T.C. Resmî Gazete. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel KANUNLAR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. Resmî Gazete. Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel 1336-1920 KANUNLAR"

Transkript

1 T.C. Resmî Gazete Tesis tarihi : 7 Teşrinievvel İdare ve yazı işleri için 28 HAZİRAN 938 Başvekâlet Neşriyat ve Müdevvenat Dairesi Müdürlüğüne SALI müracaat olunur SAYI : 3945 J KANUNLAR İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 934 malî yılı hesabı kat'î kanunu Kanun No: 3448 Kabul tarihi: 3/6/938 F. Muhassasatın nev'i Muhassasat Lira K. Sarfiy at Lira K. Ati seneye devrolunan ibtal olunan muhassasat muhassasat Lira K. Lira K. Madde İnhisarlar Umum Müdürlüğünün 934 malî yılı masarifi bitişik (A) cetvelinde gösterildiği üzere lira 89 kuruştur. Madde 2 Adı geçen Umum Müdürlüğün aynı yıl tahsilatı bitişik (B) cetvelinde gösterildiği üzere lira 29 kuruştur. Madde 3 Nâzım fasla aid olup bitişik (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen lira 90 kuruşluk varidat ve tahsisat bakiyesi 935 yılına devredilmiştir. Madde malî yılı içinde sarfolunmayan ve bitişik (A) cetvelinde ayrı bir sütunda gösterilen lira 98 kuruşluk tahsisat bakiyesi ibtal olunmuştur. Madde 5 Umum Müdürlüğün bitişik (C) cetvelinde gösterilen 934 yılı bilançosu ile kâr ve zarar hesabı tasdik olunmuştur. Madde 6 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 7 Bu kanunu icraya Gümrük ve inhisarlar Vekili memurdur. 23/6/93& A - CETVELİ Ati seneye devrolunan İbtal olunan Muhassasat Sarfiyat muhassasat muhassasat F. Muhassasatın nev'i Lira K. Lira K. Lira K. Lira K. Ücretler Merkez ve mülhakat masrafları Tecrübe, ıslah ve mücadele masrafları Takibat ve tütün ziraati masrafları Kaçak ihbariye ve ikramiyesi Sabit kıymetler masarifi Depo. imalâthane, fabrika ve tuzlalar ücreti ve masrafları Ecnebi mütehassıslar ücret ve harcırahları ile mütercimleri ve daktiloları ücret ve harcırahı Muhtelif masraflar Memurlar ikramiyesi Koruma sandığına muavenet 2 Reddiyat 3 Eski seneler borçları 4 Fevkalâde masraflar 5 75 numaralı kanunun 8 inci maddesi mucibince Cumhuriyet Merkez Bankasına verilecek karşılığı itfa F.M. Fabrika ve tuzlalarda yapılacak inşaat ve tesisat (Makineler dahil) ile idare ve zürra malı tütünler için mubayaa ve Çamaltı tuzlasında kullanılmak ambarlar ve inşası üzere nakil vasıtaları mubayaa F.M. Nâzım fasıl masrafı YEKÛN B F. M. Varidatın nev'i CETVELİ Mıılıammenat Lira K. Tahsilat Lira K. Satış kârı Muhtelif rüsum Tütün beyiye resmi Müskirat beyiye resmi Bira resmi ve hissesi Şarap resmi Ecnebi müskirat ve ıtriyat resmi Para cezaları Muhtelif hasılat Istirdad F. M. Nâzım varidat Tayyare cemiyeti hissesi İdarei hususiyeler hissesi Yekûn

2 Sayıfa: 008 (Resmî Gazete) 28 HAZİRAN938 AKTİF Hesablar Sabit kıymetler a) Bütçeden - Emlâk Makinalar Demirbaş Nakilvasıtaları b) Mütedavil sermayeden - Emlâk Demirbaş eşya Fabrikalaralât veedevatı Makinalaralât veedevatı C - CETVELİ İnhisarlar (Tütün - Tuz - Müskirat Barut) haziran934 3 mayıs935 hesab devresi bilançosu Müfredat Lira K II Paralar a) Kasalarda b) Bankalarda c) Yolda d) Ecnebi paralar e) Bankada934 yılından bedelleri istenmemiş barut bonoları karşılığı III - Parayaçevrilebilen kıymetler a) Tütün - Yaprak Mamul b) Tuz c)ispirto ve ispirtoluiçkiler - Ham mal Nim mamul Mamul d) Barut - Barut ve patlayıcı maddeler 2 - Fişek ve teferruatı e) Ambalaj ve levazım - Bütçeden Mütedavil sermayeden f) Esham vetahvilât - Bütçeden Mütedavil sermayeden IV - Hazine (A) hesabı V - Borçlu hesablar a) Muhtelif borçlular - Bütçeden Mütedavil sermayeden 4440 b) Henüz toplanmamış sigorta sermayesikarşılığı c) Müraselât - Eskiyıllar Yeni yıl Barut d) Muhtelif İcmal Lira K. Hesablar I - Mütedavil sermaye II - Sabit kıymetlerkarşılığı III - Sigortaihtiyatı Toplanmamış sigorta primleri Primlerden birikmiş olan para Hazineye gönderilen IV - Sabit kıymetler amortismanı 3 - V -935 e kadar hesab edilmiş amortisman Hazineye devredilen Müfredat, Lira K V - Bütçeden alınan levazımkarşılığı VI - Ödenecek senedler VII - Hazine (B) hesabı VIII -934 malîyılıiçin ödenecek paralarkarşılığı IX - Muhtelifalacaklı hesablar a) Hususî idareler b) Tayyare cemiyeti c) Malûl gaziler d) Emanetler e) Muhtelif f) Meşkûk alacakkarşılığı olan idare kefalet sandığıparası g) Müraselât barut PASİF icmal Lira K Yekûn Yekûn

3 28 HAZİRAN 938 (Resmî Gazete) Sayıfa : 009 C CETVELİ İnhisarlar (Tütün Tuz - Müskirat Barut) haziran mayıs 935 hesab devresi sonucu BORÇLU ALACAKLI Müfredat İcmal Müfredat İcmal Hesablar Lira K. Lira K. Hesablar Lira K. Lira K. I - Maliyet bedelleri Satış hasılatı a) Tütün a) Tütün Dahilde mamul tütün satışı Hariçte mamul tütün satışı Beyiye ücreti I - Dahilî mamul tütün satışı Haricî mamul tütün satışı Muhtelif Nakliye vesair. masraflar b) Tuz Dahilî tuz sa b) Tuz - Satılan malın maliyeti tışı Muhtelif gelir Prim Nakliye vesair masraflar c) İspirto ve ispirtolu içkiler satışı - Satış bedeli c) İspirto ve ispirtolu içkiler Muhtelif Satılan malın maliyeti d) Barut: satış bedeli Beyiye ücreti, prim ve kumüsyon Nakliye vesair masraflar II - Diğer bütçe varidatı a) Muhtelif resimler b) Muhtelif gelir d) Barut - Satılan malların maliyeti III - Muhtelif varidat a) Faiz ve akçe farkı b) Gümrükten geri alman resim Beyiye, nakliye vesair masraflar II Bütçe masrafları Bundan indirilmesi lâzım gelen: Maliyete giren Sabit kıymetler tutarı III - Sabit kıymetler masrafları a) Amortisman b) Sigorta masrafı IV - Muhtelif masraflar a) Barut bonoları karşılığı b) Müteferrik Yekûn V - Safi kâr Yekûn Yekûn Safi kâr Idarei hususiye ve tayyare Sabit kıymetlere giden cemiyeti Müdafaa vergisi yılı safi hasılatından Hazine hissesi

4 Sayıfa: 00 ( Resmî Gazete ) 28 HAZİRAN 938 Devlete, mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen teşekküllere ve belediyelere aid mukataalı binaların kıymetlerinin takdiri hakkında kanun Kanun No: 3450 Kabul tarihi: 5/6/938 Madde 837 sayılı Bina Vergisi Kanununun üçüncü maddesi mucibince vergiden müstesna tutulmuş olan Devlete aid mukataalı binaların mukataaları, Maliye Vekâleti ile Vakıflar Umum Müdürlüğü tarafından tayin olunacak birer ehli hibrenin bu binalara müttefikan takdir edecekleri kıymet üzerinden hesap edilir. Bu iki ehli hibrenin takdirinde ittifak edemediği kıymetler İstanbulda en büyük nafıa memurunun, diğer vilâyetlerde mahallî belediye encümenlerinin ekseriyet kararile tesbit gösterecekleri üçüncü bir ehli hibrenin iştirakile ve Madde 2 Mülhak ve hususî bütçelerle idare edilen teşekküllere ve belediyelere aid olupta 837 sayılı kanunun üçüncü maddeci mucibince vergiden istisna edilen binaların mukataalarına esas olacak kıymetler dahi Vakıflar Umum Müdürlüğü ile alâkalı dairenin tayin edecekleri birer ehli hibre marifetile tesbit yapılır. ihtilâf halinde birinci maddenin son fıkrası hükmünce muamele Madde 3 Vakıflar Umum Müdürlüğünce işbu kanunun neşri tarihinden itibaren üç ay zarfında birinci ve ikinci maddelerde yazılı binaların dafterleri tanzim olunarak vilâyet millî emlâk idarelerine veya alâkalı dairelere verilir. Defterler verildikçe kıymet takdiri muamelesine başlanılır. Defterlerin tanziminde millî emlâk idarelerile alâkalı dairelerin kayidlerinden istifade edilir. Madde 5 Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti Madde 4 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. memurdur. 23/6/938 Resmi Kanun Düstur Gazete No. Baslığı Tertib Cild Sahife Sayı meclisinin ve Devlet Şûrası ile Kültür Bakanlığının mütaleaları alındıktan sonra icra Vekilleri Heyeti kararile yapılır. d) Vilâyet sınırlarının, kaza merkez, sınır ve adlarının tesbiti ve değiştirilmesi, mühim mevki ve tabiî arıza adlarının değiştirilmesi, nahiye kurulması ve kaldırılması, bir köyün veya nahiyenin başka bir vilâyet ve kazaya bağlanması veyahut nahiyelerin merkez ve sınırlarının tesbiti ve merkezlerinin değiştirilmesi ilgili vilâyetlerin idare heyeti ve umumî meclislerinin mütaleaları alındıktan sonra Dahiliye Vekâletinin kararı ve Cumhur Reisinin tasdiki ile yapılır. e) Nahiye adları ile köy adlarının değiştirilmesi, yeniden köy kurulması ve kanunî usuller dairesinde kaldırılacak köylerin Devlet teşkilâtı arasındaki köyler arasından isimlerinin çıkarılması, köylerin birleştirilmesi ve ayrılması ve köylerin ayni kaza içinde bir nahiyeden başka bir nahiyeye bağlanması vilâyet idare heyeti ve umumî meclislerinin ve bir mahalle veya semtin belediye sınırlarından ayrılarak müstakil köy haline konması da Belediye Kanununun 7 nci maddesinde yazılı usule riayet edilmek üzere vali tarafından görülecek lüzum üzerine belediye meclisi, vilâyet idare heyeti ve umumî meclisinin mütaleaları alındıktan sonra Dahiliye Vekâletinin tasdiki ile yapılır. f) Yukarıdaki fıkralarda umumî meclislere verilen vazife ve salâhiyetler umumî meclis toplantı halinde değilse daimî encümen tarafından yapılır. Kanun No. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunu icra Vekilleri Heyeti yürütür. Başlığı 23/6/938 Duştur Tertib Cild Sahife 426 Vilâyet idaresi kanunu Kesu Gazet Sayı 85 Vilâyet idaresi kanununun bazı maddelerinin tadili hakkında kanun numaralı kanunun 4 üncü maddesinin B fıkrasından kaza malmüdürleri tabirinin tayyı hakkında kanun Vilâyet idaresi kanununun 2 nci ve 7 inci maddelerini değiştiren kanun Tunceli Vilâyetinin idaresi hakkında kanun Belediye Kanunu Bina Vergisi Kanunu Bina Vergisi Kanununun üçüncü maddesinin 7 numaralı fıkrasının tadili Bina Vergisi hakkındaki 837 sayılı kanunun 24 uncu maddesini değiştiren kanun sayılı Bina Vergisi Kanununa ek kanun Arazi ve bina vergilerile binalardan alınan iktisadî buhran vergilerinin vilâyet hususî idarelerine devri hakkında kanun Tefsir 76 Bina Vergisi Kanununun 3 uncu maddesinin besinci fık rasının tefsiri Karar 936 Deniz Yolları ve A. K. A. Y. İsletmelenle Havuzlar İdaresine aid binalardan vergi alınıp alınmayacağına dair heyeti umumiye kararı Nizamname 3638 Bina Vergisi Nizamnamesi Emniyet Teşkilât Kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun Kanun No: 3452 Kabul tarihi: 5/6/938 Madde 4/6/937 tarih ve 320 sayılı Emniyet Teşkilât Kanununun üçüncü maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: Vilâyet İdaresi Kanununun 2 nci ve 7 inci maddelerini değiştiren 300 saydı kanunun birinci maddesini tadil eden kanun Kanun No: 345 Kabul tarihi: 5/6/938 Madde 300 sayılı kanunun birinci maddesi aşağıda yazılı olduğu şekilde değiştirilmiştir: a) Vilâyet kurulması veya kaldırılması veya vilâyet merkezinin tesbiti ve değiştirilmesi Devlet Şûrasının mütaleası alınarak kanun ile yapılır. j Zabıta teşkilâtı: Umumî ve husıjsî olmak üzere iki kısma ayrılır. Umumî zabıta: Silâhlı bir kuvvet olan (polis) ve (jandarma) dır. Hususî zabıta: Umumî zabıta haricinde kalan ve mahsus kanunlarına göre teşekkül edip muayyen vazifeleri gören zabıta kuvvetleridir. Jandarma ve hususî zabıta teşkilâtı kendi kanunlarına ve emniyei teşkilâtı bu kanun hükümlerine tabidir. Jandarma ve hususî zabıta ilt emniyet teşkilâtının merkezde ve vilâyetlerde yekdiğerile irtibat, muha bere ve çalışma tarzları nizamname ile tesbit edilir. Madde 2 Mezkûr kanunun 8 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: Polis: idarî, siyasî ve adlî kısımlara ayrılır. b) Kaza kurulması ve kaldırılması veya bir kazanın başka bir vilâyete bağlanması ilgili vilâyetlerin idare heyeti ve umurnuî meclis-! lerinin mütaleası alındıktan sonra kanun ile yapılır. c) Vilâyet adının değiştirilmesi vilâyet idare heyeti ve umumî Belediye zabıtası işleri; lüzum görülen yerlerde idarî polis kadro sundan ayrılan ve tahsisatı belediyelerden alınan bir kısım tarafındaı ifa edilir. Bu kısım memurlar dahi işbu kanun hükümlerine tâbi tutu lurlar.

5 28 HAZİRAN 938 (Resmî Gazete) Sayıfa: 0 Bu suretle belediyelerden verilecek tahsisat nisbetinde olmak üzere Emniyet Umum Müdürlüğü kadrosundaki şube müdürü, emniyet âmiri başkomiser, komiser, komiser muavini ve polis adedi icra Vekilleri Heyeti kararile tezyid edilebilir ve o zamana kadar belediye zabıtası işlerinde çalışanlar aldıkları maaş mikdarına göre ilâve edilen bu kadrolara tayin edilirler. Lüzum görülen yerlerde bu madde hükümlerine göre emniyet kadrosuna alınacak belediye zabıtası maaş ve masrafları icra Vekilleri Heyeti kararile Emniyet Umum Müdürlüğü bütçesinden ödenir. Madde 3 Mezkûr kanunun 9 uncu maddesinin sonuna şu fıkra eklenmiştir: Lise derecesindeki polis kollejine liseler hakkındaki kanun ve nizamlara tâbi olarak orta mekteb mezunları alınırlar. Polis kollejini muvaffakiyetle bitirenler polis memurluğuna tayin olunurlar» Polis kolleji mezunları on beş sene filen hizmet etmedikçe istifa edemezler. Bu müddetten evvel istifa edenler meslekte hiç bir hak taleb etmeyerek Devletçe tahsilleri için kendilerine yapılan masrafı ödemeğe mecburdurlar. Madde 4 Mezkûr kanunun 25 inci maddesinin sonuna şu fıkra eklenmiştir. Bunlardan bir sene zarfında enstitü veya mektebe sevkedilmiyenler arasında iyi sicil alanlar polis memurluğuna tayin edilebilirler. Madde 5 Mezkûr kanunun 70 inci maddesine aşağıda yazılı şekilde bir fıkra ilâve edilmiştir: sayılır. Kararlarda tesavii âra halinde reisin bulunduğu taraf ekseriyette Madde 6 Mezkûr kanunun 75 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir: Emniyet Umum Müdürlüğü inzibat komisyonunca verilen meslekten ihraç cezalarından başka kararlar Umum Müdürün tasdikile ve meslekten ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdikile, Vilâyet inzibat komisyonlarının meslekten ihraç kararlarından başka kararları valilerin tasdikile ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdiki ile, Vilâyet polis divanlarının; meslekten ihraç cezalarından başka, kararları valilerin tasdiki ve ihraç kararları valilerin tasvibi ve vekilin tasdiki ile, Polis enstitüsü ve polis mekteblerindeki polis divanlarının, stajiyerler ile polisler hakkında meslekten ihraç cezalarından başka, kararları enstitü veya mekteb müdürlerinin tasdiki ile ve ihraç kararları Umum Müdürün tasvibi ve vekilin tasdiki ile, tekemmül eder. Madde 7 Mezkûr kanunun 77 nci maddesi değiştirilmiştir: aşağıda yazılı şekilde Bu kanunun 3 üncü maddesinde tesbit edilen emniyet polis memurları haricinde kalan memur ve müstahdemler ile muamelât memurları inzibatî suçlarından dolayı aldıkları maaş derecesine göre merkez veya vilâyetlerdeki inzibat komisyonlarına veya polis divanlarına sevk olunurlar. Madde 8 Mezkûr kanunun 95 inci maddesine bağlı cetvel yerine bu kanuna ilişik [] sayılı cetvel konulmuş ve 3223 sayılı kanuna bağlı cetvelde Emniyet işleri Umum Müdürlüğüne aid kısım kaldırılmıştır. Muvakkat Madde 938 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununun 5 inci maddesine bağlı (D) cetvelinde Emniyet işleri Umum Müdürlüğü kısmına ilişik (2) sayılı cetvelde gösterilen ücretliler eklenmiştir. Madde 9 Bu kanun 3 mayıs 938 tarihinden muteberdir. Madde 0 Bu kanunun hükümlerini icraya Dahiliye, Adliye ve Maliye Vekilleri memurdur. 23/6/938 [] NUMARALI CETVEL )erece Memuriyetin nev'i Aded Maa: Derece Memuriyetin nev'i Aded M ış 4 Emniyet Başmüfettişi Polis Başmüfettişi 80 5 Başmüfettişi Birinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişi Emniyet Müfettişi ikinci Sınıf Emniyet Polis Müfettişi Üçüncü Emniyet Müfettişi Müfettiş Muavini 0 35 «Î5 5? Ankara ve istanbul Emniyet Müdürleri Birinci Sınıf Emniyet Müdürleri ikinci ve Ankara, İstanbul Emniyet Müdür Muavinleri Üçüncü Sınıf Emniyet Müdürleri, Emniyet Umum Müdürlüğü Şube Müdür Muavinleri ve Ankara, istanbul Emniyet Müdürlüğü Şube Müdürleri Dördüncü Sınıf Emniyet Müdürleri ve Emniyet Müdür Muavinleri ve Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri Birinci Sınıf Emniyet Âmiri, Emniyet Müdürlükleri muavinleri, Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri ikinci Sınıf Emniyet Âmiri, Emniyet Müdürlükleri Muavinleri, Emniyet Müdürlükleri Şube Müdürleri ve Şube Müdür Muavinleri Üniformalı ve Sivil Başkomiser Komiser Komiser Muavini Polis Tedkik Başmemuru Fen Memuru Tedkik Memuru Dördüncü Sınıf Muamelât Memuru Basın ve Yayın Tedkik Mütehassısı 80 6 Muavini 70 6 Laboratuar Şefi Fotoğrafçı 30 7 Baştercüman 55 8 Tercüman ? Müracaat Memuru 25 7 Başhekim Hekim Diş Hekimi 55 8?? Kabile ;? 6 2 Sıhhat Memuru Polis Nezarethane Memuru Tımarcı 20 2 Emniyet Umum Müdürü 25 4 Muavini Müdürlüğü Polis Teftiş Heyeti Reisi 90 5 Emniyet Umum Müdürlüğü Daire Reisleri Şube Müdürleri Birinci Sınıf Muamelât Memuru ikinci Üçüncü Dördüncü Sınıf Muamelât Memuru Beşinci 283 6

6 Sayıfa: 002 (Resmî Gazete) 28 HAZİRAN 938 Derece Memuriyetin nev'i Aded Maa'i II Enstitü Müdürü Muavini Dahiliye Müdürü Bâşkomıser Komiser Polis Enstitüsü ve Kolleji 'Birinci Sınıf Muamelât Memuru ttkinci Üçüncü Sımf Muamelât Memuru Dördüncü Sınıf Muamelât Memuru Eczacı Laboratuar Memuru Öğretmen V? 5? Lisan Öğretmenleri Mekteb Müdürü Dahiliye Müdürü Başkomiser Komiser Muavini Muallim >5 İstanbul Polis Mektebi fkinci Sınıf Muamelât Memuru Üçüncü Dördüncü Sınıf Muamelât Memuru tironiş olan bir kadının evlenmesine müsaade edebilir. Karardan Önce ana, baba veya vasinin dinlenmesi şarttır. Madde 2 'Bu kanun neşri tarihinden mer'idir. Madde 3 Bu kanunun hükmünü icraya, İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 23/6/938 Resmî Kanun Dustuı Gazete No Bağlığı o Tertib CıM Sahife Sayı 743 Türk Kamımı Medenisi Kanunu Medeninin sureti mer'jyet ve şekli tatbiki hakkında kanun Karar 542 Kanunu Medeninin 268 ve 269 uncu maddelerinin tefsirine lüzum olmadığına dair numaralı kanunun Kanunu Medeni ile ilga edilmiş olup olmadığının tefsirine îuzum olmadığına döir Kanun 2307 Gazi Mustafa Kemal Hazretlerinin Kanunu Medeninin 452 ncı maddesine olan tasarruflarının> mahfuz hisseler hakkındaki hükümden müstesna olduğuna dair kanun i 4 * /220 Kanunu Medeninin velayet, vesayet ve miras hukukuna müteallik hükümlerinin tatbik suretine dair nizamnamenin meriyete konulması hakkında kararname Türkiye ile Çekoslovakya arasında ticarî mübadeleleri tanzime mütedair anlaşmanın tasdiki hakkında kanun Kanun No: 3454 Kabul tarihi: 5/6/938 Madde Türkiye ile Çekoslovakya arasında 7 nisan 938 tarihinde Ankarada imza edilmiş olan ticari mübadeleleri tanzime müte dair an'îaşma ile merbutun protokol ve üç mektup kabul ve tasdik edilmiştir. Madde 2 - Bu kanur mayıs 938 tarihinden itibaren mor'idir. Madde 3 - dur. Bu kanunun icrasına icra Vekilleri Heyeti mtmuı- 23/6/938 Kanun No. Baslığı B "s mî Duştur Ga/ete Tertib Cıld Sahife Saj ı Bu kanunun 47 nci maddesinde yazılı memuriyetlerle basın ve yayın tedkik mütehassısı ve muavininin, tercüman, hekim, diş hekimi, kabile, tımarcı, ve eczacıların, müracaat, sıhhat, nezarethane, laboratuar ve muamelât memurlarının, öğretmen ve muallimlerin maaşları emsal hasılı ücret olarak da verilebilir. Öğretmenlerle muallimler, bu kanunla tayin edilen maaş tutarı mikdarım aşmamak üzere ders ba ına tesbit edilecek ücretle de istihdam olunabilir. 97 Türkiye - Çekoslovakya Ticaret Mukavelesi 799,,,, ve sfyrisefain mukavelesi 324,,,, Anlaması 3364 Türkiye ile Çekoslovakya arağında akdıdilmiç olan 2 mayıs 936 tarihli ticarî mübadele nnlagmaaıua ek olarak tanzim olunan protokola aid kanun Kararname 2/4369 Türkiye Çekoslovakya ticaret anlamasını* bir ay temdi dine dair Malî Polis Mütehassısı Eksperi Kanu» No. [2] NUMARALI CETVEL Başlığ 320 Emniyet Teşkilâtı Kanunu Kararname 2/7620 Potie mesleğine girig ve polisde terfi esaslarını gösteren* nizamname 2/762 Emniyet teşkilâtı mensublarına verilecek inzibati cezalara dair nizamname v ^ 2/833 Emniyet muamelât memurlan ( nizamnamesi Türk Kanunu Medenisinin 88 inci maddesini tadil eden kanun Aded 2 3 Ücret Resmî Duştur Gazete Tertib Cıld Sahife Sayı Kanun No: 3453 Kabul tarihi: 5/6/938 Ma'dde Türk Kanunu Medenisinin 88 inci maddesi aşağıda yazılı şekilde değiştirilmiştir : Erkek on yedi, kadın on beş yaşını ikmal etmedikçe evlenemez. Şu kadar ki hâkim, fevkalâde hallerde ve pek mühim bir sebebe mebni on beş yaşını ikmal etmiş olan bir erkeğin veya on dört yaşını bi i 3_ ) t" Türk - Yugoslavya Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesine munzam protokolün tasdikına dair kanun Kanun No: 3455 Kabul tarihi: 5/6/938 Madde mayıs 938 tarihinde imza edilip i^bu tarihte mer'iyet mevkiine giren, 28 teşrinievvel 936 tarihli Türk - Yugoslav Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesine munzam protokol tasdi ç ve kabul edilmiştir. Madde 2 Bu kanun mayıs 938 tarihinden itibaren mer'idiı Madde 3 Bu kanunun hükümlerini icraya icra Vekilleri Heyeti memurdur. 23/6/ teşrinievvel 936 tarihli Türk - Yugoslav Tieare? ve Seyrisefain mukavelesine munzam protokol Türkiye ile Yugoslavya arasındaki ticari mübadeleleri takviye nmksadile Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ve Yugo davya Kıraliye^ Hükümeti aşağıdaki hükümleri kararlaştırmışlardır: ) İncir ve üzüm kutuları imalinde, istimal olunan kerestelerin Türkiye tarafından mubayaatını kolaylaştırmak gayesile, Yugoslav Hükümeti işbu kerestelerden n<etre mikâbın ihracına müsaade edecektir. Bu suretle mubayaa edilen keresteler bedelinin % 50 si Türk - Yugoslav kliring yolu üc ve diğer % 50 si de hususî takas esası m müsteniden Türk menşeli pamuk, yün, kömür, kuru incir ve fındık ihracı ile tesviye edilecektir. Bu hususî takas muameleleri iki memlekette mer'i usul ve kavaide tâbi olacaktır.

7 28 HAZİRAN 938 ( Resmî Gazete ) Savıfa: 03 2)" 28 teşrinievvel 936 tarihli Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesine bağlı listeler kaldırılmış ve yerlerine merbut listeler ikame edilmiştir. Aşağıdaki hüküm, 28 teşrinievvel 936 tarihli Türk - Yugoslav Ticaret ve Seyrisefain Mukavelenamesinin 6 ncı maddesine 3 üncü fıkra olarak ilâve edilecektir: «Yugoslav menşeli pamukluların idhali, 28 teşrinievvel 936 tarihli Türk - Yugoslav Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesine bağlı (B) listesinde mezkûr mikdarlar haricinde* dahi, Türk menşeli pamuk ve yün ihracı mukabilinde icra edilebilecektir.» mayıs 938 tarihinde mer'iyete girecek olan işbu protokol 28 teşrinievvel 936 tarihli Türk - Yugoslav Ticaret ve Seyrisefain Mukavelesinin mütemmim bir cüzüdür. Ankarada mayıs 938 tarihinde iki nüsha olarak tanzim edilmiştir. Numan Menemencioğlu Adzonovic LİSTE - A C 25 A.l. B D A. B. Korozo düğmesi C 324 A 340 Alâkadar vekâletin evvelden müsaadesile 34 D B 494 A Yalnız damacana 494 B A A. B. C. 52 C. D C 532 B. C. D A. B Tıraş bıçağı 54 A 55 B. C. 552 A. C. 553 A. B. 565 Maya A. B Alâkadar vekâletin evvelden müsaadesile B. C. LİSTE - B Kilo 8 C A A. B A A A B E D A C A B C A C A. B C D B dan yalnız beyaz çimento ve manyezyomlu çimento dan yalnız tahtelbahir inşaatta istimal olunan çimento A A B.l B B Çocuk arabaları D Resmî Kamın Düstur Gazete No. Başlığı Tertib Cild Sahife Sayı 325 Türkiye - Yugoslavya ticaret ve seyrisefain mukavelenamesinin tasdiki hakkında kanun

8 Sayıfa: 04 ( Resmî Gazete ) '28 HAZİRAN 938 Noter Kanunu I c) Meslek şeref ve haysiyetine uymayan hallerde bulunmamış Kanun No: 3456 Kabul tarihi: 5/6/938 olmak, d) Hileli ve taksirli olmıyarak iflâs etmiş ise iadei itibar etmiş olmak, UMUMÎ HÜKÜMLER IX - Kumar oynamayı itiyad edinmiş veya menfaat mukabilinde kumar oynatmış yahut ahlâkça halkın güvenini giderecek bir hal ile Noterlik açılacak yerler dile gelmiş olmamak, Madde Her asliye mahkemesi nezdinde bunların kaza çevresinde X - En aşağı beş sene hâkimlik veya müddeiumumilik yahud noter işlerini görmeğe salahiyetli olmak üzere bir veya bir kaç avukatlık etmiş olmak şarttır. noter bulunur. Bir noterlik açılmasına geliri müsaid olmayan yerlerin no:erlik Açık noterliğin ilânı vazifesi, Adliye Vekâletince, bağlı bulundukları adliye encümeninin Madde 8 Bir yere noter tayini icab ederse keyfiyet, Adliye Vekilliğince seçeceği bir adliye memuruna gördürülür. merkezde Resmî ve noterliği açık olan yerde de bir gazete Noterlerin taaddüdü ile bir ay müddetle ilân Gazete olmayan yerlerde bu ilân C. müddeiumumiliğince münasib bir şekilde yapılır. Madde 2 Gereğine göre bir kaza çevresinde yeniden noterlik İmtihanla noter olmak açmağa veya mevcud noterlerden birini kaldırmağa Adliye Vekâleti salahiyetlidir. Madde 9 Yedinci maddenin 0 uncu bendinde sayılı şartları haiz olanlardan talih çıkmadığı takdirde mezkûr maddenin diğer bend- Noterlik dairesinin bulunacağı yerler! lerinde yazılı vasıfları haiz olanlar arasında yapılacak imtihan netij cesinde muvaffak olanlar ve talihlerin taaddüdü halinde aralarında müj Madde 3 Noterlik mahkemenin bulunduğu yere yakın ve iş sabaka yapılarak ehliyetçe en üstün görülenler tayin merkezlerinde açılır. Birden ziyade noterlik tesisine lüzum görülen yerlerde kaza çevresi j imtihan heyeti ve imtihanın yapılma şekli içinde olmak üzere noterlik daireleri mahkemenin bulunduğu ka \ Madde 0 Noterlik imtihanı, Hukuk işleri Umum Müdürünün sabanın dışında da kurulabilir. başkanlığı altında asliye mahkemesi birinci hukuk ve ticaret daireleri başkanları, baro başkanı ve Ankara noterlerinin en kıdemlisinden mürekkeb bir komisyon tarafından yapılır. 'Yabancı memleketlerde noterlik işleri imtihanın yapılacağı gün imtihandan on beş gün evvel alâkadarlara Madde 4 Yabancı memleketlerde noterlik işleri konsoloslar veya yazı ile bildirilir. konsolosluk vazifesini gören memurlar larafından ifa edilir. İmtihanın mevzuu: Noterlikle birleşmiyecek isler Madde imtihanlar.yazılı ve sözlü olarak yapılır. Madde 5 ilim ve hayır müesseseleri reis ve azalıkları ve kaza Sözlü imtihan: mercilerinin vereceği her hangi bir vazife müstesna olmak üzere maaş, A) Medenî hukuk, ticaret hukuku ve hukuk muhakemeleri usulü ücret veya aidat mukabilinde görülen hiç bir hizmet ve vazife noterlikle B) Ceza hukuku ve ceza muhakemeleri usulü birleşemez. Noterler, borsa oyunu ve ticaret işlerile uğraşamazlar, avukatlık C) idare ve âmme hukuku yapamazlar, ve başkalarına kefalet edemezler. D) Malî kanunlar, Damga ve Harç Kanunlarından, talibin tatbik kabiliyetini meydana koyacak şekilde. Tatil günleri Yazı ile imtihan: Madde 6 Noterler tatil günlerinde iş yapamazlar. Ancak vasiyetname tanzim ve tasdikile gecikmesinde zarar umulan akid ve işleri yapabilirler ve bu hali icab ettiren sebebleri tanzim veya tasdik edecekleri kâğıdda gösterirler. BİRİNCİ BAB Birinci bölüm Noterlerin tayini usulleri Noter olacakların vasıf ve şartları Madde 7 Noter olmak için: I - Türk olmak, II - Medenî ve siyasî haklarına sahih bulunmak, III - Yirmi beş yaşını bitirmiş olmak, IV - Askerlik filî hizmetini yapmış veya hizmete elverişli olmadığı anlaşılmış bulunmak, V - Başkasına geçer veya vazifesini yapmağa mâni hastalığı bulunmamak, VI - Yabancı ile evli olmamak, VII - Türkiye Hukuk Fakültesinden çıkmış olmak veya Siyasal Bilgiler Okulundan veya ecnebi bir memleket hukuk fakültesinden çıkmış olup ta Türkiye Hukuk Fakülteleri programlarına göre eksik kalan derslerden imtihan vererek tasdikname almış olmak, VIII - a) Şeref ve haysiyeti muhil bir suçtan mutlak surette ve kasdî bir cürümden dolayı üç ay veya daha fazla hapis cezasile mahkûm veya bu kabil suçlarla hapsi' müstelzim her hangi bir cürümden dolayı ceza takibi altında bulunmamak, b) Cezaî veya inzibatî bir karar neticesinde hâkim veya memur veya noter olmak ehliyetini kaybetmemiş olmak, Noter işlerine dair verilecek mevzular üzerinde yapılır. Ehliyetname Madde 2 imtihanda kazananlara derecelerine göre noterlik ehliyetnamesi verilir. Açılan noterliklere, ehliyetname almış olan talihler derecelerine göre tayin olunurlar. Bu suretle ehliyetname a'r.::!:u- baş sene sonuna düşer ve tekrar noterliğe talib olurlarsa yeniden imtihana tâbi tutulurlar. kadar noterliğe tayin olunmadıkları takdirde ehliyetnameleri hükümden Dil bilmek Madde 3 Ehliyetname derecelerinde müsavat halinde fransızca, ingilizce, almanca ve italyanca dillerinden birini bilmek üstünlük sebebi sayılır. Üstünlük sebebi yoksa kura çekilir. İmtihana girmek Madde 4 imtihanda kazanamayanlar bir yıl geçmedikçe yeniden imtihana giremezler. Noterin yemini Madde 5 Noter tayin olunanlar işe başlamadan evvel bağlı bulundukları hukuk mahkemesinde ve yabancı illerde noter işlerini görenler bağlı oldukları elçiler önünde kendilerine verilen vazifeyi doğru yapacaklarına dair namusları üzerine and içerler. Tutulacak üç nüsha zabıt varakasının bir nüshası Adliye Vekâletine gönderilir. Diğer nüshası bağlı olduğu hukuk mahkemesi veya makam nezdinde ve bir nüshası da noterlikte saklanır. Teminâtın miktarı Madde 6 Noter tayin olunanlar işe başladıktan iki ay içinde noter dairesinin bir yıllık gayrisafî gelirinin yüzde onu nisbetinde para t

9 Sayıfa : 05 (Resmî Gazete ) 28 HAZİRAN 938 olarak teminat verirler. İlk olarak açılacak noterlikler iri" :er-inat miktarı civar kazalar varidatına göre Adliye Vekâletince lakdi oh nur. ve Evrak ve emanetlerin tesellüm devri: Her sene gelirin artması halinde teminat da birinci fıkrad~ki nisbet dairesinde arttırılır. Arttırılması lâzım gelen teminat iki ay içinde verilir. Bu maddede yazılı müddetler içinde teminat paralarını yatırmayan noterlerin mahallî C. Müddeiumumilerinin iş'arı üzerine Adliye Vekâletince vazifelerine nihayet verilir. Madde 23 Meslekten çıkarma, istifa veya dairesi lâğvolunmak suretile vazifesinden ayrılan noterlerle ölen noterin mirasçıları veya mümessillerinin huzurile bunlara aid bütün evrak ve emanetler yapılacak bir zabıt varakası üzerine C. müddeiumumilerince teslim alınarak haleflerine ve lağvı halinde başka bir noter varsa ona devr Teminatın geri verilmesi Kâğıdların korunması Madde 7 Ölüm. istifa, meslekten çıkarılma vc ilga sebebi erin den biri ile veya başka bir yere tayin olunmak suretile vazifelerinden ayrılan noterlerin devir işi bitirilerek ilişikleri kesilmedikçe teminatları geri verilmez. En çok iki ay içinde C. Müddeiumumileri hesap ve işleri incelemeğe mecburdurlar. Yaş tahdidi Madde 8 Noterler yaş tahdidi noktasından Askerî ve Mülkî Tekaüd Kanunu hükümlerine tabidirler. Terfi Madde 9 Yedinci maddenin yedinci bendinde yazılı evsafı haiz bulunan noterler, sicil ve kıdemleri müsaid olduğu takdirde istedikleri ve açık yer de bulunduğu takdirde geliri daha yüksek olan bir noterliğe tayin olunabilirler. Vazifesinden ayrılacak noterlere vekâlet Madde 20 Meslekten çıkarma, istifa, ölüm vesair sebeblerle açılan noterliklere yenisi tayin olununcaya kadar bu vazife safî gelirin dörtte birinden yarısına kadar verilmek üzere noterliğin bağlı bulunduğu Adliye Encümeni tarafından seçilecek mahallî Adliye memurlarından birine gördürülür. Tevkif, işten el çektirme gibi sebeblerden dolayı noterlerin muvakkaten işlerinden ayrılmaları halinde vazifeleri, safî gelirin üçte biri verilmek suretile yukarıdaki fıkra mucibince seçilecek vekile gördürülür. Geri kalan miktarın üçte biri notere verilip üçte ikisi zimmeti tahakkuk ederse mahsub ve vazifeye iadeye mâni olacak bir ceza ile mahkûmiyeti halinde noter yardım sandığına tevdi edilmek üzere muhakeme neticesine kadar mevkuf tutulur. Hastalık, mezuniyet vesair mazeretleri sebebile işlerinden ayrılan noterler, mes'uliyeti kendilerine aid olmak üzere memurlarından birini tevkil edebilirler. Tevkil edilecek kimse bulunmazsa noterliğin bağlı olduğu mahkeme reisi veya hâkim tarafından safî gelirin üçte biri verilmek üzere mahallî Adliye memurlarından biri vekil seçilir. Şu kadar ki, bu suretle vazifeden» ayrılma müddeti bir ayı geçecek olursa vekilin intihab ve ücreti hakkında birinci fıkra hükmü tatbik İKİNCİ BAB Birinci bölüm Defter, dosya ve kayıdlar Madde 2 Noterler; dosya defter ve vesikaları yangın, su baskını ve çalınma gibi her nevi zıya tehlikelerinden korumakla mükelleftirler. Noterlerin verecekleri cetvel Madde 25 Noterler her ay dairelerine gelen ve çıkan işlerin mahiyet ve adedini ve aldıkları ücret, harç ve sair resimlerin mikdarını gösterir müfredatlı bir cetvel tanzim ederek C. müddeiumumiliklerine gönderirler. İkinci bölüm Tanzim, tasdik ve tebliğ işleri Noter kâğıdları Madde 26 Noterlerin kullanacakları kâğıdların şekilleri nizamname ile tayin Resmî mühürler Madde 27 Noter ve vekillerinin, masrafları taraflarından verilmek üzere öz ve soy adı, iş gördüğü yer ve birden çok noter bulunan yerlerde sıra sayısı yazılı Adliye Vekâletince yaptırılmış resmî mühürleri bulunur.- Alâkalılara örnek vermek Madde 28 Noterlerce yapılan işlerin ve tutulan sicil ve kayıdların örnekleri ancak imza sahiblerile diğer alâkalılara ve kanunen onların yerini tutanlara verilebilir. Bunlardan başkalarına verilmesi mahkeme kararına bağlıdır. Kâğıd ve defterlerin gizliliği ve bunları istemeğe salahiyetli makamlar Madde 29 Noterler, dairelerindeki kâğıd ve defterleri daireleri dışına çıkaramazlar. Ancak mahkeme veya sorgu hâkimince karar verildiği takdirde bunları kendi veya memurları eli ile götürür veya gönderirler. Cumhuriyet müddeiumumilerile Adliye müfettişleri de yukarıki fıkrada yazılı salâhiyeti haizdirler. Saklı veya kayıdlı olmayan kâğıd örneklerinin verilmesi tarzı Noterlerin kullanacakları defterler Madde 2 Noterler aşağıda yazılı defterleri tutarlar: I - Yevmiye defteri, II - Emanet defteri, III - Kanunun tescilini emrettiği akid ve muamelelere mahsus si defteri, IV - Kıymetli evrak defteri, V - Muvazene defteri, VI - Nizamnamede gösterilecek yardımcı defterler, Dairede kalacak kâğıdların harç ve resme tâbi olmadığı cil Madde 30 Aslı noter dairelerinde saklı veya kütüğe geçirilmiş olmayan bir kâğıd veya kayıd örneğinin tasdiki istenildiğinde bu kâğıd ve kayıdlarm örneği aslındaki şekli muhafaza edilmek şartile gösterene imza ettirilir ve noter dairesinde saklanır. Verilecek örneklere diğer örneğin dairede saklandığı keyfiyeti yazılmakla beraber sahibine verilen aslına da ayrıca şerh verilerek mühürlenir. Örnek fotoğraf da olabilir. Ancak aslında bir bozukluk veya fotoğrafta görülmeyen bir şey varsa yerine işaret edilmekle beraber tasdik şerhinde de gösterilmek lâzımdır. Getirilen kâğıdın bir kısmının örnek veya tercümesi istenilirse o kısım aslına işaret edilmekle beraber tasdik şerhinde de gösterilmelidir. Madde 22 Noterlerin resen tanzim ve asıllarını sakladıkları mukavele ve senedlerden başka dairelerinde alıkoymağa mecbur oldukları her nevi tasdikli veya tasdiksiz mukavele, sened ve kâğıdların ve yaptıkları her çeşid tebligatın dairede alıkonulacak örnekleri ve tuttukları defter ve cildbendler, kayıd ve hesablarla tanzim ve tasdik veya tebliğ ettikleri veya sakladıkları bütün kâğıdlarda muarrif, şalıid, tercüman ve kendilerinin yazdıkları tasdik ve tebliğ yazıları hiç bir gûna harç ve damga resmine tâbi değildir. Başka dile çevrilecek örnekler Madde 3 Bir dile çevrilmeğe lüzum görülen kâğıdları noter çevirir veya emniyetle tercüme edebilecek kimselere çevirtir. Tebligat usulü Madde 32 Tebliği istenilen her nevi kâğıd Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununda yazılı hükümlere göre muhatabına tevdi edil-

10 Sayıfa: 06 ( Resmî Gazete ) 28 HAZİRAN 938 dikten sonra alınacak imzalı ilmühaber veya kabulden çekinme halinde memur tarafından tutulacak zabıt varakası asıl kâğıd ile saklanarak diğer bir sureti altına tebliğ keyfiyeti yazılıp tasdik edilerek verilir. Noterlerin memuriyet daireleri dışında yaptıracakları tebligat alâkalılara Madde 33 Noterler, memuriyetleri daireleri dışında bulunan kimselere aid tebligatı o yerin noteri vasıtasile yaptırır ve yabancı illerde bulunan kimselere yapılacak tebliğ varakalarını C. Müddeiumumileri vasıtasile Adliye Vekâletine gönderirler. Üçüncü bölüm Noter dairesine gelenlerin ehliyeti ve tarafların rızalarını öğrenme ve alâkalılarla şahid ve muarriflerin dinlenmesi Tarafların isteğinin öğrenilmesi Madde 34 Noter, iş yaptıracak kimselerin hüviyet ve ehliyetini ve hakikî arzularını etraflıca ve hiç bir noktasını ihmal etmeden öğrenmekle mükelleftir. tş yaptıracak kimse sağır ve dilsiz ise arzularını yazmak bilmiyorsa tercüman vasıtasile öğrenir. İkrar şahidi: yazı ile, okuyup Madde 35 Noterlerin resen tanzim edecekleri sened ve mukavelelerin en az iki şahid huzurunda yapılması lâzımdır. Alâkalıların şahid, muarrif ve varsa tercümanlarının öz ve soyadı ve adresleri, senedin tanzim ve tasdik günleri hem rakam ve hem de yazı ile yazıldıktan sonra okunarak alâkalılarla hazır olanlar tarafından imza edilir ve noterlikçe tasdik Hüviyetlerin tesbiti Madde 36 Noterler; imza, mühür veya kullanılan işaretin ta? dikini isteyen iş sahihlerinin gösterdikleri vesikaalrla hüviyetleri lâyikı veçhile anlaşılmadığı takdirde bir veya bir kaç muarrif isteyebilirler. Muarriflerin sözlerini kanaat husulüne kâfi görmedikleri takdirde başka muarrif vesair deliller istemeğe salahiyetlidirler. Tercümanla dinleme Madde 37 Alâkalılar Türk dili, bilmedikleri takdirde noterler tercüman vasıtasile ve şahidler önünde bunların sözlerini dinlerler ve tanzim ve tasdik olunan kâğıda bu hususu yazarlar. Şahidli yapılan işlerde noter ve şahidler, şahidsiz yapılan işlerde noter lisan bilirse tercümana lüzum yoktur. Bu takdirde keyfiyetin tasdik şerhinde gösterilmesi lâzımdır. Tasdik Madde 38 Alâkalılarla şahid ve muarrifler ve tercümanın imza koymak bilmedikleri ve mühür ve hususî işaretleri de olmadığı takdirde sol ellerinin baş parmağı bastırılarak üzerine sahihlerinin öz ve soy adları yazılır ve noter tarafından kâğıda şerh verilerek altı tasdik ve imza Ehliyet Madde 39 Noterliklerde işlerini gördürecek alâkalıların asıl veya vekil olarak hazır olmaları, yapacakları akid ve işleri umumî hükümlere göre yapmağa salahiyetli bulunmaları ve noterlerin memuriyet daireleri içinde ikametgâh sahibi olmaları veya orada sarih bir adres göstermiş bulunmaları şarttır. Şahid, muarrif ve tercüman Madde 40 Şahidlerin reşid ve mümeyyiz olmaları, alâkalıların hüviyetlerini bilmeleri ve ikiden aşağı olmamaları, kör, dilsiz ve bulunmamaları, alâkalılarla evli, nişanlı veya aralarında nesebden sağu veya sebebden usul ve furuu yahut üçüncü derece dahil olmak üzere bu dereceye kadar nesebden veya sebebden civar hısımları ve ücretli adamları olmamaları şarttır. Muarriflerin, alâkalıların hüviyetlerini ve tercümanların da çevireceği lisanı doğru olarak bilmeleri lâzımdır. Tarafların ehliyetinin bilinmesi Madde 4 Vekil, veli, vasi, kayyum, mümessil ve mirasçı sıfatile veya şirket ve cemiyet gibi hükmî şahıs ve mes'ul şerikler namına mukavele ve sened ve sair kâğıdlar tanzim ve tasdik ettirmek isteyenler sıfat ve salâhiyetlerini ve bu hususu yapmaya izinli olduklarını bidirir vesika göstermekle mükelleftir. Vesikanın gösterildiği, kâğıda yazılmakla beraber işe taallûk eden kısımlarını ve nereden hangi tarih ve numara ile verilmiş olduğunu gösteren bir örneği pulsuz ve harçsız olarak gerek sahibine verilecek gerek dairede saklanacak nüsha ve örneklere bağlanacaktır. Şahid, muarrif ve tercüman kabul edilmesi Madde 42 Noterler, gerek ikrar şahidi ve gerek muarriflerle tercümanı kabul etmekte ve dinlemekte hiç bir kayid ve şekle bağlı değildirler. Noterler, icabı halinde sözlerinin doğruluğa aykırı ve kimseyi izrar kasdine müstenid olmadığına dair şahid, muarrif ve tercümana and içirir. Fotoğrafların yapıştırılması Madde 43 Ehemmiyetli ve noterin gerekli gördüğü işlerde alâkalıların fotoğrafları kâğıda yapıştırılır ve üzeri mühürlenir. Noterlerin yapacağı işler ÜÇÜNCÜ BAB Birinci Noterlerin bölüm; vazifeleri Madde 44 Noterler, memuriyetleri dairesinde bulunan: A) Hakikî veya hükmî şahısların resmiyet ve vusuk vermeğe mecbur oldukları yahut vermek istedikleri her nevi akid ve iş kâğıdlarıın B) Ölüme bağlı tasarruflara aid sened ve mukavelelerle evlenme mukavelelerini tanzim etmek ve kütüğe geçirmek ve veren tarafından tanzim edilmiş vasiyetnameleri saklamak, C) Tesis senedleri tanzim etmek, D) Bu kanuna ve nizamnamesine uygun olarak dışarıda yazılıp getirilen kâğıdların imzalarının veya mühür ve işaretlerinin yahut yalnız tarihlerinin tasdiki veya şekil ve halini tesbit ile ikinci bir örneğini saklamak. E) Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunundaki delillerin tesbiti usulünün tatbiki kabil olmayan yerlerde bir şeyin veya yerin hal ve şeklini ve alâkalı şahısların hüviyetini veya ifadelerini tesbit etmek, ve resen tanzim ederek asıllarını saklamak ve Örneklerini alâkalılara vermek. etmek, G) Alâkalılar tarafından istenildiği takdirde dairede saklı olan asıl ve örnek ve kütüklerden ve kendilerinin getirdiği kâğıdlardan tasdikli örnek H) Her dilden getirilecek kâğıdları diğer dile çevirmek ve çevirtmek, vermek, I) Teslim olunan menkul ve gayrimenkul malları idare etmek, J) Teslim olunan emanetleri saklamak, L) Ticarî senedlerin kabul edilmemesine veya ödenmemesine karşı protesto çekmek ve ihbarname ve işleri göndermek, M) Her türlü taahhüdlerin yapılmamasına karşı protesto çekmek. N) Diğer kanunlarla kendilerine verilen bütün akidleri yapmak görmek, O) Hususî kanunlarında resmî olarak yapılmaları istenip de mer çileri gösterilmemiş olan bütün akid ve mukaveleleri tanzim ve tasdik etmek vazifesile mükelleftirler. Noterler, bu maddede yazılı dairelerinde yapılabilecek işleri sahihlerinin vuku bulacak müracaat ve talebler üzerine daireleri dışında da yapabilirler. Yirminci maddenin üçünci' fıkrasına göre noterlere vekâlet edecek memur da daire dışında bu işler görmek üzere noterler tarafından Vasiyetname yapılması: gönderilebilir. Madde 45 Noterler, vasiyetçilerin açık veya kapalı olarak yazıt verdikleri vasiyetnameleri saklarlar ve buna dair bir zabıt varakası tu F) Piyango, seçim ve içtimalarda bulunarak zabıt varakaları tanzim

11 28 HAZİRAN 938 ( Resmî Gazete ) Sayıfa : 07 tarlar. Gerek bu suretle tevdi edilen vasiyetnameler ve gerek noter ta-, rafından tanzim edilen ölüme bağlı tasarruflar hakkında; vasiyetçinin, veya ölüme bağlı tasarruf sahibinin şahsî hallerinde vuku bulacak de- t ğişikliklerden malûmat verilmek üzere bunların ikametgâhları nüfus \ dairelerine haber verilir. Noterler ölümün ihbarı veya ölüme ıttıla halinde salahiyetli sulh hâkimine verilmek üzere tevdi edilmiş vasiyetnameleri ve dairece tanzim edilmiş ölüme bağlı tasarrufların tasdikli ve pulsuz örneklerini C. müddeiumumiliğine verirler. Verilen emanetleri saklama Madde 46 Noterler hakikî \eya hükmî şahıslar tarafından saklanmak veya bir hakka karşılık olmak üzere verilecek para, kâğıd ve sair emanetleri saklayarak alma ve geri verme şartlarını gösterir yazacakları zabıt varakasını alâkalılara imza ettirerek aslını dosyasında alıkoyar ve örneğini makbuz mukabilinde sahibine verirler. Bir örneğini de emanet kimin için verildi ise ona tebliğ ederler. Bu mevduat alâkalı isterse münasib bir mahfazaya konularak sahibi ile noter tarafından mühürlendikten sonra millî bir bankada, bulunmayan yerlerde demir kasa ve dolap gibi bir yerde saklanır. banka Kıymetsiz şeyler de noterce münasib görülecek yerde saklanabilir. Emanetleri verme şekli Madde 47 Emanetler, sahibinin sağlığında bir mahkeme kararı veya tarafların rıza ve muvafakati olmadıkça ve ölümü halinde istihkakı isbat eder bir vesika gösterilmedikçe verme şartları dışında hiç kimseye verilemez. ikinci bölüm Noter senedlerinin hüküm ve kuvveti \ \ Resen yapılan senedler Madde 48 Noterler tarafından bu kanunda yazılı şartlar içinde resen yapılmış olan kâğıd ve mukavele ve senedler sahteliği sabit oluncaya kadar kat'î delil teşkil eder. İmzası tasdik edilen kâğıdlar Madde 49 Dışarda yazılıp noterlikçe tasdik edilen kâğıdların j gerçeklik ve itibarı yalnız tarih ve imzaya münhasır olup tanzim olu- j nan kâğıdların mündericatına şamil olmaz. Noterlerin resen tanzim ve tasdik edemiyeceği akidler Madde 50 Kanunun emir veya men ettiği hükümlere aykırı olma- maık şartile Borçlar Kanununun akidleıin serbestisi hakkındaki hüküm-! leri caridir. Yukarıki fıkra hükmüne muhalif olan akidlere aid senedler resen j tanzim olunamıyacağı gibi hariçte tanzim olunanların da tasdik edilemez. Tanzim şekli tarih ve imzaları i j j j j j j Teftişte göz önünde tutulacak noktalar Madde 53 Teftiş başlıca aşağıdaki noktalar göz önünde tutularak yapılır: A^ Kanun mucibince tutulması lâzım gelen defterlerin kanunun tarifi dairesinde tutulup tutulmadığı, B) Alınan harç, ücret ve resimlerin kanuna uygun olup olmadığı ve mukabilinde pul yapıştırılıp yapıştırılmadığı, C) Defter ve dosyaların yıl üzerine tasnif edilerek emniyet altında munta/am bir sure'îe bulundurulup bulundurulmadığı, D) Nizamnamede yazılı hususların yapılıp yapılmadığı. Teftiş raporları Madde 54 C. müddeiumumilerinin raporları Adliye Vekâletine gönderilir. Raporlarda adların yazılmaması Madde 55 Teftiş ve tahkik raporlarında, tahkik sebebile alınacak örneklerde bir muamelenin usul ve kanuna muhalefeti beyan edilirken, mübrem bir lüzum olmadıkça alâkalıların Noterlerden şikâyet yolu İkinci bölüm İnzibatî cezalar isimleri zikredilmez. Madde 56 Noterlerin yolsuz işlerinden dolayı alâkalılar Adliye Vekâletine, C. Müddeiumumilerine ve Adliye müfettişlerine yazı ile şikâyet edebilirler. Adliye Vekâleti şikâyet üzerine tahkikat yapılmasını C. Müddeiumumilerine veya Adliye müfettişlerine veya tensib edeceği bir zata emreder. C. Müddeiumumileri vaki şikâyet üzerine tahkikat icrasıle adlî takibatı istilzam eden hallerde doğrudan doğruya tahkikata geçerek Adliye Vekâletine malûmat verirler. Adliye müfettişleri, tahkikat neticesinde takibi müstelzim bir hal gördükleri halde evrakı C. müddeiumumilerine tevdi ile beraber keyfiyeti vekâlete bildirirler. işten el çektirme Madde 57 Haklarında tahkikat yapılan noterler Adliye Vekilliği tarafından lüzum görüldüğü takdirde tahkikat neticesine kadar işten el çektirilir. Cezaî takibatın inzibatî muameleye mâni olmayacağı Madde 58 Cezaî takibat, bu fasılda yazılı inzibatî tatbik ve icrasına mâni teşkil etmez. muamelelerin Madde 5 Bu kanunda yazılı şartlara ve hükümlere göre tanzim ve tasdik olunmıyan kâğıdlar resmî sayılmayıp adi sened hükmündedir. Alâkalıların imzası bulunup da noter tarafından tasdik edilmemiş olan çıkıntılar gerçek sayılmaz. Tasdikli olan kâğıdlar ve senedlerle bunların kayıdlı bulunduğu ; sicil arasında ayrılık olduğu takdirde alâkalalıların imzasını taşıyana I itibar Tasdik ile tekemmül eden her nevi işlere aid kâğıdlar üzerinde j değişiklikler yapılamaz. Bunlar ancak ikinci bir muamele ile değişti- ' rilebilir. Teftiş DÖRDÜNCÜ BAB Noter işlerinin murakabesi ve noterlerin mes'uliyeti Birinci bölüm Murakabe \ Madde 52 Noter daireleri C. müddeiumumilerinin daimî mu- rakabesi altında olup en az senede bir defa teftiş Adliye müfettişleri de ayrıca teftiş edebilirler. j ı i» İnzibati cezalar Madde 59 Vazifesini yapmakta kusuru görülen veya noterlil vakar ve haysiyetini bozan veya umumun güven ve itimadını kaybeden noterler bu hareketlerinin derece ve ehemmiyetlerine göre aşağıdaki inzibatî cezalarla A) İhtar, B) Tevbih, cezalandırılırlar: C) Bir seneyi geçmemek üzere muvakkat meslekten çıkarma, D) Meslekten çıkarma. Cezayı verecek makam Madde 60 Yukarıki maddede yazılı cezalar Adliye Vekilliğince verilir. Ancak; bunlardan ihtar ve tevbih cezaları kat'i olup aleyhine hiç bir mercide itiraz edilemez. Üçüncü bölüm Noterlerin yapmaları memnu olan haller ve malî mes'uliyet Kanuna aykırı işler yapılmaması Madde 6 Noterler vazifelerinde kanun ve nizamlar hükümle rine ve umumî adaba aykırı işler yapamazlar.

12 Sayıh : 08 ( Resmî Gazete) 28 HAZİRAN 938 işlerin dile verilmemesi ALTINCI BAB Madde 62 Noterler, kanunun emrettiği haller dışında birinin işini başkasına söyliyemezler ve dairelerinde yapılmış oları işlerle kayidler hakkında kimseye ifşaatta bulunamazlar. Noterlerin ücreti Noterin ücreti Noterin işlerini yapamayacağı kimseler Madde 63 Noterlerin kendilerinin ve doğrudan doğruya veya dolayısile alâkalı usul ve furu ve kardeş ve karı ve koca ve ücretli adamlarının menfaatli oldukları kâğıdları tanzim ve tasdik edemezler Bu derecedeki akrabalarını ve adamlarını muarrif ve vukuf ehli ve şahid olarak kabul edemezler. Noterlerin yukarıda yazılı akraba ve ücretli adamlarına aid akid ve mukaveleler, varsa diğer bir noter yoksa hukuk mahkemesi reis veya hakiminin tensib edeceği Adliye memurlarından biri tarafından tanzim ve tasdik Noterlerin hukukî mes'uliyeti Madde 64 işlenen yolsuzluklar istihdam ettiği memurlar tarafından yapılmış olsa bile noterlerin işlerinin yapılmamasından veya hatalı ve eksik yapılmasından dolayı zarar gören alâkalılarla karşı malî mes'uliyetleri Cezalar vardır. Madde 66 Noterler, dairelerindeki işlerin çokluğu ve ehemmifuru, karı ve koca ve kardeş ve ücretli adamlarının menfaatli bulundukları kâğıdları tanzim ve tasdik ve bunları muarrif ve vukuf ehli ve şahid olarak kabul ettikleri ve borsa oyunu ve sarraflıkla ve ticaret işlerile uğraştıkları takdirde yirmi liradan iki yüz liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılırlar. Bu maddede yazılı cezalar asliye mahkemesi kararile v erilir. Noter memurları BEŞİNCİ BAB Noter yanında çalışanlar Madde 66 Noterler dairelerindeki işlerin çokluğu ve ehemmiyeti nisbetinde çabuk ve düzgün iş yapabilecek miktarda kâtib ve müstahdem çalıştırırlar. Memur olabilecekler Madde 67 Noter dairesinde memur olabilmek için Türk olmak. 8 yaşını bitirmiş bulunmak ve Memurlar Kanunundaki şartları hau bulunmak lâzımdır. Tebliğ memurile odacının 8 yaşını bitirmiş Türk olması tebliğmemurunun tebliğ işlerini yapabilecek kadar malûmat ve ehliyeti bulunması şarttır. Hâkimlikten Adliye memurluklarından ve avukatlıktan cezaî ve\a inzibatî bir kararla çıkarılmış olanlar noter dairelerinde istihdam edilemezler. Tercümeihal dosyası Madde 68 Noter, yanında çalışan kimselerin hal tercümelerini bir deftere kayid ve vesikaları ayrı ayrı dosyalarda Madde 69 Noterler,memurlarile müstahdemlerini kendileri seçerler. Memurların seçilmesi saklar. Memurlara verilecek ikramiye Madde 70 Noter dairesinde iyi surette çalışmış olan kâtiblere j kendilerine isnad olunamayan hastalık vesair sebeblerden dolayı \azi- ı felerinden çıkarılmaları halinde, sekiz yıldan on beş yıla kadar hizmeti olanlara son aldıkları aylık ücretin üç misli, on beş yıldan yirmi yıla! kadar hizmeti olanlara dört misli ve yirmi yıldan yirmi beş yıla kadar hizmeti olanlara altı misli ve yirmi beş yıl ve daha fazla hizmeti olanlara da bir senelik ücretlerinin tutarı ikramiye olarak verilir. Bu hüküm noter kâtiblerinin ölümü halinde de caridir. Bu madde hükmünün tatbikinden doğan ihtilâflar o yerin hukuk mahkemesi tarafından hal ve fasl Madde 7 Noterler gördükleri vazifeye karşılık olarak aşağıda yazılı ücretleri alırlar: I - Kullandıkları adlî harç pullarından dörtte bir, II - Resen tanzim veya tercüme edilen sened ve mukavele ve kâğıdların her birinden yazı ücreti olarak kırk kuruş, III - Noter dairelerinde yazdırılan kâğıd, sened ve mukavelelerin ve noter tarafından verilen örneklerin yazıldığı kâğıdların beherinden yazı ücreti olarak yirmi kuruş, IV - Bir dilden diğer dile çevrilen veya çevriltirilen kâğıdlardan işin mahiyetine göre beher sayfası için çevirme ücreti olarak en aşağı yüz, en yukarı beş yüz kuruş, Beyiye Madde 72 Noterler hazineden aldıkları harç pulları için yüzde on beş ve damga pullarile kıymetli kâğıdlar için de hususî kanun ve usullerle muayyen miktarda beyiye alırlar. Yol masrafa Madde 73 Dairesi dışında iş yapmak veya mahkeme veya dairelerde kâğıd ve defter göstermek için yerinden uzaklaşan noterlere yol masrafından başka dört yüz kuruş munzam bir ücret verilir. Tatil günlerinde yapılacak işler için yol masrafından başka beş yüz kuruş ücret verilir. Muamele bir saatten fazla devam ettiği takdirde beher saat ve küsuru için birer lira zamm Bankaya götürülecek emanetler için yüz kuruş ücret alınır. Noterler tarafından gönderilecek 44 üncü maddenin son fıkrasında yazılı vekiller yukarıki fıkrada gösterilen ücretlerin yarısını alırlar. Masraflar Madde 74 Noterlerin vazifelerini görmek için ihtiyar edecekleri kira vesaire gibi bütün masraflar kendilerine aiddir. Tebliğ ücretleri Madde 75 Yapılacak tebliğ ve ihtarlardan alınması icab eden tebliğ ücretleri, noterlerin bağlı bulundukları Adliye Encümenleri tarafından her yıl başlangıcında nakil vasıtaları ücretleri göz önünde bulundurularak tayin idare olunacak mallardan alınacak ücret Madde 76 Noterlere teslim olunan menkul ve gayrimenkul malların idaresi mukabilinde verilecek noter ücretleri, bu malların teslim şartlarını gösterir tanzim olunacak mukavelede tayin Bir yerde bulunanlara yapılacak tebligat} ücretleri Madde 77 Kendilerine tebligat yapılacak kimseler bir mahalde duruyorlarsa bunlara yapılacak tebligattan ayrı ayrı ücret alınmayıp hepsi için yalnız bir ücret alınır. Tebligat yapılacak kimselerin oturdukları mahaller ayni istikamette ise bu mahaller arasındaki mesafenin ücretj tebliğ ücretine zamm Muhabere masrafları Madde 78 Her türlü vasıtalarla yapılacak muhabere ücretleri, iş sahihlerine aiddir. Harç ve ücretin kâğıdlara yazılması ve makbuz verilmesi Madde 79 Noterler, her nevi harç ve ücretin bütün müfredatını resen tanzim veya alâkalıların imzalarını tasdik ettikleri veyahut tercüme ve tebliğ edecekleri kâğıdlara yazmakla beraber ayrıca bedava makbuz verirler ve birer kopyalarını dairede saklarlar. Masrafların taksimi Madde 80 Aralarında ayrıca bir mukavele bulunmadığı takdirde ücretler taraflara yarı yarıya ve taraflar ikiden ziyade ise sayıla rina göre müsavi olarak taksim

13 28 HAZİRAN 938 f Resmî Gazete ) Sayıfa: 09 YEDİNCİ BAB Noterlerin mezuniyeti Senelik izin Madde 8 Her noterin senede bir ay mezuniyet hakkı vardır. Azimet ve avdet müddeti dahil değildir. Mecburî sebebler ve makbul mazeretlere müstenid olmak şartile noterin bağlı olduğu mahkeme reisi veya hâkim tarafından sekiz güne kadar izin verilebilir. Bu mezuniyet senede iki defadan fazla verilmiş ise fazlası senelik mezuniyete mahsub Hastalık halinde verilecek izin Madde 82 Hasta noterlere, resmî hekimlerden rapor almak şartile hizmet müddetlerine göre aşağıdaki dereceler üzerine mezuniyet verilir: A) Hizmet müddetleri beş seneden aşağı olan noterlere üç aya kadar mezuniyet verilir. Bu müddet zarfında iyileşmedikleri hekim raporu ile sabit olduğu takdirde bu mezuniyetleri üç ay daha temdid B) Hizmet müddeti on seneye kadar olan noterlere altı aya kadar mezuniyet verilir. İcabında altı ay daha temdid C) Hizmet müddeti on sene ve daha ziyade olan noterlere bir seneye kadar mezuniyet verilir. Lüzumu halinde mezuniyetleri bir sene daha uzatılır. Hastalıkları yukarıda gösterilen müddetlerden ziyade devam eden noterlerin vazifelerine nihayet verilir. SEKİZİNCİ BAB Noter yardım sandığı Sandığın bulunacağı yer ve yardım görecek noterler Madde 83 Ölen noterlerin mirasçılarına veya yaş tahdidi veya maluliyet suretile vazifelerinden ayrılanlara yardımda bulunmak üzere Ankarada bir yardım Sandığı kurulur. Muvakkat maddeler Noter muavinlerinin vaziyeti Muvakkat madde A Kanunun yürütülmeğe başladığı günde noter muavini olarak çalışmakta olanlar yerlerinde noterlik kuruluncaya kadar (noter vekili) edile vazifelerini yaparlar. Tasfiye B - Bu kanunun hükümleri yürütülmeğe başlandığı tarihten itibaren altı ay içinde, Adliye Vekilliğince sicilleri itibarile noterlikte kalmaları caiz görülmeyen veya ehliyetsizlikleri sebebile kendilerinden istifade edilmeyen noter ve noter muavinleri noterlikten çıkarılır. Tanınmış haklar C - Noter dairesinde çalışan kâtiblerin bu kanunun mer'iyetinden evvelki hizmetleri 70 nci maddenin hükümlerine tâbidir. D - Bu kanunun neşrinden evvel Noter dairelerinde müstahdem olan memurlara 67 nci maddenin birinci fıkrasındaki kaydın şümulü yoktur. E - Bu kanunun tatbikında Medresetülkuzat ve Nüvab mektebi mezunları hukuk fakültesi mezunu sayılırlar. Kaldırılan kanunlar Madde 89 5 teşrinievvel 329 tarihli Noter Kanunu muvakkati ve bu kanuna aid 329 tarihli irade, 22 nisan 340 tarih ve 509 numaralı Noter Kanununun bazı maddelerini tadil eden kanun, 28 mayıs 928 tarih ve 337 numaralı harçların tezyidine dair kanun, 2 mart 929 tarih ve 402 numaralı Noter Kanununun ve muaddel bazı maddelerinin tadili hakkındaki kanun, 0 mart 930 tarih ve 568 numaralı kanun ilga edilmiştir. Kanunun meriyeti Madde 90 Bu kanun eylül 938 tarihinden itibaren mer'idir. Kanunu yürütecekler Madde 9 Bu kanunun hükümlerini icraya İcra Vekilleri Heyeti memurdur. 23/6/938 Sandığın sermayesini teşkil edecek gelirler Madde 84 Sandığın sermayesini aşağıda yazılı gelirler teşkil eder: I - Devlet veya Devlete mensub müesseseler tahvilleri alınmak veya bankaya faizle yatırılmak suretile işletilecek olan teminat akçeleri- Tiin gelirleri, II - Her hangi bir suretle noterlere tevdi olunan paraların bankalarca verilecek faizleri, III - Açılan noterliklerin vekille idare edildiği müddet zarfındaki safî gelirlerinin vekile verilen mikdardan artan kısmı, İV - Noterlik vazifesini müstakil olarak yapan noterlerin aşağıda yazılı nisbetler dairesinde aylık gayrisafî gelirlerinden alınacak paralar. Aylık gayrisafî gelirleri : A) iki yüz liraya kadar olanlardan 50 liradan yukarısı için yüzde iki, B) İki yüz liradan fazla olanlardan 50 liradan 200 liraya kadar yüzde iki ve fazlası için yüzde üç, C) 500 liradan fazla olanlardan (B) bendinde yazılı mikdardan fazlası için yüzde altı. Aylık geliri 50 liraya kadar olanlardan bir şey alınmaz. Yapılacak yardım nisbeti Madde 85 Her sene mayıs sonunda sandığın tahakkuk eden para yekûnu mevcud noterlerin hizmet seneleri yekûnuna taksim edilerek harici kısmet her noterin ayrı ayrı hizmet senesile çoğaltılır. Bu suretle elde edilen hâsılı zarp o sene içinde ölen noterlerin mirasçılarına veya yaş tahdidi yahud maluliyet suretile vazifelerinden ayrılanlara defaten verilir. Hizmet müddetinin hesabında bir senenin küsuru hesaba katılmaz. Taahhüdlerini yerine getirmeyenler Madde 86 Noterler, yardım sandığına aid hisseyi her ay muntazam sandığa gönderirler. Sandığa aid üç aylık hisseyi göndermeyenlerden yüzde yirmi zam ile alınır. Tekerrürü halinde meslekten çıkarılır. Vazifeden ayrılacak noterler Kanun No. Karı Kanunu muvakkat Kanunu muvakkat Kanun Baylığı MUKAVF.LAT e Mukavelât muharrirleri nizamnamesi 22 temmuz 295 MUHARRİRLERİ Hasılatı 500 kuruş olan mahallere mukavelât muharrirleri tayini ve bunlara verilecek aidat hakkında irade 23 eylül 296 e Mukavelât muharrirleri hasılat ve aidatının sureti idaresine dair kararname 4 temmuz 303 e Mukavelât muharrirlerinin sureti intihab ve tayini hakkında nizamname 22 şubat 303 Kâtibi adıl kanunu muvakkat 5 teşrinievvel 329 [Madde 09 Mukavelât mukarriılerinin sureti ifayı vezaifine ve usulü intehabına ve borçların nev'i miktarına dair şimdiye kadar neşir ve tebliğ olunan bilcümle nizamat ve mukarrerat ve evamır ve talimat ahkâmı mefsuh ve mülgadır.] Kâtibi adil kanunu muvakkatinin taliki mer'ıyeti hakkında kanunu muvakkat 30 kânunuevvel 329 KÂTİBİ ADİL Kâtibi adil kanunu muvakkatinin bazı mevaddını nıuaddıl kanunu muvakkat 27 şubat 329 Katibi adıl kanunu muvakkatinin 63, 69, 70, ve 92 nci maddelerini musahhih irade 27 şubat 329 Kâtibi Adil Kanununun bazı mevaddının tadili hakkında kanun 22 nisan 340 Kâtibi Adıl Kanunu mucibince alınmakta olan borçların tezyidine dair kanun Kâtibi Adil Kanununun ve muaddel bazı maddelerinin tadiline dair kanun NOTER Noterlik Kanununun 9 uncu maddesinin tadiline dair kanun Düstur Tertıb Resmî Cazete Cild Sahife Sayı T.V R.G Madde 87 Meslekten maluliyet veya yaş tahdidinden gayri sebeblerle ayrılan noterlere yardım sandığı için tevdi ettikleri paralar geri verilmez. Nizamname Madde 88 Bu kanunun tatbiki ve noter yardım sandığının teşkil ve idaresi için nizamname yapılır. Sınaî müesseselerde ve maden ocaklarında meslekî kurslar açılmasına dair kanun Kanun No: 3457 Kabul tarihi: 7/6/938 Madde Bürolarında çalışan memurlar hariç olmak üzere bir senede kullandığı işçi ve müstahdemin sayısının gündelik vasatisi yüz-

14 Sayıfa 020 ( Resmî Cd/ete ) 28 HAZİRAN 93? den daha fazla olan maden ocaklarile teşviki sanayi kanununda tarif edilen sınaî müesseselerde çırak, kalfa ve ustaların meslekî bilgilerini arttırmak üzere kurslar açılacaktır. Kursa gireceklerin katedecekleri mesafe iki kilometreyi geçmemek üzere ayni sanayia mensub müesseseler müşterek kurs açabilirler. I îşçi sayısı bu maddede gösterilen mikdardan aşağı olsa bile yuka- rıki fıkrada yazılı mesafe dahilinde ayni sanayiden bir kaç müesseseye sahib olanlar kurs açmağa mecburdurlar. Madde 2 Bu kanunun şümulü sahasına giren müessesjler, kanunun neşri senesine tekaddüm eden takvim senesi içindeki vaziyetlerine göre tayin edilirler. İşçi sayısı itibarile kanunun tatbikından sonra kanunun şümulü dışında kalan müesseselerin vaziyeti bu halin tahaddüs ettiği seneden sonra gelecek ilk takvim senesi nihayetindeki işçi sayısına göre tayin Madde 3 Açılacak kurslarda tedrisat, çalışma zamanı dışında olmak üzere haftada en çok altı saattir. Kursa devam edenler kurs nihayetinde imtihana tâbi tutulur. İmtihanda muvaffak olamayanlar o müesseselerde çalışmağa devam ettikleri takdirde müteakib kurslara devama mecburdurlar. Madde 4 Kurs talim heyetlerinin vasıf ve şartları ve kursların nevi, ders programı, tedrisat müddeti bu kanunun neşrinden itibaren altı ay içinde yapılacak nizamname ile tayin Kurslara alınacak öğretmenler müessese sahihleri tarafından intihab ve Kültür Direktörlüğünün mütaleası alındıktan sonra o yerin en büyük mülkiye âmirinin tasdikile tayin edilir. Askerî fabrikalara ve Devlet Demiryolları atelyelerine aid işler Millî Müdafaa ve Nafıa Vekâletlerince tanzim Madde 5 Kursların tedris \e idare masrafları müessese sahihleri tarafından tediye Müşterek kurs tesisi halinde masraf her müessesenin işçi ve müstahdemininin adedi nisbetinde olmak üzere taksim edilir. Madde 6 Kurslara devam mecburidir. Mazeretsiz olarak kursa gitmeyenler hakkında her gelmediği gün için iş veren veya vekili tarafından gündeliğinin yarısını geçmiyecek bir mikdarı kesilir. Bir ay içinde beş defa kursa devam etmiyenlerin hizmetlerine nihayet verilir. Bu maddeye göre gündeliklerden kesilecek 30 uncu maddesi hükümlerine göre sarf paralar Is Kanununun Askerî fabrikalarda çalışanların gündeliklerinden kesilecek hakkında 895 sayılı kanun hükmü tatbik paralar Madds 7 Kuıs açmakla mükellef tutulan müesseseler bu kanuna göre tr.mim edilecek nizamnamenin r.ejrir.jcj itibaren üç ay içinde bu mükellefiyeti ifa etmedikleri takdirde 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile cezalandırılır. Tekerrürü halinde bu ceza iki kat olarak tertib olunmakla kurs açılıncaya kadar müessesenin kapatılmasına da hükm karar Bu maddeye göre verilecek cezaî hükümlere Sulh verilir. Madde 8 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. beraber Mahkemelerince Madde 9 Bu kanunun icrasına Millî Müdafaa, Adliye, Dahiliye, iktısad, Maarif, Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekilleri memurdur. 23/6/938 Resmi Kanun Dıislur Cazete No. Başlığı Tcrlıu CılJ Sahife Sa>ı 895 İmalâtı harbiye teavun \c sigorta sandığı hakkında kanun Teşviki Sanayi Kanunu İs Konunu Mühendislik ve mimarlık hakkında kanun Kanun No: 3458 Kabul tarihi: 7/6/938 Madde Türkiye Cumhuriyeti hududları dahilinde mühendislik ve mimarlık unvan ve salâhiyeti ile sanat icra etmek isteyenlerin aşağıda yazılı vesikalardan birini haiz olmaları şarttır: a) Mühendislik veya mimarlık tahsilini gösteren Türk yüksek tnekteblerinden verilen diplomalar; ı b) Programlarının yüksek mühendis veya mimar mektebleri programlarına muadil olduğu kabul edilen bir ecnebi yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinden diploma almış olanlara usu!üne tevfikan verilecek ruhsatnameler; c) Türk Teknik Okulu mühendis kısmı ile programlarının buna muadil olduğu kabul edilen memleket dahilindeki diğer mühendis veya mimar mekteblerinden verilen diplomalar; d) Programlarının Türk Teknik Okulu Mühendis kısmı programlarına muadil olduğu kabul olunan bir ecnebi mühendis veya mimar mektebinden diploma almış olanlara usulüne tevfikan verilecek ruhsatnameler. Madde 2 Yukarıki maddenin (b) ve (d) fıkralarında fazılı ecnebi memleketlerden mezun olanlara ruhsatname verilebilmek için çıktıkları mektebin aslî talebesi olarak tahsil dereceleri geçirmiş ve mektebin bütün tedrisatını muntazaman ve filen takib etmiş ve mektebde cari usullere göre geçirilmesi lâzım gelen bütün imtihanları bitirmiş bulunmaları şarttır. Madde 3 Birinci maddenin (a) ve (b) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara (Yüksek mühendis) veya (Yüksek mimar) ve (c) ve (d) fıkralarında yazılı vesikaları haiz bulunanlara da (Mühendis) veya (Mimar) unvanı verilir. Bu unvanlar diploma veya ruhsatnamelere de derç Madde 4 Mühendislik veya rrimarlık tahsilini gösteren Türk veya ecnebi yüksek mektebi erinde cari usullere göre doktora imtihanı vererek buna mahsus diplomayı almış olanlar doktor mühendis unvanını taşırlar. Madde 5 Programları Türk yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebi programlarından dun ve teknik okulu programlarından yüksek olan ve fakat bulunduğu memleketçe yüksek mekteblerden sayılan bir mühendis veya mimar mektebini 2 nci maddede yazılı şartlar dairesinde bitirmek suretile diploma almış olanlara (mühendis) veya (mimar) şehadetnamesi verilir. Geçen fıkrada yazılı mekteblerden mezun olanlar yüksek mühendis veya yüksek mimar ruhsatnamesi almak istedikleri takdirde yüksek mühendis veya yüksek mimar mektebinin alâkalı ihtisas şubeleri ders programları mucibince okumadıkları derslerin imtihanlarını muvaffakiyetle geçirmiş olmaları şarttır. Madde 6 Bu kanunda yazılı ruhsatnamenin verilmesi ve mekteb programları muadeletlerinin tetkiki ve bu işlerle uğraşacak heyetin teşkili usulleri ve ruhsatnamelerden alınacak harç miktarları alâkalı vekâletlerin mütaleaları alınarak Nafıa Vekâletince hazırlanacak bir nizamname ile tesbit Madde 7 Birinci maddede zikrolunan diploma veya ruhsatnamelerden birini haiz olmıyanlar Türkiyede mühendis veya mimar unvanile istihdam olunamazlar ve bu imzalarla sanat icra edemezler ve bu unvanları kullanarak rey veremezler ve imza da koyamazlar. Madde 8 Yukarıki madde hükümlerine aykırı harekette bulu nanlar 50 liradan 500 liraya kadar ağır para cezasile ve tekerrürü ha linde para cezasile beraber ayrıca bir aydan üç aya kadar hapis cezasile cezalandırılırlar. Birinci maddede yazılı diploma ve ruhsatnameyi haiz olmayanları bu vesikaları haiz olanlara mahsus unvan ve salâhiyetle işlerinde kullanan kimselerle hükmî şahsiyetlerin mümessilleri de ayni suretle cezaya mahkûm edilirler. Madde 9 Devlet daire ve müesseselerile belediye hizmetlerinde bulunan Yüksek mühendis, Yüksek mimar, mühendis, mimar ve fen memurları çalışma saatleri dışında bile olsa ücretli veya ücretsiz hususî surette sanatlarını icra edemezler. Ancak serbest meslek erbabı bulunmayan ve mahallin belediye veya Nafıa idarelerinin müracaatı ve en büyük mülkiye âmirinin muvafakatile zaruret bulunduğu tahakkuk eden yerlerde tasdik ve murakabesi kendilerine veya mensub oldukları mahalli idarelere aid olmıyan memleketin umranile alâkalı hususî meslekî işleri devamlı olmamak ve hariçte bir yazıhane açmamak ve asıl vazifelerinin çalışma saatleri dışında yapmak şartile birinci fıkrada yazılı memurlar iş kabul edebilirler. Profesörlük, öğretmenlik ve doçentlik birinci fıkrada yazılı memnuiyet hükmünden müstesnadır. Madde ve 3077 sayılı kanunlar ilga edilmiştir. Muvakkat madde 3077 sayılı kanunun neşrinden evvel 035 sayılı kanuna göre mühendis veya mimar unvanile verilmiş olan diplomalarla ruhsatnameler, Yüksek mühendis veya yüksek mimarlık unvanile verilecek ruhsatnameler hükmünde olup bu kanunun neşrinden itibaren en çok altı ay içinde bu mühendis ve mimarlar diploma ve ruhsatnamelerini yeni unvanlarına göre değiştirmek mecburiyetindedirler.

15 28 HAZİRAN 938 ( Resmî Gazele ) Sayıfa: 02 Madde Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 2 Bu kanun hükümlerinin icrasına İcra Vekilleri He memurdur. 23/6/938 yeti Müze ve Rasathane Teşkilât Kanununda değişiklik yapılmasına dair kanun Kanun No: 3459 Kabul tarihi: 7/6/938 Kanun No. Baslığı Düstur Tertib Sahife Resmî Gazete Sayı Madde Müze ve rasathane teşkilâtı hakkındaki 28 haziran 934 tarih ve 2530 sayılı kanunun 0 uncu maddesi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir : 2/ Mühendislik ve mimarlık ruhsatnamesine dair olan ve 6758 sayılı kararname ile mer'iyete konan talimatnameyi tadil eden kararname Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanun Mühendislik ve mimarlık kanununa ek kanun Mühendis ve mimarlara verilecek ruhsatnameler hakkında talimatname Mühendis ve mimarlara verilecek ruhsatnamelere dair olan talimatnamenin 4 ve 7 nci maddelerinin değiştiren kararname Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanuna dair Meclis karan Mühendislik ve mimarlık hakkındaki 035 sayılı kanunun birinci maddesinin tefsirine mahal olmadığı hakkında Meclis kararı Mühendislik ve mimarlık hakkındaki kanuna aid talimatnamenin bazı maddelerim değiştiren kararname Mühendis ve mimarlık ruhsatnamesinin usulü itasına dair muaddel talimatnamenin 4 üncu maddesile mevaddı müteferrika kısmında bazı tarhikat icrasına dair kararname MühendİBİik ve mimarlık hakkındaki kanuna aid talimatnameye bir madde tezyiline dair kararname Mühendislik ve mimarlık hakkındaki talimatnamenin 4 üncu maddesinin tadili hakkında kararname Bu kanuna bağlı (A) cetvelile derece ve maaş mikdarları tayin edilmiş olan ihtisas vazifelerine tayin olunanlar kadroya göre değil kıdem ve sınıflarına göre maaş alırlar ve bu kanuna göre terfi ederler. Bu terfilerin istilzam eylediği maaş farkları Maarif Vekâleti bütçesinin maaş tertibi tasarrufatmdan karşılanır. Vekilleri Kanun No. Madde 2 Bu kanun neşri tarihinden muteberdir. Madde 3 Bu kanunun hükmünü icraya Maliye ve Maarif memurdur. Müze ve rasathane teşkilâtı kanunu 23/6/938 Resmi Düstur Gazete Tertib Cild Sahife Sayı İLÂNLAR Nafıa Vekâletinden: Eksiltmeye konulan iş : Nazillide Çürük Sudan Sarayköy Ovasının sulanması için açılacak kanal ve sınaî imalât, keşif bedeli ( ) dört yüz bin sekiz liradır. 2 Eksiltme 3/7/938 tarihine rastlayan çarşamba günü saat 5 de Nafıa Vekâleti S u l a r U m u m Müdürlüğü S u E k s i l t m e K o m i s y o n u odasında kapalı zarf usulile yapılacaktır. 3 istekliler, eksiltme şartnamesi, mukavele projesi, Bayındırlık İşleri Genel şartnamesi, fennî şartname ve projeleri (20) lira mukabilinde Sular Umum Müdürlüğünden alabilirler. 4 Eksiltmeye girebilmek için isteklilerin (9 750) liralık muvakkat teminat vermesi ve (70 000) liralık Nafıa su işlerini veya buna jnuadil Nafıa işlerini taahhüd edip muvaffakiyetle bitirdiğine ve bu kabil Nafıa işlerini başarmakta fennî kabiliyeti olduğuna dair Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikası ibraz etmesi, isteklilerin teklif mektuplarını ikinci maddede yazılı saatten bir saat evveline kadar Sular Umum Müdürlüğüne makbuz mukabilinde vermeleri lâzımdır. Postada olan gecikmeler kabul edilmez. istanbul - Edirne yolunda Asfalt kaplamalı Şose inşaatı eksiltme ilânı 06/4-2 istanbul - Edirne yolunun Lüleburgazdan itibaren Edirne istikametinde takriben metre uzunluğundaki kısmı tesviye, sınaî imalât, şose ve asfaltlı kaplama ve teferruatı inşaatı mevcud projesine ve yeniden yapılan keşif evrakına göre kapalı zarf usulile eksiltmeye çıkarılmıştır. Bu inşaat ile bir senelik mütemadi tamiratının bedeli ( ) lira (64) kuruştur. 2 Eksiltme 4/7/938 tarihine müsadif perşembe günü saat 2 de Nafıa Vekâletinde Şose ve Köprüler Reisliği Eksiltme Komisyonu odasında yapılacaktır. 3 Eksiltme şartnamesi ve buna müteferri diğer evrak 43 lira 50 kuruş mukabilinde mezkûr Reislikten alınabilir. 4 Eksiltemye girmek isteyenlerin lira 46 kuruş muvakkat teminat vermeleri ve Nafıa Vekâletinden alınmış müteahhidlik vesikasile bir defa en az lira bedelli asfalt kaplamalı yol veya mümasili inşaatı muvaffakiyetle imkal etmiş olduğuna dair resmî vesika ibraz etmeleri lâzımdır. 5 isteklilerin 2490 sayılı kanunun tarifatı dairesinde hazırlayacakları kapalı zarflarını ikinci maddede yazılı vakitten bir saat evveline kadar Komisyon Reisliğine makbuz mukabilinde vermeleri muktazidir. Postada olacak gecikmeler kabul edilmez. Ankara Valiliğinden: 45/4- Vilâyet çiftçilerine dağıtılmak üzere 335 aded sap arabası kapalı zarf usulile satın alınacaktır. 2 Arabaların muhammen bedeli liradır. 3 ihale temmuz 938 pazartesi günü saat 5 de Vilâyet Daimî Encümen tarafından yapılacaktır. 4 Şartnameleri Ankara, İstanbul, Eskişehir, Bursa, Adapazarı ve inegöl Ziraat Müdür ve memurluklarında görülebilir. 5 Eksiltmeye iştirak için talihler muhammen bedelin % 7,5 tutarı olan meblâğa aid banka mektubu veya hususî muhasebe veznesine yatırılan depozito akçesi makbuzu ile birlikte gösterilen günde saat 5 de Vilâyet Encümenine gelmeleri ilân DEVLET DEMİRYOLLARINDAN Muhammen bedeli lira olan 0 aded lâvaj tesisatı 26/4-3 malzemesi 2/8/938 cuma günü saat 5.30 da kapalı zarf usulü ile Ankarada İdare binasında satın alınacaktır. Bu işe girmek isteyenlerin 200 liralık muvakkat teminat ile kanunun tayin ettiği vesikaları ve Nafıa müteahhidlik vesikası ve tekliflerini aynı gün saat 4,30 a kadar K o m i s y o n Reisliğine vermeleri lâzımdır. Şartnameler parasız olarak Ankarada Malzeme Dairesinden, Haydarpaşada Tesellüm ve Sevk Şefliğinden dağıtılacaktır. 30/4-

16 Sayıfa : 022 ( Resmî Gazete ) 28 HAZ ÎR A N 938 Sıhhat ve içtimaî Muavenet Vekâleti Hudud ve Sahiller Sıhhat Umum Müdürlüğünden: Muvakkat Keşif tutarı teminat Malzeme cinsi Lira K. Lira K. Amerikan bezi ve sicim (2 kalem) Elektrik malzemesi (23 ) Boya (57 ) Marangoz ( Müteferrik (50 ) Yukarıda cinsi, keşif bedeli ve muvakkat teminatı yazı lı malzeme ayrı ayrı açık eksiltmeye konulmuştur, ihale temmuz 938 pazartesi günü saat on dörtte Umum Müdürlük Satın Alma Komisyonunda ola- '. çaktır. Liste ve şartname parasız olarak Ayniyat Muhasibi Mes'ullüğünden alınır. I 03/4-2 Beypazarı Sulh Hukuk Hâkimliğinden: Beypazarının istiklâl Mahallesinde mukim iken 4/2/938 tarihinde vefat eden (Abbaszadeler) namile maruf Mustafa oğlu Abdullahın mirası, vereseleri tarafından reddedilmesi hasebile terekenin iflâs kaidesine göre tasfiyesine karar verilmiş ve acele tedbirler alınmakta bulunmuş olduğundan müteveffadan alacağı olanlarla istihkak iddia edenlerin alacak ve istihkaklarını tarihi ilândan bir ay içinde mahkememize kayıt ettirmeleri ve vesaikin asıl veya tasdikli suretlerini tevdi eylemeleri ve yine mezkûr müddet zarfında müteveffaya borçlu olanların vazıh adreslerde kendilerini ve borçlarını bildirmeleri hilâfına hareketin cezai mesuliyeti mucib olacağı ve her ne suretle olursa olsun ölünün mallarına vaziülyed bulunanların - o mallar üzerindeki hakları mahfuz kalmak üzere- emvali mahkememiz emrine tevdi etmeleri aksi halde makbul mazeretleri bulunmadıkça cezaî mes'uliyete uğrayacakları ve rüçhan hakkından mahrum kalacakları ve bu ilân tarihinden itibaren on gün içinde toplanmak üzere (alacaklıların) İlk içtimaa gelmeleri le müteveffa ile müşterek borçlu olanların ve kefillerinin ve borcu tekeffül etmiş sair kimselerin de toplanmada hazır bulunabilecekleri ilân 37/3- M. M. V. Satın Alma Komisyonundan j Sarayköy Asliye Hukuk Hâkimliğinden : Beher kilosuna tahmin edilen fiyat (52) yüz elli iki kuruş (45) kırk beş santim olan (32000) otuz iki bin kilo pamuk çorap ipliği Boyabat Kazasının Akyörük Köyünden ve halen Sarayköy Jandarma erlerinden Recep oğlu Mehmed tarafından davalı Boyabat Kazası kapalı zarf usulü ile eksiltmeye konulmuştur. 2 ihalesi 6 temmuz 938 çarşamba günü saat on bir dedir. j nın Kovaçayır Köyünden bahçıvan oğullarından Hasan kızı Saniye aleyhine Sarayköy Asliye Hukuk Mahkemesine açılan ihtar davasının görül 3 İlk teminatı {3658) lira 80 kuruştur. ; 4 Şartnamesi (245) kuruş bedel mukabilinde M. M. V. Satın mekte olan duruşmasında, davalı Saniyenin tebligata salih ikametgâhı Alma Komisyonundan her gün öğleden sonra alınabilir. ı bilinemediğinden ve ilânen yapılan tebligata rağmen davete icabet etmediğinden Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunun 4 ve müteakib mad 5 Eksiltmeye gireceklerin 2490 sayılı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerinde gösterilen vesaikle teminat ve teklif mektuplarile birlikte ihale deleri mucibince gıyab kararı tastir ve ilânına mahkemece karar verilmiş olduğundan duruşma günü olan 5/7/938 cuma günü saat 8 de Sa saatinden en az bir saat evvel M. M. V. Satın Alma Komisyonuna mü- racaatları ilân i rayköy Asliye Hukuk Mahkemesinde hazır bulunması ve muayyen günde gelmediği veya bir vekil göndermediği ve ilân tarihinden itibaren ; 7/4-3 beş gün içinde gıyab kararına itiraz etmediği takdirde muhakemenin gıyabında rüyet olunacağı ilân Askerî Fabrikalar U. Müdürlüğü İ Satın Alma Komisyonundan j ton Katod bakır alınacak j Tahmin edilen bedeli lira olan 300 ton katod bakır Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Ankara Satın Alma Komisyonunca ı 2/8/938 cuma günü saat de kapalı zarf ile ihale edilecektir. Şart- ' name 6 lira mukabilinde komisyondan verilir. Taliplerin muvakkat te- j minat olan 7250 lirayı havi teklif mektuplarını mezkûr günde saat 0 na! kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 290 numaralı kanunun ; 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkûr gun ve saatte komisyona j müracaatları. ı 99/4-3 ;. İ 300 Kilo Ferro Titan ' 200 Kilo Ferro Silisyum Aleminyum S 2600 Kilo Ferro Wolfram i Tahmin edilen bedeli (8500) lira olan yukarıda miktarı ve oinsi yazılı malzeme Askerî Fabrikalar Umum Müdürlüğü Merkez Satın Alma Komisyonunca 5/8/938 pazartesi günü saat de kapalı zarfla ihale edilecektir. Şartname parasız olarak komisyondan verilir. Talihlerin muvakkat teminat olan (387) lira (50) kuruşu havi teklif mektuplarını mezkûr günde saat 0 na kadar komisyona vermeleri ve kendilerinin de 2490 numaralı kanunun 2 ve 3 üncü maddelerindeki vesaikle mezkûr gün ve saatte komisyona müracaatları. 00/-3 - ; t Beyoğlu Birinci Noterinden: Beyoğlu Birinci Noterine Dairenizden tanzim ve tescil edilen /6/938 tarihli ve 765 numaralı senedle, Tophanede Boğazkesende numarada Tütüncü Hüseyin oğlu ismail'e muhafazai mülkiyet şartile satıp teslim etmiş olduğumuz üçte bir beygir kuvvetinde motoru havi kompresörile beraber altı gözlü bir aded dondurma muhafaza makinası üzerindeki bu hakkımızın bilinmesi için bu ilânın Ankara'da çıkan Resmî Gazetede basılmak üzere mezkûr gazete idarehanesine gönderilmesini dileriz. istanbul, Beyoğlu istiklâl Caddesi No. 302 Noberto Şor Vahram Gesar ve ortakları şirketi. 35 Kemah Asliye Mahkemesinden : Kemahın Beklim Mahallesinden Malatyalı ibrahim karısı ve Akif kızı Behiye tarafından Malatyanın Nuriye Mahallesinden yabancı 30/ numaralı hanede* Ali oğlu İbrahim aleyhine açılan boşanma davasının mahkemesinde müddei aleyhin gösterilen ikametgâhında bulunamadığı davetiyesinin meşruhatından anlaşılmakla Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanununun 42 nci maddesine tevfikan ilânen tebligat icrasına karar verilmiş olmakla muhakemesi 8/7/938 pazartesi günü saat 0 a bırakılmış olduğundan davetiye makamına kaim olmak üzere ilânen tebliğ 39

17 28 HAZİRAN 938 ( Resmî Gazete ) Sayıfa : 023 Ankara Ticaret ve Sanayi Odası Riyasetinden: Koç Ticaret Türk Anonim Şirketi esas mukavelenamesi İdare merkezi Ankarada Ulus Meydanında Koç Apartımanmda bulunan ve Koç Ticaret Türk Anonim Şirketi unvanı ticarisini haiz olan şirketin âli tasdika iktiran eden ve Ankara Asliye Mahkemesi Ticaıet Dairesinin 86 karar numarasile teşekkülü tasdik edilmiş olan esas mukavelenamesinin ve Şirket namına birinci ve ikinci derecede imzaya salâhiyettar olan ve Ankara İkinci Noterliğinden musaddak bulunan 23/6/938 tarihli sirkülerinin ve şirket unvanı ticarisini havi kilisenin dairede mahfuz vesaike müsteniden 23/6/938 tarihinde tescil edildiği ve yukarıda adı geçen mukavelename ile sirküler sureti musaddakasının berveçhizir aynen neşredilmekte olduğu ilân 33 BİRİNCİ FASIL Teşekkül, rnüessisler, unvan, maksad, merkez, müddet Madde Zirde vaziulimza rnüessisler ile aşağıdaki maddelerde gösterildiği veçhile tertib ve ihracı kararlaştırılan hisseler eshabı arasında kavanini mer'iye ve işbu esas mukavelename ahkâmına tevfikan idare olunmak üzere bir Türk Anoim Şirket teşkil olunmuştur. Madde 2 Şirket müessisleri işbu esas mukavelenameye vaziulimza olan - Tüccar Bay Vehbi Koç 2 - Bay Feyzi Kütükcüoğlu SİRKÜLER 3 - Bay Emin Aktar İdare merkezi Ankarada Ulus Meydanında Koç apartımanmda bulunan hepsi ödenmiş Türk Lirası sermayeli: dır. 4 - Bay Raşit Çavuşoğlu 5 - Bay Ali Reşat Çavuşoğlu KOÇ TİCARET TÜRK ANONİM ŞİRKETİ Madde olacaktır. 3 Şirketin unvanı (Koç Ticaret Türk Anonim Şirketi) Unvanı altındaki şirketimiz namına imza vaz'ma mezun zevatın imza örnekleri diğer sahifede sunulmaktadır. Muamelât ve muhaberatı cariye ile mukavelâta ve şirketimizi il zam edecek her nevi evrak ve vesaik, birisi birinci dereceden olmak üzere iki imzayı muhtevi bulunacaktır. Murahhas - aza Bay Vehbi Koç münferiden imza suretile de şirketimizi her hususta temsile salahiyetlidir. Bu vesile ile yüksek teveccühlerinizin şirketimizden esirgenmemesini en derin saygılarımızla dileriz. 22 haziran 938 Koç Ticaret Türk Anonim Şirketi Murahhas - Aza İdare Meclisi Reisi Vehbi Koç F. Kütükcüoğlu Birinci derece imzalar Bay Feyzi Kütükcüoğlu İdare Meclisi Reisi İmzası: F. Kütükcüoğlu Bay Vehbi Koç Murahhas-Aza Vehbi Koç Bay Emin Aktar. İdare Meclisi Azası E. Aktar I Madde 4 Şirket aşağıda yazılı mumelât ile iştigal etmek üzere teşekkül etmiştir: A - Alelûmum inşaat ve tesisat taahhüdlerile inşaat ve tesisatta kullanılan her türlü malzeme idhalâtı ve satışı, B - Gaz, Benzin vesair mayi madenî mahrukat ile kömüre müteallik her türlü muamelât ve taahhüdat, C - Her türlü kara, deniz ve hava vasıtalarına müteallik idhalât ve bunların satışları, D - Alelûmum kumüsyonculuk, acentalık ve bayilik, H - Devlete karşı her türlü taahhüdat işleri, V - Şirketin maksat ve mevzuunu alâkalandıran ve şirket için faide mülâhaza edilen her türlü ticarî, sınaî ve malî muamelât ve taahhüdat; Şirket, balâda tasrih olunan maksadile doğrudan doğruya münasebettar bulunan bilûmum malî, ticarî, sınaî muamelâtı icra ve bu muamelât ile iştigal eden diğer şirketlerin hisse senedat ve tahvilâtını mubayaa ve bu nevi şirketler tesis edebilir. Kurulmuş ve kurulacak başka şirketlerle teşriki mesaî edebilir. Nevi ve mahiyeti itibarile işbu maddede zikredilen muamelâttan gayri her hangi bir muamelenin ifası şirket için nafi görüldüğü takdirde heyeti idarenin teklifi üzerine heyeti umumiye tarafından ittihazı karar edilmesine ve tadil mahiyetinde olan işbu kararın hükümetçe tasdik edilmesine mütevakkıftır. Bu suretle tasdik edilen karar işbu mukavelenameye zeylen ilâve Şirket esası maksat ve tedviri muamelâtı zımnında kanunu mahsusuna tevfikan emvali gayrimenkule tasarruf edebilir. Bay Kenan Fer Bay Reşit Kâtiboğlu ikinci derece imzalar Müdür İmzası: Kenan Fer Müdür R. Kâtiboğlu Madde 5 Şirktin merkezi Ankaradır. İdare Meclisinin kararile şirket gerek Ankarada, gerek Türkiyeninsair mahallerinde mevzuu iştigaline dahil olan hususattan bir veya bir kaçını müstakillen veya memzucen ifa etmek üzere şubeler açılabileceği gibi ecnebi memleketlerde acente ve muhabirler bulundurabilir. Madde 6 Şirketin müddeti hudutsuz olup kanunda yahut işbu Bin dokuz yüz otuz sekiz senesi haziran ayının yirmi ikinci çarşamba günü tarihli ve mahallinde daire memurlarından Celâlettin tarafından imzaları alman bu sirküler altındaki imzaların şahıs ve hüviyetleri dairece marufum bulunan Koç Ticaret Türk Anonim Şirketi murahhas azasından ve birinci derecede imzaya mezun Bay Vehbi Koç ve idare meclisi reisi Bay Fevzi Kütükcüoğlu ve idare meclisi azasından Bay Emin Aktar ile ikinci derecede imzaya mezun mezkûr şirket müdürü Bay Kenan Fer ile yine şirket Müdürlerinden Bay Reşit Kâtiboğlunun imzaları olup münderecatını tamamile kabul ve ikrar eyledikten sonra kendi ellerile imzaladıkları cihetle Noter Kanununun 67 nci maddesi ahkâmına tevfikan tasdik kılındı. Dokuz yüz otuz sekiz senesi haziran ayının yirmi ikinci çarşamba günü 22 haziran 938 Ankara ikinci Noteri Veli Ulusu Na. R. Ulusu esas mukavelenamesinde yazılı hallerde veya umumî heyet kararile nihayet bulacaktır. İKİNCİ FASIL Sermaye - Sermayenin suret ve şeraiti tediyesi Sermayenin tezyid ve tenkisi - Hisse senedatı Madde 7 Şirketin sermayesi üç yüz bin lira olup beheri biner liralık olmak üzere iki vüz kırk adedi nama altmış adedi hamile aid üç yüz hisse senedine ayrılmıştır. Bu hisse senedlerine müessislerin iştirakleri nisbeti işbu mukavelenamenin mütemmim bir cüzi olmak üzere tanzim edilmiş olan tevzi cetvelinde gösterilmiş ve rnüessisler tarafından defaten ve tamamen ödenmesi taahhüd edilmiştir. Madde 8 Şirketin teşkili hususunda lâakal rubu sermayenin muteber bir bankaya tesviye olunması ve Heyeti Vekilenin müsaadesi istihsal edilmesini müteakib rnüessisler vesaiki matlubeyi salâhiyettar Ticaret Mahkemesine tevdi edeceklerdir. Şirketin teşkili hakkında mahkemece karar verilmesi üzerine sicilli ticarete tescil ve ilân muamelelerinin ifa ve ikmaline tevessül edilecektir. Şirket ancak bu muamelelerin ikmalinden itibaren kat'î olarak teşekkül etmiş olacaktır.

18 Sayıfa : 024 ( Resmî Gazete) 28 HAZİRAN 938 Madde 9 Şirketin kat'î teşekkülünden sonra sermayenin mütebaki kısmı Meclisi İdarece tayin olunacak müddet içerisinde defaten tahsil idare Meclisince tayin olunacak bu müddet lâakal üç gün evvel Resmî Gazete ve şirketin merkezindeki diğer gazetelerden birile ilân olunacaktır. Şirketin kat'î teşekkülünden evvel sermayei şirkete iştiraki taahhüd edenlerin hisselerini ahare devir ve ferağ etmeleri memnudur. Madde 0 Müessislerin şirketi tesis için ihtiyar edecekleri masarif tesis heyeti umumiyesince tasdik olunmak şartile şirket hesabına kay dol unacaktır. Madde Tayin edilen zamanlarda tediye edilmiyen taksitler için bir gûna ihtara lüzum kalmaksızın lâzimülifa olduğu günden itibaren şirket lehine olarak yüzde (9) faiz yürütülecektir. Hisse senedlerinin taleb olunan taksilerini tesviyede teehhür eden hissedarlar gazetelerde bir ay fasıla ile münteşir iki ilânname ile ve son ilân tarihinden itibaren bir ay zarfında ifayı deyne davet olunurlar. Bu müddet zarfında dahi taleb olunan taksitleri tesviye etmeyen hissedarlar ifayı deynden imtina etmiş addolunarak hisseleri şirket eshamı borsada mukayyed ise borsa komiserliği vasıtasile ve değil ise müzayede tarikile ve noterlik marifetile talibine furuht ve eski senedler ibtal edilerek yerine aynı numaraları havi senedler verilir. Ibtal edilen hisse senedatının numaraları gazetelerle ilân edilir. Satılan hisse senedinin füruhtundan mütehassıl bedeli mezkûr senedin bedeli muharrer ve muayyeninden dun ise aradaki fark senedin sahibi evvelinden istifa ve fazla olduğu takdirde fazlası kendisine iade Madde 2 Bedeli tamamen tesviye edilmemiş olan hisse senedatının ahara devr ve füruhtu halinde hâmili evvel ve ahır ile arada devren senedi tasarruf etmiş kimseler mezkûrsenedin bakiyei bedelinden dolayı şirkete karşı müteselsilen mes'uldiirler. Bu mes'uliyet her fariğ hakkında ferağın şirket defterine kaydından itibaren üç sene sonra sakıt olur Henüz taleb edilmiyen hisse senedatının bakiyei bedelini tedi)e eden hissedarlar bu kısım için hissei temettüa iştirak iddiasında bulunamıyacakları gibi kendilerine başka bir menfaat teminini dahi isteyemezler. Madde 3 Teşekkülü kat îden mukaddem tedive edilmiş olan rubu bedel için verilmiş olan makbuz teşekkülü kat'îyi nıuteakib azamî üç ay zarfında nama muharrer senedatı muvakkate ile mübadele Bilâhara tahsil olunan bedel işbu muvakkat sened üzerine kavd Son taksitin tediyesile beraber senedatı asliye ile mübadele Hisse senedatının koçanlı bir defterden kesilmesini ve üzerlerinde sıra numarasını şirketin mührü resmisini ve şirket namına vazı imzaya mezun olanların imzasını ve şirketin unvanile teşekkül ve ilân tarihlerini ve şirket sermayesinin miktarife hisse senedatının enva ve mekadirini ve hisse senedlerinin mukayyed kıymetlerini \e tahsil olunan bedelâtını ihtiva eylemesi muktazidir. Bilûmum his*e senedlerinin numuneleri ihraç edilme/den e\\el tasdik edilmek üzere Iktısad Vekâletine te\ di edilir. Madde 4 Nama muharrer ^enedatı şirketin muvafakati olmaksızın ahara devir ve ferağ olunamaz. Madde 5 Hisse senedleri şirket nazarında gayri kabili tecezzidir. Şirket her hisse için bir sahib tanır. Hisse senedinin müteaddid sahihleri bulunduğu takdirde şirkete karşı olan haklarını ancak müşterek bir mümessil vasıtasile istimal edebilirler. Bu mümessil şirket nazarında mezkûr hissenin sahibi add Bir hissenin hakkı intifama sahib olanlarla mülkiyetine sahib olanlar ayrı ayrı eşhas olduğu takdirde bunlar da şirkete karşı olan haklarını kezalik müşterek bjr mümessil vasıtasile istimal edeceklerdir. Aralarında itilâf edemedikleri halde gerek yapılacak tebligat ve gerek içtimai umumilerde hazır bulunarak reye iştirak için şirket yalnız hakkı intifa sahibini ve bunlar müteaddid ise tayin edecekleri mümessili tanır. Madde 6 Hissedarlar ancak malik oldukları hisse senedlerinin bedeli mikdarınca mes'uldurlar. Binaenaleyh kendilerine hini taahhüd ve imzada kabul etmiş oldukları nakdî taahhüdler mikdarından fazla bir mes'uliyet tahmil edilemez. Madde 7 Bir hisse senedine malikiyet işbu esas mukavelename münderecatına ve heyeti umumiye kararlarına muvafakati tazammun eder. Hissei temettü ile ihtiyat akçesi üzerindeki muhtemel hak da dahil olduğu halde bir hisse senedinin bilûmum hukuk ve vecaibi o hisse senedinin sahibine aiddir. j Bir hissedarın varis veya dayinleri hiç bir vesile ile şirketin emval ve emlâkinin tahtı hacze vaz'ını taleb ve şirketin umuru idaresine müda- ; hale edemezler. Istifayi hukuk için şirketin muhasebe defterde heyeti mamen taahhüd ve imza altına alınmasına ve rubu veya fazlasının tahsil olunmasına müteallik muamelâtın icra edildiğini natık vesaikin Meclisi umumiye kararlarını kabule mecburduhlar. Madde 8 Heyeti umumiye kararlarile temettüatı safiyeden veya fevkalâde ihtiyat akçesinden ayrılacak bir mikdar akçe ile bir kısım hisse senedatının tedricen itfası caizdir. Bu takdirde hisse senedi iptal edilen hissedarlara birer intifa (Juisans) senedi verilir. Bu senedlerin birinci hissei temettüden istifade hakları yoktur. Yalnız ikinci temettüe iştirak ederler. Madde 9 işbu esas mukavelenamenin (55) inci maddesi mucibince içtima edecek olan hissedaran heyeti umumiyesi şirket sermayesini yeniden hisse senedleri çıkarmak suretile bir veya bir kaç defa tezyid etmeğe salâhiyettardır. Ancak sermayenin tamamı tahsil edilmedikçe tezyidi sermayeye karar verilemez. Tezyidi sermayeye karar verildiği zaman tezyid edilen kısmın ta idare ve murakıblar tarafından müşterek bir beyanname ile Iktısad Vekâletine tevdi edilmesi lâzımdır. Iktısad Vekâletince bu muamelâa tasdik edildiği takdirde usulen tescil ve ilân Sermaye, imtiyazlı hisse senedleri ihracı suretile dahi tezyid olunabilir. Bu kabil hisselerin temettü veyahut şirketin mevcudatı veyahut her ikisi üzerinde temin edeceki hakkı takaddüm ve imtiyaz ve heyeti umumiyelerde bahşedeceği hakkı reyin eşkâl ve şeraiti tezyidi sermayeye karar veren hissedaran heyeti umumiyesi tarafından tayin ve tesbit Heyeti umumiye yeniden ihraç olunacak hisse senedatnıın ihraç şeraitini tesbit ile Meclisi idareye lâzım gelen salâhiyeti verir. Heyeti umumiye eski hisse senedatı hamillerinin kâffesinin veya bir kısmının yeni hisselerini kısmen veya tamamen taahhüd etmek hususunda hakkı rüchana malik olacaklarını tahtı karara alabilir. İşbu hakkı rüçhanın ne gibi şerait dahilinde ve ne kadar müddet zarfında ve ne şekillerle istimal olunacağını da tayin eder. Madde 20 Heyeti umumiye kararile sermaye tenkis dahi edilebilir. Bu tenkis şirket eshamından bir kısmının bilmübayaa ibtali veyahut eski eshamın kıvmeti muharreresine müsavi ve fakat adeden az veya kıymeti muharreresinden dun fakat adeden müsavi mikdarda yeni esham ile mübadelesi gibi her hangi bir şekilde icrası hususu heyeti umumiye kararında tesbit edilir. Madde 2 Sermayenin tenkisi hakkındaki kararın icrası için vukubulan ihtara rağmen son ilân tarihinden itibaren üç sene zarfında iade edilmeyen hisse senedatı iptal ve hisse sahibinin hukuku iskat edilir. Bu cihet dahi ilânatta tasrih edilmiş bulunacaktır. Sermayenin tenkisine aid muamelâtın hitamında keyfiyet sicilli ticarete tescil ve ilân ettirilir. Madde 22 Sermayenin tensiki muamelesi her hisse hakkında seyyanen olacaktır. Sermayenin tenkisi hakkındaki heyti umumiye mukarreratı vesaikile birlikte Iktısad Vekâletine bildirilecek ve vekâletin tasdikından sonra tescil ve ilân olunacaktır. Tescil ve ilândan sonra şirketin eshabı matlubu alacaklarını kaydettirmek üzere gazetelerle üç defa ilân edilmek suretile davet Ve bundan başka şirketçe malûm olan dayinlere ayrıca taahhüdlü mektupla davetnameler gönderilir. Son ilân tarihin mezkûr envadan her birine aid hisse senedatı sahihlerinin de bir içtimai den evvel alacaklı oldukları müathakkık bulunan dayinlerin alacakları talepleri halinde ifa veya diğer bir suretle temin Son ilân tarihinden ve müraccat etmiş olan eshabı matlubun alacakları tesviye veya temin edildiği tarihten itibaren bir sene mürur etmedikçe sermayenin tenkisi hakkındaki karar neticesi olarak hissedarlara tediyat icra olunamaz. Hissedarların henüz ifa etmemiş oldukları taahhüdatın ademi icrası suretile sermayenin tenkisi halinde dahi işbu ahkâm cari olacaktır. Tezyit veya tenkiste muhtelif hukuku haiz müteaddit nevi hisse senedatı mevcud olduğu surette heyeti umumiyenin kararından maada mahsus aktederek bu babdaki heyeti umumiyenin kararını tasvip etmeleri şarttır. Heyeti hususiyenin müzakerat ve mukarreratı (49 uncu) maddede münderiç şeraite tâbidir. Madde 23 Tahvilât ihraç edilebilmek için hissedaran heyeti umumiyesi kararının istihsali şarttır, heyeti umumiyece müttehaz kararın Iktısad Vekâleti tarafından tasdikim müteakib sicilli ticarete tescil ve ilânı lâzımdır. ihraç edilecek tahvilât miktarı sermayenin tediye olunan ve mu saddak son bilanço mucibince mevcudiyeti mütehakkık bulunan mik-

19 28 HAZİRAN 938 ( Resmî Gazete ) Sayıfa: 025 tarım tecavüz edemez. Tahvilâtın intikali ve sureti tedavülü hususunda hisse senedatımn tâbi bulunduğu ahkâm tatbik Heyeti umumiye ihraç edilecek tahvilâtın nevi ve tertiblerine göre faizden maada ayrıca şirketin temettüatından yüzde bir miktar tefrik ve tahsise haizi salâhiyettir.! Tahvilât için verilecek faiz şirketin masarifi umumiyesi meyanına kayıd ve tesviye Bu madde mucibince tahvilât ashabına temiı; edilen hukuk mumaileyhim tarafından şirketin muamelâtına veyahut şirket hesabatına müdahale salâhiyetini bahşetmez. Tahvilât ashabı şirket meclisi idaresine dahil olamayacakları gibi hissedaran hevetı umı>- ; miyesine dahi iştirak edemezler. Ve meclisi idarece tanzim edilip hissedaran heyeti umumiyesince tasdik edilen hesabatı kabul etmeğe mecburdurlar, ı Madde 24 Şirketle hissedarlar arasında hisse senedatından doğacak her türlü ihtilâfata müteallik davalarda salahiyetli mahkeme şirketin merkezi olan Ankarada müteşekkil vazifeli mahkemedir., ÜÇÜNCÜ FASIL! Meclisi idarenin sureti teşekkül ve vazaifi ve şirketin idaresi \ Madde 25 Şirketin umuru hissedarlar arasından heveti umumiyece intihab olunacak asgarî üç azamî (beş) azadan mürekkeb bir mec- ; lisi idare tarafından idare s ilk meclisi idare azası: - Tüccar Bay Vehbi Koç 2 - Bay Feyzi Kütükçüoğlu 3 - Bay Emin Aktar olup şirketin kat'î olarak teşekkülü tarihinden itibaren memuriyetleri üç sene müddetle devam eder. Tekrar intibahları caizdir. Mamafih heyeti umumiye evsaf ve şeraiti matlûbeyi haiz azalar tayini suretile mec- t lisi idareyei muayyen haddi azamiye kadar itmam edebilir. Birinci meclisi idare azalarının kâffesinin memuriyeti üçüncü sene muameleyi hesabiyesi hakkında ittihazı karar edecek olan heyeti umumiyenin içtimaına kadar devam edecektir. Bilcümle ticarî şirketler işbu şirketin mec lisi idare azahğına tayin olunabilir. Bunlardan kollektif şirketleri şürekâdan birisi ve komandit şirketler Müdürü umurlarından biri, anonim şirketler meclisi idareden sureti hususiyede tevkil edilmiş bir aza tarafından temsil olunurlar. Bu şerik, müdürü umur veyahut murah- ) has azanın, ve şahsiyeti hükmiyeyi temsil eden zevattan şahsen hissedar " olması lâzım gelmez. Meclisi idare azasının nısfından ziyadesinin Türk olması şarttır..madde 26 Meclisi idare azasından her biri bedeli kıymeti asli- I yesi itibarille sermayei şirketin yüzde (birine) muadil kıymeti haiz i (üç) aded hisse senedini şirkete tevdie mecburdur. Bu hisse senedleri j üzerine azasından bulunduğu meclisi idarenin hissedaran heyeti umu- i miyesince tebriyesine kadar satılamıyacağına dair bir damga vurularak hıfzedilir, işbu senedat azanın zamanı idarelerinden mütevellid mesuliyetlerine karşı teminat hükmündedir. 'Bu hususta intifa (juisans) sened- i leri dahi tevdi edilebilir. Senedatı mezkûrenin satılmamasını temin etmek meslisi idarenin cümlei vazaifindendir, aksi halde meclisi idare * mes'uldür. ] Madde 27 Meclisi idare azası üç sene müddet için intihab olunurlar. Tekrar intihab) arı caizdir. \ Madde 28 Meclisi idare azasından bir veya bir kaçının vefatı veya istifası vukuunda veya sair bir sebebten dolayı bir veya bir kaç aza yeri münhal kalırsa meclisi idare işbu yerlere şerait ve evsafı lâzımeyi haiz zevattan muvakkaten aza intihab eyleyecek ve ilk içtima edecek heyeti umumiyenin tasdikine arz edecektir. Bu suretle meclisi idareye intihab olunan aza heyeti umumiyenin içtimaına kadar ifayı vazife, eder ve heyeti umumiyece intihabı vaki tasdik olunursa selefinin bakiyei müddetini ikmal eder. Madde 29 Meclisi idare her sene azası meyanından bir reis ve ı bir reis vekili intihab eyler. Reisin veya vekilinin bulunmadığı celse- ; lerde riyaset etmek üzere azadan biri o içtimaa mahsus olmak üzere meclisi idarece muvakkaten reisliğe intihab Kâtiblik vazifesini ' ifa etmek üzere meclisi idare azası meyanından veya hariçten biri intihab Riyaset vezaifi reise meclis celselerinde intizamı ve müzakeratın muntazaman zabtını temin ve heyeti umumiye içtimalarma riyaset etmekten başka hiç bir hakkı tekaddüm bahşetmez. j Madde Meclisi idare şirket umur ve muamelâtı lüzum gös- j terdikçe içtima eder. Ancak lâakal (üç ayda) bir defa içtima mecbu-, rîdir. Reisin veyahud azadan nısfının davetile meclisi idarenin içtimai ı iktiza eder. Meclisi idare içtimaları esas itibarile şirket merkezinde î akd Fakat azanın nısfından ziyadesinin muvafakatile istisnaen ve bir sene zarfında işbu esas mukavelename mucibince inikadı mecburî olan içtimaları rub'unu tecavüz etmemek üzere münasib diğer bir mahalde de meclisi iadrenin içtimai caizdir. Bu takdirde keyfiyet tahriren İktısad Vekâletine ihbar edilir. görülecek Madde 3 Meclisi idare mukarreratının muteber olabilmesi için azanın nısfından ziyadesinin huzuru şarttır. Toplanan azanın ekseriyet hasıl olur olmaz müzakerata başlamazdan evvel zabıtnameyi imza etmesi suretile ekseriyetin mevcud olduğu tesbit Celse esnasında ekseriyet zail olursa müzakere tatil Kararlar mevcud azanın ekseriyetile ittihaz Tesavii ara vukuunda keyfiyet içtimai atiye talik edilir ve anda dahi tesavii ara vuku bulursa mevzuubahis olan tekkf reddedilmiş add Azanın yekdiğerine niyabeten rey vermeleri caiz değildir. Ancak celselerde hazır bulunamıyaoak olan aza ruznamede mevcud mesail hakkında fikir ve mütaleasmı tahriren bildirebilirler. Ve bu takdirde mütaleası zabıtnameye geçirilir. Azaya gönderilecek davetiyelerin ruznamei müzakeratı ihtiva etmesi lâzım olduğu gibi bu davetiyelerin ya imza mukabilinde teslimi veya taahhüdlü mektupla gönderilmesi muktazidir. Madde 32 Meclisi idare müzakeratının zabıt defterine kayıt ve zirinin reis ve hazır bulunan aza ile kâtib tarafından imza olunması ve karara muhalif kalanların esbabı muhalefetinin bu zabıtnamelere dercedilmesi lâzımdır. Zabtın bir suretinin veya fıkrai muhricesinin üçüncü şahıslara karşı muteber olması için 37 nci madde mucibince vaz'ı imzaya mezun kılınacak zevat tarafından imza edilmesi muktazidir. İşbu zabıtnameler mündericatı heyeti idare azasının kimlerden ibaret olduğunu ve celselerde esnasındaki sıfat ve vaziyetlerini isbat sadedinde kimlerin bulunmadığını ve azanın o devre muteberdir. Madde 33 Şirketin idaresi ve hissedarlara veya üçüncü şahıslara karşı mahakim huzurunda temsili meclisi idareye aiddir. Meclisi idare şirketin umur ve emvalinin idaresi ve şirketin maksadile alâkadar her nevi ukud ve muamelâtın icrası için iktidarı tammı ve şirketin i m zasını istimal hakkım haizdir. Ve hatta sulh olmak ve hakem tayin etmek salâhiyetine dahi maliktir. Gerek kanunla ve gerek işbu esas mukavelename ile sarahaten men edilmiyen ve heyeti umumiyenin musaadei mütekaddimesine iktiran etmiş olan tasarruf emlâkine müteallik muamelâtı dahi ifaya mezundur. Şirketin dahilî talimatnamelerini tanzim, şirketin memur ve aceııtalarını tayin ve azli ve bunların maaş, yevmiye, ücret ve ikramiyelerini takdir ve tesbit ve bunların kabul ve tekaüdleri şeraiti tayin, şirketin idaresi masarifi umumiyesini ve muamelâtına muktazi levazımı tesbit, alacakları tahsil, borçlarını tesviye, senedatı ticariye tanzim, ve bunlara kefalet etmek ve şirketin maksadı tesisile münasebettar bilûmum mukavelenameleri akid ve tanzim, mubayaatı icra ve bunların netayicinden olan muamelâtı ifa, muamelâtı şirkette istimal olunamayan fazla nukudun ve ihtiyat akçesinin sureti istimalini tayin etmek ve itibar üzerine veya şirketin menkul emvalini karşılık göstermek suretile istikrazatta bulunmak ve heyeti umumiyeden istihsal edilecek kararı mahsusa tevfikan şirketin emvali gayri menkulesini terhin veya tahvilât ihraç eylemek suretile istikraz akdetmek şirkete aid muamelâtın tedviri için hizmete alınacak müdür ve memurlara aylık ücretlerinden başka temettüden muayyen bir hisse verilmesi icab edip etmediğini ve kimlere ne nisbetle temettüden hisse verilmesi muvafık olacağını tayin ve takdir etmek gibi hususatı ifa, meclisi idarenin cümlei salâhiyetindendir. işbu salâhiyetler tahdidi olmayıp tadadîdir. Madde 34 Meclisi idare azası kendi işleri için ibraz etmeleri lâzım ve mutad olan dikkat, basiret ve faaliyeti şifket işlerinde dahi ibraz ve sarfa mecburdurlar. Meclisi idare defatiri lâzimeyi tutmak ve muayyen olan müddet zarfında sabık seneye aid mevcudat defterini bilanço, kâr ve zarar hesabını bittanzim heyeti umumiye içtimaından lâakal bir ay evvel murakıblara tevdi ve lâakal sekiz gün evvel hissedaranın enzarı tetkikine koymakla mükelleftir. Meclisi idare her altı ayda bir şirketin matlubat ve düyununun bir hulâsai hesabiyesini çıkarıp murakıblara verir. Her senei hesabiye nihayetinde bilançodan maada şirketin ticarî, malî iktisadî vaziyetini ve yapılan muamelâtın hulâsasını müş'ir bir rapor tanzim eder. Amortismanlar için münasib şekil ve sureti ve ihtiyat akçesi miktarımı tayin ve temettuatın sureti tevziini tesbit ve heyeti umumiyeye teklif eder.

20 Sayıfa : 026 ( Resmî Gazete) 28 HAZİRAN 933 işbu esas mukavelenamenin her nevi tadilâtı ve yeniden maddeler ilâvesi hakkında heyeti umumiyeye teklifatta bulunur. Heyeti umumiyeleri içtimaa davet ve işbu içtimaların ruznamesini tanzim ve tesbit eder. Heyeti umumiyenin bilûmum mukarreratını icra ve infaz hususunda meclisi idare heyeti umumiyenin vekâletini haizdir. Meclisi idare azasının heyeti umumiyece azilleri ve icra ettikleri muamelâtın heyeti umumiyece ademi kabulü halinde üçüncü şahıslar tarafından iktisab edilmiş olan hukuka halel gelmez. Madde 35 Meclisi idare haiz olduğu iktidar ve salâhiyetlerin bir kısmını umur ve muamelâtı cariyenin tedvirini ve ittihaz ettiği kararların tatbikini azasından bir veya bir kaçına tefviz edebilirki bu zevata murahhas aza denir. Murahhaslar müteaddit ise,ekseriyeti arâ ile ittihazı karar ederler. Murahhas azaya verilecek vazaif ve salâhiyetler ve ücretler meclisi idare tarafından tayin Bu ücretler masarifi umumiyeye idhal Madde 36 Meclisi idare şirket işlerinin tedviri için münasib gördüğü salâhiyetlerle hissedarandan veya hariçten bir veya bir kaç müdür tayin edebilir. Bu müdürlerin vazife ve salâhiyetleri ve müddeti memuriyetleri tekaüd veya azilleri şeraiti hakkında mukaveleler aktedebilirler. Meclisi idarece müdürlerin nasb ve azil keyfiyeti tescil ve ilân ettirilir. Ancak müdürler meclisi idare azasının müddeti memuriyetlerinden fazla bir zaman için tayin olunamazlar. Bundan başka meclisi idare bir veya bir kaç mesele için hususî vekâletname ile münasib gördüğü bir veya bir kaç zatı tevkil edebilir. Madde 37 Şirket namına tanzim edilecek bilûmum evrakın muteber olması ve şirketi ilzam edebilmesi için meclisi idarece vaz'ı imzaya mezun kılınan zevat tarafından şirketin isminin ilâ\ esi suretile imza edilmiş olması şarttır. Bu imzalar sicilli edilecektir. Madde 38 ve şirket namına yapmış oldukları ticarete tescil ve alelusul ilân Meclisi idare azası deruhte ettikleri vezaifin ifasından ukud ve muamelâttan dolayı şahsan mesul değildirler. Ancak kanunun ve işbu esas mukavelenamenin kendilerine tahmil ettiği vezaifi tamamen ifa etmemek suretile sebebiyet verecekleri zararlardan dolayı müteselsildi mesuldürler. Şu kadar ki kendilerine verilen vezaifin ifasında ağır hata ikaı \ eyahud salâhiyetlerini tecavüz suretile vaki olan zarar kimler tarafından ika edilmiş ise mesuliyet yalnız onlara terettüb eder. Bu mesuliyet hasıl olan maddî ve hakikî zarar miktarına maksurdur. Madde 39 Meclisi idare azası şahsan alâkadar bulundukları hususatın müzakeresine iştirak edemez ve heyeti unıumiyeden izin almadan kendi veya şahsı aher namına bizzat veya bilvasıta şirketle bir muamelei ticariye yapamazlar. Keza heyeti umumiyenin müsaadesini almaksızın şirketin icra eylediği muamelei ticariye ne\ inden bir muamele} i kendi veya aheri hesabına yapamıyacağı gibi aynı nevi muamelei ticariye ile meşgul bir şirkete şahsan mesul aza sıfatile dahil olamazlar. Madde 40 Meclisi idare şirket hesabına şirket hisse senedatını iştira veya işbu senedalı rehin mukabilinde kabul ederek para ikraz veya avans ita edemez. Şu kadar k i temettüattan tefrik olunan meblâğ mukabilinde bedelleri tamamen tediye olunan hisse senedatının iştirası için heyeti umumiye meclisi idareye salâhiyet verebilir. Madde 4 Meclisi idare azası işbu esas mukavelenamenin 76 nci) maddesi mucibince tefrik ve ita edilecek temettü hisse.-inden maada her içtima günü için miktarı heyeti umumiye tarafından tayin ve tesbit edilecek ücreti huzur alırlar. Bu hakkı huzur meclisi idare azasının hidematının ve tedviri umur için tahsis ettikleri zamanın mukabili olduğu cihetle içtimada hazır bulunmayanlara tediye edilemez. Aylık ve senelik olarak maktuan hakkı huzur verilmesi memnudur. Murahhas aza bu kayıttan müstesnadır. Madde DÖRDÜNCÜ Murakıblar FASIL 2 Heyeti umumiye her sene gerek hissedarandan ve gerek hariçten azamî üç sene için bir veya beşi tecavüz etmemek üzere müteaddit murakıb intihab eder. Bir murakıb intihab edildiği takdirde bu murakıbın ve müteaddit murakıblar intihab edildiği takdirde nısfından bir ziyadesinin Türk olması lâzımdır. Müddetleri hitam bulan m u- rakıbların tekrar intihabları caizdir. Vazifeleri hitam bulan meclisi ida- ; re azası heyeti ıımıımiyeden beraet iktisab etmedikçe murakıb olarak intihab olunamazlar. Murakıbların meclisi idare azalığına intihabları ve şirketin memuru sıfatile umur \e muamelâtını tedvir etmeleri caiz olamaz. Meclisi idare azasının.kendilerine ve usul ve füruundan birisine karabeti olanlar murakıb intihab olunamazlar. Murakıblar her vakit heyeti umumiye tarafından azlolunabilirler. Murakıbların tayin ve tebdilleri meclisi idare tarafından derhal sicilli ticarete tescil ettirilmekle beraber gazetelerle de ilân ettirilecektir. Müteaddit murakıblardan birinin esbabı kanuniyeye binaen vazifesineden sukutu halinde diğer murakıb veya murakıblar heyeti umumivenin ilk içtimama kadar ifayı vazife etmek üzere yerine birisini intihal) ederler. Bu suretle vazifesinden sukut eden murakıb bir kişi olduğu takdirde heyeti umumiyenin ilk içtimama kadar vazifedar olmak üze-, re alâkadarandan birinin müracaatı üzerine merkezi şirketin bulunduğu mahal mahkemeli tarafından bir murakıb tayin Bu hususta meclisi idare azasının da mahkemeye müracaatı mecburîdir. Madde 43 Murakıbların vazifesi şirketin muamelâtı umumiyesiııi murakabe ve hesabalını tetkik ve teftiş ve meclisi idare azasile müttefikan bilançonun şekli tanzimini tayin ve hisse senedatının vaziyetini tesbit velhasıl şirketin menafiine muvafık gördüğü her nevi murakabe \e leftiş-atı icra \e üç a} dan fazla fasıla vermemek şartile zaman zaman! şirket kasasını \e kın ut \e defatirini kontrol ederek mevcudun kuyudata ' muvafakatim tesbit \e meclisi idare azasını kanun ve şirket mukavele- namesi ahkâmına tamamile riayet eylemelerine nezaret ve sene nihayej tinde içtima edecek olan heyeti umumiyeye şirketin vaziyeti, hesabatı j ve bilançosu ve meclisi idarenin faaliyeti hakkındaki kanaat ve muta- ' leatını havi bir rapor takdim etmektir. Murakıblar esbabı mübreme ve j müstacele tahaddüsü halinde heyeti umumiyeyi fevkalâde olarak içtij maa davete mecburdurlar. Madde +4 Murakıblar kanunen ve işbu esas mukavelename ile kendilerine tevdi olunan vezaifi hüsnü suretle ifa etmedikleri takdirde müteselsileıı mesul ve vukua gelecek maddî ve hakikî zararları zamindir. Madde 45 Murakıblar hissedaran tarafından meclisi idare azası veya mudur aleyhine vaki olacak şikâyatı tahkik ve tetkik ile sıhhatine kail oldukları takdirde keyfiyeti senelik raporlarına dercedeceklerdir. Sernıayei şirketin onda birine malik olan hissedaranın talebi üzerine murakıblar heyeti umumi} eyi fevkalâde olarak içtimaa davet etmeğe ve müracaatı icabettiren maddeyi ruznameye idhal etmeğe mecburdurlar. Murakıblara müracaat ile heyeti umumiyenin fevkalâde içtimaa davet olunmasını taleb eden hissedaranın sermayei şirketin yüzde onuna tekabül eden miktardaki hihse senedi erini muteber bir bankaya tevdi etmeleri lâzımdır. Madde 6 Sermayei şirketin onda birine muadil hisse senedatma malik olan hissedarlar heyeti umumiyenin kararı hilâfına meclisi idare azası alev hine ikamei dava edilmesinde ısrar ederlerse bir ay zarfında murakıblar ikamei davaya mecburdurlar. Şu kadar ki bu ekalliyet murakıblar haricinde bir vekil de intihap ve tayin edebilirler ve hisse senedlerini de şirketin melhuz zarar ve ziyanına karşı teminat olarak davanın hitamına kadar kalmak üzere muteber bir bankaya tevdia mecburdurlar. Davanın reddi halinde davayı taleb eden ekalliyet şirketin maddî ve hakikî zarar ve ziyanım ta/mine mecburdurlar. Heyeti umumiyenin her ne sebebe müstenid olursa olsun Meclisi İdare azası alyehine ikamei dava olunmasına müedair olan kararının icrası keza nııııakıblara aiddir. Madde 7 Murakıblar Meclisi İdare müzakeratmda rey ve müzakereye iştirak etmemek şartile hazır bulunabilirler ve münasib gördükleri teklifatı Meclisi İdare ve heyeti umumiyenin adi ve fevkalâde içtimaları ruznamelerine idhal ettirebilirler. Madde 48 Murakıblar hyeti umumiyece takdir ve tesbit edilecek ücreti alırlar. İşbu ücret şirketin masarifi umumiyesi meyanına idhal edilir. Müessislerce Osmanlı Bankası ikinci müdürü Rauf murakıb olarak seçilmiştir. BEŞİNCİ FASIL Heyeti Umumiye Maddae 49 Şirketin hissedarları senede lâakal bir defa heyeti umumiye halinde içtima ederler. Kanuna ve işbu esas mukavelename ahkâmına muvafık surette içtima eden heyeti umumiye umum hissedaranın heyeti mecmuasını temsil eder.

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu

Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu 703 Barut ve mevaddı infilâkiye, fişek ve av mühimmatı ve av saçması inhisarlarının 1934 malî yılı hesabı katği kanunu (Besmî Gazete ile neşir ve ilâm : 8/V1/1938 - Sayı : 3928) No. Kabul tarihi 3414 30

Detaylı

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN

KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN 3287 KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 7478 Kabul Tarihi : 9/5/1960 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 16/5/1960 Sayı : 10506 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 41 Sayfa : 1019 Kanunun

Detaylı

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun

- 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun - 354 İstatistik umum müdürlüğü teşkilâtı hakkında kanun (Resmî Gazele ile neşir ve ilâm : 24/V/9S3 - Sayı : 2409) No. Kabul tarihi 23 - V -933 BÎRİNCİ MADDE İstatistik umum müdürlüğü; umum müdürlük, müşavirlik,

Detaylı

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015

TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI. Düzenlenen bu tutanak birlikte imzalanıp bir nüshası noter görevlisine verildi.../.../2015 TEFTİŞE BAŞLAMA VE TESBİT TUTANAĞI Bu gün Noterliğine teftiş yapılmak üzere gelindi. Noter (veya vekili) hazır bulunmakla teftişe başlandı. Kasaya ve maliye makbuzlarının sayımına geçildi. Kasada toplam

Detaylı

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944

İstanbul Teknik Üniversitesi hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 hakkında kanun : Kanun No: 4619 Kabul tarihi: 12/7/1944 Madde 1 - İstanbul Yüksek Mühendis Okulu, bütün hak ve vecibeleriyle birlikte İstanbul Teknik Üniversitesi olarak bu kanun hükümlerine göre teşkilatlandırılmıştır.

Detaylı

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur.

Madde 1 - Köylerin içme ve kullanma suyu ihtiyacı, DSİ Umum Müdürlüğü tarafından temin ve tedarik olunur. KÖY İÇME SULARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası: 7478 Kanun Kabul Tarihi: 09/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Tarihi: 16/05/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete Sayısı: 10506 KANUNUN ŞÜMULÜ Madde 1 - Köylerin

Detaylı

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun

842 İstanbul Yüksek mühendis okulu ile Teknik okulunun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun 4 İstanbul ile Teknik nun Maarif vekilliğine devri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /IX/94 - Sayı : 49) No. Kabul tarihi 4 - IX -94 BİRİNCİ MADDE Nafia vekilliğine bağlı İstanbul ile Teknik

Detaylı

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150)

256 Petrol Dairesi Reisliği 1959 yılı Bütçe Kanunu. (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.1959 - Sayı: 10150) 256 Petrol Dairesi Reisliği 959 yılı Bütçe Kanunu (Resmî Gazete ile ilânı : 4. III.959 - Sayı: 050) No. Kabul tarihi 7235 2..959 MADDE. Petrol Dairesi Reisliği 959 bütçe yılı masrafları için, bağlı (A/l)

Detaylı

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941

AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİ 1941 AVUKATLIK ÜCRET TARİFESİNİN İZAHI TATBİK TARZINA DAİR UMUMİ HÜKÜMLER 1 Türkiye Cumhuriyeti dahilindeki Barolar vilâyet itibarile üç sınıfa ayrılmıştır. A. Birinci sınıfa dahil

Detaylı

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 )

871 Müze ve rasathane teşkilât kanunu. ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/ S ay i : 2742 ) 87 Müze ve rasathane teşkilât kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 3/V U/934 - S ay i : 2742 ) No. Kabul tarihi 25 23 - VI -934 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâletine bağlı umumî müzelerle rasathanenin teşkilâtı

Detaylı

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961)

1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) 1155 Ecnebilerin Türkiyede ikamet ve seyahatleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 16/VII/1938 - Sayı : 3961) îfo. Kabul tarihi 3529 29 - VI - 1938 BİRİNCİ MADDE Pasaport kanunu hükümlerine

Detaylı

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun

897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun 897 Mersin limanının Devlet demiryolları ve limanlan işletme umum müdürlüğünce işletilmesi hakkında kanun (Resmî Gazete ile nesir ve ilâm: VIII. 94 - Sayı: 89) No. 4 Katml tarihi 4. VIII. 94 BİRÎNCİ MADDE

Detaylı

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI

AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI AKTAY TURİZM YATIRIMLARI VE İŞLETMELERİ A.Ş. ANASÖZLEŞME TADİL TASARISI ESKİ METİN YÖNETİM KURULU VE SÜRESİ: Madde 7: Şirket işlerinin idaresi, genel kurul tarafından, hissedarlar arasından en çok üç yıl

Detaylı

SULAR HAKKINDA KANUN (1)

SULAR HAKKINDA KANUN (1) 661 SULAR HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 831 Kabul Tarihi : 28/4/1926 Yayımlandığı R.Gazete : Tarihi : 10/5/1926 Sayı : 368 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 7 Sayfa : 887 * * * Bu Kanun ile

Detaylı

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ BURSA SU VE KANALİZASYON İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ 1.NCİ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ-GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ Genel Kurul tarafından kabulü; Karar Tarihi : 24.02.1992 Karar No. : 15-5 Kuruluş Madde 1 Bursa

Detaylı

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde

MADDE sayılı Kanunun 20 nci maddesinin ilk fıkrası aşağıdaki şekilde 9 - Maliye Vekâleti kuruluş ve görevleri hakkındaki 99 sayılı Kanunun bâzı maddelerinin değiştirilmesine ve bu kanuna bâzı maddeler eklenmesine dair sayılı Kanunla sayılı Kanunun nci maddesinde ve sayılı

Detaylı

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler

TEBLİĞ. 2. Büyükşehir Belediyelerinin Bulunduğu İllerde Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtlara İlişkin Yapılacak İşlemler 8 Nisan 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 28966 Maliye Bakanlığından: TEBLİĞ MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) 18/2/2009 tarihli ve 5838 sayılı Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında

Detaylı

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ

İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ İLK İTİRAZ, CEVAP, TEMYİZ VE KARAR DÜZELTME SÜRELERİ *TABLODA YER ALAN İLK İTİRAZ VE CEVAP BİLGİLERİ 6100 SAYILI HUKUK MUHAKEMELERİ KANUNU NA GÖRE DÜZENLENMİŞTİR. ASLİYE HUKUK ASLİYE TİCARET SULH HUKUK

Detaylı

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1)

RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) 3105 RĠYASETĠCUMHUR SENFONĠ ORKESTRASI KURULUġU HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 6940 Kabul Tarihi : 25/3/1957 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/3/1957 Sayı : 9572 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3

Detaylı

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1)

MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK HAKKINDA KANUN (1) Kanun Numarası : 3458 Kabul Tarihi : 17/6/1938 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 28/6/1938 Sayı : 3945 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 19 Sayfa : 527 *

Detaylı

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB

BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime. 1 inci Fasıl BİRİNCİ BAB İ Ç İ N D E K İ L E R Lügatler 5 Ön söz, 7 BİRİNCİ KISIM: Feraiz Mukaddime Feraiz lstıhları.... - 9 Velânın mânası, kısımları, hukukî mahiyyeti 11-13 Hesap Istıhlaları 15 BİRİNCİ BAB İrsin Rüknü 17 Terike

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ. Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU Kanun Numarası:7460 Kabul Tarihi : 27/02/1960 Yayımlandığı Resmi Gazete :Tarih: 29/02/1960 Sayı:10444 Yayımlandığı Düstur : Tertip:3

Detaylı

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25

Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 İstanbul, 08.04.2014 Model Yılı 1990 ve Daha Eski Olan Taşıtların Teslimine İlişkin Genel Tebliğ Resmi Gazete de Yayımlandı. DUYURU NO:2014/25 08.04.2014 tarih ve 28966 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK

YÖNETMELİK ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. 30 Aralık 2009 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27448 YÖNETMELİK Çevre ve Orman (Şehircilik) Bakanlığından: ÖMRÜNÜ TAMAMLAMIŞ ARAÇLARIN KONTROLÜ HAKKINDA YÖNETMELİK Kapsam MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik; 18/7/1997

Detaylı

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ

ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ ASKİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ HUKUK MÜŞAVİRLİĞİ KURULUŞ GÖREV VE YETKİ YÖNETMELİĞİ T.C. ANKARA BÜYÜK ŞEHİR BELEDİYESİ BELEDİYE MECLİSİ Karar No: 81 23.02.2004 - K A R A R - ASKI Genel Müdürlüğünün 1. Hukuk Müşavirliğinin

Detaylı

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun

İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun İ957 malî yılı Muvazenei Umumiye Kanununa bağlı cetvellerde değişiklik yapılması hakkında Kanun (Resmî Gazete ile ilâm : 12. IX. 1957 - Sayı : 9704) No. 7038 Kabul tarihi 9. IX. 1957 MADDE 1. 1957 malî

Detaylı

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2

GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 GİDER VERGİLERİ KANUNU 1, 2 Kanun Numarası : 6802 Kabul Tarihi : 13/7/1956 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1956 Sayı: 9362 Yayımlandığı Düstur : Tertip: 3 Cilt: 37 Sayfa: 1982 BİRİNCİ KISIM Madde

Detaylı

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ

TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ 437 TASARRUF SANDIKLARI NİZAMNAMESİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 27/7/1942, No : 2/18398 Dayandığı Kanunun Tarihi : 10/6/1930, No : 1711 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 11/8/1942, No: 5181 Yayımlandığı

Detaylı

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Resmi Gazete Tarihi: 29.01.1999 Resmi Gazete Sayısı: 23595 TÜRKİYE ESNAF VE SANATKARLARI KONFEDERASYONU İLE FEDERASYONLARI, BİRLİKLERİ, ODALARI DENETİM KURULLARI KURULUŞ VE ÇALIŞMA ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

Detaylı

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ

AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ AKÇANSA ÇİMENTO SANAYİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞME TADİL METİNLERİ ESKİ ŞEKLİ Madde 6 Sermaye ve Hisse Senetleri 1- Şirket 3794 sayılı Kanun ile değişik 2499 sayılı Kanun hükümlerine göre kayıtlı sermaye

Detaylı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı

Söz konusu yetkinin alınmaması durumunda şirket kayıtlı KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS SÖZLEŞMESİ MADDE TADİL TASARISI MADDE ESKİ METİN YENİ METİN KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ANA MUKAVELESİ KARSAN OTOMOTİV SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. ESAS

Detaylı

U M U M Î F İ H R İ S T

U M U M Î F İ H R İ S T UMUMÎ FİHRİST I CEZALARIN İNFAZINDA DİKKATE ALINACAK HUSUSLAR Ceza 5 Asli ceza, feri ceza, mütemmim ceza 5 Cezaların nev'i ve şiddeti 5 Müddetlerin hesabı (j Mevkuiiyetin ceza mahkûmiyetinden mahsubu (i

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1

Sirküler Rapor Mevzuat /31-1 Sirküler Rapor Mevzuat 11.01.2016/31-1 MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GENEL TEBLİĞ (TEMLİK VE VERGİ BORÇLARINA TAKAS) (SIRA NO: 12) NİN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMASINA DAİR TEBLİĞ (SIRA NO: 49) YAYIMLANDI ÖZET :

Detaylı

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm

Medeni haklarını kullanmaya ehil olmıyan, amme hizmetlerinden menedilen veya ağır hapis ve haysiyetimuhil bir cürümden dolayı hapis cezası ile mahküm 429 VETERİNER HEKİMLİĞİ MESLEĞİNİN İCRASINA, TÜRK VETERİNER BİRLİĞİ İLE ODALARININ TEŞEKKÜL TARZINA VE GÖRECEĞİ İŞLERE DAİR KANUNUN YÜRÜRLÜKTEN KALDIRILMIŞ HÜKÜMLERİ Kanun Numarası : 6343 Kabul Tarihi

Detaylı

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası)

Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (5192 sayılı, numaralı, nolu yasası) Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunu, Yasası 5192 sayılı, numaralı, nolu kanun, yasa Orman Kanununda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Kanun No. 5192 Kabul Tarihi : 17.6.2004 MADDE 1.

Detaylı

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000,

Ödenecek Memuriyet Ünvanı Sayısı Aylık Ücreti. Sayman 1 2.500, Raportör 6 1.500, Tercüman (Memurlardan ya da dışardan) 1 3.000, 875 TÜRK VATANDAŞLARINA AİT OLUP YUGOSLAV FEDERATİF HALK CUMHURİYETİNCE MİLLİLEŞTİRİLMİŞ BULUNAN MAL, HAK VE MENFAATLERİN TASFİYESİ HAKKINDAKİ 1135 SAYILI KANUNUN 1988 SAYILI KANUNLA DEĞİŞİK 5 İNCİ VE

Detaylı

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME HER NEVİ MADEN OCAKLARINDA YERALTI İŞLERİNDE KADINLARIN ÇALIŞTIRILMAMASI HAKKINDA SÖZLEŞME ILO Kabul Tarihi: 4 Haziran 1935 Kanun Tarih ve Sayısı: 9 Haziran 1937 / 3229 Resmi Gazete Yayım Tarihi ve Sayısı:

Detaylı

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL

BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ YENİ ŞEKİL BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ ESAS MUKAVELE TADİL METNİ ESKİ ŞEKİL YÖNETİM KURULU NUN SEÇİMİ Madde 9 Yönetim Kurulu en az 5 en çok 9 Üye den teşekkül eder. Yönetim Kurulu Üyeleri

Detaylı

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü

ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU BÖLÜM: 1. Kanunun Şümulü ER VE ERBAŞ HARÇLIKLARI KANUNU Kanun Numarası : 257 Kabul Tarihi : 23/2/1961 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 27/2/1961 Sayı : 10744 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 4 Cilt : 1 Sayfa : 1584 BÖLÜM: 1 Kanunun

Detaylı

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453

İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 İçkili Yerlere Verilecek İzinlerde Gözönünde Bulundurulacak Esaslara Dair Yönetmelik Tarihi:09.07.1984 Sayısı:18453 Yayımlandığı R. Gazetenin Tarihi : 9.7.1984, No : 18453 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam,

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI

SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI SÖRMAŞ SÖĞÜT REFRAKTER MALZEMELERİ ANONİM ŞİRKETİ ANA SÖZLEŞME TADİL METNİ TASLAĞI MEVCUT HALİ ORTAKLIĞA AİT İLANLAR Madde 6- Ortaklığa ait ilanlar Türk Ticaret Kanunu nun 37. maddesinin 4. fıkrası ile

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005.

Damga Vergisi Kanunu. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı. Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005. Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No: 45 sayılı Resmi Gazete: 26036-27 Mayıs 2005 Tebliğ Maliye Bakanlığından: Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No:45) 488 sayılı Damga Vergisi

Detaylı

Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : Sayı : 5012)

Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : Sayı : 5012) Noter kanununun bazı maddelerini değiştiren kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 21.1.1942 - Sayı : 5012) No. 4166 Kabul tarihi 14.1.1942 Noterliğin bulunduğu yerler Noter dairelerinin yerleri Noter

Detaylı

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU

ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT KANUNU ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK EĞİTİM VE ARAŞTIRMA MERKEZİ TEŞKİLAT (1) (2) (3) (4) KANUNU Kanun Numarası : 7460 Kabul Tarihi : 27/2/1960 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 29/2/1960 Sayı : 10444 Yayımlandığı

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ 1 GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname uyarınca Devlet

Detaylı

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ

MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi : 01.08.2003 Resmi Gazete Sayısı : 25186 MAHALLİ İDARELER UZLAŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde

Detaylı

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI

LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI LİMİTED ŞİRKET MÜDÜR VE ORTAKLARININ ŞİRKET AMME BORÇLARININ ÖDENMESİNE İLİŞKİN SORUMLULUKLARI Bülent SEZGİN* 1-GİRİŞ: 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu nun (TTK) 503 üncü maddesinde limited şirket, iki

Detaylı

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu

' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu ' 783 Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 Bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 11. IV. 1956 - Sayı: 9282) No. Kabul tarihî 6714 2.IV.1956 MADDE 1. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 1952 bütçe yılı

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6

SİRKÜLER RAPOR. Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 02.01.2009 Sirküler No: 2009/6 51 SERİ NO'LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ Resmi Gazete No 27089 Resmi Gazete Tarihi 23/12/2008 Kapsam 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun(1)

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079

SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 SİRKÜLER İstanbul, 11.04.2014 Sayı: 2014/079 Ref: 4/079 Konu: TÜZEL KİŞİLİĞİ KALDIRILAN İL ÖZEL İDARELERİNİN BULUNDUĞU İLLERDE MODEL YILI 1990 VE DAHA ESKİ OLAN MOTORLU TAŞITLARIN HURDAYA ÇIKARILMASI SONUCU

Detaylı

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1)

MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) MEVDUAT VE KATILIM FONLARININ VADELERİ VE TÜRLERİ HAKKINDA TEBLİĞ (SAYI:2007/1) (23.07.2015 tarih ve 29423 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmış, güncellenen hali) Amaç ve kapsam MADDE 1 - (1) Bu Tebliğin

Detaylı

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul

SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.2. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul SATIŞ SÖZLEŞMESİ MADDE 1- TARAFLAR: 1.1.. Ltd. Şti. Ümraniye İstanbul 1.2. Ltd. Şti... MADDE 2- TANIMLAMALAR: 2.1. ALICI madde 1.2. adı geçen. yı 2.2. SATICI madde 1.1. de adı geçen. Ltd. Şti. yi 2.3.

Detaylı

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI

2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI Sirküler Rapor Mevzuat 04.01.2016/2-1 2016 YILI DAMGA VERGİSİ TUTARLARI ÖZET : 2016 yılında uygulanacak damga vergisi hadlerinin belirlendiği, 59 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

Detaylı

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR.

KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. KONU : 56 SERİ NO LU DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR. 01.01.2013 tarih ve 28515 sayılı Resmi Gazete de 56 Seri No lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır. (1) Sayılı tabloda

Detaylı

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ

1- GENEL OLARAK 2- MUHAKEMAT BİRİMLERİ MUHAKEMAT İŞLEMLERİ 1- GENEL OLARAK Bakanlığımız ana hizmet birimlerinin birinci sırasında yer alan Başhukuk Müşavirliği ve Muhakemat Genel Müdürlüğü, 4353 sayılı Kanun ve 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname

Detaylı

Emniyet teşkftât fomm&nmbazimaddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri fhaübataları (1/1048)

Emniyet teşkftât fomm&nmbazimaddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri fhaübataları (1/1048) 3.Sayısı: 7 Emniyet teşkftât fomm&nmbazimaddelerinin değiştirilmesi hakkında kanun lâyihası ve Dahiliye ve Bütçe encümenleri fhaübataları (/048) T. 0. Başvekalet Kararlar müdürlüğü Mayı : 6'/mo Büyük Mîllet

Detaylı

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU

İŞ MAHKEMELERİ KANUNU 2243 İŞ MAHKEMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 5521 Kabul Tarihi : 30/1/1950 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 4/2/1950 Sayı : 7424 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 31 Sayfa : 753 Madde 1 İş Kanununa

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 SİRKÜLER İstanbul, 03.08.2012 Sayı: 2012/182 Ref: 4/182 Konu: GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI GÖRÜŞ DEĞİŞİKLİĞİ SONRASINDA LİMİTED ŞİRKET PAY DEVRİ SÖZLEŞMELERİNDE NOTERLER TARAFINDAN YERİNE GETİRİLECEK DAMGA

Detaylı

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI

Sirküler Rapor / SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI Sirküler Rapor 08.04.2014/99-1 44 SERİ NO LU MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYIMLANDI ÖZET : 44 seri No lu Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliğinde, 6447 sayılı Kanunla değişik 6360 sayılı Kanun

Detaylı

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ

KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ SANKO KREDÝLÝ MENKUL KIYMET ÝÞLEMLERÝ ÇERÇEVE SÖZLEÞMESÝ TARAFLAR Bir tarafta, SANKO MENKUL DEÐERLER A.Þ. (Bundan sonra ARACI KURUM olarak anýlacaktýr.) ile diðer tarafta.... bundan sonra kýsaca MÜÞTERÝ/LER

Detaylı

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK

SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK 1891 SAYIŞTAYA VERİLEN HER ÇEŞİT GiDER VE GELİR EVRAKI İLE HER ÇEŞİT BELGELERİN SAKLANMA SÜRELERİ VE YOKEDİLME USULLERİ HAKKINDA TÜZÜK Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16.11.1970, No : 7/1564 Dayandığı

Detaylı

Neden Teknoloji Fakültesi? Endüstri Uygulaması Neden Kocaeli Üniversitesi

Neden Teknoloji Fakültesi? Endüstri Uygulaması Neden Kocaeli Üniversitesi Neden Teknoloji Fakültesi? Teknoloji Fakülteleri ilk olarak 13.11.2009 tarih ve 27405 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur. Teknoloji Fakülteleri uyguladığı model ile

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 Bu Kanunun yürürlükte olmayan

Detaylı

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. "Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113

İŞ KANUNU (1) * * * Bu Kanunun yürürlükte olmayan hükümleri için bakınız. Yürürlükteki Bazı Kanunların Mülga Hükümleri Külliyatı Cilt: 2 Sayfa: 1113 4773 İŞ KANUNU (1) Kanun Numarası : 1475 Kabul Tarihi : 25/8/1971 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 1/9/1971 Sayı : 13943 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 10 Sayfa : 3102 * * * Bu Kanunun yürürlükte

Detaylı

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44)

KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Sayı: Vergi/2014.021 Tarih: 09.04.2014 VERGİ SİRKÜLERİ- KONU: MOTORLU TAŞITLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 44) Maliye Bakanlığı nca Motorlu Taşıtlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 44) yayımlanmıştır.

Detaylı

Maliye Bakanlığından:

Maliye Bakanlığından: Maliye Bakanlığından: DAMGA VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 53) 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 mükerrer 30 uncu maddesinin 5281 sayılı Kanunun 2 6 ncı maddesiyle değişik birinci fıkrasında,...her

Detaylı

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME

RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME RE SEN TAAHÜTNAME VE KEFALETNAME 1- Ağrı İbrahim Çeçen Üniversitesi Rektörlüğünce lisansüstü öğrenim görmek üzere.üniversitesi Rektörlüğüne gönderileceğimden, aşağıdaki şartların aynen kabulüne ve iş bu

Detaylı

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri;

1. Tacir hükmi şahıs ise yevmiye defteri, defteri kebir, envanter defteri ve karar defteri; Ticari Defterler Bölümüne Git Kanunlarımıza Göre Ticari Defterler TÜRK TİCARET KANUNU TİCARİ DEFTERLER A) Defter Tutma Mükellefiyeti: I Şümulü: Madde 66 Her tacir, ticarî işletmesinin iktisadi ve mali

Detaylı

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ

SıraNe 236 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ SıraNe 236 933 HAVA YOLLARI DEVLET İŞLETME İDARESİ BÜTÇESİ Haya yolları devlet işletme idaresinin 933 senesi bütçesi hakkında 7 numaralı kanun lâyihası ve Bütçe encümeni mazbatası T.C. Başvekâlet 23 -V-933

Detaylı

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR

6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 10.04.2006 / 75 6183 SAYILI AMME ALACAKLARININ TAHSİL USULÜ HAKKINDA KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER YÜRÜRLÜĞE GİRMİŞTİR 5479 Gelir Vergisi Kanunu,Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun, Özel Tüketim

Detaylı

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun

İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun İ4Ğ Karadeniz Boğazı Tahlisiye İdaresinin 1928 senesi İnıiee kaıiünüüa ıniizeyyel kanun f Resmi gazete ile neşir ve ilâm : îöljljuzo - Sayı : to

Detaylı

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN

ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN 1003 ECNEBİ MEMLEKETLERE GÖNDERİLECEK TALEBE HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 1416 Kabul Tarihi : 8/4/1929 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 16/4/1929 Sayı : 1169 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 3 Cilt : 10

Detaylı

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI :

İçindekiler GENEL PRENSİPLER. Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : İçindekiler B Î R İ N C İ K İ T A P GENEL PRENSİPLER Birinci B ö l ü m : HUKUK NİZAMI : 1. Hukuk ne demektir? Sah. 1 2. Hukuk bir ilim midir?» 1 3. Hukuk nizamı ve hukuk mekanizması» 3 4. Beşerî cemiyetler»

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Evrak Tarih ve Sayısı: 15/04/2014-48893 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Personel Daire Başkanlığı *BE8A6ANY* Sayı :18235917-903.07.03- Konu :Yurtdışı Görevlendirme İŞLETME FAKÜLTESİ DEKANLIĞINA Üniversitemiz

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma

Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca Kooperatifler Ve Üst. Toplantılarına Sunacakları Yönetim Kurulu Yıllık Çalışma 12.06.2008/95 KOOPERATĐFLER VE ÜST KURULUŞLARI YÖNETĐM KURULU ÜYELERĐNĐN GENEL KURUL TOPLANTILARINA SUNACAKLARI YÖNETĐM KURULU YILLIK ÇALIŞMA RAPORUNUN USUL VE ESASLARINA ĐLĐŞKĐN TEBLĐĞ YAYIMLANDI ÖZET

Detaylı

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417)

130 Vakıflar Umum Müdürlüğü 1955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu. (Resmî Gazete ile ilâm : Sayı : 10417) 0 Vakıflar Umum Müdürlüğü 955 bütçe yılı Hesabı Katî Kanunu (Resmî Gazete ile ilâm : 8..960 - Sayı : 07) No. Kabul tarihi 7 0..960 MADDE. Vakıflar Umum Müdürlüğünün 955 malî yılı sarfiyatı, ilişik (A/l)

Detaylı

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk.

Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Özelge: Mükelle yet Tesisi hk. Sayı: 73903997-120[94-2012/2]-157 Tarih: 13/08/2013 T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ESKİŞEHİR VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 73903997-120[94-2012/2]-157

Detaylı

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN

AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN AİLE MAHKEMELERİNİN KURULUŞ, GÖREV VE YARGILAMA USULLERİNE DAİR KANUN Kanun No: 4787 Kabul Tarihi : 09/01/2003 Resmi Gazete Tarihi: 18/01/2003 Resmi Gazete Sayısı: 24997 AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 - Bu Kanunun

Detaylı

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından:

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından: Mevduatın Vade ve Türleri ile Katılma Hesaplarının Vadeleri Hakkında Tebliğ (Sıra No: 2002/1) (29 Mart 2002 tarih ve 24710 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır)

Detaylı

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434)

28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun. (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl / Sayı : 2434) 28 ~~ Maarif vekâleti merkez teşkilâtı ve vazifeleri hakkında kanun (Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 22/Yl /933 - Sayı : 2434) No. 2287 Kabul taribi 0 - VI -933 BİRİNCİ MADDE Maarif vekâleti merkez teşkilâtı

Detaylı

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528)

809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 1940 malî yılı bütçe kanunu. (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : 6/VI/1940 - Sayı : 4528) 809 Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî yılı bütçe kanunu (Resmî Gazete ile neşir ve ilânı : /V/90 - ayı : 58) No. Kabul tarihi 88 - V -90 BİRlNCl MADDE Devlet havayolları umum müdürlüğü 90 malî

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÎLE FEDERAL ALMANYA CUMHURİYETİ ARASINDA 16 ŞU BAT 1952 TARİHÎNDE ANKARA'DA AKDEDİLMİŞ OLAN TİCARET ANLAŞMASINA EK PROTOKOL -. '. ' J ı 156 16 Şubat 1952 tarihli Türkiye Batı - Almanya Ticaret ve ödeme Anlaşmalarına Ek 21 Aralık 1954 tarihli Protokollerle Ekleri Mektupların Tasdikine dair Kanun (Resmî Gazete ile ilâm.- 2.II.

Detaylı

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI

Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI Ek-1 T.C. GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI.. Sayı : Konu :Ek Tahakkuk Kararı EK TAHAKKUK KARARI KARAR NO : KARAR TARİHİ : GÜMRÜĞÜN ADI : YÜKÜMLÜNÜN ADI SOYADI/UNVANI/ADRESİ : T.C. KİMLİK NO/ VERGİ NUMARASI

Detaylı

(Resmî Gazete ile yayımı ; Sayı : 20351)

(Resmî Gazete ile yayımı ; Sayı : 20351) 2 Noterlik Kanununun Bazı Maddelerinin Değiştirilmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazete ile yayımı ; 23.11.1989 Sayı : 20351) Kanun No. Kabul Tarihi 3588 16.11.1989 MADDE 1. 1512 sayılı Noterlik Kanununa 4

Detaylı

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012)

TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) SMMM Ahmet BARLAK ahmetbarlak3@hotmail.com www.ahmetbarlak.com TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ (Son Tarih 31.12.2012) A-VERGİ USUL KANUNA GÖRE TİCARİ DEFTERLERİN TASDİĞİ 1-Defter tutacaklar, Defter tutacaklar

Detaylı

751 -T- Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun*

751 -T- Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun* 751 -T- Noter Kanununun bâzı maddelerinin değiştirilmesi hakkında Kanun* (Resmî Gazete ile ilâm : 16. V.1952 - Sayı : 8111) No. Kabul tarihi 5928 9. V. 1952 MADDE l, - 3456 sayılı Noter Kanununun unvanı

Detaylı

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR :

İçindekiler KIYMETLİ EVRAK. Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : İçindekiler D Ö R D Ü N C Ü K İ T A P KIYMETLİ EVRAK Yirmi Dördüncü Bölüm ESASLAR : Sahife 301. Şekil serbestisi prensipi 1 :i02. Vazıı kanunca istenilen şekil 1 303. Akitte mahfuz kalan şekil 2 304. Fikir

Detaylı

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname

MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU. 1- Dilekçe 2- Tapu Belgesi 3- Vekil ise Vekâletname MERZİFON BELEDİYE BAŞKANLIĞI EMLAK VE İSTİMLAK MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO VATANDAŞA SUNULAN HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENİLEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ SÜRE) 1

Detaylı

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ

SİRKÜLER 2013/14 TEBLİĞ 01/01/2013 SİRKÜLER 2013/14 Sayın Yetkili; Damga Vergisi Kanununa ekli (1) sayılı tabloda yer alan kâğıtlar için uygulanacak nispi vergi oranları ve maktu vergilerin 1/1/2013 tarihinden itibaren uygulanacak

Detaylı

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu

667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 1934 malî senesi bütçe kanunu 667 Barut ve nıevaddı infilâkıye, fişek, av mühimmatı ve av saçması inhisarları işletme muvakkat idaresinin 934 malî senesi bütçe kanunu ( Resmî Gazete ile neşir ve ilâm : 30/V/J9J4 - Sayı : 27 ) No. Kabul

Detaylı

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44)

Tebliğ. Damga Vergisi Kanunu. Genel Tebliği. (Seri No: 44) Maliye Bakanlığından: Tebliğ Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 44) 5281 sayılı Vergi Kanunlarının Yeni Türk Lirasına Uyumu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun[1] ile 488

Detaylı

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL)

SİRKÜLER 2015/03. (Binde 1,89) sözleşmeler B. Belli parayı ihtiva etmeyen kağıtlar: 1. Tahkimnameler (45,30 TL) SİRKÜLER 2015/03 01/01/2015 Sayın Yetkili; 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Damga Vergisi Tutarlarını belirleyen 58 Seri No.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği Resmi Gazete de Yayımlandı. 30 Aralık 2014

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ

YURT DIŞINA GÖNDERİLEN KAMU PERSONELİNE MAHSUS YÜKLENME SENEDİ VE MUTEBER İMZALI MÜTESELSİL KEFALET SENEDİ EK 1 ( Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel müdürlüğünün Kişilerden Alacaklar başlıklı sıra no:16 nolu Genel tebliğinin ek 2 si olan ve örneği aşağıda gösterilen senet düzenlendiği tarihe göre gerekli değişiklikler

Detaylı

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.)

Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) ( t s. R.G.) Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 61) (27.12.2016 t. 29931 s. R.G.) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Tebliğin amacı, 1/7/1964 tarihli ve 488 sayılı

Detaylı

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8:

YENİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: ESKİ METİN Yönetim Kurulu Madde 8: Şirketin işleri ve idaresi Türk Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca Genel Kurul tarafından Hissedarlar arasından seçilecek 7 üyeden oluşan bir Yönetim Kurulu tarafından

Detaylı

2015 Yılı Yargı Harçları

2015 Yılı Yargı Harçları 2015 Yılı Yargı Harçları A- Mahkeme Harçları Hukuk (EKLENMİŞ İBARE RGT: 14.04.2011 RG NO: 27905 KANUN NO: 6217/13), ceza ve ticaret davalarıyla, idari davalarda ihtilafsız yargı konularında (EKLENMİŞ İBARE

Detaylı

2015 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ

2015 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ 2015 YILI NOTER ÜCRET TARİFESİ EGM Adına Tahsil Edilen Tescil Belgesi Bedeli 2015 : 76,10 TL (2014 yılı için 69,11 TL) (Yurdışına çıkarma hariç tüm işlemlerde alınır) EGM Adına Tahsil Edilen Trafik Belgesi

Detaylı

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN

TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN 6405 TÜRK VATANDAŞLARI HAKKINDA YABANCI ÜLKE MAHKEMELERİNDEN VE YABANCILAR HAKKINDA TÜRK MAHKEMELERİNDEN VERİLEN CEZA MAHKUMİYETLERiNİN İNFAZINA DAİR KANUN Kanun Numarası : 3002 Kabul Tarihi : 8/5/1984

Detaylı