nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES"

Transkript

1 KATILIM FIRSATLARI

2 nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 21. NSAN YÖNET M KONGRES

3 KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre alan nda yap lan ankete göre, sponsor olan veya stant alan kurumlar n sa lad klar faydalar: Marka bilinirli i sa lanmas Mevcut müflteriyle iyi iliflkilerin korunmas ve devam Yeni pazarlara aç lma ve yeni müflterilere ulaflma imkan Sektördeki dinamikleri paylaflarak vizyonu geniflletme

4 GEÇEN YILLARDA NELER OLDU? KARfiILAfiTIRMALI VER LER TOPLAM KATILIM kifli kifli kifli kifli kifli SEKTÖRE GÖRE KATILIM 2012 (%) Ö renci Kamu Kamu Özel Ö renci DEMOGRAF K YAPIYA GÖRE KATILIM 2012 (%) Erkek Kadın Erkek Özel Kadın DEPARTMANA GÖRE KATILIM 2012 (%) Di er 13 K Di er ÇALIfiAN POZ SYONUNA GÖRE KATILIM 2012 (%) Di er Yönetici Di er K Yönetici

5 KATILAN SEKTÖRLER Akademi-Üniversite Bankac l k - Finans - Sigorta Biliflim Teknolojileri Dayan kl Tüketim Mallar Denizcilik E itim ve Dan flmanl k Enerji H zl Tüketim Hizmet letiflim / Telekomünikasyon nflaat Kimya ve laç Lojistik Otomotiv Perakende Reklam - Halkla liflkiler Sa l k Hizmetleri Tekstil ve Giyim Ticaret Turizm Ulaflt rma Üretim - malat KONGREDEN MEMNUN YET üzerinden 4.11 KONGRE GENEL DE ERLEND RME Kongre sonras yap lan memnuniyet anketleri sonuçlar na göre kat l mc lar; Kongre tüm yönleri ile de erlendirdi inde %97,8 i %91 i kongre s ras nda yap lan tüm etkinliklerden, %92 si paralel oturumlar n içeri inden, %93 ü kongrede yer alan konuflmac lar m zdan memnun olarak ayr lm fl.

6 TANITIM FIRSATLARI BASIN LANLARI Medya Sponsorlar iflbirli i ile minimum 30 adet bas l ilan ve PY (Popüler Yönetim) Dergisinde tan t m ve ilanlar yay nlan r. Ortalama 200 den fazla online yans ma ETK L PR DESTE Kongrenin duyurulmas ile ilgili olarak tüm bas n faaliyetlerini yürütmek üzere letiflim Dan flman koordinasyonunda tan t m yap l r. BROfiÜR VE TANITIM K TLER 3 kez toplamda duyuru gönderimi yap l r. Bas l tan t m kitleri; Sponsorluk Broflürü, 2. Duyuru ve Program, Final Program, Kongre Mini Program n içerir. INTERNET TANITIMI ve sitelerinin yan s ra, nternet letiflim Sponsoru iflbirli i ile sektörün sürekli kulland internet sayfalar nda tan t m ve ilanlar yay nlan r. E-PAZARLAMA FAAL YETLER Kurumsal ing çal flmas ile yöneticilere ve insan kaynaklar profesyonellerine yönelik gerçekleflir Kifliye 10 kez elektronik postalama yap l r. Ortalama $ Reklam Eflde erinde haber

7 SPONSORLUK KATEGOR LER

8 KONGREYE K MLER KATILIYOR E T M E itim dan flmanl Yönetim dan flmanl Üniversiteler Meslek kurulufllar ve STK lar LOJ ST K NSAN KAYNAKLARI nsan kaynaklar nsan kaynaklar dan flmanl fle al m hizmetleri Beyin avc l / Headhunting Temizlik hizmetleri Güvenlik hizmetleri Araç Filo hizmetleri Toplant ve konaklama hizmetleri Yiyecek çecek hizmetleri Sa l k ve sigorta hizmetleri REKLAM / TANITIM / ARAfiTIRMA Reklam ajanslar Halkla iliflkiler Araflt rma YAYINCILIK Yay n Yay nevleri Sektörel dergiler Görsel medya

9 ANA SPONSORLUK KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Ana Sponsor" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre DVD leri (3.000 adet) - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 2500 den fazla nsan Yönetimi profesyoneline ulaflma imkan tan yan Avrupa n n en büyük Kongresi ne Ana Sponsor olmak için ACELE ED N! 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet tam sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (12 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (20 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Ana Sponsorlar; "Ana Sponsorluk Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir. 31 A USTOS 2013 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV

10 RESM SPONSORLUK KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Resmi Sponsor" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre DVD leri (3.000 adet) - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 2012 y l n n en prestijli kongresine Resmi Sponsor olmak için EL N Z ÇABUK TUTUN! 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yarım sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (6 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (15 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Resmi Sponsorlar; "Resmi Sponsorluk Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir. 31 A USTOS 2013 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV

11 MEDYA SPONSORLU U KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Medya Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre DVD leri (3.000 adet) - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde Bu eflsiz kongreyi herkes sizinle ö rensin! Medya Sponsorumuz olun, BÜYÜK HABER LK VEREN OLMANIN GURURUNU YAfiAYIN!.. 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yarım sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (6 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (20 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Medya Sponsorlar ; Bas l Medya (Medya Sponsoru) TV Kanal (Görsel Sponsoru) Internet Medya ( nternet Medya Sponsoru) Radyo Kanal ( letiflim Sponsoru) olmak üzere 4 ayr kategoride sponsorluk kat l m yap labilir. Sektörel bazda 1(Bir) adetten fazla kat l m olabilir. MEDYA SPONSORLUK fiartlari KARfiILIKLI GÖRÜfiÜLECEKT R.

12 KONGRE SPONSORLU U KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Kongre Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre DVD leri (3.000 adet) - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde Marka de eriniz için büyük f rsat! Siz de Kongre Sponsoru olmak için HAREKETE GEÇ N! 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yarım sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (6 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (5 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Kongre Sponsorlar ; "Kongre Sponsorlar Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir. 31 A USTOS 2013 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV

13 OTURUM SPONSORLU U fiirketler taraf ndan önerilecek konu ve konuflmac lar ve / veya PERYÖN taraf ndan belirlenmifl oturumlar n sponsorlu udur. Konu ve konuflmac onaylar flirket ile beraber PERYÖN taraf ndan verilir. Bu konudaki önerinizi 31 A ustos 2013 tarihine kadar iletmenizi rica ediyoruz. KAZANACAKLARINIZ; Kongre temas yla ilgili istedi iniz konuyu, konuflmac y önerinizle beraber belirleyin, GEL N B RL KTE KONUfiALIM! 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Oturum Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre DVD leri (3.000 adet) - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 2) fiirketin Sponsor oldu u oturum için 30 kiflilik ücretsiz kat l m olana sa lan r. Kontenjan say s kadar davetli ismi adresine iletildi inde kay tlar al n r. 3) fiirket logosu sponsor olunan oturum süresince perdede yer al r. 31 A USTOS 2013 Tarihine kadar Tarihi sonras PARALEL OTURUM ANA SALON YAN SALON KDV KDV KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV *Rakamlar minimum bedel olarak belirlenmifl olup, konuflmac giderleri sponsorluk bedeline dahil de ildir KDV

14 KEYNOTE SPONSORLU U Bu konudaki önerinizi 31 A ustos 2013 tarihine kadar iletmenizi rica ediyoruz. KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Keynote Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre DVD leri (3.000 adet) - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde Vizyonu belirleyen isimleri kat l mc lar ile buluflturun! MARKANIZ Ç N DO RU SEÇ M! 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet tam sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Kongre sergi alan nda ücretsiz stant (18 m2) 4) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (25 kifli) (Kontenjandan sadece sponsor flirket çal flanlar yararlanabilirler.) 5) Keynote Sponsorlar ; "Keynote Sponsorlar Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1(Bir) adet olmak üzere kabul edilir. 6) Oturum aç l fl nda, firma yetkilisinin 3 dakikal k k sa firma sunumu yapmas veya 3 dakikal k firma tan t m filminin gösterimi 7) Keynote konuflmac n n firma yetkilisi taraf ndan sahneye davet edilmesi 31 A USTOS 2013 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV *Rakamlar minimum bedel olarak belirlenmifl olup, konuflmac giderleri sponsorluk bedeline dahil de ildir.

15 DESTEK SPONSORLU U KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Destek Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre DVD leri (3.000 adet) - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde Avrupa n n en büyük kongresine MARKANIZLA DESTEK OLUN! 2) Kongreye ücretsiz kat l mc kontenjan (5 kifli) 3) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yar m sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 4) Destek Sponsorlar ; "Destek Sponsorlar Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1 (Bir) adetolmak üzere kabul edilir. 31 A USTOS 2013 Tarihine kadar Tarihi sonras KDV KDV 2 YILLIK SPONSORLUK BEDEL ( ) KDV

16 ETK NL K SPONSORLU U KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Etkinlik Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre DVD leri (3.000 adet) - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 21. nsan Yönetimi Kongresi nde markan zla ve aktivitelerinizle var olmaya ne dersiniz? 2) Kongre Final Program Kitapç nda 1 adet yar m sayfa flirket tan t m yaz s veya flirket ilan 3) Etkinlik Sponsorlar ; - Aç l fl - Akflam Etkinlikleri (Konser, gösteri vb) - Kongre alan içerisinde aktivite (Firma, gerçeklefltirece i etkinli i PERYÖN' ün onay na sunar.) olmak üzere farkl kategorilerde sponsorluk kat l m yap labilir. Sektörel bazda 1 (Bir) adetten fazla kat l m olabilir. 4) fiirket logosu etkinli in gerçeklefltirildi i salonda program n bafl nda ve sonunda perdede yer al r. Etkinli in salonda gerçeklefltirilmemesi durumunda, flirket logosu ve firma yetkilileri taraf ndan haz rlanan görseller, ilgili mekanda ve PERYÖN taraf ndan onaylanan flekilde konumland r l r. SPONSORLUK fiartlari KARfiILIKLI GÖRÜfiÜLECEKT R.

17 H ZMET SPONSORLU U H ZMET N Z LE FARKINIZI YANSITIN! letiflim Dan flmanl Fuar Kurulum Bas l Malzeme Kongre Personel Hizmetleri Konaklama Web Sitesi Ça r Merkezi Hizmetleri Business Center Kargo-Da t m (Yurtiçi-Yurtd fl ) Kongre kramlar Kat l mc Anketlerinin Yap lmas ve De erlendirilmesi Teknoloji Deste i Kongre Merkezi Acil lk Yard m Hizmetleri Kat l mc Sigortas KAZANACAKLARINIZ; 1) fiirketin logosu afla daki alanlarda "Hizmet Sponsoru" olarak yer al r. - Kongre Duyurular (7.500 adet) - Kongre Program Kitapç (6.500 adet) - Kongre Final Program Kitapç (3.000 adet) - Kat l mc Yaka Kartlar Mini Programlar (3.000 adet) - Kongre DVD leri (3.000 adet) - Kongre ile ilgili yap lacak mailing çal flmalar nda (Haftada 3 kez x 24 hafta x minimum ) - Kongre Web Sayfas - Kongrenin tan t m n n yap ld tüm internet sayfalar - Bas n ilanlar (minimum 20 adet) - Kongre alan içerisinde yer alacak Sponsorluk Panosu - Ana ve paralel salonlarda gerçekleflen oturum aralar nda tüm sunum perdelerinde 2) Etkinlik Sponsorlar ; "Hizmet Sponsorlar Kategorisi Dahilinde" sektörel bazda 1 (Bir) adet olmak üzere kabul edilir. SPONSORLUK fiartlari KARfiILIKLI GÖRÜfiÜLECEKT R.

18 FARK YARATMA MECRALARI

19 FARK YARATMA MECRALARI 1 Kongre Çantas çine Tan t m Broflürü KDV 2 Kongre Mini Program Kiflilerin vazgeçilmezi, yanlar ndan ay rmad klar olmazsa olmazlar çantalar Tüm kongre kat l mc lar na (2.500 adet) ücretsiz olarak verilecek olan Kongre Çantas içerisinde broflürünüzle yer alabilme ve nsan Kaynaklar profesyonellerinin çantalar na girebilme imkan n kaç rmay n! Broflür büyüklü ünün 4 adet A4 sayfas n geçmeyecek flekilde olmas gerekmektedir. Broflür d fl nda tan t c materyal konulmas istenmesi halinde, materyalin ebad na göre fiyat fark oluflur. (Bu f rsat maksimum 10 firma için geçerlidir.) KDV + Maliyet Tam adet haz rlanan, kat l mc lar n kongre boyunca en iyi dostlar Kongre Mini Program Kitapç n n arkas nda ilan n z n olmas n istemez misiniz? 3 Yaka Kartı Kordoneti KDV + Maliyet Art k mobil olmak çok kolay! Biz adet yaka kart kordonetini logonuz ile üretelim, siz 3 gün boyunca görünür ve ulafl labilir olman n keyfini sürün.

20 FARK YARATMA MECRALARI 4 Kongre Çantası Kafl l kl görüflülecektir 5 Kongre DVD si Kongre Çantas yükünüzü hafifletiyor! Kat l mc lar kongre dokümanlar n çantalar n n içinde tafl rken, logonuzu kongre çantas d fl nda tafl maya ne dersiniz? Bu f rsatla, kongre için haz rlanacak adet çantaya flirket logosunun bas labilmesi olana sa lan r KDV + Maliyet 6 Yemek için bulufluyoruz! (Meet to Eat) Bu eflsiz kongreye ait sunum ve çekimlerden oluflan Kongre DVD sini haz rlay p ço altarak DVD içinde firma logonuzla yer alma f rsat n kaç rmay n. Kongre DVD si Kongre sonras nda tüm kat l mc lara da t l r. 1 firma için sa lanacak bu ayr cal k program kitapç na da eklenir. (Tan t m f rsatlar firma ile ayr ca detayland r lacakt r) Tek Gün KDV ki Gün KDV 7 Pasaport Bu ö le kimselere söz vermeyin çünkü hep beraber yemekte bulufluyoruz! Ö le yeme ine sponsor olan kat l mc lar, network yapmak için cesaretlendirin. Yeme in yenilece i alanda flirket el ilan da tma, masa bayra koyma ve eflantiyon verme ve bir çok farkl tan t m / branding ayr cal klar ndan yararlan n. Bu ayr cal k program kitapç na da eklenir. (Tan t m f rsatlar firma ile ayr ca detayland r lacakt r) KDV + Maliyet Pasaportlar haz r s ra vize almaya geldi! Tüm kat l mc çantalar na (2.500 adet) konulan pasaportlarla kat l mc lar kongre bitimine kadar, stant firmalar n dolaflarak pasaportunu kaflelettiriyor ve PERYÖN den hediye kazan yor. Kongrede kat l mc lar taraf ndan en çok ra bet gören bu pasaportun arkas nda ilan n z olmas n istemez misiniz?

21 FARK YARATMA MECRALARI 8 Kat l mc Hediye Sponsorlu u KDV Sevindiren tan t m n bir parças olmak ister misiniz? Verilecek hediye firma taraf ndan belirlenecek olup, PERYÖN ün onaylamas gerekir. Aç l fl oturumundan veya keynote oturumundan önce, yap lacak çekilifl ile salonda bulunan kat l mc lara verilecek hediye, sahne ve ak fl yönetmeni taraf ndan anons edilir. Hediyelerini kazananlara ana sahnede hediyeleri verilirken, perdelerde firman n logosu bulunur. Maksimum 3 firma için sa lanacak bu ayr cal k program kitapç na da eklenir. (Tan t m f rsatlar firma ile ayr ca detayland r lacakt r) 9 Kat l mc lara SMS gönderme KDV Mesaj n z var! Firmaya kongrenin yap ld s rada, fuar alan ndaki kat l mc lara SMS göndererek, stant nda yapt aktiviteye davet edebilme hakk sa lan r. Bu hak sadece 5 firmaya tan nacak olup, hak sahibi firma 1 gün içerisinde toplamda 2 SMS gönderebilir. Bu kategori için son baflvuru tarihi 20 Eylül dür, SMS metni için PERYÖN onay gerekir. 10 Mobil Program lan * KDV Mesaj n z var! Cep telefonlar na Mobil Program lan uygulamas arac l yla s n rl say daki firmalara banner ya da link olarak reklam verebilme imkan sunuyoruz y l nda 737 kifliye mobil program gönderilmifl, toplamda kez mobil program görüntülemesi yap lm flt r. *Mobil Program, kifli ve kurumlara kod yazma bilgileri olmadan tüm marka ve modeller için uygulama üretmelerine, göndermelerine ve gönderilerini raporlama imkan veren java tabanl bir mobil uygulama ve gelifltirme platformudur.

22 FARK YARATMA MECRALARI 11 Digitone* Ses Getiren SMS KDV Firmaya, kongrenin yap ld s rada kat l mc lara digitone sistemi ile stant nda yapt aktiviteye davet edebilme imkan sa lan r. Bu hak sadece 5 firmaya tan nacak olup, hak sahibi firma 1 gün içerisinde toplamda 2 SMS gönderebilir. Bu katagori için son baflvuru tarihi 20 Eylül dür, metin için PERYÖN onay gerekir. *Digitone içeri i ve süresini müflterinin belirledi i bir ses kayd n n (mesaj n) sisteme yüklenerek belirtilen sabit telefonlar veya GSM telefonlar n n istenilen zamanda ayn anda binlerce hatt n aranmas ve böylece çok k sa sürede on binlerce, yüz binlerce, milyonlarca kifliye ulaflt r larak dinletilmesidir. 12 Beslenme Çantas Oturumlar Tek gün KDV 1 gün toplam 3 oturum KDV 2 gün toplam 6 oturum KDV Hem karn m z hem zihnimizi doyuruyoruz! Ö le aras n kiflisel geliflimlerine ay rmak isteyenler için tasarlanm fl bu yar m saatlik oturumlarda kat l mc lar sandviçlerini yerken, pratik öneriler dinleyerek sorular na cevap alabilirler. Kat l mc lar, kendileri için haz rlanm fl sandviç-meflrubat-meyve paketlerini salonlarda bulacaklar. Bu ayr cal kl oturumlar n sponsoru olmak ve mark n z n nas l tan t m yapaca n ö renmek için hemen harekete geçin. Bu ayr cal k program kitapç na da eklenir. (Tan t m f rsatlar firma ile ayr ca detayland r lacakt r)

23 FARK YARATMA MECRALARI 13 Kahve Molas Sponsorlu u 1 gün tüm kahve molalar KDV 2 gün tüm kahve molalar KDV Yo un ve doyurucu bir kongrenin en s cak molas nda, bütün kat l mc lar n sohbetlerini sizin firman z n logosunun bulundu u kahve bardaklar yla yap lmas n istemez misiniz? Kahve molas sponsorlu u size kahve bardaklar nda firma logonuzu sergilemenizin yan s ra, masalardaki at flt rmal klar n ayr lmaz parças olan peçetelerin üzerinde de logonuzla var olman za f rsat verir. Kat l mc larla kahve molas nda buluflma ayr cal n kaç rmay n. Bu ayr cal k program kitapç na da eklenir. (Tan t m f rsatlar firma ile ayr ca detayland r lacakt r) 14 Salon Kiralama ki günlük kira bedeli KDV Kongrenin yap ld s rada, özel davetlileriniz ile bir arada olma f rsat. Hem de Avrupa n n en büyük kongresi s ras nda (Salon kiralama bedeline teknik ekipman ve ikramlar dahil de ildir.) Program Kitab lan Tam adet haz rlanan, kat l mc lar n kongre boyunca en iyi dostlar olup, sonras nda arflivledikleri program kitab nda markan z n olmas na ne dersiniz? Kendi Sponsorlu unuzu Yarat n 1/2 Sayfa KDV Tam Sayfa KDV Kafl l kl görüflülecektir Markan z en iyi ifade edebilece iniz ve tan tabilece iniz yöntemi ve konumland rmay bu seçenekler aras nda bulamad n z m? Bizi aray n ve sizinle beraber size özel sponsorlu unuzu yaratal m

24 SPONSORLUK HAKLARI ANA SPONSOR SPONSORLUK BEDEL 31 A ustos 2013 Tarihine Kadar A ustos 2013 Tarihi Sonras fi RKET LOGOSU KULLANIMI Tüm Mecralarda F NAL PROGRAM K TAPÇI INDA LAN 1 Tam Sayfa SERG ALANINDA ÜCRETS Z STANT 12 m 2 KONGREYE ÜCRETS Z KATILIM 20 kifli SEKTÖREL KATILIM Tek firma Tüm sponsorluk kategorilerinde 2 YILLIK SPONSORLUK ANLAfiMASI YAPILMASI HAL NDE %10 ND R M YAPILACAKTIR. RESM SPONSOR Yar m Sayfa 6 m 2 15 kifli Tek firma MEDYA SPONSORU Karfl l kl Görüflülecektir 1 Yar m Sayfa 6 m 2 20 kifli KONGRE SPONSORU Yar m Sayfa 6 m 2 5 kifli Tek firma KEYNOTE SPONSORU Tam Sayfa 18 m 2 25 kifli Maksimum 3 firma OTURUM SPONSORU Paralel Oturum Ana Salon Paralel Oturum Yan Salon Paralel Oturum Ana Salon Paralel Oturum Yan Salon Tam Sayfa * lgili 1 Tam oturuma Sayfa 30 kifli 1 Tam Sayfa DESTEK SPONSORU Yar m Sayfa 5 kifli Tek firma ETK NL K SPONSORU Karfl l kl Görüflülecektir 1 Yar m Sayfa Tek firma H ZMET SPONSORU Karfl l kl Görüflülecektir Tek firma Fiyatlara KDV dahil de ildir.

25 FARK YARATMA MECRALARI Detayl bilgi için; Tel: FARK YARATMA BEDEL KAÇ F RMA FARK YARATMA BEDEL KAÇ F RMA Kongre Çantası çine Tan t m Broflürü 935 Maksimum 10 firma Pasaport Tek firma Kongre Mini Program Tek firma Salon Kiralama Maksimum 3 firma Yaka Kart Kordoneti Maliyet Tek firma Kat l mc lara SMS Gönderme Maksimum 5 firma Kongre Çantas Karfl l kl Görüflülecektir Tek firma Digitone - Ses Getiren SMS Maksimum 5 firma Kongre DVD si Maliyet Tek firma Mobil Program lan Maksimum 5 firma Yemek çin Bulufluyoruz! Tek Gün ki Gün Maksimum 5 firma Beslenme Çantas Oturumlar 2 gün 6 oturum gün 3 oturum Tek oturum Maksimum 6 firma Kat l mc Hediye Sponsorlu u Maksimum 3 firma Kongre Program Kitab na ilan 1/2 sayfa 880 Maksimum 5 firma Kahve Molas Tek Gün Tüm Kahve Molalar ki Gün Tüm Kahve Molalar Tek firma Kongre Program Kitab na ilan 1 sayfa Maksimum 5 firma Kendi sponsorlu unuzu belirleyin. Karfl l kl Görüflülecektir Maksimum 5 firma Fiyatlara KDV dahil de ildir.

26 SERG ALANI KATILIMI Sergi alan olarak Lütfi K rdar Kongre ve Sergi Saray Fuaye alanlar kullan lacakt r. Bu alanda kurulacak stantlar n büyüklükleri minimum 6 m 2 den bafllayan 6, 12, 18 ve üstü m 2 dir. Anadolu Fuaye Girifl Alan (Kod: A) 1 Temmuz 2013 Öncesi Temmuz A ustos Temmuz 2013 Sonras 456 fiimdiye Kadar: % 92 oran nda hizmet memnuniyeti %89 oran nda Stant ziyaretçi say s ndan memnuniyet Firmalar n % 93 ü tekrar kat lmak istiyor Anadolu Fuaye lk Kat Koridor (Kod: AF) Anadolu Fuaye Üst Kat (Kod: AF) Topkap Salonu Fuaye (Kod: T) Marmara Salonu Fuaye (Kod: M) Fiyatlara KDV dahil de ildir. Fiyatlar m 2 ücretidir. *Kesin sat fl için, belirtilen ücret aral ndaki tarihlerde sözleflme yap lmas ve tüm ödemenin sözleflme ile beraber tamamlanm fl olmas gerekmektedir. *Stant da l m, sponsorluk kategori sahiplerine öncelikli da t m ile bafllayacak, daha sonras nda baflvurular n ödeme önceli ine göre devam edecektir. STANT ALAN fi RKETLERE SA LANACAK OLANAKLAR -Stant yeri - 1 adet masa, 2 adet sandalye, 1 adet 3 lü priz - 1 adet ücretsiz kongre kat l m (Kat l mc isminin 31 A ustos 2013 tarihine kadar bildirilmesi gerekir.) - fiirket logosu afla da ad geçen tüm alanlarda yer al r - Kongre final program kitapç Adet - Kat l mc yaka kartlar mini programlar Adet - Kongre web sayfas nda Stant planlar hakk nda detayl bilgi almak için lütfen afla daki alternatiflerden birini kullan n sayfas n (+90) veya mail at n ARAYIN! TIKLAYIN!

27 PY DERG S KONGRE AVANTAJLARI Kongrenin tüm sponsor ve stant firmalar için büyük f rsat! Türkiye de insan yönetiminin nabz n tutan PY Dergisi ne 1 y ll k ilan verin, % 30 indirimli tarifelerden yararlan n! Daha fazla bilgi için: P nar Sökin Tel:

28 KONGRE KAYIT ÜCRETLER 5-6 KASIM Nisan 2013 e kadar 1Nisan 15 Temmuz 15 Temmuz 1 Ekim 1 Ekim 2013 Sonras PERYÖN Üyesi 990 TL TL TL TL Önceki Dönem Kat l mc s * TL TL TL TL Katılımcı TL TL TL TL Grup ndirimi (2-5 Kifli Aras ) TL TL TL TL Grup ndirimi (6-9 Kifli Aras ) TL TL TL TL Grup ndirimi (10 Kifli ve Üzeri) TL TL TL TL Ö retim Üyesi / Kamu TO / SO / BÜMED / T SK TL TL TL TL Ö renci 385 TL Fiyatlar 1 kifli içindir. %18 KDV eklenecektir. Fiyatlar n geçerli olabilmesi ve kayd n z n tamamlanabilmesi için, kay t olunan dönem içerisinde ödeme yap lmas gerekmektedir. PERYÖN indirimi, aidat borcu olmayan üyeler için geçerlidir. Ayn anda iki indirim kullan lamaz, indirimlerden en yüksek olan uygulan r. "Önceki Dönem Kat l mc s " fiyat tipinden faydalanmak için, 2012 y l nda yap lan kongreye kat lm fl olmak gerekmektedir. "*Grup Kat l mlar nda; Kay t Tipi "Grup ndirimi ( 2-5 Kifli Aras )" olmas durumunda, kay t yapt r lan kifli say s minimum 4 kifli ise 2 atölyeye ücretsiz girifl Kay t Tipi "Grup ndirimi ( 6-9 Kifli Aras )" olmas durumunda, kay t yapt r lan kifli say s minimum 8 kifli ise 4 atölyeye ücretsiz girifl Kay t Tipi "Grup ndirimi (10 Kifli ve Üzeri)" olmas durumunda, 6 atölyeye ücretsiz girifl PERYÖN taraf ndan sa lanacakt r. "Ö retim Üyesi / Kamu / TO / SO / BÜMED / T SK" fiyat tipi indirimi üyeleri için geçerlidir. Ö renci kay t fiyatlar, çal flmayan, 26 yafl n aflmam fl ve halen lisans ve yüksek lisans ö rencisi oldu unu ispat edenler için geçerlidir.(ö renci kimli i, ö renci belgesi vs. evraklar n n gönderilmesi gerekmektedir.)

29 ATÖLYE ÜCRETLER 4 KASIM 2013 Atölye Kat l m Atölye Kat l m (Kongre Kat l mc lar çin) 1 adet Atölye (Sabah veya ö leden sonra atölyelerden 1 tane ) 250 TL 175 TL 2 adet Atölye (Sabah 1, ö leden sonra 1, toplam 2 atölye ) 325 TL 250 TL Atölyeler sadece 4 Kas m 2013 tarihinde yap lacakt r, ayr ca ücretlendirilmifltir. Atölye kay t say s, moderatörün belirledi i say ile s n rl d r. Atölye kay t ücretleri 1 ve 2 atölye al nmas na göre de ifliklik göstermektedir. Kayd n z adresinden online olarak yapabilirsiniz. Ödeme Bilgileri Hesap smi : Türkiye nsan Yönetimi Derne i ktisadi flletme Hesab fiube smi : Yap Kredi Bankas / Cihangir fiubesi fiube Kodu : 069 Hesap No : IBAN : TR Ödeme yapt ktan sonra (+90) No.lu faksa veya mail adresine "kat l mc ad belirterek" dekontu yollaman z önemle rica ederiz. Kay t De iflikli i ptal Bildirimi sim de iflikli i bildirme: De iflikli e iliflkin tüm detaylar içeren resmi yaz n n kuruluflun antetli ka d nda, slak imza ve kafleli olarak taraf m za bildirilmesini rica ederiz. sim de iflikli i bilgisini, kongre tarihinden 1 gün önceye kadar mail yoluyla veya kongre günü belirtilen flartlarla kongre kay t deskinden yapt rabilirsiniz. ptal bildirme: Kongre kat l m na iliflkin iptal bilgisini, resmi yaz yla kuruluflun antetli ka d nda, slak imza ve kafleli olarak taraf m za bildirilmesini rica ederiz. 1 Ekim 2013 tarihine kadar gerçekleflecek iptallerde %10 luk bir hizmet bedeli kesilerek, geri ödeme yap lacak, 1 Ekim 2013 sonras tarihinden itibaren gerçekleflecek iptallerde geri ödeme yap lmayacakt r.

30 %30 ND R ML KATILMAK Ç N PERYÖN E ÜYE OLUN! BUNUN Ç N AfiA IDAK BAfiVURU FORMLARINI HEMEN DOLDURARAK A FAKSLAYIN, B Z S Z ARAYIP PERYÖN LÜ YAPALIM. YA DA ADRES NE G R P ÜYE OLMAK Ç N TIKLAYIN VE HEMEN ARAMIZA KATILIN. KURUMSAL ÜYE OLMAK ST YORUM F RMA AÇIK ADI : SEKTÖR :... LET fi M KURULACAK K fi N N ADI SOYADI :... TELEFON :... E-POSTA :... B REYSEL ÜYE OLMAK ST YORUM ADI SOYADI :... MESLE :... DEPARTMAN / UNVANI :... ÇALIfiILAN SEKTÖR :... TELEFON :... E-POSTA :...

31 B ZE ULAfiIN! PERYÖN Türkiye nsan Yönetimi Derne i Atatürk Cad.No: 82 / A S tk Bey Plaza Kozyata / STANBUL Tel: Faks:

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI

16-17 KASIM 2015 HAL Ç KONGRE MERKEZ, STANBUL KATILIM FIRSATLARI KATILIM FIRSATLARI nsan yönetiminin gündemini ve gelece ini belirleyen, Avrupa n n en büyük kongresine siz de kat l n! PERYÖN 23. NSAN YÖNET M KONGRES KONGRE, KURUMLARA NE G B FAYDALAR SA LIYOR? Kongre

Detaylı

İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 3-5 Ekim 2012 KATILIM FIRSATLARI

İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 3-5 Ekim 2012 KATILIM FIRSATLARI 20. İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ Lütfi Kırdar Kongre Merkezi 3-5 Ekim 2012 KATILIM FIRSATLARI PERYÖN ün ev sahipliğinde yapılacak olan Avrupa nın ikinci en büyük İnsan Yönetimi Kongresi 20.İnsan Yönetimi Kongresi

Detaylı

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ 19-21 Ekim 2016 İstanbul, Türkiye

16 16. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ 19-21 Ekim 2016 İstanbul, Türkiye . DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ 1 KATILIM FIRSATLARI www.wfpma20istanbul.org İnsan yönetiminin gündemini ve geleceğini belirleyen, Avrupa nın en büyük kongresine siz de katılın! PERYÖN 23. İNSAN YÖNETİMİ

Detaylı

DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ Ekim 2016 İstanbul, Türkiye

DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ Ekim 2016 İstanbul, Türkiye . DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ 1 KATILIM FIRSATLARI www.wfpma20istanbul.org İnsan yönetiminin gündemini ve geleceğini belirleyen, Dünya İnsan Yönetimi Kongresine siz de katılın!. DÜNYA İNSAN YÖNETİMİ

Detaylı

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz:

BAfiVURU FORMU. Lütfen Kat lmak stedi iniz Kategoriyi flaretleyiniz: AMPD ÖDÜLLER 2008 BAfiVURU FORMU AMPD 2008 Ödülleri Program nda yer almak için lütfen afla daki k sa formu doldurup AMPD Merkezi ne ulaflt r n z. Size daha detayl doküman ve kat l m formu gönderilecektir.

Detaylı

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve

TKD Bölgesel E itim Toplant s ve TKD Bölgesel Polat Renaissance Otel ERZURUM TÜRK KARD YOLOJ DERNE Darulaceze Cad. Fulya Sok. Ekflio lu fl Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul Tel : 0212 221 17 30 / 38 Faks : 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr

Detaylı

2015 9. GEL NL K, DAMATLIK VE AB YE G Y M FUARI 4-7 fiubat 2015 zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark / ZM R LET fi M Gözde Erçetingöz Ulman - Halkla liflkiler fiefi Tel: 0.232. 497 11 46 Faks: 0.232.

Detaylı

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan

Prof. Dr. Erdal Birol Bostanc Sempozyum II. Baflkan De erli Meslektafllar m, stanbul Gastroenteroloji Cerrahisi Derne i ve Sempozyum Düzenleme Kurulu ad na sizleri 11-12 Mart 2016 tarihleri aras nda stanbul Marriott Hotel fiiflli'de gerçeklefltirilecek

Detaylı

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi:

Deste inizle Daha Güçlüyüz! Alt n Sponsorluk Paketi. GBD ile ilgili Bilgi: Sponsorluk Dosyas Deste inizle Daha Güçlüyüz! lkini 2012 y l nda gerçeklefltirdi imiz ve 1300 den fazla kat l mc ya ev sahipli i yapt m z Uluslararas Gemi Brokerleri Yeme i nin ikincisini Bosphorus 2014

Detaylı

Hukuk için Biliflim, Biliflim için Hukuk... Kurultay : 1-A ve 1-B No lu Salonlar Sergi (Stant) : 2 No lu Salon zmir Uluslararas Fuar Alan - Kültürpark Ülkemizin bilgi otoyollar ile sar ld günümüzde, bilgiyi

Detaylı

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI

BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMASI MESLEK ETK NL KLER 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 1076 BA IMLILAR Ç N ANKET ÇALIfiMAS De erli Meslek Mensubumuz, stanbul Serbest Muhasebeci

Detaylı

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org

2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ. 24-26 Ekim, 2007. İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ. www.tubitak.foodcongress.org 2. ULUSLARARASI GIDA ve BESLENME KONGRESİ 24-26 Ekim, 2007 İstanbul, TÜRKİYE SPONSORLUK BROŞÜRÜ www.tubitak.foodcongress.org De erli Katılımcılar, Gıda zincirindeki gıda kalitesi ve gıda güvenli i (tarladan

Detaylı

12-13 KASIM 2016 HILTON CONVENTION CENTER İSTANBUL. www.futuredsummit.org SPONSORLUK DOSYASI

12-13 KASIM 2016 HILTON CONVENTION CENTER İSTANBUL. www.futuredsummit.org SPONSORLUK DOSYASI www.futuredsummit.org SPONSORLUK DOSYASI Değerli Katılımcılar, 12-13 Kasım tarihlerinde İstanbul Hilton Kongre Merkezi nde Eğitimde Yıkıcı İnovasyon ve Yaratıcı Çözümler temasıyla birincisini düzenleyeceğimiz

Detaylı

Sponsorluk Dosyası 1

Sponsorluk Dosyası 1 Sponsorluk Dosyası 1 www.tuad.org.tr I www.arastirmazirvesi.com 2 ARAŞTIRMA ZİRVESİ Geçmiş Araştırma Zirvelerine Sponsor Olan Bazı Araştırmaverenler 3 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 4 ARAŞTIRMA ZİRVESİ 5 ARAŞTIRMA

Detaylı

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu.

V. R NOPLAST KURSU May s Gazi Üniversitesi T p Fakültesi Konferans Salonu. www.rinoplasti.org.tr B L MSEL YAZIfiMALAR Dr. Selahattin Özmen Gazi Üniversitesi T p Fakültes PREC Ana Bilim Dal selozmen@gmail.com Dr. Kemal F nd kç o lu Gazi Üniversitesi T p Fakültesi PREC Ana Bilim

Detaylı

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu

TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu TBD Kamu-BİB Kamu Bilişim Platformu Türkiye Bilişim Derneği (TBD), kurulduğu 22 Nisan 1971 tarihinden itibaren, 45 yıldır, ülkemiz bilişim sektörünün gelişmesi için birçok çalışmalara öncülük eden ve ilklere

Detaylı

IV. PELV S-ASETABULUM

IV. PELV S-ASETABULUM 19 ARALIK 2012, ÇARfiAMBA 1. GÜN 15:00 Girifl ve Kay t 20 ARALIK 2012, PERfiEMBE 2. GÜN I. OTURUM 09.00-10.20 Pelvis k r klar n n de erlendirilmesi 09.00-09.20 Pelvis ve asetabulum klinik anatomisi 09.20-09.40

Detaylı

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak

Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak Misyonumuz İnsan yönetimi konusunda lider bir sivil toplum kuruluşu olmak PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 12. İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ Lades Olmam Çünkü MUTLULUK AKLIMDA PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ

PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ PEDURO 2015 KONGRE SPONSORLUK PAKETLERİ Sayın Firma Yetkilileri, Biz gücümüzü bize inanmış, bu ülke için bir şeyler yapma arzusu içinde olan sizlerden alıyoruz. 2015 yılı 6-9 Mayıs ayında Diyarbakır da

Detaylı

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster

Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster Sponsor Ol Rengini Seç Kendini Göster PERYÖN (Türkiye İnsan Yönetimi Derneği), Türkiye'de çağdaş insan kaynakları yönetimi anlayışlarının yaygınlaştırılmasına ve gelişimine liderlik eden, bu konuda ülkemizin

Detaylı

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR

100.000 Euro DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR DÜNYA TÜRK GİRİŞİMCİLER KURULTAYI 18-19 KASIM 2011,İSTANBUL SPONSORLUK PAKETİ ELMAS SPONSOR 100.000 Euro Not: Elmas Sponsorluk tek Düzenlenecek basın toplantılarında ve Açılış Töreninde Sponsor Organizasyon

Detaylı

II. PELV S-ASETABULUM

II. PELV S-ASETABULUM TOTB D Ortopedik Travma fiubesi Yönetim Kurulu Baflkan Bir Önceki Baflkan Prof. Dr. Kemal Aktu lu Prof. Dr. Kemal Durak Sekreter Doç. Dr. Güvenir Okçu Sayman Op. Dr. Halil Yalç n Yüksel Üyeler Prof. Dr.

Detaylı

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI

VII. PLAST K, REKONSTRÜKT F VE ESTET K CERRAH HEMfi REL KURULTAYI 1. DUYURU De erli Meslektafllar m z, VII. Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Hemflireli i Kurultay 31 Ekim 2 Kas m 2012 tarihleri aras nda, 34.Ulusal Türk Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI

SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI SPONSORLUK DOSYASI. SPONSORLUK DOSYASI TAKDİM SPONSORLUK DOSYASI. On üç yıl önce STK tüzel kişiliğinde bir düşünce kuruluşu olarak çalışmalarına başlayan TASAM Türk Asya Stratejik Araştırmalar Merkezi,

Detaylı

9.Ege İnsan Yönetimi Zirvesi 21-22 Eylül 2012 İzmir

9.Ege İnsan Yönetimi Zirvesi 21-22 Eylül 2012 İzmir 9.Ege İnsan Yönetimi Zirvesi 21-22 Eylül 2012 İzmir Değerli PERYÖN Üyeleri/Gönüllüleri, Her sene Mayıs ayında geleneksel olarak büyük bir çoşkuyla gerçekleştirdiğimiz Ege İnsan Yönetimi Zirvelerinin 9.

Detaylı

İnsan Kaynakları Kongresi

İnsan Kaynakları Kongresi İnsan Kaynakları Kongresi Esin Ver Tutku Yarat 14 Mayıs 2015 Ankara Sheraton Oteli İş Birliği Dosyası İnsan Kaynakları Kongresi Türkiye Kalite Derneği-KalDer, iş yaşamındaki profesyonellerin gelişim ve

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

Vodafone Freezone 18. Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması

Vodafone Freezone 18. Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması Vodafone Freezone 18. Türkiye Liselerarası Müzik Yarışması Sponsorluk Türü : Konaklama Sponsoru - Barter Haklar : * Yarışmanın resmi internet sayfasında ( www.liselerarasimuzikyarismasi.com) logo yerleşim

Detaylı

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının

MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının MAKÜ YAZ OKULU YARDIM DOKÜMANI 1. Yaz Okulu Ön Hazırlık İşlemleri (Yaz Dönemi Oidb tarafından aktifleştirildikten sonra) Son aktif ders kodlarının bağlantıları kontrol edilir. Güz ve Bahar dönemindeki

Detaylı

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek

16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 1 16-17 Nisan 2015 Wyndham Grand Hotel Noktaları Birleştirmek 2 WYNDHAM GRAND HOTEL WYNDHAM GRAND LEVENT- İSTANBUL 16-17 NİSAN 2015 3 BEDELLİ SPONSORLUKLAR ANA SPONSOR (SATILDI) 50.000 TL 36 m 2 stand

Detaylı

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler

18-21 KASIM 2015-İSTANBUL. www.turkeyhealth.net SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ. Düzenleyenler. Destekleyenler 18-21 KASIM 2015-İSTANBUL SILENCE İSTANBUL HOTEL & KONGRE MERKEZİ Düzenleyenler Destekleyenler www.turkeyhealth.net a- B- C- D- E- F- G- H- I- J- Ana Sponsorluk Altın Sponsorluk Gümüş Sponsorluk Bronz

Detaylı

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari.

MAGROTEX 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI. www.mardintarimfuari.com MAGROTEX MAR 16-19 NİSAN 2015 MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI. www.mardintarimfuari. 15 RESMİ SPONSORLUK DOSYASI TARIM GIDA HAYVANCILIK MAKİNE HİZMET www.mardintarimfuari.com 2. Ekipmanları Gıda ve Hayvancılık Fuarı 16-19 NİSAN MOVAPARK MARDİN FUAR ALANI www.mardintarimfuari.com Organizasyon

Detaylı

Doğalgazın Geleceğine Köprü

Doğalgazın Geleceğine Köprü Paketleri (4 paket mevcuttur) Ana Kongre Medya VIP Katılım Hakkı Temsilci Çantası Diğer Ayrıcalık 40 m 2 Boş Sergi Standı sağlanacaktır. Kongrede 1 kişiye sunum yapabilme hakkı Ulusal ve Uluslararası basına

Detaylı

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU

T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C ATAŞEHİR ADIGÜZEL MESLEK YÜKSEKOKULU 2015-2016 EĞİTİM ve ÖĞRETİM YILI MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANIYLA YATAY GEÇİŞ İŞLEMLERİ (EK MADDE-1 E GÖRE) ve BAŞVURULARI Yükseköğretim Kurumlarında Ön lisans ve Lisans

Detaylı

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org.

STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE. YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU. www.bilgim.org. STANBUL B LG ÜN VERS TES MEZUNLAR DERNE YEN ÜYE BAfiVURU FORMU ÜYEL K B LD R M ve KRED KARTINDAN ÖDEME LE LG L TAL MAT FORMU www.bilgim.org.tr Lütfen form içerisindeki sizden istenen bilgileri eksiksiz

Detaylı

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 )

ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) ZİRVE EV SAHİBİ / STRATEJİK ORTAK (46.500 ) SÜRDÜRÜLEBİLİR GELECEK SPONSORU (25.500 ) ANA SPONSORLAR (21.500 ) SPONSORLAR (17.000 ) ÖĞLE YEMEĞİ EV SAHİPLİĞİ / AKŞAM KOKTEYLİ EV SAHİPLİĞİ/ İKRAM EV SAHİPLİĞİ

Detaylı

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI

GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI GAZİANTEP İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARLARI PROJE YÜRÜTÜCÜLERİ TOPLANTISI TÜBİTAK 4006 BİLİM FUARI NEDİR? Yarışma ortamı olmadığı için öğrencilerimizin üzerindeki baskı kaldırılarak

Detaylı

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI

SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI SPONSORLUK BEDELLERĐ ve SPONSORLUK KOŞULLARI Elmas Sponsorluk: 20.000 Euro 1. Kongrede, firmadan 8 kişinin kayıt bedeli (8 tek kişilik oda) sponsorluk paketine dâhil olacaktır. 2. Firmaya sergi alanının

Detaylı

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi

Kontratl Hofl Geldiniz Paketleri Kampanya Taahhütnamesi KONTRATLI HOfi GELD N Z PAKETLER KAMPANYA TAAHHÜTNAMES TURKCELL LET fi M H ZMETLER A.fi. ye; Turkcell letiflim Hizmetleri A.fi. ( flbu Taahhütnamede k saca TURKCELL olarak an lacakt r) nin 22.06.2010 tarihinden

Detaylı

10. İSTANBUL MODA KONFERANSI EKİM 2017 SPONSORLUK KATEGORİLERİ VE HAKLARI

10. İSTANBUL MODA KONFERANSI EKİM 2017 SPONSORLUK KATEGORİLERİ VE HAKLARI 11-12 EKİM 2017 SPONSORLUK KATEGORİLERİ VE HAKLARI İsim Sponsoru: 90bin 1- Şirketin logosu aşağıda geçen tüm basılı ve dijital görsellede 1. sırada ve tek başına yer alacaktır. Sahnede 2. Günün B2B Alanında

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI 2017

SPONSORLUK DOSYASI 2017 SPONSORLUK DOSYASI www.baykusodulleri.org.tr www.tuad.org.tr BAYKUŞ Bayku Ödülleri Etkili ve doğru karar alabilmenin, riskleri azaltmanın en etkili yolu araştırma kullanmaktan geçmektedir. Bu etkinlikte

Detaylı

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek

29 Ekim coflkusu. 25-29 Ekim 2008. Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek 25-29 Ekim 2008 Maritim Pine Beach Resort Antalya - Belek PDF 28 Ekim 2008 Sal Kongrenin perde arkas Çukurova Patoloji Derne i'nin Patoloji Dernekleri Federasyonu ile ortaklafla düzenledi i kongrenin perde

Detaylı

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

: Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :22. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 21-24 Nisan tarihleri arasında Liberty Hotels Lykia Fethiye de gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez

Detaylı

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015.

STANT ALANI ÜCRETİ YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI. TÜRKİYE OTELCİLİK ZİRVESİ 15-16 Aralık 2015 STANT ALANI. Ön Kapak içi Reklam. www.zirve2015. Ön Kapak içi Reklam YENİ ÜRÜN SERGİ ALANI 3 STANT ALANI ÜCRETİ STANT ALANI STANT ALANI m 50 + KDV den başlayan fiyatlarla * Stant alanı boş olarak teslim edilir. Stant rezervasyonu yaptırmak ve diğer tüm

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

- İş dünyası ve akademik dünyayı çevreleyen oluşumlarımız ile 600 ün üzerinde Profesyonel Konuşmacı ve Akademisyen ile işbirliği içindeyiz.

- İş dünyası ve akademik dünyayı çevreleyen oluşumlarımız ile 600 ün üzerinde Profesyonel Konuşmacı ve Akademisyen ile işbirliği içindeyiz. Hakkımızda BMI Conferences, 2004 yılından bu yana eğitim danışmanlık sektörünün vizyoner markası olan Business Management Institute organizasyonudur. Ulusal ve uluslararası uzmanların katılımıyla gerçekleştirdiği

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri

GENEL BİLGİLER. Kongre Tarihi ve Yeri GENELBİLGİLER KongreTarihiveYeri KEPAN2011Kongresi30Mart 3Nisan2011tarihleriarasındaMaritimPineBeachOtel Antalya da gerçekleştirilecektir. KongreKurulları Düzenleyen KlinikEnteralParenteralNütrisyonDerneği

Detaylı

Yürekten Bağlılık. Aidiyet Duygusu VI. İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ. 13 Ekim 2012 Silverside Otel Çorlu

Yürekten Bağlılık. Aidiyet Duygusu VI. İNSAN YÖNETİMİ KONGRESİ. 13 Ekim 2012 Silverside Otel Çorlu Kontrol edilemeyen çalışan devri; bilgi ve zaman kaybına, firmanın bilinirliğine, pazardaki kâr payına kadar birçok yönden zararlı olabilir, diğer yandan iyi kontrol edilebilen bir çalışan devri firmadaki

Detaylı

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Sivas. Kardiyoloji Günleri. 21 23 Mart 2008 Sivas Büyük Otel. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z, Türk Kardiyoloji

Detaylı

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ

MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ MEF ÜNİVERSİTESİ YAŞAM BOYU EĞİTİM MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı; MEF Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Uygulama ve Araştırma

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar,

Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, SPONSORLUK DOSYASI Saygıdeğer Üreticiler, Değerli Paydaşlar, Son yıllarda Türk yumurta sektörü gösterdiği gelişim ile dünyada dikkat çekmekte ve dünya yumurta üretimindeki konumunu korumaktadır. Sektörümüz

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi

GENEL BİLGİLER. Dernek Başkanı : Prof. Dr. Mert Şentürk Istanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi GENEL BİLGİLER Tarih :21. GÖĞÜS KALP DAMAR ANESTEZİ ve YOĞUN BAKIM DERNEĞİ Ulusal Kongresi, 23-26 Nisan tarihleri arasında Perissia Otel Kapadokya da gerçekleşecektir. Konaklama: Konaklama Merkez Oteli

Detaylı

6 th Juiceful Istanbul Summit

6 th Juiceful Istanbul Summit Düzenleyen Destekleyenler www.meyed.org.tr www.juicefulistanbul.com Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED) olarak 2010 yılında başlattığımız ve yurt dışındaki paydaşlarımızla gerek ortaklaşa, gerekse iş

Detaylı

LOGO KULLANIM HAKLARI. 35 adet Digital Age Summit 2015 katılım davetiyesi ALAN KULLANIM HAKLARI

LOGO KULLANIM HAKLARI. 35 adet Digital Age Summit 2015 katılım davetiyesi ALAN KULLANIM HAKLARI SPONSORLUK LOGO KULLANIM HAKLARI Digital Age Summit 2015 gazete ve dergi ilanlarında logo kullanımı Digital Age Summit 2015 açıkhava ilanlarında logo kullanımı Digital Age Summit 2015 TV tanıtımlarında

Detaylı

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI

TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI 2014 DEPREM ZİRVESİ TÜRKİYE DEPREM VAKFI TANITIM & DEPREM ZİRVESİ SPONSORLUK DOSYASI www.turkiyedepremvakfi.org.tr tdv@turkiyedepremvakfi.org.tr twitter: twitter.com/tdvakfi facebook: facebook.com/turkiyedepremvakfi

Detaylı

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu

Trabzon. Kardiyoloji Günleri. 18-20 Nisan 2008 Hotel Büyük Sümela. TÜRK KARD YOLOJ DERNE E itim Kurulu TÜRK 18-20 Nisan 2008 Darülaceze Cad. Fulya Sok. Ek io lu Merkezi 9/1 Okmeydan, 34384 stanbul T. 0212 221 17 30 / 38 F. 0212 221 17 54 tkd@tkd.org.tr www.tkd.org.tr TÜRK TÜRK De erli Meslekta lar m z,

Detaylı

PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 14. EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ

PERYÖN - TÜRKİYE İNSAN YÖNETİMİ DERNEĞİ 14. EGE İNSAN YÖNETİMİ ZİRVESİ GELECEK GELDİ PERYÖN - Türkiye İnsan Yönetimi Derneği Ege Șubesi tarafından, bu yıl 14. düzenlenen İnsan Yönetimi Zirvesi; üyelerinin ve zirve katılımcılarının oylaması ile belirlenen GELECEK GELDİ ana

Detaylı

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU

XIII. ULUSAL HİSTOLOJİ ve EMBRİYOLOJİ KONGRESİ 30 Nisan 3 Mayıs 2016 Çeşme İZMİR KAYIT KONAKLAMA FORMU Kayıt konaklama formunu doldurarak, aşağıdaki iletişim bilgileri ile a iletmenizi rica ederiz. Göksu Evleri Çamlık Cad. No:191, Anadolu Hisarı, İstanbul-Türkiye Faks: +90 (216) 46540 48 : thed@eaorganizasyon.com.tr

Detaylı

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi

3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M. Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi 3 Aral k 2014 25 Aral k 2014 SERG VE ÖDÜL TAKV M Sergi Panolar Teslimi Ödül Töreni ve Sergi Aç l fl zmir Mimarl k Merkezi M MARLAR ODASI ZM R fiubes, fiube ETK NL K ALANI OLAN ZM R, AYDIN, MAN SA, UfiAK

Detaylı

Yaka Kartı Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur.

Yaka Kartı Toplantı düzeninin sağlanabilmesi için yaka kartlarının tüm bilimsel ve sosyal aktivitelerde yaka kartı takılması rica olunur. SPONSORLUK DOSYASI GENEL BİLGİLER Toplantı Merkezi Ondokuz Mayıs Üniversitesi/ Samsun Toplantı Tarihi 7-9 Ekim 2015 Toplantı Dili Toplantı dili Türkçe dir. Web Sayfası Toplantı resmi sitesi olan www.labaratuvarhayvanlarıbilimikongresi.org

Detaylı

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir;

GENEL BİLGİLER. Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; GENEL BİLGİLER Tarih : 21. ANESTEZİ KIŞ SEMPOZYUMU, 19-22 Şubat 2015 tarihleri arasında Bursa da gerçekleşecektir; Konaklama: Konaklama Merkez Oteli Crown Plaza Oteli dir. Düzenleyen: Uludağ Üniversitesi

Detaylı

7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR

7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR 7. ONKOLOJİ ECZACILIĞI KONGRESİ SERTİFİKALI WORKSHOPLAR 16-18 Kasım 2017 Çeşme / İZMİR SPONSORLUK DOSYASI www.oek2017.com STAND SPONSORLUĞU 3 m. x 2 m. = 6 metrekare stand alanı 3000.- EURO 1 stand karşılığında,

Detaylı

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle

Baharın getirdiği güzel anları hep birlikte geçirmek dileğiyle Bilişim Sektörünün değerli çalışanları, sektörümüze katkı sağlayan bilişim dostları, Bilindiği üzere Türkiye Bilişim Derneği, Bilişim Sektörünün gelişmesi amacıyla tam 40 yıldır çalışmalarına aralıksız

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ

MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ MARMARA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİN YURTİÇİ VE YURTDIŞI BİLİMSEL ETKİNLİKLERE KATILIM YÖNERGESİ AMAÇ VE KAPSAM Madde 1 (1) Bu yönerge; Marmara Üniversitesi öğrencilerinin yurtiçi ve yurtdışında düzenlenen

Detaylı

Bilişimle Güçlü Lojistik Mayıs Swissotel Ankara

Bilişimle Güçlü Lojistik Mayıs Swissotel Ankara Bilişimle Güçlü Lojistik 25-26 Mayıs 2017 Swissotel Ankara BİLİŞİMLE GÜÇLÜ LOJİSTİK Lojistik, ürün ve hizmetlerin başlangıç noktasından tüketildiği noktaya kadar olan hareketinin planlanması, uygulanması

Detaylı

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI

İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME POLİTİKASI İNTEGRAL MENKUL DEĞERLER A.Ş. BİLGİLENDİRME Doküman No : INM_PR_40 Yayın Tarihi : 30/03/2016 Revizyon Tarihi ve Sayısı : - Sayfa 1 BİLGİLENDİRME 1. Amaç Bilgilendirme Politikası nın temel amacı; ticari

Detaylı

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım.

PROJE TEKLİF FORMU. Haydi birlikte harika bir iş çıkartalım. Projeniz için atezer i seçtiğiniz için teşekkür ederiz. Lütfen bu formun içerisinde projenizle ilgili olan kısımları doldurun, bu projenizi daha iyi anlamamıza yardımcı olacaktır. İyi sonuçlar elde etmek

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ Önlisans ve Lisans Düzeyinde Yurtdışından Öğrenci Başvuru ve Kayıt Kabul Yönergesi Dayanak Madde 1- Bu yönerge, Hacettepe Üniversitesi ne yurt dışından öğrenci kabulü kriterlerini

Detaylı

DERS KAYITLARI HAKKINDA DUYURU

DERS KAYITLARI HAKKINDA DUYURU DERS KAYITLARI HAKKINDA DUYURU Ders kayıtlarınızın başarıyla tamamlanabilmesi için aşağıdaki işlemleri sırasıyla her aşamayı belirtilen tarihlerde tamamlayınız. Eksik veya hatalı işlem yapılması durumunda

Detaylı

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ

Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ Senato Tarihi: 13.08.2015 Karar No: 2015-114 ORDU ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ EĞİTİM VE SERTİFİKA PROGRAMLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI

34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI 2 0-21 Ara lık 2 0 1 7 Sheraton Ankara Hotel & Convention Centre 34. ULUSAL BİLİŞİM KURULTAYI Üretim İnnovas yon S ü rdü rü lebilir Kalkınm a S ü reç Destekleyen Kurum ve Kuruluşlar Sayısal Paz ar Ekonomi

Detaylı

2-3 Aralık 2013, Hilton Convention Center, BURSA SPONSORLUK DOSYASI. Zirve ile ilgili özel kitap basımı ve dokümantasyon servisleri

2-3 Aralık 2013, Hilton Convention Center, BURSA SPONSORLUK DOSYASI. Zirve ile ilgili özel kitap basımı ve dokümantasyon servisleri KATEGORİLER Ana Sponsorluk (35.000 TL) *tek firma ile sınırlıdır. Konuşmacı Sponsorluğu (25.000 TL) *tek firma ile sınırlıdır. Zirve Sponsorluğu (15.000 TL) Zirve Özel Akşam Yemeği (7.000 TL) *tek firma

Detaylı

Davet mektubu. Genel Bilgiler. Ana Kategori Sponsorlukları. Sosyal Aktivite Sponsorlukları. Zirve Hizmetleri Sponsorlukları.

Davet mektubu. Genel Bilgiler. Ana Kategori Sponsorlukları. Sosyal Aktivite Sponsorlukları. Zirve Hizmetleri Sponsorlukları. Davet mektubu Genel Bilgiler Ana Kategori Sponsorlukları Sosyal Aktivite Sponsorlukları Zirve Hizmetleri Sponsorlukları İletişim DAVET Dünya Meyve Suyu Günü (DMSG) Türk Meyve Suyu Endüstrisi Derneği (MEYED)

Detaylı

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI

TRAKYA ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ DEKANLIĞI S. NO 1 2 3 HİZMETİN ADI ÖSYM Başkanlığı tarafından Fakültemize yerleşen öğrencilerin kayıtlarının yapılması Ders Kaydı Yatay Geçiş İşlemleri 4 Mezuniyet Belgesi Verilmesi 5 Kayıt Silme BAŞVURUDA İSTENEN

Detaylı

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA

ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA ÇINAR KOLEJ Ö RENC LER Ç N RENKL B R DÜNYA B üyükçekmece deki yeni kampüsünü e itim ve ö retime açan, anas n f, ilkö retim, anadolu ve fen liselerini içeren Ç nar Koleji 32 bin metrekarelik alana kurulu

Detaylı

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr

www.sosyalmedyaodulleri.com.tr 2015 Sosyal Medya Kulübü SMÖ 2015 Takvim Dijital Dünya da Biz Benzer Etkinlikler Sponsorluk Türleri Ana Sponsorluk Platin Sponsorluk Gold Sponsor Silver Sponsorluk Kategori Sponsorlukları Diğer Sponsorluklar

Detaylı

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i

Sempozyumu. II.Adolesan Sa l. 13-14 Ekim 2010. Barbaros Point Otel stanbul (ADSAD) Düzenleyen: Adolesan Sa l Derne i 13-14 Ekim 2010 Barbaros Point Otel stanbul Düzenleyen: (ADSAD) Adolesan Sa l Derne i Türk Pediatri Kurumu Derne i nin deste iyle De erli Meslektafllar m, II. Adolesan Sa l 13-14 Ekim 2010 tarihleri aras

Detaylı

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU

T.C. MARMARA ÜN VERS TES FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU T.C. FEN-EDEB YAT FAKÜLTES STE E BA LI/ZORUNLU STAJ FORMU EK - 1 LG L MAKAMA, Yüksek ö renimleri s ras nda iste e ba l /zorunlu staja tâbi tutulan ö renciler hakk nda i kazas ve meslek hastal sigortas

Detaylı

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM),

Baflkanl n, Merkez : Türkiye Bilimsel ve Teknik Araflt rma Kurumu Baflkanl na ba l Marmara Araflt rma Merkezi ni (MAM), TÜRK YE B L MSEL VE TEKN K ARAfiTIRMA KURUMU YAYIN YÖNETMEL (*) B R NC BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tan mlar Amaç ve Kapsam Madde 1. Bu Yönetmelik ile; Baflkanl k, Merkez ve Enstitülere ait tüm yay nlar

Detaylı

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları

Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Akademisyenlere Yönelik Burs ve Destek Programları Bilim İnsanı Destekleme Daire Başkanlığı (BİDEB) Dr. Nuh ERDOĞAN Yurt İçi Burslar Müdür V. 31 Mayıs 2013 Boğaziçi Üniversitesi Sunum Planı I. Bölüm II.

Detaylı

SPONSORLUK DOSYASI. 15-18 Nisan 2010 - zmir, Türkiye Sheraton Çe me Otel HO GELD N Z

SPONSORLUK DOSYASI. 15-18 Nisan 2010 - zmir, Türkiye Sheraton Çe me Otel HO GELD N Z SPONSORLUK DOSYASI 15-18 Nisan 2010 - zmir, Türkiye Sheraton Çe me Otel HO GELD N Z Bildi iniz gibi, 6. Kardiyoloji ve Kardiyovasküler Cerrahide Yenilikler Kongresi, Avrupa Kalp Damar Cerrahisi Derne i

Detaylı

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz.

Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. Sayın Prefix İş Ortağımız, Öncelikle Markamıza göstermiş olduğunuz ilgiden dolayı teşekkür ederiz. İşletmenize daha fazla kazanç sağlayabilmek, daha kaliteli ve daha süratli hizmet verebilmek için, mevcut

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

" YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU

 YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU " YANGIN SİGORTASI KAPSAMINDA MEYDANA GELEN HASARLARDA MUHASEBE EVRAKLARININ İNCELENMESİ EĞİTİMİ" BAŞVURU VE UYGULAMA KILAVUZU SİGORTACILIK EĞİTİM MERKEZİ 2016 Bu Kılavuz SEGEM ve SEDEV işbirliğiyle düzenlenecek

Detaylı

w w w.y a l i n z i r v e. o r g. t r

w w w.y a l i n z i r v e. o r g. t r SPONSORLUK 7-8 A r a l ı k 2 0 1 5 D i v a n A s i a İ s t a n b u l Peter WILLATS Daniel JONES Boaz TAMIR Toshio HORIKIRI Ana Sponsorluk (35.000 TL) * tek firma ile sınırlıdır. Konuşmacı Sponsorluğu (25.000

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ

İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ 2016 İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ İş Birliği Dosyası 12 Mayıs 2016 Ankara Sheraton Otel Türkiye Kalite Derneği-KalDer, iş yaşamındaki profesyonellerin gelişim ve öğrenmesine katkı vererek, ülkenin gelişimine

Detaylı

Destekli Proje İşletme Prosedürü

Destekli Proje İşletme Prosedürü Destekli Proje İşletme Prosedürü Teknoloji Transfer Ofisi 2015 Yazan(lar) : Tarih : İlker KÖSE TTO Direktörü Onaylayan(lar) : Tarih : Prof. Dr. Ömer Ceran Genel Sekreter V. Prof. Dr. Sabahattin Aydın Rektör

Detaylı

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ

BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR YÜKSEKOKULU BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ÖĞRETMENLİĞİ BÖLÜMÜ ÖZEL YETENEK SINAVI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu

Detaylı

ATAÇ Bilgilendirme Politikası

ATAÇ Bilgilendirme Politikası ATAÇ Bilgilendirme Politikası Amaç Bilgilendirme politikasının temel amacı, grubun genel stratejileri çerçevesinde, ATAÇ İnş. ve San. A.Ş. nin, hak ve yararlarını da gözeterek, ticari sır niteliğindeki

Detaylı

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL

İŞLETME ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ 08.XII.2015 İSTANBUL İŞLETME 2023 ZİRVESİ Akıllı, Sürdürülebilir ve Kapsayıcı Çözümlerin Buluşma Noktası İşletme 2023 Zirvesi nde 2015-2023

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası

Gayrimenkul Zirvesi 13 Zirve Burası Sponsorluk Sözleşmesi Firma Bilgileri Firma Adı Adres İlçe Şehir Web Sitesi Vergi Numarası Posta Kodu Ülke telefon numarası faks numarası Vergi Dairesi Firma Yetkilisi Kadın Erkek Soyad İsim Görevi E-posta

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ Karar Tarihi : 07/07/2014 Toplantı Sayısı : 392 Karar Sayısı : 3304 ANKARA ÜNİVERSİTESİ SENATO KARAR ÖRNEĞİ 3304- Yönetmelik Komisyonu tarafından incelenen, Ankara Üniversitesi Burs Yönergesi taslağının

Detaylı

Değerli Sektör Yöneticisi

Değerli Sektör Yöneticisi Değerli Sektör Yöneticisi Günümüzde insan ve diğer canlı yaşam ortamlarında, taşıma kapasitesini aşan kullanımlar ve sonucunda ortaya çıkan çevresel sorunların çözümü kapsamında son derece önemli bir misyonu

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı