.6. Oral ve enteral beslenme ürünleri 2.7. Radyofarmasötik müstahzarlar * 2.8. Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar, antiemetikler ve aşılar 2.9. Parenteral Beslenme Ürünleri LH-RH analogları 3. Kronik böbrek hastalıkları, organ ve doku nakli 3.1. Antiagreganlar 3.2. Antianemik İlaçlar 3.3. Antihipertansifler 1

2 3.4. Antimikotik 3.5. Antiviral İlaçlar 3.6. Asit, baz, elektrolit, kalsiyum ve fosfat dengesini sağlamaya yönelik ilaçlar, parenteral sıvılar 3.7. Diüretik ilaçlar 3.8. Esansiyel amino asitler 3.9. İmmünglobulinler * İmmünsupresif ilaçlar * (sadece endikasyonu olan nakillerde) Kolşisin Kortikosteroidler Kronik böbrek yetmezliğine eklenen piyelonefrit ve peritonitte kullanılan antibiyotikler Periton diyaliz solüsyonları Aktif D vitaminleri ve metabolitleri Antikoagülanlar (sadece organ ve doku naklinde) Oral, enteral ve parenteral beslenme solüsyonları Karnitin (sadece hemodiyaliz uygulanan hastalarda) 4. Uzun süreli kalp ve damar hastalıkları 4.1. Kalp Yetmezliği ACE İNHİBİTÖRLERİ VE KOMBİNASYONLARI Digoxin Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları Antiagreganlar Beta blokerler Diüretikler Nitratlar Vasodilatatörler Alfa beta reseptör blokerleri 4.2. Koroner Arter Hastalığı ACE inhibitörleri ve kombinasyonları Antiagregan ilaçlar Beta blokerler Kalsiyum kanal blokerleri Kolesterol ve lipid düşürücüler * Nitratlar (uzun ve kısa etkili) Antikoagülanlar Alfa beta reseptör blokerleri Anjiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları Trimetazidin HCl 4.3. Disritmiler Antiaritmik ilaçlar Antiagreganlar 2

3 Antikoagülanlar Digoxin 4.4. Periferik ve serebral (serebrovasküler) damar hastalıkları, venöz yetmezlikler Antiagreganlar Antikoagülanlar Periferik ve serebral damar düzenleyiciler 4.5. Arteriyel hipertansiyon Adrenerjik nöron blokerleri Alfa adrenerjik reseptör blokerleri Alfa - beta reseptör blokerleri Angiotensin dönüştürücü enzim inhibitörleri ve reseptör blokerleri (kombine şekilleri dahil) Antiagreganlar Beta adrenerjik reseptör blokerleri Diüretikler İmidazolin reseptör agonistleri Kalsiyum antagonistleri Santral etkili vasodilatatörler 4.6. Doğuştan kalp hastalıkları Antiagreganlar Antikoagülanlar 4.7. Akut romatizmal ateş (ARA) ve kapak hastalıkları Antiagreganlar Asetil salisilik asit (pediatrik yaş grubunda efervesan formları dahil) Kortikosteroidler Antikoagülanlar Antiaritmikler Digoxin Beta blokerler Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları ACE inhibitörleri ve kombinasyonları 4.8. Hiperkolesterolemi *, hiperlipidemi * Fibrik asit türevleri Niasin Reçineler (Kolestramin) Statinler Ezetimib 4.9. Kardiyomiyopati ACE inhibitörleri ve kombinasyonları Angiotensin reseptör blokerleri ve kombinasyonları Antikoagülanlar Antiagreganlar 3

4 Antiaritmikler Beta blokerler Diüretikler Nitratlar Vasodilatatörler Digoxin Alfa beta reseptör blokerleri Kalsiyum kanal blokerleri Pulmoner hipertansiyon Alfa adrenerjik blokerler Antikoagülanlar Vasodilatatörler İloprost trometamol *(sadece inhaler formu) Bosentan * Reynaud hastalığı Alfa adrenerjik blokerler Kalsiyum kanal blokerleri Pulmoner tromboemboli Antikoagülanlar 5. Solunum sistemi hastalıkları: 5.1. Astım Antiastmatikler Bronkodilatatör ajanlar Beta 2 agonistler (kombinasyonları dahil) Teofilin grubu (kombinasyonları dahil) Antikolinerjikler (kombinasyonları dahil, tiotropium hariç) Antiinflamatuar ajanlar -Kromolin ve tuzları -Kortikosteroid ajanlar -Lökotrien reseptör antagonistleri 5.2. Kronik Obstrüktif Akciğer Hastalıkları Bronkodilatatör ajanlar Beta 2 agonistler (kombinasyonları dahil) Teofilin grubu (kombinasyonları dahil) Antikolinerjikler (kombinasyonları dahil) Kortikosteroid ajanlar Diprofilin 5.3. Difüz intertisiyel akciğer hastalıkları İmmünsupresifler Kortikosteroidler Sitostatik ajanlar 4

5 Beta 2 agonistler, teofilin grubu 5.4. Bronşektazi Ekspektoranlar Mukolitikler Bronkodilatatörler (kombine şekilleri hariç) 5.5. Akciğer kist hidatiği Albendazol Mebendazol 6. Gastrointestinal sistem hastalıkları 6.1. Hepatit B, C, D ve Otoimmün Hepatit Antiviral ajanlar * Azothioprine Diüretikler Hepatit-B immünglobulini * İnterferon * Kortikosteroidler Ursodeoksikolikasit 6.2. Ailevi akdeniz ateşi (FMF) Kolsisin 6.3. İnflamatuar barsak hastalıkları: İmmünsupresifler * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate hariç) İnterferon * Kortikosteroidler Mesalazin Olsalazin Salisilazosulfapiridin İnfliksimab * (sadece Chron Hastalığında) Parenteral beslenme solüsyonları 6.4. Kronik karaciğer hastalıkları Diüretikler Ursedeoksikolikasit 6.5. Koroziv gastrointestinal yanıklar Beslenme ürünleri (Koroziv Gastrointestinal yaralanmalar, travmatik veya cerrahi sonucu oluşan maksilofasial defektler, nörolojik yutma bozuklukları vb nedenlerle yutma fonksiyonunun olmaması durumunda mevcut durum düzelinceye kadar katkı payından muaf verilir.) 6.6. Wilson hastalığı D-penisillamin Çinko preparatları Trientine hidrokloride 6.7. Ekzokrin pankreas bozuklukları 5

6 Enzim preparatları 7. Endokrin sistem hastalıkları 7.1. Hipotalamus-hipofiz hastalıkları Hipofiz yetmezliği Büyüme hormonu * Kortikosteroidler Tiroid hormonları Hipogonadizm FSH, LH ve FSH-LH kombine preparatları Koryonik gonadotropinler Gonodal steroidler Diabetes insipitus Pitressin ve sentetikleri Hipofiz hormon fazlalığı (akromegali, hiperprolaktinemi) Somatostatin ve analogları Bromokriptin Kabergolin Puberte prekoks LH-RH analogları Anastrazole Testelacton 7.2. Pankreas hastalıkları Diabetes Mellitus İnsülin Oral antidiabetikler Glucagon Hiperinsülinemiye bağlı hipoglisemiler Diazoxide Somatostatin ve analogları 7.3. Paratiroid hastalıklar Hipoparatiroidi Kalsiyum preparatları Vitamin D ve metabolitleri Hiperparatiroidi Kalsitonin 7.4. Adrenal hastalıkları Adrenal yetmezliği Lorenzo yağı ACTH 6

7 Kortikosteroidler Mineralokortikoidler Adrenal hiperfonksiyonu Hiperaldosteronizm Aldosteron antagonistleri Antihipertansifler 7.5. Kemik hastalıkları Rezistan rickets ve osteomalazi Vit D ve metabolitleri Fosfat preparatları Kalsiyum preparatları Senil ve postmenopozal osteoporoz haricinde; Juvenil Osteoporoz, kronik steroid kullanımına bağlı oluşan osteoporoz, paget hastalığı, osteogenezis imperfekta, osteokondrodisplazi, sudek atrofizi; Bifosfonatlar Calcitonin Kalsiyum preparatları (C vitamini ile kombine formları hariç) Vit D ve metabolitleri 7.6. Fosfor metabolizması bozuklukları Vit D ve metabolitleri Fosfor preparatları 7.7. Nöroendokrin tümörler Somatostatin ve analogları 7.8. Hiperkalsiüri Hidroklortiyazid 7.9 Tiroid Hastalıkları Hipotiroidizm Tiroid hormonları Hipertiroidizm Propilthiouracil Beta Blokerler 8. Kan hastalıkları 8.1. Hastalıklar Aplastik anemi, hipoplastik anemi Hemolitik anemiler Non-immün hemolitik anemi Otoimmün hemolitik anemi Paroksismal noktürnal hemoglobinuri Trombotik trombositopenik purpura Hemoglobinopatiler Orak (sickle cell) hücre anemiler Talasemiler 7

8 Kronik miyeloproliferatif hastalıklar Kronik miyelositik lösemi Miyelofibrozis Polistemia vera Primer trombositemi Miyelodisplastik sendrom Akut ve kronik lösemiler Non-hodgkin lenfoma Herediter hemorajik telenjiektazi Hodgkin hastalığı Multiple miyeloma ve plazma hücre diskrazileri Trombositopeni Nötropeni Faktör noksanlıklarına bağlı hastalıklar (hemofililer) İmmün yetmezlik Agamaglobulinemi, hipogamaglobulinemi - Hiper IgM sendromu, kombine immün yetmezlik Prematüre anemisi Primer ve sekonder trombofili olan hastalar Histiositoz 8.2. Yalnızca bu hastalıkların tedavisine yönelik kullanılan ilaçlar Hemapoetik büyüme faktörleri * Şelatörler * Faktörler * Antikoagülanlar İmmünomodülatörler * Analjezikler ve narkotik analjezikler Antibiyotikler (hastanın ayaktan tedavisinde heyet raporunda belirtilenler dışındakiler muaf değildir) Antineoplastik ilaçlar * ( de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç) Antiviral ilaçlar (hastanın ayaktan tedavisinde heyet raporunda belirtilenler dışındakiler muaf değildir) İmmünglobulin preparatları * İmmünsupresifler Kanser tedavisi sırasında ortaya çıkan yan etkileri önlemek amacıyla kullanılan ilaçlar Oral ve enteral beslenme ürünleri Radyofarmasötik ürünler * Bunların uygulanması ile ilgili parenteral sıvılar, antidotlar, antiemetikler ve aşılar 8

9 9. Konnektif doku hastalıkları 9.1. Hastalıklar Sistemik lupus eritematozus ve ilişkili sendromlar Primer antifosfolipid antikor sendromu Vaskülitler Churg Straus Henoch Schonlein Hipersensitivite vaskülitleri Kawasaki Poliarteritis Nodosa Polimiyalji Romatika Takayashu Temporal arteritis Wegener Granulomatozis Skleroderma, mikst konnektif doku hastalığı Romatoid artrit ve ilişkili sendromlar (Sjögren vb) Seronegatif spondilortropatiler Andiferansiye spondilortropati Ankilozan spondilit Enteropatik artropatiler Psöriatik artrit Reiter İnflamatuar kas hastalıkları Dermatomiyozit Polimiyozit Kristal artropatiler Relapsing polikondritis 9.2. Bu hastalıkların tedavisinde kullanılan ilaçlar Merkaptopürin Altın Preparatları * Antimalaryaller Azatioprin Dapson D-Penisillamine Klorambusil Kortikosteroidler Leflunomid * Methotreksate Siklofosfamid Siklosporin Sulfasalazin 9

10 Anti TNF İlaçlar * İV İmmünglobulinler * (sadece Kawasaki hastalığında) 10. Kronik nörolojik hastalıklar Kas hastalıkları Miyopatiler Kortikosteroidler Mitokondriyal sitopatiler Karnitin Coenzyme Q Miyotoniler Hidantoin Karbamazepin Nöromusküler hastalıklar Myasthenia Gravis İmmünglobulinler İmmünsupresif İlaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate hariç) Kortikosteroidler Neostigmin Pridostigmin Motor nöron (A.L.S) Riluzole Ekstrapiramidal sistem hastalıkları Parkinson hastalığı Amantadin Apomorfin Trihexyphenidyl HCl Benztropin Biperidene Bornaprin HCL Bromokriptin Cabergolin Difenhidramin Domperidon Entakapon L-Dopa+Benserazide L-Dopa+Karbidopa ve kombinasyonları Lisurid Nonergolin dopa agonistleri Pergolid Piribedil Pramipeksol 10

11 Ropinirol Selegilin hidroklorid Rasajilin Distoniler, hemifasyal spazm Biperiden Botulismus toksini Tip A * Klonazepam Epilepsi, Narkolepsi ve febril konvülsiyonlar Asetezolamid Benzodiazepinler Ethosuksimide Felbamat Fenitoinler Fenobarbital, Barbekselon Flunerazin Gabapentin Karbamazepin Klobazam Klonazepam Lamotrigin Okskarbazepin Pirimidon Topiramate Valproatlar Vigabatrin Zorasamide Levatiracetem Sultiam Modafinil Demiyelinizan hastalıklar (lökodistrofi, multipl skleroz v.b.) Antiepileptikler Baklofen Copolimer I İmmünglobulinler * İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate hariç) İnterferon * Kortikosteroidler Subakut Sklerozan Panansafalit (SSPE) Hastalığı Antiepileptikler Antiviraller İmmünglobulinler * 11

12 İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, siklofosfamid, klorambusil, methotreksate hariç) Sitostatikler Demans Donepezil Rivastigmin Antipsikotikler * Galantamin Memantin Oral beslenmenin mümkün olmadığı kronik nörolojik ve kas hastalıkları Enteral beslenme ürünleri Serebral palsy Baklofen Botulinum toksini * ( b ilkelerine göre) Trigeminal nevralji Karbamazepin Difenil hidantoin Oksikarbamazepin Spastisite Baklofen Botulinizm toksin A * (fokal spastisitede) Nöropatik ağrı Gabapentin (sadece diabetik nöropati ve postherpetik nöraljide) Karbamazepin Pregabalin (sadece diabetik nöropati ve postherpetik nöraljide) 11. Psikiyatrik hastalıklar Genel tıbbi duruma bağlı mental bozukluklar Antidepresanlar Antiepileptikler * Antipsikotikler * Biperiden Lityum Demans Donepezil Rivastigmin Antipsikotikler * Galantamin Memantin Şizofreni, şizoaffektif bozukluk, sanrısal bozukluk, atipik psikoz, şizofreniform bozukluk, bipolar mizaç bozukluğu Antidepresanlar 12

13 Antiepileptikler * Antipsikotikler * Biperiden Lityum Anksiyete bozuklukları (panik bozukluk, sosyal fobi, obsesif-kompulsif bozukluk, travma sonrası stres bozukluğu, yaygın anksiyete bozukluğu, somatoform bozukluk,yeme bozuklukları, depresyon [= unipolar, bipolar], distimik bozukluk) Antidepressanlar Antiepileptikler * Antipsikotikler * Biperiden 12. Göz hastalıkları Glokom Bu hastalıkta kullanılan tüm ilaçlar 12.2 Kronik ve nükseden üveitler, tiroide bağlı oftalmopati ve sempatik oftalmi, keratoplasti red reaksiyonu Siklosporin Kortikosteroidler Koroid neovasküler membranı olan tüm makula hastalıkları Vertaporfin (Sağlık kurulu raporunda en az üç göz hastalıkları uzmanı imzası ile hasta anamnezi, FFA ve renkli resim rapora eklenecek) Kuru göz sendromu (Schimer testi 5 mm. ve altında olacak) Suni Gözyaşları Siklosporin topikal preparatları 13. Cilt hastalıkları Psoriasis,Vitiligo Kalsipotriol Kortikosteroidler Methotreksate Retinoidler Siklosporinler TNF alfa blokerleri * (yalnız psoriazis vulgariste) Ichtiyosis Retinoidler Cildi nemlendirici ve yağlandırıcı preparatlar Pemfigus Kortikosteroidler İmmünsupresifler Mukozis fungoides Antineoplastik ajanlar * ( de belirtilen endikasyon dışı kullanım izni aranmayacak etken maddeler hariç) Hidraadenitis suppurativa 13

14 Kortikosteroidler Retinoidler Epidermolysis bullosa Hidantoinler Kortikosteroidler Antibiyotikli pomatlar Liken Siklosporin Retinoidler Kortikosteroidler Pyoderma gangronosum Siklosporin 14. Enfeksiyon hastalıkları Hepatit B, C, D İnterferon * Antiviral ajanlar * Hepatit B immünglobulini * Azothioprine Diüretikler Ursodeoksikolikasit AİDS (HIV) Antiviraller Antibakteriyeller Antifungaller Antituberküloz ilaçlar Sistemik mantar enfeksiyonları Antifungaller (Parenteral veya oral formları) 15. Diğer hastalıklar Amiloidozis Kolşisin Kortikosteroidler Melfalan Behçet hastalığı Antikoagülanlar İmmünsupresif ilaçlar * (azatioprin, klorambusil, metotreksat, siklofosfamid ve siklosporin hariç) İnterferon * (üveit, iridosiklit veya göz tutulumu raporla belgelenmek kaydıyla aranmaz) Kolşisin Kortikosteroidler Sarkoidosis Kortikosteroidler 14

15 15.4. Doğuştan metabolik ve kalıtsal hastalıklar ve barsak operasyonundan dolayı oluşan malabsorbsiyonlar ve malnütrisyonlar. ilk iki yaşta inek sütü alerjisi Enzim preparatları ve bu grup hastalıkların tedavisine yönelik spesifik ilaçlar ve özel formüllü besleyiciler Vitaminler Kistik fibrozis (Mukovizidozis) Enzim preparatları Tobramisin inhaler Alerjik hastalıklar Yalnızca arı venom alerjisi aşıları Kuduz serumları Hepatit-A aşıları ve Hepatit-B serumları Tetanoz serumları Radyopak maddeler Osteomiyelit Antibiyotikler Nörojenik mesane Tolterodine-L Oksibutin Trospium Propiverin Darifenasin Çölyak hastalığı Glutensiz un ve mamul ürünler ( c bendine göre) RSV immünglobulini NOT: Bu liste, ilaçların etken maddeleri dikkate alınarak düzenlenmiş olmakla birlikte Bedeli Ödenecek İlaçlar Listesinde (EK-2/D) yer almayan herhangi bir ilacın ödenmesi veya muafiyeti mümkün değildir. 15

ARIZA/HASTALIK LİSTESİ

ARIZA/HASTALIK LİSTESİ ARIZA/HASTALIK LİSTESİ Ek-1 A. BAŞ ARIZALARI (Nöroloji, nöroşirurji, psikiyatri) 1- HEMİPLEJİ veya AĞIR HEMİPAREZİLER: Vasküler, enfeksiyöz, travmatik, tümöral veya benzeri nedenlerle intrakraniyal bir

Detaylı

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI

KOLİNOMİMETİKLERİN ENDİKASYONLARI Antikolinesterazlar: Kolinesteraz enzimini inhibe eden ilaçlar, inhibisyonun reverbisl ve irreverbisl olmasına göre iki grupta incelenmektedir. Kolinerjik asetilkolin birikimine neden olarak muskarinik

Detaylı

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik.

İki gün sonra saat 18:00 900,010 1 1,25-Dihidroksi Vitamin D. donmuş halde 1 yıl RIA RIA. donmuş halde 6 ay RIA. Fotometrik. BUT NO TEST NO TEST ADI ENDİKASYON ÇALIŞMA YÖNTEMİ NUMUNE TÜRÜ ve DAYANIKLILIK ŞARTLARI ÇALIŞMA ZAMANI RAPOR TARİHİ FİYAT Biyoaktif vitamin D ölçümü, hipokalsemi-nin ayırıcı tanısı, renal osteodistrofi

Detaylı

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI

SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI EK-2/A SİSTEMİK ANTİMİKROBİK VE DİĞER İLAÇLARIN REÇETELEME KURALLARI Tedavi için gerekli görülen antibiyotikler, aşağıda belirtilen esaslara göre reçete edilecektir. Aşağıdaki Listedeki kısaltma ve ibareler

Detaylı

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran

DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran DUYGUDURUM DÜZENLEYİCİLERİ (Antimanik İlaçlar) Prof. Dr. Alaattin Duran LİTYUM Lityumun eser miktarları besin ve suda ve yaşayan her dokuda mevcuttur. Farmakokinetikler: Lityum hızlı şekilde ve tamamiyle

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. TIBBİ ÜRÜNÜN TİCARİ ADI DELAPRİD 30 mg + 2,5 mg çentikli tablet. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Her bir tablet 30 mg delapril ve 2,5 mg indapamid içerir. Yardımcı

Detaylı

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan

İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en yaygın kullanılan ÖZGÜN OLMAYAN İMÜNOGLOBİLİN KULLANIMI Güçhan Alanoğlu Süleyman Demirel Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı Hematoloji Bilim Dalı, Isparta İntravenöz imünoglobilin (İVİG) dünyada en

Detaylı

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar

Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Göz Tutulumu Yapan Dermatolojik Hastalıklar Prof. Dr. Ümit TÜRSEN 1, Uzm. Dr. Belma TÜRSEN 2 1 Mersin Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı, Mersin, Türkiye 2 Mersin Devlet

Detaylı

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER

ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER T.C. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Tıbbi Farmakoloji Anabilim Dalı ANTİNEOPLASTİK TEDAVİ ALAN HASTALARDA AĞIZ, DİŞ VE ÇENEDE GÖZLENEN DEĞİŞİKLİKLER BİTİRME TEZİ Stj.Dişhekimi Merve ERGÜZ Danışman Öğretim

Detaylı

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU)

BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) Türk Nöroloji Derneği 2011 BAŞAĞRISI TANI VE TEDAVİ REHBERİ 2011 GÜNCELLENMİŞ ŞEKLİ (BAŞAĞRISI ÇALIŞMA GRUBU) MİGREN BAŞAĞRISI

Detaylı

İleri Yaş Baş Ağrıları

İleri Yaş Baş Ağrıları doi:10.5222/otd.supp2.2013.053 İleri Yaş Baş Ağrıları Serap Üçler S.B. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Nöroloji Kliniği ÖZET Yaklaşık olarak kadınların % 10 u, erkeklerin % 5 i 70 li yaşlarda

Detaylı

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet

CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet CORDARONE 200 mg Bölünebilir Tablet FORMÜLÜ Bir bölünebilir tablette: Amiodaron hidroklorür...200 mg. FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik Özellikleri: Anti-aritmik özellikleri : - Kalp kası liflerinde

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir.

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI VOLTAREN Retard 100 mg Tablet 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde:yavaş salıveren bir tablet 100 mg diklofenak sodyum içerir. Yardımcı madde(ler):

Detaylı

Plavix 75 mg Film Tablet

Plavix 75 mg Film Tablet Plavix 75 mg Film Tablet FORMÜLÜ Bir tablette : Klopidogrel hidrojen sülfat...97.875 mg (75 mg Klopidogrel baza eşdeğer) Boyar maddeler:titan dioksit, kırmızı demir oksit FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ Farmakodinamik

Detaylı

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ

AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ 01.02.2012 AKUT BÖBREK YETMEZLİĞİ EPİDEMİYOLOJİ ABY; renal fonksiyonlarda saatler ve günler içinde kötüleşme sonucu ortaya çıkan, toksik madde birikimi ve internal homeostaz bozulmasıdır Klinikte sadece GFR azalmasının indirek azalması gösterilerek

Detaylı

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker

İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI. Dr.HaticeTürker İLAÇLARA BAĞLI DİFFÜZ PARENKİMAL AKCİĞER HASTALIKLARI Dr.HaticeTürker SB İstanbul Süreyyapaşa Göğüs Hastalıkları ve Göğüs Cerrahisi Eğitim ve Araştırma Hastanesi GİRİŞ İlaçlara bağlı interstisyel akciğer

Detaylı

KULLANMA TALİMATI COVERAM

KULLANMA TALİMATI COVERAM KULLANMA TALİMATI COVERAM 10 mg / 10 mg tablet Ağız yoluyla alınır. Etkin madde: Her bir tablet 10 mg Perindopril Arjinin tuzu ve 10 mg Amlodipin içermektedir. Yardımcı maddeler: Magnezyum stearat, Kolloidal

Detaylı

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ

ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ ÜVEİT HASTASININ MERAK ETTİKLERİ Sayın hastamız, Bu broşür ile hastalığınız hakkında merak ettiğinizi düşündüğüm bazı sorularınıza yanıt vermeye çalışacağım. Üveit hastalığı uzun süreli tekrarları olabilen

