IntegratedLaundrySolutions/EntegreÇamaşırhaneÇözümleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "IntegratedLaundrySolutions/EntegreÇamaşırhaneÇözümleri"

Transkript

1 ENG/TÜRKÇE LAUNDRY/ÇAMAŞIRHANE IntegratedLaundrySolutions/EntegreÇamaşırhaneÇözümleri

2 Laundry/Çama rhane Workingwithaninternationally prestigiousbrand Uluslararas prestijiolanbirmarka ileçal mak For50years,FagorIndustrialhasbeen focusingonmeetingtheequipmentneedsof therestaurant,hotelandlaundrysectors. Today,thecompanyhasmorethan1,600 employeesaroundtheworld.important infrastructuresinclude11company-owned manufacturingplantsand30commercial offices. FagorIndustrialistheperfectpartnerfor professionals,carryingoutcomprehensive projectsforglobalclients;aprestigious companyofferingqualityproductsand competitivepre-andpost-salesservice. FagorEndüstriyel50y ld r,restoran,otel veçama rhanelerinekipmanihtiyac n kar lamaktad r. irketindünyaçap nda1.600 denfazlaçal an mevcutolup,kendineait11fabrikave30ticari ofisilefaaliyetgöstermektedir. Kaliteliürünleri,rekabetçisat öncesivesonras hizmetleriilefagorendüstriyel,kapsaml projeler üstlenendünyaçap ndakimü terilerinve profesyonellerinmükemmelçözümorta d r. FagorLaundry/Çama rhane/3

3 FagorLaundry/Çama rhane/4

4 FagorLaundry/Çama rhane/5 Laundry/Çama rhane Asolutionforeverycustomer Mü teriyeözelçözümler Ourmanagementsystemsfollowtheguidelinesofthe FagorIndustrialManagementModel,definedand implementedaccordingtotheefqmmodelofexcellence. Yönetimsistemimiz,EFQMMükemmellikModeli çerçevesindehaz rlanm olanfagorendüstriyel YönetimModeli ninkuralveilkelerinetabidir. Itdoesn tmatterhowlargeorsmallyour businessisorwhatyourrequirementsare: FagorIndustrialcancaterforthemperfectlyand provideyouwithaspecificsolutionforevery need.weoffermuchmorethanjustequipment sales:weofferall-roundcomprehensive LaundrySolutions. Ourrangeofwashing,dryingandironing machinesconsistsofstate-of-the-artmodels designedforestablishmentsofallkinds,from largehotelchainstosmallbusinesses,witha significantmarketpresenceinareassuchas hospitalsandhealthcentresorself-service laundries. Allourmachinesfullycomplywithallthe applicablehealth,safetyandenvironmental standards,startingwiththeinternationaliso 9001:2000Standard,whoserequirementswe exceedyearafteryearsothatourcustomerscan restintheknowledgethatourequipmentdesign andsupportarealwaysinadvanceoflegal requirements. Weareproudtosayweknowourcustomers andofferthempersonalisedexpertadvice, animmediate,interactiveaftersalesservice, extendingtoallfivecontinents. hacminizinçap vetaleplerinizinniteli ine olursaolsun,profesyonelçama rhaneler konusundauzmanolanfagorendüstriyel,en küçüktenenbüyü ekadarheri letmeiçinuygun çözümlerüretmektedir.fagorendüstriyel ini anlay,ekipmansat n nçokötesinegeçmekte veihtiyaçlar kar layacak ekildekapsaml Çama rhaneçözümleriüretmektedir. Y kama,kurutmaveütülemeürünlerimiz, hastaneler,sa l kmerkezleriveself-servis çama rhanelerpazar ndaönemlibira rl olmakla birliktedevotelzincirlerindenküçüki letmelere kadarhertürlükurulu unihtiyaçlar n kar lamak amac ylasonteknolojiürünümakinelerden olu maktad r. Tümmakinelerimiz,uluslararas ISO9001:2000 den ba layarakhertürlüsa l k,güvenlikveçevre standard n kar lamaktavebubelgeleringerekleri hery lgüncellenmektedir.busayedemü terilerimiz, ekipmanlar m z nherzamankanunigerekliliklere uygunoldu unubilmeninverdi igüveni ya amaktad r. Gururlaifadeedebilirizki,mü terilerimizitan yoruz vebukonununuzman olarakbe k tada,ihtiyaç veyap lar naözelöneriveürünlerimizle,h zl ve interaktifsat sonras hizmetlerimizleonlar n yan ndaoluyoruz.

5 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Highspinwasherextractors Yüksekdevirliy kamamakineleri Ourrangeofhigh-spinwasherextractorsis designedtoprovidehighperformanceatalltimes, meetingthemostdemandingrequirementswhile notablyreducingwaterandpowerconsumption. Thesavingsachievedintheseareasevenallow ustoguaranteethattheseapplianceswillpayfor themselvesinthemediumterm. Ourrangeofhighspinwasherextractorsincludes 10,13,18,25,40,60and120kgcapacity appliances,andtwotypesofprogrammers: simplemicroprocessor(m),andprogrammable microprocessor(mp). Thestylishnewlookandcutting-edgetechnology oftheseindustrialwasherextractorscombines withthesimplicityoftheirinstallation,andwehave evenreducedtheirsizewithoutaffectingtheirload capacity. Yüksekdevirliy kamamakineleritümbeklentileri kar lamaküzereherzamanyüksekperformans gösterecek ekildetasarlanm t r.bunailaveten suveenerjitüketimikonular ndaula lantasarruf oranlar sayesinde,bumakinelerin,yat r m maliyetleriniortavadedekar layacaklar garantisini verebilmekteyiz. Yüksekdevirliy kamamakineleriürüngam m z, 10,13,18,25,40,60ve120kgkapasitelerdeve ikitürprogramc ileçal anmakineleri kapsamaktad r:sabitmikroprosesör(m)ve programlanabilirmikroprosesör(mp). Yüklemekapasitelerinide i tirmedenboyutlar n küçülttü ümüzbuendüstriyely kamamakineleri, yeni kgörünümleriveileriteknolojileriilekurulum kolayl özelli inibirliktesunmaktad r. LA-18MP LA-120MP FagorLaundry/Çama rhane/6

6 FagorLaundry/Çama rhane/7

7 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Highspinwasherextractors Yüksekdevirliy kamamakineleri Characteristics Astainlesssteelbody,moredurableand hard-wearingthanpaintedplate,andhigh-quality components. Easierrepairs,withalarm,statisticscontrol, memory,repairkitsandadrumthatcanbe removedviathefrontoftheappliance,reducing theminimumspaceandtimerequired. Softmountedmachines:theydonotneedfixing totheflooroninstallation. Newdetergentcompartmentwithnon-return system. Özellikler Boyal panellerdendahadayan kl paslanmaz çelikgövdeveyüksekkaliteliparçalar. Görselar zasinyali,istatistikkontrol,haf za, öndenç kart labilirtamburözellikleri,kolay de i tirilebilenyedekparçalarilekolaybak m imkan vezamantasarrufusa lar. Özeldurumlarhariçsabitlemegerektirmeyen serbestduru özelli i. Özelkapakl yenideterjanhaznesi. FagorLaundry/Çama rhane/8

8 Easyconnectionforautomaticproduct dispensing. Automaticunbalancedetectionsystemenabling gentlermovementandprolongingthe components lifetime. AGfactorof350andaspinspeedof rpm,dependingonthemodel. Standardfrequencyinverter. WRASCertificate(UK)andETLCertificate(USA andcanada). Otomatikdeterjanak içinkolayba lant. Parçalar nömrünüuzatacak ekildedaha yumu akhareketsa layanotomatikdengesizlik tespitsistemi. 350Gfaktörs kmagücüvemodelegöre rpmaras devir. Standartfrekansdönü türücü. WRASSertifikas ( ngiltere)veetlsertifikas (ABDveKanada) FagorLaundry/Çama rhane/9

9 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Highspinwasherextractors Yüksekdevirliy kamamakineleri ModelswithMPprogrammablecontrol: MPkontrollüprogramlanabilirmodeller: 99washprogrammes (16set+83programmable). 99y kamaprogram (16standart+83programlanabilir). Suppliedwithincorporated wetcleaning system. Totallyadjustablewaterlevels. Ownsoftwareenablingprogramming fromapc. Accesscodes,timedelaysystemsanda userstatisticsservice. 3waterinletsand7automaticdispensing signals,withprogrammabletimeanddelay. Technicalmaintenancemenu. Islaktemizleme sistemidahiledilmi. BirPC denprogramlamay mümkünk lan yaz l mveçal maesnas ndaayarlanabilen suseviyeleri. Eri imkodlar,bekletmesistemlerive kullan c istatistikservisi. Programlanabilirba latmazaman ile3su giri ive7otomatikdozajlamasinyali. Teknikbak mmenüsü. FagorLaundry/Çama rhane/10

