Kriz sistemin ürünüdür, faturas n sömürenler ödesin!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Kriz sistemin ürünüdür, faturas n sömürenler ödesin!"

Transkript

1 Kriz sistemin ürünüdür, faturas n sömürenler ödesin! Baflbakan Ecevit in Cumhurbaflkan Sezer ile yaflanan sürtüflmeyi bas na aç klamas krizi tetikledi. Dergimizin 14. say s n n yay nlanmas ndan sonraki dönemde Kuzey Kürdistan-Türkiye de gündemi belirleyen esas sorun Türk hakim s n flar n n ekonomik krizi oldu. 19 fiubat 2001 tarihinde yap lmas planlanan MGK toplant s, Cumhurbaflkan Sezer ile Baflbakan Ecevit aras ndaki sürtüflme nedeniyle; bafllamadan biten ve içerde ne konufluldu u toplant n n hemen ard ndan bizzat Baflbakan a z ndan aç klanan ilk MGK toplant s olarak tarihe geçti MGK toplant s n n bafllamadan bitmesinin ertesinde Baflbakan Ecevit in Cumhurbaflkan Sezer ile yaflanan sürtüflmeyi bas na aç klamas sonras nda borsada ve mali piyasalarda bir kriz meydana geldi. Borsa/mali kriz reel sektörde de yaflanan gerileme e ilimiyle birleflti ve TC, tarihinin en belirgin ve derin ekonomik krizlerinden birini yaflamaya bafllad. Parasal alanda Kas m 2000 de kendini aç kça gösteren kriz, siyasi nedenlerle ve suni müdahalelerle ancak fiubat a kadar geciktirilebildi. Sezer-Ece- STÊRKA BOLfiEWÎK 3 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

2 KR Zº vit sürtüflmesi, zaten kap ya dayanan krizin patlamas için sadece barda tafl ran son damla rolünü oynad. Mali kriz, 20 fiubat ta döviz stoklar iyice eriyen Merkez Bankas n n, döviz taleplerini karfl lamayaca n aç klamas, kamu bankalar n n da yükümlülüklerini yerine getirecek kadar TL stokuna sahip olmamas, Merkez Bankas n n da bu bankalara servis yapmamas sonucu daha da derinleflti. Merkez Bankas n n döviz taleplerini karfl lam yoruz aç klamas, gerçekte sabit kur ve devlet garantisinin ortadan kalkt n n aç klamas idi. 20 fiubat akflam borsan n iki günlük de er kayb % 35 lere vard. ki günde Merkez Bankas ve di er bankalardan çekilen döviz miktar 7,5 milyar dolara vard. Repo gecelik faizi % 7500 e kadar ç kt. Hükümet, 19 fiubat ta sapma olmadan sürdürülece i sözünü verdi i ekonomik program n iflas n, 23 fiubat ta sabit kurdan vazgeçildi ini, kurlar n dalgalanmaya b rak ld n aç klayarak resmen ilan etti. Kas m 2000 de IMF nin talep etti i devalüasyon oran % 20 iken, 19 fiubat 2001 de patlak veren kriz sonras nda, kurlar n dalgalanmaya b rak lmas yla ad konmayan devalüasyon oran % 40 aflt. Kurlar n dalgalanmas yla k sa sürede dolar 660 binden e f rlad ve krizin sakinleflmesi yle birlikte dolar kuru düzeyinde tutulmaya çal fl ld. fiubat ay nda patlak veren bu krizle IMF markal bir ekonomik program daha fiyaskoyla sonuçland. Andaki hükümetin 2001 y l nda enflasyonu % 20 lere çekme amaçlar n n gerçekleflemeyece i, bizzat hükümet aç klamas ve yeni hedef ilan yla kabul edilmek zorunda kal nm flt r. çine düflülen krizden kurtulmak için baflvurulan kaynak yine uluslararas emperyalist sistemin önde gelen kurumlar oldu: IMF ve Dünya Bankas. IMF kendisinin dayatt ekonomik program n iflas n n nedenini Türk hükümetinin sözkonusu program gerekti i gibi uygulamamas olarak göstermeye, kendisini temize ç karmaya çal flt. TC ye dayat lacak yeni ekonomik program n IMF ve Dünya Bankas n n iste- i, emperyalist büyük güçlerin iste i do rultusunda uygulanmas için bir müfettifl arand ve bulundu: Kemal Dervifl! Kemal Dervifl in seçilmesinin bir nedeni Dervifl in emperyalistlerin memurlu unu yapmada baflar l oldu unu ispat etmifl olmas iken; di er nedeni de Türkiye de, emperyalistlerin program n uygulayacak kiflinin, siyasette y pranmam fl, kullan lmam fl olmas, di er bir deyimle Türkiye de flu ya da bu pisli e bulaflmam fl olmas d r. Kemal Dervifl, Dünya Bankas kinci Baflkanl görevinden, TC nin hazineden sorumlu, genelde ekonomiden sorumlu devlet bakanl na atand. Kuflkusuz bu atanma, Baflbakan Ecevit in Dervifl le daha önceki y llarda birlikte çal flm fl olmas, s k iliflkilere sahip olmalar ; Ecevit in Baflbakan s fat yla Dervifl i Ankara ya davet etmesi ve Dervifl in de iyi bir vatansever olarak Türkiye nin içinde bulundu u krizden ç kmas için çal flmay kabul etti i vb. hikayelerle kamuoyundan gizlenmeye çal fl ld, Dervifl kitlelere bir kurtar c olarak sunuldu. Ve bir Dervifl furyas bafllad! Bakanl k görevine atand ktan sonra Dervifl, ilk ifl olarak ABD ve Almanya y ziyaret etti, IMF ve Dünya Bankas yetkilileriyle yo un görüflmelerde bulundu. TBMM çal flmalar nda ve Türkiye de milletvekillerin, bakanlar n çal flma biçimlerinde al fl k olmad klar bir disiplin ve tempoyla iflini yürüten Dervifl, kitlelerin gözünde de bir kurtar c olarak görünmeye bafllad. Dervifl, Türkiye nin ekonomik krizden ç kmas için IMF ve Dünya Bankas ile s k iliflki içinde ve onlar n yönlendirmesiyle yo un çal flmalar sonras nda bir ekonomik program haz rlad. Sözkonusu program 14 Nisan 2001 tarihinde kamuoyuna aç kland. Dervifl in ekonomik program olarak da adland r - lan bu program, gerçekte IMF ve Dünya Bankas n n program d r. Emperyalistlerin ve Türkiye nin büyük burjuvazisinin aç k deste ini almas, bu program n gerçekte kimin ç karlar n temsil etti ini de göstermektedir. Dervifl in IMF ve Dünya Bankas yetkilileriyle görüflmelerinden sonra 15 günde 15 yasa diye dile getirilen ve Türkiye yi emperyalizme daha fazla ba ml k lan, emperyalistlerin daha rahat at oynatmalar n n yolunu açacak olan yasalar, hükümet içinde belli çeliflkilere, krizlere yol açsa da sonuçta tek tek yürürlü- e girmektedir. IMF-Dünya Bankas -Dervifl in ekonomik program gerçekte emperyalistlerin ç karlar n n savunuldu u program oldu u gibi, bu program ayn zamanda Türkiye de emperyalizme ba ml kapitalizmin geliflmesinin önündeki engellerin kald r lmas n n da program d r. Bu program, burjuvazi aç s ndan üstten s n f mücadelesinin sertlefltirilmesidir! flçilerin, emekçilerin bu program savunma, bu programa sahip ç kma diye bir tavr olamaz, olmamal d r! flçiler, emekçiler, hakim s n flar n biraz daha difli- STÊRKA BOLfiEWÎK 4 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

