(FCT) MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU. Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "(FCT) MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU. Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz."

Transkript

1 MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU MULTIcell SABÝT GSM TERMÝNAL (FCT) KULLANMA KILAVUZU Multicell sabit GSM Terminali seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu Multicell sabit GSM terminal özelliklerini öðreterek cihazýnýzý daha verimli kullanmanýz ve dolayýsýyla haberleþmenizi en iyi þekilde gerçekleþtirirken haberleþme masraflarýnýzý en aza indirebilmek amacýyla hazýrlanmýþtýr. Multicell sabit GSM Terminali üretim hatalarýna karþý 2 sene süre ile garantilidir. MULTÝTEK bu dökümanda belirtilen Multicell sabit GSM terminal özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. ELEKTRONÝK SANAYÝ VE TÝC. LTD. ÞTÝ. MULTÝTEK Elektronik Sanayi ve Tic. Ltd. Þti. Merkez: Kemerdere Köroðlu Sk. No.29 Dudullu Ümraniye/ÝSTANBUL Tel: (0216) (PBX) Fax: (0216) Ýst Blg. Müd: Meþrutiyet Cad. Merkez Apt. No. 198/1 Þiþhane/ÝSTANBUL Tel: (0212) (PBX) Fax: (0212) Ank. Blg. Müd: Sanayi Cad. Ortak Han No:31 Kat:4 Ulus/ANKARA Tel: (0312) (PBX) Fax: (0312) Ýzm. Blg. Müd: 1362 Sok. No. 55 D. 14 Yemiþçi Ýþ Haný Çankaya/ÝZMÝR Tel: (0232) (PBX) Fax: (0232) Adn. Blg. Müd: Tepebað M. Cemal Gürsel C. Doðrular Ýþ Haný N.31 K.4 Adana Tel: (0322) (PBX) Fax: (0322) Doc.multicell

2 ÝMALATÇI UYGUNLUK BEYANI Üreticinin Ýsmi Üreticinin adresi Multitek Elektronik San.ve Tic.Ltd.Þti. Kemerdere Köroðlu Sk.No:25 Dudullu/Ümraniye/ ÝSTANBUL TÜRKÝYE ÝÇÝNDEKÝLER 1. Genel ÜRÜN TANIMI : MULTITEK SABÝT GSM TERMÝNALÝ (FCT) MODEL ÝSMÝ : MULTICELL FCT 2. Yer seçimi 3. Montaj 4. Baðlantýlar ve durum gösterge Radio&Telecommunications Terminal Equipment directive 1999/5/EC in gerekli direktiflerini ve bu direktif içinde aþaðýda verilen standartlara uygunluðunu beyan eder. Article 3.1a :Comply with EN Article 3.1b :Comply with EN , EN ýþýklarý ve açýklamalarý 5. Sisteme ilk enerji verme ve çalýþtýrma 6. Konuþma ses seviyesini ayarlama 7. 12/16 KHz ücretlendirme sinyali Nisan 6,2005 Ýstanbul,Türkiye Ýmza ve kaþe Direktör. 8. Programlama kodlarý 9. FCT Cihazýnýn Bakýmý ve Onarýmý 10. Teknik parametreler 3 4

3 1. GENEL: MULTICELL FCT CÝHAZI GENEL TANITIM MULTÝCELL cihazý standart telefon veya PBX santral üzerinden GSM mobil þebekesine baðlantý imkaný veren bir cihazdýr. Uygulamada sabit telefon (PSTN) dan GSM þebekesine yapýlan görüþme GSM'den GSM'e yapýlan görüþmeden daha pahalý olduðundan MULTICELL cihazý GSM þebekesine doðru yapýlan görüþmelerde %50ye varan tasarruf saðlar. Cihaz vasýtasýyla PC üzerinden SMS gönderilmesi mümkündür. (opsiyonel). Cihaz PBX santrallarýn harici hattýna Telekom hattý gibi baðlanýr (FXS). Ýstenirse PBX santralýn robot operatör özelliðini de kullanarak GSM þebekesinden arayan birinin doðrudan dahili abonelere ulaþmasý saðlanabilir. Cihazýn Özellikleri: 900/1800 MHZ GSM standartlarýna uygundur. Ses ve data haberleþmesi yapabilir. Çaðrýnýn baðlanma fazlarý ve sinyal seviyesi cihaz üstündeki LED lerden takip edilebilir. Cihaz 12 veya 16 KHz kontör ücreti üretebilir. (Ücretlendirme kontör bilgisi gelen GSM þebekelerde cihaz PBX tarafýna 12/16 KHz sinyal gönderebilir. Ücretlendirme kontör bilgisi gelmezse cihaz 12/16 KHz sinyal üreterek sanal ücretlendirme yapabilir). Duvara monte edilebilir. Anteni üstündedir. Telefona standart RJ11, PC nin COM (RS232C) portuna RJ45 konnektörü ile baðlanýr. Besleme adaptörü 220VAC / 9VDV, 1 A dir. 3. MONTAJ: Cihazýn kutusu ile beraber gelenler aþaðýdadýr. Cihazý monte etmeden önce bunlarý kontrol edin. Eksik varsa cihazý aldýðýnýz yere iade edin. 1. Multicell Cihazý V adaptörü (2 metre uzun kablosu ile) 3. Sabit anten 4. 3 metre uzunluðunda iki ucu jaklý telefon köken kablosu 5. Kullanma klavuzu 6. Garanti belgesi 7. 2 adet dübel ve vida Cihazýn Montajý: 3.1 Cihazý monte edeceðiniz yere, kutunun içinden çýkan dübel ve vidalar için montaj deliklerini açýn ve bunlarý yerleþtirin. Montaj deliklerine ölçü almak için hareketli tutturucuyu cihazýn arkasýndan çýkarýp ölçü alabilirsiniz. Hareketli tutturucu Anten konnektörü 2. YER SEÇÝMÝ: Yanýcý, patlayýcý sývý ve gazlarýn bulunduðu ortama cihazý monte etmeyiniz. Cihaz bu tür yerlerden en az 15 metre uzakta olmalýdýr. Montajýn yapýlacaðý yer temiz, tozsuz olmalý, cihaz güneþ ýþýðýna maruz kalmamalýdýr. Multicell etrafýna yaydýðý yüksek frekanslý radyo sinyallerinden etkilenebilecek cihazlardan en az 3 metre uzaklýkta, 2 metre yükseklikte olacak bir mesafede montajý yapýlmalýdýr. Cihaz GSM þebekesinin kapsama alanýna dahil olabilmesi için þebeke sinyalini kolay alabileceði yerlere monte edilmelidir. Örneðin, bodrum kat yerine üst katlara montajý gibi. Cihaz besleme ve telefon kablosunu antenin yanýndan geçirmeyiniz. Bu durum konuþma esnasýnda gürültüye sebep olabilir. 5 Þekil Montaj yeri belirlendikten sonra cihazýn sað tarafýnda görülen yarýkta bulunan SIM kartý yuvasýný, yaylý sarý renkli mekanizmayý ittirerek açýn. SIM kartý yuvasýný çýkarýn, cihazýnýzýn baðlanacaðý GSM operatöre ait satýn aldýðýnýz SIM kartýný þekil 2 de gösterildiði gibi SIM kart kýzaðýna yerleþtirin ve cihaza geri takýn. Dikkat: Enerji altýnda SIM kartýný takýp çýkartmayýnýz. SIM kartýnýn saðlam olduðunu cep telefonunuzda test edip, pin kod numara sorgulamasýný iptal ettikten sonra FCT cihazýna takýnýz. 6

4 Sim kart kýzaðý Þekil Anteni cihaz üstündeki yerine vidalayýnýz. 3.4 Cihaz monte olacak yere asýnýz. Sim kart 4.2 Adaptör soketi: Cihaz ile birlikte verilen adaptör baðlantýsý yapýlýr. Sisteme enerji vermede kullanýlýr. 4.3 Seri Arabirim (opsiyonel): Bu soket vasýtasý ile PC baðlantýsý gerçekleþtirilir. Baðlantý ile PC üzerinden cihazýn Programlanmasý, SMS gönderilmesi mümkündür. PC baðlantýsý ayný zamanda yapýlan konuþmalarla ilgili detaylý konuþma bilgilerinin (ücret, aranan numara vs. gibi) PC ye dökülmesinde kullanýlýr. 4.4 Telefon veya Santral Baðlantýsý: Þekil 3'te gösterilen telefon soketi vasýtasýyla cihazýn telefon veya santral dýþ hattýna baðlantýsý saðlanýr. Cihaza baðlanacak telefon/santral cihazý DP veya MF telefon olabilir. 4.5 Durum Gösterge ýþýklarý ve açýklamalarý: Þekil 3. Cihazýn alttan görünümü Cihaz üstündeki led Þebeke sinyal maksimum seviye ledi (Level 3) Þebeke sinyal orta seviye ledi (Level 2) Telefon Soketi Seri arabirim Soketi 3.5 Cihaz ile birlikte verilen telefon kablosunun bir ucunu Multicell cihazýna, diðer ucunu santral harici hattýna veya telefon makinasýna irtibatlandýrýnýz. 3.6 Þekilde gösterilen adaptör soketine cihazýn adaptör jakýný yerleþtirin ve adaptörü 220V pirizine takarak cihaza enerji veriniz. 5 saniye sonra þebeke arama ledleri yanmaya baþlayacaktýr. Þebeke baðlantýsý gerçekleþince seviye gösterge ledleri sinyal seviyesine göre yanacaktýr. 4. BAÐLANTILAR, DURUM GÖSTERGE IÞIKLARI VE AÇIKLAMALARI: 4.1 Anten Konnektörü: Adaptör Soketi Þekil 1 de gösterilen anten konnektörüne cihaz ile birlikte verilen anten vidalanýr. 7 Level 3 GSM Þebekesinden en yüksek seviyede sinyalin alýndýðýný gösterir. Eðer led sönükse alýnan sinyal en yüksek deðildir. Level 2 Þebeke sinyal minimum seviye ledi (Level 1) Meþgul durum ledi (telefon açýk/kapalý) GSM Þebekesinden orta seviyede sinyalin alýndýðýný gösterir. Eðer led sönükse alýnan sinyal zayýftýr. 8

5 Level 1 GSM Þebekesinden zayýf seviyede sinyalin alýndýðýný gösterir. Ancak yine de cihazýnýz düzgün çalýþabilir. Eðer led sönükse sistemin hiç sinyal alamadýðýný gösterir ve bu durumda FCT cihazý ilk enerji verildiðinde olduðu gibi þebeke sinyalini aramaya baþlayacaktýr. Þebeke sinyalini ararken sinyal seviyesini gösteren ledler yanýp sönecektir. Bulunduðunda ledler sabit yanacaktýr. Sinyalin çok zayýf olduðu durumlarda cihaz yerini deðiþtirmeniz gerekebilir. Ledlerin diðer anlamlarý: Meþgul durum ledi yanýyorsa cihaza baðlý telefonun açýk veya santralýn dýþ hattýnýn alýndýðýný gösterir. Led sönükse (hook on) telefon veya santralýn dýþ hattýnýn kapalý olduðunu gösterir. Tek baþýna Level 3 ledi yanýp sönüyorsa FCT cihazýna sim kartý takýlmamýþ olduðunu gösterir Level 3 ve Level 2 ledi birlikte yanýp sönüyorsa FCT cihazýna takýlan sim kartýnýn pin kodunun iptal edilmediðini gösterir. Led 1 Led 2 Led 3 Led 4 LED'lerin Anlamý Sim kartý takýlý deðil Pin kod no soruyor Tek baþýna yanýp söner Led1 ve Led2 birlikte yanýp söner Konuþma esnasýnda veya sukunetle Gelen anten sinyalinin þiddetini gösterir. Üçü yanýyorsa en kuvvetlidir. Telefonun açýk (hook off) / kapalý (hook on) olduðunu gösterir 5. SÝSTEME ÝLK ENERJÝ VERME VE ÇALIÞTIRMA: 5.1 Cihaza ilk enerji verildiðinde þebeke sinyal seviye ýþýklarý sýrayla yanýp sönecektir. Bu durum þebeke sinyalini alýncaya kadar devam eder. Þebekeye baðlanýnca sinyal seviyesine göre ilgili led ler yanýk kalacaktýr. 5.2 Cihaza baðlý santral dýþ hattý veya telefondan düz çevir sesi alýnýrsa cihaz aramaya ve programlanmaya hazýrdýr. Düz çevir sesi yerine kesik kesik ton duyulursa sistemin henüz GSM þebekesine baðlanamamýþ olduðunu gösterir Telefon aramasý yapabilmek için ahize kaldýrýlýr veya santralýn dýþ hattýna çýkarak Multicell FCT nin çevir sesi alýnýr. Aranacak numara tuþlanýr, çalýyor tonu duyuluyorsa karþý taraf telefonu açtýðýnda görüþme gerçekleþir. Eðer aranýlan telefon meþgul ise o zaman meþgul tonu duyulur 5.4 Dýþarýdan gelen çaðrýlardan Multicell'e baðlý olan santral dýþ hattý veya telefon makinesinin zili çalar. Telefonu açýp görüþmeye baþlayabilirsiniz. 6. KONUÞMA SES SEVÝYESÝNÝ AYARLAMA: 6.1 Konuþma esnasýnda gelen ses seviyesini sadece o konuþma için arttýrmak mümkündür. Bunun için konuþma esnasýnda 9 tuþuna bir saniyeden uzun basmak gelen ses seviyesini bir kademe arttýrýr. Ses yükselme 4 kademelidir. Her 9 tuþuna 1 sn den uzun basýþ gelen ses seviyesini bir kademe arttýrýr. Konuþma bitip telefon kapatýldýðýnda konuþma seviyesi baþlangýç konumuna döner. 6.2 Ýstenirse gelen ses seviyesini bütün konuþmalar için sabit olacak þekilde arttýrmak/azaltmak mümkündür. Bu deðiþiklik 7 seviyelidir. Bu özellik cihazý programlayarak yapýlýr (Multicell cihazýnýn programlanmasý kýsmýna bakýnýz). 6.3 Giden ses seviyesini programla sabit olarak deðiþtirebilirsiniz. Bu deðiþiklik 7 seviyelidir. (Multicell cihazýnýn programlanmasý kýsmýna bakýnýz) /16 KHZ ÜCRETLENDÝRME SÝNYALÝ: Multicell cihazý, GSM konuþmasý baþladýðýnda, 12 veya 16 KHz veya Polarity Reversal sinyalini baðlý bulunduðu telefona veya santarala gönderir. Eðer GSM þebekesi ücretlendirme sinyali gönderirse cihazda bunu tekrar eder. Ancak GSM þebekesi ücretlendirme sinyali göndermezse Multicell aþaðýdaki þekillerde ücretlendirme sinyali üretir. a) Ücretlendirme sinyali hiç üretilmez. b) Sadece konuþmaya baþlandýðýnda bir adet ücretlendirme sinyali üretilir. c) Konuþmaya baþladýðýnda ve programlanabilen aralýklarla ücretlendirme sinyali üretilir. (cihaz baþlangýç konumunda 6 sn aralýklarla 12 KHz ücretlendirme sinyali üretir). Ücretlendirme sinyali programlanmasý için 8. bölümdeki programlama kýsmýna bakýnýz. 8. MULTICELL CÝHAZININ PROGRAMLANMASI: 10

6 Bunun için cihazýnýza; a) Telefon baðlýysa doðrudan programlama kodunu çeviriniz. b) Santral baðlýysa, önce Multicell'in baðlý bulunduðu harici hatta çýkýnýz, ondan sonra programlama kodunu çeviriniz. Not: Programlama kodunun þebekede tesadüfen kullanýldýðý durumlarda program kodu koduna çevrilebilir. (8.6 programlama kýsmýna bakýnýz.) Ancak baþlangýç programlama kodu dir. Programlama kodunu bir kere çevirdikten sonra cihaz kapatýncaya kadar programlama modunda kalýr ve arka arkaya kodlarý çevirebilirsiniz. Girdiðiniz program bilgileri tekrar deðiþtirmediðiniz sürece, enerji kesilmesi durumlarý dahil sabit kalýr. 8.1 Duyduðunuz ses seviyesinin ayarý: Gerekenden fazla dijit için programlarsanýz son rakkamdan sonra cihazýnýz yaklaþýk 8 saniye bekler ve baðlantýyý yapar. Gerekenden az dijit için programlarsanýz daha numarayý çevirmeyi bitirmeden cihaz baðlantýyý yapmaya çalýþýr ve GSM network hata sinyali verir. Eðer yurt içi numaralama planý sabit dijit sayýsýnda deðilse, programa gerekli maksimum sayýyý girmek gerekir /16 KHz ücretlendirme modunun seçimi: a) Ücretlendirme þeklinin programlanmasý: 05X X:0 Ü cretlendirmesi nya li hi ç üretilmez 1 Sinyal sadece konuþma baþladýðýnda üretilir. 2 Konuþma baþladýðýnda ve programlanan zaman aralýðýnda sinyal üretir. (baþlangýç durumu 6sn de bir sinyal üretir). 01X tuþlayýnýz. X: 17 (baþlangýç 4 tür) Duyduðunuz ses seviyesinin 7 kademeli olarak azaltabilir veya arttýrabilirsiniz. Baþlangýç deðeri 4 tür. Arttýrmak için 7 ye doðru sayýyý arttýrýnýz. Azaltmak için 1 e doðru sayýyý küçültünüz. 8.2 Giden sesinizin ayarý: 02X tuþlayýnýz. X:17 (baþlangýç 4 tür) Karþý tarafa giden sesinizin seviyesini 7 kademeli olarak azaltabilir veya arttýrabilirsiniz. Baþlangýç deðeri 4 tür. Arttýrmak için 7 ye doðru sayýyý arttýrýnýz. Azaltmak için 1 e doðru sayýyý küçültünüz. b) 12/16 KHz ücretlendirme sinyal aralýðýnýn programlanmasý: 06XXX XXX: arasý bir sayý (baþlangýç 60 karþýlýðý 6sn) XXX iki sinyal arasýndaki zamanýn 100 milisaniye üzerinden deðeridir. Örneðin cihazýn 12 saniyede bir kontür atmasýný istiyorsanýz, 12sn=12000ms için 1200/100=120 rakkamýný XXX yerine programlamanýz gerekir. c) Ücretlendirme sinyalinin seçimi: Ücretlendirme olarak 12 veya 16 KHz sinyali seçilebilir. 8.3 Cihazý fabrika baþlangýç yönüne döndürme: 03 tuþlayýnýz. 07X X:0 12 KHz (baþlangýç) 1 16 KHz 2 Polarity Reversal 8.4 Yurt içi aramalardaki dijit sayýsýnýn programlanmasý: 8.6 Multicell programlama kodunun deðiþtirilmesi: 04XX tuþlayýnýz. XX:0815'e kadar (baþlangýç 11) Bu 0 da dahil olmak üzere yurt içi aramalardaki toplam dijit sayýsýdýr. Yurt içi aramalarda çevirilecek dijit sayýsý aramayý hýzlý yapmak açýsýndan önemlidir. Cihazýn programlama kodu tesadüfen telefon þebekesi tarafýndan kullanýlýyor olabilir ve bu sorun teþkil edebilir. Bunu önlemek için cihazýn programlama kodunu deðiþtirmek mümkündür: X X:7 Programlama kodu (baþlangýç) 9 Programlama kodu 09999

7 8.7 UMTH ( Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri) Modu : 09X X: 0 FCT Standart Moddadýr (Baþlangýç). (FCT Çevrilen Numaralarý Gönderir) 1 FCT UMTH Modundadýr. Multicell cihazýnýn UMTH (Uzak Mesafe Telefon Hizmetleri) operatörleri ne ucuz arama yapmak için kullanýlmasý mümkündür. Bu tip aramalar genelde numarayý aramadan önce operatör ulaþým kodunun ve varsa PIN Kodunun çevrilmesini gerekli kýlar. Multicell cihazý UMTH moduna programlandýðýnda önce bu numaralarý çevirir ardýndan aranacak yerin numarasýný gönderir. 10. TEKNÝK PARAMETRELER: GSM GSM network tipi GSM 900 / 1800 SIM kartý Plugin 3V Transmiter power 2W Recevier duyarlýlýðý 104 dbm Anten Parametreleri: Frekans 900 / 1800 MHZ Empedans 50R Güç 2W Ulaþým ve (varsa) PIN numarasýnýn girilmesi: 10 nnn... n * n... ulaþým kodu * yýldýz tuþu Besleme Voltajý: Adaptör Tüketim 220V AC+%10,50 veya 60Hz / 9VDC 1A Max 5 VA 8.8 CLIP / CLIR özelliðinin programlanmasý : 11X X : 0 CLIP ( FCT numarasý görünür ) (Baþlangýç) 1 CLIR (FCT numarasý gözükmez ÖZEL NUMARA) Eðer FCT nin numarasýnýn görünmesini istemiyorsanýz bu programý girmeniz gerekir. 8.9 SIMLOCK özelliði ( FABRÝKA AYARLI ): Bazen FCT cihazýnýn sadece bir GSM operatörüne hizmet etmesi istenebilir. Bu özellik sipariþ sýrasýnda fabrikada ayarlanýr. 8.9 FCT Cihazýnýn Bakým ve Onarýmý: Cihaz normalde peryodik bakýma ihtiyaç duymaz. Arýza olduðunda en yakýn servis istasyonuna baþvurmanýz gerekir. Önceden telefonla bilgi almanýz size zaman kazandýrabilir. Telefon (PBX) Baðlantýsý: Baðlantý tipi Konnektör Akým Çevirsesi frekansý Çevirme þekli Zil voltajý Zil empedansý PC Seri Baðlantýsý: Baðlantý tipi Konnektör Data Hýzý Boyutlarý: 150X65X75 mm Aðýrlýðý : 380 gr 2 tel (FXO) RJ11 (6P/2C) Max 500 ma 425 Hz+10 DTMF/DP 70V RMS 25Hz 410 Kohm RS232C RJ45 (8P8C) 9600 baud 13 14

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI

MULTICELL. GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU GÜVENLÝK UYARILARI MULTICELL GSM SABÝT TELEFON KULLANMA KILAVUZU ve GARANTÝ BELGESÝ 1 2 GÜVENLÝK UYARILARI Cihazýnýzýn ve sizin güvenliðiniz açýsýndan bazý güvenlik kurallarýna uyulmasý gerekmektedir. 1. Kullaným kýlavuzunu

Detaylı

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR 2. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR2 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 2 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR2

Detaylı

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU

STAR1. TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR1 TELEFON SANTRALI MONTAJ ve KULLANIM KILAVUZU STAR 1 Elektronik Telefon Santralýný seçtiðiniz için teþekkür ederiz. Bu kullanma kýlavuzu, STAR1 santrallarýnýn

Detaylı

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3

Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu. Montaj, Programlama ve Kullaným Kýlavuzu V 001 3 2 V 001 3 4 MS 26S MPK- V002 26/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. V 001 5 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým:...5

Detaylı

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU

TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU TESAN TD 225 DECT KULLANIM KILAVUZU KULLANIMDA UYULMASI GEREKEN KURALLAR: Cihazýnýzý kullanmadan önce ''TANITMA ve KULLANMA KILAVUZUNU'' dikkatlice okuyunuz. Cihazýnýzý ýsý kaynaklarýndan uzak tutunuz.

Detaylı

38 S 48 48 S 128 128 S

38 S 48 48 S 128 128 S VM VM VM VM VM VM 38 S 48 48 S 128 128 S MS SRÝSÝ ROOT OPRATÖR V SSLÝ MSAJ MODÜLÜ 04/2004 TKNÝK TANITIM ve KULLANIM KILAVUZU Sayýn Müþterimiz, Firmamýza ve ürünlerimize göstermiþ olduðunuz ilgi ve güvene

Detaylı

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001

Montaj ve Programlama Kýlavuzu. Montaj ve Programlama Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 48 MPK- V002 04/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER MONTAJ BÝLGÝLERÝ :...5 Tanýtým

Detaylı

24 HM Hermetik Monotermik Kombi KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ

Detaylı

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001

Kullaným Kýlavuzu. Kullaným Kýlavuzu V 001 2 3 4 MS 128 KK- V003 13/04/2001 KAREL bu dokümanda belirtilen sistem ve aksesuar özelliklerinde önceden haber vermeden deðiþiklik yapma hakkýna sahiptir. 5 6 ÝÇÝNDEKÝLER SÝSTEM ÖZELLÝKLERÝ:...9 Sistem

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER GÝRÝÞ GARANTÝ VE SERVÝS SEMBOLLER EMNÝYET KURALLARI VE UYARILAR ÜRÜN Genel Özellikler Ürün Notasyonu Teknik Özellikler AMBALAJ MONTAJ Cihaz için Montaj Yerinin Seçimi Duvara Asýlmasý BAÐLANTILAR

Detaylı

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI

HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI KULLANMA KILAVUZU HS 103 EV TIPI KABLOSUZ ALARM SISTEMI 1. SÝSTEMÝN PARÇALARI HS 103 Öðretme Butonu Dahilî Besleme POWER ON/OFF HS 103 W Sabotaj Butonu Power Led Montaj Deliði Sabotaj Butonu Montaj Deliði

Detaylı

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ

electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ TEKNÝK ÖZELLÝKLERÝ R electrosec www.electrosec.com GD-USB GSM DIALER, FCT, GPRS ve TOPLU SMS ATMA CÝHAZI KULLANIM KILAVUZU ÖZELLÝKLERÝ PTT veya GSM hattý üzerinden kesintisiz AHM (Alarm Haberalma Merkezi) baðlantýsý GPRS

Detaylı

Digital 24 kw Bacalý Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( bitermik model ) 24 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) 28 kw Hermetik Kombi ( monotermik model ) KULLANMA VE MONTAJ KILAVUZU ÝÇÝNDEKÝLER

Detaylı

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu

Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu Merkezi Kumanda TCB- SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ALARKO CARRIER . TOSHIBA Merkezi Kumanda TCB-SC642TLE Kullaným ve Montaj Kýlavuzu ÝÇÝNDEKÝLER 03 GÝRÝÞ 04 Garanti ve Servis 05 KULLANIM KILAVUZU

Detaylı

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý

EZM-9935 96x96 DIN 1/4 Programlanabilir Zamanlayýcý. EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli Programlabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96x96 DIN 1/4 rogramlanabilir Zamanlayýcý EZM-9935 96 x 96 DIN 1/4 Üniversal Giriþli rogramlabilir Zamanlayýcý - 6 Dijit roses (V) ve 6 dijit () deðeri göstergesi - Tek li çalýþma -, ause ve giriþleri

Detaylı

Kablosuz ADSL2+ VoIP Modem (2 VoIP Hattý, 4 Ethernet, 1 USB Host, PSTN yedeði) WAV-275 Bu doküman AirTies Kablosuz Ýletiþim Sanayi ve Dýþ Ticaret A.Þ. tarafýndan hazýrlanmýþ olup, tüm haklarý saklýdýr.

Detaylı

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský

Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu. 9355430 3. Baský Nokia 30 GSM Connectivity Terminal Modem kullaným kýlavuzu 9355430 3. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere TME-3 ürününün aþaðýdaki yönetmeliðin

Detaylı

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV

FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV / Battery Charging Systems / Welding Technology / Solar Electronics FRONIUS IG 15 / 20 / 30 / 40 / 60 / 60 HV TR Kullaným kýlavuzu Þebeke baðlantýlý fotovoltaik tesisler için inverter 42,0410,0833 008-31032015

Detaylı

KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI

KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI ORIENT KABLOSUZ SES YAYIN ALICI CÝHAZI CR 105R VHF CR 115R UHF KULLANMA KILAVUZU ORIENTAL ELEKTRONÝK LTD. ÞTÝ. KABLOSUZ ÝLETÝÞÝM SÝSTEMLERÝ ÜRÜNÜN AMAÇLANAN KULLANIM ÞEKLÝNE ÝLÝÞKÝN DUYURU; Bu ürün simplex

Detaylı

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu

DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV. (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu DUVAR TÝPÝ KLÝMA - 53HQV (Ýç ünite 42HQV + Dýþ Ünite 38VYX) Kullaným Kýlavuzu . Kitap Revizyon Tarihi:050705 Kitap Baský Tarihi: 050705 Kitap Revizyon No: 1 CARRIER Duvar Tipi Klima SilenTECH- 53HQV Kullaným

Detaylı

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140

Teknik veriler. Türkçe. Türkçe. KOC numarasý 18127. Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Teknik veriler KOC numarasý 18127 Dýþ hava duyar eleman KOC numarasý (opsiyon) 18140 Akým Minimum kablo kesýti 1,5 mm 2 beslemesi iki kablolu kutupsuz düsük (zayif) voltaj baðlantýsý ile UBA-4000 Oda kumandasý

Detaylı

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG

TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TransPocket 2500 / 3500 TransPocket 2500 / 3500 RC TransPocket 2500 / 3500 TIG TR Kullanim kilavuzu Yedek parça listesi Elle Kaynak Güç Kaynagi 42,0426,0041,TR 03/2011 Sayýn okuyucu Giriþ Bize karþý duymuþ

Detaylı

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000

DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 DECT TELEFON KULLANIM KILAVUZU GDT 1000 tr en TÜRKÇE İÇİNDEKİLER 2 2-4 İÇİNDEKİLER 5-7 GÜVENLİK BİLGİLERİ 5 Uyarılar: 6 Ambalaj İçin Uyarı! 6 WEEE Elektronik Atıkların Bertarafı: 7 Yasaklı Madde Kullanımının

Detaylı

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler

Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ. Ýçindekiler Kullanma Kýlavuzu ÇAMAÞIR MAKÝNESÝ Türkçe Ýçindekiler Montaj, 2-3 Ambalajýn Açýlmasý ve Seviye Ayarý, 2 Elektrik ve Su Baðlantýlarý, 2-3 Ýlk Yýkama Devri, 3 Teknik Veriler, 3 Çamaþýr Makinesinin Tanýtýmý

Detaylı

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský

Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu. 9247961 1. Baský Nokia 6125 Kullaným Kýlavuzu 9247961 1. Baský UYGUNLUK BÝLDÝRÝMÝ NOKIA CORPORATION olarak biz, tamamen kendi sorumluluðumuzda olmak üzere RM-178 ürününün ilgili yönetmeliðin (Council Directive: 1999/5/EC)

Detaylı

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi

Bölüm 1: ÜRÜN TANITIMI VE ÖZELLiKLERi OCAK AOB 6028 Deðerli Müþterimiz, Beklentinizin üzerinde ürün sunmayý amaç edinen VESTEL, modern tesislerde özenle üretilen ve titiz bir kalite kontrolünden geçirilen ürünleri kullanýmýnýza sunmaktadýr.

Detaylı

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE

ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE ENDA Hamsi SERÝSÝ AC DRIVE Kolay Kullaným Kýlavuzu Özellikler V/F veya vektör kontrol Yüksek baþlangýç torku 8 kademeli hýz ayarý PNP/NPN dijital giriþ PID fonksiyonu Kopyalama ünitesi Built-in EMC filtre

Detaylı

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19

4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 4.2.02 k45me-u2-ger.fm K45 - ME, tr, A31008-H4600-A13-3-5A19 Yeni Siemens cep telefonu aldýðýnýz için size çok teþekkür ederiz. Telefonu zevk ve baþarý ile kullanmanýzý dileriz. Lütfen kendinize biraz

Detaylı

MULTİcell+ SABİT HÜCRESEL(GSM) TERMİNAL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ

MULTİcell+ SABİT HÜCRESEL(GSM) TERMİNAL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MULTİcell+ SABİT HÜCRESEL(GSM) TERMİNAL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU ve GARANTİ BELGESİ MULTIcell+ SABİT HÜCRESEL(GSM) TERMİNAL CİHAZI KULLANMA KILAVUZU Multicell+ Sabit hücresel(gsm) terminal cihazı seçtiğiniz

Detaylı

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý

ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77x35 DIN Boyutlu Soðutma Kontrol Cihazý ESM-3712-C 77 x 35 DIN Boyutlu Dijital, / Soðutma Kontrol Cihazý - 3 Dijit göstergeli - NTC giriþi veya PTC giriþi veya 2 Telli PT-100 giriþi veya 2

Detaylı