10 ModelswithMprogrammer: Mprograml modeller: 16standardwashprogrammes. 16standarty kamaprogram. Waterlevelsconfigurableto±10%. Configurabletimesandtemperaturesfor eachwashphase. 4automaticdispensingsignals. Technicalmaintenancemenu. Thehighspinrangealsoincludesakit systemfortransforminganywasherextractor, withmodificationsincludingdualdrain, heating,tilting(60and120kg.),stock reductionandversatility. ±%10 aayarlanabilirsuseviyeleri. Hery kamaa amas içinayarlanabilirzaman ve s. 4otomatikdozajlamasinyali. Teknikbak mmenüsü. Yüksekdevirliy kamamakinelerinde,çift tahliye, s tma,önee ilme(60ve120kg kapasitelimodellerde),kolaybo altmave çokyönlülükgibimodifikasyonlarlamanuel kazandöndürmeözelli i. Availablekitsandaccessoriesincludeadual drainkit(mpmodels),legkit,drainpumpkit (10and13kgmodels),plinthkit,dualheating kit(electric/steam)andseventiltingkit(60 and120kgmodels) kgmodelsalsoavailableina self-serviceversion. Mevcutkitveaksesuarlar:Çifttahliyekiti (MPmodellerde),ayakkiti,tahliyepompas kiti (10ve13kgkapasitelimodellerde),süpürgelik kiti,çift s tma(elektrikli/buharl )kitiveyedi dereceönee ilmekiti(60ve120kgkapasiteli modellerde). 10ve25kgkapasitelimodellerinself-servis çama ry kamamakinesiversiyonlar da mevcuttur. FagorLaundry/Çama rhane/11

11 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Fast-spinwasherextractor H zl devirliy kamamakineleri ThisrangeofwasherextractorsisFagor Industrial sgreatestrecentdevelopment,of greatinterestforallthecateringandlaundry sectorareas,particularlytheself-service sector.itcombinestop-classfeatureswith ahigher-than-averageperformance,always gearedtoachievinggreaterenergyefficiency duringthewash,spinanddryprocesses. Thisrangeofhardmountedmachines-which requirefloorfixing includes10,13,18and 25kgcapacitymodels.AllofthemhaveaG factorof200,meaningbetterwaterextraction andhigherenergyefficiency.thisimprovedg factorismuchhigherthanthatofotherwasher extractorsinthiscategoryandhasbeen achievedthankstotheelectronicunbalance controlonextraction. Bugruptakiy kamamakineleri,yemek, profesyonelçama rhaneveself-servis çama rhanesektörlerinintamam n yak ndan ilgilendiren,fagorendüstriyel inimzas n ta yanenönemliyenigeli meninürünüdür. Etkileyiciperformanslar ileenüstünözellikleri birarayagetirenbumakineler,y kama,s kma vekurutmaa amalar ndadahaetkinenerji kullan m sa lamaktad r. Yeremonteedilenbuseride,10,13,18ve 25kgkapasitelimodellerbulunmaktad r.hepsi de,200gfaktörs kmagücüileçama r daha kuruç karmaktaveenerjitasarrufuimkan sunmaktad r.bugeli tirilmi Gfaktörs kma gücü,elektronikdengesizlikkontrolsistemi sayesindebukategoridekidi ery kama makinelerindeoldu undançokdahayüksektir. LR-18MA+Coiner LR-18MA+JetonYuvas LR-25M FagorLaundry/Çama rhane/12

12 Characteristics Astainlesssteelbody,moredurableand hard-wearingthanpaintedplate,andhigh- qualitycomponents. Squarestructuralpipeframework,highly resistant,prolongingtheproduct slifetime. Easierrepairs,withalarms,statisticscontrol, memory,repairkitsandadrumthatcan beremovedviathefrontofthe appliance,reducingtheminimumspaceand timerequired. Özellikler Boyal panellerdendahadayan kl paslanmaz çelikgövdeveyüksekkaliteliparçalar. Makineninömrünüuzatanyüksekkaliteli ase. Görselar zasinyali,istatistikkontrol,haf za, öndenç kart labilirtamburözellikleri,kolay de i tirilebilenyedekparçalarilekolaybak m imkan vezamantasarrufusa lar. Özelkapakl yenideterjanhaznesi. Newdetergentcompartmentwithnon-return system. FagorLaundry/Çama rhane/13

13 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Fast-spinwasherextractor H zl devirliy kamamakineleri Characteristics Easyconnectionforautomaticproduct dispensing. Automaticunbalancedetectionsystem enablinggentlermovementandprolonging thecomponents lifetime. Gfactorof200onallmodels. Standardfrequencyinverter. WRASCertificate(UK)andETLCertificate (USAandCanada). Özellikler Otomatikdeterjanak içinkolayba lant. Parçalar nömrünüuzatacak ekildedaha yumu akhareketsa layanotomatik dengesizliktespitsistemi. Tümmodellerde200Gfaktörs kmagücü. Standartfrekansdönü türücü. WRASSertifikas ( ngiltere)veetlsertifikas (ABDveKanada). ModelswithMprogrammer: Mprograml modeller: 16standardwashprogrammes. 16standarty kamaprogram. Waterlevelsconfigurableto±10%. Configurabletimesandtemperaturesfor eachwashphase. 4automaticdispensingsignals. Technicalmaintenancemenu. Drainpumpkitavailableforthe10and13kg models kgmodelsalsoavailableinaself- serviceversion. Therangeincludesaspecialmodelforboats (440Volts/III/60Hz/noneutral). ±%10 akadarayarlanabilirsuseviyeleri. Hery kamaa amas içinayarlanabilir zamanve s. 4otomatikdozajlamasinyali. Teknikbak mmenüsü. 10ve13kgkapasitelimodellerde tahliyepompas kiti. 10ve25kgkapasitelimodellerdeself-servis çama ry kamamakinesiversiyonlar. Buseride,gemileriçinüretilmi özelmodel bulunmaktad r.(440volt/iii/60hz/nötrde il). FagorLaundry/Çama rhane/14

14 FagorLaundry/Çama rhane/15 Oursimple-to-operaterangewithmore basicfeaturesprovidesthesamequalityand durabilityasthatofourhigher categorymodels. 10,13,18and25kgcapacitymodelswitha Gfactorof Characteristics Astainlesssteelbody,moredurableand hard-wearingthanpaintedplate,and high-qualitycomponents. Easyconnectionforautomaticproduct dispensing. Standardfrequencyconverter. Anefficientcomplementforcompletingthewash processwithalow-speedwasherextractor. Characteristics Stainlesssteelcoveranddrum/external cabinetinwhitelacqueredsteel. Automaticdrumbraking. 15-minutespindryingcycletimer. Hatchopeningsafetydevice. Drumandmotorinfloatingsuspension. Temelözellikleriiçerenvekolaykullan landü ük devirliy kamamakinelerimiz,dahayüksek kategoridekimakinelerimizleayn kaliteve dayan kl l közelliklerinesahiptir Gfaktörs kmagücünesahipmodellerimiz, 10,13,18ve25kgkapasitelerdeüretilmektedir. Özellikler Boyal panellerdendahadayan kl paslanmaz çelikgövdeveyüksekkaliteliparçalar. Otomatikdeterjanak içinkolayba lant. Standartfrekansdönü türücü. Dü ükdevirliy kamamakinelerikullan lmas durumunda,hidroekstraktörlerçama ry kama sürecininetkin ekildetamamlanmas içingereklidir. Özellikler Paslanmazçelikkapakvetambur/beyazboyal çelikgövde. Otomatiktamburfreni.(15dakikas kmasüresi) Programsonuotomatikkapakaçma. Süspansiyonlumotorvetambur. Lowspinwasherextractor Dü ükdevirliy kamamakineleri Spindryers Hidroekstraktörler (Yüksekdevirlis kmamakineleri)

15 WashingEquipment/Y kamaekipmanlar Sanitarybarrierwasherextractors Hijyenbariyerliy kamamakineleri Sanitarybarrierwasherextractorsarespecially designedforuseinclinicsandhospitals,and includespecificsafetymeasuresforpreventing thespreadofinfectiousagentsduringthe washingprocess,inaccordancewiththelatest healthsectorhygieneandsafetyregulations. Thesewasherextractorshavetwodoors,an inputdoorandanoutputdoor.theinputdooris locatedintheareawherethedirtylinenarrives fromahospital,andtheoutputdoorinthearea wherethecleanlineniscollectedafterwashing. Thetwoareasareseparatedbyapartition,which iswherethewasherextractorislocated.asthe linenentersthroughonedoorandexitsthrough another,thereisnocontactbetweentheclean anddirtywater,andthereisthereforenoriskof contamination. Oursanitarybarrierwasherextractorsare availablein16,22,27,33,49,67and100kg capacities. Hijyenbariyerliy kamamakineleri,sa l k sektörününensonhijyenvegüvenlik düzenlemelerido rultusunda,y kamas ras nda enfeksiyonlar nyay lmas n önlemeküzereözel güvenlikönlemleriniiçerecek ekildeklinikve hastaneleriçingeli tirilmi lerdir. Bumakinelerin,çama r koymakveç karmak içinikiayr kapa bulunmaktad r.giri kapa, hastanedengelenkirliçama rlar nkoyuldu u, ç k kapa isey kamasonras temizçama rlar n topland farkl alanlaraaç l r. Buikialanbirbölümlebirbirindenayr l r,bariyerli y kamamakinesidebubölümüniçineyerle tirilir. Busayedekirliçama rbirkapaktangirer, di erindenç karken,kirlivetemizsuaras ndada hiçbirtemasolmad ndanbula mariskiortadan kalkar. 16,22,27,33,49,67ve100kgkapasitelihijyen bariyerliçama rmakinelerimizbulunmaktad r. LBS-16MPP LBS-100MPP FagorLaundry/Çama rhane/16

16 Characteristics Astainlesssteelbody,moredurableand hard-wearingthanpaintedplate,andhigh-quality components. Dualaxisdrumrotation,makingthewasher extractorextremelysturdy. Softmountedmachines:theydonotrequirefixing totheflooroninstallation. Gfactor= Özellikler Boyal panellerdendahadayan kl paslanmazçelik gövdeveyüksekkaliteliparçalar. Makineyidahadadayan kl k lançiftaksl tambur rotasyonu. Özeldurumlarhariçsabitlemegerektirmeyen serbestduru özelli i Gs kmagücü. FagorLaundry/Çama rhane/17

17 FagorLaundry/Çama rhane/18

18 TumbleDryers/KurutmaMakineleri Tumbledryers Kurutmamakineleri Asabasiccomplementtotheindustrial washingprocess,thedryingcycleensuresthat thefinalgarmentleavesthelaundryinperfect conditionandreadyforironing. Wehavethreerangesofindustrialtumble dryers,with10-120kgcapacitymodels, designedtomeettherequirementsof establishmentsofallsizes,fromlarge commercialandhotellaundriestothe self-servicesector. Endüstriyelçama ry kamasürecinintemel tamamlay c ö elerindenolankurutmai lemi, çama r nütüyehaz rlanmas n sa lar kgkapasiteliendüstriyelkurutma makinelerindenolu anüçserimiz bulunmaktad r.busayedeküçükölçekli self-servisçama rhanelerdenbüyükölçekli profesyonelveotelçama rhanelerine kadarherbüyüklüktei letmenintaleplerini kar layabilmekteyiz. SR-40MP SR-13 FagorLaundry/Çama rhane/19

19 TumbleDryers/KurutmaMakineleri Tumbledryers Kurutmamakineleri SRRange: FagorIndustrial shighestperformingrange oftumbledryersincludes10,13,23,32, 40,60,80and120kgcapacitymodelsand offersachoiceoftwocontrolmodels:electromechanicaltimerorelectronicmicro-processor, withprogrammabletimeandtemperatureand technicalmenu. Characteristics Outercasinginskinplate. SRSerisi: FagorEndüstriyel,yüksekperformansl kurutucu serisinde10,13,23,32,40,60,80ve120kg kapasitelimakineleri,ikifarkl kontrolpaneli opsiyonuilemü terilerinesunmaktad r. Elektro-mekanikzamanölçerlimodelveyazaman ve s programlamaimkan tan yanelektronik mikro-i lemcilimodel. Özellikler Statikboyal d gövde. Frequencyconverter/rotationreversalinall sizes. Standardstainlesssteeldrum. Tümmakinelerdefrekanskontrollüçiftyöne dönü imkan. Standartpaslanmazçeliktambur. Cooldownsystemandmoisture configurationselector. Gearedmotorreplacingthebeltsystemfor easeofmaintenance(on10,13,23and32kg models). Tiltingsystem,optionalonthe80kgmodel andbydefaultonthe120kgmodel. So utmasistemivenemdüzenlemeayg t. Bak mkolayl sa layan,direktmotor ba lant s iletamburdöndürmeözelli i (10,13,23ve32kgkapasitelimodellerde). 120kgkapasitelimodellerdestandart,80kg kapasitelimodellerdeopsiyonelönee me sistemi. FagorLaundry/Çama rhane/20

20 SCRange: 10and13kgmodels. Characteristics Electro-mechanicalcontrol. SCSerisi: 10ve13kgkapasitelimodeller. Özellikler Elektro-mekanikkumanda. Galvaniseddrum. Belttransmission. Cool-downsystem. Galvanizetambur. Kay kaynaksistemi. So utmasistemi. SDRange: Speciallydesignedfortheself-servicesector, thisstackdryermakesthemostofthe availablespacebyincludingtwo14kgdryers inasingleappliance.italsohaselectronic controlandaxialairflow. SDSerisi: Self-servisçama rhaneleriçinözelolarak üretilmi bumakine,yerdentasarrufsa lamak amac ylatekgövdede14kgkapasiteliiki kurutucuyuüstüstebar nd r r.elektronik kumandavedikeyhavaak mevcuttur. FagorLaundry/Çama rhane/21

21 FagorLaundry/Çama rhane/22

22 IroningandFolding/ÜtülemeveKatlama Ironers Ütüler Thisrangeisspeciallydesignedforthe restaurantandsmallproductionarea,andis idealforironingflatwork tablecloths,sheets, napkins,pillowcases,etc.atumbledryerneeds tobeusedbeforehandinordertoreachthe15-20%residualmoisturerequiredforbeginning theprocess. Characteristics Externalcabinetinwhitelacqueredsteel Lengthof1-2metres,20and30cm rollers,nomex-coated. Electricallyheated. Treatedaluminiumheaterplate. Buseri,restoranlarveküçükalanl i letmeler içinözelolaraküretilmi tirvemasaörtüsü, peçete,çar afveyast kk l f gibidüzparçalar ütülemekiçinidealdir.ütülemeiçingerekli olan%15-20nemisa lamaküzereöncesinde kurutmamakinesikullan lmas gereklidir. Özellikler Beyazboyal çelikgövde. Nomexkaplama,1-2metreuzunlu unda, 20ve30cmçapl silindirler. Elektrik s tmal. Alüminyum s tmapaneli. FagorLaundry/Çama rhane/23

23 IroningandFolding/ÜtülemeveKatlama Flatworkironerswith35and50cm rollers 35ve50cmçapl silindirütüler Ourrangeofflatworkironersrepresentsa newconceptinimprovingandspeedingup theflatworkdryingandironingprocessinthe industriallaundryarea.ourcompleteoffer, consistingofthe35rangeandthe50range, hasbeentotallyrenewedandredesignedto caterfortheincreasinglytougherdemandsof thelaundryandhospitalityindustry. Themainfeatureofthesemachinesisthatthe linencanbefeddirectlytotheflatworkironer fromthehighspinwasherextractor.they permitamoisturelevelofupto45-50%and allinalltheyprovidehigh-qualityironing,great ergonomicsandtopperformance,combined witheasymaintenanceanduse. Silindirütüserimiz,endüstriyelçama rhane alan nda,kurutmaveütülemesüreçlerini iyile tirmekveh zland rmakamac ylageli tirilmi yenibirkonseptitemsiletmektedir.35ve50cm çap ndakisilindirütülerimiz,çama rhaneve konuka rlama(otel,restoran)sektörlerinin süreklia rla antaleplerinecevapverecek ekildetamamenyenilenmi tir. Bumakinelersayesinde,yüksekdevirliy kama makinesindenç kançama rlardo rudan ütüyeal nabilmektedir.%45-50 yevaran oranlardanemikald rabilenbuseri,ütülemede yüksekkalite,üstünergonomiveenüstdüzey performansözelliklerini,kolaybak mvekullan m ilebirle tirmektedir. FagorLaundry/Çama rhane/24

24 FagorLaundry/Çama rhane/25 Characteristics Outercabinetinstainlesssteelandwhite lacqueredsteel. 30and50cmrollers,lengthof metres. Electronicmicroprocessorfortemperature andspeedcontrol. FeedingandironingbeltsinNomex. Maximumoutput10-80kg. Recommendedforalltypesofflatwork. Electric,gasandsteamheating. Frequencyinverter. Steamextractor. Özellikler Paslanmazçelikvebeyazboyal çelikgövde. 1,4ve3,2metreuzunlu unda,30ve50cm çapl silindirler. Is veh zkontrolüiçinelektronik mikroprosesör. Nomexbeslemeveütülemekeçeleri. Maksimum10-80kgütülemekapasitesi. Tümdüzütülemei lemleriiçinuygun. Elektrikli,gazl yadabuharl s tmasistemi. Frekansdönü türücü. Buharbacaç k.

25 FagorLaundry/Çama rhane/26 IroningandFolding/ÜtülemeveKatlama FagorIndustrial shighest-capacityrangeof flatworkironersisdesignedtocaterforlarge amountsoflinen,withaprocessingcapacity ofupto180kganhour.somemodelsalso allowthelinentobetotallyorpartiallyfolded, orstackedafterfolding. Thisrangeisdesignedtomeettheneeds ofestablishmentsrequiringhighwashing performanceinalimitedspace.allofthem haveahighlycompactdesign,occupying minimalspaceinspiteoftheirhigh performance. Thesemodelsgreatlyspeedupthedryingand ironingprocessforestablishmentshandling verylargeamountsoflineneachday. FagorEndüstriyel inyüksekkapasitelisilindirütü serisi,büyükmiktardaçama ryo unlu unasahip i letmeleriçinüretilmi tirvesaatte180kgçama r ütülemekapasitesinesahiptir.baz modeller, çama r tamamenyadak smenkatlamaktave katlamadansonraistiflemektedir. Buseridekimakineler,y kamadayüksek performans küçükbiralandagerçekle tirmek durumundaolani letmeleriçinidealdir.bu makinelerintamam,yüksekperformanslar na kar nkompaktbirtasar masahiptirveminimum alankaplar. Hergünbüyükmiktarlardaçama rlaba aç kmas gerekeni letmelerinrahatl klatercihedecekleribu seri,kurutmaveütülemei lemlerinisonderece h zland rm t r. Characteristics Outercabinetinwhitelacqueredsteel. 80cmroller,withalengthof3.2metres. Electronicmicroprocessortocontrol temperatureandspeed(3-12metresperminute). FeedingandironingbeltsinNomex. Maximumoutput kg. Recommendedforalltypesofflatwork. Electric,gasorsteamheating. Frequencyinverterdrive. Steamextractor. Compressedairfunctioning. Özellikler Beyazboyal çelikgövde. 3,2metreboy,80cmçapl silindir. Is veh zkontrolüiçinelektronik mikroprosesör(dakikada3-12metre). Nomexbeslemeveütülemekeçeleri. Maksimum kgütülemekapasitesi. Tümdüzütülemei lemleriiçinuygun. Elektrikli,gazl yadabuharl s tma. Frekansçeviricisikumandas. Buharl bacaç k. Bas nçl havaileçal ma. Flatworkironers-Ø80cm 80cmçapl silindirütüler

26 FagorLaundry/Çama rhane/27 Flatworkironers-Ø80cm POSEIDONSeries (withfolderandstacker) 80cmçapl silindirütüler POSEIDONSerisi (katlamal veistiflemeli) Flatworkironers-Ø80cm POLARISSeries(withoutfolder) 80cmçapl silindirütüler POLARISSerisi(katlamas z) Characteristics Optionstoorder: Automatic1-linefeeder. Rearlinenoutletwithcollectiontable. 2-and4-linesnapkincollector. Vacuumtableforfeedinglinen. Özellikler Sipari opsiyonlar : Otomatik1hatl besleyici. Toplamatablal arkaçama rç k. 2ve4hatl peçetekolektörü. Çama rbeslemeiçinvakumlutabla. Characteristics Primaryfolder(maximumtwofolds). Optionstoorder: Automatic1-linefeeder. Rearlinenoutletwithcollectiontable. 2-and4-linesnapkincollector. Vacuumtableforfeedinglinen. Özellikler Temelkatlama(maksimumikikat) Sipari opsiyonlar : Otomatik1hatl besleyici. Toplamatablal arkaçama rç k. 2ve4hatl peçetekolektörü. Çama rbeslemeiçinvakumlutabla.

27 FagorLaundry/Çama rhane/28 IroningandFolding/ÜtülemeveKatlama Characteristics Primaryfolder(maximumtwofolds)and crossfolder(maximumthreefolds). Sidelinenstackerincorporated. Clothesrejectionbutton. Vacuumtableforfeedinglinen. Partialbypass. Highlycompactmodel,requiringonly27m2 forinstallation. Optionstoorder: Automatic1-linefeeder 2-and4-linesnapkincollector. Özellikler Temelkatlama(maksimumikikat)veçapraz katlama(maksimumüçkat). Gövdeyebirle tirilmi yançama ristifleyici. Çama ratmadü mesi. Çama rbeslemeiçinvakumlutabla. K smibypass. Kurulumiçinyaln zca27m2alanisteyen sonderecekompaktmodel. Sipari opsiyonlar : Otomatik1hatl besleyici. 2ve4hatl peçetekolektörü. Ø80cmFlatworkIroners PHOENIXSeries (withfolderandstacker) 80cmçapl silindirütüler PHOENIXSerisi (katlamal veistifli)

28 FagorLaundry/Çama rhane/29

29 FinishingandAccessories/SonÜtüveAksesuarlar Finishing Sonütü Arangeofmachinesandinstallations designedtocompletethegarmentironing process trousers,shirts,whitecoats to meettheneedsofanytypeofestablishment. Appliancesrangefromironingtablesforsmall numbersofgarments,withdifferentvariants airsuctionorblowing,withorwithoutboiler topneumaticpressesformedium range production,formfinishersofdifferenttypes whitecoats,coats,shirts,trousers or finishingcabinetsforlargeoutputs,veryuseful inhospitalenvironments. K yafetütüleme(pantolon,gömlek,önlük) sürecinitamamlamakkonusundaher büyüklüktei letmeninihtiyaçlar n kar lamak üzeregeli tirilmi buseripekçokfakl ürünü kapsamaktad r:azsay dagiysiütülemekiçin farkl özelliklerdeki(havaemmeyadaüflemeli, boylerliyadaboylersiz)ütümasalar ndanorta ölçeklipresütülere,farkl tiplerdekiparçalar n sonütüekipman ndanhastaneortamlar için çokkullan l olanbüyükkapasitelisonütü kabinlerinekadar. Accessories Aksesuarlar Wehaveawiderangeoftrolleysto complementthelaundryservices,for differentenvironmentsandrequirements -specificroomservicetrolleys,fordry andwetclothes,mobilebase,cage trolleysormobileclothesracks. Farkl ortamveihtiyaçlarayönelik, çama rhanehizmetlerinitamamlay c nitelikte geni biraksesuarserimizbulunmaktad r: Kuruve slakgiysileriçinkathizmetlerineve odaservisineözel,oynartabanl arabalar, kafesarabalaryadamobilgiysiraflar vb. FagorLaundry/Çama rhane/30

30 ProfessionalLaundry/ProfesyonelÇama rhane Professionallaundry Profesyonelçama rhane Oursmall-scalesectionincludesthefullest rangeofmachinesdesignedtocoverall theneedsofsmallandmedium-sized establishments.withalargercapacitythan theirdomesticequivalents,butwithoutreaching industrialproportions,theseappliancesare designedtooptimiseperformancewhile maintaininglowconsumptionlevelsanda reducedinstallationspace,togetherwithhigh durabilityandprofitability. Küçükölçeklibuserimiz,küçükveorta ölçektekii letmelerintümihtiyaçlar n kar layacak ekildesonderecekapsaml d r. Evtipimakinelerdendahayüksek kapasiteli,ancakendüstriyelçama rhane ölçeklerinind ndakibumakineler,optimum performanslar,dayan kl l klar vedü ük tüketimseviyeleriileküçükalanlardaverimli çal maimkan sunar. Washanddry Y kamavekurutma Thecompact,powerfulmodelsinourrangeinclude washerextractorsandtumbledryersorwashing anddryingcolumnswhichincludebothfunctionsin onesinglemachine.theyareallavailableinwhite enamelledsteelorstainlesssteel. Ürüngam m zdakikompaktmodeller,y kama vekurutmafonksiyonlar n tekmakineiçinde gerçekle tirmektedir.hepsibeyazkaplamal çelikyadapaslanmazçelikgövdeliolaraksat a sunulmaktad r. LA-8washerextractor: LA-8y kamamakinesi: Free-standingsemi-industrialwasher extractorwithhighspeed(1000rpm, Gfactor=300)and8kgcapacity. Electricheating. Electroniccontrol,highlyversatileandeasy towork. Stainlesssteeltankanddrum. Drainpump. Self-servicemodelsavailable. Yüksekh zl,8kgkapasiteli,serbestduru lu yar endüstriyely kamamakinesi(1.000rpm, 300Gs kmagücü). Elektrikli s tma. Esnekvekolaykullan ml elektronik kumanda. Paslanmazçeliktamburvehazne. Sutahliyepompas. Self-servisçama rhanemodellerimevcuttur. FagorLaundry/Çama rhane/31

31 ProfessionalLaundry/ProfesyonelÇama rhane SR-8tumbledryer: SR-8kurutmamakinesi: Semi-industrialtumbledryerwith8kg capacity. Electricheating. 8kgkapasiteli,yar endüstriyelkurutma makinesi. Elektrikli s tma. Self-servicemodelsavailable. Self-servisçama rhanemodelleri mevcuttur. CLS-8washinganddryingstack: Semi-industrialcolumnwith8kgcapacity, includinganla-8washerextractorandan SR-8tumbledryerinthesamecabinet. Electricheating. Self-servicemodelsavailable. CLS-8kombiy kamavekurutmamakinesi: BirLA-8y kamamakinesivebirsr-8 kurutmamakinesiniayn gövdede birle tiren8kgkapasiteli,yar endüstriyel kombinasyon. Elektrikli s tma. Self-servisçama rhanemodelleri mevcuttur. FagorLaundry/Çama rhane/32

32 Ironing Ütüleme Optionsforironersorflatworkironersifafuller serviceisrequired. Ütüleryadasilindirütülerdendahakapsaml bir i levsellikbeklenmesidurumundaopsiyonlar: Ironers:modelswithan18cmroller, 1or1.2metresinlength. Flatworkironer:witha20cmroller, 1.4metresinlength. Silindirütüler:18cmçap nda1yada1,2metre uzunlu undasilindirlimodeller. Kurutmal silindirütüler:20cmçap nda, 1,4metreuzunlu undasilindirlimodeller. Finishing Sonütü Afullofferofmodelstocomplementthe washingandironingprocess. Ürüngam m zda,y kamaveütülemesürecini tamamlamaküzeregeli tirilmi farkl modeller, makinelerbulunmaktad r: MPAironingtable,withelectricheatingand suctionsystem. MRP/ADsemi-industrialironingtableswith boiler,vacuumsystemandiron. ElectricsteamgeneratorwithaBETA-3 iron,1.8-litrecapacity. ElectricsteamgeneratorwithaBETA-3L4 iron,4-litrecapacity. CP-RwheeledtrolleyforBETAgenerators. Elektrikli s tmavevakumsistemlimpaütü masas. Boyler,vakumsistemiveütülüMRP/ADyar endüstriyelütümasalar. BETA-3ütülü,1,8ltkapasitelielektriklibuhar jeneratörü. BETA-3L4ütülü,4ltkapasitelielektriklibuhar jeneratörü. BETAjeneratörleriçintekerlekliCP-Raraba. FagorLaundry/Çama rhane/33

33 Self-serviceLaundry/Self-servisÇama rhane Self-servicelaundry Self-servisçama rhane Weprovidealltypesofmachinery,accessories andconsultationforoneofthefastest-growing areasoftheindustriallaundrysector,withasetof solutionsguaranteeingthesmoothfunctioningof anyself-servicelaundryinstallation,andourown systemsformanagingmaintenanceandpayment processes. Asregardspaymentprocesses,wehavetwo systemstofacilitateandautomatetheprocess: thebasicself-servicewasherextractormodel(ma version)isdesignedforconnectiontoacentral paymentunit,withnoneedforneworadditional installations. Forgreaterversatility,wehavedevelopedlatestgenerationkitsthatcaneasilybemountedonthe basicmodel,forinstantadaptationofthewasher extractortofitanelectroniccoin/tokenslotor prepaidcardslot. Makinelerindüzgünçal mas n veiyisonuç vermesinigarantiedençözümlerimizbak m yönetimimizveödemesüreçlerikonular nda geli tirdi imizsistemlerimizileendüstriyel çama rhanesektörününenh zl geli en alanlar ndanbiriolanself-servisçama rhaneler içinkapsaml birmakineveaksesuarserisini vedan manl m z mü terilerimizinhizmetine sunmaktay z. Ödemei lemlerindesüreciotomatikhalegetiren ikisistemimizbulunmaktad r:temelself-servis y kamamakinemiz(maversiyonu),yeniyada ilavebirkurulumagerekolmaks z nmerkezibir ödemeünitesiileba lant s yap labilecek ekilde tasarlanm t r. Dahafazlaesneklikiçin,temelmodellerüstüne monteedilebilensonnesilkitlerigeli tirmi bulunmaktay z.bunlararas nda,y kama makinesininan ndaadaptasyonuiçinelektronik jetonyadakartyuvas n neklenmesigibipaketler bulunmaktad r. FagorLaundry/Çama rhane/34

34 FagorLaundry/Çama rhane/35 Paymentsystems Centralpaymentunit:Themachinesare connectedtoanexternalcentralpaymentunit, withnoneedforinstallationofcoinslotsor paymentmechanisms. Ourrangeofmodelsincludesthreevariants, plusaccessories: CLME6AC:Centralpaymentunitfor 6machines(extendibleto10)andcoinslot system. CLME6:Centralpaymentunitfor 6machines(extendibleto10)andcoinslot systemprovidingchange. CLME1018:Centralpaymentunitfor10 machines(extendibleto26)andcoinslot systemprovidingchange. Optionstoorder: Kitfor4extramachines,toincreasethe numberofmachinesconnected,andkitfor admittingdifferentnotes. Ödemesistemleri Merkeziödemeünitesi:Busistemdemakineler, jetonyuvas yadaödememekanizmas eklenmesinegerekb rakmayanharicibirmerkezi ödemeünitesineba l d r. Ürüngam m z,üçfarkl modelveaksesuarlar kapsamaktad r: CLME6AC:6makineiçinmerkeziödeme ünitesi(10makineyekadarart r labilir)ve jetonyuvas sistemi. CLME6:6makineiçinmerkeziödemeünitesi (10makineyekadarart r labilir)veparaüstü verenparayuvas sistemi. CLME1018:10makineiçinmerkeziödeme ünitesi(26makineyekadarart r labilir)vepara üstüverenparayuvas sistemi. Sipari opsiyonlar : Ba l makinesay s n art rmakamaçl 4ilave makineiçinkitvefarkl banknotlar kabul edenkit.

35 Self-serviceLaundry/Self-servisÇama rhane Coin/tokenslot:Electroniccoinslotsystem configurableforalltypesoftokensorcoins. Italsoincludesanoptionforselectingprices andchangingcointypes. Prepaidcard:Adiscountisappliedoneach use,accordingtothebalanceonthe customer sprepaidcard. Madenipara/jetonyuvas :Hertürmadeni parayadajetoniçinyap land r labilir. Elektroniksistem,fiyatseçmevemadeni paratipide i tirmeopsiyonlar. Kartl sistem:mü terininkart ndaki bakiyedo rultusundaherkullan mdaindirim uygulamas. FagorLaundry/Çama rhane/36

36 Industrialwasherextractors Endüstriyely kamamakineleri Aseriesofmodelswith10,13,18and25kg capacities,withatotallynewlookandwith versatileprogrammerfunctions,specifically designedfortheself-servicesector. Yepyenigörünümleriveesnekprogramlama fonksiyonlar ileözelolarakself-servisçama r y kamasektörüiçintasarlanm,10,13,18ve25 kgkapasitelimodellerdenolu anbirseri. CharacteristicsoftheMAprogrammer: MAprogramlay c s n nözellikleri: Optionfordifferentpricesforeach programme. Counterdowntimerindicator. Herprogramiçinfarkl fiyatseçene i. Nekadary kamasüresikald n gösteren zamangöstergesi. Disablingofadvance,expressprogramme andextrarinsebuttons. leri,ekspresprogramveilavedurulama dü melerinidevred b rakmaimkan. 4quickwashprogrammes(30min.),specially forself-service. Özellikleself-servisiçin4h zl y kama program (30dakika). Definitionofdesiredprogrammesfromthe16 standardprogrammes. Thetimesandtemperaturesofeachphase canbechangedorcancelled. Automaticdossingcanbeused(4signals). Configurablewaterlevels(±10%). 16standartprogramaras ndantercihedilen programlar nbelirlenmesifonksiyonu. Hera amadasüreve s de i tirmeve iptalimkan. Otomatikdozajlama(4sinyal). Ayarlanabilirsuseviyeleri(±%10). Availableinhighspinandfastspinwasher extractors. Yüksekdevirliveh zl devirliy kamamakineleri mevcuttur. LA-RMA+coiner LA-RMA+jetonyuvas LR18MA+CP FagorLaundry/Çama rhane/37

37 Self-serviceLaundry/Self-servisÇama rhane Industrialtumbledryers Endüstriyelkurutmamakineleri Tworangesofmachinesfortheself-service sector,withthesamepaymentmanagement systemsastheindustrialwasherextractorsin thisfield. Customerspaylessforshorterperiodsofuse (e.g.1coinper10minutes):customerscanbe suretheywillonlypayforthetimerequiredto drytheirwashing. SD-2x14range Doublestackdryermodelconsistingof twotumbledryers,eachwitha14kg capacity(i.e.atotalcapacityof28kg)for majorspacesavings. Twopaymentoptions:theMAversionwith electroniccoin/tokenslot,andthemcp version,forprepaidcardsandcentral paymentunit. MPprogrammingandconsecutiveshort programmeconfigurationoptionaccording tothecoinsortokensinserted. Dryingcycletimetemperaturecontrol,with digitaldisplayandcycleindicators. Safetymicroswitchincaseofdooropening. Self-servisçama rhaneleriçin,endüstriyel y kamamakinelerindekiilebenzerödeme sistemleriüzerindençal anikikurutmaserisi bulunmaktad r. Mü terilerin,dahak sasürelikullan mlar içindahaazödedi isistem(her10dakika içinbirjetongibi).busistemdemü teri, çama r n nkurumas içingereklisüreninücretini ödedi indeneminolmaktad r. SD2x14Serisi Yerdenkazanmakiçinaltl üstlümodelde, herbiri14kgkapasiteliikikurutucu(toplam kapasite28kg). kiödemeopsiyonu:elektronikmadeni para/jetonyuvas ylamamodeliilekartyuval vemerkeziödemeünitelimcpmodeli. Yuvayayerle tirilenparayadajetona görempprogramlamaveard kk sa programkonfigürasyonuopsiyonu. Dijitalgöstergelerlekurutmada s vezaman kumandas vea amagöstergesi. Kap n naç lmas durumundadevreyegiren kap güvenliksivici. Outercabinetinwhitelacqueredsteel. Beyazboyal çelikgövde. FagorLaundry/Çama rhane/38

38 FagorLaundry/Çama rhane/39 SRRange: Programmingbyelectronicmicroprocessor. Dryingcycletemperatureandtimecontrol. Finalcoolingcycle. Digitaldisplayshowingtemperatureand time,withcycleindicators. Anti-creasesystem. Safetymicroswitchincaseofdoor opening. Stainlesssteeldrumwithrotationreversal. Outercabinetinwhitelacqueredsteel. Washerextractors,tumbledryersorwashing stacks,allavailablewithcentralpaymentunitor coin/tokenslotfunctions. SRSerisi: Elektronikmikroprosesörileprogramlama. Kurutmada s vezamankumandas,final so utma. Is vezamaniçindijitalgöstergeler,a ama göstergesi. K r könleyicisistem. Kap n naç lmas ndadevreyegirenkap güvenliksivici. Çiftdönü lüpaslanmazçeliktambur. Beyazboyal çelikgövde. Y kamamakineleri,kurutmamakineleriya dakombilerintamam merkeziödemeüniteli veyamadenipara/jetonyuval olaraksat a sunulmaktad r. 8kgwasherextractorsand tumbledryersforself-service Self-servisiçin8kgkapasiteli y kamavekurutmamakineleri

39 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER HIGHSPINWASHER EXTRACTORS YÜKSEKDEV RL ÇAMA IR YIKAMAMAK NELER LA-10 LA-13 LA-18 LA-25 LA-40 LA-60 LA-120 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi(kg) Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) DIMENSIONSWITHPACKAGING/ AMBALAJLIEBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1 1,2 1,33 2,63 4,5 4,8 9,11 DOOR/KAPI Height(mm)/Yükseklik(mm) Diameter(mm)/Çap(mm) POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,75 1 2,2 3 7, Heating(kw)(Electricmodel)/ NOMODEL Is tma(kw)(elektriklimodel) MODELYOK Heating(kw)(Hotwatermodel)/ Is tma(kw)(s caksuversiyonu) Max.power(kw)(Electricalversion)/ NOMODEL Maksimumgüç(kw)(Elektrikliversiyon) 6, , ,5 47 MODELYOK Max.power(kw)(Hotwaterversion)/ Maksimumgüç(kw)(S caksuversiyonu) 2,75 4 6,2 9 15, Max.power(kw)(Steamversion)/ Maksimumgüç(kw)(Buharl versiyon) 0,75 1 2,2 3 7, CONNECTIONS/BA LANTILAR Waterinlet/Sugiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 1-1/4 1-1/4 1-1/2 Steaminlet/Buhargiri i 1/2 1/2 1/2 3/4 3/4 3/4 1-1/4 Drain(mm)/Tahliye(mm) /2 2-1/2 2-1/2 4 GENERALDETAILS/GENELAYRINTILAR Washingspeed(r.p.m)/Y kamah z (r.p.m) Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü MicroprocessorM/MikroprosesörM YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR ProgrammablemicroprocessorMP/ ProgramlanabilirmikroprosesörMP YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET Self-serviceversion/Self-servisversiyonu YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR Doubledrainage/Çiftbo altma Tiltingsystem/Önee mesistemi Drainpumpoption/ Tahliyepompas opsiyonu MAINTENANCEDISTANCES/ PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -yan(s) NO/HAYIR OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR OPC/OPS OPC/OPS YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR FagorLaundry/Çama rhane/40

40 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER FASTSPINWASHER EXTRACTORS HIZLIDEV RL ÇAMA IR YIKAMAMAK NELER LR-10 LR-13 LR-18 LR-25 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi(kg) Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) DIMENSIONSWITHPACKAGING/AMBALAJLIEBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1 1,2 1,48 DOOR/KAPI Height(mm)/Yükseklik(mm) Diameter(mm)/Çap(mm) POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,75 1 2,2 3 Heating(kw)(Electricmodel)/Is tma(kw)(elektriklimodel) Max.power(kw)(Electricalversion)/Maksimumgüç(kw)(Elektrikliversiyon) 6, ,2 21 Max.power(kw)(Hotwaterversion)/ Maksimumgüç(kw)(S caksuversiyonu) 0,75 1 2,2 3 Max.power(kw)(Steamversion)/Maksimumgüç(kw)(Buharl versiyon) 0,75 1 2,2 3 CONNECTIONS/BA LANTILAR Waterinlet/Sugiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 Steaminlet/Buhargiri i 1/2 1/2 1/2 1/2 Drain(mm)/Tahliye(mm) /2 GENERALDETAILS/GENELAYRINTILAR Washingspeed(r.p.m)/Y kamah z (r.p.m) Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü MicroprocessorM/MikroprosesörM YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET ProgrammablemicroprocessorMP/ProgramlanabilirmikroprosesörMP NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR Self-serviceversion/Self-servisversiyonu YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET Marineversion/Gemiversiyonu YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET Drainpumpoption/Tahliyepompas opsiyonu YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR MAINTENANCEDISTANCES/PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/Periyodikbak maral -yan(s) FagorLaundry/Çama rhane/41

41 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER LOWSPINWASHER EXTRACTORS DÜ ÜKDEV RL ÇAMA IR YIKAMAMAK NELER LB-10 LB-13 LB-18 LB-25 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi(kg) Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) DIMENSIONSWITHPACKAGING/AMBALAJLIEBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1 1,2 1,33 2,63 DOOR/KAPI Height(mm)/Yükseklik(mm) Diameter(mm)/Çap(mm) POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,75 1 2,2 3 Heating(kw)(Electricmodel)/Is tma(kw)(elektriklimodel) Max.power(kw)(Electricalversion)/ Maksimumgüç(kw)(Elektrikliversiyon) 6, ,2 21 Max.power(kw)(Hotwaterversion)/ Maksimumgüç(kw)(S caksuversiyonu) 0,75 1 2,2 3 Max.power(kw)(Steamversion)/Maksimumgüç(kw)(Buharl versiyon) 0,75 1 2,2 3 CONNECTIONS/BA LANTILAR Waterinlet/Sugiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 Steaminlet/Buhargiri i 1/2 1/2 1/2 3/4 Drain(mm)/Tahliye(mm) /2 GENERALDETAILS/GENELAYRINTILAR Washingspeed(r.p.m)/Y kamah z (r.p.m) Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü MicroprocessorM/MikroprosesörM YES/EVETYES/EVETYES/EVETYES/EVET NO/ NO/ NO/ NO/ ProgrammablemicroprocessorMP/ProgramlanabilirmikroprosesörMP HAYIR HAYIR HAYIR HAYIR NO/ Self-serviceversion/Self-servisversiyonu YES/EVETYES/EVETYES/EVET HAYIR Marineversion/Gemiversiyonu YES/EVETYES/EVETYES/EVETYES/EVET NO/ NO/ Drainpumpoption/Tahliyepompas opsiyonu YES/EVETYES/EVET HAYIR HAYIR MAINTENANCEDISTANCES/PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/Periyodikbak maral -yan(s) FagorLaundry/Çama rhane/42

42 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER HIDRO-EXTRACTORS H DROEKSTRAKTÖRLER CE-9 CE-15 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi(kg) 9 15 Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 0,37 0,41 POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,6 1,1 GENERALDETAILS/GENELAYRINTILAR Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü SANITARYBARRIER WASHEREXTRACTORS H JYENBAR YERL ÇAMA IR YIKAMAMAK NELER LBS-16 LBS-22 LBS-27 LBS-33 LBS-49 LBS-67 LBS-100 DRUM/TAMBUR Loadcapacity(kg)/Yüklemekapasitesi (kg) Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Noofcompartments/Bölmeadedi DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1,83 2,05 3,7 4 4,7 5,8 6,8 DOOR/KAPI Size(mm)/Ebat(mm) 400x x x x x465 2x(515x465) 900*500 POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 2,2 2, ,5 5,5 15 Heating(kw)(Electricmodel)/ Is tma(kw)(elektriklimodel) Max.power(kw)(Electricalversion)/ Maksimumgüç(kw)(Elektrikliversiyon) 14,2 20, ,5 50,5 75 Max.power(kw)(Hotwaterversion)/ Maksimumgüç(kw)(S caksuversiyonu) 2,2 2, ,5 5,5 15 CONNECTIONS/BA LANTILAR Waterinlet/Sugiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 3/ /4 Steaminlet/Buhargiri i 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 3/4 Drain(mm)/Tahliye(mm) *3 GENERALDETAILS/GENEL AYRINTILAR Washingspeed(r.p.m)/Y kamah z (r.p.m) Spinningspeed(r.p.m)/Devirh z (r.p.m) G factor/ G faktörü ProgrammablemicroprocessorMPP/ ProgramlanabilirmikroprosesörMPP YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET FagorLaundry/Çama rhane/43

43 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER TUMBLEDRYERS KURUTMAMAK NELER DRUM/TAMBUR SR-10 SC-10 SR-13 SC-13 SR-23 SR-32 SR-40 SR-60 SR-80 SR-120 Loadcapacity(kg)(Ratio1:25)/ Yüklemekapasitesi(kg)(Oran1:25) 8,4 8,4 16,5 16,5 26,4 30, ,1 101,8 Loadcapacity(kg)(Ratio1:20)/ Yüklemekapasitesi(kg)(Oran1:20) 10,5 10,5 13,2 13, , ,8 127,2 Volume(lt)/Hacim(lt) Diameter(mm)/Çap(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) , DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) DIMENSIONSWITHPACKAGING/ AMBALAJLIEBAT Width(mm)/Geni lik(mm) , , ITEMS 2PARÇA /1800 Depth(mm)/Derinlik(mm) /2250 Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1,55 1,55 1,98 1,98 2, / ,88 3,7 4,3 7,5 DOOR/KAPI Height(mm)/Yükseklik(mm) Diameter(mm)/Çap(mm) POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,36 0,36 0,36 0,36 0,85 0,7 2,25 2,25 5,5 6,6 Heating(kw)(Electricmodel)/ Is tma(kw)(elektriklimodel) Heating(kw)(Hotwatermodel)/ Is tma(kw)(s caksumodeli) Heating(kw)(Steammodel)/ Is tma(kw)(buharl model) CONNECTIONS/BA LANTILAR ,51 20,51 20,51 20, NOMODEL MODELYOK 27 NOMODEL MODELYOK NOMODEL NOMODEL MODELYOK MODELYOK 41, ,56 NOMODEL MODELYOK Extraction/Ç k X500 Volumeofairextracted/ Ç kanhavahacmi GENERALDETAILS/ GENELAYRINTILAR Analogiccontrol/Analojikkumanda YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR ProgrammablemicroprocessorMP/ ProgramlanabilirmikroprosesörMP Self-serviceversion/ Self-servisversiyonu Reversingsystemofthedrum/ Tersdönmesistemlitambur Stainlesssteeldrum/ Paslanmazçeliktambur Transmissionwithoutbelts(geardriven)/ Kay s ztransmisyon( anz manl ) Basichumiditycontrol(MPmodels)/ Temelnemkumandas (MPmodeller) YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET YES/EVET Advancedhumiditysensor(MPmodels)OPC/OPS NO/HAYIR OPC/OPS NO/HAYIR OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS OPC/OPS / lerinemsensörü(mpmodeller) Tiltingsystem/Önee mesistemi NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIRNO/HAYIRNO/HAYIROPC/OPS YES/EVET MAINTENANCEDISTANCES/ PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -yan(s) (*) (*) (*)500fortheleftsideingasmodels./(*)Gazl modellerdesoltarafiçin500. FagorLaundry/Çama rhane/44

44 MODELSANDCHARACTERISTICS/MODELVEÖZELL KLER IRONERS 25AND30Ø S L ND RÜTÜLER 25VE30Ø PE-25/100MP PE-25/120MP PE-25/140MP PE-30/160MP PE-30/200MP ROLLER/S L ND R Diameter(mm)/Çap(mm) Length(mm)/Uzunluk(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 0,85 0,97 1,1 1,69 1,99 POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,18 0,18 0,18 0,5 0,7 Heating(kw)(Electricmodel)/ Is tma(kw)(elektriklimodel) ,2 16,8 GENERALDETAILS/ GENELAYRINTILAR Speed(m/min)/H z(m/dk) 3,9 3,9 3, Capacity(kg/h)/Kapasite(kg/s) Steamextraction/Buharç k NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR YES/EVET FLATWORKIRONERS 35AND50Ø KURUTMALIS L ND RÜTÜLER 35VE50Ø PS35/140 PS35/160 PS35/200 PS50/190 PS/50/250 PS50/320 ROLLER/S L ND R Diameter(mm)/Çap(mm) Length(mm)/Uzunluk(mm) DIMENSIONS/EBAT Width(mm)/Geni lik(mm) Depth(mm)/Derinlik(mm) Height(mm)/Yükseklik(mm) Netweight(kg)/Neta rl k(kg) Volume(m3)/Hacim(m3) 1,4 1,6 1,9 2,7 3,3 4 CONNECTIONS/BA LANTILAR Extractiondiameter(mm)/ Ç k çap (mm) Noofextractors/Ç k say s Chimneydiameter(mm)/Bacaçap (mm) Gasinlet(mm)/Gazgiri i(mm) 1/2 1/2 1/ POWER/GÜÇ Motor(kw)/Motor(kw) 0,34 0,4 0,43 0,87 0,87 0,87 Heating(kw)(Electricmodel)/ Is tma(kw)(elektriklimodel) ,5 40,5 54 Gas(kw)/Gaz(kw) 14 22, CONSUMPTIONS/TÜKET M Naturalgas(m3/h)/Do algaz(m3/s) 1,5 2,4 3,2 4,2 5,8 7,3 Butane/Propane(kg/h)/ Bütan/Propan(kg/s) 1,1 1,7 2,3 3,1 4,3 5,6 Steam(kg/h)/Buhar(kg/s) GENERALDETAILS/GENEL AYRINTILAR Speed(m/min)/H z(m/dk) 1-6,5 1-6,5 1-6,5 1-7,5 1-7, Extractioncapacity(lt/h)(Elec.)/ Ç k kapasitesi(lt/s)(elekt.) Capacity(kg/h)/Kapasite(kg/s) Mechanicallengthfolderoption/ Kay layüklemeopsiyonu NO/HAYIR NO/HAYIR NO/HAYIR YES/EVET YES/EVET YES/EVET MAINTENANCEDISTANCES/ PER YOD KBAKIMARALIKLARI Rearmaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -arka(s) Sidemaintenancedistance(h)/ Periyodikbak maral -yan(s) FagorLaundry/Çama rhane/45

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün

Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün Güne Enerjisi Güne Enerjisi Sistemleri tek kaynaktan eksiksiz ürün MÜHEND SL K... enerji dolu ya am Roth güne enerjisi sistemleri...en modern teknolojiyle güne ten faydalan n Sistemle birlikte komple

Detaylı

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon.

Altivar 312. Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009. www.schneider-electric.com BBV46391. efesotomasyon. 2354235 11/2008 Altivar 312 Asenkron motorlar için h z kontrol cihazlar Kurulum kılavuzu 04/2009 BBV46391 www.schneider-electric.com çindekiler Önemli Bilgiler 4 Ba lamadan önce 5 Belge yap s 7 Ayarlama

Detaylı

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo

Wilo-Stratos GIGA. Montaj ve kullanma k lavuzu. 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo Wilo-Stratos GIGA tr Montaj ve kullanma k lavuzu 2 136 513-Ed.01 / 2013-03 Wilo ek. 1: IF-Modul ek. 2: L1 L2 L3 10V/20mA DDG SBM SSM In1 1 2 GND +24V 3 GND XXXXXXXXXXXXXXXXX H AUX In2 Ext.off L ek. 3:

Detaylı

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design)

Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) Optimum A Tasar m (Optimum Network Design) yaz l mlar n n amac, bir lojistik a n n (tedarik zincirinin) stratejik seviyede optimum (en iyi) tasar m n yapmakt

Detaylı

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME

BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME BÜTÜNSEL KAL TE VE SÜREÇ Y LE T RME Amaç: Kat l mc lara bütünsel kalite ve bunun kurumlarda yarat laca geli im ihtiyac hakk nda geni bilgi vermek, yap labilecek uygulamalar hakk nda yöntemler sunmak. çerik:

Detaylı

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri

Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri Teknik Broflür Motorin RL Serisi Tek - ki Kademeli S v Yak t (Motorin) Brülörleri RL 34 MZ 97/154 395 kw RL 44 MZ 155/235 485 kw RL 50 148/296 593 kw RL 64 MZ 200/400 820 kw RL 70 255/474 830 kw RL 100

Detaylı

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu

SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu SpotArm Tipi Kan Bas nc Ölçüm Aleti Model i-q142 Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-1040-E-05-10/2011 1665009-3D çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...7 2.

Detaylı

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU

KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 4 NUMARALI EYLEM RAPORU ALTERNAT F M ER TEKNOLOJ LER Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1- G 3 2- INTERNETE ERI EBILMENIN ALTERNATIF YOLLARI 4

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI

BENCHMARKING KAVRAMI VE AMACI BENCHMARKING YÖNTEM N N E T M N N ÖRGÜTLER NDE UYGULANAB L RL 45 Yrd.Doç.Dr.H.Basri GÜNDÜZ Sakarya Üniversitesi E itim Fakültesi Yrd.Doç.Dr.Ayhan URAL Abant zzet Baysal Üniversitesi Akçakoca Turizm letmecili

Detaylı

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi

Üretici. OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA. AB temsilcisi Españo IM-HEM-7223-E-01-04/2011 5333114-3A Üretici OMRON HEALTHCARE Co., Ltd. 53, Kunotsubo, Terado-cho, Muko, Kyoto, 617-0002 JAPONYA AB temsilcisi Üretim Tesisi OMRON HEALTHCARE EUROPE B.V. Scorpius

Detaylı

3. Aviyonik Simülasyon Yaz mlar n Kapsam ve Kullan ld Safhalar

3. Aviyonik Simülasyon Yaz mlar n Kapsam ve Kullan ld Safhalar Emniyet Kritik Olan Aviyonik Yaz m Geli tirme ve Modernizasyon Projelerinde Simülasyon Yaz mlar n Rolü Role of Simulation Software in Safety Critical Avionics Software Development and Modernization Projects

Detaylı

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER

KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER KURUMSAL KAYNAK PLANLAMANIN ENDÜSTR YEL LETME BÜNYES NDE KURULMASI- KURULUMUNDA KAR ILA ILAN SORUNLAR ve ÇÖZÜMLER Ay enur ERD L Yalova Üniversitesi Hüseyin BA LIG L Y ld z Teknik Üniversitesi ÖZET leri

Detaylı

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu

Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu Dijital Otomatik Kan Bas nc Ölçüm Cihaz Model M10-IT Kullan m K lavuzu TR IM-HEM-7080IT-E-05-10/2011 çindekiler Üniteyi kullanmadan önce Giri...3 Önemli Güvenlik Bilgileri...4 1. Genel Bak...6 2. Haz rl

Detaylı

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER

-profesyoneller n. seç m... HYCON H DROL K S STEMLER -profesyoneller n seç m... HYCON H DROL K S STEMLER hidrolik güç 2 HYCON h drol k s stemler - sadece B R kaynak le desteklen r: HYCON HPP güç ün teler! HYDRAULIC SYSTEMS POWE RED BY HYCON Honda motor Bak

Detaylı

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~

GEBZE BELED YES -------------------------------------- ~ B LG LEM MÜDÜRLÜ Ü Bilgi lem Müdürlü ü olarak 2007 y l n yo un ve verimli bir y l olarak bitirmi bulunuyoruz. Bu y l ilk kez uygulad m z stratejik plan ve performans program paralelindeki çal malar m z

Detaylı

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi

BÜLTEN TÜRK YAN SANAY BORSASI. Türk Yan Sanayi Borsas ndan.. Türk Yan Sanayi TÜRK YAN SANAY BORSASI BÜLTEN Nisan 2011, say :66 Türk Yan Sanayi Borsas ndan SUBCON 2011 Yan Sanayi Fuar MIDEST 2011 Yan Sanayi Fuar Hannover Fuar n n Ard ndan.. TYSB Üyelerine Yönelik E itimler MTU Tedarikçi

Detaylı

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI

FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI FONKS YONEL DERECELEND R LM MALZEMELER N ÜRET M TEKN KLER VE KULLANIM ALANLARI Aylin KONEZ At l m Üniversitesi Hikmet ALAGÖZ Cemre Is tma So utma Ltd. ti. Serra TOPAL Makina Mühendisi Prof. Dr. Müfit GÜLGEÇ

Detaylı

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA

ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA ELEKTRON K T CARET FAAL YETLER NDE YAPILAN YEN L KLER N TÜKET C SATIN ALMA DAVRANI LARI ÜZER NDEK ETK LER N ÖLÇMEYE YÖNEL K B R ARA TIRMA Mahmut TEK N V. Özlem AKGÜN Emel CELEP Gözde Seval ERGÜN Selçuk

Detaylı

KAHZ D ED Z b Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh

KAHZ D ED Z b <hzhd h> Z ODA^/ b < E>/)/ s7 zke hdh D7^zKE hdh KAH ODA 1 EK LER Sayfa 1. PROGRAM T MI VE KAPSAMI 3 1.1. Program n Ad 3 1.2. Program n Türü 3 1.3. Program n Bile enleri 3 1.4. Uygulama Süresi: 3 1.5. Program Payda lar 3 1.5.1. Program sahibi kurulu

Detaylı

KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU

KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU EKS Z OLUK ÇEKME MAK NASI KULLANIM, MONTAJ VE BAKIM KILAVUZU Copyright 2006 Code No : U906411212 Printed in Türkiye MISIRLI MAK NA LTD. T. Y ld r m San. Sit. NO: 66 U ak - TÜRK YE Tel : (0 276) 216 63

Detaylı

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler

Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Banka Kartlar ve Kredi Kartlar Uygulamalar Hakk nda Yararl Bilgiler Yay n No:257 Nisan 2008, stanbul Türkiye Bankalar Birli i Nispetiye Caddesi Akmerkez B3 Blok Kat:13 34340 Etiler- STANBUL Tel : 212-282

Detaylı

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m

Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r. Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Is nma maliyetlerinde büyük dü ü ler nas l sa lan r Tekstil boya tesisi at k sular ndan enerji kazan m Enerji kazan m Her gün ne kadar enerji israf ediliyor? Is kazan m Tekstil endüstrisinde üretkenlik

Detaylı

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46

AÇIKLAMALAR... iii Ö RENME FAAL YET -2...46 Ç NDEK LER AÇIKLAMALAR... iii G R...1 Ö RENME FAAL YET -1...3 1. YAZI VE RAKAM...3 1.1. Teknik Resmin Endüstrideki Yeri, Önemi ve Tan m...3 1.1.1. Endüstriyel Teknik Resmin Önemi...4 1.1.2. Teknik Haberle

Detaylı

HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RGA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli

HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RGA R 407 C CERTIFIED PERFORMANCE. erroli HAVA SO UTMALI SU SO UTMA GRUPLARI ve ISI POMPALI MODELLER RGA OZON DOSTU R 407 C E U R O V E N T CERTIFIED PERFORMANCE erroli 45-130 kw AKS YEL FANLI HAVA SO UTMALI SU SO UTMA VE ISI POMPALI MODELLER

Detaylı

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi

Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Bal Sektörü çin yi Hijyen Uygulamalar Rehberi Rehber No: 1 2009 Bu rehberdeki çal malar m za destek olan; Tar m ve Köyi leri Bakan Say n Mehmet Mehdi Eker e te ekkür ederiz. Haz rlayanlar: Özen Alt parmak

Detaylı

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU

SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU BASINÇLI HAVA SERV SLER N SEÇ M VE TES S ETME (KURMA) KILAVUZU Guide to the Selection and Installation of Compressed Air Services TÜRKÇEYE ÇEV REN : ERDO AN TAN TAHA TAZY KL HAVA SAN. VE T C. A.. STANBUL

Detaylı

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma

KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU. Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma E-DÖNÜ ÜM YE TÜRK KDEP-2005 2 NUMARALI EYLEM RAPORU GEN BANT STRATEJ Teknik Altyap ve Bilgi Güvenli i Çal ma Grubu EYLÜL 2005 NDEK LER 1-... 3 2- GEN BANT ER M NED R?... 4 3- GEN BANT NEDEN ÖNEML R 10

Detaylı

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S

DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S DEPO SÜREÇLER NDE PERFORMANS ÖLÇÜMÜ VE DE ERLEND RMES Ç N B R MODEL ÖNER S Demet BAYRAKTAR stanbul Teknik Üniversitesi Betül Merve FAKI stanbul Teknik Üniversitesi Hür Bersam BOLAT stanbul Teknik Üniversitesi

Detaylı

ERC 212/214/216/212z/214z/216z

ERC 212/214/216/212z/214z/216z ERC 212/214/216/212z/214z/216z 03.11 - letme K lavuzu 51147732 03.15 T ERC 214 ERC 216 ERC 212z ERC 212 ERC 214z ERC 216z Uygunluk beyan Jungheinrich AG, Am Stadtrand 35, D-22047 Hamburg Üretici ya da

Detaylı