3 nizi s k n, fedakârl k yap n, daha sonra hep birlikte düze ç kaca z vb. masallar na aldanmamal d r. Bu program n iflçiler, emekçiler aç s ndan gerçek anlam daha yo un sömürü, daha fazla yoksulluktur! Krizin patlamas yla sözkonusu program n aç kland - dönemde bile iflçilerin, emekçilerin yaflam standard % 35 civar nda kötüleflmifltir. flçilerin, emekçilerin sat n alma gücü, ücretleri de bu oranda düflmüfltür. Program n uygulanmaya bafllanmas yla iflçilerin, emekçilerin durumu daha da kötüleflecektir. En basitinde, 18 fiubat 2001 tarihinde bir iflçinin alabildi i iki ekmek bir ekme e düflecektir. Di er bir deyiflle açl k düzeyi bir kat daha artacakt r! Bu programa karfl direnmek, mücadele etmek en baflta iflçilerin ve tüm emekçilerin en do al hakk ve görevidir! Görev, krizlerin sömürücü kapitalist sistemin ayr lmaz yol arkadafllar oldu unu, krizsiz kapitalizmin olmayaca gerçe ini bilince ç kararak; Krizin yükünü biz tafl mak zorunda de iliz!, Krizin yükünü, krizden kazananlar, sömürücü s n flar tafl s n! diyerek krizin kayna olan sömürü sistemine karfl mücadeleyi yükseltmektir! Krizin yükünün iflçilerin, emekçilerin s rt na y k lmas na karfl, daha fazla yoksullaflmaya, iflsizli e, açl - a karfl mücadele, yaln zca krizin andaki sonuçlar - na karfl de il; iflçiler ve tüm emekçiler için yoksullu- un, iflsizli in, açl n kayna olan sömürü sistemini, kapitalizmi yerlebir etmek; krizin kayna n kurutmak; iflçilerin, emekçilerin kendi iktidarlar n kurmak, sosyalizmi kurmak için yürütülmelidir! Tüm detay tart flmalar n bir kenara b rakt m zda, andaki krizden ve onun sonuçlar ndan ç kar lacak en önemli ders: Bir bütün olarak kapitalist-emperyalist sistemi y kmaya yönelik isyan örgütlemek, onun için haz rlanmak ve örgütlenmektir! EKONOM K KR Z N S YASETE YANSIMASI Hakim s n flar aras nda hem dincilerle laikler aras nda, hem de liberallerle tutucular aras ndaki çeliflmeler giderek sertlefliyor. fieriata karfl olan egemen kanat, hem do rudan islami sermayeyi yok etmek, hem de siyasi islam n legal partileflmesini ortadan kald rmak, bunu beceremedi i yerde de bölmek-parçalamak için sald r yor. Mücadele tabii ki sadece bunlar aras nda olmuyor. Ayn zamanda genel olarak askeri yönetim istemeyenlerle ordu aras nda da mücadele sürüyor. Fakat bu mücadeleler, andaki ekonomik krizin patlamas ndan önce de vard. Bu ba lamda hakim s - n flar içindeki bu mücadeleler do rudan ekonomik krizin yans mas olan mücadeleler de ildir. 19 fiubat 2001 tarihinde bafllamadan biten MGK toplant s nda yaflanan Sezer-Ecevit sürtüflmesi sonras nda, hükümet taraf n n ve sivil bürokratlar n MGK toplant s n terketmesiyle; devletin tepesindeki en üst iki kurumun temsilcilerinin MGK toplant s nda bile yanyana olamayacaklar bir durumun yafland n ortaya koydu. Böylece Sezer-Ecevit sürtüflmesiyle hakim s n flar n bir siyasi kriz içinde olduklar da görüldü. Gerek Baflbakan Ecevit in ve hükümetin, gerekse de Cumhurbaflkan Sezer in istifalar n n gündeme gelebilece i bir durum yafland. Siyasi krizin daha da derinleflmesini engellemek için MGK Genel Sekreteri Orgeneral Asparuk müdahalede bulundu ve hükümete Hükümetten ayr lman z istemiyoruz! direktifini lütfen! iletti Orgeneral Cumhur Asparuk un direktifinin muhatab hükümet, Bakanlar Kurulu ad na yapt aç klamada Cumhurbaflkan Sezer i suçlayarak hükümetin iflbafl nda oldu unu kamuoyuna aç klad. Sezer-Ecevit sürtüflmesi sonucu gerçekleflmeyen MGK fiubat 2001 toplant s yine askeri yetkililerin müdahalesiyle 26 fiubat ta gerçekleflti. Sezer e bir hafta önce atefl püskürten Ecevit, her fley yolunda, uzlafl lmayacak birfley yok diyerek sevincini gösteriyordu Bir hafta önce MGK toplant s hakk nda kendisi bilgi vermemifl gibi, gazetecilerin toplant da neler konufluldu vb. sorular na Ecevit, büyük bir yüzsüzlükle; Biliyorsunuz, MGK da konuflulanlar aç klanmaz! diye cevap veriyordu! Devletin zirvesindeki çeliflki böylece giderilmeye çal fl l rken, muhalefet partileri ekonomik krizden ç k - fl n yolu olarak hükümetin istifa etmesi, milli mutaba- STÊRKA BOLfiEWÎK 5 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

