TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN TÜKETİCİLERE ENFORMASYON SAĞLAMA OLANAKLARI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN TÜKETİCİLERE ENFORMASYON SAĞLAMA OLANAKLARI"

Transkript

1 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp TÜRKİYE DE YENİ EKONOMİNİN TÜKETİCİLERE ENFORMASYON SAĞLAMA OLANAKLARI Dr. Seran DİLEK Beyent Üniversitesi Mesle Yüseoulu ÖZET Tüeticiler arar süreçleri boyunca talep ettileri mal ve hizmetler haında doğru ararlar verme için daha fazla enformasyon edinme isterler. Bu nedenle tüetim ararlarından önce araştırma yaparlar. Tenoloji devrimi enformasyonun daha olay yayılmasını sağlamış ve eonominin urallarını değiştirmiştir; böylece eonomi yapı değişmiş ve yeni eonomi doğmuştur. Gelişmiş ülelerde toplumlar endüstri toplumundan enformasyon toplumuna dönüşmüştür. Bilgisayarlar ve yeni tenoloji gelişmeler tüeticilerin mal ve hizmetler haında daha rahat ve etin araştırma yapmasına yardım etmetedir. Eğer bilgisayar, internet ve teleomüniasyon tenolojileri toplumda yaygın olara ullanılıyorsa tüeticilerin daha etin araştırma yapacaları, daha fazla enformasyon toplayıp daha sağlılı ararlar vereceleri söylenebilir. Bu çalışmanın amacı enformasyon aynaları tarafından sağlanan olanalar açısından Tür ve diğer OECD üleleri tüeticilerini arşılaştırmatır. Bu niyetle Tür tüeticiler ve diğer OECD üleleri tüeticilerinin enformasyon aynalarını ullanma sılıları arşılaştırılmıştır. Anahtar Kelimeler: Yeni Eonomi, Enformasyon, Tüetici Kararları. THE FACILITIES OF GETTING INFORMATION TO CONSUMERS OF NEW ECONOMY IN TURKEY ABSTRACT Consumers want to now more about the goods and services that they demand to mae right decisions during their decision processes. Because of this reason they mae research before their consumption decisions. Technological revolution maes distribution of information easy and changes the rules of economy, so the structure of economy changes and the new economy borns. In the developped countries, societies changes from industrial society to information society. Computers and new technological improvements help consumers mae more comfortable and effective research about goods and services. If computer, internet and telecommunication technologies are used in a society frequently then it can be

2 64 Seran DİLEK said that consumers will mae searches more effectively, collect more information and mae right decisions. The aim of this study is to compare Turish consumers with other OECD countries consumers in terms of opportunities provided by information sources. For this purpose, we compare the frequency of using information sources of OECD countries consumers and Turish consumers. Keywords: New Economy, Information, Decisions of Consumers. 1. GİRİŞ İinci Dünya savaşı sonrasında telefon, televizyon gibi araçlar gelişmiş ülelerde yayılara itlesel iletişim olanalarını geliştirmiştir. Diğer yandan icat edilen bilgisayarlar gidere gelişmiş, internet olanaları artmıştır yılında il bilgisayar (ENİAC) üretilditen sonra bilgisayar tenolojisi büyü gelişme göstermiştir. İl bilgisayar ENİAC, otuz ton ağırlığında ien sınırlı işlem apasitesine sahipti (Flamm, 1988:29). Gelişen bilgisayar tenolojisi nedeniyle bilgisayarların boyutları üçülüren apasiteleri artmıştır ve artmaya devam etmetedir (Baştan, 2004:32). Üsteli bilgisayar tenolojisi iletişimin ço daha etin ve düşü maliyetle yapılabilmesini sağlayara eonomiye olumlu atılarda bulunmatadır (Söylemez, 2001:31). İnternet sayesinde Dünya nın en uza öşelerindei bireyler eş zamanlı olara haberleşebilmetedirler. Bilgisayar, haberleşme ve iletişim endüstrisinde meydana gelen bu gelişmeler eonomi hayatı olduğu adar toplumsal uralları da etilemiş ve değiştirmiştir. Eonomide yaşanan değişimler sonucunda Yeni Eonomi avramı, toplumsal hayatta yaşanan değişimler sonucunda ise yeni bir toplum ortaya çımıştır. Bu yeni topluma Masuda (1990), Enformasyon Toplumu adını vermiştir. İmânlarını en iyi biçimde değerlendirip en ucuza en aliteli malı elde etme isteyen tüeticiler ararları öncesinde mal veya hizmet haında enformasyona ihtiyaç duyarlar (Aalın ve Dile, 2007:34). Gelişmiş iletişim tenolojileri, televizyon, internet ve bilgisayarlar tüeticilere daha olay ve ucuz enformasyon elde etme olanaları vermetedir. Bu çalışmada iletişim tenolojilerinin Tür tüeticilere sağladığı araştırma olanaları ile diğer OECD üleleri vatandaşı tüeticilere sağladığı araştırma olanaları arşılaştırılmatadır. Araştırma sırasında ullanılan aynaları satıcılar, tanıdılar ve malı daha önce ullanan diğer tüeticiler, uzmanlar, itle iletişim organları, uzmanlar, deneyim ve işaretler olara sıralayabiliriz (Aalın ve Dile, 2007a:45-46). Çalışmanın onusu enformasyon toplumunda tüeticilerin enformasyon elde etme olanaları olduğu için enformasyon toplumu içinde riti öğeler olan internet, televizyon, sabit ve mobil telefon hatları, gazete ve yazılı basın aynaları incelenece; diğer aynalar yo sayılacatır.

3 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp YENİ EKONOMİ VE ENFORMASYON TOPLUMU Bilgisayar ve internet in eşfi ile iletişim olanaları artmış; eş zamanlı iletişim mümün hale gelmiş; sabit meânlı iletişim ortadan almış; ticaretin işleyiş biçimi ve tüetim alıpları değişmiş; para ve finansman rizleri şolara daha açı hale gelmiş; haberleşme ve iletişim setörleri hızla gelişmiş; fizisel sermaye önem yitiriren beşeri sermaye ve bilgi ön plana çımaya başlamıştır. Eonomide yaşanan bu değişimler sonucunda Yeni Eonomi adı verilen bir ortam oluşmuştur. Kapsamın ço geniş olması nedeniyle Yeni Eonomi yerine e-eonomi ve Dijital Eonomi ; bilginin ve enformasyonun önemini artırması nedeniyle Enformasyon Eonomisi avramları da ullanılmatadır. Modern eletroni temelli bilişim tenolojilerinin gelişme ve yayılmasıyla ortaya çıan eonomi ortam ifadesi yeni eonomi için ullanılabilece bir tanımdır (Aın, 2008:1). Roger Cass 1993 internet devrimi sonrasında yaygın biçimde sözü edilen yeni eonomi döneminin başladığını belirtmiştir. Bu dönemin öne çıan avramları üreselleşme ve iletişim tenolojileridir (Çino, 2003: ). İletişim tenolojilerinin gelişiminin önemli bir sonucu da enformasyon toplumunun oluşmasıdır. Enformasyon toplumunun temel özellileri; hizmet setörü istihdamının toplam istihdam içindei payının artması, hizmet setörü gelirinin GSMH içinde payının artması, Ar-Ge yatırımlarının artması, üniversite eğitimi alan nüfusun toplam nüfus içindei payının artmasıdır. Dünyada enformasyon toplumu haline gelen il üle ABD dir. ABD ni Japonya ve Avrupa Birliği içindei bir grup üle 1 izlemiştir (Dura ve Ati, 2002:61-72) yılında ABD de il ez beyaz yaalılar, mavi yaalıları geçmiş ve ABD nin sanayi toplumundan başa bir topluma dönüşmeye başladığının işaretleri belirmeye başlamıştır (Kutlu ve Taban, 2007:13). Türiye eonomi yapısı incelendiğinde Türiye nin henüz sanayi sonrası toplum aşamasına geçemediği görülmetedir (Kocacı, 2003:8; Dura ve Ati, 2002:96). 3. TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI Tüetici araştırması incelenmeden önce bilgi, enformasyon ve veri arasındai farın ele alınması gereir. Veri, enformasyonun; enformasyon ise bilginin hammaddesidir. Ayrı nesnel gerçeler ve belli biçimlerde tutulmuş ayıtlar olara tanımlanan veriler sınıflandırılır, düzenlenir. Bu işlemler sonucunda değer azanan veriler enformasyon haline gelir. Belli bir amaca yöneli enformasyon yorumlanıp analiz edildiği anda bilgiye dönüşür. Enformasyonun bilgiye dönüşümü aşamasında baş atör insan alıdır (Mali, 2005:29; Odabaş, 2006:2). Daha aliteli malı en ucuza alma isteğine sahip olan tüeticiler tüetim ararlarından önce mal haında araştırma yapmatadırlar. Bu araştırma sonucu elde edilen enformasyon insan zihninde işlenece ve bilgi haline gelecetir (Mali, 1 H grubu üleler (Almanya, Belçia, Lüsemburg, Fransa, İtalya, Hollanda, Danimara ve İngiltere) bilgi toplumuna geçme başarısını göstermişlerdir. S grubu üleler (İspanya, Porteiz, İrlanda, Yunanistan) ise bilgi toplumuna geçiş sürecini geriden taip etmetedirler.

4 66 Seran DİLEK 2005:29). Yumuşa ve Aydın (2005:105) belli bir düzen içinde deneyimler, değerler ve enformasyonun bir araya getirilip değerlendirilmesi için bir çerçeve oluşturan esne bileşimi bilgi olara tanımlamışlardır. Tüetici araştırması avramını il olara inceleyen Stigler dir (1961). Tüeticinin malın sadece fiyatını araştırmasını onu edinmiştir. Nelson (1970) ile Darby ve Karni (1973) ise malın alitesi haında tüeticinin araştırmasını incelemiş, halarında araştırma yapılabilmelerine göre malları sınıflandırmışlardır. Nelson (1970:319) malın alitesi haında araştırmayı ele almış ve tüeticinin tüetim öncesi haında enformasyon edinebileceği malları araştırma malı, tüetim sonrası haında enformasyon edinebileceği malları deneyim malı olara tanımlamıştır. Darby ve Karni (1973:68-69) ise tüetim öncesi veya sonrası olaylıla enformasyon edinilemeyen malları güven (credence) malları olara nitelemiştir. Aerlof (1970) tüeticilerin malın alitesi haında yeterince enformasyon edinememesinin piyasa dengesine etilerini incelemiştir. Wilde (1981) tüeticinin hem fiyat hem aliteyi araştırmasını ele alan bir model ortaya oymuştur. Gershoff vd, (2001) tüeticilerin güvenilir bulduları aynalardan araştırma yapara enformasyon topladılarını belirtiren Osselaer ve Alba (2000); Punj ve Staelin (1983) tüeticilerin bu aynalardan mümün olduğunca ço yararlanara doğru araştırma sonuçlarına ulaşmaya çalıştılarını ortaya oymuştur. Ratchford (2001) tüeticilerin enformasyon edinmenin marjinal maliyetinin marjinal getiriye eşit olduğu ana de ilave enformasyon toplamaya devam edecelerini belirtmiştir. Alba vd., (1997:40) tüeticilerin araştırma maliyetinin yorgunlu, zaman gibi parasal olmayan ısımları üzerinde durmuştur. Knowledge Calibration (Bilgi yeterliği) avramı tüetici araştırması için önem taşıyan avramlardan biridir. Alba ve Hutchinson (2000:123) tüeticinin bilgi yeterliliğinin olması için tüeticinin mal haında yeterli bilgiye sahip olmasının ve bu bilginin doğruluğu haında uşusunun olmamasının gereliliğinden bahsetmiştir. Bilgi yeterliliği olan tüeticiler araştırma yapmata daha az isteli olacalardır. İnternet ve yeni tenolojiler tüetici araştırmasının özellile parasal olmayan maliyetlerini önemli ölçüde azaltmatadır. Tüetici araştırma maliyetlerinde meydana gelen düşüş ise tüeticilerin daha fazla araştırma yapmasını sağlayara peraendecilerin daha düşü âr marjları ile çalışmalarına neden olmatadır (Mulliin ve Grewall, 2006:238; Smith, 2002:447). Ohmae, (2002:77) ABD de tüeticilerin mal ve hizmetlere arşın ödemeye hazır olduları fiyatları bazı internet sitelerinde yayınladılarını, firmaların ise arzu ederlerse bu fiyat teliflerinden seçim yaptılarını belirtmiştir. Tüeticilerin araştırma mitarlarını, mala harcanan bedelin gelir içindei payı; zaman, güç ve gelir; öncei enformasyon biriimi ile bireyin huy ve mizacı belirlemetedir (Aalın ve Dile, 2007:41-42). İletişim tenolojilerinde meydana gelen ilerlemeler tüeticilerin araştırmalarını olaylaştırmış, araştırma maliyetlerini düşürmüştür.

5 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp İNTERNET VE TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI 1990 lı yıllarda internet tüeticilerin önemli araştırma aynalarından biri haline gelmiştir. Stigler (1961) in incelediği mağazaları gezere araştırma yapan tüeticisi, yerini internet üzerinde firma sitelerini gezen tüeticiye bıramıştır. Yeni tüetici tipinin araştırma maliyetleri ço daha düşütür, çünü yeni tüeticiler araştırma sırasında güç, zaman ve parasal maliyete atlanmadan araştırmasını yapmatadır 2 (Mulliin ve Grewall, 2006:236; Smith, 2002:446). Tüeticiler fiyatları olayca arşılaştırabildiği için homojen mallarda fiyat farlılaşmasına olay olay gidilemez; ama ürün farlılaşmasına gidilmesi durumunda fiyatları farlılaştırma mümün olabilir. Tüeticiler arama motorları sayesinde haında araştırma yaptıları mallar haında enformasyon edinebilmetedirler (Kumar ve Lang, 2007:160). Firmaların relâm amacıyla tüetici eletroni postalarına attıları mesajlar enformasyon aynağı vazifesi görmetedir (Uydacı, 2008:80). Bazı araştırmalar internet sayesinde tam reabetin alıcı ve satıcıların tam bilgiye sahip olması varsayımının, varsayım olmatan çıtığını ileri sürmetedir (Bardaçı, 2006:186). Yapılan aademi çalışmalar gelenesel piyasalarda fiyatların internet piyasasından daha yüse fiyatlara sahip olduğunu göstermetedir (Waldec, 2008:348) 3. İnternet ii nedenle tüeticilerin daha ucuz fiyatı bulmasına yardım etmetedir. Birincisi; İnternet, tüeticileri satıcının fiyatı haında bilgilendirmete ve onun minimum fiyatı daha olay tahmin etmesini sağlamatadır. İincisi; normalde pazarlı yapılmayan setörlerde internetin satıcıları yarışmaya teşvi etmesiyle pazarlı sürecine benzer bir ortam yaratmasıdır (Zettelmeyer vd., 2006: ). İnternet sayesinde tüetici- firma arasındai iletişim te yönlü (firmadan tüeticiye) olmatan çıara çift yönlü hale gelmete ve gelenesel pazarlama urallarını değiştirmetedir. Çift yönlü iletişimde tüetici enformasyonu araştırma, seçme, ullanma ve enformasyona cevap verme olanalarına sahiptir (Stewart ve Pavlou, 2002:378). Tüeticiler, satıcıların internet üzerinde verdileri relâmlar; malı daha önce ullanan tüeticilerin yorumlarının paylaşıldığı blog siteleri (Aydede, 2006:26); uzmanların internet te yayınlanan görüşleri aracılığıyla enformasyon edinebilirler. 5. TELEVİZYONUN TÜKETİCİ TERCİHLERİNDEKİ ROLÜ 1926 yılında Baird tarafından Londra da eşfedilmesinden itibaren televizyon ullanımı yaygınlaşmıştır. OECD ülelerinde yüz hane başına düşen televizyon sayısı 90 ı aşmıştır. Dolayısıyla tüeticilerin enformasyon edinebilmesi açısından en etin araçlardan biridir. Satıcıların TV üzerinde yaptıları relâmlar, mallar haında bilgilendirici programlar tüeticilere rehber vazifesi görmetedir. 2 3 İnternet ortamında dahi tüeticilerin bilgiye ulaşması için bedel ödemesi gereebilir. Baye ve Morgan (2001:455) fiyat bilgilerini tüeticilere dağıtması arşılığında üretici ve tüeticilerden ücret alan internet sitelerinin âr masimizasyonu oşullarını incelemiştir. Muhalif çalışmalar da vardır. Lal ve Sarvary (1999:487) firmaların hangi şartlar altında interneti ullanara fiyatları artırabileceğini incelemiştir.

6 68 Seran DİLEK Televizyon tüetim ültürlerini değiştirme gücüne sahip medya araçlarından biridir (Varman ve Bel, 2008:228). 6. SABİT VE MOBİL TELEFON HATLARININ TÜKETİCİ TERCİHLERİNDEKİ ROLÜ Telefon ullanımının yaygınlaşması sonucunda tüeticiler sabit ve mobil telefon hatlarından mal ve hizmetler haında daha rahat enformasyon edinebilmeye başlamıştır. Tüeticiler telefonlardan üç biçimde mal haında enformasyon edinebilmetedirler. Birincisi; satıcıların telefon aracılığıyla yaptığı relâmlar, iincisi satıcıların ücretsiz arama yapılabilece telefon hatları, üçüncüsü cep telefonları aracılığıyla girilebilen firmaların internet siteleridir. İl durumda firma bizzat tüeticiye telefon açara veya mesaj gönderere malının tanıtımını yapmatadır (Leppaniemi ve Karjaluoto, 2005:211). İinci durumda tüetici bilinçli biçimde araştırma yaparen alına taılan soruları firmaya sormatadır. Üçüncü durumda ise WAP özelliği olan cep telefonları aracılığıyla tüeticiler enformasyon edinmetedir. Faat WAP özelliğine yeterince yatırım yapılmaması, tüeticilerin WAP özelliğini ullanma alışanlığının olmaması gibi nedenler mobil iletişimin ullanılara tüetim araştırması yapılmasının önünde bir engeldir (Sarısaal ve Aydın, 2003:89). Firmalar gidere mobil müşteri ilişileri yönetimi üzerinde daha ço durmatadır (Sinisalo, vd., 2005:205). Sonuç olara iletişim tenolojisinin gelişmesi ile beraber tüeticilerin mal haında enformasyon edinebilmesi olaylaşmış; toplumsal farlılaşma ve bireyleşme ön plana çımaya başlamıştır. Böylece tüeticiler standart mal yerine endi ullanımına ve zevine daha uygun olan malı tercih etmeye başlamıştır (Bozurt, 2006: 125). 7. YAZILI BASININ (GAZETE VE DERGİLER) TÜKETİCİ TERCİHLERİNDEKİ ROLÜ Firmaların mallarını tanıtmaları için ullandıları lasi yöntemlerden biri de yazılı basın araçlarını ullanmatır. Yazılı basında verilen ilanlarda promosyonlar, indirimler, ampanyalar, yeni geliştirilen ürünler üzerinde durulmatadır (Babacan, 2003: ). Enformasyon toplumunda yazılı basının güç aybederen internet basınının gidere güç azandığı gözlemlenmetedir (Yaşın, 2005:283). 8. TÜRKİYE DE TÜKETİCİ BİLGİLENMESİNİN OECD ÜLKELERİ İLE KARŞILAŞTIRMASI Üleler arasında internet ve iletişim olanaları açısından oluşan farlar Dijital Bölünme avramını ortaya çıarmıştır. Dijital bölünme, yüse gelirli ülelerin düşü gelirli ülelere göre internete bağlanabilme ve iletişim olanalarının daha fazla olmasını ifade etmetedir. Dolayısıyla uzun dönemde düşü gelirli ülelerin yüse gelirli ülelere alınmışlı açısından yetişmesinin önünde zorlular vardır (Dasgupta vd, 2001:2; Chinn ve Fairlie, 2006:18-19).

7 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp Bir ülenin sahip olduğu bilgi altyapısının ölçülmesi için bilgi endesi adı verilen parametreler grubu geliştirilmiştir (Youchi, 1981: ). Bu endeste enformasyon mitarı dört parametre ile ölçülmetedir. Bunlar: i) Kişi başına yıllı telefon onuşmalarının sayısı, ii) Her yüz işiye düşen günlü gazete sayısı, iii) Her bin işiye düşen yayınlanmış itap sayısı iv) Nüfus yoğunluğudur. Tüetici bilgi altyapısını da benzer bir yalaşımla inceleyebiliriz. Tüeticilerin internet, televizyon, sabit ve mobil telefon ile yazılı basın aracılığıyla mal haında enformasyon topladığı ve zihinsel süreçlerin sonunda bilgi edindiği ortaya oyulmuştu. Bu notadan hareetle enformasyon toplumunda tüeticilerin enformasyon toplayabilme olanalarını inceleren televizyon, internet, gazete, sabit ve mobil telefon istatistilerinden faydalanma geretiği görülmetedir. OECD ülelerinde tüeticilerin enformasyon sağlama olanalarının incelenmesinden önce üç önemli varsayım yapılmatadır. Birincisi incelemesi yapılan ülelerde piyasaların teelci reabet ve farlılaştırılmış oligopol olduları varsayımıdır. Bu varsayımı malların homojen olmadıları, dolayısıyla tüeticilerin mal haında araştırma yapmaya ihtiyacı olduları varsayımı taip etmetedir. İincisi; tüeticilerin malın fiyat ve alitesini araştırıren TV, internet, gazete ve telefonu ullandıları varsayılır. Bu araçların ullanma olanalarının ço olması tüeticilerin araştırma olanalarının da ço olması anlamına gelir. Üçüncüsü ise tüeticilerin malı daha önce ullanan tanıdı veya tanımadı tüeticiler, uzmanlar, deneyimler gibi araştırma aynalarının yo sayılmasıdır.

8 70 Seran DİLEK Tablo 1: OECD Ülelerinde Tüetici Araştırma Kaynaları Üle x 1 x 2 x 3 x 4 x 5 K Norveç İsveç Japonya İsviçre G. Kore ** ** 5 * Hollanda Finlandiya Danimara Almanya İngiltere , * Avustralya Avusturya ABD Yeni Zellanda İtalya Kanada Fransa Belçia Çe. Cumh ,4* *** 19 İrlanda İspanya Porteiz Macaristan Slovaya Yunanistan *** 25 Polonya Türiye *** 27 Mesia Ortalama 472,4 96,8 467,4 893,6 235,7 Kayna: World Ban, World Development Indicators, ss: , *: 2001 verisi ve **: 1995 verisi. * ve ** için Kayna: tionmaster. com/graph/med_hou_wit_tel-media-households-with-television (Erişim Tarihi: ) ***: 2000 yılı verisi. Tablo 1 de OECD ülelerindei tüeticilerin enformasyona ulaşma aynalarına ait dört parametreye ait istatistiler verilmiştir. İzlanda ve Lüsemburg haında istatistilere ulaşılamadığından inceleme dışı tutulmuştur. Tablo.1 dei

9 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp istatistiler; bin işi başına düşen internet ullanıcı sayısı, televizyona sahip hane halı yüzdesi, bin işi başına düşen sabit telefon hattı sayısı, bin işi başına düşen mobil telefon hat sayısı ve bin işi başına düşen günlü gazete sayısı istatistileridir. İnternet, televizyon, sabit ve mobil telefon hat olanalarından faydalanabilen, gazete satın alan işilerin aynı zamanda tüetici olduları düşüncesinden hareet edilmiş; bu istatistilerde ön sıralarda yer alan üle tüeticilerinin araştırma olanalarının daha fazla olduğu varsayılara sonuçlara ulaşılmıştır. Bin işi başına düşen internet ullanıcı sayısını x 1 ; televizyona sahip hane halı yüzdesini x 2 ; bin işi başına düşen sabit telefon hattını x 3 ; bin işi başına düşen mobil telefon hattı için x 4 ; bin işi başına düşen gazete mitarını x 5 temsil etmetedir. K ise matematisel gösterimlerde olaylı sağlama amacıyla ullanılan üle od numarasıdır 4. Tablo 1 incelendiğinde Kuzey Avrupa ülelerinde internet, televizyon, sabit ve mobil telefon ullanımı ile gazete ouma alışanlığının yüse olduğu görülmetedir. İnternet erişiminin ve sabit telefon hat sahipliğinin en yaygın olduğu ülenin İsveç olması; en yüse televizyon sahibi olma oranını Yunanistan ve İsviçre ile paylaşan Norveç in aynı zamanda en yüse gazete satış raamlarına sahip olması diat çeicidir. Aynı zamanda Norveç ve İngiltere de bir işiye birden fazla mobil telefon düştüğü gözlemlenmetedir. Diğer istatistilerde ortalama civarında seyreden İtalya ve Çe Cumhuriyeti mobil telefon sahipliği istatistiğinde il ii sırayı paylaşmatadır. Çalışma Yöntemi: Üleleri daha rahat arşılaştırma için Tablo 1 düzenlenere yeni bir tablo yapılması gereir. Öncelile tüm istatistilerin yüz üzerinden değerlendirilmesi için her x i dizisinin tüm elemanları λ i ile çarpılara x id dizileri bulunur. Söz onusu λ i sayısı öyle bir seçilmelidir i x i dizisinin en yüse elemanı 100 e eşit olsun. X id = λ i *x i λ i = 100/ mas (x i ) (1) Bu durumda λ 1 =100/764=0,13089, λ 3 =100/717=0,13947, λ 4 =100/1232 =0,08116, λ 5 =100/569=0,17574 olara seçilir. Televizyon istatistileri zaten yüz üzerinden verildiği için λ 2 =100/100=1 olara seçilir. Böylelile internet erişimi ve sabit telefon hat sahipliğinde İsveç; en yüse gazete satışında Norveç; Mobil telefon sahipliğinde İtalya; Televizyon sahipliği oranında Yunanistan, İsviçre ve Norveç yüz puan alır. Her ülenin tüeticilerinin enformasyon sağlama olanalarının değerlendirilmesi için o üleye ait x i dizilerinin tartılı ortalamasını alalım ve bu ortalamayı üle puanı olara değerlendirelim. Standart sapması yüse olan değişenin tüeticilere enformasyon sağlama olanağının yüse olduğunu varsayalım. Bu durumda gazete ouryazarlığının en yüse enformasyon sağlama olanağını vermete, onu internet, sabit hatlı telefon, mobil hatlı telefon ve televizyon izlemetedir. Tartıyı diziye 4 Ülelere od numarası veriliren analizin sonucu diate alınmış, üle tüeticilerinin enformasyona ulaşma olanalarına göre yapılan sıralamaya göre yuarıdan aşağıya doğru bir sıralama yapılmıştır. Örneğin; Norveç tüeticilerinin enformasyona ulaşabilme olanağı en yüse olduğu için üle odu bir olara verilmiştir.

10 72 Seran DİLEK ait standart sapmanın dizilerin toplam standart sapmasına oranı olara seçeriz. Her ülenin puanını Y olara değerlendirirse bu ifadeyi matematisel olara (2) ile gösterebiliriz. (2) ifadesinde geçen, üle odunu belirtmetedir. 5 ssap( xid ) Y = * X (2) id ssap( x ) 5 i= 1 j= 1 j =1.28 Y ve X 1 değerlerini Tablo 2 de gösterebiliriz. d Tablo 2: OECD Üleleri Tüeticilerinin Değerlendirilmesi Üle X 1 d X 2 d X 3 d X 4 d X 5 Y d Norveç 1 96, ,16 83, ,10=Y 1 İsveç ,89 72,06 87,36=Y 2 Japonya 3 87, ,16 60,23 99,47 81,51=Y 3 İsviçre 4 65, ,09 74,76 65,38 74,82=Y 4 G. Kore 5 89, ,62 64,45 69,07 74,71=Y 5 Hollanda 6 96, ,99 78,73 49,03 72,38=Y 6 Finlandiya 7 69, ,35 80,93 78,21 71,94=Y 7 Danimara 8 68, ,33 81,98 49,74 70,16=Y 8 Almanya 9 59, ,03 77,92 51,14 68,71=Y 9 İngiltere 10 61,91 97,50 73,64 88,31 57,29 68,71=Y 10 Avustralya 11 91, ,66 73,54 28,30 66,78=Y 11 Avusturya 12 63, ,76 80,44 54,31 64,44=Y 12 ABD 13 82, ,52 55,19 34,45 64,39=Y 13 Y. Zellanda 14 87, ,86 69,89 35,50 62,99=Y 14 İtalya 15 62, , ,16 56,31=Y 15 Kanada 16 68, ,94 41,72 29,53 55,40=Y 16 Fransa 17 56, ,73 64,04 24,96 55,09=Y 17 Belçia 18 59, ,3 73,30 26,89 54,45=Y 18 Çe. Cumh ,21 97,40 43,79 93,43 44,64 51,71=Y 19 İrlanda 20 36, ,20 82,14 26,01 49,87=Y 20 İspanya 21 45, ,86 77,27 17,22 47,06=Y 21 Porteiz 22 36, ,93 88,07 17,93 45,95=Y 22 Macaristan 23 38, ,44 75,00 28,47 45,31=Y 23 Slovaya 24 60, ,96 68,43 23,02 45,25=Y 24 Yunanistan 25 23, ,22 73,38 4,04 40,94=Y 25 Polonya 26 34, ,10 62,01 17,93 37,78=Y 26 Türiye 27 29, ,68 49,11 19,51 33,18=Y 27 Mesia 28 23, ,36 37,34 16,52 26,51=Y 28 Standart Sapma - 23,59 2,5 19,02 14,52 25,38 Kayna: Tablo 1 den yazar tarafından hesaplanmıştır.

11 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp Tablo 2, OECD ülelerindei tüeticilerin enformasyon sağlama olanalarını ıyaslamış ve sıralamıştır. Üle puanlarına göre üleler üç ayrı sınıfta incelenebilir. Üle puanı 70 i aşan ülelerde (Norveç, İsveç, Japonya, G.Kore, İsviçre, Hollanda, Finlandiya) tüeticiler gelişmiş enformasyon edinme olanalarına sahiptir. Üle puanı 50 ile 70 arasında olan ülelerde (Danimara, İngiltere, Almanya, Avustralya, Avusturya, ABD, Y.Zellanda, İtalya, Kanada, Fransa, Belçia, Çe Cumh.) tüeticiler görece olara daha ısıtlı enformasyon edinme olanalarına sahip olmala beraber tüetim ararları için yeterli derecede enformasyonu toplayabilmetedirler. Üle puanı 50 in altında olan ülelerde ise tüeticilerin sadece bir ısmı enformasyon toplama olanalarına sahipen genel olara enformasyon toplama olanalarının diğer üle tüeticilerine göre yetersiz olduğu görülmetedir. Türiye, Tablo 2 dei sıralamada sondan iinci sırada yer almatadır lı yıllara adar Sosyalist Blo içerisinde yer alan Slovaya, Polonya, Macaristan ve Çe Cumh. tüeticilerinin enformasyon toplama olanaları Tür tüeticilerden daha fazladır. Tür tüeticilerin olanaları genel olara sadece Mesia tüeticilerinden daha fazladır. Tür tüeticiler internet aracılığıyla enformasyon toplama olanaları açısından Yunanistan ve Mesia yı; televizyon aracılığıyla enformasyon toplama olanaları açısından Polonya yı; Sabit telefon hatları ile enformasyon toplama olanaları açısından Mesia ve Slovaya yı; Mobil telefon hatları ile enformasyon toplama olanaları açısından Kanada ve Mesia yı; Gazete ile enformasyon toplama olanaları açısından Yunanistan, İtalya, Porteiz, İspanya, Mesia ve Polonya yı geride bıramıştır. 9. SONUÇLAR Kitle iletişim tenolojilerinde meydana gelen gelişmeler bireylerin dolayısıyla tüeticilerin enformasyona ulaşma olanalarını artırmış ve enformasyon toplumunun temellerini atmıştır. Enformasyon toplumunda bireyler gazete, TV, internet, telefon gibi araçları ullanara düşü maliyetle enformasyon toplamata ve endi aıllarını devreye soara bunu bilgiye dönüştürebilmetedirler. Dolayısıyla enformasyon toplumu tüeticileri de tüetim ararlarını rahatlıla edindileri enformasyonu ullanara verebilmetedirler. Çalışma, Tür ve diğer OECD üleleri tüeticilerinin enformasyon toplama olanalarının arşılaştırılmasını amaçlamıştır. Bu amaç doğrultusunda yapılan analiz sonucunda Türiye nin toplam değerlendirmede sadece Mesia yı geçebildiği görülmüştür. Diğer OECD ülelerindei tüeticilerin enformasyon toplama olanalarının daha gelişmiş olduğu ortaya çımıştır. Ayrıca Kuzey Avrupa ülelerindei (Norveç, İsveç, Hollanda, Finlandiya, Danimara, Almanya) tüeticilerin daha gelişmiş enformasyon toplama olanalarına arşılı Güney Avrupa ülelerindei (İtalya, Fransa, İspanya, Porteiz, Yunanistan, Türiye) ve esi SSCB ülelerindei (Çe Cumhuriyeti, Macaristan, Slovaya, Polonya) tüeticilerin görece daha az gelişmiş enformasyon toplama olanalarına sahip olduları görülmetedir. Sonuç aslında Türiye nin enformasyon toplumuna gidiş

12 74 Seran DİLEK yolunda diğer OECD ülelerinin gerisinde olduğunu da ortaya çıarmış; Türiye nin henüz sanayi toplumuna geçmeye çalışan bir üle olduğunu gösteren aademi çalışmalarla da örtüşmüştür. KAYNAKÇA Aalın, Gülsüm ve Seran Dile (2007a), Belirsizli Altında Tüeticilerin Kararları, Zongulda Karaelmas Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 3, Sayı: 6, ss Aalın, Gülsüm ve Seran Dile (2007b), Belirsizli Altında Firma Kararlarının İncelenmesi, Marmara Üniversitesi İİBF Dergisi, Cilt: XXIII, Sayı: 2, ss Aerlof, George A. (1970), The Maret for Lemons: Quality Uncertainty and The Maret Mechanism, The Quarterly Journal of Economics, Cilt: 3, Sayı: 84, ss Aın, Bahadır Yeni Eonomi: Kavramlar, Sorunlar, Belentiler, (Erişim Tarihi: ). Alba, Joseph, John Lynch, Barton Weitz, Chris Janiszewsi, Richard Lutz, Richard, Alan Sawyer ve Stacy Wood (1997), Interactive Home Shopping Retailer and Manufacturer Incentives to Participate in Electronic Maret Places, Journal of Mareting, Cilt: 3, Sayı: 61, ss Alba, Joseph ve Wesley Hutchison (2000), Knowledge Calibration: What Consumers Know and What They Thin They Know, Journal of Consumer Research, Cilt: 2, Sayı: 27, ss Aydede, Ceyda. (2006), Sanal Ortam Günlüleriyle Blog Çağı, İstanbul, Hayat Yayınları, ss. 26. Babacan, Muazzez (2003), Türiye dei Eonomi Krizin Relâm İçeri Analizi Yoluyla Değerlendirilmesi (Büyü Üretici İşletmelerin Gazete Relâmları Üzerine Bir Araştırma), Erciyes Üniversitesi 8. Ulusal Pazarlama Kongresi Bildiri Kitabı, ss Bardaçı, Ahmet (2006), Küresel Firmalar İçin Fiyatlandırma Temeli, Bilgi Eonomisi, Düzenleyen: Nihal Kargı, Bursa, Ein Kitapevi, ss Baştan, Serhat (2004), Dijital Eonominin İletişim Endüstrileri Üzerine Etileri, Değişen Tüetici Tercihleri ve Yeni Bir İzleyici Kültürünün Doğuşu, Celal Bayar Üniversitesi SBE, Cilt: 2, Sayı: 1, ss Baye, Michael ve John Morgan (2001), Information Gateeepers On The Internet and The Competitiveness of Homogeneous Product Marets, American Economic Review, Cilt: 91, Sayı: 3, ss

13 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp Bozurt, Veysel (2006), Endüstriyel & Post Endüstriyel Dönüşüm: Bilgi, Eonomi, Kültür, Ein Kitapevi, Bursa. Chinn, Menzie ve Robert Fairlie (2006), The Determinants of The Global Digital Divide: A Cross-Country Analysis Of Computer and Internet Penetration, Oxford Economic Papers, ss Çino, Levent (2003), Yeni Eonominin İtisadi Etileri, Öneri, Cilt: 5, Sayı: 20, ss Darby, Michael ve Edi Karni (1973), Free Competition and The Optimal Amount of Fraud, Journal of Law and Economics, Cilt: 1, Sayı: 16, ss Dasgupta, Susmita, Somi Lall ve David Wheeler (2001), Policy Reform, Economic Growth and the Digital Divide: An Econometric Analysis (Erişim Tarihi: ). Dura, Cihan ve Hayriye Ati (2002), Bilgi Toplumu Bilgi Eonomisi ve Türiye, İstanbul, Literatür Yayınları, ss Flamm, Kenneth. (1988), Creating the Computer: Government, Industry and High Technology, Washington, The Brooings Institution, ss. 29. Gershoff, Andrew, Susan Broniarczy ve Patricia West (2001), Recommendation or Evaluation? Tas Sensitivity in Information Source Selection, Journal of Consumer Research, Cilt: 3, Sayı: 28, ss Kutlu, Erol ve Sami Taban (2007), Bilgi Toplumu ve Türiye, Esişehir, Nisan Kitapevi, ss. 13. Kumar, Nanda ve Karl Lang (2007), Do Search Terms Matter for Online Consumers? The Interplay Between Search Engine Query Specification and Topical Organization, Decision Support Systems, Cilt: 1, Sayı: 44, ss Lal, Rajiv ve Milos Sarvary (1999), When and How is The Internet Liely to Decrease Price Competition? Mareting Science, Cilt: 4, Sayı: 18, ss Leppaniemi, Matti ve Heii Karjaluoto (2005), Factors Influencing Consumers Willingness to Accept Mobile Advertising: A Conceptual Model, International Journal of Mobile Communication, Cilt: 3, Sayı: 3, ss Mali, Suhail (2005), Information and Knowledge, Theory Culture & Society, Cilt: 1, Sayı: 22, ss Masuda, Yoneji (1990), Managing in The Information Society: Releasing Synergy Japanese Style, Oxford, Basil Blacwell.

14 76 Seran DİLEK Mulliin, Joan Lindsey ve Dhruv Grewall (2006), Imperfect Information: The Persistence of Price Dispersion on The Web, Journal of the Academy of Mareting Science, Sayı: 34, ss Nelson, Philip (1970), Information and Consumer Behaviour, Journal of Political Economy, Cilt: 2, Sayı: 78, ss Odabaş, Hüseyin (2008), Bilgi Yönetimi ve Yüse Öğrenim Kurumlarında Kurumsal Açı Erişim, XIII. Türiye de İnternet Konferansı, ODTÜ, Anara, ss Ohmae, Kenichi (2000), Görünmeyen Kıta, Çev: Zülfü Dicleli, Tür Henel Yayınları, No: 13, İstanbul. Osselaer, Stijin Van ve Joseph Alba (2000), Consumer Learning and Brand Equity, Journal Of Consumer Research, Cilt: 1, Sayı: 27, ss Punj, Girish ve Richard Staelin (1983), A Model of Consumer Information Search Behavior For New Automobiles, Journal of Consumer Research, Cilt: 4, Sayı: 9, ss Ratchford, Brian (2001), The Economics of Consumer Knowledge, Journal of Consumer Research, Cilt: 4, Sayı: 27, ss Sarısaal, Nusret ve Mehmet Ali Aydın (2003), E-Ticaretin Yeni Yüzü: Mobil Ticaret, Havacılı ve Uzay Tenolojileri Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 2, ss Sinisalo, Jaao, Jaro Salo, Matti Leppaniemi, Heii Karjaluoto (2005), Initiation Stage of Mobile Customer Relationship Management, The E-Business Review, Sayı:5, ss , publications/ebr-05- js.pdf, (Erişim Tarihi: ). Smith, Micheal (2002), The Impact of Shobbots on Electronic Marets, Journal of The Academy of Mareting Sciences, Cilt: 4, Sayı: 30, ss Stewart, David ve Paul Pavlou (2002), From Consumer Response To Active Consumer: Measuring The Effectiveness of İnteractive Media, Journal of The Academy of Mareting Science, Sayı: 30, ss Stigler, George (1961), The Economics of Information, Journal of Political Economy, Sayı: 69, ss Söylemez, Alev (2001), Yeni Eonomi, İstanbul, Boyut Yayın Grubu, ss. 13. Uydacı, Mert (2008), Pazarlamada Eletroni Posta Kullanımı, (Erişim Tarihi: ). Varman, Rohit ve Russell Bel (2008), Weaving a Web: Subaltern Consumers, Rising Consumer Culture and Television, Mareting Theory, Cilt: 3, Sayı: 8, ss

15 ZKÜ Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt 6, Sayı 11, 2010, ss ZKU Journal of Social Sciences, Volume 6, Number 11, 2010, pp Waldec, Roger (2008), Search and Price Competition,Journal of Economic Behaviour and Organization, Cilt: 2, Sayı: 66, ss World Ban, World Development Indicators (2007), ss Yaşın, Cem (2005), Medyada Yeni Trendler, İletişim, Sayı: 21, ss Youchi, Ito (1981), The Johoa Shaai Approach to the Study of Communication in Japan, (Eds: Cleveland Willhoit-Harold De Bloc) Mass Communication Review Yearboo, Sage Publication, California, ss Yumuşa, İbrahim Güran ve Murat Aydın (2005), Bilgi Kamusal Mal mıdır?, Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi, Cilt: 2, Sayı: 10, ss Zettelmeyer, Florian, Fiona Scott Morton ve Jorge Silva Risso (2006), How The Internet Lowers Prices: Evidence From Matched Survey and Automobile Transaction Data, Journal of Mareting Research, May, Sayı: XLIII, ss (Erişim Tarihi: ).

16 78 Seran DİLEK

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY)

TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) TÜRKİYE'NİN BİLİM, TEKNOLOJİ, SANAYİ VE KALKINMA STRATEJİSİ ASST. PROF. DR. HAKKI ÇİFTÇİ (ÇUKUROVA UNİVERSİTY, TURKEY) KITASALLAŞMA, BÖLGESELLEŞME ULUSALLAŞMA 3 Rekabet gücünün temel özellikleri şu

Detaylı

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME

FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME Niyazi ÖZPEHRİZ FİNANSAL SİSTEM DÜZENLEMELERİ VE EKONOMİK BÜYÜME 1. Giriş Finansal sistemin işleyişi, ekonomik büyüme üzerinde önemli etkilere sahip olabilmektedir. İyi işleyen bankacılık sistemi ve menkul

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2013/2014 Şubat) Rapor No: 1/ Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (13/1 Şubat) Şubat 1 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (7) ve EFTA ülkelerinde otomobil pazarı 13 yılı Şubat ayında

Detaylı

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim)

Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (2011/2012 Ekim) Rapor No: 212/23 Avrupa Ve Türkiye Araç Pazarı Değerlendirmesi (211/212 Ekim) Kasım 212 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA 1. Otomobil Pazarı AB (27) ve EFTA Ülkeleri nde otomobil pazarı 211 yılı

Detaylı

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ

KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI MERKEZİ Yükseköğretim Sisteminin Uluslararasılaşması Çerçevesinde Türk Üniversitelerinin Uluslararası Öğrenciler İçin Çekim Merkezi Haline Getirilmesi Araştırma Projesi KALKINMA BAKANLIĞI KALKINMA ARAŞTIRMALARI

Detaylı

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK

GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK 06 Temmuz 2015 GENÇLERĠN ĠġĠ OLMADIĞI GĠBĠ Ġġ ARAYIġI DA YOK TĠSK in OECD ve TÜĠK verileri ile yaptığı analize göre, 6 milyon genç boģta geziyor, üstelik bunların 4,7 milyonu iģ de aramıyor. Sorunun temel

Detaylı

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış!

Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Tarih: 19.05.2013 Sayı: 2013/09 İSMMMO nun Türkiye de Tatil ve Çalışma İstatistikleri raporuna göre Türkiye tatil günü sayısında gerilerde Çok tatil yapan ülke imajı yanlış! Türkiye, 34 OECD ülkesi arasında

Detaylı

Toplumlar için bilginin önemi

Toplumlar için bilginin önemi Toplumlar için bilginin önemi İnsanlık tarihi günümüze kadar şu toplumsal aşamalardan geçmiştir: İlkel toplum Doğa, avlanma Tarım toplumu MÖ.800-1750 ler Toprak, basit iş bölümü Sanayi toplumu Makinalaşma

Detaylı

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010

BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 BİLGİ TOPLUMU İSTATİSTİKLERİ 2010 ÖZET DEĞERLENDİRME Devlet Planlama Teşkilatı (DPT) Bilgi Toplumu Dairesi tarafından 2010 yılında ikincisi yayımlanan Bilgi Toplumu İstatistikleri yayını Türkiye nin bilgi

Detaylı

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013

LÜTFEN KAYNAK GÖSTEREREK KULLANINIZ 2013 OECD 2013 EĞİTİM GÖSTERGELERİ RAPORU: NE EKERSEN ONU BİÇERSİN (4) Prof. Dr. Hasan Şimşek İstanbul Kültür Üniversitesi (www.hasansimsek.net) 5 Ocak 2014 Geçtiğimiz üç hafta boyunca 2013 OECD Eğitim Göstergeleri

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1,000,000 900,000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901,705 800,000 700,000 600,000

Detaylı

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013

TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 TÜRKİYE GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TEMEL GÖSTERGELERİ 2012 16 NİSAN 2013 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI ARTIŞ GÖSTERİYOR 1.000.000 900.000 ALINAN KONUT YAPI RUHSATLARI (DAİRE ADET) 901.705 800.000 700.000 600.000

Detaylı

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir?

Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Yeni kanun teklifi neden yeterli değildir? Güven Sak 28 Şubat 2012 Çerçeve Ne yapmak istiyoruz? İnsan gücümüz dünyanın en büyük 10 uncu ekonomisi olma

Detaylı

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.)

Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Dilek Sağlık Özçam 2. Doğum Tarihi: 06.04.1966 3. Ünvanı: Yrd.Doçent.Dr. 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans (B.Sc.) Gıda Müh. ODTÜ 1989 Y. Lisans (MBA) İşletme

Detaylı

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1

OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB KAPSAMINDA EN ELVERİŞSİZ YATIRIM ORTAMI TÜRKİYE DE TABLO 1 OECD VE AB ÜLKELERĠNDE YATIRIM ORTAMININ ÇEKĠCĠLĠK SIRALAMASI, 2005 Yeni Zelanda ABD Kanada Norveç Avusturalya Danimarka İngiltere

Detaylı

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi

Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Yar. Doç. Dr. Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi TR-06590 Cebeci, Ankara Tel.: (0312) 319 77 20 den 340 Faks: (0312) 319 77 36 E-posta: kibritci@dialup.ankara.edu.tr URL: http://dialup.ankara.edu.tr/~kibritci/

Detaylı

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3]

5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] Ek Karar 5.1. Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri [2005/3] KARAR NO Y 2005/3 Ulusal Bilim ve Teknoloji Sistemi Performans Göstergeleri Ülkemizin bilim ve teknoloji performansı, aşağıdaki

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü

DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail ÜNVER Mevlana Kalkınma Ajansı, Konya Yatırım Destek Ofisi Koordinatörü KONYA ÖZELİNDE YABANCI SERMAYELİ FİRMALARIN ÜLKE BAZLI ANALİZİ 06.08.2014 1 DEĞERLENDİRME NOTU: İsmail

Detaylı

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI.

AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. 28 Şubat 2014 BASIN BÜLTENİ AVRUPA OTOMOTİV PAZARI 2014 YILI OCAK AYINDA %5 ARTTI. AB (28) ve EFTA ülkeleri toplamına göre otomotiv pazarı 2014 yılı Ocak ayında 2013 yılı aynı ayına göre %5 büyüdü ve toplam

Detaylı

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ

Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Sayfa 1 Kasım 2016 ULUSLARARASI SIRALAMALARINDA BELARUS UN YERİ Dünya Bankası tarafından yayınlanan İş Yapma Kolaylığı (Doing Business) 2017 yılı raporuna göre Belarus, iş yapma kolaylığı açısından 190

Detaylı

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4.

AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. AB NİN EKONOMİK YAPISIYLA İLGİLİ TEMEL BİLGİLER 1. Ülkelerin Yüz Ölçümü 2. Ülkelerin Nüfusu 3. Ülkelerin Gayri Safi Yurtiçi Hâsıla 4. Ülkelerin Büyüme Oranı 5. Ülkelerin Kişi Başına Gayri Safi Yurtiçi

Detaylı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı

Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Orta Gelir Tuzağı ve Bankacılık Sektörünün Bunu Aşmadaki Rolü Hakan ATEŞ DenizBank Finansal Hizmetler Grubu Başkanı Türkiye 1980 lerden beri orta gelir grubunda yer alıyor... Kişi Başına Milli Gelir Türkiye

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı TURİZM PAZARLAMASINDA TÜKETİCİLERİN TURİSTİK SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ETKİLİ OLAN WEB SİTESİ TASARIM ÖZELLİKLERİNİN NÖROGÖRÜNTÜLEME

Detaylı

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER

DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER DÜNYA EKONOMİSİNDEKİ GELİŞMELER 1.KÜRESEL EKONOMİK GÖRÜNÜM 2013 yılının ikinci çeyreğinde yüzde 2,8 oranında büyüyen ABD ekonomisi üçüncü çeyrekte yüzde 3,6 oranında büyümüştür. ABD de 6 Aralık 2013 te

Detaylı

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum

Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Türkiye deki Ar-Ge Faaliyetlerinde Son Durum Makina Mühendisi Hasan ACÜL Türkiye Ġstatistik Kurumu (TÜĠK), 13 Kasım 2008 tarihinde yayınladığı 2007 Yılı Araştırma ve Geliştirme Faaliyetleri Araştırması

Detaylı

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler

Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com. Đstanbul Üniversitesi 1998 Ens./Çalışma Ek. Doktora Sosyal Bilimler Özgeçmiş www.orhankocak.net okocak@yalova.edu.tr ; orkoc@hotmail.com 1. Adı Soyadı : Orhan KOÇAK 2. Öğrenim Durumu: Doktora Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Đktisat Anadolu Üniversitesi 1994 Y.Lisans

Detaylı

OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri*

OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri* OECD Ülkelerinde Çalışanların Sosyal Güvenlik Kesintileri ve Vergisel Yükümlülükleri* SOCIAL SECURITY CONTRIBUTIONS AND TAX RESPONSIBILITIES OF THE WAGE EARNERS IN OECD COUNTRIES (2012) Doç. Dr. Selda

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 30 Mart 2016 Pazar 2016 yılı Ocak-Şubat döneminde AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı, 2015 yılındaki pozitif performansını sürdürdü ve yüzde 15 artış

Detaylı

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris)

TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) TEST REHBER İLKELERİ PROGRAMI ULUSAL KOORDİNATÖRLER ÇALIŞMA GRUBU 26. TOPLANTISI (8-11 Nisan 2014, Paris) Dr. A. Alev BURÇAK Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü Sunu Planı OECD Hakkında

Detaylı

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir

Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Tuzaktan çıkmak için sanayisizleşmeyi durdurmak gerekmektedir Ozan Acar 14 Aralık 2012, Ankara Çerçeve 1) Türkiye nin orta gelir tuzağı ve sanayisizleşme

Detaylı

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart

Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Bengisu Özenç Araştırmacı Selin Arslanhan Araştırmacı TEPAV Politika Notu Aralık 2010 Rekabetçilik İçin Kaliteli Eğitim Şart Aralık 2010 tarihinde yayınlanmış olan

Detaylı

Türkiye nin Yayın Sayısına Farklı Bir Bakış: Bir Quadrant Analizi Çalışması

Türkiye nin Yayın Sayısına Farklı Bir Bakış: Bir Quadrant Analizi Çalışması Türkiye nin Yayın Sayısına Farklı Bir Bakış: Bir Quadrant Analizi Çalışması İrem Soydal, Umut Al ve Gülten Alır soydal@hacettepe.edu.tr umutal@hacettepe.edu.tr gulten.alir@aksaray.edu.tr -1 Plan Terminoloji

Detaylı

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA

AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA AVRUPA BİRLİĞİ VE TÜRKİYE DE JENERİK İLAÇ ENDÜSTRİSİ 2 HAZİRAN 2005 ANKARA GÜNDEM Türkiye - Genel Bilgiler Orijinal - Jenerik İlaç Türkiye İlaç Sektörü Diğer Ülkeler ile Karşılaştırma Değerlendirme ve

Detaylı

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008

Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti. Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı Pazarları ve Türkiye nin Durum Tespiti Fazıl ALKAN Ar-Ge ve Mevzuat Şubesi 2008 Dünya Halı İthalatı (Milyon $) 12.000 10.000 8.000 7.621 8.562 9.924 10.536 11.241 6.000 4.000 2.000 0 2002 2003

Detaylı

OECD, Avrupa Birliği Sağlık İstatistikleri ve Türkiye

OECD, Avrupa Birliği Sağlık İstatistikleri ve Türkiye İzleme Ölçme ve Değerlendirme Kurum Başkan Yardımcılığı Editor Aziz KÜÇÜK Hazırlayanlar H. Erkin SÜLEKLİ Alper MORTAŞ OECD, Avrupa Birliği Sağlık İstatistikleri ve Türkiye Hastanelerde Beşeri ve Fiziki

Detaylı

Fijital Deneyimin Gıda Perakendesine Etkileri. Bülent Dal Genel Müdür ve Kurucu Ortak

Fijital Deneyimin Gıda Perakendesine Etkileri. Bülent Dal Genel Müdür ve Kurucu Ortak Fijital Deneyimin Gıda Perakendesine Etkileri Bülent Dal Genel Müdür ve Kurucu Ortak Fijitalleşme ve Gıda Perakendesi Soru için buraya TIKLAYINIZ TEDARİKÇİ YERİ ÜRÜN BİLGİSİ FİYAT KARŞILATIRMASI SATINALMA

Detaylı

Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı

Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı Türkiye nin Yayın ve Atıf Performansı Umut Al Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü http://yunus.hacettepe.edu.tr/~umutal umutal@hacettepe.edu.tr -1 Plan Terminoloji Araştırmanın amacı

Detaylı

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, *

MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ OPTİMİZASYONU. Ercan ŞENYİĞİT 1, * Erciyes Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Dergisi 25 (1-2) 168-182 (2009) http://fbe.erciyes.edu.tr/ ISSN 1012-2354 MOBİLYA ENDÜSTRİSİNDE AŞAMALAR ARASINDA FİRE BULUNAN ÇOK AŞAMALI TEDARİK ZİNCİRİ AĞININ

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 3 Ocak 2017 Pazar 2016 yılı Kasım ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 12,8 artış göstererek 211 bin adet seviyesinde

Detaylı

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014

8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 8 İSTİHDAM TRB2 BÖLGESİ MEVCUT DURUM ANALİZİ 2014 HAZIRLAYANLAR Günsu CANTÜRK, PPKB Uzmanı Harun KAPTANER, PPKB Uzmanı Tuğba ÖZCAN, PPKB Uzmanı Plan Koordinatörü: M. Emin ÇAKAY, PPKB Birim Başkanı 2 3

Detaylı

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU

SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 1. Dünya Seramik Sektörü 1.1 Seramik Kaplama Malzemeleri SERAMİK SEKTÖRÜ NOTU 2007 yılında 8,2 milyar m 2 olan dünya seramik kaplama malzemeleri üretimi, 2008 yılında bir önceki yıla oranla %3,5 artarak

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996

ÖZGEÇMİŞ. Gazetecilik ve Halkla Marmara Üniversitesi 1996 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: MİNE DEMİRTAŞ İletişim Bilgileri: Tel: 0216 626 10 50 / 2746 Mail :minedemirtas@maltepe.edu.tr Adres:Marmara Eğitim Köyü İletişim Fakültesi Doğum Tarihi:10.02.1959 Öğrenim Durumu:

Detaylı

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition

Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Education at a Glance: OECD Indicators - 2006 Edition Summary in Turkish Bir Bakışta Eğitim: OECD Göstergeleri - 2006 Türkçe Özet Bir Bakışta Eğitim, eğitimciler, politika yapıcılar, öğrenciler ve velilere

Detaylı

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS

I.YIL HAFTALIK DERS AKTS I.YIL SOS 101 Z Sosyal Bilgilerin Temelleri Basics of Social Sciences 2-0-2 4 I SOS 103 Z Sosyal Psikoloji Social Psychology 2-0-2 4 SOS 105 Z Arkeoloji Archeology SOS 107 Z Sosyoloji Sociology SOS 109

Detaylı

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık?

Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye İleri Teknolojiye Sıçramayı Nasıl Yapar? Dün Nerede Hata Yaptık? Ankara, 29 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Şimdi neredeyiz? Türkiye nin geçirdiği

Detaylı

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet

OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005. Özet OECD Science, Technology and Industry: Scoreboard 2005 Summary in Turkish OECD Bilim, Teknoloji ve Sanayi: 2005 Skor Levhası Türkçe Özet Özet Bilgi tabanlı bir ekonomiye doğru uzun vadeli eğilim devam

Detaylı

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları

Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Sosyal Medya ile Değişen Pazarlama Anlayışları Arş. Gör. Tolga Çakmak Hacettepe Üniversitesi Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü tcakmak@hacettepe.edu.tr Atılım Üniversitesi Kütüphanesi 29.03.2012 Sunum Planı

Detaylı

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME

GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Anabilim Dalı GELİŞMEKTE OLAN ÜLKELERDE SANAYİLEŞMENİN DİNAMİKLERİ VE TEKNOLOJİNİN ETKİNLİĞİNDE SANAYİLEŞME Betül BÜYÜKÇIVGIN Yüksek Lisans Tezi

Detaylı

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki

(*Birincil Enerji: Herhangi bir dönüşümden geçmemiş enerji kaynağı) Şekil 1 Dünya Ekonomisi ve Birincil Enerji Tüketimi Arasındaki İlişki Nüfus artışı, kentsel gelişim ve sanayileşme ile birlikte dünyada enerji tüketimi gün geçtikçe artmaktadır. Dünya nüfusunun 2040 yılına geldiğimizde 1,6 milyarlık bir artış ile 9 milyar seviyesine ulaşması

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011

Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Türkiye de Bankacılık Sektörünün Son Beş Yıllık Görünümü 2011 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu,

Detaylı

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ

Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ Türkiye de Kadın İstihdam Sorununa Çözümler LİZBON SÜRECİ ve KADIN GİRİŞİMCİLİĞİ TOBB Kadın Girişimciler Kurulu Kongresi Ankara, 25 Ağustos 2008 Y.Doç.Dr. İpek İlkkaracan İstanbul Teknik Üniversitesi Kadının

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları

Ericsson Consumer Lab - 2008 / Türkiye Sonuçları Ericsson Consumer Lab Türkiye Raporu 2008 Yiğit Kulabaş Ericsson Türkiye Genel Müdür Yardımcısı Ericsson Consumer Lab Pazar Araştırması ve Tahminleri 2008 Araştırmaları Ülke: Görüşme Sayısı: Seçki: Arjantin

Detaylı

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ

AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ AVRUPA TİCARİ ARAÇ SEKTÖR ANALİZİ 16 Ekim 2016 Pazar 2016 yılı Ağustos ayında AB ve EFTA ülkeleri toplamına göre ticari araç pazarı 2015 yılı aynı ayına göre yüzde 31,2 artış göstererek 157 bin adet seviyesinde

Detaylı

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul

Basın Sohbet Toplantısı. 14 Temmuz 2009, İstanbul Basın Sohbet Toplantısı 14 Temmuz 2009, İstanbul Kuruluş : 7 Ocak 2009 Internet Adresi : www.tuyid.org Posta Adresi : Nispetiye Cad. Levent İşhanı No: 6/2 34330 Levent - İstanbul Telefon : (212) 278 30

Detaylı

Cumhuriyet Halk Partisi

Cumhuriyet Halk Partisi 1 Genel Başkan Yardımcısı Umut Oran: Türkiye ile AB arasındaki gelir uçurumu azalmadı arttı Tarih : 14.12.2012 2011 DE HIZLI KALKINMA MASALINA ULUSLARARASI YALANLAMA TÜİK, EUROSTAT ve OECD işbirliğiyle

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık

Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Türkiye de Bankacılık Sektörü 2009-2013 Aralık Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır?

KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı KOBİ ler arasında bulut teknolojileri nasıl yaygınlaştırılır? Ankara, 7 Nisan 2015 Slayt 2 Çerçeve Geçtiğimiz dönemde Türkiye ekonomisindeki büyüme sürecine

Detaylı

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan

Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan On5yirmi5.com Eğitimde en pahalı ülke ABD en ucuz Kazakistan Yurt dışında eğitimin en pahalı adresi yıllık 38 bin dolar ile Amerika, en ucuzu ise 4 bin 500 dolarla Kazakistan oldu. Yayın Tarihi : 12 Temmuz

Detaylı

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi

Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 10,02% 9,07% 5,25% 3,10% Enerji sanayi. Oto sanayi. Gıda sanayi. Ağaç sanayi. İnformasyon teknolojisi Metodoloji Anket`e katılan KOBİ lerin ait olduğu branş 25,0% 2 17,42% Birden fazla cevap 22,20% 15,0% 1 5,0% 12,89% 10,02% 9,07% 7,88% 8,11% 6,21% 5,97% 5,25% 5,49% 5,25% 3,10% 12,17% 10,26% 2,86% 3,58%

Detaylı

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar

TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı TÜRKİYE DE E-İHRACAT Fırsatlar ve Sorunlar Ussal Şahbaz 12 Kasım 2014 Ankara Türkiye'de e-ihracat Slide 2 Çerçeve E-ihracatın Türkiye için manası Aynı

Detaylı

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ

DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ DEĞİŞEN DÜNYA-DEĞİŞEN ÜNİVERSİTE:YÜKSEKÖĞRETİMİN GELECEĞİ TÜRKİYE İÇİN BİR ÖNERİ Kemal Gürüz Atılım Üniversitesi 12 Mart 2012 Yirmi beş yaş üstü nüfus içinde ortaöğrenim görmüş olanların oranı, %. 2007.

Detaylı

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance)

URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) URAP 2014-2015 ALAN SIRALAMASI 28 MAYIS 2015 URAP (University Ranking by Academic Performance) ODTÜ Enformatik Enstitüsü URAP Laboratuvarı nın, üniversitelerin güçlü ve geliştirmeye açık yönlerine dikkat

Detaylı

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR

Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl. 380000000001101 Hukukun Temelleri Fundamentals of Law 2 0 0 2 2 5 TR - - - - - Bölüm Seçin - - - - - Gönder Yönetim Bilişim Sistemleri (Karma) - 1. yarıyıl 141000000001101 Akademik ve Sosyal Oryantasyon Academic and Social Orientation 1 0 0 1 0 1 TR 380000000001101 Hukukun

Detaylı

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI

TÜRKİYE CERN FIRSATINI KAÇIRDI DEĞERLENDİRMENOTU Aralık2012 N201288 tepav Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Bilgi ASLANKURT 1 Araştırmacı, Ekonomi Etütleri H. Ekrem CUNEDİOĞLU 2 Araştırmacı, Finans Enstitüsü TÜRKİYE CERN

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013

Türkiye de Bankacılık Sektörü 1960-2013 Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-213 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU

2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU 2014-2015 ERASMUS+ PERSONEL HAREKETLİLİĞİ BAŞVURUSU Değerli Öğretim Elemanlarımız ve İdari Personelimiz, Cumhuriyet Üniversitesi Dış İlişkiler Birimi ERASMUS+ Kurum Koordinatörlüğü 2014-2015 akademik yılında

Detaylı

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ

SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ ELEKTRİK İŞLERİ ETÜT İDARESİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SANAYİ SEKTÖRÜNDEKİ ENERJİ VERİMLİLİĞİ (EV) GÖSTERGELERİ EROL YALÇIN Endüstri Mühendisi SUNUŞ BAŞLIKLARI Tanımlar EV Göstergelerinin Kullanma Amaçları Makro

Detaylı

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES

KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES KİNETİK MODELLERDE OPTİMUM PARAMETRE BELİRLEME İÇİN BİR YAZILIM: PARES Mehmet YÜCEER, İlnur ATASOY, Rıdvan BERBER Anara Üniversitesi Mühendisli Faültesi Kimya Mühendisliği Bölümü Tandoğan- 0600 Anara (berber@eng.anara.edu.tr)

Detaylı

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans

DERS ÖĞRETİM PLANI. Tarım Piyasalarının Analizi. Dersin Kodu Dersin Türü. Seçmeli Lisans Dersin Adı Dersin Kodu Dersin Türü DERS ÖĞRETİM PLANI Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi 5 Haftalık Ders Saati 3 Haftalık Uygulama Saati - Haftalık Laboratuar Saati - Tarım Piyasalarının Analizi Seçmeli

Detaylı

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ

ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ ENERJİ PERFORMANS SÖZLEŞMESİ İLE ATIK SU ISI GERİ KAZANIMI SİSTEMİ OSMAN KİPOĞLU 5. ULUSAL VERİMLİLİK KONGRESİ 7 EKİM 2015, ANKARA Ajanda EWE ve Enervis Hakkında Türkiye de Enerji Verimliliği Enerji Performans

Detaylı

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi

Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Cam Sektörü 2013 Yılı Değerlendirmesi Temmuz 2014 1 Milyar $ I. Cam Sektörü Hakkında 80 yıllık bir geçmişe sahip olan Türk Cam Sanayii, bugün camın ana gruplarını oluşturan düzcam (işlenmiş camlar dahil),

Detaylı

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI

MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları. Mehmet Can HANAYLI MYO Öğrencilerinin Facebook Kullanım Sıklıkları Mehmet Can HANAYLI İçerik Giriş Kuramsal Çerçeve İnternet Web 2.0 ve Sosyal Medya Facebook Sosyal Medya Reklamcılığı Bulgular Sonuç ve Öneriler Kaynaklar

Detaylı

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013

TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ 09.05.2013 TUTUNDURMA PAZARLAMA İLETİŞİM MODELİ Tutundurma, mal ya da hizmetleri satışını arttırabilmek için, alıcıları satın almaya ikna edebilmeye yönelik satıcı tarafından başlatılan tüm çabaların koordinasyonu

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2012-2016 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ

SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ SN. YETKİLİ DİKKATİNE 25.08.2015 KONU: 2016 YILI YAPI-İNŞAAT VE ELEKTRİK FUARLARI SİRKÜ BİLGİLENDİRMESİ Türkiye milli katılım organizasyonunun, T.C. Ekonomi Bakanlığı'na izin başvurusu yapılmış olup, Türkel

Detaylı

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ

PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ PETROL FİYATLARINDA KAYDEDİLEN DEĞİŞİMLERİN MAKROEKONOMİK BÜYÜKLÜKLER ÜZERİNDEKİ ETKİLERİNİN İNCELENMESİ Veysel SARICI Nazif Hülâgü SOHTAOĞLU İ.T.Ü. Elektrik Mühendisliği Bölümü Özet: Bu çalışmada, petrol

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül

Türkiye de Bankacılık Sektörü Eylül Türkiye de Bankacılık Sektörü 2007-2012 Eylül Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası

Detaylı

KÜRESEL BİLGİ EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNDE WEB İÇERİĞİ VE DİLE ERİŞİMİN ETKİLERİ

KÜRESEL BİLGİ EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNDE WEB İÇERİĞİ VE DİLE ERİŞİMİN ETKİLERİ KÜRESEL BİLGİ EKONOMİSİNİN GELİŞİMİNDE WEB İÇERİĞİ VE DİLE ERİŞİMİN ETKİLERİ Ayşe İNALÖZ ainaloz@tk.gov.tr Doç. Dr. Mustafa ALKAN malkan@tk.gov.tr Mustafa ÜNVER munver@tk.gov.tr ÖZET Bilgi ve Haberleşme

Detaylı

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar

Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Yeni Sosyal Güvenlik Sistemi Üzerine Notlar Recep Kapar Muğla Üniversitesi recepkapar@sosyalkoruma.net www.sosyalkoruma.net Sosyal Güvenlik Harcamaları Yüksek Değildir Ülke İsveç Fransa Danimarka Belçika

Detaylı

Prof. Dr. Mehtap Tatar

Prof. Dr. Mehtap Tatar Ulusal Sağlık k Hesapları Prof. Dr. Mehtap Tatar 15.04.2006 Hacettepe Üniversitesi Sağlık k Ekonomisi ve Sağlık k Politikası Araştırma rma ve Uygulama Merkezi (HÜSEP) Ulusal Sağlık k Hesapları Amaç: Türkiye

Detaylı

PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 2010

PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 2010 PAZAR DEĞERLENDİRME ARALIK 21 TÜRKİYE OTOMOTİV PAZARI 21 yılı Aralık ayında geçen yılın aynı ayına göre toplam pazar %69,3 artarak 154.734 adete, üretim %19,2 artarak 111.792 adete, ithalat %98,7 artarak

Detaylı

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır.

Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. Erasmus+ Programı Avrupa Birliğinin 2014-2020 yılları arasında eğitim, gençlik ve spor alanlarında uyguladığı hibe destek programıdır. İZÜ ve Erasmus+ Yükseköğretim Hareketlilik KA-103 Projesi Personel

Detaylı

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA

KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ. Erol KAYA KÜRESEL KRİZLERİN YEREL YÖNETİMLERE ETKİLERİ Erol KAYA 1) EKONOMİK KRİZ Kriz, genel ekonominin mevcut konumunu ve geleceğini etkileyen hiç beklenmeyen bir anda ortaya çıkan ve genelde önlem alınmakta geç

Detaylı

Türkiye de Bankacılık Sektörü

Türkiye de Bankacılık Sektörü Türkiye de Bankacılık Sektörü 196-214 Bu çalışma, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Türkiye İstatistik Kurumu, Sermaye Piyasası Kurumu, Bankalararası Kart Merkezi,

Detaylı

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI

ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI ORMAN ENDÜSTRİ POLİTİKASI DERS 3 DÜNYA VE AVRUPA ORMANLARI DÜNYA ORMANLARI Orman Alanı FAO 2007 ye göre dünya orman alanı yaklaşık olarak 3.9 milyar hektardır. Bu miktar, dünya genel alanının % 30 udur.

Detaylı

SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL

SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL SAĞLIKTA YATIRIM PLANLAMASI 4 Aralık 2015 İSTANBUL Seyit YALÇIN KALKINMA BAKANLIĞI 1 SUNUM İÇERİĞİ - MEVCUT DURUM (ALTYAPI-HARCAMA) - 10. KALKINMA PLANI (GENEL) - 10. KALKINMA PLANINDA SAĞLIK - ÖNCELİKLİ

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU MART 2015 Mart 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Mart Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU

PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ENERJİ PİYASASI DÜZENLEME KURUMU PETROL VE LPG PİYASASI FİYATLANDIRMA RAPORU ŞUBAT 2015 Şubat 2015 A. PETROL PİYASASI : 1. Şubat Ayında Uluslararası Piyasalarda ve Türkiye de Ürün Fiyatlarının Seyri 1.1.

Detaylı

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu)

2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI. (40 Test Sorusu) ZİRAAT BANKASI 2012 SINAVLARI İÇİN GÜNCEL EKONOMİ ÇALIŞMA SORULARI (40 Test Sorusu) 1 ) Aşağıdakilerden hangisi bir kredi derecelendirme kuruluşudur? A ) FED B ) IMF C ) World Bank D ) Moody's E ) Bank

Detaylı

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2

DERS KODU DERS ADI ZORUNLU TEORİ UYGULAMA LAB KREDİ AKTS Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 1.YARIYIL LERİ KODU ADI ZORUNLU TEORİ Atatürk İlkeleri ve İnkılap AIT181 Tarihi I Zorunlu 2 0 0 2 2 IKT101 İktisada Giriş I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT103 İktisatçılar İçin Matematik I Zorunlu 3 0 0 3 6 IKT105

Detaylı

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE

Standart Eurobarometer 76. AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Standart Eurobarometer 76 AVRUPA BİRLİĞİ NDE KAMUOYU Sonbahar 2011 ULUSAL RAPOR TÜRKİYE Bu araştırma Avrupa Komisyonu Basın ve İletişim Genel Müdürlüğü tarafından talep ve koordine edilmiştir. Bu rapor

Detaylı

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ

Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ tepav Economic Policy Research Foundation of Turkey Biyoteknoloji Sektörel İnovasyon Sistemi Kavramlar, Dünyadan Örnekler ve Türkiye İçin Çıkarımlar Projesi: BİYOEKONOMİ Selin Arslanhan Memiş 03 Nisan

Detaylı

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015

Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Elektronik Dergisi Sayı 12 Ocak 2015 Gümüşhane Üniversitesi Sosyal Bilimler Eletroni Dergisi Sayı 12 Oca 2015 TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜME, ENERJİ TÜKETİMİ VE İTHALAT İLİŞKİSİ ÖZET Canan SANCAR 1 Melie ATAY POLAT 2 Bu çalışmada Türiye de eonomi

Detaylı

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ

KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL KRİZ SONRASI GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ VE TÜRKİYE İÇİN ÖNGÖRÜLER 2015 DR. CAN FUAT GÜRLESEL EKONOMİ VE STRATEJİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ KÜRESEL GAYRİMENKUL SEKTÖRÜ TİCARİ GAYRİMENKUL KREDİLERİNE DAYALI

Detaylı

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI

SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI SERAMİK KAPLAMA MALZEMELERİ VE SERAMİK SAĞLIK GEREÇLERİ SEKTÖRÜNDE DÜNYA İTHALAT RAKAMLARI ÇERÇEVESİNDE HEDEF PAZAR ÇALIŞMASI ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ Seramik sektörünün en

Detaylı

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ

TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ TEKNOLOJİ EKONOMİ POLİTİKA - III TÜRKİYE DEKİ AR-GE VE YENİLİK FAALİYETLERİ Musa Yaşar Bilimsel ve teknolojik faaliyetler, ülkelerin kalkınmasında büyük bir öneme sahip olup, ulusal gelirden bu tür faaliyetlere

Detaylı

BAKANLAR KURULU SUNUMU

BAKANLAR KURULU SUNUMU BAKANLAR KURULU SUNUMU Murat Çetinkaya Başkan 12 Aralık 2016 Ankara Sunum Planı Küresel Gelişmeler İktisadi Faaliyet Dış Denge Parasal ve Finansal Koşullar Enflasyon 2 Genel Değerlendirme Yılın üçüncü

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA:

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl. Lisans Yönetim Bilişim Sistemleri (Burslu) Başkent Üniversitesi/GPA: ÖĞR. GÖR. GİZEM ÖĞÜTÇÜ Eskişehir Yolu 20. km, Bağlıca Kampüsü, 06810, Ankara, Türkiye. Tel: +90 312 246 66 66 / 1725 ogutcu@baskent.edu.tr Doğum Tarihi: 1985 Öğrenim Durumu: Doktora Öğrencisi Derece Bölüm/Program

Detaylı