Detaylı

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ

BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ BİRİNCİ BASAMAK İÇİN TEMEL GERİATRİ 1 Bu kitabın tüm yasal hakları Ankara Tabip Odası, Türk Geriatri Derneği ve Pratisyen Hekimlik Derneği ne aittir, kurumların izni olmaksızın depolanamaz, kopyalanamaz

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak)

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI JANUVIA 100 mg film kaplı tablet KISA ÜRÜN BİLGİSİ 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Sitagliptin 100 mg (128.5 mg sitagliptin fosfat monohidrat olarak) Yardımcı

Detaylı

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga

Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Metoject 20mg/2ml Enjeksiyonluk Solüsyon Metotreksat 20mg/2 ml x 1 şırınga Formülü: 1 ml deki miktarlar: Aktif madde: Metotreksat 10 mg (10 mg Metotreksat a eşdeğer 10,96 mg Metotreksat disodyum) Yardımcı

Detaylı

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ

YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ İLAÇLARIN OKÜLER YÜZEY ÜZERİNE OLAN ETKİLERİ T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI FATİH SULTAN MEHMET EĞİTİM VE ARAŞTIRMA HASTANESİ GÖZ HASTALIKLARI KLİNİĞİ Şef: Doç. Dr. TOMRİS ŞENGÖR YENİ TANI KONMUŞ PRİMER AÇIK AÇILI GLOKOM HASTALARINDA KULLANILAN ANTİGLOKOMATÖZ

Detaylı

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ)

İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) 1 - SİGORTANIN KONUSU VE KAPSAMI : İKSİR SAĞLIK SİGORTASI ÖZEL ŞARTLARI (YATARAK TEDAVİ) Güneş Sigorta A.Ş, Sigorta Ettiren ve/veya Sigortalının poliçe/zeyilnamede belirtilen başlangıç ve bitiş tarihleri

Detaylı

A dan Z ye İlaç Rehberi

A dan Z ye İlaç Rehberi A dan Z ye İlaç Rehberi Anestezi Teknisyen ve Teknikerleri ne Yönelik Ahmet Emre AZAKLI www.aeazakli.com 2013 Başlarken Değerli meslektaşım ; Şüphesiz ki uygulamalarımızın büyük bölümü farmakolojik bilgi

Detaylı

Tüberküloz İlaç Yan Etkileri ve Klinik Yaklaşım

Tüberküloz İlaç Yan Etkileri ve Klinik Yaklaşım 21. Yüzyılda Tüberküloz Sempozyumu ve II. Tüberküloz Laboratuvar Tanı Yöntemleri Kursu, Samsun Tüberküloz İlaç Yan Etkileri ve Klinik Yaklaşım Prof.Dr. R. Oktay Gözü Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi,

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI FORPACK 12/200 mcg capsair inhalasyon için toz içeren kapsül 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin maddeler: Formoterol fumarat dihidrat Budesonid Yardımcı

Detaylı

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET

ELYNZA 20 mg FİLM TABLET ELYNZA 20 mg FİLM TABLET FORMÜLÜ: Her film kaplı tablet 20 mg Olanzapin, (Ayrıca boyar madde olarak titanyum dioksit [E171], kırmızı demir oksit [E172], FDC Blue No.2 HT içerir). FARMAKOLOJİK ÖZELLİKLERİ:

Detaylı

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER

YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER YASAKLI MADDE VE YÖNTEMLERİN ETKİ VE YAN ETKİLERİ YASAKLI MADDELER VE YASAKLI YÖNTEMLER Sporcuların kan, idrar gibi vücut sıvılarında yasaklı maddelerin ya da bu maddelerin parçalanma ürünlerinin ya da

Detaylı

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET

KISA ÜRÜN BİLGİSİ. 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET KISA ÜRÜN BİLGİSİ 1. BEŞERİ TIBBİ ÜRÜNÜN ADI LOXİDOL 15 mg TABLET 2. KALİTATİF VE KANTİTATİF BİLEŞİM Etkin madde: Her bir tablet 15 mg meloksikam içerir. Yardımcı maddeler: Laktoz monohidrat 43 mg Yardımcı

Detaylı