ULAfiTIRMA S STEMLER

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ULAfiTIRMA S STEMLER"

Transkript

1 T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN (Ünite 3) Yrd.Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 4) Doç.Dr. Haydar ARAS (Ünite 5, 8) Yrd.Doç.Dr. Ünal BATTAL (Ünite 6) Yrd.Doç.Dr. Ferhan KUYUCAK (Ünite 7) Editörler Doç.Dr. Nil ARAS (Ünite 2, 4, 5, 8) Yrd.Doç.Dr. Ender GEREDE (Ünite 1, 3, 6, 7) ANADOLU ÜN VERS TES

2 Bu kitab n bas m, yay m ve sat fl haklar Anadolu Üniversitesine aittir. Uzaktan Ö retim tekni ine uygun olarak haz rlanan bu kitab n bütün haklar sakl d r. lgili kurulufltan izin almadan kitab n tümü ya da bölümleri mekanik, elektronik, fotokopi, manyetik kay t veya baflka flekillerde ço alt lamaz, bas lamaz ve da t lamaz. Copyright 2012 by Anadolu University All rights reserved No part of this book may be reproduced or stored in a retrieval system, or transmitted in any form or by any means mechanical, electronic, photocopy, magnetic, tape or otherwise, without permission in writing from the University. UZAKTAN Ö RET M TASARIM B R M Genel Koordinatör Prof.Dr. Levend K l ç Genel Koordinatör Yard mc s Doç.Dr. Müjgan Bozkaya Ö retim Tasar mc lar Yrd.Doç.Dr. Figen Ünal Çolak Dr. Kadriye Uzun Grafik Tasar m Yönetmenleri Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Ö r.gör. Nilgün Salur Ölçme De erlendirme Sorumlusu Ayhan Tufan Dil Yaz m Dan flman Okt. Gönül Yüksel Grafikerler Mehmet Emin Yüksel Nihal Sürücü Ayflegül Dibek Ufuk Önce Kitap Koordinasyon Birimi Yrd. Doç.Dr. Feyyaz Bodur Uzm. Nermin Özgür Kapak Düzeni Prof. Tevfik Fikret Uçar Ö r.gör. Cemalettin Y ld z Dizgi Aç kö retim Fakültesi Dizgi Ekibi Ulaflt rma Sistemleri ISBN Bask Bu kitap ANADOLU ÜN VERS TES Web-Ofset Tesislerinde adet bas lm flt r. ESK fieh R, May s 2012

3 çindekiler iii çindekiler Sunufl... ix Ulaflt rma Kavram ve Önemi... 2 ULAfiIM GEREKS N M VE ULAfiTIRMA KAVRAMI... 3 Ulafl m Gereksinimi... 3 Ulaflt rma Kavram... 4 Ulaflt rman n Tan m... 4 Ulaflt rma Hizmetinin Özellikleri... 4 Ulaflt rma Sisteminin Temel Unsurlar... 6 Ulaflt rmada Taraflar... 7 ULAfiTIRMANIN ÖNEM VE YARARLARI... 8 Ulaflt rman n Önemi... 8 Ulaflt rman n Tarihsel Önemi... 8 Ulaflt rman n Ekonomik Önemi Ulaflt rman n Sosyal Önemi Ulaflt rman n Çevresel Önemi Ulaflt rman n Politik Önemi Ulaflt rman n Yararlar ULAfiTIRMA TÜRLER Karayollar n n Önemi Demiryollar n n Önemi Deniz ve ç Su Yollar n n Önemi Hava Yollar n n Önemi Boru Hatlar n n Önemi Bilgi ve letiflim A lar n n Önemi ULAfiTIRMA VE LOJ ST K L fik S Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Karayolu Tafl mac l KARAYOLU TAfiIMACILI ININ ÖNEM Karayolu Tafl mac l n n Di er Tafl mac l k Türlerine Göre Üstünlükleri Karayolu Tafl mac l n n Ülke Ekonomisine Katk s KARAYOLU TRAF Karayolu Trafi inin Genel Özellikleri Karayolu Trafi inde Görüfl Uzunluklar Karayolu Trafik Elemanlar Karayolu Trafi ini Etkileyen Faktörler Karayolu Trafi inin De iflimleri ÜN TE 2. ÜN TE

4 iv çindekiler KARAYOLU TAfiIMACILI INA L fik N TEMEL KAVRAMLAR KARAYOLU YOLCU TAfiIMACILI I Yolcu Tafl mac l nda Tafl mac, Yolcu, Sürücü ve Hizmetlilerin Sorumluluklar Yolcu Tafl mac l nda Kullan lacak Tafl tlar KARAYOLU EfiYA VE KARGO TAfiIMACILI I Sürücü Sürücü Kaza liflkisi Sürücülerin Trafik çinde Sorumluluklar Tafl t Motorlu Tafl tlar Tafl t Boyutlar (Gabari) Yük KARAYOLU TAfiIMACILIK SEKTÖRÜNDEK KURUL VE KURULUfiLAR Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar ÜN TE Demiryolu Tafl mac l DEM RYOLU TAfiIMACILI INA GENEL BAKIfi RAYLI S STEM VE DEM RYOLU TAfiIMACILI I Kenti çi Rayl Tafl mac l k Sistemleri Demiryolu Tafl mac l Tren Trafi i Bilgilerinin Tutulmas Trenlerin S n fland r lmas DEM RYOLU TAfiIMACILI ININ B LEfiENLER Demiryolu Tafl tlar Çeken Araçlar (Lokomotifler) Çekilen Araçlar Motorlu Vagonlar (Otomotris) ve Tren Setleri stasyon ve Terminaller Enerji Sistemi Trafik Yönetim Sistemleri Demiryolu flletmeleri DEM RYOLU TAfiIMACILI I VE LOJ ST K Demiryolu Tafl mac l n n Lojistik Faaliyetler çindeki Rolü ve Avantajlar Demiryolu Tafl mac l n n Lojistik Faaliyetler çindeki Rolü Demiryolu Tafl mac l n n Avantajlar... 63

5 çindekiler v Demiryolu Tafl mac l nda Taraflar Demiryolu ile Tafl nan Yükler Demiryolu Yük Tafl mac l n n Türleri Konteyner Tafl mac l Ro-La Tafl mac l Blok Tren Tafl mac l Özel Vagon Tafl mac l Topla-Da t A Yap s ile Tafl mac l k Kombine Demiryolu Tafl mac l Fiyatland rma Lojistik Köyler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Hava Tafl mac l HAVA TAfiIMACILI INA L fik N TEMEL KAVRAMLAR HAVA TAfiIMACILI I SEKTÖRÜNÜN B LEfiENLER Hava yolu flletmeleri Havaalanlar Yer Hizmeti flletmeleri Di er Bileflenler HAVA KARGO TAfiIMACILI I VE LOJ ST K Hava Kargo Tafl mac l n n Ekonomik Faydalar ve Avantajlar Hava Kargo Tafl mac l n n Ekonomik Faydalar Hava Kargo Tafl mac l n n Avantajlar Hava Kargo Tafl mac l n n Lojistik Faaliyetler çindeki Rolü Hava Kargo ile Tafl nan Yükler Hava Kargo Tafl mac l n n Bileflenleri Tafl ma flleri Komisyoncular Hava yolu flletmeleri Havaalanlar ve Kargo Terminalleri Yer Hizmeti flletmeleri Hava Kargo Tafl mac l Süreci Tafl ma htiyac n n Ortaya Ç kmas Yüklerin Toplanmas Hava yolu Konflimentosunun Düzenlenmesi Havaalan na Gelifl ve Güvenlik Kontrolleri Gümrük Kontrolü ve fllemleri Kargo Terminalindeki fllemler Kargonun Uça a Yüklenmesi ÜN TE

6 vi çindekiler Hava Kargo Hizmetinin Pazarlanmas Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar ÜN TE 6. ÜN TE Deniz ve Su Yolu Tafl mac l DEN Z YOLU TAfiIMACILI ININ ÖNEM DEN Z TAfiIMACILI I TÜRLER Kabotaj Tafl mac l Aç k Deniz Tafl mac l Yolcu Tafl mac l Modern Deniz Tafl mac l Çoklu Tafl mada Kullan lan Kombinasyonlar DEN Z YOLU TAfiIMACILI INA L fik N TEMEL KAVRAMLAR GEM T PLER Yük Gemileri Parça Yük Gemileri Dökme Yük Gemileri Yolcu Gemileri Kruvaziyer Gemiler Feribotlar SU YOLU TAfiIMACILI I DEN Z YOLU TAfiIMACILI INDA TESL M fiek LLER DEN Z TAfiIMACILI I SEKTÖRÜNDEK KURUM VE KURULUfiLAR Uluslararas Denizcilik Örgütü (IMO) Uluslararas Deniz Ticaret Odas (ICS) Denizcilik Müsteflarl Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Di er Tafl mac l k Türleri BORU HATTI TAfiIMACILI I Boru Hatt Tafl mac l na Genel Bak fl Boru Hatt Tafl mac l n n Bileflenleri Boru Hatlar n n Döflenmesi Boru Hatt Tafl mac l n n Avantaj ve Dezavantajlar Boru Hatlar nda Sahiplik Petrol Boru Hatlar

7 çindekiler vii Do al Gaz Boru Hatlar Di er Boru Hatlar Boru Hatt Tafl mac l ve Lojistik B LG LET fi M A LARI Bilgi ve Bilgi Yönetiminin flletmeler çin Önemi Bilgi Teknolojileri ve Bilgi Tafl mac l Bilgisayar A lar ve Bilgi Tafl mac l Bilgi Teknolojileri ve Lojistik Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar Ulaflt rma Türlerinin Entegrasyonu LOJ ST KTE ENTEGRASYONUN ÖNEM ULAfiTIRMADA ENTEGRASYON Ulaflt rma Entegrasyonu Kavram Tek Türlü (Unimodal) Tafl mac l k Çok Türlü (Multimodal) Tafl mac l k Türler Aras ( ntermodal) Tafl mac l k Kombine Tafl mac l k Ulaflt rmada Entegrasyon Gereksinimi Ulaflt rma Entegrasyonunda Ulafl m Sistemlerinin Rolü Ulaflt rmada Entegrasyonun Yararlar Ulaflt rmada Entegrasyon Önündeki Engeller Ulaflt rmada Entegrasyon çin Gereklilikler Ulaflt rmada Entegrasyona liflkin Düzenlemeler ULAfiTIRMA TÜRLER N N ENTEGRASYONUNA DÜNYADAN VE TÜRK YE DEN ÖRNEKLER Özet Kendimizi S nayal m Okuma Parças Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Tafl mac l k Düzenlemeleri TAfiIMACILIKTA TÜRK YE DEK DÜZENLEMELER Karayolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Deniz Yolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Demiryolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Hava Yolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler TAfiIMACILIKTA ULUSLARARASI DÜZENLEMELER ÜN TE 8. ÜN TE

8 viii çindekiler Avrupa Birli inde Karayolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Avrupa Birli inde Deniz Yolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Avrupa Birli inde Demiryolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Avrupa Birli inde Hava Yolu Tafl mac l le lgili Düzenlemeler Özet Kendimizi S nayal m Kendimizi S nayal m Yan t Anahtar S ra Sizde Yan t Anahtar Yararlan lan Kaynaklar Yararlan lan nternet Kaynaklar

9 Sunufl ix Sunufl Ulaflt rma, insanl k tarihi boyunca, ekonomik ve sosyo-kültürel geliflim için yaflamsal bir faktör olagelmifltir. Suyun kald rma gücünün fark edilmesi, tekerle in icad, buhar gücüyle çal flan lokomotiflerin yap lmas, petrol türevleriyle çal flan motorlar n gelifltirilmesi ve havaaraçlar n n icad insanl k tarihinin en önemli geliflmeleri aras ndad r. Uygun ulaflt rma olanaklar n n varl ya da yoklu u nedeniyle; uluslar, bölgeler, flehirler, endüstriler, kurumlar, iflletmeler geliflmifl ya da geri kalm flt r. Di er yandan, günümüzde yaflanan küreselleflme süreci ulaflt rman n önemini daha da art rmaktad r. Çünkü küreselleflme; iflletmeleri, ifl yapma biçimlerini, iflletme çevresini, insanlar, tüketicileri ve müflterileri önemli biçimde etkilemektedir. Günümüz iflletmeleri küresel bir ölçekten tedarik etmekte, küresel bir ölçekte üretmekte ve küresel bir ölçekte pazarlamaktad r. Rekabet art k küreselleflmifl durumdad r. Bu geliflmelere ba l olarak zaman n önemi insanlar ve iflletmeler için giderek artmaktad r. Ulaflt rman n önemi insanl k için tart fl lmayacak kadar aç kt r. Lojisti in tarihi de insanl k tarihi kadar eskidir. nsanl k için fayda sa layacak mallar n ve hizmetlerin üretilmesinde, savafllar n yap lmas nda bilinçli ya da bilinçsiz bir flekilde lojistik faaliyetlerden yararlan lm flt r. Lojistik, günümüzün küreselleflen dünyas nda, iflletmeler için vazgeçilemezdir. Ulaflt rma ise lojisti in olmazsa olmaz unsurudur. Kitab m zda farkl ulaflt rma sistemlerini, lojistik penceresinden bakarak, ele ald k. Ulaflt rma türlerini basit ve mümkün oldu unca anlafl l r biçimde tan t p; özelliklerini, üstün ve zay f yanlar n aç klad k, bunlar birbirleriyle k yaslad k. Ulaflt rma türlerinin lojistikle iliflkisini ortaya koyduk. Ayr ca, günümüz koflullar n n bir gere i olarak ortaya ç kan ve kap dan kap ya ulaflt rma hizmeti sa layan entegre tafl mac l k üzerinde durduk. Bu sayede ulaflt rma planlay c lar na, tek bir kitap içinde, de erli bilgiler vermifl oldu umuzu düflünüyoruz. Yazarlar m za ve kitab m z n haz rlanmas nda eme i geçen herkese flükranlar - m z sunuyoruz. Lojistik gibi önemli bir sektörde görev alacak ö rencilerimize yararl olmas dileklerimizle Editörler Doç.Dr. Nil ARAS Yrd.Doç.Dr. Ender GEREDE

10 1ULAfiTIRMA S STEMLER Amaçlar m z Bu üniteyi tamamlad ktan sonra; Ulafl m gereksinimini ve ulaflt rma kavram n tan mlayabilecek, Ulaflt rman n önemini ve yararlar n aç klayabilecek, Ulaflt rma türlerini s ralayarak her birinin önemini aç klayabilecek, Ulaflt rman n ekonomik - ticari sonuçlar ile lojistik aras ndaki iliflkiyi aç klayabilecek bilgi ve becerilere sahip olacaks n z. Anahtar Kavramlar Ulaflt rma/ Tafl mac l k Ulaflt rman n Önemi Ulaflt rman n Yararlar Ulaflt rman n Özellikleri Ulaflt rma Türleri Ulaflt rma ve Lojistik liflkisi çerik Haritas Ulaflt rma Sistemleri Ulaflt rma Kavram ve Önemi ULAfiIM GEREKS N M VE ULAfiTIRMA KAVRAMI ULAfiTIRMANIN ÖNEM VE YARARLARI ULAfiTIRMA TÜRLER ULAfiTIRMA VE LOJ ST K L fik S

11 Ulaflt rma Kavram ve Önemi ULAfiIM GEREKS N M VE ULAfiTIRMA KAVRAMI Ulafl m Gereksinimi Günlük yaflant m z düflündü ümüzde, insan n evinden ç k p, yaflad flehrin içinde veya flehirler aras ya da ülkeler aras seyahat etme durumu art k son derece do- ald r. Baz insanlar için hareketlilik günlük yaflamda s kça görülürken baz lar için ömür boyu hiç yer de ifltirmeden, ayn yerleflim yerinde yaflam sonland rmak mümkündür. Ancak günümüzde daha çok yer de ifltiren, seyahat eden ve bunu daha h zl ulafl m araçlar yla s kça gerçeklefltiren insan profili öne ç kmaktad r. Bunun nedenleri; ticaret, ifl, e itim, sa l k, spor, kültürel etkinlikler, toplumsal gereklilikler, vb. olabilmektedir. Sürekli geliflen ulaflt rma, insanlar n hayat nda yüzy llard r ekonomik ve sosyokültürel geliflim için yaflamsal bir faktör olmufltur. Uygun ulaflt rma olanaklar n n varl ya da yoklu u nedeniyle; uluslar, bölgeler, flehirler, endüstriler, kurumlar, iflletmeler geliflmifl ya da geri kalm flt r. Ulaflt rma, insanlar n medeni yaflam gereksinimini karfl layan temel araçlardan birisi durumundad r. Ulaflt rma olmadan bir al flverifl merkezinin faaliyetlerinin yürütülmesi ya da bir savafl n kazan lmas mümkün de ildir. Ulaflt rma co rafi noktalar aras nda mekân ve zaman iliflkilerinin kurulmas n sa lar. Ulaflt rmay gerektiren faaliyetler; üretim, tüketim, ticaret, savunma, sosyal yaflam ve hizmetler (turizm, finansal, e itsel, sportif, dini hizmetler, vb.) gibi yaflam n her noktas nda, her an nda karfl m za ç kmaktad r. Ulaflt rma gereksinimi; farkl araçlarla ve farkl yüzeylerde (karada, suda, havada), insan n gerek kendisini, gerekse ihtiyaç duydu u mallar ve hizmetleri bir yerden di er bir yere çok miktarda ve h zl flekilde ulaflt rma zorunlulu undan kaynaklan r. Dünyada bar fl ortam gelifltikçe, gelir da l m dengeli biçimde yayg nlaflt kça, ticaret ve üretim hacimleri büyüdükçe, e itim-kültür-spor amaçl talepler, bilgilenme ve bilgi yayma olanaklar, sa l k, güvenlik gibi hizmetlere eriflilebilirlik artt kça, bunun sonucunda ortalama yaflam süreleri uzad kça; h zl, emniyetli, ekonomik ulaflt rmaya olan talep de artmaktad r. Bunlar n ço u günümüzde yaflanan olaylard r. Nüfus art fl, insan haklar n n ve do al çevrenin korunmas kayg s ise bu geliflmeyi ve artan talebi bask alt na alarak k s tlamaktad r. Ulafl m gereksinimi insan n do al yaflam n sürdürebilmesi için yer de ifltirmeyi gerektiren herhangi bir nedenle ortaya ç kmakta ve nüfus, ekonomik, ticari, sosyal ve politik hareketlili e ba l olarak sürekli artmaktad r.

12 4 Ulaflt rma Sistemleri Ulaflt rma Kavram Ulaflt rma: nsan n ve eflyan n belli bir amaç do rultusunda, sa l kl ve sa lam olarak bir ulafl m arac yla yer de ifltirmesini sa lamakt r. Ulaflt rma hizmet paketi tafl ma, paketleme, etiketleme, depolama, aktarma, teslim, koruma, konaklama, fiyatlama, tahsilat gibi bir dizi hizmeti bir arada sat n almakt r. Ulaflt rman n Tan m Ulaflt rma (tafl mac l k) insan n, canl ve cans z di er varl klar n bir noktadan di- er bir noktaya belli bir amaçla yer de ifltirmesini sa layan bir hizmettir. Baflka bir deyiflle ulaflt rma, bir yarar sa lamak üzere, kiflilerin ve eflyan n uygun ve ekonomik biçimde yer de ifltirmelerini sa lamakt r. Bu yer de iflimi yeryüzünde (kara, hava ve su yüzeylerinde), yer alt nda (tünel, metro, iletim hatlar ) veya dünya s - n rlar d fl nda (uzay yolculu u) olabilir. Söz konusu yer de ifliminin belli araçlar kullan larak belli amaçlar do rultusunda yap lmas, ulaflt rman n ekonomik bir kavram olarak ele al nmas n gerektirir. Yer de ifltirmeyi gerektiren hemen her durum için ulaflt rma sistemlerinden yararlan l r. Olay n büyüklü ü, etki alan ve aciliyetine göre gereksinim duyulan ulaflt rma altyap s, ulafl m arac ve ulafl m h z talebi de de iflebilir. ngilizcede; transport, transportation kelimeleriyle ifade edilen ulaflt rma, Osmanl cada münakale, münakalat kelimelerine karfl l k gelir. Günümüzde ayn anlama gelen nakliye ve tafl mac l k kelimeleri de kullan lmaktad r. Kitab m zda bu kavrama iflaret etmek için hem ulaflt rma hem de tafl mac l k kelimelerini kullanaca z. Di er yandan ulaflt rmay, insan n ve eflyan n basitçe yer de ifltirmesi fleklinde görmemiz do ru olmaz. Ulaflt rman n zaman tasarrufu ve yer faydas sa lama özelliklerini dikkate almal y z. Ulaflt rma, zaman faydas yan nda, elveriflli ve ekonomik yer de iflimine olanak verdi i ölçüde de er kazan r. Ulaflt rma Hizmetinin Özellikleri Ulaflt rman n belirgin özelli i, onun hareket eden bir hizmet olmas d r. Bu hareket özelli i h z faktörünü ve kap dan kap ya ya da terminalden terminale, güvenilir ve belli s kl kta ulafl m kapsar. Di er bir faktör hem yolcu hem de yük için ulaflt rma arac kullan lmas d r. Yolcu için bu arac n emniyetli ve rahat olmas önemlidir. Yük için tafl maya haz rl k, kapasite, yükleme ve boflaltma için uygunluk ve bunun maliyeti, araçlar kapsam nda ele al n r. Üçüncü faktör ulaflt rma hizmetinin maliyetidir. Maliyet as l tafl y c taraf ndan belirlenen ya da s n rland r lm fl ücreti ve kullan c n n katland herhangi bir di er d flsal gideri kapsar. Maliyetlerin; toplama, da tma, paketleme, hasar, gecikme ve di er hizmetlerin (örne in so utma, s tma gibi) maliyetini kapsad n söyleyebiliriz. Ulaflt rma hizmet paketini pek çok tafl y c ve farkl ulaflt rma türü aras ndan farkl fiyat ve hizmet sunum s kl gibi seçenekler etkiler. Ulaflt rma hizmetinin özelliklerini, ulafl m arac ve maliyet faktörleri çerçevesinde, afla da inceleyelim. Ulaflt rma hizmeti stoklanamaz: Ulaflt rma bir hizmettir ve tüm hizmetlerde oldu u gibi stoklanamaz. Ulaflt rma hizmeti gereksinim duyuldu unda haz r olmal ve hemen kullan lmal d r. Önceden haz r tutulan at l kapasite veya talep edildi- inde haz r olmayan ulaflt rma hizmeti, gelir getirmeyece i, fayda sa lamayaca gibi gereksiz bir maliyete katlanmay, kaynak israf n ya da kapasite yetersizli inin oluflturdu u f rsat maliyetini getirir. Ulaflt rma tafl nabilir bir hizmettir: Ulaflt rma tüm hizmetlerde oldu u gibi soyut özelliklere sahip olan, yer de ifltirebilen ve farkl yerlere tafl narak s n rlanabilen bir hizmettir. Tafl nanlar ya gereksinim duyulan mal ve hizmetlerdir ya da gereksinim sahipleridir.

13 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi 5 Ulaflt rma hizmetlerinde sabit maliyetler yüksektir: Ulaflt rma altyap yat r mlar genellikle; bir defal k, uzun vadeli ve büyük tutarl yat r mlard r. Dolay - s yla ulaflt rma hizmeti içinde sabit maliyetin pay, ulaflt rma türüne göre de iflmekle birlikte, genellikle çok yüksektir. Bafllang çta yüksek olan sabit maliyetlerin, ulaflt rma hizmetini olabildi ince genifl alana yayarak ve uzun zaman içinde sürekli gerçeklefltirerek birim kullan c bafl na maliyetin düflürülmesine çal fl l r. Kullan - c /tüketici say s art kça birim bafl na maliyet düfler. Ulaflt rma yat r mlar jeopolitik ve co rafik yap ya göre flekillenir: Ulaflt rma yat r mlar n n gerçeklefltirilmesi ve farkl ulafl m türleri aras nda tercihler genellikle do al çevreye ba l olarak flekillenir. Denize k y s olan, iç su yollar tafl maya uygun ülkelerde su yolu tafl mac l iyi bir yat r m tercihi olabilir. Engebeli da l k arazi yap s na sahip bölgelerde hava yolu uygun bir tercih olacakt r. Demiryollar için nispeten yükseltisi az, tünel ve köprülere fazla gereksinim duyulmayan genifl alanlarda yap lacak yat r mlar daha rasyoneldir. Karayollar yat r mlar ise kap dan-kap ya tafl mac l, k sa mesafe ve uç noktalara ulafl m sa lamak amac yla yap l r. Ülkenin jeopolitik ve co rafik özellikleri bunlardan hangisini öne ç kar yorsa ona yönelmek gerekir. Tüm ulafl m türlerinin bir arada, ba lant l, entegre bir flekilde uygulanabilmesi ise kuflkusuz en olumlu etkiyi oluflturacakt r. Ulaflt rma sistemlerinde genellikle tek yönlü tafl ma yap l r: Boru hatlar, yap s gere i yaln zca tek yönlü ak fl sa lar. Di er ulafl m türlerinde de, genellikle ayn zaman diliminde ters yönlü talep yetersizdir. Bu nedenle, her iki yöne do ru, her zaman uygun dolulu u sa lamak çok zordur. Örne in sabah bir yöne akan trafik akflam saatlerinde ters yöne yo unlafl r. Belli mallar genellikle kayna ndan ya da üretildi i yerden, tüketim ve iflleme merkezlerine do ru akar. Ayn mallar n ters yönde ak fl yoktur. Ayr ca ulaflt rma türlerinin kendi aralar nda çapraz talep esnekli i vard r. Örne in yüksek h zl trenlerle yap lan demiryolu tafl mac l ; h zl, emniyetli ve görece ucuz olufluyla karayolu ve hava yolu tafl mac l na rakip olabilmektedir. Ulaflt rma tarifesini etkileyen pek çok faktör vard r: Tarifede; güzergâh, zaman, s kl k ve fiyat gibi unsurlar tan mlan r. Kullan c y do rudan etkileyen en dikkat çekici unsur olan fiyat genellikle ne tekel ne de kâr amaçl d r. Fiyat n belirlenmesinde, genel yarar dengesi ve kamu yarar önceli i söz konusudur. Tarifelerin belirlenmesinde devlet düzenlemeleri görülür. Ulaflt rman n yönlendirici etkisi önemlidir: Ulaflt rma hizmetinin yeterli miktarda ve gerekli standartta sunulmas, bulundu u yeri çekim alan na dönüfltürür. Üretim yeri, hedef pazar, kaynaklar ve ifl birli i yap lacak ortaklar n seçimi ulaflt rma olanaklar yla anlaml hale gelir. Herhangi bir yere yap lacak yat r m karar nda, ulaflt rma hizmetinin varl ve maliyeti önemli bir etkendir. Ulaflt rma hizmeti birleflik mal özelli i tafl r, hem yolcu hem de yük tafl mac l birlikte yap labilir. Ortak tüketim unsuru olan ulaflt rma hizmeti, ekonomik kalk nma ve sosyal ilerleme için gereklidir. Ulaflt rma yat r mlar n n yönünü teknolojik geliflmeler belirler: Özellikle tafl tlar n h z, kapasitesi, emniyeti ve yak t verimlili i ile ilgili teknolojik geliflmeler ulaflt rman n belirleyicisi durumundad r. Bunun yan nda altyap yat r mlar ndaki geliflmeler, dayan kl l k, elverifllilik ve seyir kolayl sa layan cihazlar, teknolojik geliflmeler kapsam nda ulaflt rmay etkilemektedir.

14 6 Ulaflt rma Sistemleri SORU Ulaflt rma hizmetinin sunumu meteorolojik koflullardan etkilenir: Çok s cak ve çok so uk iklim kufla ndaki yerlerde ulaflt rma maliyetlerini artt ran ek çal flmalar n yap lmas zorunludur. Ortalama iklim kuflaklar nda da ani ya fllar, kar, buz, sis, bulut, vb. meteorolojik olaylar ulaflt rman n ak fl n ve h z n etkiler. Özellikle hava tafl mac l gibi uzun mesafelere gökyüzünde ulafl m olana sunan sistemlerde anl k meteorolojik bilgiler, faaliyetin sürdürülebilirli i aç s ndan son derece önemlidir. Ulaflt rman n SIRA özellikleri S ZDE nelerdir? S ralay n z. Ulaflt rma Sisteminin Temel Unsurlar Ulaflt rma kavram içinde ele almam z gereken di er bir konu bu süreçte yer alan unsurlard r. Ulaflt rman n gerçekleflebilmesi için mutlaka bir ulafl m yolu, ulafl m arac, tafl yan SORU ve tafl nan olmal d r. Tafl nan yolcu ya da tafl nan yükün sahibi (tafl - tan) ile tafl yan (iflletmeci) aras ndaki hukuki iliflkiyi kuran, tafl ma koflullar n ve sorumlulu un s n rlar n belirleyen tafl ma sözleflmesine de gereksinim duyulur. Bu unsurlar afla da k saca aç klayal m. Ulafl m yolu (tafl ma yolu), üzerinde veya içinde uygun ulafl m araçlar yla yolcu ve yükün SIRA birlikte S ZDE veya ayr ayr tafl nd hatlard r. Bunlar yer yüzeyinde, yeralt nda, suda veya havada yap land r lm fl yollard r. Karayolu ve demiryolu ulafl m hatlar yeryüzünde veya k smen yer alt nda infla edilir. Denizlerde, iç sularda ve okyanuslarda deniz araçlar n n belli geçifl yollar ve kontrol noktalar mevcuttur. Gökyüzünde hava araçlar n n ulafl m n kolaylaflt ran uçufl yollar (koridorlar) ve seyrüsefer cihazlar yla K T A P donat lm fl kontrol noktalar vard r. Hangi tür ulaflt rma seçene i tercih edilirse edilsin hepsinde düzenlenmifl, iflaretlenmifl, izlenen ve denetlenen yollar vard r. Ayr ca bu düzenlemeleri ve yeni geliflmeleri uygulamakla görevli yerel, TELEV ZYON ulusal ve uluslararas örgütler mevcuttur. Ulafl m arac /tafl t, yolcu ve yükü bir yerden baflka bir yere tafl maya yarayan araçlard r. En ilkel tafl ma arac olan arabal ve arabas z hayvanlardan, motorsuz kara tafl t bisikletten, ilkel deniz tafl t saldan, kamyon, gemi, uçak ve h zl trenlere kadar kara, NTERNET deniz, hava ve demiryolu tafl tlar n n tümü ulafl m arac kavram içindedir. Ulafl m arac, ulaflt rman n fleklini ve boyutlar n belirleyen en önemli unsurdur. Çünkü ulaflt rma mutlaka bir tür tafl t üzerinde gerçekleflir. Tafl t araçlar n n h z, flekli, kullan m kolayl, kapasitesi, elverifllili i, yak t tüketimi, verimli kullan m ömrü, vb. özellikleri hem kendi bafl na bir tasar m, üretim ve kullan m uzmanl oluflturma hem de teknolojinin ulaflt rma sistemleri üzerindeki etkisini anlama aç - s ndan önem tafl r. Tafl nan, her türlü yük ve yolculard r. Tafl nanlar, özelliklerini vurgulamak, önem derecesini belirtmek ve fiyat n saptamak aç s ndan tür ve de er itibariyle s - n fland r l r. Yolcu için normal, öncelikli, k s tl, özellikli gibi birtak m s fatlarla s - n flama yap labilirken bazen de yolcuya sunulan hizmetin içeri i, konfor ve uygulanan fiyat tarifesi bu ayr m belirler. Yük, ulafl m araçlar yla bir noktadan di erine tafl nan, insan d fl ndaki her türlü canl ve cans z varl klard r. Yük s n flamas nda farkl yaklafl mlar olabilmektedir. Bazen insan d fl nda kalan eflya, posta, canl hayvan gibi tüm unsurlar n yük kavram içine al nd görülür. Bazen de yaln zca hammadde-malzeme-mamul-mal, araç-gereç-makine, maden ve enerji maddelerinin yük olarak ele al nd, yolcu ile birlikte tafl nan eflyan n (bagaj) ve postan n (mektup ve k ymetli evrak) ayr de er- AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON Tafl t: nsanlar ve yükleri tafl yan; tren, otobüs, gemi, uçak, vb. ulafl m araçlard r. NTERNET 1

15 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi 7 lendirildi i görülür. Örne in flehir içi tafl mac l nda yük ve eflya tafl n r ibaresiyle s k s k karfl lafl l r. Hava ulaflt rma istatistiklerinde kargo, posta, bagaj a rl klar ayr ayr izlenir. Yük tafl mac l nda muhatap tafl nan yerine tafl tan olmaktad r. Tafl yan (ulaflt rmac, tafl y c ), yolcu ve/veya yükü belli bir yerden ulafl m arac ile al p belli bir yere emniyetli, sa lam, tam ve zamanl olarak götürecek, tafl - may gerçeklefltirecek iflletmecidir. Otobüs veya taksi iflletmecisi, hava yolu veya demiryolu iflletmecisi buna örnek verilebilir. Ulaflt rma sektörünün hedefi ekonomik, emniyetli, h zl, güvenli bir ulaflt rma iflletmecili ini gerçeklefltirerek ekonomik ve sosyal geliflmeyi desteklemektir. Ulaflt rma iflletmecili i, altyap n n ve araçlar n uygun koflullarda iflletilmesidir. Tafl ma sözleflmesi, tafl yan ile tafl nan ya da tafl tan aras nda yolcu ve yükün tafl ma kurallar na ve anlaflma koflullar na uygun flekilde tafl nmas n sa lamay amaçlayan yaz l belgedir. Tafl yan n taahhüdünü yerine getirmesine karfl l k, tafl - nan/tafl tan hizmetin bedelini ödemekle yükümlüdür. Yolcu tafl mac l nda yolcu bileti bu ifllevi yerine getirirken, yük tafl mac l nda irsaliye, fatural irsaliye, konflimento gibi belgeler bu amaçla kullan l r. Tafl ma sözleflmesi nedir? Örneklerle aç klay n z. Ulaflt rmada Taraflar Ulaflt rman n taraflar kullan c lar, hizmeti sunanlar ve devlettir. Ulaflt rma kullan c - lar genel olarak yolcular, hammadde-malzeme-mal tedarikçileri ve al c lard r. Bunlar aras nda ulaflt rmadan en çok etkilenen kullan c grubu iflletmeler SORU olmaktad r. Ulaflt rman n ekonomik etkisi do rudan iflletmeler üzerinedir. flletmeler mallar n en az zaman ve maliyet etkisiyle kullan c lara, tüketicilere ulaflt rmak sorumlulu undad r. Kullan c lar kendileri ile ilgili olmak üzere; tafl nabilir mal, pazarlama, sat n alma, yerleflim (konumlanma) ve fiyatlama gibi konulara iliflkin kararlar verirken ulaflt rman n etkisini hesaba katmak zorundad rlar. Toplumlarda özellikle, yetiflkin nüfus bir flekilde (gönderici, al c ya da yolcu olarak) ulaflt rma hizmeti kullan c s d r. Ulafl ma olan talep; insan n yafl, mesle i, ekonomik durumu, sahip oldu u bilgi ve kültür düzeyi, tutumlar, al flkanl klar ve yaflad yer gibi birçok unsurun etkisinde kal r. Kullan c lar n talepleri devlet ya da tafl y c lar taraf ndan yap lacak ulaflt rma yat - r mlar n da yönlendirir. Dolay s yla kullan c lar n istek ve ihtiyaçlar K T önemlidir. A P Ulaflt rma ile ilgili taraflardan ikinci önemli grup ulaflt rma hizmet sunucular - d r. Bunlar, ulaflt rma hizmetlerini bireysel olarak ya da bir iflletme veya örgüt (dernek) çat s alt nda sürdüren tafl y c lard r. Demiryollar, kamyon TELEV ZYON ve otobüs iflletmecileri, gemi iflleticileri, hava yolu iflletmeleri tafl y c lara örnek olarak verilebilir. Tafl y c lar bireysel olarak ya da çok say da iflletme ya da organizasyon bünyesinde sahip olduklar kamyon, uçak, otomobil ya da di er araçlarla yük ve yolcu tafl mac l yapar. Yük tafl mac l nda tafl nana iliflkin a rl k ve NTERNET hacim önemli ölçütlerdir. A rl kta kg, ton, groston gibi, hacimde ise; litre, m 3 gibi ölçü birimlerine göre fiyatland rma yap l r. Üretim miktar genellikle yolcu ya da yükün ne kadar mesafeye tafl nd dikkate al narak ölçülür. Buna göre tafl nan yolcu-km veya ton-km ölçümleri anlaml sonuçlar verecektir. Tafl ma fiyatlar, ulafl m araçlar n n h z ve kapasitesi ile iliflkilidir. Dolay s yla h zl fakat tafl ma kapasitesi az olan hava yolu ulaflt rmas n n görece daha pahal, buna karfl l k yavafl fakat tafl ma kapasitesi fazla olan deniz tafl mac l n n ucuz bir tafl ma türü olarak ortaya ç kmas bu yüzdendir. Ulaflt rma hizmet kullan c lar, yolcular ve yük sahipleridir. SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ 2 K T A P Tafl y c lar, ulaflt rma TELEV ZYON hizmetini bir ulafl m modu üzerinde bir ulafl m arac n kullanarak sunan, baflkas ad na yolcu ve yük tafl mac l yapan NTERNET iflletmelerdir.

16 8 Ulaflt rma Sistemleri Ulaflt rma ile ilgili üçüncü taraf devlettir. Devlet, önemli bir ekonomik katalizör, istihdam kayna, milli savunma arac, ayn zamanda çevre ve enerji kaynaklar üzerinde ve çeflitli sosyal etkileri olan bir güç alan olmas dolay s yla ulaflt rma ile yak ndan ilgilenir. Devletin ulaflt rmadaki en önemli rolü yönlendirici ve düzenleyici olmas d r. Ulaflt rma devlet taraf ndan en çok desteklenen sektörlerin bafl ndad r. Ekonominin ve toplumsal geliflmenin ihtiyac n karfl layacak flekilde ulafl m kapasitesini yaratmak, günün koflullar na uyabilen, ülke ç karlar na en uygun tafl ma sistemlerini kurmak ve bunlar aras nda gerekli koordinasyonu sa lamak devletin temel görevidir. Bunlar Devletin ortaya koydu u ulaflt rma politikalar ile yap l r. Bu görevi yerine getirmek için makro hedeflere uygun enerji, yerleflim, konut, nüfus, kentleflme politikalar ile uyum içinde uzun dönemli bir ulaflt rma planlanmas gerekir. Devlet ulusal veya yerel boyutta pek çok ulaflt rma tesisi altyap s n ; örne in caddeleri, otoyollar, limanlar, havaalanlar n çeflitli düzeylerde oluflturur ve kullan c lara, hizmet sa lay c lara sunar. Devlet, ulaflt rma hizmetlerinin kesintisiz sunulabilmesi için yat r mlar planlar, yönlendirir, teflvik eder, uygular ve denetler. Bu amaçla borçlan r veya borçlanmaya garantiler verir, finansman kayna ay r r, para harcar. Son dönemde kamu-özel ifl birli i modelleriyle daha güçlü ulaflt rma yat r mlar n n daha h zl, ekonomik ve rasyonel flekilde gerçeklefltirilebildi i görülmektedir. Ulaflt rma hizmetlerinin amaca uygun yürütülmesinde devletin düzenleyici rolü çok önemlidir. Ulaflt rma hizmetlerinin; emniyetli, güvenli ve ekonomik olmas için, standartlar n sa lanmas bak m ndan bu kaç n lmazd r. Devlet ulaflt rma endüstrisi pazar na giriflleri kontrol eder, yerine göre ücretleri ve sunulan kapasiteyi düzenler, tafl y c lar ve tafl man n süreçlerini belli standartlara uymaya zorlar. SORU 3 Devletin ulaflt rmadaki rolü nedir? ULAfiTIRMANIN ÖNEM VE YARARLARI Ulaflt rman n Önemi Ulaflt rman n SORU önemini bu bölümde tarihsel geliflim, ekonomik, sosyal, çevresel ve politik etkiler çerçevesinde ele alaca z. Ulaflt rman n Tarihsel Önemi Ulaflt rman n tarihsel geliflimi anlafl ld nda önemi de aç kça ortaya ç kacakt r. lk ça larda geçici yer de ifltirme hareketlerinin temel nedenlerini beslenme, ticaret, spor ve inançlar oluflturmufltur. nsanlar önce avlad klar hayvanlar, daha sonra da ürettikleri tar msal ve endüstriyel mallar tafl mak durumunda kalm fllard r. Yüzy llar önce ulaflt rma insan, hayvan ve do al enerji (rüzgâr, ak nt, yer çekimi) yard m yla araçs z ya da basit araçlar kullan larak gerçeklefltirilebilmifltir. Tekerle in icad, K Tinsan A P yaflant s n derinden etkileyen, insanl k tarihinin en önemli bulufllar ndand r. nsanlar tekerle in bulunmas yla basit de olsa bir ulafl m arac kullanmaya bafllam fllard r. Bu sayede kendileri daha az kas gücü kullanarak, daha fazla insan TELEV ZYON ve yükü, daha uzak mesafelere, daha h zl bir flekilde tafl ma olana- elde etmifllerdir. lk ça larda en önemli ulafl m yüzeyi kara parças (toprak) ve zamanla bunun üzerinde yap lan iflaretlemelerle kullan lan karayolu (patika) olmufltur. Bunu hayvan s rt nda tafl malar ve motorsuz ulafl m araçlar izlemifltir. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON NTERNET NTERNET

17 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi Zamanla suyun da bir ulafl m yüzeyi olarak kald rma kuvvetinin keflfedilmesiyle, ulafl m kolaylaflt r c özelli inden yararlan lm flt r. Böylece adalar, yar madalar, k talar aras seyahatler su üzerinde gerçeklefltirilir olmufltur. Suyun ulaflt rmada sa lad fayda dikkate al narak, tarihte büyük flehirler genellikle deniz ve su yolu ulafl m olan yerlerde yap land r lm fl, modern flehirleflme de ulaflt rma olanaklar yla birlikte geliflmifltir. Bu durum ulaflt rman n ne denli önemli oldu unu gösterir. Ulaflt rma faaliyetinin baflkalar taraf ndan ücret karfl l tafl ma fleklinde yap lmaya bafllamas, yüzy llar sonra ticaret ve turizm hareketleriyle olmufltur. Bilinen ilk düzenli ticari seferler Mezopotamya ile Anadolu aras ndad r. M.Ö y llar nda teknolojide nispeten ileri olan Sümerler ve Akadlar bak r ve demir yönünden zengin olan Anadolu ya düzenli kervanlar yollayarak ticaret yapm fllard r. Ayn dönemde M s r, bir ticaret merkezi olarak ünlenmifltir. Nil Nehri, M s r n savunmas nda, haberleflmede ve mal tafl mac l nda önemli rol oynam flt r. Roma mparatorlu u döneminde ise hem turistik hem de ticari amaçl seyahatin geliflmesi, nitelikli karayolu yap m na önem verilmesine neden olmufltur. Bu dönemde yollar mermer ve benzeri sert ve dayan kl maddelerle kaplanm flt r. Romal lar günümüzdekine benzer toplama ve aktarma merkezleri ve tüm yerleflim yerlerini Roma ya ba layan yollar yapm flt r. Bütün yollar Roma ya ç kar. sözü bu durumun sonucudur. Roma döneminde yol a n n ve paran n geçerli oldu u alan n genifllemesi, güvenli in ve refah n artmas yla ticaret ve turizm hareketlerinde büyük art fl yaflanm flt r. Bu durum bizlere ulaflt rman n önemini bir kez daha göstermektedir. Türkler, yollara ihtiyaç duymadan ve arabal tafl tlara göre çok daha esnek ve k vrak yap da ulafl m olana sunan at üstünde seyahat etmeyi ve savaflmay tercih etmifllerdir. Bu sayede Anadolu ya ve çevresindeki çok genifl bir alana yüzy llarca hükmedebildikleri söylenebilir. Osmanl lar 18. yüzy la kadar, Romal lardan kalan yollar ve bunlara ba lant l stanbul merkezli ticaret yollar n deve kervanlar ve atl seferler için kullanm flt r. Bu dönemde ahflap, metal ve ustal k bileflimiyle üretilen, basit yap s ve ifllevselli iyle bir tasar m harikas olan ka n temel ulafl m arac olma rolünü üstlenmifltir. Roma mparatorlu u nun bir karayolu medeniyeti oldu u ifade edilir. 9 lk örnekleri Anadolu da olmas na ra men karayollar n n Anadolu daki gelifliminin çok yavafl olmas n n nedenleri nelerdir? 4 Buhar gücünün gemilere uygulanmas yla deniz tafl mac l nda yeni bir ç r aç lm fl, bu sayede h z, emniyet ve kitle tafl mac l sa lanm flt r. K sa zamanda dünyan n hammadde bölgeleri su yollar yla üretim merkezlerine SORUba lanm fl ve SORU böylece mallar ucuzlam flt r. Sanayi Devrimi ne kadar co rafi uzakl k, insan için önemli bir sorun olmufltur. Demiryolu, buharl lokomotif ve buharl gemi ile insanl k en uç noktalara kadar ulafl m olana n yakalayarak co rafi uzakl n üstesin- den gelmifltir. Böylece lojistik faaliyetler içinde ulaflt rman n önemi iyice kendini göstermeye bafllam flt r. Karayolu tafl mac l kap dan-kap ya ulafl m sa lamas yla, en eski ulafl m türü özelli i tafl r. Fakat endüstriyel tafl mac l kta demiryollar en önemli AMAÇLARIMIZ etkiyi gösteren ulafl m türü olmufltur. Bafllang çta kervan yollar n izleyerek kurulan demiryolu AMAÇLARIMIZ hatlar ticaretin ve pazarlar n geliflmesine önemli katk sa lam flt r. Demiryolu ile birlikte sanayide h zl bir geliflme elde edilmifltir. K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON NTERNET NTERNET

18 10 Ulaflt rma Sistemleri Buhar gücünün SIRA keflfi, S ZDEinsan yaflam n nas l etkilemifltir? 5 Orta Ça da ana ulafl m türü su yollar olmufltur. 17. ve 18. yüzy llarda nehirlerin debilerinin kontrol alt na al nmas, kanallar aç lmas ve sonuçta suyun tafl ma- c l k amaçl kullan m sayesinde genifl karasal alanlar birbirine ba lanarak belli SORU oranda ekonomik SORUentegrasyon sa lanm flt r. Ulaflt rma etkinli inin bu flekilde artmas ndan sonra limanlara ve demiryollar n n ulaflt noktalara yak n yerlerde büyük pazarlar aç lm fl, tar msal ürünler, ipek, vb. bollaflm fl ve mallar n fiyatlar düflmüfltür. Bunun yan nda seyahat organizasyonu ofisleri, transfer yapan nakliyeciler, hamallar, güvenlik elemanlar, konaklamac lar gibi her kesimde bu iflten geçimini sa layanlar n say s artm flt r te petrol türevi yak tla çal flan ilk otomobil Alman mühendis Benz taraf ndan yap lm fl olmas na ra men, 1908 de ABD li Ford un T modeli ad ndaki ilk seri AMAÇLARIMIZ üretim otomobili AMAÇLARIMIZ yapmas ve ilk üretim band fikrinin de sahibi olan Ford un 1913 y l nda günde 1000 araba üretmeye bafllamas yla, motorlu tafl tlarla bireysel tafl mac l k yap labilir K Thale A Pgelmifl ve ulaflt rman n farkl kulvarlarda geliflimi 2. Dünya Sa- K T A P vafl na kadar a r aksak sürmüfltür. Ulaflt rmada as l h zl geliflim, 2. Dünya Savafl ndan sonraki dönemde yaflanm flt r. Savafltan TELEV ZYON sonra askeri uçaklar n sivil amaçlarla kullan lmaya bafllamas yla, TELEV ZYON hava tafl mac l da sahnedeki çok önemli rolünü üstlenmifltir. Bu dönemde, esnek yap s ve her noktaya ulaflabilme özelli iyle karayollar n n önemi de dünya genelinde öne ç km flt r. Bundan sonraki dönemde gerçekleflen tarihsel geliflmeler NTERNET NTERNET ulaflt rma türleri içinde, yeri geldikçe aç klanacakt r. Ulaflt rma ekonomisi, yolcular n ve yük sahiplerinin ulaflt rma talebi, ulaflt rma gelirleri, istihdam etkisi, yat r mlar ve finansman, iflletme maliyetleri, enerji tüketimi, fiyat ve kapasite ile pazara girifllere yönelik düzenlemelerin etkilerini kapsamaktad r. Ulaflt rma hizmeti, mallar n, do al kaynaklar n, yerleflim yerlerinin de erini art r r, istihdam, rekabet ve ekonomik geliflme konusunda katk sa lar. flletme, insan gereksinimlerini karfl lamak amac yla, üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli flekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimi ve da t m faaliyetlerini gerçeklefltiren ekonomik birimdir. Ulaflt rman n Ekonomik Önemi Ekonomik faaliyetler; tar m, sanayi ve hizmetler fleklinde s n fland r l r. Ulaflt rma faaliyetleri hizmetler kapsam nda ele al n r ve son y llarda en h zl geliflim gösteren sektörlerden birisidir. Dünya Ticaret Örgütü nün 12 grup hizmet s n flamas ndan biri ulaflt rma hizmetleridir. Bir ekonominin büyümesi özellikle ulaflt rma ve haberleflme alt sektörlerinin geliflimine ba l d r. Çünkü bunlar, di er pek çok sektörün faaliyetlerinde neredeyse, olmazsa olmaz sa lay c durumundad r. Ulaflt rma ekonomisi genel olarak talep, arz ve düzenlemeler üzerinde durur. Ulaflt rma, insan hayat ve ekonomik geliflme üzerinde önemli etkiye sahiptir. Her gün binlerce insan n yiyecek,içecek, giyecek, kitap, gazete, dergi, akaryak t, araba, araç, gereç, mobilya, vs. s n rs z denebilecek çeflitlilikte gereksinimleri olur. Bu gereksinimler ancak ulaflt rma ile karfl lanabilir. fiehirlerin sürekli yaflam nda ulaflt rman n yoklu u düflünülemez. Bir ülkede ulaflt rma altyap s oluflturulmadan ekonomik sistemin gelifltirilmesi olanaks zd r. Çünkü ulaflt rma hizmeti ekonomik faaliyetin her aflamas na katk da bulunur. Yerine zaman nda ulaflt r lamayacak (sat lamayacak) üretimin ekonomik de eri yoktur. Üretim ya da tüketim amaçl sat n alma ve sat fl (yurt içi - yurt d fl ) faaliyetlerini gerçeklefltiren arac iflletmeler mallar, hizmetleri ve bilgiyi bir yerden di- erine tafl yarak sa lad klar yer ve zaman faydas sayesinde temel ifllevlerini gerçeklefltirebilmektedir. Böylece mallar üretildikleri yerlerden, gereksinim duyulan yerlere talep edildi i zamanda ulaflt r lmakta, hizmetler gereksinime uygun yer ve zamanda üretilmekte ve talep sahiplerine sunulabilmektedir.

19 flletme, insan gereksinimlerini karfl lamak amac yla, üretim faktörlerini bilinçli ve sistemli flekilde bir araya getirerek mal ve hizmet üretimi ve da t m faaliyetlerini gerçeklefltiren ekonomik birimdir. ktisat teorisi bak fl aç s yla ulaflt rma, mallar n üretici ve da t c lardan tüketicilere ulaflt r lmas n sa layarak yer ve zaman faydas yaratan önemli bir katalizördür. Mallar esas ç k fl noktalar ndan gereksinim duyulan yerlere tafl nd nda yüksek de erlere kavuflur, yani yer faydas söz konusu olur. Etkin bir ulaflt rma sistemi sayesinde bir noktada düflük de erdeki mallar baflka noktalara tafl narak de erli hale getirilir. Böylece uzak mesafelerdeki üretici ve sat c lardan al flverifl yapmak isteyenler cesaretlendirilir. Zaman faydas n n anlam ise, gereksinim duyuldu u zamanda ulaflt rma hizmetinin haz r olmas d r. Birçok mal için üretim ve tüketim aç s ndan özel zamanlar vard r. Zaman ndan önce ya da sonra bulunan mal de ersiz veya yüksek maliyetli olur. Bu nedenle mallar n tafl nmas h zl ve uygun zaman diliminde yap lmal d r. Bunu da ulaflt rma hizmeti sa lar. Bir bölge ya da flehirde üretilenleri baflka bölgelere/flehirlere eriflilebilir makul fiyatlarla sunabilmek için uygun ulaflt rma sistemlerine gereksinim vard r. Ulaflt rman n etkileri co rafi özelleflmeyi, genifl çapl üretimi ve rekabeti büyük ölçüde flekillendirir. Ulaflt rma olanaklar üretim maliyetlerini düflürerek bölgeler aras farklar ortadan kald r r. Ayn zamanda sermaye, ifl gücü, hammadde ve di er kaynaklar n belli bölgelerde en uygun koflullarda kullan lmas na olanak sa lar. Ulafl m yollar n n geçti i yerlerde ticaret, turizm, sanat, üretim ve tar m faaliyetleri canlan r. Yeni ifl alanlar oluflur, gelir düzeyi ve yaflam kalitesi yükselir. Ulaflt rma yollar n n olmad yerlerde de bunun tersi yaflan r. Ülkelerin önemli gelir kaynaklar ndan biri olan turizm hareketlerinin gerçeklefltirilebilmesi, hedef kitleye uygun ulaflt rma sistemlerinin varl na ba l d r. Burada ulaflt rma yat r mlar n n tercihi kadar bu sistemlerin emniyetli ve ekonomik flekilde iflleyifli, yani ifllevsel olarak çal flt r lmas önemlidir. Bir yerde ulaflt rma sistemlerinin tesis edilmesi, o yerdeki topra n aniden de- erlenmesine neden olur. Çünkü oralara eriflilebilirlik, oralarda çeflitli ifl olanaklar, üretim gücü ve ayn zamanda tüketim kapasitesi artar. Ulaflt rman n sosyoekonomik geliflime etkisi her zaman olumlu olmamaktad r. Bazen afl r flehirleflme, çevre kirlili i, gürültü gibi olumsuzluklar topra n de erini düflürebilir. Ulaflt rma planlamac lar (havaalan, otoyol ve di er) yap lacak yat r mlar n uzun vadede getirece i ekonomik, sosyal ve di er maliyetleri dikkate alarak hareket etmelidir. Ulafl m yollar, geçti i yerleri (güzergâhlar ) nas l etkiler? 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi Ulafl m olanaklar, farkl yerlerde benzer ürünleri üreten ve satanlar aras nda rekabet olana do urur. Uzaktan sat n alma olanaklar, mallar n ikame edilebilme özelli i, yerel tekelleri çökertir, fiyatlar düflürür, tüketimi artt r r. Küresel ekonomik uygulamalar, ulafl m ve iletiflim kanallar sayesinde yaflat labilir. SORU Geliflmifl ve geliflmekte olan ülkelerde, oranlar farkl olmakla birlikte, ekonomik kalk nman n kayna olan üretim, toprak, ifl gücü, sermaye, bilgi gibi unsurlar büyük ulaflt rma yat r mlar yap lmad kça yeterli etkiyi gösterememektedir. Bu durumda ekonomik geliflme sa lanamayabilir. 11 Yer faydas, mallar n üretildi i yerden, onlar n gereksinim duyuldu u, talep edildi i yerlere ulaflt r lmas d r. Zaman faydas, mal ve hizmetin yer de ifltirmesi, tafl nmas gerekti i zamanda ulaflt rma hizmetinin haz r bulunmas d r. 6 SORU Ulaflt rma sayesinde üretim faktörlerinin üretim merkezlerine ulaflt r lmas, ekonomik geliflmenin temel dinami i olmaktad r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P

20 12 Ulaflt rma Sistemleri SORU Ulaflt rman n Sosyal Önemi Medeniyetin geliflimi, ulaflt rma sistemlerinin geliflmesiyle do rudan iliflkilidir. Ulaflt rma sistemi yeni bir sosyal yap n n oluflturulmas na yard m eder. yi ulaflt rma sistemleri insanlar n refah n ve ömrünü artt ran etki yapar. Turizm hareketlili- i toplumlar n yaflam biçimlerinin, kültürlerin, dünya de erlerinin, tarihsel miras n ve do al kaynaklar n tan nmas n ; kültürel etkileflimi, evrenselleflmeyi, ifl birli ini, ticareti, ekonomik hareketlili i beraberinde getirir. Turizmin a rl kl etkisi ekonomik olmakla birlikte, sosyalleflme ve küreselleflme olgusunda da pay büyüktür. Bu etkileflim ancak ulaflt rma sistemleri sayesinde yap lan seyahatlerle olur. Bafllang çta yiyecek bulma, temel gereksinimleri giderme, savafl gibi nedenlerle yap lan seyahat maceras, 20. yüzy l n ikinci yar s ndan itibaren daha ziyade zevk ve kültürel geliflim, dünya ile bütünleflme amaçl yap lmaya bafllam flt r. Ulaflt rma, sosyal yaflama ticaret kolayl ve hareketlilik getirerek katalizör etkisinde bulunur. Ulaflt rma, flehirlerin karakteristi ini belirleyici rol oynar. Dolay - s yla ulaflt rma olanaklar n n varl ya da yoklu u o yerin yerleflim (ikamet) yeri olarak seçilip seçilmemesinde temel belirleyicilerden olur. Otoyollar, köprüler, demiryolu hatlar, su yollar, limanlar, terminaller, istasyonlar yerleflim yerlerinin yo unlu unu belirleyen temel yap lard r. Özellikle demiryolu ve karayolu a lar, içinden geçtikleri do al çevreyi geri dönüflü olmayacak flekilde de ifltirir. Bu durumun genellikle çok olumlu etkileri görülür. fiehir içi ulafl m planlamas, bir bütün olarak flehir yerlefliminin ve flehrin yaflan labilir k l nmas n n en önemli yap tafllar ndand r. Nüfus yo unlu una ve ticari hareketlili e ba l olarak pek çok flehir için ulafl m sorunu, acil çözüm gerektiren ve çok tarafl etkisi olan bir konudur. fiehir içi ulafl m yollar n n flehirleraras yollarla ba lant s n n iyi bir flekilde sa lanmas da adeta flehrin kan dolafl m n sa layan damarlar gibidir. Ayn flehirde bir tiyatro, konser, sergi vb. sanatsal etkinli e kat lmak için bile genellikle bir veya daha çok ulaflt rma sisteminden ve arac ndan yararlanmak zorunlu iken, uluslararas bir toplant ya, kongreye, seminere, festivale, panay ra, spor organizasyonuna, vb. kat lmak için flehirler, ülkeler, k talar geçerek uzun mesafelerle seyahat etmek gerekebilmektedir. Dolay s yla ulaflt rma sosyal yaflam n her an nda vazgeçilmez öneme sahiptir. Ulaflt rman n insan yaflam ve sa l üzerindeki olumsuz etkileri de önemlidir. Ulaflt rman n en büyük zararlar ndan biri kazalardaki ölüm ve yaralanmalard r. Yük tafl mac l nda ise, artan h z ve kapasite ile birlikte zarar oran da artmaktad r. Bu tür etkiler önemli bir sosyal ve ekonomik maliyete neden olmaktad r. Ulaflt rma sistemleri arac l yla zararl madde kullan m (alkol, uyuflturucu) ve kötü SORU davran fllar (h rs zl k, terör) genifl alana yay lmaktad r. Ulaflt rma olmadan yaflam n sürdürülebilirli i olanaks zd r. Özellikle günümüzde insan n daha k sa sürede daha çok fleye ulaflma arzusu ve h rs, ulaflt rma h z na ve olanaklar na talebini sürekli art rmaktad r. Sosyalleflmek, toplumsal yaflam sürdürebilmek adeta ulaflt rma ile olanakl d r. AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P TELEV ZYON Ulaflt rman n Çevresel Önemi Ulaflt rman n (tafl mac l n) say s z faydalar ve olumlu etkileri yan nda karfl lanamayan maliyetleri de mevcuttur. Ulaflt rma bazen çevreyi ve do al kaynaklar kirletmektedir. K TSon A P y llarda ulaflt rman n çevre üzerindeki olumsuz etkileri dikkat çekmeye bafllam flt r. Örne in; çirkin görünüm, gürültü, hava, su ve toprak kirlili i, do al (vahfli) yaflam dokusuna zarar verme, fiziksel tesislerin yarar n TELEV ZYON NTERNET NTERNET

21 1. Ünite - Ulaflt rma Kavram ve Önemi harap etme, vb. Ancak ulaflt rma sistemlerinin vazgeçilemez olumlu etkileri ve yararlar bu tür projelerin gerçeklefltirilmesinde çevresel zararlar ndan daha bask n gelmektedir. Toplam tafl mac l k içinde çevre etkisinin (hava kirlili i) yaklafl k 3/4 ü kara tafl tlar ndan kaynaklan r. Bu etki küresel s nmay da artt ran önemli bir faktördür. Gürültü, ulaflt rman n di er bir zararl etkisi olarak ortaya ç kar. Bunun en belirgin örnekleri otoyollar ve havaalanlar d r. Ulaflt rma sistemleri genifl alanlar iflgal etti- inden, ayn zamanda do al yaflam tehdit etmekte ve k s tlamaktad r. Ulaflt rma araçlar do al kaynaklar n en büyük tüketicilerindendir. Toplam enerji kaynaklar n n yaklafl k 1/4 ü ve petrolün yar s ndan fazlas ulaflt rma süreçlerinde tüketilmektedir. En çok enerji tüketimi karayollar nda gerçekleflmektedir. K t enerji kaynaklar n n h zl tüketimi ulaflt rma sistemlerinde yak t maliyetini h zla SORU yükseltmektedir. 13 SORU Ulaflt rman n çevresel etkisi yaln zca olumsuz d flsall klardan ibaret de ildir. Ayn zamanda çevrenin korunmas, do al güzelliklerin ve tarihi mekânlar n turizme aç lmas, enerji kaynaklar n n ekonomiye kazand r lmas, yenilenebilir enerji kaynaklar n n de erlendirilmesi, do al dengenin korunmas, çevrenin bak m, temizli i ve iyilefltirilmesi gibi çal fl- malar da ancak ulaflt rma olanaklar yla gerçeklefltirilebilir. AMAÇLARIMIZ Ulaflt rman n Politik Önemi AMAÇLARIMIZ Ulaflt rman n önemli rol oynad alanlardan birisi de savunma olmufltur. Milli savunma aç s ndan do ru ulaflt rma sistemlerinin seçimi ve desteklenmesi K T A P devletin K T A P önemli bir görevi olagelmifltir. Örne in Türk Kurtulufl Savafl nda demiryollar n n yetersizli inden ve karayollar n n olmamas ndan dolay yaflanan zorluklar tarih Ulaflt rma yüzy llard r sayfalar nda önemli yer tutmaktad r. Orta Ça da denizcili in TELEV ZYON geliflti i dönemlerde savafllar n sonucunu TELEV ZYON ve siyasi otoritenin donanmas güçlü olanlar n savafllarda üstünlük sa lad bilinir. Günümüzde ise sürdürülebilirli ini belirleyen havac l k ve uzay sanayinde önde olan ülkeler avantajl konumdad r. en önemli etkenlerden biri olmufltur. Ayn flekilde ülke içindeki toplumsal birli in ve iç güvenli in sa lanmas, faaliyetlerin ulusal, bölgesel, yerel düzeyde paylafl m ve bunlara bireysel ve örgütsel NTERNET NTERNET kat l m n sa lanmas, k rsal-kentsel nüfus etkileflimi, e itim, sa l k, güvenlik, vb. hizmetlerin yayg nlaflt r lmas ve dengeli da t m ulaflt rma sistemleri sayesinde olabilmektedir. Gidemedi in yer senin de ildir özlü sözü bu önemi aç kça ifade eder. Ulaflt rman n stratejik ve politik önemi nedir? Ulaflt rman n Yararlar Ulaflt rman n önemini de iflik yönleriyle ele al rken yararlar n da yer yer vurgulad k. Tek bir bafll k alt nda ve özet olarak ulaflt rman n yararlar n afla da tekrar ele SORU alal m. Bunlar inceledi inizde ulaflt rma ifllevi olmadan lojistikten söz etmenin olanaks zl n göreceksiniz. Her düzeyde insan gereksinimlerinin karfl lanmas na yard mc olan ulaflt rma, yaflam kolaylaflt r r. Her alanda sektör, flehir, ülke, mevsim, gündüz, gece fark etmeksizin insan n, di er canl ve cans z varl klar n bir SIRA yerden S ZDE di er bir yere tafl nmas n gerektiren her türlü ortamda ulaflt rma fonksiyonu devreye girer ve gereksinimi karfl lar. Böylece her alanda yer ve zaman faydas sa layarak faaliyetleri tamamlay c rol oynar. Konaklama, çal flma, gezi, merak, al flverifl ve benzeri günlük faaliyetlerin bafllang c nda, bitiminde veya herhangi bir an nda ulaflt rma 7 SORU AMAÇLARIMIZ AMAÇLARIMIZ K T A P K T A P TELEV ZYON TELEV ZYON

ULAfiTIRMA S STEMLER

ULAfiTIRMA S STEMLER T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2505 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1476 ULAfiTIRMA S STEMLER Yazarlar Yrd.Doç.Dr. Ergün KAYA (Ünite 1) Ö r.gör. Erkin KARADAYI (Ünite 2) Yrd.Doç.Dr. Meserret NALÇAKAN

Detaylı

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM

ÜN TE V SOSYAL TUR ZM ÜN TE V SOSYAL TUR ZM Bu ünitede turizmin çeflitlerinden biri olan sosyal turizmi daha ayr nt l bir flekilde ö renip, ülkemizdeki sosyal turizmin geliflimi hakk nda bilgiler edinece iz. Ç NDEK LER A. S

Detaylı

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ

YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ YÜKSEK HIZLI DEMİRYOLU YOLCULUKLARININ ÖZELLİKLERİ Hazırlayan: Doç.Dr. Hakan Güler Sakarya Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, İnşaat Mühendisliği Karlsruhe Üniversitesi, Mühendislik Fakültesi, Almanya

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar

Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Merkezi Sterilizasyon Ünitesinde Hizmet çi E itim Uygulamalar Hmfl. Sevgili GÜREL Emekli, Ac badem Sa l k Grubu Ac badem Hastanesi, Merkezi Sterilizasyon Ünitesi, STANBUL e-posta: sgurkan@asg.com.tr H

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman

Hiçbir zaman Ara s ra Her zaman Ö RETMEN ÖZ DE ERLEND RME FORMU K fi L K ÖZELL KLER flimi seviyorum. Sab rl y m. Uyumluyum. fl birli ine aç m. Güler yüzlüyüm. yi bir gözlemciyim. yi bir planlamac y m. Çocuklara, ailelere, meslektafllar

Detaylı

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz?

CO RAFYA GRAF KLER. Y llar Bu grafikteki bilgilere dayanarak afla daki sonuçlardan hangisine ulafl lamaz? CO RAFYA GRAF KLER ÖRNEK 1 : Afla daki grafikte, y llara göre, Türkiye'nin yafl üzerindeki toplam nufusu ile bu nüfus içindeki okuryazar kad n ve erkek say lar gösterilmifltir. Bin kifli 5. 5.. 35. 3.

Detaylı

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi

Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Otomasyon Sistemleri E itiminde Animasyon Tabanl Uygulamalar n Yeri ve Önemi Murat Ayaz Kocaeli Üniversitesi Teknik E itim Fakültesi, Elektrik E itimi Koray Erhan Kocaeli Üniversitesi, Teknoloji Fakültesi,

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları

Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN. İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları I Yrd. Doç. Dr. Olcay Bige AŞKUN İşletme Yönetimi Öğretim ve Eğitiminde Örnek Olaylar ile Yazınsal Kurguları II Yay n No : 2056 Hukuk Dizisi : 289 1. Bas Kas m 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-953 - 8

Detaylı

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler

ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler ISI At f Dizinlerine Derginizi Kazand rman z çin Öneriler Metin TUNÇ Seçici Olun ISI' n editoryal çal flanlar her y l yaklafl k olarak 2,000 dergiyi de erlendirmeye tabi tutmaktad r. Fakat de erlendirilen

Detaylı

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e.

filetme 1 ÜN TE III filetme YÖNET M I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. ÜN TE III I. flletme fllevleri a. Yönetim b. Üretim c. Pazarlama ç. Muhasebe d. Finansman e. Personel Yönetimi filetme YÖNET M BU BÖLÜMÜN AMAÇLARI Bu üniteye çal flt n zda; BU ÜN TEYE NEDEN ÇALIfiMALIYIZ?

Detaylı

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir.

ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE. Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE Adalet ilkin devletten gelmelidir Çünkü hukuk, devletin toplumsal düzenidir. ARISTO 88 ARAMALI VERG NCELEMES NDE SÜRE 1. KONU 213 say l Vergi Usul Kanunu nun (VUK) 142, 143,

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

STRATEJ K V ZYON BELGES

STRATEJ K V ZYON BELGES STRATEJ K V ZYON BELGES BEYAZ K TAP S UNUfi Sivil toplum; demokrasi, insan haklar ve hukuk devleti kavramlar n n yerleflmesiyle ilgili taleplerden ekonomiyle ilgili endiflelere kadar sosyal yaflama dair

Detaylı

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar

www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar www.mercedes-benz.com.tr Mercedes-Benz Orijinal Ya lar Kazand ran Güç Mercedes-Benz orijinal ya lar arac n z üreten uzmanlar taraf ndan, gelifltirilmifltir. Mercedes-Benz in dilinden en iyi Mercedes-Benz

Detaylı

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18

Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğü 07.03.2012 06:18 http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/03/201203... 1 of 5 6 Mart 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28225 Atatürk Üniversitesinden: YÖNETMELİK ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ ASTROFİZİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme

Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme Uluslararas De erleme K lavuz Notu No. 13 Mülklerin Vergilendirilmesi için Toplu De erleme 1.0. Girifl 1.1. Bu K lavuz Notunun amac ; Uluslararas De erleme Standartlar Komitesine (UDSK) üye tüm ülkelerde,

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Muş Alparslan Üniversitesi Uzaktan

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE

DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE DEMİRYOLUNUN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN YENİ YAPILANMA SERBESTLEŞME TÜRKİYE DEMİRYOLU ALTYAPISI VE ARAÇLARI ZİRVESİ 24 25 EKİM 2013 İSTANBUL TÜRKİYE NOPPEN CORRIDOR OF INSIGHTS 1 DEMİRYOLUNDA YENİ YAPILANMA VE

Detaylı

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR

AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR SEÇ LM fi TÜRK YE F NANSAL RAPORLAMA STANDARTLARI AÇIKLAMALAR VE UYGULAMALAR Prof. Dr. Cemal B fi (Marmara Üniversitesi) Doç. Dr. Yakup SELV ( stanbul Üniversitesi) Doç. Dr. Fatih YILMAZ ( stanbul Üniversitesi)

Detaylı

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i

DR. NA L YILMAZ. Kastamonulular Örne i I DR. NA L YILMAZ HEMfiEHR K ML Kastamonulular Örne i II Yay n No : 2039 Sosyoloji : 1 1. Bas - Ekim 2008 - STANBUL ISBN 978-975 - 295-936 - 1 Copyright Bu kitab n Türkiye deki yay n haklar BETA Bas m

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama

Detaylı

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl)

GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) I Dr. Leyla ÇAKICI GERÇEK Zonguldak Karaelmas Üniversitesi Alapl MYO Ö retim Üyesi GENEL HUKUK B LG S (Hukuka Gir ifl) II Yay n No : 2323 Hukuk Dizisi : 1151 1. Bas - Eylül 2007 - STANBUL 2. Bas - Ekim

Detaylı

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER

S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER S STEM VE SÜREÇ DENET M NDE KARfiILAfiILAN SORUNLAR VE ÇÖZÜM ÖNER LER Erol LENGERL / Akis Ba ms z Denetim ve SMMM A.fi. 473 474 2. Salon - Paralel Oturum VIII - Sistem ve Süreç Denetiminde Karfl lafl lan

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.8 Finansal Raporlama çin Maliyet Yaklafl m 1.0 Girifl 1.1 Bu K lavuz Notu nun (KN) amac finansal raporlama için De erleme Raporu nu kullananlar ve haz rlayanlar Uluslararas

Detaylı

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN

Prof. Dr. Neslihan OKAKIN I Prof. Dr. Neslihan OKAKIN Marmara Üniversitesi..B.F. Çal flma Ekonomisi ve Endüstri liflkileri Bölümü Yönetim ve Çal flma Psikolojisi Anabilim Dal Ç a l fl m a Y a fl a m n d a nsan Kaynaklar Yönetimi

Detaylı

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL

Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL D ü n y a Ü n i v e r s i t e l e r S e r v i s i Lima Bildirgesi AKADEM K ÖZGÜRLÜK VE YÜKSEK Ö RET M KURUMLARININ ÖZERKL BAfiLANGIÇ nsan Haklar Evrensel Beyannamesinin 40. y ldönümünde 6-10 Eylül tarihleri

Detaylı

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır.

KAVRAMLAR. Büyüme ve Gelişme. Büyüme. Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. KAVRAMLAR Büyüme ve Gelişme Büyüme ile Gelişme birbirlerinden farklı kavramlardır. Büyüme Büyüme, bedende gerçekleşen ve boy uzamasında olduğu gibi sayısal (nicel) değişikliklerle ifade edilebilecek yapısal

Detaylı

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme

2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme 2. Projelerle bütçe formatlar n bütünlefltirme Proje bütçesi haz rlarken dikkat edilmesi gereken üç aflama vard r. Bu aflamalar flunlard r: Kaynak belirleme ve bütçe tasla n n haz rlanmas Piyasa araflt

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R?

SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? HAKEMS Z YAZILAR MAL PART T ME ÇALIfiMALARDA DENEME SÜRES NASIL HESAP ED MEL D R? I. Girifl: Erol GÜNER * Sürekli bir ifl sözleflmesi ile ifle giren iflçi, ifli, iflvereni ve iflyerindeki iflçileri tan

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama

Araflt rma modelinin oluflturulmas. Veri toplama 21 G R fi Araflt rman n amac na ba l olarak araflt rmac ayr ayr nicel veya nitel yöntemi kullanabilece i gibi her iki yöntemi bir arada kullanarak da araflt rmas n planlar. Her iki yöntemin planlama aflamas

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

6 MADDE VE ÖZELL KLER

6 MADDE VE ÖZELL KLER 6 MADDE VE ÖZELL KLER TERMOD NAM K MODEL SORU 1 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER MODEL SORU 2 DEK SORULARIN ÇÖZÜMLER 1. Birbirine temasdaki iki cisimden s cakl büyük olan s verir, küçük olan s al r. ki cisim bir

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ENGELLİLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (Değişik:RG-14/2/2014-28913) (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3

Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Neden Demiryolu M E T E T I R M A N K O N S P E D U L U S L A R A R A S I T A Ş I M A C I L I K V E T I C A R E T L T D Ş T I 2 7. 1 1. 2 0 1 3 Gelecekte... 2050 yılında Kimilerine göre Türkiye nin Gayri

Detaylı

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U

HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U KONTROLSÜZ GÜÇ, GÜÇ DE LD R www.pirelli.com.tr HAF F T CAR ARAÇ LAST KLER ÜRÜN KATALO U 2008 Hafif ticari araç geliflimi Hafif ticari araç kategorisi çok genifl yelpazedeki araçlar kapsamaktad r: Ticari

Detaylı

II. AMAÇ ve HEDEFLER 6-STRATEJ K ALAN: B L fi M TEKNOLOJ LER 6.1.STRATEJ K AMAÇ: Hizmetlerin kaliteli, güvenli, verimli, h zl ve düflük maliyetle sunulmas d r. STRATEJ K HEDEF 6.1.a) Birimler aras tam

Detaylı

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler

TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler 1 TÜRK YE DE A LE Ç fi DDET Ülke Çap nda Kriminolojik-Viktimolojik Alan Araflt rmas ve De erlendirmeler stanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ceza Hukuku ve Kriminoloji Araflt rma ve Uygulama Merkezi 2003

Detaylı

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı?

SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? SORU: Bölgeye katkı sağlayacak özel bir proje sahibi iktisadi kalkınma programında %50 hibeden fazlasını karşılayamıyorsa bir destek var mı? 1. CEVAP: İktisadi kalkınma destek programında hiçbir destek

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form

Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bir Müflterinin Yaflam Boyu De erini Hesaplamak çin Form Bu formu, müflterilerinizden birinin yaflam boyu de erini hesaplamak için kullan n. Müflterinin ad : Temel formül: Yaflam boyunca müflterinin öngörülen

Detaylı

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac

Ders 3: SORUN ANAL Z. Sorun analizi nedir? Sorun analizinin yöntemi. Sorun analizinin ana ad mlar. Sorun A ac Ders 3: SORUN ANAL Z Sorun analizi nedir? Sorun analizi, toplumda varolan bir sorunu temel sorun olarak ele al r ve bu sorun çevresinde yer alan tüm olumsuzluklar ortaya ç karmaya çal fl r. Temel sorunun

Detaylı

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler

YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler YEDİNCİ KISIM Kurullar, Komisyonlar ve Ekipler Kurul, komisyon ve ekiplerin oluşturulması MADDE 107- (1) Okullarda, eğitim, öğretim ve yönetim etkinliklerinin verimliliğinin sağlanması, okul ve çevre işbirliğinin

Detaylı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı

BİNALARDA ENERJİ PERFORMANSI YÖNETMELİĞİ Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Bayındırlık ve İskan Bakanlığı Yayınlanma tarihi: 05.12.2008 Yürürlüğe girme tarihi: 05.12.2009 Vorlage 1 09/2006 Viessmann Werke Kapsam Mevcut ve yeni yapılacak konut, ticari ve hizmet amaçlı kullanılan

Detaylı

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER

C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER C. MADDEN N ÖLÇÜLEB L R ÖZELL KLER 1. Patates ve sütün miktar nas l ölçülür? 2. Pinpon topu ile golf topu hemen hemen ayn büyüklüktedir. Her iki topu tartt n zda bulaca n z sonucun ayn olmas n bekler misiniz?

Detaylı

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir.

CO RAFYA AKARSULAR. ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. CO RAFYA AKARSULAR ÖRNEK 1 : Afla daki haritada bir yöredeki akarsular gösterilmifltir. K ÖRNEK 2 : Bir nehrin deltas ndan, on y ll k bir biriktirme kesiti al narak incelenmifltir. Bu inceleme sonucunda

Detaylı

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU

KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU KULLANILMIfi B NEK OTOMOB L TESL MLER N N KDV KANUNU KARfiISINDAK DURUMU Bülent SEZG N* 1-G R fi: Bilindi i üzere 3065 say l Katma De er Vergisi Kanununun Verginin konusunu teflkil eden ifllemler bafll

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

3 9 12 13 14 29 2 5 Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-2: Kat l m Öncesi Mali Yard m Kapsam nda Uygulanan Hibe Programlar (devam ) Tablo-4:

Detaylı

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY

MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY MOTORLU TAfiIT SÜRÜCÜLER KURSLARINDA KATMA DE ER VERG S N DO URAN OLAY brahim ERCAN * 1- GENEL B LG : Motorlu tafl t sürücüleri kurslar, 5580 say l Özel Ö retim Kurumlar Kanunu kapsam nda motorlu tafl

Detaylı

Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü...

Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... 44 Gerçekten liberalleflmifl bir biliflim sektörü... 44 44 Doç Dr. Hüseyin ALTAfi Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Ö retim Üyesi Türk Telekom ve Türksat

Detaylı

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog

DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog DEĞERLENDİRME NOTU: Mehmet Buğra AHLATCI Mevlana Kalkınma Ajansı, Araştırma Etüt ve Planlama Birimi Uzmanı, Sosyolog KONYA KARAMAN BÖLGESİ BOŞANMA ANALİZİ 22.07.2014 Tarihsel sürece bakıldığında kalkınma,

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

Halkla İlişkiler ve Organizasyon

Halkla İlişkiler ve Organizasyon Halkla İlişkiler ve Organizasyon A. ALANIN MEVCUT DURUMU VE GELECEĞİ Halkla İlişkiler ve Organizasyon Hizmetleri alanı, küreselleşen dünya içinde kurum ve kuruluşlar için bir ihtiyaç olarak varlığını hissettirmektedir.

Detaylı

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları

Tablo 45 - Turizm İşletme Belgeli Tesislerde Konaklama ve Belediye Sayıları TURİZM Kütahya ya gelen yabancı turistler Merkez ve Tavşanlı ilçelerinde; yerli turistler ise Merkez, Emet, Simav ve Tavşanlı ilçelerinde yoğun olarak konaklamaktadırlar. 2012 yılı içerisinde ildeki işletme

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com

Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar. www.gedikdokum.com www.gedikdokum.com Balans Vanalar Termostatik Radyatör Vanalar Is tma sistemlerinin balanslanmas sayesinde tüm sisteme do ru zamanda, gerekli miktarda debi ve dolay s yla gereken s her koflulda sa lanabilir.

Detaylı

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45)

Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) SMMMO MEVZUAT SER S 5 Sermaye Piyasas nda Uluslararas De erleme Standartlar Hakk nda Tebli (Seri :VIII, No:45) Dr. A. Bumin DO RUSÖZ Marmara Üniversitesi Mali Hukuk Ö retim Üyesi stanbul, Nisan 2006 1

Detaylı

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM

İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ ENGELSİZ ÜNİVERSİTE KOORDİNATÖRLÜĞÜ VE ENGELLİ ÖĞRENCİ BİRİMİ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- (1)Bu

Detaylı

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir

önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir önce çocuklar Türkiye için Önce Çocuklar önemlidir 2002 May s ay nda yap lan Birleflmifl Milletler Çocuk Özel Oturumu öncesinde tüm dünyada gerçeklefltirilen Çocuklar çin Evet Deyin kampanyas na Türkiye

Detaylı

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI

MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI 6 15 MİLLETLERARASI ÖZEL HUKUK MEVZUATI Bandrol Uygulanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğin 5. maddesinin 2. fıkrası çerçevesinde bandrol taşıması zorunlu değildir. Yay n No : 2840 Hukuk

Detaylı

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman

GÖRÜfiLER. Uzm. Dr. Özlem Erman GÖRÜfiLER Uzm. Dr. Özlem Erman Son y llarda dünyadaki h zl teknolojik geliflmeye paralel olarak t p alan nda da h zl bir de iflim yaflanmakta, neredeyse her gün yeni tan, tedavi yöntemleri, yeni ilaçlar

Detaylı

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996).

Entelektüel sermaye; Organizasyonun. faaliyetini sürdürebilmesini sağlayan maddi olmayan varlıkların tümüdür. (Brooking, 1996). ( Edvinsson, 1996). Prof. Dr. Gökhan ÖZER Azmi TUNÇ Dokuz Eylül Üniversitesi Tarafından 5-7 Mayıs 2011'de İzmir'de düzenlenen 10. Ulusal İşletmecilik Kongresinde Sunulmuştur. Entelektüel sermaye; zenginlik yaratmak üzere

Detaylı

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER

CO RAFYA. TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER CO RAFYA TÜRK YE DE YERfiEK LLER VE ETK LER ÖRNEK 1 : 1990 nüfus say m na göre nüfus yo unluklar Türkiye ortalamas n n alt nda olan afla daki illerin hangisinde, nüfus yo unlu unun azl yüzey flekillerinin

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9. Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.9 Pazar De eri Esasl ve Pazar De eri D fl De er Esasl De erlemeler için ndirgenmifl Nakit Ak fl Analizi 1.0 Girifl 1.1 ndirgenmifl nakit ak fl ( NA)

Detaylı

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 22 Mayıs 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28300 Kafkas Üniversitesinden: YÖNETMELİK KAFKAS ÜNİVERSİTESİ ARICILIĞI GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES

VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES VOB- MKB 30-100 ENDEKS FARKI VADEL filem SÖZLEfiMES Copyright Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas A.fi. Aral k 2010 çindekiler

Detaylı

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor?

Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Tasarım ve Planlama Eğitimi Neden Diğer Bilim Alanlarındaki Eğitime Benzemiyor? Doç.Dr. Nilgün GÖRER TAMER (Şehir Plancısı) Her fakülte içerdiği bölümlerin bilim alanına bağlı olarak farklılaşan öznel

Detaylı

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar

Temel Kaynak 4. stek ve htiyaçlar SOSYAL B LG LER Temel Kaynak 4 Üretimden Tüketime stek ve htiyaçlar nsan yaflam için gerekli olan ve yoklu unda s k nt çekilen koflul ya da maddelere ihtiyaç denir. Yaflamak için zorunlu olan beslenme,

Detaylı

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM

YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM YENİLENEBİLİR ENERJİDE EĞİTİM Enerjinin Önemi Enerji, Dünyamızın en önemli ihtiyaçlarından biridir. Türkiye nin son otuz yılda enerji talebi yıllık ortalama %8 artış göstermiştir.ülkemiz elektrik enerjisinin

Detaylı

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev

: TRE Investment-TRE II Proje Tarihi : 01.2005-06.2005 nflaat Tarihi : 06.2005-12.2006 Ana Strüktür. : Betonarme Karkas Ana fllev EGEM MARLIK 00/ - 0 Yap Tan t m Genel görünüm O live Park Evleri Mimari Tasar m : M art D Mimarl k, Metin K l ç Mimari Proje ve Uygulama Ekibi: Özgür Dinçer, Gökhan Yadel, Okan Taflk ran, brahim Deniz,

Detaylı

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman

Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri. Mete Tırman Demiryolu Taşımacılığı ve Bilişim Teknolojileri Mete Tırman Konu Başlıkları Bilişim Teknolojileri ve Taşımacılık Global rekabette Demiryollarının Konumu Rekabet ve Bilişim Teknolojileri Bilişim ve Demiryollarındaki

Detaylı

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN!

KEfiKE DEMEY N, YALITIM YAPTIRIN! ZODER, yal t m konusunda kamuoyunu ve sektörü bilinçlendirmek üzere faaliyet gösteren, s, su, ses ve yang n yal t m malzemesi üretici, sat c, uygulay c ve ithalatç lar n ayn çat alt nda toplayan bir sektör

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL TESİSLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı, İstanbul Üniversitesi Sosyal Tesislerinin kuruluşu ile çalışma usul

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ

YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ I Doç. Dr. Yonca Deniz GÜROL YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ II YENİ DÜNYA DÜZENİNDE İNSANIN ÖRGÜTTE DEĞİŞEN ROLÜ Yay n No : 2377 flletme-ekonomi Dizisi : 447 1. Bask Ocak 2011 - STANBUL

Detaylı

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU

2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU 1 2010-2013 İZMİR BÖLGE PLANI İLÇE LANSMAN SÜRECİ KINIK SONUÇ RAPORU Tarih: 10 Aralık 2010 Yaklaşık Katılımcı Sayısı: 40 Katılımcı listesindeki Sayı: 38 Katılımcı Düzeyi ve Profili: 2 3 4 Dağıtılan Belgeler:

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya

Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Planetaryum: üç boyutlu bir dünya Türkçe de Gezegenevi ya da Uzay Tiyatrosu fleklinde adland r lan Planetaryum, özel bir projektör arac l yla gökyüzü simulasyonlar n n bir kubbeye yans t ld üç boyutlu

Detaylı

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE

MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE 376 3. Ünite MEKÂNSAL BİR SENTEZ: TÜRKİYE 1. Yaşadığım Yerden Ülkeme... 140 Konu Değerlendirme Testi... 144 139 Yaşadığım Yerden Ülkeme 377 378 1. NEREDE YAŞIYORUM Yaşadığımız yerin coğrafi konumu yer

Detaylı

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ)

MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKİ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ ALANI ANKARA 2007 ÖĞRENME FAALİYETİ -19 HALKLA İLİŞKİLER VE

Detaylı

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016

ÖZEL BÖLÜM I KOJENERASYON. TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri ST ELEKTRİK-ENERJİ I NİSAN 2016 TÜRKOTED İltekno Topkapı Endüstri 102 Hibrit Sistemlerle En Yüksek Verimlilik Hedefleniyor Derya Sakallıoğlu Yenilenebilir enerji kaynakları ile birlikte kullanılan kojenerasyon sistemleri, hibrit kojenerasyon

Detaylı

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI

YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI YÜZBİN ÇATI PROJESİ DURUM RAPORU NEDEN ÇATI Enerji arz güvenliğine küçük küçük ama toplamda en büyük katkıyı sağlayacak bir çözümdür. Çaılarımız boş ve kullanılmıyor. Ülkemizde 8.000.000 konut çatısı ve

Detaylı

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması

Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı. Panel Konuşması Emtia Fiyat Hareketlerine Politika Tepkileri Konferansı Panel Konuşması Erdem BAŞÇI 7 Nisan 2012, İstanbul Değerli Konuklar, Dünya ekonomisinin son on yılda sergilediği gelişmeler emtia fiyatları üzerinde

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC

Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC Yrd. Doç. Dr. Nurullah UÇKUN YATIRIMLARDA STRATEJ K KARAR VERME SÜREC STANBUL-2010 Yay n No : 2332 flletme-ekonomi Dizisi : 386 1. Bas m - Mart 2009 2. Bas m - Nisan 2010 ISBN 978-605 - 377-253 - 8 Copyright

Detaylı

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas

Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Belediyelerde e-arfliv Uygulamalar ile Dijitallefltirme Çal flmalar nda zlenmesi Gereken Yol Haritas Uzman Zeynep Akdo an Ankara Üniversitesi, Türkiye, zsen@ankara.edu.tr, Prof. Dr. Fahrettin Özdemirci

Detaylı

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TETAŞ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YÖNERGE 10 BÜTÇE YÖNERGESİ T E T A Ş TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET VE TAAHHÜT ANONİM ŞİRKETİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ BÜTÇE YÖNERGESİ TÜRKİYE ELEKTRİK TİCARET

Detaylı

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES

MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES MESLEK MENSUPLARI AÇISINDAN TÜRK YE DENET M STANDARTLARININ DE ERLEND R LMES Ahmet AKIN / TÜRMOB Yönetim Kurulu Üyesi 387 388 Genel Oturum III - Meslek Mensuplar Aç s ndan Türkiye Denetim Standartlar n

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı