fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Gerçek demokrasi ve özgürlük için... BAfiYAZI"

Transkript

1 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008 Say : 80 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu Yap ld Yaz s 6. sayfada BAfiYAZI Gerçek demokrasi ve özgürlük için... Merhaba Sevgili Meslektafllar - m z Ülkemiz yo un ve önemli bir süreçten geçerken HKMO zmir fiubesi olarak 11. Dönem Genel Kurulumuz gerçekleflti. 10. Dönem Yönetim Kurulumuzun güven tazeledi i Genel Kurul sürecinin öncesi ve sonras nda katk koyan herkese teflekkür ederiz. Bu onurlu göreve seçilmenin sorumlulu unun bilincinde olarak yeni bir heyecanla (önceki dönemde oldu u gibi siz de erli üyelerimizin de katk lar yla) beraberce mesle imizi daha iyi yerlere tafl ma inanc - m z n tam oldu unu belirtmek istiyoruz. Bugün ülkemizin içinde bulundu u durum itibari ile hepimizi zor bir görev bekliyor. Asl nda ülkemizde yaflanan bugünkü geliflmeleri do ru de erlendirebilmemiz için yak n tarihimize bakarak haf zam z tazelememiz gerekiyor. 4. Sayfada sürüyor

2 HKMO zmir fiubesi 11. Dönem Yönetim Kurulu Muhittin SELV TOPU - Baflkan de Malatya da do du y l nda.t.ü. Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü bitirdi. zmir fiubesi Kurucu Yönetim Kurulu Üyeli i, Genel Merkez delegeli i ve çeflitli komisyonlarda görev ald y l ndan bu yana zmir Konak Belediyesinde de iflik görevlerde bulundu y l ndan buyana halen Baflkan Dan flmanl - ve Baflkan Yard mc l görevlerini yürütmektedir. Evlidir. Servet ALABALIK - II.Baflkan tarihinde Bitlis te do du y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümünü bitirdi. 5. dönem, 7. dönem ve 10.dönem zmir fiubesi Yönetim Kurulunda ve çeflitli komisyonlarda görev ald y l ndan buyana özel sektörde çal flmaktad r. Evli ve bir çocuk babas d r. Lütfi ÜNAL - Yazman tarihinde Mu la da do du.1988 y l nda Tapu ve Kadastro Meslek Lisesi nden, 1997 y l nda Selçuk Üniversitesi nden mezun oldu. Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ü bünyesinde 17 y l boyunca Teknisyen, Tapu Sicil Memuru ve Kontrol Mühendisi olarak çal flt y l nda zmir Büyükflehir Belediyesi, Bilgi Teknolojileri Dairesi Baflkanl, Co rafi Bilgi Sistemleri Müdürlü ü ne kurumlararas geçifl yapt ve halen Co rafi Bilgi Sistemleri fiube Müdürlü ü görevini yürütmektedir. HKMO zmir fiubesi 9. Dönem Yönetim Kurulunda üye, 10. Dönemde ise yazman üye olarak görev yapt ve flubemizin çeflitli komisyonlarda, Yaz E itim Kamp ve Bas n Yay n ve Bülten komisyonlar nda sürekli yer ald. Evli ve bir k z çocuk babas d r. brahim AYKOL - Sayman tarihinde Burdur da do du y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü bitirdi. Etibank Genel Müdürlü ü Hal köy Maden flletmesi ve Karayollar Genel Müdürlü- ü 2.Bölge Müdürlü ünde çal flt ve 2000 y l nda emekli oldu. HKMO zmir fiubesi 10.dönem yönetim kurulu üyeli i yapt. Halen özel sektörde çal flmaktad r. Evlidir. Serdar Selçuk SAVCI - Üye y l nda Güdül/ Ankara da do du Ö retim y - l nda Bolu Lisesini bitirdi Ö retim Y l nda stanbul Güzel Sanatlar Akademisi ne ba l Mimarl k Yüksek Okulunda bafllad e itimini ikinci s n fta yar da b rakarak 1975 y l nda.t.ü. nflaat Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümüne girdi y l nda bu okulu bitirdi. zmir fiubemizin 3, 5, ve 10. Dönem Yönetim Kurullar nda ve 8. Dönem Yedek Yönetim Kurulunda yer ald. 39. Dönem Onur Kurulu Üyesi ve çeflitli dönemlerde Genel Kurul Delegesi olarak görev ald. fiubemizin çeflitli komisyonlar nda ve Bas n Yay n ve Bülten çal flmalar nda sürekli yer ald. zmir Büyükflehir Belediyesi Emlak Yönetimi Dairesi Baflkanl görevini yürütmektedir. Okan ÖZEGE - Üye tarihinde zmir/menemen de do du y l nda Karadeniz Teknik Üniversitesi Jeodezi Ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümünü bitirdi. HKMO zmir fiubesi 8.Dönem Yönetim Kurulunda Üye, 10.Dönem Yönetim Kurulunda Sayman ve Yazman Üye olarak görev yapt. HKMO Yaz E itim Kamp ve di er komisyonlarda çeflitli görevler ald. Halen kendi flirketinde serbest mühendislik yapmaktad r. Evli ve bir k z çocuk babas d r. Ömer GÜNGÖRMÜfi - Üye tarihinde zmir de do du y l nda Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü bitirdi. 10.Dönem Yönetim Kurulunda Sayman ve Üye olarak görev yapt. 40. ve 41. dönemlerde Genel Kurul Delegesi olarak görev yapm flt r. Ayr ca 9. dönem ve 10.dönemde çeflitli komisyonlarda ve Bas n Yay n ve Bülten komisyonunda sürekli yer ald. Halen kendi flirketinde serbest mühendislik yapmaktad r. 2 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

3 Ayd n YÜCEL - Yedek Üye y l nda Denizli de do du ö retim y l nda Denizli Lisesini bitirdi y llar aras nda Y ld z Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümünde lisans e itimi gördü y l nda YTÜ Fen Bilimleri Enstitüsünde yüksek lisans e itimini tamamlad y l nda SPK Tafl nmaz De erleme Uzmanl sertifikas ald. Halen Türkiye Halk Bankas A.fi. ile sözleflmeli eksper ve de erleme uzman olarak özel bir firmada, ayr ca 1992 y l ndan bu yana harita sektöründe orta oldu u flirkette çal flmaktad r y llar aras nda HKMO Denizli Temsilci Yard mc l, 2004 y l ndan itibaren HKMO Denizli Temsilcili i görevini yürüttü. 6. dönem HKMO Genel Kurulunda flube ve 3. dönem TMMOB Genel Kurulunda HKMO Delegesi olarak görev ald.1998 y l ndan itibaren TMMOB KK da HKMO n temsil etti.temmuz 2006 dan beri TMMOB Denizli l Koordinasyon Kurulu Sekreteri olarak görev yapmaktad r. Evli ve bir k z çocuk babas d r. Zerrin ERTAN - Yedek Üye tarihinde Diyarbak r da do du Y l nda zmir Karfl yaka Gazi Lisesinden mezun oldu y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli- i Bölümü nü bitirdi zmir Büyükflehir Belediyesi Harita fiube Müdürlü ü, 2004 ten itibaren de Co rafi Bilgi Sistemleri fiube Müdürlü ünde çal flmaktad r. HKMO zmir fiube 8.Dönem Yönetim Kurulu Yedek ve As l Üyesi; 10. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi ve bu dönemlerde Genel Kurul Delegesi olarak görev yapm flt r. Ayr ca bu dönemlerde çeflitli komisyonlarda ve bülten çal flmalar nda da yer alm flt r. Elif EV RGEN - Yedek Üye 'de fiiflli'de do du y l nda Ondokuz May s Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli- i bölümünü bitirdi. zmir fiubesi 10. Dönem Yönetim Kurulu Gençlik Komisyonunda görev ald. Halen Özel sektörde çal flmaktad r. Mahmut Celalettin KIZILTAfi Yedek Üye tarihinde Malatya da do du 1987 y l nda stanbul Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh.Bölümünü bitirdi. Ayn y l Tapu ve Kadastro Genel Müdürlü ünde göreve bafllayarak 2001 y l na kadar Malatya ve Fethiye Kadastro Müdürlüklerinde Kontrol Mühendisi olarak görev yapt y llar aras nda Konak Belediyesi Harita Müdürlü ünde, 2007 y l ndan beri zmir Büyükflehir Belediyesi Harita fiube Müdürlü ünde görev yapmaktad r. HKMO zmir fiubesi 10. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak görev yapm fl olup, evli ve 2 çocuk babas d r. Özhan KAYNARCA - Yedek Üye Asl TOPAL - Yedek Üye tarihinde zmir de do du y l nda Y ld z Teknik Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Müh. Bölümünü bitirdi. HKMO zmir fiubesi 10. Dönem Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak görev yapt. Halen özel sektörde çal flmaktad r y l nda Gaziantep te do du ö retim y l nda Gaziantep Anadolu Lisesini bitirdi ö retim y l nda Karadeniz Teknik Üniversitesi Mühendislik Mimarl k Fakültesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümüne girdi y l nda ö renimini tamamlad y l nda HKMO Trabzon fiubesi Ö renci Temsilcisi olarak görev ald. fiu an zmir Büyükflehir Belediyesi Bilgi Teknolojileri Dairesi Baflkanl, Co rafi Bilgi Sistemleri fiube Müdürlü ünde çal flma hayat n sürdürmektedir. Umut Esved AKBAL - Yedek Üye 1979 y l nda Diyarbak r n Dicle lçesinde do du. lk, orta, lise e itimini Kütahya da tamamlad y l nda Afyon Kocatepe Üniversitesi Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i bölümünü bitirdi. Konya da Harita Genel Komutanl na ba l olarak Askeri Co rafya Amaçl Veri Toplama Subay olarak askerlik görevini tamamlad y l ndan buyana SAMPAfi A.fi. de çeflitli projelerde görev ald. Halen AKOS (Ak ll Kent Otomasyon Sistemi) projesinde Proje Yöneticisi olarak çal flmakta olup HKMO zmir fiubesi 10. Dönem de Yönetim Kurulu Yedek Üyesi olarak görev yapm flt r. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

4 BAfiYAZI Gerçek bir demokrasi ve özgürlük için... Birinci sayfadan sürüyor: Amerika n n Marshall yard m yla bafllayan süreç, 60 l y llarda 6. filonun stanbul a geldi inde Amerikan askerlerinin stanbul un e lence yerlerinde alkol duvar n aflarak, bizim ülkemizde, bizleri afla layan bir flekilde, Beyo lu nun barlar nda e lenmesine tahammül edemeyen devrimci gençler 6. filoyu protesto ederek Amerikan askerlerini denize atarken (bugün türban siyasal simgeye dönüfltüren) o günün yobaz tak m Amerikan askerlerinden yana tav r al p üniversiteli gençlerimize sat rla, sopayla, silahla sald rd klar n çok iyi biliyoruz. 70 li y llarda Amerikan emperyalizmine karfl sürdürülen mücadelede egemen s n flar, kontrgerilla ile gençli imizin ve ayd nlar m z n nas l katledildi ini, sa -sol kavgas fleklinde tezahür eden olaylar n 12 Eylül darbesiyle bast r larak nas l her nedense b çak gibi kesildi ini, cumhuriyet tarihimizde en çok imam hatip okullar n n 12 Eylül s k yönetimi zaman nda aç ld n, 12 Eylül askeri darbesiyle topluma yeni bir flekil vermek için Türk- slam sentezi denilen ideolojinin nas l dayat ld n o günleri yaflayanlar iyi bilir. ABD nin ortado udaki hegemonyas n sürdürebilmesi için hayata geçirdi i BOP(Büyük Ortado u Projesi) kapsam ndaki yeflil kuflak projesi; komünizmi engellemek ad na tarikatlar n ve dinsel ak mlar n desteklenmesi olarak ülkemizde de karfl l - n buldu unu hepimiz iyi biliyoruz.. Yine devam nda 80 li y llarda Turgut Özal n baflbakanl ve ANAP iktidar döneminde gerici kadrolar ve tarikatlar devletin çeflitli kademelerinde ciddi anlamda kadrolaflmaya bafllam flt.neden sonra ANAP nda e itim(imam hatipleri ço altmak d - fl nda), sa l k, sosyal güvenlik v.b. alanlarda hiçbirfley yapmad gibi, yolsuzluk bata na sapland, devleti ciddi s k nt lara soktu u anlafl lm flt.anap iktidar ndan sonra REFAH- YOL dönemi, tarikatlar n mecliste gövde gösterileri v.b. geliflmeler ve sonuç 28 fiubat Sonra Sonras malum Siyasal slam biraz daha törpülenerek ve yeniden ambalajlanarak sanki yeni bir oluflum olarak halk m z n karfl s na AKP olarak ç k - yor olmas, asl nda kadrolar bak m ndan incelendi inde ANAP-REFAH karmas bir partinin halka yeni bir fleymifl gibi sunulmas ndan baflka bir fley de ildi. Bu geliflmeler, son y ld r yaflananlar bir askeri cuntan n eseri olan 12 Eylül anayasas n n ürünleridir. O günden bu günlere kendilerini liberal, demokrat, sosyal demokrat olarak niteleyen bütün parti ve liderler, (Özal lar, Demirel ler, Ecevit ler, Erbakan lar, Mesut Y lmaz lar, Baykal lar) muhalefetteyken elefltirdikleri bu 12 Eylül anayasas yla iktidara geldiklerinde (o dönemden kalma çetelerle birlikte) sözde hükümet etmeyi içlerine sindirebildiler. fiimdi de bütün o partilerin ve askeri darbe rejimlerinin kuca nda beslenip büyütülerek bu günlere getirilen 12 Eylül anayasas, uluslararas sermayenin ve emperyalizmin büyük gücünü de arkas na alan siyasal islamc bir parti marifetiyle sözde demokrasi ad na de ifltirilmesi gündeme geliyor. Türkiye de son elli y ll k yak n siyasi tarihimize damga vuran bütün askeri darbelerin, büyük sermaye güçlerinin istemleri ve ç karlar do rultusunda ABD emperyalizminin do rudan içinde bulundu u flekilde gerçeklefltirilmifl darbeler oldu unu bilmeyen yoktur. ABD nin Ortado- u da, Afganistan da, Irak ta bar fl getirmek ad na neler yapt klar n medyadan takip edebiliyoruz. ABD, Ortado udaki projelerini yerine getirebilmek için iktidarda siyasal islam temsil eden AKP gibi bir parti denk düfltü ü için desteklemektedir. Oysa bugün Kemalizm e karfl sözde demokrasi mücadelesi veriyor görünen Liberal Siyasal slamc AKP nin kendisi de gene küresel sermaye güçlerinin ve ABD nin deste i alt nda küresel kapitalizmin bugünkü hakim yönelimleri do rultusunda Türkiye nin kaderini tek bafl na belirleyecek bir iktidar konumuna getirilmifltir. Baflbakan n kendisinin de bizzat ifade etti i gibi siyasal bir simge olan (ayn zamanda dini sembol) türban sorununun bu günlerde yang ndan mal kaç r r gibi, birdenbire gündeme getiriliflinin nedeni ekonomik ve siyasi sorunlar nedeniyle belirgin bir s k flma içine girdi i bir dönemde, gündem sapt rma ifllevini de yerine getirirken yerel seçimlere do ru halk n dini duygular üzerinde yürütece i propaganda aç s ndan da oldukça elveriflli bir ortam yaratmas yla da çok alakal d r. Hatta askerlerin Kuzey Irak a girdikleri gün cumhurbaflkan n n yasay onaylamas da oldukça düflündürücüdür. Bu iki konuda da (türban ve Kuzey Irak) iktidar n önceli inin hangisi oldu unu, Kuzey Irak harekat n n oldu u gün Cumhurbaflkan taraf ndan aceleye getirilerek imzalanmas n n ülke sorunlar - na duyarl olan halk m z n dikkatinden kaçmam flt r umar z. fiimdi herkes üniversitelerde türban yasa n n kalkmas n n do ru olup olmad, üniversitelerde serbest olursa ortaö retimde ve kamuda da yayg nlaflma tehlikesinin ortaya ç k p ç kmayaca n, toplumun gerilip gerilmeyece ini, bir kaos ortam - n n oluflup oluflmayaca n tart fl yor bakanl n veya 22 üniversitenin toplam bütçesi kadar bütçeye sahip bir Diyanet flleri Baflkanl bulunan Türkiye nin laik bir devlet oldu unusöylemenin tutar taraf zaten yoktur. Ülkenin turban tart flmas na çekilmesindeki amaç, 12 Eylül ve sonras n n milliyetçi, muhafazakar, gerici, otoriter toplum kurgusunun bafl m za geçirilmek istenmesidir. Bilinç ve vicdan sahibi insanlar n savunaca fleyler ise belli; bar fl, demokrasi ve özgürlüktür. Kimsenin inanc ndan, giyiniflinden, cinsiyetinden, etnik kökeninden dolay d fllanmad -, eziyet görmedi i, öldürülmedi i bir hayatt r istenilen. Bugünden yar - na zor görünmesine karfl n daha huzurlu, adil, demokratik ve bar flç l bir hayat, bizlerin amac olmal d r. Aç kt r ki bugün ortadaki sorun 4 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

5 yaln zca türbanl genç k zlar n ö renim hakk de ildir. Bugün ülkenin heryan nda, iktidar gücü de kullan - larak bütün toplum dinsel bir muhafazakarl a sürüklenmifl durumdad r. ktidar n eline geçen medya kurulufllar nda da dinsel içerikli programlar giderek artmaktad r. E itim ve sa l k kurulufllar baflta olmak üzere yo un bir kadrolaflma yürütülmektedir. Anadolunun her yerinde 7-8 yafllar ndaki küçücük çocuklar n, bafllar türbanla sar l olarak sokaklar doldurdu unu görebilirsiniz. flte, bu küçücük çocuklar n, genç k zlar n bafl na bir moda nesnesi gibi dolanarak sokaklara, okullara, üniversitelere ve hatta hiç kuflkunuz olmas n yak nda kamusal alanlara da doldurulmaya çal fl lan fley, asl nda; çürüme ça yaflayan küresel kapitalizmin emekçi, yoksul insanlar n haklar n aramak yerine, onlar dini motiflerle kadercili e iten, özellikle ramazan aylar nda bir tas çorbaya, bir torba kömüre, sadaka mahiyetinde yard mlara muhtaç eden (Deniz Feneri v.b. kurulufllarla) ve bu yard mlar utanmadan televizyonlarda insan onurunu ayaklar alt na al rcas na, çok matah bir fleymifl gibi yay nlayan anlay fltan baflka bir fley de ildir. Yani sömürdükleri, aç b rakt klar, yoksul, iflsiz b rakt klar insanlara sanki kendi ceplerinden veriyorlarm fl gibi, yard m paketleriyle o yoksul insanlar (Deniz Feneri v.b.) televizyona ç - kararak daha da eziyorlar. (E er bu konuda çok duyarl iseler, o insanlara istihdam yaratmalar, ifl bulmalar gerekir ki ne onlara ne de baflkalar na muhtaç olmas nlar, sosyal devlet anlay fl da ve insanl k ta bunu gerektirir. Elbette turban sorunu yasakç bir anlay flla çözülemez. Ancak arka plandaki AKP politikalar n n iki yüzlülü ünü görmezden gelerek, konuya yal n bir özgürlük sorunu olarak yaklaflan ayd nlar m z n yapt gibi AKP nin arkas na dizilerek de çözülemez. Bu sorun e er söz konusu özgürlük ise gerçekten (din derslerinin zorunluluktan ç kar lmas ndan imam hatip okullar n n kapat lmas na kadar daha bir çok konuda) özgürlükçü bir laiklik anlay fl ile çözülür. Ülkemizdeki bu geliflmelere bizler de kay ts z kalamay z elbette. Eger özgürlükler konusunda samimiysek, öncelikle bu gericilik dalgas karfl - s nda so ukkanl olarak ve klifle sözlerden kaç nmal y z. Özellikle e itim konusundaki öncelikleri sayacak olursak herhalde turban n son s ralarda yer alaca n görürüz. YÖK ün kuruluflundan bu yana üniversite ö rencilerinin ve ö retim üyelerinin (okuldan at lmak baflta olmak üzere çeflitli cezalara çarpt r ld klar ) ÖZERK DEMOKRAT K ÜN VERS - TE talepleri içinde paras z e itim, nitelikli ve bilimsel e itim, e itime daha fazla bütçe taleplerinin yan nda turban vb. talepleri de içermektedir. Dünyada, ortado uda ve ülkemizde çok ciddi geliflmeler olmakta ve bizlerde bu geliflmelerden direk ya da dolayl olarak etkilenmekteyiz. Bugüne kadar oldu u gibi flimdi de iktidarlar kendi baflar s zl klar n örtmek için halk n dini duygular sömürmekten çekinmiyorlar. Kendi çocuklar ABD ve Avrupada e itim görürken, ülkemizde ise daha çok imam hatip okulu aç lmas için çal - fl yorlar. Türban n siyasal bir simge olarak bu kadar gündemde tutulmas n n sebebi ne olabilir? Yoksa turban ile örtülmeye çal fl lan iflsizlik, yoksulluk, cehalet, yolsuzluk ve daha çok sömürü mü? Bu yaz n n kaleme al nd günlerde son 20 y ld r onlarca kez gerçeklefltirilen ve sonucunda binlerce gencimizin öldü ü, ülkemizi ekonomik olarak sarsan ve sonucunda sorunun bitmesinin aksine ac ve gözyafl na neden olan savafl n son ata s n r ötesi operasyon yap l yordu. Türkiyenin halklar na ac ve y k mdan baflka hiçbirfley kazand rmayan bu savafltan kimler rant sa l yor? Umuyoruz ki bize operasyon iznini veren ve tekrar bir cümlesi ile harekat sonland ran ABD nin yani küresel sermayenin ve onun her sözünü dinleyenlerin halk n gerçek ihtiyaçlar na ne kadar çözüm bulabilece i herkes taraf ndan anlafl lacakt r. Hatta flu anda haz rlanan anayasa tasla m zdan (tam da askerin Kuzey Iraktan çekilmesinin sebebi ABD nin iste inin olup olmad tart fl l rken ve Türkiye nin her konuda kimsenin sözüne ba l kalmadan hareket etti i fliddetle vurguland bir süreçte) halk m z n, demokratik kitle örgütlerinin ve hatta parlamentonun haberi var m? Anayasam z bile ABD ye soruluyor. Çünkü; Yeni Ortado u Projesi içinde Türkiye de l ml islam (siyasal islam) modelini isteyen ABD dir. Ve AKP nin kafas ndaki anayasa bunun en önemli ad m d r. Bu bak mdan anayasa tasla ABD yi elbette ilgilendiriyor. ktidar n, özgürlükten, ba ms zl ktan, devlet anlay fl ndan, devlet adaml ndan ve ulusal onurdan anlad bu olmal E er bizler toplumun mühendislik e itimi alm fl ayd nl k yüzüysek,mesle imizin sorunlar n çözmenin yan nda dünyam z n ve ülkemizin toplumsal,siyasal ve kültürel sorunlar na e ilmek, çözüm yollar aramak zorunday z. Unutmamal y z ki toplumda özgürlük, eflitlik, sosyal adalet olmad sürece ne mesle imizin ne de bizlerin sorunlar gerçek anlamda çözülmüfl olur. Herfleyin son derece h zl tüketildi i ve toplumun yaflan lan bu sürece yabanc laflmas için elden gelen her türlü kültürel,sosyal ve ekonomik bask n n yap ld bir dönemdeyiz. Her biri ülkemizin temel sorunlar olan konular, o sorunlar birebir yaflayan halka sorulmadan görüflülmekte, küresel sermayenin ve bunlar n uzant s ülkemizdeki iflbirlikçilerinin ç karlar do rultusunda sonuçland - r lmaktad r. Toplumun her kesimi kredi bata- na girmiflken, iflsizlik en üst boyutlara ulaflm flken, açl k s n r alt nda yaflayan insanlar m z n say s her geçen gün artarken, ifl kazalar sonucu aralar nda meslektafllar m z nda oldu u vatandafllar m z hayatlar n kaybederken ve ç kan her yasa, eme i ile yaflayan insanlar n hayat n daha da zorlaflt ran sermayenin se ac mas zca büyümesine yol açt bir ortamda, elbetteki mesle in sorunlar - n n çözümünün toplumsal sorunlar n çözümünden geçti i bilinci ile bizler üzerimize düflen görevi yapmal y z. Sonuç olarak iktidar partisinden bugün ülkemizin gerçek sorunlar n n (iflsizlik,yoksulluk,sa l k ve e itim alan ndaki iyilefltirmeler, yolsuzluklar n önlenmesi, ba ms z yarg, AB reformlar vb.) çözülmesi konusunda çaba harcamalar n bekliyoruz. Ama unutmamal y z ki 12 Eylül ile gerçek anlamda hesaplafl lmadan ne turban, ne özgürlükler ne de demokrasi konusunda ad m at lamaz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

6 fiubemizin 11.Dönem Ola an Genel Kurulu yap ld Sanc l ve sorunlu bir ülkede mühendisin a r sorumlulu u Muhittin Selvitopu fiubemiz 11. Dönem Ola an Genel Kurulu 26 Ocak 2007 tarihinde Dr. Selahattin AKÇ ÇEK Kültür Merkezi nde 125 üyemizin kat l m ile yap ld. 10. Dönem Yönetim Kurulu Baflkan Muhittin SELV TOPU yapt aç l fl konuflmas nda tüm üyelerimizi selamlayarak içinde bulundu umuz sürecin bilim ve teknolojiyi insanla buluflturan tüm mühendis, mimar ve flehir planc lar n n, s k nt l sanc l ve sorunlu bir ülkede demokrasi söylemlerini kendi örgütlülü ü içerisinde gerçeklefltirdi i süreç oldu unu belirtti. Ülkemizde son 27 y ld r uygulanan küresel poli- tikalar sebebiyle mühendis, mimar ve flehir planc lar iflsizlik, mesleki ve ekonomik haklarda gerilemeyle karfl karfl ya kald - n belirten SELV TOPU, en son ç - kar lmak istenen Sosyal Güvenlik Yasas ile emeklilik haklar n n geriletilmeye çal fl ld n, uygulanan tüm politikalar n uluslar aras sermayenin direktifleriyle yönlendirildi ini ve d fla ba ml bu politikalar n eme in ve halk n büyük bölümünün aleyhine iflledi ini söyledi. SELV TOPU devam eden konuflmas nda flunlar söyledi; Dünya 70 lerden itibaren üç ayr küreselleflme dalgas geçir- 6 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

7 mifltir, geçirmektedir. Bunlardan birincisi 70 li y llarda bafllayan çok uluslu flirketlerin Dünya ekonomisine egemen olmas, 2.si 80 lerde bat n n optik kablo, haberleflme uydular, bilgisayar, internet gibi teknolojik bulufllar devreye sokarak yaratt iletiflim devri, 3.sü 90 larda SSCB nin da- lmas ile güç dengesinin bozulmas ve Bat n n güç oda haline gelmesidir. Bugün altyap aç s ndan bak ld nda Bat n n kendi pazarlar, burjuvazisine yetmemekte, pazar n bütün küreyi içine alacak flekilde geniflletmek istemektedir. Üst yap aç s ndan ise Bat Kültürü 2.ci küreselleflmedeki gibi, sadece Bat c okullarda de il, akredite edilmifl, Üniversite program yla internet veya medya yolu ile tüm dünya ya sarmaktad r. Bugün uluslar aras, sermaye MF, DB, TDÖ, ve AB merkezli politikalarla yeni sömürü alanlar yaratma hevesindedir. zledikleri politikalar ile yaratt klar bölgesel çat flmalar n perde arkas nda enerji paylafl m ve güvenlik kayg lar yatmaktad r. Bu çat flmalar n a r bilançosu yoksul halklara ç kar lmaktad r. Bu politikalar n sonucu, bugün ülkemizin komflular ndan Irak iflgal alt nda, ran da k skaçtad r. ABD Emperyalizminin son y llarda ortaya sürdü ü Büyük Ortado u Projesinin temel hedefi de bu politikalarla uyum içersindedir. Ülkemizde 1980 y l ndan itibaren uluslararas sermayenin küresel sistemine uygun olarak enerjiden, haberleflmeye; e itimdensa l a, tar mdan, sosyal güvenli e hemen tüm alanlarda yap sal bir de iflim program na tabi tutulmaktad r. - Gümrük Birli i, - Uluslararas Tahkim Yasas, - Kamu haleleri Yasas, - Endüstri Bölgeleri Yasas, - Teknoloji Gelifltirme Bölgeleri Yasas, - Tütün Yasas, - fieker Yasas, - Do rudan Yabanc Yat r mlar Yasas, - Serbest Bölgeler Yasas, - Rekabet Kurulu, - Bankac l k Alan nda Yap lan Düzenlemeler, - Enerji Piyasas Yasas, - Elektrik ve Do algaz Piyasas Yasalar, HKMO zmir fiube personeli ve Gençlik Komisyonu Genel Kurul haz rl nda... - Tapu Kanununda Yeralan de- ifliklikler, - Hazine Arazilerinin Sat fl, - Maden, orman, hazine arazileri, do al ve kültürel varl klar, fabrikalar, liman rafineri ve tersaneler yerli ve yabanc sermayeye peflkefl çekilmifl çal flanlar iflten at lm fl sermayenin ya ma projeleri, çevre, yaflama hakk ve yarg kararlar göz ard edilerek gerçeklefltirilmifltir y l ndan beri süren özellefltirmelerle kamuya ait tüm sanayi tesisleri, K T ler hepinizin bildi i gibi sat lm flt r, sat lmaktad r. Bunlar yetmiyormufl gibi kamuoyunda 2B alanlar olarak bilinen sözde orman vasf n yitirmifl kamu arazileri, yabanc larla mülk sat fl, Anayasa Mahkemesi kararlar na karfl n uygulamaya, orman arazilerine lüks konutlar yapan iflgalcilere sat lmaya çal fl lmaktad r. Orman alanlar içerisinde bulunan ve yap ld takdirde insan sa l na ve çevreye zarar verece- i kurumlarca saptanan Efem Çukuru gibi ayn zamanda içme suyu Baraj Koruma sahas nda alt n ç - kar lacak bahanesiyle iflletmeye aç lmaktad r. Bütün bunlara karfl HKMO - nun mücadelesi kurumsal bir yap içersinde sürdürülmekte, bireysel olarak üyelerimizin yapt klar çal flmalara kat ve destek olunmaktad r. Bu çal flmalara bir örnek HKMO Genel Merkezi nce yap lan Sümer Holding, Malatya Pamuklu Sanayi flletmesine ait arazilerin özellefltirilmesidir y l nda yap lan özellefltirme ihalesinde teklif edilen 11 milyon dolar Özellefltirme Yüksek Kurulunca bedel yetersiz ve düflük bulunmas na ra men, daha sonra bu tesisler 6 milyon 400 bin dolara sat lm flt r. Oysa arazinin ve üzerindeki tesislerin l Baz nda arsa fiyatlar dikkate al nd nda arsa ve tesislerin toplam de eri 70 milyon dolar ci- Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

8 var ndad r. Sat fl ifllemi 13 Ocak 2004 tarihinde Resmi Gazetede yay nlan p kesinleflmifltir. Yine zmir Liman n n özellefltirilmesi ile ilgili Odam z Genel Merkezince tarihinde detayl bir flekilde bas n aç klamas yap lm fl, Efem Çukuru ile ilgili olarak flubemiz ve Genel Merkezimiz çal flmalar n sürdürmektedir. Sonuç olarak özellefltirmede gelinen nokta düflündürücüdür. Sermayenin ideolojisi ve milliyeti olmaz. Önemli olan yat r mlard r. Kim olursa olsun yat r m yapan n bafl m n üstünde yeri var söyleminin savunuculu unu yapan özellefltirmecilerin unuttuklar kay ts z, flarts z ÖZEL in egemenli ini kabul etme, teslim olman n getirece i sak ncalard r. Sosyal devlet anlay fl hizmetin genifl bir halk kesimine ulaflt - r lmas na odaklanmakta iken günümüzde devlet düzenleyici faaliyetleri ile ön plana ç kmaktad r. Devlet yat r m ve iflletme faaliyetlerinden çekilmekte, ekonomik alan, özel sektöre b rak lmaktad r. Bu nedenle, hizmetten yararlanan kesimin yay ld alan art k amaç de ildir, özel sektörde olan kar mant d r. nsanlar piyasada üretici ya da tüketici rolü, devlet ile iliflkilerinde vatandafl; aile içinde ise farkl rolleri ile temsil edilir. Özellefltirmeler sonucunda yarat lan dünyada ise insan, salt piyasadaki rolleri ile tan mlanmaktad r. nsan Neo-liberal politikalar aç s ndan sadece tüketicidir. Bu noktada, insan n asil üretici oldu unun unutulmas, vatandafll k kavram - n n ayaklar alt na al nmas söz konusudur. Özellefltirmelerde halk vurgusu yoktur. Özellefltirmeler kar ve piyasa kavramlar ile aç klanabilir. Kamu hizmetleri kamu yarar, kamu mal kavramlar art k rafa kald r lm flt r. Otoyollar m z, akarsular m z, ormanlar m z, k y alanlar m z, tar m arazilerimiz, mera alanlar m z gibi halk n mali olan ve stratejik öneme sahip varl klar m z sat fla ç kar lamaz. HKMO olarak yurdun istikrara kavuflmas n n küresel sermayenin egemenli ine girmek de il, üretim ekonomisine geçerek uzun süreli ve tutarl bir mali yap n n gereklili ine inan yoruz. Bu amaçla; - Toplumdan soyutlanm fl seçkin mühendislerin örgütü de- il, toplumun içinde yer alan onunla kaynaflan birlikte düflünme, birlikte üretme ve birlikte yönetme mekanizmalar - n güçlendiren, - Örgüt içi demokrasi güçlendirilmifl, seçim d fl nda kat l mlar yaflama geçiren, üyenin söz ve kararlarda etkisini sa layan, - Siyaset d fl kalmak anlay fllar n reddeden siyasetin dar tan m n aflan anlay fllar egemen k lan, iflbirli ine aç k ama iflbirlikçi yaklafl mlar n d fl nda kalan, - Örgütün kamuoyu önünde sayg n yerini korumay ve gelifltirmeyi hedefleyen, örgüt etkinliklerini kendi iç dinamikleri ve kendi kararlar ile belirleyen, - Hiçbir üyesinin sorununu d fllamayan ücretli çal flan kesimlerle iliflkilerini güçlü hale getiren, - Di er Demokratik, sivil toplumsal örgütlenmelerle iliflkilerini gelifltiren bir anlay flla yap lacak örgütlü bir mücadeleyle bütün bunlara karfl, etkili olaca m za inan yoruz. dedi. fiubemizin 10. dönemdeki iki y ll k çal flmalar n n bu anlay fl çerçevesinde yürütüldü ünü söyleyen SELV TOPU, iki y ll k süreçte Genel Merkezimiz, flubeler ve temsilciliklerimizle eflgüdüm içerisinde sa l kl bir iletiflim kurularak faaliyetler sürdürüldü ünü belirterek 10. dönem çal flma program m zda olan ve bu dönemde sonuçlanan çal flmalar hakk nda bilgi verdi. Bu çal flmalardan en önemlisinin mekân sorununu çözmek oldu unu söyleyen SELV TOPU konuflmas na flöyle devam etti; Mekân sorununun çözüme ulaflt r lmas nda ald klar kararla bizleri cesaretlendiren Yer Al m Komisyonu üyeleri Muslu YILMAZ, Dursun ÇEL K, lhan EK NC O LU, Hüseyin ÖZTÜRK, Hüseyin EV- RAN, Servet ALABALIK, Zafer BEY- D L, Tuyan ULU TURHAN ve bugüne kadar görev yapm fl tüm yönetim kurulu üyelerine, ayr ca mekan n düzenlenerek ça dafl bir çal flma ortam haline gelmesine katk koyan Sn. Orhan TEMUR a, Netcad Firmas na, Y lmaz fia- H N e, Sistem A.fi ne, Lütfü BURfiUK a, Mustafa KAYNARCA ya, Muslu YILMAZ a, Kenan OL- GUN a ve H. brahim YAVUZ a teflekkürlerimizi sunar z. Bir di er önemli faaliyet ise zmir deki Devlet Üniversitelerinin birinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i bölümü aç lmas ile ilgili çal flmad r. Bölüm aç lmas konusunda komisyonumuz yapt - çal flma ile detayl bir rapor haz rlam fl, bu rapor kitapç k haline getirilerek Ege Üniversitesi, Dokuz Eylül Üniversitesi ve YTE rektörlerine komisyon üyeleri ile birlikte yönetimimiz taraf ndan sunularak gerekli bilgilendirmeler yap lm flt r. Bu konuda olumlu tepkiler al nm fl, ancak istenen sonuca henüz ulafl lmam flt r. Önümüzdeki dönem üzerinde en fazla çal fl lmas gereken hedefimizdir. Komisyon üyelerimiz Sn.Mehmet GÜRLER, Sn.Hüseyin ÖZTÜRK, Sn. brahim ER fi R, Sn.Ali Kemal KARAYEL, Sn. Halil KAYNARCA ya katk lar nedeniyle teflekkür ederiz. Önemli etkinliklerimizden bir di eri ise her y l A ustos sonu Eylül bafl düzenlenen Yaz E itim kamplar m zd r. 8. Dönem flubemiz yönetimi taraf ndan bafllat - 8 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

9 lan ve ondan sonra görev alan fiube yönetimlerimiz taraf ndan baflar l bir flekilde sürdürülen Yaz E itim Kamp, program içeri i ve disiplini ile önemli bir çal flma olarak TMMOB den övgüler alarak örnek gösterilmifltir. Eme i geçenlere, katk koyanlara flubemiz ad na teflekkürlerimizi sunar m. Özellikle her y l yap lan e itim kamp m zla ilgili katk lar n eksiksiz yerine getiren zmir Büyükflehir Belediye Baflkan Sn. Aziz KO- CAO LU na ve Konak Belediye Baflkan Sn. A. Muzaffer TUN- ÇA a sayg ve teflekkürlerimizi sunar z. Geçti imiz y l ç kan yönetmelik gere i ilk defa düzenlenen kamulaflt rma Bilirkiflili i kurslar n baflar l bir flekilde sonuçland ran ve örnek bir çal flma yürüten meslektafllar m z Sn. brahim ER fi R ve Sn. brahim AKYOL a yönetimimiz ad na teflekkürlerimizi sunar kendilerini kutlar z. Yine 10. dönemde iki defa düzenlenen Gayrimenkul De erleme Uzmanl Kurslar m z yo un ilgi görmüfl, meslektafllar m z n uzmanl k belgesi alabilmeleri ve bu alanda etkin olabilmeleri için olanaklar yarat lm flt r. Bu ve benzeri kurslar önümüzdeki dönemde de sürdürülecektir. Di er çal flmalar m z ve detaylar daha önce belirtti im gibi yazman arkadafl m z taraf ndan sizlere sunulacakt r. 10. Dönem Yönetim Kurulu ad na tüm kat - l mc lar sayg ile selamlar 11. fiube Kongremizin baflar l geçmesini diler, kentimize ve halk m za sayg lar m z sunar z. diyerek sözlerini tamamlad. SELV TOPU nun aç l fl konuflmas n n ard ndan Baflkanl na Erdal KARADEM R, Yard mc l na Zafer BEYD LL, Neslihan Y T ve Nihal ERO LU nun seçildi i Genel Kurul Divan Baflkanl oluflturuldu. Divan Baflkan Erdal KARADE- M R yap lan sayg duruflunun ard ndan Genel Kurulun gündemini aç klad ve 10. Dönem Çal flma Raporunun sunulmas için Yazman Okan ÖZEGE ye söz verdi. fiubemizin web sayfas nda yay nlanan ve tüm kat l mc lara kitapç k halinde da t lan 10. Dönem Çal flma Raporu ÖZEGE taraf ndan sunuldu. Okan Özege 10. Dönem Çal flma Raporu nun sunulmas n n ard ndan Divan Baflkan KARADEM R kat l mc üyelere, Çal flma Raporu üzerinde konuflmak üzere söz verdi. Bunun üzerine ayn zamanda CHP Mu la Milletvekili olan üyemiz Fevzi TOPUZ yapt konuflmas nda özetle; Odalar n devlet yönetiminden ba ms z olmad - n bire bir iç içe oldu unu vurgulayarak mesle imizi sa l kl bir flekilde icra edebilmek için yap - lan yasa de ifliklikleri sürecinin içerisinde bulunmam z n gereklili ini söyledi. Ülke topraklar m z aç s ndan önem arz eden 2B uygulamalar n n amac ndan sapt - n bu nedenle büyük Atatürk ün bize b rakt demokratik mirasa sahip ç kmam z gerekti ini söyleyen TOPUZ un ard ndan HKMO eski genel baflkan Hüseyin ÜLKÜ söz ald. Yönetim Kurulu çal flmalar n n yap c veya y k c elefltirilebilece- ini, ancak terazinin art lar kesesinin a r olmas bu elefltirilerin yap c oldu unun göstergesi oldu unu ifade eden ÜLKÜ, baflar - l bir yönetim etkinli inin üyelerinin kat l mc olmas yla gerçekleflebilece ini söyledi. Tapu Plan Tüzü ünde geçen lisansl ölçme bürolar n n yetkili büro tan mlamas ile ilgili ibarenin Genel Baflkan m z taraf ndan fark edilmesi üzerine yap lan itiraz ile yeniden düzenlendi ini söyleyen ÜLKÜ fiubelerimizin ve Genel Merkezimizin özverili çal flmalar yürütmesine karfl n tüm üyelerimizin de Ülkemizdeki geliflmelerle ilgilenmesi gerekti ini, mesle i ilgilendiren her konuda inceleyici, araflt rmac olmas gerekti ini vurgulad. ÜLKÜ; ilk kez sonraki yönetimin icra edece i ancak önceki yönetim taraf ndan kararlaflt r lm fl ve çal flmalar na bafllanm fl bir etkinlik olan Kadastro Kongresinin yap ld n ve bunun Odam z n kurumsallaflmas n n önemli bir göstergesi oldu unu söyledi. De er kadastrosunun, kamulaflt rma bilirkiflili inin gereklili ini, Kadastro ve ller Bankas ihalelerinin incelenmesi gerekti ini vurgulayan ÜLKÜ, Genç Haritac lar Günleri ve di er mesleklerden ö rencilerin de kat ld - zmir fiube taraf ndan düzenlenen Yaz E itim Kamp farkl meslek disiplinleri taraf ndan takdir gördü ünü ve kendi meslek odalar nda da örnek gösterildi ini belirtti. nceledi i çal flma raporunda bas nda yer alman n öne- Hüseyin Ülkü Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

10 brahim Eriflir Tevfik Yüksel mine de inen ÜLKÜ; sadece zmir ve çevresinde de il ülke çap nda etkinliklerin gerçeklefltirilmesi ayr ca tüm kurumlar n mesle imizin çal flmalar konusunda bilgilendirilmesi gerekti ini söyleyerek sözlerini tamamlad. ÜLKÜ den sonra söz alan üyemiz brahim ER fi R, toplum hizmeti yapan insanlar olarak sunduklar rapor ve çal flmalar ndan dolay Yönetim Kuruluna teflekkür ederek özellikle zmir de Jeodezi ve Fotogrametri bölümünün aç lmas gereklili ini vurgulad. Odam z n yeni mekân n n e itimler konusunda etkili bir flekilde kullan lmas gerekti ini belirten ER fi R, Tapu ve Kadastro kurumunda yaflan lan olumsuz olaylar konusuna odam z n araflt rma yapmas ve bir rapor haz rlamas gerekti ini söyledi. Ard ndan söz alan üyemiz Tevfik YÜKSEL yapt konuflmas nda, Efemçukuru nun zmir için çok önemli bir sorun oldu unu ve oradaki köylülerin ac içinde yaflad n ; Oda olarak bu konuda çal fl lmas gerekti ini söyledi. Konuflmas n n devam nda tahkim yasas na de inen YÜKSEL, tahkim yasas imzaland zaman getirilerinin ciddi irdelenmemifl oldu una, Osmanl döneminde yabanc lara toprak sat fl n n önünün aç ld na, bu konunun Odam z taraf ndan kamuoyuna duyurulmas na ve gündemde tutulmas gerekti ine dikkat çekti. zmir fiube olarak EXPO 2015 konusunda Yönetim Kurulu nun görüfl bildirmesini isteyen YÜK- SEL in ard ndan Y lmaz YARAN söz alarak; ller Bankas n n çal flma prensibi hakk nda yapt yorumda belediyelerin sorunlar n n çözümünde ller Bankas n n önemine de inerek; ller Bankas n n aradan kald r ld takdirde tüm sorunlar n ortada b rak laca n söyledi. Ard ndan Genel Kurul Divan Baflkan Erdal KARADEM R Odam z n 1954 y l nda kurulmas ndan buyana tarafl yani; özgürlükçü, bar flç ve emekten yana tavr yla ayakta durdu unu belirterek zmir fiubesinin kurucular ndan birisi olmas na karfl n son zaman- Erdal Karademir Y lmaz Yaran larda fazla kat l m sa layamad - n ancak inceledi i kadar yla oldukça güzel etkinlikler yap ld n di er taraftan mühendis odalar nda bir eksikli in oldu unu ve örgütlülük aç s ndan üyelerin faaliyetlere aktif kat l m n n gerekti ini belirtti. Mühendisler olarak ülke yönetimine katk koymam z gerekti ini belirten KARADEM R, yurtd fl ndaki üniversiteler ile denkli in sa lanmas na, kadastro ihalelerinde problemler karfl s nda Odam z n dik durmas gerekti ine dikkat çekti. Konuflmas n n devam nda; Orman Mühendislerinin Harita Mühendislerinin görevlerini yapar hale gelece i yasa tasar lar n iptal ettirdiklerini, kentsel dönüflüm yasas n n henüz onaylanmam fl oldu unu ve bunun rantsal dönüflüm oldu unu söyleyen KARADEM R, Kentsel dönüflümün sadece, gecekondularda yaflayan insanlar yüksek binalara yerlefltirmek olmad n belirterek yasada imarl ve imars z tüm arsa ve arazilerde uygulan r ifadesinin çok yanl fl oldu unu söyledi. Yaz E itim Kamplar n n zmir fiubenin etkinli i olarak bafllad n ancak zamanla Genel Merkez etkinli ine dönüfltü ünü ve di er flubelerinde Yaz E itim Kamp na tatil gibi bakt n gözlemledi ini belirterek sözlerini tamamlayan KARADEM R Genel Kurul s ras nda yap lan öneri ve 10 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

11 elefltiriler ile ilgili gerekli aç klamalar yapmak üzere söz isteyen Muhittin SELV TOPU nu kürsüye davet etti. SELV TOPU yapt konuflmas nda; umutsuz olmamam z gerekti ini, Anadolu topraklar n n birçok kültürün yo ruldu u topraklar oldu unu, bu ülke ve toplumun cumhuriyeti kuranlar n yapt klar gibi sadece ileri gitmeleri gerekti ini söyledi. Odam z n Efem Çukuru ile ilgili haz rl klar n yapt n belirten SELV TOPU söz konusu çal flmalar Genel Merkeze sunduklar n ve flube olarak bu konunun takipçisi olduklar n vurgulayarak, çal flmalar n alt n madencileri için de il kamu yarar na halk için yap lmas gerekti ini belirtti. Ayr ca bu topraklar n Anadolu kültüründen gelen analar m z n örtüsünü hiç bir zaman yad rgamad n, kültürümüzün parças olmayan fleyleri kabul edemeyece imizi de sözlerine ekledi. EXPO 2015 ile ilgili olarak ise; böyle bir fuar n ilimizde düzenlenmesi konusunda Oda olarak gerekli tüm katk y verdiklerini ve bundan sonrada katk bulunacaklar n ancak yer seçimi konusunda yeflil bir dokuya sahip olan nciralt n n hatal bir seçim oldu u buna karfl l k kente yenileme getirmesi aç s ndan Yeflildere vadisini önerdiklerini, dünyadaki di er ülkelerde oldu u gibi örne in; spanya da çöküntü alan seçildi- ini ve düzeltildi ini ifade etti. Kentsel dönüflüm konusunda ise zmir in %60 nda kaçak yap lanma oldu- unu, bu konuda odam z n üzerine düflen görevi yapaca - na de inen SELV TO- PU; Yaz E itim Kamp n n yürütücülü ünün tamam yla zmir Lütfi Ünal fiubesi taraf ndan yap ld n, Genel Merkezimizin kamp n daha etkili geçmesi için gerekli katk y koydu unu ve birlikte çal fl lmas n n do al oldu unu söyleyerek kamp n daha düzenli gerçekleflmesi için kamp yönergesi haz rlanaca n söyleyerek sözlerini tamamlad. Daha sonra Divan Kurulu taraf ndan Genel Kurul Sonuç Bildirgesini oluflturmak üzere görevlendirilen Dursun ÇEL K, S. Selçuk SAVCI, Lütfi ÜNAL ve Umut AKBAL taraf ndan haz rlanan sonuç bildirgesi Lütfi ÜNAL taraf ndan okundu. Genel Kurul sonuç bildirgesinin sunulmas n n ard ndan Genel Kurul Divan Baflkan Erdal KARA- DEM R taraf ndan yönetim kurulu ve delege adaylar n n duyurulmas yla 11. Dönem Ola an Genel Kurulu sona ermifltir. HKMO zmir fiubesi Genel Merkez Delegeleri 1. Ahmet Mahir CAN 2. Ahmet Murat KIRABA 3. Ak n AKPINAR 4. Ali Kemal KARAYEL 5. Ali ULUKÖY 6. Ali UYGAN 7. Alim Serkan CESUR 8. Atilla KAYNARCA 9. Ayd n YÜCEL 10. Bahattin GÜMÜfi 11. Bar fl YILMAZER 12. Burhan DERBENTAKAR 13. Cengiz SAYALI 14. Dursun ÇEL K 15. Emine Vildan GÜCÜYETER 16. Enver TUNA 17. Erdal KARADEM R 18. Erdem TUNA 19. Ersen BOZANO LU 20. Faruk ÖZTÜRK 21. Gökhan DO RU 22. Günhan DA LI 23. Gürsel GÜCÜYETER 24. Hayati TEPEO LU 25. Haydar YILMAZ 26. H d r ÇAM 27. Hüseyin AKÇAPINAR 28. Hüseyin EVRAN 29. Hüseyin ÖKTEN 30. Hüseyin ÖZTÜRK 31. Hüseyin ÜLKÜ 32. brahim ER fi R 33. Mustafa Kubilay YILDIRIM 34. Levent ÜNVER 35. Mehmet Sefa ÖNATLI 36. Mehmet Soydan BARLAK 37. Mehmet Tevfik YÜKSEL 38. Meryem ERGEN 39. Muhittin SELV TOPU 40. Mustafa ÇATKIN 41. Okan ÖZEGE 42. Ömer GÜNGÖRMÜfi 43. Özhan KAYNARCA 44. Recayi ÖZCAN 45. Sedat YILDIZ 46. Serdar Selçuk SAVCI 47. Servet ALABALIK 48. Süleyman FIRAT 49. Tuncay BOYACI 50. Yüksel ELTERCAN 51. Zafer BEYD LL 52. Zerrin ERTAN Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

12 HKMO zmir fiubesi 11. Ola an Genel Kurulu SONUÇ B LD RGES Ülkemiz, bugün küresel emperyalizmin tehdidi alt ndad r. Emperyalizmin dayatmas sonucunda üretim ekonomileri terk edilerek tamamen tüketime ve hizmete dönük politikalar n kay ts z flarts z kabulüyle Mühendislik, Mimarl k, Planc l k mesleklerine; üretmeyen, yabanc tekellerin tafleronlu unu yapan, iflsizli e ya da köleli e mahkûm meslek gruplar rolü biçilmifltir. Odam z, üyelerinin haklar n korurken di er yandan da halk m z n yan nda, onunla omuz omuza, emperyalizme ve onun yerli iflbirlikçilerine karfl yerini alacak, onlar n oldubittiye getirdikleri ba ms zl m z üzerindeki düflman reçetelerine ve programlar na karfl tüm örgütlü gücüyle kararl ve aç k bir flekilde savafl m verecektir. Bu kapsamda; Küresel emperyalizm ve yerli iflbirlikçileri karfl s nda tehdit alt nda olan Cumhuriyet Devrimi ni ve ulusal egemenlik temelinde tam ba ms zl m z tüm örgütlülü ümüz ile sonuna kadar savunmak, Planl ekonomi çerçevesinde sanayileflme ve kalk nma politikalar n tekrar ülke gündemine sokmak, bu amaçla, kamu giriflimcili inin hayata geçirilmesini desteklemek, Kamu iktisadi kurulufllar n n özellefltirilmesine direnmek, hizmetlerin kamu ç kar do rultusunda düzenlenmesi ve kamusal denetim konular nda bask oluflturmak, Ülke sanayisini yok eden, Dünya Ticaret Örgütü, IMF ve Dünya Bankas gibi kurulufllar n dayatmalar na direnmek, Uluslararas tekeller ve yerli iflbirlikçilerinin zorlamas yla bafllat lan plans z-hesaps z-kitaps z projelerin gerçek yüzünü ortaya ç karmak, Yurt içindeki mühendislik ve mimarl k bölümlerinden mezun olan baflar l ö rencilerin (baflta ABD ve AB olmak üzere) yurtd fl na beyin göçü ile gitmelerine engel olacak yönde çal flmak, zmir özelinde ise; mesleki bilginin halk n hizmetine sunulmas, mesle imizin ve meslektafllar m - z n haklar n n korunmas, örgütlülü ümüzün güçlendirilmesi çal flmalar yapmak ve bu çal flmalara paralel olarak limizdeki üniversitelerden birinde Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i bölümünün aç lmas n sa lamak, Kente karfl ifllenen suçlar neden ve sonuçlar ile birlikte sergilemek ve bu suçu iflleyenlerle etkin olarak savaflmak, kamuoyunu ayd nlatmak. Bunu yaparken, tüm ça dafl, ülkesini ve kentini seven güçlerle kay ts z flarts z dayan flma ve iflbirli i içerisinde hareket etmek, TMMOB ve bünyesinde bulunan tüm meslek odalar yla birlik ve dayan flma içerisinde olmak, Hükümetin haks z olarak görevden ald ve sürdü ü meslektafllara sahip ç kmak, özel sektörün haks z nedenlerle iflten ç kartm fl oldu u mühendis ve mimarlar ile dayan flma içerisinde olmak, Yabanc flirketlerin dayatt, devlet kaynaklar ndan astronomik ücretler alan yabanc mühendis olgusuna karfl mücadele etmek, Üretim ve hizmet alanlar nda yerli mühendislik ve mimarl k olanaklar n azami ölçüde kullanmak. Mühendislik, mimarl k ve planc l k alanlar nda üretim ve hizmetin yerine getirilmesinde yayg nl kla kullan lan standartlar n oluflturulmas nda ve gelifltirilmesinde etkin olmak, bu alanda çal flan kurumlara katk koymak ve yeni mekanizmalar n oluflmas na önderlik etmek. lgili kurum ve kurulufllarla etkili bir iletiflim ve eflgüdüm sa lamak, Ulusal ekonomiyi, do al kaynaklar ve çevreyi korumay ve gelifltirmeyi, ulusun refah m savunmak, Gericilikten, ayr l kç l ktan ve floven milliyetçilikten uzak durmak. Emperyalist merkezler (ABD ve AB baflta olmak üzere) kaynakl akçasal fonlara de- il, üyelerin özgücüne dayanmak, Ba ms zl k temelinde; ulusal güçlerle, demokratik kitle örgütleriyle iflbirli i yapmak, yurttafllar aras ndaki ekonomik, kültürel ve toplumsal eflitsizliklerin, gelir adaletsizli inin sona erdirilmesine katk koymak, yurttafllar n toplumsal kazan mlar n n savunulmas ve daha da gelifltirilmesi yönünde katk koymak. Sonuna kadar savunaca m z de erler olacak ve var gücümüzle sayd m z bu de erleri hayata geçirmeye çal flaca z. Genel Kurulumuzun ve yeni seçilecek 11. Dönem Yönetim Kurulumuzun Oda ve fiubemizi bir ad m daha ileriye götürece i inanc yla hepinizi sayg ve sevgiyle selaml yoruz. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi 11. Ola an Genel Kurulu 12 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

13 HKMO zmir fiubesi 11. Dönem Çal flma Program 1. AMAÇ Çal flma program n n haz rlanmas nda bafll ca amaç; TMMOB nin tarih ve 7303 say l Yasas nda tan mland gibi; Kamunun ve ülkenin ç karlar, mesleklerin geliflimi, meslek üyelerinin hak ve yetkileri aç s ndan gerekli gördü ü tüm giriflim ve faaliyetlerde bulunmak, Meslek ve meslek ç karlar ile ilgili ifllerde resmi makamlarla iflbirli i yaparak gerekli yard m ve önerilerde bulunmak, meslekle ilgili tüm yasa ve yönetmelikleri, normlar, teknik flartnameleri incelemek ve bunlarla ilgili düflüncelerini ilgililere bildirmek, paragraflar ile ifade edilen yasa hükmü do rultusunda fiubemizin kurumsal yap s n n daha da güçlendirilmesi için tüm üye ve kurulufllarla sa l kl iliflkilerin kurulmas sa lanacakt r. 2. ANA LKELER Bu program n uygulanmas sürecinde, her türlü karar, eylem ve etkinlikte fiubemiz tüm organlar n n görüfl ve düflünceleri Yönetim Kurulumuza yol gösterecektir. Oda çal flmalar ndan en üst düzeyde verim al nabilmesi için uyulmas gereken ilkelerimiz afla daki gibi belirlenmifltir. 1. Oda çal flmalar Oda Yönetim Kurulu taraf ndan as l ve yedek üyelerle kat l mc l k esas na göre yürütülecektir. 2. Kat l mc Üyelerin, Yönetim Kurulu nun yukar da belirtilen amaçlar do rultusunda oluflturulmas n öngördü ü komisyon çal flmalar nda iflbölümünün gerektirdi i görev ve sorumluluklar yerine getirmeleri esast r. 3. Yönetim Kurulumuzca Oda ifllerinin yürütülmesinde verimlilik ve ekonomik olma esaslar na dikkat edilecektir. 4. fiube Yönetim Kurulu çal flmalar nda al nan kararlardan gerekli görülenler tüm temsilcilerimize, Oda organlar na, di er oda yönetimlerine en k sa zamanda ulaflt r lacakt r. Oda yönetimleri aras sürekli ve sa l kl iletiflim kurulmas na çaba harcanacakt r. 5. Temsilcilikler, kendi bölgelerinin sosyal, ekonomik ve kültürel yap s ndaki durum ve geliflmelere paralel olarak üyelerimizin ve toplumun ç karlar n korumaya yönelik gerçeklefltirilmesi gereken çal flma ve etkinlikler konusunda yönetim kurulunu belirli zaman aral klar ile düzenli olarak rapor halinde bilgilendireceklerdir. 6. Dan flma Kurullar toplant lar n n tam kat l mla, Odam z ilgilendiren genel kararlar öncesinde ve di er zamanlarda belli aral klarla düzenli olarak toplanmas na özen gösterilecektir. 3. HEDEFLER y l itibari ile kay tl olan 1070 üye say s n n her y l yeni mühendis olan meslektafllar m z n kat l - m n n sa lanarak art r lmas n n yan nda özellikle kamuda çal flan ve hiç üye olmam fl meslektafllar m z ile birlikte di er üyelerimizin de birikmifl üyelik ödentileri için ödeme kolayl klar n n sa lanarak Odam zla iliflkilerinin güçlendirilmesi hedeflenmektedir. 2. Üyelerimizin Odam z çal flmalar ile ilgili tüm etkinlikler ve duyurular konusunda bilgi sahibi olabilmeleri için fiubemiz web sayfas güncel ve aktif tutulmaya devam edilecektir. 3. Tüm serbest çal flan meslektafllar m z ile görüflmeler yap larak özel sektör ve oda aras ndaki ba lar n güçlendirilmesine çal fl lacakt r. Özel sektörde çal flan meslektafllar m z n mesleki aç dan hak etti i de erlere ulaflmas için giriflimlerde bulunulacakt r. 4. Çeflitli nedenlerle Odam z ve fiubemizle organik ba kesilmifl ya da azalm fl üyelerimizle görüflmeler yap larak üyelerimizin flubemiz etraf nda kenetlenmesi ve ço ulcu kat l m n sa lanmas na çal fl lacakt r. 5. Mesleki denetimin amac sadece Odam za gelir sa lamak de ildir; temel amaç, kamu yarar ve bilimsel teknik ölçütler çerçevesinde projelerin haz rlanmas, haks z rekabetin önlenmesi ve di er meslek disiplinleri içerisinde mesle imizin hak etti i yere gelmesini sa lamakt r. Bu nedenle Mesleki Denetimler konusunda fiubemiz taraf ndan gerekli kontroller ve yapt - r mlar tüm görev alan m z içerisinde düzenli olarak gerçeklefltirilecektir. 6. fiubemizin bütçe uygulamalar n n planlanan flekilde gerçekleflmesine özen gösterilecektir. 7. Kamuda çal flan üyelerimizin sorunlar n n saptanmas ; ekonomik, demokratik ve özlük haklar n n gelifltirilmesi yönünde çal flmalar yap lacak, raporlar düzenlenerek ilgili kurumlara gönderilecektir. 8. Bilimsel ve Teknolojik geliflmeleri üyelerimize aktarabilmek için tüm temsilciliklerimizin kat l m n sa layacak flekilde farkl yer ve zamanlarda düzenli olarak sergi, panel, kurs ve bilgi flölenleri düzenlenerek üyelerimiz bilgilendirilecektir. 9. fl arayan Meslektafllar m za ifl bulma konusunda örgütsel deste in verilmesinin yan nda ifl hayat na haz rlamak amac yla gerekli e itim deste i de verilecektir. 10. Harita Mühendisli i ile ilgili Ulusal sorunlar n n çözümü konusunda politikalar üretilerek Genel Merkezimize her türlü bilimsel ve örgütsel destek verilecektir. 11. Jeodezi ve Fotogrametri Mühendisli i Bölümlerinde okuyan Ege li ö renciler ile iletiflim kurularak, e itim sonras rehberlik, mesleki sorunlar ve staj konular nda yard mc olunacakt r. 12. fiubemizin kurumsal yap s na katk koymak, üyelerin e itimine yönelik çal flmalar yapmak için fiubemize bir e itim sekreteri al nmas için gerekli giriflimlerde bulunulacakt r. E itim sekreteri ayr ca fiube Müdürüne; fiubemizin WEB sayfas, HKMOB S, bülten vb. bilimsel, kültürel ve sosyal çal flmalara yard m edecektir. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

14 13. Ege ve yak n çevresinde bulunan orta ö retim ö rencileri ve çal flan meslektafllar m za e itim ve kariyer yapma f rsatlar n n tan nmas amac yla zmir veya civar nda bulunan üniversitelerimizden herhangi birisinde Mühendislik Bölümümüzün lisans ve lisansüstü programlar n n aç lmas için gerekli giriflimlerde bulunulacakt r. 14. SPK (Sermaye Piyasas Kurulu) Tafl nmaz Mal De- erlendirme Uzmanl s navlar na haz rl k kurslar n n her y l düzenli olarak aç lmas na devam edilecektir. 15. Odam za kazand r lan yeni hizmet binas nda bulunan e itim salonu M SEM olarak kullan larak mesle imiz ile ilgili uzmanl k alanlar nda e itimler verilecektir. Kamulaflt rma bilirkiflili i e itimleri tüm yetki alan m zda devam ettirilecektir. 16. Yeni hizmet binam zda çeflitli sanatsal ve kültürel faaliyetler, kurslar vb. düzenlenecektir. 4. ÇALIfiMA KONULARI 4.1. Yay n Çal flmalar Üyelerimiz ile Oda politikalar n, bilimsel alandaki geliflmeleri tart flt m z, meslek haberlerini paylaflt - m z önemli bir bilgi ve iletiflim kayna olan bültenimizin düzenli yay mlanmas n ve da t m n planl yoruz. Odam z sürekli yay mlar d fl nda kitap ve broflür yay mlar n n da sürdürülmesini; web sitesinin ve elektronik haberleflme sistemimizin etkinlefltirilmesini; kütüphane, arfliv ve dokümantasyon merkezimizin güncellenmesini sa lamay hedefliyoruz Kurultay, Kongre, Sempozyum, Panel, Seminer ve Toplant lar Geleneksel hale gelen etkinlikler baflta olmak üzere, bu dönem yap lacak yeni etkinliklerle birlikte; 1. Ulusal çapta mesleki bir etkinli in zmir de düzenlenmesi, 2. Büyük Ölçekli Harita ve Harita Bilgileri Üretim Yönetmeli i ile ilgili e itim ve bilgilendirme çal flmalar 3. Türkiye ve Dünyadaki Co rafi Bilgi Sistemleri faaliyetleri ile ilgili bilgilendirme panelleri 4. Harita Sektöründe kullan lan teknolojilerin tan t m amaçl e itim ve bilgilendirme çal flmalar 5. Temsilciliklerimizle ve üyelerimizle mesleki ve toplumsal içerikli toplant lar 6. Dan flma Kurulu Toplant lar 7. l Koordinasyon Kurulu ile Toplant lar 8. fiubemiz görev alan ndaki Harita-Kadastro ile ilgili Meslek Yüksek Okulu ve Meslek Liseleri ile toplant lar 9. Di er Demokratik Kitle Örgütleri ile birlikte yap lacak olan etkinlikler gerçeklefltirilecektir. 4.3 E itim Yaz E itim Kamp M SEM 4.4 Kamu Kurum ve Kurulufllar ile liflkiler Mesle imizi do rudan etkileyen düzenlemeler ile meslektafllar m z n yaflad di er sorunlar n çözümüne yönelik olarak ilgili bütün kurum ve kurulufllar nezdinde gerekli giriflimlerde bulunulacakt r. Ayr ca bu kurumlarla mesleki konularda iflbirli i yap labilmesi için iliflkilerin gelifltirilmesine çal fl lacakt r Dönem Çal flma Guruplar \ Komisyonlar Yönetim Kurullar n n karar verme süreçlerine, yapaca- etkinliklere aktif kat l mc bir anlay flla katk sa layan en önemli araçlardan biri komisyonlard r. Komisyonlar n kurulmas nda çal flma program m z n aksamadan yürütülmesini sa layacak günümüz gerçeklerine uyan yap lar n oluflturulmas na özen gösterilmifltir. Gerek görüldü ü durumda afla da yaz l sürekli komisyonlar d fl nda konu ile ilgili süreli veya sürekli baflka komisyonlar da kurulacakt r. Sürekli Komisyonlar 1. Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonu 2. Bilimsel Etkinlikler ve E itim Komisyonu 3. Bas n Yay n ve Bülten Komisyonu 4. Kentsel/K rsal Çal flma ve Çevre zleme Komisyonu 5. Yaz E itim Kamp Komisyonu 6. Yasalar ve Yönetmelikler Komisyonu 7. Bilgi Toplama ve Arfliv Komisyonu 8. Mesleki Denetim Komisyonu 9. Mesleki Tan t m Komisyonu 10. Gençlik Komisyonu Süreli Komisyonlar Lisans/Lisan üstü E itim bölümü Yaz E itim Kamp Yönerge haz rlama komisyonu Genel kurula haz rl k Komisyonlar n Çal flma lkeleri Komisyon Baflkan, komisyon üyeleri taraf ndan seçimle belirlenecektir. Komisyonlar fiube Çal flma Program nda belirtilen ilkeler ve amaçlar do rultusunda gerçeklefltirecekleri etkinlikleri, öngörülen süreleri ve hangi komisyonlarla birlikte çal flacaklar n belirten çal flma plan n ve öneri bütçesini haz rlayarak Yönetim Kuruluna sunacaklard r. Her toplant n n gündemini ve al nan kararlar içeren tutanak komisyon üyelerinin imzas ile arflivlenecektir. Mazeretsiz ard ard na 3 toplant ya kat lmayan üyenin komisyon üyeli i düflecektir. Çal flmalar sonucunda al nan kararlar veya bu kararlar n getirece i yeni eylemler konusunda Yönetim Kurulu bilgilendirilecektir. Komisyonlar yapt klar çal flmalar ve sonuç ürünlerini bültende ve Odam z web sitesinde yay mlanmak üzere Bas n Yay n ve Bülten Komisyonu ve Bilgi Toplama ve Arfliv Komisyonu na ileteceklerdir. HKMO ZM R fiubes 11.DÖNEM YÖNET M KURULU 14 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

15 SÜREKL KOM SYONLAR Sosyal Kültürel Etkinlikler Komisyonu Üye No Üye Ad 1098 Haydar YILMAZ 3034 Yunus Nadi ERGEN 3112 Zafer BEYD LL 3175 Mahmut KIZILTAfi 3907 Ali Ekber GÜL 4514 Zeynel ASLAN 5421 Okan ÖZEGE 7319 Zerrin ERTAN Asl TOPAL Bilimsel Etkinlikler ve E itim Komisyonu Üye No Üye Ad 1494 lhan EK NC O LU 2162 Selçuk SAVCI 2438 Ali Kemal KARAYEL 2922 M.Kubilay YILDIRIM 3907 Ali Ekber GÜL 6451 Lütfi ÜNAL 7319 Zerrin ERTAN Bas n Yay n ve Bülten Komisyonu Üye No Üye Ad 2162 Selçuk SAVCI 2438 Ali Kemal KARAYEL 3112 Zafer BEYD LL 6451 Lütfi ÜNAL 7670 Ömer GÜNGÖRMÜfi Asl TOPAL Mesleki Tan t m Komisyonu Üye No Üye Ad 639 Dursun ÇEL K 1494 lhan EK NC O LU 2438 Ali Kemal KARAYEL 3112 Zafer BEYD LL 3365 Ayd n YÜCEL 4390 Emin MADRAN 6451 Lütfi ÜNAL Asl TOPAL Yaz E itim Kamp Komisyonu Üye No Üye Ad 419 Halil KAYNARCA 2438 Ali Kemal KARAYEL 5421 Okan ÖZEGE 6451 Lütfi ÜNAL 6996 Bar fl YILMAZER 7670 Ömer GÜNGÖRMÜfi 7888 Erdem TUNA 8772 Özhan KAYNARCA Asl TOPAL Kentsel/K rsal Çal flma ve Çevre zleme Komisyonu Üye No Üye Ad 627 Hüseyin ÖZTÜRK 1046 Enver TUNA 1206 Hüseyin EVRAN 3175 Mahmut KIZILTAfi 3453 Günhan DA LI 6393 Gökhan DO RU 7308 Mahir CAN 8792 Elif EV RGEN Mesleki Denetim Komisyonu Üye No Üye Ad 627 Hüseyin ÖZTÜRK 1046 Enver TUNA 1508 Mükerrem LELO LU 1604 Ziya KOCABIYIK 1699 Muhammet S. BARLAK 2888 Servet ALABALIK 5421 Okan ÖZEGE 8772 Özhan KAYNARCA Yasalar ve Yönetmelikler Komisyonu Üye No Üye Ad 172 Mehmet GÜRLER 375 Hüseyin ÜLKÜ 482 Halil brahim YAVUZ 627 Hüseyin ÖZTÜRK 630 brahim ER fi R 769 brahim AYKOL 1699 Muhammet S. BARLAK 1713 Mehmet Tevfik Yüksel 2138 fiendo an KAVAK 6397 Fehmi SOYLU Gençlik Komisyonu Üye No Üye Ad 419 Halil KAYNARCA 6788 Özgür BAYRAKTAR 6996 Bar fl YILMAZER 7670 Ömer GÜNGÖRMÜfi 8772 Özhan KAYNARCA 8792 Elif EV RGEN Bilgi Toplama ve Arfliv Komisyonu Üye No Üye Ad 419 Halil KAYNARCA 5194 Uluç ÇA ATAY 5421 Okan ÖZEGE 7319 Zerrin ERTAN 8260 Filiz BAYGÜR SÜREL KOM SYONLAR Yaz E itim Kamp Yönergesi Komisyonu Üye No Üye Ad 375 Hüseyin ÜLKÜ 1699 Muhammet S. BARLAK 1870 Burhan DERBENTAKAR 2182 Faruk ÖZTÜRK 2341 Tuncay BOYACI 2438 Ali Kemal KARAYEL 2590 Gürsel GÜCÜYETER 5421 Okan ÖZEGE 6451 Lütfi ÜNAL 6996 Bar fl YILMAZER 7670 Ömer GÜNGÖRMÜfi Lisans Bölümü Aç lmas Komisyonu Üye No Üye Ad 172 Mehmet GÜRLER 419 Halil KAYNARCA 627 Hüseyin ÖZTÜRK 630 brahim ER fi R 1494 lhan EK NC O LU 1602 Muslu YILMAZ 1872 Erdal KARADEM R 2162 Selçuk SAVCI 2438 Ali Kemal KARAYEL 6451 Lütfi ÜNAL 3611 Alican DEM RKESEN 7190 M. Güven KOÇAK Genel Kurula Haz rl k Komisyonu Üye No Üye Ad 375 Hüseyin ÜLKÜ 639 Dursun ÇEL K 769 brahim AYKOL 2162 Selçuk SAVCI 2888 Servet ALABALIK 3112 Zafer BEYD LL 4432 Hayriye fiend NÇ "Not: Komisyonlar m z henüz kesinlefltirilmemifl olup, komisyonlarda görev almak isteyen üyelerimizin fiubemiz ile iletiflim kurmas rica olunur." Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

16 20 fiubat 2008 Herkese Sa l k ve Güvenli Gelecek Hakk için alandayd k! TBMM'de görüflülmek üzere bekleyen Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas Yasa Tasar s 'na karfl kamuoyu oluflturabilmek amac yla 20 fiubat 2008 tarihinde TMMOB, KESK, D SK, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB, BASK ve Türk- fl in tüm Türkiye çap nda ortak düzenledi i "Herkese Sa l k ve Güvenli Gelecek Hakk " eylemine kat ld k. Oldukça genifl bir kat l mla gerçekleflen etkinlik, tüm düzenleyici demokratik kitle örgütlerinin Emekli Sand önünde buluflmas ile bafllad ve Cumhuriyet Bulvar üzerinden yap lan yürüyüfl sonras nda Konak SSK Müdürlü ü nün önünde yap lan bas n aç klamas ile son buldu. 16 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

17 BASINA VE KAMUOYUNA Ülkemizde yaflayan 70 milyon kifliyi ve bizden sonraki kuflaklar n hayat n derinden etkileyecek olan Sosyal Sigortalar ve Genel Sa l k Sigortas yasas Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda bulunuyor. Baflta emek ve meslek örgütleri olmak üzere toplumsal muhalefetin büyük tepkisi nedeniyle bugüne kadar uygulamaya geçirilemeyen SSGSS yasas, AKP'nin srar yla bir kez daha Meclis Genel Kuruluna getirilmeye çal fl l yor. ktidar oldu undan bu yana, Meclis ço unlu unu elinde bulundurman n olanaklar yla, neredeyse hiçbir konuda toplumsal uzlaflma yaratma gayreti göstermeyen AKP, SSGSS yasas nda da ayn flekilde toplumsal uzlaflma zeminlerinden uzak durmaktad r. AKP, sendikalar n ve meslek örgütlerinin SSGSS hakk ndaki uyar lar na kulak t kamaktad r. Her ne kadar Çal flma ve Sosyal Güvenlik Bakan Çelik, "yasa oluflturulurken tüm kesimlerin elefltiri ve taleplerinin dikkate al nd " yolunda aç klamalar yap yor olsa da, yasan n gündeme geldi i günden bugüne kadar yapt m z hiçbir elefltiri dikkate al nmam flt r. Dahas, geçti imiz dönem de ifltirilmesi yolunda mutabakata var lm fl hususlar ve Anayasa Mahkemesinin bozma gerekçeleri dahi yok say lm flt r. Yasan n ruhuna sirayet etmifl olan piyasac ve bireyci anlay fl, sa l n ve sosyal güvenli in kamusal bir hizmet olmas gerekti i anlay fl n yerle bir etmektedir. SSGSS yasas yürürlü e girdi i andan itibaren sa l k ve sosyal güvenlik alan nda yaflanacak geliflmeler toplumsal yaflam m z n bütününde büyük tahribatlar yaratacakt r. Sa l k ve sosyal güvenlik alan ndaki kamusal hizmetleri birer "kara delik" olarak gören anlay fl, Türkiye'nin gelece ini karartacakt r. SSGSS yasas yla Emeklilik yafl n 65'e, prim ödeme gün say s n 9000'e ç kart larak emeklilik tam anlam yla "hayal" haline getirilmektedir. Bununla da yetinilmeyip Emekli ayl ba lama oranlar nda "alt s n r" kald r larak, emekli ayl klar n n düflürülmesi hedeflenmektedir. Ölüm ayl ba lama flart 900 günden 1800 güne ç kar lm flt r. Geçici ifl göremezlik ödene i günlük kazanc n üçte ikisi iken, beflte üçe düflürülmüfltür. Sakatlar n emekli olabilmeleri için gerekli 15 y ll k çal flma flart 18 y la ç kar lm flt r. Cenaze ödene i asgari ücretin 3 kat ndan l katma indirilmifltir. Riskli meslek gruplar nda çal flanlar n fiili hizmet süreleri ve zamm yeniden düzenlenmifl, birçok meslek grubunun bu hakk elinden al nm flt r. AKP y llard r diline dolad "sa l kta reform" aldatmacas yla sa l m zla oynamaktad r. AKP'nin sözde reformu ve SSGSS halk n sa l k hakk n n gasp ndan baflka bir anlama gelmemektedir. Çünkü bu yasa, sa l bir hak olmaktan ç kart p, "kar-zarar" hesaplar yla ele almaktad r. Yeni düzenlemede her türlü ayl k gelirinin tutan net asgari ücretin üçte birinden az olan kifliler genel sa l k sigortal s say lm fl, ayl k geliri bugün itibariyle HSYTL'nin üzerinde olan kiflilerin her ay 76 ila 494 YTL aras nda prim ödemesi öngörülmektedir. Yani 146 YTL ücret alan biri 76 YTL prim ödeyecektir. SSGSS yasas yla birlikte tüm hastalardan "kat l m pay " ad alt nda para al nacakt r. Böylece tedavi hizmetleri paras olanlar için olanakl hale getirilirken, koruyucu sa l k hizmetleri ve rehabilitasyon hizmetleri neredeyse ortadan kald r lacakt r. Gündeme geldi i günden bu yana SSGSS yasas na karfl yürüttü ümüz kararl mücadele bundan sonra da devam edecektir. Halk n sa l k hakk n gasp eden, toplumumuzun gelece ini piyasan n ellerine teslim eden, yar nlar - m z karartan bu yasan n hayata geçirilmesine izin vermeyece iz. KESK, D SK, TÜRK-Îfi, TMMOB, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB ve BASK olarak bugün Türkiye'nin dört bir yan nda alanlar dolduruyoruz. SSGSS yasas na karfl srarl ve kararl mücadelemizi daha da geniflletip toplumsallaflt rarak tüm platformlarda sürdürmeye devam edece iz. HERKESE SA LIK GÜVENL GELECEK ZM R PLATFORMU (KESK, D SK, TÜRK-Îfi, TMMOB, TTB, TDB, TEB, TÜRMOB, BASK) Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

18 SÖYLEfi MEHMET KESK N 1961 Bozda (Ödemifl- ZM R) do umlu olan Mehmet KESK N ilkokulu, ortaokulu ve lise e itimini Ödemifl te tamamlad. Daha sonra, 22 y l Silahl Kuvvetlerde astsubay olarak çal fl p 2003 y l nda emekli oldu. Belde halk n n srarlar sonucu 2004 y l nda belediye baflkanl na aday oldu. O zamandan beri görevini baflar yla sürdürmekte olan KESK N evli ve iki çocuk babas d r. Bozda Belediye Baflkan Mehmet Keskin: Yerelle örtüflmeyen oldubitti yasas na karfl y z Söylefli: Zafer Beydilli Say n Baflkan, bize Bozda dan bahseder misiniz? Beldemiz zmir e 150 km. mesafede ve Manisa s n r nda olan ve 1150 rak m yla dikkat çeken bir yerleflimdir. Halk n n as l geçim kayna tar md r. Fakat son y llarda turizm alan nda da geliflmeler kaydedilmifltir. Buras Ege bölgesinin Uluda olarak tan nmaktad r. Çünkü Egenin tek kayak merkezi buras d r. Bozda n hem do al yap s n korumay hem de plan harici yap laflmay engellemeyi ilke olarak benimsedik y l nda onaylanan plana sad k kal nm flt r. Bu plan çok uzun soluklu bir pland r. Tabiî ki zamanla talepler olmaktad r. Fakat bunlar ikna yöntemiyle çözmeye çal fl yor ve dokuyu korumaya özen gösteriyoruz. Biliyoruz ki baflka bir Bozda yok. Ufak menfaatler yüzünden bu yap y bozmak istemiyoruz. mar plan nda sadece tadilata gittik. Ayr ca Bozda spor amaçl faaliyetler için de tercih edilen bir yerdir. Temiz havas ve eflsiz do al zenginlikleri buna olanak tan maktad r. Beldemiz kifliyi ayn anda misafir edebilecek ve piknik olanaklar sunabilecek olanaklara sahiptir. zmir gibi büyük flehirlerin yo un temposundan s k lanlar için buras bulunmaz bir yerdir. Ayr ca k s tl say da da olsa konaklama imkân mevcuttur. Özellikle Döner otelimiz pek çok kifli taraf ndan tercih edilmektedir. Ayr ca, Bozda kestanesiyle de tan nmaktad r ve bunun tescili için çal flmalar m z sonuçlanmak üzeredir. Bütün bunlar n yan s ra, yenilenen ve modern bir iflletmeye dönüfltürülen teleferik sistemiyle Bozda n daha da ilgi çekece ine inanmaktay z. Say n Baflkan m son günlerde kamuoyunu meflgul eden ve tüm belediyelerin yak ndan takip etti i, nüfusu 2000 in alt nda kalan Belde Belediyelerinin kapat lmas n öngören yasay de erlendirir misiniz? Bu yasa bugünün gerçekleri ile örtüflmemektedir. Bence bir yönetim ne kadar yerel olursa baflar flans o kadar fazlad r. Kamuoyunda öyle bir imaj oluflturmaya çal flt lar ki, sanki nüfusu 2000 in alt nda olan tüm belediyeler bir kamburmufl gibi göstermeye çal flt lar. Ben bu görüfle kesinlikle kat lm - yorum. Bizler k s tl imkânlar m za karfl n, halk n tam olarak deste ini alm fl belediyeleriz. Bu çok önemlidir. Yapt m z her çal flma vatandafl taraf ndan izlenmekte ve de- erlendirilmektedir. Kendi olanaklar m zla ifllerimizi yürütmekteyiz. Ar ca bu yasa hiçbir yerel araflt rma ve inceleme yap lmadan bir flablon gibi her belediyeye uygulanmaya çal fl lmaktalar. Bu da çok do ru bir yöntem de ildir. Baz gerçekler göz ard edilmektedir. Örne in biz de, Beldemizin flartlar ndan dolay asl nda Bozda l olup Aral k, Ocak, fiubat ve Mart aylar n Ödemifl te geçirenler bulunmaktad r. TÜ K taraf ndan yap lan nüfus tespiti esnas nda bu detaylar n atlan- 18 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

19 Bozda l Ahmet, çiftçilikle u raflan ailenin dört çocu undan biri, di erleri tarlada Ahmet ise zeybek türküleri ile aile dükkân nda ev yap m bö ürtlen reçelini, bozda patatesi ve kestanesini tatmaya davet ediyor gelenleri mas ndan dolay, bizim gibi birçok Belde belediyesi kapanma noktas - na gelmifltir. Vatandafl yanl fl yönlendirmenin do ru olmad n düflünüyorum. Hâlbuki bizim gerçek nüfusumuz 3000 den fazlad r. Bunu yasal yollardan anlatarak bu süreçten olumsuz etkilenmeden kurtulman n yollar n zorluyoruz. Bir kere bu yasan n bir oldubitti yasas oldu u görmek gerekiyor. Yerel her Belediye ile örtüflmemektedir. Zaten hukuk mücadelesi veren birçok belediye bu süreçten galip ç kacakt r, ben buna inanmaktay m. Turizm aç s ndan ismi art k ülke s n rlar n aflm fl bir GÖ- REME Belediyesinin kapat lmas n n kime faydas olabilir? Buradaki ifller bir Muhtarl kla yürütülebilir mi ve de bu ne kadar do ru olabilir? Sonuç olarak bir belediye ile ilgili de- ifliklik yap lacaksa oran n tüm flartlar do ru alg lan p de erlendirildikten sonra yap lmal d r. Say n Baflkan m Belde olmadan önceki Bozda ile bugün ki Bozda karfl laflt r r m s n z? Yap sal aç dan bakarsan z oldukça fazla de iflim yaflad n söylemek mümkündür. Baflta altyap olmak üzere birçok alandaki sorunlar n günün koflullar na uygun olarak çözme baflar s n göstermifltir. Örne in bugün için Beldemizin Kanalizasyon, çme suyu ve mar plan sorunu kalmam flt r. Geçen y l onaylanan ve ller Bankas nca tamamlanan Say sal haritam z da mevcuttur. Tüm bu de iflimleri gören ve bunun da Belediye olduktan sonra gerçekleflti ini bilen vatandafl do al olarak bu yeni düzenlemeye karfl gelmektedir. Say n Baflkan m Belediye statüsü kaybolursa sizi nas l bir gelecek bekliyor? Belde halk çok tepkili, bize Ödemifl ve zmir sahip ç km yor diye düflünüyor. Sonuçta Belediye statüsünü kaybedecek olursak, Manisa ya; dolay s yla en yak n ilçe olan Salihli ye ba lanma yönünde bir referandum olabilir. Baflta Özel dare beldemizin taleplerine cevap veremez. Burada biz halk için her fleyiz. Halk burada her konuda bize dan fl r. Günün 24 saatinde hizmet bekler. Bizler de gereken deste i veririz. Hiçbir atanm fl memur ve müdür bizler kadar bu halka yak n olamaz ve hizmet veremez. Biz seçilmifller ço u zaman riskler göze alarak çözümler üretmekteyiz ve bir memurdan bunu bekleyemezsiniz. Ayr ca bizim gelece e yönelik birçok projemiz var. En önemli risk bunlar n gerçekleflememe olas l - n n artmas olacakt r. Yak n zamanda organik tar ma geçtik ve bu konuda yapmay planlad m z çal flmalar m z var. Turizm alan nda beklenti ve öngörülerimiz var. Burada kad nlar ve özellik çocuklara yönelik projelerimiz var. Tüm bunlar zarar görecektir. Buradaki planl ve düzenli geliflme ciddi yaralar alacakt r. Say n Baflkan m Beldeye liflkin ve herkesi ilgilendirecek kararlar al rken burada yaflayan halk bu sürece ne kadar katabiliyorsunuz ve bunu sa layacak bir yönteminiz mevcut mu? Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

20 Tabiî ki Beldeye iliflkin al nan karalarda halk bu sürece kat yoruz. Belde halk n ilgilendiren ba lay c kararlar almadan önce bu konuda vatandafl n nabz n yoklamaktay z. Buralar küçük yerlerdir dolay s yla iletiflim kurmak çok zor olmamaktad r. Ortak buluflulan mekânlarda bunlar s kça konuflulmaktad r. Buna sürekli anket veya referandum diyebilirsiniz. Vatandafl n neler düflündü ünü çok önemsiyor ve bunu mutlaka al nan kararlarda de erlendirmeye kat yoruz. Zaten aksi bir durumda aralar - na sizleri almazlar. Say n Baflkan m ller Bankas ile ilgili 22 Temmuz seçimleri öncesi baz düzenlemeler ve kurumu Anonim flirkete dönüfltürme söz konusuydu. Yak n bir zamanda tekrar Meclis gündemine gelme durumu var. Bu konu ile ilgili düflünceleriniz nelerdir? ller Bankas na her zaman ihtiyac m z var. Bu ihtiyaç bundan sonra da olacakt r. ller Bankas n n deste ini her zaman aramaktay z. fiu anda o deste in oldu unu söylemek çokta do ru olmaz. Banka son dönemde biz Belediyelerin bildi i ve tan d boyutun d fl na çekilmeye bafllad. Bunun nedenlerini aç kças tam olarak bilmiyorum. Bizler teknik aç dan yeterli kadrolar bünyemizde tutam yoruz. Bu konulardaki ihtiyaçlar m z Banka arac l ile karfl lamaktay z. Bu aç dan da bakt n zda ller Bankas hala ifllevini tamamlamam fl ve bir çok belediyece ihtiyaç duyulan bir kurumdur. Yönetim Kurulu Yazman Lütfi ÜNAL n k z dil Ada ÜNAL n çocuklara yönelik olarak neler yap yorsunuz sorusuna baflkan, Tabiî ki çocuklar çok önemsiyoruz. Sizler bizim gelece imizsiniz. Belde çocuklar n gezilere götürdük. zmir in tarihi ve kültürel yerlerini gezdik. Ayr ca geçen y l resim kursu düzenledik. Bu kurstan sonra 65 ö renci resimlerini sergiledi. Bu sene de müzik ve folklor kurslar açaca z. Okulumuzun bünyesinde bir s n f düzenleyerek buras n anaokulu olarak kullanaca z. Say n Baflkan m bir Belediye Baflkan hangi özelliklere sahip olursa sizce daha baflar l olur? Bir belediye baflkan nda utanmayacak YÜZ, yorulmayacak D Z ve tükenmeyecek ENERJ olmas gerekiyor. Geçmifli bozuk olan biri bu tür küçük yerlerde göreve gelemez. Onun için geçmifli çok önemli. Baflkan olacak kifli özellikle yerine getiremeyece i sözler vermemelidir. Çünkü bu tür küçük yerlerde bu çok önemli. S kça karfl laflt n z halktan uzaklafl rs n z. K sacas yapabilece iniz ve üretebilece iniz projelerden bahsetmelisiniz. Bir de halk n içerisinde olmal s n z ve onlar n deneyimlerinden faydalanmal s n z. Aile yaflam n zda nas l de ifliklikler oldu? Ailem bana çok k zg n. Onlar da hakl tabiî ki. Onlara yeterince zaman ay ram yorum. Çünkü iflim sadece Bozda da olmuyor. Zaman zaman zmir veya Ankara gibi uzak yerlere gidip uzun süre kalmak zorunday m. Ayr ca koflullar m z gere- i iflimi kolaylaflt racak yard mc m da yok. Seyahatlerde arabay bile kendim kullan yorum. Bu ve benzeri ilave yükler do al olarak hayat m zorlaflt rmaktad r. Tüm bunlara ra men çok onur verici bir görev. Halka bir yarar n z n oldu unu görmek gurur verici. Say n Baflkan m Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Yönetim Kurulu olarak bizleri bu flirin beldede kabul edip, Bozda halk n n ve yaflam alan n n s cakl n bizimle paylaflt n z için çok teflekkür ederiz. NOT: Söylefli yapt m z günlerde güzel bir belde olan Bozda, hiçbir yerel araflt rma ve inceleme yap lmadan ç kart lan yasa ile köy statüsüne geçirilmifltir. 20 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

21 Kemalpafla lçesinde do algaz patlamas Makine Mühendisleri Odas zmir fiubesi uyar yor: Asla ihmale gelmez. Yaflanan olay zmir için ilk ciddi ikazd r zmir' in Kemalpafla ilçesi Kirazl Caddesi'nde Tarihinde saat s ralar nda 4 katl bir apartmanda 4 kiflinin yaraland bir do algaz patlamas yafland. Do- algaz sistemindeki kaçak nedeniyle meydana geldi i san lan patlaman n ard ndan oluflan hasar n boyutlar, olayda can kayb olmamas n n ne denli sevindirici oldu unu ortaya koydu. Patlaman n fliddetiyle, binan n merdiven bofllu u ve 3. kat duvarlar n n y k ld, çerçeve ve kap lar n apartmandan çevreye savruldu u gözlendi. Ülkemiz için s radan say lan bu olay bizim için daha da önemli k - lan, bu olay n ma durlar ndan birinin meslektafl m z fiener Yaflar olmas. fiener Yaflar, k z Elif Yaflar, Erhan Günefl ve o lu Kamil Günefl patlamada yaraland lar. Öncelikle üyemize ve yak nlar na geçmifl olsun dileklerimizi iletmek istiyoruz. Olay üzerine konunun uzmanlar olan Makine Mühendisleri Odas zmir fiubesini arad m zda, onlar n hemen olay n ard ndan bir inceleme ekibini olay yerine gönderdiklerini, olay araflt rmaya bafllad klar n ö rendik. ncelemenin ard ndan ''Asla ihmale gelmez. Yaflanan olay zmir için ilk ciddi ikazd r'' aç klamas yap ld. Bu türden olaylar n bir daha yaflanmamas aç s ndan üzerinde önemle durulmas gerekti i belirtildi. Yap lan aç klamada, teknik flartnamelere ve standartlara kesinlikle uyulmas istendi, özetle flu ifadelere yer verildi: ''Gaz n nas l ve nereden geçece i, kullan lan evlerde, iflyerlerinde hangi flartlar n yerine getirilmesi gerekti i uluslararas standartlarda tarif edilmifltir. Da t m üstlenen firmalar n, dönüflüm tesisatlar n gerçeklefltirenlerin, abonelerin ve do algaz tesisatlar n n bulundu u sokaklarda kaz yapacak olanlar n uymas gereken kurallar bellidir, yanl fl anlafl lmaya meydan vermeyecek kadar nettir. Bunlara uyuldu u sü- rece do algaz son derece güvenli bir yak tt r. Ancak yeterli ve kalifiye teknik eleman çal flt rmamak, yap - lan her tür imalat yeterli denetimlere tabi tutmamak gibi ihmaller, güvenli bir yak t olmaktan ç kar p, kent içinde her an patlamaya haz r bomba haline getirebilir.'' Makine Mühendisleri Odas, Kemalpafla daki kaza yerinde yap - lan incelemelerde kurallar n birço- una uyulmad n n ortaya ç kt n da vurgulad. ''Servis hatlar nda ve dönüflüm tesisatlar nda yeterli denetimlerin gerçeklefltirilmedi i, kullan c lar n da güvenlik kurallar na yeterince uymad görülmüfltür. Bu olay, do algazla ilgili çal flmalar n il baz nda merkezi bir düzeyde koordine edilmesi gerekti ini bir kez daha ortaya koymufltur. Valilik taraf ndan do algaz koordinasyon kurulu oluflturulmal d r. Da t m ve kontrol firmalar yla birlikte, yerel yönetimlerin, meslek odalar n n, ilgili altyap kurulufllar n n burada temsiliyeti sa lanmal d r. Bu tür kazalar n yaflanmamas için, ilgilileri, güvenlik mevzuatlar na harfiyen uymaya, üzerlerine düflen sorumluluklar titizlikle yerine getirmeye davet ediyoruz'' denildi. Ülkemizde yaflanan benzer olaylarda oldu u gibi bu olay n özünde de ihmal oldu u kesin. Önlem almas gereken ilgililer taraf ndan bir süre sonra unutulmamas n umuyoruz. Bu kaza bir uyar olarak kabul edilmelidir. E er Makine Mühendisleri Odas taraf ndan yap lan denetim sonuçlar ve önerileri de erlendirilmezse, onlar n bu nazik davetine uyulmazsa olacaklar flimdiden görür gibiyiz. zmir ve çevresine do algaz bir f rt na, daha do rusu bir köstebek gibi girdi. Delik deflik, özensiz aç - lan kanallar, imalat sonras kapanmayan çukurlar, çamur deryas sokaklar hepimizin hala belle inde. Böylesine ciddi bir mühendislik çal flmas n n, özensiz ve denetimsiz yap lmas olacaklar n habercisi gibiydi asl nda. Ülkemizin pek de al fl k olmad - bir h zla yap lan bu çal flmalar, insan biraz da kuflkuya düflürüyor. Neredeyse hiç k fl mevsimi yaflanmayan zmir Kentinde do algazdan daha uygun enerji kaynaklar kullan lamaz m yd? En fazla gereksinmemizin oldu u günlerde komflu ülkeler taraf ndan k s tlanan d fla ba ml bir enerji kayna neden ye lendi. Termal kaynaklar m z, güneflimiz, rüzgâr m z, sular m z yan bafl m zda dururken üstelik. Bu aflamada proje ortaklar, proje yürütücüleri flimdiden düflünmeye bafllamal d r. Darac k sokaklardan, hatta imar adalar n n içerisinden geçirilen do algaz ana hatlar - n n çaplar nedir. Bir patlama oldu- unda etki alanlar ne kadard r. Binalarla gerekli emniyet uzakl na dikkat edilmifl midir? Özensizce döflenen borulardan s zan ve yeralt nda s k flan gazlar n bir k v lc mla buluflmas n n neler yapabilece ini düflünebiliyor musunuz? Hele bizim gibi her önüne gelenin istedi i yeri kazd bir ülkede. Bu aflamadan sonra ifliniz zor, ama uyarmak da bizlerin görevi. DUYURU HKMO Genel Merkez Genel Kurulu Ankara da, Nisan 2008 tarihlerinde yap lacakt r. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

22 V. Dan flma Kurulu toplant s yap ld fiubemiz V.Dan flma Kurulu toplant s 16 Ocak 2008 saat 16:00 da HKMO fiube binam zda 35 üyemizin kat l m ile gerçekleflti. Divan Baflkanl n Halil KAYNARCA, Yazman üyeli ini ise Zerrin ERTAN n yürüttü ü toplant n n gündemi fiube Genel Kurul Haz rl klar idi. Toplant m za kat lan Genel Baflkan m z Ali Fahri ÖZ- TEN taraf ndan Genel Merkez çal flmalar ve fiubemiz ile olan iliflkileri hakk nda genel bir bilgilendirme yap ld. Dan flma kurulu üyelerinin Genel Merkezimizin katk lar nedeni ile teflekkürlerini sundu u Say n ÖZTEN, zmir fiubesinin bugüne kadar gerçeklefltirdi i etkinlik ve çal flmalar ile kendilerine yarafl r ça dafl bir mekân edindi ini ve yeni hizmet binas n n olanaklar ile eskisinden çok daha güçlü olaca n söyledi. Daha sonra son dan flma kurulundan bugüne kadar olan çal flmalar m z içeren bilgilendirme Yazman Okan ÖZEGE taraf ndan yap ld. Ard ndan genel kurula haz rl k süreci ile ilgili olarak Yönetim Kurulu baflkan m z Muhittin SELV TOPU 10. Dönemde uyumlu bir ekip çal flmas gerçeklefltirdiklerini ifade ederek mevcut yönetim kurulunun dan flma kurulunun uygun görmesi halinde 11. Dönemde de yönetime tekrar aday olmak istedi ini aç klad. 11. Dönem delege listesinin Dan flma Kurulu nda ayr ca oluflturulmas için Dursun Çelik, Zafer Beydilli ve Kubilay Y ld r m dan oluflan bir komisyon kuruldu. Daha sonra dan flma kurulu üyesi olan üyelerimizin yapm fl oldu u dilek ve temenniler ile coflkulu ve amac na uygun bir genel kurul geçirilmesi iste i dile getirildi. 22 Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat 2008

23 Manisa l Temsilcili i Toplant s 18 Ocak 2008 Cuma günü Manisa Temsilcimiz Burhan DERBEN- TAKAR ve bu bölgede faaliyet gösteren meslektafllar m zla temsilcilik toplant s gerçeklefltirilmifltir. Manisa Kadastro Müdürü nün de kat ld genifl kat l ml toplant da fiubemiz ad na II.Baflkan Servet Alabal k ve Yazman Okan Özege ye delege ve ayn zamanda dan flma kurulu üyelerimiz Dursun Çelik ve Zafer Beydilli de efllik etti. Manisa temsilcilik alan nda bulunan meslektafllar m - z n flubemiz ve mesle imiz ile ilgili istek ve beklentilerinin dile getirildi i toplant da genel kurulumuza aktif kat l m için gerekli çal flmalar n yap lmas kararlaflt r ld. Akflam birlikte yenilen yemek ile toplant - m z sonuçland r ld. Bodrum da Meslektafl Üyelerimizle Bulufltuk 11 Ocak 2008 Cuma günü Bodrum da; Mu la Temsilcimiz fiükrü TELL, Milas Temsilcimiz Enver TUNA, Bodrum Temsilcimiz Recayi ÖZCAN ve Milas Kadastro Müdürü fierif ARSLAN n da kat ld akflam yeme inde 28 meslektafl m z ile bir araya geldik. fiubemiz ad na Baflkan Muhittin SELV TOPU, Servet ALABALIK ve Lütfi ÜNAL ile birlikte delege ve ayn zamanda dan flma kurulu üyemiz M.Kubilay YILDIRIM n da kat ld toplant da fiube Baflkan m z Muhittin SELV TOPU 10. Dönem çal flmalar hakk nda k sa bir bilgilendirme yaparak tüm üyelerimize katk lar ndan dolay teflekkür etti. Karfl l kl öneri ve isteklerin konufluldu u toplant da üyelerimiz, uzun bir zamand r hayali kurulan bir mekân n Odam za kazand r lmas n n güçlü, kurumsal ve etkili bir oda için çok önemli oldu unu ifade ederek, bunun için üzerlerine düflen sorumluluklar yerine getireceklerini belirttiler. Harita ve Kadastro Mühendisleri Odas zmir fiubesi Haber Bülteni Ocak-fiubat

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE

Bir kez daha tekrarlamakta ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE ÖRGÜTLÜLÜK ÜZER NE Bir kez daha tekrarlamakta yarar var. Türk Mühendis ve Mimar Odalar Birli i (TMMOB) 7303 say l Yasa, 66 ve 85 say l Kanun Hükmünde Kararnamelerle de iflik 6235 say l Yasayla 1954 y l

Detaylı

Türkan Saylan n an s na...

Türkan Saylan n an s na... G Ü N D E M Türkan Saylan n an s na... M.Ö. 427 ve M.Ö. 347 y llar aras nda yaflam fl olan Sokrates in ö rencisi ve Aristoteles in hocas Eflatun böyle demifl. Ayd n olmak, toplumun egemen ideolojisinden

Detaylı

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz!

Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! Bas n Aç klamas Mesle imize, Haklar m za Sahip Ç k yoruz! De erli Meslektafl m z; Merkezi idare taraf ndan gündeme getirilen yasa taslaklar ile yürürlü e konulan yasalar ve yönetmelikler; bir yandan ülkemizdeki

Detaylı

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti

Mimarlar Odas zmir fiubesi 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti Genel Kurul 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola an Genel Kurulu ve Seçimler Gerçekleflti 42. Ola- an Genel Kurulu 15 flubat 2014 Cumartesi günü Mimarlar Odas zmir fiubesi Mimarl k

Detaylı

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m.

15 Ocak ta nerde olursan z olun, hangi kurumda çal fl rsan z çal fl n bu gidifle dur diyelim. Hizmetten do an gücümüzü kullanal m. TÜRK YE AYLIK YAYIN ORGANI ÜCRETS ZD R YIL: 5 SAYI: 49 OCAK 2008 Büyük bir sevdan n ad... Gazetesi "Milli fiairimiz Mehmet Akif Ersoy u ölümünün 71. Y l dönümünde and k. Uyar yoruz! Kamu çal flanlar, sosyal

Detaylı

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek

Mevcut yay nc lar ma dur edilmeyecek Ayfle Kulin den RTÜK üyelerine flikâyet var sayfa 14 te BU GECEN N KORSAN I YOK! RATEM N korsana karfl düzenledi i Akl ma Bir Fikir Geldi iletiflim fikirleri yar flmas nda muhteflem final. Kültür ve Turizm

Detaylı

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK...

GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... Mersin Tabip Odas Bülteni GAZZE DRAMINDA TEK YÜREK OLDUK... server tan ll mers n de Aile Hekimli i Nereye? hek ml k mesle nde türk kad n Mersin ve Çevresinin Arkeolojik Zenginli i L KYA YOLU Evliya Çelebi

Detaylı

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL

ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL ÜÇ AYLIK UNICEF TÜRK YE BÜLTEN 60. YIL KUTLAMA SAYISI ÇOCUKLARLA B RL KTE 60YIL UNICEF:ÇOCUKLARA GELECEK SA LAMA ÇABASINDA 60 YIL Konuk Baflyazar Prof. Dr. hsan Do ramac York taki UNICEF binas nda bir

Detaylı

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI

TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD. ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜRK SANAY C LER VE fiadamlari DERNE TÜS AD 2001 YILI ÇALIfiMALARI TÜS AD, Anayasa n n ve Dernekler Kanunu nun ilgili hükümlerine uygun

Detaylı

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU

Prof. Dr. Yahya AKYÜZ. Doç. Dr. Selahattin TURAN. Prof. Dr. Alipafla AYAS. Yrd. Doç. Dr. lhan AKAR. Prof. Dr. Necmeddin TOZLU Ça dafl Anlamda Türkiye de Ö retmenin Sayg nl Kavram n n Do ufluna Elefltirel Bir Bak fl Prof. Dr. Yahya AKYÜZ E itim ve Ö retmen Yetifltirmede Yeni E ilimler Doç. Dr. Selahattin TURAN E itim Fakültelerinin

Detaylı

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi

EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Emo Genel Kurulu EMO 41. Ola an Genel Kurulu Gerçeklefltirildi Elektrik Mühendisleri Odas 'n n 41. Ola an Genel Kurulu 19-20 Nisan 2008 tarihlerinde Ankara'da gerçeklefltirildi. fiubemiz ad na 11 delege

Detaylı

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun

Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Genel Yay n S ra No: 168 2010/10 Yay na Haz rlayan Av. Celal Ülgen - Av. Coflkun Ongun Kapak Tasar m Savafl Çak r Tasar m / Uygulama Referans Ajans Tel: +90.212 347 32 47 e-mail: info@referansajans.com

Detaylı

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye

Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Praksis 9 Sayfa: xxx-xxx Yönetiflim: Tüm ktidar Sermayeye Birgül Ayman Güler 1990'l y llar, toplumbilimi yaz n na yeni bir terimin girifline tan k oldu. Gerçekte toplumbilimi 1980'li y llardan bu yana,

Detaylı

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER

DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA SOSYAL VE EKONOM K ÖNCEL KLER DO U VE GÜNEYDO U ANADOLU DA Ülkemiz için önemli bir sorun olan Do u ve Güneydo u Anadolu'daki durumun normalleflmesi ve kalk nmaya katk da bulunacak

Detaylı

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010

HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER 21. OLA AN GENEL KURULU 20. DÖNEM ÇALIfiMA RAPORU 2008-2010 HALKEVLER GENEL MERKEZ Konur Sk. No: 8/9 K z lay - Ankara Tel: 0 312 419 27 17 Faks: 0 312 419 32 02 Web: www.halkevleri.org.tr E-Posta:

Detaylı

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR!

KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Her Çocuk çin Sa l k, E itim, Eflitlik, Koruma NSANLI IN GEL fimes KIZ ÇOCUKLARININ OKULLAfiMASI Ç N YAPAB LECEKLER M Z VAR! Bu yay n K z Çocuklar

Detaylı

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M

NSAN KAYNAKLARI YÖNET M T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2900 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1857 NSAN KAYNAKLARI YÖNET M Yazarlar Prof.Dr. Ramazan GEYLAN (Ünite 7) Doç.Dr. H. Zümrüt TONUS (Ünite 2, 3) Doç.Dr. Deniz KA NICIO

Detaylı

çindekiler Y ll k Rapor 2006

çindekiler Y ll k Rapor 2006 çindekiler Y ll k Rapor 2006 Bölüm I: SUNUfi 6 Y ll k Faaliyet Raporu Uygunluk Görüflü 7 Ola an Genel Kurul Gündemi 8 Garanti Hakk nda 10 Özet Finansal Bilgiler 12 Garanti'nin Vizyonu, Misyonu, Stratejisi

Detaylı

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M

YEN fi GEL fit RME KILAVUZU. YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M YEN fi GEL fit RME 4 KILAVUZU YEN fi GEL fit RME Ç N STRATEJ K KAVRAMLAR fi PLANI YATIRIMLA LG L PROJE YÖNET M stanbul Sanayi Odas Kalite ve Teknoloji htisas Kurulu ( SO-KATEK) Yeni fl Gelifltirme K lavuzu

Detaylı

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE

SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE SEÇK NLER VE SOSYAL MESAFE Prof. Dr. Füsun Üstel Doç. Dr. Birol Caymaz N SAN 2009 stanbul Bilgi Üniversitesi Sivil Toplum Çal flmalar Merkezi Füsun Üstel Galatasaray Üniversitesi Siyaset Bilimi Bölümü

Detaylı

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE

MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE MEDYA VE TOPLUM L fik S N ANLAMAK ÜZERE B R ÇERÇEVE Halil Nalçao lu * Medya kavram üzerine Bizim Türkçede medya olarak kulland m z, ngilizcedeki media sözcü ü, araç, orta, ortam, arac anlamlar na gelen

Detaylı

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k

CONTAINER. Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de. Gürbulak. Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k CONTAINER Gürbulak Binlerce Kilometreyi Maksimum Güven ile Donatt k Gürbulak Nakliyat n Özel Ekidir Y l : 2013 Say : 2 Yatırımlarımızı bu yıl Treyler e yapacağız 22 de Ekonomisi zay f bir ulus, yoksulluktan

Detaylı

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme

E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme E itim Kurumlar nda Teknoloji Kullan m ve Etkilerine liflkin Bir Çözümleme Hasan Hüseyin AKSOY (*) ÖZET Bu çal flmada toplum ve teknoloji iliflkilerinden hareketle e itim kurumlar n n teknoloji ile iliflkilerini

Detaylı

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme

E itim K lavuzu 1. Kültürleraras Ö renme 1 Kültürleraras Ö renme E itim K lavuzlar dizisine hofl geldiniz Gençlere ve sivil toplum kuruluşlarına yönelik kapasite geliştirmeyi hedefleyen eğitim programları ve kılavuz yayınlar konusunda ülkemizde

Detaylı

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI

FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI FARAB DE fi M PROGRAMI EL K TABI 6.1.3. 2011-2012 E itim-ö retim Y l... 61 6.1.4. 2012-2013 E itim-ö retim Y l... 62 6.2. Ö retim Üyesi De iflimi statistikleri... 63 6.2.1. 2009-2010 ve 2010-2011 E

Detaylı

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem

E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem E itim Hakk : Kendi Dilini Bulamam fl Bir Söylem Seçkin ÖZSOY (*) ÖZET Bu makaledeki amac m, e itime iliflkin bütün tikel durumlara uygulanabilir bir e itim hakk kuram tasla sunmak ya da dört bafl mamur

Detaylı

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922

dergi Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 Mustafa Kemal Atatürk - 1922 dergi Türkiye nin E itim Vakf Türkiye nin E itim Vakf TÜRK E T M VAKFI May s 2008 Say : 3 1967 Milli E itim siyasetimizin temel tafl, cahilli in yok edilmesidir Mustafa Kemal Atatürk - 1922 Bir ülkeyi

Detaylı

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922

Atatürk'ün Söylev ve Demeçleri, 1922 Yetişecek çocuklarımıza ve gençlerimize, görecekleri öğrenimin sınırı ne olursa olsun, ilk önce ve herşeyden önce Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine milli geleneklerine düşman olan bütün unsurlarla

Detaylı

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI

ÇEVRE SORUNLARI VE POL T KALARI T.C. ANADOLU ÜN VERS TES YAYINI NO: 2554 AÇIKÖ RET M FAKÜLTES YAYINI NO: 1524 ÇEVRE NLARI VE POL T KALARI Yazarlar Dr.Çev.Müh. Ethem TORUNO LU (Ünite 1, 5-8) Prof.Dr. A.Savafl KOPARAL (Ünite 2) Doç.Dr.

Detaylı