Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi )"

Transkript

1 Konsolide Gelir Tablosu Konsolide Gelir Tablosu (denetlenmi ) m Faiz ve benzeri gelirler 28,779 26,953 54,549 Faiz giderleri 13,196 14,494 42,096 Net faiz geliri 15,583 12,459 12,453 Kredi zarar kar klar 1,274 2,630 1,076 Kredi zarar kar klar sonras net faiz geliri 14,309 9,829 11,377 Komisyon ve ücret gelirleri 10,669 8,911 9,741 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klardan/yükümlülüklerden net (zararlar) 3,354 7,109 (9,992) Sat lmaya haz r finansal varl klardan net (zararlar) 201 (403) 666 Özkaynak yöntemi ile de erlenen yat mlardan net (zararlar) (2,004) Di er kar (zarar) 764 (183) 699 Toplam faiz d gelirler 12,984 15,493 1,160 Ücret ve sosyal haklar 12,671 11,310 9,606 Genel ve idari giderler 10,133 8,402 8,339 Poliçe hamillerinin menfaat ve hak talepleri (252) Maddi olmayan varl klar n de er dü üklü ü 29 (134) 585 Yeniden yap land rma faaliyetleri Toplam faiz d giderler 23,318 20,120 18,278 Gelir vergisi öncesi kar 3,975 5,202 (5,741) Gelir vergisi gideri 1, (1,845) Net kar 2,330 4,958 (3,896) Az nl k paylar na atfedilebilir net kar (zarar) 20 (15) (61) Deutsche Bank hissedarlar na atfedilebilir net kar 2,310 4,973 (3,835) Hisse Senedi Ba na Kar m Hisse senedi ba na kar: 1 Temel (6.87) Suland lm (6.87) Hisse adedi (milyon): 1 Dola mdaki a rl kl ortalama hisse ba na temel kar n paydas Hisse ba na suland lm kar n paydas dönü üm sonras düzeltilmi a rl kl ortalama hisse adedi Kas m 2010 tarihi öncesine ait tüm dönemler için ortalama temel ve suland lm pay rakam sermaye art ile ilgili suskripsiyon hakk n bonus etkisini yans tmas amac yla düzeltilmi tir. 2 Dönü türmelerin pay etkisilerini de içermektedir.

2 Konsolide Özkaynaklarda Muhasebele tirilen Gelir / Gider Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Özkaynaklarda Muhasebele tirilen Gelir / Gider Tablosu (denetlenmi ) m Gelir tablosuna kaydedilen net kar 2,330 4,958 (3,896) Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar), vergi sonras 106 (679) (1) Gelir tablosunda kaydedilmeyen net (zararlar), vergi sonras Sat lmaya haz r finansal varl klardan realize edilmemi net (zararlar) 1 : Dönem içinde ortaya ç kan realize edilmemi net (zararlar), vergi öncesi (4,516) Kar / zarara yeniden s fland lan net () zararlar, vergi öncesi (666) Nakit ak mlar n de kenli ini hedge eden türevlerden realize edilmemi net (zararlar) 1 : Dönem içinde ortaya ç kan realize edilmemi net (zararlar), vergi öncesi (78) 118 (263) Kar / zarara yeniden s fland lan net () zararlar, vergi öncesi Sat amaçl elde tutulan finansal varl klardan realize edilmemi net (zararlar), vergi öncesi (25) - - Kur çevrim farklar 1 : Dönem içinde ortaya ç kan realize edilmemi net (zararlar), vergi öncesi (1,144) Kar / zarara yeniden s fland lan net () zararlar, vergi öncesi (6) 11 (3) Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan realize edilmemi net (zararlar) 1 (26) 85 (15) Gelir tablosunda kaydedilmeyen net dan (zararlardan) vergi 240 (254) 731 Gelir tablosu kaydedilmeyen toplam net (zararlar), vergi sonras 1, ,085 3 (5,874) 4 Toplam kaydedilen gelir ve giderler 3,587 5,364 (9,771) unlara atfedilebilir: Az nl k paylar 4 (1) (37) Deutsche Bank hissedarlar 3,585 5,365 (9,734) 1 31 Aral k 2009 tarihinden itibaren özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan realize edilmemi net (zararlar) hariç. Önceki dönemlerde ilgili bakiyeler gelir tablosunda kaydedilmeyen net kaleminin di er kategorilerine eklenmi tir. 2 Bilançoda 31 Aral k 2010 (2,601) milyon ile 31 Aral k 2009 (3,780) milyon aras nda gelir tablosunda kaydedilmemi (vergi sonras ) net daki (zararlardaki) de ikli i, bu bile enlere atfedilebilen az nl k haklar ndaki 28 milyon de ime göre düzeltmeye tabi tutulmu olarak temsil etmektedir. 3 Bilançoda 31 Aral k 2009 (3,780) milyon ile 31 Aral k 2008 (4,851) milyon aras nda gelir tablosunda kaydedilmemi (vergi sonras ) net daki (zararlardaki) de ikli i, bu bile enlere atfedilebilen az nl k haklar ndaki 14 milyon de ime göre düzeltmeye tabi tutulmu olarak temsil etmektedir. 4 Bilançoda 31 Aral k 2008 (4,851) milyon ile 31 Aral k ,047 milyon aras nda gelir tablosunda kaydedilmemi (vergi sonras ) net daki (zararlardaki) de ikli i, bu bile enlere atfedilebilen az nl k haklar ndaki 24 milyon de ime göre düzeltmeye tabi tutulmu olarak temsil etmektedir..

3 Konsolide Bilanço (denetlenmi ) Konsolide Bilanço (denetlenmi ) Varl klar m. 31 Aral k Ara k 2009 Nakit ve bankalardan alacaklar 17,157 9,346 Bankalar nezdindeki faiz i leyen mevduatlar 92,377 47,233 Ters repo ve merkez bankas fonlar 20,365 6,820 Ödünç al nan menkul k ymetler 28,916 43,509 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klar Al m-sat m amaçl finansal varl klar 271, ,910 Türev finansal enstrümanlardan pozitif piyasa de erleri 657, ,410 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klar 171, ,000 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klar toplam 1,100, ,320 Sat lmaya haz r finansal varl klar 54,266 18,819 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar 2,608 7,788 Krediler 407, ,105 Maddi duran varl klar 5,802 2,777 erefiye ve di er maddi olmayan varl klar 15,594 10,169 Di er varl klar 149, ,538 Cari vergi varl 2,249 2,090 Ertelenmi vergi varl 8,341 7,150 Toplam aktifler 1,905,630 1,500,664 Yükümlülükler ve Özkaynaklar m. 31 Aral k Ara k 2009 Mevduatlar 533, ,220 Repo i lemlerinden ve merkez bankas ndan sa lanan fonlar 27,922 45,495 Ödünç verilen menkul k ymetler 3,276 5,564 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal yükümlülükler Al m-sat m amaçl finansal yükümlülükler 68,859 64,501 Türev finansal araçlardan negatif piyasa de erleri 647, ,973 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal yükümlülükler 130,154 73,522 Yat m kontrat yükümlülükleri 7,898 7,278 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal yükümlülükler toplam 854, ,274 Di er k sa vadeli borçlanmalar 64,990 42,897 Di er yükümlülükler 181, ,281 Kar klar 2,204 1,307 Cari vergi yükümlülü ü 2,736 2,141 Ertelenmi vergi yükümlülü ü 2,307 2,157 Uzun vadeli borçlar 169, ,782 Trust imtiyazl menkul k ymetler 12,250 10,577 Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü - - Toplam yükümlülükler 1,855,238 1,462,695 Hisse senetleri, itibari de eri olmayan, 2,56 nominal de erde 2,380 1,589 Hisse senedi ihraç primi 23,515 14,830 Da lmam kar 25,999 24,056 irket nezdinde tutulan hisse senetleri, maliyetten (450) (48) Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklar - - Gelir tablosunda kaydedilmeyen net (zararlar), vergi sonras (2,610) (3,780) Toplam hissedar özkaynaklar 48,843 36,647 Az nl k haklar 1,549 1,322 Toplam özkaynaklar 50,392 37,969 Toplam yükümlülükler ve özkaynaklar 1,905,630 1,500,664

4 Konsolide Özkaynak De im Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Özkaynak De im Tablosu (denetlenmi ) m. Hisse Senetleri (itibari de eri yok) lave hisse senetleri Da lmam karlar 1 Banka n n kendi hisseleri, Maliyetten Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak fland lan özkaynaklar 31 Aral k 2007 itibariyle bakiye 1,358 15,808 26,051 (2,819) (3,552) Toplam kaydedilen gelir ve giderler (3,835) - - kar lm hisse senetleri 102 2, Ödenen nakit temettüler - - (2,274) - - Özkaynakta s fland lan hisse senetleri al m yükümlülükleriyle ilgili temettüler Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar), vergi sonras - - (1) - - Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net de im Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde da lan Banka hisseleri ,072 - Hisse bazl ücret planlar ile ilgili vergi indirimleri - (136) Deutsche Bank hisse senetlerine endeksli türev enstrümanlar düzeltmesi - (1,815) - 2,690 Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde ç kar lan Banka hisse senetleri Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklara (366) ilaveler Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklardan ,255 dü ümler Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonlar n di er etkileri Banka n n kendi hisselerinin al mlar (21,736) - Banka n n kendi hisselerinin sat lar ,544 - Banka n n sat lan kendi hisselerinden net (zararlar) - (1,191) Di er - (48) (89) Aral k 2008 itibariyle bakiye 1,461 14,961 20,074 (939) (3) Toplam kaydedilen gelir ve giderler , kar lan hisse senetleri Ödenen nakit temettüler - - (309) - - Özkaynakta s fland lan hisse senetleri al m yükümlülükleriyle ilgili temettüler Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar), vergi sonras - - (679) - - Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net de im - (688) Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde da lan Banka hisseleri ,313 - Hisse bazl ücret planlar ile ilgili vergi indirimleri Deutsche Bank hisse senetlerine endeksli türev enstrümanlar düzeltmesi Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde ç kar lan Banka hisse senetleri Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklara (5) ilaveler Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklardan dü ümler Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonlar n di er etkileri - (149) Banka n n kendi hisselerinin al mlar (19,238) - Banka n n kendi hisselerinin sat lar ,816 - Banka n n sat lan kendi hisselerinden net (zararlar) - (177) Di er - 18 (3) Aral k 2009 itibariyle bakiye 1,589 14,830 24,056 (48) - Toplam kaydedilen gelir ve giderleri , kar lan hisse senetleri 791 9, Ödenen nakit temettüler - - (465) - - Özkaynakta s fland lan hisse senetleri al m yükümlülükleriyle ilgili temettüler Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar), vergi sonras Raporlama döneminde hisse ödüllerindeki net de im - (296) Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde da lan Banka hisseleri ,439 - Hisse bazl ücret planlar ile ilgili vergi indirimleri Deutsche Bank hisse senetlerine endeksli türev enstrümanlar düzeltmesi Hisse bazl ücret planlar çerçevesinde ç kar lan Banka hisse senetleri Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklara (93) ilaveler Hisse senetlerini sat n alma yükümlülü ü olarak s fland lan özkaynaklardan dü ümler Opsiyon primleri ve hisse senetleri üzerindeki opsiyonlar n di er etkileri - (115) Banka n n kendi hisselerinin al mlar (15,366) - Banka n n kendi hisselerinin sat lar ,525 - Banka n n sat lan kendi hisselerinden net (zararlar) Di er - (306) Aral k 2010 itibariyle bakiye - 23,515 25,999 (450) - 1 Muhasebe politikalar ndaki de iklikten dolay (tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal kazanç ve zararlar n tahakkukuyla ilgili koridor yakla ndaki de iklik) 31 Aral k 2007 tarihli da lmam karlar bakiyesi 935 milyon artm r. Geriye dönük olarak cari vergi yükümlülü ü 2008 dönemi için düzeltilmi tir. 2 Tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal (zararlar) hariç.

