SATIN ALMA SÜRECİNE YÖNELİK PRATİK UYGULAMALAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜNİVERSİTE HASTANE YAKLAŞIMI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIN ALMA SÜRECİNE YÖNELİK PRATİK UYGULAMALAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜNİVERSİTE HASTANE YAKLAŞIMI"

Transkript

1 SATIN ALMA SÜRECİNE YÖNELİK PRATİK UYGULAMALAR: SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNERİLERİ ÜNİVERSİTE HASTANE YAKLAŞIMI Arş. Gör. M. Merve TENGİLİMOĞLU METİN HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ BESLENME ve DİYETETİK BÖLÜMÜ TOPLU BESLENME SİSTEMLERİ ANA BİLİM DALI 1

2 Sunum Planı İhaleye Hazırlık Süreci Miktar saptama Yaklaşık maliyet hesaplama İhale dökümanı (Teknik şartname, idari şartname, sözleşme tasarısı, standart formlar) İhale Süreci İhale ilanı İhale komisyonu Teminat mektubu Tekliflerin sunulması İhalenin yapılması İhale sonucu Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri 2

3

4 Yemek üretiminde kullanılan besinin (hammadde) kalitesi yemeğin kalitesini direkt etkiler. Uygun hammaddenin satın alınması önemlidir. 4

5 Bir yemeğin kalitesini satın alınan besinlerin kalite standartları belirler. Besinler satın alınırken bu standartlara uygun olanlar seçilmezse üretilen yemeğin istenilen kalitede olması beklenemez. 5

6

7 7

8 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi 1700 kahvaltı 1650 akşam 1750 öğle 1100 diyet mutfağı Hastalar, Refakatçiler, Servislerde görev alan hastane personeli 8

9 Hacettepe Üniversitesi Hastanesi Besin temini Garson temini Mal alımı Hizmet alımı 9

10 Hacettepe Hastanesi Satın Alma Yöntemi Resmi satın alma Resmi satın alma İhale yöntemi İhale yöntemi Doğrudan temin Doğrudan temin 10

11 Resmi Satın Alma Yöntemi A sayılı Kamu İhale Kanunu na göre yapılır ( tarih sayılı Resmi gazete) Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan ve kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan kamu kurum ve kuruluşlarının yapacakları ihalelerde uygulanacak esas ve usulleri belirlemektir. 11

12 Resmi Satın Alma Yöntemi B- Doğrudan Temin (Madde 22) Bu maddeye göre yapılacak alımlarda ihale komisyonu kurma ve 10. maddede sayılan yeterlilik kurallarını arama zorunluluğu bulunmaksızın, ihale yetkilisince görevlendirilecek kişi veya kişiler tarafından Piyasada fiyat araştırması yapılarak ihtiyaçlar temin edilir. 12

13 İhale Öncesi Hazırlık Süreci 13

14 Hastanemiz Beslenme ve Diyetetik Hizmetleri Müdürlüğü 3 ay önceden ihaleye hazırlanmaya başlar. İlk olarak; 1 yıllık menüler veya menü iskeletleri, Beslenme ve Diyetetik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından planlanır. 14

15 Miktar Saptama Menülerdeki yemeklerin 1 porsiyonlarına giren yiyecek miktarları (Standart Yemek Gramajları) Kuruluşta yemek yiyen kişi sayısı Uygulanması planlanan menüler Satın alınacak besinler ve miktarları belirlenir. 15

16 Yaklaşık Maliyet Yaklaşık maliyet hesaplamak için çalışmalar başlatılır. Yaklaşık maliyet hesaplanırken; İlgili ticaret odaları, Belediyeler, Sanayi odası, Meslek odaları, Üretim ve satış yapan kamu kurum ve kuruluşlar, Borsa ve özel sektör kuruluşları, Yaklaşık Maliyet Gizliliği: Yaklaşık maliyet, sadece çalışan komisyon üyeleri tarafından bilinir. 16

17 Bir önceki yılın alımları üzerine Yİ-ÜFE (yurtiçi üretici fiyat endeksi) eklenerek hesaplanır. 17

18 İhale Dökümanı Teknik şartname İdari şartname, Sözleşme tasarısı, Standart formlardan oluşur. İhale Dökümanı; Kamu İhale Kurumunun (KİK) resmi sitesi olan EKAP (elektronik kamu alımları platformu) üzerinden elektronik olarak hazırlanır. 18

19 19

20 Teknik Şartnameler (Yiyecek Spesifikasyonları) Satın alınacak bir ürünün sahip olması gereken kalite standartlarını belirten belgelere denir. Hastanemizde teknik şartnameler, Toplu Beslenme Sistemleri Diyetisyenleri tarafından hazırlanır. Hastanemizde teknik şartname komisyonu Diyetisyen, Aşçıbaşı, İaşe memurundan oluşmaktadır. Beslenme ve Diyetetik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından imzalanarak (üç imzalı) Satın Alma Müdürlüğü ne iletilir. 20

21 Teknik şartname hazırlarken yararlanılacak kaynaklar Gıda Kodeksi, TSE Standartları, Veteriner Hizmetleri Kanunu, Pazar, piyasa gözlemleri/bilgisi Konu ile ilgili ticari gazete, bülten vb. yayınlar. Tecrübeler Konu ile ilgili bilimsel yayınlar 21

22 Sözleşme Tasarısı ve İdari Şartname Sözleşme tasarısı ve idari şartnameler, Satın Alma Müdürlüğünde ilgili memurlar tarafından hazırlanır. Hastanemizde mal alımı yapıldığı için; mal alımı idari şartnamesi hazırlanır. 22

23 İdari şartnamede; ihalenin konusu, teklif vermeye ilişkin hususlar, ihaleye katılmaya ilişkin hususlar, tekliflerin hazırlanması ve sunulması ilişkin hususlar, tekliflerin değerlendirilmesi, sözleşme yapılmasına ilişkin hususlar, sözleşmenin uygulanması, 23

24 Sözleşme tasarısında ise; sözleşme tarafları, taraflara ilişkin bilgiler, sözleşmenin dili, tanımlar, sözleşme türü ve bedeli, sözleşme bedeline dahil giderler, sözleşme ekleri, sözleşmenin süresi, malın/işin teslim alma şekli ve şartları ile teslim programı, teminata ilişkin hükümler, ödeme yeri ve şartları, avans verilme şartları ve miktarı, fiyat farkı, alt yüklenicilere ilişkin bilgiler ve sorumluluklar, yüklenicinin yükümlükleri, eğitim, 24

25 Sözleşme tasarısında ise; alım konusu mala ilişkin dokümantasyon, ambalajlama, reklam yasağı, sözleşmede değişiklik yapılması, süre uzatımı verilebilecek haller ve şartları, idarenin yükümlülükleri, yüklenicinin vekili, denetim, muayene, kabul işlemleri, ödeme belgelerinin düzenlenmesi, sözleşmenin devir şartları, sözleşme ve eklerine uymayan işler, gecikme halinde uygulanacak cezalar ve kesintiler sözleşmenin feshi, fesih halinde yapılacak işlemler, yüklenicinin ceza sorumluluğu Satın alınacak ürünler ve miktarları 25

26 Standart Formlar Geçici Teminat Mektubu İş Ortaklığı Beyannamesi Kesin Teminat Mektubu Birim Fiyat Teklif Mektubu Birim Fiyat Teklif Cetveli 26

27 Tüm yapılan hazırlık çalışmaları, Hastanemiz Satın Alma Müdürlüğü ne iletilir. Firmaların ihaleye girebilmesi için ihale dökümanını satın alması veya EKAP üzerinden indirmeleri gerekir. Firmaların EKAP üzerinden ücretsiz (e-imzalı) elektronik olarak indirilebilmeleri için KİK ile protokol yapmaları gerekir. 27

28 İhale Süreci 28

29 İhale İlanı İhale İlanı da elektronik olarak yapılır. İhale ilan süresi, yaklaşık maliyetin tutarına göre değişir. 29

30 İlan Süreleri Yaklaşık Maliyet Süre İlanın Yayınlanacağı Yer (Takvim Günü) Yaklaşık Maliyet ,00 TL 7 KİK Bülteni ve ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin en az ikisinde ,00 TL<Yaklaşık Maliyet< ,00 TL 14 KİK Bülteni ve ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ,00 TL<Yaklaşık Maliyet< ,00 TL 21 KİK Bülteni ve ihalenin ve işin yapılacağı yerde çıkan gazetelerin birinde ,00 TL < Yaklaşık Maliyet 40 Kamu İhale Bülteninde (ilanın elektronik ortamda gönderilmesi durumunda ilan süresi 33 gün) 30

31 İhale ilanlarında bulunması zorunlu hususlar İdarenin adı, adresi, telefon ve faks numarası. İhalenin adı, niteliği, türü, miktarı. Mal alımı ihalelerinde teslim yeri, hizmet alımı ve yapım ihalelerinde ise işin yapılacağı yer. İhale konusu işe başlama ve işi bitirme tarihi. Uygulanacak ihale usulü, ihaleye katılabilme şartları ve istenilen belgelerin neler olduğu. Yeterlik değerlendirmesinde uygulanacak kriterler. İhalenin sadece yerli isteklilere açık olup olmadığı ve yerli istekliler lehine fiyat avantajı uygulanıp uygulanmayacağı. İhale dokümanının nerede görülebileceği ve hangi bedelle alınacağı. İhalenin nerede, hangi tarih ve saatte yapılacağı. Tekliflerin ihale saatine kadar nereye verileceği. Teklif ve sözleşme türü. Teklif edilen bedelin % 3 ünden az olmamak üzere, isteklice belirlenecek tutarda geçici teminat verileceği. Tekliflerin geçerlilik süresi. İhaleye konsorsiyumların teklif verip veremeyeceği. 31

32 İhale Komisyonu 1 Başkan (Erişkin Hastanesi Başhekimi) 2 Uzman (Beslenme ve Diyetetik Hizmetleri Müdürü, Beslenme ve Diyetetik Hizmetleri Müdür Yrd.) 1 Mali üye (Döner Sermaye İşletme Müdürü) 1 üye (Satın Alma Müdürü) *İhale komisyonu en az 5 kişiden ve tek sayıdan oluşmak zorundadır. 32

33 İhale Komisyonu İhale yetkilisi, ilan ve davet tarihini izleyen üç gün içinde ihale komisyonunu kurar. İhale işlem dosyasının birer örneği ihale komisyonu üyelerine ulaştırılır. 33

34 Teminat Mektubu İhaleye girecek olan firmalar geçici teminat yatırmak zorundadır. Geçici teminat, teklif edilen bedelin %3 ünden az olmamak zorundadır. Tekliflerin geçerlilik süresinden en az otuz gün fazla süreli olmak kaydı ile geçici teminat mektuplarında süre belirtilmek zorundadır. 34

35 Oluşturulan ihale komisyonu, ihale saatinde eksiksiz olarak toplanır. Komisyon kararları çoğunlukla alınır, çekimser oy kullanılamaz. 35

36 Tekliflerin Sunulması Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak istenilen bütün belgeler bir zarfa konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanır ve mühürlenir. Teklif mektupları yazılı ve imzalı olarak sunulur. Teklif mektubunda ihale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması ve teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması zorunludur. 36

37 Tekliflerin Sunulması İhale saatine kadar (son teklif verme) tüm istekliler, tekliflerini belirtilen yere teslim edebilecekleri gibi iadeli taahhütlü posta yoluyla da gönderilebilir. İhale saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler, alınış zamanları bir tutanakla tespit edilir ve bu teklifler değerlendirmeye alınmaz, açılmadan istekliye iade edilir. 37

38 İhale komisyonu, ihale saatinde verilmiş olan tüm teklifleri yine tutanak karşılığında teslim alır ve ihaleye başlanır. Yaklaşık maliyet tutarı komisyonca açıklanır. Zarflar, istekliler önünde alınış sırasına göre açılır ve teklifler tüm isteklilerin önünde açıklanır. İhale komisyonu, teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. 38

39 İhale Süreci-1.oturum Teklif açma ve belge kontrol tutanağı ile isteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilerek uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir. Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklif düzeltilemez ve tamamlanamaz. 39

40 Belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminat mektubunun usulüne uygun olmadığı ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak, teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla belgelerde bilgi eksikliği bulunması halinde idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik bilgilerini tamamlanması yazılı olarak istenebilir. Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminat mektubu usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir. 40

41 İhale Süreci-2.oturum Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterleri ile birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı incelenir. Şartlara uygun olmadığı belirlenen veya birim fiyat teklif cetvellerinde aritmetik hata bulunan teklifler değerlendirme dışı bırakılır. 41

42 İhale Süreci-2.oturum Firmaların ve şirket müdürlerinin yasaklı olup olmadıkları EKAP üzerinden teyit edilir. 2.oturum kapatılarak ihale komisyonu, yapacağı değerlendirme sonucunda karar alarak ihale komisyon kararını oluşturur ve bu kararı ihale yetkilisinin onayına sunar. 42

43 İhale Sonucu İhale yetkilisi, karar tarihini izleyen en geç beş iş günü içinde ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder. İhale kararı ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. İhale sonucu, ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç 3 gün içinde ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. 43

44 İhale Sonucu İhale soncunun tebliğ tarihi itibari ile 10 günlük itiraz süresi beklenir. İhaleye itiraz gelmemesi halinde ihaleye kalan firmalar sözleşmeye davet yazısı ile sözleşmeye davet edilir. Firmalar 10 gün içerisinde sözleşme yapmak zorundadır. Aksi takdirde geçici teminat gelir kaydedilerek firmalar Türkiye de ihalelerden 6 ay-2 yıl arasında yasaklı hale gelir. 44

45 sözleşmenin imzalanmasını takiben %3 lük geçici teminat serbest bırakılır. Firmalar sözleşmeye gelirken kanunun istediği belgeleri, %6 lık kesin teminat yatırmak zorundadır. İş bitiminde %6 lık kesin teminat iade edilir. 45

46 Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri İhale hazırlık sürecinde hazırlanan teknik şartnameler, satın alma işleminin bel kemiğini oluşturur. Hastanemizde her ayrıntıya yer vererek hazırlanan teknik şartnamelerde firmalardan üretici firmaya ait kalite sistem yönetim belgelerinin istenmemesi ihale sırasında kuruluşun değerlendirilmesi açısından zor olmaktadır ve teknik değerlendirme açısından sorun yaratmaktadır. 46

47 Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Teknik şartnamelerin Türk Gıda Kodeksi Yönetmelikleri, Türk Standartları Enstitüsü Standartları, Veteriner Hizmetleri Kanunlarına atıflar yapılarak hazırlanması gerekmektedir. Bu nedenle; teknik şartnamelerin hazırlanmasından sorumlu diyetisyenlerin bu kanunlarda yapılan değişiklik ve yenilikleri takip ederek teknik şartnameleri her yıl güncellemesi gerekmektedir. 47

48 Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Yaklaşık maliyet hesaplamasında yapılan hatalar sorun yaratabilmektedir. Hatalı hesaplanan yaklaşık maliyetler nedeniyle ihale sırasında yaklaşık maliyetin üzerinde kalan fiyat teklifleri nedeniyle ihaleler sonuçlandırılamamaktadır. 48

49 Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri İhaleyi kazanan firmalar, istenilen kalitede olmayan hammadde getirdiklerinde idari şartnamelerde belirtilen cezai müeyyidelere uymak zorundadır ve bu durum bir tutanak ile kayıt altına alınır. İdari şartnamelerde belirtilmek üzere; bu durum 2 defa tekrar edildiğinde ihalenin feshedilmesi söz konusudur. 49

50 Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Satın alma sürecinde firmalardan ihale öncesi hammadde numunesi istenebilmektedir. Ancak teslim alma sürecine gelindiğinde; firmalar numunesi getirilen hammadde ile her zaman aynı kalitede hammadde teminini sağlayamamaktadır. Bu nedenle; teslim alma sürecinde teknik şartnamelere uygunluğun her zaman teslim almadan sorumlu diyetisyenler tarafından denetlenmesi gerekmektedir. 50

51 Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Açık ihale sonucu olarak ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren firmalara ihalenin bırakılması istenilen kalitede olmayan hammadde alımlarına neden olabilmektedir. Bu nedenle; Hastanemizde teknik şartnameler çok detaylı hazırlanmaktadır. 51

52 Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Hastanemizde hizmet alımı ile toplu beslenme hizmetlerinde servis elemanları olarak garsonlar temin edilmektedir ve bu hizmet alımı için hazırlanan şartnamelerdeki eksiklik/yetersizliklerden dolayı sıkıntılar yaşanmaktadır. Hastanemizde görev tanımları içinde bulunmaması nedeniyle garsonlardan beklenen bazı görevler yerine getirilmemektedir. Hastanemizde bu hizmet şartnameleri, Ev İdaresi Müdürlüğü tarafından hazırlanmaktadır. Ayrıca araç-gereç alımlarında da bazı sıkıntılar yaşanabilmektedir. 52

53 Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Uzun süreli yapılan ihalelerde, firmaların fiyatlarda yaşanacak değişiklikleri önceden tahmin edemeyerek verdikleri fiyat teklifleri nedeniyle bu öngöremedikleri mağduriyetlerini kaçırmalar, istenmeyen kalitede besinlerin getirilmesi vb. davranışlar ile zararlarını en aza indirebilmeye çalışmaktadır. 53

54 Satın Alma Sürecinde Yaşanan Sorunlar ve Çözüm Önerileri Diyetisyenlere satın alma ve teslim alma süreçlerinde verilen sorumluluklar açık bir şekilde belirlenmelidir. Bu sorumlulukların yerine getirilmesinde yetki karmaşası giderilmeli, diyetisyenler sorumluluk alırken görevlerini yerine getirmede yaşadıkları zorlukları en aza indirmek için yetkilendirilmelidir. 54

55 SONUÇ Satın alma, TBS döngüsü içerisinde önemli bir prosesdir. Diyetisyenlerin satın alma, ihale hazırlık ve süreçlerinde sorumlulukları bulunmaktadır. Diyetisyenlerin eğitilmelidir. Üst yönetim destek olmalıdır. 55

56 TEŞEKKÜRLER Hacettepe Beslenme ve Diyetetik Günleri V. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü Page 1 of 13 23 Temmuz 2009 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27297 YÖNETMELİK Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumundan: TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMU AR-GE PROJELERİ İHALE YÖNETMELİĞİ

Detaylı

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş.

İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. İHALE İLANI TÜRKİYE İHRACAT KREDİ BANKASI A.Ş. Yardımcı hizmetli hizmet alımı 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu nun 19 uncu maddesine göre açık ihale usulü ile ihale edilecektir. İhaleye ilişkin ayrıntılı

Detaylı

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri.

b) (Değişik: 15/8/2003 4964/ 1 md.) Kamu iktisadi kuruluşları ile iktisadi devlet teşekküllerinden oluşan kamu iktisadi teşebbüsleri. KAMU İHALE KANUNU BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Uygulama İlkeleri Amaç MADDE 1. Bu Kanunun amacı, kamu hukukuna tabi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut kamu kaynağı kullanan

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR

İHALE İLANI. MUHTELİF TÜR ve TONAJDA VİNÇ SATIN ALINACAKTIR BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler

KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler KALKINMA AJANSLARI MAL, HİZMET VE YAPIM İŞİ SATINALMA VE İHALE USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve Kapsam MADDE 1 (1) Bu düzenleme, Kalkınma Ajanslarının mal ve hizmet alımı ile yapım

Detaylı

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

TEKLİF DOSYASI!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! TEKLİF DOSYASI Bölüm A: İsteklilere Talimatlar Kalkınma Ajansları Tarafından Mali Destek Sağlanan Projeler Kapsamındaki İhaleler için İSTEKLİLERE TALİMATLAR İhaleye katılacak olan isteklilerin aşağıda

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ DEĞİRMENKÖY TEVSİ VE ÇEVRE DOĞAL GAZ SAHALARI DEPOLAMA PROJESİ (FAZ-II) YÜZEY TESİSLERİ İNŞAATI VE MONTAJI YAPTIRILACAKTIR TÜRKİYE PETROLLERİ ANONİM ORTAKLIĞI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ (TPAO) ÜRETİM DAİRE BAŞKANLIĞI

Detaylı

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN)

GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) GENEL İHALE SÜRECİ (4734 SAYILI KANUN) Tahir TEKİN İçişleri Bakanlığı İç Denetçisi Kanunun kapsamı Bütçe kaynağı kullanılarak yapılacak mal ve hizmet alımları ile yapım işleri bu kanun kapsamındadır. Kamu

Detaylı

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur.

İhale dokümanının her sayfasının onaylanması ve ihale işlem dosyasında muhafazası zorunludur. 7- ĠHALE DOKÜMANI HAZIRLANIR. Teknik şartnamede belli bir marka, model, patent, menşei, kaynak veya ürün belirtilemez, belirli bir marka veya modele yönelik özellik ve tanımlamalara yer verilemez. İhale

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu

Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Mal ve Hizmet Alımı İhale Yönetmeliği BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı

Detaylı

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ

ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ ELEKTRİK ELEKTRONİK VE HİZMET İHRACATÇILARI BİRLİĞİ (TET) TET AR-GE PROJE PAZARI 4 TEKLİF VE TEKNİK ŞARTNAMESİ I. SATIN ALMANIN KONUSU Madde 1 - TARAFLAR Bu Şartnamede teklif isteyen taraf Elektrik Elektronik

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu yönergenin amacı, Yıldırım Beyazıt Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI Amaç ve kapsam T.C. DİCLE ÜNİVERSİTESİ MALİ İŞLEMLERİN SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde 1- Mali işlemlerin süreç akış şemasının amacı, Dicle Üniversitesi harcama

Detaylı

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar

T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar T.C. TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU BAŞKANLIĞI ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak Ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Türkiye İstatistik Kurumu Başkanlığı

Detaylı

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU

DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU DOĞRUDAN TEMİN ALIMLARI KILAVUZU 2013 4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun Doğrudan Temin başlıklı 22 nci maddesi kapsamında yapılan alımlara ilişkin kılavuz 22/a 22/f 22/b DOĞRUDAN TEMİN 22/e 22/c 22/d FİNANS

Detaylı

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar

BİRİNCİ KISIM Genel Esaslar DEVLETE AİT TAŞINMAZ MAL SATIŞ, TRAMPA, KİRAYA VERME, MÜLKİYETİN GAYRİ AYNİ HAK TESİS, ECRİMİSİL VE TAHLİYE YÖNETMELİĞİ (16.12.1984 tarih ve 18607 sayılı Resmi Gazetede yayımlanmıştır.) Amaç ve Kapsam:

Detaylı

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER

İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER İHALE İLANLARINDA BASIN İLAN KURUMU İLE KAMU İHALE BÜLTENİNE İLİŞKİN DÜZENLEMELER M.Rasih ALTINKÜLÇE Sayıştay Uzman Denetçisi Giriş Kamu hukukuna tâbi olan veya kamunun denetimi altında bulunan veyahut

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ

Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Tİ CARİ ALAN Kİ RA İ ŞLEMLERİ REHBERİ Yöneticiler ve Sistem Kullanıcıları için EKİM 2013 Finans Hizmetleri Başkan Yardımcılığı Kaynak Geliştirme Daire

Detaylı

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ ŞIRNAK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı Şırnak Üniversitesi harcama birimlerinin mali karar

Detaylı

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org

Erkan KARAARSLAN. www.erkankaraarslan.org Erkan KARAARSLAN 8. BÖLÜM ÖN MALİ KONTROl Erkan KARAARSLAN Ön Mali Kontrol Gelir, gider, varlık ve yükümlülüklere ilişkin malî karar ve işlemler, harcama birimleri ve malî hizmetler birimi tarafından;

Detaylı

Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %01' Geçen Ancak %1' İ Geçmeyenler) İKN (İhale Kayıt Numarası): 2015/10258 MAL ALIMINA AİT SÖZLEŞME TASARISI Madde 1 - Sözleşmenin tarafları 1.1. Bu sözleşme, bir tarafta

Detaylı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı

Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı 2009 T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Bosna Hersek Caddesi No:5 Emek - ANKARA

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar HARRAN ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve kapsam Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde l- Bu Usul ve Esasların amacı, Harran Üniversitesi harcama birimleri

Detaylı

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU

KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU 8259 KAMU İHALE SÖZLEŞMELERİ KANUNU Kanun Numarası : 4735 Kabul Tarihi : 5.1.2002 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/1/2002 Sayı: 24648 Düstur : Tertip :5 BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı