çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5"

Transkript

1

2 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür Mesaj / A Message From General Manager 8-11 Yönetim Kurulu / Board of Directors Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About The Management and Audit Staff Tarihimiz / Our History 17 Kalite Politikam z / Our Quality Policy 18 nsan Kaynaklar Politikam z / Human Resources Policy 18 Ortakl k Yap s / Shareholder Structure 19 Ürünlerimiz / Our Products Yönetim Kadrosu / Management Rasyolar / Ratios ç Denetim Faaliyetleri Hakk nda Rapor / Internal Auditing Activities Report 35 Denetçi Raporu / Auditor's Report 36 Ba ms z Denetim Raporu / Independent Audit Report Özet Faaliyet Raporu / Summed up Board of Directors Operation Report Finansal Tablolar / Financial Statements Dipnotlar / Footnotes

3 GENEL KURUL'A SUNULACAK YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Kurulu'na Demir Hayat Sigorta A.fi.'nin ( fiirket ) 31 Aral k 2011 tarihi itibariyle Genel Kurulu'na sunulmak üzere haz rlanan y ll k faaliyet raporunu denetlemekle görevlendirilmifl bulunuyoruz. Rapor konusu y ll k faaliyet raporu fiirket yönetiminin sorumlulu undad r. Ba ms z denetimi yapan kurulufl olarak üzerimize düflen sorumluluk, y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin, ba ms z denetimden geçmifl ve 16 Mart 2012 tarihli ba ms z denetim raporuna konu olan finansal tablolar ile uyumuna iliflkin olarak görüfl bildirmektir. Denetim, 5684 say l Sigortac l k Kanunu uyar nca yürürlü e konulan y ll k faaliyet raporu haz rlanmas na ve yay mlanmas na iliflkin usul ve esaslara uygun olarak gerçeklefltirilmifltir. Bu düzenlemeler, denetimin y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgilerin ba ms z denetimden geçmifl finansal tablolar ile uyumuna iliflkin önemli bir hatan n olup olmad konusunda makul güvence sa lamak üzere yürütülmesini öngörmektedir. Gerçeklefltirilen denetimin, uygunluk görüflümüzün oluflturulmas na makul ve yeterli bir dayanak oluflturdu una inan yoruz. Görüflümüze göre, iliflikteki y ll k faaliyet raporunda yer alan finansal bilgiler, bütün önemli taraflar yla, Demir Hayat Sigorta A.fi.'nin ba ms z denetimden geçmifl 31 Aral k 2011 tarihli finansal tablolar nda yer alan bilgiler ile uyumludur. Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers Talar Gül, SMMM Sorumlu Ortak Bafldenetçi stanbul, 19 Nisan

4 COMPLIANCE OPINION ON THE PRESENTED TO THE GENERAL ASSEMBLY To the General Assembly of Demir Hayat Sigorta A.fi., We have been assigned to audit the accompanying annual report prepared to be presented to the General Assembly of Demir Hayat Sigorta A.fi. ( the Company ) as of 31 December Management is responsible for the preparation of the annual report subject to the audit report. Our responsibility, as the independent auditor of the Company, is to express an opinion on the compliance of the financial information included in the annual report with respect to the audited financial statements subject to our independent audit report dated 16 March We conducted our audit in accordance with the regulations related to the principles on the preparation and publication of annual reports as set out in accordance with the Insurance Law numbered Those regulations require that we perform the audit to obtain reasonable assurance whether the financial information included in annual report is free from material misstatement with respect to the audited financial statements. We believe that the audit we have performed is sufficient and appropriate to provide a basis for our compliance opinion. In our opinion, the financial information included in the accompanying annual report comply, in all material respects, with the information included in audited financial statements of Demir Hayat Sigorta A.fi. as of 31 December Baflaran Nas Ba ms z Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müflavirlik A.fi. a member of PricewaterhouseCoopers Talar Gül, SMMM Partner Istanbul, 19 April

5 Yönetim Kurulu Baflkan ' n n Mesaj, De erli Okuyucu, Ülkemiz dünya ortalamas n n üzerinde büyüyor ve bu büyümeye göre sa l a verilen önemde artmaktad r. Artan nüfus say s ile birlikte insan sa l da bir o kadar daha önem kazanmaktad r. Sa l kta birçok reformlar yap lm fl olup, flirketimiz DEM R HAYAT'da tüm faaliyetleri ve hizmetlerinde uluslararas standartlar hayata geçirerek müflterilerimize en iyi ve en kaliteli hizmeti veren flirketlerden biri haline geldi. Sektörün yenilikçi ve öncü flirketlerinden biri oldu. Müflterilerinin ihtiyaçlar na uygun olarak hareket eden ve butik bir flirket olan DEM R HAYAT daima h zl ve kaliteli hizmet vermektedir. fiirket baflar lar na yapt klar katk lar ndan ve birbirleri aras ndaki tak m ruhu ve sayg l iflbirli inden dolay tüm DEM R HAYAT personeline teflekkür etmek istiyorum. Müflterilerimizin iyi bir hizmet almas için hep birlikte gece-gündüz, haftasonu demeden çal flmalar m z sürdürmeye devam edece iz. Sayg lar mla, Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema C ng ll o lu 6

6 Message of the Chairman of the Board of Directors Dear Reader, Our country has been growing above the world average and the importance given to healthcare has been increasing in correspondence to this growth. As the population increasas, human health has been becoming more important. Many reforms have been made in healthcare and our company DEMIR HAYAT has became one of the companies that provide the best and highest quality service to the customers by actualizing the international standards in all its operations and services. It has became one of the innovative and leading companies in the industry. DEMIR HAYAT, which acts appropriately to satisfy customer needs and is a boutique company, always provides fast and high quality services. I would like to thank all DEM_R HAYAT personnel for their contribution to our company's success and for the team spirit and cooperation they have all together. We, in unison, will diligently continue to maintain our operations day and night and on weekends to ensure that our customers receive the best service. Cordially, Chairman of the Executive Board Dr. Sema Cıngıllıoglu 7

7 GENEL MÜDÜR MESAJI MESSAGE OF GENERAL MANAGER Geçen y l % 20 'nin üzerinde büyüyen ve son 5 y l en yüksek büyüme h z n gerçeklefltiren Türk Sigorta Sektörü,2012 y l na baz belirsizliklerle girdi.özellikle Avrupa'da bafllayan borç krizi, Yeni Türk Ticaret Kanunu uygulamalar, büyümede beklenen hedef sapmalar gibi geliflmeler etkin olmufltur.ancak yeni y l n ilk çeyre inde beklenen kadar olumsuz geliflmeler olmad.2011 verilerine bak ld nda % 21.1 büyüme ile 17 Milyar 113 Milyon TL büyüklü e ulaflan prim gelirinin reel olarak % 12 nispetinde büyüdü ü görülecektir.ayn reel büyümenin 2012 içinde devam edece i düflünülmektedir. Esasen Türk Sigorta Sektörünün son 10 y ll k geliflim çizgisi enflasyondan ar nd r ld nda kayda de er bir büyümenin olmad görülecektir. Sektörün büyümesinden ziyade bilanço karl l ve teknik karl l n daha iyi bir seviyeye gelmesinin önemli oldu unu vurgularsak, 2012 y l nda sigorta bilincinin artt r lmas yönündeki faaliyetlerin h z kazand, özellikle TSRfiB 'nin sigorta bilinirlili ini artt rmak için bir dan flman flirket ile anlaflmas ve bu faaliyete 2013 y l nda da devam edilmesi sektörün de iflmez ivmesi olacakt r. Having grown by over 20% last year and having realized the highest growth rate over the past 5 years, the Turkish Insurance Sector entered some uncertainties in The debt crisis having commenced especially in Europe, the applications of New Turkish Commercial Code, deviations in targets expected in the growth, etc. have been effective in this development. However, negative developments have not taken place in the first quarter of the New Year as much as one expected. Looking at the 2011 data, one shall see that the premium revenues reaching the magnitude of TL 17 Billion 113 Million with a growth of 21.1% have grown by 12 % in real terms. The same real growth is thought to continue in 2012 as well. As a matter of fact, when the recent 10-year development line of the Turkish Insurance Sector is cleared of inflation influence, one shall see that there is not a remarkable growth. If we emphasize that the fact that balance sheet profitability and technical profitability have come to a better level is important rather than the growth of the sector, it shall be understood that the activities in increasing the insurance awareness have gained speed in 2012, and the fact that Association of the Insurance and Reinsurance Companies of Turkey (TSRfiB) has made an agreement with a consultancy firm in order to increase the insurance awareness and this activity is to be continued in 2013 as well shall be the invariable acceleration of the sector. 8

8 Siyasal ktidar n OVP'n nda sigorta bölümünün yer almas ve tasarruflar n n artt r lmas yönündeki devlet politikas n n sonucu ; cazip getirili mevduat ve yat r m ürünleri ile tasarrufu desteklenmek ile sigorta sektörünün 2009 y l ndan bu yana c l z kalan mali yönünün kuvvetlenmesi amaçlanmaktad r. As a result of the government policy for inclusion of insurance section in the Medium Term Program of the political power and increasing the savings, it is aimed that the financial aspect of the insurance sector which remained feeble since 2009 strengthens by promoting the savings with charming return deposits and investment products. Kald ki Baflbakan Yard mc s Sn. Ali Babacan' n tarihli beyanat nda ve kamuoyuna 17 Nisan Kararlar olarak lanse edilen bas n toplant s nda Bireysel Emeklilik d fl nda Türk Sigorta Sektöründe faaliyet gösteren sigorta flirketlerinin mali bünyelerinin güçlendirilmesi veya güçlü kalmas n sa lay c önlemlerin de paket içinde yer ald n belirtmesi sevindiricidir sonu teknik sonuçlar irdelendi inde total TL prim karfl l TL teknik kar sonucu dikkate al nd nda takriben % 1,5 nispetinde kalan sigortac l k karl l k oran di er branfllara ve sektörlere göre oldukça düflüktür. Bu rasyonun temelinde 6.6 Milyar TL 'lik oto branfl n n ( Kasko + Trafik ) üretimine karfl l k TL teknik zarar n varl bulunmaktad r.türk Sigorta Sektörünün bizce en hassas ve kanayan yaras bu branfl olsa gerek. Di er bir dikkati çeken branfl olan sa l k branfl nda ise yaklafl k 2 Milyar TL 'lik üretime karfl l k 16 Bin TL 'lik teknik kar sa lanmas da sektörümüzün karl bir y l geçirmedi ini ortaya koymaktad r. Moreover, the fact that Mr. Ali Babacan, the Deputy Prime Minister, has stated in his declaration dated and in the press conference launched to public opinion as Decisions of April 17th that the measures to ensure strengthening the financial structures of insurance companies operating in Turkish Insurance Sector other than Individual Retirement or to ensure them to remain strong are included in the package is pleasing. When 2011 year-end technical results are examined, the insurance business profitability rate having remained at the level 1.5% is highly low compared to other branches and sectors taking into consideration the technical profit result of TL being the premium equivalent of TL The existence of technical loss of TL lies behind this ratio against the production of the branch Auto (Motor Insurance + Traffic) of TL 6.6 Billion. In our opinion, the most delicate and bleeding wound of the Turkish Insurance Sector would be this branch. In the branch Health being another conspicuous branch, the fact that the branch has provided technical profit of TL 16 Thousand against the production of around TL 2 Billion reveals that our sector has not been profitable in the past year. Bu teknik sonuçlara ra men sigorta bilincinin artt r lmas na yönelik kampanyalar ve hükümet nezdinde özellikle gönüllü tasarruflar n artt r lmas na yönelik daha çok vergi mevzuat ve uygulamalar kaynakl tedbirlerin içinde yer alan BES 'e getirilen teflvikle tasarruf artt r lmas hedeflenmifltir. Buradan da anlafl laca üzere 2012 y l na 10 Nisan ve 17 Nisan tarihlerinde aç klanan teflvik sistemi damgas n vuracak gibi gözükmektedir. Avrupa kaynakl ekonomik krizin dalgas n n bitmemesi, dünya genelinde yaflanan do al afetlerin s kl n n artmas, finansal kay p yaflayan yurtd fl kaynakl sigorta flirketlerinin ve reasürörlerinin faaliyetlerini daraltmalar veya piyasadan çekilmelerinin Türk Sigorta Sektörünü etkilemesi kaç n lmazd r. Yukar da belirtmifl oldu umuz teknik zararlar ve uluslararas darbo azlar n sonucunda ülkemizde faaliyet gösteren baz sigorta flirketlerinin ( yurtd fl ortakl olan ) piyasadan çekilmeleri veya konsolidasyon yaflamalar beklenmektedir. In spite of these technical results, the savings have been targeted to be increased by means of campaigns for increasing the insurance awareness and the incentive brought to BES [Individual Retirement System] included mostly in the tax legislation and application-induced measures for increasing especially voluntary savings before the government. As one shall understand from this, it seems that the incentive system explained on April 10 and April 17 shall leave its mark on The facts that the European induced economic crisis wave has not ended, the frequency of natural disasters experienced throughout the world has increased, foreign origin insurance companies and reinsurance companies experiencing financial loss have reduced their operations or they have pulled themselves out of the market are inevitable to affect the Turkish Insurance Sector. As a result of technical losses and international bottlenecks we have specified above, it is expected that some insurance companies (with overseas partners) operating in our country pull themselves out of the market or experience consolidation. 9

9 Ekonomiyi canl tutmaya yönelik hükümet taraf ndan Türkiye 6 bölgeye ayr larak piyasaya sunulan teflvik sistemi ve tasarruflar n artt r lmas, 2B arazilerinin sat fla sunulmas, konuttan arazi de erine göre KDV al nmas, kira gelirleri üzerinden vergi has lat n n artt r lmas na yönelik de iflikliklerin temelinde yat r m harcamalar n n ve büyümenin devam yer almaktad r. Bu politikan n, Cumhuriyetimizin 100. y l nda dünyan n en büyük ekonomileri aras na girme hedefine önemli bir destek verece ine inan yoruz. Bu hedefe ulaflmak için gerekli vizyona, iste e ve insan kayna na sahibiz. Bu büyüme oran na ulaflmak için yüksek getirili yat r mlar ve gerekli sermaye birikimini sa lamam z gerekir. Bunun yolu da tasarruf ve özel sigorta yapt rma bilincini artt rmaktan geçmektedir ' da ülkemizde %13.6 olan tasarruf oran n n % 6 'l k büyüme oran n finanse etmesi için daha çok yurtiçi tasarruflar n artmas gerekir. Geliflmekte olan ülkelerde büyümenin finansman olarak d fl borçlanma yerine iç tasarruflar n art r lmas yolu ile sa lanmas gayreti, son dönemin politikalar aras na girmifltir. BES' e getirilen yeni teflvik sistemi ile %25 'lik katk pay verece ini belirten hükümetimizin asl nda bu uygulama ile geçmifle göre vergi has lat n artt rma gayreti yer almaktad r. Bilindi i üzere geçmifl uygulamada vergi matrah ndan do rudan indirilen özel sigorta primleri nedeniyle ücretliye iade edilen vergi avantaj kadar gelir, yeni uygulama ile ortadan kald r lm fl, bir anlamda % 25' lik katk pay ile gizlenmek istenmifltir. Kanaatimizce, yanl fllar ve toplumsal alg lar gözetmeden getirilen düzenlemelerle birlikte, yüksek olmayacak bir büyüme oran yan nda çalkant l bir dönem ile toplumsal al flkanl klar n de ifltirilemedi i, sigorta uygulamalar na s k müdahalelerin olaca bir y l geçirece imizi düflünmekteyiz. Bizim flirket olarak faaliyet gösterdi imiz hayat alan nda, % bir büyüme gerçekleflir iken, sa l k alan nda % 19 nispetinde bir büyüme olmufltur. Geçen y la göre nominal bir büyüme göstermeyen flirketimiz karl l esas almas sebebi ile reel bir büyüme gerçeklefltirmemifltir. Buna mukabil öz kaynak karl l n n da %6.6 bir baflar göstererek dönem kar TL ile sonuçlanm flt r. Üretimdeki merkez Sat fl kanal n n yüzdelik oran baz nda sektör birincisi olan Investment expenditures and continuation of growth lie behind the changes for the incentive system and increasing savings by the government splitting Turkey into 6 regions for keeping the economy alive, offering 2B lands to sales, receipt of VAT from residences according to land value, increasing the tax proceeds from lease incomes. We believe that this policy will give an important support to the target of our Republic to rank among the biggest economies of the world in its 100th year. We have the necessary vision, wish and human resource to attain such target. In order to reach this growth rate, we should provide high-yield investments and the necessary capital accumulation. And this is achievable by increasing the savings and the awareness of taking out private insurance policies. In our country, for a savings rate of 13.6% to finance a growth rate of 6% in 2010, it is required mostly that domestic savings are increased. The effort in developing countries to provide growth by increasing domestic savings rather than foreign borrowing as a financing tool of the growth has been included in the policies of recent period. As a matter of fact, the application of our government stating that a contribution margin of 25% will be given with the new incentive system brought to BES lies behind the effort to increase tax revenues compared to the past. As is known, the income as well as tax advantage returned to wage earner due to private insurance premiums deducted directly from the tax basis in the past application has been removed with the new application and one has wished to conceal the contribution margin of 25% in a sense. In our opinion, with the regulations introduced without overseeing the mistakes and social perceptions, we will spend a year in which social habits are unable to be changed; frequent interventions in insurance applications will take place together with an unsteady period as well as a growth rate which will not be so high. While, in branch Life in which our company operates, a growth rate of % has come into existence, a growth of 19% has taken place in field of Health. Due to the fact that our company not having shown a nominal growth compared to the previous year takes the profitability as a basis, it has not realized a real growth. On the other hand, being successful in return on equity with a rate of 6.6%, its period profit has resulted in TL

10 flirketimizin % 60' a yaklaflan oran,yeni y lda da devam ettirilecektir.yeni y l n içinde gerçekleflen, Duran Varl klar nakite dönüfltürmekle aktifin %95 'i nakit duruma gelmifltir. Bu de iflimle aktif büyüklü ü 80 Milyon TL aflarak yeni y lda 100 Milyon TL seviyesine ulaflma gayreti içinde olacakt r. Yeni y lda da karl l ön planda tutan flirketimiz bu sebeple ; - Prim art fl na rekabet ölçüsünde izin vermesi, - D flar dan al nan outstanding ürünlerde hizmetlerde indirim al nmas na, - Maliyetleri indirme yönünde ki aksiyonlar, - Finansal getirilerinin ayl k izlenmesi ve artt r lmas, - Risk primlerinin artt r larak devam ettirilmesi, - Risk kabul yönetmeli inin yeniden gözden geçirerek daha rasyonel olunmas na yönelik önlemlerde karl l n hedeflemektedir. Sigorta alan nda analiz ve raporlamada ki bireysel üstünlü ünü kullanarak rekabetin amans z mücadelesinde yerini alacakt r y l nda bafllayan yeni il baz nda ki teflvik sistemi ile özellikle geliflmekte olan illerde ki grup sa l k poliçesinin pazarlanmas na a rl k vermek yan nda yeni sinerjilere ve oluflumlara bayrak açan flirketimizin geçmifl y l faaliyetlerinin dönemsel karla kapanmas sebebiyle tüm çal flanlar m za teflekkür eder, yeni y l n ayn neticelerle sonlanmas dile i ile, Sayg lar mla, The rate of approx. 60% of our company being in the first place in its sector on basis of the percentage rate of head office Sales channel in the production will be continued in the New Year as well. By converting the Fixed Assets accruing within the New Year, 95% of assets have become cash. With this change, the magnitude of assets will be in the effort to reach the level TL 100 Million in the New Year by exceeding TL 80 Million. Giving particular importance to profitability also in the New Year, our company aims for this reason at: -giving permission to premium increase at competition extent, -taking rebate in outstanding products, services purchased from outside, -taking the actions in decreasing the costs, -monitoring the financial returns on a monthly basis and increasing the same, -continuing the risk premiums increasing the same, -achieve its profitability in measures for being a more rational by revising the risk acceptance regulation. Our company shall take its place in the fiercest struggle of competition using the individual superiority in analysis and reporting in field of insurance. Due to the previous year operations have been closed with periodical profit for our company unfurling a flag for new synergies and formations in addition to placing importance to marketing group health insurance policies especially in developing provinces with the incentive system on basis of provinces commencing newly in 2012, we extend our thanks to our employees and wish that the new year will end with same results. Ali ERSOY Genel Müdür Yours faithfully, Ali ERSOY General Manager 11

11 YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT 12

12 YÖNET M KURULUMUZ VE ÜST YÖNET M KADROMUZ / OUR BOARD OF DIRECTORS AND SENIOR MANAGEMENT Özbek GÜRGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Chairman of Board of Directors Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors smail Ergün SOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi Member of Board of Directors Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Genel Müdür Member of Board of Directors / General Manager Dr. Bülent Nadir EREN Genel Müdür Yard mc s Assistant General Manager Hakan TAN Genel Müdür Yard mc s Assistant General Manager Dr. Hakan ÖZCAN Denetçi Auditor 13 Nalan ATAÇ Denetçi Auditor

13 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff Ünvan Ad - Soyad Sorumlu Oldu u Alan Ö renim Durumu Mesleki Deneyim Yönetim Kurulu Baflkan Dr. Sema CINGILLIO LU Yönetim Kurulu Baflkan Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Baflkanl Yönetim Kurulu Üyesi Begüm ERENGÜL Yönetim Kurulu Üyesi Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyeli i Demir Hayat Sigorta A.fi Finans ve fl Gelifltirme Koordinatörü Merrill Lynch Yönetici Demirbank T.A.fi. Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi Özbek GÜRGÜN Yönetim Kurulu Üyesi Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim kurulu Üyesi Emekli Amiral Deniz Kuvvetleri Komutanl Yönetim Kurulu Üyesi smail Ergün SOYTÜRK Yönetim Kurulu Üyesi / Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim kurulu Üyesi- ç Denetim Denetleme Kurulu Emekli Yönetim Kurulu Üyesi / Ali ERSOY Yönetim Kurulu Üyesi / Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Yönetim Kurulu Üyesi Genel Müdür Genel Müdür ve Genel Müdür Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Türk Nippon Sigorta A.fi.Genel Müdür Yard mc s Denetleme Kurulu Uzman Genel Müdür Yard mc s Dr. Bülent Nadir EREN Sa l k ve Hayat Yüksek Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Yap Kredi Sigorta A.fi. Tazminat Müdürü Yap Kredi Sigorta A.fi.GMBH Genel Müdür Yap Kredi Sigorta A.fi Dan flman Doktorluk International Hospital Acil Hekimli i International Hospital Cerrahi Kat Hekimli i Genel Müdür Yard mc s Hakan TAN Sat fl ve Pazarlama Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. Genel Müdür Yard mc s Demir Hayat Sigorta A.fi.Grup Müdürü Demir Hayat Sigorta A.fi. Ankara Bölge Müdürü Halk Yaflam Sigorta A.fi. Pazarlama Bölge fiefi ç Denetim Cem Z BEL ç Denetim Lisans Demir Hayat Sigorta A.fi. ç Denetim Müdürü Ernst & Young Risk Denetim ve Dan flmanl k Müdürü Halkbank A.fi. K demli Müfettifl Pamukbank T.A.fi. Müfettifl Denetçi Dr. Hakan ÖZCAN TTK ve Genel Kabul Görmüfl Yüksek Lisans Demir Sigorta A.fi. Grup Müdürü - Muhasebe Standartlar na TÜVAS A.fi. Teknik fief Göre Denetim Denetçi Nalan ATAÇ TTK ve Genel Kabul Görmüfl Lisans Demir Finansal Kiralama A.fi Muhasebe Müdürü Muhasebe Standartlar na Cankurtaran Holding Muhasebe Müdürü- Göre Denetim Yap ve Kredi Bankas A.fi. Müdür Muavini 14

14 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler / Information About the Management and Audit Staff Title Name Surname Area of Responsibility Education Professional Experience Chairman of Board of Dr. Sema CINGILLIO LU Chairman of Board of Directors Pd D Degree Demir Hayat Sigorta Chairman of Board of Directors Directors Member of Board of Begüm ERENGÜL Member of Board of Directors Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors Demir Hayat Sigorta Finance and Business Devolepment Coordinator Merrill Lynch Manager Demirbank T.A.fi. Manager Member of Board of Özbek GÜRGÜN Member of Board of Directors Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors Department of Navy Retired Admiral Member of Board of smail Ergün SOYTÜRK Member of Board of Directors / Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Internal Audit Directors Treasury Insurance Supervisory Office Retired Member of Board of Ali ERSOY Member of Board of Directors / Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Member of Board of Directors Directors / General Manager / General Manager Demir Hayat Sigorta General Manager Assistant General Manager Demir Sigorta Assistant General Manager Türk Nippon Sigorta Assistant General Manager Treasury Insurance Supervisor Assistant Dr. Bülent Nadir EREN Health & Life Master ' s Degree Demir Hayat Sigorta Assistant General Manager General Manager Yap Kredi Sigorta Claims Manager Yap Kredi Sigorta GMBH General Manager Yap Kredi Sigorta Consulting Doctor International Hospital Emergency Service Doctor International Hospital Surgeri Service Doctor Assistant Hakan TAN Sales & Marketing Bachelor's Degree Demir Hayat Sigorta Assistant General Manager- General Manager Demir Hayat Sigorta Group Manager Demir Hayat Sigorta Ankara Regional Manager Halk Yaflam Sigorta Marketing Branch Supervisor Internal Audit Manager Cem Z BEL Internal Audit Undergraduate Demir Hayat Sigorta A.fi. Internal Audit Manager Ernst & Young Risk Advisory and Assurance Services Manager Halkbank A.fi. Senior nternal Auditor Pamukbank T.A.fi. nternal Auditor Auditor Dr. Hakan ÖZCAN Auditing compliance with Pd D Degree Demir Sigorta A.fi. Group Manager - Turkish Commercial Code and TÜVAS A.fi. Assistant Technical generally accepted accounting principles and standards Auditor Nalan ATAÇ Auditing compliance with Bachelor's Degree Demir Finansal Kiralama Account Manager - Turkish Commercial Code and Cankurtaran Holding Account Manager generally accepted accounting 1993 Yap ve Kredi Bankas A.fi. Assistant Manager principles and standards 15

15 HAKKIMIZDA ABOUT US 16

16 Tarihimiz, Our history, Demir Hayat Sigorta A.fi. ' nin 1993 y l Aral k ay nda bafllayan kurulufl çal flmalar 28 Mart 1995 ' de fiirketin resmen kurulmas ile sonuçlanm flt r. 09 May s 1995 ' de Baflbakanl k Hazine Müsteflarl Sigortac l k Genel Müdürlü ü 'nden Hayat, Hastal k ve Kaza branfllar nda faaliyet göstermek için ruhsatname al nm flt r Demir Hayat, 28 Mart 1995'de faaliyetlerine bafllam fl, May s 1995'de de ilk poliçe üretimini gerçeklefltirmifltir. stanbul' da bulunan flirket merkezinin yan s ra Ankara rtibat Bürosu 1996 Aral k ay nda hizmete girmifltir. Kuruluflu 200,000 TL sermaye ile olan fiirketimizin tarihinde olan en son sermaye art fl ile ulaflt sermaye tutar 15,095,000 TL ' dir. The incorporation studies of Demir Hayat Sigorta A.fi. having commenced in December 1993 have resulted in the incorporation officially of the Company on 28 March On 09 March 1995, an authorization has been received from Directorate General of Insurance of Prime Ministry Undersecretariat of Treasury in order to operate in branches of Life, Health and Accident. Demir Hayat has commenced its operations on 28 March 1995 and realized its first policy production in May In addition to its head office in Istanbul, Ankara liaison office as well has come into service in December While its initial capital was TRY 200,000, our Company's capital has been TRY 15,095,000 with the last capital increase made on Demir Hayat; 24 Temmuz 1996'da Alman denetim ve belgelendirme kuruluflu olan RWTÜV taraf ndan denetlenerek, ISO 9001 Kalite Güvence Belgesini alan ilk sigorta flirketi ünvan n elde etmifltir. Having been audited on 24 July 1996 by RWTÜV, a German Auditing and Certification Body, Demir Hayat has obtained the title of the first insurance company to have received ISO 9001 Quality Assurance Certificate. Sadece finans alan nda uzmanlaflm fl bir flirketler toplulu undan gelen bir sigorta flirketi olma özelli ini tafl maktad r TÜSIAD - KALDER Ifi Mükemmelli i Ödülü için baflvuruda bulunan ilk sigorta flirketidir. Sigortal lar n primlerini de erlendirirken fon yönetimi uygulayan; sigortal dan tahsilat yap ld nda ödenen primlerinden birikime kalan k sm n, tahsilat n flirkete intikal tarihinden bir gün sonra yat r ma yönlendiren; Türkiye'de ilk kez geliflmifl bat l ülkelerde oldu u gibi, kad nlar n vefat riskinin ayn yafltaki erkeklere oranla daha az oldu undan hareketle kad nlar için daha düflük prim uygulamas bafllatan ilk sigorta flirketidir. Demir Bütçe özel emeklilik sigortas ile hayat sigortalar alan nda yeni bir sayfa açan ilk sigorta flirketi olma özelli ini de tafl maktad r. Türk sigorta sektöründe, sa l k ve hayat sigortalar konusunda referans bir kurum olmak olarak belirledi i vizyonu do rultusunda tüm sigortac l k hizmetlerini ça dafl standartlar içersinde yürütmektedir. Our company has the characteristic of being an insurance company stemming from a conglomerate specialized in solely in field of finance. It is the first insurance company having applied to Business Excellence Awards of 1998 TÜSIAD - KALDER Ifi. It is the first insurance company applying fund management while evaluating the insurance premiums, investing the amount remaining to build up of the premiums paid after one day from the date of passing to the company when a collection is made from the insured and initiating lower premium application for women for the first time in Turkey as in developed western countries moving from the fact that the risk of decease of women is lower compared to men in the same age. Demir Bütçe has the characteristic of being the first company having opened a new page in fields of private pension insurance and life insurances In line with its vision it has determined to be a reference organization in fields of health and life insurances in Turkish insurance sector, it conducts all its insurance services within the contemporary standards. 17

17 DEM R HAYAT S GORTA A.fi. N N KAL TE POL T KASI Hayat sigortac l na farkl ve kaliteli bir hizmet boyutu getirerek örnek flirket olmak amac yla kurulan Demir Hayat, Türkiye'deki ilk ISO 9001 Toplam Kalite Sertifikal sigorta flirketi olman n hakl gururunu tafl maktad r. Bu belgenin al nmas nda eme i geçen hepimizin, sadece belgeyle s n rl kalmayarak devaml kendini gelifltirip, standard n yükselten bir kalite anlay fl nda olmas, bizi hedefledi imiz örnek flirket olma konumuna getirecektir. Bu anlay fla uygun olarak, Sigortal lar m z n azami tatmini ve günün koflullar na göre de iflen beklentilerinin karfl lanmas esast r. Amac m z, poliçe sahiplerinin flirketimiz ile uzun süreli bir beraberli e girmesi ve bu beraberlik süresince Toplam Kalite hizmet anlay fl n görmesidir. Kaliteli hizmet ve azami müflteri tatmini her çal flan m z n esas sorumlulu udur. Mevcut ve potansiyel sigortal lar m z n ça dafl yaflam n gere ine göre ve güncel olarak de iflebilecek ihtiyaç ve beklentileri, en k sa sürede ve kalite anlay fl na uygun biçimde karfl lanmal d r. Sigortal lar m za sunaca m z hizmetimizin kaliteli olmas için sat n ald m z mal ve hizmetlerde de ayn titizlik gösterilmelidir. Çal flanlar m z n oldu u gibi acentelerimizin de kaliteli hizmet anlay fl na uygun standartlarda bilgi ve evrak donan m sa lanmal d r. Tüm çal flanlar m z, acentelerimiz, reasürörlerimiz ve sigortal lar m za fleffafl k ilkesiyle yaklafl larak, her seviyede ihtiyaç tespiti yap l p, sürekli kendini yenileyen ve güncelli i izleyen bir anlay flla kalite standard m z yükseltilmelidir. DEM R HAYAT S GORTA A.fi. N N NSAN KAYNAKLARI POL T KASI - Strateji ve hedeflerimize uygun olarak; birikimli, yarat c, dinamik, kendini gelifltiren personeli istihdam etmek; - fiirketimiz amaçlar na uygun etkin e itimler vermek; - Çal flanlar m za sa l kl bir çal flma ortam ve kariyer f rsat yaratmak; - Dinamik ve de iflimlere aç k bir organizasyon yap s na sahip olmak; - Etkin iletiflimi sa lamak, - Etkin bir performans de erlendirme ve kariyer ile bireysel ve tak m performans n gelifltirmektir. DEM R HAYAT S GORTA A.fi.'N N V ZYONU "Türk sigorta sektöründe, sa l k ve hayat sigortalar konusunda referans bir kurum olmak"t r. DEM R HAYAT S GORTA A.fi. M SYONLARI Bu vizyondan hareketle, Demir Hayat Türk Sigorta sektörünün rekabet ortam nda ki gücünün artt r lmas ve gelifliminin desteklenmesini kendine temel misyon belirlemifltir. * Çal flanlar n n niteli inin ve verimlili inin artt r lmas * Sigorta bilgilerinin tam teflekküllü oluflturulmas * Sigortal lar n bilgilerinin eriflilebilir ve paylafl labilir hale getirilmesi * Sigortal lara, sigortan n öneminin anlat lmas ve ürünlerinin tan t lmas, branfl karl l n n artt r lmas amac yla tazminatlar n azalt lmas için tüketicilerin bilinçlendirilmesi ve sigortal larda sigortal l k bilincinin gelifltirilmesidir. 18 OUR QUALITY POLICY Demir Hayat is the first insurance company that obtained the ISO 9001 Quality Assurance Certificate. It is proud of being the first insurance company having the ISO 9001 Quality Assurance Certificate. Demir Hayat was established with the aim of being an ideal company by bringing a different and qualified service dimension. It is very important to satisfy the expectations of our insured customers. Our aim is that our policy owners should be together for a long time and throughout this togetherness they should see the Total Quality service understanding. Maximum satisfaction of the customer and the qualified service is the responsibility of our employees. The current and potential needs and expectations of our customers which can be changed according to the necessities of the contemporary life should be satisfied in the shortest time and according to the quality understanding. For the service that we will provide for our customers to be qualified, we should show care about the goods and services that we purchased. Like our employees, also our agencies should also be equipped with the knowledge and documents in the suitable standards to the qualified service understanding. We should approach our employees, agencies, reinsurers, and policy-holders with the transparency principle, we should find the needs at every level, we should always upgrade ourselves and watch the currency and we should raise our quality standard. HIGHLIGHTS OF DEMIR HAYAT HUMAN RESOURCES POLICY Recruitment according to Demir Hayat Employee Profile Training for orientation and also for improvement of skills Self Improving Employees Suitable To The Management and Employment Profile Of Demir Hayat A Constructive, Participative Management Style A Dynamic Organisation, High Degree Of Delegation A Modern Performance Appraisal & Career Development System OUR VISION Our vision is being a reference company in health and life insurances through out the Turkish Insurance Sector. OUR MISSIONS Our basic mission is to support the development of the Turkish Insurance Sector and increase the power of the competitive market. Increase efficiency and quality of our employee, Establishing the products to our insured. Explaining the importance of the insurance to our insured, Our intention is to increase the branch profit by decreasing the indemnity which will also affect on the conscious of our assured.

18 DEM R HAYAT S GORTA A.fi YILI ORTAKLIK YAPISI SHAREHOLDER STRUCTURE OF DEM R HAYAT H SSEDAR H SSE GRUBU SERMAYE M KTARI H SSE ADED SHAREHOLDER GROUP of SHARES AMOUNT of CAPITAL (TRY) NUMBER of SHARES Demir Finansal Grup Holding A.fi. A 7,545, ,725,234 Demir Finansal Grup Holding A.fi. B 4,528, ,642,500 Demir Finansal Grup Holding A.fi. C 3,019, ,095,000 Dr. Sema C ng ll o lu A 2, ,248 Begüm Erengül A Ali Ersoy A Özbek Gürgün A ,095, ,475,000 19

19 DEM R HAYAT S GORTA A.fi. SA LIK VE HAYAT BRANfiI ÜRÜNLER A - SA LIK BRANfiI 1) SES SA LIK S GORTASI Ses Sa l k Sigortas, 0-65 yafl aras herkesin kullanabilece i, farkl teminat limit ve yap lar n s n rs z seçenekler ile sunan bir sa l k sigortas d r. Demir Hayat bu poliçe ile; Yurt çap nda 1.200' ü aflk n anlaflmal kurulufl a n n tamam n veya bu a n belli bir bölümünü Farkl kat l m pay ve muafiyet uygulamalar n, Limitli-limitsiz, yurtiçi-yurtd fl nda geçerli olan teminatlardan dilediklerinizi, Mevcut do um teminat n ya da ek prim karfl l limitsize varan do um teminat n, ihtiyaçlar n za ve bütçenize en uygun flekilde belirleme imkan sa l yor. Teminatlar Ses Sa l k Sigortas teminatlar ndan; Yatarak Tedavi; Doktorun, hastal n tedavisi için cerrahi bir müdahaleyi veya cerrahi bir müdahale olmaks z n Hastahaneye yat r larak yap lmas gereken tedaviyi bir rapor ve Demir Hayat Sigorta Ön Onay Formu ile belirtmesi flart yla, Hastahanede yap lan her türlü tedavi giderleri, poliçede belirtilen limit ve ödeme oran do rultusunda özel ve genel flartlar çerçevesinde yatarak tedavi teminat ndan ödenir. Ayakta Tedavi; Hastahane, sa l k kuruluflu ve kliniklerde, veya özel muayenehanelerde T p Doktoru'nun yapaca muayene, verdi i reçeteli ilaç, gerekli gördü ü laboratuvar testleri,tahlil-röntgen, ultrasonografi, MR, tomografi, EKG gibi tetkik masraflar ve fizik tedavi masraflar poliçede belirtilen limit ve ödeme oran do rultusunda özel ve genel flartlar çerçevesinde ayakta tedavi teminat ndan ödenir. Hamilelik ve do um; Hamilelik, do um ve bunlardan kaynaklanan her türlü komplikasyonlar poliçede belirtilen limit ve ödeme oran do rultusunda özel ve genel flartlar çerçevesinde hamilelik ve do um teminat ndan ödenir. Özel ndirim Ayakta Hasar/prim oran n za göre poliçenizin sadece ayakta tedavi teminat yineleme primi üzerinden alabilece iniz hasars zl k indiriminden ve/veya aileler için uygulanan çok özel indirimlerden faydalanabilirsiniz. Yatarak tedavi teminat ' n n kullan lmas hasar/prim oran n etkilememektedir. 2) EK NOKS SA LIK S GORTASI Benzersiz avantajlarla sa l n z güvence alt na almaktad r. Demir Hayat' n stanbul Memorial Hastanesi ve / veya Diabet ve Hipertansiyon Merkezi iflbirli i ile size sundu u bu çok üzel poliçe ile dünya standartlar nda bir sa l k hizmetinden limitsiz olarak yararlanabileceksiniz. Üstelik son derece ekonomik ve rakipsiz bir prim sistemi ile. Tedavi Teminat Her türlü sa l k sorunu Ekinoks ile limitsiz yatarak ve ayakta tedavi güvencesine DEM R HAYAT INSURANCE COMPANY INC. HEALTH & LIFE BRANCHES PRODUCTS A- HEALTH BRANCE 1 - SES HEALTH INSURANCE Ses Health Insurance is for everyone between 0-65 years with several limits and covers. Demir Sigorta gives you the possibility to define your policy according to your needs and budget. More than 1200 Network Institutes all over the country Different participation percentages and deductibles Limited or unlimited, national or international covers Limited or unlimited maternity coverage (with extra Premium) Covers: Inpatient Treatment Every kind of inpatient treatment which is medically indicated, is covered within the limits and general & special conditions of the policy, if this treatment is notified by a doctor's report. Outpatient Treatment Every kind of doctor visits, medicines, laboratory and radiologic tests and inventions which are medically indicated will be covered within the limits and general & special conditions of the policy. Maternity Pregnancy, delivery and any complication arising from these, will be covered within the limits of maternity cover and general & special conditions of the policy. Special Discounts According to the claims/premium ratio of your outpatient treatment cover, you will be able to get special discounts to your outpatient treatment cover Premium of your renewal. Additional to this discount, you will be able to get "Family policy discount" if you and your wife/husband and/or your child are also insured. Inpatient treatment cover claim/premium ratio doesn't effect the renewal premiums. 2- EKINOKS UNLIMITED HEALTH INSURANCE Guarantees your health with incomparable advantages. You will take the advantage of getting best health practices at Memorial Hospital and Diabetes and Hypertension Hospital. In addition, with a very economic and undefeatable Premium rate. Treatment Coverage Any kind of inpatient or outpatient treatment is unlimited guaranteed. Furthermore, 20

20 al nm flt r. Bunlara ek olarak y lda bir kez flikayetiniz olmasa dahi göz ve difl muayenesi, kad nlarda y lda bir kez meme muayenesi ve meme ultrasonu ücretsiz olarak yap lacakt r. Hamilelik ve Do um Teminat Hamilelik ve Do um teminat yatarak ve ayakta tedavi giderleri için 3,000 TL limit ile s n rl d r.hamilelikle ilgili yat fl gerektirmeyen, doktor muayene, ilaç, tahlil, röntgen gibi ifllemler %80 ödemeli olarak bu limit dahilinde karfl lanmaktad r. ndirim Paketi Ekinoks Limitsiz Sa l k Sigortas sayesinde teminat d fl nda kalan tüm tedavi, muayene ve konsültasyon hizmetlerinde hastane cari fiyatlar üzerinden indirimler yap lmaktad r. 3) NURTOPU SA LIK POL ÇES Türkiye'nin ilk tüp bebek tedavisini de kapsayan sa l k sigortas Demir Hayat Sigorta A.fi. ve Jinemed Hospital iflbirli i ile gerçekleflti. Demir Hayat Sigorta A.fi. ' nin sundu u bu poliçe ile çiftler tüp bebek uygulamas n n yan s ra do um hizmetlerinden de yararlanabilecekler. Yaln zca Jinemed Hospital' da geçerli olacak "Nurtopu Sa l k Poliçesi" tüp bebek uygulamalar ile hamilelik ve do um teminatlar n kaps yor. Tüp Bebek Teminat Teflhisin kesinleflmesinden ve tüp bebek karar al nmas ndan sonra, gebelik kesesi ve kalp at fl n n duyulmas aflamas ile gebeli in ilk 3 ay içindeki tüm tetkik ve ifllemleri kapsar. Poliçe ile 2, 3 veya 4 denemelik uygulamalar haklar sat n al narak, toplamda 9 seçenekte fiyatlar sunulur. %50 Baflar Endeksli Tüp Bebek Teminat Teflhisin kesinleflmesinden ve tüp bebek karar al nmas ndan sonra, hamilelik gerçekleflmifl ise gebeli in ilk üç ayl k dönemi kapsar. Poliçe ile 2, 3 veya 4 denemelik uygulamalar haklar sat n al narak, toplamda 9 seçenekte fiyatlar sunulur. E er tüm denemeler sonucunda gebelik gerçekleflmez ise veya kaza d fl nda herhangi bir sebep ile ilk üç ayl k dönem içinde gebeli in sona ermesi durumunda Demir Hayat Sigorta A.fi., 2 denemeli %50 Baflar Endeksli Tüp Bebek Teminat alm fl olan sigortal ya 1950 USD, 3 denemeli %50 Baflar Endeksli Tüp Bebek Teminat alm fl olan sigortal ya 2225 USD veya 4 denemeli %50 Baflar Endeksli Tüp Bebek Teminat alm fl olan sigortal ya 2475 USD tazminat öder. Frozen Embryo Transfer (Dondurulmufl Embryo Transfer) imkan sa l yor, ve Tüm seçeneklerde %25 peflin, 3 eflit taksit imkan sunuyoruz. Jinemed Hospital 1988 y l ndan bu yana 50 bin hastaya hizmet veren Jinemed 17 y l önce Türkiye'nin ilk özel tüp bebek merkezini kuran Prof. Dr. Teksen Çaml bel baflkanl nda Befliktafl' taki Jinemed Hospital'a tafl nd. Jinemed Hospital yeni binas nda 4000 m 2 kapal alana sahip, görünümünden konumuna, altyap s ndan teknolojisine kadar, çok amaçl ve dünya standartlar nda bir hastane olarak hizmet veriyor. once a year vision and dental control, mammography and ultrasonography will be covered without any charge. Pregnancy and Maternal Coverage Pregnancy and maternal expenses are covered within a limit of TL. Outpatient treatments such as, doctor's visit, medicines, laboratory tests, radiologic inventions will be covered within the same limit with % 80. Discount package You will get discounts from normal treatment prices, even if these are out of coverage. 3- NURTOPU HEALTH INSURANCE Once more a unique product from Demir Hayat Guaranteed IVF Policy IVF expenses under Demir Hayat Guarantee First and unique IVF policy of Turkey is produced with the cooperation of Demir Hayat and Jinemed. Not only the IVF expenses, delivery expenses are under coverage too. Nurtopu Health Insurance covers all expenses, related to IVF and delivery at Jinemed Hospital IVF Coverage Covers all expenses of laboratory tests and other inventions starting from the first heartbeat of the baby, until the end of first quarter. You can decide between 2, 3 or 4 trial packages and 9 premium alternatives. %50 Guaranteed IVF Coverage Covers all expenses of laboratory tests and other inventions starting from the first heartbeat of the baby, until the end of first quarter. You can decide between 2, 3 or 4 trial packages and 9 premium alternatives. If the pregnancy doesn't exist after all trials or, pregnancy is interrupted within 3 months except an accident, Demir Hayat will pay back 1950 USD for 2 trials, 2225 USD for 3 trials and 2475 USD for 4 trials packages. Frozen Embryo Transfer is covered too and you are able to pay in 4 installments. Jinemed Hospital Jinemed Hospital, which is active since 1988 and served to patients, is practicing in Befliktafl under the governance and supervision of Prof. Dr. Teksen Çaml bel. Jinemed Hospital with a 4000 m 2 useful area, offers standardized quality. 21

21 4)YURTDIfiI SEYAHATLER Ç N SEYAHAT SA LIK S GORTASI A - Beher Seyahat Sa l k Sigortas Bir seyahatte azami 90 gün olmak kayd ile istenilen güne kadar sigortalanma imkan sa lanm flt r. Nadiren yurtd fl seyahatinde bulunanlar için tasarlanm flt r. B - Y ll k Seyahat Sa l k Sigortas 1 y l sürelidir ve bu 1 y ll k süre için sadece bir kez poliçe yapmak yeterlidir. 1 y ll k süre içerisinde teminatlar n geçerli oldugu bölgeye yap lacak her seyahat için geçerlidir. Teminatlar 1 y ll k sigorta süresi içerisinde yurtd fl na yap lacak seyahatlerde toplam 90 gün süre ile geçerlidir. Çok s k yurtd fl seyahatinde bulunanlar için tasarlanm flt r. Teminat Tablosu Teminatlar Dünya Avrupa Hastal k USD EURO Kaza USD EURO Cenazenin Yurda Nakli USD EURO Acil T bbi akil USD EURO Primler Dünya Avrupa 7 gün 7.15 EURO 5.50 EURO 15 gün EURO EURO 30 gün EURO EURO 45 gün EURO EURO 90 gün EURO EURO Y ll k EURO EURO Belirtilen primler 65 yafl na kadar geçerlidir yafl aral için belirtilen primlere % 50, yafl aral için % 100 ek prim uygulan r. Y ll k poliçede toplam teminat süresi ayr ayr veya bir kerede kullan lmak kayd ile 90 gün ile s n rl d r. Olay bafl na 75 USD/EURO muafiyet uygulanmaktad r. Dünya plan, teminat limiti aç s ndan Schengen ülkelerince vize ifllemlerinde kabul edilmemektedir. 5) TEHL KEL HASTALIKLAR S GORTASI Ciddi bir hastal kla karfl laflt n zda bu masraflar n alt ndan kalkmaya haz r m s n z? Kalp krizi, kanser, by-pass, böbrek yetmezli i ve inme gibi hastal klar n tedavileri 4-TRAVEL HEALTH INSURANCE A-Limited time travel health insurance You can freely choose the period of effectiveness up to 90 days. Designed for infrequently travellers. B-Yearly Travel Health Insurance Effective for one year. Valid for every travel to specified countries during one year. Coverage up to 90 days/a year. Designed for frequent travellers. Maximum Overall Limits and Covers Cover World Europe Illness USD Euro Accident USD Euro Repatriation in case of death USD Euro Emergency medical Transportation USD Euro Premiums World Europe 7 days 7,15 EURO 5,50 EURO 15 days 14,30 EURO 11,00 EURO 30 days 24,70 EURO 19,00 EURO 45 days 36,40 EURO 28,00 EURO 90 days 52,00 EURO 40,00 EURO One Year 65,00 EURO 50,00 EURO Premiums are valid up to 65 years. For travellers between 66 to 70 years, %50 ; between 71 to 75 years % 100 extra premiums will be charged. Yearly Travel Health Insurance has coverage up to 90 days, can be used during one or more travels. In case of illness 75 Euro/USD deductible will be applied for each event. In case of accident no deduction will be applied. World plan limits are not accepted for Schengen Visa. 5- CRITICAL ILLNESS Can you afford health expenses if you suffer from a serious illness? Therapy of heart attack, cancer, by-pass surgery, kidney insufficiency and stroke 22

22 hem pahal d r, hem de uzun sürer.belki de tedavi süresince çal flamaz durumda kalabilirsiniz. Demir Hayat, böyle durumlarda yaflanan manevi s k nt lara bir de mali s k nt lar n eklenmesini önlemek için ''Tehlikeli Hastal klar Sigortas ''n gelifltirdi. Kimler Yararlanabilir? Tehlikeli Hastal klar Sigortas 'ndan, çal flma koflullar ne olursa olsun, yafl aras ndaki herkes yararlanabilir. Hangi Avantajlar Sa lar? Bir y ll k düzenlenen Tehlikeli Hastal klar Sigortas 'n n teminat, Türk Liras 'na,amerikan Dolar 'na ya da Euro'ya endekslenebilir. Seçilen döviz türü,sigorta süresinin sonuna kadar de iflmez ve bu hastal klardan birine yakalanan sigortal,bafllang çta belirlenen limit kadar teminat tazminat olarak almaya hak kazan r. Ne gün hangi sa l k sorunuyla karfl laflaca m z bilemeyiz.yaflam standard m z n teminat olan aile bütçemizi bu tür sürprizlerin yükünden uzak tutmal y z.tehlikeli Hastal klar Sigortas 'yla bir an önce tan fl n ve sorunsuz bir gelece in foto raf n flimdiden çekin! B - HAYAT BRANfiI 1) KARTOPU B R K ML HAYAT S GORTASI Kartopu Birikimli Hayat Sigortas, sigorta süresi boyunca sigortal n n yaflam kayb riskini teminat alt na alan, ek teminat olarak seçilmesi halinde kaza veya hastal k sonucu oluflabilecek riskleri de güvence içeren ve bu risklerin gerçekleflmemesi durumunda poliçede belirtilen süre sonunda sigortal lara birikim kapitali sa layan bir sistemdir. Sigorta süresi boyunca Yeni Türk Liras yada dövize endeksli olarak ödedi iniz primlerden yasal kesintiler yap ld ktan sonra kalan tutar günlük olarak yat r ma yönlendirilir. Kimler Yararlanabilir? yafllar aras ndaki sa l kl herkes yaflam standard n n belirledikleri süre sonunda da sürdürülebilmesi için bu sisteme kat labilir. Sigorta Süresi Minimum sigorta süresi 10 y ld r. Bafllang çta belirlenen sigorta süresi, yaz l baflvuruyla sonradan de ifltirilebilir. Sigorta süresiyle sigortal n n yafl n n toplam 70'le s n rl d r. Para Cinsi Sigortal, sigorta bafllang ç tarihinde, prim ödemesini yapaca para cinsini TL, USD veya EURO olarak kendisi belirler. Poliçenin primi y ll k, 6 ayl k, 3 ayl k veya ayl k olarak ödenebilir. Teminatlar Vefat Teminat Sigorta bafllang ç tarihinden sonra sigortal n n vefat etmesi halinde ödenecek tazminatt r. Yat r m amaçl bir poliçe oldu undan, talebiniz do rultusunda risk unsuru ve risk primi kesintisi minimum düzeyde belirlenebilir. Birikim Teminat Sigorta süresi sonunda, ödenen prim teknik kesintiler yap ld ktan sonra nemaland r larak oluflan birikimin sigortal ya geri ödenmesidir. are expensive and needs a very long time. May be you will not be able to work during your therapy. Demir Sigorta has the solution to avoid additional financial problems, when you already have moral problems; Critical illnesses Insurance. Who can be insured: Available for everybody between 18 and 65 years. What kind of advantages does it offer? The policy has cover for one year and its limit can be indexed to Turkish Lira, US Dollars or Euro. Cover limits and monetary index can't be changed during the effectiveness of policy, insured will get the lump sum if she/he suffers from any of these illnesses. It is not possible to know, which kind of an health problem are we going to face. Let's have a Critical Illnesses Policy, don't spend your family savings for illnesses and hav e a brighter and calm future B- LIFE BRANCH 1- KARTOPU SAVING POLICY Kartopu Saving Insurance Plan is a system which 1. provides a cumulative saving capital at the end of term, 2. guarantees a death benefit, 3. guarantees risks resulting from accident and a disease (if an additional coverage chosen (if the above mentioned risks were not realized at the end of the insurance period, a saving capital will be paid ) During the insurance period, the balance after legal deductions from your premiums paid in TRY or foreign exchange indexed basis is directed to daily investment. Who can benefit from this insurance plan? Individuals or groups ages between 18 and 60, in order to maintain their living standard at the end of the determined period, can benefit from this system. Insurance period The insurance period is minimum 10 years. The insurance period determined at the beginning can be changed afterwards upon a written request. Currency Insured can define the currency of premiums payables at the date of issue of the insurance as TRY, USD or Euro. Premiums can be paid annually, semi annually, quarterly or monthly. 23

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali

35 Ticari Bankacılık 37 Expat Bankacılık 37 Alternatif Dağıtım Kanalları 37 Kredi Kartları ve POS 38 Rating 40 Creditwest Bank ta 2013 Yılı 41 Mali İÇİNDEKİLER 06 Yönetim Kurulu Başkanı nın Mesajı 07 Genel Müdür ün Mesajı 10 Altınbaş Grubu Hakkında 13 Creditwest Bank Hakkında 14 Creditwest Bank ın Vizyonu, Misyonu, Stratejisi ve Temel Değerleri 15

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Report Opinion as to Compliance 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Report Opinion as to Compliance 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Report Opinion as to Compliance 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5

çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors 6-7 Genel Müdür

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM

A.Ş. ÖZEL / FASON ÜRETİM ÖZEL / FASON ÜRETİM Private Label www.jeomed.com Private / Contract Manufacturing How is it performed? 01 New Products Market Research 02 Product R & D 03 Ministry of Health Operations 04 GMP Norms Production

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement

Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Republic of Turkey Ministry of Finance General Directorate of National Immovables Performance Agreement Presentation Plan Possible Amendments Strategic Policies Performance Targets Activities Operational

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT 2014 FAALİYET RAPORU 2014 çindekiler / Contents Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü / Annual Activity Report Assent Opinion 4-5 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj / Message of the Chairman of the Board of Directors

Detaylı

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account

Immigration Bank. Bank - General. Bank - Opening a bank account - General [ülke] sınırları içinde para çekersem komisyon ücreti öder miyim? Asking whether there are commission fees when you withdraw money in a certain country Başka bankamatikleri kullanırsam ne kadar

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta

(000 YTL) Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report Genel Sigorta Faaliyet Raporu 2004 / Annual Report 2004 TÜRK YE GENEL S GORTA A.fi. 01.01.2004 / 31.12.2004 Dönemi Enflasyon Düzeltmesine Tabi Tutulmufl Kar / Zarar Tablosu Inflation Adjusted Profit / Loss Statement

Detaylı

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır.

FVAÖK yıllık bazda %129 artmış ve FVAÖK marjı da 9A09 da %12 olmuştur. Bu artış ARGE teşvikleri ve maliyet düşürücü önlemlerden kaynaklanmaktadır. 9A09 (mntl) Satışlar FVAÖK Net Kar Açıklanan 160 19 23 GY tahmini 159 21 25 Netaş 9A09 finansal sonuçlarında 23mn TL net kar açıkladı, ki bu da bizim beklentimiz olan 25mn TL net karın biraz altındadır.

Detaylı

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition)

AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri Yapisi ve Uyum Sorunlari (Turkish Edition) Hakan Cora Click here if your download doesn"t start automatically AB surecinde Turkiyede Ozel Guvenlik Hizmetleri

Detaylı

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam.

The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. The person called HAKAN and was kut (had the blood of god) had the political power in Turkish countries before Islam. Hakan was sharing the works of government with the assembly called kurultay.but the

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

Hasta Hizmetleri Rehberi

Hasta Hizmetleri Rehberi Hasta Hizmetleri Rehberi TSE-ISO-EN 9001 TSE ISG-OHSAS TS 18001 Ç - E TSE-ISO-EN 14000 M - C TSE - ISO 10002 Fatih Üniversitesi Sema Hastanesi ne hoflgeldiniz. Hasta Hizmetleri Rehberi sizlere kolayl k

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1

Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Değerlendirme Notu Sayfa1 Sağlık Reformunun Sonuçları İtibariyle Değerlendirilmesi 26-03 - 2009 Tuncay TEKSÖZ Dr. Yalçın KAYA Kerem HELVACIOĞLU Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı Türkiye 2004 yılından itibaren sağlık

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ

DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı DÜNYA DA VE TÜRKİYE DE EKONOMİK BÜYÜMENİN SİGORTACILIK SEKTÖRÜNE ETKİSİ Elif ERDOĞAN Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 DÜNYA DA VE TÜRKİYE

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU

KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU KATILIM EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş ALTERNATİF İKİNCİ ESNEK (DÖVİZ) EMEKLİLİK YATIRIM FONU TANITIM FORMU ÖNEMLİ BİLGİ BU TANITIM FORMUNDA YER ALAN BİLGİLER, SERMAYE PİYASASI KURULU TARAFINDAN 23.12.2015 TARİH

Detaylı

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ

UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı UFRS YE TABİ OLACAK KOBİ LERDE BAĞIMSIZ DIŞ DENETİMİN FAALİYET SONUÇLARI ÜZERİNE OLASI ETKİLERİ Elif KURTCU Yüksek Lisans Tezi Çorum

Detaylı

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5

Semester I. PSPA 105 Introductionto Law Hukuka Giriş C 3 5 ECON 101 Introduction to Economics İktisada Giriş I C 3 5 s Offered in the Undergraduate Program Semester I PUBF 101 PSPA 103 Mathematics for Public Mali Matematik C 3 5 Finance I I Introduction to Social Sosyal Bilimlere Giriş C 3 6 Sciences PSPA 105 Introductionto

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com

TÜRKELİ RAY. www.turkeliray.com www.turkeliray.com TÜRKELİ RAY www.turkeliray.com History: Aktar Holding and Emin Aktar, in 1947, established Türkeli Ticaret A.Ş which has been general distributor of lifts of world-wide known Schlieren

Detaylı

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington

Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek. Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington da Pratisyen Hekimliğinizi ziyaret ettiğinizde bir tercüman istemek Getting an interpreter when you visit your GP practice in Islington Islington daki tüm Pratisyen Hekimlikler (GP) tercümanlık

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU

ASHOKA VAKFI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 HESAP DÖNEMİNE AİT FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETÇİ RAPORU 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE BİLANÇO Aktifler 31 Aralık 2014 Dönen varlıklar Hazır değerler 740.363 Bankalar

Detaylı

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU.

Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT TREASURY. M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU. Assignment: DRAFTING A PERFORMANCE AGREEMENT January, 2011 TREASURY M. Emre ELMADAĞ Deniz ERSOY M. Uğur TOKSARI Muharrem AŞILIOĞLU Çalışma alanında yakın gelecekte meydana gelmesi mümkün olan değişiklikler

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari

4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari 4/B L S GORTALILARIN 1479 VE 5510 SAYILI KANUNLARA GÖRE YAfiLILIK, MALULLUK VE ÖLÜM AYLI INA HAK KAZANMA fiartlari Mustafa CER T* I. G R fi Bu yaz da 1479 say l yasaya göre yafll l l k, malullük ve ölüm

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ

SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ KULLANIM REHBERİ İÇİNDEKİLER 3S SAĞLIK SİGORTA SİSTEMİ KULLANIM REHBERİ... 2 SİGORTALI TANITIM KARTI... 4 ANLAŞMALI KURULUŞLAR... 6 SAĞLIK TAZMİNAT ÖDEMELERİ YATARAK TEDAVİ TEMİNATI... 8 AYAKTA TEDAVİ

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır?

Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Kurumsallaşmada, İç Denetim, Denetim Komitesi İlişkisi Nasıl Olmalıdır? Özlem Aykaç, CIA, CCSA Türkiye İç Denetim Enstitüsü (TİDE) Başkanı Coca-Cola İçecek A.Ş. İç Denetim Direktörü Sunum Planı Türkiye

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902

TOPLAM / TOTAL 1.292 100,00 1.509 100,01 16,80 DENGE (- AÇIK + FAZLA ) BALANCE 946 902 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) ARTIŞ (%) SHARE SHARE INCREASE GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 6,88 VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 1.725

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children

Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This Project is co-financed by the European Union and the Republic of Turkey. Technical Assistance for Increasing Primary School Attendance Rate of Children This project is co-financed by the European

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ ANKARA ÜNİVERSİTESİ PSİKİYATRİK KRİZ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ Kuruluş : 27 Ekim 1989 Adres : Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Cebeci Kampüsü Dikimevi - Ankara Tel : 363 03 26-363 03 27 ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ

VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI HAKKINDA KANUNDA YAPILAN DE fi KL K 243 VAKIFLARA VERGİ MUAFİYETİ 244 VAKIFLARA VERG MUAF YET TANINMASI MADDE 20. - Gelirlerinin en az üçte ikisini nev i itibar yla genel,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE

EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE EMBEDDED SYSTEMS CONTROLLED VEHICLE İbrahim TEMEL Danışman : Y. Doç. Dr. Rıfat EDİZKAN Elektrik Elektronik Mühendisliği Günümüzde kullanılan birçok gömülü sistemin uygulamaları çevremizde mevcuttur. Bu

Detaylı

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU

300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM FONLARI TANITIM KILAVUZU 300 yılı aşkın uzmanlığımızla bugün olduğu gibi yarın da yanınızdayız. PLAN 113 YATIRIM LARI TANITIM KILAVUZU AVIVASA EMEKL L K VE HAYAT A.fi. GEL R AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKL L K YATIRIM U Genifl

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

CHANGE GUIDE BSP Turkey

CHANGE GUIDE BSP Turkey IATA TRAVEL AGENT CHANGE GUIDE BSP Turkey CHECKLIST - IATA TRAVEL AGENT CHECK LIST Change of Ownership/Legal Status of Ownership Commercial Registry Gazette ( Ticaret Sicil Gazetesi ) containing information

Detaylı

Courses Offered in the MSc Program

Courses Offered in the MSc Program Courses Offered in the MSc Program Compulsory Courses Course Code Course Title Dersin Adı PUBF 501 Public Expenditure in Theory and Practice Teori ve Uygulamada Kamu Harcamaları PUBF 502 Public Revenue

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR

3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 3. SALON PARALEL OTURUM XII SORULAR VE CEVAPLAR 423 424 3. Salon Paralel Oturum XII - Sorular ve Cevaplar OTURUM BAfiKANI (Ali Metin POLAT) OTURUM BAfiKANI - Gördü ünüz gibi son derece demokratik bir yönetim

Detaylı

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) :

Karaağaç Cad.No: Sütlüce Beyoğlu - İSTANBUL Telefon ve Faks Numarası : (0212) (0212) : / ARCLK [] 19.02.2016 17:32:05 Esas Sözleşme Tadili 1 HANDE SARIDAL FİNANSMAN DİREKTÖRÜ 19.02.2016 17:28:29 2 POLAT ŞEN GENEL MÜDÜR YARDIMCISI - FİNANSMAN VE MALİ İŞLER 19.02.2016 17:30:09 : (0212) 314

Detaylı

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları

Ali Kablan 1. UFRS nin Ülkemizdeki Muhasebe Uygulamaları UFRS nin Ali Kablan 1 Abstract: Standardization has become neccessary because of some reasons such as the removal of borders between countries,increase in competition,the expansion of trade,rapid globalization

Detaylı

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES

VERGİ GELİRLERİ / TAX REVENUES 2006 PAY ( %) 2007 PAY ( %) PAY ( %) ARTIŞ (%) GELİRLER (TAHSİLAT) / REVENUES SHARE SHARE SHARE INCREASE GENEL BÜTÇE GELİRLERİ / GENERAL BUDGET'S REVENUES 2.212 98,79 2.364 98,02 2.476 97,96 4,73 VERGİ

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU

HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU HEARTS PROJESİ YAYGINLAŞTIRMA RAPORU BOLU HALKIN EGITIMINI GELISTIRME VE DESTEKLEME DERNEGI TARAFINDAN ORGANİZE EDİLEN YAYGINLAŞTIRMA FAALİYETLERİ - TURKİYE Bolu Halkın Egitimini Gelistirme ve Destekleme

Detaylı

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir?

DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Devlet katkısı başlangıç tarihi nedir? Devlet katkısından kimler faydalanabilir? DEVLET KATKI SİSTEMİ Devlet katkısı nedir? Katılımcı tarafından ödenen katkı paylarının %25 i oranında devlet tarafından katılımcının emeklilik hesabına ödenen tutardır. Devlet katkısı başlangıç tarihi

Detaylı

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE

NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE. 2007- sonrası. Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE NADİR HASTALIKLAR VE ORPHANET-TÜRKİYE 2007- sonrası Prof.Dr. Uğur Özbek Orphanet-Türkiye Koordinatörü İstanbul Üniversitesi, DETAE Nadir hastalık ve yetim ilaç tanımı Ülkemizdeki durum Nadir hastalıkların

Detaylı

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION

MİSYONUMUZ OUR MISSION VİZYONUMUZ OUR VISION www.adaset.com www.adaset.com MİSYONUMUZ Şirketimizin sürekli gelişen organizasyon yapısı içinde daha kaliteli ürün ve hizmet vermesini sağlamak ve modern yönetim anlayışıyla yeniliklere imza atan, global

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT

ERGOĐSVĐÇRE EMEKLĐLĐK VE HAYAT A.Ş. GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT . GELĐR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI (EURO) EMEKLĐLĐK YATIRIM FONU 1 OCAK 30 EYLÜL 2009 HESAP DÖNEMĐNE AĐT PERFORMANS SUNUŞ RAPORU VE YATIRIM PERFORMANSI KONUSUNDA KAMUYA AÇIKLANAN BĐLGĐLERE ĐLĐŞKĐN

Detaylı

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY

INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Ministry of Environment and Urbanization General Directorate of Geographical Information Systems INSPIRE CAPACITY BUILDING IN TURKEY Section Manager Department of Geographical Information Agenda Background

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES

HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES HİZMETLERİMİZ MALİ MÜŞAVİRLİK VE MUHASEBE HİZMETLERİ / FINANCIAL CONSULTANCY AND ACCOUNTING SERVICES DENETİM HİZMETLERİ / AUDIT SERVICES İÇ DENETİM HİZMETLERİ / INTERNAL AUDITING SERVICES VERGİ DANIŞMANLIĞI

Detaylı

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDL101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (NORMAL ÖĞRETİM) I. YIL I BF101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BF103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BF105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting I 3+0-3

Detaylı

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9))

Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No:1) nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No:9)) Sirküler 2016 / 019 Referansımız: 0259 / 2016/ YMM/ EK Telefon: +90 (212) 29157 10 Fax: +90 (212) 24146 04 E-Mail: info@kutlanpartners.com İstanbul, 08.03.2016 Nakit Sermaye Artırımı Uygulaması (Kurumlar

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog

Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog Asansörün olduğu her yerde ; ileri teknoloji, üstün kalite... Advanced technology, high quality.. Ürün Kataloğu Product Catalog HAKKIMIZDA Boro Makine Metal Sanayi Tic. Ltd. Şti olarak CLİNDAS markası

Detaylı

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II

Revolution I TDLİÖ101 Z Türk Dili I Turkish Language I TOPLAM Tarihi II (İKİNCİ ÖĞRETİM) I. YIL I BFİÖ101 Z Genel İşletme Introduction to Business I 3+0-3 4 BFİÖ103 Z Mikro İktisada Giriş Introduction to Microeconomics 3+0-3 3 BFİÖ105 Z Genel Muhasebe-I Financial Accounting

Detaylı

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi

KREDİ KAYNAKLARI. 1. DIŞ KREDİLER İKB AYB Dünya Bankası Kaynaklı Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği Kredisi AYB Enerji ve Çevre II Kredisi KREDİ KAYNAKLARI Bankamızca herhangi bir yatırım projesine ilişkin kredi talebinin incelenebilmesi için Öncelikle; Yatırımcının Anonim Şirket statüsünde olması, Yatırımlar için Hazine Müsteşarlığı ndan

Detaylı