Pieteikums uz Šengenas vīzu Application for Schengen Visa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Pieteikums uz Šengenas vīzu Application for Schengen Visa"

Transkript

1 Pieteikums uz Šengenas vīzu Application for Schengen Visa Fotogrāfija Photo Bezmaksas pieteikuma veidlapa This application form is free 1. Uzvārds (x) Surname (Family name) (x) 2. Uzvārds dzimšanas brīdī (iepriekšējais(-ie) uzvārds(-i)) (x) Surname at birth (Former family namefs)) (x) 3. Vārds(-i) (x) First namefs) (Given namefs)) (x) 4. Dzimšanas datums (diena - mēnesis - gads) Date of birth (day - month - year) 7. Pašreizēja valstspiederība Current nationality 8. Dzimums Sex Vīrietis Male Sieviete Female 9. Ăimenes stāvoklis Marital status Neprecējies(-sies) Single Šėīries(-usies ) Divorced 5. Dzimšanas vieta Place of birth 6. Dzimšanas valsts Country of birth Valstspiederība dzimšanas brīdī, ja atšėirīga Nationality at birth, if different Precējies(-usies) Married Atraitne(-is) Widow(er) Dzīvo šėirti Separated Cits (lūdzu precizēt) Other (please specify) 10. Attiecībā uz nepilngadīgajiem: Uzvārds, vārds, adrese (ja citāda kā pieteikuma iesniedzējam) un personas ar vecāku pilnvarām / juridiska aizbildħa valstspiederība In the case of minors: Surname, first name, address (if different from applicant's) and nationality of parental authority/ legal guardian AIZPILDA VĪZAS IZSNIEDZĒJA IESTĀDE FOR OFFICIAL USE ONLY Pieteikuma iesniegšanas datums: Vīzas pieteikuma numurs: Pieteikums iesniegts Vēstniecībā/ konsulātā САС Pakalpojumu dienestā Komerciālam starpniekam Pie robežas Nosaukums: Citi Ar dokumentiem strādājis: 11. Valsts piešėirtais identifikācijas numurs, ja tāds ir National identify number, where applicable 12. CeĜošanas dokumenta veids Type of travel document Parasta pase Ordinary passport Īpaša pase Special passport Diplomātiska pase Diplomatic passport Cits (lūdzu norādīt) Other travel document (please specify) Dienesta pase Service passport Oficiāla pase Official passport Apliecinošie dokumenti: CeĜošanas dokuments Iztikas līdzekĝi Ielūgums TransportlīdzekĜi CeĜojuma medicīniskā apdrošināšana Citi: 13. Cejošanas dokumenta numurs Number of travel document 14. Izsniegšanas datums Date of issue 17. Pieteikuma iesniedzēja mājas adrese un e-pasta adrese Applicant's home address and address 15. Derīgs līdz Valid until TālruĦa numurs(i) Telephone number(s) 16. Izdevējiestāde Issued by Lēmums par vīzu: Atteikta Izsniegta A C ltd Derīga No... Līdz Dzīvesvietas valsts nav pašreizējās valstspiederības valsts Residence in a country other than the country of current nationality Nē No Jā. Uzturēšanās atĝauja vai līdzvērtīgs dokuments Yes. Residence permit or equivalent Nr. No. Derīgs līdz Valid until IeceĜošanu skaits 1 2 Vairākkārt Dienu skaits

2 *19. Pašreizēja nodarbošanās Current occupation AIZPILDA VĪZAS IZSNIEDZĒJA IESTĀDE FOR OFFICIAL USE ONLY *20. Darba devējs un darba devēja adrese un tālruħa numurs. Studentiem - mācību iestādes nosaukums un adrese. Employer and employer's address and telephone number. For students, name and address of educational establishment. 21. Galvenais ceĝojuma mērėis(i): Main purpose(s) of the journey: Tūrisms UzĦēmējdarbība Ăimenes vai draugu apmeklējums Tourism Business Visiting family or friends Kultūra Sports Oficiāla vizīte Cultural Sports Official visit Ārstēšanās Mācības Tranzīts Medical reasons Study Transit Lidostas tranzīts Airport transit 22. Galamērėa dalībvalsts(-is) Member State(s) of destination Cits (lūdzu norādīt) Other (please specify) 23. Pirmā plānotā ieceĝošanas dalībvalsts Member state of first entry 24. Prasīto ieceĝošanas reižu skaits Number of entries requested Vienreiz Divreiz Vairākkārt Single entry Two entries Multiple entries 25. Plānotās uzturēšanās vai tranzīta ilgums Duration of the intended stay of transit Norādīt dienu Skaitu Indicate number of days * Ar "*" atzīmētās ailes neaizpilda ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoħu ăimenes locekĝi (laulātie, bērni vai apgādājami augšupējie radinieki), izmantojot tiesības brīvi pārvietoties. ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoħu ăimenes locekĝi uzrāda dokumentus, lai apliecinātu šo radniecību, kā arī aizpilda 34. un 35. aili. The fields marked with "" shall not be filled in by family members of EU, EEA or CH citizens (spouse, child or dependent ascendant) while exercising their right to free movement. Family members of EU, EEA or CH citizens shall present documents to prove this relationship and fill in fields no 34 and 35. (x) aili aizpilda saskaħā ar ceĝošanas dokumenta datiem. (x) Fields 1-3 shall be filled in in accordance with the data in the travel document. 26. Šengenas vīzas, kas izsniegtas pēdējos trīs gados Schengen visas issued during the past three years Nē Jā. Derīguma termiħš no līdz No Yes. Date(s) of validity from to 27. Iepriekš dotie pirkstu nospiedumi, lai iesniegtu Šengenas vīzas pieteikumu Fingerprints collected previously for the purpose of applying for a Schengen visa Nē No Jā. Datums, ja zināms Yes. Date, if known 28. Galamērėa valsts ieceĝošanas atĝauja, ja vajadzīga Entry permit for the final country of destination, where applicable Izdevējiestāde Derīga no līdz Issued by Valid from until 29. Plānotais datums ieceĝošanai Šengenas zonā Intended date of arrival in the Schengen area 30. Plānotais datums izceĝošanai no Šengenas zonas Intended date of departure from the Schengen area *31. Dalībvalstis) ielūdzēja(-u) vārds(-i) un uzvārds(-i). Ja tāda nav, viesnīcas(-u) vai pagaidu apmešanās vietas(-u) nosaukums dalībvalstī(s). Sumame and first name of the inviting person(s) in the Member State(s). If not applicable, name of hotel(s) or temporary accommodations) in the Member State(s) lelūdzēja(-u) / viesnīcas(-u) / pagaidu apmešanās vietas(-u) adrese un e-pasta adrese Address and address of inviting personfs) / hotelĝs) / temporary accommodations) TālruĦa un telefaksa numurs Telephone and telefax

3 *32. Uzaicinātajā uzħēmuma / organizācijas nosaukums un adrese Name and address of inviting company / organisation AIZPILDA VĪZAS IZSNIEDZĒJA IESTĀDE FOR OFFICIAL USE ONLY UzĦēmuma / organizācijas tālruħa un telefaksa numurs Telephone and telefax of company/ organisation UzĦēmuma / organizācijas kontaktpersonas uzvārds, vārds, adrese, tālruħa, telefaksa numurs un e-pasta adrese Surname, first name, address, telephone, telefax, and address of contact person in company / organisation *33. Pieteikuma iesniedzēja ceĝojuma un uzturēšanās izdevumus sedz Cost of travelling and living during the applicant's stay is covered Pats pieteikuma iesniedzējs By the applicant himself /herself Iztikas līdzekĝi Means of support Nauda Cash CeĜojuma čeki Traveller's cheques Kredītkarte Credit card Apmaksāta apmešanās vieta Prepaid accommodation Apmaksāts transports Prepaid transport Citi (lūdzam precizēt) Other (please specify) Sponsors (ielūdzējs, uzħēmums, organizācija), lūdzu precizēt By a sponsor (host, company, organisation),please specify un 32. punktā minētie Referred to in field 31 or Citi (norādīt sīkāk) Other (please specify) Iztikas līdzekĝi Means of support Nauda Cash Nodrošināta apmešanās vieta Accommodation provided Ir apmaksāti visi izdevumi uzturēšanās laikā All expenses covered during the stay Apmaksāts transports Prepaid transport Citi (norādīt sīkāk) Other (please specify 34. ES, EEZ valstu vai Šveices pilsoħu ăimenes locekĝa personas dati Personal data of the family member who is an EU, EEA or CH citizen Uzvārds Surname Vārds(-i) First name(s) Dzimšanas datums Date of birth Valstspiederība Nationality CeĜošanas dokumenta vai personas apliecības numurs Number of travel document or ID card 35. Radniecība ar ES, EEZ valsts vai Šveices pilsoni Family relationship with an EU, EEA or CH citizen Laulātais Bērns... Mazbērns Apgādājams augšupējs radinieks Spouse Child Grandchild Dependent ascendant 36.Vieta un datums Place and date 37. Paraksts (par nepilngadīgajiem parakstās persona ar vecāku pilnvarām / juridisks aizbildnis) Signature (for minors, signature of parental authority/legal guardian)

4 Apzinos to, ka vīzas atteikuma gadījumā vīzas nodevu neatlīdzina. / am aware hat the visa fee is not refunded if the visa is refused. AIZPILDA VĪZAS IZSNIEDZĒJA IESTĀDE FOR OFFICIAL USE ONLY Piemērojams, ja prasīta vīza vairākkārtējai ieceĝošanai (skat. aili nr. 24): Apzinos, ka manai pirmajai uzturēšanās reizei un nākamajiem apmeklējumiem dalībvalstu teritorija ir vajadzīga pienācīga ceĝojumu medicīniskā apdrošināšana. Applicable in case a multiple-entry visa is applied for (cf. field no 24): / am aware of the need to have an adequate travel medical insurance for my first stay and any subsequent visits to the territory of Member States. Apzinos un piekrītu, ka šajā pieteikuma veidlapa prasīto datu sniegšana un manis fotografēšana, un, ja vajadzīgs, pirkstu nospiedumu Ħemšana Ir obligāta vīzas pieteikuma izskatīšanai; visus personas datus, kas uz mani attiecas un ir vīzas pieteikuma veidlapā, kā arī manus pirkstu nospiedumus un manu fotogrāfiju nodos attiecīgām dalībvalstu Iestādēm, un tās tos apstrādās, lai pieħemtu lēmumu par manu vīzas pieteikumu. Šādus datus, kā arī datus par manu pieteikumu pieħemto lēmumu vai par lēmumu anulēt, atcelt vai pagarināt izsniegto vīzu, ievadīs un uzglabās Vīzu informācijas sistēmā (VIS) 1, ilgākais, plecus gadus, šajā laikā tie būs pieejami vīzu iestādēm un iestādēm, kas ir kompetentas veikt vīzu pārbaudes pie ārējām robežām un dalībvalstīs, kā arī dalībvalstu imigrācijas un patvēruma piešėiršanas iestādēm, lai pārbaudītu, vai ir ievēroti nosacījumi par likumīgu ieceĝošanu, uzturēšanos un dzīvošanu dalībvalstu teritorijā, lai identificētu personas, kas neatbilst vai vairs neatbilst šiem nosacījumiem, lai izskatītu patvēruma lūgumus un noteiktu, kā pienākums ir veikt tādu izskatīšanu. Ar dažiem nosacījumiem dati būs pieejami arī nozīmētām dalībvalstu iestādēm un Eiropolam, lai novērstu, atklātu un izmeklētu teroristiskus nodarījumus un citus smagus noziedzīgus nodarījumus. Par datu apstrādi atbildīgā dalībvalsts iestāde ir Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde. Apzinos, ka man ir tiesības jebkurā dalībvalstī saħemt paziħojumu par datiem, kas uz mani attiecas un Ir ievadīti VIS, un par dalībvalsti, kas tai pārsūtījusi datus, kā arī lūgt, lai Izlabotu datus, kas uz mani attiecas un ir neprecīzi, un lai dzēstu datus, kas uz mani attiecas un ir apstrādāti nelikumīgi. Pēc mana īpaša lūguma iestāde, kas izskata manu pieteikumu, informēs mani par to, kā es saskaħā ar attiecīgās valsts tiesību aktiem varu īstenot tiesības pārbaudīt personas datus, kas attiecas uz mani, un likt tos labot vai dzēst, kā arī par iespējamiem tiesiskās aizsardzības līdzekĝiem. Attiecīgās dalībvalsts valsts pārvaldes iestāde (Datu valsts inspekcija, uzklausīs sūdzību par personas datu aizsardzību. Apliecinu, ka visas manis sniegtas ziħas ir pareizas un pilnīgas. Apzinos, ka nepatiesu ziħu dēĝ manu pieteikumu noraidīs, izsniegto vīzu anulēs, bet mani pašu var sodīt atbilstīgi tās dalībvalsts tiesību aktiem, kura izskata pieteikumu. Ja vīzu Izsniedz, apħemos izbraukt no dalībvalstu teritorijas pirms vīzas termiħa beigām. Esmu informēts(-a), ka vīza ir tikai viens no priekšnoteikumiem, lai IeceĜotu dalībvalstu Eiropas teritorijā. Vīzas izsniegšana vien nenozīmē, ka man ir tiesības uz kompensāciju, ja neatbilstu Regulas (EK) Nr. 562/2006 (Šengenas Robežu kodekss) 5. panta 1. punkta attiecīgajiem noteikumiem un tādēĝ saħemu ieceĝošanas atteikumu. IeceĜošanas priekšnoteikumus vēlreiz pārbaudīs, ieceĝojot dalībvalstu Eiropas teritorijā. / am aware of and consent to the following: the collection of the data required by this application form and the taking of my photograph and, if applicable, the taking of fingerprints, are mandatory for the examination of the visa application: and any personal data concerning me which appear on the visa application form, as well as my fingerprints and my photograph will be supplied to the relevant authorities of the Member States and processed by those authorities, for the purposes of a decision on my visa application. Such data as well as data concerning the decision taken on my application or a decision whether to annul, revoke or extend a visa issued will be entered into, and stored in the Visa Information System (VIS)' for a maximum period of five years, during which it will be accessible to the visa authorities and the authorities competent for carrying out checks on visas at external borders and within the Member States, immigration and asylum authorities in the Member States for the purposes of verifying whether the conditions for the legal entry into, stay and residence on the territory of the Member States are fulfilled, of identifying persons who do not or who no longer fulfil these conditions, of examining an asylum application and of determining responsibility for such examination. Under certain conditions the data will be also available to designated authorities of the Member States and to Europol for the purpose of the prevention, detection and investigation of terrorist offences and of other serious criminal offences. The authority of the Member State responsible for processing the data is: The Office of Citizenship and Migration Affairs. / am aware that 1 have the right to obtain in any of the Member States notification of the data relating to me recorded in the VIS and of the Member State which transmitted the data, and to request that data relating to me which are inaccurate be corrected and that data relating to me processed unlawfully be deleted. At my express request, the authority examining my application will inform me of the manner in which 1 may exercise my right to check the personal data concerning me and have them corrected or deleted, including the related remedies according to the national law of the State concerned. The national supervisory authority ofthat Member State (Data State Inspectorate, will hear claims concerning the protection of personal data. / declare that to the best of my knowledge all particulars supplied by me are correct and complete. 1 am aware that any false statements will lead to my application being rejected or to the annulment of a visa already granted and may also render me liable to prosecution under the law of the Member State which deals with the application. / undertake to leave the territory of the Member States before the expiry of the visa, if granted. 1 have been informed that possession of a visa is only one of the prerequisites for entry into the European territory of the Member States. The mere fact that a visa has been granted to me does not mean that 1 will be entitled to compensation if 1 fail to comply with the relevant provisions of Article 5(1) of Regulation (EC) No 562/2006 (Schengen Borders Code) and 1 am therefore refused entry. The prerequisites for entry will be checked again on entry into the European territory of the Member States. Vieta un datums Place and date Paraksts (par nepilngadīgajiem parakstās persona ar vecāku pilnvarām / juridisks aizbildnis) Signature (for minors, signature of parental authority/ legal guardian) (1) Ja VIS darbojas. Insofar as the VIS operational

5 BAŞVURU ĐÇĐN LETONCA/ĐNGĐLĐZCE FORMU ĐNGĐLĐZCE DOLDURUNUZ. BU FORM TÜRKÇE TERCÜME DESTEĞĐ AMAÇLIDIR. Uyumlaştırılmış başvuru formu( 1 ) Schengen Vizesi başvuru formu Ücretsiz form FOTO 1. Soyadınız 2. Kızlık soyadınız [önceki soyadınız] 3. Adınız 4. Doğum tarihiniz (gün-ay-yıl) 5. Doğum yeriniz 6. Doğum ülkeniz 8. Cinsiyet 9. Medeni hal 7. Uyruğunuz Şimdikinden farklı olması halinde doğum uyruğunuz Đdareye ait bölüm Vize talep tarihi: Vize talep numarası: Başvurunun yapıldığı yer: Büyükelçilik/ Konsolosluk CCS (CAC) Hizmet sunucusu Ticari aracı Sınır kapısı Erkek Kadın Bekar Evli Ayrı Boşanmış Dul Diğer (açıklayınız) Adı: Diğer yaşını doldurmamış başvurucular için : Yasal velinin soyadı, adı, adresi (başvuru sahibinkinden farklı olması halinde) ve uyruğu 11. Kimlik Numaranız 12. Seyahat belgesi cinsi Ulusal pasaport Diplomatik pasaport Hizmet pasaportu Resmi pasaport Hususi pasaport Diğer seyahat belgesi (açıklayınız) 13. Pasaport numarası 14. Pasaportun veriliş tarihi 15. Pasaportun bitiş tarihi 16. Pasaportu veren makam 17. Başvuru sahibinin posta adresi ve e.maili Telefon numaraları 18. Kendi ülkeniz olmayan bir ülkede mi ikamet ediyorsunuz Hayır Evet. Đkamet tezkeresi veya eşdeğer belge adı Numarası Geçerlilik tarihi. Dosyayı inceleyen kişi: Đbraz edilen belgeler: Seyahat belgesi Gelir belgeleri Davetiye Ulaşım aracı Seyahat sağlık belgesi Diğer: Vize hakkında verilen karar: Red edildi verildi A (transit) C (kısa süreli gezi) VTL (sınırlı bir bölgede geçerlilik)..tarihinden tarihine kadar geçerlidir Giriş sayısı: Tek iki çok girişli 1/4

6 19. Şu anki işiniz Gün sayısı: 20. Çalışılan kuruluşun adı, adresi ve telefon numarası. Öğrenci olma durumunda, öğrenim görülen kurumun adı ve adresi 21. Seyahat amacınız Turistik Đş Aile veya arkadaş ziyareti Kültürel Sportif Eğitim Transit Havalimanı transiti Diğer (lütfen açıklayınız) Resmi ziyaret Sağlık sebebi 22. Gidilecek ülke veya ülkeler 23. Đlk giriş ülkeniz 24. Talep edilen giriş sayısı Tek Đki çok girişli 25. Öngörülen gezi veya transit süreniz Lütfen gün sayısını belirtiniz Serbest dolaşım hakkını kullanarak seyahat eden AB, AET veya Đsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının akrabaları (eş, çocuk veya bakmakla yükümlü olunan ebeveynler) yıldızla işaretlenmiş bölümleri doldurmamalıdır. AB, AET veya Đsviçre Konfederasyonu vatandaşlarının akrabaları, akrabalık derecelerini gösterir belgeleri ibraz edip 34 ve 35 numaralı bölümleri doldurmalıdır. (x) 1 den 3 e kadar olan bölümler seyahat belgesinde (pasaport) belirtilen bilgilere göre doldurulmalıdır. 26. Son üç yıl içerisinde alınan Schengen vizeleriniz varmı? Hayır Evet. Geçerlilik tarihleri:. den.. e kadar. 27. Schengen vizesi talebinde daha önce parmak izinin alınıp alınmadığı Hayır Evet. Biliyorsanız tarihi: Asıl gidilecek ülkenin farklı bir ülke olması durumunda, o ülkeye giriş izni. den.. e kadar geçerli,.tarafından verilmiştir. 29. Schengen alanına öngörülen giriş tarihi 30. Schengen alanından öngörülen çıkış tarihi *31. Üye Devletlerden davetiye gönderen kişi veya kişilerin soyadları ve adları. Davetiye olmaması durumunda, üye Devletlerde geçici olarak konaklanacak yer veya yerlerin adresi veya otel veya otellerin adı. Üye Devletlerden davetiye gönderen kişi veya kişilerin, geçici olarak konaklanacak yer veya yerlerin,otel veya otellerin posta adresi ve elektronik posta adresi Telefon ve faks numaraları 2/4

7 *32. Davetiye gönderen şirket veya kurumun adı ve adresi Şirket veya kurumun telefon ve faks numaraları Şirket veya kurumdaki irtibat kişisinin soyadı, adı, adresi, telefon ve faks numaraları ve elektronik posta adresi *33. Geziniz boyunca seyahat ve genel masraflarınız kim tarafından karşılanacak? başvuru sahibi tarafından Geçim kaynağı Nakit Seyahat çeki Kredi kartı konaklama bedeli ödenmiştir ulaşım bedeli ödenmiştir Diğer (lütfen açıklayınız) Sponsor karşılayacak (Evsahibi, şirket veya kurumdan hangisi olduğunu lütfen açıklayınız) 31 veya 32 numaralı kutuda belirtilen.. Diğer (lütfen açıjklayınız). Nakit Başvuru sahibine konaklama yeri sağlanacaktır Tüm seyahat masrafları karşılanmıştır ulaşım bedeli ödenmiştir Diğer (lütfen açıklayınız) 34. AB, AET veya Đsviçre Konfederasyonu vatandaşı olan akrabaya ait şahsi bilgiler Soyadı Adı Doğum tarihi Uyruğu Pasaport veya kimlik numarası 35. AB, AET veya Đsviçre Konfederasyonu vatandaşı ile akrabalık derecesi Eş çocuk.. Torun Bakmakla yükümlü olduğu ebeveyn 36. Yer ve tarih 37. Đmza (reşit olmayanlar için yasal velinin imzası) 3/4

8 Vize talebimin red edilmesi halinde. Vize işlemleri için alınan ücretin iade edilmeyeceğini biliyor ve kabul ediyorum. Çok girişli vize talep edenler için (24 numaralı kutuya bakınız): Hem ilk seyahatim hem de üye Devletlere daha sonra yapacağım seyahatler için uygun seyahat sağlık sigortasına ihtiyacım olduğunu biliyorum. Vize talebimin sonuçlandırılması için, bu formda istenilen bilgilerin belgelerini ibraz etmemin, fotoğrafımın ve gerekli olduğu durumlarda parmak izlerimin alınmasının zorunlu olduğunu; bu vize başvuru formunda yeralan şahsi bilgilerimin, parmak izlerimin, fotoğrafımın, üye Devleterin yetkili makamlarına bildirileceğini, ve gerektiği takdirde onlar tarafından işleme konulacağını biliyor ve kabul ediyorum. Bu bilgiler ve başvurum hakkında alınacak karar veya vize iptali, yenilemesi veya uzatılmasına ilişkin karar VIS( 1 ) veri tabanına kayıt edilir ve 5 yıl süreyle tutulur. Bu bilgilere, bu süre zarfında, dış sınırlarda ve üye Devletlerde vize kontrolü yapan yetkili makamlar, üye Devletlerin topraklarında yasal giriş, gezi, ikamet şartlarına uyulup uyulmadığını doğrulamak amacıyla üye Devletlerin göç ve iltica dan sorumlu makamları; bu şartları yerine getirmeyen veya yerine getirmeyi bırakmış kişileri belirlemek; iltica taleplerini incelemek ve bu incelemenin sorumluluğunu belirlemek için erişilebilir. Bazı belirli durumlarda, terör suçları ve diğer büyük suçları engellemek, ortaya çıkarmak ve araştırmak için bu bilgilere Europol ve üye Devletlerin yetkili makamları da erişebilirler. Bilgilerin işlenmesinden sorumlu, üye Devletin makamı: Vatandaşlık ve Göçmenlik Büro sudur. Herhangi bir üye Devlet ten veya şahsımla ilgili bilgileri ileten üye Devlet ten VIS de kayıtlı bu bilgileri alma hakkım olduğunu ve şahsımla ilgili bu bilgilerin hatalı olması durumunda düzeltilmesini, usulsüz şekilde işlenmiş olmaları halinde de silinmelerini talep etme hakkım olduğu konusunda bilgilendirildim. Talep etmem halinde, başvuru işlemlerimi yürüten konsolosluk yetkili mercii, sözkonusu ülkenin ulusal mevzuatı uyarınca, özellikle yanlış olan, şahsi bilgilerimin kontrol edilmesi, değiştirilmesi veya silinmesi için ne hakka sahip olduğum ve bu hakkı nasıl kullanacağım konusunda beni bilgilendirecektir. Şahsi bilgilerin korunması ile ilgili talepler hususunda ilgili üye Devletin ulusal kontrol makamına [irtibat bilgilerini belirtiniz] başvurulabilinecektir. Verdiğim tüm bilgilerin doğru ve tam olduğunu beyan ederim. Yapacağım her yanlış beyanın vize talebimin reddedilmesine yada verilen vizenin iptal edilmesine sebep oluşturabileceğini ve vize başvurumu yürüten üye Devlet in mevzuatı uyarınca şahsıma karşı hukuki eylemlere mahal verebileceğini biliyorum. Şahsıma vize tahsis edilmesi halinde, tahsis edilen vizenin geçerlilik süresi sona ermeden üye Devlet lerin sahasını terkedeceğimi taahhüt ederim. Bir vize sahibi olmanın üye Devletler in Avrupa alanına girmek için gerekli olan şartlardan yalnızca biri olduğu konusunda bilgilendirildim. Tarafıma bir vize tahsis edilmiş olması, Schengen Antlaşması Uygulama Sözleşmesi nin 1.Bölüm 5.Madde sinde yer alan hükümleri yerine getirmemem ve üye Devletlere girmeme izin verilmemesi halinde, bir tazminata hakkım olacağı anlamına gelmez. Giriş koşullarının yerine getirilişi üye Devletler in Avrupa sahasına girişte tekrar kontrol edilecektir. Yer ve tarih Đmza (reşit olmayanlar için yasal velinin imzası) ( 1 )Norveç, Đzlanda ve Đsviçre için logo olmayacak ( 1 ) VIS in kullanımda olması halinde 4/4

Application for Schengen Visa This application form is free

Application for Schengen Visa This application form is free Application for Schengen Visa This application form is free PHOTO 1. Surname (Family name) (x) FOR OFFICIAL USE ONLY 2. Surname at birth (Former family name(s)) (x) Date of application: 3. First name(s)

Detaylı

Schengen Vizesi Başvuru formu

Schengen Vizesi Başvuru formu FOTO Schengen Vizesi Başvuru formu Application for Schengen Visa Bu başvuru formu ücretsizdir / This application form is free 1. Soy isminiz / Surname (Family name): 2. Evlenmeden önceki soy isminiz /

Detaylı

Application for Schengen Visa This application form is free.

Application for Schengen Visa This application form is free. Harmonised application form ( 1 ) Application for Schengen Visa This application form is free. Photo 1 Surname (Family name) (x) For official use only 2 Surname at birth (Former family name(s)) (x) Date

Detaylı

ÇEK CUMHURİYETİ VİZESİ GEREKLİ EVRAKLAR

ÇEK CUMHURİYETİ VİZESİ GEREKLİ EVRAKLAR ÇEK CUMHURİYETİ VİZESİ GEREKLİ EVRAKLAR 1. Turistik Vize İçin Gerekli Evraklar 2. Ticari Vize için Gerekli Evraklar 3. Dilekçe 4. Deklarasyon Formu 5. Türkçe Kılavuz Form 6. Vize Başvuru Formu 1-) Turistik

Detaylı

İSPANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İSPANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İSPANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR 1. TİCARİ VE TURİSTİK VİZE İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ 2. TİCARİ DİLEKÇE 3. TURİSTİK DİLEKÇE 4. VİZE BAŞVURU FORMU 1-) İSPANYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ TİCARİ

Detaylı

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΘΕΩΡΗΣΗ SCHENGEN SCHENGEN VİZESİ BAŞVURU FORMU ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΕΝΤΥΠΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΔΩΡΕΑΝ BU FORM ÜCRETSİZDİR. 1.Soyadınız 2.Varsa önceki soyadınız 3. Adınız 4. Doğum tarihi (gün ay - yıl) 5. Doğum yeriniz

Detaylı

Schengen Vizesi başvuru formu

Schengen Vizesi başvuru formu Uyumlaştırılmış başvuru formu( 1 ) FOTO Schengen Vizesi başvuru formu Ücretsiz form 1. Soyadınız İdareye ait bölüm 2. Kızlık soyadınız [önceki soyadınız] 3. Adınız 4. Doğum tarihiniz (gün-ay-yıl) 5. Doğum

Detaylı

POLONYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. TİCARİ VEYA TURİSTİK EVRAK LİSTESİ 2. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 3. VİZE BAŞVURU FORMU

POLONYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. TİCARİ VEYA TURİSTİK EVRAK LİSTESİ 2. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 3. VİZE BAŞVURU FORMU POLONYA VİZESİ İÇİN GEREKLİ BELGELER 1. TİCARİ VEYA TURİSTİK EVRAK LİSTESİ 2. DİLEKÇE ÖRNEĞİ 3. VİZE BAŞVURU FORMU 1-) POLONYA TİCARİ VİZE İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELER Polonya Ticari vize bilgeri ekde bulabilirsiniz..

Detaylı

Application for Schengen Visa This application is free

Application for Schengen Visa This application is free STAMP Application for Schengen Visa This application is free PHOTO 1. Surname (Family name) (x) For official use only 2. Surname at birth (Former family name(s)) (x) 3. First name(s) (Given name(s)) (x)

Detaylı

: VĐZE ALMAK ZORUNDADIR : VĐZEYE GEREK YOKTUR

: VĐZE ALMAK ZORUNDADIR : VĐZEYE GEREK YOKTUR DĐKKAT EDĐLMESĐ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMĐ) Pasaport Yeşil (HUSUSĐ) Pasaport Gri (HĐZMET) Pasaport Kırmızı (DĐPLOMATĐK) Pasaport : VĐZE ALMAK ZORUNDADIR : VĐZEYE

Detaylı

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama

Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri. Seminer Konuları ve Zamanlama 2016-2017 Güz Dönemi AB Hukuku Yüksek Lisans Programı AB Özgürlük, Güvenlik ve Adalet Alanı Semineri Seminer Konuları ve Zamanlama ÖNNOT Ankara Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Avrupa Birliği ve

Detaylı

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ

İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ İSTANBUL ŞEHİR ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK ve DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ STAJ YÖNERGESİ 1. Staj yapmak istenilen tarihten en az üç ay önce bölümlerin onayladığı alanlarda uygun bir işletmeye / kuruluşa başvurulur.

Detaylı

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ

YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ YABANCI ARAŞTIRMACILAR İÇİN BİLİMSEL ARAŞTIRMA İZİN PROSEDÜRÜ Flora elemanları ve kara avcılığı kanunu kapsamında olmayan fauna elemanları ile ilgili Türkiye de bilimsel araştırma yapmak isteyen yabancı

Detaylı

GOVERNMENT OF PAKISTAN - VISA APPLICATION FORM PAKĐSTAN ĐSLAM CUMHURĐYETĐ VĐZE BAŞVURU FORMU

GOVERNMENT OF PAKISTAN - VISA APPLICATION FORM PAKĐSTAN ĐSLAM CUMHURĐYETĐ VĐZE BAŞVURU FORMU GOVERNMENT OF PAKISTAN - VISA APPLICATION FORM PAKĐSTAN ĐSLAM CUMHURĐYETĐ VĐZE BAŞVURU FORMU (Please read these instructions carefully before filling in the application form) (Vize Başvuru Formunu Doldurmaya

Detaylı

Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form

Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form Türkiye BurslarıAraştırmaBaşvuruFormu Türkiye ScholarshipsResearchApplication Form ÖNEMLİ: Başvuru formunun tümü eksiksiz olarak doldurulmalıdır. Aksi takdirde, başvurunuz değerlendirilemeyecektir. IMPORTANT:

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLİCATION FORM) Türkiye de; karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik, tarihi, jeolojik, sosyolojik ve tabiata ait konularda yapılacak bilimsel araştırmalar, bilimsel incelemeler,

Detaylı

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar

Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar Bulgaristan Vizesi Gerekli Evraklar 1. Gerekli Evrak Listesi 2. Dilekçe Örneği 3. Vize Başvuru Formu 1-) BULGARİSTAN VİZESİ İÇİN GEREKLİ EVRAK LİSTESİ Ticari vize 1 adet tam doldurulmuş ve imzalanmış vize

Detaylı

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM

İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM İŞ BAŞVURU FORMU APPLICATION FORM Please return the completed form to the address below or below shown e-mail. Merkez Mahallesi Abide-i Hurriyet Caddesi No:160, Şişli, 34381 İstanbul, Türkiye YENI FOTOĞRAF

Detaylı

3.10 Issue and expiry dates / Pasaportun veriliş ve geçerliliğinin bitiş tarihi

3.10 Issue and expiry dates / Pasaportun veriliş ve geçerliliğinin bitiş tarihi APPLICATION FORM FOR OVERSEAS TERRITORY VISA (VAF5 NOV 2005) THIS FORM IS PROVIDED FREE OF CHARGE İNGİLİZ MİLLETLER TOPLULUĞU ÜLKELERİ VİZESİ (VAF5 KASIM 2005) BU FORM ÜCRETSİZ TEMİN EDİLMEKTEDİR FOR OFFICIAL

Detaylı

Bu formu doldurmadan önce lütfen sayfa 11 deki Genel Bilgileri okuyunuz.

Bu formu doldurmadan önce lütfen sayfa 11 deki Genel Bilgileri okuyunuz. FOR OFFICIAL USE ONLY Bu formu doldurmadan önce lütfen sayfa 11 deki Genel Bilgileri okuyunuz. BÖLÜM 1 HANGİ TÜR VİZE İÇİN BAŞVURU YAPIYORSUNUZ? Lütfen ilgili kutuyu işaretleyiniz. Ziyaret Akraba Ziyareti

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

Family appendix for applicants Appendix D

Family appendix for applicants Appendix D amily appendix for applicants Appendix D 1 Your personal particulars Date of birth 2 Personal particulars of your children IGR 201031 Å 100517 3 Personal particulars of your parents Your father's surname,

Detaylı

YUNANİSTAN VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

YUNANİSTAN VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR YUNANİSTAN VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde en az 2 adet boş vize

Detaylı

Schengen Vizesi başvuru formu

Schengen Vizesi başvuru formu Uyumlaştırılmış başvuru formu( 1 ) FOTO Schengen Vizesi başvuru formu Ücretsiz form 1. Soyadınız İdareye ait bölüm 2. Kızlık soyadınız [önceki soyadınız] 3. Adınız 4. Doğum tarihiniz (gün-ay-yıl) 5. Doğum

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM)

BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) BAŞVURU FORMU (APPLICATION FORM) Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde,

Detaylı

Öncelikle Birleşmiş Milletler tarafından kayıt için oluşturulan https://iaccredit.un.org/ internet adresine giriş yapılacaktır.

Öncelikle Birleşmiş Milletler tarafından kayıt için oluşturulan https://iaccredit.un.org/ internet adresine giriş yapılacaktır. UNFF 10 ONLİNE KAYIT KILAVUZU Öncelikle Birleşmiş Milletler tarafından kayıt için oluşturulan https://iaccredit.un.org/ internet adresine giriş yapılacaktır. Girmiş olduğunuz sayfada yukarıda gördüğünüz

Detaylı

ĐNGĐLTERE TASLAK VĐZE BAŞVURU FORMU

ĐNGĐLTERE TASLAK VĐZE BAŞVURU FORMU Randevu Talep Edilen Şehir: Đstanbul / Ankara / Đzmir / Gaziantep/ Bursa ĐNGĐLTERE TASLAK VĐZE BAŞVURU FORMU Bu formdaki cevaplarınız birebir konsolosluk sistemine işlenmektedir. Konsolosluk memuru verilen

Detaylı

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü

T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI Sinema Genel Müdürlüğü 1 Aşağıdaki form Türkiye de yapılacak tanıtım amaçlı ses bandı, video kayıt ve belgesel çekimleri ile ticari film çekimleri için doldurulur. (Türkiye de karada, havada, denizde, akarsu ve göllerde arkeolojik,

Detaylı

SECTION 1 - WHAT TYPE OF VISA ARE YOU APPLYING FOR? BÖLÜM 1 HANGİ TÜR VİZE İÇİN BAŞVURU YAPIYORSUNUZ?

SECTION 1 - WHAT TYPE OF VISA ARE YOU APPLYING FOR? BÖLÜM 1 HANGİ TÜR VİZE İÇİN BAŞVURU YAPIYORSUNUZ? NON-SETTLEMENT FORM (VAF1 FEB 2006) THIS FORM IS FOR USE OUTSIDE THE UK ONLY THIS FORM IS PROVIDED FREE OF CHARGE (YERLEŞİM HARİÇ) TÜM BAŞVURULAR İÇİN FORM (VAF1ŞUBAT 2006) FORM YALNIZCA BİRLEŞİK KRALLIK

Detaylı

YENİ ZELANDA ONLİNE FORMUN DOLDURULMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ TASLAK VİZE BİLGİ FORMU

YENİ ZELANDA ONLİNE FORMUN DOLDURULMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ TASLAK VİZE BİLGİ FORMU YENİ ZELANDA ONLİNE FORMUN DOLDURULMASI İÇİN HAZIRLANMIŞ TASLAK VİZE BİLGİ FORMU Bu formdaki bilgiler birebir konsolosluğa sunulacak olan forma yazılmaktadır. Konsolosluk memuru bu formdaki bilgilerle

Detaylı

BBC English in Daily Life

BBC English in Daily Life İçindekiler Lesson one - Ders 1:... 2... 2 Lesson Two - Ders 2:... 2... 3 Lesson Three - Ders 3:... 3... 3 Lesson Four - Ders 4:... 4... 4 Lesson Five - Ders 5:... 4... 4 Lesson Six - Ders 6:... 5... 5

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, 51/2015 sayılı Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrası

Detaylı

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa)

DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) DAİMİ İKAMET İZNİ YASASI (51/2015 Sayılı Yasa) Madde 13(1) Altında Yapılan Tüzük Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Bakanlar Kurulu, Daimi İkamet İzni Yasası nın 13 üncü maddesinin (1) inci fıkrasının kendisine

Detaylı

Büyükdere Cad. No.16/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL Fax: +90 212 2915551 PASAPORT NOSU: ALIŞ TARIHI: BITIS TARIHI: DURUMU:

Büyükdere Cad. No.16/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL Fax: +90 212 2915551 PASAPORT NOSU: ALIŞ TARIHI: BITIS TARIHI: DURUMU: Büyükdere Cad. No.16/5 ŞİŞLİ/İSTANBUL Fax: +90 212 2915551 İNGİLTERE KONSOLOSLUĞU İÇİN HAZIRLANMIŞ BİLGİ FORMUDUR. İstenilen vize süresi: Birleşik Krallık'ta ne yapacaksınız? Pasaport veya seyahat belgesinde

Detaylı

Sayfa 1 KİŞİSEL BİLGİLER. Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: *Çalıştığı Kurum: Yazışma Adresi

Sayfa 1 KİŞİSEL BİLGİLER. Başvuru Sahibinin Adı Soyadı: *Çalıştığı Kurum: Yazışma Adresi Sayfa 1 TÜRK ANESTEZİYOLOJİ VE REANİMASYON DERNEĞİ YURT DIŞI EĞİTİM BURSU BAŞVURU FORMU İnönü Caddesi Zambak Ap. 7/4 Taksim İstanbul 34437 Tel:0212 251 75 55 - Faks:0212 251 75 56 E- Posta:merkez@tard.org.tr

Detaylı

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU

KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU KIRGIZ CUMHURİYETİ JEOLOJİ VE MADENCİLİK DEVLET AJANSI NIN ALMALYK LİNYİT KÖMÜR HAVZALARINA İŞLETME LİSANSININ VERİLMESİ İHALESİ HK BİLGİ NOTU İlgi: T.C. Dışişleri Bakanlığı nın 21.01.2015 tarih ve 26835889-621

Detaylı

ISE 1. Sınıf öğrencilerin dikkatine:

ISE 1. Sınıf öğrencilerin dikkatine: ISE 1. Sınıf öğrencilerin dikkatine: Binghamton Üniversitesinden 15 Şubat 2008 tarihine kadar istenen belgeler şunlardır. 1. Admission Form (Başvuru formu): Bu form ekte verilmiştir. Bu formu Oktay Bey

Detaylı

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU *

FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ. YABANCI ÖĞRENCĠ BAġVURU FORMU * FATĠH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNĠVERSĠTESĠ ULUSLARARASI ĠLĠġKĠLER OFĠSĠ PHOTO 34083 Fatih, İstanbul TÜRKİYE Telefon : +90 212 521 81 00 Faks : +90 212 521 84 84 E-posta : intoffice@fatihsultan.edu.tr Web:

Detaylı

Kış Okulu "RuSyada Yatırım Yapma in ENGECON, Saint-Petersburg, 11.02-17.02.2013 Pazartesi 11 Şubat

Kış Okulu RuSyada Yatırım Yapma in ENGECON, Saint-Petersburg, 11.02-17.02.2013 Pazartesi 11 Şubat ENGECON productively cooperates with more than 100 foreign partner universities in change of scientific and practical experience. Saatler Kış Okulu "RuSyada Yatırım Yapma in ENGECON, Saint-Petersburg,

Detaylı

Part 1 About you Read Guidance notes, Part 1

Part 1 About you Read Guidance notes, Part 1 VISITOR FORM (VAF1 OCT 2007) This form is for use outside the UK only. This form is provided free of charge. For official use only READ THIS FIRST This form must be completed in blue or black ink. s Please

Detaylı

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI

TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ 2015-2016 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI YURTDIŞI YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİ KONTENJANLARI VE BAŞVURU ŞARTLARI TEMEL İLKELER VE KOŞULLAR Türk liselerine denk bir okuldan mezun olan veya lise son

Detaylı

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları

EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU. Basım Talimatları EK - VIII INF 4 BİLGİ FORMU VE INF 4 BİLGİ FORMU İÇİN BAŞVURU Basım Talimatları 1. Düzenlenen INF 4 Bilgi Formu, mekanik kağıt hamuru içermeyen, yazım boyutunda olan ve ağırlığı 40 ila 65gr/m 2' den az

Detaylı

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA

MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 23 Mart 2007 CUMA Resmî Gazete Sayı : 26471 Karar Sayısı : 2007/11757 MİLLETLERARASI ANDLAŞMA 18 Ocak 2007 tarihinde Ankara da imzalanan ekli "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti ile İtalya Cumhuriyeti Hükümeti

Detaylı

Yurttaş Katılımı ve Yasama Süreci Programı

Yurttaş Katılımı ve Yasama Süreci Programı Yurttaş Katılımı ve Yasama Süreci Programı Başvuru Formu Freedom House Exchange Programs 1301 Connecticut Ave, NW, Fl. 4 Washington, DC 20036 Phone: 202-296-2861 Fax: 202-296-3980 vfp@freedomhouse.org

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility Yıldız Technical University European Union Office 1 İkili anlaşma

Detaylı

CATEGORY / TYPE / DESCRIPTION KATEGORİ/TÜR/TANIM

CATEGORY / TYPE / DESCRIPTION KATEGORİ/TÜR/TANIM Effective from 06 July 2015 Visa application fees are set in sterling by the British Government and are the same world-wide. The visa application fees within Turkey are payable only in USD Dollar and must

Detaylı

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN

BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN BAŞVURU ŞİFRE EDİNME EKRANI/APPLICATION PASSWORD ACQUISITION SCREEN 1) http://obs.karatay.edu.tr/oibs/ogrsis/basvuru_yabanci_login.aspx Linkinden E-Mail adresini kullanarak şifrenizi oluşturunuz. Create

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler.

Kendi ülkelerinde staj yapacak yabancı uyruklu öğrenciler STJ 302 deki belgeleri doldurarak aşağıdaki yolu izlemelidirler. STJ 302 (ECZANE STAJI) YAPACAK ÖĞRENCİLERİN DİKKATİNE! 2013-2014 Bahar Dönemi STJ 302 yi alan öğrenciler aşağıdaki açıklanan şekilde staj başvurularını şahsen yapacaklardır. 1) STJ 302 yi alan öğrenciler,

Detaylı

İKAMET İZNİ AİLE BAŞVURU FORMU Declaration for Family Residence Permit Application Form

İKAMET İZNİ AİLE BAŞVURU FORMU Declaration for Family Residence Permit Application Form Başvuru Tarihi (Date of Application) Başvuru Türü (Type of Application) Başvurulan İkamet İzni Türü (Applied Residence Permit Type) Kalış Nedeni(Purpose of Stay) Talep Edilen İzin Başlangıç Tarihi (Requested

Detaylı

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu

Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Yangın Güvenliği Kursları Eğitim Kayıt Formu Aon Global Risk Consulting Yangın Güvenliği Kursları için belirlenmiş tarihler, lokasyon, ücret bilgileri ve iletişim bilgileri bu kayıt formunda bulunmaktadır.

Detaylı

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir.

Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Assurance of Support Bazı göçmenlerin, kendilerine Avustralya da yaşama vizeleri verilebilmesi için önce bir Assurance of Support (AoS) almaları gerekir. Hangi vize başvurularının bir Aos ye ihtiyacı olduğuna

Detaylı

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures

Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Erasmus+ ICM Personel Hareketliliği Süreci Staff Mobility Procedures Ders Verme ve Eğitim Alma Faaliyeti Teaching and Training Mobility "Erasmus+ Programı kapsamında Avrupa Komisyonu tarafından desteklenmektedir.

Detaylı

HERHANGİ BİR ÜNVAN VERMEYEN EĞİTİMLER: ÖĞRENCİ VİZESİ SINIF 575. NON-AWARD: Student Visa SUBCLASS 575

HERHANGİ BİR ÜNVAN VERMEYEN EĞİTİMLER: ÖĞRENCİ VİZESİ SINIF 575. NON-AWARD: Student Visa SUBCLASS 575 NON-AWARD: Student Visa SUBCLASS 575 PERSONAL DOCUMENTS Completed Application Form 157A signed by the applicant. See: http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf The electronic Confirmation of Enrolment

Detaylı

İKAMET İZNİ AİLE BAŞVURU FORMU Declaration for Family Residence Permit Application Form

İKAMET İZNİ AİLE BAŞVURU FORMU Declaration for Family Residence Permit Application Form Başvuru Tarihi (Date of Application) Başvuru Türü (Type of Application) Başvurulan İkamet İzni Türü (Applied Residence Permit Type) Kalış Nedeni(Purpose of Stay) Talep Edilen İzin Başlangıç Tarihi (Requested

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama:

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri. İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

WORK & HOLIDAY VISA SUBCLASS 462 ÇALIŞMA VE TATİL VİZESİ SINIF 462

WORK & HOLIDAY VISA SUBCLASS 462 ÇALIŞMA VE TATİL VİZESİ SINIF 462 WORK & HOLIDAY VISA SUBCLASS 462 ÇALIŞMA VE TATİL VİZESİ SINIF 462 Who is eligible for this visa and what does this visa allow me to do in Australia The Work and Holiday program is a special program for

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR UKRAYNA KONSOLOSLUGU & BÜYÜKELÇİLİĞİ eski pasaporttan yeni pasaporta vize aktarımı yapmamaktadır. Uzun süreli vizeniz olsa da pasaportunuzu değiştirdiğinizde yeniden vize

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES The Student Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum Tarihiniz Nationality 1 Uyruğunuz Sex [M/F] Cinsiyetiniz Academic year 2015/2016 Study cycle

Detaylı

FRANSA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

FRANSA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR FRANSA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası

Detaylı

MÜġTERĠ KABUL BEYANI

MÜġTERĠ KABUL BEYANI MÜġTERĠ KABUL BEYANI SED-CEM TURĠZM ÖZEL EĞĠTĠM SAĞLIK ĠNġAAT SANAYĠ VE TĠCARET LĠMĠTED ġġrketġ Uludağ Üniversitesi Kampüsü Holiday Inn Otel Görükle, Nilüfer / BURSA Şirketiniz İnternet sitesinde bulunan

Detaylı

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir.

4. Bu bölümde iletişim adresi bilgilerinizi girmeniz gerekmektedir. 1. www.avispreferred.eu adresine girin. 2. Açılan sayfada yer alan Join Avis Preferred bölümünde ilgili kısımları aşağıdaki gibi doldurun ve Continue butonuna tıklayın. a. Email address: Kullandığınız

Detaylı

İSPANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

İSPANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR İSPANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı, pasaportun içerisinde en az 2 adet boş vize sayfası

Detaylı

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ

KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ KAPADOKYA MESLEK YÜKSEKOKULU YABANCI UYRUKLU ÖĞRENCİLER BAŞVURU VE KAYIT KABUL YÖNERGESİ Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı; Kapadokya Meslek Yüksekokulunun yurt dışından öğrenci kabul edebilmesine imkân

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES

LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Higher Education yerine öğrencinin ismi ve soyismi yazılacak The Student LEARNING AGREEMENT FOR STUDIES Last name (s) Soyadınız First name (s) Adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality Uyruğunuz

Detaylı

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ ERASMUS BİLGİLENDİRMESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ

2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ ERASMUS BİLGİLENDİRMESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ 2014-2015 AKADEMİK YILI ÖĞRENCİ HAREKETLİLİĞİ ERASMUS BİLGİLENDİRMESİ CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ ULUSLARARASI İLİŞKİLER BİRİMİ ERASMUS KOORDİNATÖRLÜĞÜ ERASMUS + Tüm öğretim kademeleri (lisans,y.lisans ve

Detaylı

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM

BİLİMSEL ARAŞTIRMA PROJESİ (BAP) BAŞVURU FORMU SCIENTIFIC RESEARCH PROJECT (SRP) APPLICATION FORM Proje No/ Project No: (BAP veri tabanına kayıt için kullanılacak/to be used for SRP database) PROJENİN ADI PROJECT TITLE PROJE YÖNETİCİSİ PROJECT COORDINATOR ÖNEREN BİRİM PROPOSED BY Ünvanı: Title Bölümü:

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ m MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumlan olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Canada / Turkey Agreement

Canada / Turkey Agreement Canada / Turkey Agreement Applying for a Turkish Old Age and/or Invalidity Benefit Here is some important information you need to consider when completing your application. Please ensure you sign the application.

Detaylı

DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR PRIMARY AND/OR SECONDARY SCHOOL COURSE: Student Visa- SUBCLASS 571

DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR PRIMARY AND/OR SECONDARY SCHOOL COURSE: Student Visa- SUBCLASS 571 DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR PRIMARY AND/OR SECONDARY SCHOOL COURSE: Student Visa- SUBCLASS 571 PERSONAL DOCUMENTS Completed Application Form 157A signed by the applicants parent. See: http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf

Detaylı

FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : (5) Şehir / City :

FORMU CERTIFICATION APPLICATION FORM. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : (3) Adresi / Address : (4) Posta Kodu / ZIP Code : (5) Şehir / City : A1A. BELGE TALEP EDEN KURULUŞ / CERTIFICATE REQUESTED BY (1) Kuruluşun adı / Company Name : NETELSAN ELEK. ELEKT. SİS. SAN. TİC. LTD. ŞTİ. (2) Vergi Dairesi No / Vat No : OSTİM / 6310092271 (3) Adresi

Detaylı

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR

DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR 1- Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları; Lacivert (UMUMİ) Pasaport Yeşil (HUSUSİ) Pasaport Gri (HİZMET) Pasaport Kırmızı (DİPLOMATİK) Pasaport : VİZE ALMAK ZORUNDADIR : VİZEYE

Detaylı

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR

ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR ALMANYA VİZE BAŞVURUSU İÇİN GEREKLİ EVRAKLAR Macellan a teslim tarihi bilgisi edildi edilmedi ÖĞRENCİNİN EVRAKLARI Pasaport Planlanan seyahat tarihinden itibaren en az 6 ay daha gecerlilik süresi olmalı,

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

İLKÖĞRETİM VE/VEYA ORTA ÖĞRETİM VİZESİ: (SINIF 571) İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN LİSTESİ

İLKÖĞRETİM VE/VEYA ORTA ÖĞRETİM VİZESİ: (SINIF 571) İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN LİSTESİ DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR PRIMARY AND/OR SECONDARY SCHOOL COURSE: Student Visa- SUBCLASS 571 PERSONAL DOCUMENTS Completed Application Form 157A signed by the applicants parent. See: http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/157a.pdf

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

İKAMET İZNİ KISA DÖNEM BAŞVURU FORMU Declaration for Short Term Residence Permit Application Form

İKAMET İZNİ KISA DÖNEM BAŞVURU FORMU Declaration for Short Term Residence Permit Application Form Başvuru Tarihi (Date of Application) Başvuru Türü (Type of Application) Başvurulan İkamet İzni Türü (Applied Residence Permit Type) Kalış Nedeni(Purpose of Stay) İlk Başvuru KISA DÖNEM Başvuru Numarası

Detaylı

STAJ DOSYASI EGE ÜNİVERSİTESİ

STAJ DOSYASI EGE ÜNİVERSİTESİ STAJ DOSYASI TRAINING FILE EGE ÜNİVERSİTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ EGE ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ PSİKOLOJİ BÖLÜMÜ EGE UNIVERSITY FACULTY OF LETTERS DEPARTMENT OF PSYCHOLOGY STAJ DOSYASI / TRAINING FILE

Detaylı

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ

MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA DEĞİŞİM PROGRAMI PROTOKOLÜ MEVLANA EXCHANGE PROGRAMME PROTOCOL Bizler, aşağıda imzaları bulunan yükseköğretim kurumları olarak, kurumlarımız arasında Mevlana Değişim Programı kapsamında işbirliği

Detaylı

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara

Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı. 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Dönem Toplantısı 17 Haziran 2013 - Ankara Grundtvig Programı 2012 Öğrenme Ortaklıkları Ara Rapor 17 Haziran 2013 - Ankara Grundvig Programı 2012 Öğrenme

Detaylı

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri

=Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri İlgili Makama: =Katılımcı Beyanı= Konu: ABD vergi iadesi başvuruları ve çek bozdurma işlemleri Katıldığım Amerikan J1 programı çerçevesinde Amerikan makamlarına ödemiş olduğum vergilerimden, ABD Yasaları

Detaylı

İKAMET İZNİ UZUN DÖNEM BAŞVURU FORMU Declaration for Long Term Residence Permit Application Form

İKAMET İZNİ UZUN DÖNEM BAŞVURU FORMU Declaration for Long Term Residence Permit Application Form Başvuru Tarihi (Date of Application) Başvuru Türü (Type of Application) Başvurulan İkamet İzni Türü (Applied Residence Permit Type) Kalış Nedeni(Purpose of Stay) İlk Başvuru UZUN DÖNEM - Başvuru Numarası

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Bursa da İkamet Eden. Yabancılarla. Yapılan Toplantı. 10 Mart 2014

Bursa da İkamet Eden. Yabancılarla. Yapılan Toplantı. 10 Mart 2014 Bursa da İkamet Eden Yabancılarla Yapılan Toplantı 10 Mart 2014 Bursa Toplantısı Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan

Detaylı

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir.

Vize başvurusunu yapan tüm başvuru sahipleri aşağıda belirtilen zorunlu şartları karşılaması gerekmektedir. DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN HUSUSLAR Vize, yabancı ülke vatandaşlarının Bulgaristan ı sınırlı bir süre ziyaret etmesine izin vermek amacıyla verilmektedir. Eğer Bulgaristan da uzun bir süre (90 günden fazla)

Detaylı

INTRODUCTION 1. WHAT IS TURQUOISE CARD? 2. WHAT ARE THE RIGHTS GRANTED BY THE TURQUOISE CARD? No./Nr. : 2017/3. Tarih/Date :

INTRODUCTION 1. WHAT IS TURQUOISE CARD? 2. WHAT ARE THE RIGHTS GRANTED BY THE TURQUOISE CARD? No./Nr. : 2017/3. Tarih/Date : info@eyuboglubuyukatak.av.tr No./Nr. : 2017/3 Tarih/Date : 15.03.2017 Konu/Subject : Yabancılar İçin Turkuaz Kart / Turquoise Card For Foreigners GİRİŞ INTRODUCTION 14.03.2017 tarih ve 30007 sayılı Resmi

Detaylı

Teknoloji Servisleri; (Technology Services)

Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Antalya International University Teknoloji Servisleri; (Technology Services) Microsoft Ofis Yazılımları (Microsoft Office Software), How to Update Office 365 User Details How to forward email in Office

Detaylı

İKAMET İZNİ İNSANİ BAŞVURU FORMU Declaration for Short Term Residence Permit Application Form

İKAMET İZNİ İNSANİ BAŞVURU FORMU Declaration for Short Term Residence Permit Application Form Başvuru Tarihi (Date of Application) Başvuru Türü (Type of Application) Başvurulan İkamet İzni Türü (Applied Residence Permit Type) Kalış Nedeni(Purpose of Stay) Uzatma Başvurusu İNSANİ Başvuru Numarası

Detaylı

EK III A. TURİZM AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER

EK III A. TURİZM AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ BELGELER EK III Türkiye den (Ankara, Istanbul, Edirne ve Izmir) kısa süreli vize başvurusu yapan başvuru sahipleri tarafından teslim edilecek belgelerin listesi A. TURİZM AMAÇLI SCHENGEN VİZESİ BAŞVURULARI İÇİN

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016

TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 TURKEY SPECIAL OFFER Q4 OCTOBER DECEMBER 2016 A special discount for this promotion! Destination USA Canada Offer 20% discount for courses of 4+ weeks at New York Empire State, LA Westwood, San Francisco

Detaylı

SECTION 1 - WHAT TYPE OF VISA ARE YOU APPLYING FOR? BÖLÜM 1 HANGİ TÜR VİZE İÇİN BAŞVURU YAPIYORSUNUZ?

SECTION 1 - WHAT TYPE OF VISA ARE YOU APPLYING FOR? BÖLÜM 1 HANGİ TÜR VİZE İÇİN BAŞVURU YAPIYORSUNUZ? NON-SETTLEMENT FORM (VAF1 FEB 2006) THIS FORM IS FOR USE OUTSIDE THE UK ONLY THIS FORM IS PROVIDED FREE OF CHARGE (YERLEŞİM HARİÇ) TÜM BAŞVURULAR İÇİN FORM (VAF1ŞUBAT 2006) FORM YALNIZCA BİRLEŞİK KRALLIK

Detaylı

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture

ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture ÇANKAYA UNIVERSITY Faculty of Architecture Summer Practice Evaluation Form Bölüm I. Staj Hakkında / Basic Course Information Bölüm Adı Department Name ARCHITECTURE Bölüm Kodu Dept. Numeric Code 1 8 Ders

Detaylı

BAKIMA MUHTAÇ KİŞİYE BAKMAK (SINIF 116) BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN LİSTESİ

BAKIMA MUHTAÇ KİŞİYE BAKMAK (SINIF 116) BAŞVURULARI İÇİN GEREKLİ OLAN BELGELERİN LİSTESİ DOCUMENTS REQUIRED WHEN APPLYING FOR CARER VISA (SUBCLASS 116) PERSONAL DOCUMENTS Completed Application Form (47OF) signed by the applicant. See: http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/47of.pdf BAKIMA MUHTAÇ

Detaylı

Bursa. Anket Sonuçları

Bursa. Anket Sonuçları Bursa Anket Sonuçları Bursa Valiliği Toplantı salonunda yapılan toplantıya Vali Yardımcısı Mustafa KARSLIOĞLU, İl Göç İdaresi Müdür Vekili Nurdan BERKEM, Yabancı Çalışma Grubu (Foreigners Working Group)

Detaylı

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22. Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR

GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22. Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR GÜMRÜK SİRKÜLERİ Tarih: 23/06/2014 Sayı: 2014/22 Ref: 6/22 Konu: İTHALATTA KORUNMA ÖNLEMLERİNE İLİŞKİN 2014/8 SAYILI TEBLİĞ YAYIMLANMIŞTIR 21/06/2014 tarihli ve 29037 sayılı Resmi Gazete de İthalatta Korunma

Detaylı

Gidiş Tarihi: Dönüş Tarihi: Müşteri Temsilcisi :. Kabul eden temsilci: Referans: Tarih / / Fotoğraf VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ

Gidiş Tarihi: Dönüş Tarihi: Müşteri Temsilcisi :. Kabul eden temsilci: Referans: Tarih / / Fotoğraf VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ Fotoğraf Tarih / / VİZE TAKİP SÖZLEŞMESİ a. SÖZLEŞMENİN TARAFLARI Vİize Merkezi Adnan Saygun Cd. Körkadı Sok. Turizm Sitesi 6. Blk D:4 Ulus İSTANBUL Müşteri. Adres b. KONU: İş bu sözleşmenin konusu vize

Detaylı