Doğal Afetlere Karşı Mimari Mirasın Korunmasına Đlişkin Tavsiye Kararı No. R (93) 9 (COE, 1993)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doğal Afetlere Karşı Mimari Mirasın Korunmasına Đlişkin Tavsiye Kararı No. R (93) 9 (COE, 1993)"

Transkript

1 Doğal Afetlere Karşı Mimari Mirasın Korunmasına Đlişkin Tavsiye Kararı No. R (93) 9 (COE, 1993) Recommendation No. R (93) 9 on The Protection of The Architectural Heritage against Natural Disasters 23 Kasım 1993 Avrupa Konseyi Avrupa Konseyi Tüzüğünün 15.b maddesi uyarınca Bakanlar Komitesi, Avrupa Konseyi nin amacının üyeleri arasında daha fazla birlik sağlamak olduğunu göz önünde bulundurarak; 19 Aralık 1954 tarihinde Paris te imzalanan Avrupa Kültürel Sözleşmesi ni göz önünde bulundurarak; 3 Ekim 1985 tarihinde Granada da imzalanan Avrupa Kültürel Mirasının Koruma Sözleşmesi ni göz önünde bulundurarak; 16 Ocak 1992 tarihinde Malta da imzalanan Arkeolojik Mirasın Koruma Sözleşmesi ni (değiştirilmiş) göz önünde bulundurarak; 14 Mayıs 1954 tarihinde Hague da kabul edilen Silahlı Çatışma halinde Kültürel Varlığın Korunmasına ilişkin UNESCO Sözleşmesi ni göz önünde bulundurarak; Afetlere Karşı Kültürel Mirası Korumaya ilişkin Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi nin (1986) 1042 No lu Tavsiye Kararı nı göz önünde bulundurarak; Başlıca Doğal ve Teknolojik Afetleri önlemeye, bunlardan korunmaya ve yine bu afetler için çare bulmaya yönelik bir Grup oluşturulmasına ilişkin (87) 2 no lu Karar Taslağını göz önünde bulundurarak; Mimarlar, şehir planlamacıları, Đnşaat mühendisleri ve peyzaj mimarlarının uzmanlık eğitimlerine ilişkin (R(80)16); Mimari Mirası korunmasına yönelik olarak el sanatları ticaretiyle uğraşan kişilerin teşvik edilmesine ilişkin (R(86)15); Kirlilik nedeniyle hız kazanan Mimari mirasın fiziksel açıdan kötüleşmesinin kontrolüne ilişkin (R(88)5); Mimari Mirasın Korunmasına yönelik fonları artırma olasılığı taşıyan önlemlere ilişkin (R(91)6); Daha önceki Tavsiye Kararlarını göz önünde bulundurarak; Mimari mirasın; Avrupa Kültürel Mirasının zenginliği ve çeşitliliğinin eşsiz bir ifadesi olduğunu göz önünde bulundurarak; Doğal afetlerin etkisine karşı mimari mirasın korunmasına yönelik önlemlerin ve mevzuatın bulunmamasının Avrupa nın mirasında geri döndürülemez kayılara yol açacağını vurgulayarak; Bu alanda insan hayatının her zaman öncelik taşıdığını vurgulayarak; Mimari mirasın korunmasına yönelik yöntemlerin insan yaşamını da koruyabileceğine inanarak; Başta UNESCO olmak üzere uluslararası kuruluşların bu alandaki etkinliklerini dikkate alarak, Uluslararası işbirliğinin önemini vurgulayarak; Üye Ülkelerin hükümetlerinin bu Tavsiye Kararının ekinde sunulan ilkeleri dikkate alarak mimari mirasın korunmasındaki genel politikalarının bir parçası olarak tüm yasal, idari, mali, eğitici ve ilgili diğer önlemleri benimsemelerini tavsiye eder. Genel Sekreterlikten bu tavsiye kararının metnini Avrupa Kültür Sözleşmesi ve /veya Mimari Mirasın Korunmasına ilişkin Sözleşme (gözden geçirilmiş) ve Avrupa nın Mimari Mirasının Korunmasına ilişkin Avrupa Sözleşmesine taraf üye olmayan ülkelere ve belli başlı doğal ve

2 teknolojik felaketleri önlemeyi, bunlardan korunmayı ve kurtulmanın çarelerini kapsayan Açık Anlaşma nın üyelerine iletmesini ister. Tavsiye Kararı No. R (93)9 e Ek Đlkeler ve Önlemler I. Kapsam ve tanımlar 1 1. Mimari miras Granada Sözleşmesi nin 1. Maddesinde belirtilen anıtlar, yapı grupları ve sitler ile koruma altındaki yapılarla özel bir tarihi ya da estetik ilişkisi bulunan taşınabilir nesneleri kapsar. 2. Doğal afet mimari miras üzerinde yoğun bir zarar ve kayba yol açan bir doğa olayıdır. 3. Tehlike belirli bir zaman diliminde yapılara ve objelere zarar verebilecek nitelikteki bir doğa olayının görülme ihtimalidir. Bu tehlikeler sismik etkinlikler, volkanik etkinlikler, tsunami, sel, kara parçası, toprak ve balçık kaymaları ile heyelanlar, fırtına, yangın ve patlamalar. (Đkincil tehlikeler çoğunlukla ilk felaketin görülmesinin sonucunda ortaya çıkar) 4. Hasar Görebilirlik bir doğa olayının (ve yangının) ya da birkaç doğa olayının bir araya gelmesinin sonucunda görülen risk altındaki belirli bir nesnenin ya da bir grup nesnenin gördüğü zarar veya kaybın derecesidir. 5. Risk belirli bir doğa olayı ya da birkaç doğa olayının bir araya gelmesi nedeniyle mimari miras üzerinde oluşabilecek beklenen zarar ve kayıplardır. Risk genellikle tehlike ve hasar görebilirliğin bir sonucudur. II. Felaketlerden korunmaya yönelik yasal ve idari çerçeve 1. Her ülke ilgili yapı, obje ve anıtların listelerinin derlenmesini tamamlamalıdır. Listelerin bir kopyası tüm ilgili yetkililere teslim edilmelidir. 2. Mimari mirasın çeşitliliğinin ve boyutlarının tanımlanmasında öncelik en fazla öneme sahip ve en fazla risk altındaki yapı ve objelere verilmelidir. 3. Listelerdeki tüm unsurlar kaydedilmeli ve olabildiğince detaylı listeler oluşturulmalıdır. 4. Listelerdeki varlıkların sahipleri düzenli bakım ve onarımları yaparak, risk değerlendirme çalışmalarını yürüterek ve yapısal incelemeler aracılığıyla sahip oldukları varlıkları iyi durumda muhafaza etmelidir. 5. Mimari mirastan sorumlu yetkililer gerekli incelemelerin, bakım ve onarım çalışmalarının yürütülmesini sağlamakla yetkili olmalıdır. 6. Yetkililer yapıyı tehlikeye atan riskleri azaltmak için önlemler alma konusunda yetkili olmalıdır. 7. Bir kültür varlığının sahibinin izninin bulunmaması ya da bu kişinin belirtilen işleri yapma konusunda istekli olmaması durumunda yetkililer varlıkların sahipleri yerine bu çalışmaları yapmakla veya varlığın zorunlu bir şekilde satışını gerçekleştirmekle yetkili olmalıdır. 8. Risk konusu şehir planlamacılığının ve arazi kullanım tekliflerinin değerlendirilmesinde önemli bir konudur. Tarihi yapılara riski arttırabilecek yönde yapılacak değişiklik ya da genişletme teklifleri geri çevrilmelidir. 9. Mimari mirastan sorumlu yetkililer, yetkileri dâhilinde tehlikenin önlenmesi ve azaltılmasından sorumlu olmalıdır. Kayıtların tutulması ve takibi, felaketlerle ilgili etkinliklerin izlenmesi ve koruma yöntemlerinin oluşturulması, kurtarmaların yürütülmesi, kayıt ve acil durum çalışmaları, eğitici ve teknik yardım ile rehberliğin sağlanması ve felaketten sonra yapılacak yenileme projelerinin planlanması ve uygulanması için konularında eğitim görmüş elemanlar almalıdır. 1 Tanımlar 2, 3, 4 ve 5 Birleşmiş Milletler Afet Yardım Koordinatörlüğü (UNDRO) tarafından kullanılan terimlere dayandırılmıştır.

3 10. Yetkililere felaketlerden korunmak ve bunları azaltmak için gerekli olan işlevlerin yerine getirilmesine yönelik kaynaklar sağlanmalı ya da bu kaynakları edinmeleri sağlanmalıdır. 11. Öngörülen yapı ve güvenlik kuralları otomatik olarak mimari mirasa uygulanmamalıdır. En iyi düzeyde ve esnek kurumsal, teknik ve yapısal önlem seçenekleri performans gerekliklerinin uygulanmasıyla güvenlik önlemleri ve standartları oluşturulmalıdır. III. Finansman ve sigorta önlemleri 1. Felaketlerin önlenmesi ve hafifletilmesi sürecinde finansman Hem planlı bakım, iyileştirme ve koruyucu çalışmalar hem de bir felaket anında belenmedik durumlardaki fonlara kaynak olarak yeterli ve kolay erişilebilir kaynaklar bulunmalıdır. Örneğin bunun için ulusal ve yerel fonlar oluşturulabilir. 2. Sigorta i. Ülkeler mimari mirası oluşturan yapı ve objelerin felaketlerin sebep olduğu kayıp ve zararlar ile hırsızlık ve kundakçılığa karşı sigortalanmasının önündeki her türlü yasal engeli kaldırmalı ve bu işleri kolaylaştırmalıdır. ii. Tam ve uygun sigorta kapsamını teşvik edecek, destekleyecek ve ödenek sağlayacak tüm adımlar atılmalıdır. iii. En iyi koruma şekillerine uygun işçilik ve teknikleri kullanarak yapıları ve objeleri felaketlerden önceki hallerine dönüştürecek onarım, yenileme ve yenileme çalışmaları için uygulanan politikalar toplam miktarın kayıp ve zararların sebep olduğu tüm masrafın karşılandığı miktar olmasını sağlamalıdır. Uygulanan bir politikanın bir fazlalığı ya da ortak bir sigortayı taahhüt etmesi durumunda sigorta edilen unsurun bu miktarı kendi fonundan karşılayabileceğini gösterebilmesi gerekir. iv. Yapılar ve objeler uzmanlar ve sigortacılar tarafından düzenli olarak denetlenmeli ve bu denetimlerle ilişkili olarak taahhüt edilen şartlar ve garantiler bağlayıcı olmalıdır. v. Yetkililer ve sigorta şirketleri arasında bilgi ve uzmanlık alış verişini ve tam bir işbirliğini sağlamak için çaba sarf edilmelidir. IV. Eğitim ve yetiştirim Risk bilincini arttırmak için farklı seviyelerde eğitim verilmelidir. Medya aracılığıyla bilgi vererek genel halka, müfredatın bir parçası olarak okul sistemlerinde, genel eğitim ve özel kurslarla uzman ve teknisyenlere ve rehberlik sağlayarak mimari mirasın sahiplerine ve bunları işgal eden kişilere. 1. Eğitim ve öğretime öncelik verilmeli ve bu konuda gerekli kaynaklar temin edilmelidir. 2. Uzman ve teknik seviyelerdeki eğitimlerde aşağıda belirtilen hususlar dikkate alınmalıdır: i. Gerekli uzmanlık bilgisi ve eğitimin verilmesinde yalnızca özel olarak nitelikli ve deneyimli öğretmenlerden faydalanılmalıdır. ii. Tüm uzmanlara genel ilkeler öğretilmeli ve ön eğitim ya da lisans düzeyinde eğitim görmelilerdir ve bu alanda uzmanlaşmak isteyen ya da uzmanlaşmak zorunda olan kişiler de uzmanlık alanlarında yüksek lisans eğitimlerine katılmalılardır. iii. Genel ilkelerde aşağıda belirtilen hususların önemi üzerinde durulmalıdır. - Bir olayın gerçekleşme olasılığının belirlenmesi - Hasar görülebilirliğin değerlendirilmesi - Risk değerlendirmesi - Hasar görülebilirliğin ve/veya riskin en aza indirilmesi ya da ortadan kaldırılması için önleyici ve koruyucu etkinlikler - Koruma amaçlı onarım ve bakım yöntem ve teknikleri

4 iv. Tüm kurslar birçok disiplinle ilgili olmalıdır. v. Tüm kursiyerler yeni gelişmeleri takip edebilmek için sürekli mesleki eğitim almalıdır. vi. Askeri olanlar da dâhil olmak üzere itfaiye, sivil savunma ve diğer kamu acil hizmetleri bu bölgedeki mimari mirasın öneminin farkında olmalıdır. vii. Sigorta şirketleri gibi ilgili diğer kurumlara da uzmanlık eğitimi verilmelidir. viii. Öğretim elemanlarının Uluslararası ve bölgesel olarak değişimi ve düşünce ve bilgi dolaşımı teşvik edilmelidir. ix. Uzmanlığa yönelik araştırma programları başlatılmalıdır. V. Risk değerlendirmesi 1. Risk değerlendirmesi varlıkların korunmasının bir parçası olara bir dizi yönetim düzeyinde tüm varlık sahipler, varlıkları işgal edenler ve mimari mirastan sorumlu yetkililer tarafından benimsenmeli ve uygulanmalıdır. 2. Yangın riski değerlendirmesi ve riski önleme/azaltma yöntemleri mimari mirasın sahipleri ve bunları işgal eden kişiler tarafından yerel olarak yürütülmelidir. 3. Yetkililerin görevi kanuni konularda karar almak, eşgüdümü sağlamak, tavsiye vermek ve eğitim imkânları sunmak, teknik ve mali yardım temin etmek ve acil destek bulmaktır. 4. Yangın dışındaki tehlikeler için yetkililer koordineli bir araştırma yürütmeli ve bölgesel, ulusal ve Uluslararası düzeyde tavsiyeler yayınlamalıdır. 5. Doğal tehlikelerin her biri için hem zaman hem de yer bakımından dağılım etkinlikleri ve bir bölgenin belirli etkinlikler için ayrıldığı haritalar kullanılarak doğal tehlikelerin görülebilme olasılığının hesaplanması ve değerlendirilmesi gerekir. 6. Bilgiler bilgisayarlarda da tutulmalı ve sürekli olarak izlenebilmeli ve güncelleştirilmelidir. VI. Felaketleri önleme ve hafifletme yöntemleri 1. Mimari miras için felaketlerden korunma ve azaltma yöntemleri geliştirilmelidir. Konuyla ilgili tüm taraflar bu yöntemlerden sorumlu tutulmalı ancak sorumluluğun derecesi ve müdahalenin ve sorumluluğun boyutları tehlikenin ve felaketin türüne göre değişiklik göstermelidir. 2. Riski azaltmada her ikisi de özellikle birilerine hitap etmeyen iki yaklaşım bulunmaktadır. - Tehlikenin azaltılması ya da felaketin önlenmesi - Felaketin sebep olacağı kayıp ve zararların en aza indirilmesi. 3. Riskler, yapılara ve felaketlere göre ayrı ayrı geliştirilecek kurumsal, idari, teknik ve yapısal önlemler arasından yapılacak tercihlerin planlı bir şekilde uygulanmasıyla azaltılır. 4. Felaketleri önleme ve azaltma yöntemlerine yönelik ana hatlar ve kontrol listeleri ilişikteki eklerde bulunmaktadır. Teknik Ekler Felaketleri önleme ve hafifletme yöntemleri Kurumsal önlemler Genel 1. Felaketleri önleme ve azaltma yöntemleri hem felaket esnasında hem de daha sonra zarar ve kayıpların önlenmesi ve azaltılmasına yönelik teknik ve fiziksel önlemlerin hazırlanmasını, planlanmasını ve uygulanmasını gerektirir. Bazı felaketlerin önlenmesi ve önceden tahmin edilmesinin imkânsız olduğu bilinmektedir. Yine de, her şartta olasılık çalışmaları ve riskin tam olarak anlaşılması yöntemin belirlenmesinde hayati öneme sahiptir. 2. Bir yöntemin başarısı bölgesel/ulusal ve Uluslararası işbirliğinin ve eşgüdüm politikasının etkinliğine ve tarihi yapıların sahipleri ve buralarda yaşayan kişilerin bu yerlere iyi bakmalarına ve

5 verdikleri öneme bağlıdır. Mimari mirastan sorumlu birimlerin çok önemli bir rol üstlenmeli ve felaketlerden korunma birimleri oluşturulmalıdır. Tehlike planları hemen geliştirilmeli ve uygulamaya konmalıdır. Bu planlar tehlikenin tam olarak bilinmesine dayanan bir risk değerlendirmesini ve tarihi yapıların hasar görebilirliğinin değerlendirilmesini içermelidir. Şu ana kadar yapılarla ilgili risk değerlendirmelerinde yeni yapılarla ilgili kurallara yoğunlaşırmış ve tarihi yapılara özgü bilgilerin toplanmasına ve analizine çok fazla önem verilmemiştir. 3. Mimari mirasla ilgilenen yerel ve bölgesel yetkililer veya sivil savunma ya da diğer acil durum hizmetleriyle ilgilenen yetkililer önemli mimari miraslarla ilgilenen yetkililerin temsilcileriyle görüşerek felaketlerin önlenmesi ve azaltılmasına yönelik planlar ve felaketlere yönelik yardım konularında çalışacak elemanları tespit etmeli ve eğitmelidir. Bu elemanlar kurtarılan eşyaların bulunması ve bunların kayda geçirilmesini denetlemek amacıyla felaket esnasında ya da felaketlerden hemen sonra orada bulunmalıdır (fotogramatik incelemenin kullanılması özellikle işe yaramaktadır) ve yapıların yıkılması ve/veya acil onarımların kontrolü ve güvenli ve iyi çalışılmasıyla ilgili her türlü kararın içinde olmalıdır. Yerel yasa ve uygulamalara göre elemanlar beklenmedik olayların planlayarak felaket planlarının yapılmasında ve önceliklerin belirlenmesinde, felaketlerin planlanmasıyla ilgili ana hatlar ve tavsiyelerin yayınlanmasında sivil savunma, ve acil durumlardaki hizmetlerde iletişim ve işbirliği içinde olmalıdır. 4. Yangın, sivil savunma ve acil durumların planlamasıyla ilgili hizmetler uygun şekilde eğitilmeli ve bölgedeki kültürel ve mimari mirasın önemi konusunda bilinçlendirilmelidir. Bu kişilere aşağıdaki bilgiler verilmelidir: i. Mimari mirası oluşturan yapı ve objelerin tam listesi ve içeriklerinin detayları ii. Özel bir öneme sahip objeleri gösteren kurtarma planları ve önceliklerin kopyaları iii. Kaçış yollarını, giriş noktalarını, yangınla mücadele donanımlarını, prizlerin ve diğer hizmetlerin yerleri ile tehlikeli ya da kırılgan maddelerin gösterildiği yapı planları iv. Çeşitli yangın söndürme cihazlarının (su ve gaz) hassas ve kırılgan tarihi doku, yapı ve maddeler, duvar boyaları ve paneller üzerindeki olası etkilerine ilişkin tavsiyeler Teknik Ek II Yangın durumundaki organizasyona ilişkin önlemler Tüm tarihi yapılarda çalışanlardan ya da evdekilerden bir grup yardımcılarıyla birlikte yangın anındaki güvenlikten sorumlu olmalıdır. Güvenlik ve sağlıktan da sorumlu olabilecek bu yangın güvenlik müdürü itfaiye çalışanları ve uzman danışmanlar mimarlar, araştırmacılar, mühendisler, planlamacılar, tarihi yapı uzmanları) ile sigorta şirketlerinin temsilcileri ile birlikte (yangının önlenmesi veya riskin azaltılmasına yönelik yöntem ve planlamaları başlatmalı ve denetlemelidir. Belirlenen yöntemler sürekli olarak gözden geçirilmeli ve tüm etkinliklerin kayıtları tutulmalıdır. 1. Temel hedef sistemli bir yangın önleme çalışması yürüterek riski azaltmaktır. Organizasyona yönelik, teknik ve fiziksel önlemeler dengeli olmalı ve bu konudaki en uygun seçimler yapılmalıdır. Belirlenen yöntemlerde özellikle şu hususlar aranmalıdır: i. Yangın çıkma olasılığının değerlendirilmesi, riskin en aza indirilmesi ve yangın anında takip edilecek bir eylem planının hazırlanması ii. Binada bulunan herkesin güvenli ve düzgün bir şekilde binadan çıkışının sağlanması iii. Tarihi dokuların korunması ve yangının yayılmasının önlenmesi iv. Yangın anındaki sorumlulukları açıkça belirtilen çalışanların bulunması v. Bu kişilerin yangın söndürme ve binayı boşaltma konuları ile düzenli ve denetim altındaki uygulamaları içeren kurtarma öncelikleri ve planlarıyla ilgili olarak eğitilmesi vi. Yangın söndürme aletlerinin, kaçış güzergâhının, kırılabilir, önemli ve değerli yapı ve tesisatların yerlerini gösteren detaylı planları içeren bina planlarının hazırlanması ve belgelenmesi vii. Yapıların kullanım şekillerinin güvenlik gereksinimleriyle uyumlu olmasının sağlanması viii. Ateşleme riskinin azaltılması için uygun bakım standartlarının teşvik edilmesi

6 ix. Yangın güvenlik sistemlerinin düzgün şekilde yürütülmesinin ve işlevsel olmasının sağlanması x. Yapıların ve müştemilatın kundakçılık veya barbarlığa maruz kalmamasının sağlanması xi. Koruma etkinliklerinin kayıtlarının tutulması ve yöntemlerin etkisinin değerlendirilmesi 2. Yangından korunma ve yangın riskini azaltma yöntemleri katı uygulama kurallarıyla belirlenemez ve öngörülemez. Bu yöntemler, esnek olmalı ve her defasında yangın güvenlik önlemleri gerekli kaçış yollarını güvence altına alarak aynı zamanda kaçışın niteliğini ve değerini bozmadan, yine aynı zamanda tarihi yapının kimliğini ve taşıdığı özellikleri bozmadan ve yapılara zarar vermeden yürütülmelidir. Bireysel yöntemler değişiklik gösterebilir ancak her durumda yapısal değişiklikler gerektiren hükümler yerinde korunmaya, hazırlığa ve ihtiyatlı olmaya önem verilmelidir. 3. Tüm yapısal değişiklikler ile koruma, tespit ve yangınla mücadeleyle ilgili mekanik, elektrikle ilgili ve diğer tüm sistemlerin kurulumu mimari mirastan sorumlu yetkililer tarafından onaylanmalıdır. Amaç etkinsiz durumda bulunanın miktarı ve etkisi ile tarihi yapı ya da sanat eseri üzerindeki fiziksel yapısal ve koruyucu çalışmaları en aza indirmektir. Her yapının özelliklerinden bahseden ve örgütlenmeye yönelik ve teknik önlemlerin esnek bir karışımından oluşan sistematik bir yaklaşım önemli fiziksel çalışmalara duyulan gereksinimi azaltacak aynı zamanda güvenlik mevzuat ve gereksinimleri de karşılanacaktır. Esasen bu binaları boşaltma ve yangınla mücadele işlemlerinin daha erken safhada tespit edilmesi ve uygulanmasıyla bağlantılı olan bir ihtiyat ve önlem yöntemidir. Teknik ve uygulamaya yönelik önlemler 1. Yangının çıkış nedenleri belirlenmeli, ortadan kaldırılmalı ya da en aza indirilmelidir. i. Binaların her yeri çöp ve pislikten arınmış olmalıdır. Özellikle de tavan arası, bodrum katı, merdiven boşluğu ve merdivenlerin altındaki yerler ile dolaplar ve boş ardiye odaları düzenli olarak kontrol edilmeli, gereksiz maddelerden arındırılmalı ve temiz tutulmalıdır. ii. Estetik açıdan uygun olduğu takdirde otlaklar, çalılıklar ve ormanlarda temizlenmiş bölgeler oluşturulmalıdır. iii. Elektrik tesisatları, devreler ve donanımlar düzenli olarak test edilmeli, düzgün şekilde kurulmalı, kullanılmalı ve bakımı yapılmalıdır. Devrelere çok yüklenilmemeli ve hatalı donanımlar ile elektrik kabloları değiştirilmelidir. Ana kablo ve sigorta kutularının yangın geçirmez ayrı bir yere konması tavsiye edilir. iv. Isı ve ışık kaynaklarından çıkan mum, fener, gaz lambaları ve açık ateşler veya ocaklar gibi korumasız ateşlerden kaçınılmalıdır. Bunların kullanımına izin verilen yerlerde dikkatli bir gözlem ile sıkı kontroller yapılmalı ve güvenlik önlemleri alınmalıdır. Etrafta uygun yangın söndürme donanımlarının bulunması gerekir. v. Tarihi varlıklar üzerindeki onarım, bakım ve geliştirme çalışmaları yalnızca eğitim görmüş işçiler tarafından yürütülmelidir. Bu kişiler yapıların ya da tesisatların önemi konusunda bilgilendirilmeli ve çalışmaları esnasında üst düzey bir sorumlu tarafından denetlenmelilerdir. Sigara içmek yasaklanmalı ve sıcak işlere yalnızca (lamba deliği, kesme, kaynak gibi) başka bir alternatif bulunmaması durumunda izin verilmelidir. Onay verilen bir sıcak çalışmanın yürütülebilmesi için sorumlu kişilerin izni alınmalıdır ve çalışmalar esnasında çalışmanın yeri ve nasıl gittiği kontrol edilmelidir. Böylelikle yanıcı maddeler kaldırılabilir ya da koruma altına alınabilir. Bununla birlikte; yangın söndürücüler ve alarm sistemleri temin edilmeli, çalışmalar sürekli olarak denetlenmeli ve takip edilmeli ve iş tamamlandıktan sonra bile bir süre daha kontrol edilmelidir. vi. Uygun şekilde tasarlanan ve korunan ışık kabloları (tutacak ya da ayalar) yerleştirilmelidir. vii. Bacalar düzenli olarak süpürülmelidir. Tüm şömineler, baca delikleri ve kanallar sağlam durumda tutulmalıdır. Tüm ocaklar, sobalar ve ısıtıcılar düzenli olarak servise gitmeli, yanıcı maddelerden arındırılmalı ve uygun olduğunda lastik ve güvenlik koruyucuları bulundurulmalıdır.

7 Mutfaklar, teçhizatlar ve kazan daireleri uygun yangın söndürme donanımlarıyla donatılmalı ve odalar ardiye olarak kullanılmamalıdır. viii. Tarihi yapılarda sigara içmek yasaklanmalı ya da yangın söndürme donanımları ve alarm sistemlerinin kurulu olduğu yangından korumalı odalarla sınırlandırılmalıdır. ix. Kundakçılığa karşı önlem alınmalı ve özellikle de yapılar ile müştemilatlara izinsiz girilmesi yasaklanmalıdır. Geçici süreyle çalışanlar ve ziyaretçiler takip edilmeli ve denetlenmeli; yanıcı maddeler ile atık maddeler uzak tutulmalıdır. 2. Yangın tespit ve alarm sistemleri kurulmalıdır. En azından yangın zilleri ve elektrikli sistemler kurulmalıdır. Tercihen otomatik ve aktif yangın tespit sistemleri kurulmalı ve bunlar bir alarm merkezine ve yerel itfaiye merkezine bağlanmalıdır. Her bir detektör kendi başına tanımlanabilir olmalı ve sistem hataları ve yanlış alarmları teşhis edebilecek durumda olmalıdır. Duman, ısı ve alev detektörleri kurulup alarm merkezlerine elektrikle ya da radyolink ile bağlanabilir. Detektörlerin çerçeveleri çok göze batmamalı, mümkün olduğunca küçük olmalı ve tarihi ortamı bozmayacak şekil ve renkte olmalıdır. Dış mekânlarda bazı durumlarda (sazdan çatılar, ahşap döşemelerde) harici ısı detektörleri tavsiye edilebilir. Her şartta; detektörler ve alarmlara düzgün şekilde ve düzenli olarak bakım yapılmalı ve sistemleri kullanmak üzere eğitimli sorumlu kişiler bulunmalıdır. 3. Yangınla mücadeleye yönelik çalışmalar yapılmalıdır. i. Bilinçlendirme ve eğitime yönelik düzenli ve kontrollü programlarla çalışanların ya da orada yaşayanların yangınla mücadelesi sağlanmalıdır. Binalara hem genel hem de özel tehlikelere uygun yangın kovaları ve el söndürme cihazları konmalıdır. Yangın söndürücüler düzenli olarak kontrol edilmeli ve elden geçirilmelidir. ii. Tehlikenin azalacağı kanıtlanırsa otomatik yangın söndürme sistemleri kurulmalıdır ancak bu sistemler tarihi yapılar üzerinde çok az ya da hiç etkisi olmayacaksa kurulmalıdır. Tavan arası ve çatı boşlukları, kiliselerdeki kuleler ile çan kulelerinin tepeleri binalar içindeki uygun yerlerdir. Ancak çalışmalardan sonraki yıkılma ya da çürüme tehlikesi dikkatle değerlendirilmelidir. Endüstriyel, ticari, taşımacılıkla ilgili ve askeri binalara aile varlıklarından daha çok müdahalede bulunulabilir. Çatı tepelerine (özellikle sazdan, çimden, kamıştan veya samandan olanlar) ve saçaklara kurulacak cihazlar dikkate alınmalıdır. Yoğun şehirleşmenin görüldüğü yerlerde dar alanlardaki yüzeylerde kuru yangın söndürme sistemleri yangının kontrol altına alınarak yayılmasını önlemeye yardımcı olabilir. Gizli menteşelerin bulunduğu Tunç boruların kullanılması teşvik edilmelidir. Bölgeden gelen sinyallere dayanan modern ve hızlı etkili yangın söndürme sistemleri bulundurulmalıdır. Bozuklukların tespit edilmesi ve ortadan kaldırılması için düzenli bakım yapılmalıdır. Özellikle hassas dokular, paneller, mobilyalar, sanat eserleri ve benzeri şeyler içeren hassas inşaatlar esnasında yangın söndürme sistemlerinin kullanılması dikkatle değerlendirilmelidir. iii. Her an itfaiyeye ulaşabilmek hayati önem taşır. Mümkün olan her yere caddeler ve erişim noktaları yapılmalı ve bunlar korunmalıdır. Tarihi bahçeler ve peyzajlarda yeşil yolların korunması yeterli olabilir. Đtfaiye istasyonları ile tarihi yapılar arasındaki hızlı ve güvenilir yollar belirlenmeli ve haritada gösterilmelidir. Kuyular, havzalar, biriktirme tankları ve su kuleleri, dekoratif kanallar, süs havuzları ve göller, nehirler, çaylar, doğal su kaynakları gibi tüm temel su kaynaklarından gelen sular belirlenmelidir. Eğer yakınlarda hazır bir şekilde su temin edilemiyorsa acil durumlar için bir biriktirme tankının temin edilmesi sağlanmalı, bu tank yeterli kapasitede olmalı, uygun şekilde yerleştirilmeli, gizli ve saklı bir yerde tutulmalıdır. Binaların içinde bunlara anında erişim çatı kapakları yaparak veya kapıların kilitsiz ve açık olmasını sağlayarak sürekli olarak gözden geçirilmeli ve geliştirilmelidir. 4. Bazı durumlarda özellikle de güvenli ve yeterli bir kaçış yolu bulunmasıyla ilgili konularda fiziksel değişiklikler gerekli olabilir. Bu değişiklikler şunlardır: i. Uygun olan yerlere merdiven boşluğu konması ve kaçış yollarının korunması ii. Kaçış yollarının korunması için alternatif yollar örneğin dumanın sızmasını ve yayılmasını engellemek için basınçlı hava sistemleri

8 iii. Otomatik duman kapakları ve deliklerinin açılması, böylelikle yangın sırasında buralara ulaşım da sağlanacaktır. iv. Mevcut unsurların çevresine elenen bölmeli lobiler v. Kendiliğinden kapatıcılar, yangın stoplar, kapı girişlerinde kabaran bantlar içeren yangına dirençli kapılar vi. Panellere veya dökme demir kolonlara kabartmalı boya uygulanması; örneğin: vii. Normal elektrik devresinden bağımsız acil durumda otomatik olarak aktif hale gelen ışıklandırma ve işaretler viii. Yapının karakterini bozmayacak bariyerler inşa edilmesi örneğin bölünmemiş çatı boşluklarının içinde kaybolan parçaların yeniden yerlerine yerleştirilerek Benimsenen yaklaşım yumuşak, kesintisiz bir önlem paketiyle başlamalı katı önlemler ise diğer tüm önlemler yetersiz kaldığında veya insan hayatını ya da mimari mirası tehlikeye atacak durumda olduğunda alınmalıdır. 5. Yangından sonra yapılması gerekenler: i. Kayıtların tutulması ve kurtarma çalışmaları için güvenliğin sağlanması ii. Yerinden oynama ya da çökme tehlikesi altındaki değerli sanat eserleri ve aksesuarlar kendi doğal yerlerinde kayda geçirilmeli ve daha sonra dikkatli bir şekilde bir koruma uzmanının denetimi altında acil koruma önlemleri için güvenli bir yere alınmalıdır. iii. En azından planlar ve fotoğraflarla acil durum envanterinin oluşturulması ancak fotogrametrik incelemeler teşvik edilmelidir. iv. Zarar görmüş çatılar tente gibi geçici çözümlerle kapatılmalı ve bu yerler yetkili olmayan kişilerin girişine ve hırsızlığa karşı korunmalıdır v. Artık sular mekanik ve fiziksel yöntemlerle çıkarılmalı (emme pompaları, süngerler ve bezler vb.) ve bina havalandırma ile ve mümkün olduğu durumlarda nem gidericilerle tamamen kurulanmalıdır. vi. Gizli kalmış yapı ve dokuların zarar vermeyen tekniklerle araştırılması ve higrometrelerin yerleştirilmesi dikkate alınmalıdır. vii. Tüm alarm sistemleri ve yangın söndürme donanımları eski haline getirilmelidir. viii. Yenileme ve onarım ya da yıkımla ilgili daha başka tüm yapısal çalışmalar mimari mirasla ilgilenen yetkililerle görüşülerek yürütülmelidir. Teknik Ek III Deprem, volkan, tsunami, sel, fırtına, heyelan ve toprak kaymaları ile taşkınlara karşı organizasyon önlemleri Felaket planı bir kaç aşamadan oluşmaktadır: 1. Görülme olasılığı, türü, yeri, alanı, yoğunluk ve geri dönüş dönemiyle ilgili tahminlere ilişkin kesin verilerin anlaşılması. Bu araştırmalar olaylar ve bunların sebeplerine yönelik günümüzdeki uzun vadeli bilimsel araştırmalarla, bunların takibi ve geçmişteki felaketlerin analiziyle yürütülmelidir. Bilgiler bilgisayar yardımıyla harita şeklinde basılmalıdır. Tüm materyaller güvenli bir yerde saklanmalıdır. 2. Diğer jeolojik, hidrolojik, meteorolojik ve doğal süreçleri ve faktörleri, su akışlarını ve seviyelerini, toprak yapısını, yüzey altındaki jeolojiyi, bunların felaket anındaki etkinliklerini ve mimari miras üzerindeki etkilerini anlamak. Mikrozoning ve sit etkileri çalışmaları ile haritaları oluşturulmalıdır. 3. Sismik, meteorolojik, hidrolojik ve coğrafi verileri mimari mirasın idaresinde ve şehir ile arazi kullanım planlarında bir araya getirmek. Bunun amacı: i. Mimari mirasın tehlikelere açıklığını tehlikeler karşısında saptamak ve değerlendirmek (tehlikelere açıklık ve tehlike grafikleri ile matrisler yoluyla) riskler ile olası hasar ve kayıpların tahmini.

9 ii. Destek planları geliştirerek ve uygulayarak mimari mirasın kuvvetlendirilmesi, onarılması ve korunmasıyla tehlikelere açıklığın en aza indirilmesi iii. Tehlikenin zaten yüksek olduğu ya da yükselebileceği yerlerde çevredeki arazinin kullanılmasıyla ilgili olarak teklif edilen değişikliklerin kontrolü iv. Arazinin kullanım şeklinden kaynaklanan dikkate değer bir risk olduğu yerlerde mimari mirasın önemli unsurlarının çevredeki (yerel ve bölgesel) arazinin kullanımına yönelik teklif edilen değişikliklerin kontrolü 4. Kayıtların tutulması, kurtarma, acil durum, onarım, destekleme, dayanak kurma ve acil durum koruma yöntemleri ve uygulamaları ile hırsızlık, kundakçılık ve diğer cezai suçlara karşı alınan güvenlik önlemlerinin uygulanmasına göre ülke içindeki sivil savunma ve diğer tüm kamu hizmetlerini kapsayan çalışanların eğitilmesi ve hazırlanması. Bunlara teknik tavsiyelerin, keşif haritalarının, envanterlerinin, inceleme ve kayıt planları ile düzenli uygulamalar da dahil olmalıdır. 5. Yerel topluluklar ile kişisel varlık sahipleri ve buralarda yaşayanlarla işbirliği halinde etkinlik planlarının oluşturulmasıyla tarihi yapıların bakım ve onarım kalitelerinin teşvik edilmesi ve kontrolü. 6. Taşınabilir varlıklarının kurtarma, kaldırma, saklama ve acil durum koruma çalışmaları için plan ve önceliklerin hazırlanması 7. Özel bir öneme sahip yapıların belirlenmesi ve tespiti. 8. Bir felaket sonrasında tam bir yenileme gerçekleştirmek için yapılacak plan ve önceliklerin hazırlanması ve uygulamaya konması. 9. Koruma, muhafaza ve yenileme materyallerinin yeterli şekilde teminini sağlamak. 10. Özel olarak eğitilmiş koruma uzmanlarından oluşan acil durum takımının (mimarlar, mühendisler, araştırmacılar, plancılar, arkeologlar ve tarihçiler) el sanatları ustaları, inşaatçılar ve yerel toplulukların sorumluluk sahibi üyeleri belirlenip etkinlike geçmek üzere eğitilir. 11. Felaket planları kontrol edilmesi, değerlendirilmesi ve felaket planları geliştirilmesidir. Önleyici/teknik önlemler 1. Doğal afetler karşısında mimari mirasın korunması için alınacak önlemler tarihi yapıların değerlendirilerek iyileştirilmesi ve kuvvetlendirilmesi için ana hatlar ve belirli niteliklerin geliştirilmesiyle başlamalıdır. Bir yapının dayanıklılığını arttırmayı amaçlayan çalışmaların yapının kendine has özelliklerinde bir müdahalede bulunarak bunlar da bir kayba yol açmaması gerekmektedir. Bu amaca ulaşmak için eksiksiz bir inceleme yürütülmesi ve kayıt tutulması, tarihi yapıların, bunların yapısal sistemleri ile inşaatında kullanılan materyaller ve tekniklerin, evriminin, geçmişinin ve korunmasının detaylı bir şekle gözden geçirilmesi ve anlaşılması önemlidir. Önleyici nitelikteki önlemler iki sınıfa ayrılmaktadır: i. Sitlerin kendilerine özgü: tarihi yapı veya objenin bakımı, gelişimi ve acil durum çalışmaları (bunlardan ilk ikisi düzenli ve planlı olarak gerçekleştirilir, üçüncü ise önceden hazırlanmasına karşın bir felaket anında gerçekleştirilir) ii. Genel olarak sitlerle ilgili: yerel ve bölgesel kontrol, yapılan değişiklikler, arazi kullanım şekilleri, yerel ve bölgesel önleyici nitelikteki önlemler ve çalışmalar (sel basmaları, heyelanlar, çamur akıntıları ve toprak kaymaları gibi bazı felaketlerin görülme sıklığını en aza indirecek koordineli bir program) 2. Đyi bakım olası zarar ve kayıpların miktarını azaltan en etkili yoldur. Bu nedenle; düzenli denetimlerden sonra düzenli aralıklarla yürütülen kaliteyi koruma çalışmaları (en azından beş ila on yılda bir) ve geleneksel ve uyumlu teknik ve materyallerin kullanılması tavsiye edilmelidir. Duvar yapılarında kireçli harç kullanılması ve gerilim dirençleri, yerlerin ve çatıların duvarlara tutturulup, bağlanması, tüm yapılardaki rüzgâr ve su geçirmezliği büyük öneme sahip konulardır. 3. Direnci arttırmayı amaçlayan tüm değişikliklere mimari mirasla ilgilenen yetkililer katılmalıdır. Deneysel, analitik ve karşılaştırmalı bir araştırmayı yürütmeyi sürdürdükten sonra izlenecek ana hatlar:

10 i. Tarihi yapıların ve materyallerin direnci ii. Tarihi kavramlar ve direnci arttırma yöntemleri iii. Farklı yapı ve materyallerin özellikleri ahşap çatkı, moloz veya taş duvar, toprak yapılar vb. iv. Bir felaket anında hem yapının içersindeki hem de dışındaki inşaat hatalarının olası sonuçları v. Eskiden kullanılan modern kuvvetlendirme uygulama ve tekniklerinin değerlendirilmesi vi. Farklı seviyelerdeki felaket yoğunluğunun ve bunların görülme olasılığının değerlendirmesi Bu kriter ve ana hatlarda belirtilmesi gereken hususlar: i. Teklif edilen çalışmaların tarihi yapının kendine özgü karakterini ya da bütünlüğünü tamamen ya da kısmen bozmaması ii. Gerekli olduğu takdirde; mevcut yapısal sistemler ve materyallerin korunması, bunlara saygı gösterilmesi ve geliştirilmesi; iii. Geleneksel yöntem ve teknikler tercih edilir iv. Yeni materyal ve teknikler teklif edilirse bunlar mevcut olanlarla uyumlu olmalı, dayanıklı ve geri döndürülebilir olmalı ve uygulanabilir olmalıdır. Bu şartların sağlanmadığı durumlarda alternatif teklifler değerlendirilmelidir. v. Her yapı ve teklif edilen çalışma kendi değeri çerçevesinde değerlendirilir ve çalışmalar önceden yazılı kurallara göre değil çalışmaların gerektirdiklerine göre yürütülür. Teknolojik gelişmeler ışığında daha gelişmiş ve hassas yöntemlerde dikkate alınır. vi. Teklif edilen çalışmalar felaketlerin görülme sıklığı ve yoğunluğuna ilişkin değerlendirmelerin gerçekçi olasılıklarına göre tasarlanır. Direnci arttıracak çalışmalar yürütmeye yönelik fırsatlar sürekli araştırılmalı ve çalışmalar yapı üzerinde önemli onarım, değişiklik ve büyütme programlarına başlanmadan uygulamaya konmalıdır. Uygun nitelikte olmayan ya da izin alınmamış mevcut inşaatlar, yapıdaki büyütmeler ve değişiklikler yasamaya ilişkin ve mali önlemler alınarak ortadan kaldırılmalıdır. Tüm gelişmeler ve kuvvetlendirme çalışmaları eksiksiz olarak belgelenmeli ve Uluslararası standartların yakalanması amacıyla uzun vadeli incelmelere tabi olmalıdır. 4. Bir felaket anında acil durum için yapılacak hazırlıklar tam olarak nelerin yapılacağını belirtmelidir. Hem sivil hem de askeri nitelikteki diğer yetkililerle işbirliği içinde olmak önemlidir. Aşağıda belirtilen konularda hazırlık yapılmalıdır: i. Yangın söndürme ve sulardan zarar görmesine karşı koruma ii. Destekleme ve dayanak kurma şeklindeki acil güvenlik çalışmaları iii. Toprak kaymaları ve su akıntılarına, havadan gelen döküntülere, kötü hava şartları ve suç niteliğindeki etkinliklere karşı koruma sağlayacak çalışmalar iv. Önemli obje ve yapıların belirlenmesi v. Enkazların temizlenmesi, olay yerinde kayıt tutulması, taşınabilir, yer değiştirmiş ve kırılgan objelerin düzeltilmesi vi. Acil durum koruma çalışmaları ve önemli, taşınabilir, yer değiştirmiş ve kırılgan objelerin güvenli bir yere alınması vii. Zarar görmüş yapıların tercihen fotogrametri ile tam kayıtlarının tutulması viii. Yangın ve güvenlik donanımlarının yeniden yerlerine konması, acil durum için elektrik bulunması ve yeterli taşımacılığın sağlanması. Mimari mirasın yenileme, onarım ve koruma çalışmalarını planlamak, geliştirmek ve uygulamaya sokmak için uzun vadede zararın tam olarak hesaplanması ve değerlendirilmesi gerekir. 5. Sitlerle ilgili genel çalışmalar su baskını, heyelan, toprak kaymaları gibi önlenebilir felaketler karşısında en fazla risk altında olan mimari mirasa ait unsurların belirlenmesini kapsar. Bu durumlarda; yaygın arazi kullanım uygulamaları- örneğin; tarım, ormancılık, haberleşme, sanayi ve genel gelişme- değerlendirilmeli ve riski azaltmak için düzeltici önlemler alınmalıdır. Özellikle

11 ormanların yok edilmesi, toprakların kötüye kullanımı, ve yeryüzü ve yer altı sularının kullanımı ve bunlardaki değişikliklere önem verilmelidir. Bazı durumlarda fiziksel nitelikteki önleyici çalışmalar planlanabilir ve uygulamaya sokulabilir; örneğin kanallar, hendekler, barajlar, ağaç perdeleri, eğimli yolların düzeltilmesi ve dikkat dağıtan engeller. Kontrol listeleri Aşağıdaki kontrol listeleri tavsiye edilmektedir: A. Depremle ilgili olarak: 1. Sismik hareketler - jeo-tektonik çalışmalar ve haritaların çıkarılması - tarihi deprem oluşumları - belgesel kayıtlar - aktif ve aktif olmayan aşamalar (sismik eğilimler) - sismik boşluklar - uygun nitelikte deprem tehlikesiyle ilgili haritalar - alt tabakadaki toprağın yan etkilerine yönelik mikrozoning 2. Mimari mirasta sismik hasarlar - yapısal unsurların kalitesi (tuğla, taş, harç, demir ve çelik, ağaç, destekler ve kiremitler, beton) - yapısal olmayan unsurların kalitesi (tuğla, harç, taş, ahşap, kiremit, tüm kaplama ve dolgu materyalleri, kökleştirme materyalleri ve hizmetler) - çeşitli materyallerin uyumu ve özellikleri - onarımın kolaylığı ve materyallerin bulunabilmesi - deneyimli ve nitelikli uzmanlar ile el sanatları ustalarının bulunması - gerekli onarım ve iyileştirme çalışmalarının denetimi ve kontrolü - temel (türü, hassaslığı, iç güvenliği, ayırt edici yerleşim) - nem - yumuşak, sert ya da karma yapılar - simetri (planlar, yükseltmeler, kapılar ve çatılar) - yapıların doğal sürelerine karşın alttaki toprağın olası süresi - acil durumda destek ve dayanak yapılması ve sanat eserlerinin ortadan kaldırılması B. Volkanik etkinlikler - özellikleri ve volkanın püskürtmeyle ilgili geçmişi - patlama olasılığı - kişileri önceden uyarabilmek için izlemeye alınması ve kayıt tutulması - patlamanın tahmin edilen büyüklüğüne göre mimari mirasa mesafesi - lav akıntılarının sapma olasılığı ve soğuması - mimari mirasın lav akıntılarına, bombalara, kor gibi patlayan heyelanlara, kül birikmelerine ve aşındırıcı gazlara karşı hassaslığı - çatı ve kapılardaki acil durum korumaları ve sanat eserlerinin ortadan kaybolması C. Tsunami - bölgeyi etkileyebilecek bu çevrede ya da yakın çevrede bu tür olayların görülme olasılığı - dalgaların yüksekliğinin ve karadan ne kadar içeri girebileceği, yükselen dalgalarla kaplanmış alanları gösteren bölge haritaları - mimari mirasın tsunami dalgaları karşısındaki hassaslığı

12 - Kıyının korunması için yapılabilecekler D. Seller - sel olasılıkları ve dönüşümleri; yalnızca geçmişe göre değil arazi kullanımındaki değişiklikler de dikkate alınarak - sistemli olarak haritaların oluşturulması; taşkın ve sellerin kayıtlarının tutulması - Kayıtların güvenirliği ve yeterliliği - Mevsimsel değişimler - iklimsel eğilimlerin etkisi ve kısa dönemde alınan maksimum yağış ve sellerdeki değişiklikler - suların süzülmesi (toprak, bitkiler ve mühürlü yerler) ve suların süzülmesinin engellenmesi (ekinler, ağaçların kesilmesi, toprağın üst tabakasının alınması ve trafik) - alanın topografisi (boşaltma havzası, eğimler, yükseklikler ve su birikintilerinin oluşması) - su ve yağmurun mimari miras üzerindeki etkisi, yapıların suya karşı korunaklılığı, içerdekilere gelebilecek zarar ve artan nemlilik - temeller ve zemin katlar, yapısal unsurlar (duvar ve zeminler), yapısal olmayan unsurlar, sabit eşya ve dolgular üzerinde selin etkisi ve o bölgenin kanalizasyonun iyileştirilme olasılığı - koruyucu hendek, kanal, su yolları ve acil durumlar için kutu gibi barajlar ve su torbaları ile pompalama ve nemi alma donanımlarının temin edilmesi, sanat eserlerinin kaldırılması - arazi istismarının kontrolü E. Heyelanlar, toprak kaymaları, çamur kaymaları ve akıntılar i. yüzey tabakalarının türü ve içeriği ile tabaların kayma tehlikesi de (geçmişteki olaylar) dahil olmak üzere eğimin sağlamlığının ölçülmesi - mevcut eğim açısının güvenli olan açıya göre oranı - heyelan esnasında maruz kalınan eğimler - kayma, akıntı ve heyelanın önündeki engeller - inşaat çalışmalarının ve sismik etkinliklerin etkisiyle suyun doyması gibi dış faktörler - sistemli haritaların çıkartılması ve kayıtların tutulması - alınabilecek diğer önleyici nitelikteki önlemler ve çalışmalar - kanalizasyon eğimleri ve filtrelemenin azaltılması, suyun süzülmesi - engeller, havuzlar, yön değiştiriciler - duvarlar - bitkilendirme - ormanların işlevlerine anlamaya yönelik araştırmalar - arazi kullanımının kontrolü ve arazilerin kötüye kullanılması F. Rüzgar kuvvetleri ve fırtınalar - olasılıkların değerlendirilmesi ve haritalar - sert rüzgarların hızlarının dönüş dönemleri - kuvvetli rüzgarların dağılımı ve ilk ne yöne estikleri - mimari mirasın maruz kalabileceği topografik özellikler - diğer yapıların etkisi, maruz kalan bölgede bitkilendirme ve diğer unsurlar - çatılar ve destek yapıları (kuvvetler, çengeller, dayanaklar), kaplamalar - kuleler, kule uçları, binalardaki sivri tepeler, kubbeler, koruluklar ve rüzgara maruz kalabilecek diğer unsurlar (ek demirleme) - geniş ve yana doğru desteği bulunmayan duvarlar - pencereler ve kapılar (uçan döküntülere karşı panjur ya da geçici daha başka koruyucular)

13 Öğrenci Çevirmen: Pınar Sabuncu Artar Öğrenci Proje Asistanı: Yaşar Serkal Yildirim

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler

Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım. Mümkün. Orta. TEHLİKEYE MARUZ KALANLAR KİŞİLER VE BÖLÜMLER: İşyerinde çalışan personel, ziyaretçiler DİŞ PROTEZ LABORATUVARI DEĞERLENDİRMESİ Acil Durum, Yangınla Mücadele ve İlkyardım ÖNCEKİ TEHLİKE ŞİDDET OLASILIK 1.1. İşyerinde acil çıkış yönlendirmesinin yapılmamış olması. 1.2. İşyerinde bulunan yangın

Detaylı

Kültürel Mirasın Kanuna Aykırı Eylemlere Karşı Korunması Hakkındaki Tavsiye Kararı No. R (96) 6, (COE, 1996)

Kültürel Mirasın Kanuna Aykırı Eylemlere Karşı Korunması Hakkındaki Tavsiye Kararı No. R (96) 6, (COE, 1996) Kültürel Mirasın Kanuna Aykırı Eylemlere Karşı Korunması Hakkındaki Tavsiye Kararı No. R (96) 6, (COE, 1996) Recommendation Nr: R (96) 6 on The Protection of the Cultural Heritage Against Unlawful Acts

Detaylı

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER

SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER SONDAJLA MADEN ÇIKARILAN İŞLERİN YAPILDIĞI İŞYERLERİNDE UYGULANACAK ASGARİ ÖZEL HÜKÜMLER Denizler ve Karalarda Yapılacak Çalışmalar İçin Ortak Hükümler 1. Acil durumlarda uzaktan kumanda 1.1. Sağlık ve

Detaylı

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu

Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu SAKARYA ÜNİVERSİTESİ Çevre Yönetim Sistemleri ve Çevre Boyutu Hafta 10 Yrd. Doç. Dr. Asude Ateş Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Sakarya Üniversitesi ne aittir. "Uzaktan Öğretim" tekniğine

Detaylı

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ

28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ Hazırlayanlar: Hüseyin KILIÇ MURAT NAZIM 28 ŞUBAT SİVİL SAVUNMA GÜNÜ KUTLAMA PROĞRAMI Sayın okul müdürüm, değerli öğretmenlerim, sevgili arkadaşlar, Bugün burada 28 Şubat Sivil

Detaylı

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş

Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş İstanbul Teknik Üniversitesi Geomatik Mühendisliği Bölümü CBS & UA ile Afet Yönetimi Entegre Acil Durum Yönetimi Sistemine Giriş Amaçlar (1) Kriz yönetimi kavramının tartışılması Tehlike, acil durum ve

Detaylı

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ

ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ ACİL DURUM ASANSÖRÜ ( İTFAİYE ASANSÖRÜ ) M. KEREM FETULLAHOĞLU MAKİNE MÜHENDİSİ Acil durum asansörü nedir? Acil durum asansörü; bir yapı içinde yangına müdahale ekiplerinin ve bunların kullandıkları ekipmanın

Detaylı

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA

TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI DEPOLAMA TARIM İLAÇLARI AMBARLARINDA YANGINA KARŞI KORUMA A. Teknik tedbirler B. Organize edilebilecek tedbirler C. Yangında alınacak tedbirler D. Yangın sonunda alınacak tedbirler Dr. Selami

Detaylı

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254

1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 1 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29254 BÜYÜKŞEHİR BELEDİYELERİ VE İL ÖZEL İDARELERİ TARAFINDAN AFET VE ACİL DURUMLAR İLE SİVİL SAVUNMAYA İLİŞKİN YATIRIMLARA AYRILAN BÜTÇEDEN YAPILACAK HARCAMALARA

Detaylı

Ahşap Sektöründe Yangın Riski

Ahşap Sektöründe Yangın Riski Ahşap Sektöründe Yangın Riski Endüstrinin birçok alanında hammadde ve yarı mamül olarak karşımıza çıkan ahşap malzemeler üretim ve depolama sırasında yeterli önlem alınmadığı takdirde önemli ölçüde yangın

Detaylı

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU

ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU ÇÖLLEŞME VE EROZYONLA MÜCADELE KOMİSYONU KARAR 1. Çölleşme ve erozyonla etkin mücadele edilmeli, etkilenen alanların ıslahı ve sürdürülebilir yönetimi sağlanmalıdır. a) Çölleşme ve erozyon kontrolü çalışmaları

Detaylı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ÇEVRECİ ŞEHİRLERE DOĞRU Kadir DEMİRBOLAT İklim Değişikliği Dairesi Başkanı 7 Temmuz 2012, Gaziantep Çevreci Şehircilik; Yaşam kalitesi yüksek, Çevreye duyarlı, Tarihi ve kültürel

Detaylı

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ YÖNETİM SİSTEMİ Ohsas 18001 Endüstrinin değişik dallarında faaliyet gösteren kuruluşların, faaliyet konularını yerine getirirken, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda da, faaliyet

Detaylı

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ:

ÇIĞLARIN OLUŞUM NEDENLERİ: ÇIĞ Genellikle boylu bitki örtüsü (orman) çok seyrek veya bulunmayan engebeli, dağlık ve eğimli arazilerde tabakalar halinde birikmiş olan kar kütlesinin iç ve dış kuvvetler etkisi ile başlayan bir ilk

Detaylı

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT

Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT Yrd.Doç.dr. Orhan CERİT JEOLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER DEPREMLER VOLKANLAR HEYELANLAR (KÜTLE HAREKETLERĠ) METEOROLOJİK OLAYLAR SONUCU OLUŞAN DOĞAL AFETLER SEL BASKINLARI KASIRGA VE TAYFUNLAR

Detaylı

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al

YÖNETİM SİSTEMLERİ. Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al YÖNETİM SİSTEMLERİ Yönetim Sistemi Modelleri: Deming tarafından geliştirilen, Planla Uygula Kontrol Et Önlem Al kavramlarını içeren sürekli iyileştirme döngüsü ile uygulanır. YÖNETİM SİSTEMLERİ Şematik

Detaylı

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR?

TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? TAŞINMAZ KÜLTÜR VARLIKLARININ VE SİT ALANLARININ KORUNMASI VE DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN GEREKLİ PROJELER VE PLANLAR NELERDİR? Taşınmaz kültür varlıklarının korunması ve değerlendirilmesi için iki değişik

Detaylı

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05.

DEPOLAMA TALİMATI. Doküman No: İlk Yayın Tarihi: Revizyon Tarihi: Revizyon No: Toplam Sayfa Sayısı: TYG_T01 07.06.2012 02.05. REVİZYON DURUMU Revizyon Tarihi Açıklama Revizyon No 02.05.2013 Madde 5.3.6 eklendi. 01 Hazırlayan: Onaylayan: Onaylayan: Tesis Yönetimi ve Güvenliği Kurulu Adem Aköl Kalite Konseyi Başkanı Sinan Özyavaş

Detaylı

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS

KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS KATI ATIK DEPOLAMA SAHALARININ GEOTEKNİK TASARIM İLKELERİ HAZIRLAYANLAR MUHAMMED DUMAN MUHAMMET TEZCAN AHMET ARAS Atıkların Sınıflandırılması ve Tasfiyesi Atıkların Geri Dönüşümü Çevre Bilinci Eğitiminin

Detaylı

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır.

Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Firmamız mühendislik hizmet sektöründe kurulduğu 1998 yılından bugüne 16 yılı aşkın sürede faaliyette bulunmaktadır. Tüm altyapı çalışmalarının ilk adımı olan harita mühendislik hizmetlerinin ülke kalkınmasındaki

Detaylı

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ

NAZİLLİ DEVLET HASTANESİ RİSK ANALİZİ PROSEDÜRÜ Sayfa 1 / 6 1. AMAÇ 2. KAPSAM Nazilli Devlet Hastanesinde bölüm bazında risk değerlendirmeleri yaparak çalışanların çalıştıkları alanlardan kaynaklı risklerini belirlemek ve gerekli önlemlerin alınmasını

Detaylı

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK

Laboratuar Tasarımı. Genel Gereksinimler. Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK Laboratuar Tasarımı Genel Gereksinimler Yrd. Doç. Dr. Emrah TORLAK 1. Genel Tehlikeli materyallerin kullanımı ve muhafazasının oluşturduğu riskler nedeni ile laboratuarlar ve laboratuar dışı aktivitelerin

Detaylı

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ESPİYE BELEDİYESİ İTFAİYE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin amacı; Espiye Belediyesi İtfaiye teşkilatının kuruluş,

Detaylı

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER

Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti İÇİNDEKİLER Kitap Temini için: DİNÇ OFSET Matbaacılık San. Tic. Ltd. Şti. 0541 254 62 30 959 sayfa İÇİNDEKİLER Bölüm 1 ŞANTİYELERDE SIK KARŞILAŞILAN TEHLİKELER VE ALINMASI GEREKLİ ÖNLEMLER Şantiyelerde sık karşılaşılan

Detaylı

www.ankaraisguvenligi.com

www.ankaraisguvenligi.com İş sağlığı ve güvenliği temel prensiplerini ve güvenlik kültürünün önemini kavramak. Güvenlik kültürünün işletmeye faydalarını öğrenmek, Güvenlik kültürünün oluşturulmasını ve sürdürülmesi sağlamak. ILO

Detaylı

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01

TEHLİKELİ MADDE YÖNETİM PROSEDÜRÜ. KOD:STK.PR.02 Y. Tarihi: 31.05.2013 Sayfa No: 5/5 Rev. T.:15.07.2013 Rev. No: 01 1. AMAÇ: Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması, Depolanması, Kullanılması, Dökülmesi ile Tehlikeli Maddelere Maruz Kalınması Durumunda yapılması Gerekenler ve Eğitimi İçin Standart Bir Yöntem Belirlemektir.

Detaylı

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1

Mebusevleri M. Anıt C. Şafak A. 8/11 06510 Tandoğan Ankara 1 Kod: ISG_TGE_05 SINIRLI ALAN GİRİŞLERİ GENEL AÇIKLAMA Bu bilgilendirme notu İSG İş Güvenliği Temel Eğitim Seti nin bir parçası olan Sınırlı Alan Girişleri konulu eğitim kapsamında hazırlanmıştır. Eğitimin

Detaylı

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15

TARİH:../ /20 STANDARTLAR. 00 01 YÖNETİM HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 Yay. Trh.: Kasım 2012 Rev. Trh.: - Rev. No: 00 TARİH:../ /20 Sayfa No: 1/9 00 01 HİZMETLERİ 470 00 01 01 00 Kalite Yönetim Birimi bulunmalıdır. 15 00 01 01 01 Kalite yönetim direktörü belirlenmelidir.

Detaylı

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU

MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU MALZEME GÜVENLİK BİLGİ FORMU 1. ÜRÜN VE TEDARİKÇİ TANIMLAMA Ürün Adı Üretici : İzocam Ekspande Polistren (EPS) : İzocam Ticaret ve Sanayi A.Ş. 41455 Gebze - Kocaeli TÜRKİYE Telefon Numarası : + 90 262

Detaylı

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ

SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ SAĞLIK VE GÜVENLiK İŞARETLERİ GÜVENLİK VE SAĞLIK İŞARETLERİ Özel bir amaç, faaliyet veya durumu işaret eden - levha, - renk, - sesli ve/veya ışıklı sinyal, - sözlü iletişim ya da el kol işareti yoluyla

Detaylı

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi

Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK BAKANLIĞI İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Alperen Fatih DURSUN İSG Uzman Yardımcısı İnşaat Mühendisi Güvenli İskele Projesi 2014 T.C. ÇALIŞMA VE SOSYAL GÜVENLİK

Detaylı

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI.

ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. ÇIĞ VE KORUNMA ÇIĞ ÖNCESİNDE ÖNCELİKLE ÇIĞ BÖLGELERİNE YENİ YERLEŞİM BİRİMLERİ KURULMAMALI. ÇIĞ VE SEL YATAKLARINDA VAR OLAN YAPILAR DERHAL KALDIRILMALI. Mevcut yapılar, çığ bölgesinden kaldırılana kadar

Detaylı

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları

Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları GBK 3 Genel Bağlayıcı Kurallar Garajlar, Petrol İstasyonları ve Araba Yıkamacıları Genel Bağlayıcı Kuralların (GBK'ler) bu dizisinde belirtilen koşullar, otomobillerin ve diğer taşıtların servisi, yıkaması

Detaylı

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER

HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER HASAR TÜRLERİ, MÜDAHALEDE GÜVENLİK VE ÖNCELİKLER Yapım amacına göre bina sınıflandırması Meskenler-konutlar :Ev,apartman ve villalar Konaklama Binaları: Otel,motel,kamp ve mokamplar Kültür Binaları: Okullar,müzeler,kütüphaneler

Detaylı

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri

Genel Bağlayıcı Kurallar. Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri GBK 4 Genel Bağlayıcı Kurallar Hastaneler, Tıbbi Klinikler ve Veteriner Klinikleri Bu Genel Bağlayıcı Kurallarda (GBK) öngörülen çevresel koşullar, hastane ve kliniklerde insan ve hayvanların tedavileri

Detaylı

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÖNLENEBİLİR!

KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÖNLENEBİLİR! KARBONMONOKSİT ZEHİRLENMELERİ ÖNLENEBİLİR! Türkiye de her yıl binlerce insan ısınma amaçlı kullanılan cihazlardan veya bu sistemlerin bacalarından kaynaklanan karbonmonoksit gazı zehirlenmesine maruz kalmakta

Detaylı

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü

Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü Deprem, yerkabuğunun içindeki kırılmalar nedeniyle ani olarak ortaya çıkan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamı ve yeryüzünü sarsma olayıdır. Bir deprem planı hazırlamalıyız. Bu planda

Detaylı

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri

İSG Yönetim Sistemi Prensipleri İSG Yönetim Sistemi Prensipleri Taahhüt ve politika Planlama Uygulama ve Çalıştırma Kontrol ve Düzeltici Faaliyet Yönetimin Gözden Geçirmesi ISO 18001 Awareness Training Ders 4 İSG ve OHSAS 18001 1 4.1

Detaylı

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk

Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk Çalışma hayatında en çok karşılaşılan soru işyerinden patlama tehlikesi olup olmadığı yönündedir. Bu sorunun cevabı, yapılacak risk değerlendirmesiyle birlikte aşağıdaki sorularla birlikte basitçe değerlendirilebilir.

Detaylı

İSTANBUL KİMLİK OSGB,

İSTANBUL KİMLİK OSGB, İSTANBUL KİMLİK OSGB, Bursa da 2012 yılında kurulmuş olan Yeşil Nokta OSGB nin kurucu ortakları tarafından oluşturulmuş bir firma olup, 2017 yılının başlarında kurulmuş, ardından Çalışma ve Sosyal Güvenlik

Detaylı

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve

YANGIN RİSKİNİN MİNIMİZE EDİLMESİ İÇİN ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER. 1) Ambalaj emteası depoları binadan ayrı güvenli mesafede duvarları ve X- ENDÜSTRİ ÜRÜNLERİ SAN TİC A.Ş. / TÜRKİYE 19/09/2005 Tarihinde yangın sonrası yapılan incelemelerde elde edilen eksiklikler aşağıda yazılıdır. Yangın iki ayrı ambalaj deposunda farklı zamanlarda yaşanmıştır.

Detaylı

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety

Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Müfredat özeti International General Certificate in Occupational Health and Safety Mart 2011 Müfredat özeti - NEBOSH International General Certificate in Occupational Health and Safety (Mart 2011 spesifikasyonlarına

Detaylı

Ders No: 29 Hoş Geldiniz

Ders No: 29 Hoş Geldiniz Acil Durum Planları Ders No: 29 Hoş Geldiniz Eğitimimizin Amacı Katılımcıların, işyerlerinde acil durumlarda uygulanacak planlar ve bu planlamanın yapılması hakkında bilgi edinmelerini sağlamaktır. Öğrenim

Detaylı

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular

6.6 OFİSLER. 6.6.1 Ana Konular 6.6 OFİSLER 6.6 OFİSLER 166 6.6 OFİSLER Başkent Lefkoşa İmar Planı alanında var olan ofis gelişmelerinin yaklaşık %94.1 i (sigorta, banka, finans, kamu idaresi ve mesleki hizmet) şehrin merkezinde toplanmıştır.

Detaylı

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU

AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU AVUKAT BÜROSU RİSK DEĞERLENDİRME FORMU İşveren Büro Adresi Yapılan İş Çalışan Sayısı Toplam: Hukuki Danışmanlık, Dava ve İcra İşlemleri Takibi Erkek Kadın Çocuk Stajyer Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) -

PATLAMADAN KORUNMA DOKÜMANI - (İşyerinin Unvanı Yazılacaktır) - GENEL BİLGİLER TABLO İşyeri Unvanı : İşyerinin Adresi : İşveren : İşveren Vekili (Adı, Soyadı, Unvanı) : Faaliyetin Yapıldığı Yerin Adresi* : Tehlike Sınıfı : SGK Sicil No. : Ticaret Sicil No : Vergi No.

Detaylı

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI

ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ŞİDDET ŞİDDETİN DERECELENDİRME BASAMAKLARI ÖZEL KARAMAN MÜMİNE HATUN HASTANESİ AMAÇ: Hastane hizmetlerinin sunumu esnasında meydana gelebilecek riskleri belirlemek ve ortadan kaldırmak için gerekli yöntemleri

Detaylı

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu

On Adımda Okul Afet ve Acil Durum. Yönetimi Planı. Hazırlama Kılavuzu On Adımda Okul Afet ve Acil Durum Yönetimi Planı Hazırlama Kılavuzu AFETE HAZIR OKUL Bu kitap, Başbakanlık Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı tarafından Afete Hazır Türkiye - Afete Hazır Okul Bilinçlendirme

Detaylı

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI

VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI VAHŞİ DEPOLAMA SAHALARININ ISLAHI Vahşi mi? Atıkların gelişigüzel tabiata dökülmesiyle Koku kirliliği Yüzey suyu kirliliği Yeraltı suyu kirliliği Atıkların çevreye dağılması Kirliliğin, atıklardan beslenen

Detaylı

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6

Çalışanların yükümlülük ve sorumlulukları MADDE 6 XXIII İşyerlerinde Acil Durumlar Hakkında Yönetmelik b) Acil durumların olumsuz etkilerini önleyici ve sınırlandırıcı tedbirleri alır. c) Acil durumların olumsuz etkilerinden korunmak üzere gerekli ölçüm

Detaylı

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ

OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ OFİSLER İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplı ve iç zeminler düzenli olarak kontrol ediliyor mu? Zemindeki çökme, erime vb. deformasyonlar giderilmiş Cam

Detaylı

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog.

YAPILARDA HASAR SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI. Yapılarda Hasar Tespiti-I Ögr. Grv. Mustafa KAVAL AKÜ.Afyon MYO.Đnşaat Prog. YAPILARDA HASAR TESBĐTĐ-I 3. RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME ESASLARI RÖLEVE RESTĐTÜSYON SYON - RESTORASYON PROJE DÜZENLEME D ESASLARI: (Taşınmaz Kültür ve Tabiat Varlıklarının Gruplandırılması,

Detaylı

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM

SPORDA STRATEJİK YÖNETİM SPORDA STRATEJİK YÖNETİM 3.Hafta Yrd.Doç.Dr. Uğur ÖZER 1 SÜRECİ Stratejik Planlama Stratejik planlama, özetle, bir kuruluşun aşağıdaki dört temel soruyu cevaplandırmasına yardımcı olur: Neredeyiz? Nereye

Detaylı

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ

RİSK ANALİZ PROSEDÜRÜ 1.AMAÇ Karacabey Devlet Hastanesi faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin ve bunlara ilişkin risklerin belirlenmesi, böylelikle beklenen veya olası risklerin kontrol altına alınmasına

Detaylı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı

TRAVMADAN KORUNMA. Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı TRAVMADAN KORUNMA Doç Dr. Onur POLAT Acil Tıp Anabilim Dalı Travma önceden ve nereden geleceği bilinmeyen bir darbeye benzetilebileceği gibi, toplumun yeterli özeni göstermediği bir hastalığı olarak da

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat SEKTÖREL DEPREM GERÇEĞĠ DEPREM GERÇEĞĠ Övgü PINAR Nurel KILIÇ Dünyada ve ülkemizde sık sık meydana gelen deprem, heyelan, çığ, sel baskını vb. olaylar sonucunda can ve mal kaybında büyük artışlar gözlenmekte olup ülkemizde son

Detaylı

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER

YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER YANGINA KARŞI ALINMASI GEREKEN ÖNLEMLER Kurum, kuruluş ve iş yerlerinde yangını önleyici tedbirler iki kısımda ele alınır; Yapısal bakımdan yangından korunma: Yapılarda yanmaz veya yanması güç yapı malzemeleri

Detaylı

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ

TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ TEHLİKELİ KİMYASAL MADDELERİN OLUŞTURDUĞU RİSKLER İÇİN GENEL ve ÖZEL ÖNLEME YÖNTEMLERİ Dr. Fatma IŞIK COŞKUNSES İSG Uzmanı / İSGÜM Kimyasal maddeler sanayimizin ve günlük yaşantımızın içinde bir çok alanda

Detaylı

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir)

(11 Ocak 1995 tarihinde Bakanlık vekillerinin 525inci toplantısında Bakanlar Komitesince kabul edilmiştir) Mimari Mirasa Ait Tarihi Anıt ve Binalarla İlgili Belgeleme Metod ve Sistemlerini Düzenlemekle Görevli Üye Ülke Bakanlarından Oluşan Komitede Alınan Tavsiye Kararı No. R(95)3, (COE 1995) Recommendation

Detaylı

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ

HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ 1 / 6 HOTEL VE MOTELLERDE YANGIN ÖNLEMLERİ Otellerde yangın güvenliği, insan sayısının fazlalığı, özellikle uyku sırasında meydana gelen yangınlarda binanın kısa süre içinde boşaltılmasının güçlüğü nedeniyle

Detaylı

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK

ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK ÇALIŞANLARIN PATLAYICI ORTAMLARIN TEHLİKELERİNDEN KORUNMASI HAKKINDA YÖNETMELİK Y r d. D o ç. D r. Fu a t Y I L MAZ G a z iantep Ü n i versitesi M a k ine M ü h endi sliği B ö lümü PATLAYICI ORTAM Patlayıcı

Detaylı

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi

Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi T. C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Yeşilırmak Havzası Taşkın Yönetim Planının Hazırlanması Projesi Taşkın ve Kuraklık Yönetimi Daire Başkanlığı 03 Aralık 2013 / Afyonkarahisar

Detaylı

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ

İŞ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş. İŞ SÜREKLİLİĞİ PLANLAMASI A. AMAÇ Sayfa No: 1/7 A. AMAÇ Bu politika, nin deprem, yangın, fırtına, sel gibi doğal afetler ile sabotaj, donanım veya yazılım hatası, elektrik ve telekomünikasyon kesintileri gibi önceden tahmin edilebilen

Detaylı

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ

T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ T.C ÇANAKKALE ONSEKİZMART ÜNİVERSİTESİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA HASTANESİ ÇALIŞAN GÜVENLİĞİ PROSEDÜRÜ KODU: YÖN.PR.09 YAYINLAMA TARİHİ: 21.04.2014 REVİZYON TARİHİ: 00 REVİZYON NO: 00 SAYFA SAYISI:05 1. AMAÇ:

Detaylı

VdS Eğitim Merkezi. Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri

VdS Eğitim Merkezi. Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri VdS Eğitim Merkezi Güvenlik işbirliğinde profesyonel yurt dışı ve yurt içi eğitimleri VdS hakkında VdS; yangından korunma, güvenlik ve doğal afetten korunma alanlarıyla şirket güvenliği konusunda dünya

Detaylı

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ

ISO 14001 ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMİ HAKAN KARAGÖZ Tanım: Bir kuruluşun faaliyetlerini içinde yürüttüğü; hava, su, toprak, doğal kaynaklar, bitki topluluğu, hayvan topluluğu ile insanları da ihtiva eden ortam ve bunun arasındaki ilişkiye "çevre" denilmektedir.

Detaylı

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI

İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: İŞYERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, işyerlerinde acil

Detaylı

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF

Çatılarda Tam Koruma CONIROOF Çatılarda Tam Koruma CONIROOF En Tepeden Başlayın Bir binanın en önemli bölümlerinden biri çatısıdır. Yetersiz çatılar, yapının yalnızca işlevselliğini etkilemekle kalmaz, aynı zamanda bakım zorunluluğuyla

Detaylı

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER

BASINÇLI KAPLARDA MEYDANAGELEBİLECEK TEHLİKELER BASINÇLI KAPLAR Kazanlar Kompresörler Buhar ve sıcak su kapları Basınçlı asit tankları Gaz tankları Sıvılaştırılmış Petrol Gazı tankları ve tüpleri Asetilen tankları ve tüpleri İçinde zehirli ve zararlı

Detaylı

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi

BACALAR. Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü. Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Celal Bayar Üniversitesi Turgutlu Meslek Yüksekokulu İnşaat Bölümü Öğretim Görevlisi Tekin TEZCAN İnşaat Yüksek Mühendisi BACALAR Yapılarda, kirli havayı dışarı atma, binaya temiz hava temin etme,

Detaylı

Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Altıntaş, Arş. Gör. Dr. Tuğçe Mehlika Şanver, Arş. Gör. Dr. Merve Karaboğa

Danışmanlar: Prof. Dr. Hakan Altıntaş, Arş. Gör. Dr. Tuğçe Mehlika Şanver, Arş. Gör. Dr. Merve Karaboğa KUĞULU PARKI 10-14.07.2017 TARİHLERİ ARASINDA ZİYARET EDEN YETİŞKİNLERİN ORMAN YANGINI HAKKINDAKİ BAZI BİLGİ VE GÖRÜŞLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ ANKETİNİN DOĞRU CEVAPLARI* Araştırma Ekibi: İnt. Dr. Aybala

Detaylı

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014

YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ. Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 YÜZME SUYUNDA UYGUNSUZLUK YÖNETİMİ Uzm. Bio. Zinnet OĞUZ 3 KASIM 2014 SUNUM İÇERİĞİ İlgili mevzuat Uygunsuzluk yönetiminde amaç Uygunsuzluk yönetiminde ilgili kurumlar Uygunsuzluk durumları Uygunsuzluk

Detaylı

SAHA DENETİMLERİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1.BÖLÜM

SAHA DENETİMLERİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1.BÖLÜM SAHA DENETİMLERİNDEKİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ-1.BÖLÜM 28.02.2017 1 İYİ VE KÖTÜ UYGULAMALAR Genelde Güneş Enerji Santrali kurulumlarında görülen hatalar bu sunumda özetlenmeye çalışılmış olup iyi ve kötü uygulamaları

Detaylı

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU

GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU GENEL RİSK DEĞERLENDİRMESİ ÖRNEK FORMU Risk Değerlendirme No: Tarih: İşveren: İşyeri Adresi: Yapılan İş Nedir? (Kısaca açıklayınız) İşçi sayısı: Erkek Kadın Çocuk Çırak Öğrenci RİSK DEĞERLENDİRMESİ YAPILMASININ

Detaylı

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ

HEYELANLAR HEYELANLARA NEDEN OLAN ETKENLER HEYELAN ÇEŞİTLERİ HEYELANLARIN ÖNLENMESİ HEYELANLARIN NEDENLERİ HEYELANLAR Y.Doç.Dr. Devrim ALKAYA Pamukkale Üniversitesi Doğal zemin veya yapay dolgu malzemesinden oluşan bir yamacın; yerçekimi, eğim, su ve benzeri diğer kuvvetlerin etkisiyle aşağı ve dışa doğru hareketidir.

Detaylı

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ KURDURMAK İSTEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR

GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ KURDURMAK İSTEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR GÜNEŞ ELEKTRİK SANTRALİ KURDURMAK İSTEYENLERİN DİKKAT ETMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Gölgelenme, Çatı Eğimi ve Çatı Yönü İncelenmesi Optimum çatı açısı 25 ile 35 arası ve en uygun çatı yönü güney dir. Bu ölçülerde

Detaylı

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ

PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ PERİYODİK KONTROL VE İŞ HİJYENİ İşverene iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili konularda rehberlik ve danışmanlık yapmak üzere görevlendirilen işyeri hekimi ve iş güvenliği uzmanı, görev aldığı işyerinde

Detaylı

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği

HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ. Çevre & İş Güvenliği HAZİRAN 2013 MEVZUAT BÜLTENİ Çevre & İş Güvenliği MEVZUATIN ADI : ÇOK TEHLİKELİ İŞLERDE GÖREVLENDİRİLEBİLECEK (C) SINIFI İŞ GÜVENLİĞİ UZMANLARI HAKKINDA TEBLİĞ R. G. TARİHİ / SAYISI : 14.06.2013 / 28677

Detaylı

ÇEVRECİ AKILLI BİNALAR

ÇEVRECİ AKILLI BİNALAR ÇEVRECİ AKILLI BİNALAR Yaşanan mekanda iş süreçlerinin otomasyonu sayesinde oluşturulan akıllı ev, kullanıcısına konfor, güvenlik, kullanım ve maliyet unsurlarında destek sağlar. Konfor ve güvenliğin yanı

Detaylı

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI Su Yönetimi Genel Müdürlüğü Taşkın ve Kuraklık Yönetim Planlaması Dairesi Başkanlığı Avrupa Birliği Taşkın Direktifi ve Ülkemizde Taşkın Direktifi Hususunda Yapılan Çalışmalar

Detaylı

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ

DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ DİŞ KLİNİK VE MUAYENEHANELERİ İÇİN KONTROL LİSTESİ Zemin kayma veya düşmeyi önleyecek şekilde uygun malzeme ile kaplanmış ve iç ve dış zeminler (salon girişi, merdivenler vs.)düzenli olarak kontrol ediliyor

Detaylı

www.gorkemerdogan.com

www.gorkemerdogan.com IṠ YERLERİNDE ACİL DURUMLAR HAKKINDA YÖNETMELİK M. Görkem Erdoğan Bu sunuya ve konunun pdf dosyasına adresinden erişilebilir. GENEL BİLGİ YÜKÜMLÜLÜKLER ACİL DURUM PLANI SON HÜKÜMLER SORULAR 2 GENEL BİLGİ

Detaylı

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK

İŞYERİ HEKİMİ VE DİĞER SAĞLIK PERSONELİNİN GÖREV, YETKİ,SORUMLULUK VE EĞİTİMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK F İ Y A T T E K L İ F İ ALTINIŞIK OSGB. Ltd. Şti. DİŞ HEKİMLERİ ODASI Tel-Fax : 0256-2591155 TEKLİF NO / TARİH 08.11.2013 / 301 GSM : 0532-4104875 (A. Hakan TÜRE) YETKİLİ Ayşegül hanım e-mail : a.hakanture@altinisikosgb.com.tr

Detaylı

RİSK ANALİZİ TALİMATI

RİSK ANALİZİ TALİMATI AĞRI İL AMBULANS SERVİSİ BAŞHEKİMLİĞİ RİSK ANALİZİ TALİMATI DÖK. KOD NO : AĞRI-112-YÖN-TL- 22 YAY. TRH: 31.02.2014 REV.TRH: REV.NO: SA YFA NO: 5 1. AMAÇ: Ağrı İl Ambulans Servisi Başhekimliğinde hizmet

Detaylı

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ

HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ HATAY SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ RİSK DEĞERLENDİRME PROSEDÜRÜ.AMAÇ Bu prosedürün, Hatay İl Sağlık Müdürlüğü, İl Ambulans Servisi Başhekimliği, İlçe Sağlık Müdürlükleri bünyesinde faaliyetleri sırasında oluşabilecek potansiyel tehlikelerin

Detaylı

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ

1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ 1-GENEL İLKYARDIM BİLGİLERİ Ne zaman değil 2 Nerede değil 3 Her zaman ve her yerde Herkes için ilkyardım 4 İLKYARDIM HAYAT KURTARIR TÜM KAZALARDA ÖLÜMLERİN YÜZDE 10 U İLK BEŞ DAKİKADA, YÜZDE 50 Sİ İLK

Detaylı

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh.

İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA. Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. İNŞAATLARDA YÜKSEKTE GÜVENLİ ÇALIŞMA Serkan ÇETİNCELİ İş Müfettişi İnş.Yük.Müh. YAPI İŞYERLERİ İş Sağlığı ve Güvenliğine İlişkin İşyeri Tehlike Sınıfları Tebliği ne göre ÇOK TEHLİKELİ sınıftadır Yapı işyerlerinde

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi RİSK DEĞERLENDİRME 1

RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi RİSK DEĞERLENDİRME 1 RİSK DEĞERLENDİRME STANDARTLARI Standart : Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri

Detaylı

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE

ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE ÇEVRE KORUMA VE KONTROL DAİRESİ BAŞKANLIĞI ATIK YÖNETİMİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, HUKUKİ DAYANAK, İLKELER ve TANIMLAR Amaç Madde 1-

Detaylı

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ...

AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... İÇİNDEKİLER 1. Bölüm: AFETLERİN SAĞLIK ÜZERİNDEKİ GENEL ETKİLERİ... 1 BÜTÜN DOĞAL AFETLERDE ORTAK SAĞLIK SORUNLARI... 3 Toplumsal Tepkiler... 3 Bulaşıcı Hastalıklar... 4 Nüfusun Başka Bir Yere Taşınması...

Detaylı

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni

İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar. Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni İSG Risklerinin Değerlendirilmesi ve Yaşanan Sorunlar Ali TURAN CMSE Certified Machinery Safety Expert A Sınıfı İG Uzmanı, İSG Eğitmeni Yasal Süreç İş Sağlığı ve Güvenliği Yönetmeliği: RG 09.12.2003/25311

Detaylı

STOK YÖNETİMİ Adem ÖZTÜRK Performans Yönetimi ve Kalite Geliștirme Daire Bașkanlığı 13-14 / 08 / 2009 - Ankara Stok nedir? SUNUM PLANI Stok Yönetiminin amacı Stok Yönetiminin faydaları Stok Yönetim Sisteminin

Detaylı

Yayın Tarihi MAÇKA MYO İK-19 Rev. Tarihi İç Kontrol Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Rev. No: 1

Yayın Tarihi MAÇKA MYO İK-19 Rev. Tarihi İç Kontrol Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi Rev. No: 1 Standart 6: Risklerin Belirlenmesi ve Değerlendirilmesi İdareler, sistemli bir şekilde analizler yaparak amaç ve hedeflerinin gerçekleşmesini engelleyebilecek iç ve dış riskleri tanımlayarak değerlendirmeli

Detaylı

Tarihi Öneme Sahip Kentlere Đlişkin Split Bildirgesi (COE, 1971)

Tarihi Öneme Sahip Kentlere Đlişkin Split Bildirgesi (COE, 1971) Tarihi Öneme Sahip Kentlere Đlişkin Split Bildirgesi (COE, 1971) The Split Declaration on Towns of Historic Interest, Split Split, 23 Ekim 1971 Avrupa Konseyi Avrupa Yerel Yönetimler Konseyi 21 23 Ekim

Detaylı

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI

TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI TÜRKĠYE CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ĠLE TUNUS CUMHURĠYETĠ HÜKÜMETĠ ARASINDA ORMANCILIK ve SU ALANINDA ĠġBĠRLĠĞĠ ANLAġMASI Bundan böyle "Taraflar" olarak anılacak olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile Tunus Cumhuriyeti

Detaylı

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi;

Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; Laboratuvarda çalışılan tüm test ve uygulamaları içeren rehber hazırlanmalıdır. Test ve uygulama rehberi; o Örnek türünü, o Örnek kabul ve ret kriterlerini, o Örnek alımı ile ilgili kuralları, o Örneklerin

Detaylı

6.14 KAMU KULLANIMLARI

6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALT YAPI 329 6.14 KAMU KULLANIMLARI VE ALTYAPI Plan alanındaki kentsel sistemin gelişimi ve işlevini yerine getirmesi kamusal hizmetlerin ve özellikle su

Detaylı

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul

3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul 3. Ulusal Taşkın Sempozyumu, 29-30 Nisan 2013, İstanbul Taşkınların Sebepleri, Ülkemizde Yaşanmış Taşkınlar ve Zararları, CBS Tabanlı Çalışmalar Taşkın Tehlike Haritaları Çalışmaları Sel ve Taşkın Strateji

Detaylı

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ

ÇEVRE BOYUTLARININ DEĞERLENDİRİLMESİ PROSEDÜRÜ SAYFA NO 1/7 1. AMAÇ VE KAPSAM: Bu prosedürün amacı, TOTM nin faaliyetlerinin ve hizmetlerinin çevre güvenliği üzerinde gerçek veya potansiyel olarak önemli etkileri olabilecek çevresel boyutlarının (yönlerinin),

Detaylı

İNŞAAT ALANINDA ÇEVRE GÜVENLİĞİ

İNŞAAT ALANINDA ÇEVRE GÜVENLİĞİ İNŞAAT ALANINDA ÇEVRE GÜVENLİĞİ 1. Sahanın rölevesi temin edilerek, çalışma sahası ve şantiye sınırları tespit edilerek, sahaya giriş çıkış noktaları kontrol altında tutulmalı, şantiyenin çevre güvenliğini

Detaylı