YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006"

Transkript

1 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2 FAALİYET RAPORU 2006 ANNUAL REPORT

3 İçindekiler Table of Contents Olağan Genel Kurul Gündemi / Ordinary General Assembly Agenda Yönetim Kurulu / Board of Directors Üst Yönetim / Executive Management Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı / Message of Chairman Genel Müdür ün Mesajı / Message of General Manager Şirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Gelişmeler / Developments in Our Company and within the Sector Sosyal Güvenlik, Mortgage ve Beklentiler / Social Security, Mortgage and Expectations Sosyal Sorumluluk / Social Responsibility Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi / Private Pension and Insurance Academy Teknik Sonuçlar/ Technical Results Mali Sonuçlar / Financial Results Denetçi Raporu / Auditor s Report Bağımsız Denetim Raporu / Independent Auditor s Report Ayrıntılı Bilançolar / Balance Sheets Ayrıntılı Gelir Tabloları / Statements of Income Ayrıntılı Bilanço Dipnotları / Notes to The Balance Sheet Ayrıntılı Gelir Tablosu Dipnotları / Notes to The Statements of Income Yönetim / Management Adresler / Addresses İçindekiler Table of Contents

4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi GÜNDEM : 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile dış denetim şirketi Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PwC) nin Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu nun 2006 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulu ve reddi, 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin, şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 4. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 5. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, 6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti, 7. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 9. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 10. Dilekler. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Ordinary General Assembly Agenda in 2006 AGENDA : 1. Opening and formation of Council of Assembly, 2. Reading and discussion of the Annual Report and Auditor s Report and also the summary of Independent Auditor s Report of Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PwC) for the year Approval or approval after changes or nonapproval of the Board of Directors proposal regarding Balance Sheet and Income Statement for the year 2006, 3. Release of the responsibilities of the Board of Directors members and Auditors for the Company s activities during the year 2006, 4. Changes or reelection of the Board of Directors members, whose appointments have been terminated, and assignment of their appointment periods, 5. Changes or reelection of Auditors, whose appointments have been terminated, 6. Determination of the remuneration of the Board of Directors Chairperson and Members, and Auditors, 7. Authorization of the independent audit firm selected by the Board of Directors, 8. Giving permission to the members of the Board of Directors on the transactions contained in the articles 334 and 335 of Turkish Commercial Law, 9. Authorization of the Council to sign the minutes of the General Assembly meeting, 10. Petitions. Olağan Genel Kurul Gündemi Ordinary General Assembly Agenda 3

5 Yönetim Kurulu Board of Directors S. Kemal KAYA Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Federico GHIZZONI Carlo VIVALDI Dr. Rüşdü SARAÇOĞLU İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU Doç. Dr. S. Giray VELİOĞLU Mehmet Erkan ÖZDEMİR Adil Giray ÖZTOPRAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Deputy Chairman Üye / Member Üye / Member Üye / Member Üye ve Genel Müdür / Member and General Manager Denetçi / Auditor Denetçi / Auditor 4 Yönetim Kurulu Board Of Directors

6 Üst Yönetim Executive Management S. Kemal KAYA Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Doç. Dr. S. Giray VELİOĞLU Üye ve Genel Müdür / Member and General Manager Turgut POLAT Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Acenteler, Hukuk, İnsan Kaynakları, Sosyal Hizmetler Tied Agencies, Legal Affairs, Human Resources, Administrative Affairs Umur ÇULLU Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Bilgi Teknolojileri, Müşteri Hizmetleri, Sözleşme Kabul Information Technology, Customer Services, Underwriting Dr. S. Bülent ERİŞ Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Aktüerya, Araştırma ve Geliştirme, Eğitim, Pazarlama, Satış Destek Actuary, Research and Development, Training, Marketing, Sales Support Uğur TOZŞEKERLİ Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Bireysel Satış, Kurumsal Satış Retail Sales, Corporate Sales Taylan TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Bütçe Planlama ve Kontrol, Fon Yönetimi, Mali İşler, Risk Yönetimi Budget Planning and Control, Treasury, Accounting, Risk Management Üst Yönetim Executive Management 5

7 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Geçti imiz 5 y lda ekonomide kal c istikrar n sa lanmas yönünde at lan ad mlar, 2006 y l nda da etkisini sürdürdü. Zaman zaman yaflanan dalgalanmalara ra men yakalanan olumlu seyir, flirketimizin de geliflmesindeki ana etken oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2006 y l n ekonomideki geliflmelerin paralelinde ve öngörülerimiz do rultusunda tamamlad. Hem sektörümüzdeki, hem de flirketimizdeki büyüme devam etti. Geçti imiz y l n sonunda, sektörün önemli oyuncular aras nda olmay sürdüren flirketimizin kat l mc say s 173 bin 620'ye, sözleflme say s 184 bin 958 adede, fon büyüklü ü de 480 milyon 628 bin YTL'ye ulaflt. fiirketimizdekinin yan s ra Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ulafl lan büyüklükler de sistemin sa l kl gelifliminin göstergesi oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre sistemin 3. y l n geride b rakt 2006 sonunda toplam kat l mc say s 1 milyon 73 bin 650'ye, sözleflme say s 1 milyon 141 bin 428 adede ulaflt. Sektörün fon büyüklü ü de 2 milyar 820 milyon 105 bin YTL oldu. fiirketimizin pazar pay, sözleflme say s nda yüzde 16,38 ve fon büyüklü ünde yüzde 17,04 olarak gerçekleflti. Yaflam sigortac l alan nda ise 2005 y l nda sektör 4'üncüsü olan flirketimiz, birikimli hayat sigortalar ndan BES'e aktar mlar n da ard ndan 2006 y l sonunda yeni sigortal larla birlikte 385 bin 924 yaflam sigortal s na sahip oldu y l nda bu branfltaki prim üretimi 111 milyon 845 bin YTL olarak gerçekleflti ve yüzde 8,07 pazar pay yla sektör 4'üncülü ümüz devam etti. fiirketimiz önümüzdeki y l da Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yan s ra yaflam sigortac l nda yeni gelifltirdi i risk ürünleri ve ipote e dayal konut finansman sisteminin (mortgage) etkisiyle varl n büyüterek sürdürecektir. Koç Finansal Hizmetler flemsiyesine girerek önemli bir de iflim yaflad m z 2005 y l n n ard ndan, 2006 bu kez sektörümüzde önemli de iflimlere tan k oldu umuz bir y l oldu. Geçti imiz y l içinde bankac l ktaki geliflmeye paralel olarak sektörümüz tamam yabanc kökenli yeni oyuncularla birlikte güçlenirken, biz de bugüne kadar sürdürdü ümüz öncü ve lider rolümüzü Koç Finansal Hizmetler'in sahipli inde pekifltirerek devam ettirdik. fiirketimiz Koç Toplulu u ile UniCredit'in oluflturdu u çok uluslu yap n n sa lad avantajlar, önümüzdeki dönemde de rekabetteki yerini güçlendirmek için de erlendirecektir. Önümüzdeki dönemde, yenilikçili in ve sürdürülebilir büyümenin yan s ra müflteri memnuniyeti ve sözleflme süreklili inde de sektörde öncü bir rol üstlenecektir. Bu f rsatta bize duydu u güven ve verdi i destek için müflterilerimize, emekleri nedeniyle çal flma arkadafllar m za teflekkürü bir borç bilir, sayg lar m sunar m. S. Kemal KAYA Yönetim Kurulu Baflkan 6 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

8 Message of Chairman The steps taken in the last five years to ensure permanent economic stability have also proved effective in The positive progress achieved despite occasional fluctuations was the key factor for the development of our company as well. The Private Pension System (PPS) closed 2006 parallel to economic developments and in line with our projections. Both our sector and our company continued growing. The number of participants of our company, which continues to count among the key players of the sector, reached 173,620, the number of contracts reached 184,958 and the fund size reached YTL 480,628,000 at the end of last year. The figures attained in the Private Pension System in addition to those attained in our company were also an indicator of the healthy development of the system. According to data provided by the Pension Monitoring Center at the end of 2006, which also marked the end of the system's 3rd year, the total number of users reached 1,073,650 and the number of contracts reached 1,141,428. The fund size of the sector amounted to YTL 2,820,105,000. The market share of our company realised as 16.38% of the number of contracts and 17.04% of the size of funds. In the field of life insurance, our company, which had ranked 4th in the sector in 2005, reached 385,924 policy holders at the end of 2006, following the transfer of saving life insurances to the PPS, including those who were newly insured. The premium generation in this area accrued as YTL 111,845,000 and we retained the 4th rank with a market share of 8.07% in the sector in Our company will be maintaining its presence by growing further with the new risk products it has developed in the life insurance area in addition to the Private Pension System and with the effect of the mortgage system in the coming year as well. After 2005, when we had experienced significant changes by being included under the roof of Koç Financial Services, 2006 was a year when we witnessed important developments in our sector. In the year we left behind, in line with the developments in banking, our sector also strengthened by welcoming new players, all of foreign origin, and we maintained our longheld role of innovativeness and leadership by consolidating it under the ownership of Koç Financial Services. Our company will also make use of the advantages brought by the multinational structure formed by the Koç Group and UniCredit in order to reinforce its position within the competition in the forthcoming period. We will assume a leading role in the sector with regard to customer satisfaction and contractual continuity as well as innovativeness and sustainable growth in the period ahead. I hereby would like to thank and show my respect to our customers for their confidence and support and to my colleagues for their efforts. S. Kemal KAYA Chairman of the Board of Directors Message of Chairman 7

9 Genel Müdür ün Mesaj Faaliyette bulundu umuz Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki geliflme 2006 y l nda da devam etti. Sistem 3. y l n tamamlarken ulafl lan 1 milyon kifliyi aflk n kat l mc say s, kifliye ve aileye yönelik di er bir finans ürünü olan özel sa l k sigortalar ile karfl laflt r ld nda baflar l d r. Ülkemizde 20 y ld r sat fl sürdürülen özel sa l k sigortas nda poliçe sahibi say s poliçe kapsam ndaki efl ve çocuklar da dahil 974 bindir. Durumu fonlar aç s ndan da de erlendirdi imizde büyümenin kartopu etkisiyle devam etti ini gözlemekteyiz y l sonunda 2,3 milyar YTL fon büyüklü ü hedeflenirken, daha A ustos ay nda bu hedefin afl ld görülmektedir. Geliflmeler çerçevesinde biz de flirket olarak sistemdeki önemli varl m z sürdürdük. Geçti imiz y l flirketimizde müflteri memnuniyeti, çal flanlar m z n e itimi ve toplumsal sorumluluk alan nda da çeflitli çal flmalar gerçeklefltirdik. Öncelikle büyüyen sözleflme say m z ve müflterilerle iliflkimizin uzun süreli oldu u göz önüne al nd nda müflteri yönetiminin önemi bir kez daha ortaya ç kmaktad r. Bu amaçla müflteri yönetimimizin kalitesini, uluslararas ba ms z bir kurulufl olan BSI taraf ndan yaz lan CMSAS 86:2000'i Türkiye'de alan ilk flirket olarak belgelendirdik. Bo aziçi Üniversitesi Yaflamboyu E itim Merkezi (BÜYEM) iflbirli i ve Watson Wyatt' n deste iyle kurulan sektörümüzün ilk Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi'nde sat fl ekiplerinin yan s ra idari kadrolar m z da e itim almaya bafllad. Bu, çal flanlar m z n kariyer ve kiflisel geliflimine verdi imiz önemin kan tlar ndan biridir. Toplumsal duyarl l yüksek flirket olma çabam z n en belirgin göstergesi sosyal sorumluluk projelerimizdir. TEMA ortakl ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin deste iyle 2003'te bafllatt m z Safran projesini Aral k 2006'da tamamlad k. Projenin yaratt ilgi çerçevesinde bugün Safranbolu'da bir destek program ile fianl urfa'da iki yeni proje bafllat ld. Bir baflka çal flmam z ise fiubat 2006'da faaliyete bafllayan Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+)'d r. Ülkemizin yak n gelece inde karfl m za ç kacak yafll nüfus konusuna bugünden dikkat çekmeyi amaçlayan merkezin çal flmalar n önümüzdeki y l kamuoyuyla paylaflaca z. Son olarak Uluslararas Sualt Arkeolojisi Enstitüsü (INA) ortakl ve Türkiye Sualt Arkeolojisi Vakf 'n n (TINA) katk lar yla 550 Türk denizcisinin ve onlara yard m eden Japon bal kç lar n an s n canland rmak amac yla önemli bir projeye imza att k. Ertu rul F rkateyni: Japonya'da bir Türk gemisi isimli projemiz çerçevesinde, 1890 y l nda Japonya'da sulara gömülen Ertu rul F rkateyni'nin kal nt lar n n tespiti ve su üstünü ç kar lmas, daha da önemlisi tarih bilincinin genç kuflaklara aktar lmas amaçlan yor. 8 Genel Müdür ün Mesaj

10 Yap Kredi Emeklilik olarak vizyonumuz, sektörüne geliflim ve de iflimle öncülük eden, yaratt fonlarla ülke ekonomisine katk da bulunan, Türk finans piyasas n n önde gelen oyuncular ndan biri olmakt r. Bir di er hedefimiz ise hizmetlerimizi daha da ileri götürmek ve müflterilerimize emekliliklerine uzanan yolda hem rehberlik etmek, hem de karfl laflabilecekleri risklere karfl güvence sa lamakt r. Amac m z 2007'de de toplumumuzun gelece e dair planlar n güvence alt na almak ve finansal aç dan kendi ayaklar üzerinde durabilecek bir nesil yaratmakt r. Sayg lar mla, Doç. Dr. S. Giray VEL O LU Genel Müdür Genel Müdür ün Mesaj 9

11 Message of General Manager The development in the Private Pension System, within which we operate also continued in More than one million participants were achieved as the system completed its third year; this is a successful growth when compared with private health insurance which is another financial product intended for individuals and families. The number of policy owners of private health insurance, which has been sold in our country for twenty years, is 974,000 including spouses and children covered by the insurance. As we assess the situation in terms of funds, we observe that the growth has been achieved with a snowball effect. While a fund size of YTL 2.3 billion had been aimed for at the end of 2006, this target had already been exceeded in August. As a company we also maintained our remarkable presence in the system. Last year we also realized various activities about customer satisfaction, employee training and in the field of social responsibility. First of all, the importance of customer management was highlighted once again considering the increasing number of our contracts and our longterm customer relations. In order to achieve this aim, we certified our customer management quality by being the first company in Turkey to obtain CMSAS 86:2000 issued by the BSI, an international independent organisation. Our administrative staff members as well as our sales teams started to be trained in the first Private Pension and Insurance Academy of the sector, founded with the cooperation of the Lifelong Learning Centre of Bo aziçi University (BUYEM) and the support of Watson Wyatt. This is a solid proof of the importance we attach to the careers and selfdevelopment of our employees. Our social responsibility project is the key indicator of our efforts to become a company with a high level of social sensibility. We completed the Saffron Project, which we had initiated in 2003 with the partnership of TEMA (the Turkish Foundation for the Fight Against Erosion) and the support of the Faculty of Agriculture of Harran University in December Thanks to the interest the project aroused, a support programme was started in Safranbolu and two new projects are underway in fianl urfa today. Another activity of ours is the Old Age Research Center (65+), which was commissioned in February Next year we will publicise the activities of the center aimed at drawing attention to the elderly population issue awaiting our country in the near future. Lastly, we implemented a significant project for reviving the memory of 550 Turkish mariners and the Japanese fishermen who helped them, with the partnership of the International Institute of Nautical Archaeology (INA) and the contribution of the Turkish Institute of Nautical Archaeology (TINA). The project Ertu rul Frigate: A Turkish Ship in Japan aims to locate and recover the wreckage of the Ertugrul Frigate, which sank in Japanese waters in 1890, and more importantly to provide younger generations with historical awareness. 10 Message of General Manager

12 As Yap Kredi Emeklilik, our vision is to be one of the leading players in the Turkish finance market, which pioneers the sector with its development and evolution and contributes to the Turkish economy by the funds it creates. Another objective of our company is to spread our services further and guide our customers on the road to retirement and provide them with assurance against the risks that they might be confronted with. Moreover, we aim to secure the plans of our society for the future and create a generation that is financially capable of standing on its own feet in Yours respectfully, S. Giray VEL O LU, Ph.D. General Manager Message of General Manager 11

13 fiirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Geliflmeler Ülkemizde gönüllülük esas na dayanan ve sosyal güvenlik sisteminin tamamlay c s olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 27 Ekim 2003'te ilk emeklilik planlar n n sat fl yla bafllad ve bu süre içerisinde oldukça h zl bir geliflim gösterdi. Sadece 3 y l gibi k sa sürede kat l mc say s (1) 1 milyon kifliyi aflarak 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 1 milyon 73 bin 650'ye ulaflt. Fonlardaki büyüme de kartopu etkisiyle devam etti ve y lsonu itibariyle fon tutar YTL oldu. (2) Bu 3 y ll k süreç içinde flirketimiz de sektördeki öncü rolünü yeni kilometre tafllar n geride b rakarak sürdürdü. Sistemde 50 bin sözleflme say s na, ard ndan sistemin ikinci y l nda 100 bin sözleflme say s na ve 100 milyon YTL fon büyüklü üne ulaflan ilk flirket oldu. En yüksek sözleflme say s ve fon büyüklü üne ulaflan ilk flirket olma özelli ini 2006'da da devam ettirdi. Son olarak Haziran (3) 2006'da 150 bin sözleflme say s ve 300 milyon YTL fon büyüklü ünü aflan ilk emeklilik flirketi oldu y l sonunda da flirketimizdeki kat l mc say s 173 bin 620, sözleflme say s 184 bin 958 ve fon büyüklü ü de YTL olarak gerçekleflti. fiirket olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'nde bugüne kadar oldu u gibi önümüzdeki dönemde de hem sözleflme say s nda, hem de fon büyüklü ünde önemli varl m z sürdürece imize inan yoruz. Kat l mc lar n Fon Tercihleri Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki kat l mc lar n fon tercihleri incelendi inde bugün itibariyle BES'teki fon büyüklü ünün yaklafl k yüzde 65'inin devlet iç borçlanma senetlerine yat r m yapan kamu borçlanma araçlar ve likitkamu emeklilik yat r m fonlar ndan olufltu u görülmektedir. Devlet iç borçlanma senetlerine yat r m yapan esnek ve dengeli fonlar ile Eurobondlar'a yat r m yapan kamu d fl borçlanma araçlar fonlar da eklendi inde bu oran yüzde 8085'e ulaflmaktad r. Bu sonuçlar çerçevesinde sistem kat l mc lar n n bugüne kadar olan yat r m tercihlerinin sabit getirili menkul k ymetler yönünde oldu u söylenebilir. (4) Di er ülkelere bak ld nda, yat r m tercihlerinde farkl l klar görülmektedir. ngiltere ve ABD gibi ülkelerde tahvilbono yan nda hisse senedi yat r mlar n n da tercih edildi i görülürken, örne in Japonya'da tahvilbono a rl kl bir yat r m tercihi oldu u gözlenmektedir. Ayr ca, 2006 y l yurtd fl hisse senedi piyasalar aç s ndan iyi geçmesine ra men, uzun dönemde hisse senetlerinde yaflanan performans düflüklükleri, di er ülkelerde, özellikle faiz garantisi bulunan emeklilik sistemlerinde tahvil bono yat r mlar n artt rm flt r. (1) (2) (3) 150 bin 908 (19 Haziran 2006 tarihi itibariyle (4) YTL (19 Haziran 2006 tarihi itibariyle 12 fiirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Geliflmeler

14 Birikimli Hayat Sigortalar ndan Aktar mlar Tamamland 27 Ekim 2003 tarihinden önce yürürlük kazanm fl ve iptal olmam fl birikimli hayat poliçeleri 7 Ekim 2006 tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktar m hakk na sahipti. Aktar mla, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden önce emeklilik birikimi yapmak amac yla birikimli hayat sigortas ürünü alan kiflilere, herhangi bir hak kayb na u ramadan BES'e geçme imkan tan nmaktayd. Bu süre dolmadan önce aktar mdan yararlanabilecek müflteri grubuna aktar m tavsiye tablolar arac l yla detayl bilgilendirme yap larak en do ru karar alabilmeleri konusunda yard mc olunmaya çal fl ld. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 31 Aral k 2006 tarihli verilerine göre birikimli hayat sigortalar ndan BES'e aktar m tutar 597 milyon 108 bin 355 YTL'dir. Aktar m n tamamlanmas bireysel emeklilik pazar nda önemli bir de iflikli e neden olmam flt r. Do al olarak geçmiflteki baflar l çal flmalar nedeniyle önemli bir hayat sigortas portföyüne sahip olan flirketimiz, yüksek miktarda aktar m gerçeklefltirmifltir. EGM'nin 9 Ekim 2006 tarihli verileri dikkate al nd nda flirketimizde sözleflmeleri yürürlükte olan 32 bin 383 birikimli hayat sigortas kat l mc s ile 142 milyon 258 bin 75 YTL tutar nda aktar m gerçekleflmifltir. Hayat Sigortalar nda Son Durum Hayat sigortalar nda sektördeki toplam müflteri say s 7 milyon 429 bin 487, flirketimizdeki hayat sigortal say s ise 385 bin 924'tür. fiirketimizde 2006 y l nda hayat sigortas prim üretimi YTL olmufltur. Sektördeki prim üretimi ise YTL'dir. Hayat sigortas nda flirketimizin 2006 y l matematik karfl l klar YTL'dir. Aktar mla birlikte küçülen hayat sigortas portföyü yeni gelifltirilen risk ürünleriyle büyütülmektedir. Pazara Yabanc lgisi Bankac l k alan nda yaflanan de iflimin bir benzeri sigorta sektörü ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yaflanmaktad r y l nda sat n alma ve birleflme yoluyla pek çok yabanc sermayeli kurulufl Türk finans sektörüne kat lm flt r. Bankac l k ve sigorta sektöründeki bu de iflimden emeklilik flirketleri de pay n alm flt r. Bugün faaliyet bafllang c olan 27 Ekim 2003'le k yaslad nda birçok emeklilik flirketinde yabanc sermaye pay oldu u görülmektedir. Bu da pazardaki potansiyelin baflta yabanc sermaye taraf ndan olmak üzere izlendi ini ve talep oldu unu göstermektedir. Bireysel emeklilik sektörü yeni oyuncularla güçlenirken, Yap Kredi Emeklilik olarak bugüne kadar sürdürdü ümüz öncü ve lider rolümüz, Koç Toplulu uunicredit'in oluflturdu u Koç Finansal Hizmetler'in sahipli inde daha da güçlenmektedir. fiirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Geliflmeler 13

15 Sistemde Sözleflmelerin Süreklili i Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 3 y lda ulaflt baflar halk m z n sisteme güvenin en önemli göstergesidir. Ancak, daha yolun bafl nda ve geliflmekte olan bir sektör oldu u da görmezden gelinemez. fiirket olarak sisteme yönelik çal flmalarda önemle üzerinde durdu umuz nokta sistemin ve ürünlerin do ru anlat lmas, kiflilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun, do ru ürünlerin sunulmas ve gerçekçi bir beklenti oluflmas d r. Her fleyden önemlisi uzun dönemli düflünülmesi, birikimlerin uzun vadeli yap lmas ve emeklilik yat r m fonlar seçilirken fonun k sa vadede ne getirece i de il, uzun vadedeki performans n n düflünülmesidir. Süreklilik konusunu, tüm süreçlerini gözden geçirecek kadar önemseyen flirketimiz geçti imiz y l flirket yöneticilerinden oluflturdu u bir komiteyle kat l mc lara yönelik, sözleflmelerin süreklili ini teflvik edici çal flmalar yürütmektedir. Müflteri Yönetimi Kalitesi Belgelendi Giderek büyüyen sözleflme say s ile müflterilerle iliflkilerin uzun süreli oldu u göz önüne al nd nda sektörde müflteri yönetiminin önemi bir kez daha ortaya ç kmaktad r. Bu amaçla geçen dönem flirketimiz müflteri hizmetleri politikas ve hedefleri gözden geçirilirken uluslararas ba ms z bir kurulufl taraf ndan akredite olmak da planlar m z aras na konulmufltu. Yap Kredi Emeklilik, bu çal flma kapsam nda uluslararas ba ms z bir kurulufl olan BSI taraf ndan verilen ve müflteri hizmetleri yönetiminde ISO 9000 benzeri bir belge olan CMSAS 86:2000'i alan ilk Türk flirketi oldu. Bu uygulama organizasyonlara müflteri memnuniyetini sa lamalar, performanslar n gelifltirmeleri ve flikayetleri en iyi flekilde ele almalar amac yla etkin bir müflteri yönetimi sistemini nas l uygulayabilecekleri hakk nda yol gösteren bir rehberdir. Önümüzdeki Y l Kârl l k Beklentisi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet gösteren bir flirketin bafllang ç maliyetleri ve tan t m giderlerinin yüksekli i nedeniyle 5 ile 8 y ldan önce kâra geçmesi beklenmemektedir. fiirketimiz de, emeklilik flirketine dönüflürken Hazine Müsteflarl 'na sundu u Yap labilirlik Raporu'nda, dünyan n her yerinde oldu u gibi altyap harcamalar ve elde etme maliyetleri nedeniyle 4'üncü y l n sonunda kâra geçece ini belirtmifl, fizibilite raporundaki tüm çal flmalar da bu kapsamda haz rlam flt r y l nda yap lan fizibilite Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 2002'de bafllamas n öngörürken, flirketlerin haz rl klar ve sistemin baflar s nda temel etkenlerden olan mevzuat n haz rlanmas nda gösterilen titizlik nedeniyle 2003 y l sonunda bafllamas (özellikle mevcut hayat portföyü aç s ndan), grup emeklilik planlar n n bireysel planlara göre biraz daha yavafl geliflmesi ve Yap Kredi grubunun sahip de iflikli i gibi etkilere ra men iyi bir haz rl k dönemi ve Yap Kredi markas n n gücü ile baflar l geçen üç y l dolmufl bulunmaktad r. fiirketimiz 2006 y l n da beklendi i gibi zararla kapatm flt r. Ancak hem hayat sigortac l, hem de bireysel emeklilik branfl nda faaliyet gösteren bir flirket olarak hayat branfl n n da katk lar yla önümüzdeki y l kâra geçmeyi beklemekteyiz. 14 fiirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Geliflmeler

16 Developments in Our Company and within the Sector The Private Pension System (PPS), based on a voluntary system and launched as a complement to the social security system in our country, started with the sales of the first pension plans on October 27, 2003 and since then developed quite rapidly. Within the relatively short period of three years, the number of participants exceeded one million and reached 1,073,650 by December (1) 31, The increase in funds continued to have a snowball effect and the amount of funds (2) accrued to YTL 2,820,105,000 by the year end. Our company maintained its leading role in the sector by leaving new milestones behind during that threeyear period. We were the first company to reach 50,000 contracts in the system and 100,000 contracts and a fund size of YTL 100,000,000 in the second year. In 2006, we also retained the title of having the largest number of contracts and the largest fund size. Finally, our (3) company was the first pension company to exceed 150,000 contracts and a fund size of YTL (4) 300,000, in June The number of our participants reached 173,620, the number of contracts reached 184,958 and the fund size accrued to YTL 480,628,351 at the end of We believe that our company will maintain its remarkable presence in terms of both number of contracts and fund size in the Private Pension System in the forthcoming period, the same way as it has up to now. Fund choices of participants When the fund choices of participants in the Private Pension System are observed, it is noted that about 65% of the fund size in the PPS consists of government debt instruments invested in government securities and liquid government debt instruments pension funds today. The ratio reaches 8085% as managed and balanced funds investing in government securities and public foreign borrowing instrument funds investing in Eurobonds are included. In the light of these results, it could be said that the investment choices of system participants have so far been inclined towards securities with fixed yield rates. Investment choices vary as far as other countries are concerned. It is seen that stock investments are also preferred in addition to bills and bonds in countries such as the United Kingdom and the United States of America, whereas i.e. in Japan the investment choice is mainly based on bills and bonds. On the other hand, in other countries, the poor performance of stocks in the long term boosted investment in bills and bonds in pension systems particularly in those with interest guarantees, despite the fact that 2006 was favourable in terms of foreign stock markets. (1) (2) (3) 150,908 ( as of 19 June 2006) (4) YTL 308,027,268 ( as of 19 June 2006) Developments In Our Company and Within The Sector 15

17 Transfers from Saving Life Insurance Policies Were Completed The saving life insurance policies that became effective before October 27, 2003 and were not cancelled had had the privilege of being transferred to the Private Pension System by October 7, The transfer intended to provide those who had purchased saving policies prior to the introduction of the Private Pension System to have pension accumulations with the opportunity of transferring the accumulations to the PPS without being deprived of any rights. The customer group who were entitled to benefit from the transfer before the expiration of the period was informed about the transfer in detail with transfer recommendation charts and was offered help in making the right decision. The amount of transfer of accumulations in life insurances to the PPS is YTL 597,108,355 according to the Pension Monitoring Centre (EGM) data of December 31, The completion of the transfers did not cause a significant change in the private pension market. Our company, which had a remarkable life insurance portfolio, thanks to its successful activities carried out in the past, naturally executed a high volume of transfer. According to the EGM data of December 9, 2006, our company executed a transfer of YTL 142,258,075 with 32,383 policy holders whose contracts were in force. The Final Situation In Life Insurance The total number of customers in the life insurance sector is 7,487,000 and the number of persons with life insurance in our company is 385,924. The premium generation in life insurance was YTL 111,844,869 in As for the premium generation in the sector, it amounts to YTL 1,385,926,144. The life insurance figures of our company stand at YTL 518,593,437 for The life insurance portfolio that shrank because of transfers is growing with recently developed risk products. The Interest Of Foreigners In The Market A change similar to that experienced in the field of banking has also been experienced in the insurance sector and the Private Pension System. Many foreign capital companies entered the Turkish finance sector through acquisitions and mergers in Pension companies were also affected from such changes in the banking and insurance sector. Today, foreign capital holds shares in many pension companies, which was not the case when this activity started on October 27, This indicates that the market potential is primarily monitored and demanded by the foreign capital. While the private pension sector gains strength with new players, the longheld innovative and leader role of Yap Kredi Emeklilik is consolidated further under the ownership of Koç Financial Services formed by the Koç GroupUniCredit. 16 Developments In Our Company and Within The Sector

18 Persistency Of Contracts In The System The success achieved by the Private Pension System in three years is the primary indicator of our people's trust in the system. However, it should not be ignored that it is a new and developing sector. During our works regarding the system, the company emphasized strongly the following points; accurate description of the system and the products, providing the exact products suitable for the needs and expectations of people and creating realistic expectations. The essential point is thinking on a long term basis, arranging accumulations in the long term and considering the long term yield of the fund while choosing mutual pension funds rather than short term benefits. Our company values persistency to the extent that that it reviewed all its processes and conducts activities for participants to encourage the persistency of contracts with a committee formed last year consisting of company executives. Our Customer Management Quality Is Certified When the increasing number of contracts and the longterm customer relations are considered, customer management once again deserves the top agenda in the sector. To this end, we had planned to be accredited by an international independent organisation while reviewing the customer services policy and company targets in the last period. Within this framework, Yap Kredi Emeklilik became the first Turkish company to obtain CMSAS86:2000, which is a certificate similar to ISO 9000 in customer services, issued by the BSI, an international independent organisation. This application provides guidance for organisations about how to implement an effective customer management system in ensuring customer satisfaction, performance improvement and complaints handling in the best way possible. Profit Expectations For The Next Year It is not expected for a company functioning in the Private Pension System to start making profit before between five to eight years because of the startup costs and promotional expenses. Our company also stated in the Feasibility Report submitted to the Undersecretariat of Treasury at the stage of conversion into a pension company that it would start making profit at the end of the fourth year because of its infrastructural expenses and ownership costs just as it would be the case anywhere in the world and prepared the feasibility report within this scope. The feasibility study conducted in 2002 had presupposed that the Private Pension System would commence in However, due to the long preparations of the companies and the meticulous approach for formulating the legislation, which stands as one of the key factors for the success of the system, the system was initiated at the end of 2003 (especially for the existing life portfolio). Furthermore, despite the fact that group pension plans grew a bit slower than private pension plans and Yap Kredi's ownership structure has changed, our company completed a successful period of three years thanks to a fruitful preparation period and the strength of Yap Kredi brand. Our company ended up with a loss in 2006 as had already been foreseen. Nevertheless, as a company functioning in the areas of both life insurance and private pensions, next year we expect to make a profit with the contribution of life insurance business. Developments In Our Company and Within The Sector 17

19 Sosyal Güvenlik, Mortgage ve Beklentiler Ülkemizde Ocak 2007 de uygulamaya girmesi beklenen Sosyal Güvenlik Reformu birçok hükümetin ortak çabas yla sonuçlanm flt r ve mevcut hükümet bu reformu yasalaflt rarak konuya önem verdi ini göstermifltir. Ancak Meclis'teki yasalaflman n ard ndan Cumhurbaflkan ve Anayasa Mahkemesi kapsam nda yaflanan süreç sonucunda kanunun uygulanmas ertelenmifltir. Yasan n seçimin ard ndan yeni kurulacak hükümet taraf ndan uygulamaya sokulmas beklenmektedir y l bafl nda yasalaflmas beklenen Mortgage Kanunu'nun ise sektörümüzün geliflimine katk sa layaca aç kt r. Yasalaflmas yla birlikte kredi hayat sigortalar na olumlu etkisi beklenmektedir. Yasa De ifliklikleri Gündemde Bireysel Emeklilik Sistemi dünya deneyimlerinden ve Türkiye'de çok iyi çal flan fon altyap s ndan yararlan larak kurulmufltur. Teknolojinin olanaklar ndan faydalanan, son derece sa lam ve fleffaf bir sistemdir. Bu altyap yla kat l mc lar n çal flma yaflamlar boyunca do ru planlama ve do ru strateji ile vergi avantajlar ndan yararlanarak tasarruf etmeleri, bu tasarruflar n izlemeleri ve yönetmeleri sa lanmaktad r. Bunlar mümkün k lan BES'in, mevcutta zaten çok iyi olan yasal altyap s n daha da iyi duruma getirecek yeni kanun de ifliklikleri Meclis gündeminde bulunmaktad r. Bireysel Emeklilik Sistemi'yle ilgili gündemdeki maddeler flöyle s ralanabilir: EGM'nin mevzuatsal konumuna iliflkin düzenleme yap lmas Grup emeklilik planlar nda hak etme kriteri (vesting) esaslar na iliflkin düzenleme yap lmas Bireysel emeklilik hesaplar n n ayl k ödeme tutar n n asgari ücrete kadar olan k sm n n haczedilmemesi/rehnedilmemesi. flveren hesaplar, vak f ve sand klardaki hesaplar n BES'e aktar labilmesi. Önümüzdeki aylarda uygulamay kolaylaflt ran bu düzenlemelerin gerçekleflmesiyle sektörün geliflimin h zlanarak artmas n bekliyoruz. 18 Sosyal Güvenlik, Mortgage ve Beklentiler

20 Social Security, Mortgage and Expectations Social Security Reform, which is expected to commence in our country in January 2007, was finalised by the joint efforts of many governments, and the current government proved the importance it attaches to the reform by legalising it. However, following the adoption of the reform in the Parliament the implementation of the law was postponed as a result of a process in the scope of the President of the Republic and the Constitutional Court. It is expected that the law will be put into effect by the new government which takes office after the elections. It is also clear that the Mortgage Law, which is expected to be adopted in early 2007, will contribute to the development of our sector. It is estimated that the law will exert a positive influence on credit based life insurances following its adoption. Law Amendments On The Agenda The Private Pension System was built by benefiting from global experiences and the fund infrastructure that has worked very well in Turkey. It is a very robust and transparent system which utilizes technological means. The infrastructure ensures that participants save by following the right plans and strategies while benefiting from tax advantages and keep track of and manage their savings throughout their professional lives. New amendments that will further improve the legal infrastructure of the PPS are on the agenda of the Parliament. Items on the agenda relating to the Private Pension System are as follows: Making arrangements for the legislative status of the EGM (Pension Monitoring Centre) Making arrangements for the principles of vesting in group pension plans Not sequestrating / mortgaging the portion of the monthly payment amount up to the amount of the minimum wage of private pension accounts. Transferring employer accounts and trust and fund accounts transferable to the PPS. We expect that the sector's growth will accelerate following the materialization of these arrangements, which will facilitate the implementation. Social Security, Mortgage and Expectations 19

21 Sosyal Sorumluluk Safran Tar m Yay l yor TEMA ortakl ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin deste iyle Ekim 2003'te bafllat lan Safran Bitkisinin Gen Kaynaklar n n Korunmas ve Ülkemizde Tar m n n Yeniden Yayg nlaflt r lmas projesi 3. y l n sonunda, 4. ekim döneminin pefli s ra Aral k 2006'da tamamland. Safran projesi bafllat l rken en önemli amaçlardan biri proje isminde de belirtildi i gibi unutulmakta olan gen kayna n n korunmas ve tar m n n yeniden yayg nlaflt r lmas yd. Proje süresinin sonunda, özellikle bas nda yer alan haberlerin ard ndan safran tar m birçok kesimin ilgisini çekti. Bugün projenin gerçekleflti i Harran Ovas, Kuruyer köyü, Çütlük mezras n n yan s ra fianl urfa'da biri Avrupa Birli i destekli iki ekim projesi için çal flmalar yürütülmektedir. Safran projesinin gerçeklefltirilmesinde büyük eme i olan Harran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tahir Polat, fianl urfa'daki bu projelere dan flmanl k vermektedir. 19. yüzy la kadar Anadolu'nun birçok yöresinin yan s ra fianl urfa civar nda da yap lan safran ekimi, son y llarda sadece Safranbolu'da çok dar bir alanda sürdürülüyordu. Safran projesinin bir di er önemli katk s da Safran'dan ad n alan Safranbolu ve Karabük'te de yaratt yank d r. Karabük l Tar m ve Safranbolu lçe Tar m Müdürlükleri taraf ndan haz rlanan bir projeyle bölgede safran tar m n n yeniden canland r lmas hedeflenmektedir. Proje kapsam nda safran tar m gerçeklefltirecek çiftçilere birçok destek sa lanmaktad r. Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+) Türkiye'de yafll lar n mevcut durumlar n özellikle sosyal boyutu ile ortaya koymak, gelecekte karfl lafl labilecek sorunlar belirlemek ve önlem al nmas na yard mc olmak amac yla Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+) 2006 y l n n fiubat ay nda kuruldu. Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+); yafll l kla ilgili konular n sosyal taraflar n Türkiye kamuoyunun gündemine getirmeyi ve henüz Türkiye gündeminde öncelikli yer almayan yafll ve yafllanmakta olan nüfus konusunda kamuoyunda bir platform oluflturmay hedefleyen ve bunun gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan bir merkezdir. Merkezin amac, henüz nüfus dengeleri de iflmeden Türkiye'de yafll ve yafllanan nüfusun hayat n içine girmesi ve yaflam kalitesinin artmas için mevcut yaflam koflullar n n sosyal boyutunu ortaya koymakt r. Dünya deneyimlerinden faydalanarak bu koflullar n iyilefltirmesi için yard m ve rehberlik amac yla araflt rma yapmak/yap lmas n sa lamak ve konuyu kamuoyunun gündemine tafl makt r. Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+), 4 temel bafll kta araflt rmalar yapmakta ve çal flmalar n sürdürmektedir: 20 Sosyal Sorumluluk

22 Toplumsal de iflimin, çekirdek aile, çal flan kad n, flehir yaflam gibi modern yaflam n dinamiklerinin yafll lar üzerindeki etkileri. Yafll l lar grubunun art k tüm sektörlerde ve kamuda ilerleyen segment anlay fl yla ayr olarak ele al n p bunu besleyecek verilerin oluflturulmas. Bu kapsamda hizmet ve ürün sa lay c lar yönlendirmek amac yla veri toplanmas. Yafll l n toplum taraf ndan ve bizzat kendileri taraf ndan alg lan fl n n de ifltirilmesi (elden ayaktan düflmüfl, al ngan, özgür, bilge, asabi, yaln z, ac çeken vb gibi örneklerin yerine olumlu örneklerin öne ç kart lmas ) Mutlu yafll l k için gerekli olan koflullar n neler oldu unun tespiti. Merkez bu ilkeler kapsam nda Türkiye'de ve dünyada yafll l kta sosyal yaflam ve aktif yafllanma konusunda yap lm fl olan araflt rmalar araflt rd, inceledi ve literatür oluflturdu. Yafll l n alg lan fl, Türkiye'de yafll lar n sorunlar üzerine araflt rma flirketi GfK'ya kalitatif ve kantitatif araflt rma yapt rd. nternet üzerinden herkesin ulaflabilece i ve üye olabilece i, yafll lara yönelik araflt rmalar ve konular içeren isimli bir portal haz rlad. Ertu rul F rkateyni: Japonya da Bir Türk Gemisi Geçti imiz y l ayr ca Uluslararas Sualt Arkeoloji Enstitüsü (INA) ortakl ve Türkiye Sualt Arkeolojisi Vakf 'n n (TINA) katk lar yla 550 Türk denizcisinin ve onlara yard m eden Japon bal kç lar n an s n canland rmak amac yla önemli bir proje bafllat ld. 3 y l sürmesi öngörülen proje çerçevesinde 1890 y l nda Japonya'da sulara gömülen Ertu rul F rkateyni'nin kal nt lar n n tespiti ve su üstünü ç kar lmas, daha da önemlisi flehit olan 550 denizcinin an s n n hem Türkiye'de, hem de Japonya'da canland r lmas amaçlanmaktad r. Bu kapsamda ilk araflt rma çal flmalar ve dal fllar Türkiye'den ve dünyadan sualt arkeolojisinin en önemli isimlerinden oluflan bir ekip taraf ndan Ocak 2007'de Japonya'n n Kushimoto kentinde gerçeklefltirilecek. (www.ertugrul.jp) Sosyal Sorumluluk 21

23 Social Responsibility Saffron Agriculture Is Expanding The project Preservation of Gene Sources and Reviving Agriculture of Saffron Plant in Our Country, initiated by the partnership of TEMA (Turkish Foundation for Fight Against Erosion) and the support of the Faculty of Agriculture of Harran University in October 2003, was finalised in December 2006 at the end of its 3rd year and following the 4th cultivation period. One of the key purposes of the Saffron Project was to preserve the gene sources of the saffron plant that had been on the verge of being completely forgotten and once again to disseminate saffron agriculture as also mentioned in the title of the project. At the end of the term of the project, saffron agriculture attracted the attention of many groups, particularly following news in the media. Today, activities for two cultivation projects, one of them sponsored by the European Union, are conducted at the Çütlük site, Kuruyer Village, on the Harran Plain and in fianl urfa. Assoc. Prof. Dr. Tahir Polat of Harran University, who contributed enormously to the realization of the Saffron Project, acts as a consultant in the projects implemented in fianl urfa. Saffron, which had been cultivated in many regions in Anatolia, including fianl urfa until the 19th century, had been cultivated on a very limited scale in Safranbolu in recent years. Another significant contribution of the saffron project is the reverberation created by the project in Safranbolu, which derives its name from the saffron plant, and in Karabük. It is aimed at reviving saffron agriculture in the region by means of a project prepared by the Directorate of Agriculture of Karabük Province and Directorate of Agriculture of Safranbolu District. The farmers who shall cultivate saffron in the scope of the project have been provided with extensive support. Old Age Research Center (65+) In February 2006, the Old Age Research Center (65+) was founded to bring up the subject of existing status of old people in Turkey, in particular the social dimensions of the issue, to identify the problems that might be arise in the future and to assist with taking necessary precautions. The Old Age Research Center (65+) intends to put forward the social aspects of the issues related to old age on Turkey's agenda, to create a platform about the old and the ageing population that has not yet occupied a privileged position on Turkey's agenda and to exert efforts for the realisation of these aims. The purpose of the center is to determine the social realities of the existing conditions for the involvement of the old and the ageing population in everyday life and the improvement their life qualities before the population balances shift. The center also aims to conduct research and to ensure that research is conducted for assistance and guidance in improving those conditions by utilising global experience and to bring the issue to the attention of the public opinion. The Old Age Research Center (65+) conducts its research and activities under four main headings: 22 Social Responsibility

24 The effects of societal change and the dynamics of modern life such as the core family, working women and urban life on old people. Handling the elderly separately with advanced segment conception in all sectors and in the public and generating the data to feed that conception. Gathering data to guide service and product providers to this extent. Altering the perception of old age in society and by old people themselves (emphasizing positive examples instead of examples like disabled, irritable, independent, wise, lonely, suffering etc.) Determining the conditions required for spending the old age happily. The center has surveyed and examined the research conducted on social life and active ageing in Turkey and in the world and compiled literature in line with these principles. GfK Turkey, a research company, was commissioned to conduct qualitative and quantitative research on the perception of old age and the problems of old people in Turkey, to conduct. The center also prepared a portal comprising research and subjects intended for old people, which can be accessed by everyone and which everyone can become a member of via the Internet. Ertu rul Frigate: A Turkish Ship In Japan In addition, an important project was initiated to revive the memory of 550 Turkish mariners and the Japanese fishermen who helped them with the partnership of the International Institute of Nautical Archaeology (INA) and contributions of the Turkish Institute of Nautical Archaeology (TINA) last year. In the extent of the project which will last three years, it is aimed that the wreckage of the Ertu rul Frigate, which sank in Japanese waters in 1890, will be located and recovered, and, more importantly, the memory of the 550 mariners who were martyred will be revived both in Turkey and in Japan. A team comprised of the most celebrated figures in the field of nautical archaeology in Turkey and the world will perform the first explorations and dives in Kushimoto, Japan in January (www.ertugrul.jp) Social Responsibility 23

25 Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi Bo aziçi Üniversitesi Yaflamboyu E itim Merkezi (BÜYEM) iflbirli i ve dünyan n önde gelen dan flmanl k flirketlerinden Watson Wyatt' n deste iyle kurulan Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi'nde ilk ders zilinin ard ndan 1,5 y l geride b rak ld. Akademi'de bu süre zarf nda e itimlerin daha akademik, tan ml ve sistematik bir yap da verilmesi için gerekli altyap kuruldu ve e itimlerin bu çerçevede gerçekleflmesi sa land. E itimlerde, çal flanlar n görüflleri al narak geliflmeye aç k alanlar belirlendi, bu alanlar iyilefltirmek ve güçlü alanlar belirleyip daha da güçlendirmek yönündeki çal flmalar ise sürdürülüyor. Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi'nde 2006 y l içinde sat fl ekibi ve idari personel olmak üzere tüm çal flanlar n ald e itimler göz önünde bulunduruldu unda kifli bafl ortalama al nan e itim süresi 91 saati buldu. Akademi dahilinde 2006 y l içinde toplam 3 bin 121 saat e itim süresinde, tüm çal flanlar için toplam adam x saat e itim verildi. Ayr ca; Sat fl ve idari personel için unvan gruplar baz nda ö retim programlar haz rland. E itimler, görev tan mlar ndan yola ç k larak ve baz unvanlar için e itim ihtiyaç analizi çal flmalar yap larak, içerik ve kullan lan yöntemler aç s ndan çal flanlar n kiflisel ve mesleki geliflimlerini art racak flekilde planland. Her unvan için ayr ayr haz rlanan e itim plan n n duyurusu yap ld. Ders kodlama sistemi ve kredi sistemi tasarland. Baz unvanlar için projeler haz rland ve bu çal flmalar hayata geçirildi. 24 Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. faaliyet raporu 20 07 annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER Yönetim Kurulu'nun Mesajı Yönetim Kurulu 2007 Yılı Faaliyet Raporu 1. Faaliyet Konusu 2. Yönetim ve

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 06 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. ÇELEB HAVA SERV S A.fi. 2006 FAAL YET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. 2006 ANNUAL REPORT Ç NDEK LER Yönetim

Detaylı

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi.

FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002. TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU / ANNUAL REPORT 2002 TURCAS PETROL A.fi. V ZYON Hizmette 60 y l aflk n birikimle, ülkemizin ilk tercih edilen ve en sayg n akaryak t flirketi olaca z. VISION Building on more than 60 years

Detaylı

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY

{2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT {2009} PETK M B R SOCAR TURCAS GRUBU fi RKET D R PETK M IS A SOCAR TURCAS GROUP COMPANY 2009 PETK M FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER TABLE OF CONTENTS 002 Kurum Profili

Detaylı

President & CEO, GE International

President & CEO, GE International T ü r k i y e n i n g e l e c e i n d e k i yat r mlar n enerji ve altyap gereksinimleri b e l i r l e y e c e k. Energy and infrastructure requirements will drive Turkey s investments in the future. Baflkan

Detaylı

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003

Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 Faaliyet Raporu / Annual Report 2003 çindekiler / Contents Vizyon ve Misyon 01 K saca Tüprafl 02 Finansal Göstergeler 04 Operasyonel Göstergeler 05 Dünden Bugüne Tüprafl 06 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

Detaylı

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors

BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly. Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors çindekiler Contents 03 05 06 08 10 12 BKM A.fi. About BKM A.fi. Genel Kurul Gündemi Agenda of Annual General Assembly Yönetim Kurulu Mesaj Message from the Board of Directors Genel Müdür Mesaj Message

Detaylı

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU

TURCAS PETROL A.fi. FAAL YET RAPORU TURCAS PETROL A.fi. 05 FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT Ç NDEK LER CONTENTS Vizyon 01 K saca Turcas Petrol 03 Finansal Göstergeler 04 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj 06 Yönetim Kurulu 12 Yönetim 13 Sermaye

Detaylı

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan

YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu. The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu The Guest of Honor of YASED s 29th General Assembly was Ali Babacan 12 YASED in 29. Genel Kurulu nun Onur Konu u Ali Babacan oldu Adnan Nas: Ekonomide

Detaylı

faaliyet raporu annual report 2001

faaliyet raporu annual report 2001 faaliyet raporu annual report 2001 çindekiler Vizyon ve Misyon 01 Finansal Göstergeler 02 Sermaye Yap s ve Hisse Senedi fllemleri 03 K saca Petrol Ofisi 05 Yönetim in Mesaj 06 Yönetim Kurulu ve Denetim

Detaylı

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul

YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher fiaban Erdikler Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K:3 Befliktafl- stanbul 12 Türkiye bankac l k sektöründe iddial bir ülke Baflar benim için kiflisel

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. 20 04 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. // Çelebi Ground Handling Inc. // içindekiler // contents // 01 _Kurumsal Profil _Company Profile // 03 _ Sunufl _Introduction // 04 _ Misyon/Vizyon/De

Detaylı

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights

Ç NDEK LER CONTENTS. Grup Yap s Group Structure. fltiraklerimiz Our Subsidiaries. Finansal Göstergeler Financial Highlights Ç NDEK LER CONTENTS 2 4 6 8 13 18 24 26 29 30 32 34 35 35 36 39 40 44 Grup Yap s Group Structure Finansal Göstergeler Financial Highlights Operasyonel Göstergeler Operational Highlights Yönetim Kurulu

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT

BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT BOLU 2005 FAAL YET RAPORU 2005 ANNUAL REPORT TÜRKÇE ENGLISH 2005 ÇALIfiMA YILI YILLIK OLA AN GENEL KURULU Tarih: 10.03.2006 Saat: 11:00 Yer: Mengen Yolu Üzeri, Çaydurt Mevkii BOLU adresindeki fiirket merkezi

Detaylı

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc.

faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. 20 05 faaliyet raporu annual report Çelebi Hava Servisi A.fi. Çelebi Ground Handling Inc. Ç NDEK LER CONTENTS 01 Kurumsal Profil Company Profile 03 Sunufl Introduction 04 Misyon, Vizyon ve De erler Mission,

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 5-6 Genel Müdür

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED

YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu. zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED YASED in Yeni Baflkan zzet Karaca Oldu zzet Karaca elected as the new Chairman of YASED içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi

Detaylı

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion...

Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... our passion... Uçurmak bizim iflimiz, bizim tutkumuz... Helping others fly is our business, our passion... 2003 ÇELEB HAVA SERV S A.fi. FAALiYET RAPORU ÇELEB GROUND HANDLING INC. ANNUAL REPORT çindekiler Contents 02

Detaylı

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ

ERNST & YOUNG KASIM/NOVEMBER 2007. 2008 YILI BÜTÇES TBMM YE SUNULDU Mehmet KORKUSUZ ERNST & YOUNG www.ey.com www.vergidegundem.com KASIM/NOVEMBER 2007 2007 Ernst & Young All Rights Reserved. Ernst & Young is a registered trademark. stanbul Merkez Ofis Büyükdere Caddesi Beytem Plaza fiiflli

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success.

anniversary and ICVB on its 10th and wish them many more years of continued success. Turizm Gelifltirme ve E itim Vakf, turizm e itimi ve kongre turizmi alan nda yapt çal flmalarla Türk turizminin gelifltirilmesinde öncü ve örnek bir sivil toplum kurulufludur. Vak f bünyesinde oluflturulan

Detaylı

Göçte 50. y l 50th years at emigration

Göçte 50. y l 50th years at emigration Göçte 50. y l 50th years at emigration içindekiler ndex YASED Ad na mtiyaz Sahibi / Publisher zzet Karaca Barbaros Bulvar Morbasan Sokak Koza fl Merkezi B Blok K: 3 Befliktafl- stanbul kapak konusu /

Detaylı

Akıl yaşta değil. baştadır.

Akıl yaşta değil. baştadır. New Life Yaşam Sigorta A.Ş. Faaliyet Raporu / Annual Report 2007 Akıl yaşta değil baştadır. İçerik / Table Of Content Yönetim Kurulu Başkanı'ndan Mesaj Message from the Chairman New Life Yaşam Sigorta

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2013 FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT İÇİNDEKİLER TABLE OF CONTENTS Sunuş 5 Misyon, Vizyon ve Kurum Kültürü Değerlerimiz 6 Yıl İçinde Yapılan Sermaye Artırımları 7 Finansal Göstergeler 8 Yönetim Kurulu Başkanı

Detaylı

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar

YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010. Yaflar Duran Aytafl: IMO daki Gemi Geri Dönüflümü Çal flmalar YIL/YEAR:3 SAYI / ISSUE:18 MART-N SAN / March-April 2010 Hasan Naibo lu: fl Aleminde Durmak Ölmek Demektir If you stop you die in business world Fevzi flbilir: Yat r mc lar ÇED Raporu na Uygun Davranmal

Detaylı