5 Konsolide Özkaynak De im Tablosu (denetlenmi ) Sat lmaya haz r finansal varl klardan realize edilmemi net (zararlar), Uygulanabilen vergiler ve di erleri sonras 3 Nakit ak m de kenli i türev hedging lemlerinden realize edilmemi net (zararlar), vergi sonras 3 Sat amaçl elde tutulan finansal varl klardan realize edilmemi net (zararlar), Kur çevrim farklar, Vergi sonras 3,4 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan realize edilmemi net (zararlar) Gelir tablosunda kaydedilmeyen toplam net (zararlar), vergi sonras Hissedarlara ait Toplam Özkaynaklar Az nl k haklar Toplam özkaynaklar 3,629 (52) - (2,524) (6) 1,047 37,893 1,422 39,315 (4,484) (294) - (1,104) (16) (5,898) (9,733) (37) (9,770) ,200-2, (2,274) - (2,274) (1) - (1) ,072-1, (136) - (136) (366) - (366) ,225-1, (1) - (1) (21,736) - (21,736) ,544-22, (1,191) - (1,191) (137) (174) (311) (855) (346) - (3,628) (22) (4,851) 30,703 1,211 31, ,071 6,044 (1) 6, (309) - (309) (679) - (679) (688) - (688) ,313-1, (5) - (5) (149) - (149) (19,238) - (19,238) ,816-18, (177) - (177) (186) (134) - (3,521) 61 (3,780) 36,647 1,322 37, (45) (11) 1,188 (26) 1,179 3,489 (8) 3, ,204-10, (465) - (465) (296) - (296) ,439-1, (11) - (11) (93) - (93) (115) - (115) (15,366) - (15,366) ,525-13, (302) 223 (79) (113) (179) (11) (2,333) 35 (2,601) 48,843 1,549 50,392 3 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan realize edilmemi net (zararlar) hariç. 4 Muhasebe politikalar ndaki de iklikten dolay (tan mlanm fayda planlar ile ilgili aktüaryal kazanç ve zararlar n tahakkukuyla ilgili koridor yakla ndaki de iklik) 31 Aral k 2007 tarihli da lmam karlar bakiyesi 86 milyon azalm r. Geriye dönük olarak cari vergi yükümlülü ü 2008 dönemi için düzeltilmi tir.

6 Konsolide Nakit Ak m Tablosu (denetlenmi ) Konsolide Nakit Ak m Tablosu (denetlenmi ) m Net kar 2,330 4,958 (3,896) Operasyonel faaliyetlerden nakit ak mlar : Net karla operasyonel faaliyetlerden sa lanan (kullan lan) net nakdin mutabakat için yap lan düzeltmeler: Kredi zararlar kar 1,274 2,630 1,076 Yeniden yap lanma faaliyetleri Sat lmaya haz r finansal varl klar n, özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n, ve di erlerinin sat ndan elde edilen kar (363) (656) (1,732) Ertelenmi gelir vergileri, net 315 (296) (1,525) De er dü üklü ü, amortisman ve di er tükenme paylar, ve de er art 4,255 1,782 3,047 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlardan net kar n pay (457) (189) (53) Gayrinakdi ücret, kredi ve di er kalemlere göre düzeltilmi kar 7,354 8,229 (3,083) Operasyonel varl klardaki ve yükümlülüklerdeki net de imin düzeltmesi: Bankalar nezdindeki faiz getirici vadeli mevduatlar (34,806) 4,583 (3,964) Yeniden sat m sözle meleri uyar nca sat lan merkez bankas fonlar ve al nan menkul k ymetler, ödünç al nan menkul 26,368 (4,203) 24,363 ymetler Al m-sat m varl klar ve türev finansal enstrümanlar ndan pozitif piyasa de erleri (27,237) 726,237 (472,203) Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal varl klar (24,502) 24, ,423 Krediler (2,823) 17,213 (37,981) Di er varl klar (5,894) 21,960 38,573 Mevduatlar 22,656 (57,330) (56,918) Al m-sat m yükümlülükleri ve türev finansal enstrümanlardan negatif piyasa de erleri 9,549 (686,214) 655,218 Gerçe e uygun de er fark kar / zarara yans lan finansal yükümlülükler ve yat m kontrat yükümlülükleri 53,450 (7,061) (159,613) Yeniden sat m sözle meleri uyar nca sat lan merkez bankas fonlar ve al nan menkul k ymetler, ödünç verilen menkul (40,709) (40,644) (97,009) ymetler Di er k sa vadeli borçlanmalar 18,509 2,592 (14,216) Di er yükümlülükler 2,851 (15,645) (15,482) Öncelikli uzun vadeli borç (3,457) (7,150) 12,769 Di er, net (4,985) (1,243) (2,760) Operasyonel faaliyetlerden elde edilen (kullan lan) net nakit (3,676) (13,786) 37,117 Yat m faaliyetlerinden nakit ak mlar : Nakit giri i: Sat lmaya haz r finansal varl klar n sat 10,652 9,023 19,433 Vadesi gelen sat lmaya haz r finansal varl klar 4,181 8,938 18,713 Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar n sat Gayrimenkul ve ekipman sat Al mlar: Sat lmaya haz r finansal varl klar (14,087) (12,082) (37,819) Özkaynak yöntemiyle de erlenen yat mlar (145) (3,730) (881) Gayrimenkul ve ekipman (873) (592) (939) irket birle meleri / elden ç kar lan yat mlar için ödenen net nakit 8,580 (20) (24) Di er, net (1,189) (1,749) (39) Yat m faaliyetlerinden sa lanan (kullan lan) net nakit 7, (769) Finansman faaliyetlerinden nakit ak mlar : Sermaye benzeri uzun vadeli borçlanma senedi ihrac 1, Sermaye benzeri uzun vadeli geri ödemeleri ve itfalar (229) (1,448) (659) Trust imtiyazl menkul k ymet ihrac 90 1,303 3,404 Trust imtiyazl menkul k ymet geri ödemeleri ve itfalar (51) - - Hisse bazl tazminat kapsam nda dihraç edilen hisse senetleri Sermaye art 10,060-2,200 Hazine hissesi al (15,366) (19,238) (21,736) Hazine hissesi sat 13,519 18,111 21,426 Az nl k haklar na ödenen temettüler (7) (5) (14) Az nl k haklar ndaki net de im Nakit ödenen temettü (465) (309) (2,274) Finansman faaliyetlerinden sa lanan (kullan lan) net nakit 9,092 (1,020) 3,220 Döviz kurlar ndaki de imin nakit ve nakde e de er varl klar üzerindeki net etkisi 1, (402) Nakit ve nakde e de er varl klardaki net art (azal ) 14,804 (13,715) 39,166 Dönem ba ndaki nakit ve nakde e de er varl klar 51,549 65,264 26,098 Dönem sonundaki nakit ve nakde e de er varl klar 66,353 51,549 65,264 Operasyonel faaliyetlerden sa lanan (kullan lan) net nakitler Ödenen (tahsil edilen) gelir vergileri, net 784 (520) (2,495) Ödenen faiz 13,740 15,878 43,724 Al nan faiz ve temettüler 29,456 28,211 54,549 Nakit ve nakde e de er varl klar Nakit ve bankalardan alacaklar 17,157 9,346 9,826 Bankalar nezdindeki faiz getirici vadesiz mevduatlar (31 Aral k 2010 itibariyle 43,181 milyon, ve 31 Aral k 2009 ve 31 49,196 42,203 55,438 Aral k 2008 itibariyle s ras yla 5,030 milyon ve 9,301 milyon tutar ndaki vadeli mevduat dahil de ildir) Toplam 66,353 51,549 65,264

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI

EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N 30.06.2010 TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI EVG YATIRIM ORTAKLI I ANON M RKET N N TAR H T BARIYLA NCELEMEDEN GEÇM F NANSAL TABLOLARI VE D PNOTLARI BA IMSIZ NCELEME RAPORU Yönetim Kurulu na Giri EVG Yat r m Ortakl A.. nin ( irket ) ekte yer alan

Detaylı

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM

HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM HEDEF MENKUL KIYMETLER YATIRIM ORTAKLI I A.. 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU stanbul, 2010 01.01. - 30.06.2010 ARA HESAP DÖNEM NANSAL TABLOLAR VE NCELEME RAPORU NDEK

Detaylı

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO

fi F NANSAL K RALAMA A.fi. ve BA LI ORTAKLI I 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO 31 ARALIK 2007 TAR H T BAR YLE KONSOL DE B LANÇO Ba ms z Ba ms z Denetimden Denetimden Geçmifl Geçmifl VARLIKLAR Notlar 31 Aral k 2007 31 Aral k 2006 Cari / Dönen Varl klar 637.155 505.711 Haz r De erler

Detaylı

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR

KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR KONSOLİDE OLMAYAN MALİ TABLOLAR VE DİPNOTLAR İLLER BANKASI 'NIN 30 EYLÜL 2008 TARİHİ İTİBARIYLA HAZIRLANAN III. ÜÇ AYLIK KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL RAPORU Banka nın Yönetim Merkezinin Adresi : Atatürk

Detaylı

Yap Kredi Emeklilik A..

Yap Kredi Emeklilik A.. 1 Ocak 31 Mart 2013 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar Ve Finansal tablolara %li&kin Açklayc Dipnotlar 31 MART 2013 TAR%H% %T%BAR%YLE DÜZENLENEN F%NANSAL TABLOLARIMIZA %L%K%N BEYANIMIZ liikte sunulan

Detaylı

KONSOL DE MAL B LG LER 2006

KONSOL DE MAL B LG LER 2006 KONSOL DE MAL B LG LER 2006 1 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU DRT Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. Sun Plaza No: 24 34398 Maslak stanbul, Türkiye Tel: (212) 366 60 00 Fax: (212) 366

Detaylı

31 Aralık 2012. Tarihi İtibariyle Hazırlanan. Konsolide Finansal Tablolar

31 Aralık 2012. Tarihi İtibariyle Hazırlanan. Konsolide Finansal Tablolar 31 Aralık 2012 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ÖNEMLİ NOT Deutsche Bank AG'nin yılsonu denetim raporunun ekte yer alan Türkçe tercümesi sadece bilgilendirme amacıyla hazırlanmış

Detaylı

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim

01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Bakanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim 01 Kısaca Fiba Sigorta 02 Faaliyet Sonuçları 03!irketin Ortaklık Yapısı 04 Yönetim Kurulu Ba"kanı'nın Mesajı 07 Genel Müdür'ün Mesajı 08 Denetim Firmasının Uygunluk Görü"ü 09 Özet Yönetim Kurulu Raporu

Detaylı

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama:

I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: B R NC BÖLÜM Kurum Hakk nda Genel Bilgiler I. Kurumun ticaret unvan, yönetim merkezinin adresi, telefon ve faks numaralar, elektronik site adresi ile raporlama dönemine iliflkin aç klama: Ticaret Ünvan

Detaylı

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL

band rma gübre fabrikalar a.. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL band rma gübre fabrikalar a.. KAYITLI SERMAYE : 10.000.000.-YTL. ÖDENM SERMAYE : 3.000.000.-YTL. MERKEZ : STANBUL 37. YIL 29 MART 2007 PER EMBE SAAT: 11.00 DE TOPLANAN H SSEDARLAR GENEL KURUL TOPLANTISINA

Detaylı

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar

Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ve Ba l Ortakl klar 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Denetim Raporu 83 85 86 31 Aral k 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait Konsolide Mali Tablolar Ç NDEK LER KONSOL DE B LANÇOKONSOL DE GEL R TABLOSU KONSOL DE ÖZSERMAYE DE fi M TABLOSU KONSOL DE

Detaylı

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A..

KURUL GÖRÜ Ü. TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler. Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. KURUL GÖRÜ Ü TFRS 2 Hisse Bazl Ödemeler Görü ü Talep Eden Kurum : Güreli Yeminli Mali Mü avirlik ve Ba ms z Denetim Hizmetleri A.. Kurul Toplant Tarihi : 18/10/2011 li kili Standart(lar) : TFRS 2, TFRS

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc

26.10.2014 GENEL MUHASEBE. Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA HESABI 100-KASA HESABI. Bu hesap, i letmenin elinde bulunan ulusal ve yabanc GENEL MUHASEBE Ömer DA (Maliye Uzman ) www.omerdag.net KASA ALINAN ÇEKLER BANKALAR VER LEN ÇEKLER VE ÖDEME EM RLER ER HAZIR DE ERLER SSE SENETLER ALICILAR REESKONT UYGULAMASI SATI MAL YET YÖNTEMLER VARLIKLARDA

Detaylı

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER)

TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) 1 4. B Ö L Ü M TMS 12 GEL R VERG LER (KURUM KAZANCI ÜZER NDEN HESAPLANAN VERG LER) Prof. Dr. Cemal B fi Marmara Üniversitesi BF Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 233 14. Bölüm, TMS-12 Gelir

Detaylı

31 Aralık 2010. Tarihi İtibariyle Hazırlanan. Konsolide Finansal Tablolar

31 Aralık 2010. Tarihi İtibariyle Hazırlanan. Konsolide Finansal Tablolar 31 Aralık 2010 Tarihi İtibariyle Hazırlanan Konsolide Finansal Tablolar ÖNEMLİ NOT Deutsche Bank AG'nin ara dnem finansal tablolarının belirli blmlerinin ekte yer alan Trkçe tercmesi sadece bilgilendirme

Detaylı

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11

5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 içindekiler 5 yönetim kurulu baflkanının mesajı 7 genel müdürün mesajı 9 aktif ve özkaynaklar 10 yönetim kurulu, denetim komitesi, üst yönetim ve dıfl denetçi 11 banka hakk nda genel bilgiler 14 son befl

Detaylı

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU

T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU T.C. ZİRAAT BANKASI.A.Ş.'NİN KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU EK1-E A. BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI Dipnot ( 31/12/2006) ( 31/12/2005) 1.1 Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Koç Holding A.fi. Yönetim Kurulu'na BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1. Koç Holding A.fi. ( Koç Holding ), ba l ortakl klar ve ifl ortakl klar n n (hep birlikte Grup olarak an lacakt r) 31 Aral k 2008 tarihi itibariyle

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 31 MART 2015 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız denetimden 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER

Detaylı

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat

4. BÖLÜM - Menkul K ymetlerden ve Di er Sermaye Piyasas Araçlar ndan Elde Edilen Gelirlerde Geçici 67 nci Madde Kapsam nda Vergi Tevkifat IV. BÖLÜM MENKUL KIYMETLERDEN VE D ER SERMAYE P YASASI ARAÇLARINDAN ELDE ED LEN GEL RLERDE GEÇ C 67 NC MADDE KAPSAMINDA VERG TEVK FATI 13 Gelir Vergisi Kanununa 5281 say l Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen

Detaylı

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır.

İlişikteki açıklama ve dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı parçalarıdır. 30 EYLÜL 2014 TARİHİ İTİBARIYLA KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇO I. BİLANÇO (FİNANSAL DURUM TABLOSU) Bağımsız 30 Eylül 2014 31 Aralık 2013 AKTİF KALEMLER Dipnot TP YP Toplam TP YP Toplam I. NAKİT DEĞERLER VE

Detaylı

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR

CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR CITI MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET BİLANÇO... 1-2 ÖZET KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU...

Detaylı

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR

Bağımsız İncelemeden Geçmemiş. Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Özet Finansal Durum Tablosu (Bilanço) VARLIKLAR Bağımsız Denetimden Geçmiş Notlar 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 Dönen Varlıklar 201.482.506 251.625.938 Nakit ve nakit benzerleri

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2897 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1854 GENEL MUHASEBE-II Yazarlar Prof.Dr. Ümit Gücenme GENÇO LU (Ünite 1, 2) Prof.Dr. Saime ÖNCE (Ünite 3, 4) Doç.Dr. Vedat EKERG

Detaylı

2006 Faaliyet Raporu

2006 Faaliyet Raporu 2006 Faaliyet Raporu 2006 FAAL YET RAPORU I ç i n d e k i l e r Sunufl 4 Gündem 5 Yönetim Kurulu Raporu 6 Girifl 8 Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar 11 Mali Tablolar 15 Bilanço 16 Gelir Tablosu 18

Detaylı

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. 30 EYLÜL 2013 TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR FİNANS YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 30 EYLÜL TARİHİNDE SONA EREN ARA DÖNEME AİT ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA ÖZET KONSOLİDE FİNANSAL DURUM TABLOSU... 1-2 ÖZET KONSOLİDE

Detaylı

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net

Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler. Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman. www.omerdag.net Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler Ömer DA Devlet Muhasebe Uzman Tek Düzen Muhasebe Sisteminde Özellikli lemler VARLIKLARDA DE ER DÜ ÜKLÜ Ü SATI MAL YET YÖNTEMLER AMORT SMAN DÖNEM AYIRICI HESAPLAR

Detaylı

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012

NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 VERG S RKÜLER NO: 2012/10 TAR H: 19.01.2012 KONU 89 Seri No lu Gider Vergileri Genel Tebli i Resmi Gazete de Yay nlanm r. Maliye Bakanl taraf ndan 19.01.2012 tarih ve 28178 say Resmi Gazete de yay mlanan

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı