İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU"

Transkript

1 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İSTANBUL TIP FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU

2 AyĢe DEMĠR Öğrenci ĠĢleri Birim Sorumlusu 1. Sınıf Sorumlusu Oya VATANSEVER DAHĠLĠ: Sınıf Sorumlusu Birgül KARAKAYA DAHĠLĠ: Sınıf Sorumlusu Semra ġġmġek DAHĠLĠ: Sınıf Sorumlusu Emine ÇIRAK (Joker, Gülsüm ġġmġek) DAHĠLĠ: ve 6. Sınıf Sorumlusu Gülen KURU DAHĠLĠ:31814 Ders kayıtları, Öğrenci Listelerinin Anabilim Dallarına gönderilmesi, Ders kayıtları, Öğrenci Öğrencilerin bilgilendirilmesi, Listelerinin Anabilim Öğrenci Belgesi Transkript Dallarına gönderilmesi, basımı, Burs yazıģmaları, Öğrencilerin Kimlik yazıģmaları, yaka bilgilendirilmesi, Öğrenci Kartı yazıģmaları, Genel Belgesi Transkript YazıĢmalar,1.sınıf Ders basımı, Burs yazıģmaları, Program kitapçığının Kimlik yazıģmaları, hazırlanması, Yatay Genel YazıĢmalar, Ders GeçiĢler,2.ve 3.sınıflarda Program kitapçığının yapılan Modül derslerinin hazırlanması, Yatay program hazırlanıģı ve GeçiĢler, 2.Sınıflarda akıģının sağlanması, ÖSYM yapılan Modül ders 1.sınıf yeni kayıt öğrencilerin programının hazırlanıģı kayıtlarının yapılması, 1.Sınıf ve akıģının sağlanması, öğrencilerine kitapçık ve Amfilerin düzenlenmesi önlük dağıtımı,1.sınıflarda Seçmeli Derslerin hazırlanıģı Ders kayıtları, Öğrenci Listelerinin Anabilim Dallarına gönderilmesi, Öğrencilerin bilgilendirilmesi, Öğrenci Belgesi Transkript basımı, Burs yazıģmaları, Kimlik yazıģmaları, Genel YazıĢmalar, Ders Program kitapçığının hazırlanması, Yatay GeçiĢler, 3.sınıflarda yapılan Modül ders programının hazırlanıģı ve akıģının sağlanması, Eğitim ile ilgili Satın Alma yazıģmaları DıĢarıdan gelen üniversite öğrenci stajları Ders kayıtları, Öğrenci Listelerinin Anabilim Dallarına gönderilmesi, Öğrencilerin bilgilendirilmesi, Rotasyonların düzenlenmesi Ders kayıtları, Öğrenci Listelerinin öğrenci staj akıģının Anabilim Dallarına gönderilmesi, sağlanması, Öğrenci Belgesi Öğrencilerin bilgilendirilmesi, Transkript basımı, Burs Rotasyonların düzenlenmesi öğrenci yazıģmaları, Kimlik staj akıģının sağlanması, Öğrenci yazıģmaları, Genel Belgesi Transkript basımı, Burs YazıĢmalar, Ders Program yazıģmaları, Kimlik yazıģmaları, Genel kitapçığının hazırlanması, YazıĢmalar, Ders Program kitapçığının Yatay GeçiĢler, Öğrenci hazırlanması, Yatay GeçiĢler Kulüpleri ile ilgili yazıģmaların yapılması ve takibi, Yarı zamanı çalıģan öğrencilerin çalıģma çizelgelerinin takibi

3 Serap ÇALIġKAN Erasmus Program Sorumlusu DAHĠLĠ:31162 Ġbrahim KAYA Diploma ĠĢleri Sorumlusu DAHĠLĠ:31169 Pınar GÜNGÖR Optik Okuyucu Sorumlusu DAHĠLĠ:35117 Gülperi AKTAġ Ölçme Değerlendirme Sekreteri DAHĠLĠ:35096 Erasmus programı, Ġngilizce YazıĢmalar, Mezun olan öğrencilerin Türkçe Ġngilizce transkriptleri, mezuniyet belgeleri, Harçsız öğrenci pasaportu için gerekli olan evrak, Lise Diplomasının verilmesi, Yabancı ve Üniversite - Yüksekokul öğrencilerin staj iģlemleri Mezuniyet iģlemleri (Bilgi giriģi, geçici mez. bel. düzenleme, mezunların askerlik belgesi gönderilmesi, mec. hiz. bel. takibi.),tıp diploması, Tıp önlisans diploması, duplikata ve fahri doktora diploması hazırlanması, Mezunlarla ilgili yazıģmalar ( Kurumlardan gelen yazıģmalar, mezuniyet belgesi, mezuniyet teyidi ),Sağlık Lisesi mezuniyet belgesi hazırlama, Lise Staj yazıģmaları, Genel yazıģmalar, Burs, KYK ve YÖKSĠS veri tabanı yazıģmaları, Büro mutemetliği, TeĢekkür sertifikası düzenleme, Optik okuyucuda Sınav kağıtlarının okutulması, Kitap satıģı Sınavlarda gözetmenlerin görevlendirmeleri, ders sonu anketleri, soruların toplanması ve soru bankasına aktarımı

4 ÖĞRENCİ BÜROSU Öğrenci Sayıları ( Yeni Kayıt, Okuyan, Mezun) Yabancı Uyruklular Dahil Birimin Adı I.Öğretim Yabancı Uyruklu İstanbul Tıp Fakültesi E K Toplam E K TOPLAM GENEL TOPLAM 2012/2013 Yeni Kayıt /20113 Okuyan /2012 Mezun Öğretim Yılı Öğrenci Kontenjanları ve Doluluk Oranı Birimin Adı ÖSS Kont. Yerleşen Doluluk Oranı Boş Kalan İstanbul Tıp Fak %

5 ÖĞRENCİ İŞLERİ BÜROSU FAALİYETLERİ: *DERS KAYITLARI: Öğretim döneminde 1. sınıflar (yeni kayıtlı öğrenciler) Entegre eğitim sistemine geçtiler, Ders kayıtları 1., 2., 4., 5. ve 6. sınıflar için Fakültemiz ders programımıza göre kayıtlar yapılacaktır. 3. sınıflar Rektörlüğe bağlı Akademik Takvime göre kaydedileceklerdir. *ÖĞRENCİLERİN BİLGİLENDİRİLMESİ: Öğrencilere mail, Web sitesi, pano ve LCD ekranlar aracılığıyla duyuru yapılmaktadır. *ÖĞRENCİ BELGESİ, TRANSKRİPT VE ASKERLİK BELGELERİNİN BASIMI: Öğrenciler herhangi bir PC den veya Büromuzda mevcut 3 adet PC kullanarak öğrenci belgesi ve/veya transkript talep edebilirler, yapılan talepler Öğrenci Otomasyon Sistemi aracılığıyla çıkarılıp öğrenciye teslim edilir.

6 *BURS YAZIŞMALARI: Burs veren bütün resmi ve özel kurumlar, karşılıklı yazışmayla öğrenci durumlarını öğrenebilmektedirler. Öğrenci Sosyal Hizmetleri Rehberlik Birimine mail yoluyla ve telefon aracılığıyla öğrenci bilgileri verilmektedir, İTF vakfından burs alan öğrenci bilgileri her ay üst yazıyla gönderilmektedir. *KİMLİK KARTI İÇİN YAZIŞMALAR: Öğrenci kimlik kartı için; öğrenci gerekli evrakları teslim ettikten sonra, Öğrenci Otomasyon sistemi aracılığıyla başvurusu yapılır. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığından öğrenci kimliği Yaklaşık 1 ay içinde Dekanlığımıza gönderilir. *SINIF DERS PROGRAM KİTAPÇIĞININ HAZIRLANMASI: Fakültemiz eğitim-öğretim ders süreleri ve içerikleri belirten kitapçık (gün ve saatler belirlenmiş olarak.) Sorumlu Öğretim Görevlisi kontrolünde ilgili sınıf sorumlusu tarafından hazırlanarak öğrenci sayısı ve ders veren hoca sayısı kadar matbaada basımı yapılır. *YATAY GEÇİŞ KAYITLARI VE YATAY GEÇİŞ KOMİSYONUNCA DEĞERLENDİRİLMELERİN YAPILMASI: İ.Ü. Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının belirlediği tarihler arasında yatay geçiş başvuruları kabul edilir, değerlendirmeler Fakültemiz Yatay geçiş komisyonunca yapılır. Değerlendirme sonucuna göre öğrenci kayıtları yapılır.

7 *2.VE 3.SINIFLARDA OKUTULAN MODÜL DERSLERĠNĠN ANKETLERĠN YAPILMASI: Her modül dersi için hazırlanan anket formları modül dersinin bitiminde öğrenciler tarafından doldurularak Öğrenci Bürosu tarafından değerlendirilerek Sorumlu Koordinatöre sunulur. *1.SINIF YENĠ KAYIT ÖĞRENCĠLERĠN KAYITLARININ YAPILMASI: Rektörlüğümüz tarafından belirlenen Akademik Takvim çerçevesinde Fakültemizi yeni kazanan öğrencilerimizin kayıt iģlemleri Fakültemizde yapılmaktadır. Ayrıca YurtdıĢından Kültür AnlaĢması, Ġslam Kalkınma Bankası Bursluları ve Büyük Türkiye Projesi kapsamında kayıt yaptıracak öğrencilerin kayıt tarihleri Rektörlük tarafından belirlenerek Fakültemizde kayıtları yapılır. *SEÇMELĠ DERSLERĠN PLAN VE PROGRAMLARININ YAPILMASI: Fakültemiz 1. sınıf öğrencilerinin müfredatında bulunan seçmeli ders sayısına göre her dönem için 50 civarında ders açılmaktadır. Sınıf sorumlusu tarafından ilgili seçmeli ders koordinatörünün de görüģü alınarak derslerin gün ve saatleri belirlenip, bu dersler için uygun derslikler araģtırılarak öğrencinin seçimine göre her dönem için 2 adet seçmeli ders programı

8 *ZORUNLU VE GÖNÜLLÜ STAJ YAPMAK ĠSTEYEN ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN YAZIġMALARININ VE SGK GĠRĠġ-ÇIKIġ ĠġLEMLERĠNĠN YAPILMASI: Fakültemiz 1. ve 2. sınıfın öğrencileri zorunlu staj süresi 10 iģ günüdür. Öğrenciler bu stajlarını istedikleri Sağlık Kurumunda yapabilirler. Ayrıca tüm öğrenciler eğitime ara verilen tarihlerde toplam 40 iģ günü olan gönüllü staj yapabilirler. Staj iģlemleri ve SGK iģlemleri sınıf sorumluları tarafından yapılır. *ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN YURTDIġI (ĠNGĠLĠZCE) YAZIġMALARI: Fakültemiz öğrencilerinin Ġngilizce formları, yazıģmaları, referans mektupları ve Fakültemize gelen öğrencilerin yazıģmaları sorumlusu tarafından yapılır. *ERASMUS PROGRAMI ĠLE YURTDIġINA GĠDEN GELEN ÖĞRENCĠ YAZIġMALARI: Rektörlüğümüze bağlı Uluslaralar arası Akademik ĠliĢkiler Kurumu tarafından belirlenen takvime göre anlaģmamız olan Ülkeler ve Üniversitelerle Öğrenci DeğiĢim Programı uygulanır. *FAKÜLTEMĠZ MEZUN ĠġLEMLERĠNĠN YÜRÜTÜLMESĠ: Fakültemizden mezun olanların mezuniyet belgesi, ve transkript (Türkçe, Ġngilizce) belgesi Dilekçe, faks ve mail yoluyla yapılan baģvuru sonucunda Büromuz tarafından yürütülür.

9 *YARI ZAMANLI ÇALIġAN ÖĞRENCĠLERĠMĠZĠN ĠġE GĠRĠġ ÇIKIġ ĠġLEMLERĠ VE AYLIK OLARAK TAKĠPLERĠ : Fakültemizde 60 saat süreyle ücretli olarak Yarı Zamanlı çalıģan Öğrencilerin aylık puantaj cetvelleri ilgili Anabilim Dalı BaĢkanı onayıyla Dekanlığımıza iletilir. Kontrolü yapılan puantaj cetveli Dekanımız tarafından imzalanarak Sağlık Kültür ve Spor Daire BaĢkanlığına üst yazıyla bildirilir. *AMFĠLERĠN DÜZENLENMESĠ : Bütün sınıflara ait ders program kitapçıklarında bulunan derslerin gün, saat ve öğrenci sayısına göre uygun amfiler ayarlanır. Amfi programı her hafta Cuma günü ĠTF sitesinden ilan edilir. *LĠSE VE ÜNĠVERSĠTE DÜZEYĠNDE BAġVURUSU YAPILAN STAJLARIN DEĞERLENDĠRĠLMESĠ VE YAZIġMALARI: Lise stajları yaz stajı ve mesleki eğitim stajyeri (yıllık) olarak ikiye ayrılır, yaz dönemi için Anabilim Dalı BaĢkanlığı uygun gördüğü taktirde staj iģlemleri yapılabilmektedir. Mesleki eğitim stajı yapacaklar için mayıs-haziran aylarında baģvuru formları Büromuz tarafından kabul edilir. Fakülte Yönetim Kurulunca belirlenen sayıda Stajyer olarak kabul edilen öğrenci listesi Web sitemizde ilan edilerek, asıl kayıtlar eylül ayına kadar tamamlanır. Ön lisans ve lisans düzeyinde staj yapmak isteyen öğrenci baģvuruları Anabilim Dalı BaĢkanlığı uygun gördüğü taktirde devamlı yapılabilmektedir. Vakıf ve Özel Üniversite öğrencilerine Fakülte Yönetim Kurulu Kararı gereğince saati 5 TL, Tıp Fakültesi öğrencileri ise saati 8 TL karģılığında Fakültemizde staj yapabilirler.

10 *KYK YAZIġMALARI : Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığına her ayın 15. günü KYK dan burs alan öğrenci durumları bildirilir. Ayrıca her dönem için Genel durum baģarı çizelgeleri hazırlanarak Rektörlüğe gönderilir. *GEÇĠCĠ MEZUNĠYET BELGELERĠ VE DĠPLOMALARIN DÜZENLENMESĠ: Ders ve stajlarını tamamlayan öğrenciler Fakülte Yönetim Kuruluna sunularak Öğrenci Otomasyon Sisteminden mezuniyetleri yapılır. Mezuniyet belgesi ve Tıp diploması Öğrenci Otomasyon Sisteminden çıkarılarak Fakültemiz ve Rektörlük onayına sunulur. Ġmzalanan diplomalar Fakültemiz aracılığıyla Sağlık Bakanlığına gönderilir. Sağlık Bakanlığından onaylanıp gelen diplomalar Büromuzda saklanır.

11 *MEZUNLARIN 5371 SAYILI YASA GEREĞĠNCE MECBURĠ HĠZMET DURUMLARININ TAKĠBĠ VE DĠPLOMA TESLĠMĠ: Sağlık Bakanlığı Fakültemizden mezun olup mecburi hizmetini tamamlayan doktorlarımızın mecburi hizmeti bitirme yazılarını Dekanlığımıza göndermektedir. Mezun tarafından talep edilen diplomalar Ġ.Ü mezuniyet belgeleri ile diploma ve diploma defterlerinin düzenlenmesinde uyulacak esaslara iliģkin Yönergenin 12. maddesi gereğince; mecburi hizmetini tamamladıkları kontrol edilerek, Ġstanbul Ġl sınırlarında bulunanlar bizzat baģvuru halinde, Ġstanbul dıģında ve Ülke dıģında olanlar Ġl Sağlık Müdürlükleri ve Konsolosluklar aracılığıyla diplomalarını teslim alırlar. *ĠSTATĠSTĠK VERĠLERĠN DÜZENLĠ OLARAK HAZIRLANMASI: Eğitim-öğretim dönemi kasım ayında Fakültemiz öğrencilerine ait istatistik veriler hazırlanarak Rektörlüğe gönderilir.

12 *YÖKSĠS (YÜKSEK ÖĞRETĠM VERĠ TABANI): Fakültemize ait öğrenci bilgileri 3 ayda bir üst yazıyla ve CD ortamında güncellenerek Rektörlüğe gönderilir. *OPTĠK OKUYUCU ĠLE SINAV FORMLARININ OKUTULMASI: Sınavı yapılan dersin sorumlusu tarafından Optik Okuyucu Sorumlusundan 3 gün öncesinden randevu alınarak cevap formları güvenli bir Ģekilde okutulur. Sınav sonuç raporları imzalanarak sorumlusuna teslim edilir. *OKUTULAN SINAV SONUÇLARININ ÖLÇME VE DEĞERLENDĠRĠLMESĠ: eğitim öğretim yılından itibaren iģleme geçirilen Büromuza bağlı Ölçme değerlendirme birimi; Sınavlarda gözetmen olarak görev alacak personel iģlemleri, ders dilimi sonunda yapılan anketler, sınav sonuçlarının otomatik olarak Öğrenci Otomasyon Sistemine aktarımı, Soru Bankası oluģturabilmek için ;Ġlgili Anabilim Dalı sınav sorumlusu tarafından gidilerek sorular taģınabilir diske kaydedilip internet bağlantısı olmayan bilgisayarda depolanıp soru bankası oluģturulması iģlemleri yapılmaktadır.

13 SIRA ÖNCEKĠ ĠġLEYĠġ GÜNCEL DURUM 1 ÖĞRENCĠ BELGESĠ VE TRANSKRĠPTLER DĠLEKÇE KARġILIĞINDA ÖĞRENCĠYE VERĠLMEKTEYDĠ ÖĞRENCĠ OTOMASYON SĠSTEMĠNDEN YAPILAN BAġVURUYLA VERĠLMEKTEDĠR. 2 ÖĞRENCĠ NOTLARI HER YIL NOT DEFTERĠNE ĠġLENMEKTEYDĠ ÖĞRENCĠ OTOMASYON SĠSTEMĠNE ĠġLENMEKTEDĠR. 3 DERS SEÇĠMLERĠNDE KAYIT FORMLARI KULLANILMAKTAYDI ÖĞRENCĠ OTOMASYON SĠSTEMĠNDEN DERS SEÇĠMLERĠ YAPILMAKTADIR. 4 ÖĞRENCĠ NOTLARI TEK TEK SĠSTEME GĠRĠLMEKTEYDĠ. OPTĠK OKUYUCU SAYESĠNDE ÖĞRENCĠ OTOMASYON SĠSTEMĠNE DĠREKT AKTARILMAKTADIR. 5 DUYURULAR WEB SĠTESĠNDEN VE PANOLARDAN DUYURULMAKTAYDI. LCD EKRAN ARACILIĞIYLA KÜTÜPHANE, TEMELBĠLĠMLER VE 14 MART AMFĠSĠNDE ĠLAN EDĠLMEKTEDĠR.

14 EKSİKLER VE İSTEKLER 1- DUYURU VE HER TÜR ĠLETĠġĠM ĠÇĠN SMS SĠSTEMĠ FAYDALI OLACAKTIR. 2- DĠPLOMALARIN GÜVENLĠĞĠ ĠÇĠN (5371 SAYILI YASA GEREĞĠ MECBURĠ HĠZMETĠNĠ YAPMAYANLARA DĠPLOMALARI VERĠLMEZ) KĠLĠTLĠ BĠR DOLAP. 3- DĠPLOMALARIN DÜZENLENMESĠNDE KULLANILACAK LAZER YAZICI (VAROLAN YAZICI YETERLĠ DEĞĠL) 4- ÖDK KĠLĠTLĠ DUYURU PANOSU OLMADIĞI ĠÇĠN SINAV SORU VE CEVAPLARININ ASILMASINA ĠZĠN VERMEMEKTEDĠR. 5- DAHĠLĠ NUMARALARDAN DIġ HATLARIN ARANABILMESĠ (DIġ HATTA AÇIK BĠR TELEFON MEVCUT) 6- KĠġĠYE ÖZEL KĠLĠTLĠ DOLAP (ELBĠSE,ÇANTA VS.) 7- ÇALIġMA MASALARININ GENĠġLETĠLMESĠ, BÜRO ĠÇERĠSĠNDE KONUġULANLARIN ÖĞRENCĠLER TARAFINDAN DUYULMAYACAK ġekġlde AYARLANMASI VE ÇALIġANLARIN DĠKKATĠNĠN DAĞILMAYACAK ġekġlde ÇALIġMA ORTAMININ ORGANĠZE EDĠLMESĠ. 8- BÜROMUZUN HAVALANDIRMA VE AYDINLATMA SĠSTEMĠNĠN ĠYĠLEġTĠRĠLMESĠ. 9- YENĠ YAPILANMADA ARġĠV GÜVENLĠĞĠ ĠÇĠN AYRICA YANGIN KORUMA SĠSTEMĠNĠN YAPILMASI VE MEVCUT DURUMDA YANGIN ALARM CĠHAZININ TAKILMASI.

15 ANABĠLĠM DALI TARAFINDAN YANLIġ GĠRĠLEN NOTLARIN YĠNE ANABĠLĠM DALINA OTOMASYONDA AÇILABĠLECEK BĠR EKRANDA DÜZELTĠLMESĠ 13- DERS KAYITLARI AKADEMĠK TAKVĠME GÖRE YAPILDIĞINDAN ÖĞRENCĠLERĠMĠZ DERSLERĠNE BAġLADIKTAN SONRA DERS SEÇĠMĠ YAPMAKTADIRLAR. EXCEL ORTAMINDA LĠSTELER HAZIRLANDIĞINDAN SONRASINDA ÖĞRENCĠ OTOMASYON SĠSTEMLĠYLE UYUM SORUNU YAġANMAKTADIR. FAKÜLTEMĠZ DERS PROGRAMINA GÖRE DERS KAYITLARININ YAPILMASI, 14- ÖĞRENCĠ OTOMASYON EKRANINDA 152 NOLU SAYFADA ÖĞRENCĠ VE ÖĞRETĠM GÖREVLĠLERĠNĠN ġġfrelerġ GÜNCELLENMEKTEDĠR. BÜROMUZ SADECE ÖĞRENCĠ ġġfrelerġ KONUSUNDA SORUMLULUK ĠSTEMEKTEDĠR. 15- ÖĞRENCĠ OTOMASYON SĠSTEMĠNE ÖĞRETĠM GÖREVLĠSĠ TARAFINDAN YANLIġ GĠRĠLEN NOTLARIN DÜZELTĠLME ĠġLEMĠ BÜROMUZ TARAFINDAN YAPILMAKTADIR. BU SORUMLULUĞUN TARAFIMIZDAN ALINARAK SORUMLU HOCAYA VERĠLMESĠ 16- YARI ZAMANLI ÇALIġAN ÖĞRENCĠLERĠN ĠSTATĠSTĠK VERĠLERĠNĠN VE TAKĠBĠNĠN YAPILABĠLMESĠ ĠÇĠN ÖĞRENCĠ OTOMASYON SĠSTEMĠNE ĠġLENEBĠLME EKRANININ AÇILMASI. 17- KIRTASĠYE MALZEMESĠ SIKINTISI YILI ÖNCESĠ NOT DEFTERLERĠNĠN CĠLTLENMESĠ, ONARILMASI (YAKLAġIK 30 DEFTER VARDIR)

16 19- WC SIKINTISI (YAKLAġIK 40 KĠġĠ BĠR WC YĠ KULLANMAKTADIR) 20- SEÇMELĠ DERSLER ĠÇĠN KULLANILAN BAZI DERSLĠKLERĠDE BARKOVĠZYON VE PC SIKINTISI YAġANMAKTADIR 21- ÖNCEDEN SINAVLARDA ÖĞRENCĠ BÜROSU ÇALIġANLARI GÖZETMEN OLARAK GÖREV ALMAZKEN ġġmdġ GÖREVLENDĠRĠLMEKTEDĠR. BAZI HOCALAR SINAV SORULARINI BÜROMUZDA DÜZENLEMEKTEDĠR. 22- SEÇMELĠ DERSLER ĠÇĠN KULLANILAN BAZI DERSLĠKLERĠDE BARKOVĠZYON VE PC SIKINTISI YAġANMAKTADIR. 23- ÖNCEDEN SINAVLARDA ÖĞRENCĠ BÜROSU ÇALIġANLARI GÖZETMEN OLARAK GÖREV ALMAZKEN ġġmdġ GÖREVLENDĠRĠLMEKTEDĠR. BAZI HOCALAR SINAV SORULARINI BÜROMUZDA DÜZENLEMEKTEDĠR. 24- ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ PERSONELĠNĠN YAPTIĞI ĠġLEMLERĠN UZUN SÜRELĠ VE HUKUKĠ SORUMLULUĞU OLDUĞUNDAN KADROSU OLMAYAN PERSONELE KADRO VERĠLMESĠ.

17 DĠNLEDĠĞĠNĠZ ĠÇĠN TEġEKKÜR EDERĠZ. AyĢe DEMĠR Öğrenci ĠĢleri Birim Sorumlusu

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ

ERZİNCAN ÜNİVERSİTESİ TURİZM VE OTELCİLİK MESLEK YÜKSEKOKULU ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ ÖĞRENCİ YENİ KAYIT İŞLEMLERİ İŞ AKIŞ SÜRECİ - kayıt için istenen belgelerini Lise Diploması, Öğrenim Harcı Dekontu (İ.Ö. için), 6 adet fotoğraf ve ÖSYM Sonuç Belgesi hazırlayarak birim öğrenci işlerine

Detaylı

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ

RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ RECEP TAYYĠP ERDOĞAN ÜNĠVERSĠTESĠ Öğrenci ĠĢleri Daire BaĢkanlığı STRATEJĠK PLANI (2013-2017) Ocak 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ.3 1. GĠRĠġ... 4 1.1 STRATEJĠK PLANIN AMACI... 4 1.2 STRATEJĠK PLANIN KAPSAMI...

Detaylı

Çınarcık Meslek Yüksekokulu

Çınarcık Meslek Yüksekokulu Çınarcık Meslek Yüksekokulu Tanıtım Bu kitapçık öğretim görevlisi Ġzzet Ġsmail DUR un koordinatörlüğünde Yerel Yönetim Programı Öğrencileri; Nazlıcan ÜRFLÜ Dudu ARSLAN Melek KASIMOĞLU ve Fatma Selin KAYA

Detaylı

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ FAKÜLTELERİ HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 302.02 Fak.Skr., Yrd., hafta 5 dakika 302.0 Aday öğrenciler Fak.Skr., Yrd., Rektörlük Makamı 2 gün 5 dakika 03 Akademik / Fak.Skr., Yrd., Bölüm / Anabilim / Prgram BaĢkanlıkları Rektörlük Makamı 0 gün

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ. TEZSĠZ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ. BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ 2015-2016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS VE DOKTORA BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları 06 Temmuz 2015 31 Temmuz 2015 üstü Programlara BaĢvurularının Alınması

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ ÖĞRENCĠ ĠġLERĠ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 2013-2017 STRATEJĠK PLAN DURUM ANALĠZĠ 1- GENEL BĠLGĠLER 1.1 Tarihçe GENEL BĠLGĠLER: KuruluĢ ve Tarihçe Üniversitemiz Zonguldak Karaelmas Üniversitesinden

Detaylı

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ

T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ T.C. PLATO MESLEK YÜKSEKOKULU UZAKTAN ÖĞRETİM PROGRAMLARI YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Plato Meslek Yüksekokulu nda açılan Uzaktan Öğretim ve Karma Öğretim müfredat programlarında yer alan

Detaylı

ġ.ü. -ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ

ġ.ü. -ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ 1- ÖĞRENCĠ STAJ SÜRECĠ ġ.ü. -ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU Ġġ SÜREÇLERĠ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH SÜRECĠN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANĠZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ YAZIġMA KURALLARI YÖNERGESĠ Bursa, 2013 BĠRĠNCĠ KISIM ORTAK HÜKÜMLER Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı; Uludağ Üniversitesi'ndeki iģ akıģ süreçlerindeki imzaya yetkili görevlileri ve

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ 24 Ağustos 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29098 ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ ÖNLĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Uludağ

Detaylı

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU

ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 ġirnak ÜNĠVERSĠTESĠ ĠDĠL MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HĠZMET STANDARTLARI TABLOSU HĠZMETĠN TAMAMLANMA HĠZMETĠN ADI BAġVURUDA ĠSTENEN BELGELER SÜRESĠ (EN GEÇ) Ġlk Kayıt ĠĢlemleri (ÖSYM tarafından yerleģtirilen

Detaylı

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNDE AKADEMİK YIL BOYUNCA YAPILAN İŞLEMLER

ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNDE AKADEMİK YIL BOYUNCA YAPILAN İŞLEMLER ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİMLERİNDE AKADEMİK YIL BOYUNCA YAPILAN İŞLEMLER KAYIT KABUL BİRİMLERİNİN YAPTIKLARI İŞLEMLER 1- YENİ KAZANAN ÖĞRENCİLERİN KAYIT İŞLEMLERİ: Kayıt yapılacak yer hazırlanarak,

Detaylı

KAYIT REHBERİ 2013-2014

KAYIT REHBERİ 2013-2014 KAYIT REHBERİ 2013-2014 Doğuş Üniversitesi Öğrenci İşleri Müdürlüğü Sayfa 1 Sevgili Öğrencilerimiz, Sizleri buraya getiren uzun ve zorlu süreci başarıyla tamamlamış olmanızdan dolayı sizi kutluyoruz. Hayatınızda

Detaylı

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar

ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ. BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar ULUDAĞ ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Yasal Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesinde, eğitim faaliyetlerinde

Detaylı

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİ İŞLERİ DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU 3020101 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Yabancı Diller YO Yabancı Dil Eğitim Ve 0500104 12547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu 2 BTÜ Lisans EğitimÖğretim 3BTÜ Lisansüstü Eğitim

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır.

YÖNETMELİK. MADDE 3 (1) Bu Yönetmelik, 4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 14 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıģtır. 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Mustafa Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ ÖN LĠSANS VE LĠSANS ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ AVRUPA BİRLİĞİ EĞİTİM VE GENÇLİK PROGRAMLARI HAYAT BOYU ÖĞRENME (LİFELONG LEARNİNG) - ERASMUS PROGRAMI ÖĞRENCİ DEĞİŞİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ

BOġ KONTENJANLAR ĠÇĠN EK YERLEġTĠRME TARĠHLERĠ (16/06/2015 tarih, 64 sayılı Senato toplantısının 23 nolu karar ekidir.) EK: 17 20152016 GÜZ YARIYILI LĠSANSÜSTÜ PROGRAMLARA ÖĞRENCĠ ALIM TAKVĠMĠ TEZLĠ YÜKSEK LĠSANS BaĢlangıç BitiĢ Yatay geçiģ BaĢvuruları

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ

YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ YILDIRIM BEYAZIT ÜNĠVERSĠTESĠ TIP FAKÜLTESĠ EĞĠTĠM VE ÖĞRETĠM YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠBÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Tıp Fakültesinin

Detaylı

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI

Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ. Zorunlu Olan 30 İş Günlük Öğrenci Staj Çalışmalarının Tamamlanmasını Sağlamak, SÜRECİN SINIRLARI 1- ÖĞRENCİ STAJ SÜRECİ Ş.Ü. -CİZRE MESLEK YÜKSEKOKULU İŞ SÜREÇLERİ SÜREÇ ADI Öğrenci Staj SÜREÇ NO 1 TARİH 10/10/2011 SÜRECİN SORUMLULARI Staj Komisyonu SÜREÇ ORGANİZASYON Staj Komisyonu, Bölüm Sekreterliği,Muhasebe,Öğrenci,

Detaylı

2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR)

2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR) 2014 2015 EĞĠTĠM ÖĞRETĠM YILI YAZ OKULU ÖĞRETĠM ÜCRETLERĠ, ÜCRET ÖDEME TARĠHLERĠ VE ĠADELERĠ HAKKINDA DUYURU ( 7 HAFTA + 1 HAFTA SINAVLAR) 2015 YAZ OKULUNDA UYGULANACAK AKADEMĠK TAKVĠM Ders Kayıtları 22-25

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar:

HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: HARRAN ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar: Amaç: Madde 1- Bu Yönergenin amacı, Harran Üniversitesi Tıp Fakültesinde öğrenci kayıtları,

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar GAZİOSMANPAŞAÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YAN DAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASI ESASLARINA İLİŞKİN YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ

BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ BÖLÜM 2 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ 13 ÖĞRENCİ İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ Öğrenim yaşamınız boyunca akademik ve idari konularda bütün işlerinizi yürütecek ve size rehberlik yapacak birim, Öğrenci İşleri Müdürlüğü (ÖİM)'dür.

Detaylı

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ

KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ KIRIKKALE ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ EĞİTİM ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü - 8 Ekim 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27370, Değiştirilmiş

Detaylı

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 11 Eylül 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28408 YÖNETMELİK Mardin Artuklu Üniversitesinden: MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ ÖN LİSANS VE LİSANS EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 13 Kasım 2013 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28820 YÖNETMELİK İstanbul Aydın Üniversitesinden: İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ LİSANSÜSTÜ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE SINAV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE CUMHURİYETİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARINDA ÖN LİSANS VE LİSANS DÜZEYİNDEKİ PROGRAMLAR ARASINDA GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL, YANDAL İLE KURUMLAR ARASI KREDİ TRANSFERİ YAPILMASINA İLİŞKİN

Detaylı

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin BARTIN ÜNĠVERSĠTESĠ LĠSANSÜSTÜ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM VE SINAV YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Bartın Üniversitesine bağlı enstitülerde yürütülen

Detaylı

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ

İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ İSTANBUL TEKNİK ÜNİVERSİTESİ ÖNLİSANS VE LİSANS PROGRAMLARI YATAY GEÇİŞ, ÇİFT ANADAL PROGRAMI (ÇAP) VE YANDAL PROGRAMI YÖNERGESİ Kapsam MADDE 1- (1) Bu yönerge, İstanbul Teknik Üniversitesi Önlisans ve

Detaylı