Kriz sistemin ürünüdür, faturas n sömürenler ödesin!

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kriz sistemin ürünüdür, faturas n sömürenler ödesin!"

Transkript

1 Kriz sistemin ürünüdür, faturas n sömürenler ödesin! Baflbakan Ecevit in Cumhurbaflkan Sezer ile yaflanan sürtüflmeyi bas na aç klamas krizi tetikledi. Dergimizin 14. say s n n yay nlanmas ndan sonraki dönemde Kuzey Kürdistan-Türkiye de gündemi belirleyen esas sorun Türk hakim s n flar n n ekonomik krizi oldu. 19 fiubat 2001 tarihinde yap lmas planlanan MGK toplant s, Cumhurbaflkan Sezer ile Baflbakan Ecevit aras ndaki sürtüflme nedeniyle; bafllamadan biten ve içerde ne konufluldu u toplant n n hemen ard ndan bizzat Baflbakan a z ndan aç klanan ilk MGK toplant s olarak tarihe geçti MGK toplant s n n bafllamadan bitmesinin ertesinde Baflbakan Ecevit in Cumhurbaflkan Sezer ile yaflanan sürtüflmeyi bas na aç klamas sonras nda borsada ve mali piyasalarda bir kriz meydana geldi. Borsa/mali kriz reel sektörde de yaflanan gerileme e ilimiyle birleflti ve TC, tarihinin en belirgin ve derin ekonomik krizlerinden birini yaflamaya bafllad. Parasal alanda Kas m 2000 de kendini aç kça gösteren kriz, siyasi nedenlerle ve suni müdahalelerle ancak fiubat a kadar geciktirilebildi. Sezer-Ece- STÊRKA BOLfiEWÎK 3 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

2 KR Zº vit sürtüflmesi, zaten kap ya dayanan krizin patlamas için sadece barda tafl ran son damla rolünü oynad. Mali kriz, 20 fiubat ta döviz stoklar iyice eriyen Merkez Bankas n n, döviz taleplerini karfl lamayaca n aç klamas, kamu bankalar n n da yükümlülüklerini yerine getirecek kadar TL stokuna sahip olmamas, Merkez Bankas n n da bu bankalara servis yapmamas sonucu daha da derinleflti. Merkez Bankas n n döviz taleplerini karfl lam yoruz aç klamas, gerçekte sabit kur ve devlet garantisinin ortadan kalkt n n aç klamas idi. 20 fiubat akflam borsan n iki günlük de er kayb % 35 lere vard. ki günde Merkez Bankas ve di er bankalardan çekilen döviz miktar 7,5 milyar dolara vard. Repo gecelik faizi % 7500 e kadar ç kt. Hükümet, 19 fiubat ta sapma olmadan sürdürülece i sözünü verdi i ekonomik program n iflas n, 23 fiubat ta sabit kurdan vazgeçildi ini, kurlar n dalgalanmaya b rak ld n aç klayarak resmen ilan etti. Kas m 2000 de IMF nin talep etti i devalüasyon oran % 20 iken, 19 fiubat 2001 de patlak veren kriz sonras nda, kurlar n dalgalanmaya b rak lmas yla ad konmayan devalüasyon oran % 40 aflt. Kurlar n dalgalanmas yla k sa sürede dolar 660 binden e f rlad ve krizin sakinleflmesi yle birlikte dolar kuru düzeyinde tutulmaya çal fl ld. fiubat ay nda patlak veren bu krizle IMF markal bir ekonomik program daha fiyaskoyla sonuçland. Andaki hükümetin 2001 y l nda enflasyonu % 20 lere çekme amaçlar n n gerçekleflemeyece i, bizzat hükümet aç klamas ve yeni hedef ilan yla kabul edilmek zorunda kal nm flt r. çine düflülen krizden kurtulmak için baflvurulan kaynak yine uluslararas emperyalist sistemin önde gelen kurumlar oldu: IMF ve Dünya Bankas. IMF kendisinin dayatt ekonomik program n iflas n n nedenini Türk hükümetinin sözkonusu program gerekti i gibi uygulamamas olarak göstermeye, kendisini temize ç karmaya çal flt. TC ye dayat lacak yeni ekonomik program n IMF ve Dünya Bankas n n iste- i, emperyalist büyük güçlerin iste i do rultusunda uygulanmas için bir müfettifl arand ve bulundu: Kemal Dervifl! Kemal Dervifl in seçilmesinin bir nedeni Dervifl in emperyalistlerin memurlu unu yapmada baflar l oldu unu ispat etmifl olmas iken; di er nedeni de Türkiye de, emperyalistlerin program n uygulayacak kiflinin, siyasette y pranmam fl, kullan lmam fl olmas, di er bir deyimle Türkiye de flu ya da bu pisli e bulaflmam fl olmas d r. Kemal Dervifl, Dünya Bankas kinci Baflkanl görevinden, TC nin hazineden sorumlu, genelde ekonomiden sorumlu devlet bakanl na atand. Kuflkusuz bu atanma, Baflbakan Ecevit in Dervifl le daha önceki y llarda birlikte çal flm fl olmas, s k iliflkilere sahip olmalar ; Ecevit in Baflbakan s fat yla Dervifl i Ankara ya davet etmesi ve Dervifl in de iyi bir vatansever olarak Türkiye nin içinde bulundu u krizden ç kmas için çal flmay kabul etti i vb. hikayelerle kamuoyundan gizlenmeye çal fl ld, Dervifl kitlelere bir kurtar c olarak sunuldu. Ve bir Dervifl furyas bafllad! Bakanl k görevine atand ktan sonra Dervifl, ilk ifl olarak ABD ve Almanya y ziyaret etti, IMF ve Dünya Bankas yetkilileriyle yo un görüflmelerde bulundu. TBMM çal flmalar nda ve Türkiye de milletvekillerin, bakanlar n çal flma biçimlerinde al fl k olmad klar bir disiplin ve tempoyla iflini yürüten Dervifl, kitlelerin gözünde de bir kurtar c olarak görünmeye bafllad. Dervifl, Türkiye nin ekonomik krizden ç kmas için IMF ve Dünya Bankas ile s k iliflki içinde ve onlar n yönlendirmesiyle yo un çal flmalar sonras nda bir ekonomik program haz rlad. Sözkonusu program 14 Nisan 2001 tarihinde kamuoyuna aç kland. Dervifl in ekonomik program olarak da adland r - lan bu program, gerçekte IMF ve Dünya Bankas n n program d r. Emperyalistlerin ve Türkiye nin büyük burjuvazisinin aç k deste ini almas, bu program n gerçekte kimin ç karlar n temsil etti ini de göstermektedir. Dervifl in IMF ve Dünya Bankas yetkilileriyle görüflmelerinden sonra 15 günde 15 yasa diye dile getirilen ve Türkiye yi emperyalizme daha fazla ba ml k lan, emperyalistlerin daha rahat at oynatmalar n n yolunu açacak olan yasalar, hükümet içinde belli çeliflkilere, krizlere yol açsa da sonuçta tek tek yürürlü- e girmektedir. IMF-Dünya Bankas -Dervifl in ekonomik program gerçekte emperyalistlerin ç karlar n n savunuldu u program oldu u gibi, bu program ayn zamanda Türkiye de emperyalizme ba ml kapitalizmin geliflmesinin önündeki engellerin kald r lmas n n da program d r. Bu program, burjuvazi aç s ndan üstten s n f mücadelesinin sertlefltirilmesidir! flçilerin, emekçilerin bu program savunma, bu programa sahip ç kma diye bir tavr olamaz, olmamal d r! flçiler, emekçiler, hakim s n flar n biraz daha difli- STÊRKA BOLfiEWÎK 4 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

3 nizi s k n, fedakârl k yap n, daha sonra hep birlikte düze ç kaca z vb. masallar na aldanmamal d r. Bu program n iflçiler, emekçiler aç s ndan gerçek anlam daha yo un sömürü, daha fazla yoksulluktur! Krizin patlamas yla sözkonusu program n aç kland - dönemde bile iflçilerin, emekçilerin yaflam standard % 35 civar nda kötüleflmifltir. flçilerin, emekçilerin sat n alma gücü, ücretleri de bu oranda düflmüfltür. Program n uygulanmaya bafllanmas yla iflçilerin, emekçilerin durumu daha da kötüleflecektir. En basitinde, 18 fiubat 2001 tarihinde bir iflçinin alabildi i iki ekmek bir ekme e düflecektir. Di er bir deyiflle açl k düzeyi bir kat daha artacakt r! Bu programa karfl direnmek, mücadele etmek en baflta iflçilerin ve tüm emekçilerin en do al hakk ve görevidir! Görev, krizlerin sömürücü kapitalist sistemin ayr lmaz yol arkadafllar oldu unu, krizsiz kapitalizmin olmayaca gerçe ini bilince ç kararak; Krizin yükünü biz tafl mak zorunda de iliz!, Krizin yükünü, krizden kazananlar, sömürücü s n flar tafl s n! diyerek krizin kayna olan sömürü sistemine karfl mücadeleyi yükseltmektir! Krizin yükünün iflçilerin, emekçilerin s rt na y k lmas na karfl, daha fazla yoksullaflmaya, iflsizli e, açl - a karfl mücadele, yaln zca krizin andaki sonuçlar - na karfl de il; iflçiler ve tüm emekçiler için yoksullu- un, iflsizli in, açl n kayna olan sömürü sistemini, kapitalizmi yerlebir etmek; krizin kayna n kurutmak; iflçilerin, emekçilerin kendi iktidarlar n kurmak, sosyalizmi kurmak için yürütülmelidir! Tüm detay tart flmalar n bir kenara b rakt m zda, andaki krizden ve onun sonuçlar ndan ç kar lacak en önemli ders: Bir bütün olarak kapitalist-emperyalist sistemi y kmaya yönelik isyan örgütlemek, onun için haz rlanmak ve örgütlenmektir! EKONOM K KR Z N S YASETE YANSIMASI Hakim s n flar aras nda hem dincilerle laikler aras nda, hem de liberallerle tutucular aras ndaki çeliflmeler giderek sertlefliyor. fieriata karfl olan egemen kanat, hem do rudan islami sermayeyi yok etmek, hem de siyasi islam n legal partileflmesini ortadan kald rmak, bunu beceremedi i yerde de bölmek-parçalamak için sald r yor. Mücadele tabii ki sadece bunlar aras nda olmuyor. Ayn zamanda genel olarak askeri yönetim istemeyenlerle ordu aras nda da mücadele sürüyor. Fakat bu mücadeleler, andaki ekonomik krizin patlamas ndan önce de vard. Bu ba lamda hakim s - n flar içindeki bu mücadeleler do rudan ekonomik krizin yans mas olan mücadeleler de ildir. 19 fiubat 2001 tarihinde bafllamadan biten MGK toplant s nda yaflanan Sezer-Ecevit sürtüflmesi sonras nda, hükümet taraf n n ve sivil bürokratlar n MGK toplant s n terketmesiyle; devletin tepesindeki en üst iki kurumun temsilcilerinin MGK toplant s nda bile yanyana olamayacaklar bir durumun yafland n ortaya koydu. Böylece Sezer-Ecevit sürtüflmesiyle hakim s n flar n bir siyasi kriz içinde olduklar da görüldü. Gerek Baflbakan Ecevit in ve hükümetin, gerekse de Cumhurbaflkan Sezer in istifalar n n gündeme gelebilece i bir durum yafland. Siyasi krizin daha da derinleflmesini engellemek için MGK Genel Sekreteri Orgeneral Asparuk müdahalede bulundu ve hükümete Hükümetten ayr lman z istemiyoruz! direktifini lütfen! iletti Orgeneral Cumhur Asparuk un direktifinin muhatab hükümet, Bakanlar Kurulu ad na yapt aç klamada Cumhurbaflkan Sezer i suçlayarak hükümetin iflbafl nda oldu unu kamuoyuna aç klad. Sezer-Ecevit sürtüflmesi sonucu gerçekleflmeyen MGK fiubat 2001 toplant s yine askeri yetkililerin müdahalesiyle 26 fiubat ta gerçekleflti. Sezer e bir hafta önce atefl püskürten Ecevit, her fley yolunda, uzlafl lmayacak birfley yok diyerek sevincini gösteriyordu Bir hafta önce MGK toplant s hakk nda kendisi bilgi vermemifl gibi, gazetecilerin toplant da neler konufluldu vb. sorular na Ecevit, büyük bir yüzsüzlükle; Biliyorsunuz, MGK da konuflulanlar aç klanmaz! diye cevap veriyordu! Devletin zirvesindeki çeliflki böylece giderilmeye çal fl l rken, muhalefet partileri ekonomik krizden ç k - fl n yolu olarak hükümetin istifa etmesi, milli mutaba- STÊRKA BOLfiEWÎK 5 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

4 KR Zº kat hükümeti kurularak seçimlere gidilmesi gerekti- ini yüksek sesle dillendirmeye çal flt lar. Türkiye burjuvazisinin en önemli örgütlerinden olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), 10 Nisan da Ankara da yapt Genel Kurulu nda hükümetin istifa etmesini, parti ve seçim kanununun de ifltirilmesini ve k sa bir sürede seçimlere gidilmesini talep etti. Bu arada, TC tarihinde bugüne kadar sistemin en temel dayanaklar ndan biri olan esnaf ve sanatkarlar (siz kent küçük burjuvazisi diye okuyun) büyük kitleler halinde izinsiz ve militan gösterilerle, kendi s - n f varl klar n ciddi bir flekilde tehdit eden krize ve onun sorumlusu olarak gördüklerine tepkilerini, öfkelerini dile getirdiler. Bu eylemlerde de en çok at lan slogan, Hükümet istifa! slogan yd. Türkiye burjuvazisinin bir di er önemli örgütü TÜ- S AD ise, anda hükümetin istifa etmesinin, ekonomik krize bir de siyasi krizi ekleyece i gerekçesiyle do ru ve gerekli olmad n, fakat hükümette gerekli revizyonlar n acilen yap lmas gerekti ini aç klad. Tüm bu geliflmeler, son y llarda kurulan dengelerin art k bozuldu unu, son y llar n en istikrarl hükümetinin zor durumda oldu unu göstermektedir. Öyle bir zorluk ki, egemenler uzun vade aç s ndan siyasette yeni unsurlar n gerekli oldu unu tart fl yorlar. Ekonomik krizden ç k fl n kurtar c s olarak görülen ve IMF/Dünya Bankas n n müfettifli Dervifl in baflar l olmas durumunda, Türkiye de siyasette bir alternatif olabilece inin hesaplar yap l yor. Fakat hakim s n flar n hesab n yapt klar ve Kuzey Kürdistan-Türkiye iflçi ve emekçileri aç s ndan daha önemli olan hesaplar da yapmaktad rlar. Ekonomik krizden ç kmak için haz rlanan program iflçilere, emekçilere daha fazla yük, çekilemez yükler getirmektedir. Bir program n propagandas, ilan edilmesi, o program n uygulanmas ndan çok daha kolayd r. Hakim s n flar Nisan ay bafllar nda yaflanan esnaf ve sanatkarlar n eylemlerine benzer, hatta daha ilerisine geçecek eylemlerin, mücadelelerin iflçiler, emekçiler taraf ndan yürütülebilme ihtimaline karfl ; bu mücadeleleri engellemek için yollar-yöntemler üzerine de tart flmaktad r. Bu tart flmada öne ç kan sorunlardan biri Anayasa n n 119. maddesinin uygulanmas d r. Sözkonusu madde: Tabii afet, tehlikeli salg n hastal k veya a r ekonomik bunal m hallerinde, Cumhurbaflkanl baflkanl nda toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi alt ay geçmemek üzere ola anüstü hal ilan edebilir. diyor. (abç) Anayasa daki bu maddenin tart fl lmas, gerçekte iflçi ve emekçilere uslu durun, aksi halde ola anüstü hal ilan ederiz demekten baflka bir anlama gelmiyor. Bu madde iflçi ve emekçi hareketi üzerinde demoklesin k l c gibi salland r l yor! Hatta baz lar 24 Ocak 1980 kararlar n n uygulanmas için de baflvurulan12 Eylül 1980 askeri cuntas n hat rlatarak, ekonomik program n uygulanmas na engel olunmamas uyar (!)s nda bulunmaktad rlar Kuflkusuz egemenlerin büyük bölümünün tercihi program ola an hal içinde gerçeklefltirmekten yanad r ve do rudan askeri cuntaya ise baflvurulacak bir alternatif olarak yaklafl lmamaktad r. Fakat, iflçi ve emekçi hareketinin ekonomik program n uygulanmas önünde engel olmas durumunda, sivil hükümet korunarak Anayasa n n 119. maddesine göre ola anüstü hal ilan edilerek, hareketin bast r lmas planlanmaktad r fllerin buraya var p varmayaca n birlikte görece iz. Fakat bunun tart fl lmas bile burjuvazinin siyasi krizinin boyutunu ve bu krizi aflmada faflist sald r lar n daha da yo unlaflmas n n mümkün oldu unu; iflçilerin, emekçilerin buna haz rl kl olmas gerekti ini gösteriyor. KR ZE PKK N N ÇÖZÜMÜ Hakim s n flar içine düfltükleri krizden ç kmak için iflçi ve emekçilerin s rt na daha fazla yük yüklemeye devam ederken, de iflik kesimlerin temsilcilerinin de iflik çözüm önerileri de kamuoyuna sunulmakta ve hükümete ak l verilmektedir. Son günlerde yeni bir bar fl ad m atmakta oldu unu aç klayan PKK yöneticileri de TC ye krizden ç kman n yollar n göstermeye çal flt lar, çal fl yorlar. PKK nin demokratikleflme ad na TC ye sundu u öneriler, PKK nin gerçekte sistem içi siyasetten dönülmez biçimde ilerledi ini, sisteme entegre olmaya can att n, fakat anda Türk hakim s n flar taraf ndan kabul görmedi ini bir kez daha göstermektedir. PKK Baflkanl k Konseyi üyesi Osman Öcalan çözüm olarak flunu öneriyor: Hastal ktan kurtulmak için iki yol var; mevcut parlamento yenilenmelidir. yeni bir seçim olmal d r. Bu parlamento savafl parlamentosudur ve demokrasiyi gelifltiremez. (Özgür Politika, 15 Nisan 2001) Yeni seçimlerin parlamentoyu yenilemek anlam na geldi i ve gerçekte önerilenin iki de il, bir yol oldu- unun fark nda olmayan Osman Öcalan, aç kça sorunun çözümünü sistem içinde görmektedir. Bu tav rla Osman Öcalan, asl nda hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesini isteyen burjuva parti ve kesimlerin tavr n n ötesine geçmemektedir. Bu arada Demokrasi Konferans, ya da Demokratik Blok ad alt nda birleflme ve bu temelde krize çözüm bulma önerileri de de iflik biçimlerde dillendirilmeye baflland. Demokrasi Konferans önerisini yineleyen PKK Baflkanl k Konseyi üyesi Murat Karay lan n tak nd tav r, Osman Öcalan n yukar daki tavr n tamamlar nitelikte bir tav r oldu. STÊRKA BOLfiEWÎK 6 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

5 Sözkonusu tav r flöyledir: Türkiye yi seven, sorunlar n çözümünde kendilerini sorumlu gören bütün güçlerin kat ld bir konferans düzenlenebilir. Ard ndan yeni bir seçimle, bir meclis ve hükümete gidilerek, çözüme gidilebilir. Burada yanl fl anlafl lmas n devrim yap ls n demiyoruz. (Yok, yok Biz sizi yanl fl anlam yoruz. Gayet do ru anl yor ve tam da devrim istemedi inizi söylüyoruz Bunu söyledi imiz için de zaten birçok yerde ajitasyon-propagandam za yasak koyuyorsunuz!!! / BN) Daha önce defalarca çerçevesini koydu umuz tarzda, cumhuriyetin demokratikleflmesi gerekiyor. (Özgür Politika, 30 Nisan 2001) Evet, Karay lan dan PKK nin devrim yap ls n demedi ini okuyor ve bu tespitin samimi bir aç klama oldu undan hiçbir kuflkumuzun olmad n ilan ediyoruz. Fakat sorun, samimi olup olmamaktan de il, içerikten kaynaklan yor. Karay lan n tespiti de gerçekten PKK nin devrim yap ls n diye bir siyasetinin olmad n n PKK nin yetkili a zlar ndan kabul edilmesidir. Bu, bizim için yeni bir fley de de ildir. Fakat, hâlâ PKK nin Kürt ulusunun özgürlü ü, Kürdistan n özgürlü ü ve hatta sosyalizm için mücadele etti ini düflünen kitleler bu gerçe in bilincinde de il ve bu gerçe e inanmak da istememektedir Sistem içi siyaseti savundu u için PKK yetkilileri TC nin ekonomik krizden nas l kurtulaca na kafa yormaktad rlar. Bunu yaparken TÜS AD gibi burjuvazinin en önemli örgütün kuyrukçulu unu yapmaktan geri kalmamaktad rlar. Osman Öcalan Medya TV ye yapt aç klamalarda aç kça TÜS AD desteklediklerini ilan etti Osman Öcalan ayn zamanda flunlar da söyledi: Bunlar n önerileri içinde, yeniden yap lanma ve stratejik de iflimin izlerini görebiliriz. TÜS AD, bu konuda bir programa sahiptir. Bu aç dan ilerici bir rolü var. Çünkü de iflim, kendi ç karlar ndan yanad r. Bunu gördü ü için mevcut sistemin de iflmesi gerekti- ine inan yor. Yetersizliklerine ra men olumlu görüyoruz. (Özgür Politika, 21 Nisan 2001) Öcalan, sözkonusu de iflimin TÜS AD n ç karlar ndan yana oldu unu do ru olarak tespit etmektedir. Fakat, Türkiye burjuvazisinin ç karlar ndan yana olan bu de iflimi desteklemektedir! Sorun da buradad r! Öcalan n bu tavr da PKK nin aç kça burjuvazinin bir bölümünün ç karlar n n savunuculu una soyundu unu göstermektedir. Öcalan burjuvazinin kendi ç kar na olan bir de iflimi savunmas n ilerici bir tav r olarak göstermektedir. De iflim, yeniden yap lanma vb. sihirli kavramlara kendini kapt ranlar, sorunu s n flarüstü göstermeye çal flanlar, gerçekte burjuvazinin egemenli inin sürmesine hizmet etmektedirler! Bu hizmetlerinde kusur etmemek için de demokrasi hareketi ad na burjuvazinin en önemli örgütlerinden TÜS AD ile Kürt taraf n (gerçekte kendileri), Emek Platformu nu ve ad verilmeyen Kuzey Kürdistan-Türkiye solu nu birlefltirmek için Demokrasi Konferans önerisinde bulunmaktad rlar. Osman Öcalan n tavr flöyledir: En baflta Kürt taraf, TÜS AD, Emek Platformu ve solun de iflik kesimlerinin mücadelesi var. Bunlar bir manifesto etraf nda birlefltirmek temelinde bir demokrasi konferans olumlu olacakt r. Bunlar harekete geçirilirse bir kaç y l içinde oligarflik cumhuriyetin hastal klar ndan kurtulmak, muas r medeniyetler seviyesine ç k labilinecektir. Gün bunlar gerçeklefltirme günüdür. Tüm kayg lar bir tarafa b rak lmal d r. Bu durumda Kürt hareketi de temel güç oldu u kadar, öncü güç oldu unu da ortaya koymal d r. Nas l ki, kurtulufl savafl nda temel güç ise bu sefer de tarihi rolünü oynayacakt r. (ayn yerden) PKK Baflkanl k Konseyi üyesi Duran Kalkan ise sözkonusu konferansa kat lmas n istedikleri güçlerin isimlerini somut olarak da saymaktad r. TÜS AD, Emek Platformu ve Kürt taraf d fl nda, iflçi s n f, üretici sermaye kesimleri, de iflim isteyen askerlerin de kat lmas n isteyen Duran, ÖDP ve CHP d fl nda ANAP içinde de demokrasi isteyen çevrelerin varoldu unu tespit etmekte ve bunlar n da sözkonusu konferansa kat labilece ini savunmaktad r. Ayn düflünceler Abdullah Öcalan taraf ndan da dile getirildikten sonra, Özgür Politika gazetesi, 4 May s tarihli nüshas ndaki baflyaz s n n sonunda flveren ve iflçi temsilcileri ile siyasi parti ve sol hareketlerin ortak taleplerde buluflmalar gerekiyor. Demokrasi devrimi de o zaman gerçekleflir. tespitini yaparak herkese birleflmeyi önerdi. Abdullah Öcalan ise, sözkonusu aç klamada bir kez daha demokratik laik cumhuriyet olay na hizmet etmek istediklerini aç klad. Türk hakim s n flar n n, daha do rusu Türk devletinin PKK yetkililerinin tüm çabalar na ra men resmi bir yan t vermemesi ve PKK yi muhatap almamas sonucu, PKK yetkilileri daha geri düzeydeki taleplerde buluflmak için TC ye pazarl k önerilerine devam etmektedirler. Osman Öcalan May s ay bafl nda Medya TV de yapt aç klamada Türk devletine flu ça r da bulundu: Bizden ne isteniyorsa tart flmaya haz r z. Tehlikeli buldu unuz fleyleri tart flal m ve çözüm yollar gelifltirelim. Bunun için bir heyet gönderin diyoruz. Biz bu ça r y, Türkiye den korktu umuz için de il, halk n ve Türkiye nin zarar görmesini istemedi imiz için yap yoruz. (Özgür Politika, 6 May s 2001) Türk hakim s n flar n n krizden ç kma çabalar na PKK nin çözüm olarak önerdi i görüfller Türk hakim s n flar n n krizden ç kmas n sa lamasa da, STÊRKA BOLfiEWÎK 7 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

6 KR Zº PKK nin burjuvazinin ç karlar n savunmaya soyundu u tavr n aç kça göstermektedir. Kürt ulusunun özgürlü ü, Kuzey Kürdistan n özgürlü ü, egemen Türk burjuvazisinin ç karlar n n savunulmas yla mümkün de ildir. Kuzey Kürdistanl iflçi ve emekçiler için sorun art k bu gerçe in görülmesi ve bu burjuva siyasetten kopulmas d r; bu ad m, ulusal bask dan kurtuluflun, Kürdistan n özgürlü ünün olmazsa olmaz ön koflullar ndan biridir. KR Z N GÖLGES NDE KALAN Kriz, reel ücretlerin neredeyse yar yar ya düflmesine yol açarken; yoksul milyonlara yeni milyon yoksullar n kat lmas n n yolunu düzledi. Kuzey Kürdistan-Türkiye de 4 kiflilik bir ailenin yoksulluk s n r en iyimser ölçüler al narak yap lan araflt rmaya göre, Nisan ay nda 721 milyon 917 bin; açl k s n r ise 252 milyon 398 bin e ç kt. Asgari ücretin 130 milyon civar nda oldu u koflullarda Türkiye de milyonlarca insan n açl k s n r n n alt nda yaflad aç kça görülür. Durumun böyle oldu u yerde kitleler kelimenin gerçek anlam nda ekmek derdine düflmüfltür Türk hakim s n flar bir yandan krizden en büyük vurgunu yaparak ç kmaya çabalarken, di er yandan da Kuzey Kürdistan-Türkiye de ekonomik krizin aylard r esas gündemi oluflturmas n, iflçi ve emekçilerden gizlemeye, ya da gizleyemedi i konular unutturmak için kulland, kullan yor. Örne in, Türkiye de hakim s n flar n kendi aralar ndaki dalaflmalar n, çete savafllar n n bir yans mas olan; ve Temiz Toplum yaratma, rüflvete, yolsuzlu- a son verme ad na yürütülen operasyonlar, ekonomik krizle gündemin geri plan na itildi Kriz döneminde bu operasyonlar de iflik biçimlerde sürdürülse de operasyonlar n gerçek içeri i kitlelerden gizlendi. Çetelerin birbirine karfl çat flmas, kitlelere yolsuzlu a karfl mücadele olarak sat l yor. Böylece, yolsuzlu un flu veya bu kesimin ifli olmad, bunun egemenlerin tümünün ifli oldu u; yolsuzlu un, rüflvetin, köfle dönmecili in kapitalist sistemin ürünü oldu u gerçe inin üstü örtülmeye çal fl ld, çal fl l yor. Unutturulmaya çal fl lan bir baflka fley de ikinci y l - n doldurmak üzere olan 17 A ustos 1999 depremi ve devam ndaki depremlerden zarar gören depremzedelerin durumudur. Depremin hemen ard nda devlet yetkilileri birbiriyle yar fl r biçimde depremzedelerin yaralar n n k sa bir sürede sar laca n ; Türk devletinin büyük bir devlet oldu unu ve bu yükün de alt nda kalkaca n vb. vb. palavralar n peflpefle dizdiler. Tüm verilen sözlerin palavra oldu u deprem sonras dönemde aç kça ortaya ç kt. Depremin üzerinde 21 ay geçmesine ra men hâlâ depremzedelerin önemli bir bölümü çad rkentlerde, kendi kurduklar derme çatma kulübelerde oturmaktad r. Kal c konutlar n, depremzedelerin tepkilerini dindirmek ve göz boyamak için de olsa çok az bitirilip teslim edildi. Binlerce insan hâlâ kal c konut bekliyor. Bu arada çad rkentlerde yaflayanlara yap lan yard mlar tek tek kesilmeye baflland. Prefabrik konutlarda kalanlardan kira, elektrik, su harcamalar al nmaya baflland vb. vb. Unutturulmaya çal fl lan bir baflka fley ise, gözalt nda kaybetmelerdir. Diyarbak r Emniyet Müdürü Gaffar Okkan n öldürülmesi sonras nda iki HADEP linin Silopi Jandarma lçe Komutanl nda kaybedilmesiyle yeniden kamuoyuna yans yan gözalt nda kaybetmeler, ekonomik krizin gündemi iflgal etmesiyle hemen hemen unutturuldu Faflist Türk devletinin kitlelerin gözünde teflhir olmamas için bunun unutturulmas, en az ndan unuttturulmaya çal fl lmas da anlafl - l rd r. Çünkü katilin kendisi, kaybettirenin kendisi iktidardad r. Katil bu devlettir! Suçlu ve sorumlu bu devlettir! Faflist Türk devleti 19 Aral k 2000 tarihinde cezaevlerindeki devrimci tutuklulara karfl gerçeklefltirdi i katliam sonras nda, açl k grevi ve ölüm oruçlar konusunu sistemli biçimde unutturmaya, kitleleri haber, bilgi almaktan al koymaya çal flt. Cezaevlerindeki geliflmeler hakk nda kamuoyunu haberdar etmeye çal flan sol, devrimci ve komünist bas na yasaklama, sansür vb. yollarla bask lar art r ld. Egemen s n flar n medyas nda ise bilinçli biçimde açl k grevleri ve ölüm oruçlar yok- STÊRKA BOLfiEWÎK 8 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

7 mufl gibi davran ld, davran l yor. Ölüm oruçlar ve açl k grevleriyle ilgili uzun bir süre hemen hemen hiç bir haber verilmedi, yaz lmad. Ölüm oruçlar ve açl k grevlerine, devletin devrimci tutuklulara bask lar na karfl mücadeleye verilen destek, ne yaz k ki, devrimci örgütlerin kendi çevresi, tutuklu yak nlar n n örgütlü kesimi ve baz demokratik kitle kurulufllar ve ayd nlarla s n rl d r. Devlet, bu s n rl deste i de ortadan kald rmak için her türlü yola baflvurmaktad r. 19 fiubat tan sonra borsa/mali kriz derken genel olarak ekonomik krizin gündemi iflgal etmeye bafllamas yla açl k grevleri ve ölüm oruçlar daha da fazla geri plana itildi Devletin yaratmaya çal flt bu ölüm sessizli i 21 Mart 2001 tarihinde, Sincan F Tipi Cezaevi nde ölüm orucunu sürdüren Cengiz Soydafl n yaflam n yitirmesiyle birlikte parçalanmaya bafllad 21 Mart 2001 tarihinde Sincan F Tipi Cezaevi nde ölüm orucu eylemini sürdüren Cengiz Soydafl n yaflam n yitirmesinden sonra cezaevleri d fl nda ölen 4 kifliyle birlikte toplam 22 devrimci yaflam n yitirdi. Devletin 19 Aral k katliam nda katletti i, ölüm orucu eylemlerinde yitirdi imiz devrimcilerin say s bu makale yaz ld nda 54 e varm flt Burjuva medya, peflpefle gelen ölüm haberleriyle ölüm oruçlar hakk nda tav r tak nmaya zorland. Ölü say s n n artmas na paralel olarak tav r tak nanlar n say s nda da art fl oldu. Ölümlerin ve buna ba l olarak yeniden tepkilerin artmas sonucu Adalet Bakan H. Sami Türk, Terörle Mücadele Yasas n n (TMY) 16. maddesinin de- ifltirilmesi için yeniden iflbafl yapt 19 Nisan da yapt bas n toplant s nda H. Sami Türk, kamuoyuna kendisinin ve devletin elinden geleni yapt n, TMY - nin 16. maddesinin de ifltirilmesi için haz rlanan tasar n n Bakanlar Kurulu nun imzas na aç ld n ve yak n bir zamanda bu tasar n n meclise sunulaca n vb. aç klad. Sözkonusu tasar Bakanlar Kurulu ndan sonra mecliste de kabul edilip 5 May s 2001 tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Türk devletinin yetkilileri bu maddede yap lan de ifliklikleri cezaevleri sorununun çözümü, tecritin ortadan kald r ld ; art k açl k grevi ve ölüm oruçlar n n nedeninin ortadan kalkt vb. biçimde kitlelere empoze etmeye çal flmaktad r. Fakat durum tam tersidir. Bu maddedeki de ifliklikler, devrimci tutuklular n belli dönemlerde biraraya gelebilmeleri, spor, meslek kazand rma ve iflyurdu çal flmalar na kat labilmelerini mümkün k lma ba lam nda, 16. maddenin eskisine göre belli iyilefltirmeleri içerse de; gerçekte tecriti ortadan kald rmamaktad r. Bu de ifliklikle sözkonusu maddenin uygulanmas n cezaevi yetkililerinin keyfi tutumlar na göre uygulamalar n n yolu yasalaflt r lm flt r. K saca ifade edilirse hakim s n flar, F tipi cezaevine geri dönülmez biçimde geçildi ini, bunun giderek tüm Türkiye çap nda uygulanaca n ve bu konuda hiçbir taviz verilmeyece ini kesin biçimde savunmakta ve buna uygun davranmaktad r. TMY nin 16. maddesinde de ifliklik ise gerçekte kamuoyunun gözünü boyamak içindir. TMY nin 16. maddesinde de ifliklik, biz elimizden geleni yapt k diye kamuoyunu yan ltmak, devrimcilerin ölümünden sorumlu olduklar gerçe inin üstünü örtmek içindir. Devrimcilerin yaflamlar n yitirmelerinin sorumlusu ve suçlusu, katil bu devlettir! Kuzey Kürdistan-Türkiye de yaflayan de iflik ulus ve milliyetlerden iflçi ve emekçiler, faflist Türk devletinin, katil devletin bask lar na boyun e mek, ücretli kölelik sistemiyle yaflamak zorunda de ildir! flçiler, emekçiler bu sistemin ürünü olan krizlerle birlikte yaflamak, krizin yükünü tafl mak zorunda de ildir! Kurtulufl, emperyalizme ve onlar n iflbirlikçilerinin sistemine son vermektedir, devrimdedir! Kurtulufl, ücretli kölelik sisteminin ortadan kald r lmas, yerine iflçi ve emekçilerin devrimci demokratik iktidar n n kurulmas ndad r! Kurtulufl sosyalizmdedir! Bunun için de iflik ulus ve milliyetlerden iflçiler, emekçiler devrim mücadelesine at lmak zorundad r! 8 May s 2001 STÊRKA BOLfiEWÎK 9 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

Azd r lan rkç l a karfl mücadele!

Azd r lan rkç l a karfl mücadele! Bütün ülkelerin iflçileri birlefliniz! Bütün ülkelerin iflçileri ve ezilen halklar birlefliniz! B O L fi E V K SÜREL MARKS ST-LEN N ST YAYIN ORGANI (TÜRK YE) S n r n ötesi nden de, berisinden de faflist

Detaylı

Siyasi geliflmeler üzerine...

Siyasi geliflmeler üzerine... Siyasi geliflmeler üzerine... 6. Kongremiz ile 7. Kongremiz aras nda geçen dört y ll k dönem (1997 2001) içinde olan somut siyasi geliflmeler üzerine partimiz bu dönem içinde yay nlanan legal/illegal yay

Detaylı

BOLfiEV K PART ZAN KONGRE YAPILDI! Fabrikalar kalemiz, yaflas n bolflevik mücadelemiz!

BOLfiEV K PART ZAN KONGRE YAPILDI! Fabrikalar kalemiz, yaflas n bolflevik mücadelemiz! 21. yüzy lda da insanl n önünde duran alternatif: Ya sosyalizm, ya barbarl k! Sosyalizm mücadelesinde Bolflevik Parti en önemli araç, en önemli silaht r. BOLfiEV K PART NfiASI Ç N - JÎ BO SAZBÛNA PART

Detaylı

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI

Medya-Para-Siyaset Denklemi nde DO AN ve ERDO AN KAVGASI Say : 26 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 19 Eylül-2 Ekim 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X mha ve inkar sürecek, direnifl de... 30 A ustos

Detaylı

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi!

Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Kriz, baflbakan geçti, bizi geçmedi! Uzmanlar ekonomik kriz ve onun etkisiyle yükselmekte olan iflsizli in, önümüzdeki süreçte de artaca n, krizin y llara varan etkileri olaca - n belirtiyorlar. Bu öngörüye

Detaylı

Emekçiler bahar erken getirdi!

Emekçiler bahar erken getirdi! ±CMYK iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin fis ZL E SYAN EDEL M, ÖRGÜTLÜ MÜCADELEY YÜKSELTEL M KURULTAYINDA BULUfiALIM! Yer: Mecidiyeköy Kültür Merkezi Adres: Fulya Mahallesi Mevlüt Pehlivan Sokak No:

Detaylı

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur!

±CMYK. Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! ±CMYK Baflka bir dünya mümkün de il, zorunluluktur! K. Marks, daha önceki üretim tarzlar n n aksine burjuvazinin üretim araçlar n ve böylelikle üretim iliflkilerini ve onlarla birlikte, toplumsal iliflkilerin

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 10 F YATI 1 TL. MAYIS 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! Yeni Parlamento ve Yeni Anayasa Hiçbir Sorunumuzu Çözmeyecek!

Detaylı

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi.

Kurtlar Sofras na ra bet yok. AKP hükümetinin Alevi aç l m çerçevesinde organize etti i Alevi ftar, Alevi örgütleri taraf ndan protesto edildi. POL T KA GÜNDEM TC devleti imha ve rkç politikas n sürdüyor! Halk kitlelerinin gerçekleri görmesi, bizlerin olgular, olaylar inceleme, çözümleme ve onlara tafl ma çabam za ba l d r. Sayfa 3 POL T K-GÜNDEM

Detaylı

Devlet terörde s n r tan mad!

Devlet terörde s n r tan mad! ±CMYK Say : Kapitalizmin gündemi kriz... fiimdiye kadar ekonomik kalk nman n önündeki engellerin özellefltirmeyle kald r lmas ndan ve yabanc sermayenin topyekün ülkeyi istila etmesinden büyük sevinç ve

Detaylı

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa

*Y l:1 * 14-27 Aral k 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X. Geçti imiz y l, baz maddelerine yönelik Anayasa Yalan ve talan n maskesi TOK Her y l n belli dönemlerinde televizyonlarda ev sahibi olmak için kuyruklara giren, ev sahibi olma umudunu tafl yanlar n TOK bürolar önündeki çilelerini seyrediyoruz. Daha

Detaylı

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü

*Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350. gibi patron örgütlenmelerini de içine alarak sürüyor. Sayfa 8. flte devlet terörü iflflççi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttnet.net.tr Say : 2007-01 01 *Y l:1 * 5-18 Ekim 2007 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1303-9350 Komprador sermaye, evdeki bulgurdan olmak

Detaylı

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland

halefeti sar, hükümeti ise k rm z kart göstererek protesto etti. Sayfa 5 Bayra n kap p sokaklara f rlayan in- tutukland Emperyalist-kapitalist sistem a r hasta Önce flunu anlayal m. Bu 50 y lda, hatta muhtemelen 100 y lda bir yaflanabilecek bir olay diyor Amerikan Merkez Bankas Eski Baflkan Greenspan. Emperyalizmin 1929

Detaylı

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m!

1000. GÜN e Do ru. Abdi pekçi Direnifli nde. Ba ms z, Demokratik, Sosyalist Türkiye çin Savaflal m! Abdi pekçi Direnifli nde 1000. GÜN e Do ru AKP ve Genelkurmay, emperyalistlerin ve iflbirlikçi tekellerin ç karlar için D N ve M LL YETÇ L kullan yor... www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 54 28 May

Detaylı

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L,

DÜZEN! HASTA OLAN ECEV T DE L, Hücreleri halklar n açl a, adaletsizli e karfl hakl isyan n bast rmak için Bushlar, Blairler, Le Penler, Ecevitler, Schröderler, Şaronlar, Hikmet Samiler istiyor Direnme Savafl emperyalizme, oligarfliye

Detaylı

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor.

±CMYK. rinlefltirecek yasalar ç kart ld -ç kar lmaya devam ediyor. ±CMYK Yeni bir sald r yasas daha... AKP hükümetinin ikinci dönemi, kendi aralar nda yaflad klar fliddetli dalafllara ra men halk m za-emekçilere yönelik sald r lar n yo unlaflt bir dönem oldu. Varolan

Detaylı

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte.

suni gündemlerini dayatma hedefiyle de ele alınan bu politikanın değişik versiyonları sahnelenmekte. , TARAFIZ; AMA EZİLENDEN-SÖMÜRÜLENDEN YANA! Psikolojik savaş stratejisinin bir parçası olan gerilim politikası, egemen sınıflar tarafından hayata geçirilmeyi sürdürüyor. Kendi aralarındaki hegemonya çatışmasında

Detaylı

Yeni komutanlardan eski inciler...

Yeni komutanlardan eski inciler... Say : 25 iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com *Y l:1* 5-18 Eylül 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X Bir de yetkisi olsa... Genelkurmay n komuta kademesinin

Detaylı

Kuruçeflme de direnifl kazand

Kuruçeflme de direnifl kazand iflçi-köylü Demokratik Halk ktidar çin ÇIKTI Say : 23 *Y l:1* 8-21 A ustos 2008 *Fiyat : 1 YTL *ISSN: 1307-878X www.iscikoylu.org umutyayimcilik@ttmail.com Sald r lara karfl barikat Bat da rant, Do u da

Detaylı

zulmeden sand k partileri Hürriyet için savaflan Parti 60 y ld r... Soyan, 36 y ld r... Eflitlik, K S YASET

zulmeden sand k partileri Hürriyet için savaflan Parti 60 y ld r... Soyan, 36 y ld r... Eflitlik, K S YASET Tecrite Karfl Direniflte Feda Ruhuyla 6. Y l Açl n 331. Gününde www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 46 2 Nisan 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com K S YASET 60 y ld r... Soyan, zulmeden

Detaylı

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin!

fiç B RL Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n Ba ms z Tavr n Öne Ç karmak fiç - K TLE GAZETES Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 3 SAYI: 13 F YATI 1 TL. fiubat 2012 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! fiç LER YAZIYOR Yolunu fiafl rmaman n Güvencesi: S n f n

Detaylı

srail; Terörist Devlet! Avrupa Birli i Demokrasisi srail terörünü, katliamlar, Amerikan iflgallerini savunan Emperyalizmin Ortado u daki Koç Bafl

srail; Terörist Devlet! Avrupa Birli i Demokrasisi srail terörünü, katliamlar, Amerikan iflgallerini savunan Emperyalizmin Ortado u daki Koç Bafl srail; www.yuruyus.com Haftal k Dergi / Say : 65 13 A ustos 2006 Fiyat : 1 YTL (kdv dahil) info@yuruyus.com srail terörünü, Emperyalizmin Ortado u daki Koç Bafl Terörist Devlet! Toprak Karfl l nda Kiralanm

Detaylı

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler

fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 2011 de Düzen ve Kitleler Bütün Ülkelerin flçileri Birleflin! fiç - K TLE GAZETES YIL: 2 SAYI: 8 F YATI 1 TL. OCAK 2011 Herkesin Yetene inden, Herkese htiyac na Göre! 2011 de Düzen ve Kitleler BU SAYIDA Boyal burjuva bas n nda

Detaylı

fiç B RL fiç B RL TEKEL flçisinin Verdi i Ders fiç - K TLE GAZETES HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE YIL: 1 SAYI: 3 MART 2010

fiç B RL fiç B RL TEKEL flçisinin Verdi i Ders fiç - K TLE GAZETES HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE YIL: 1 SAYI: 3 MART 2010 YIL: 1 SAYI: 3 MART 2010 fiç - K TLE GAZETES HERKES N YETENE NDEN, HT YACINA GÖRE TEKEL flçisinin Verdi i Ders BU SAYIDA: Vizelerin Kalkmas T.C.nin Bölgedeki Durumu TC; 2009 yaz ndan itibaren gerek iç

Detaylı

19 fiubat-4 Mart 2010

19 fiubat-4 Mart 2010 TEKEL direnişi işçi sınıfının tarihsel bilincidir TEKEL direnişi sınıf hareketine güçlü bir canlanma getirdi. Bunun çok yönlü kazanımları hiçbir biçimde gözardı edilemez. Ankara daki kitlesel miting ve

Detaylı

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz?

Adalet. Adalet. Adalet. Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu. Halklar n DÜfiMANI kim? Hangi SAFTA, ne için mücadele etmeliyiz? Terör demagoglar n n 22 Kas m Fiyaskosu Ekmek Adalet ve Adalet Haftal k Dergi / Say : 88 / Tarih: / F YAT (KDV Dahil) 750 000 www.ekmekveadalet.com Mail:info@ekmekveadalet.com Suçlular F tiplerine karşı

Detaylı

S f r toleransl cinayet

S f r toleransl cinayet Y kal m bu köhne düzeni Kapitalizmin merkezinde yaflanan mali kriz k sa zaman içerisinde neo-liberalizm denen paradigman n temel yarg s n yerle bir etmifl durumda. Benzer ama daha küçük çapta yaflanan

Detaylı

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır

İşçi-köylü. * 2-15 Ekim 2009 * Fiyatı: 1.50 TL * ISSN: 1307-878X. Zulmün olduğu yerde direnişler de olacaktır Açılım sınırları aştı: Esat ve Erdoğan ın tasfiye kardeşliği Kürt ulusal sorununun yaşandığı tek alanın TC sınırları içerisinde olmadığı bilinmektedir. Emperyalist anlaşma masalarında dört parçaya bölünen

Detaylı

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele

fiovenist dalgaya karfl birleflik mücadele Irkç l k ve sald rganl a meflruluk Egemen s n flar n, özellikle kiral k kalemflorlar n, görsel medyan n yapt savafl ç rtkanl öyle bir hal ald ki, egemenlerin parlamentodaki figüranlar n n bafl Tayyip bile

Detaylı

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506

*192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 *192101* Ayl k Siyasi Gençlik Dergisi * Say : 132 *Nisan 2008 *Fiyat : 1 YTL * ISSN: 1302-7506 Newroz eyleminde polis taraf ndan herkesin gözü önünde kolu k r lan kardeflimize sözümüzdür; Güzel günler

Detaylı