YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT 2006"

Transkript

1 YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT YAPI KREDİ EMEKLİLİK A.Ş. FAALİYET RAPORU / ANNUAL REPORT

2 FAALİYET RAPORU 2006 ANNUAL REPORT

3 İçindekiler Table of Contents Olağan Genel Kurul Gündemi / Ordinary General Assembly Agenda Yönetim Kurulu / Board of Directors Üst Yönetim / Executive Management Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı / Message of Chairman Genel Müdür ün Mesajı / Message of General Manager Şirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Gelişmeler / Developments in Our Company and within the Sector Sosyal Güvenlik, Mortgage ve Beklentiler / Social Security, Mortgage and Expectations Sosyal Sorumluluk / Social Responsibility Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi / Private Pension and Insurance Academy Teknik Sonuçlar/ Technical Results Mali Sonuçlar / Financial Results Denetçi Raporu / Auditor s Report Bağımsız Denetim Raporu / Independent Auditor s Report Ayrıntılı Bilançolar / Balance Sheets Ayrıntılı Gelir Tabloları / Statements of Income Ayrıntılı Bilanço Dipnotları / Notes to The Balance Sheet Ayrıntılı Gelir Tablosu Dipnotları / Notes to The Statements of Income Yönetim / Management Adresler / Addresses İçindekiler Table of Contents

4 Yapı Kredi Emeklilik A.Ş Yılı Olağan Genel Kurul Gündemi GÜNDEM : 1. Açılış ve Başkanlık Divanı seçimi, yılı faaliyet ve hesapları hakkında Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporları ile dış denetim şirketi Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PwC) nin Bağımsız Dış Denetim Raporu özetinin okunması, müzakeresi; Yönetim Kurulu nun 2006 yılı bilançosu ve gelir tabloları ile ilgili önerisinin kabulü, değiştirilerek kabulu ve reddi, 3. Yönetim Kurulu üyelerinin ve denetçilerin, şirketin 2006 yılı faaliyetlerinden dolayı ibra edilmeleri, 4. Görev süresi dolmuş bulunan Yönetim Kurulu üyelerinin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri ve görev sürelerinin tayini, 5. Görev süresi dolmuş bulunan Denetçilerin tekrar seçilmeleri veya değiştirilmeleri, 6. Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeleri ile Denetçilerin aylık brüt ücretlerinin tespiti, 7. Yönetim Kurulu tarafından seçimi yapılan bağımsız denetleme kuruluşunun onaylanması, 8. Yönetim Kurulu üyelerine, şirket konusuna giren işleri, bizzat veya başkaları adına yapmaları ve bu nevi işleri yapan şirketlerde ortak olabilmeleri, diğer işlemleri yapabilmeleri hususunda Türk Ticaret Kanunu nun 334 ve 335. maddeleri çerçevesinde izin verilmesi, 9. Genel Kurul Toplantı tutanağının Başkanlık Divanı nca imzalanması ve bununla yetinilmesi hususunda yetki verilmesi, 10. Dilekler. Yapı Kredi Emeklilik A.Ş. Ordinary General Assembly Agenda in 2006 AGENDA : 1. Opening and formation of Council of Assembly, 2. Reading and discussion of the Annual Report and Auditor s Report and also the summary of Independent Auditor s Report of Başaran Nas S.M.M.M. A.Ş. (PwC) for the year Approval or approval after changes or nonapproval of the Board of Directors proposal regarding Balance Sheet and Income Statement for the year 2006, 3. Release of the responsibilities of the Board of Directors members and Auditors for the Company s activities during the year 2006, 4. Changes or reelection of the Board of Directors members, whose appointments have been terminated, and assignment of their appointment periods, 5. Changes or reelection of Auditors, whose appointments have been terminated, 6. Determination of the remuneration of the Board of Directors Chairperson and Members, and Auditors, 7. Authorization of the independent audit firm selected by the Board of Directors, 8. Giving permission to the members of the Board of Directors on the transactions contained in the articles 334 and 335 of Turkish Commercial Law, 9. Authorization of the Council to sign the minutes of the General Assembly meeting, 10. Petitions. Olağan Genel Kurul Gündemi Ordinary General Assembly Agenda 3

5 Yönetim Kurulu Board of Directors S. Kemal KAYA Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Federico GHIZZONI Carlo VIVALDI Dr. Rüşdü SARAÇOĞLU İbrahim Tamer HAŞİMOĞLU Doç. Dr. S. Giray VELİOĞLU Mehmet Erkan ÖZDEMİR Adil Giray ÖZTOPRAK Yönetim Kurulu Başkan Vekili / Deputy Chairman Üye / Member Üye / Member Üye / Member Üye ve Genel Müdür / Member and General Manager Denetçi / Auditor Denetçi / Auditor 4 Yönetim Kurulu Board Of Directors

6 Üst Yönetim Executive Management S. Kemal KAYA Yönetim Kurulu Başkanı / Chairman Doç. Dr. S. Giray VELİOĞLU Üye ve Genel Müdür / Member and General Manager Turgut POLAT Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Acenteler, Hukuk, İnsan Kaynakları, Sosyal Hizmetler Tied Agencies, Legal Affairs, Human Resources, Administrative Affairs Umur ÇULLU Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Bilgi Teknolojileri, Müşteri Hizmetleri, Sözleşme Kabul Information Technology, Customer Services, Underwriting Dr. S. Bülent ERİŞ Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Aktüerya, Araştırma ve Geliştirme, Eğitim, Pazarlama, Satış Destek Actuary, Research and Development, Training, Marketing, Sales Support Uğur TOZŞEKERLİ Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Bireysel Satış, Kurumsal Satış Retail Sales, Corporate Sales Taylan TÜRKÖLMEZ Genel Müdür Yardımcısı / Assistant General Manager Bütçe Planlama ve Kontrol, Fon Yönetimi, Mali İşler, Risk Yönetimi Budget Planning and Control, Treasury, Accounting, Risk Management Üst Yönetim Executive Management 5

7 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj Geçti imiz 5 y lda ekonomide kal c istikrar n sa lanmas yönünde at lan ad mlar, 2006 y l nda da etkisini sürdürdü. Zaman zaman yaflanan dalgalanmalara ra men yakalanan olumlu seyir, flirketimizin de geliflmesindeki ana etken oldu. Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 2006 y l n ekonomideki geliflmelerin paralelinde ve öngörülerimiz do rultusunda tamamlad. Hem sektörümüzdeki, hem de flirketimizdeki büyüme devam etti. Geçti imiz y l n sonunda, sektörün önemli oyuncular aras nda olmay sürdüren flirketimizin kat l mc say s 173 bin 620'ye, sözleflme say s 184 bin 958 adede, fon büyüklü ü de 480 milyon 628 bin YTL'ye ulaflt. fiirketimizdekinin yan s ra Bireysel Emeklilik Sistemi'nde ulafl lan büyüklükler de sistemin sa l kl gelifliminin göstergesi oldu. Emeklilik Gözetim Merkezi verilerine göre sistemin 3. y l n geride b rakt 2006 sonunda toplam kat l mc say s 1 milyon 73 bin 650'ye, sözleflme say s 1 milyon 141 bin 428 adede ulaflt. Sektörün fon büyüklü ü de 2 milyar 820 milyon 105 bin YTL oldu. fiirketimizin pazar pay, sözleflme say s nda yüzde 16,38 ve fon büyüklü ünde yüzde 17,04 olarak gerçekleflti. Yaflam sigortac l alan nda ise 2005 y l nda sektör 4'üncüsü olan flirketimiz, birikimli hayat sigortalar ndan BES'e aktar mlar n da ard ndan 2006 y l sonunda yeni sigortal larla birlikte 385 bin 924 yaflam sigortal s na sahip oldu y l nda bu branfltaki prim üretimi 111 milyon 845 bin YTL olarak gerçekleflti ve yüzde 8,07 pazar pay yla sektör 4'üncülü ümüz devam etti. fiirketimiz önümüzdeki y l da Bireysel Emeklilik Sistemi'nin yan s ra yaflam sigortac l nda yeni gelifltirdi i risk ürünleri ve ipote e dayal konut finansman sisteminin (mortgage) etkisiyle varl n büyüterek sürdürecektir. Koç Finansal Hizmetler flemsiyesine girerek önemli bir de iflim yaflad m z 2005 y l n n ard ndan, 2006 bu kez sektörümüzde önemli de iflimlere tan k oldu umuz bir y l oldu. Geçti imiz y l içinde bankac l ktaki geliflmeye paralel olarak sektörümüz tamam yabanc kökenli yeni oyuncularla birlikte güçlenirken, biz de bugüne kadar sürdürdü ümüz öncü ve lider rolümüzü Koç Finansal Hizmetler'in sahipli inde pekifltirerek devam ettirdik. fiirketimiz Koç Toplulu u ile UniCredit'in oluflturdu u çok uluslu yap n n sa lad avantajlar, önümüzdeki dönemde de rekabetteki yerini güçlendirmek için de erlendirecektir. Önümüzdeki dönemde, yenilikçili in ve sürdürülebilir büyümenin yan s ra müflteri memnuniyeti ve sözleflme süreklili inde de sektörde öncü bir rol üstlenecektir. Bu f rsatta bize duydu u güven ve verdi i destek için müflterilerimize, emekleri nedeniyle çal flma arkadafllar m za teflekkürü bir borç bilir, sayg lar m sunar m. S. Kemal KAYA Yönetim Kurulu Baflkan 6 Yönetim Kurulu Baflkan n n Mesaj

8 Message of Chairman The steps taken in the last five years to ensure permanent economic stability have also proved effective in The positive progress achieved despite occasional fluctuations was the key factor for the development of our company as well. The Private Pension System (PPS) closed 2006 parallel to economic developments and in line with our projections. Both our sector and our company continued growing. The number of participants of our company, which continues to count among the key players of the sector, reached 173,620, the number of contracts reached 184,958 and the fund size reached YTL 480,628,000 at the end of last year. The figures attained in the Private Pension System in addition to those attained in our company were also an indicator of the healthy development of the system. According to data provided by the Pension Monitoring Center at the end of 2006, which also marked the end of the system's 3rd year, the total number of users reached 1,073,650 and the number of contracts reached 1,141,428. The fund size of the sector amounted to YTL 2,820,105,000. The market share of our company realised as 16.38% of the number of contracts and 17.04% of the size of funds. In the field of life insurance, our company, which had ranked 4th in the sector in 2005, reached 385,924 policy holders at the end of 2006, following the transfer of saving life insurances to the PPS, including those who were newly insured. The premium generation in this area accrued as YTL 111,845,000 and we retained the 4th rank with a market share of 8.07% in the sector in Our company will be maintaining its presence by growing further with the new risk products it has developed in the life insurance area in addition to the Private Pension System and with the effect of the mortgage system in the coming year as well. After 2005, when we had experienced significant changes by being included under the roof of Koç Financial Services, 2006 was a year when we witnessed important developments in our sector. In the year we left behind, in line with the developments in banking, our sector also strengthened by welcoming new players, all of foreign origin, and we maintained our longheld role of innovativeness and leadership by consolidating it under the ownership of Koç Financial Services. Our company will also make use of the advantages brought by the multinational structure formed by the Koç Group and UniCredit in order to reinforce its position within the competition in the forthcoming period. We will assume a leading role in the sector with regard to customer satisfaction and contractual continuity as well as innovativeness and sustainable growth in the period ahead. I hereby would like to thank and show my respect to our customers for their confidence and support and to my colleagues for their efforts. S. Kemal KAYA Chairman of the Board of Directors Message of Chairman 7

9 Genel Müdür ün Mesaj Faaliyette bulundu umuz Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki geliflme 2006 y l nda da devam etti. Sistem 3. y l n tamamlarken ulafl lan 1 milyon kifliyi aflk n kat l mc say s, kifliye ve aileye yönelik di er bir finans ürünü olan özel sa l k sigortalar ile karfl laflt r ld nda baflar l d r. Ülkemizde 20 y ld r sat fl sürdürülen özel sa l k sigortas nda poliçe sahibi say s poliçe kapsam ndaki efl ve çocuklar da dahil 974 bindir. Durumu fonlar aç s ndan da de erlendirdi imizde büyümenin kartopu etkisiyle devam etti ini gözlemekteyiz y l sonunda 2,3 milyar YTL fon büyüklü ü hedeflenirken, daha A ustos ay nda bu hedefin afl ld görülmektedir. Geliflmeler çerçevesinde biz de flirket olarak sistemdeki önemli varl m z sürdürdük. Geçti imiz y l flirketimizde müflteri memnuniyeti, çal flanlar m z n e itimi ve toplumsal sorumluluk alan nda da çeflitli çal flmalar gerçeklefltirdik. Öncelikle büyüyen sözleflme say m z ve müflterilerle iliflkimizin uzun süreli oldu u göz önüne al nd nda müflteri yönetiminin önemi bir kez daha ortaya ç kmaktad r. Bu amaçla müflteri yönetimimizin kalitesini, uluslararas ba ms z bir kurulufl olan BSI taraf ndan yaz lan CMSAS 86:2000'i Türkiye'de alan ilk flirket olarak belgelendirdik. Bo aziçi Üniversitesi Yaflamboyu E itim Merkezi (BÜYEM) iflbirli i ve Watson Wyatt' n deste iyle kurulan sektörümüzün ilk Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi'nde sat fl ekiplerinin yan s ra idari kadrolar m z da e itim almaya bafllad. Bu, çal flanlar m z n kariyer ve kiflisel geliflimine verdi imiz önemin kan tlar ndan biridir. Toplumsal duyarl l yüksek flirket olma çabam z n en belirgin göstergesi sosyal sorumluluk projelerimizdir. TEMA ortakl ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin deste iyle 2003'te bafllatt m z Safran projesini Aral k 2006'da tamamlad k. Projenin yaratt ilgi çerçevesinde bugün Safranbolu'da bir destek program ile fianl urfa'da iki yeni proje bafllat ld. Bir baflka çal flmam z ise fiubat 2006'da faaliyete bafllayan Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+)'d r. Ülkemizin yak n gelece inde karfl m za ç kacak yafll nüfus konusuna bugünden dikkat çekmeyi amaçlayan merkezin çal flmalar n önümüzdeki y l kamuoyuyla paylaflaca z. Son olarak Uluslararas Sualt Arkeolojisi Enstitüsü (INA) ortakl ve Türkiye Sualt Arkeolojisi Vakf 'n n (TINA) katk lar yla 550 Türk denizcisinin ve onlara yard m eden Japon bal kç lar n an s n canland rmak amac yla önemli bir projeye imza att k. Ertu rul F rkateyni: Japonya'da bir Türk gemisi isimli projemiz çerçevesinde, 1890 y l nda Japonya'da sulara gömülen Ertu rul F rkateyni'nin kal nt lar n n tespiti ve su üstünü ç kar lmas, daha da önemlisi tarih bilincinin genç kuflaklara aktar lmas amaçlan yor. 8 Genel Müdür ün Mesaj

10 Yap Kredi Emeklilik olarak vizyonumuz, sektörüne geliflim ve de iflimle öncülük eden, yaratt fonlarla ülke ekonomisine katk da bulunan, Türk finans piyasas n n önde gelen oyuncular ndan biri olmakt r. Bir di er hedefimiz ise hizmetlerimizi daha da ileri götürmek ve müflterilerimize emekliliklerine uzanan yolda hem rehberlik etmek, hem de karfl laflabilecekleri risklere karfl güvence sa lamakt r. Amac m z 2007'de de toplumumuzun gelece e dair planlar n güvence alt na almak ve finansal aç dan kendi ayaklar üzerinde durabilecek bir nesil yaratmakt r. Sayg lar mla, Doç. Dr. S. Giray VEL O LU Genel Müdür Genel Müdür ün Mesaj 9

11 Message of General Manager The development in the Private Pension System, within which we operate also continued in More than one million participants were achieved as the system completed its third year; this is a successful growth when compared with private health insurance which is another financial product intended for individuals and families. The number of policy owners of private health insurance, which has been sold in our country for twenty years, is 974,000 including spouses and children covered by the insurance. As we assess the situation in terms of funds, we observe that the growth has been achieved with a snowball effect. While a fund size of YTL 2.3 billion had been aimed for at the end of 2006, this target had already been exceeded in August. As a company we also maintained our remarkable presence in the system. Last year we also realized various activities about customer satisfaction, employee training and in the field of social responsibility. First of all, the importance of customer management was highlighted once again considering the increasing number of our contracts and our longterm customer relations. In order to achieve this aim, we certified our customer management quality by being the first company in Turkey to obtain CMSAS 86:2000 issued by the BSI, an international independent organisation. Our administrative staff members as well as our sales teams started to be trained in the first Private Pension and Insurance Academy of the sector, founded with the cooperation of the Lifelong Learning Centre of Bo aziçi University (BUYEM) and the support of Watson Wyatt. This is a solid proof of the importance we attach to the careers and selfdevelopment of our employees. Our social responsibility project is the key indicator of our efforts to become a company with a high level of social sensibility. We completed the Saffron Project, which we had initiated in 2003 with the partnership of TEMA (the Turkish Foundation for the Fight Against Erosion) and the support of the Faculty of Agriculture of Harran University in December Thanks to the interest the project aroused, a support programme was started in Safranbolu and two new projects are underway in fianl urfa today. Another activity of ours is the Old Age Research Center (65+), which was commissioned in February Next year we will publicise the activities of the center aimed at drawing attention to the elderly population issue awaiting our country in the near future. Lastly, we implemented a significant project for reviving the memory of 550 Turkish mariners and the Japanese fishermen who helped them, with the partnership of the International Institute of Nautical Archaeology (INA) and the contribution of the Turkish Institute of Nautical Archaeology (TINA). The project Ertu rul Frigate: A Turkish Ship in Japan aims to locate and recover the wreckage of the Ertugrul Frigate, which sank in Japanese waters in 1890, and more importantly to provide younger generations with historical awareness. 10 Message of General Manager

12 As Yap Kredi Emeklilik, our vision is to be one of the leading players in the Turkish finance market, which pioneers the sector with its development and evolution and contributes to the Turkish economy by the funds it creates. Another objective of our company is to spread our services further and guide our customers on the road to retirement and provide them with assurance against the risks that they might be confronted with. Moreover, we aim to secure the plans of our society for the future and create a generation that is financially capable of standing on its own feet in Yours respectfully, S. Giray VEL O LU, Ph.D. General Manager Message of General Manager 11

13 fiirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Geliflmeler Ülkemizde gönüllülük esas na dayanan ve sosyal güvenlik sisteminin tamamlay c s olarak kurulan Bireysel Emeklilik Sistemi (BES) 27 Ekim 2003'te ilk emeklilik planlar n n sat fl yla bafllad ve bu süre içerisinde oldukça h zl bir geliflim gösterdi. Sadece 3 y l gibi k sa sürede kat l mc say s (1) 1 milyon kifliyi aflarak 31 Aral k 2006 tarihi itibariyle 1 milyon 73 bin 650'ye ulaflt. Fonlardaki büyüme de kartopu etkisiyle devam etti ve y lsonu itibariyle fon tutar YTL oldu. (2) Bu 3 y ll k süreç içinde flirketimiz de sektördeki öncü rolünü yeni kilometre tafllar n geride b rakarak sürdürdü. Sistemde 50 bin sözleflme say s na, ard ndan sistemin ikinci y l nda 100 bin sözleflme say s na ve 100 milyon YTL fon büyüklü üne ulaflan ilk flirket oldu. En yüksek sözleflme say s ve fon büyüklü üne ulaflan ilk flirket olma özelli ini 2006'da da devam ettirdi. Son olarak Haziran (3) 2006'da 150 bin sözleflme say s ve 300 milyon YTL fon büyüklü ünü aflan ilk emeklilik flirketi oldu y l sonunda da flirketimizdeki kat l mc say s 173 bin 620, sözleflme say s 184 bin 958 ve fon büyüklü ü de YTL olarak gerçekleflti. fiirket olarak Bireysel Emeklilik Sistemi'nde bugüne kadar oldu u gibi önümüzdeki dönemde de hem sözleflme say s nda, hem de fon büyüklü ünde önemli varl m z sürdürece imize inan yoruz. Kat l mc lar n Fon Tercihleri Bireysel Emeklilik Sistemi'ndeki kat l mc lar n fon tercihleri incelendi inde bugün itibariyle BES'teki fon büyüklü ünün yaklafl k yüzde 65'inin devlet iç borçlanma senetlerine yat r m yapan kamu borçlanma araçlar ve likitkamu emeklilik yat r m fonlar ndan olufltu u görülmektedir. Devlet iç borçlanma senetlerine yat r m yapan esnek ve dengeli fonlar ile Eurobondlar'a yat r m yapan kamu d fl borçlanma araçlar fonlar da eklendi inde bu oran yüzde 8085'e ulaflmaktad r. Bu sonuçlar çerçevesinde sistem kat l mc lar n n bugüne kadar olan yat r m tercihlerinin sabit getirili menkul k ymetler yönünde oldu u söylenebilir. (4) Di er ülkelere bak ld nda, yat r m tercihlerinde farkl l klar görülmektedir. ngiltere ve ABD gibi ülkelerde tahvilbono yan nda hisse senedi yat r mlar n n da tercih edildi i görülürken, örne in Japonya'da tahvilbono a rl kl bir yat r m tercihi oldu u gözlenmektedir. Ayr ca, 2006 y l yurtd fl hisse senedi piyasalar aç s ndan iyi geçmesine ra men, uzun dönemde hisse senetlerinde yaflanan performans düflüklükleri, di er ülkelerde, özellikle faiz garantisi bulunan emeklilik sistemlerinde tahvil bono yat r mlar n artt rm flt r. (1) (2) (3) 150 bin 908 (19 Haziran 2006 tarihi itibariyle (4) YTL (19 Haziran 2006 tarihi itibariyle 12 fiirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Geliflmeler

14 Birikimli Hayat Sigortalar ndan Aktar mlar Tamamland 27 Ekim 2003 tarihinden önce yürürlük kazanm fl ve iptal olmam fl birikimli hayat poliçeleri 7 Ekim 2006 tarihine kadar Bireysel Emeklilik Sistemi'ne aktar m hakk na sahipti. Aktar mla, Bireysel Emeklilik Sistemi'nden önce emeklilik birikimi yapmak amac yla birikimli hayat sigortas ürünü alan kiflilere, herhangi bir hak kayb na u ramadan BES'e geçme imkan tan nmaktayd. Bu süre dolmadan önce aktar mdan yararlanabilecek müflteri grubuna aktar m tavsiye tablolar arac l yla detayl bilgilendirme yap larak en do ru karar alabilmeleri konusunda yard mc olunmaya çal fl ld. Emeklilik Gözetim Merkezi'nin 31 Aral k 2006 tarihli verilerine göre birikimli hayat sigortalar ndan BES'e aktar m tutar 597 milyon 108 bin 355 YTL'dir. Aktar m n tamamlanmas bireysel emeklilik pazar nda önemli bir de iflikli e neden olmam flt r. Do al olarak geçmiflteki baflar l çal flmalar nedeniyle önemli bir hayat sigortas portföyüne sahip olan flirketimiz, yüksek miktarda aktar m gerçeklefltirmifltir. EGM'nin 9 Ekim 2006 tarihli verileri dikkate al nd nda flirketimizde sözleflmeleri yürürlükte olan 32 bin 383 birikimli hayat sigortas kat l mc s ile 142 milyon 258 bin 75 YTL tutar nda aktar m gerçekleflmifltir. Hayat Sigortalar nda Son Durum Hayat sigortalar nda sektördeki toplam müflteri say s 7 milyon 429 bin 487, flirketimizdeki hayat sigortal say s ise 385 bin 924'tür. fiirketimizde 2006 y l nda hayat sigortas prim üretimi YTL olmufltur. Sektördeki prim üretimi ise YTL'dir. Hayat sigortas nda flirketimizin 2006 y l matematik karfl l klar YTL'dir. Aktar mla birlikte küçülen hayat sigortas portföyü yeni gelifltirilen risk ürünleriyle büyütülmektedir. Pazara Yabanc lgisi Bankac l k alan nda yaflanan de iflimin bir benzeri sigorta sektörü ve Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yaflanmaktad r y l nda sat n alma ve birleflme yoluyla pek çok yabanc sermayeli kurulufl Türk finans sektörüne kat lm flt r. Bankac l k ve sigorta sektöründeki bu de iflimden emeklilik flirketleri de pay n alm flt r. Bugün faaliyet bafllang c olan 27 Ekim 2003'le k yaslad nda birçok emeklilik flirketinde yabanc sermaye pay oldu u görülmektedir. Bu da pazardaki potansiyelin baflta yabanc sermaye taraf ndan olmak üzere izlendi ini ve talep oldu unu göstermektedir. Bireysel emeklilik sektörü yeni oyuncularla güçlenirken, Yap Kredi Emeklilik olarak bugüne kadar sürdürdü ümüz öncü ve lider rolümüz, Koç Toplulu uunicredit'in oluflturdu u Koç Finansal Hizmetler'in sahipli inde daha da güçlenmektedir. fiirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Geliflmeler 13

15 Sistemde Sözleflmelerin Süreklili i Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 3 y lda ulaflt baflar halk m z n sisteme güvenin en önemli göstergesidir. Ancak, daha yolun bafl nda ve geliflmekte olan bir sektör oldu u da görmezden gelinemez. fiirket olarak sisteme yönelik çal flmalarda önemle üzerinde durdu umuz nokta sistemin ve ürünlerin do ru anlat lmas, kiflilerin ihtiyaç ve beklentilerine uygun, do ru ürünlerin sunulmas ve gerçekçi bir beklenti oluflmas d r. Her fleyden önemlisi uzun dönemli düflünülmesi, birikimlerin uzun vadeli yap lmas ve emeklilik yat r m fonlar seçilirken fonun k sa vadede ne getirece i de il, uzun vadedeki performans n n düflünülmesidir. Süreklilik konusunu, tüm süreçlerini gözden geçirecek kadar önemseyen flirketimiz geçti imiz y l flirket yöneticilerinden oluflturdu u bir komiteyle kat l mc lara yönelik, sözleflmelerin süreklili ini teflvik edici çal flmalar yürütmektedir. Müflteri Yönetimi Kalitesi Belgelendi Giderek büyüyen sözleflme say s ile müflterilerle iliflkilerin uzun süreli oldu u göz önüne al nd nda sektörde müflteri yönetiminin önemi bir kez daha ortaya ç kmaktad r. Bu amaçla geçen dönem flirketimiz müflteri hizmetleri politikas ve hedefleri gözden geçirilirken uluslararas ba ms z bir kurulufl taraf ndan akredite olmak da planlar m z aras na konulmufltu. Yap Kredi Emeklilik, bu çal flma kapsam nda uluslararas ba ms z bir kurulufl olan BSI taraf ndan verilen ve müflteri hizmetleri yönetiminde ISO 9000 benzeri bir belge olan CMSAS 86:2000'i alan ilk Türk flirketi oldu. Bu uygulama organizasyonlara müflteri memnuniyetini sa lamalar, performanslar n gelifltirmeleri ve flikayetleri en iyi flekilde ele almalar amac yla etkin bir müflteri yönetimi sistemini nas l uygulayabilecekleri hakk nda yol gösteren bir rehberdir. Önümüzdeki Y l Kârl l k Beklentisi Bireysel Emeklilik Sistemi'nde faaliyet gösteren bir flirketin bafllang ç maliyetleri ve tan t m giderlerinin yüksekli i nedeniyle 5 ile 8 y ldan önce kâra geçmesi beklenmemektedir. fiirketimiz de, emeklilik flirketine dönüflürken Hazine Müsteflarl 'na sundu u Yap labilirlik Raporu'nda, dünyan n her yerinde oldu u gibi altyap harcamalar ve elde etme maliyetleri nedeniyle 4'üncü y l n sonunda kâra geçece ini belirtmifl, fizibilite raporundaki tüm çal flmalar da bu kapsamda haz rlam flt r y l nda yap lan fizibilite Bireysel Emeklilik Sistemi'nin 2002'de bafllamas n öngörürken, flirketlerin haz rl klar ve sistemin baflar s nda temel etkenlerden olan mevzuat n haz rlanmas nda gösterilen titizlik nedeniyle 2003 y l sonunda bafllamas (özellikle mevcut hayat portföyü aç s ndan), grup emeklilik planlar n n bireysel planlara göre biraz daha yavafl geliflmesi ve Yap Kredi grubunun sahip de iflikli i gibi etkilere ra men iyi bir haz rl k dönemi ve Yap Kredi markas n n gücü ile baflar l geçen üç y l dolmufl bulunmaktad r. fiirketimiz 2006 y l n da beklendi i gibi zararla kapatm flt r. Ancak hem hayat sigortac l, hem de bireysel emeklilik branfl nda faaliyet gösteren bir flirket olarak hayat branfl n n da katk lar yla önümüzdeki y l kâra geçmeyi beklemekteyiz. 14 fiirketimizdeki ve Sektörümüzdeki Geliflmeler

16 Developments in Our Company and within the Sector The Private Pension System (PPS), based on a voluntary system and launched as a complement to the social security system in our country, started with the sales of the first pension plans on October 27, 2003 and since then developed quite rapidly. Within the relatively short period of three years, the number of participants exceeded one million and reached 1,073,650 by December (1) 31, The increase in funds continued to have a snowball effect and the amount of funds (2) accrued to YTL 2,820,105,000 by the year end. Our company maintained its leading role in the sector by leaving new milestones behind during that threeyear period. We were the first company to reach 50,000 contracts in the system and 100,000 contracts and a fund size of YTL 100,000,000 in the second year. In 2006, we also retained the title of having the largest number of contracts and the largest fund size. Finally, our (3) company was the first pension company to exceed 150,000 contracts and a fund size of YTL (4) 300,000, in June The number of our participants reached 173,620, the number of contracts reached 184,958 and the fund size accrued to YTL 480,628,351 at the end of We believe that our company will maintain its remarkable presence in terms of both number of contracts and fund size in the Private Pension System in the forthcoming period, the same way as it has up to now. Fund choices of participants When the fund choices of participants in the Private Pension System are observed, it is noted that about 65% of the fund size in the PPS consists of government debt instruments invested in government securities and liquid government debt instruments pension funds today. The ratio reaches 8085% as managed and balanced funds investing in government securities and public foreign borrowing instrument funds investing in Eurobonds are included. In the light of these results, it could be said that the investment choices of system participants have so far been inclined towards securities with fixed yield rates. Investment choices vary as far as other countries are concerned. It is seen that stock investments are also preferred in addition to bills and bonds in countries such as the United Kingdom and the United States of America, whereas i.e. in Japan the investment choice is mainly based on bills and bonds. On the other hand, in other countries, the poor performance of stocks in the long term boosted investment in bills and bonds in pension systems particularly in those with interest guarantees, despite the fact that 2006 was favourable in terms of foreign stock markets. (1) (2) (3) 150,908 ( as of 19 June 2006) (4) YTL 308,027,268 ( as of 19 June 2006) Developments In Our Company and Within The Sector 15

17 Transfers from Saving Life Insurance Policies Were Completed The saving life insurance policies that became effective before October 27, 2003 and were not cancelled had had the privilege of being transferred to the Private Pension System by October 7, The transfer intended to provide those who had purchased saving policies prior to the introduction of the Private Pension System to have pension accumulations with the opportunity of transferring the accumulations to the PPS without being deprived of any rights. The customer group who were entitled to benefit from the transfer before the expiration of the period was informed about the transfer in detail with transfer recommendation charts and was offered help in making the right decision. The amount of transfer of accumulations in life insurances to the PPS is YTL 597,108,355 according to the Pension Monitoring Centre (EGM) data of December 31, The completion of the transfers did not cause a significant change in the private pension market. Our company, which had a remarkable life insurance portfolio, thanks to its successful activities carried out in the past, naturally executed a high volume of transfer. According to the EGM data of December 9, 2006, our company executed a transfer of YTL 142,258,075 with 32,383 policy holders whose contracts were in force. The Final Situation In Life Insurance The total number of customers in the life insurance sector is 7,487,000 and the number of persons with life insurance in our company is 385,924. The premium generation in life insurance was YTL 111,844,869 in As for the premium generation in the sector, it amounts to YTL 1,385,926,144. The life insurance figures of our company stand at YTL 518,593,437 for The life insurance portfolio that shrank because of transfers is growing with recently developed risk products. The Interest Of Foreigners In The Market A change similar to that experienced in the field of banking has also been experienced in the insurance sector and the Private Pension System. Many foreign capital companies entered the Turkish finance sector through acquisitions and mergers in Pension companies were also affected from such changes in the banking and insurance sector. Today, foreign capital holds shares in many pension companies, which was not the case when this activity started on October 27, This indicates that the market potential is primarily monitored and demanded by the foreign capital. While the private pension sector gains strength with new players, the longheld innovative and leader role of Yap Kredi Emeklilik is consolidated further under the ownership of Koç Financial Services formed by the Koç GroupUniCredit. 16 Developments In Our Company and Within The Sector

18 Persistency Of Contracts In The System The success achieved by the Private Pension System in three years is the primary indicator of our people's trust in the system. However, it should not be ignored that it is a new and developing sector. During our works regarding the system, the company emphasized strongly the following points; accurate description of the system and the products, providing the exact products suitable for the needs and expectations of people and creating realistic expectations. The essential point is thinking on a long term basis, arranging accumulations in the long term and considering the long term yield of the fund while choosing mutual pension funds rather than short term benefits. Our company values persistency to the extent that that it reviewed all its processes and conducts activities for participants to encourage the persistency of contracts with a committee formed last year consisting of company executives. Our Customer Management Quality Is Certified When the increasing number of contracts and the longterm customer relations are considered, customer management once again deserves the top agenda in the sector. To this end, we had planned to be accredited by an international independent organisation while reviewing the customer services policy and company targets in the last period. Within this framework, Yap Kredi Emeklilik became the first Turkish company to obtain CMSAS86:2000, which is a certificate similar to ISO 9000 in customer services, issued by the BSI, an international independent organisation. This application provides guidance for organisations about how to implement an effective customer management system in ensuring customer satisfaction, performance improvement and complaints handling in the best way possible. Profit Expectations For The Next Year It is not expected for a company functioning in the Private Pension System to start making profit before between five to eight years because of the startup costs and promotional expenses. Our company also stated in the Feasibility Report submitted to the Undersecretariat of Treasury at the stage of conversion into a pension company that it would start making profit at the end of the fourth year because of its infrastructural expenses and ownership costs just as it would be the case anywhere in the world and prepared the feasibility report within this scope. The feasibility study conducted in 2002 had presupposed that the Private Pension System would commence in However, due to the long preparations of the companies and the meticulous approach for formulating the legislation, which stands as one of the key factors for the success of the system, the system was initiated at the end of 2003 (especially for the existing life portfolio). Furthermore, despite the fact that group pension plans grew a bit slower than private pension plans and Yap Kredi's ownership structure has changed, our company completed a successful period of three years thanks to a fruitful preparation period and the strength of Yap Kredi brand. Our company ended up with a loss in 2006 as had already been foreseen. Nevertheless, as a company functioning in the areas of both life insurance and private pensions, next year we expect to make a profit with the contribution of life insurance business. Developments In Our Company and Within The Sector 17

19 Sosyal Güvenlik, Mortgage ve Beklentiler Ülkemizde Ocak 2007 de uygulamaya girmesi beklenen Sosyal Güvenlik Reformu birçok hükümetin ortak çabas yla sonuçlanm flt r ve mevcut hükümet bu reformu yasalaflt rarak konuya önem verdi ini göstermifltir. Ancak Meclis'teki yasalaflman n ard ndan Cumhurbaflkan ve Anayasa Mahkemesi kapsam nda yaflanan süreç sonucunda kanunun uygulanmas ertelenmifltir. Yasan n seçimin ard ndan yeni kurulacak hükümet taraf ndan uygulamaya sokulmas beklenmektedir y l bafl nda yasalaflmas beklenen Mortgage Kanunu'nun ise sektörümüzün geliflimine katk sa layaca aç kt r. Yasalaflmas yla birlikte kredi hayat sigortalar na olumlu etkisi beklenmektedir. Yasa De ifliklikleri Gündemde Bireysel Emeklilik Sistemi dünya deneyimlerinden ve Türkiye'de çok iyi çal flan fon altyap s ndan yararlan larak kurulmufltur. Teknolojinin olanaklar ndan faydalanan, son derece sa lam ve fleffaf bir sistemdir. Bu altyap yla kat l mc lar n çal flma yaflamlar boyunca do ru planlama ve do ru strateji ile vergi avantajlar ndan yararlanarak tasarruf etmeleri, bu tasarruflar n izlemeleri ve yönetmeleri sa lanmaktad r. Bunlar mümkün k lan BES'in, mevcutta zaten çok iyi olan yasal altyap s n daha da iyi duruma getirecek yeni kanun de ifliklikleri Meclis gündeminde bulunmaktad r. Bireysel Emeklilik Sistemi'yle ilgili gündemdeki maddeler flöyle s ralanabilir: EGM'nin mevzuatsal konumuna iliflkin düzenleme yap lmas Grup emeklilik planlar nda hak etme kriteri (vesting) esaslar na iliflkin düzenleme yap lmas Bireysel emeklilik hesaplar n n ayl k ödeme tutar n n asgari ücrete kadar olan k sm n n haczedilmemesi/rehnedilmemesi. flveren hesaplar, vak f ve sand klardaki hesaplar n BES'e aktar labilmesi. Önümüzdeki aylarda uygulamay kolaylaflt ran bu düzenlemelerin gerçekleflmesiyle sektörün geliflimin h zlanarak artmas n bekliyoruz. 18 Sosyal Güvenlik, Mortgage ve Beklentiler

20 Social Security, Mortgage and Expectations Social Security Reform, which is expected to commence in our country in January 2007, was finalised by the joint efforts of many governments, and the current government proved the importance it attaches to the reform by legalising it. However, following the adoption of the reform in the Parliament the implementation of the law was postponed as a result of a process in the scope of the President of the Republic and the Constitutional Court. It is expected that the law will be put into effect by the new government which takes office after the elections. It is also clear that the Mortgage Law, which is expected to be adopted in early 2007, will contribute to the development of our sector. It is estimated that the law will exert a positive influence on credit based life insurances following its adoption. Law Amendments On The Agenda The Private Pension System was built by benefiting from global experiences and the fund infrastructure that has worked very well in Turkey. It is a very robust and transparent system which utilizes technological means. The infrastructure ensures that participants save by following the right plans and strategies while benefiting from tax advantages and keep track of and manage their savings throughout their professional lives. New amendments that will further improve the legal infrastructure of the PPS are on the agenda of the Parliament. Items on the agenda relating to the Private Pension System are as follows: Making arrangements for the legislative status of the EGM (Pension Monitoring Centre) Making arrangements for the principles of vesting in group pension plans Not sequestrating / mortgaging the portion of the monthly payment amount up to the amount of the minimum wage of private pension accounts. Transferring employer accounts and trust and fund accounts transferable to the PPS. We expect that the sector's growth will accelerate following the materialization of these arrangements, which will facilitate the implementation. Social Security, Mortgage and Expectations 19

21 Sosyal Sorumluluk Safran Tar m Yay l yor TEMA ortakl ve Harran Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nin deste iyle Ekim 2003'te bafllat lan Safran Bitkisinin Gen Kaynaklar n n Korunmas ve Ülkemizde Tar m n n Yeniden Yayg nlaflt r lmas projesi 3. y l n sonunda, 4. ekim döneminin pefli s ra Aral k 2006'da tamamland. Safran projesi bafllat l rken en önemli amaçlardan biri proje isminde de belirtildi i gibi unutulmakta olan gen kayna n n korunmas ve tar m n n yeniden yayg nlaflt r lmas yd. Proje süresinin sonunda, özellikle bas nda yer alan haberlerin ard ndan safran tar m birçok kesimin ilgisini çekti. Bugün projenin gerçekleflti i Harran Ovas, Kuruyer köyü, Çütlük mezras n n yan s ra fianl urfa'da biri Avrupa Birli i destekli iki ekim projesi için çal flmalar yürütülmektedir. Safran projesinin gerçeklefltirilmesinde büyük eme i olan Harran Üniversitesi'nden Doç. Dr. Tahir Polat, fianl urfa'daki bu projelere dan flmanl k vermektedir. 19. yüzy la kadar Anadolu'nun birçok yöresinin yan s ra fianl urfa civar nda da yap lan safran ekimi, son y llarda sadece Safranbolu'da çok dar bir alanda sürdürülüyordu. Safran projesinin bir di er önemli katk s da Safran'dan ad n alan Safranbolu ve Karabük'te de yaratt yank d r. Karabük l Tar m ve Safranbolu lçe Tar m Müdürlükleri taraf ndan haz rlanan bir projeyle bölgede safran tar m n n yeniden canland r lmas hedeflenmektedir. Proje kapsam nda safran tar m gerçeklefltirecek çiftçilere birçok destek sa lanmaktad r. Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+) Türkiye'de yafll lar n mevcut durumlar n özellikle sosyal boyutu ile ortaya koymak, gelecekte karfl lafl labilecek sorunlar belirlemek ve önlem al nmas na yard mc olmak amac yla Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+) 2006 y l n n fiubat ay nda kuruldu. Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+); yafll l kla ilgili konular n sosyal taraflar n Türkiye kamuoyunun gündemine getirmeyi ve henüz Türkiye gündeminde öncelikli yer almayan yafll ve yafllanmakta olan nüfus konusunda kamuoyunda bir platform oluflturmay hedefleyen ve bunun gerçeklefltirilmesine yönelik faaliyetlerde bulunan bir merkezdir. Merkezin amac, henüz nüfus dengeleri de iflmeden Türkiye'de yafll ve yafllanan nüfusun hayat n içine girmesi ve yaflam kalitesinin artmas için mevcut yaflam koflullar n n sosyal boyutunu ortaya koymakt r. Dünya deneyimlerinden faydalanarak bu koflullar n iyilefltirmesi için yard m ve rehberlik amac yla araflt rma yapmak/yap lmas n sa lamak ve konuyu kamuoyunun gündemine tafl makt r. Yafll l k Araflt rmalar Merkezi (65+), 4 temel bafll kta araflt rmalar yapmakta ve çal flmalar n sürdürmektedir: 20 Sosyal Sorumluluk

22 Toplumsal de iflimin, çekirdek aile, çal flan kad n, flehir yaflam gibi modern yaflam n dinamiklerinin yafll lar üzerindeki etkileri. Yafll l lar grubunun art k tüm sektörlerde ve kamuda ilerleyen segment anlay fl yla ayr olarak ele al n p bunu besleyecek verilerin oluflturulmas. Bu kapsamda hizmet ve ürün sa lay c lar yönlendirmek amac yla veri toplanmas. Yafll l n toplum taraf ndan ve bizzat kendileri taraf ndan alg lan fl n n de ifltirilmesi (elden ayaktan düflmüfl, al ngan, özgür, bilge, asabi, yaln z, ac çeken vb gibi örneklerin yerine olumlu örneklerin öne ç kart lmas ) Mutlu yafll l k için gerekli olan koflullar n neler oldu unun tespiti. Merkez bu ilkeler kapsam nda Türkiye'de ve dünyada yafll l kta sosyal yaflam ve aktif yafllanma konusunda yap lm fl olan araflt rmalar araflt rd, inceledi ve literatür oluflturdu. Yafll l n alg lan fl, Türkiye'de yafll lar n sorunlar üzerine araflt rma flirketi GfK'ya kalitatif ve kantitatif araflt rma yapt rd. nternet üzerinden herkesin ulaflabilece i ve üye olabilece i, yafll lara yönelik araflt rmalar ve konular içeren isimli bir portal haz rlad. Ertu rul F rkateyni: Japonya da Bir Türk Gemisi Geçti imiz y l ayr ca Uluslararas Sualt Arkeoloji Enstitüsü (INA) ortakl ve Türkiye Sualt Arkeolojisi Vakf 'n n (TINA) katk lar yla 550 Türk denizcisinin ve onlara yard m eden Japon bal kç lar n an s n canland rmak amac yla önemli bir proje bafllat ld. 3 y l sürmesi öngörülen proje çerçevesinde 1890 y l nda Japonya'da sulara gömülen Ertu rul F rkateyni'nin kal nt lar n n tespiti ve su üstünü ç kar lmas, daha da önemlisi flehit olan 550 denizcinin an s n n hem Türkiye'de, hem de Japonya'da canland r lmas amaçlanmaktad r. Bu kapsamda ilk araflt rma çal flmalar ve dal fllar Türkiye'den ve dünyadan sualt arkeolojisinin en önemli isimlerinden oluflan bir ekip taraf ndan Ocak 2007'de Japonya'n n Kushimoto kentinde gerçeklefltirilecek. (www.ertugrul.jp) Sosyal Sorumluluk 21

23 Social Responsibility Saffron Agriculture Is Expanding The project Preservation of Gene Sources and Reviving Agriculture of Saffron Plant in Our Country, initiated by the partnership of TEMA (Turkish Foundation for Fight Against Erosion) and the support of the Faculty of Agriculture of Harran University in October 2003, was finalised in December 2006 at the end of its 3rd year and following the 4th cultivation period. One of the key purposes of the Saffron Project was to preserve the gene sources of the saffron plant that had been on the verge of being completely forgotten and once again to disseminate saffron agriculture as also mentioned in the title of the project. At the end of the term of the project, saffron agriculture attracted the attention of many groups, particularly following news in the media. Today, activities for two cultivation projects, one of them sponsored by the European Union, are conducted at the Çütlük site, Kuruyer Village, on the Harran Plain and in fianl urfa. Assoc. Prof. Dr. Tahir Polat of Harran University, who contributed enormously to the realization of the Saffron Project, acts as a consultant in the projects implemented in fianl urfa. Saffron, which had been cultivated in many regions in Anatolia, including fianl urfa until the 19th century, had been cultivated on a very limited scale in Safranbolu in recent years. Another significant contribution of the saffron project is the reverberation created by the project in Safranbolu, which derives its name from the saffron plant, and in Karabük. It is aimed at reviving saffron agriculture in the region by means of a project prepared by the Directorate of Agriculture of Karabük Province and Directorate of Agriculture of Safranbolu District. The farmers who shall cultivate saffron in the scope of the project have been provided with extensive support. Old Age Research Center (65+) In February 2006, the Old Age Research Center (65+) was founded to bring up the subject of existing status of old people in Turkey, in particular the social dimensions of the issue, to identify the problems that might be arise in the future and to assist with taking necessary precautions. The Old Age Research Center (65+) intends to put forward the social aspects of the issues related to old age on Turkey's agenda, to create a platform about the old and the ageing population that has not yet occupied a privileged position on Turkey's agenda and to exert efforts for the realisation of these aims. The purpose of the center is to determine the social realities of the existing conditions for the involvement of the old and the ageing population in everyday life and the improvement their life qualities before the population balances shift. The center also aims to conduct research and to ensure that research is conducted for assistance and guidance in improving those conditions by utilising global experience and to bring the issue to the attention of the public opinion. The Old Age Research Center (65+) conducts its research and activities under four main headings: 22 Social Responsibility

24 The effects of societal change and the dynamics of modern life such as the core family, working women and urban life on old people. Handling the elderly separately with advanced segment conception in all sectors and in the public and generating the data to feed that conception. Gathering data to guide service and product providers to this extent. Altering the perception of old age in society and by old people themselves (emphasizing positive examples instead of examples like disabled, irritable, independent, wise, lonely, suffering etc.) Determining the conditions required for spending the old age happily. The center has surveyed and examined the research conducted on social life and active ageing in Turkey and in the world and compiled literature in line with these principles. GfK Turkey, a research company, was commissioned to conduct qualitative and quantitative research on the perception of old age and the problems of old people in Turkey, to conduct. The center also prepared a portal comprising research and subjects intended for old people, which can be accessed by everyone and which everyone can become a member of via the Internet. Ertu rul Frigate: A Turkish Ship In Japan In addition, an important project was initiated to revive the memory of 550 Turkish mariners and the Japanese fishermen who helped them with the partnership of the International Institute of Nautical Archaeology (INA) and contributions of the Turkish Institute of Nautical Archaeology (TINA) last year. In the extent of the project which will last three years, it is aimed that the wreckage of the Ertu rul Frigate, which sank in Japanese waters in 1890, will be located and recovered, and, more importantly, the memory of the 550 mariners who were martyred will be revived both in Turkey and in Japan. A team comprised of the most celebrated figures in the field of nautical archaeology in Turkey and the world will perform the first explorations and dives in Kushimoto, Japan in January (www.ertugrul.jp) Social Responsibility 23

25 Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi Bo aziçi Üniversitesi Yaflamboyu E itim Merkezi (BÜYEM) iflbirli i ve dünyan n önde gelen dan flmanl k flirketlerinden Watson Wyatt' n deste iyle kurulan Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi'nde ilk ders zilinin ard ndan 1,5 y l geride b rak ld. Akademi'de bu süre zarf nda e itimlerin daha akademik, tan ml ve sistematik bir yap da verilmesi için gerekli altyap kuruldu ve e itimlerin bu çerçevede gerçekleflmesi sa land. E itimlerde, çal flanlar n görüflleri al narak geliflmeye aç k alanlar belirlendi, bu alanlar iyilefltirmek ve güçlü alanlar belirleyip daha da güçlendirmek yönündeki çal flmalar ise sürdürülüyor. Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi'nde 2006 y l içinde sat fl ekibi ve idari personel olmak üzere tüm çal flanlar n ald e itimler göz önünde bulunduruldu unda kifli bafl ortalama al nan e itim süresi 91 saati buldu. Akademi dahilinde 2006 y l içinde toplam 3 bin 121 saat e itim süresinde, tüm çal flanlar için toplam adam x saat e itim verildi. Ayr ca; Sat fl ve idari personel için unvan gruplar baz nda ö retim programlar haz rland. E itimler, görev tan mlar ndan yola ç k larak ve baz unvanlar için e itim ihtiyaç analizi çal flmalar yap larak, içerik ve kullan lan yöntemler aç s ndan çal flanlar n kiflisel ve mesleki geliflimlerini art racak flekilde planland. Her unvan için ayr ayr haz rlanan e itim plan n n duyurusu yap ld. Ders kodlama sistemi ve kredi sistemi tasarland. Baz unvanlar için projeler haz rland ve bu çal flmalar hayata geçirildi. 24 Bireysel Emeklilik ve Sigorta Akademisi

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI

TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI TESCO KIPA KITLE PAZARLAMA TİCARET VE GIDA SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ YÖNETİM KURULU KARARI KARAR SAYISI: 2009 / 17 KARAR TARİHİ: 15 Haziran 2009 KONU: Genel Kurul Toplantısı Yapılan toplantı sonucunda: 1.

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values

Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Profiling the Urban Social Classes in Turkey: Economic Occupations, Political Orientations, Social Life-Styles, Moral Values Presentation of the Basic Findings of a Public Opinion Survey Supported with

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ YÜKSEK LİSANS TEZİ GAYRİMENKUL YATIRIM FONLARI VE TÜRKİYE DEKİ UYGULAMALARININ DEĞERLENDİRİLMESİ Gülnaz ŞENGÜL GAYRİMENKUL GELİŞTİRME VE YÖNETİMİ ANABİLİM DALI

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI

ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA HALK EĞİTİMİ MERKEZİ BAĞIMSIZ YAŞAM İÇİN YENİ YAKLAŞIMLAR ADLI GRUNDTVIG PROJEMİZ İN DÖNEM SONU BİLGİLENDİRME TOPLANTISI ALANYA PUBLIC EDUCATION CENTRE S FINAL INFORMATIVE MEETING OF THE GRUNDTVIG

Detaylı

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey

TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European Union Membership in Turkey T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET İSTATİSTİK ENSTİTÜSÜ State Institute of Statistics Prime Ministry Republic of Turkey TÜRKİYE DE BİREYLERİN AVRUPA BİRLİĞİ ÜYELİĞİNE BAKIŞI Attitudes of Individuals towards European

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME İ.Ö. BÖLÜMÜ LİSANS ÖĞRETİM PLANI I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI İŞLİÖ-101 Z Davranış Bilimleri-I

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş.

DURAN-DOĞAN BASIM VE AMB. SAN. A.Ş. TARİH:16/02/2015 Konu: Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi Mali Tablonun Hesap Dönemi : 01.01.2014-31.12.2014 Mali Tablonun Verildiği Otorite : Büyük

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers

Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Hukuk ve Hukukçular için İngilizce/ English for Law and Lawyers Size iş imkanı sağlayacak bir sertifikaya mı ihtiyacınız var? Dünyanın önde gelen İngilizce sınavı TOLES, Hukuk İngilizcesi becerilerinin

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER

İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANA BİLİM DALI İŞLETMELERDE KURUMSAL İMAJ VE OLUŞUMUNDAKİ ANA ETKENLER BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ: SHERATON ANKARA HOTEL & TOWERS

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009

KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 C T U I 1 SÜRDÜRÜLEBİLİR KALKINMA GÖSTERGELERİ Sustainable Development Indicators 2000-2009 TÜRKİYE İSTATİSTİK KURUMU Turkish Statistical Institute IÇINDEKILER Önsöz Simge ve Kısaltmalar Açıklama 1.Sosyoekonomik

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi)

Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI-UYGULAMALARI Kamuran Özlem Sarnıç (Sanatta Yeterlik Tezi) Eskişehir, Ağustos 2011 OPTİK YANILSAMA ve SERAMİK SANATINDA KULLANIMI- UYGULAMALARI Kamuran Özlem

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE

T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT DUZCE UNIVERSITY TRAINING FILE T.C. AKÇAKOCA SCHOOL OF TOURISM AND HOTEL MANAGEMENT TRAINING FILE Name-Surname: Student Number: STUDENT S Internship Date: /. Number: Subject: Training STUDENT S; Name-Surname : Class : Student Number

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ -

AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Felsefe ve Din Bilimleri Anabilim Dalı AİLE İRŞAT VE REHBERLİK BÜROLARINDA YAPILAN DİNİ DANIŞMANLIK - ÇORUM ÖRNEĞİ - Necla YILMAZ Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU

Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Yrd. Doç. Dr. M. Arcan TUZCU Siyasal Bilgiler Fakültesi İşletme Bölümü Öğretim Üyesi EĞİTİM Doktora Yüksek Lisans Lisans Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme Bölümü 1999 2003 Sosyal Bilimler Enstitüsü, İşletme

Detaylı

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI

HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ GAZETECİLİK ANABİLİM DALI HÜRRİYET GAZETESİ: 1948-1953 DÖNEMİNİN YAYIN POLİTİKASI Doktora Tezi Selda Bulut Tez Danışmanı Prof.Dr.Korkmaz Alemdar Ankara-2007

Detaylı

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ

BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE DEVLET TEŞVİKİ ETKİSİNİN ANALİZİ Ercan ONAY Yüksek Lisans Tezi Çorum 2016 BİREYSEL EMEKLİLİK SİSTEMİNE

Detaylı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı

NURSİMA GROUP Chairman of the Executive Board. NURSİMA GROUP Yönetim Kurulu Başkanı Hakkımızda / Vizyonumuz / Değerlerimiz 1995 yılında ırakta faaliyete başlayan grup 2008 yılında kurulan NURSIMA Grubu, başarılı geçmişiyle Irak ın önde gelen grupları arasında yer almakta ve gida sektöründe

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207

İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İŞLETME BÖLÜMÜ BÖLÜM KODU: 0207 01.Yarıyıl Dersleri Ders Kodu Ders Adı İngilizce Ders Adı TE PR KR AKTS IKT105 İktisada Giriş Introduction to Economics 3 0 3 4 ISL101

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL

Borsa İstanbul A.Ş. Başkanlığına 34467 Emirgan / İSTANBUL 98/238 İÇSEL BİLGİLERE İLİŞKİN ÖZEL DURUM AÇIKLAMA FORMU Ortaklığın Ünvanı /Ortakların Adı Adresi : T.GARANTİ BANKASI A.Ş. : Levent Nispetiye Mah. Aytar Cad. No:2 34340 Beşiktaş/İSTANBUL Telefon ve Fax

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010

Genel Görünüm. Faiz Oranları Gelişmeleri. Fiyat Gelişmeleri EYLÜL 2010 EYLÜL 2010 Genel Görünüm Faiz Oranları Gelişmeleri Para Politikası Kurulu(PPK) nun 16 Eylül 2010 tarihinde yaptığı toplantıda Bankalararası Para Piyasası ve İstanbul Menkul Kıymetler Borsası Repo Ters

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

Faaliyet Raporu Annual Report

Faaliyet Raporu Annual Report Faaliyet Raporu Annual Report 2007 Annual Report 2007 1 çindekiler Table of Contents 23 Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Convenience Translation of Compliance Opinion on The Annual Report 45 Ola an Genel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z

2 0 1 5 İ L K B A H A R YA Z 2015 İLKBAHARYAZ İÇİNDEKİLER / INDEX KIRAL MOBİLYA 1996 yılından beri ofis ve bahçe mobilyaları sektöründe hizmet vermektedir. Merkez ofis ve ilk mağaza Alanya da açıldı. Faaliyetlerine ilk aşamada bölge

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial

Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri A.S. Company Profile- Outlook, Business Segments, Competitors, Goods and Services, SWOT and Financial Analysis Vakko Tekstil ve Hazir Giyim Sanayi Isletmeleri

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Hakkımızda About Us 1976 Yılında ESKİŞEHİR de ilk olarak Baksan Sanayi Sitesinde faaliyetine başlamıştır.firmamız, daha sonra 2005 Yılında Organize Sanayi Bölgesi 14. cadde de yeni kurduğumuz fabrikaya

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ

GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ GYODER SEKTÖR BULUŞMASI 28 MAYIS 2013 İSTANBUL DR. VAHDETTİN ERTAŞ SERMAYE PİYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Gayrimenkul yatırım ortaklıklarının değerli yöneticileri, Sermaye piyasalarımızın ve basınımızın

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p

1. ABOUT US... 03-03p. 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p. 3. TERRACOTTA... 06-07p. 4. DECORATIVE DOORPOST... 08-11p İÇİNDEKİLER CONTENTS 1. HAKKIMIZDA 1. ABOUT US... 03-03p 2. DEKORATİF ISI YALITIM LEVHALARI 2. DECORATIVE HEAT INSULATION BOARD.. 04-05p 3. TARAKOTTA 3. TERRACOTTA... 06-07p 4. DEKORATİF SÖVELER 4. DECORATIVE

Detaylı

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları

Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vision and Values Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Code of Teamwork and Leadership 1 Takım Çalışması ve Liderlik Kuralları Vizyon ve değerlerimiz, Henkel çatısı altındaki davranışlarımızın ve hareketlerimizin

Detaylı

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man

Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man 214 EK M-ARALIK DÖNEM BANKA KRED LER E M ANKET Doç.Dr.Mehmet Emin Altundemir 1 Sakarya Akademik Dan man nin 214 y dördüncü çeyrek verileri, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankas (TCMB) taraf ndan 9 Ocak 215

Detaylı

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU

BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA SUNUMU T.C. ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ HALKLA İLİŞKİLER VE TANITIM ANABİLİM DALI BİR BASKI GRUBU OLARAK TÜSİADTN TÜRKİYE'NİN AVRUPA BİRLİĞl'NE TAM ÜYELİK SÜRECİNDEKİ ROLÜNÜN YAZILI BASINDA

Detaylı

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö

2012-2013 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN GEÇERLİ OLACAK NEVŞEHİR ÜNİVERSİTESİ İKTİSADİ VE İDARİ BİLİMLER FAKÜLTESİ İKTİSAT-İ.Ö I. YIL YY KODU Z/S DERSİN ADI DERSİN İNGİLİZCE ADI HAFTALIK DERS SAATI ECTS KREDİSİ İKTİÖ-101 Z Davranış Bilimleri Introduction to Behavioral Sciences 3+0-3 3 İKTİÖ-103 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. ÇELÝK HALAT ve KALDIRMA ÇEKTÝRME EKÝPMANLARI SAN. TÝC. LTD.ÞTÝ. SERTÝFÝKALAR Certificates BAYÝLÝKLERÝMÝZ : çelik halat zincir saplý kanca

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler:

Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile. ecindeki. alternatif g. Anahtar Kelimeler: Mehmet MARANGOZ * ** *** stratejileri ve ekonomik yenilikleri ile ecindeki alternatif g e Anahtar Kelimeler: ENTREPRENEUR CITY GAZIANTEP AND BORDER TRADE ABSTRACT A society's economic, political and cultural

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI

YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MALİYE BÖLÜMÜ LİSANSÜSTÜ PROGRAMLARI YÜKSEK LİSANS PROGRAMLARI MALİYE Tezli Yüksek Lisans Programı Maliye tezli yüksek lisans programının eğitim

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL

FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL FOREIGN CAPITAL AND INVESTMENT AND FINANCIAL CONSULTING FOR COMPANIES WITH FOREIGN CAPITAL 1 It is given consulting services to the companies with foreign capital in the following areas for their works

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu

2012 YILI. Faaliyet Raporu. I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin. Ölçülmesi ve Roparlanması. Sempozyumu I. Uluslararası Enetelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Roparlanması Sempozyumu 2012 396 I. Uluslararası Entelektüel Sermayenin Ölçülmesi ve Raporlanması Sempozyumu İstanbul Kalkınma Ajansı (ISTKA) nın Kar

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı