ULAfiTIRMA S STEMLER

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAfiTIRMA S STEMLER"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 4) Doç.Dr. Haydar ARAS (Ünite 5, 8) Yrd.Doç.Dr. Ünal BATTAL (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Ferhan KUYUCAK (Ünite 7) Editörler Doç.Dr. Nil ARAS (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 3, 6, 7) ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc lar Yrd.Doç.Dr. Figen Ünal Çolak Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ayhan Tufan Dil Yaz m Dan flman Okt. Gönül Yüksel Grafikerler Mehmet Emin Yüksel Nihal Sürücü Ayflegül Dibek Ufuk Önce Kitap Koordinasyon Birimi Yrd. Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Ulaflt rma Sistemleri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, May s 2012

3 çindekiler iii çindekiler Sunufl... ix Ulaflt rma Kavram ve Önemi... 2 ULAfiIM GEREKS N M VE ULAfiTIRMA KAVRAMI... 3 Ulafl m Gereksinimi... 3 Ulaflt rma Kavram... 4 Ulaflt rman n Tan m... 4 Ulaflt rma Hizmetinin Özellikleri... 4 Ulaflt rma Sisteminin Temel Unsurlar... 6 Ulaflt rmada Taraflar... 7 ULAfiTIRMANIN ÖNEM VE YARARLARI... 8 Ulaflt rman n Önemi... 8 Ulaflt rman n Tarihsel Önemi... 8 Ulaflt rman n Ekonomik Önemi Ulaflt rman n Sosyal Önemi Ulaflt rman n Çevresel Önemi Ulaflt rman n Politik Önemi Ulaflt rman n Yararlar ULAfiTIRMA TÜRLER Karayollar n n Önemi Demiryollar n n Önemi Deniz ve ç Su Yollar n n Önemi Hava Yollar n n Önemi Boru Hatlar n n Önemi Bilgi ve letiflim A lar n n Önemi ULAfiTIRMA VE LOJ ST K L fik S Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Karayolu Tafl mac l KARAYOLU TAfiIMACILI ININ ÖNEM Karayolu Tafl mac l n n Di er Tafl mac l k Türlerine Göre Üstünlükleri Karayolu Tafl mac l n n Ülke Ekonomisine Katk s KARAYOLU TRAF Karayolu Trafi inin Genel Özellikleri Karayolu Trafi inde Görüfl Uzunluklar Karayolu Trafik Elemanlar Karayolu Trafi ini Etkileyen Faktörler Karayolu Trafi inin De iflimleri ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler KARAYOLU TAfiIMACILI INA L fik N TEMEL KAVRAMLAR KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I Yolcu Tafl mac l nda Tafl mac, Yolcu, Sürücü ve Hizmetlilerin Sorumluluklar Yolcu Tafl mac l nda Kullan lacak Tafl tlar KARAYOLU EfiYA VE KARGO TAfiIMACILI I Sürücü Sürücü Kaza liflkisi Sürücülerin Trafik çinde Sorumluluklar Tafl t Motorlu Tafl tlar Tafl t Boyutlar (Gabari) Yük KARAYOLU TAfiIMACILIK SEKTÖRÜNDEK KURUL VE KURULUfiLAR Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar ÜN TE Demiryolu Tafl mac l DEM RYOLU TAfiIMACILI INA GENEL BAKIfi RAYLI S STEM VE DEM RYOLU TAfiIMACILI I Kenti çi Rayl Tafl mac l k Sistemleri Demiryolu Tafl mac l Tren Trafi i Bilgilerinin Tutulmas Trenlerin S n fland r lmas DEM RYOLU TAfiIMACILI ININ B LEfiENLER Demiryolu Tafl tlar Çeken Araçlar (Lokomotifler) Çekilen Araçlar Motorlu Vagonlar (Otomotris) ve Tren Setleri stasyon ve Terminaller Enerji Sistemi Trafik Yönetim Sistemleri Demiryolu flletmeleri DEM RYOLU TAfiIMACILI I VE LOJ ST K Demiryolu Tafl mac l n n Lojistik Faaliyetler çindeki Rolü ve Avantajlar Demiryolu Tafl mac l n n Lojistik Faaliyetler çindeki Rolü Demiryolu Tafl mac l n n Avantajlar... 63

5 çindekiler v Demiryolu Tafl mac l nda Taraflar Demiryolu ile Tafl nan Yükler Demiryolu Yük Tafl mac l n n Türleri Konteyner Tafl mac l Ro-La Tafl mac l Blok Tren Tafl mac l Özel Vagon Tafl mac l Topla-Da t A Yap s ile Tafl mac l k Kombine Demiryolu Tafl mac l Fiyatland rma Lojistik Köyler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Hava Tafl mac l HAVA TAfiIMACILI INA L fik N TEMEL KAVRAMLAR HAVA TAfiIMACILI I SEKTÖRÜNÜN B LEfiENLER Hava yolu flletmeleri Havaalanlar Yer Hizmeti flletmeleri Di er Bileflenler HAVA KARGO TAfiIMACILI I VE LOJ ST K Hava Kargo Tafl mac l n n Ekonomik Faydalar ve Avantajlar Hava Kargo Tafl mac l n n Ekonomik Faydalar Hava Kargo Tafl mac l n n Avantajlar Hava Kargo Tafl mac l n n Lojistik Faaliyetler çindeki Rolü Hava Kargo ile Tafl nan Yükler Hava Kargo Tafl mac l n n Bileflenleri Tafl ma flleri Komisyoncular Hava yolu flletmeleri Havaalanlar ve Kargo Terminalleri Yer Hizmeti flletmeleri Hava Kargo Tafl mac l Süreci Tafl ma htiyac n n Ortaya Ç kmas Yüklerin Toplanmas Hava yolu Konflimentosunun Düzenlenmesi Havaalan na Gelifl ve Güvenlik Kontrolleri Gümrük Kontrolü ve fllemleri Kargo Terminalindeki fllemler Kargonun Uça a Yüklenmesi ÜN TE

6 vi çindekiler Hava Kargo Hizmetinin Pazarlanmas Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 6. ÜN TE Deniz ve Su Yolu Tafl mac l DEN Z YOLU TAfiIMACILI ININ ÖNEM DEN Z TAfiIMACILI I TÜRLER Kabotaj Tafl mac l Aç k Deniz Tafl mac l Yolcu Tafl mac l Modern Deniz Tafl mac l Çoklu Tafl mada Kullan lan Kombinasyonlar DEN Z YOLU TAfiIMACILI INA L fik N TEMEL KAVRAMLAR GEM T PLER Yük Gemileri Parça Yük Gemileri Dökme Yük Gemileri Yolcu Gemileri Kruvaziyer Gemiler Feribotlar SU YOLU TAfiIMACILI I DEN Z YOLU TAfiIMACILI INDA TESL M fiek LLER DEN Z TAfiIMACILI I SEKTÖRÜNDEK KURUM VE KURULUfiLAR Uluslararas Denizcilik Örgütü (IMO) Uluslararas Deniz Ticaret Odas (ICS) Denizcilik Müsteflarl Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Di er Tafl mac l k Türleri BORU HATTI TAfiIMACILI I Boru Hatt Tafl mac l na Genel Bak fl Boru Hatt Tafl mac l n n Bileflenleri Boru Hatlar n n Döflenmesi Boru Hatt Tafl mac l n n Avantaj ve Dezavantajlar Boru Hatlar nda Sahiplik Petrol Boru Hatlar

7 çindekiler vii Do al Gaz Boru Hatlar Di er Boru Hatlar Boru Hatt Tafl mac l ve Lojistik B LG LET fi M A LARI Bilgi ve Bilgi Yönetiminin flletmeler çin Önemi Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Tafl mac l Bilgisayar A lar ve Bilgi Tafl mac l Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Ulaflt rma Türlerinin Entegrasyonu LOJ ST KTE ENTEGRASYONUN ÖNEM ULAfiTIRMADA ENTEGRASYON Ulaflt rma Entegrasyonu Kavram Tek Türlü (Unimodal) Tafl mac l k Çok Türlü (Multimodal) Tafl mac l k Türler Aras ( ntermodal) Tafl mac l k Kombine Tafl mac l k Ulaflt rmada Entegrasyon Gereksinimi Ulaflt rma Entegrasyonunda Ulafl m Sistemlerinin Rolü Ulaflt rmada Entegrasyonun Yararlar Ulaflt rmada Entegrasyon Önündeki Engeller Ulaflt rmada Entegrasyon çin Gereklilikler Ulaflt rmada Entegrasyona liflkin Düzenlemeler ULAfiTIRMA TÜRLER N N ENTEGRASYONUNA DÜNYADAN VE TÜRK YE DEN ÖRNEKLER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Tafl mac l k Düzenlemeleri TAfiIMACILIKTA TÜRK YE DEK DÜZENLEMELER Karayolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Deniz Yolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Demiryolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Hava Yolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler TAfiIMACILIKTA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER ÜN TE 8. ÜN TE

8 viii çindekiler Avrupa Birli inde Karayolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Avrupa Birli inde Deniz Yolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Avrupa Birli inde Demiryolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Avrupa Birli inde Hava Yolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar

9 Sunufl ix Sunufl Ulaflt rma, insanl k tarihi boyunca, ekonomik ve sosyo-kültürel geliflim için yaflamsal bir faktör olagelmifltir. Suyun kald rma gücünün fark edilmesi, tekerle in icad, buhar gücüyle çal flan lokomotiflerin yap lmas, petrol türevleriyle çal flan motorlar n gelifltirilmesi ve havaaraçlar n n icad insanl k tarihinin en önemli geliflmeleri aras ndad r. Uygun ulaflt rma olanaklar n n varl ya da yoklu u nedeniyle; uluslar, bölgeler, flehirler, endüstriler, kurumlar, iflletmeler geliflmifl ya da geri kalm flt r. Di er yandan, günümüzde yaflanan küreselleflme süreci ulaflt rman n önemini daha da art rmaktad r. Çünkü küreselleflme; iflletmeleri, ifl yapma biçimlerini, iflletme çevresini, insanlar, tüketicileri ve müflterileri önemli biçimde etkilemektedir. Günümüz iflletmeleri küresel bir ölçekten tedarik etmekte, küresel bir ölçekte üretmekte ve küresel bir ölçekte pazarlamaktad r. Rekabet art k küreselleflmifl durumdad r. Bu geliflmelere ba l olarak zaman n önemi insanlar ve iflletmeler için giderek artmaktad r. Ulaflt rman n önemi insanl k için tart fl lmayacak kadar aç kt r. Lojisti in tarihi de insanl k tarihi kadar eskidir. nsanl k için fayda sa layacak mallar n ve hizmetlerin üretilmesinde, savafllar n yap lmas nda bilinçli ya da bilinçsiz bir flekilde lojistik faaliyetlerden yararlan lm flt r. Lojistik, günümüzün küreselleflen dünyas nda, iflletmeler için vazgeçilemezdir. Ulaflt rma ise lojisti in olmazsa olmaz unsurudur. Kitab m zda farkl ulaflt rma sistemlerini, lojistik penceresinden bakarak, ele ald k. Ulaflt rma türlerini basit ve mümkün oldu unca anlafl l r biçimde tan t p; özelliklerini, üstün ve zay f yanlar n aç klad k, bunlar birbirleriyle k yaslad k. Ulaflt rma türlerinin lojistikle iliflkisini ortaya koyduk. Ayr ca, günümüz koflullar n n bir gere i olarak ortaya ç kan ve kap dan kap ya ulaflt rma hizmeti sa layan entegre tafl mac l k üzerinde durduk. Bu sayede ulaflt rma planlay c lar na, tek bir kitap içinde, de erli bilgiler vermifl oldu umuzu düflünüyoruz. Yazarlar m za ve kitab m z n haz rlanmas nda eme i geçen herkese flükranlar - m z sunuyoruz. Lojistik gibi önemli bir sektörde görev alacak ö rencilerimize yararl olmas dileklerimizle Editörler Doç.Dr. Nil ARAS Yrd.Doç.Dr. Ender GEREDE

10 1ULAfiTIRMA S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Ulafl m gereksinimini ve ulaflt rma kavram n tan mlayabilecek, Ulaflt rman n önemini ve yararlar n aç klayabilecek, Ulaflt rma türlerini s ralayarak her birinin önemini aç klayabilecek, Ulaflt rman n ekonomik - ticari sonuçlar ile lojistik aras ndaki iliflkiyi aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Ulaflt rma/ Tafl mac l k Ulaflt rman n Önemi Ulaflt rman n Yararlar Ulaflt rman n Özellikleri Ulaflt rma Türleri Ulaflt rma ve Lojistik liflkisi çerik Haritas Ulaflt rma Sistemleri Ulaflt rma Kavram ve Önemi ULAfiIM GEREKS N M VE ULAfiTIRMA KAVRAMI ULAfiTIRMANIN ÖNEM VE YARARLARI ULAfiTIRMA TÜRLER ULAfiTIRMA VE LOJ ST K L fik S

11 Ulaflt rma Kavram ve Önemi ULAfiIM GEREKS N M VE ULAfiTIRMA KAVRAMI Ulafl m Gereksinimi Günlük yaflant m z düflündü ümüzde, insan n evinden ç k p, yaflad flehrin içinde veya flehirler aras ya da ülkeler aras seyahat etme durumu art k son derece do- ald r. Baz insanlar için hareketlilik günlük yaflamda s kça görülürken baz lar için ömür boyu hiç yer de ifltirmeden, ayn yerleflim yerinde yaflam sonland rmak mümkündür. Ancak günümüzde daha çok yer de ifltiren, seyahat eden ve bunu daha h zl ulafl m araçlar yla s kça gerçeklefltiren insan profili öne ç kmaktad r. Bunun nedenleri; ticaret, ifl, e itim, sa l k, spor, kültürel etkinlikler, toplumsal gereklilikler, vb. olabilmektedir. Sürekli geliflen ulaflt rma, insanlar n hayat nda yüzy llard r ekonomik ve sosyokültürel geliflim için yaflamsal bir faktör olmufltur. Uygun ulaflt rma olanaklar n n varl ya da yoklu u nedeniyle; uluslar, bölgeler, flehirler, endüstriler, kurumlar, iflletmeler geliflmifl ya da geri kalm flt r. Ulaflt rma, insanlar n medeni yaflam gereksinimini karfl layan temel araçlardan birisi durumundad r. Ulaflt rma olmadan bir al flverifl merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi ya da bir savafl n kazan lmas mümkün de ildir. Ulaflt rma co rafi noktalar aras nda mekân ve zaman iliflkilerinin kurulmas n sa lar. Ulaflt rmay gerektiren faaliyetler; üretim, tüketim, ticaret, savunma, sosyal yaflam ve hizmetler (turizm, finansal, e itsel, sportif, dini hizmetler, vb.) gibi yaflam n her noktas nda, her an nda karfl m za ç kmaktad r. Ulaflt rma gereksinimi; farkl araçlarla ve farkl yüzeylerde (karada, suda, havada), insan n gerek kendisini, gerekse ihtiyaç duydu u mallar ve hizmetleri bir yerden di er bir yere çok miktarda ve h zl flekilde ulaflt rma zorunlulu undan kaynaklan r. Dünyada bar fl ortam gelifltikçe, gelir da l m dengeli biçimde yayg nlaflt kça, ticaret ve üretim hacimleri büyüdükçe, e itim-kültür-spor amaçl talepler, bilgilenme ve bilgi yayma olanaklar, sa l k, güvenlik gibi hizmetlere eriflilebilirlik artt kça, bunun sonucunda ortalama yaflam süreleri uzad kça; h zl, emniyetli, ekonomik ulaflt rmaya olan talep de artmaktad r. Bunlar n ço u günümüzde yaflanan olaylard r. Nüfus art fl, insan haklar n n ve do al çevrenin korunmas kayg s ise bu geliflmeyi ve artan talebi bask alt na alarak k s tlamaktad r. Ulafl m gereksinimi insan n do al yaflam n sürdürebilmesi için yer de ifltirmeyi gerektiren herhangi bir nedenle ortaya ç kmakta ve nüfus, ekonomik, ticari, sosyal ve politik hareketlili e ba l olarak sürekli artmaktad r.

12 4 Ulaflt rma Sistemleri Ulaflt rma Kavram Ulaflt rma: nsan n ve eflyan n belli bir amaç do rultusunda, sa l kl ve sa lam olarak bir ulafl m arac yla yer de ifltirmesini sa lamakt r. Ulaflt rma hizmet paketi tafl ma, paketleme, etiketleme, depolama, aktarma, teslim, koruma, konaklama, fiyatlama, tahsilat gibi bir dizi hizmeti bir arada sat n almakt r. Ulaflt rman n Tan m Ulaflt rma (tafl mac l k) insan n, canl ve cans z di er varl klar n bir noktadan di- er bir noktaya belli bir amaçla yer de ifltirmesini sa layan bir hizmettir. Baflka bir deyiflle ulaflt rma, bir yarar sa lamak üzere, kiflilerin ve eflyan n uygun ve ekonomik biçimde yer de ifltirmelerini sa lamakt r. Bu yer de iflimi yeryüzünde (kara, hava ve su yüzeylerinde), yer alt nda (tünel, metro, iletim hatlar ) veya dünya s - n rlar d fl nda (uzay yolculu u) olabilir. Söz konusu yer de ifliminin belli araçlar kullan larak belli amaçlar do rultusunda yap lmas, ulaflt rman n ekonomik bir kavram olarak ele al nmas n gerektirir. Yer de ifltirmeyi gerektiren hemen her durum için ulaflt rma sistemlerinden yararlan l r. Olay n büyüklü ü, etki alan ve aciliyetine göre gereksinim duyulan ulaflt rma altyap s, ulafl m arac ve ulafl m h z talebi de de iflebilir. ngilizcede; transport, transportation kelimeleriyle ifade edilen ulaflt rma, Osmanl cada münakale, münakalat kelimelerine karfl l k gelir. Günümüzde ayn anlama gelen nakliye ve tafl mac l k kelimeleri de kullan lmaktad r. Kitab m zda bu kavrama iflaret etmek için hem ulaflt rma hem de tafl mac l k kelimelerini kullanaca z. Di er yandan ulaflt rmay, insan n ve eflyan n basitçe yer de ifltirmesi fleklinde görmemiz do ru olmaz. Ulaflt rman n zaman tasarrufu ve yer faydas sa lama özelliklerini dikkate almal y z. Ulaflt rma, zaman faydas yan nda, elveriflli ve ekonomik yer de iflimine olanak verdi i ölçüde de er kazan r. Ulaflt rma Hizmetinin Özellikleri Ulaflt rman n belirgin özelli i, onun hareket eden bir hizmet olmas d r. Bu hareket özelli i h z faktörünü ve kap dan kap ya ya da terminalden terminale, güvenilir ve belli s kl kta ulafl m kapsar. Di er bir faktör hem yolcu hem de yük için ulaflt rma arac kullan lmas d r. Yolcu için bu arac n emniyetli ve rahat olmas önemlidir. Yük için tafl maya haz rl k, kapasite, yükleme ve boflaltma için uygunluk ve bunun maliyeti, araçlar kapsam nda ele al n r. Üçüncü faktör ulaflt rma hizmetinin maliyetidir. Maliyet as l tafl y c taraf ndan belirlenen ya da s n rland r lm fl ücreti ve kullan c n n katland herhangi bir di er d flsal gideri kapsar. Maliyetlerin; toplama, da tma, paketleme, hasar, gecikme ve di er hizmetlerin (örne in so utma, s tma gibi) maliyetini kapsad n söyleyebiliriz. Ulaflt rma hizmet paketini pek çok tafl y c ve farkl ulaflt rma türü aras ndan farkl fiyat ve hizmet sunum s kl gibi seçenekler etkiler. Ulaflt rma hizmetinin özelliklerini, ulafl m arac ve maliyet faktörleri çerçevesinde, afla da inceleyelim. Ulaflt rma hizmeti stoklanamaz: Ulaflt rma bir hizmettir ve tüm hizmetlerde oldu u gibi stoklanamaz. Ulaflt rma hizmeti gereksinim duyuldu unda haz r olmal ve hemen kullan lmal d r. Önceden haz r tutulan at l kapasite veya talep edildi- inde haz r olmayan ulaflt rma hizmeti, gelir getirmeyece i, fayda sa lamayaca gibi gereksiz bir maliyete katlanmay, kaynak israf n ya da kapasite yetersizli inin oluflturdu u f rsat maliyetini getirir. Ulaflt rma tafl nabilir bir hizmettir: Ulaflt rma tüm hizmetlerde oldu u gibi soyut özelliklere sahip olan, yer de ifltirebilen ve farkl yerlere tafl narak s n rlanabilen bir hizmettir. Tafl nanlar ya gereksinim duyulan mal ve hizmetlerdir ya da gereksinim sahipleridir.

13 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi 5 Ulaflt rma hizmetlerinde sabit maliyetler yüksektir: Ulaflt rma altyap yat r mlar genellikle; bir defal k, uzun vadeli ve büyük tutarl yat r mlard r. Dolay - s yla ulaflt rma hizmeti içinde sabit maliyetin pay, ulaflt rma türüne göre de iflmekle birlikte, genellikle çok yüksektir. Bafllang çta yüksek olan sabit maliyetlerin, ulaflt rma hizmetini olabildi ince genifl alana yayarak ve uzun zaman içinde sürekli gerçeklefltirerek birim kullan c bafl na maliyetin düflürülmesine çal fl l r. Kullan - c /tüketici say s art kça birim bafl na maliyet düfler. Ulaflt rma yat r mlar jeopolitik ve co rafik yap ya göre flekillenir: Ulaflt rma yat r mlar n n gerçeklefltirilmesi ve farkl ulafl m türleri aras nda tercihler genellikle do al çevreye ba l olarak flekillenir. Denize k y s olan, iç su yollar tafl maya uygun ülkelerde su yolu tafl mac l iyi bir yat r m tercihi olabilir. Engebeli da l k arazi yap s na sahip bölgelerde hava yolu uygun bir tercih olacakt r. Demiryollar için nispeten yükseltisi az, tünel ve köprülere fazla gereksinim duyulmayan genifl alanlarda yap lacak yat r mlar daha rasyoneldir. Karayollar yat r mlar ise kap dan-kap ya tafl mac l, k sa mesafe ve uç noktalara ulafl m sa lamak amac yla yap l r. Ülkenin jeopolitik ve co rafik özellikleri bunlardan hangisini öne ç kar yorsa ona yönelmek gerekir. Tüm ulafl m türlerinin bir arada, ba lant l, entegre bir flekilde uygulanabilmesi ise kuflkusuz en olumlu etkiyi oluflturacakt r. Ulaflt rma sistemlerinde genellikle tek yönlü tafl ma yap l r: Boru hatlar, yap s gere i yaln zca tek yönlü ak fl sa lar. Di er ulafl m türlerinde de, genellikle ayn zaman diliminde ters yönlü talep yetersizdir. Bu nedenle, her iki yöne do ru, her zaman uygun dolulu u sa lamak çok zordur. Örne in sabah bir yöne akan trafik akflam saatlerinde ters yöne yo unlafl r. Belli mallar genellikle kayna ndan ya da üretildi i yerden, tüketim ve iflleme merkezlerine do ru akar. Ayn mallar n ters yönde ak fl yoktur. Ayr ca ulaflt rma türlerinin kendi aralar nda çapraz talep esnekli i vard r. Örne in yüksek h zl trenlerle yap lan demiryolu tafl mac l ; h zl, emniyetli ve görece ucuz olufluyla karayolu ve hava yolu tafl mac l na rakip olabilmektedir. Ulaflt rma tarifesini etkileyen pek çok faktör vard r: Tarifede; güzergâh, zaman, s kl k ve fiyat gibi unsurlar tan mlan r. Kullan c y do rudan etkileyen en dikkat çekici unsur olan fiyat genellikle ne tekel ne de kâr amaçl d r. Fiyat n belirlenmesinde, genel yarar dengesi ve kamu yarar önceli i söz konusudur. Tarifelerin belirlenmesinde devlet düzenlemeleri görülür. Ulaflt rman n yönlendirici etkisi önemlidir: Ulaflt rma hizmetinin yeterli miktarda ve gerekli standartta sunulmas, bulundu u yeri çekim alan na dönüfltürür. Üretim yeri, hedef pazar, kaynaklar ve ifl birli i yap lacak ortaklar n seçimi ulaflt rma olanaklar yla anlaml hale gelir. Herhangi bir yere yap lacak yat r m karar nda, ulaflt rma hizmetinin varl ve maliyeti önemli bir etkendir. Ulaflt rma hizmeti birleflik mal özelli i tafl r, hem yolcu hem de yük tafl mac l birlikte yap labilir. Ortak tüketim unsuru olan ulaflt rma hizmeti, ekonomik kalk nma ve sosyal ilerleme için gereklidir. Ulaflt rma yat r mlar n n yönünü teknolojik geliflmeler belirler: Özellikle tafl tlar n h z, kapasitesi, emniyeti ve yak t verimlili i ile ilgili teknolojik geliflmeler ulaflt rman n belirleyicisi durumundad r. Bunun yan nda altyap yat r mlar ndaki geliflmeler, dayan kl l k, elverifllilik ve seyir kolayl sa layan cihazlar, teknolojik geliflmeler kapsam nda ulaflt rmay etkilemektedir.

14 6 Ulaflt rma Sistemleri SORU Ulaflt rma hizmetinin sunumu meteorolojik koflullardan etkilenir: Çok s cak ve çok so uk iklim kufla ndaki yerlerde ulaflt rma maliyetlerini artt ran ek çal flmalar n yap lmas zorunludur. Ortalama iklim kuflaklar nda da ani ya fllar, kar, buz, sis, bulut, vb. meteorolojik olaylar ulaflt rman n ak fl n ve h z n etkiler. Özellikle hava tafl mac l gibi uzun mesafelere gökyüzünde ulafl m olana sunan sistemlerde anl k meteorolojik bilgiler, faaliyetin sürdürülebilirli i aç s ndan son derece önemlidir. Ulaflt rman n SIRA özellikleri S ZDE nelerdir? S ralay n z. Ulaflt rma Sisteminin Temel Unsurlar Ulaflt rma kavram içinde ele almam z gereken di er bir konu bu süreçte yer alan unsurlard r. Ulaflt rman n gerçekleflebilmesi için mutlaka bir ulafl m yolu, ulafl m arac, tafl yan SORU ve tafl nan olmal d r. Tafl nan yolcu ya da tafl nan yükün sahibi (tafl - tan) ile tafl yan (iflletmeci) aras ndaki hukuki iliflkiyi kuran, tafl ma koflullar n ve sorumlulu un s n rlar n belirleyen tafl ma sözleflmesine de gereksinim duyulur. Bu unsurlar afla da k saca aç klayal m. Ulafl m yolu (tafl ma yolu), üzerinde veya içinde uygun ulafl m araçlar yla yolcu ve yükün SIRA birlikte S ZDE veya ayr ayr tafl nd hatlard r. Bunlar yer yüzeyinde, yeralt nda, suda veya havada yap land r lm fl yollard r. Karayolu ve demiryolu ulafl m hatlar yeryüzünde veya k smen yer alt nda infla edilir. Denizlerde, iç sularda ve okyanuslarda deniz araçlar n n belli geçifl yollar ve kontrol noktalar mevcuttur. Gökyüzünde hava araçlar n n ulafl m n kolaylaflt ran uçufl yollar (koridorlar) ve seyrüsefer cihazlar yla K T A P donat lm fl kontrol noktalar vard r. Hangi tür ulaflt rma seçene i tercih edilirse edilsin hepsinde düzenlenmifl, iflaretlenmifl, izlenen ve denetlenen yollar vard r. Ayr ca bu düzenlemeleri ve yeni geliflmeleri uygulamakla görevli yerel, TELEV ZYON ulusal ve uluslararas örgütler mevcuttur. Ulafl m arac /tafl t, yolcu ve yükü bir yerden baflka bir yere tafl maya yarayan araçlard r. En ilkel tafl ma arac olan arabal ve arabas z hayvanlardan, motorsuz kara tafl t bisikletten, ilkel deniz tafl t saldan, kamyon, gemi, uçak ve h zl trenlere kadar kara, NTERNET deniz, hava ve demiryolu tafl tlar n n tümü ulafl m arac kavram içindedir. Ulafl m arac, ulaflt rman n fleklini ve boyutlar n belirleyen en önemli unsurdur. Çünkü ulaflt rma mutlaka bir tür tafl t üzerinde gerçekleflir. Tafl t araçlar n n h z, flekli, kullan m kolayl, kapasitesi, elverifllili i, yak t tüketimi, verimli kullan m ömrü, vb. özellikleri hem kendi bafl na bir tasar m, üretim ve kullan m uzmanl oluflturma hem de teknolojinin ulaflt rma sistemleri üzerindeki etkisini anlama aç - s ndan önem tafl r. Tafl nan, her türlü yük ve yolculard r. Tafl nanlar, özelliklerini vurgulamak, önem derecesini belirtmek ve fiyat n saptamak aç s ndan tür ve de er itibariyle s - n fland r l r. Yolcu için normal, öncelikli, k s tl, özellikli gibi birtak m s fatlarla s - n flama yap labilirken bazen de yolcuya sunulan hizmetin içeri i, konfor ve uygulanan fiyat tarifesi bu ayr m belirler. Yük, ulafl m araçlar yla bir noktadan di erine tafl nan, insan d fl ndaki her türlü canl ve cans z varl klard r. Yük s n flamas nda farkl yaklafl mlar olabilmektedir. Bazen insan d fl nda kalan eflya, posta, canl hayvan gibi tüm unsurlar n yük kavram içine al nd görülür. Bazen de yaln zca hammadde-malzeme-mamul-mal, araç-gereç-makine, maden ve enerji maddelerinin yük olarak ele al nd, yolcu ile birlikte tafl nan eflyan n (bagaj) ve postan n (mektup ve k ymetli evrak) ayr de er- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON Tafl t: nsanlar ve yükleri tafl yan; tren, otobüs, gemi, uçak, vb. ulafl m araçlard r. NTERNET 1

15 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi 7 lendirildi i görülür. Örne in flehir içi tafl mac l nda yük ve eflya tafl n r ibaresiyle s k s k karfl lafl l r. Hava ulaflt rma istatistiklerinde kargo, posta, bagaj a rl klar ayr ayr izlenir. Yük tafl mac l nda muhatap tafl nan yerine tafl tan olmaktad r. Tafl yan (ulaflt rmac, tafl y c ), yolcu ve/veya yükü belli bir yerden ulafl m arac ile al p belli bir yere emniyetli, sa lam, tam ve zamanl olarak götürecek, tafl - may gerçeklefltirecek iflletmecidir. Otobüs veya taksi iflletmecisi, hava yolu veya demiryolu iflletmecisi buna örnek verilebilir. Ulaflt rma sektörünün hedefi ekonomik, emniyetli, h zl, güvenli bir ulaflt rma iflletmecili ini gerçeklefltirerek ekonomik ve sosyal geliflmeyi desteklemektir. Ulaflt rma iflletmecili i, altyap n n ve araçlar n uygun koflullarda iflletilmesidir. Tafl ma sözleflmesi, tafl yan ile tafl nan ya da tafl tan aras nda yolcu ve yükün tafl ma kurallar na ve anlaflma koflullar na uygun flekilde tafl nmas n sa lamay amaçlayan yaz l belgedir. Tafl yan n taahhüdünü yerine getirmesine karfl l k, tafl - nan/tafl tan hizmetin bedelini ödemekle yükümlüdür. Yolcu tafl mac l nda yolcu bileti bu ifllevi yerine getirirken, yük tafl mac l nda irsaliye, fatural irsaliye, konflimento gibi belgeler bu amaçla kullan l r. Tafl ma sözleflmesi nedir? Örneklerle aç klay n z. Ulaflt rmada Taraflar Ulaflt rman n taraflar kullan c lar, hizmeti sunanlar ve devlettir. Ulaflt rma kullan c - lar genel olarak yolcular, hammadde-malzeme-mal tedarikçileri ve al c lard r. Bunlar aras nda ulaflt rmadan en çok etkilenen kullan c grubu iflletmeler SORU olmaktad r. Ulaflt rman n ekonomik etkisi do rudan iflletmeler üzerinedir. flletmeler mallar n en az zaman ve maliyet etkisiyle kullan c lara, tüketicilere ulaflt rmak sorumlulu undad r. Kullan c lar kendileri ile ilgili olmak üzere; tafl nabilir mal, pazarlama, sat n alma, yerleflim (konumlanma) ve fiyatlama gibi konulara iliflkin kararlar verirken ulaflt rman n etkisini hesaba katmak zorundad rlar. Toplumlarda özellikle, yetiflkin nüfus bir flekilde (gönderici, al c ya da yolcu olarak) ulaflt rma hizmeti kullan c s d r. Ulafl ma olan talep; insan n yafl, mesle i, ekonomik durumu, sahip oldu u bilgi ve kültür düzeyi, tutumlar, al flkanl klar ve yaflad yer gibi birçok unsurun etkisinde kal r. Kullan c lar n talepleri devlet ya da tafl y c lar taraf ndan yap lacak ulaflt rma yat - r mlar n da yönlendirir. Dolay s yla kullan c lar n istek ve ihtiyaçlar K T önemlidir. A P Ulaflt rma ile ilgili taraflardan ikinci önemli grup ulaflt rma hizmet sunucular - d r. Bunlar, ulaflt rma hizmetlerini bireysel olarak ya da bir iflletme veya örgüt (dernek) çat s alt nda sürdüren tafl y c lard r. Demiryollar, kamyon TELEV ZYON ve otobüs iflletmecileri, gemi iflleticileri, hava yolu iflletmeleri tafl y c lara örnek olarak verilebilir. Tafl y c lar bireysel olarak ya da çok say da iflletme ya da organizasyon bünyesinde sahip olduklar kamyon, uçak, otomobil ya da di er araçlarla yük ve yolcu tafl mac l yapar. Yük tafl mac l nda tafl nana iliflkin a rl k ve NTERNET hacim önemli ölçütlerdir. A rl kta kg, ton, groston gibi, hacimde ise; litre, m 3 gibi ölçü birimlerine göre fiyatland rma yap l r. Üretim miktar genellikle yolcu ya da yükün ne kadar mesafeye tafl nd dikkate al narak ölçülür. Buna göre tafl nan yolcu-km veya ton-km ölçümleri anlaml sonuçlar verecektir. Tafl ma fiyatlar, ulafl m araçlar n n h z ve kapasitesi ile iliflkilidir. Dolay s yla h zl fakat tafl ma kapasitesi az olan hava yolu ulaflt rmas n n görece daha pahal, buna karfl l k yavafl fakat tafl ma kapasitesi fazla olan deniz tafl mac l n n ucuz bir tafl ma türü olarak ortaya ç kmas bu yüzdendir. Ulaflt rma hizmet kullan c lar, yolcular ve yük sahipleridir. SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 2 K T A P Tafl y c lar, ulaflt rma TELEV ZYON hizmetini bir ulafl m modu üzerinde bir ulafl m arac n kullanarak sunan, baflkas ad na yolcu ve yük tafl mac l yapan NTERNET iflletmelerdir.

16 8 Ulaflt rma Sistemleri Ulaflt rma ile ilgili üçüncü taraf devlettir. Devlet, önemli bir ekonomik katalizör, istihdam kayna, milli savunma arac, ayn zamanda çevre ve enerji kaynaklar üzerinde ve çeflitli sosyal etkileri olan bir güç alan olmas dolay s yla ulaflt rma ile yak ndan ilgilenir. Devletin ulaflt rmadaki en önemli rolü yönlendirici ve düzenleyici olmas d r. Ulaflt rma devlet taraf ndan en çok desteklenen sektörlerin bafl ndad r. Ekonominin ve toplumsal geliflmenin ihtiyac n karfl layacak flekilde ulafl m kapasitesini yaratmak, günün koflullar na uyabilen, ülke ç karlar na en uygun tafl ma sistemlerini kurmak ve bunlar aras nda gerekli koordinasyonu sa lamak devletin temel görevidir. Bunlar Devletin ortaya koydu u ulaflt rma politikalar ile yap l r. Bu görevi yerine getirmek için makro hedeflere uygun enerji, yerleflim, konut, nüfus, kentleflme politikalar ile uyum içinde uzun dönemli bir ulaflt rma planlanmas gerekir. Devlet ulusal veya yerel boyutta pek çok ulaflt rma tesisi altyap s n ; örne in caddeleri, otoyollar, limanlar, havaalanlar n çeflitli düzeylerde oluflturur ve kullan c lara, hizmet sa lay c lara sunar. Devlet, ulaflt rma hizmetlerinin kesintisiz sunulabilmesi için yat r mlar planlar, yönlendirir, teflvik eder, uygular ve denetler. Bu amaçla borçlan r veya borçlanmaya garantiler verir, finansman kayna ay r r, para harcar. Son dönemde kamu-özel ifl birli i modelleriyle daha güçlü ulaflt rma yat r mlar n n daha h zl, ekonomik ve rasyonel flekilde gerçeklefltirilebildi i görülmektedir. Ulaflt rma hizmetlerinin amaca uygun yürütülmesinde devletin düzenleyici rolü çok önemlidir. Ulaflt rma hizmetlerinin; emniyetli, güvenli ve ekonomik olmas için, standartlar n sa lanmas bak m ndan bu kaç n lmazd r. Devlet ulaflt rma endüstrisi pazar na giriflleri kontrol eder, yerine göre ücretleri ve sunulan kapasiteyi düzenler, tafl y c lar ve tafl man n süreçlerini belli standartlara uymaya zorlar. SORU 3 Devletin ulaflt rmadaki rolü nedir? ULAfiTIRMANIN ÖNEM VE YARARLARI Ulaflt rman n Önemi Ulaflt rman n SORU önemini bu bölümde tarihsel geliflim, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik etkiler çerçevesinde ele alaca z. Ulaflt rman n Tarihsel Önemi Ulaflt rman n tarihsel geliflimi anlafl ld nda önemi de aç kça ortaya ç kacakt r. lk ça larda geçici yer de ifltirme hareketlerinin temel nedenlerini beslenme, ticaret, spor ve inançlar oluflturmufltur. nsanlar önce avlad klar hayvanlar, daha sonra da ürettikleri tar msal ve endüstriyel mallar tafl mak durumunda kalm fllard r. Yüzy llar önce ulaflt rma insan, hayvan ve do al enerji (rüzgâr, ak nt, yer çekimi) yard m yla araçs z ya da basit araçlar kullan larak gerçeklefltirilebilmifltir. Tekerle in icad, K Tinsan A P yaflant s n derinden etkileyen, insanl k tarihinin en önemli bulufllar ndand r. nsanlar tekerle in bulunmas yla basit de olsa bir ulafl m arac kullanmaya bafllam fllard r. Bu sayede kendileri daha az kas gücü kullanarak, daha fazla insan TELEV ZYON ve yükü, daha uzak mesafelere, daha h zl bir flekilde tafl ma olana- elde etmifllerdir. lk ça larda en önemli ulafl m yüzeyi kara parças (toprak) ve zamanla bunun üzerinde yap lan iflaretlemelerle kullan lan karayolu (patika) olmufltur. Bunu hayvan s rt nda tafl malar ve motorsuz ulafl m araçlar izlemifltir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON NTERNET NTERNET

17 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi Zamanla suyun da bir ulafl m yüzeyi olarak kald rma kuvvetinin keflfedilmesiyle, ulafl m kolaylaflt r c özelli inden yararlan lm flt r. Böylece adalar, yar madalar, k talar aras seyahatler su üzerinde gerçeklefltirilir olmufltur. Suyun ulaflt rmada sa lad fayda dikkate al narak, tarihte büyük flehirler genellikle deniz ve su yolu ulafl m olan yerlerde yap land r lm fl, modern flehirleflme de ulaflt rma olanaklar yla birlikte geliflmifltir. Bu durum ulaflt rman n ne denli önemli oldu unu gösterir. Ulaflt rma faaliyetinin baflkalar taraf ndan ücret karfl l tafl ma fleklinde yap lmaya bafllamas, yüzy llar sonra ticaret ve turizm hareketleriyle olmufltur. Bilinen ilk düzenli ticari seferler Mezopotamya ile Anadolu aras ndad r. M.Ö y llar nda teknolojide nispeten ileri olan Sümerler ve Akadlar bak r ve demir yönünden zengin olan Anadolu ya düzenli kervanlar yollayarak ticaret yapm fllard r. Ayn dönemde M s r, bir ticaret merkezi olarak ünlenmifltir. Nil Nehri, M s r n savunmas nda, haberleflmede ve mal tafl mac l nda önemli rol oynam flt r. Roma mparatorlu u döneminde ise hem turistik hem de ticari amaçl seyahatin geliflmesi, nitelikli karayolu yap m na önem verilmesine neden olmufltur. Bu dönemde yollar mermer ve benzeri sert ve dayan kl maddelerle kaplanm flt r. Romal lar günümüzdekine benzer toplama ve aktarma merkezleri ve tüm yerleflim yerlerini Roma ya ba layan yollar yapm flt r. Bütün yollar Roma ya ç kar. sözü bu durumun sonucudur. Roma döneminde yol a n n ve paran n geçerli oldu u alan n genifllemesi, güvenli in ve refah n artmas yla ticaret ve turizm hareketlerinde büyük art fl yaflanm flt r. Bu durum bizlere ulaflt rman n önemini bir kez daha göstermektedir. Türkler, yollara ihtiyaç duymadan ve arabal tafl tlara göre çok daha esnek ve k vrak yap da ulafl m olana sunan at üstünde seyahat etmeyi ve savaflmay tercih etmifllerdir. Bu sayede Anadolu ya ve çevresindeki çok genifl bir alana yüzy llarca hükmedebildikleri söylenebilir. Osmanl lar 18. yüzy la kadar, Romal lardan kalan yollar ve bunlara ba lant l stanbul merkezli ticaret yollar n deve kervanlar ve atl seferler için kullanm flt r. Bu dönemde ahflap, metal ve ustal k bileflimiyle üretilen, basit yap s ve ifllevselli iyle bir tasar m harikas olan ka n temel ulafl m arac olma rolünü üstlenmifltir. Roma mparatorlu u nun bir karayolu medeniyeti oldu u ifade edilir. 9 lk örnekleri Anadolu da olmas na ra men karayollar n n Anadolu daki gelifliminin çok yavafl olmas n n nedenleri nelerdir? 4 Buhar gücünün gemilere uygulanmas yla deniz tafl mac l nda yeni bir ç r aç lm fl, bu sayede h z, emniyet ve kitle tafl mac l sa lanm flt r. K sa zamanda dünyan n hammadde bölgeleri su yollar yla üretim merkezlerine SORUba lanm fl ve SORU böylece mallar ucuzlam flt r. Sanayi Devrimi ne kadar co rafi uzakl k, insan için önemli bir sorun olmufltur. Demiryolu, buharl lokomotif ve buharl gemi ile insanl k en uç noktalara kadar ulafl m olana n yakalayarak co rafi uzakl n üstesin- den gelmifltir. Böylece lojistik faaliyetler içinde ulaflt rman n önemi iyice kendini göstermeye bafllam flt r. Karayolu tafl mac l kap dan-kap ya ulafl m sa lamas yla, en eski ulafl m türü özelli i tafl r. Fakat endüstriyel tafl mac l kta demiryollar en önemli AMAÇLARIMIZ etkiyi gösteren ulafl m türü olmufltur. Bafllang çta kervan yollar n izleyerek kurulan demiryolu AMAÇLARIMIZ hatlar ticaretin ve pazarlar n geliflmesine önemli katk sa lam flt r. Demiryolu ile birlikte sanayide h zl bir geliflme elde edilmifltir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

18 10 Ulaflt rma Sistemleri Buhar gücünün SIRA keflfi, S ZDEinsan yaflam n nas l etkilemifltir? 5 Orta Ça da ana ulafl m türü su yollar olmufltur. 17. ve 18. yüzy llarda nehirlerin debilerinin kontrol alt na al nmas, kanallar aç lmas ve sonuçta suyun tafl ma- c l k amaçl kullan m sayesinde genifl karasal alanlar birbirine ba lanarak belli SORU oranda ekonomik SORUentegrasyon sa lanm flt r. Ulaflt rma etkinli inin bu flekilde artmas ndan sonra limanlara ve demiryollar n n ulaflt noktalara yak n yerlerde büyük pazarlar aç lm fl, tar msal ürünler, ipek, vb. bollaflm fl ve mallar n fiyatlar düflmüfltür. Bunun yan nda seyahat organizasyonu ofisleri, transfer yapan nakliyeciler, hamallar, güvenlik elemanlar, konaklamac lar gibi her kesimde bu iflten geçimini sa layanlar n say s artm flt r te petrol türevi yak tla çal flan ilk otomobil Alman mühendis Benz taraf ndan yap lm fl olmas na ra men, 1908 de ABD li Ford un T modeli ad ndaki ilk seri AMAÇLARIMIZ üretim otomobili AMAÇLARIMIZ yapmas ve ilk üretim band fikrinin de sahibi olan Ford un 1913 y l nda günde 1000 araba üretmeye bafllamas yla, motorlu tafl tlarla bireysel tafl mac l k yap labilir K Thale A Pgelmifl ve ulaflt rman n farkl kulvarlarda geliflimi 2. Dünya Sa- K T A P vafl na kadar a r aksak sürmüfltür. Ulaflt rmada as l h zl geliflim, 2. Dünya Savafl ndan sonraki dönemde yaflanm flt r. Savafltan TELEV ZYON sonra askeri uçaklar n sivil amaçlarla kullan lmaya bafllamas yla, TELEV ZYON hava tafl mac l da sahnedeki çok önemli rolünü üstlenmifltir. Bu dönemde, esnek yap s ve her noktaya ulaflabilme özelli iyle karayollar n n önemi de dünya genelinde öne ç km flt r. Bundan sonraki dönemde gerçekleflen tarihsel geliflmeler NTERNET NTERNET ulaflt rma türleri içinde, yeri geldikçe aç klanacakt r. Ulaflt rma ekonomisi, yolcular n ve yük sahiplerinin ulaflt rma talebi, ulaflt rma gelirleri, istihdam etkisi, yat r mlar ve finansman, iflletme maliyetleri, enerji tüketimi, fiyat ve kapasite ile pazara girifllere yönelik düzenlemelerin etkilerini kapsamaktad r. Ulaflt rma hizmeti, mallar n, do al kaynaklar n, yerleflim yerlerinin de erini art r r, istihdam, rekabet ve ekonomik geliflme konusunda katk sa lar. flletme, insan gereksinimlerini karfl lamak amac yla, üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli flekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimi ve da t m faaliyetlerini gerçeklefltiren ekonomik birimdir. Ulaflt rman n Ekonomik Önemi Ekonomik faaliyetler; tar m, sanayi ve hizmetler fleklinde s n fland r l r. Ulaflt rma faaliyetleri hizmetler kapsam nda ele al n r ve son y llarda en h zl geliflim gösteren sektörlerden birisidir. Dünya Ticaret Örgütü nün 12 grup hizmet s n flamas ndan biri ulaflt rma hizmetleridir. Bir ekonominin büyümesi özellikle ulaflt rma ve haberleflme alt sektörlerinin geliflimine ba l d r. Çünkü bunlar, di er pek çok sektörün faaliyetlerinde neredeyse, olmazsa olmaz sa lay c durumundad r. Ulaflt rma ekonomisi genel olarak talep, arz ve düzenlemeler üzerinde durur. Ulaflt rma, insan hayat ve ekonomik geliflme üzerinde önemli etkiye sahiptir. Her gün binlerce insan n yiyecek,içecek, giyecek, kitap, gazete, dergi, akaryak t, araba, araç, gereç, mobilya, vs. s n rs z denebilecek çeflitlilikte gereksinimleri olur. Bu gereksinimler ancak ulaflt rma ile karfl lanabilir. fiehirlerin sürekli yaflam nda ulaflt rman n yoklu u düflünülemez. Bir ülkede ulaflt rma altyap s oluflturulmadan ekonomik sistemin gelifltirilmesi olanaks zd r. Çünkü ulaflt rma hizmeti ekonomik faaliyetin her aflamas na katk da bulunur. Yerine zaman nda ulaflt r lamayacak (sat lamayacak) üretimin ekonomik de eri yoktur. Üretim ya da tüketim amaçl sat n alma ve sat fl (yurt içi - yurt d fl ) faaliyetlerini gerçeklefltiren arac iflletmeler mallar, hizmetleri ve bilgiyi bir yerden di- erine tafl yarak sa lad klar yer ve zaman faydas sayesinde temel ifllevlerini gerçeklefltirebilmektedir. Böylece mallar üretildikleri yerlerden, gereksinim duyulan yerlere talep edildi i zamanda ulaflt r lmakta, hizmetler gereksinime uygun yer ve zamanda üretilmekte ve talep sahiplerine sunulabilmektedir.

19 flletme, insan gereksinimlerini karfl lamak amac yla, üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli flekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimi ve da t m faaliyetlerini gerçeklefltiren ekonomik birimdir. ktisat teorisi bak fl aç s yla ulaflt rma, mallar n üretici ve da t c lardan tüketicilere ulaflt r lmas n sa layarak yer ve zaman faydas yaratan önemli bir katalizördür. Mallar esas ç k fl noktalar ndan gereksinim duyulan yerlere tafl nd nda yüksek de erlere kavuflur, yani yer faydas söz konusu olur. Etkin bir ulaflt rma sistemi sayesinde bir noktada düflük de erdeki mallar baflka noktalara tafl narak de erli hale getirilir. Böylece uzak mesafelerdeki üretici ve sat c lardan al flverifl yapmak isteyenler cesaretlendirilir. Zaman faydas n n anlam ise, gereksinim duyuldu u zamanda ulaflt rma hizmetinin haz r olmas d r. Birçok mal için üretim ve tüketim aç s ndan özel zamanlar vard r. Zaman ndan önce ya da sonra bulunan mal de ersiz veya yüksek maliyetli olur. Bu nedenle mallar n tafl nmas h zl ve uygun zaman diliminde yap lmal d r. Bunu da ulaflt rma hizmeti sa lar. Bir bölge ya da flehirde üretilenleri baflka bölgelere/flehirlere eriflilebilir makul fiyatlarla sunabilmek için uygun ulaflt rma sistemlerine gereksinim vard r. Ulaflt rman n etkileri co rafi özelleflmeyi, genifl çapl üretimi ve rekabeti büyük ölçüde flekillendirir. Ulaflt rma olanaklar üretim maliyetlerini düflürerek bölgeler aras farklar ortadan kald r r. Ayn zamanda sermaye, ifl gücü, hammadde ve di er kaynaklar n belli bölgelerde en uygun koflullarda kullan lmas na olanak sa lar. Ulafl m yollar n n geçti i yerlerde ticaret, turizm, sanat, üretim ve tar m faaliyetleri canlan r. Yeni ifl alanlar oluflur, gelir düzeyi ve yaflam kalitesi yükselir. Ulaflt rma yollar n n olmad yerlerde de bunun tersi yaflan r. Ülkelerin önemli gelir kaynaklar ndan biri olan turizm hareketlerinin gerçeklefltirilebilmesi, hedef kitleye uygun ulaflt rma sistemlerinin varl na ba l d r. Burada ulaflt rma yat r mlar n n tercihi kadar bu sistemlerin emniyetli ve ekonomik flekilde iflleyifli, yani ifllevsel olarak çal flt r lmas önemlidir. Bir yerde ulaflt rma sistemlerinin tesis edilmesi, o yerdeki topra n aniden de- erlenmesine neden olur. Çünkü oralara eriflilebilirlik, oralarda çeflitli ifl olanaklar, üretim gücü ve ayn zamanda tüketim kapasitesi artar. Ulaflt rman n sosyoekonomik geliflime etkisi her zaman olumlu olmamaktad r. Bazen afl r flehirleflme, çevre kirlili i, gürültü gibi olumsuzluklar topra n de erini düflürebilir. Ulaflt rma planlamac lar (havaalan, otoyol ve di er) yap lacak yat r mlar n uzun vadede getirece i ekonomik, sosyal ve di er maliyetleri dikkate alarak hareket etmelidir. Ulafl m yollar, geçti i yerleri (güzergâhlar ) nas l etkiler? 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi Ulafl m olanaklar, farkl yerlerde benzer ürünleri üreten ve satanlar aras nda rekabet olana do urur. Uzaktan sat n alma olanaklar, mallar n ikame edilebilme özelli i, yerel tekelleri çökertir, fiyatlar düflürür, tüketimi artt r r. Küresel ekonomik uygulamalar, ulafl m ve iletiflim kanallar sayesinde yaflat labilir. SORU Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde, oranlar farkl olmakla birlikte, ekonomik kalk nman n kayna olan üretim, toprak, ifl gücü, sermaye, bilgi gibi unsurlar büyük ulaflt rma yat r mlar yap lmad kça yeterli etkiyi gösterememektedir. Bu durumda ekonomik geliflme sa lanamayabilir. 11 Yer faydas, mallar n üretildi i yerden, onlar n gereksinim duyuldu u, talep edildi i yerlere ulaflt r lmas d r. Zaman faydas, mal ve hizmetin yer de ifltirmesi, tafl nmas gerekti i zamanda ulaflt rma hizmetinin haz r bulunmas d r. 6 SORU Ulaflt rma sayesinde üretim faktörlerinin üretim merkezlerine ulaflt r lmas, ekonomik geliflmenin temel dinami i olmaktad r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

20 12 Ulaflt rma Sistemleri SORU Ulaflt rman n Sosyal Önemi Medeniyetin geliflimi, ulaflt rma sistemlerinin geliflmesiyle do rudan iliflkilidir. Ulaflt rma sistemi yeni bir sosyal yap n n oluflturulmas na yard m eder. yi ulaflt rma sistemleri insanlar n refah n ve ömrünü artt ran etki yapar. Turizm hareketlili- i toplumlar n yaflam biçimlerinin, kültürlerin, dünya de erlerinin, tarihsel miras n ve do al kaynaklar n tan nmas n ; kültürel etkileflimi, evrenselleflmeyi, ifl birli ini, ticareti, ekonomik hareketlili i beraberinde getirir. Turizmin a rl kl etkisi ekonomik olmakla birlikte, sosyalleflme ve küreselleflme olgusunda da pay büyüktür. Bu etkileflim ancak ulaflt rma sistemleri sayesinde yap lan seyahatlerle olur. Bafllang çta yiyecek bulma, temel gereksinimleri giderme, savafl gibi nedenlerle yap lan seyahat maceras, 20. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren daha ziyade zevk ve kültürel geliflim, dünya ile bütünleflme amaçl yap lmaya bafllam flt r. Ulaflt rma, sosyal yaflama ticaret kolayl ve hareketlilik getirerek katalizör etkisinde bulunur. Ulaflt rma, flehirlerin karakteristi ini belirleyici rol oynar. Dolay - s yla ulaflt rma olanaklar n n varl ya da yoklu u o yerin yerleflim (ikamet) yeri olarak seçilip seçilmemesinde temel belirleyicilerden olur. Otoyollar, köprüler, demiryolu hatlar, su yollar, limanlar, terminaller, istasyonlar yerleflim yerlerinin yo unlu unu belirleyen temel yap lard r. Özellikle demiryolu ve karayolu a lar, içinden geçtikleri do al çevreyi geri dönüflü olmayacak flekilde de ifltirir. Bu durumun genellikle çok olumlu etkileri görülür. fiehir içi ulafl m planlamas, bir bütün olarak flehir yerlefliminin ve flehrin yaflan labilir k l nmas n n en önemli yap tafllar ndand r. Nüfus yo unlu una ve ticari hareketlili e ba l olarak pek çok flehir için ulafl m sorunu, acil çözüm gerektiren ve çok tarafl etkisi olan bir konudur. fiehir içi ulafl m yollar n n flehirleraras yollarla ba lant s n n iyi bir flekilde sa lanmas da adeta flehrin kan dolafl m n sa layan damarlar gibidir. Ayn flehirde bir tiyatro, konser, sergi vb. sanatsal etkinli e kat lmak için bile genellikle bir veya daha çok ulaflt rma sisteminden ve arac ndan yararlanmak zorunlu iken, uluslararas bir toplant ya, kongreye, seminere, festivale, panay ra, spor organizasyonuna, vb. kat lmak için flehirler, ülkeler, k talar geçerek uzun mesafelerle seyahat etmek gerekebilmektedir. Dolay s yla ulaflt rma sosyal yaflam n her an nda vazgeçilmez öneme sahiptir. Ulaflt rman n insan yaflam ve sa l üzerindeki olumsuz etkileri de önemlidir. Ulaflt rman n en büyük zararlar ndan biri kazalardaki ölüm ve yaralanmalard r. Yük tafl mac l nda ise, artan h z ve kapasite ile birlikte zarar oran da artmaktad r. Bu tür etkiler önemli bir sosyal ve ekonomik maliyete neden olmaktad r. Ulaflt rma sistemleri arac l yla zararl madde kullan m (alkol, uyuflturucu) ve kötü SORU davran fllar (h rs zl k, terör) genifl alana yay lmaktad r. Ulaflt rma olmadan yaflam n sürdürülebilirli i olanaks zd r. Özellikle günümüzde insan n daha k sa sürede daha çok fleye ulaflma arzusu ve h rs, ulaflt rma h z na ve olanaklar na talebini sürekli art rmaktad r. Sosyalleflmek, toplumsal yaflam sürdürebilmek adeta ulaflt rma ile olanakl d r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON Ulaflt rman n Çevresel Önemi Ulaflt rman n (tafl mac l n) say s z faydalar ve olumlu etkileri yan nda karfl lanamayan maliyetleri de mevcuttur. Ulaflt rma bazen çevreyi ve do al kaynaklar kirletmektedir. K TSon A P y llarda ulaflt rman n çevre üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekmeye bafllam flt r. Örne in; çirkin görünüm, gürültü, hava, su ve toprak kirlili i, do al (vahfli) yaflam dokusuna zarar verme, fiziksel tesislerin yarar n TELEV ZYON NTERNET NTERNET

21 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi harap etme, vb. Ancak ulaflt rma sistemlerinin vazgeçilemez olumlu etkileri ve yararlar bu tür projelerin gerçeklefltirilmesinde çevresel zararlar ndan daha bask n gelmektedir. Toplam tafl mac l k içinde çevre etkisinin (hava kirlili i) yaklafl k 3/4 ü kara tafl tlar ndan kaynaklan r. Bu etki küresel s nmay da artt ran önemli bir faktördür. Gürültü, ulaflt rman n di er bir zararl etkisi olarak ortaya ç kar. Bunun en belirgin örnekleri otoyollar ve havaalanlar d r. Ulaflt rma sistemleri genifl alanlar iflgal etti- inden, ayn zamanda do al yaflam tehdit etmekte ve k s tlamaktad r. Ulaflt rma araçlar do al kaynaklar n en büyük tüketicilerindendir. Toplam enerji kaynaklar n n yaklafl k 1/4 ü ve petrolün yar s ndan fazlas ulaflt rma süreçlerinde tüketilmektedir. En çok enerji tüketimi karayollar nda gerçekleflmektedir. K t enerji kaynaklar n n h zl tüketimi ulaflt rma sistemlerinde yak t maliyetini h zla SORU yükseltmektedir. 13 SORU Ulaflt rman n çevresel etkisi yaln zca olumsuz d flsall klardan ibaret de ildir. Ayn zamanda çevrenin korunmas, do al güzelliklerin ve tarihi mekânlar n turizme aç lmas, enerji kaynaklar n n ekonomiye kazand r lmas, yenilenebilir enerji kaynaklar n n de erlendirilmesi, do al dengenin korunmas, çevrenin bak m, temizli i ve iyilefltirilmesi gibi çal fl- malar da ancak ulaflt rma olanaklar yla gerçeklefltirilebilir. AMAÇLARIMIZ Ulaflt rman n Politik Önemi AMAÇLARIMIZ Ulaflt rman n önemli rol oynad alanlardan birisi de savunma olmufltur. Milli savunma aç s ndan do ru ulaflt rma sistemlerinin seçimi ve desteklenmesi K T A P devletin K T A P önemli bir görevi olagelmifltir. Örne in Türk Kurtulufl Savafl nda demiryollar n n yetersizli inden ve karayollar n n olmamas ndan dolay yaflanan zorluklar tarih Ulaflt rma yüzy llard r sayfalar nda önemli yer tutmaktad r. Orta Ça da denizcili in TELEV ZYON geliflti i dönemlerde savafllar n sonucunu TELEV ZYON ve siyasi otoritenin donanmas güçlü olanlar n savafllarda üstünlük sa lad bilinir. Günümüzde ise sürdürülebilirli ini belirleyen havac l k ve uzay sanayinde önde olan ülkeler avantajl konumdad r. en önemli etkenlerden biri olmufltur. Ayn flekilde ülke içindeki toplumsal birli in ve iç güvenli in sa lanmas, faaliyetlerin ulusal, bölgesel, yerel düzeyde paylafl m ve bunlara bireysel ve örgütsel NTERNET NTERNET kat l m n sa lanmas, k rsal-kentsel nüfus etkileflimi, e itim, sa l k, güvenlik, vb. hizmetlerin yayg nlaflt r lmas ve dengeli da t m ulaflt rma sistemleri sayesinde olabilmektedir. Gidemedi in yer senin de ildir özlü sözü bu önemi aç kça ifade eder. Ulaflt rman n stratejik ve politik önemi nedir? Ulaflt rman n Yararlar Ulaflt rman n önemini de iflik yönleriyle ele al rken yararlar n da yer yer vurgulad k. Tek bir bafll k alt nda ve özet olarak ulaflt rman n yararlar n afla da tekrar ele SORU alal m. Bunlar inceledi inizde ulaflt rma ifllevi olmadan lojistikten söz etmenin olanaks zl n göreceksiniz. Her düzeyde insan gereksinimlerinin karfl lanmas na yard mc olan ulaflt rma, yaflam kolaylaflt r r. Her alanda sektör, flehir, ülke, mevsim, gündüz, gece fark etmeksizin insan n, di er canl ve cans z varl klar n bir SIRA yerden S ZDE di er bir yere tafl nmas n gerektiren her türlü ortamda ulaflt rma fonksiyonu devreye girer ve gereksinimi karfl lar. Böylece her alanda yer ve zaman faydas sa layarak faaliyetleri tamamlay c rol oynar. Konaklama, çal flma, gezi, merak, al flverifl ve benzeri günlük faaliyetlerin bafllang c nda, bitiminde veya herhangi bir an nda ulaflt rma 7 SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2517 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1488 LOJ ST K LKELER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ali ÖZDEM R (Ünite 1, 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Naz m ÇATALBAfi (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2584 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1553 ÜRET M YÖNET M Yazarlar Doç.Dr. C. Hakan KA NICIO LU (Ünite 1, 3, 8) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 4) Yrd.Doç.Dr. Servet

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2784 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1742 ELEKTRON K T CARET Yazarlar Prof.Dr. Bülent GÜNSOY (Ünite 1) Doç.Dr. Vedat EKERG L (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Ayfle Sevgi ÖZTÜRK

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 3034 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1984 MAL YET YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ali KARTAL (Ünite 2, 3, 6, 7) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR

TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2717 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1680 TARIM EKONOM S VE TARIMSAL POL T KALAR Yazarlar Ö r.gör.dr. R dvan KARACAN (Ünite 1) Yrd.Doç.Dr. Bahar BURTAN DO AN (Ünite

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2579 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1549 PAZARLAMA YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Bayram Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ahmet Ercan GEGEZ (Ünite 2) Prof.Dr. Yavuz ODABAfiI

Detaylı

ULUSLARARASI filetmec L K

ULUSLARARASI filetmec L K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2591 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1560 ULUSLARARASI filetmec L K Yazarlar Prof.Dr. Celil KOPARAL (Ünite 1-3) Doç.Dr. Hatice Zümrüt TONUS (Ünite 4) Doç.Dr. Nezihe

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2521 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1492 H ZMET TASARIMI Yazarlar Prof.Dr. Kurtulufl KARAMUSTAFA (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Dilek ACAR GÜREL (Ünite 3-8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

B NA VE YAPIM B LG S

B NA VE YAPIM B LG S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1942 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1023 B NA VE YAPIM B LG S Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Berna ÜSTÜN (Ünite 1, 2) Yrd.Doç.Dr. Emrah GÖKALTUN (Ünite 3, 4) Ö r.gör. Birol AKÇORAL

Detaylı

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M

KONGRE VE ETK NL K YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2901 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1858 KONGRE VE ETK NL K YÖNET M Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Deniz YÜNCÜ (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Emre Ozan AKSÖZ (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr.

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2911 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1868 TUR ZM PAZARLAMASI Yazarlar Dr. Deniz KARAGÖZ (Ünite 1, 2, 6, 7) Yrd.Doç.Dr. Ça l Hale ÖZEL (Ünite 3, 4, 5, 8) Editör Prof.Dr.

Detaylı

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ

KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE KURUMSAL YAPISI, YASAL ÇERÇEVES ve GÖSTERGELER YLE ULAfiTIRMA SEKTÖRÜ fiubat 2007 (Yay n No: TÜS AD-T/2007-02/431) Meflrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebafl / stanbul

Detaylı

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER

TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER TC. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1968 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1048 BÜRO TEKNOLOJ LER Yazarlar Doç.Dr. Cemil ULUKAN (Ünite 1, 2, 3, 4, 10, 11) Doç.Dr. Bar fl BARAZ (Ünite 5, 6, 7, 8, 9, 12) Editör

Detaylı

T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI

T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI T.C TUNCELİ ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ İNŞAAT MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ULAŞTIRMA ANABİLİM DALI TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ VE KENTİÇİ ULAŞIMI DERSİ ULAŞTIRMA A.B.D. ÖGR.GÖR.KÜRŞAT KAYMAZ TRAFİK MÜHENDİSLİĞİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2821 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1779 KÜRESEL PAZARLAMA Yazarlar Doç.Dr. pek ALTINBAfiAK FAR NA (Ünite 1) Prof.Dr. Ercan GEGEZ (Ünite 2, 3) Prof.Dr. Asl KÜÇÜKASLAN

Detaylı

filetme B LG S STEMLER

filetme B LG S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2690 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1656 filetme B LG S STEMLER Yazarlar Ö r.gör.dr. fienay LEZK (Ünite 1, 3) Yrd.Doç.Dr. Sinan AYDIN (Ünite 2, 6) Yrd.Doç.Dr. Özlem

Detaylı

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K

filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2605 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1573 filetmelerde SOSYAL SORUMLULUK VE ET K Yazarlar Prof.Dr. Ömer TORLAK (Ünite 1) Prof.Dr. Mahmut ARSLAN (Ünite 2) Prof.Dr. Sabahat

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2482 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1453 ÇEVRE SOSYOLOJ S

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2482 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1453 ÇEVRE SOSYOLOJ S T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2482 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1453 ÇEVRE SOSYOLOJ S Yazarlar Prof.Dr. Muammer TUNA (Ünite 1-5, 8) Prof.Dr. Songül SALLAN GÜL (Ünite 6) Prof.Dr. Hüseyin GÜL (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807. PAZARLAMA LET fi M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2850 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1807 PAZARLAMA LET fi M Yazarlar Prof.Dr. B. Zafer ERDO AN (Ünite 1) Prof.Dr. Ferruh UZTU (Ünite 2) Arfl.Gör. Emrah GÜLMEZ (Ünite

Detaylı

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI

LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2155 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1183 LOJ ST KTE TEKNOLOJ KULLANIMI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Gürkan ÖZTÜRK (Ünite 1, 6) Dr. Ümit Ali ÖZKAZANÇ (Ünite 3, 4, 7) Ahmet O

Detaylı

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR

SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2511 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1482 SERMAYE P YASALARI VE F NANSAL KURUMLAR Yazarlar Prof.Dr. Nurhan AYDIN (Ünite 1) Prof.Dr. Vedat AKG RAY (Ünite 2) Dr. M. brahim

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644. ST HDAM VE fis ZL K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2678 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1644 ST HDAM VE fis ZL K Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Seda TEKEL (Ünite 1, 6) Doç.Dr. Verda CANBEY ÖZGÜLER (Ünite 2, 3) Doç.Dr. M. Ça lar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804. ÖRGÜTSEL DAVRANIfi T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2847 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1804 ÖRGÜTSEL DAVRANIfi Yazarlar Prof.Dr. Enver ÖZKALP (Ünite 1-3) Prof.Dr. Abdülkadir VARO LU (Ünite 4) Doç.Dr. Demet VARO LU (Ünite

Detaylı

ULUSLARARASI EKONOM POL T K

ULUSLARARASI EKONOM POL T K T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2941 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1897 ULUSLARARASI EKONOM POL T K Yazar Prof.Dr. Mehmet ALTAN (Ünite 1-8) Editör Yrd.Doç.Dr. Murat ÇET N ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr.

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M. Yazar Güven BORÇA. Editör Prof.Dr. T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 1993 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1060 MARKA VE YÖNET M Yazar Güven BORÇA Editör Prof.Dr. Ferruh UZTU ANADOLU ÜN VERS TES Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2738 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1699 MAL YET MUHASEBES Yazarlar Prof.Dr. Nalan AKDO AN (Ünite 1) Doç.Dr. H. Erdin GÜNDÜZ (Ünite 2, 4, 5) Doç.Dr. Adnan SEV M (Ünite

Detaylı

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II

ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2422 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1406 ÇA RI MERKEZ YÖNET M -II Yazarlar Nurdan YAYLAZ (Ünite 1, 2) Gülseren VERANYURT (Ünite 3, 4) Baflak B LG N (Ünite 5, 6) Editör

Detaylı

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M

ELEKTR K ENERJ S ÜRET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2506 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1477 ELEKTR K ENERJ S ÜRET M Yazarlar Doç.Dr. Evren TURAN (Ünite 1) Doç.Dr. A. fienol AYBEK (Ünite 2) Prof.Dr. L. Berrin ERBAY (Ünite

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M

T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2610 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1578 F NANSAL YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Mehmet Baba KARAN (Ünite 1, 4, 7) Prof.Dr. Hatice DO UKANLI (Ünite 2, 6) Prof.Dr. Güler

Detaylı