FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FAAL YET RAPORU ANNUAL REPORT"

Transkript

1 08 RAPORU ANNUAL REPORT 08FAAL YET

2 çindekiler Sunufl 03 F NANSAL GÖSTERGELER 04 TAR HSEL GEL fi M 05 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 06 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 07 YÖNET M KURULU BAfiKANI NIN MESAJI 09 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI YILI FAAL YETLER VE TEKN K SONUÇLAR 13 YANGIN S GORTALARI 14 NAKL YAT S GORTALARI 15 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK S GORTALARI 16 KAZA S GORTALARI 17 HUKUKSAL KORUMA S GORTALARI 18 MÜHEND SL K S GORTALARI 19 TARIM S GORTALARI 20 FERD KAZA S GORTALARI 21 SA LIK S GORTALARI 01 Yönetim Bilgileri ve Kurumsal Yönetim lkeleri Uygulamalar YILI ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi. YÖNET M KURULU 25 DENETÇ LER VE ÜST YÖNET M YILI ÇALIfiANLARINA A T ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU 29 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM 30 ORGAN ZASYON fiemasi Finansal Bilgiler ve Risk Yönetimine liflkin De erlendirmeler 32 NSAN KAYNAKLARI UYGULAMALARI 34 fi RKET N DAH L OLDU U R SK GRUBU NA L fik N B LG LER 35 DENETÇ RAPORU 36 Ç DENET M FAAL YETLER NE L fik N B LG LER 37 MAL BÜNYEYE L fik N B LG LER 40 ÖZET F NANSAL B LG LER 42 YILLIK FAAL YET RAPORU UYGUNLUK GÖRÜfiÜ 45 BA IMSIZ DENET M RAPORU ARALIK 2008 TAR H TABAR YLE HAZIRLANAN YIL SONU KONSOL DE OLMAYAN F NANSAL RAPORU ARALIK 2008 / B LANÇO ARALIK 2008 / GEL R TABLOSU ARALIK 2008 / NAK T AKIfi TABLOSU ARALIK 2008 / KAR DA ITIM TABLOSU ARALIK 2008 / ÖZKAYNAK DE fi M TABLOSU ARALIK 2008 / F NANSAL TABLOLARA L fik N D PNOTLAR 116 ANNUAL REPORT

3

4 F NANSAL GÖSTERGELER (B N YTL) DE fi M (%) Toplam Brüt Prim Üretimi Toplam Teknik Kar Toplam Aktifler Ödenmifl Sermaye Öz Kaynaklar Vergi Öncesi Kar Net Kar Toplam Aktifler (B N YTL) Özkaynaklar (B N YTL) Net Kâr (B N YTL)

5 TAR HSEL GEL fi M Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen yasan n de iflmesi sonucunda Türk (Avrupa Holding) ve sviçreli (Swiss Re) ortaklar taraf ndan sviçre Sigorta A.fi. olarak yeniden kurulmufltur. Bu ortakl k 2006 y l na kadar sürdürülmüfltür. Hayat ve sa l k branfl 1995 y l nda, yine sigortac l k mevzuat ndaki geliflmelere paralel olarak, hayat ve sa l k sigortalar nda hizmet vermek üzere kurulan sviçre Hayat Sigorta A.fi.'ye devredilmifltir. fiirket 2008 y l n n ortalar na kadar sa l k ve hayat sigortalar nda faaliyetini sürdürmüfl, Temmuz 2008'den itibaren sa l k sigorta poliçeleri ERGO SV ÇRE Sigorta taraf ndan yenilenmeye bafllanm flt r. Dünyan n ikinci büyük reasürans flirketi olan Alman Münich Re'nin ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO International AG, temmuz 2006'da Avrupa Holding ile ortakl k anlaflmas imzalam flt r. Bu anlaflma ile, grubun sigorta flirketlerinde sahip oldu u hisselerin %75'i ERGO International AG'ye devredilmifl ve yeni oluflum ERGO SV ÇRE ad n alm flt r y l n n Kas m ay nda Avrupa Holding'e ait olan %25'lik hisse de ERGO Grubuna devretmifltir. Böylelikle ERGO Grubu art k ERGO SV ÇRE Sigorta'n n tek bafl na sahibi olmufltur y l nda 17 milyar avro prim istihsali ile Avrupa'n n en büyük sigorta gruplar ndan birisi olan ERGO, a rl k Avrupa ve Asya pazarlar nda olmak üzere 30'dan fazla ülkede faaliyet göstermektedir. Avrupa'da sa l k ve hukuksal koruma sigortas alanlar nda birincili i elinde bulunduran ERGO, özellikle kendi yerel pazar olan Almanya'da birçok sigorta kolunda lider konumda bulunmaktad r. Sundu u hizmet kalitesini, deneyimini ve sa lad güvenceyi tercih eden uluslararas 40 milyon müflteriye hizmet veren ERGO, Almanya'da D.A.S., DKV Deutsche Krankenversicherung, HamburgMannheimer, KarstadtQuelle Insurance ve Victoria gibi grubun güçlü markalar n n güvencesinde bulunan 20 milyon müflteriye hitap etmektedir. ERGO, ifl dünyas n n gerçekten de bütün ifl kollar nda ilk akla gelen sigortac l k flirketidir. ERGO, öncelikle hayat ve sa l k sigortac l nda, ama ayn zamanda uzun vadede h zl büyüme potansiyeli gösteren pazarlarda ve gayrimenkul ile kaza sigortac l nda önceli i olan bir sigortac l k flirketidir. ERGO Avrupa'daki özel sa l k sigortac l nda ve hukuki harcamalar sigortac l nda ileri gelen ilk isimdir. Ayn zamanda ERGO dinamik bir pazar olan flirket emeklili i planlamas n n da ileri gelen bir temsilcisidir. Bu nedenle de bireysel müflterilerine daha kapsaml hizmet vermeyi ilke edinmekle birlikte orta ölçekli ticari kurulufllar n sigortac l k ihtiyac na ayn hassasiyetle e ilmektedir. ERGO'nun 2008'de uluslararas aflan tam kadrolu ve aflan sat fl temsilcisi olarak görev yapan çal flan bulunmaktad r. ERGO'nun %94,7'lik ço unluk hisseleri dünyan n en büyük reasürans flirketlerinden Münchener Rückversicherungs Gesellschaft AG'ye (Münich Re) aittir.

6 ANA SÖZLEfiME DE fi KL fiirket hesap dönemi içerisinde, 30 Aral k 2008 günü yap lan Ola anüstü Genel Kurul'da al nan karar do rultusunda, Sermaye Artt r m na gitmifl ve fiirket Ana Sözleflmesi fiirket'in Sermayesi maddesi afla daki gibi de ifltirilmifltir. Eski Metin MADDE 6 fi RKET' N SERMAYES fiirket'in sermayesi YTL (Altm flbeflmilyon Yeni Türk Liras )'d r. Bu sermayenin tamam nama yaz l olup, beheri 1. YTL (Bir Yeni Türk Liras ) itibari de ere sahip adet A Grubu Hisse ve B Grubu Hisse ile temsil edilmektedir. Önceki sermayeyi teflkil eden YTL, tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan YTL'lik k sm n n %75 'ine tekabül eden YTL'lik k sm ortaklardan Ergo International AG taraf ndan; %25 'ine tekabül eden YTL' lik k sm Avrupa holding Anonim fiirketi taraf ndan her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmifltir. Artt r lan 1 / 4 'ü tescil tarihinde nakden ve peflinen ödenecektir. Geri kalan 3 / 4 'ü ise Yönetim Kurulu 'nun alaca kararlar dairesinde en geç 1 (bir) y l içinde ödenecektir. 05 Tüm hisseler nama yaz l olacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rabilir. Yeni Metin MADDE 6 fi RKET' N SERMAYES fiirket'in sermayesi YTL (Yüzbirmilyondokuzyüzbin Yeni Türk Liras )'d r. Bu sermaye her biri 1. YTL (Bir Yeni Türk Liras ) itibari de erde adet nama yaz l hisseye ayr lm flt r. Önceki sermayeyi teflkil eden (Altm flbeflmilyon Yeni Türk Liras ) YTL'nin tamam fiirket'in ortaklar taraf ndan tamamen ve nakden ödenmifltir. Di er hissedarlar n sermaye artt r m na iliflkin rüçhan haklar ndan feragat etmeleri suretiyle, bu defa artt r lan (Otuzalt milyondokuzyüzbin Yeni Türk Liras ) YTL fiirket'in hissedar Ergo Grubu Holding A.fi. taraf ndan her türlü muvazaadan ari olarak nakden ve tamamen taahhüt edilmifltir ve tamam tescil tarihinden itibaren en geç 3 (üç) ay içerisinde ödenecektir. Tüm hisseler nama yaz l olacakt r. Yönetim Kurulu hisse senetlerini birden fazla hisseyi içerecek flekilde bast rabilir.

7 fi RKET' N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 31 Aral k 2008 tarihi itibar yla, fiirket' in kay tl sermayesi YTL olup fiirket'in sermayesi, ihraç edilmifl ve her biri 1 YTL nominal de erde adet nama yaz l hisseden meydana gelmifltir. 31 Aral k 2008 tarihi itibar yla ödenmifl sermaye tutar YTL. olup, tamam ortaklar taraf ndan nakden ödenmifltir. fiirket' in sermayesinde do rudan veya dolayl hakimiyeti söz konusu olan sermaye grubu Alman Munich Re Grubu'nun ço unluk hissesine sahip oldu u ERGO Grubu'dur. fiirket' in 31 Aral k 2008 ve 31 Aral k 2007 tarihleri itibar yla ödenmifl sermayesinin da l m afla daki gibidir. 31 Aral k 2007 Pay Tutar (YTL) Pay Oran (%) 06 ERGO International AG AVRUPA Holding A.fi Okan BALCI Murat BALCI Mert BALCI Di er Toplam Nominal Sermaye Aral k 2008 Pay Tutar (YTL) Pay Oran (%) ERGO Grubu Holding A.fi ERGO International AG Klaus Wilhelm ALLERDISSEN Andreas Mathias KLE NER Thomas Herbert SCHOLKOPF Toplam Nominal Sermaye fiirket'in, YTL olan ödenmifl sermayesi 30 Aral k 2008 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla YTL nakit olarak art r larak YTL'ye ç kar lm fl, art r lan YTL ortaklar taraf ndan günü nakden ödenmifl, artt r lan tutar n tescil ifllemleri 08 Ocak 2009 tarihinde tamamlanm flt r. fiirket'in Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Klaus Wilhelm ALLERDISSEN YTL ödenmifl sermayenin 1. YTL'sine sahiptir.

8 Otto Klaus FLEMMING YÖNET M KURULU BAfiKANI 07 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI De erli Ortaklar m z, 2008, tüm dünya ülkeleri için hat ralardan kolay kolay silinmeyecek, etkisi hala devam eden ve bir süre daha devam edecek bir y l oldu. Küresel ekonominin son 60 y l içinde karfl karfl ya kald en büyük buhran hep beraber yaflad k ve yaflamaya devam ediyoruz. ABD'de gayrimenkul krizi olarak bafllayan problem, h zla finans ve sigorta sektörünü etkiledi, ard ndan Avrupa'ya s çrayan kriz, büyüyerek devam etti ve tabi ki sonunda, geliflmekte olan ülkelere de büyük darbeler vurmaya bafllad. Daha dün, büyüklükleri ve ihtiflamlar karfl s nda hayranl k duydu umuz dünya devleri, yaflanan kriz nedeniyle ekonomik s k nt ya düflerek hükümetlerinden büyük maddi destek almak zorunda kalm fl, bir nevi k smi kamulaflt r lm fllard r. Bunun do al yans mas olarak 2008 y l nda dünya ekonomik büyümesinde daralma h z artm fl ve 2009 y l beklentilerini negatif büyümeye, yani ekonomik küçülmeye çevirmifltir. Baz ülkelerde 2009 y l nda deflasyon görülece i dahi beklenmektedir. Türkiye'de de küresel kriz, reel sektörden bafllayarak etkisini göstermeye bafllam flt r. 2008'de y l n son çeyre inde ekonomimiz, %6,2 küçülmüfl ve y ll k toplamda ancak %1,1'lik bir büyüme gerçeklefltirilebilmifltir Dünya piyasalar ndaki küçülme ihracat m z, dolay s ile üretimimizi yo un flekilde etkilemifl, piyasalardaki risk korkusu ile al nan ek önlemler, iç talebi neredeyse durgunluk seviyesine do ru tafl m flt r. Daha dün 2009 y l büyüme hedefi olarak %4 beklentisi varken, bugün 2009 y l nda %3,6'l k küçülme beklentisi aç klanm fl, 2010 ve 2011 büyüme hedefleri ise s ras yla %3,3 ve %4,5 olarak belirlenmifltir. Küresel kriz nedeniyle h zla de er kazanan dolar n da etkisi ile Türkiye'nin 2007 y l ndaki milli gelir seviyesini 2014 y l nda dahi yakalayabilmesi oldukça güç görülmektedir. flsizlik oran geçen seneye göre 5.5 puan artarak %16,1 olarak gerçekleflmifl, bütçe aç geçen y la

9 08 göre %24,5 artm fl, faiz d fl fazla %4 azalm flt r. D fl ticaret dengesi %13,3 artarak 52,9 milyar USD aç k vermifltir. Ekonomik buhran n beraberinde getirdi i tüm negatifliklere ra men, dünyay ve Türkiye'yi de etkileyecek pozitif yans malar n olaca n düflünüyorum. Bu kriz, bize reel büyümenin önemini, do ru risk planlamas n n gereklili ini, etkin masraf ve hasar yönetiminin önemini bir kez daha gösterdi ve sonuç olarak, güçlü ve gelece i gören ve buna göre hesap yapan flirketlerin ayakta kalaca n zihinlerimize yerlefltirdi. Sigortac l k sektörünün de üzerine düflen pay ald 2008 y l nda sektörümüzü de yak ndan ilgilendiren Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Kanunu'nun birçok maddesi yürürlü e girdi. Bireysel Emeklili in de dahil oldu u pazar, 2001 y l ndan itibaren ilk defa reel olarak küçüldü. 12,9 milyar TL üretimin gerçeklefltirildi i 2007 y l na karfl l k, 2008'de 13,3 milyar TL üretim gerçeklefltirilebildi. Bu ortalama tüketici fiyat art fl oran olan %9,2'lik rakam karfl s nda %5,6'l k bir reel küçülmenin ifadesidir. Hayat ve BES d fl sektör üretimine bakt m zda, %2,7'lik reel küçülme ile 10,2 milyar TL üretim gerçeklefltirilmifltir. Hayat ve BES alan nda ise geçen seneki sektör üretim rakamlar bile maalesef yakalanamam flt r. Grubumuz, elementer sigortac l k alan nda sa l k branfl da dahil olarak 5.'lik yerini koruyarak, pazar pay n çok küçük bir miktar da olsa art rmay baflarm fl ve %7,05 seviyesine yükseltmifltir. BES ve Hayat branfllar n n da dahil oldu u tüm sektör üretiminde ise pazar pay m z %5,4'den %5,56 seviyelerine tafl m flt r. Sigortac l k ve BES sektörünün tüm zorluklar na ilave olarak yaflanan ekonomik krize ra men, flirketimiz yat r mlar na devam etmifl, acente örgütünün büyümesine deste ini sürdürmüfl, da t m kanallar n çeflitlendirmeyi baflarm flt r. Grubumuzda kurumsal yönetimin yayg nlaflt r lmas, ortak hizmetlerin tek bir paydada toparlanabilmesi için Holding'in kurulufl ifllemleri tamamlanm flt r. Grubumuz, baflar lar n devam ettirmek için vizyonel ve stratejik çal flma tarz n daha da güçlendirmifl ve uzun vadeli temel yol haritas n da bugünden belirlemifltir. Vizyonumuz Müflteri ihtiyaçlar na en uygun sigorta ürünleri sunan en iyi flirket olmak ve Acentelerin ve çal flanlar n gurur duydu u ve müflteri memnuniyetinde piyasa lideri konumundaki flirket olmak t r. Bu vizyonumuz ile baflar hikayeleri yazmaya devam eden bir grup olaca m za inanc m sizlerle paylafl yor, baflar ya katk s olan ve olacak olan herkese teflekkürlerimi sunuyorum. Sayg lar mla, Otto Klaus FLEMMING

10 Dr. Thomas Ralf BARON GENEL MÜDÜR GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 2008 faaliyet dönemi, Amerika Birleflik Devletleri'ndeki mortgage piyasalar ndan bafllayan ve tüm dünyay etkisi alt na alan finansal krizin, y l n ikinci yar s ndan itibaren Türkiye Sigorta Sektörü taraf ndan da hissedilmeye baflland bir y l olmufltur. Araç sat fllar nda ciddi daralmalar yaflanmaya bafllanm fl, reel faiz oranlar art fl trendine girmifl ve Türk Liras, Euro ve Amerikan Dolar karfl s nda de er kayb yaflamaya bafllam flt r. Tüm bunlar yat r mlar n, üretim ile ticaret hacminin ve giderek hayat d fl sigortac l kta prim istihsalinin daralaca na iliflkin gelen ilk sinyaller olmufltur. Y l n ilk yar s nda finansal krizin ilk sinyalleri al nmaya bafllanm fl olsa da, 2007 y l n n pozitif etkilerinin k smen devam etti i bir dönem yaflanm flt r. Sigorta piyasas, oran azalarak büyümeye devam etmifl, yeni araç sat fllar 2007 dönemi ölçe inde olmasa da varl n sürdürmüfltür. Bu çerçevede flirketimiz 2008 y l nda, bir önceki döneme göre, hem cirosunu hem de kar n art rmay baflarm fl ve pazar pay dahil karl l n art rd bir faaliyet dönemi geçirmifltir. Toplam prim üretimindeki art fl %10 ve teknik kardaki art fl %63 olarak gerçekleflmifltir. Ne var ki, y l n ikinci yar s nda sigorta sektörünün amiral gemisi niteli inde olan araç sigortalar nda ve özellikle kasko branfl nda prim büyümesi, araç sat fllar ndaki düflüfl, yeni araç sat fllar n n neredeyse durma noktas na gelmesi nedeniyle yerini, ciddi bir daralmaya b rakm flt r. Bu durumun etkileri, trend olarak, flirketimizin verilerinde de gözlenmeye bafllanm fl, ancak, yine de pazar ile karfl laflt r ld nda flirketimiz, bu süreçte rakiplerinin ortalamas ndan daha baflar l bir performans göstermifltir y l, hemen her branflta pazar n üzerinde büyümelerin sa land ve toplamda pazar pay m z art rd m z baflar l bir dönem olarak geçmifltir. Yang n sigortalar nda %11, Karayollar Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk sigortalar nda %14, Kaza sigortalar nda % 2, Hukuksal Koruma branfl nda %11, Mühendislik branfl nda %11 büyüme sa lanm flt r. Kasko sigortalar nda krizin etkilerine karfl pazarda gözlemlenen ilk tepki, fiyatlar n düflmesi fleklinde olmufl, sigorta flirketleri pazarda pozisyon almak ad na fiyatlar düflürmeye, önceki dönemde bir miktar da olsa elde edilen teknik karlar rekabette avantaj sa lamak ad na fiyat rekabeti için harcamaya bafllam fllard r y l ndaki önemli gündem maddelerinden biri de Trafik Sigortalar nda fiyat tarifelerinin serbest b rak lmas d r. Bu alanda ilk etki olarak fiyat seviyeleri düflmüfl ve özellikle metropol flehirlerde artan fiyat rekabeti göze çarpm flt r. Ancak bu branflta geçmiflten 09

11 10 gelen önemli bir zarar söz konusudur. Dolay s yla düflük fiyat politikas n n geçici olaca düflünülebilir y l Yang n Sigortalar için yaflanan hasarlar aç s ndan iyi bir y l olarak nitelendirilebilir. Kayda de er bir tabii afet meydana gelmemifl, bu branflta sektör ortalamas n n üzerinde yakalanan büyüme ile pazar pay m z % 5.65'ten %5.84'e yükselmifltir. Ne var ki, y l n özellikle ikinci yar s nda krizin de etkileriyle fiyat rekabeti yo unlaflm fl ve ortalama fiyatlarda ciddi bir düflüfl gözlenmifltir. Mühendislik sigortalar nda, yurtd fl ndaki genifl imkanlar m z da kullan larak ciddi bir prim art fl sa lanm fl, pazar pay m z %4,18'den % 5,25'e yükselmifltir. Nakliyat sigortalar, hem ihracat hem ithalattaki ani azalman n da etkisiyle, krizden belki de en fazla etkilenen branfl olmufl, bu branfltaki üretimimiz, 2007 y l na k yasla çok küçük bir azalma gösterse de, sektörde 4. s radaki yerimiz muhafaza edilmifltir. Sa l k branfl, Hayat fiirketi'nin Emeklilik fiirketi'ne dönüfltürülmesi çal flmalar çerçevesinde 1 Temmuz 2008 itibariyle fiirketimize aktar lm flt r. Geçifl sürecinde Hazine Müsteflarl 'na verilen plan çerçevesinde acentelerin ortaklaflt r lmas, çal flanlar n yeni yap ya aktar m ve süresi biten poliçelerin ERGO SV ÇRE Sigorta'dan yenilenmesi ve sigortal lar n bilgilendirilmesi yap lm flt r. Bu aktar m, Haziran 2009'da tamamlanacakt r y l nda Genel Sa l k Sigortas yasas ile ilgili uygulamalar devreye girdi inden ve çok s k de ifliklikler yafland ndan, özel Sa l k Sigortas alan nda ciddi bir geliflme yaflanmam flt r. Y l içinde sektörümüzü etkileyen en önemli düzenleme, Sosyal Güvenlik Kurumu ile anlaflma yapan kurumlara %30'luk fark alma üst s n r getirilmesi ve anlaflmaya uymayan kurumlar n sistemin d fl nda kalmas olmufltur. Bu tür uygulama de ifliklikleri ve belirsizlikler, Özel Sa l k Sigortas fiirketleri'nin yeni aç l mlar yapmas n n önünü kapatm flt r. Sigorta sektöründe yaflanan bu geliflmelerin yan s ra fiirketimizin özelinde 2008 faaliyet döneminde, sermaye da l m nda ve yönetimde de ifliklikler yaflanm flt r y l nda flirketin %75'ine sahip olan ERGO Grubu, kalan %25'lik pay da 2008 y l nda sat n alarak flirketin yönetim haklar na da tamamen sahip olmufltur. Bu de ifliklik sonras nda fiirket'in, YTL olan ödenmifl sermayesi, 30 Aral k 2008 tarihinde yap lan Ola anüstü Genel Kurul Toplant s 'nda al nan kararla, YTL nakit olarak art r larak YTL'ye ç kar lm flt r. fiirketimiz öz kaynaklar 2007 y l nda 154,6 Milyonio TL iken, 2008 y l nda 208,8 Milyono TL'ye yükselmifltir. Böylelikle ERGO grubuna ve grup standartlar na entegrasyon, önemli bir flirket içi gündem haline gelmifltir. fiirketimiz sigortac l k konusunda bir dünya devi olan, uluslararas bir grubun Türkiye pazar ndaki temsilcisi olarak, ürün, uygulama ve hizmet standartlar anlam nda entegrasyon çal flmalar n bafllatm flt r. Bu çerçevede ilk etapta organizasyonel de ifliklikler gerçeklefltirilmifl ve yeni baz görevlendirmeler yap lm flt r. Holding ve fiirket cra Kurulu yap land r larak iflletilmeye bafllanm fl, bununla birlikte Oto ve Oto D fl Teknik Genel Müdür Yard mc l klar kurulmufltur. Böylelikle flirket içinde kar merkezli bir organizasyonel yap devreye sokulmufltur. fiirket stratejilerinin Üst yönetim ile paylafl ld toplant, y l n son döneminde yap lm fl ve flirketin yeni dönem vizyonu, misyonu ve stratejileri yöneticilere aktar lm flt r. Bu içerikte bir çal flma, flirketimizde ilk kez bu y l yap lm fl ve bir anlamda yeni döneme geçifl için start verilmifltir y l, krizin etkilerini yönetmemiz gereken zorlu bir süreci de beraberinde getirmektedir. Serbest hale gelen trafik tarifesi, daralan kasko pazar, azalan, hatta durma noktas na gelen yat r mlar ve düflen fiyatlar 2009 y l gündemini oluflturacak, krizi do ru yöneten flirketler bu süreçten güçlenerek ç kacaklard r. Sayg lar mla, Dr. Thomas Ralf BARON

12 2008 YILI FAAL YETLER VE TEKN K SONUÇLAR ERGO SV ÇRE Sigorta, 2008 y l 12. ay sonu itibar yla, bin YTL brüt prim üretimiyle sektöründe dördüncü s rada yer almakta olup, halen 13 Bölge Müdürlü ü, toplam 493 (36 pazarlama eleman ) personeli ile gerçek zamanl online çal flan acentesi ve anlaflmal oto servisi ile geliflerek büyümesini sürdürmektedir. Toplam prim portföyü içinde en yüksek pay kaza branfl na aittir. Kaza branfl n n ard ndan Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk ve Yang n sigortalar gelmektedir. Prim Üretiminde en yüksek art fl n %29 Mühendislik ve %28 Ferdi Kaza branfllar nda gerçekleflti i görülmektedir. Y llar tibariyle Teknik Rasyolar (B N YTL) PR M ÜRET M HASAR PR M ORANI %66 %71 %69 %64 %67 TEKN K KAR Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

13 Prim Üretimindeki Geliflme ve Portföy Paylar BRANfiLAR (B N YTL) ARTIfi ORANI PORTFÖY PAYI (%) (%) YANGIN ,6 NAKL YAT ,1 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK ,2 KAZA ,5 HUKUKSAL KORUMA ,3 MUHEND SL K ,0 TARIM ,7 FERD KAZA ,3 SA LIK ,2 TOPLAM SA LIK 2.2% NAKL YAT 5.1% KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK 34.2% KAZA 34.5% MÜHEND SL K 4% HUKUKSAL KORUMA 0.3% YANGIN 15.6% TARIM F.KAZA 0.7 % 3.3% YANGIN KARAYOLLARI MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK SA LIK MÜHEND SL K HUKUKSAL KORUMA NAKL YAT KAZA FERD KAZA TARIM

14 YANGIN S GORTALARI fiirketimizin Yang n Branfl Prim üretimi %11 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. Bu üretimin Bin YTL'lik k sm Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda gerçeklefltirilmifltir y l nda %44 olan Hasar Prim oran 2008 y l nda %38 olarak gerçekleflmifltir. Yang n Branfl nda teknik kar ise 2007 y l nda 3,003 Bin YTL iken 2008 y l nda daha da iyileflerek Bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda yang n sigortas branfl nda elde edilen toplam prim 2008 y l nda Bin YTL. olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl göstererek Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda ise sigorta sektörünün toplam prim üretimi Bin YTL. flirketimizin üretimi ise %8,8 oran nda art flla Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Önceki y llarda sigorta fiyatlar üzerinde yaflanm fl olan rekabet, 2008 y l nda da fiyat odakl olarak artan bir flekilde devam etmifltir. Zorunlu Deprem Sigortas (DASK) branfl nda 2008 y l nda bina metrekare bedellerinde yap lan art fl prim üretimine olumlu bir katk yapm flt r y l nda yang n branfl nda katastrofik olarak nitelendirilebilecek hasar meydana gelmemifl olup, muhtelif bölgeler ve flehirlerimizde oluflan sel hasarlar da kayda de er boyutlara ulaflmam flt r. 13 Bireysel ve ticari paket poliçeler ile ilgili olarak düzenlenen ödüllü kampanyalar ile üretim art fl desteklenmeye çal fl lm flt r. Ayr ca yang n branfl nda 2008 y l içerisinde konutlara yönelik paket sigorta ürünümüzün teminatlar na ilaveler yap larak içeri i daha da zenginlefltirilmifl, ve bu konuda sektörün en genifl teminatl ürünü olmaya devam etmifltir. fiirketimiz, Yang n sigortalar nda 2008 y l nda %11 oran nda bir prim art fl ile pazar pay n %5.84'e, Zorunlu Deprem Sigortalar 'nda (DASK) ise % 5.57'ye ulaflt rm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %44 %38 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

15 NAKL YAT S GORTALARI fiirketimizin Nakliyat Branfl Prim üretimi 2008 y l nda Bin YTL olarak gerçekleflmifltir Y l nda %40 olan HasarPrim oran 2008 y l nda %64 olmufltur. Nakliyat Branfl nda teknik kar ise Bin YTL ile sonuçlanm flt r. fiirketimiz 2008 y l nda nakliyat branfl nda prim üretimi aç s ndan sektörün 4. büyük flirketi olmufltur y l nda nakliyat branfl pazar pay m z %8,69'dur. Bu dönemde yaflanan iki adet büyük hasar neticeleri etkilemifl, büyük hasar etkisi ç kart ld nda karl l m z bir önceki y l seviyelerinde gerçekleflmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI % 40 % 64 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

16 KARAYOLU MOTORLU ARAÇLAR MAL SORUMLULUK S GORTALARI fiirketimizin Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branfl Prim üretimi %13,7 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r y l nda %77 olan HasarPrim oran 2008 y l nda artm fl ve %84 olarak gerçekleflmifltir. Karayolu Motorlu Araçlar Mali Sorumluluk Branfl 'nda 2008 y l bin YTL teknik zararla sonuçlanm flt r. Y l n ilk yar s nda devreye giren maddi hasarl kazalardaki zab t uygulamas ile art k kazaya kar flan taraflar aralar nda zab t düzenleyebilmektedirler. Düzenlenen zab tlar taraflardan birinin sigorta flirketine ulaflt ktan sonra kazaya kar flan taraflar n sigorta flirketleri TRAMER'de oluflturulan bir takas odas uygulamas ile haberdar olmakta ve kazan n kusur tespiti karfl l kl olarak bu odada yap lmaktad r. Bu uygulama maddi hasarlar n en k sa sürede ihbar olarak al nmas sonucunu getimifl bu tür hasarlarda daha önce olan ihbarlardan hasar rücuen ödeyecek flirketin hasardan birkaç ay sonra haberdar olmas durumunu sonland rm flt r y l n n ana gündemi Trafik Sigortalar ndaki fiyat serbestisi olmufltur A ustos ay nda Trafik Sigortalar fiyat tarifeleri serbest b rak lm fl ve bu tarihten sonra sigorta flirketleri serbestce fiyat belirlemeye bafllam fllard r. Fiyatlar 3er ayl k dönemlerde TRAMER sistemine yüklenmektedir. fiirketler yükledikleri fiyatlar %10 +%20 band içinde farkl laflt rma serbestisine sahip olmufllard r. Sigorta ve Reasürans fiirketleri bünyesinde kurulmufl Kaza nceleme ve Araflt rma Komitesi taraf ndan referans olarak hesaplanan Rehber Tarife yay nlanm fl ancak genel olarak flirketlerin uygulad fiyatlar n rehber tarifeden çok düflük seviyelerde oldu u görülmüfltür. 15 fiirketimiz bir yandan Birlik bünyesinde tamamlanan rehber tarife çal flmalar, bir yandan kendi bünyesinde yürüttü ü haz rl klar ile serbesti dönemine girifl yapm fl ve rekabet izin verdi i ölçülerde teknik seviyelerde fiyatland rma yapmaya özen göstermifltir. Bu nedenledir ki bu branflta çok küçük bir oranda da olsa pazar pay nda da düflüfl yaflam flt r. Bu branflta tüm sigorta sektöründe artarak var olan zarar trendi, fiyatlardaki art fllar kaç n lmaz k lacakt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %77 %84 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

17 KAZA S GORTALARI 16 fiirketimizin Kaza Branfl Prim üretimi %2 daralarak bin YTL olarak gerçekleflmifltir Y l nda %70 olan Hasar Prim oran 2008 y l nda azalm fl ve %72 olarak gerçekleflmifltir. Kaza Branfl nda özellikle Kasko branfl nda geçen döneme oranla daha iyi bir y l yaflanm fl, teknik kar bin YTL ile sonuçlanm flt r. Otomotiv Sektöründe 2008 y l n n ilk alt ay ; Amerika Birleflik Devletlerinde mortgage piyasalar nda bafllayan ve sonras nda tüm dünya piyasalar n saran finansal krizin etkilerinin görülmeye baflland ve sat fllarda daralma bafllam flt r. Tüketici faizlerinde belirgin yükselifller olmufl, yeni tüketim ve yat r mlar konusundaki tedirginlik, iç piyasadaki araç talebinde düflme yaratm fl ve piyasaya yeni araç giriflinin azald gözlenmifltir y l n n ikinci 6 ay ise krizin etkilerinin otomotiv sektöründe yo un bir flekilde hissedildi i bir dönem olmufl ve piyasaya yeni araç giriflinde her markada ciddi daralmalar gerçekleflmifltir. Bu durum flirketimiz portföyü içinde de belli bir yer tutan yeni araçlar pay n n, pazar ile orant l olarak daralmas na neden olmufltur. Bu nedenle 2008 y l ; sigorta sektörünün elinde bulunan ikinci el araç portföylerine ait poliçelerini belirli ölçülerde fiyat düflüflleri ile yenilerken pazardan pay alma amac yla flirketlerin fiyat düflürmeye bafllad bir y l olmufltur. Sigorta sektörü genelinde ikinci el araçlar n hasarlar n n yönetiminde yürütülmeye bafllan lan, yedek parça tedariki, eflde er parça kullan m, uygulanan iflçilik ücretlerinin kontrolü gibi yaklafl mlar da ortalama hasar dosya maliyetlerinin 2007 y l nda oldu u gibi kontrol alt nda seyretmesini getirmifltir. Ancak krizin otomotiv sektörü üzerindeki artan etkisi bu alanda da 2009 y l nda s k nt yaflanaca n n ilk sinyallerini vermifltir. Sigorta sektörünün, özellikle filo araç sigortalar ortalama primlerinde hasar maliyeti odakl yapt art fllar, bu dalda uzunca bir süredir yüksek oranda zarar eden sektörün zarar trendini de tersine çevirebilmesini sa lam flt r. Bu ifl kolunda artan fiyatlar flirketimiz portföyünü de olumlu etkilemifl ve filo sigortalar yenilemelerinde yenileme koflullar n n hasar durumuna göre oluflturulmas na özen gösterilmifltir. Yeni araç giriflinin y l n son çeyre inde ciddi bir azalma gösterdi i dikkate al n r ise, sigorta sektörünün 2009 y l nda otomotiv sektöründeki daralmadan 2008'de oldu undan negatif olarak daha fazla etkilenece i beklenmelidir y l nda bireysel sigortalarda flirketler ayn müflteriye benzer fiyatlar vermifller, tarife fiyatlar n belirlemede benzer tarife de iflkenlerini ço altarak kullanm fllard r. Ekonomik krizin etkileri trendleri negatif etkilemekle birlikte, yeni yat r mlar n yan s ra Avrupa Birli i Uyum yasalar çerçevesinde, Oto d fl Kaza ve Sorumluluk sigortalar n n da büyüyece i beklenmektedir. Sorumluluk Sigortalar baflta olmak üzere Oto D fl Kaza Sigortalar nda, ülkemizin Avrupa Birli i'ne uyum sürecinde gerek yap lan yasal düzenlemelerin gerekse artan bilincin etkisiyle, hissedilir bir talep art fl olmufltur PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %70 %72 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

18 HUKUKSAL KORUMA S GORTALARI fiirketimizin Hukuksal Koruma Branfl Prim üretimi %11.3 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r. Hukuksal Koruma branfl nda, teknik kar ise bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda Hukuksal Koruma branfl nda elde edilen toplam prim 2008 y l nda Bin YTL olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi Bin YTL olarak gerçekleflmifltir. Avrupa Birli i'ne uyum süreci çerçevesinde hukuk sistemimizde ki geliflmeler nedeniyle sigortal lar m z n ihtiyaçlar düflünülerek Hukuksal Koruma teminat birçok paket sigorta ürünümüzün içerisinde ek bir teminat olarak sunulmaktad r y l nda bu branflta gerçekleflen hasar bulunmamakta olup, Hukuksal Koruma branfl teknik kar oran n n en yüksek oldu u branfllardan biri olmaya devam etmifltir. fiirketimizin Hukuksal Koruma branfl nda prim üretimi 2008 y l nda %11.3 'lik bir art fl göstermifl olup, bu branflta pazar pay m z %6.7 olarak art fl ile sonuçlanm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %0 %1 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Teknik Kâr (B N YTL)

19 MÜHEND SL K S GORTALARI fiirketimizin Mühendislik Branfl Prim üretimi %28 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r Y l nda %46 olan HasarPrim oran 2008 y l nda %58 olarak gerçekleflmifltir. Mühendislik Branfl nda teknik kar ise Bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda mühendislik sigortalar branfl nda elde edilen toplam prim 2008 y l nda Bin YTL olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl göstermifltir y l nda mühendislik branfl nda katastrofik olarak nitelendirilebilecek bir hasar meydana gelmemifl, ancak özellikle makine k r lmas ve elektronik cihaz branfllar nda ülkemize yeni makine ve cihaz giriflinin azalmas na ba l olarak yafllanan makine ve cihazlarda hasar frekanslar nda gözlenen art fllar neticesi teknik kar bir önceki y la göre azalm flt r. Alt branfllar baz nda incelendi inde karl l k daha ziyade nflaat ve Montaj Sigortalar ndan gelmektedir. 18 fiirketimiz Mühendislik sigortalar nda 2008 y l nda %28 oran nda bir prim art fl ile pazar pay n %4.18'den %5,25'e art rm fl, prim üretimi s ralamas ndaki yerini de 2007'deki 11.likten 2008 y l nda 9.lu a yükseltmifltir PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %46 %58 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

20 TARIM S GORTALARI 5363 Say l Tar m Sigortalar Kanunu ve ilgili di er mevzuat gere i Çiftçi Kay t Sistemi kayd olan sigortal lara getirilen Devlet destekli tar m sigortalar poliçesi sat n alma zorunlulu una istinaden hem sektörün hem de flirketimizin tar m sigortas prim üretimi Devlet destekli sisteme kaym flt r y l nda toplam Bin YTL'lik sektör Tar m sigortas prim üretiminin % 19'u geleneksel sistem, % 81'i Devlet destekli sistemde (TARS M) gerçekleflmifltir y l nda % 5 olan tar m sigortas prim üretim art fl oran m z, 2008'de % 3 olarak gerçekleflmifltir y l prim üretiminin 922 Bin YTL'si geleneksel sistem, Bin YTL'si TARS M'den düzenlenen poliçelerden oluflmaktad r. Geleneksel sistem hasar/prim oran hem hasat dönemlerindeki yo un hasarlar hem de geleneksel sistem prim üretimindeki düflüfle ba l olarak yükselmifltir. Tar m Branfl nda 2008 y l 603 Bin YTL teknik zararla sonuçlanm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %43 %32 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL) Toplam Prim Üretimi

21 FERD KAZA S GORTALARI fiirketimizin Ferdi Kaza Branfl Prim üretimi %28 art flla Bin YTL'ye ulaflm flt r Y l nda %10 olan HasarPrim oran 2008 y l nda azalm fl ve %5 olarak gerçekleflmifltir. Ferdi Kaza Branfl nda teknik kar ise bin YTL ile sonuçlanm flt r. Sigorta piyasam zda Ferdi Kaza sigortas branfl nda 2008 y l nda elde edilen toplam prim Bin YTL olmufltur. fiirketimizin bu branfltaki prim üretimi sektör ortalamas n n üzerinde bir art fl göstererek Bin YTL. olarak gerçekleflmifltir. Bu branflta üretimin önemli bir k sm oto ve oto ile iliflkili koltuk sigortalar ndan gelmekte, flirketimizin oto sigortalar ndaki a rl dolay s yla Ferdi kaza sigortalar ndaki Pazar pay da yüksektir. Bu dalda sektör ortalamas n n üzerinde bir büyüme performans gösterilmifl ve Pazar pay art fl sa lanm flt r PR M ÜRET M (B N YTL) HASAR PR M ORANI %10 %5 TEKN K KAR (B N YTL) Toplam Prim Üretimi (B N YTL) Hasar Prim Oran (%) Teknik Kâr (B N YTL)

22 SA LIK S GORTALARI Sa l k branfl, ERGO SV ÇRE Hayat fiirketinin, Emeklilik fiirketine dönüfltürülmesi çal flmalar çerçevesinde 1 temmuz 2008 itibariyle fiirketimize aktar lm fl ve bu süreç sorunsuz olarak devam etmifltir y l n n ekim ay nda Genel Sa l k Sigortas n n (GSS) yürürlü e girmesiyle, daha önce ço u özel hastanede belli bir fark ödeyerek hizmet alan sigortal lar, yeni uygulama ile GSS ile anlaflma yapmam fl kurumlarda bu hizmeti alamamaya bafllad. Bu durum pahal hastaneleri kullanan sigortal lar n Özel Sa l k Sigortas yapt rmaya devam etmesini birlikte getirece inden bizlerin yarar na görünse de, Özel Sa l k Sigortas Sektörünün genifllemesi ve yeni aç l mlar yapabilmesinin önünü mevcut hali ile kapatt. Y l n son çeyre inde TSRfi Birli i önderli inde Özel Sa l k Sigorta fiirketleri Akredite Hastanelerle bir platform oluflturarak, Genel Sa l k Sigortas ortam nda birlikte neler yapabileceklerini görüflmeye bafllad lar. Y l sonuna do ru artan kriz ortam nda tüm flirketlerin ortalama hasar frekans ve tutar nda çok ciddi art fllar ortaya ç kt y l nda, sigorta piyasas sa l k sigortas branfl nda toplam Bin YTL prim üretimi elde ederken fiirketimiz bu branflta Bin YTL ( lk 6 ay Ergo sviçre Emeklilik ve Hayat A.fi. bünyesindeki prim üretimidir.) prim üretimi gerçeklefltirerek sektör ortalamas n n alt nda kalm flt r. 21

23 2008 YILI ERGO SV ÇRE S GORTA ANON M fi RKET YÖNET M KURULU Otto Klaus FLEMMING Yönetim Kurulu Baflkan 22 Klaus Wilhelm ALLERDISSEN Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s Dr. Thomas Ralf BARON Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür Wolf SCHMIDTAHRENDTS Yönetim Kurulu Üyesi Jürgen Peter SCHMITZ Yönetim Kurulu Üyesi Josef KREITERLING Yönetim Kurulu Üyesi FRANK WILHELM SIEVERS Yönetim Kurulu Üyesi

24 OTTO KLAUS FLEMMING Yönetim Kurulu Baflkan 1974 y l nda Heidelberg Üniversitesi Matematik ve fl daresi bölümünü bitirdi. Paderborn Üniversitesi fl daresi Bölümünde Araflt rma görevlisi ve doktoras n tamamlad. fl hayat na 1978 y l nda Kölnische Rückversicherungs flirketinde reasürans birim müdürü olarak bafllayan Flemming, s ras yla Nordstern Versicherungen flirketinde Nakliyat, Reasürans ve Bireysel sigortalardan sorumlu Müdür ve Yönetim Kurulu Üyesi oldu. Colognia Versicherung AG Yönetim Kurulu Üyesi, SCOR Deutschland Rückversicherung AG Yönetim Kurulu Baflkanl yapt. 2003'ten itibaren Ergo Insurance Group Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald. Halen fiirketimizde Yönetim Kurulu Baflkan olarak görev yapmaktad r. KLAUS WILHELM ALLERDISSEN Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s 1978 y l nda Bielefeld Üniversitesi Matematik ve Fizik bölümünü bitirdi. fl hayat na 1979 y l nda Gerling Konzern Hayat Sigorta muhasebe servisinde bafllayan Allerdissen, s ras yla teknik müflteri servisi müdürlü ü, bafl aktüer ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald y l ndan itibaren Ergo Insurance GroupInternational Operation'da Aktüerya, Reasürans, Biliflim Teknolojileri, Kontrol ve Risk Yönetimi Müdürü ve Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev ald. Halen fiirketimiz Yönetim Baflkan Yard mc s olarak görev yapmaktad r. Dr. THOMAS RALF BARON Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdür 1987 y l nda Hamburg Üniversitesi flletme bölümünü bitirdi ve 1990 y l nda ayn üniversitede sigortac l k üzerine doktoras n tamamlad y l ndan itibaren Allianz, Münich, fiark Sigorta, Koç Allianz Sigorta ve Koç Allianz Emeklilik ve Hayat'ta çeflitli üst yönetim pozisyonlar nda bulundu ve Riunione Adriatica di Sicurta ve Magdeburger Sigorta'da Yönetim Kurulu Baflkan Yard mc s olarak görev yapt y llar nda Allianz Sigorta'da Genel Müdür görevini üstlendi y l nda Ergo International AG'de Hindistan Bölge Müdürü ve 2008 y l nda HDFC ERGO General Insurance'da üst yönetici olarak görev alan Baron, Kas m 2008'de Ergoisviçre Sigorta A.fi. Genel Müdürü olarak atand. Halen fiirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi ve Genel Müdürü olarak görev yapmaktad r. 23 WOLF SCHMIDTAHRENDTS Yönetim Kurulu Üyesi 1970 y l nda Berlin Üniversitesi Kalk nma Ekonomisi bölümünü yüksek lisans yaparak bitirdi. fl hayat na Kienbaum Uluslararas Dan flmanl k flirketinde bafllayan ve Baflkan Yard mc l na yükselen SchmidtAhrendts, s ras yla Allianz Versicherungs AG nin genel acentesi ve Baflkan Yard mc s, Deutsche Krankenversicherung AG Sigorta Grubu Baflkan Yard mc l ve Sat fl Komisyonculu u Bölümü Baflkan Yard mc l n yapm flt r. Halen fiirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. JÜRGEN PETER SCHMITZ Yönetim Kurulu Üyesi 1999 y l nda Hamburg Üniversitesi Sosyal Bilimler bölümünü yüksek lisans ile bitirerek, 2002 y l nda Londra Ticaret Okulunda Finans Master yapm flt r y l nda Lufthansa, Siemens ve Hamburg Dünya Ekonomisi Enstitüsünde stajyerlik görevleri üstlendikten sonra Mckinsey flirketinde iflletme dan flmal ve s ras yla Alman Ring Yap Tasarruf kasas nda hizmetler baflkanl, Ergo Sigorta Grubunda Sigorta ve Tazminat baflkanl yapm flt r. Halen flirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. JOSEF KREITERLING Yönetim Kurulu Üyesi Ruhr Universitesi Ekonomi ve Köln Üniversitesi Pazarlama ve Yönetim Bölümünü bitirdi. fl hayat na 1997 y l nda Victoria Versicherung flirketi muhasebe bölümünde bafllayan Kreiterling, s ras yla Ergo Insurance Group Uluslararas Operasyon Stratejik Planlama ve Kontrol bölüm yöneticisi, Benelüks Bölge Baflkan görevlerinde bulundu. Halen fiirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r. FRANK WILHELM SIEVERS Yönetim Kurulu Üyesi fl hayat na 1980 y l nda Victoria Versicherung fiirketinde bölüm müdürü olarak bafllad ve Yönetim Kurulu Üyeli i devam etmektedir. D.A.S. Versicherung AG, Hamburg Mannheimer AG Yönetim Kurulu Üyeli i yapt. Halen fiirketimizde Yönetim Kurulu Üyesi olarak görev yapmaktad r.

25 Yönetim Kurulu Üyelerinin Hesap Dönemi içinde yap lan ilgili toplant lar hakk nda bilgiler fiirketin Yönetim Kurulu Toplant lar en az üç ayda bir ve ilaveten Yönetim Kurulunun üyelerinden herhangi biri taraf ndan talep edildikçe yap l r. Yönetim Kurulu, sonraki toplant n n veya toplant lar n tarihini, saatini ve yerini herhangi bir toplant da belirlemeye dikkat etmekte ve daha sonra da yaz l olarak bildirim yap lmaktad r. Yönetim Kurulumuz 2008 y l içinde 22 kez toplanm fl ve toplamda 47 adet karar tutana oluflturulmufltur. Yönetim Kurulu Üyelerinin bilgilendirilmesi ve iletiflimini sa lamak üzere bir sekreterya bulunmakta ve toplant lardan önce üyelerin gündem hakk nda bilgilendirilmesini ve üyeler aras nda iletiflimi sa lamaktad r. 24

26 DENETÇ LER NURCAN GÜLDAfi Denetçi 2003 y l nda Anadolu Üniversitesi ktisat bölümünden mezundur. Çal flma hayat na 1983 y l nda La Su sse Umum Sigorta'da Muhasebe Servisinde ifle bafllayan Güldafl, 1995 y l nda sviçre Sigorta'daki Tahsilat servisi Müdür Yard mc l, 1998 y l nda Dahili Denetim ve Tahsilat Muhasebesi Müdürlü ü, 2001 y l nda Muhasebe ve Dahili Denetim Müdürü, 2005 y l nda Muhasebe Koordinatörlü ü görevlerinin ard ndan, Ergoisviçre Hayat Sigorta'ya geçerek, Mali ve dari fller Koordinatörü olarak görev alm flt r y l nda fiirketimize Denetçi olarak atanm fl, 2009 y l nda görevinden ayr lm flt r. AYHAN YAfiAR Denetçi 1985 y l nda Hacettepe Üniversitesi Maden Mühendisli i Bölümünden mezun olmufltur y l nda Türk Telekom'da Grup Bafl Mühendisi olarak çal flma hayat na bafllayan Yaflar, y llar nda Bay nd r Hayat Sigorta A.fi.'de Bilgi fllem Müdürlü ü yapm flt r y l nda Ergoisviçre Hayat Sigorta'ya geçerek, Bilgi fllem'den sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevine devam etmektedir y l nda fiirketimize Denetçi olarak atanm fl, 2009 y l nda görevinden ayr lm flt r. 25 Ç DENET M S STEMLER KAPSAMINDAK B R MLER N YÖNET C LER ALTU DÖNMEZ Denetim Grup Baflkan , Samsun. stanbul Üniversitesi ktisat Fakültesi Uluslararas liflkiler Bölümü'nden 1991 y l nda mezun olduktan sonra, 1993 y l nda Cavendish College'da (Londra) fl daresi Sertifika Program 'n tamamlad. Profesyonel kariyerine 1993 y l nda sigorta sektöründe bafllayan Altu Dönmez, uzman, denetim müdür yard mc s, denetim müdürü gibi pozisyonlarda çal flt ktan sonra May s 2008'de Ergo Grubu Holding bünyesinde Denetim Grup Baflkan görevine getirilmifltir. Altu Dönmez ngilizce bilmekte olup, Türkiye ç Denetim Enstitüsü üyesidir. LEVENT ULUÇEÇEN ç Denetim Müdürü , Ankara. Anadolu Üniversitesi ktisadi ve dari Bilimler Fakültesi flletme bölümünden 1984 y l nda mezun olduktan sonra, 1986 y l nda RaySigorta A.fi'de göreve ifl hayat na bafllad.1997 y l nda Mali ve dari fller Müdürü iken ayn Holding bünyesinde ye ralan Do an Hayat Sigortaya Mali ve dari fller Grup Müdürü olarak atanan Uluçeçen 2003 y l nda Mali ve dari fller Direktörü iken bu görevinden ayr ld ve 2007 y l nda Ergoisviçre A.fi' de ç Denetim Müdürü olarak alanm fl ve halen görevine devam etmektedir.

27 ÜST YÖNET M EN S TALAfiMAN 1. Genel Müdür Yard mc s 1983 y l nda Hacettepe Üniversitesi Sosyal Çal flma ve Sosyal Hizmetler bölümünden mezun olmufltur. Çal flma hayat na 1987 y l nda Ray Sigorta'da bafllayan Talaflman, y llar mtafl ttihati Milli Sigorta'da çal flm fl, 1992 y l nda flirketimizin Ankara Bölge Müdürlü ü'nde Bölge Müdürü olarak göreve bafllam flt r y l ndan bu yana flirketimizde Acenteler, Tahsilat, Hasar, Bölgeler Koordinasyon ve Bölge Müdürlükleri'nden sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görev yapan Talaflman, Ocak 2009'da görevinden ayr lm flt r. 26 HAT CE MERAL ORGUN Genel Müdür Yard mc s 1992 y l nda Anadolu Üniversitesi ktisat bölümünden mezundur. Çal flma hayat na 1974 y l nda Do an Sigorta A.fi.' de hasar servisinde bafllayan Orgun, Atlantik Sigorta 'da Muhasebe Müdür Yard mc l,la Su sse Umum Sigorta'da Muhasebe Müdürü ve fiirketimizde 1989 Y l nda Muhasebe Grup Müdürü, 1995 y l ndan itibaren ise, Muhasebe ve dari ifllerden sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevine devam eden Orgun Ocak 2009'dan görevinden ayr lm flt r. fiükrü MERT EK TMEN Genel Müdür Yard mc s 1995 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi nflaat Mühendisli i bölümünden mezun olmufltur y l nda sviçre Sigorta A.fi. Mühendislik Servisi'nde ifl hayat na bafllayan Ekitmen, 2004 y l nda Do ufl Üniversitesi Sosyal Bilimler Fakültesi'nde flletme yüksek lisans n tamamlam flt r. sviçre Sigorta A.fi.'nde çeflitli görev ve pozisyonlarda görev ald ktan sonra, 2008 y l nda Yang n, Mühendislik, Oto D fl Kaza, Risk Mühendisli i ve Reasürans'tan sorumlu Genel Müdür Yard mc s görevine getirilmifl olup, halen bu göreve devam etmektedir.

28 SEZG N NOYAN Genel Müdür Yard mc s 1978 y l nda Ankara ktisadi ve Ticari limler Akademisi Ekonomi Bölümünden mezun olmufltur y l nda Türk Ticaret Bankas 'nda çal flma hayat na bafllayan Noyan, La Suisse Umum Sigorta'n n ard ndan 1989 y l ndan beri flirketimizde çal flmakta olup, halen Nakliyat, Kurumsal Pazarlama, Reklam ve Halkla liflkilerden Sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevine devam eden Noyan Mart 2009'da görevinden ayr lm flt r. AL MURAT D fiç Genel Müdür Yard mc s 1994 y l nda stanbul Üniversitesi Maliye bölümünden mezun olmufltur. Çal flma hayat na 1996 y l nda Nippon Sigorta'da bafllayan Diflçi, Bay nd r Sigorta, Axa Oyak Sigorta, Finans Sigorta'n n ard ndan 2006 y l ndan beri flirketimizde Kaza ve Aktüerya' dan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak görevini sürdürmektedir. 27 Dr. KASPAR ZAKARYAN Genel Müdür Yard mc s 1985 y l nda stanbul Üniversitesi stanbul T p Fakültesi'nden mezun olmufltur y llar aras nda Sa l k Bakanl 'na ba l çeflitli kurumlarda pratisen hekim olarak görev yapm fl; y llar aras nda sviçre ve sviçre Hayat Sigorta fiirketlerinde risk ve hasar de erlendirme konular nda dan flman doktor olarak çal flm flt r y l nda sviçre Hayat Sigorta'da sa l k müdürü olarak göreve bafllam fl; 2000 y l ndan bu yana da ayn departmandan sorumlu Genel Müdür Yard mc s olarak sviçre Hayat Sigorta A.fi.'de çal flan Zakaryan, tarihinden itibaren Ergo sviçre Sigorta A.fi' de görevine devam etmektedir.

29 2008 YILI ÇALIfiMALARINA A T ÖZET YÖNET M KURULU RAPORU 10 Mart 2009 Say n Ortaklar m z, ERGO SV ÇRE Sigorta A.fi.'nin dönemine ait Yönetim Kurulu ve Denetçiler raporlar yla Bilanço ve Gelir Tablosu hesaplar n inceleme ve onay n za arz ederiz. fiirketimizin 2008 y l sonu itibar yla prim üretimi ,50 YTL'ye ulaflm fl, büyüme %10 oran nda gerçekleflmifltir. fiirketimizin 2008 y l sonu ödenen hasar tutar ,10 YTL gerçekleflmifl ve geçen y la oranla %10 art fl göstermifltir. Özsermaye toplam geçen y la göre % 35 oran nda artarak ,70 YTL'ye, aktif büyüklü ü ise %40 artarak ,17 YTL'ye yükselmifltir. 28 fiirketimizin 2008 y l sonundaki teknik kar geçen y la göre % 63 oran ndaki memnuniyet verici art fl ile ,84 YTL'ye ulaflm flt r. Brüt Kar ,89 YTL iken vergi sonras Net Kar ise ,85 YTL olarak gerçekleflmifltir. Tetkikinize sundu umuz 2008 Y l Bilanço ve Gelir Tablolar n n kabulünü tasvibinize sunar z. Raporumuza son verirken al nan olumlu sonuçlarda büyük pay olan fl Ortaklar m za, Reasürörlerimize, Sigortal lar m za, Acentelerimize ve Personelimize teflekkürlerimizi sunar, 2009 Y l n n fiirketimiz için iyi bir y l olmas n temenni ederiz. Sayg lar m zla, YÖNET M KURULU

30 ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi YILI OLA AN GENEL KURUL GÜNDEM Madde 1 Aç l fl ve Baflkanl k Divan Seçimi ve Baflkanl k Divan na Genel Kurul Toplant Tutana n imzalama yetkisinin verilmesi, Madde 2 Madde 3 Madde 4 Madde 5 Madde 6 Madde y l faaliyet ve hesaplar hakk nda Yönetim Kurulu ve Denetçi Raporlar n n okunmas, müzakeresi, tasdiki ile 2008 y l bilançosu, karzarar hesab ve safi kar n n da t l p da t lmamas konusunun görüflülmesi ve ilgili tekliflerin kabulü, de ifltirilerek kabulü veya reddi; Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin, fiirketin 2008 y l faaliyetlerinden dolay ibra edilmeleri hususunun görüflülüp karara ba lanmas, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyeleri ile denetçi ücretlerinin tespiti, Yönetim Kurulu Baflkan ve Üyelerine Ergo Grup fiirketleri ile Türk Ticaret Kanunu'nun 334. ve 335. maddelerinde yaz l muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi, 2009 y l nda fiirketin Ba ms z D fl Denetimi ve tasdiki için Ba ms z Denetim Firmas seçilmesinin görüflülmesi, Dilekler ve kapan fl. 29

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU

07 7 07 0 FAAL YET RAPORU 7 7FAAL YET RAPORU çindekiler Sunufl 3 TAR HSEL GEL fi M 4 F NANSAL GÖSTERGELER 5 fi RKET N ORTAKLIK YAPISI VE ORTAKLAR 6 YÖNET M KURULU BAfiKANI'NIN MESAJI 8 GENEL MÜDÜR'ÜN MESAJI 11 27 FAAL YETLER VE

Detaylı

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU

ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU ERGO SV ÇRE S GORTA A.fi ERGO SV ÇRE EMEKL L K VE HAYAT A.fi 2009 FAAL YET RAPORU Ç NDEK LER 03 TAR HSEL GEL fi M 05 ORTAKLIK YAPISI VE 2009 YILI DE fi KL KLER 06 ANA SÖZLEfiME DE fi KL 08 F NANSAL GÖSTERGELER

Detaylı

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008

TAR HSEL GEL fi M. Faaliyet Raporu 2008 TAR HSEL GEL fi M Türkiye'de 1926 y l ndan itibaren faaliyet gösteren La Suisse Umum Sigorta A.fi.'nin 1981 y l nda ülke temsilcili ini alan fiirket, 1988 y l nda sigortac l k faaliyetlerini düzenleyen

Detaylı

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...

SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas... İ Ç İ N D E K İ L E R SUNUM Dünden Bugüne Aksigorta...4 Aksigorta Vizyonu...5 Aksigorta Misyonu...5 Aksigorta De erleri...5 Aksigorta Kalite Politikas...5 Özet Finansal Göstergeler...6 Sermaye Hareketleri...8

Detaylı

FAAL YET RAPORU çindekiler

FAAL YET RAPORU çindekiler çindekiler Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk 4 Yönetim Kurul Baflkan Mesaj 5 Genel Müdür Mesaj 6 Yönetim Kurulu 7-8 Yönetim ve Denetim Kadrosuna Ait Bilgiler 9 Tarihimiz 11 Kalite Politikam z 11 Vizyonumuz

Detaylı

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul

2004 Faaliyet Raporu. Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük. Hizmet Merkezi 444 27 27. Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Aksigorta A.fi. Genel Müdürlük Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 F nd kl 34427 stanbul Tel: (212) 251 94 (Pbx) Faks: (212) 243 8 61 info@aksigorta.com.tr www.aksigorta.com.tr Hizmet Merkezi 444 27 27 24 Faaliyet

Detaylı

Ç NDEK LER 2 3 5 6 1 11 12 14 23 24 29 35 38 39 42 43 48 5 67 7 Genel Kurul Gündemi Bafll ca Finansal Göstergeler Aksigorta A.fi.'nin, Vizyon'u, Misyon'u, Temel De erleri ve Kalite Politikas Yönetim Kurulu

Detaylı

Ba ms z Denetim Raporlar... 53 AXA S GORTA A.fi. Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu... 56 AXA HAYAT S GORTA A.fi. Finansal Tablolar ve Ba ms

Ba ms z Denetim Raporlar... 53 AXA S GORTA A.fi. Finansal Tablolar ve Ba ms z Denetim Raporu... 56 AXA HAYAT S GORTA A.fi. Finansal Tablolar ve Ba ms 1 çindekiler Yönetim Kurulu Baflkan ve CEO Mesaj... 3 Dünya ve Türkiye Ekonomisi... 7 Dünya Ekonomisi... 9 Türkiye Ekonomisi... 11 Sigorta Sektörü... 13 Dünyada Sigortac l k... 14 Türkiye de Sigortac l

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0

GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 GENEL MÜDÜRLÜK Muallim Naci Cad. No:22 Ortaköy 34347 Befliktafl/ STANBUL T: (0212) 310 37 00 F: (0212) 310 39 99 Ça r Merkezi: (0212) 310 3 724 444 0 724 www.vakifemeklilik.com.tr vakifemeklilik@vakifemeklilik.com.tr

Detaylı

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005

içindekiler faaliyet raporu Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Türkiye Vak flar Bankas Faaliyet Raporu 2005 Vak fbank Türkiye Vak flar Bankas T.A.O. Elliikinci Hesap Y l içindekiler 05 faaliyet raporu 52.Ortaklar Ola an Genel Kurul Toplant s na Ait Gündem 3 Banka

Detaylı

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf

Ç NDEK LER. 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili. SOSYAL SORUMLULUK 44 Do an Grubu ve Kurumsal Sosyal Sorumluluk 47 Ayd n Do an Vakf Ç NDEK LER 02 Vizyon ve Misyon 04 Kurum Profili YÖNET M 08 Yönetim Kurulu Baflkan Mesaj 10 Yönetim Kurulu 2009 YILI FAAL YETLER 14 Yönetim De erlendirmesi ve Analizi 19 Verimlilik ve Operasyonel Etkinlik

Detaylı

GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER

GENEL MÜDÜRLÜK BÖLGE MÜDÜRLÜKLER BÖLGE TEMS LC L KLER 2001 GENEL MÜDÜRLÜK Meclis-i Mebusan Cad. No: 147 80040 F nd kl / stanbul Tel : (0212) 251 94 00 (63 Hat-pbx) Fax : (0212) 243 08 61-244 25 01-251 88 79 Web : www.aksigorta.com.tr E-mail : info@aksigorta.com.tr

Detaylı

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005

M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 Migros Türk T.A.fi. Faaliyet Raporu 2005 M GROS TÜRK T.A.fi. FAAL YET RAPORU 2005 01 2005 y l nda çok önemli bir at l m gerçeklefltiren Migros, Tansafl Perakende Ma azac l k T.A.fi. yi sat n alm fl ve

Detaylı

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.

Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com. Yap ve Kredi Finansal Kiralama A.O. Büyükdere Cad. No:161 Zincirlikuyu 34387 stanbul Tel : 0212 266 62 62 Faks: 0212 216 96 15 www.ykleasing.com.tr 2002 F A A L Y E T R A P O R U YAPI KRED LEASING Genel

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2005 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor.

Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. Yar n n flehirleri bizimle yükseliyor. BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. 2009 Yılı Faaliyet Raporu BORUSAN MANNESMANN BORU SANAYİ ve TİCARET A.Ş. Ödenmifl sermaye: 28,350,000-TL 2009 YILI

Detaylı

faaliyet raporu 2007

faaliyet raporu 2007 faaliyet raporu 2007 yat r m finansman menkul de erler a.fl. 2007 y l pay sahipleri ola an genel kurul toplant s 17 mart 2008 pazartesi, flirket merkezi, saat: 14:00 Gündem 1- Aç l fl ve Baflkanl k Divan

Detaylı

2012 FAAL YET RAPORU 35. YIL

2012 FAAL YET RAPORU 35. YIL 2012 Faaliyet Raporu 2012 FAAL YET RAPORU 35. YIL www.trakyacam.com.tr Tataristan Alabuga Romanya Buzau Bulgaristan Targovishte stanbul Lüleburgaz-K rklareli Yeniflehir Polatl Mersin Faaliyet alanlar Temel

Detaylı

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk

Türkiye fl Bankas. Ülke kalk nmas na önemli bir katk 1924 y l ndan bu yana birçok kuflak için fl Bankas ülkemizdeki günlük yaflam n bir parças, ayn zamanda da ekonomik geliflimin temel tafllar ndan biri olmufltur. Halihaz rda 849 flubeden oluflan genifl

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz.

2004 FAAL YET RAPORU. Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. 2004 FAAL YET RAPORU Gelece imizi güçlü temellerimiz üzerinde flekillendiriyoruz. Ad yaman ili yak nlar ndaki en yüksek da zirvesinin üzerinde bulunan kaya heykelleri ve yapay Nemrut Tümülüsü, insano lunun

Detaylı

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi.

Faaliyet Raporu 2007. Deutsche Bank A.fi. Faaliyet Raporu 2007 Deutsche Bank A.fi. Uluslararas Kimli imiz Deutsche Bank A.fi. olarak biz, güçlü ve yüksek kârl l a sahip, özel müflterileri olan, küresel ölçekte lider bir bankay z. Misyonumuz Misyonumuz,

Detaylı

Türkiye nin Sabanc s...

Türkiye nin Sabanc s... Türkiye nin Sabanc s... De er yaratan... 01 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Sorumlu... 03 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Aktif kat l mc... 05 sabanc holding 2006 faaliyet raporu Yarat c... 07

Detaylı

2004 FAAL YET RAPORU

2004 FAAL YET RAPORU 2004 FAAL YET RAPORU Petrol Ofisi, 3.400 istasyonu, yaklafl k 4.500 akaryak t bayisi, sekiz bölge müdürlü ü, iki madeni ya fabrikas, 26 hava ikmal ünitesi, dokuz tesisat, iki deposu, bir rafineri irtibat

Detaylı

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler

Ç NDEK LER. I. BÖLÜM Genel Bilgiler Ç NDEK LER I. BÖLÜM Genel Bilgiler Özet Finansal Bilgiler Ola an Genel Kurul Toplant s Gündemi K saca Kuveyt Türk Tarihçe Ortakl k ve Sermaye Yap s ve Ana Sözleflmede Yap lan De ifliklikler Y ll k Faaliyet

Detaylı

De iflim bafllad. çindekiler

De iflim bafllad. çindekiler De iflim bafllad Tüprafl' n, 26 Ocak 2006'da %51 oran nda kamu hissesinin devri ile bafllayan de iflim süreci, yeniden yap lanmaya yönelik baflar l ad mlarla devam etmektedir. Y l boyunca operasyonel ve

Detaylı

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland

ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland ten TEMMUZ-EYLÜL 2013 SAYI: 33 Yeni Yönetmelik Yay nland Özel Sa l k Sigortalar Hastal k-sa l k branfl nda uygulama alan bulan ömür boyu yenileme garantisi gibi baz teminatlar için standartlar getiriliyor,

Detaylı

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r

çindekiler Bu raporun bas m nda %100 geri dönüfltürülmüfl ka t kullan lm flt r 2009 YILLIK RAPOR çindekiler BÖLÜM 1 - Sunufl 03 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 04 Ola an Genel Kurul Gündemi 05 Ana Sözleflme De ifliklikleri 08 Garanti Hakk nda 10 Vizyonumuz, Misyonumuz, Stratejimiz

Detaylı

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi.

faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. Vak f Leasing kurulufludur. 2010 faaliyet raporu Vak f Finansal Kiralama A.fi. çindekiler 05 07 08 08-09 10 Baflkan' n Mesaj Genel Müdür'ün Mesaj Yöneticilerimiz

Detaylı

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar

fl Gayrimenkul Yat r m Ortakl A.fi. 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar 2008 Faaliyet Raporu De iflimin mimar K saca fl GYO fl GYO, 6 A ustos 1999'da fl Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi. unvanl flirketin Merkez Gayrimenkul Yat r m ve Proje De erlendirme A.fi.'yi

Detaylı

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler

OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER. 2005 YILINDA OYAK BANK'TA VE fit RAKLER M ZDE GEL fimeler KURUMSAL PROF L OYAK BANK'IN M SYONU, V ZYONU VE DE ERLER OYAK BANK'IN TAR HÇES NDEN K LOMETRE TAfiLARI OYAK BANK'IN SERMAYE YAPISI VE SERMAYE YAPISINDAK DE fi KL KLER 5 YILLIK DÖNEME L fik N ÖZET F NANSAL

Detaylı