4 KR Zº kat hükümeti kurularak seçimlere gidilmesi gerekti- ini yüksek sesle dillendirmeye çal flt lar. Türkiye burjuvazisinin en önemli örgütlerinden olan Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i (TOBB), 10 Nisan da Ankara da yapt Genel Kurulu nda hükümetin istifa etmesini, parti ve seçim kanununun de ifltirilmesini ve k sa bir sürede seçimlere gidilmesini talep etti. Bu arada, TC tarihinde bugüne kadar sistemin en temel dayanaklar ndan biri olan esnaf ve sanatkarlar (siz kent küçük burjuvazisi diye okuyun) büyük kitleler halinde izinsiz ve militan gösterilerle, kendi s - n f varl klar n ciddi bir flekilde tehdit eden krize ve onun sorumlusu olarak gördüklerine tepkilerini, öfkelerini dile getirdiler. Bu eylemlerde de en çok at lan slogan, Hükümet istifa! slogan yd. Türkiye burjuvazisinin bir di er önemli örgütü TÜ- S AD ise, anda hükümetin istifa etmesinin, ekonomik krize bir de siyasi krizi ekleyece i gerekçesiyle do ru ve gerekli olmad n, fakat hükümette gerekli revizyonlar n acilen yap lmas gerekti ini aç klad. Tüm bu geliflmeler, son y llarda kurulan dengelerin art k bozuldu unu, son y llar n en istikrarl hükümetinin zor durumda oldu unu göstermektedir. Öyle bir zorluk ki, egemenler uzun vade aç s ndan siyasette yeni unsurlar n gerekli oldu unu tart fl yorlar. Ekonomik krizden ç k fl n kurtar c s olarak görülen ve IMF/Dünya Bankas n n müfettifli Dervifl in baflar l olmas durumunda, Türkiye de siyasette bir alternatif olabilece inin hesaplar yap l yor. Fakat hakim s n flar n hesab n yapt klar ve Kuzey Kürdistan-Türkiye iflçi ve emekçileri aç s ndan daha önemli olan hesaplar da yapmaktad rlar. Ekonomik krizden ç kmak için haz rlanan program iflçilere, emekçilere daha fazla yük, çekilemez yükler getirmektedir. Bir program n propagandas, ilan edilmesi, o program n uygulanmas ndan çok daha kolayd r. Hakim s n flar Nisan ay bafllar nda yaflanan esnaf ve sanatkarlar n eylemlerine benzer, hatta daha ilerisine geçecek eylemlerin, mücadelelerin iflçiler, emekçiler taraf ndan yürütülebilme ihtimaline karfl ; bu mücadeleleri engellemek için yollar-yöntemler üzerine de tart flmaktad r. Bu tart flmada öne ç kan sorunlardan biri Anayasa n n 119. maddesinin uygulanmas d r. Sözkonusu madde: Tabii afet, tehlikeli salg n hastal k veya a r ekonomik bunal m hallerinde, Cumhurbaflkanl baflkanl nda toplanan Bakanlar Kurulu, yurdun bir veya birden fazla bölgesinde veya bütününde süresi alt ay geçmemek üzere ola anüstü hal ilan edebilir. diyor. (abç) Anayasa daki bu maddenin tart fl lmas, gerçekte iflçi ve emekçilere uslu durun, aksi halde ola anüstü hal ilan ederiz demekten baflka bir anlama gelmiyor. Bu madde iflçi ve emekçi hareketi üzerinde demoklesin k l c gibi salland r l yor! Hatta baz lar 24 Ocak 1980 kararlar n n uygulanmas için de baflvurulan12 Eylül 1980 askeri cuntas n hat rlatarak, ekonomik program n uygulanmas na engel olunmamas uyar (!)s nda bulunmaktad rlar Kuflkusuz egemenlerin büyük bölümünün tercihi program ola an hal içinde gerçeklefltirmekten yanad r ve do rudan askeri cuntaya ise baflvurulacak bir alternatif olarak yaklafl lmamaktad r. Fakat, iflçi ve emekçi hareketinin ekonomik program n uygulanmas önünde engel olmas durumunda, sivil hükümet korunarak Anayasa n n 119. maddesine göre ola anüstü hal ilan edilerek, hareketin bast r lmas planlanmaktad r fllerin buraya var p varmayaca n birlikte görece iz. Fakat bunun tart fl lmas bile burjuvazinin siyasi krizinin boyutunu ve bu krizi aflmada faflist sald r lar n daha da yo unlaflmas n n mümkün oldu unu; iflçilerin, emekçilerin buna haz rl kl olmas gerekti ini gösteriyor. KR ZE PKK N N ÇÖZÜMÜ Hakim s n flar içine düfltükleri krizden ç kmak için iflçi ve emekçilerin s rt na daha fazla yük yüklemeye devam ederken, de iflik kesimlerin temsilcilerinin de iflik çözüm önerileri de kamuoyuna sunulmakta ve hükümete ak l verilmektedir. Son günlerde yeni bir bar fl ad m atmakta oldu unu aç klayan PKK yöneticileri de TC ye krizden ç kman n yollar n göstermeye çal flt lar, çal fl yorlar. PKK nin demokratikleflme ad na TC ye sundu u öneriler, PKK nin gerçekte sistem içi siyasetten dönülmez biçimde ilerledi ini, sisteme entegre olmaya can att n, fakat anda Türk hakim s n flar taraf ndan kabul görmedi ini bir kez daha göstermektedir. PKK Baflkanl k Konseyi üyesi Osman Öcalan çözüm olarak flunu öneriyor: Hastal ktan kurtulmak için iki yol var; mevcut parlamento yenilenmelidir. yeni bir seçim olmal d r. Bu parlamento savafl parlamentosudur ve demokrasiyi gelifltiremez. (Özgür Politika, 15 Nisan 2001) Yeni seçimlerin parlamentoyu yenilemek anlam na geldi i ve gerçekte önerilenin iki de il, bir yol oldu- unun fark nda olmayan Osman Öcalan, aç kça sorunun çözümünü sistem içinde görmektedir. Bu tav rla Osman Öcalan, asl nda hükümetin istifa etmesi ve erken seçime gidilmesini isteyen burjuva parti ve kesimlerin tavr n n ötesine geçmemektedir. Bu arada Demokrasi Konferans, ya da Demokratik Blok ad alt nda birleflme ve bu temelde krize çözüm bulma önerileri de de iflik biçimlerde dillendirilmeye baflland. Demokrasi Konferans önerisini yineleyen PKK Baflkanl k Konseyi üyesi Murat Karay lan n tak nd tav r, Osman Öcalan n yukar daki tavr n tamamlar nitelikte bir tav r oldu. STÊRKA BOLfiEWÎK 6 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

5 Sözkonusu tav r flöyledir: Türkiye yi seven, sorunlar n çözümünde kendilerini sorumlu gören bütün güçlerin kat ld bir konferans düzenlenebilir. Ard ndan yeni bir seçimle, bir meclis ve hükümete gidilerek, çözüme gidilebilir. Burada yanl fl anlafl lmas n devrim yap ls n demiyoruz. (Yok, yok Biz sizi yanl fl anlam yoruz. Gayet do ru anl yor ve tam da devrim istemedi inizi söylüyoruz Bunu söyledi imiz için de zaten birçok yerde ajitasyon-propagandam za yasak koyuyorsunuz!!! / BN) Daha önce defalarca çerçevesini koydu umuz tarzda, cumhuriyetin demokratikleflmesi gerekiyor. (Özgür Politika, 30 Nisan 2001) Evet, Karay lan dan PKK nin devrim yap ls n demedi ini okuyor ve bu tespitin samimi bir aç klama oldu undan hiçbir kuflkumuzun olmad n ilan ediyoruz. Fakat sorun, samimi olup olmamaktan de il, içerikten kaynaklan yor. Karay lan n tespiti de gerçekten PKK nin devrim yap ls n diye bir siyasetinin olmad n n PKK nin yetkili a zlar ndan kabul edilmesidir. Bu, bizim için yeni bir fley de de ildir. Fakat, hâlâ PKK nin Kürt ulusunun özgürlü ü, Kürdistan n özgürlü ü ve hatta sosyalizm için mücadele etti ini düflünen kitleler bu gerçe in bilincinde de il ve bu gerçe e inanmak da istememektedir Sistem içi siyaseti savundu u için PKK yetkilileri TC nin ekonomik krizden nas l kurtulaca na kafa yormaktad rlar. Bunu yaparken TÜS AD gibi burjuvazinin en önemli örgütün kuyrukçulu unu yapmaktan geri kalmamaktad rlar. Osman Öcalan Medya TV ye yapt aç klamalarda aç kça TÜS AD desteklediklerini ilan etti Osman Öcalan ayn zamanda flunlar da söyledi: Bunlar n önerileri içinde, yeniden yap lanma ve stratejik de iflimin izlerini görebiliriz. TÜS AD, bu konuda bir programa sahiptir. Bu aç dan ilerici bir rolü var. Çünkü de iflim, kendi ç karlar ndan yanad r. Bunu gördü ü için mevcut sistemin de iflmesi gerekti- ine inan yor. Yetersizliklerine ra men olumlu görüyoruz. (Özgür Politika, 21 Nisan 2001) Öcalan, sözkonusu de iflimin TÜS AD n ç karlar ndan yana oldu unu do ru olarak tespit etmektedir. Fakat, Türkiye burjuvazisinin ç karlar ndan yana olan bu de iflimi desteklemektedir! Sorun da buradad r! Öcalan n bu tavr da PKK nin aç kça burjuvazinin bir bölümünün ç karlar n n savunuculu una soyundu unu göstermektedir. Öcalan burjuvazinin kendi ç kar na olan bir de iflimi savunmas n ilerici bir tav r olarak göstermektedir. De iflim, yeniden yap lanma vb. sihirli kavramlara kendini kapt ranlar, sorunu s n flarüstü göstermeye çal flanlar, gerçekte burjuvazinin egemenli inin sürmesine hizmet etmektedirler! Bu hizmetlerinde kusur etmemek için de demokrasi hareketi ad na burjuvazinin en önemli örgütlerinden TÜS AD ile Kürt taraf n (gerçekte kendileri), Emek Platformu nu ve ad verilmeyen Kuzey Kürdistan-Türkiye solu nu birlefltirmek için Demokrasi Konferans önerisinde bulunmaktad rlar. Osman Öcalan n tavr flöyledir: En baflta Kürt taraf, TÜS AD, Emek Platformu ve solun de iflik kesimlerinin mücadelesi var. Bunlar bir manifesto etraf nda birlefltirmek temelinde bir demokrasi konferans olumlu olacakt r. Bunlar harekete geçirilirse bir kaç y l içinde oligarflik cumhuriyetin hastal klar ndan kurtulmak, muas r medeniyetler seviyesine ç k labilinecektir. Gün bunlar gerçeklefltirme günüdür. Tüm kayg lar bir tarafa b rak lmal d r. Bu durumda Kürt hareketi de temel güç oldu u kadar, öncü güç oldu unu da ortaya koymal d r. Nas l ki, kurtulufl savafl nda temel güç ise bu sefer de tarihi rolünü oynayacakt r. (ayn yerden) PKK Baflkanl k Konseyi üyesi Duran Kalkan ise sözkonusu konferansa kat lmas n istedikleri güçlerin isimlerini somut olarak da saymaktad r. TÜS AD, Emek Platformu ve Kürt taraf d fl nda, iflçi s n f, üretici sermaye kesimleri, de iflim isteyen askerlerin de kat lmas n isteyen Duran, ÖDP ve CHP d fl nda ANAP içinde de demokrasi isteyen çevrelerin varoldu unu tespit etmekte ve bunlar n da sözkonusu konferansa kat labilece ini savunmaktad r. Ayn düflünceler Abdullah Öcalan taraf ndan da dile getirildikten sonra, Özgür Politika gazetesi, 4 May s tarihli nüshas ndaki baflyaz s n n sonunda flveren ve iflçi temsilcileri ile siyasi parti ve sol hareketlerin ortak taleplerde buluflmalar gerekiyor. Demokrasi devrimi de o zaman gerçekleflir. tespitini yaparak herkese birleflmeyi önerdi. Abdullah Öcalan ise, sözkonusu aç klamada bir kez daha demokratik laik cumhuriyet olay na hizmet etmek istediklerini aç klad. Türk hakim s n flar n n, daha do rusu Türk devletinin PKK yetkililerinin tüm çabalar na ra men resmi bir yan t vermemesi ve PKK yi muhatap almamas sonucu, PKK yetkilileri daha geri düzeydeki taleplerde buluflmak için TC ye pazarl k önerilerine devam etmektedirler. Osman Öcalan May s ay bafl nda Medya TV de yapt aç klamada Türk devletine flu ça r da bulundu: Bizden ne isteniyorsa tart flmaya haz r z. Tehlikeli buldu unuz fleyleri tart flal m ve çözüm yollar gelifltirelim. Bunun için bir heyet gönderin diyoruz. Biz bu ça r y, Türkiye den korktu umuz için de il, halk n ve Türkiye nin zarar görmesini istemedi imiz için yap yoruz. (Özgür Politika, 6 May s 2001) Türk hakim s n flar n n krizden ç kma çabalar na PKK nin çözüm olarak önerdi i görüfller Türk hakim s n flar n n krizden ç kmas n sa lamasa da, STÊRKA BOLfiEWÎK 7 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

6 KR Zº PKK nin burjuvazinin ç karlar n savunmaya soyundu u tavr n aç kça göstermektedir. Kürt ulusunun özgürlü ü, Kuzey Kürdistan n özgürlü ü, egemen Türk burjuvazisinin ç karlar n n savunulmas yla mümkün de ildir. Kuzey Kürdistanl iflçi ve emekçiler için sorun art k bu gerçe in görülmesi ve bu burjuva siyasetten kopulmas d r; bu ad m, ulusal bask dan kurtuluflun, Kürdistan n özgürlü ünün olmazsa olmaz ön koflullar ndan biridir. KR Z N GÖLGES NDE KALAN Kriz, reel ücretlerin neredeyse yar yar ya düflmesine yol açarken; yoksul milyonlara yeni milyon yoksullar n kat lmas n n yolunu düzledi. Kuzey Kürdistan-Türkiye de 4 kiflilik bir ailenin yoksulluk s n r en iyimser ölçüler al narak yap lan araflt rmaya göre, Nisan ay nda 721 milyon 917 bin; açl k s n r ise 252 milyon 398 bin e ç kt. Asgari ücretin 130 milyon civar nda oldu u koflullarda Türkiye de milyonlarca insan n açl k s n r n n alt nda yaflad aç kça görülür. Durumun böyle oldu u yerde kitleler kelimenin gerçek anlam nda ekmek derdine düflmüfltür Türk hakim s n flar bir yandan krizden en büyük vurgunu yaparak ç kmaya çabalarken, di er yandan da Kuzey Kürdistan-Türkiye de ekonomik krizin aylard r esas gündemi oluflturmas n, iflçi ve emekçilerden gizlemeye, ya da gizleyemedi i konular unutturmak için kulland, kullan yor. Örne in, Türkiye de hakim s n flar n kendi aralar ndaki dalaflmalar n, çete savafllar n n bir yans mas olan; ve Temiz Toplum yaratma, rüflvete, yolsuzlu- a son verme ad na yürütülen operasyonlar, ekonomik krizle gündemin geri plan na itildi Kriz döneminde bu operasyonlar de iflik biçimlerde sürdürülse de operasyonlar n gerçek içeri i kitlelerden gizlendi. Çetelerin birbirine karfl çat flmas, kitlelere yolsuzlu a karfl mücadele olarak sat l yor. Böylece, yolsuzlu un flu veya bu kesimin ifli olmad, bunun egemenlerin tümünün ifli oldu u; yolsuzlu un, rüflvetin, köfle dönmecili in kapitalist sistemin ürünü oldu u gerçe inin üstü örtülmeye çal fl ld, çal fl l yor. Unutturulmaya çal fl lan bir baflka fley de ikinci y l - n doldurmak üzere olan 17 A ustos 1999 depremi ve devam ndaki depremlerden zarar gören depremzedelerin durumudur. Depremin hemen ard nda devlet yetkilileri birbiriyle yar fl r biçimde depremzedelerin yaralar n n k sa bir sürede sar laca n ; Türk devletinin büyük bir devlet oldu unu ve bu yükün de alt nda kalkaca n vb. vb. palavralar n peflpefle dizdiler. Tüm verilen sözlerin palavra oldu u deprem sonras dönemde aç kça ortaya ç kt. Depremin üzerinde 21 ay geçmesine ra men hâlâ depremzedelerin önemli bir bölümü çad rkentlerde, kendi kurduklar derme çatma kulübelerde oturmaktad r. Kal c konutlar n, depremzedelerin tepkilerini dindirmek ve göz boyamak için de olsa çok az bitirilip teslim edildi. Binlerce insan hâlâ kal c konut bekliyor. Bu arada çad rkentlerde yaflayanlara yap lan yard mlar tek tek kesilmeye baflland. Prefabrik konutlarda kalanlardan kira, elektrik, su harcamalar al nmaya baflland vb. vb. Unutturulmaya çal fl lan bir baflka fley ise, gözalt nda kaybetmelerdir. Diyarbak r Emniyet Müdürü Gaffar Okkan n öldürülmesi sonras nda iki HADEP linin Silopi Jandarma lçe Komutanl nda kaybedilmesiyle yeniden kamuoyuna yans yan gözalt nda kaybetmeler, ekonomik krizin gündemi iflgal etmesiyle hemen hemen unutturuldu Faflist Türk devletinin kitlelerin gözünde teflhir olmamas için bunun unutturulmas, en az ndan unuttturulmaya çal fl lmas da anlafl - l rd r. Çünkü katilin kendisi, kaybettirenin kendisi iktidardad r. Katil bu devlettir! Suçlu ve sorumlu bu devlettir! Faflist Türk devleti 19 Aral k 2000 tarihinde cezaevlerindeki devrimci tutuklulara karfl gerçeklefltirdi i katliam sonras nda, açl k grevi ve ölüm oruçlar konusunu sistemli biçimde unutturmaya, kitleleri haber, bilgi almaktan al koymaya çal flt. Cezaevlerindeki geliflmeler hakk nda kamuoyunu haberdar etmeye çal flan sol, devrimci ve komünist bas na yasaklama, sansür vb. yollarla bask lar art r ld. Egemen s n flar n medyas nda ise bilinçli biçimde açl k grevleri ve ölüm oruçlar yok- STÊRKA BOLfiEWÎK 8 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

7 mufl gibi davran ld, davran l yor. Ölüm oruçlar ve açl k grevleriyle ilgili uzun bir süre hemen hemen hiç bir haber verilmedi, yaz lmad. Ölüm oruçlar ve açl k grevlerine, devletin devrimci tutuklulara bask lar na karfl mücadeleye verilen destek, ne yaz k ki, devrimci örgütlerin kendi çevresi, tutuklu yak nlar n n örgütlü kesimi ve baz demokratik kitle kurulufllar ve ayd nlarla s n rl d r. Devlet, bu s n rl deste i de ortadan kald rmak için her türlü yola baflvurmaktad r. 19 fiubat tan sonra borsa/mali kriz derken genel olarak ekonomik krizin gündemi iflgal etmeye bafllamas yla açl k grevleri ve ölüm oruçlar daha da fazla geri plana itildi Devletin yaratmaya çal flt bu ölüm sessizli i 21 Mart 2001 tarihinde, Sincan F Tipi Cezaevi nde ölüm orucunu sürdüren Cengiz Soydafl n yaflam n yitirmesiyle birlikte parçalanmaya bafllad 21 Mart 2001 tarihinde Sincan F Tipi Cezaevi nde ölüm orucu eylemini sürdüren Cengiz Soydafl n yaflam n yitirmesinden sonra cezaevleri d fl nda ölen 4 kifliyle birlikte toplam 22 devrimci yaflam n yitirdi. Devletin 19 Aral k katliam nda katletti i, ölüm orucu eylemlerinde yitirdi imiz devrimcilerin say s bu makale yaz ld nda 54 e varm flt Burjuva medya, peflpefle gelen ölüm haberleriyle ölüm oruçlar hakk nda tav r tak nmaya zorland. Ölü say s n n artmas na paralel olarak tav r tak nanlar n say s nda da art fl oldu. Ölümlerin ve buna ba l olarak yeniden tepkilerin artmas sonucu Adalet Bakan H. Sami Türk, Terörle Mücadele Yasas n n (TMY) 16. maddesinin de- ifltirilmesi için yeniden iflbafl yapt 19 Nisan da yapt bas n toplant s nda H. Sami Türk, kamuoyuna kendisinin ve devletin elinden geleni yapt n, TMY - nin 16. maddesinin de ifltirilmesi için haz rlanan tasar n n Bakanlar Kurulu nun imzas na aç ld n ve yak n bir zamanda bu tasar n n meclise sunulaca n vb. aç klad. Sözkonusu tasar Bakanlar Kurulu ndan sonra mecliste de kabul edilip 5 May s 2001 tarihli Resmi Gazete de yay mlanarak yürürlü e girdi. Türk devletinin yetkilileri bu maddede yap lan de ifliklikleri cezaevleri sorununun çözümü, tecritin ortadan kald r ld ; art k açl k grevi ve ölüm oruçlar n n nedeninin ortadan kalkt vb. biçimde kitlelere empoze etmeye çal flmaktad r. Fakat durum tam tersidir. Bu maddedeki de ifliklikler, devrimci tutuklular n belli dönemlerde biraraya gelebilmeleri, spor, meslek kazand rma ve iflyurdu çal flmalar na kat labilmelerini mümkün k lma ba lam nda, 16. maddenin eskisine göre belli iyilefltirmeleri içerse de; gerçekte tecriti ortadan kald rmamaktad r. Bu de ifliklikle sözkonusu maddenin uygulanmas n cezaevi yetkililerinin keyfi tutumlar na göre uygulamalar n n yolu yasalaflt r lm flt r. K saca ifade edilirse hakim s n flar, F tipi cezaevine geri dönülmez biçimde geçildi ini, bunun giderek tüm Türkiye çap nda uygulanaca n ve bu konuda hiçbir taviz verilmeyece ini kesin biçimde savunmakta ve buna uygun davranmaktad r. TMY nin 16. maddesinde de ifliklik ise gerçekte kamuoyunun gözünü boyamak içindir. TMY nin 16. maddesinde de ifliklik, biz elimizden geleni yapt k diye kamuoyunu yan ltmak, devrimcilerin ölümünden sorumlu olduklar gerçe inin üstünü örtmek içindir. Devrimcilerin yaflamlar n yitirmelerinin sorumlusu ve suçlusu, katil bu devlettir! Kuzey Kürdistan-Türkiye de yaflayan de iflik ulus ve milliyetlerden iflçi ve emekçiler, faflist Türk devletinin, katil devletin bask lar na boyun e mek, ücretli kölelik sistemiyle yaflamak zorunda de ildir! flçiler, emekçiler bu sistemin ürünü olan krizlerle birlikte yaflamak, krizin yükünü tafl mak zorunda de ildir! Kurtulufl, emperyalizme ve onlar n iflbirlikçilerinin sistemine son vermektedir, devrimdedir! Kurtulufl, ücretli kölelik sisteminin ortadan kald r lmas, yerine iflçi ve emekçilerin devrimci demokratik iktidar n n kurulmas ndad r! Kurtulufl sosyalizmdedir! Bunun için de iflik ulus ve milliyetlerden iflçiler, emekçiler devrim mücadelesine at lmak zorundad r! 8 May s 2001 STÊRKA BOLfiEWÎK 9 HEJMAR 15 GÛLAN 2001

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU

2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU 2008 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇESİ ÖN DEĞERLENDİRME NOTU I- 2008 Mali Yılı Bütçe Sonuçları: Mali Disiplin Sağlandı mı? Maliye Bakanlığı tarafından açıklanan 2008 mali yılı geçici bütçe uygulama sonuçlarına

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl.

256 = 2 8 = = = 2. Bu kez de iflik bir yan t bulduk. Bir yerde bir yanl fl yapt k, ama nerde? kinci hesab m z yanl fl. Bölünebilme B ir tamsay n n üçe ya da dokuza tam olarak bölünüp bölünmedi ini anlamak için çok bilinen bir yöntem vard r: Say - y oluflturan rakamlar toplan r. E er bu toplam üçe (dokuza) bölünüyorsa,

Detaylı

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur.

Fevzi Pafla Cad. Dr. Bar fl Ayd n. Virgül (,) 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. 2. Baz k saltmalar n sonuna konur. Dr. Bar fl Ayd n Fevzi Pafla Cad. 3. Say lardan sonra s ra bildirmek için konur. Sonucu ilân ediyorum: 1. Ali, 2. Kemal, 3. Can oldu. Hepsini tebrik ederim. Virgül (,)

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı

İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı İşte Eşitlik Platformu tanıtıldı Ocak 15, 2013-3:55:02 Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı'nın himayesinde kurulan ''İşte Eşitlik Platformu'' tanıtıldı. Toplumsal cinsiyete dayalı eşitsizlikle mücadele

Detaylı

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2

Ekonomi Alan ndaki Uygulamalar ve Geliflmeler 2 Atütürk ün Dünyas Cengiz Önal Ekonomik kalk nma, Türkiye'nin özgür, ba ms z ve daima daha kuvvetli olmas n n ve müreffeh bir Türkiye idealinin bel kemi idir. Tam ba ms zl k ancak ekonomik ba ms zl kla

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir

Saymak San ld Kadar Kolay De ildir Saymak San ld Kadar Kolay De ildir B ir matematikçinin bir zamanlar dedi i gibi, saymas n bilenler ve bilmeyenler olmak üzere üç tür insan vard r Bakal m siz hangi türdensiniz? Örne in bir odada bulunan

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d

Matematikte sonsuz bir s fatt r, bir ad de ildir. Nas l sonlu bir s fatsa, matematikte kullan lan sonsuz da bir s fatt r. Sonsuz, sonlunun karfl t d Matematik ve Sonsuz G erek konuflma vermeye gitti im okullarda, gerek bana gelen okur mektuplar nda, ö renci ve ö retmenlerin matematikteki sonsuzluk kavram n pek iyi bilmediklerini gözlemledim. Örne in,

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

Kuruluşumuz. Ocak 2011

Kuruluşumuz. Ocak 2011 Kuruluşumuz Ocak 2011 Hürriyet Yönetim Kurulu Başkanı Vuslat Doğan Sabancı nın çağrısıyla bir araya geldik. Kısa bir süre sonra, toplam üye sayılarıyla 100.000 e yakın kadını temsil eden 40 tan fazla sivil

Detaylı

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor

Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, Uluslararas Bilimsel Çal flma S n rlar n Geniflletiyor Prof. Dr. Mehmet Haberal, geçen ay yapt görüflmeler ve anlaflmalar sonunda Baflkent Üniversitesi nin uluslararas çal flma

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama

Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama DE/11/LLP-LDV/TOI 147 420 Firmadaki Mevcut Öğrenme Faaliyetleri 2.2. Aşama 1. Adınız: 2. İşletmenin Adı: 3. Tarih: Evet Hayır Bilmiyorum 1. Mevcut işinizde mesleki eğitim fırsatlarına erişebiliyor musunuz?

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ATILIM ÜNİVERSİTESİ KALİTE GÜVENCESİ YÖNERGESİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1 Bu Yönergenin amacı Atılım Üniversitesinin eğitim-öğretim ve araştırma faaliyetleri ile idarî

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz.

Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Olas l k Hesaplar (I) Olas l k hesaplar na günlük yaflam m zda s k s k gereksiniriz. Örne in tavla ya da kâ t oyunlar oynarken. ki kap ya üstüste birkaç kez gele atmayan tavlac görmedim hiç. fianss zl

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Faik Öztrak, Şam da Emevi Caminde namaz kılmayı hayal eden Başbakan, hava sahamızı koruyabilmek için NATO dan Patriot füzeleri istemekte, gençlerimize adam gibi ölmekten bahsetmektedir.

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ

İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İŞ CİNAYETLERİNE KARŞI MÜCADELE GÜNÜ İş Cinayetlerine Karşı Mücadele Günü nde Bodrum da bir basın açıklaması yapıldı. İMO Bodrum Temsilciliği nde yapılan basın açıklaması Bodrum İKK Genel Sekreteri Şahabettin

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi :

2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ. Anayasa nın 49. Maddesi : 2.000 SOSYOLOG İLE YAPILAN ANKET SONUÇLARINA DAİR DEĞERLENDİRMEMİZ Anayasa nın 49. Maddesi : A. Çalışma Hakkı ve Ödevi Çalışma, herkesin hakkı ve ödevidir. Devlet, çalışanların hayat seviyesini yükseltmek,

Detaylı

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm

DÖVİZ. Döviz Kurları / Pariteler DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ VERİ GÜNDEMİ. Ekonomik Notlar Makro Görünüm Teknik Görünüm DÖVİZ PİYASASI GÖRÜNÜMÜ Geçtiğimiz hafta ABD de tüketici güven endeksi beklentilerin üzerinde geriledi. ISM imalat endeksinde ise yükseliş trendinin korunduğu görülüyor. Hafta boyunca, doların güçlü seyrinin

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR

BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODRUM'A LELEG YOLU YAPILIYOR BODTO Turizm Altyapı Projelerine Devam Ediyor Bodrum Ticaret Odası nın, 2014-2017 Stratejik Planı amaç ve hedefleri kapsamında, Bodrum da turizm sezonunun uzatılması, sektörün

Detaylı

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005

Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : Bas - Ekim 2005 I B&M Prof. Dr. Erdener YURTCAN KABAHATLER KANUNU VE YORUMU stanbul 2005 Yay n No : 1610 Hukuk Dizisi : 718 1. Bas - Ekim 2005 ISBN 975-295 - 494-4 Copyright Bu kitab n bu bas s n n Türkiye deki yay n

Detaylı

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi

skandinav mesleki güvenlik ortam anketi NOSACQ-50- Turkish skandinav mesleki güvenlik ortam anketi Bu anketin amac bu i yerindeki güvenlikle ilgili görü lerinizi almakt r. Cevaplar n z bilgisayara i lenecek ve güvenilir biçimde tutulacakt r.

Detaylı

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016

2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 2016 Ocak ENFLASYON RAKAMLARI 3 Şubat 2016 Ocak 2016 Tüketici Fiyat Endeksi ne(tüfe) ilişkin veriler Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından 3 Şubat 2016 tarihinde yayımlandı. TÜİK tarafından aylık

Detaylı

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM)

Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle HIV/AIDS. Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada ve Türkiye de Güncel Verilerle /AIDS Dr. Aygen Tümer Hacettepe Üniversitesi AIDS Tedavi ve Araflt rma Merkezi (HATAM) Dünyada /AIDS Dünya Sa l k Örgütü (DSÖ)/UNAIDS taraf ndan Aral k 2010 tarihinde

Detaylı

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU

Kasım. Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU 02 Kasım Günlük Araştırma Bülteni Sabah RAPORU Williams henüz karar faiz artırımı kararı yok dedi San Francisco FED Başkanı John Williams FED in son toplantısının ardından Aralık ayından bahsetmesinin

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU

SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU SOSYAL S GORTALAR VE GENEL SA LIK S GORTASI KANUNLARI VE GERÇEKLER SEMPOZYUMU 26-27.01.2007 stanbul Üniversitesi Merkez Bina Doktora Salonu stanbul Barosu stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi STANBUL BAROSU

Detaylı

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun

Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun 141 Türkiye Büyük Millet Meclisinin Dış İlişkilerinin Düzenlenmesi Hakkında Kanun (Resmî Gazele ile yayımı : 6.4.1990 Sayı : 20484) Kanun No. Kabul Tarihi Dış ilişkiler - MADDE 1. Türkiye Büyük Millet

Detaylı

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan

www.besiktas.com.tr Günlük Kent Gazetesi 4/c'yi de kaldır!.. cümlelerine yer verildi. Basın açıklamasında özetle; Kamuda çalıştırlan 11 NİSAN 2013 0 212 260 23 60-0 212 260 52 29 %50 ye varan indirimler 4/C'lilerin eylemi TÜRK Büro-Sen öncülüğünde, 4/C'lilerin haklarının iadesi amacıyla ülke çapında eylemler düzenlenmeye başlatıldı.

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: "Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî"

Àëìàçáåê Àòàìáàåâ: Ãåíïðîêóðàòóðà áîðåòñÿ ñ êîððóïöèåé, ðàçðóøàþùåé ãîñóäàðñòâî Hцkцmette deьiшiklikler yapыldы Kazakistan Cumhurbaшkanы Nursultan Nazarbayev, hцkцmette yapыlan deьiшiklikleri onayladы. Expo 2017'ye hazыlыklarыn sцrdцьц bu dюnemde yeni bir bakanlыk kurulmasыnы kararlaшtыran

Detaylı

Araştırma Notu 15/177

Araştırma Notu 15/177 Araştırma Notu 15/177 02 Mart 2015 YOKSUL İLE ZENGİN ARASINDAKİ ENFLASYON FARKI REKOR SEVİYEDE Seyfettin Gürsel *, Ayşenur Acar ** Yönetici özeti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından yapılan enflasyon

Detaylı

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ

ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ 5899 ULUSAL VE RESMİ BAYRAMLAR İLE MAHALLİ KURTULUŞ GÜNLERİ, ATATÜRK GÜNLERİ VE TARİHİ GÜNLERDE YAPILACAK TÖREN VE KUTLAMALAR YÖNETMELİĞİ Bakanlar Kurulu Kararının Tarihi : 16/4/2012 No : 2012/3073 Yayımlandığı

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği

DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği DEVRİM KOLEKTİF DEHADIR Toplumda her gün tekrarlanan, olup biten olaylara yüzeysel bakmak yaygındır, neredeyse bir düşünce sistemi özelliği kazanmıştır. Özel mülkiyet ilişkilerine dayalı düşünce biçimi

Detaylı

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim

2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim 2050 ye Doğru Nüfusbilim ve Yönetim (TÜSİAD ve UNFPA Ortak Raporunun Değerlendirilmesi) Prof. Dr. Zafer Öztek 27 Kasım 2012 Fütürist Prof. David Passig 2050 adlı eserinde Türkiye nin 2050 yılında Dünyadaki

Detaylı

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( )

BASINDA TEKS F. TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ ( ) BASINDA TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI ve TEKST L SEKTÖRÜ (2007-2011) TEKS F TÜRK YE TEKST L, ÖRME VE G Y M SANAY fiç LER SEND KASI GENEL MERKEZ Ziya Gökalp Cad. Aydo mufl

Detaylı

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici

B ilindi i üzere; Gelir Vergisi Kanunu na 4444 say l Kanun la1 eklenen Geçici GEL R VERG S KANUNU NUN GEÇ C 55 NC MADDES UYARINCA 2003 VE 2004 YILINDA STOPAJA TAB OLMASI NEDEN YLE BEYANA TAB OLMAYAN GEL RLER N 2005 DURUMU Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü 1- G R fi B ilindi

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas

Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Atatürk ün Dünyas Cengiz Önal 64 Mustafa Kemal in Bursa da Ö retmenlere Konuflmas Han mlar, Beyler! stanbul dan geliyorsunuz. Hofl geldiniz. stanbul un fl k ocaklar n temsil eden yüce heyetiniz karfl s

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor

AR& GE BÜLTEN. Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Enflasyonla Mücadelede En Zorlu Süreç Başlıyor Ahmet KARAYİĞİT Makroekonomik göstergeler açısından başarılı bir yılı geride bıraktık. Büyüme, ihracat, faizler, kurlar, faiz dışı fazla gibi pek çok ekonomik

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş

01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş 01/01/2009 30/09/2009 DÖNEMİNE İLİŞKİN GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 9 AYLIK RAPORU BU RAPOR EMEKLİLİK YATIRIM FONLARININ KAMUYU AYDINLATMA

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence

Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi. Güncel Ekonomi Siyaset Spor Dünya Sağlık Teknoloji Magazin Bölgesel Avrupa Eğlence Seite 1 von 226 Bugün: 29 Kasım 2011 Salı Anasayfam Yap Favorilere Ekle Künye Ana Sayfa Foto Galeri Video Galeri Seri İlanlar Firma Rehberi SON DAKİKA Yazıcıoğlu Suikasti İle İlgili Bir O Yok Güncel Ekonomi

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1

Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet. Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 Proje Yönetiminde Toplumsal Cinsiyet Türkiye- EuropeAid/126747/D/SV/TR_Alina Maric, Hifab 1 18 Aral k 1979 da Birle mi Milletler Genel cinsiyet ayr mc l n yasaklayan ve kad n haklar n güvence alt na alan

Detaylı

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014

REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 REFORM EYLEM GRUBU BİRİNCİ TOPLANTISI BASIN BİLDİRİSİ ANKARA, 8 KASIM 2014 Reform Eylem Grubu nun (REG) ilk toplantısı, Adalet Bakanı Sayın Bekir Bozdağ, Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Sayın Volkan

Detaylı

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu

umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu C umhurbaflkan iken, Kendi ste iyle Kimya Ö rencisi Oldu Çankaya Köflkü nde Cumhurbaflkan smet nönü, 1942 y l nda hergün sabah akflam büyük bir dikkat ve merakla Hitler in Rusya topraklar ndaki ilerlemesini

Detaylı

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI]

BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] BBY 310 BİLGİ SİSTEMLERİ TASARIMI TASARIM PLANI ÖDEVİ [HİLAL ŞEKER& GÜLÜMCAN KAYI] Türk Kütüphaneciler Derneği (TKD) resmi web sitesinin (http://www.kutuphaneci.org.tr) bilgi mimarisi açısından daha önce

Detaylı

Araştırma Notu 11/113

Araştırma Notu 11/113 Araştırma Notu 11/113 29 Nisan 2011 MİLLETVEKİLİ DAĞILIM SENARYOLARI VE YENİ ANAYASA Seyfettin Gürsel 1 Yönetici Özeti 12 Haziran milletvekili seçimlerinden çıkacak yeni TBMM nin bileşimi sadece iktidarı

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz.

RAPORU HAZIRLAYANLAR: Azime Acar & Ender Bölükbaşı. Filistin ile yatıp, Gazze ile kalkıyoruz. - Günlük siyaset acının üstünü nasıl örter? - Gazze yi ve Filistin i içselleştirmek yerine farz olarak görenlerin destansı trajik hali - BM Genel Sekreteri, AKP Kadın Kolları ve Hrant Dink Ortak paydası

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

İZMİR TİCARET ODASI MECLİS TOPLANTISI 28.01.2015 Ekrem DEMİRTAŞ İzmir Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı 2015 yılının ilk ayını geride bıraktık OCAK Suriye deki iç savaş IŞİD terör örgütünün saldırıları

Detaylı

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan

En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan Gizli Duvarlar En az enerji harcama yasas do an n en bilinen yasalar ndan biridir. Örne in, A noktas ndan yay lan fl k B noktas na gitmek için sonsuz tane yol aras ndan en az enerji harcayarak gidece i

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

YARGITAY 2. HUKUK DA RES

YARGITAY 2. HUKUK DA RES YARGITAY 2. HUKUK DA RES 2674 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 6 Y l 2007 YARGITAY 2. HUKUK DA RES E: 2005/20742 K: 2006/5715 T: 18.04.2006 M RASÇILIK SIFATI M RASIN NT KAL ZAMAN YÖNÜNDEN UYGULANACAK

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi.

ç kar lmas için çal flt klar n ifade eden Türk, Her geliflinizde Baflkent OSB nin sürekli de iflti ini göreceksiniz dedi. 4 Ankara- Baflkent OSB, bir ilk i daha gerçeklefltirdi. Kooperatif olarak örgütlenip, daha sonra organize sanayi bölgesine dönüflen OSB ler aras nda genel kurulunu yapan ilk kurulufl oldu. Sanayi ve Ticaret

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN

SOSYAL ŞİDDET. Süheyla Nur ERÇİN SOSYAL ŞİDDET Süheyla Nur ERÇİN Özet: Şiddet kavramı, çeşitli düşüncelerden etkilenerek her geçen gün şekillenip gelişiyor. Eskiden şiddet, sadece fiziksel olarak algılanırken günümüzde sözlü şiddet, psikolojik

Detaylı

YARGITAY 7. HUKUK DA RES

YARGITAY 7. HUKUK DA RES YARGITAY 7. HUKUK DA RES 2260 STANBUL BAROSU DERG S Cilt: 81 Say : 5 Y l 2007 YARGITAY 7. HUKUK DA RES E: 2006/1028 K: 2006/1293 T: 24.04.2006 T CARET HUKUKU T CAR DAVA KAVRAMI HAKSIZ EYLEMDEN DO AN DAVA

Detaylı

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i

Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti Program ve Tüzüklerin Feminist Perspektiften Değerlendirilmesi i Parti içi disiplin mekanizması (cinsel taciz, aile içi şiddet vs. gibi durumlarda işletilen) AKP CHP MHP BBP HDP Parti içi disiplin

Detaylı

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor!

Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dikkat! ABD Enerji de Yeni Oyun Kuruyor! Dursun YILDIZ topraksuenerji 21 Ocak 2013 ABD Petrol İhracatçısı Olacak. Taşlar Yerinden Oynar mı? 1973 deki petrol krizi alternatif enerji arayışlarını arttırdı.

Detaylı

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir.

31.12.2011-31.03.2012 tarihleri arasında fon getirisi -%1,41 olarak gerçekleşirken, yönetici benchmarkının getirisi -%0,60 olarak gerçekleşmiştir. GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU DIŞ BORÇLANMA ARAÇLARI (EUROBOND) EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2012 YILI 3 AYLIK FAALİYET RAPORU 1.- Ekonominin Genel durumu Dünya ekonomisi genel olarak 2011

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor

Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınları Anlamak Erkeklere Düşüyor Kadınların Yaşam Koçu Tuğba Güneş, kadına şiddetti ortaya çıkaran nedenleri ortadan kaldıracak önlemler alınması gerektiğini söyledi. Kahramanmaraş ın tek yaşam ve wellness

Detaylı

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK!

33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! 33. BÖLÜM İLK VE SON SORUŞTURMA İNŞAAT SAHİBİNE PARA CEZASI İNŞAATA YIKIM KARARI VE BU KARARIN İPTALİ SUÇLAMA; KARARA İTİRAZ ETMEMEK! ANLAMSIZ BİR TAVIR YARGILANMA GEREĞİ YOK; DOSYA KAPANIYOR 394 395 33.

Detaylı

Çocuklar için sa l kl bir dünya

Çocuklar için sa l kl bir dünya Federal Almanya Aile, Yafll lar, Kad nlar ve Gençlik Bakanl Çocuklar için sa l kl bir dünya BM Çocuk Haklar Anlaflmas ve BM Giriflim Plan Önsöz Çocuklar n ve gençlerin Almanya da haklar oldu unu biliyor

Detaylı

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s

Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s Dördüncü K s m: Gerçel Say lar Yap s 331 13. Gerçel Say lar Kümesi Nihayet gerçel say lar tan mlayaca z. Bir sonraki bölümde gerçel say lar üzerine dört ifllemi ve s ralamay tan mlay p bunlar n özelliklerini

Detaylı

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun

Genel Yay n S ra No: 178 2010/20. Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 178 2010/20 ISBN No: 978-605-5614-56-0 Yay na Haz rlayan: Av. Celal Ülgen / Av. Coflkun Ongun Tasar m / Uygulama Referans Medya ve Reklam Hiz. Ltd. Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı