FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 08 RAPORU ANNUAL REPORT 08FAAL YET

2 çindekiler Sunufl 03 F NANSAL GÖSTERGELER 04 TAR HSEL GEL fi M 05 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 06 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 07 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 09 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI YILI FAAL YETLER VE TEKN K SONUÇLAR 13 YANGIN S GORTALARI 14 NAKL YAT S GORTALARI 15 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK S GORTALARI 16 KAZA S GORTALARI 17 HUKUKSAL KORUMA S GORTALARI 18 MÜHEND SL K S GORTALARI 19 TARIM S GORTALARI 20 FERD KAZA S GORTALARI 21 SA LIK S GORTALARI 01 Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar YILI ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. YÖNET M KURULU 25 DENETÇ LER VE ÜST YÖNET M YILI ÇALIfiANLARINA A T ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU 29 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 30 ORGAN ZASYON fiemasi Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 32 NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 34 fi RKET N DAH L OLDU U R SK GRUBU NA L fik N B LG LER 35 DENETÇ RAPORU 36 Ç DENET M FAAL YETLER NE L fik N B LG LER 37 MAL BÜNYEYE L fik N B LG LER 40 ÖZET F NANSAL B LG LER 42 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ 45 BA IMSIZ DENET M RAPORU ARALIK 2008 TAR H TABAR YLE HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU ARALIK 2008 / B LANÇO ARALIK 2008 / GEL R TABLOSU ARALIK 2008 / NAK T AKIfi TABLOSU ARALIK 2008 / KAR DA ITIM TABLOSU ARALIK 2008 / ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU ARALIK 2008 / F NANSAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR 116 ANNUAL REPORT

3

4 F NANSAL GÖSTERGELER (B N YTL) DE fi M (%) Toplam Brüt Prim Üretimi Toplam Teknik Kar Toplam Aktifler Ödenmifl Sermaye Öz Kaynaklar Vergi Öncesi Kar Net Kar Toplam Aktifler (B N YTL) Özkaynaklar (B N YTL) Net Kâr (B N YTL)

5 TAR HSEL GEL fi M Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen yasan n de iflmesi sonucunda Türk (Avrupa Holding) ve sviçreli (Swiss Re) ortaklar taraf ndan sviçre Sigorta A.fi. olarak yeniden kurulmufltur. Bu ortakl k 2006 y l na kadar sürdürülmüfltür. Hayat ve sa l k branfl 1995 y l nda, yine sigortac l k mevzuat ndaki geliflmelere paralel olarak, hayat ve sa l k sigortalar nda hizmet vermek üzere kurulan sviçre Hayat Sigorta A.fi.'ye devredilmifltir. fiirket 2008 y l n n ortalar na kadar sa l k ve hayat sigortalar nda faaliyetini sürdürmüfl, Temmuz 2008'den itibaren sa l k sigorta poliçeleri ERGO SV ÇRE Sigorta taraf ndan yenilenmeye bafllanm flt r. Dünyan n ikinci büyük reasürans flirketi olan Alman Münich Re'nin ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International AG, temmuz 2006'da Avrupa Holding ile ortakl k anlaflmas imzalam flt r. Bu anlaflma ile, grubun sigorta flirketlerinde sahip oldu u hisselerin %75'i ERGO International AG'ye devredilmifl ve yeni oluflum ERGO SV ÇRE ad n alm flt r y l n n Kas m ay nda Avrupa Holding'e ait olan %25'lik hisse de ERGO Grubuna devretmifltir. Böylelikle ERGO Grubu art k ERGO SV ÇRE Sigorta'n n tek bafl na sahibi olmufltur y l nda 17 milyar avro prim istihsali ile Avrupa'n n en büyük sigorta gruplar ndan birisi olan ERGO, a rl k Avrupa ve Asya pazarlar nda olmak üzere 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Avrupa'da sa l k ve hukuksal koruma sigortas alanlar nda birincili i elinde bulunduran ERGO, özellikle kendi yerel pazar olan Almanya'da birçok sigorta kolunda lider konumda bulunmaktad r. Sundu u hizmet kalitesini, deneyimini ve sa lad güvenceyi tercih eden uluslararas 40 milyon müflteriye hizmet veren ERGO, Almanya'da D.A.S., DKV Deutsche Krankenversicherung, HamburgMannheimer, KarstadtQuelle Insurance ve Victoria gibi grubun güçlü markalar n n güvencesinde bulunan 20 milyon müflteriye hitap etmektedir. ERGO, ifl dünyas n n gerçekten de bütün ifl kollar nda ilk akla gelen sigortac l k flirketidir. ERGO, öncelikle hayat ve sa l k sigortac l nda, ama ayn zamanda uzun vadede h zl büyüme potansiyeli gösteren pazarlarda ve gayrimenkul ile kaza sigortac l nda önceli i olan bir sigortac l k flirketidir. ERGO Avrupa'daki özel sa l k sigortac l nda ve hukuki harcamalar sigortac l nda ileri gelen ilk isimdir. Ayn zamanda ERGO dinamik bir pazar olan flirket emeklili i planlamas n n da ileri gelen bir temsilcisidir. Bu nedenle de bireysel müflterilerine daha kapsaml hizmet vermeyi ilke edinmekle birlikte orta ölçekli ticari kurulufllar n sigortac l k ihtiyac na ayn hassasiyetle e ilmektedir. ERGO'nun 2008'de uluslararas aflan tam kadrolu ve aflan sat fl temsilcisi olarak görev yapan çal flan bulunmaktad r. ERGO'nun %94,7'lik ço unluk hisseleri dünyan n en büyük reasürans flirketlerinden Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG'ye (Münich Re) aittir.

6 ANA SÖZLEfiME DE fi KL fiirket hesap dönemi içerisinde, 30 Aral k 2008 günü yap lan Ola anüstü Genel Kurul'da al nan karar do rultusunda, Sermaye Artt r m na gitmifl ve fiirket Ana Sözleflmesi fiirket'in Sermayesi maddesi afla daki gibi de ifltirilmifltir. Eski Metin MADDE 6 fi RKET' N SERMAYES fiirket'in sermayesi YTL (Altm flbeflmilyon Yeni Türk Liras )'d r. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1. YTL (Bir Yeni Türk Liras ) itibari de ere sahip adet A Grubu Hisse ve B Grubu Hisse ile temsil edilmektedir. Önceki sermayeyi teflkil eden YTL, tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan YTL'lik k sm n n %75 'ine tekabül eden YTL'lik k sm ortaklardan Ergo International AG taraf ndan; %25 'ine tekabül eden YTL' lik k sm Avrupa holding Anonim fiirketi taraf ndan her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmifltir. Artt r lan 1 / 4 'ü tescil tarihinde nakden ve peflinen ödenecektir. Geri kalan 3 / 4 'ü ise Yönetim Kurulu 'nun alaca kararlar dairesinde en geç 1 (bir) y l içinde ödenecektir. 05 Tüm hisseler nama yaz l olacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rabilir. Yeni Metin MADDE 6 fi RKET' N SERMAYES fiirket'in sermayesi YTL (Yüzbirmilyondokuzyüzbin Yeni Türk Liras )'d r. Bu sermaye her biri 1. YTL (Bir Yeni Türk Liras ) itibari de erde adet nama yaz l hisseye ayr lm flt r. Önceki sermayeyi teflkil eden (Altm flbeflmilyon Yeni Türk Liras ) YTL'nin tamam fiirket'in ortaklar taraf ndan tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n sermaye artt r m na iliflkin rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan (Otuzalt milyondokuzyüzbin Yeni Türk Liras ) YTL fiirket'in hissedar Ergo Grubu Holding A.fi. taraf ndan her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmifltir ve tamam tescil tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde ödenecektir. Tüm hisseler nama yaz l olacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rabilir.

7 fi RKET' N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 31 Aral k 2008 tarihi itibar yla, fiirket' in kay tl sermayesi YTL olup fiirket'in sermayesi, ihraç edilmifl ve her biri 1 YTL nominal de erde adet nama yaz l hisseden meydana gelmifltir. 31 Aral k 2008 tarihi itibar yla ödenmifl sermaye tutar YTL. olup, tamam ortaklar taraf ndan nakden ödenmifltir. fiirket' in sermayesinde do rudan veya dolayl hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Alman Munich Re Grubu'nun ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO Grubu'dur. fiirket' in 31 Aral k 2008 ve 31 Aral k 2007 tarihleri itibar yla ödenmifl sermayesinin da l m afla daki gibidir. 31 Aral k 2007 Pay Tutar (YTL) Pay Oran (%) 06 ERGO International AG AVRUPA Holding A.fi Okan BALCI Murat BALCI Mert BALCI Di er Toplam Nominal Sermaye Aral k 2008 Pay Tutar (YTL) Pay Oran (%) ERGO Grubu Holding A.fi ERGO International AG Klaus Wilhelm ALLERDISSEN Andreas Mathias KLE NER Thomas Herbert SCHOLKOPF Toplam Nominal Sermaye fiirket'in, YTL olan ödenmifl sermayesi 30 Aral k 2008 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla YTL nakit olarak art r larak YTL'ye ç kar lm fl, art r lan YTL ortaklar taraf ndan günü nakden ödenmifl, artt r lan tutar n tescil ifllemleri 08 Ocak 2009 tarihinde tamamlanm flt r. fiirket'in Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Klaus Wilhelm ALLERDISSEN YTL ödenmifl sermayenin 1. YTL'sine sahiptir.

8 Otto Klaus FLEMMING YÖNET M KURULU BAfiKANI 07 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI De erli Ortaklar m z, 2008, tüm dünya ülkeleri için hat ralardan kolay kolay silinmeyecek, etkisi hala devam eden ve bir süre daha devam edecek bir y l oldu. Küresel ekonominin son 60 y l içinde karfl karfl ya kald en büyük buhran hep beraber yaflad k ve yaflamaya devam ediyoruz. ABD'de gayrimenkul krizi olarak bafllayan problem, h zla finans ve sigorta sektörünü etkiledi, ard ndan Avrupa'ya s çrayan kriz, büyüyerek devam etti ve tabi ki sonunda, geliflmekte olan ülkelere de büyük darbeler vurmaya bafllad. Daha dün, büyüklükleri ve ihtiflamlar karfl s nda hayranl k duydu umuz dünya devleri, yaflanan kriz nedeniyle ekonomik s k nt ya düflerek hükümetlerinden büyük maddi destek almak zorunda kalm fl, bir nevi k smi kamulaflt r lm fllard r. Bunun do al yans mas olarak 2008 y l nda dünya ekonomik büyümesinde daralma h z artm fl ve 2009 y l beklentilerini negatif büyümeye, yani ekonomik küçülmeye çevirmifltir. Baz ülkelerde 2009 y l nda deflasyon görülece i dahi beklenmektedir. Türkiye'de de küresel kriz, reel sektörden bafllayarak etkisini göstermeye bafllam flt r. 2008'de y l n son çeyre inde ekonomimiz, %6,2 küçülmüfl ve y ll k toplamda ancak %1,1'lik bir büyüme gerçeklefltirilebilmifltir Dünya piyasalar ndaki küçülme ihracat m z, dolay s ile üretimimizi yo un flekilde etkilemifl, piyasalardaki risk korkusu ile al nan ek önlemler, iç talebi neredeyse durgunluk seviyesine do ru tafl m flt r. Daha dün 2009 y l büyüme hedefi olarak %4 beklentisi varken, bugün 2009 y l nda %3,6'l k küçülme beklentisi aç klanm fl, 2010 ve 2011 büyüme hedefleri ise s ras yla %3,3 ve %4,5 olarak belirlenmifltir. Küresel kriz nedeniyle h zla de er kazanan dolar n da etkisi ile Türkiye'nin 2007 y l ndaki milli gelir seviyesini 2014 y l nda dahi yakalayabilmesi oldukça güç görülmektedir. flsizlik oran geçen seneye göre 5.5 puan artarak %16,1 olarak gerçekleflmifl, bütçe aç geçen y la

9 08 göre %24,5 artm fl, faiz d fl fazla %4 azalm flt r. D fl ticaret dengesi %13,3 artarak 52,9 milyar USD aç k vermifltir. Ekonomik buhran n beraberinde getirdi i tüm negatifliklere ra men, dünyay ve Türkiye'yi de etkileyecek pozitif yans malar n olaca n düflünüyorum. Bu kriz, bize reel büyümenin önemini, do ru risk planlamas n n gereklili ini, etkin masraf ve hasar yönetiminin önemini bir kez daha gösterdi ve sonuç olarak, güçlü ve gelece i gören ve buna göre hesap yapan flirketlerin ayakta kalaca n zihinlerimize yerlefltirdi. Sigortac l k sektörünün de üzerine düflen pay ald 2008 y l nda sektörümüzü de yak ndan ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu'nun birçok maddesi yürürlü e girdi. Bireysel Emeklili in de dahil oldu u pazar, 2001 y l ndan itibaren ilk defa reel olarak küçüldü. 12,9 milyar TL üretimin gerçeklefltirildi i 2007 y l na karfl l k, 2008'de 13,3 milyar TL üretim gerçeklefltirilebildi. Bu ortalama tüketici fiyat art fl oran olan %9,2'lik rakam karfl s nda %5,6'l k bir reel küçülmenin ifadesidir. Hayat ve BES d fl sektör üretimine bakt m zda, %2,7'lik reel küçülme ile 10,2 milyar TL üretim gerçeklefltirilmifltir. Hayat ve BES alan nda ise geçen seneki sektör üretim rakamlar bile maalesef yakalanamam flt r. Grubumuz, elementer sigortac l k alan nda sa l k branfl da dahil olarak 5.'lik yerini koruyarak, pazar pay n çok küçük bir miktar da olsa art rmay baflarm fl ve %7,05 seviyesine yükseltmifltir. BES ve Hayat branfllar n n da dahil oldu u tüm sektör üretiminde ise pazar pay m z %5,4'den %5,56 seviyelerine tafl m flt r. Sigortac l k ve BES sektörünün tüm zorluklar na ilave olarak yaflanan ekonomik krize ra men, flirketimiz yat r mlar na devam etmifl, acente örgütünün büyümesine deste ini sürdürmüfl, da t m kanallar n çeflitlendirmeyi baflarm flt r. Grubumuzda kurumsal yönetimin yayg nlaflt r lmas, ortak hizmetlerin tek bir paydada toparlanabilmesi için Holding'in kurulufl ifllemleri tamamlanm flt r. Grubumuz, baflar lar n devam ettirmek için vizyonel ve stratejik çal flma tarz n daha da güçlendirmifl ve uzun vadeli temel yol haritas n da bugünden belirlemifltir. Vizyonumuz Müflteri ihtiyaçlar na en uygun sigorta ürünleri sunan en iyi flirket olmak ve Acentelerin ve çal flanlar n gurur duydu u ve müflteri memnuniyetinde piyasa lideri konumundaki flirket olmak t r. Bu vizyonumuz ile baflar hikayeleri yazmaya devam eden bir grup olaca m za inanc m sizlerle paylafl yor, baflar ya katk s olan ve olacak olan herkese teflekkürlerimi sunuyorum. Sayg lar mla, Otto Klaus FLEMMING

10 Dr. Thomas Ralf BARON GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 2008 faaliyet dönemi, Amerika Birleflik Devletleri'ndeki mortgage piyasalar ndan bafllayan ve tüm dünyay etkisi alt na alan finansal krizin, y l n ikinci yar s ndan itibaren Türkiye Sigorta Sektörü taraf ndan da hissedilmeye baflland bir y l olmufltur. Araç sat fllar nda ciddi daralmalar yaflanmaya bafllanm fl, reel faiz oranlar art fl trendine girmifl ve Türk Liras, Euro ve Amerikan Dolar karfl s nda de er kayb yaflamaya bafllam flt r. Tüm bunlar yat r mlar n, üretim ile ticaret hacminin ve giderek hayat d fl sigortac l kta prim istihsalinin daralaca na iliflkin gelen ilk sinyaller olmufltur. Y l n ilk yar s nda finansal krizin ilk sinyalleri al nmaya bafllanm fl olsa da, 2007 y l n n pozitif etkilerinin k smen devam etti i bir dönem yaflanm flt r. Sigorta piyasas, oran azalarak büyümeye devam etmifl, yeni araç sat fllar 2007 dönemi ölçe inde olmasa da varl n sürdürmüfltür. Bu çerçevede flirketimiz 2008 y l nda, bir önceki döneme göre, hem cirosunu hem de kar n art rmay baflarm fl ve pazar pay dahil karl l n art rd bir faaliyet dönemi geçirmifltir. Toplam prim üretimindeki art fl %10 ve teknik kardaki art fl %63 olarak gerçekleflmifltir. Ne var ki, y l n ikinci yar s nda sigorta sektörünün amiral gemisi niteli inde olan araç sigortalar nda ve özellikle kasko branfl nda prim büyümesi, araç sat fllar ndaki düflüfl, yeni araç sat fllar n n neredeyse durma noktas na gelmesi nedeniyle yerini, ciddi bir daralmaya b rakm flt r. Bu durumun etkileri, trend olarak, flirketimizin verilerinde de gözlenmeye bafllanm fl, ancak, yine de pazar ile karfl laflt r ld nda flirketimiz, bu süreçte rakiplerinin ortalamas ndan daha baflar l bir performans göstermifltir y l, hemen her branflta pazar n üzerinde büyümelerin sa land ve toplamda pazar pay m z art rd m z baflar l bir dönem olarak geçmifltir. Yang n sigortalar nda %11, Karayollar Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk sigortalar nda %14, Kaza sigortalar nda % 2, Hukuksal Koruma branfl nda %11, Mühendislik branfl nda %11 büyüme sa lanm flt r. Kasko sigortalar nda krizin etkilerine karfl pazarda gözlemlenen ilk tepki, fiyatlar n düflmesi fleklinde olmufl, sigorta flirketleri pazarda pozisyon almak ad na fiyatlar düflürmeye, önceki dönemde bir miktar da olsa elde edilen teknik karlar rekabette avantaj sa lamak ad na fiyat rekabeti için harcamaya bafllam fllard r y l ndaki önemli gündem maddelerinden biri de Trafik Sigortalar nda fiyat tarifelerinin serbest b rak lmas d r. Bu alanda ilk etki olarak fiyat seviyeleri düflmüfl ve özellikle metropol flehirlerde artan fiyat rekabeti göze çarpm flt r. Ancak bu branflta geçmiflten 09

11 10 gelen önemli bir zarar söz konusudur. Dolay s yla düflük fiyat politikas n n geçici olaca düflünülebilir y l Yang n Sigortalar için yaflanan hasarlar aç s ndan iyi bir y l olarak nitelendirilebilir. Kayda de er bir tabii afet meydana gelmemifl, bu branflta sektör ortalamas n n üzerinde yakalanan büyüme ile pazar pay m z % 5.65'ten %5.84'e yükselmifltir. Ne var ki, y l n özellikle ikinci yar s nda krizin de etkileriyle fiyat rekabeti yo unlaflm fl ve ortalama fiyatlarda ciddi bir düflüfl gözlenmifltir. Mühendislik sigortalar nda, yurtd fl ndaki genifl imkanlar m z da kullan larak ciddi bir prim art fl sa lanm fl, pazar pay m z %4,18'den % 5,25'e yükselmifltir. Nakliyat sigortalar, hem ihracat hem ithalattaki ani azalman n da etkisiyle, krizden belki de en fazla etkilenen branfl olmufl, bu branfltaki üretimimiz, 2007 y l na k yasla çok küçük bir azalma gösterse de, sektörde 4. s radaki yerimiz muhafaza edilmifltir. Sa l k branfl, Hayat fiirketi'nin Emeklilik fiirketi'ne dönüfltürülmesi çal flmalar çerçevesinde 1 Temmuz 2008 itibariyle fiirketimize aktar lm flt r. Geçifl sürecinde Hazine Müsteflarl 'na verilen plan çerçevesinde acentelerin ortaklaflt r lmas, çal flanlar n yeni yap ya aktar m ve süresi biten poliçelerin ERGO SV ÇRE Sigorta'dan yenilenmesi ve sigortal lar n bilgilendirilmesi yap lm flt r. Bu aktar m, Haziran 2009'da tamamlanacakt r y l nda Genel Sa l k Sigortas yasas ile ilgili uygulamalar devreye girdi inden ve çok s k de ifliklikler yafland ndan, özel Sa l k Sigortas alan nda ciddi bir geliflme yaflanmam flt r. Y l içinde sektörümüzü etkileyen en önemli düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaflma yapan kurumlara %30'luk fark alma üst s n r getirilmesi ve anlaflmaya uymayan kurumlar n sistemin d fl nda kalmas olmufltur. Bu tür uygulama de ifliklikleri ve belirsizlikler, Özel Sa l k Sigortas fiirketleri'nin yeni aç l mlar yapmas n n önünü kapatm flt r. Sigorta sektöründe yaflanan bu geliflmelerin yan s ra fiirketimizin özelinde 2008 faaliyet döneminde, sermaye da l m nda ve yönetimde de ifliklikler yaflanm flt r y l nda flirketin %75'ine sahip olan ERGO Grubu, kalan %25'lik pay da 2008 y l nda sat n alarak flirketin yönetim haklar na da tamamen sahip olmufltur. Bu de ifliklik sonras nda fiirket'in, YTL olan ödenmifl sermayesi, 30 Aral k 2008 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla, YTL nakit olarak art r larak YTL'ye ç kar lm flt r. fiirketimiz öz kaynaklar 2007 y l nda 154,6 Milyonio TL iken, 2008 y l nda 208,8 Milyono TL'ye yükselmifltir. Böylelikle ERGO grubuna ve grup standartlar na entegrasyon, önemli bir flirket içi gündem haline gelmifltir. fiirketimiz sigortac l k konusunda bir dünya devi olan, uluslararas bir grubun Türkiye pazar ndaki temsilcisi olarak, ürün, uygulama ve hizmet standartlar anlam nda entegrasyon çal flmalar n bafllatm flt r. Bu çerçevede ilk etapta organizasyonel de ifliklikler gerçeklefltirilmifl ve yeni baz görevlendirmeler yap lm flt r. Holding ve fiirket cra Kurulu yap land r larak iflletilmeye bafllanm fl, bununla birlikte Oto ve Oto D fl Teknik Genel Müdür Yard mc l klar kurulmufltur. Böylelikle flirket içinde kar merkezli bir organizasyonel yap devreye sokulmufltur. fiirket stratejilerinin Üst yönetim ile paylafl ld toplant, y l n son döneminde yap lm fl ve flirketin yeni dönem vizyonu, misyonu ve stratejileri yöneticilere aktar lm flt r. Bu içerikte bir çal flma, flirketimizde ilk kez bu y l yap lm fl ve bir anlamda yeni döneme geçifl için start verilmifltir y l, krizin etkilerini yönetmemiz gereken zorlu bir süreci de beraberinde getirmektedir. Serbest hale gelen trafik tarifesi, daralan kasko pazar, azalan, hatta durma noktas na gelen yat r mlar ve düflen fiyatlar 2009 y l gündemini oluflturacak, krizi do ru yöneten flirketler bu süreçten güçlenerek ç kacaklard r. Sayg lar mla, Dr. Thomas Ralf BARON

12 2008 YILI FAAL YETLER VE TEKN K SONUÇLAR ERGO SV ÇRE Sigorta, 2008 y l 12. ay sonu itibar yla, bin YTL brüt prim üretimiyle sektöründe dördüncü s rada yer almakta olup, halen 13 Bölge Müdürlü ü, toplam 493 (36 pazarlama eleman ) personeli ile gerçek zamanl online çal flan acentesi ve anlaflmal oto servisi ile geliflerek büyümesini sürdürmektedir. Toplam prim portföyü içinde en yüksek pay kaza branfl na aittir. Kaza branfl n n ard ndan Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk ve Yang n sigortalar gelmektedir. Prim Üretiminde en yüksek art fl n %29 Mühendislik ve %28 Ferdi Kaza branfllar nda gerçekleflti i görülmektedir. Y llar tibariyle Teknik Rasyolar (B N YTL) PR M ÜRET M HASAR PR M ORANI %66 %71 %69 %64 %67 TEKN K KAR Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

13 Prim Üretimindeki Geliflme ve Portföy Paylar BRANfiLAR (B N YTL) ARTIfi ORANI PORTFÖY PAYI (%) (%) YANGIN ,6 NAKL YAT ,1 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK ,2 KAZA ,5 HUKUKSAL KORUMA ,3 MUHEND SL K ,0 TARIM ,7 FERD KAZA ,3 SA LIK ,2 TOPLAM SA LIK 2.2% NAKL YAT 5.1% KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK 34.2% KAZA 34.5% MÜHEND SL K 4% HUKUKSAL KORUMA 0.3% YANGIN 15.6% TARIM F.KAZA 0.7 % 3.3% YANGIN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK SA LIK MÜHEND SL K HUKUKSAL KORUMA NAKL YAT KAZA FERD KAZA TARIM

14 YANGIN S GORTALARI fiirketimizin Yang n Branfl Prim üretimi %11 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. Bu üretimin Bin YTL'lik k sm Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda gerçeklefltirilmifltir y l nda %44 olan Hasar Prim oran 2008 y l nda %38 olarak gerçekleflmifltir. Yang n Branfl nda teknik kar ise 2007 y l nda 3,003 Bin YTL iken 2008 y l nda daha da iyileflerek Bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda yang n sigortas branfl nda elde edilen toplam prim 2008 y l nda Bin YTL. olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl göstererek Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda ise sigorta sektörünün toplam prim üretimi Bin YTL. flirketimizin üretimi ise %8,8 oran nda art flla Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Önceki y llarda sigorta fiyatlar üzerinde yaflanm fl olan rekabet, 2008 y l nda da fiyat odakl olarak artan bir flekilde devam etmifltir. Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda 2008 y l nda bina metrekare bedellerinde yap lan art fl prim üretimine olumlu bir katk yapm flt r y l nda yang n branfl nda katastrofik olarak nitelendirilebilecek hasar meydana gelmemifl olup, muhtelif bölgeler ve flehirlerimizde oluflan sel hasarlar da kayda de er boyutlara ulaflmam flt r. 13 Bireysel ve ticari paket poliçeler ile ilgili olarak düzenlenen ödüllü kampanyalar ile üretim art fl desteklenmeye çal fl lm flt r. Ayr ca yang n branfl nda 2008 y l içerisinde konutlara yönelik paket sigorta ürünümüzün teminatlar na ilaveler yap larak içeri i daha da zenginlefltirilmifl, ve bu konuda sektörün en genifl teminatl ürünü olmaya devam etmifltir. fiirketimiz, Yang n sigortalar nda 2008 y l nda %11 oran nda bir prim art fl ile pazar pay n %5.84'e, Zorunlu Deprem Sigortalar 'nda (DASK) ise % 5.57'ye ulaflt rm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %44 %38 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

15 NAKL YAT S GORTALARI fiirketimizin Nakliyat Branfl Prim üretimi 2008 y l nda Bin YTL olarak gerçekleflmifltir Y l nda %40 olan HasarPrim oran 2008 y l nda %64 olmufltur. Nakliyat Branfl nda teknik kar ise Bin YTL ile sonuçlanm flt r. fiirketimiz 2008 y l nda nakliyat branfl nda prim üretimi aç s ndan sektörün 4. büyük flirketi olmufltur y l nda nakliyat branfl pazar pay m z %8,69'dur. Bu dönemde yaflanan iki adet büyük hasar neticeleri etkilemifl, büyük hasar etkisi ç kart ld nda karl l m z bir önceki y l seviyelerinde gerçekleflmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI % 40 % 64 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

16 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK S GORTALARI fiirketimizin Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branfl Prim üretimi %13,7 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r y l nda %77 olan HasarPrim oran 2008 y l nda artm fl ve %84 olarak gerçekleflmifltir. Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branfl 'nda 2008 y l bin YTL teknik zararla sonuçlanm flt r. Y l n ilk yar s nda devreye giren maddi hasarl kazalardaki zab t uygulamas ile art k kazaya kar flan taraflar aralar nda zab t düzenleyebilmektedirler. Düzenlenen zab tlar taraflardan birinin sigorta flirketine ulaflt ktan sonra kazaya kar flan taraflar n sigorta flirketleri TRAMER'de oluflturulan bir takas odas uygulamas ile haberdar olmakta ve kazan n kusur tespiti karfl l kl olarak bu odada yap lmaktad r. Bu uygulama maddi hasarlar n en k sa sürede ihbar olarak al nmas sonucunu getimifl bu tür hasarlarda daha önce olan ihbarlardan hasar rücuen ödeyecek flirketin hasardan birkaç ay sonra haberdar olmas durumunu sonland rm flt r y l n n ana gündemi Trafik Sigortalar ndaki fiyat serbestisi olmufltur A ustos ay nda Trafik Sigortalar fiyat tarifeleri serbest b rak lm fl ve bu tarihten sonra sigorta flirketleri serbestce fiyat belirlemeye bafllam fllard r. Fiyatlar 3er ayl k dönemlerde TRAMER sistemine yüklenmektedir. fiirketler yükledikleri fiyatlar %10 +%20 band içinde farkl laflt rma serbestisine sahip olmufllard r. Sigorta ve Reasürans fiirketleri bünyesinde kurulmufl Kaza nceleme ve Araflt rma Komitesi taraf ndan referans olarak hesaplanan Rehber Tarife yay nlanm fl ancak genel olarak flirketlerin uygulad fiyatlar n rehber tarifeden çok düflük seviyelerde oldu u görülmüfltür. 15 fiirketimiz bir yandan Birlik bünyesinde tamamlanan rehber tarife çal flmalar, bir yandan kendi bünyesinde yürüttü ü haz rl klar ile serbesti dönemine girifl yapm fl ve rekabet izin verdi i ölçülerde teknik seviyelerde fiyatland rma yapmaya özen göstermifltir. Bu nedenledir ki bu branflta çok küçük bir oranda da olsa pazar pay nda da düflüfl yaflam flt r. Bu branflta tüm sigorta sektöründe artarak var olan zarar trendi, fiyatlardaki art fllar kaç n lmaz k lacakt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %77 %84 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

17 KAZA S GORTALARI 16 fiirketimizin Kaza Branfl Prim üretimi %2 daralarak bin YTL olarak gerçekleflmifltir Y l nda %70 olan Hasar Prim oran 2008 y l nda azalm fl ve %72 olarak gerçekleflmifltir. Kaza Branfl nda özellikle Kasko branfl nda geçen döneme oranla daha iyi bir y l yaflanm fl, teknik kar bin YTL ile sonuçlanm flt r. Otomotiv Sektöründe 2008 y l n n ilk alt ay ; Amerika Birleflik Devletlerinde mortgage piyasalar nda bafllayan ve sonras nda tüm dünya piyasalar n saran finansal krizin etkilerinin görülmeye baflland ve sat fllarda daralma bafllam flt r. Tüketici faizlerinde belirgin yükselifller olmufl, yeni tüketim ve yat r mlar konusundaki tedirginlik, iç piyasadaki araç talebinde düflme yaratm fl ve piyasaya yeni araç giriflinin azald gözlenmifltir y l n n ikinci 6 ay ise krizin etkilerinin otomotiv sektöründe yo un bir flekilde hissedildi i bir dönem olmufl ve piyasaya yeni araç giriflinde her markada ciddi daralmalar gerçekleflmifltir. Bu durum flirketimiz portföyü içinde de belli bir yer tutan yeni araçlar pay n n, pazar ile orant l olarak daralmas na neden olmufltur. Bu nedenle 2008 y l ; sigorta sektörünün elinde bulunan ikinci el araç portföylerine ait poliçelerini belirli ölçülerde fiyat düflüflleri ile yenilerken pazardan pay alma amac yla flirketlerin fiyat düflürmeye bafllad bir y l olmufltur. Sigorta sektörü genelinde ikinci el araçlar n hasarlar n n yönetiminde yürütülmeye bafllan lan, yedek parça tedariki, eflde er parça kullan m, uygulanan iflçilik ücretlerinin kontrolü gibi yaklafl mlar da ortalama hasar dosya maliyetlerinin 2007 y l nda oldu u gibi kontrol alt nda seyretmesini getirmifltir. Ancak krizin otomotiv sektörü üzerindeki artan etkisi bu alanda da 2009 y l nda s k nt yaflanaca n n ilk sinyallerini vermifltir. Sigorta sektörünün, özellikle filo araç sigortalar ortalama primlerinde hasar maliyeti odakl yapt art fllar, bu dalda uzunca bir süredir yüksek oranda zarar eden sektörün zarar trendini de tersine çevirebilmesini sa lam flt r. Bu ifl kolunda artan fiyatlar flirketimiz portföyünü de olumlu etkilemifl ve filo sigortalar yenilemelerinde yenileme koflullar n n hasar durumuna göre oluflturulmas na özen gösterilmifltir. Yeni araç giriflinin y l n son çeyre inde ciddi bir azalma gösterdi i dikkate al n r ise, sigorta sektörünün 2009 y l nda otomotiv sektöründeki daralmadan 2008'de oldu undan negatif olarak daha fazla etkilenece i beklenmelidir y l nda bireysel sigortalarda flirketler ayn müflteriye benzer fiyatlar vermifller, tarife fiyatlar n belirlemede benzer tarife de iflkenlerini ço altarak kullanm fllard r. Ekonomik krizin etkileri trendleri negatif etkilemekle birlikte, yeni yat r mlar n yan s ra Avrupa Birli i Uyum yasalar çerçevesinde, Oto d fl Kaza ve Sorumluluk sigortalar n n da büyüyece i beklenmektedir. Sorumluluk Sigortalar baflta olmak üzere Oto D fl Kaza Sigortalar nda, ülkemizin Avrupa Birli i'ne uyum sürecinde gerek yap lan yasal düzenlemelerin gerekse artan bilincin etkisiyle, hissedilir bir talep art fl olmufltur PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %70 %72 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

18 HUKUKSAL KORUMA S GORTALARI fiirketimizin Hukuksal Koruma Branfl Prim üretimi %11.3 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. Hukuksal Koruma branfl nda, teknik kar ise bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda Hukuksal Koruma branfl nda elde edilen toplam prim 2008 y l nda Bin YTL olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Avrupa Birli i'ne uyum süreci çerçevesinde hukuk sistemimizde ki geliflmeler nedeniyle sigortal lar m z n ihtiyaçlar düflünülerek Hukuksal Koruma teminat birçok paket sigorta ürünümüzün içerisinde ek bir teminat olarak sunulmaktad r y l nda bu branflta gerçekleflen hasar bulunmamakta olup, Hukuksal Koruma branfl teknik kar oran n n en yüksek oldu u branfllardan biri olmaya devam etmifltir. fiirketimizin Hukuksal Koruma branfl nda prim üretimi 2008 y l nda %11.3 'lik bir art fl göstermifl olup, bu branflta pazar pay m z %6.7 olarak art fl ile sonuçlanm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %0 %1 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Teknik Kâr (B N YTL)

19 MÜHEND SL K S GORTALARI fiirketimizin Mühendislik Branfl Prim üretimi %28 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r Y l nda %46 olan HasarPrim oran 2008 y l nda %58 olarak gerçekleflmifltir. Mühendislik Branfl nda teknik kar ise Bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda mühendislik sigortalar branfl nda elde edilen toplam prim 2008 y l nda Bin YTL olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl göstermifltir y l nda mühendislik branfl nda katastrofik olarak nitelendirilebilecek bir hasar meydana gelmemifl, ancak özellikle makine k r lmas ve elektronik cihaz branfllar nda ülkemize yeni makine ve cihaz giriflinin azalmas na ba l olarak yafllanan makine ve cihazlarda hasar frekanslar nda gözlenen art fllar neticesi teknik kar bir önceki y la göre azalm flt r. Alt branfllar baz nda incelendi inde karl l k daha ziyade nflaat ve Montaj Sigortalar ndan gelmektedir. 18 fiirketimiz Mühendislik sigortalar nda 2008 y l nda %28 oran nda bir prim art fl ile pazar pay n %4.18'den %5,25'e art rm fl, prim üretimi s ralamas ndaki yerini de 2007'deki 11.likten 2008 y l nda 9.lu a yükseltmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %46 %58 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

20 TARIM S GORTALARI 5363 Say l Tar m Sigortalar Kanunu ve ilgili di er mevzuat gere i Çiftçi Kay t Sistemi kayd olan sigortal lara getirilen Devlet destekli tar m sigortalar poliçesi sat n alma zorunlulu una istinaden hem sektörün hem de flirketimizin tar m sigortas prim üretimi Devlet destekli sisteme kaym flt r y l nda toplam Bin YTL'lik sektör Tar m sigortas prim üretiminin % 19'u geleneksel sistem, % 81'i Devlet destekli sistemde (TARS M) gerçekleflmifltir y l nda % 5 olan tar m sigortas prim üretim art fl oran m z, 2008'de % 3 olarak gerçekleflmifltir y l prim üretiminin 922 Bin YTL'si geleneksel sistem, Bin YTL'si TARS M'den düzenlenen poliçelerden oluflmaktad r. Geleneksel sistem hasar/prim oran hem hasat dönemlerindeki yo un hasarlar hem de geleneksel sistem prim üretimindeki düflüfle ba l olarak yükselmifltir. Tar m Branfl nda 2008 y l 603 Bin YTL teknik zararla sonuçlanm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %43 %32 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL) Toplam Prim Üretimi

21 FERD KAZA S GORTALARI fiirketimizin Ferdi Kaza Branfl Prim üretimi %28 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r Y l nda %10 olan HasarPrim oran 2008 y l nda azalm fl ve %5 olarak gerçekleflmifltir. Ferdi Kaza Branfl nda teknik kar ise bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda Ferdi Kaza sigortas branfl nda 2008 y l nda elde edilen toplam prim Bin YTL olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl göstererek Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Bu branflta üretimin önemli bir k sm oto ve oto ile iliflkili koltuk sigortalar ndan gelmekte, flirketimizin oto sigortalar ndaki a rl dolay s yla Ferdi kaza sigortalar ndaki Pazar pay da yüksektir. Bu dalda sektör ortalamas n n üzerinde bir büyüme performans gösterilmifl ve Pazar pay art fl sa lanm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %10 %5 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

22 SA LIK S GORTALARI Sa l k branfl, ERGO SV ÇRE Hayat fiirketinin, Emeklilik fiirketine dönüfltürülmesi çal flmalar çerçevesinde 1 temmuz 2008 itibariyle fiirketimize aktar lm fl ve bu süreç sorunsuz olarak devam etmifltir y l n n ekim ay nda Genel Sa l k Sigortas n n (GSS) yürürlü e girmesiyle, daha önce ço u özel hastanede belli bir fark ödeyerek hizmet alan sigortal lar, yeni uygulama ile GSS ile anlaflma yapmam fl kurumlarda bu hizmeti alamamaya bafllad. Bu durum pahal hastaneleri kullanan sigortal lar n Özel Sa l k Sigortas yapt rmaya devam etmesini birlikte getirece inden bizlerin yarar na görünse de, Özel Sa l k Sigortas Sektörünün genifllemesi ve yeni aç l mlar yapabilmesinin önünü mevcut hali ile kapatt. Y l n son çeyre inde TSRfi Birli i önderli inde Özel Sa l k Sigorta fiirketleri Akredite Hastanelerle bir platform oluflturarak, Genel Sa l k Sigortas ortam nda birlikte neler yapabileceklerini görüflmeye bafllad lar. Y l sonuna do ru artan kriz ortam nda tüm flirketlerin ortalama hasar frekans ve tutar nda çok ciddi art fllar ortaya ç kt y l nda, sigorta piyasas sa l k sigortas branfl nda toplam Bin YTL prim üretimi elde ederken fiirketimiz bu branflta Bin YTL ( lk 6 ay Ergo sviçre Emeklilik ve Hayat A.fi. bünyesindeki prim üretimidir.) prim üretimi gerçeklefltirerek sektör ortalamas n n alt nda kalm flt r. 21

23 2008 YILI ERGO SV ÇRE S GORTA ANON M fi RKET YÖNET M KURULU Otto Klaus FLEMMING Yönetim Kurulu Baflkan 22 Klaus Wilhelm ALLERDISSEN Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Dr. Thomas Ralf BARON Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Wolf SCHMIDTAHRENDTS Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Peter SCHMITZ Yönetim Kurulu Üyesi Josef KREITERLING Yönetim Kurulu Üyesi FRANK WILHELM SIEVERS Yönetim Kurulu Üyesi

24 OTTO KLAUS FLEMMING Yönetim Kurulu Baflkan 1974 y l nda Heidelberg Üniversitesi Matematik ve fl daresi bölümünü bitirdi. Paderborn Üniversitesi fl daresi Bölümünde Araflt rma görevlisi ve doktoras n tamamlad. fl hayat na 1978 y l nda Kölnische Rückversicherungs flirketinde reasürans birim müdürü olarak bafllayan Flemming, s ras yla Nordstern Versicherungen flirketinde Nakliyat, Reasürans ve Bireysel sigortalardan sorumlu Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Colognia Versicherung AG Yönetim Kurulu Üyesi, SCOR Deutschland Rückversicherung AG Yönetim Kurulu Baflkanl yapt. 2003'ten itibaren Ergo Insurance Group Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald. Halen fiirketimizde Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. KLAUS WILHELM ALLERDISSEN Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s 1978 y l nda Bielefeld Üniversitesi Matematik ve Fizik bölümünü bitirdi. fl hayat na 1979 y l nda Gerling Konzern Hayat Sigorta muhasebe servisinde bafllayan Allerdissen, s ras yla teknik müflteri servisi müdürlü ü, bafl aktüer ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald y l ndan itibaren Ergo Insurance GroupInternational Operation'da Aktüerya, Reasürans, Biliflim Teknolojileri, Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald. Halen fiirketimiz Yönetim Baflkan Yard mc s olarak görev yapmaktad r. Dr. THOMAS RALF BARON Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 1987 y l nda Hamburg Üniversitesi flletme bölümünü bitirdi ve 1990 y l nda ayn üniversitede sigortac l k üzerine doktoras n tamamlad y l ndan itibaren Allianz, Münich, fiark Sigorta, Koç Allianz Sigorta ve Koç Allianz Emeklilik ve Hayat'ta çeflitli üst yönetim pozisyonlar nda bulundu ve Riunione Adriatica di Sicurta ve Magdeburger Sigorta'da Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s olarak görev yapt y llar nda Allianz Sigorta'da Genel Müdür görevini üstlendi y l nda Ergo International AG'de Hindistan Bölge Müdürü ve 2008 y l nda HDFC ERGO General Insurance'da üst yönetici olarak görev alan Baron, Kas m 2008'de Ergoisviçre Sigorta A.fi. Genel Müdürü olarak atand. Halen fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktad r. 23 WOLF SCHMIDTAHRENDTS Yönetim Kurulu Üyesi 1970 y l nda Berlin Üniversitesi Kalk nma Ekonomisi bölümünü yüksek lisans yaparak bitirdi. fl hayat na Kienbaum Uluslararas Dan flmanl k flirketinde bafllayan ve Baflkan Yard mc l na yükselen SchmidtAhrendts, s ras yla Allianz Versicherungs AG nin genel acentesi ve Baflkan Yard mc s, Deutsche Krankenversicherung AG Sigorta Grubu Baflkan Yard mc l ve Sat fl Komisyonculu u Bölümü Baflkan Yard mc l n yapm flt r. Halen fiirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. JÜRGEN PETER SCHMITZ Yönetim Kurulu Üyesi 1999 y l nda Hamburg Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünü yüksek lisans ile bitirerek, 2002 y l nda Londra Ticaret Okulunda Finans Master yapm flt r y l nda Lufthansa, Siemens ve Hamburg Dünya Ekonomisi Enstitüsünde stajyerlik görevleri üstlendikten sonra Mckinsey flirketinde iflletme dan flmal ve s ras yla Alman Ring Yap Tasarruf kasas nda hizmetler baflkanl, Ergo Sigorta Grubunda Sigorta ve Tazminat baflkanl yapm flt r. Halen flirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. JOSEF KREITERLING Yönetim Kurulu Üyesi Ruhr Universitesi Ekonomi ve Köln Üniversitesi Pazarlama ve Yönetim Bölümünü bitirdi. fl hayat na 1997 y l nda Victoria Versicherung flirketi muhasebe bölümünde bafllayan Kreiterling, s ras yla Ergo Insurance Group Uluslararas Operasyon Stratejik Planlama ve Kontrol bölüm yöneticisi, Benelüks Bölge Baflkan görevlerinde bulundu. Halen fiirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. FRANK WILHELM SIEVERS Yönetim Kurulu Üyesi fl hayat na 1980 y l nda Victoria Versicherung fiirketinde bölüm müdürü olarak bafllad ve Yönetim Kurulu Üyeli i devam etmektedir. D.A.S. Versicherung AG, Hamburg Mannheimer AG Yönetim Kurulu Üyeli i yapt. Halen fiirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r.

25 Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi içinde yap lan ilgili toplant lar hakk nda bilgiler fiirketin Yönetim Kurulu Toplant lar en az üç ayda bir ve ilaveten Yönetim Kurulunun üyelerinden herhangi biri taraf ndan talep edildikçe yap l r. Yönetim Kurulu, sonraki toplant n n veya toplant lar n tarihini, saatini ve yerini herhangi bir toplant da belirlemeye dikkat etmekte ve daha sonra da yaz l olarak bildirim yap lmaktad r. Yönetim Kurulumuz 2008 y l içinde 22 kez toplanm fl ve toplamda 47 adet karar tutana oluflturulmufltur. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimini sa lamak üzere bir sekreterya bulunmakta ve toplant lardan önce üyelerin gündem hakk nda bilgilendirilmesini ve üyeler aras nda iletiflimi sa lamaktad r. 24

26 DENETÇ LER NURCAN GÜLDAfi Denetçi 2003 y l nda Anadolu Üniversitesi ktisat bölümünden mezundur. Çal flma hayat na 1983 y l nda La Su sse Umum Sigorta'da Muhasebe Servisinde ifle bafllayan Güldafl, 1995 y l nda sviçre Sigorta'daki Tahsilat servisi Müdür Yard mc l, 1998 y l nda Dahili Denetim ve Tahsilat Muhasebesi Müdürlü ü, 2001 y l nda Muhasebe ve Dahili Denetim Müdürü, 2005 y l nda Muhasebe Koordinatörlü ü görevlerinin ard ndan, Ergoisviçre Hayat Sigorta'ya geçerek, Mali ve dari fller Koordinatörü olarak görev alm flt r y l nda fiirketimize Denetçi olarak atanm fl, 2009 y l nda görevinden ayr lm flt r. AYHAN YAfiAR Denetçi 1985 y l nda Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisli i Bölümünden mezun olmufltur y l nda Türk Telekom'da Grup Bafl Mühendisi olarak çal flma hayat na bafllayan Yaflar, y llar nda Bay nd r Hayat Sigorta A.fi.'de Bilgi fllem Müdürlü ü yapm flt r y l nda Ergoisviçre Hayat Sigorta'ya geçerek, Bilgi fllem'den sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevine devam etmektedir y l nda fiirketimize Denetçi olarak atanm fl, 2009 y l nda görevinden ayr lm flt r. 25 Ç DENET M S STEMLER KAPSAMINDAK B R MLER N YÖNET C LER ALTU DÖNMEZ Denetim Grup Baflkan , Samsun. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü'nden 1991 y l nda mezun olduktan sonra, 1993 y l nda Cavendish College'da (Londra) fl daresi Sertifika Program 'n tamamlad. Profesyonel kariyerine 1993 y l nda sigorta sektöründe bafllayan Altu Dönmez, uzman, denetim müdür yard mc s, denetim müdürü gibi pozisyonlarda çal flt ktan sonra May s 2008'de Ergo Grubu Holding bünyesinde Denetim Grup Baflkan görevine getirilmifltir. Altu Dönmez ngilizce bilmekte olup, Türkiye ç Denetim Enstitüsü üyesidir. LEVENT ULUÇEÇEN ç Denetim Müdürü , Ankara. Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme bölümünden 1984 y l nda mezun olduktan sonra, 1986 y l nda RaySigorta A.fi'de göreve ifl hayat na bafllad.1997 y l nda Mali ve dari fller Müdürü iken ayn Holding bünyesinde ye ralan Do an Hayat Sigortaya Mali ve dari fller Grup Müdürü olarak atanan Uluçeçen 2003 y l nda Mali ve dari fller Direktörü iken bu görevinden ayr ld ve 2007 y l nda Ergoisviçre A.fi' de ç Denetim Müdürü olarak alanm fl ve halen görevine devam etmektedir.

27 ÜST YÖNET M EN S TALAfiMAN 1. Genel Müdür Yard mc s 1983 y l nda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çal flma ve Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olmufltur. Çal flma hayat na 1987 y l nda Ray Sigorta'da bafllayan Talaflman, y llar mtafl ttihati Milli Sigorta'da çal flm fl, 1992 y l nda flirketimizin Ankara Bölge Müdürlü ü'nde Bölge Müdürü olarak göreve bafllam flt r y l ndan bu yana flirketimizde Acenteler, Tahsilat, Hasar, Bölgeler Koordinasyon ve Bölge Müdürlükleri'nden sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapan Talaflman, Ocak 2009'da görevinden ayr lm flt r. 26 HAT CE MERAL ORGUN Genel Müdür Yard mc s 1992 y l nda Anadolu Üniversitesi ktisat bölümünden mezundur. Çal flma hayat na 1974 y l nda Do an Sigorta A.fi.' de hasar servisinde bafllayan Orgun, Atlantik Sigorta 'da Muhasebe Müdür Yard mc l,la Su sse Umum Sigorta'da Muhasebe Müdürü ve fiirketimizde 1989 Y l nda Muhasebe Grup Müdürü, 1995 y l ndan itibaren ise, Muhasebe ve dari ifllerden sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevine devam eden Orgun Ocak 2009'dan görevinden ayr lm flt r. fiükrü MERT EK TMEN Genel Müdür Yard mc s 1995 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Mühendisli i bölümünden mezun olmufltur y l nda sviçre Sigorta A.fi. Mühendislik Servisi'nde ifl hayat na bafllayan Ekitmen, 2004 y l nda Do ufl Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde flletme yüksek lisans n tamamlam flt r. sviçre Sigorta A.fi.'nde çeflitli görev ve pozisyonlarda görev ald ktan sonra, 2008 y l nda Yang n, Mühendislik, Oto D fl Kaza, Risk Mühendisli i ve Reasürans'tan sorumlu Genel Müdür Yard mc s görevine getirilmifl olup, halen bu göreve devam etmektedir.

28 SEZG N NOYAN Genel Müdür Yard mc s 1978 y l nda Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi Ekonomi Bölümünden mezun olmufltur y l nda Türk Ticaret Bankas 'nda çal flma hayat na bafllayan Noyan, La Suisse Umum Sigorta'n n ard ndan 1989 y l ndan beri flirketimizde çal flmakta olup, halen Nakliyat, Kurumsal Pazarlama, Reklam ve Halkla liflkilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevine devam eden Noyan Mart 2009'da görevinden ayr lm flt r. AL MURAT D fiç Genel Müdür Yard mc s 1994 y l nda stanbul Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olmufltur. Çal flma hayat na 1996 y l nda Nippon Sigorta'da bafllayan Diflçi, Bay nd r Sigorta, Axa Oyak Sigorta, Finans Sigorta'n n ard ndan 2006 y l ndan beri flirketimizde Kaza ve Aktüerya' dan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. 27 Dr. KASPAR ZAKARYAN Genel Müdür Yard mc s 1985 y l nda stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi'nden mezun olmufltur y llar aras nda Sa l k Bakanl 'na ba l çeflitli kurumlarda pratisen hekim olarak görev yapm fl; y llar aras nda sviçre ve sviçre Hayat Sigorta fiirketlerinde risk ve hasar de erlendirme konular nda dan flman doktor olarak çal flm flt r y l nda sviçre Hayat Sigorta'da sa l k müdürü olarak göreve bafllam fl; 2000 y l ndan bu yana da ayn departmandan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak sviçre Hayat Sigorta A.fi.'de çal flan Zakaryan, tarihinden itibaren Ergo sviçre Sigorta A.fi' de görevine devam etmektedir.

29 2008 YILI ÇALIfiMALARINA A T ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU 10 Mart 2009 Say n Ortaklar m z, ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'nin dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlar yla Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplar n inceleme ve onay n za arz ederiz. fiirketimizin 2008 y l sonu itibar yla prim üretimi ,50 YTL'ye ulaflm fl, büyüme %10 oran nda gerçekleflmifltir. fiirketimizin 2008 y l sonu ödenen hasar tutar ,10 YTL gerçekleflmifl ve geçen y la oranla %10 art fl göstermifltir. Özsermaye toplam geçen y la göre % 35 oran nda artarak ,70 YTL'ye, aktif büyüklü ü ise %40 artarak ,17 YTL'ye yükselmifltir. 28 fiirketimizin 2008 y l sonundaki teknik kar geçen y la göre % 63 oran ndaki memnuniyet verici art fl ile ,84 YTL'ye ulaflm flt r. Brüt Kar ,89 YTL iken vergi sonras Net Kar ise ,85 YTL olarak gerçekleflmifltir. Tetkikinize sundu umuz 2008 Y l Bilanço ve Gelir Tablolar n n kabulünü tasvibinize sunar z. Raporumuza son verirken al nan olumlu sonuçlarda büyük pay olan fl Ortaklar m za, Reasürörlerimize, Sigortal lar m za, Acentelerimize ve Personelimize teflekkürlerimizi sunar, 2009 Y l n n fiirketimiz için iyi bir y l olmas n temenni ederiz. Sayg lar m zla, YÖNET M KURULU

30 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM Madde 1 Aç l fl ve Baflkanl k Divan Seçimi ve Baflkanl k Divan na Genel Kurul Toplant Tutana n imzalama yetkisinin verilmesi, Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde y l faaliyet ve hesaplar hakk nda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar n n okunmas, müzakeresi, tasdiki ile 2008 y l bilançosu, karzarar hesab ve safi kar n n da t l p da t lmamas konusunun görüflülmesi ve ilgili tekliflerin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, fiirketin 2008 y l faaliyetlerinden dolay ibra edilmeleri hususunun görüflülüp karara ba lanmas, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile denetçi ücretlerinin tespiti, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine Ergo Grup fiirketleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 2009 y l nda fiirketin Ba ms z D fl Denetimi ve tasdiki için Ba ms z Denetim Firmas seçilmesinin görüflülmesi, Dilekler ve kapan fl. 29

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i. 3. Ödemeler Dengesi Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i 3. Ödemeler Dengesi 2003 y l nda 8.037 milyon dolar olan cari ifllemler aç, 2004 y l nda % 91,7 artarak 15.410 milyon dolara yükselmifltir. Cari ifllemler aç ndaki bu

Detaylı

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri

TOFAfi 2007 FAAL YET RAPORU. Otomobil Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 14 Sektörü ve Tofafl n Sektör çindeki Yeri 15 pazar payımız bir önceki yılın pazar payı olan %9 a göre önemli ölçüde artarak %1,4 olarak gerçekleşmiştir. Bu artış sonucu, pazardaki düşüşe rağmen otomobil

Detaylı

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler

2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler 2008 1. Çeyrek Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler Rakamlarla Halkbank 70 y l Kooperatif ve KOB kredilerinde 70 y ll k tecrübe ve genifl müflteri taban Halkbank n rekabette kuvvetli yönleridir.

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar

yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar yi tan mlanm fl stratejiler-etkileyici sonuçlar Konsolide olmayan Haziran 2007 sonuçlar 1 Bafll ca Göstergeler 36.9 milyar YTL Toplam aktifler ilk alt ayda %7.3 artarak 36.9 milyar YTL ye ulaflm flt r.

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2006 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2006 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli flirketi olmas n n yan s ra en kârl özel sektör bankas d r. Akbank, ayr ca yurt çap

Detaylı

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010

HASAR TÜRLER NE GÖRE BAfiVURU ADETLER OCAK-ARALIK 2009/2010 2010 Y l nda Güvence Hesab na Yap lan lar Rekor Düzeyde Artt A. Kadir KÜÇÜK Güvence Hesab Müdürü üvence Hesab nda 2010 y l nda yap - G lan baflvurularda yüzde 111 gibi rekor bir art fl yaflan rken, toplam

Detaylı

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s

Dr. Osman DEM RC * *Özellefltirme daresi Baflkan Yard mc s Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi 125 Elektrik Da t m Sektörü Özellefltirmesi Dr. Osman DEM RC * 03.03.2001 tarihinde yay mlanan 4628 say l Elektrik Piyasas Kanunu ile elektri in yeterli, kaliteli,

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu

2004 Faaliyet Raporu 2004 Faaliyet Raporu Yasam Boyu Güvence çindekiler 2004 Y l n n ard ndan 4 Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar 5 Hayat Sigorta A.fi. Temel Veriler 5 Faaliyet ve Karl l k Oranlar

Detaylı

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI

TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU 45 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ F NANSAL TABLOLAR VE DENET M RAPORLARI 46 TÜRK YE Ç DENET M ENST TÜSÜ 2011 FAAL YET RAPORU BA IMSIZ DENET M RAPORU Türkiye

Detaylı

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar

Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar Genel ekonomik görünüm ve sermaye piyasalar fl Yat r m 2005 y l nda, MKB Hisse Senetleri Piyasas nda, Tahvil Bono Piyasas nda ve faaliyete yeni geçen Vadeli fllem ve Opsiyon Borsas nda rakip kurulufllar

Detaylı

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014

Ara Dönem Faaliyet Raporu MART 2014 MART 2014 Raporun Ait Olduğu Dönem : 01.01.2014 31.03.2014 Bankanın Ticaret Ünvanı : TAIB YatırımBank A.Ş. Genel Müdürlük Adresi : Yüzbaşı Kaya Aldoğan Sokak Aksoy İş Merkezi No. 7 Kat 3 Zincirlikuyu,

Detaylı

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme

F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme S GORTA KOM SYON G DER BELGES mali ÇÖZÜM 171 Memifl KÜRK* I-G R fi: F inans sektörleri içinde sigortac l k sektörü tüm dünyada h zl bir büyüme göstermifltir. Geliflmifl ekonomilerde lokomotif rol üstlenen

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2007 faaliyet raporu 34 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2007 y lsonu itibariyle Türkiye'nin en de erli bankas olmas n n yan s ra en kârl bankac l k operasyonlar na sahip özel sektör bankas

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET 31.12.2007 Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) 66 Millî Reasürans VARLIKLAR Dip Not 31/12/2007 31/12/2006 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 311.941.657,75 366.211.357,10 1- Kasa 7.881,84 16.271,94 2- Al nan Çekler 48.197,00 70.002,00

Detaylı

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ

İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ İKİNCİ BÖLÜM EKONOMİYE GÜVEN VE BEKLENTİLER ANKETİ 120 kinci Bölüm - Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi 1. ARAfiTIRMANIN AMACI ve YÖNTEM Ekonomiye Güven ve Beklentiler Anketi, tüketici enflasyonu, iflsizlik

Detaylı

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI

MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI MESLEK MENSUBU KURUMLAfiMA PROJES YOL HAR TASI 33 34 1 Projenin Tan t m ve Proje Kat l mc Baflvurusu SMMMO Yönetim Kurulu nca onaylanan SMMMO Meslek Mensubu Kurumsallaflma Projesi Fizibilitesi Ve Yol Haritas

Detaylı

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI

4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI 4/A (SSK) S GORTALILARININ YAfiLILIK AYLI INA HAK KAZANMA KOfiULLARI Resul KURT* I. G R fi Ülkemizde 4447 say l Kanunla, emeklilikte köklü reformlar yap lm fl, ancak 4447 say l yasan n emeklilikte kademeli

Detaylı

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif

Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif Dr. Yeflim Toduk Akifl Aile flirketleri, kararlar nda daha subjektif flirket birleflmeleri ve sat nalmalar, türkiye deki küçük iflletmelerden, dev flirketlere kadar her birinin gündeminde olmaya devam

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU ÜÇÜNCÜ 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım

Detaylı

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas

Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi. 4. Bas 1 Prof. Dr. Yunus Kishal Kocaeli Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi Ö retim Üyesi Tekdüzen Hesap Sistemi ve Çözümlü Muhasebe Problemleri 4. Bas Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Tebli leri

Detaylı

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I

SOSYAL GÜVENL K REHBER. SSK BAfiKANLI I SOSYAL GÜVENL K REHBER Resul KURT SSK BAfiKANLI I Sigorta Müfettifli Hüseyin FIRAT SMMM SMMMO Baflkan Yard mc s MAYIS 2005 1 Yönetim Merkezi ve Yaz flma Adresi: SMMMO Kurtulufl Caddesi No: 152 Kurtulufl

Detaylı

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.)

PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 1886 PARASAL GÖSTERGELER KRED LER N DA ILIMI* (B N TL.) 28 De iflim %) 28 De iflim %) Toplam 311.774.444 356.845.499 %14 4.641.681 5.168.27 %11 297.867.78 335.17.279 %13 4.44.733 4.774.62 %8 Alacaklar

Detaylı

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK)

2007 Finansal Sonuçlar. Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) 2007 Finansal Sonuçlar Konsolide Olmayan Veriler (BDDK) Halkbank Genel Bak fl > 1938 y l nda kuruldu. > Türkiye'nin ilk KOB bankas > Toplam aktiflerde %7,2 (a) pazar pay ile Türkiye'nin 7. (a) büyük bankas

Detaylı

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası

Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası 2007 NİSAN EKONOMİ Milli Gelir Büyümesinin Perde Arkası Türkiye ekonomisi dünyadaki konjonktürel büyüme eğilimine paralel gelişme evresini 20 çeyrektir aralıksız devam ettiriyor. Ekonominin 2006 da yüzde

Detaylı

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004

1 6/01/2004 tarihli say l Resmi Gazete de yay mlanan ve 01/05/2004 NfiAAT TAAHHÜT filer NDE VE ÖZEL NfiAATLARDA ASGAR fiç L K B LD R M UYGULAMASINDA SON DURUM ( L fi KS ZL K BELGES ) Recep SEL MO LU Yeminli Mali Müflavir 1 6/01/2004 tarihli 25348 say l Resmi Gazete de

Detaylı

1- Ekonominin Genel durumu

1- Ekonominin Genel durumu GARANTİ EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 2014 YILI 12 AYLIK FAALİYET RAPORU 1- Ekonominin Genel durumu 2014 yılı TCMB nin Ocak ayında faizleri belirgin şekilde arttırmasıyla

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

Finansal Hizmetler AKBANK

Finansal Hizmetler AKBANK sabanc holding 2005 faaliyet raporu 36 Finansal Hizmetler AKBANK Akbank, 2005 sonu itibariyle Türkiye nin en kârl özel sektör bankas olmas n n yan s ra, toplam kredilerde Türkiye nin en büyük bankas d

Detaylı

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda

MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda MKB'de fllem Gören Anonim fiirketlerin Kendi Paylar n Sat n Almalar Hakk nda Sermaye Piyasas Kurulu Düzenlemesi Hakk nda BFS - 2011/08 stanbul, 25.08.2011 Sermaye Piyasas Kurulunun afla da yer alan 10.08.2011

Detaylı

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL)

Millî Reasürans Türk Anonim fiirketi Tarihli Ayr nt l Solo Bilanço (YTL) Varl klar Dip Not 31.12.2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 267.895.204,47 1- Kasa 36.245,45 2- Al nan Çekler 56.455,00 3- Bankalar 1 267.898.543,74 4- Verilen Çekler ve Ödeme Emirleri

Detaylı

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle

B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle B anka ve sigorta flirketlerinin yapm fl olduklar ifllemlerin özelli i itibariyle bu ifllemlerin üzerinden al nan dolayl vergiler farkl l k arz etmektedir. 13.07.1956 tarih 6802 say l Gider Vergileri Kanunu

Detaylı

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI

İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI İŞ GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. 2015 YILI OLAĞAN GENEL KURUL BİLGİLENDİRME DOKÜMANI Şirketimizin 2015 hesap dönemine ait Olağan Genel Kurul Toplantısı, aşağıda yazılı gündem maddelerini görüşmek

Detaylı

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol

Y eni 5520 say l Kurumlar Vergisi Kanunumuz ile yeni bir kavram Kontrol mali ÇÖZÜM 115 5520 SAYILI YEN KURUMLAR VERG S KANUNU LE GET R LEN KONTROL ED LEN YABANCI KURUM KAZANCI NE DEMEKT R? Mesut KOYUNCU Maliye Bakanl Eski Hesap Uzman A-Genel Bilgi: Y eni 5520 say l Kurumlar

Detaylı

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina

.. 95. Çeviren: Dr. Almagül sina .. 95 Türkiye ile Kazakistan: Karfl l kl Kazan mlara Dayal Bir flbirli i Bektas Mukhamejanov * Çeviren: Dr. Almagül sina Kazakistan ba ms zl n kazand ndan itibaren, d fl politika stratejisinde çok yönlü

Detaylı

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol

BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol BURSA DAKİ ENBÜYÜK 250 FİRMAYA FİNANSAL ANALİZ AÇISINDAN BAKIŞ (2005) Prof.Dr.İbrahim Lazol 1. Giriş Bu yazıda, Bursa daki (ciro açısından) en büyük 250 firmanın finansal profilini ortaya koymak amacındayız.

Detaylı

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*)

TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) TÜRK YE B L MSEL VE TEKNOLOJ K ARAfiTIRMA KURUMU DESTEK PROGRAMLARI BAfiKANLIKLARI KURULUfi, GÖREV, YETK VE ÇALIfiMA ESASLARINA L fik N YÖNETMEL K (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Yönetmelik, Türkiye Bilimsel

Detaylı

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ

KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ KÜRESEL GELİŞMELER IŞIĞI ALTINDA TÜRKİYE VE KUZEY KIBRIS TÜRK CUMHURİYETİ EKONOMİSİ VE SERMAYE PİYASALARI PANELİ 12 NİSAN 2013-KKTC DR. VAHDETTIN ERTAŞ SERMAYE PIYASASI KURULU BAŞKANI KONUŞMA METNİ Sayın

Detaylı

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi

TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR. Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 1 2. B Ö L Ü M TMS 19 ÇALIfiANLARA SA LANAN FAYDALAR Yrd. Doç. Dr. Volkan DEM R Galatasaray Üniversitesi Muhasebe-Finansman Anabilim Dal Ö retim Üyesi 199 12. Bölüm, TMS-19 Çal flanlara Sa lanan Faydalar

Detaylı

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar

ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi. 1 Ocak- 30 Eylül 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar ING Portföy Yönetimi Anonim Şirketi 1 Ocak- 2009 ara hesap dönemine ait özet finansal tablolar İçindekiler Sayfa Özet bilanço 1 Özet kapsamlı gelir tablosu 2 Özkaynak değişim tablosu 3 Nakit akım tablosu

Detaylı

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 30.09.2012 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1 irketimizin, 2012 y ilk dokuz ayl k faaliyetleri ve bu faaliyetlerimizin sonuçlar ortaklar n bilgilerine sunulmaktad r. Dönem içinde Yönetim Kurulu ve Denetim Kurulunda

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL

SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN. GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL SERMAYE PİYASASI KURULU İKİNCİ BAŞKANI SAYIN DOÇ. DR. TURAN EROL UN GYODER ZİRVESİ nde YAPTIĞI KONUŞMA METNİ 26 NİSAN 2007 İSTANBUL Sözlerime gayrimenkul ve finans sektörlerinin temsilcilerini bir araya

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 16 Mart 2015, Sayı: 11. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 11 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Çağlar Kuzlukluoğlu 1 DenizBank Ekonomi

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

SORU - YANIT YANIT SORU VE

SORU - YANIT YANIT SORU VE SORU - YANIT YANIT SORU VE??? 316 MAL ÇÖZÜM Say : 96-2009 Soru - Yanıt SORU 1 Sabit k ymetlerimizin icradan zarar na sat lmas durumunda sat fl zararlar n gider yazabilirmiyiz? YANIT 1 5520 Say l Kurumlar

Detaylı

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl

G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl 220 ÇEfi TL ADLARLA ÖDENEN C RO PR MLER N N VERG SEL BOYUTLARI Fatih GÜNDÜZ* I-G R fi G ünümüzde bir çok firma sat fllar n artt rmak amac yla çeflitli adlar (Sat fl Primi,Has lat Primi, Y l Sonu skontosu)

Detaylı

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU

TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU TOFA 31.12.2012 ANAL ST SUNUMU UBAT 2013 1 GÜNDEM 2012 Q4 Öne Ç kan Konular 31.12.2012 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model Detayl

Detaylı

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12

ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 ECZACIBAŞI YAPI GEREÇLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. / ECYAP [] 14.06.2014 15:46:12 Ortaklığın Adresi : Büyükdere Cad. Alikaya Sok. No: 5 Levent, Şişli-İstanbul Telefon ve Faks Numarası : Tel : 0212 317 94

Detaylı

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET

M LLÎ REASÜRANS TÜRK ANON M fi RKET VARLIKLAR Dip Not 31/12/2006 31/12/2005 I- Cari Varl klar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varl klar 366.211.357,10 267.895.204,47 1- Kasa 16.271,94 36.245,45 2- Al nan Çekler 70.002,00 56.455,00 3- Bankalar

Detaylı

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye

stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 215 ROMANYA LE BULGAR STAN IN AB YE EKONOM K ENTEGRASYONU Yrd. Doç. Dr. Mesut EREN stanbul Kültür Üniversitesi, Türkiye 1. Girifl Avrupa Birli i nin 5. ve son genifllemesi 2004 y l nda 10 Orta ve Do u

Detaylı

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER:

ORHAN YILMAZ (*) B- 3095 SAYILI YASADA YAPILAN DE fi KL KLER: YASAL TEMERRÜT FA Z ORHAN YILMAZ (*) A- G R fi: Bilindi i üzere, gerek yasal kapital faizi ve gerekse yasal temerrüt faizi yönünden uygulanmas gereken hükümler, 19.12.1984 gün ve 18610 say l Resmi Gazete

Detaylı

RAY S GORTA A ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU

RAY S GORTA A ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU RAY S GORTA A.. 31.03.2010 ARA DÖNEM NE A T FAAL YET RAPORU DÖNEM NDE YAPILAN ANA SÖZLE ME DE KL KLER Dönem içinde ana sözle mede herhangi bir de iklik yap lmam r. ORTAKLIK YAPISI Sermayenin %10 ve daha

Detaylı

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri

Tablo 2.1. Denetim Türleri. 2.1.Denetçilerin Statülerine Göre Denetim Türleri 2 DENET M TÜRLER 2.DENET M TÜRLER Denetim türleri de iflik ölçütler alt nda s n fland r labilmektedir. En yayg n s n fland rma, denetimi kimin yapt na ve denetim sonunda elde edilmek istenen faydaya (denetim

Detaylı

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum.

Öncelikle basın toplantımıza hoş geldiniz diyor, sizleri sevgiyle ve saygıyla selamlıyorum. Gümrük Ve Ticaret Bakanı Sn. Nurettin CANİKLİ nin Kredi Kefalet Kooperatifleri Ortaklarının Borçlarının Yapılandırılması Basın Toplantısı 24 Eylül 2014 Saat:11.00 - ANKARA Kredi Kefalet Kooperatiflerinin

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU

NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU NSAN KAYNAKLARI NSAN KAYNAKLARI 2009 YILI ODA FAAL YET RAPORU 36 nsan Kaynaklar SMMMO Kurumsallaflma çal flmalar çerçevesinde; 2008 y l nda nsan Kaynaklar Birimi oluflturulmufltur. nsan Kaynaklar Biriminin

Detaylı

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir.

dan flman teslim ald evraklar inceledikten sonra nsan Kaynaklar Müdürlü ü/birimine gönderir. TÜB TAK BAfiKANLIK, MERKEZ VE ENST TÜLERDE ÇALIfiIRKEN YÜKSEK L SANS VE DOKTORA Ö REN M YAPANLARA UYGULANACAK ESASLAR (*) Amaç ve Kapsam Madde 1- Bu Esaslar n amac ; Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araflt

Detaylı

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD)

AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) AVİVASA EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. DENGELİ EMEKLİLİK YATIRIM FONU YILLIK RAPOR (AVD) Bu rapor AvivaSA Emeklilik ve Hayat A.Ş. Dengeli Emeklilik Yatırım Fonu nun 01.01.2011-31.12.2011 dönemine ilişkin gelişmelerin,

Detaylı

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i

Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Türkiye Odalar ve Borsalar Birli i Toptan eflya fiyatlar endeksi art fl h z bir önceki y la göre 0,1 puanl k düflüflle % 13,8 e gerilemekle birlikte, y lbafl nda öngörülen % 12 lik hedefin 1,8 puan üstünde

Detaylı

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler

Eylül 2009 Finansal Sonuçları. Konsolide Olmayan Veriler Finansal Sonuçları Konsolide Olmayan Veriler Ülke Çapında Yaygınlık Halkbank 2008 y lsonundan itibaren açt 28 yeni flube ile flube a n geniflletmeye devam etmektedir. Yurtiçi flube say s 650 ye ulaflm

Detaylı

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT

MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT I MADEN HUKUKU İLE İLGİLİ İDARİ YARGI KARARLARI VE MEVZUAT HARUN HAKAN BAŞ Ankara 2009 II Yay n No : 2195 Hukuk Dizisi : 1031 1. Bas Eylül 2009 - STANBUL ISBN 978-605 - 377-113 - 5 Copyright Bu kitab n

Detaylı

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir.

-Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. Bursa nın 25 Büyük Firması Araştırması; -Bursa nın ciroları itibariyle büyük firmalarını belirlemek amacıyla düzenlenen bu çalışma onikinci kez gerçekleştirilmiştir. -Bu çalışma Bursa il genelinde yapılmış,

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI MALİ SEKTÖRLE İLİŞKİLER VE KAMBİYO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ YURTDIŞI DOĞRUDAN YATIRIM RAPORU 2013 Ekim 2014 İÇİNDEKİLER Giriş... 2 Dünya da Uluslararası Doğrudan Yatırım Trendi... 3 Yıllar

Detaylı

YÖNET M KURULU RAPORU

YÖNET M KURULU RAPORU YÖNET M KURULU RAPORU De erli Ortaklar m z, fiirketimizin 37. Ortaklar Genel Kurulu na hofl geldiniz. Hepinizi sayg ve sevgi ile selaml yorum. Yaflad m z geliflmeler ile, ülkemiz 2004 y l nda s k s k dünyan

Detaylı

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU

SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ. 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU SELÇUK EZCA DEPOSU TİCARET VE SANAYİ ANONİM ŞİRKETİ 1 Ocak- 30 Eylül 2014 FAALİYET RAPORU İÇİNDEKİLER FAALİYET RAPORU 01.01.2014-30.09.2014... 1 FAALİYET KONUSU... 1 BAĞLI ORTAKLIK... 1 FİNANSAL RAPORLAMA

Detaylı

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU

PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU PROMOSYON VE EfiANT YON ÜRÜNLER N GEL R VE KURUMLAR VERG S LE KATMA DE ER VERG S KANUNLARI KARfiISINDAK DURUMU Aytaç ACARDA * I G R fi flletmeler belli dönemlerde sat fllar n artt rmak ve iflletmelerini

Detaylı

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ

1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1 OCAK 31 ARALIK 2009 ARASI ODAMIZ FUAR TEŞVİKLERİNİN ANALİZİ 1. GİRİŞ Odamızca, 2009 yılında 63 fuara katılan 435 üyemize 423 bin TL yurtiçi fuar teşviki ödenmiştir. Ödenen teşvik rakamı, 2008 yılına

Detaylı

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR

ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR ANKARA EMEKLİLİK A.Ş GELİR AMAÇLI ULUSLARARASI BORÇLANMA ARAÇLARI EMEKLİLİK YATIRIM FONU 3 AYLIK RAPOR Bu rapor Ankara Emeklilik A.Ş Gelir Amaçlı Uluslararası Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu

Detaylı

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler

Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uygulama Önerileri 59 Uygulama Önerisi 1110-2: ç Denetim Yöneticisi- Hiyerarflik liflkiler Uluslararas ç Denetim Meslekî Uygulama Standartlar ndan Standart 1110 un Yorumu lgili Standart 1110 Kurum çi Ba

Detaylı

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85

EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 EKONOMİ POLİTİKALARI GENEL BAŞKAN YARDIMCILIĞI Şubat 2014, No: 85 i Bu sayıda; 2013 Cari Açık Verileri; 2013 Aralık Sanayi Üretimi; 2014 Ocak İşsizlik Ödemesi; S&P Görünüm Değişikliği kararı değerlendirilmiştir.

Detaylı

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam

G ünümüzün artan rekabet koflullar alt nda iflletmeler, faaliyetlerine devam fit RAKLER N MUHASEBELEfiT R LMES VE RAPORLANMASINDA ÖRNEKLERLE ÖZ KAYNAK YÖNTEM Arfl. Gör. Asl TÜREL stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi Arfl. Gör. Yi it Bora fieny T stanbul Üniversitesi flletme Fakültesi

Detaylı

Sayfa 1 / 5 Ana Sayfa KAP Hakk nda Bildirim Sorgular irketler Yard m lgili Linkler Görü Öneri Tümünü mzal Görüntüle English Format Ba ms z Denetim Görü ü Ba ms z Denetim Kurulu u Denetim Türü Görü Türü

Detaylı

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014

TOFA ANAL ST SUNUMU. 13 May s 2014 TOFA 31.03.2014 ANAL ST SUNUMU 1 13 May s 2014 GÜNDEM 2014 Y Öne Ç kan Konular 31.03.2014 Performans Özeti Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat Performans Sat Adetleri Model

Detaylı

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler

I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler I. EIPA Lüksemburg ile İşbirliği Kapsamında 2010 Yılında Gerçekleştirilen Faaliyetler 1. AB Hukuku ve Tercüman ve Çevirmenler için Metotlar Eğitimi (Ankara, 8-9 Haziran 2010) EIPA tarafından çeşitli kamu

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 30 HAZ RAN 2010 TAR H NDE SONA EREN ALTI AYLIK ARA DÖNEME A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU A. GĠRĠġ BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. 01.01.2015-30.06.2015 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1. BĠZĠM MENKUL DEĞERLER A.ġ. nin Faaliyet Konusu Bizim Menkul Değerler A.Ş. (Şirket), 31.07.1990 tarihinde Murad

Detaylı

Brexit ten Kim Korkar?

Brexit ten Kim Korkar? EDAM Türkiye ve Avrupa Birliği Bilgi Notu Brexit ten Kim Korkar? Haziran 2016 Sinan Ülgen EDAM Başkanı 2 23 Haziranda İngiliz halkı, İngiltere nin AB de kalıp kalmayacağına dair bir halkoyuna katılacak.

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 6 Haziran 2016, Sayı: 23. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 23 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya 1 DenizBank Ekonomi Bülteni

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ

ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ ELEKTRİK PİYASALARI 2015 YILI VERİLERİ PİYASA OPERASYONLARI DİREKTÖRLÜĞÜ 1 GENEL MÜDÜR SUNUŞU; Gündelik hayatın vazgeçilmez unsuru haline gelen enerji, bireylerin yaşamında ve ülkelerin sosyo-ekonomik

Detaylı

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU

ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU v ADABANK A.. HAZ RAN -2013 ARA DÖNEM FAAL YET RAPORU 1. leti im Bilgileri Bankan n Yönetim Merkezinin Adresi : Büyükdere Caddesi Rumelihan No:40 Mecidiyeköy- stanbul Bankan n Telefon ve Faks Numaralar

Detaylı

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z

MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z MALAT SANAY N N TEMEL GÖSTERGELER AÇISINDAN YAPISAL ANAL Z Nisan 2010 ISBN 978-9944-60-631-8 1. Bask, 1000 Adet Nisan 2010 stanbul stanbul Sanayi Odas Yay nlar No: 2010/5 Araflt rma fiubesi Meflrutiyet

Detaylı

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU

ALTINYILDIZ MENSUCAT VE KONFEKS YON FABR KALARI A.. 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU . 31 MART 2010 TAR H NDE SONA EREN ARA HESAP DÖNEM NE A T YÖNET M KURULU FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 1.Yönetim Kurulu 2. Denetim Kurulu 3. Sektörel Geli meler 4. Sat lar 5. Yat r mlar 6. Temel Rasyolar

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38

ÜLKER BİSKÜVİ SANAYİ A.Ş. / ULKER [] 08.11.2013 11:48:38 / ULKER [] 08..203 :48:38 Özel Durum Açıklaması (Genel) 08..203 :47:25 Ortaklığın Adresi Kısıklı Mah. Ferah Cad. No: Büyük : Çamlıca Üsküdar İstanbul Telefon ve Faks No. : (022) 567 68 00 / (022) 30 28

Detaylı

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012

Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda. BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev Ürünlerin Vergilendirilmesiyle lgili Olarak Yay nlanan Tebli ler Hakk nda BFS - 2012/03 stanbul, 30.01.2012 Türev ürünlerin vergilendirilmelerine iliflkin aç klamalar n yap ld Maliye Bakanl Genel

Detaylı

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu

30 > 35. nsan Kaynaklar. > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu 30 > 35 nsan Kaynaklar > nsan Kaynaklar Yönetimi > Personel E itimleri > Personel Otomasyonu > nsan Kaynaklar Personele Göre fl De il, fle Göre Personel. stanbul Büyükflehir Belediyesi, Personele Göre

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha

BYazan: SEMA ERDO AN. ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi. Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha Baflkent Üniversitesi nden Bir lk Daha ABD ve Avrupa Standartlar nda Fact-Jacie Akreditasyon Belgesi Baflkent Üniversitesi T p Fakültesi Adana Eriflkin Kemik li i Nakil ve Hücresel Tedavi Merkezi, Türkiye

Detaylı

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de

T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de KURUMLARDAN ELDE ED LEN KAR PAYLARININ VERG LEND R LMES VE BEYANI Necati PERÇ N Gelirler Baflkontrolörü I.- G R fi T ürk Gelir Vergisi Sisteminde, menkul sermaye iratlar n n ve özellikle de flirketlerce

Detaylı

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU

ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 3 AYLIK USAŞ ARA DÖNEM FAALİYET RAPORU 01.01.2016-31.03.2016 Dönemi I. Kurumsal Bilgiler Yönetim Kurulumuz Usaş Yatırımlar Holding A.Ş. nin 09.04.2015 tarihinde yapılan 2014 yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı

Detaylı

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi

Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi K lavuz Notlar Uluslararas De erleme K lavuz Notu, No.11 De erlemelerin Gözden Geçirilmesi 1.0 Girifl 1.1 Bir de erlemenin gözden geçirilmesi, tarafs z bir hüküm ile bir De erleme Uzman n n çal flmas n

Detaylı

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR

OYAK EMEKLİLİK A.Ş. GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU 30 HAZİRAN 2006 TARİHİ İTİBARİYLE MALİ TABLOLAR GRUPLARA YÖNELİK ESNEK EMEKLİLİK YATIRIM FONU MALİ TABLOLAR 1 OCAK 2006 30 HAZİRAN 2006 DÖNEMİNE AİT BAĞIMSIZ SINIRLI DENETİM RAPORU 1. Oyak Emeklilik A.Ş. Gruplara Yönelik Esnek Emeklilik Yatırım Fonu'nun

Detaylı

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na:

ERNST & YOUNG BA IMSIZ DENET M RAPORU. Tofafl Türk Otomobil Fabrikas Anonim fiirketi Yönetim Kurulu'na: ERNST & YOUNG Güney S.M.M.M. A.fi. Büyükdere Cad. Beytem Plaza No: 22 Kat: 910, 34381 fiiflli stanbul Turkey Tel: (0212) 315 30 00 Faks: (0212) 230 82 91 www.ey.com BA IMSIZ DENET M RAPORU Tofafl Türk

Detaylı

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14

2010 2011 2012 2013 1Ç13 2Ç13 3Ç13 4Ç13 1Ç14 2Ç14 Bilici Yatırım Şirket Notu 4 Kasım 2014 Ana faaliyet konusu tekstil olan Bilici Yatırım ın (BLCYT), aynı zamanda Adana nın merkezinde 203 yatak kapasiteli otel yatırımı ve fabrika alanı içerisinde 8 adet

Detaylı

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE

TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Prof. Haberal dan Yeni Bir Uluslararas At l m: TÜRK DÜNYASI TRANSPLANTASYON DERNE Dünyan n dört bir yan ndan yüzlerce biliminsan Prof. Dr. Mehmet Haberal taraf ndan kurulan Türk Dünyas Transplantasyon

Detaylı

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan.

EVOK Güvenlik in hedefi daima bu kalite ve standartlarda hizmet sunmakt r. Hasan ERDEM R. Mustafa AL KOÇ. Yönetim Kurulu Baflkan. EVOK Güvenlik, ülkemizde büyük ihtiyaç duyulan güvenlik hizmetlerine kalite getirmek amac yla Mustafa Alikoç yönetiminde profesyonel bir ekip taraf ndan kurulmufltur. Güvenlik sektöründeki 10 y ll k bilgi,

Detaylı

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü

Mehmet TOMBAKO LU* * Hacettepe Üniversitesi, Nükleer Enerji Mühendisli i Bölümü Nükleer Santrallerde Enerji Üretimi ve Personel E itimi Mehmet TOMBAKO LU* Girifl Sürdürülebilir kalk nman n temel bileflenlerinden en önemlisinin enerji oldu unu söylemek abart l olmaz kan s nday m. Küreselleflen

Detaylı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı

Ekonomi Bülteni. 23 Mayıs 2016, Sayı: 21. Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomi Bülteni, Sayı: 21 Yurt Dışı Gelişmeler Yurt İçi Gelişmeler Finansal Göstergeler Haftalık Veri Akışı Ekonomik Araştırma ve Strateji Dr. Saruhan Özel Ezgi Gülbaş Orhan Kaya İnci Şengül 1 DenizBank

Detaylı

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği

SİRKÜLER 2009 / 32. 1- İşsizlik Ödeneği Almakta Olan İşsizleri İşe Alan İşverenlere Yönelik Sigorta Primi Desteği KONU SİRKÜLER 2009 / 32 Sigorta Primi Desteklerine Yönelik Yeni Düzenlemeler (5921 Sayılı Kanun) Genel Olarak İşsizlikle mücadeleye yönelik bir yasal düzenleme olarak nitelendirilebilecek olan 5921 Sayılı

Detaylı