Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ""

Transkript

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23 BU DOKÜMANIN OPTİK KARAKTERLERİ TARANMIŞ SÜRÜMÜ BU SAYFADAN SONRA BAŞLAMAKTADIR. OCRed VERSION OF THIS DOCUMENT STARTS HERE.

24 II. MlLLİ SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ Düzenleyen TÜRKİYE SPOR HEKİMLERİ DERNEĞİ Destekleyen Kuruluşlar BTSG Müdürlüğü Ege Ü. Tıp Fak. Spor Hekimliği Bilim Dalı 2-3 Eylül 1988 E.Ü- Atatürk Kültür Merkezi İZMİR

25 Onur Başkanı : Hasan Celâl GÜZEL Milli Eğitim Gençlik ve Spor Bakanı Onur Kurulu : Nevzat AYAZ İzmir Valisi Sermet AKGÜN Ege Üniversitesi Rektörü TEŞEKKÜR Kongremizin gerçekleştirilmesinde katkıda bulunan aşağıda iti in erin. v<- şirketlere, kongre ile ilgili yayınların basımmda kıymetli yardımlarım esirgemeyen başta Rıdvan ERCİ ve Olcay SUTÜVEN olmak (lztl? Ege Üniversitesi Basımevi personeline ve her türlü çalışmalarıyla yanımızda gördüğümüz E.Ü. Atatürk Kültür Merkezi çalışanlarına H.l.oıı teşekkürü bir borç biliriz. Adbi İbrahim İlaç Sanayi ve Tim rot A.Ş. Fııkn İlaçları AŞ. ı link Kimya Sanayi l.mnle.l ŞU. «:il)iı ı ;eı r,y İlaç ve Kimya I lı imlet ı ve TH mel. A.Ş. Data Teknik Ticaret Hipokrat A.Ş. Özgörkey Şirketler Grubu Cankurtaran Holding A.Ş. Spor-Toto Teşkilat Müdürlüğü Prodalin Gıda Pazarlama A.Ş. Kemal KAMİLOĞLU B.T.S. Genel Müdürü DÜZENLEME KURULU Başkan : Necati AKGÜN Sekreter : Fikret DURUSOY Sayman : Ahmet ERTAT Üye : Merih EROĞLU Fikret CÜREKLİBATIR Çetin İŞLEĞEN Bahri VRESKALA Santa FIM BİA 11 uç Sanayi A.Ş. Roohf Müstahzarları Sanayi I mııle.l ŞM l)iı/< ıılnıır Kurulu Adına IVol Dr. Nocııtl AKGÜN KONGRENİN ANA TEMALARI Spor Fizyolojisi Spor Travmatolojisi Sportif Rehabilitasyon Sporda Beslenme Spor Psikolojisi Kardiyak Rehabilitasyon Biyomekanik Alll.l ellilimi v.b. lülgihi

26 ' * ğal şartlar ve kişilerin nabız, tansiyon, vb. sağlık durumları ölçülerek kaydedildi. Üçüncü basamakta sağlık engeli olmayan aerobik kapıı Bitelerj iyi ve iyiye yakın 20 kişi ile yürüyüş yapıldı ve not tutuldu Son aşamada tüm veriler gözden geçirilerek parkur 10 ar metre ara ile işaretlendi. Basın aracılığı ile halka duyurularak halka açıldı. Her yürüyüş öncesinde sağlık uyanlarını içeren tanıtıcı broşu> I,-ılıtıldı. Sağlık açısından yüksek tansiyon, şeker vb. durumları oln.ii lar ayrıca uyarıldı. Yürüyüş kolu oluşturuldu. Tempo, değişik yaş ve kondisyondaki ilk kişinin nabızlarının 110 civarında olacağı ' kilde ayarlandı. İlk yürüyüşte 20 dakika sonra mola verildi. Tüm /truptan mola başlangıcı ve sonunda nabız kontrolü istendi. Nah ı uo ve altına düşmeyenler uyarıldı- Daha sonra aynı işlemler 30 dai-1 kada bir yenilendi. Nabzı düşmeyenler yardımcı rehberlerle Istii hate ve dönüşe bırakıldı de başlayan çıkışlara toplam in üzerinde katılımla, B80 km yol ve m yükseklik katedildi. Bu yolla saptanan 32 pai Kurda çıkışlar sürdürülmektedir. TEMEL EĞİTİM DEVRESİNDE CİMNASTİK ÖĞRETİMİNDİ MOTORİK ÖZELLİKLERİN GELİŞTİRİLMESİ İÇİN ÖZEL BECERİ ÇALIŞMA YÖNTEMLERİ Dr. Sami Mengütay* Doç. Dr. Kut Sarpyener* Uzm. İlhan Odubnrç* Yazarlar, cimnastik Temel Eğitim devresinde motor i k özollikloı İn geliştirilmesi için günümüzde sadece klasik antrenman metodlıın kullanıldığı, yalnız geniş özellikleri olan cimnastik dalında ınotüi özelliklerin geliştirilmesi için bu çalışma türünün yeterli "I madiği ve kendisine özgü beceri çalışma yöntemleri ile teknik pı ı formanea daha kolay ulaşabildiğini ileri sürmektedirler Çalışmacılar 12 yeni beceri metodu geliştirereek L2 erkek, :! I" ya:.;..ila laması H olan denek gurubu üzerinde, mol.odln.riin uy/ı.i ı m...lar ve bu metodolojinin üstünlüğünü, yarışma, sonucunda ı ı ndllctı dorocelorle kontrol (denek) guruplarına güre kanıllaını^laıclıl *M.M im.ıiıı t)ıılv I r. < I < 11 Kfil.. ve Mpııl Holümü

27 SPORDA ESNEKLİĞİN ÖLÇÜLMESİNDE GELİŞTİRDİĞİMİZ YENİ DİGİTAL-FLEKSİYOMETRE Hasan Kasap* ÖZET Genel anlamda bir eklem yada eklemler grubunun hareket, im kanlarını ifade eden esneklik başlangıçta fiziki uygunluğun biı kornponenti olarak dikkati çekmiş ve motor test bataryalarında yeı 111 maya başlamıştır. Eklem hareket genişliğinin ölçülmesinde kullanılan «(inin o metre», ortopedistler ve fizyoterapistlerce ortopedik problemli-'- çözüm bulma gayretlerinden ortaya çıkmıştır. Bu aletin sporda Kullanılışı Moor'la ( ) başlamıştır. Daha sonra Leightoıı ve Elgon kendi adları ile anılan fleksiometrelerini geliştirmiş ve spor* uygulamışlardır. Son yıllarda, esnekliği açı cinsinden ölçen ölçme araçları terk «d ılın iş ve cm cinsinden ifade edilen testler rağbet kazanımı, a bağlamıştır. Bu çalışma, Esneklik ölçümünde cm cinsinden yapı hin ölçümlerin kişilerin esnekliklerinin karşılaştırılmasında ve özulliklu 7 M yaş devresinde ekstremite uzunluklarının değişmesi ve farklı "İması nedeniyle ortaya çıkan mahzurları ve sübjektiviteyi ortaya koy inaktadır. Bölümümüzde, esnekliğin ölçümünde yeni bir digital-elektronili ı l«k:;ıyometre geliştirdik. Önce mekanik olarak dizayn etliğimi BTftç oicktronik mühendislerinin yardımı ile digital olarak gerçok ı>..l ı rı I iniştir. Açı ölçmedeki hassasiyeti TÜBİTAK da test dilen aracın, esneklik ölçümüne adaptasyonu, geçerlik ve güvenirliği ile ılr.ılı, bolüm sporcularımız üzerinde yaptığımız araştırma sonuçlan ivr.ula.ınalı ve diyapozitiflerle tanıtılacaktır. ara Üni. Atatürk Eğ. Fak. Bed. Eğ. Sp. Böl. Ögr. Gör. \D()l,i:SAN YÜZÜCÜLERDE SEZONA BAĞLI EKOKARDİOGKAİİK DEĞİŞİKLİKLER Prof. Dr. Necati Akgün*, Doç. Dr. Cüneyt Tin k<> -.hı Sporcularda kulplu ilgili bilgiler daha ziyade KloktrokurdloKrnl'I radyografi metodlan ile oldu (»iniyordu. Fakat bu yollu alınan un. I.M sınırlı olduğundan son zamanlarda kalbin Koruk anatomi] MI fonksiyonel çeşitli parametreleri artık Ekoka.rdior.rari ili ı. ııl ktodlı ve hu yollu sporcu kalbi ile ılr.ıh hilallerimi in ı mi. 1111'.ıM Hu <,;ıli'.ııı:ııııı da adolusun yü <<< Üloı de Miılı mim m ı ı ı l ıııl Hrl lınllı-ı r I. I I:tNtltllkIttt'1 Dilli II I

28 MI ı undan evvel ve sezon içinde EKO kullanılarak kalbte sezon i i <l<rr.;iklikler meydana gelip gelmediğini incelemek istedik. HİM'iımunlara ara verildiği yüzme sezonu dışında ve yüzme sezonu ı İndi- aerobik kapasite PWC 170 ile ölçülmüş ve Kg- başına Watt cin- lııdun ifade edilmiştir. EKO ile sol ventrikül sistolik çapı, di-.«i-'ldik gapı, sistolik ve diyastolik sol ventrikül arka duvar kalın ıgl, lifltolik ve diyastolik septum kalınlığı, atım volümü, Ejeksiyon (fn kılma) fraksiyonu ve MVCF (Mean Velocity Circumferential Ilım Longth) ölçülmüştür. Sezon içinde yapılan antrenmanlarla mmbık kapasite anlamlı bir şekilde artmış (2.50 Watt/kg. dan 3.06 W alt/kg. P<0.05), MVCF'de anlamlı bir kısalma (1.738'den 1.241'e, ' 0.08) husule gelmiş, diğer ölçülen parametrelerde istatistiki yönden ınkımlı bir değişiklik bulunmamıştır. Myokard kasının antrenmanlar-.. kasılma, süratinin artmış olması antrenmana spesifik bir cevaptır I ukal. aerobik kapasitede anlamlı artma ile MVCF'deki anlamlı I./.UİUIM. arasında bir korelasyon (r=0.126) bulunmamıştır. Bazı k..k,ıi(iiografik araştırmalarda düzenli antrenmanlarla ölçülen un,'iın.lı.lcrin bazılarında antrenmana bağlı sportif değişik ıklcı gösterilmiş ise de incelememizde böyle bir sonuç alınamamış, ılması anin m inanların ve denek sayısının yetersiz oluşuna bağlan m in l'.ununla beraber MVCF'deki kısalma gene de antrenman." io ıi il bir cl.kisi olarak yorumlanmıştır. ıikil, YAŞLARI ARASINDAKİ GENÇLERDE DİREK VE İNDİREK MITODLARLA BULUNAN VÜCUT YAĞ ORANLARININ KARŞILAŞTIRILMALI OLARAK DEĞERLENDİRİLMESİ» Dr. T. Akça, Dr. F.Erdem, Dr- N. Akgün*, Dr. A. Ertat, Dr. Ş. Yapıcıooğlu** İnsan vücudunun yağlılığının veya yağsızlığının ölçümü pek ML yıllar beden e/'; i I imcilerinin ilgisini çekmiştir. Beden Eğitimi v<< lı/,-i alanlardaki çalışmalar vücut kompozisyonunu ölçmede çeşitli /aki,ı 11ııkır ;-;ı-iişl.irmişlerdir. ı Anım um/, uygulamada, kullanılan bir seri indirek yöntemini ıı altı vücut ağırlığı ölçümleri ile uldo edilen vücut dansil.usindı ıı *ffl "i B Irklıullr.l Killin l»nlı m ıı iı ıy n MUhtndlıllBl vücut yağını bulmaya yarıyan direk yöntem arasındaki korelasyonu araştırmak dolayısıyla Bilim Dalımızda kalıcı kullanılacak indirek yöntemin seçilmesini sağlamaktır. Bu nedenle yaşları arasında değişen 13 erkek, 7 bayan olmak üzere 20 denek kullanıldı. İndirek yoldan vücut yağ oranının hesaplanmasında Yohaz, Theng-Tipton, Toulon, Flecther ve Sinan yöntemleri kullanılarak direk yöntem için deneklerin su altındaki ağırlıklarının ölçülmesiyle hesaplanan yoğunluklarının Brozek for mülüne uyarlanmasıyla hesaplandı. Sonuçta Brozek formülü uygulanarak bulunan değerlere en yakın değeri indirek yöntemlerden Sloanm verdiğini bulmuş oldu I MAKSİMAL EGZERSİZDEN SONRAKİ TOPARLANMADA-OKSİ.JI N TÜKETİMİNİN VE KALP HIZININ BAŞLANGICA DÖNÜŞ MİKTARININ KARŞILAŞTIRILMASI Doç. Dr. Hülya Arıkan* ÖZET Daha önceden bir ısınma periodu olmak şartıyla ağır egzersizde maksimal oksijen alınımma ve maksimal kalphızma 1 dakikada Ulaşılabilir. Toparlanmada ise yavaş bir iniş vardır. Böylece ATI' (T" m n (Adenosin trifosfat-kreatin fosfat) yeniden ayarlanması ok ı i'iı depolarının dolması için fırsat tanınmış olmaktadır. Fakat ok sıju al inim ı ve kalp hızından hangisinin daha çabuk normale don d ur, ıı tartışmalıdır- Bu nedenle biri sporculardan oluşan iki grupla, hu çalışma yapılmıştır. Oksijen nabız verileri sporcu grupla, oksijen tüketiminin kalp hızına göre daha çabuk toparlandığım gösttı mistir (P 0.05). Hacettepe FTR Yüksekokulu ANAlltOlîİK DAYANIKLILIĞIN DEĞERLENDİRİLMESİ İÇİN mıı TEST ÖNERİSİ Ergen, E.,* Ramsbottom II*., VVUJianıs C* Mu çalışmanın amacı nnaerobik dayanıklılı/',ın dngnrlnııdirllnv I MI Kullanıla, ak bir sahi testinin uygunluğunu vo güvenirliliğini.ı.ı.in inaktı :ui antrenmanlı dnııcgın (2M erkek, i:t bayan) Kurofll llnclnıı Kftl, v«- Hpor llllliıılorl BM., Loughl Ugh T. ı.mi. ıim< tnoiltickk

29 I' ' '' ' '" i" molıllt İm M.11) İhı MIM ııl OKMI MII l< ııl l.ı nımı ı V< ı niö ' liasilldakl u,u lıı. I.ıı ı 11 il. 11 ıı 11 II.m ı hu,nsl,.. imimde ' I uu \ I I IUU.X k..:,ıı hı. ıııı Nlirdlirobillliu vt'lı-ııculri ı ıını.inildi Itıı MIIIMC.IM bilgisayar programından ya IMI-I anılarak, EUTOİfl I«-. 11 Ihı saplı VO, ın;ı\ koşu hızının ritmini Corijinalindekl gibi bireı dakik* tedrici olarak artan biçimde değil) sürekli olarak, Istenon ıımlıl larla ses sinyalleri şeklinde veren bir bant kaydedildi vo anutu..1. dayanıklılık mekik koşu testinde (ADMKT) kullanıldı. PoıTorman lar %100 V0 2 max koşu hızını sürdürebiliri o mesafesi vn olarak kaydedildi. Test öncesi ve sonrası 3 dk. kan lakl.al. dil ııl (PEKLD) değerlendirmek için kan örnekleri alındı Tost hoytını ve 5 dakika süreyle toparlanma kalb atım hızlan lelomof.rlk olnı izlendi. ADMKT sırasında erkekler bayanlardan daha. uzun mı katettiler- ( m ve p<0.01). Dayanıklılık ve ıprl antrenmanı yapanlar arasında istatistiksel olarak anlamlı laıklıtı bulunmadı. Test sonrası kan laktat düzeyi (PEKLD) ile perim man kriterleri arasında belirgin korelasyonlar (r=0.77, p<0.()l, PEKLD Ha süre, r=0.76, p<0.01, PEKLD ile mesafe) yalnızca bayan denek hı İçin gözlendi. ADMKT test-retest güvenirlilik katsayısı 0.98 (p 0.0i) ol 1 rak bulundu. Araştırma sonuçları ADMKT'nin anaerobik dayanıklı lığın değerlendirilmesinde istatistiksel olarak anlamlı sonııçlaı vnı mediği ve daha detaylı inceleme yapılması gerektiği,",oru unu du ğurdu. ÇEŞİTLİ BRANŞLARDAKİ SPORCULARDA KAN PARAMETRELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI A. Kayserilioğlu*, H. Gür, H. Çavuşoğlu, M. EliçeVİk* 50 kontrol, 14 güreşçi, 16 futbolcu, 14 atlet, 7 tenisçi, 6 BUtopu oyuncusu olmak üzere toplam 107 kişide aç karnına von kanında Glikoz, BUN, Kreatinin, Ürik asit, Na+, K+, Ca+, Cl, P, Kolestei 1 Trigliserid, HDL, LDL, VLDL, Protein, Albumin, Fe, TIBC ile kan lalı loşu tesbit edildi. Sporcuların ortalama değerleri kontrol grubu ile karşılaştırıldı ğında Glikoz-BUN, Ca+ 2, Kolesterol, Albumin, Eritrosit, Hct dop.«i0i I anlamlı olarak farklı bulundu- Ayrıca atlet gurubundan orl.a v<- 11 un mesafedeki 7 kişinin totalinde Fe düzeyinde bir düşüklük gözlün di.,,,,,,,, ı/ı/ın'ivııı vi 1, ft VAHİ AMA \ < > \J '>«>< ı>ı 11 < Iktay Gözü 1 1 ' Milli ( 111 ' ' '"in Avı ııpn lamplyonusı ( >nr<v,ı lwıl<.,, ı, 1,l " 1 IM..V"«V(! l^i'o l.ı. IMIIM.I. (Iıınnmı araştırılmış Vi kilo 1 u tklll olan faktörle] incelenmişti] 1 ( '"M".',uuu k.-ıl.v.orı:.ıı,m dökmesi gon-kligi, 7.'.poreııı 1 1 l'inı..m,,,m. (2 g Kg.) için zayıflaması ve kendi kategoı INI " "" ' /-'.«'ivkiigi, yalnız ı güreşçinin normal kai.ogo.inind. 1 "klu/'.ıı saplandı. "" Tip Klik (ÎÖHÜJ; ll.ısl, ve TObcrküloz An;,bilim D.ılı <>,r ıı v, 19 VAŞ (JUJBUNDA ELEKTRONİK S I ATİK SPİIIOME I 111,1 vnı AN SOLUNUM FONKSİYON TESTLERİ VEKAM.SU ASI I Dr, Ahmcl llrgiin* Dr. Ethem Akçıl, )r. Huydur I > yılında Ankara'da Hospal 403 Pulmonary Function \ı IIJtM yılında Trabzon'da Vitalograph Spirometry ve 1988 l iı-rohp i m Hl-298 cihazlarıyla yapılan solunum fonksiyon nlçümlorl incelendi. Her üç cihazla yapılan aynj yaş ve boj ">> ve 10 orkek toplanı 80 biroyin sonuçlan karşılaştırıldı Cl rıırıı yapılan orkck ve kız hur ıkı grupta 1» yaşında idi FVZ Ital Kapasite), FEVı Cl. saniye zorlu okspimsyon volümü), («'kspırasyon l.opo akım hızı) değerlerinde L980 yılma göm "a yılında yapılan ölçümlerin anlamlı olarak yüksek oldu 1 ıildü Uıı farklılık ölçümleri yapılan bireylerin farklı yörolordoı HKİıııı kaynaklanabileceği gibi son yıllarda geliştirilen ölçüm n hata oranının az olmasından da knyniiklnu.il»i. < < r.ı k uıklı Nİ un Üniversiteli Tıp Kuküll.csl I-'lzyolojı A.15.D *İstanbul Tıp Fakültesi, Fizyoloji A.B.D. Çapa/İST. 22

30 i'.ıii GRUP ATLET, SERBEST GÜREŞÇİ, vu/.nı 11. FUTBOLCU VI TENİSÇİDE SOLUNUM PARAMETRE! ERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI A kııy.n«ıilioglıı*, U.GÜr, 11, Çavuşoglu, N. Gökhan, M. Eliçevik* 77 değişil* bronşlardakl atlet, 4o serbest güreşçi, 33 yüzü< ü, futboiou, L8 tenisçi, kontrol gurubu olarak da 50 kişilik Tip hıkülhv.ı ngı«-ııı ı.'.ımii'iı Vicatest-4 Lle solunum fonksiyon testleri yapıldı i'.idc odıicıı dc.r.vı I.T birbirleri ile karşılaştırıldı. V ıı/ıı. ıı, güreşçi, atlet ve futbolcuların solunum değerleri koni rollerden anls.mii olarak yüksek bulunurken, tenisçiler ile konimi grubu arasında, belirgin bir farklılık yoktu. h.ı.mhııl Tip Fakültesi, Fizyoloji A.B.D. Çapa/İST. HnııoM Şükrü Turfan Cura, Günümü/ün popüloı IHAMDA EKG BULGULARİ Fikre! Dıımsoy* sporu futbolda izmir ve çevresi İllerdi ilçelerde ı ıı Lig ve anmföı kulüplere mensup s] lulann yıllık sn bi* kontrollerinde kaydedilmiş EK<! ler üzerinde bir çalışma yapılm i" mim ı»07 yıllarında, Ege üniversitesi Tıp Fakültesi Spoı Hekimi im Daimde toplam L26.*s futbolcunun Istlrahal EKG lerl incele Bu EKG lerin 790 sı değişik futbolculara aittir, geri lodanı ise ay Ibolcunun müteakip yıl konfmiuna aittir Sporcular yaşlarını gû i ve 3l'den yukarı yaş /gruplarına ayrılmıştır I IM elenen ti lerde hiç bir ST-Tdeğişikliğine rastlanmadı. Hu dürt yıllık süre için Örülen inkomplef sag dal bloku :. vakanın daha sonraki yillardei kontrollerde bloklarının arlık olmadığı gözlendi, EKG'lerdon lıosıı nabı/./dk genelde bradikardi göstermektedir Sol veıüııl bıpn tıoiısi kriterlerine uyan EKG ler %2 gibi bir oranda bulund İtlim bozukluğu tespit edilin.-di. ı-îııı* i'. Spoı ll«-k. Bilini Dalı PULMONER FONKSİYONUN DEĞERLENDİRİLMESİNDE GÖĞÜS ÇEVRE ÖLÇÜMLERİNİN DEĞERİ Dr. Fzl. Nevin Ergim* Fzt. Meral Pehlivan** Sporcunun performansının belirlenmesinde, değerlendirilin.v.ı ı.nckrıı (MI önemli sistemlerden biride pulmoner SİStem ve fonksi yoldandır. Bilindiği gibi bu ölçümde spirometreler kullanıl maktu in Fizyoterapistler ise göğüs çevre ölçümü yöntemimde bu amaçlı ı ullanmaktadırlar. Toraks expansiyonunun, göğüs ve dialragma l il, Oİunumun ölçümle saptanabildiği çok kolay bir yöntemdir. Spiroınefrik ölçümlerle elde edilen sonuçların, göğüs çevre ölçüm loıiylo olan ilişkisinin saptamak amacıyla Spor Eğitimi Sağlık ve araştırma merkezinde; değerlendirilen 36 çocuk cdmnastikciden elde ikiilnıı veriler kar ŞÜaştinlnı ıştır. İslnlisiik yöntemlerden regresyon korrnlıısyon Ulşkisintî güre yapılan değerlendirmede orta düzeyde kuvvetli bir ilişki saptanmıştır. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ ÖĞRENCİLERİNİN AEROBİK KAPASİTELERİ VE GELİŞİM İÇİN TAVSİYELERİ Prof. Dr. Recep Doksat*. Öğ. Gör. İlhan Tokiöl** IH 24 yaşları arasındaki 1(3(3 Üniversite (Erkek) I. Sınılogımı- Inln aerobik kapasiteleri saptandı (ına.\ VO a CC Kg I'I \yrıcıı ya.ş, boy, vücut ağırlığı orl.ahuna.lari saptandı. (Yaş ı M H.,v L72.88 I 5.90, V. Ağırlık : = Kg., ). Bu ÖİÇÜ Iı i sırasında örnek grubun \<>.;yal yönden BieniUP OİdUj kol nk düzey de %'lik değerler şeklinde saptandı, bunu göre gı bun»./'.unluğunun «orta» DİT gelir seviyesindeki (' (.Yİ) ailoltı mensup olduğu, diğerlerinin de bu değerin bir basamak ali, (zu«ısın veya üstünde I iyi s L6.8) olduğu belirlendi, bu ÖİÇÜ "ilerden sonra öğrencilerden (kendi tercihlerin»' gni İki grup oluşturuldu, bunlardan I. uygulanın, grubu (N OH), ydu ıı haftalık (haftada H gün HxH() dk.) kardiyorespiratuvar dayanılı lık (Akgün'ün sınırlamasına göre «devamlı ynvnş koşu I antrenm pnıgimiınna iştirak etti. 2. grup ise kontrol grubuydu IN I OH) un K,,ı 'îvıiuvl vr \lfh. VÜ1 kokulu <>.i'. < iür. **MI'!HAM Minimin ll/votfraplitl 'Mı.n.ı Univ. Ilcdcıı Kr.t. vr Spor Bölümtl *+'l'ı i ı İt % : ı i inlvrı.ıi, ;,ı Killine Nr.lllm YdkMcIuıkıılıı!l

31 ıı İM.il Ilı M lı MI ı ı< ıi imi ı lı ı ılorlnn (Iml'tndN T U H \\o dk ı devanı ı HM ııııı '..Millinin yiipilll.ll Mili nluıııı vı- lı-.l IMMIIİI elde Mtlllnil M ı lı IIIMI il ı I 11< v,ı ı Icı in kıtı şılnşl ıı ılınnsı yııpild] I'.MM.I K<>l" elde edileli < I <;.< ı I«ı 111 karşılaş, I ıı ılınır. ıııı l.ı, uy/m ı İn ı n/ı grubu lehinde ve pozitif yöndü farklılıklar oldu/-,u /'özlendi (UygU I.mı.ı.\ 111 >ı *. <»11 ölçüm max VO, deleri 51.4 ee k/- ilk, koni r POİ grubunun ise 42.!) ee. k/;\ dk.) Bu farklılık ve artışın (II gı için ' 21 9, ki.nl., gr. %5.o şeklinde) olumlu bir grafik çizdiği sap kındı Bizim bulgularımızı diğer ülkelerin gençlerinden elde edilen [Japonya, Finlandiya) bulgularla karşılaştırdığımızda, ilk l.esl öl (.um sonuçlarının, bizim aleyhimizde ve negatif sayılabilecek bir de r.ııd.' olduğu, bu değerlendirmenin kontrol gurubunun son ölçümleri ıı.m de geçerli olduğu, ancak uygulama grubunun son ölçüm değı I iı imin bunlara oldukça yakın sayılabilecek bir grafik çizdiği dikkati ı ekmekteydi, Sonuç olarak uygulama grubunun devam ettiği «Devamlı Yuva:; ı osu- şeklindeki endurans antrenman programının, normal Beden l './. ı l.ı m i Dersleri ile elde edilebilcek (Solunum ve Dolaşım dayan ık lıh/'i) ınax V0 2 artışına 3.8 misli - kez - (100/26) fazla olacağı saptandı YAŞLARI ARASINDAKİ ERKEK ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNDE KARDİORESPRATAUR UYUM DEGERİIIU VE ÇEŞİTLİ VÜCUT ÖLÇÜMLERİ İLE İLGİLİ PRE-POSTLİMİNEH, SONUÇLAR: Endurans Antrenman Programına Tabi Tutulan Sonuçların, Becl Eğt. Derslerine devam eden grup ile Karşılaştırılması. Prof. Dr. Recep Doksat* Öğ. Gör. İlhan Toksöz** yaşları arasında 166 erkek üniversite 1. sınıf öğrencisinin ( looper v(> Harward-Step test bataryalarından elde ettikleri değerlere MIM.reliminer kardio respiratuar uyum değerleri saptandı. (Uydu (i N. = 63! C.T. ( + ) 2248 m, S.D «Orta», H.S-T. ( + ) 76.93, S.D. B 13, Y ( )rla», Kontrol G.N. = 100 : G.T. ( + ) 2129 m., S-D , «orta*, H.S.T l I ) S.D. 7.35, «Y. Orta»)- Ayrıca yaş, boy, vücut, ağırlığı Ortalainn.ln.ri saptandı. (U.G. ( I ) 19.4, boy ( + ) cm, S.D. 5-1)0, *'n,ı V :ı Üniversitesi Kelime Kf.itlnı Yüksekokulu ı M.n m.n.ı i ini v neden Kf.t ve Spor Holümü vü< m,ı: Mi,., ( ı ı IH,()3 Kg S D MT.) (Kontrol <; Y/e, ı ) hin, I. 1 l ' iv: 1 M - m, 8.D B.70, VIK ui ağll lığ] ı ı ı (,ı 23 Kg S.D r.33) l: " verilere /-.ere lıeı ıkı." tıptaki om.mm ıleı ıı, kardlo rnsplrntu r ı "' 1 bataryalarımız olan er ve us r den elde edilen sonuçlara" ııykulmmı grubundu bir de/d.şildik gözlendiği ancak kontrol grubı dn ise her ıkı (ilenini İr de l'arkil Olmayan bir değerlendirme krllla <lo snbıtleştiki belirlendi Dlğeı ölçüm sonuçlarında İsa birbirine dun delerler ifade etlikleri gözü çarpıyor Uy/'.ul.ı ma, grubunun ıı haftalık Chaftada 3 /.un, 3x30 dk ı, durana pm/vramından elde ettiği sonuçların, aynı surede al ı 11,11 'T.ıinui derslerine (haftada 2 gün 2x00 dk.) devam edan koni grubunun sonuçlarına göre belirgin bir şekilde yüksek ve pozllif v< de olduğu saptandı. (Uy. G. ( 1 ) C.T m, S.D , «Çok i«h.s.t ( I > 80.75, S-D. 10,(55, «İyi-, Kont (i. ( ) C.T B " iv, MM T. ( ) 74.67, S.D. l().<>4 «Y. Orta» (C.T. «Orta-). Tüm bu sonuçların istatistiksel analizi yapıldığında uygula grubu için p o.ooı şeklinde olduğu saptandı. Konimi grubu Içiı C.T in sonuçlarının da p- o.ooı şeklinde olduğu, ı ıs T ı için ise laınsı/lık dır/.eyınde olduğu belirlendi. HKN TliOI, SPOllU YAPANLARDA rsikomaiik ŞİKAYETLKIIİN DEĞERLENDİRİLMESİ IMUolor. I'ımel Çiftçi* Doç. Dr. Şüiafll Nuıııaıı** Semih Al» Hentbol sporu yapanlaı-da psikosomatik şikayetlerin d«w' in rilınosi amacıyla bu yönde geliştirilmiş MMIM testi 100 sporcuda /.ulandı. Alınan tesl sonuçları kendi grupları içerisinde değerlendirile bil sonuca varılmaya çalışıldı. (ienel psikosomatik rahatsızlıklarla dakı ilişki araştırıldı. *l»ııll. ııl.nı. m. Knıııl. Unsl I l;ı:;l.:ı ıı«-:, Psikoloji l'.ıll.ıllinııııı K(>mll< İllisi, ll:ı:,l.;ııır:; < >ı I ve Tın v İl.. ***MIIII İKMitholcU, KttltOr Koleji Mi'diMi Kıllımı < >r.ı ı I im m bedensel şikayetini ara '(.

32 rürkiye'deki HENTBOL SPORUNUN NE DENLİ VI. NASIL I ANINDK;INI GÖSTERİR ANKET SONIU, I AIU Somlh Al»*, Doc. I)ı. Şin.ısi Numan**, Psikolog «Emel (. illrl*** Türkiye'de hentbol sporunun yeterince tanınmadığı, nksino yan lı tanındığı varsayımıyla istatistiksel bir sonuca da gitmek LÇİn çı illi yaş. < ıns, eğitim ve meslek gruplarına mensup kişilort), bunun lı İn geliştirilmiş bir anket formu uygulandı. Anket formu sonuçları incelenerek hentbolün Ülkemizde yeto ı tanınmadığı ve bunun için alınması gereken önlemler üzerinde ılın ıılılıı *Millı lırııii.uiru, Kültür Koleji Beden Eğitimi Öğretmem * + liıii;ıiinı;mı K8mik H;ıst. Hastanesi Ort. ve Trav. Uz. Hııltullmıım Kemik ll;ıs!,. Hastanesi Psikologu ÇOCUK CİMNASTİKÇİLERİMİZDEN ANTROPOME TRİK ÖLÇÜMLER VE FİZİKSEL UYGUNLUK TESTLERİYLE El,DE EDİLEN YAPISAL ÖZELLİKLER Dr Fzt. Nevin Ergun* Fzt. Meral Pehlivan** Spor Eğitimi Sağlık ve Araştırma Merkezi (SES A M) ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu tarafmdan / i n;eki(-:;i n ilen bu araştırmada cimnastik sporu yapan çocuk spoj - -ulanıl ani.ropometrik ölçümleri yapılarak vücut yapılan hakkındıı bilgi edinilmiş, bunun yanında AAHPERD organizasyonu İninim dan kabul edilen fiziksel uygunluk testleri ile kas kuvveti gücü, on dimilisi ve VÜCUt blzl, çevikliği kardiyorespiratuar enduransı gibi ı ellikler araştırılmıştır. Ülkemi/e ait yapısal özellikleri göstoroeok nnmogramlni'in olu. Umulması amacıyla- başlatılmış bulunan ça,hşma.nın on araştırma.id 11 il n KI il. Tedııvl ve Reli. Yüksekokulu <>.r. < lor, ++MKMAM II utu I lynl n ap!:;l I

33 HALTER Miı.ı.l TA KIMI SPORCULARININ CYBEX II. DİNOMOMETRESİ ile YAIMIAN TESTLERDE ı.ıni'. ı,diı,in VERİLER, Dr. I/L Nevin lır.un*. Fzt. Meral Pehlivan** Sporcunun kas kuvveti ve gücünün ölçümünde kullanılan pol< (,ol< yöniom vo alet mevcuttur, Bugün spor dünyasında Lercih (ulilon Cybex II. Dinomomelire8İdlr. Cybex bilindiği gibi i/,oıııolrll< Lzotonik ve Izokinetlk olarak kası değerlendirebilmekledir ülke ınl/.de ilk defa lindon Terbiyesi Genel Müdürlüğüne bjıglı SKSAM Spor l'./'.ıl un i Sağlık ve Araştırma Mer ke/.i) 'a, alınmış bulunmnl ladır. SKSAM ve Hacettepe Üniversitesi Fizik Tedavi ve RehabllitaU" yon yüksekokulu tarafından yapılan çalışmada Hallet Milli Tal.ı mindan değerlendirilen II sporcudan, 6 tanesinin diz fleksoı ve okstansör kaslarını Cybex II Dinomomctrosiyle tesl etmek mümkün olmuştur. Bu araştırmada alet hakkında bilgi verilmekte VQ sp<>ı ı -ulardan elde edilen veriler tartışılmaktadır. il ıı Ki/ıl. Tedavi ve Roh. Yüksekokulu Öğr. Gör..".Kf-İAM sorumlu i'izyotenıplsti. GÜREŞÇİLERİN HEMATOLOJİK DURUMLARI U/m. Dyl. İL Hüsrev TurnagÖT* Uzm. Dyl. Seyil M. Meminhr.il** Tek. Şerafettin Kirazlı*** Araştırma, Bolu ve İstanbul'da kamp yapan A Milli takım seviyesindeki L3 serbesl, ve 27 greko-romen güreşçi üzerinde, honmlo lojlk durumlarının belirlenmesi için yapılmıştır. Güreşçiler, günlük enerji ve besin öğeleri gereksinimlerini karşılayacak şekilde im ı> lenme programına alınmıştır. Kamp sürelerinin sonlarına doğru r.ürı çilerin kandaki hemoglobin, hemotokrit, demir, denin doymuş İN,MI, demir bııglııma kapasitesi ve l'erril.iıı dir/.eylerine 1 ıakılmi',1 ıı Bulgular normal değerleriyle kıyaslandığında; hemoglobin, serum *MIIII Kr.i (lı-n.lil, ve Hpor IlukıırılıRi Hederi Terb. ve Spor (Jn Mllıl lürli MUMA M Diyet. U.-.111:1111 MJııeettepe Ünlv l»euleıııne ve Diyetetik Hol Aı.ış (ioi»**lllieettepe 1111:. 1 MUydlf llenmtolojl LııbornllIVllı ı "l'ı-k ııl.'iyfiıi,,

34 demiri cioyınuriltılf vu << ellikle MMUIH forrltln miktarları normal di /,«! h ı ııı in alt '.ııııı im l.ı. İM'iırılokı il ffllktari i'iı illi ' m İm mil. I ıi.ıllıııda..( MUM ıh ııııı 11; ı; \ I.:ı.111; 1 I'..11II11,111 \\ı ııııkf.ııı İHO um Milli (İl ıhını on ı i s 1 sınırında bulunmuştur Aı M.Şİ 11 m, 111 M ııı :.mııı< ıııı il; 1, güreşçilerin Iıı ııı;ı 11 ılı)] lk 1111 ııı ııı 1,11 11 IM I Miuiıiıi'.ıiMİn, sporcuların poı Tor manalarını olumauz yönde otun (IcMiıı eksikliği anemisi riskinin arttığı gürülmüşl ııı SAĞLIK KIN SPOR YAPANLARDA M HAFTALIK AEROBİK EGZERSİZİN PLAZMA LİPİDLERİ, LİPOPROTE İNLERİ, AEROBİK KAPASİTE VE TANSİYON ÜZERİNE ETKİLERİ (Ya:; Çetin Islcgen* F. Çokivecan** T. Onat l)ü/,onli egzersizi yaklaşık A aydır bırakmış 12 kişilik grubhı lo.'i I T).a Kilo: , Boy: ), düzenli egzersiz yapan 10 ki;.ılık gruba (Yaş: , Kilo: , Boy: L70.8 (-5.8) ıı hafta Süreyle haftada 2 defa maksimal kalp atımlarının %70»o MMMİc on a/ 30 dakika çalışmak koşuluyla birer saatlik egzersizle] yaptırıldı. DüzenlJ egzersizlere ara vererek çalışmaları yapan grubun 11 haftalık çalışma bitiminde kilo ( > 0.05) total lipid (p 001), istirahat nabzı (p düşme görülürken, 0.05), sistolik basınç (p<0.01) değerlerinde anlamlı bir duş aerobik kapasitenin tesbiti için kullandığımız PVVC170 (Fiziksel çalışına kapasitesi) değerlerinde anlamlı yükselme Oldu <ı» 0.0"). Kolesterol, HDL, Trigliserid, LDL ve diastolik tansiyon da anlamlı değişiklikler saptanmadı. Düzenli egzersizi bırakmayan grupta ise (ki bu grup çalışmamı/, başlama/dan önce haftada AA ko ıhı inli MI:,i/, yapıyorlardı.) çalışma sonunda PVVC,,,, değerinde anlamlı düşme saptanırken, diğer bütün parametrelerde anlamlı 1 Iı sgişıno olmadı.»i.t.f. Spor Hek. Bil. Dalı. **!<:,Ü.T.K Beden Eftit. Böl. Ög. Elemanı STRES YARATAN BİR FAKTÖR OLAN KORKUNUN SPORTİF PERFORMANSA ETKİLERİ Dr. Hatice Camlıyor* klr>lrıol v«ı remel ol ıral< laı khhklaı ;.,. h ı Iı S ulai iri ki }ll apılııı ly İM İlgili 1.adıklaı ı stresi anı Yansın önemi, yanşa hazırlanma derecesi, ıporcıüuk dono\ '"i. Rakibinin güoü, Spor yapmadaki amacı, Antrenörün 1 1 "ihr.ı. Bulunduğu dü/oyi koruyabilme isteği vb faktörlere I. "laı ak farklılıklar gösterir. Stresin yaşanma biçimi kaygıdır, Kaygı kaynağı ve haşlan bilinçsiz olmasına rağmen bilinçli bir şekilde hissedilen beraberini bazi l'ı/.yolopk değişmelerinde görüldüğü hoş olmayan İm vaşaı şeklinde lanımlanadıgında da ne denli evrensel ve ya\ r,m 0İU1 olsun hu duygunun normal olduğu kabul edileme/,. Kaygı durumluk ve sürekli olmak iı/.ere iki hiçimde değerletti rilmektedir, Durumluk kaygı hem sürekli kaybının hem de k ı, ı i recinin ilk basamağını teşkil ^\^r. Bilinçli olarak hissodilehilon di ınıııluk kaygı l'i/,yolojik değişmelerle birlikte, bireyi hoş olmayan Iı heyecan yaşantısına götürür. Durumluk kaygı, anlık gorilim, korll M dehşet duygulan şeklinde de tanımlanır- Stres unsurlarının ku«votli ya. (la fazla, olduğu koşullarda durumluk kaygı yüksoliı Mı- "iladan kalktıktan sonra kaygı düşer. Birçok insan gibi sporcularında içinde bulundukları stresli n lamlardan kaynakkina.n korkular vardır. Spmvnlar eok :,ık olan tres ortamlarında bulunup yaşamak zorundadırlar. Spoı culaı yan laı m :.on uçlarına nasıl katlanılacağını öğrenirlerse öğrenslnloı - "ilamda ne kadar suni olursa olsun başarısız ortamlara katlanmı İni /aman kolay olmayabilir. Sporcunun yaş; M l.ı /o] hık l.ı ı ralıp korku duymasına yol açabilir. Sporcunun duyduğu korku Çı 1 asillidir. Dunlar: a- Yarıştaki başarı ve başarısızlıklarının seyirci tarafından diki çekerek değerlendirilmesi, b Kaybetme veya, kazanmaya karşı I M-v,MI bir korku, c Sakatlanma, yaşlanma gibi bedensel arı/alnı performansı düşürecoği korkusu, d Yarı:; anında vo kendilerini i ıflaına korkusu, e Antrenörü tarafından reddedilme korkusu N< >T Ihı faktörler geniş olarak açıklanacaktır. (.'ok karmaşık yapıdaki ve a.ulaşılması güç DİT l'enonıen olan sp«. MI yapan ve performe eden sporcular için stres yaratan faktörler blı çoktul An. ak hm sporcunun yaşadığı stresi etkileyen faktörler ise 10 n BİJ 1 Hur;, Mr.l İnik Urd l'ü'.l vı> Spııı Hol Urcl Kr.l A.IH. Il:ı:.;k;m.

35 DEĞİŞİK SPOR DALLARINDAKİ SPORCULARIN KİŞİLİK ÖZELLİKLERİNİN PSKOLOJİK TESTLERLE ARAŞTIRILMASI II Taneli*, <;. blrricm, N. Haşıl, Fi. ö/d om ir, M. Satlıcan, /,. Suvar Bu çalışmada Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Beden EftİtJ mı vo Spor bölümünde okuyan ve çeşitli klüplerde spor yapan bir grup sporcunun kişilik özelliklorinin ve sosyoekonomik düzeylerinin saptanması ve karşılaştırılması amaçlanmıştır. Bu amaçla 47 erkek futbolcu, 34 Voleybolcu (8 E, 28 K), 44 basketbolcu (14 K, 30 E), 21 aflol 113 I 1!, 8 K), 35 güreşçi, 16 boksör ve 12 halterciden oluşan spor- -uların kişilik özellikleri Minnesota çok yönlü kişilik envanteri; Ev araç insan çizim testi/ve'ıgöltinger şekil Reprodüksiyon testi, kulla nılarak saplanmıştır. Sosyo ekonomik düzeylerini ve spor başarılarını Saptamak amacıyla sosyal anket formu kullanılmıştır. Psikolojik test bulgularına göre kişilik Özelliklerini yansıtan 17 parametre dikkate alınarak değişik branşlardaki sporcular karşılaşın ilmi;.lir. Dikkate alman 17 parametreden: 10 tanesinde voleybolcular ile basketbolcular arasında istatistiksel yönden anlamlı farklılık saptanmıştır, (defans, irritabilite, depresyon, endişe, korku, içe dönüklük, sosyal ilgi sınırlılığı güvenl/lılı votenek yoksunluğu ve başarı motivasyonu) 2 tanesinde atletler ve güreşçiler arasında istatistiksel yönden anlamlı farklılık saptanmıştır (sosyopatiye eğilim, yeetnek yoksunluğu 5 tanesinde halterciler ve boksörler arasında istatistik i yönden anlamlı farklılık saptanmıştır (sosyopatiye eğilim, yetenek yoksunluğu ierebral disfoııksiyon, vizyomotör performans güçlüğü ve endişe), Voleybolcular, puerilite ve serebral disfonksiyon yönünden baskcli.(»i< ulardan daha yüksek değerler alırlarken basketbolcular anksiol.e, ngresivite, dışa dönüklük, sosyopatiye eğilim, vizio motor performans güçlüğü parametrelerinde daha yüksek değerler almışlardır. İçi» dönüklük yönünden atletler güreşçilerden anlamlı olarak dalı, ı yüksek değerler alırken, yetenek yoksunluğu yönünden güreşçi- Icı daha yüksek değerler almışlardır. Ayrıca her iki grupta da ank sielo ve agressivite skorlarının yüksek olduğu saptanmıştır. Sosyopatiye eğilim ve endişe yönünden halterciler boksörlerden llgnlflkant olarak daha yüksek değerler alırken boksörler yetenek yoksunluğu, srehral disfonksiyon ve vi/.ioıımlor performans yemin,1. ıı hali,.irilere /',«>re daha yüksek değerler alınışlardır. lıılholeulnrın çoğunda anksiyets %Ö8.Ü, agresivife '..M ve dışa dönüklük belirgin olarak dikkati çekmektedir. ' Mudur, (inlvcı ;ih- M 1" MMPI İH. SPORUN KİŞİLİK ÜZERİNE OI.AN ETKİLKHİNİN ARAŞTIRILMASI ı U/m. Psk. Ziya Koruç* l J/m. Perlcan Ihıyor KlSİllk konusunda yapılan tanımlama la iden birisi de. kişıh eğilim ve denoyimlern belirli evreler içinde bütünleşmesi sonucu ol şan bir süreç olduğudur. Bu sürece eğilim, SEP, meslefin uygulan biçimi, hobiler, arzu ve ihtiyaçlar etki edebilmektedir (Mail ve Lin/ıı 1075) Sporda, kişiliği etkileyen bir uğraşı alanıdır. Çünkü günı mn /de artık biçim ve öz olarak değişerek performans sporuns d Qüşmüştür. Acaba bu şekli ile spor kişilik örunfüleri üzerinde ne,-ı farklılıklar yapmaktadır. Yurt dışında hu konuda çalışmalaı ıi mişsada Türkiye'de böyle bir araştırmaya rastlanamamiştil I amaçla MMPI Minnesota Çok Yönlü Kişilik Envanteri kullan larak OD yılın üzerinde spor yapan 110 kadın ve erkek sporcu U 170 kadın ve erkek spor yapmayan birey, Milli olmuş kadın ve -ak. L5Ö sporcu ile spor yapmayan bireylerden toplanı 435 denek üzerim yapılan bu araştırmada, MMPI sporu elit düzeyde ve uzun süı yapan kadın ve erkeklerin kişilik örüntülerinde değişmelerin Oİdl &unu saptayabilmiştir. On yılın üzerinde spor yapan kadın spuı cu lar ile, spor yapmayan kadınların karşılaştırılmasında l II.. Pı Mf. Pa, Pt, Sc, Si alt test puanlarında (K eklenmiş) anlamlı im ki lıklar bulunmuştur. Aynı şekilde erkek döneklerin verilerinde I, II D, lly, Pa, Pt, Sc, alt testlerinde anlamlı fark bulunmuştur Bu d ıporun kişilik üzerinde etkisini gösterebilmektedir. Mim olan kadı sporcularla, spor yapmayan kadınların karşılaştırılmasında, I, t i Pd, Mf, Pa, Pt, Sc, Si alt test puanlarında anlamlı laik vardır Avı» şekilde erkek deneklerin verileri karşılaştırıldığında L, Ha, ı>. Hy, Pı Pt, Sc, Si alt test puanları arasında anlamlı fark bulunmuştur Bu di elif sporculaarm, spor yapmayanlara göre farklı kişilik örüntülorln./ıhıp olduklarını göstermektedir. On yılın üzerinde spor yapanlarl ı Mılh Sporcuların karşılaştırılmasında, kadın sporcular arasında heı hangi hır Parka rastlamazken, erkek.sporcular arasında. PI vı S< /ılt testlerinde anlamlı fark bulunnıuşl ur. Ihı elif erkek '. lam diğerlerine gere daha az gereksiz kaygılandığını ve daha hu.iı ol dııklarını gösterebilmektedir. Spor ile kişilik arasındaki ilişkinin saptanması sporcu seçimindi ve sporculara uygulanan psikolojik damana programlarının yenldı.ı düzenlenmesinde önemli ipuçları verebilecektir Araştırmanın IkÜlCİ b<>vnlnnda İSO Sporcu gruplarının krıld (\ elliklerinin saptanması ile, spoi dallarına göre lıpık kişilik vıpı laııııııı İn ııına I ul111< sı ı ıı yardımcı olunabileceği umulmaktadır l«:.mam Ani

36 I I'IKM, II A M '. Eylül umu (umu. İMİ. 1, KAYIT* LO.OO L0.30 ı ı <>(> A İt A L1.00 ÇAl.I^MALAIt KONCKENİN ACIMSI ve KONULMALAR * hnı/ıt hllıosıı kanun- salonu f/lrişlndfdir 2 Eylül Cuma, Salon I (Spor Fizyolojisi ve ilgili konular) II 10 Adolesan yüzücülerde sezona ha/';lı ekokordlokrufuı değişiklikler. (Necati Akriiıı, Cüneyt Türkoe,lıı) Yaşlan Arasındaki Gençlerde Direk ve Indlrolı Metodlarlu Bulunan Vücut \:\ı: < >ı anlarının Kaı.il ı lırılınalı <»arak Değerlendirilmesi (Ti Akça, E, Enlem, N. Akgün, A. I.ılut) il i 0 I I 40 Maksıınu.l Egzersizinden Sonraki Toparlanmada. Olı sijnn Tüketiminin ve Kalp Hızının I '.a:; I a ngıea Donuk Miktarının (Hülya Arıkan) ıı 1f> i:-, I:. TAIITIŞMA AltA Karşılaştırılması Men l I l() Auuerobik Dayanıklımın Değerlendi! ıhı..-.. ı.... İm İnsi M 15 H.25 ( fisi II,. En'iMi, İt. Itanısbol loııı, C. VVilliams) Çeşitli l.ı.ınsl.ııdakı '.pulcularda kan pnraıml ı elti i"'" kıtı şılnşl ıı ılııı.ısı (A. Kaysorilioı-lıı, ll.cnr, II. (. Iııvıı şor.lıı, M. I- İM < vllıl ıı uı ııın ( im,., ilci dr kıl.ı ılın nınıı ve ayarlama yöntemi (Oktay Gözü) M l/t I «I.s.'ı in ynş /'.ruhunda elektronik statik»plromotroloı İKİ l.'ı I () I ı.'.:;:, yapılan»olunum fonksiyon l.esllorl ve kaı şılnşlı m a.» ı (A. Kıyım, E, Akçıl, II Demire!) liri Kiııp atlet, serbest KÜreşçi, yüzücü, flltboiou V tenisçide sol un ııın para.mel.reli Tinin karşı kıştın I m/ı, 1 (A. Kayscrilioulıı, II. Cür, II. Çavuşotflu, N. (.oklun M. Eliçevikl Plllmoner fonksiyonun değerlendirilmesinde r.or.n çevre ölçümlerinin değeri- (N. Er^ıın, M. Pehlivan) Ifl.ın i', lo i'utboicuiardaa EKG bulguları (Ş.T. Cura, F. Durusoy) Ifl ıs MI p, TARTIŞMA ARA Ifl Ifl 10,55 Trakya Üniversitesi öğrencilerinin aerobik kapasl teleii ve gelişim için tavsiyeleri. (II. Doksat, İ. Toksöz ) L8-24 yaşları arasındaki erkek üniversite öğren..ujrinde kardiorespiratuar uyum delerleri ve ç.-şıllı vücut ölçümleri ile ilgili pro-postliminer sonuçlar, ondurans antrenman programına tabi tutulan sonuç laı uı B.E.D- devam eden grup ile karşılaştırılması İR. Doksat, İ. Toksöz) II Ifl I / :'..') Hentbol sporu yapanlarda psikosomal.ik şikayel.leı uı değerlendirilmesi (E. Çitfçi, Ş. Numaıı, S. Alp) IT.MO ı / lo Türkiye'deki Hentbol sporunun ne denli ve nasıl tanındığını gösterir anket sonuçları IS. Alp, Ş. Numan, E. Çiftçi) IV ıs IM 15 TAKTISMA ' I.İni di,,,,,, 11,1,1 km II H.10 Spor yaralanmaları ve istatistik i değerlendirilmesi "I < )ıı<;ır C. Kızılay. E. Taşkının) " ' ' ' ' 2Ö Ali. lln,le s sakatlıklarının r-nel r<-ı... «E. Erp.e.ı. II. Cm-, A GÜ«

37 <-iiııı\.< ıı ııını. NAIII/, VE A HTERİYEL TANSİYON DEĞİŞMELERİ Doç. Dr. Oktay Gö/.ü* Mılh TnUinuı se< ;ilen 10 r.ııii':.,!; ;ı ııl ı en ııı;ı ı ıd;ı ıı mire ve.< o cllikuı güreş devreleri arasında, nabız ve T.A. ölçümleri yapılmış, elde edilen sonuçlar güreşçinin kondisyon durumu ile karşılaştırıl mıştır. n < uıreşçide istirahatte Bradikardi saptanmış, güre:, unl.ri)iınıaıı İm unu dcvıo aralarında yapılan nabız ve arteriyel tansiyon ölçümleri, güreşçilerin kondisyon testlerine paralel olarak değişiklik göstermişin Kondisyonu iyi olanlarda nabız maxsimal olarak 180 clak-, T.A.: L60 200/60-80 inin lig, civarında, kondisyonu iyi olmayanlarda ise Nabız: 200 dak., T.A. İse 140/80 mm Hg. civarında bulunmuştur. U.Ü. 'l'ıı> Kak. Göğüs Hast. ve Tüberküloz Anabilim Dalı Öğr. Üyesi PROFESYONEL FUTBOLCULARIN FİZİK MUAYENE BULGULARİ A. Ertat\ M- Sagol, N. Akgün, G. Erdil (i ünümüzün popüler bir spor dalı olan futbol geniş kitleleri arka 11 M lan çekebilmekte ve ilgiyle seyredilmektedir. Her işte olduğu gibi futbolda da başarılı olmanın temel ilkelerinden biri de sağlıklı ol maktu*. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Spor Hekimliği Bilim Dalını i'ihii ve 1987 yılında başvuran 768 profesyonel futbolcunun fizik mua yene bulgularını inceledik. Futbolcuları yaş gruplarına göre incelediğimizde en fazla 20 :.'.! aşında olanların %45.31, en az ise yaş da olanların %0.29'ni oluş l.urduğunu saptadık. 785 profesyonel futbolcunun yapılan KBB koni rollerinde 120 septum deviasyonu, 10 kronik tonsillit, 5 konka hiper i inlisi, I akut otitis media, 2 kronik otitis media, 1 kronik İaren i il. saptanmıştır. Futbolcuların göz kontrollerinde ise tek taraflı görme kusuru 1.43, çift taraflı görme kusuru ise %1.9l olarak bulunmuştur. Ayrı ca %2-03 oranında renk körlüğü ve %0.12 katarakt tesbit edilmiştir Ortopedik muayene bulgularına gelince %0-38 kondromalazi, %0.I2 on çapraz bağ yırtığı, '< 0.12 sol diz dış ve menisküs, "A 0.3H skolyoz, "i o 12 persplanus, %0.12 tibiada ekzostoz saptanmıştır. Sonuç olarak spor yapmak isleyenlerin özellikle! profesyonel ol ı ııık bu işi yapanların bazı tıbbi kontrollerden geçmesi, onların spoı hl performanslarını arttırmalarından ziyade kendi sağlıkları İçin bıi yilk oııeııı I.-ışıdıkl;ıı ıııı vurgulamak isledik. *K (İ'I'K M Il< klmllftl B D A j N D E K S Dokaat R 26, 26 Ulvıımiilu Y. 13 Dııııııu,- K. 16, İti AdiU'iıınııı. >'. y Durusmı F 26 Akça T : () \kçıl E. 23 E [kgün N. 19, 20, 34 IkBİt R 16, 16 E(jc R!), i' ı//' ' 27, 26 Elkrı ile M, 22, 24 [Umfi K. a Eraîv < ' 16 inkarı ". 21 Erdem E, no [ydııı A.T. '.) Erdem d. ;t:>. Er d d <; :; / H ı Ergen E, 7, 8, 21 Ergun N. 24, 98, ' ıtndııı <> 11 Eruün A. l'.'.i Barın E. II. II Er kork muz V. 13 I tu ı/u ı P, 33 Er tul A 'MI,,7/ lllıuırl III.::. '.) r e, dökçrof/lu E amhyer n. 30 < -»kiuuı N. ::I avu )oğvu ıı- 22, U Götü 0, 24, 34 < rh'iıoıjlıı ti. II Cılr A. 7,8 Çiftçi E. 27, 28 d ur ıı. 7,8, 22, 24 I 'okuuran F 30 diiı S. <> Cura S T 26 CürfkltiHttıı E tu, it; ıı _ D - llusıl N.V." Dol ö 10, ıı I Dtmirşl ıı 33 Doğanay L. 14 I ıh;jrn r. ıı. 20 /.', i

38 M " II I I V.. I!' I!, I I 00 M M) ıı ı:. M.:». 1 ) I-I :JO ıı ıo ı i ısoo i:. ir, ıs ıo ı:>:'..') mı: / ı, ı:, IV.:'..') '.' :.ıllı spoi İM.ur. I/M m.im spoı '..il-..ıllılj.ıı IHIM ;. < -ı ı. I I'.IH Mlllllllll. (II. (.m, İv Ergen, A. Cır) TAKTISMA AH, A ı:,-ı:, IH. 15 TARTIŞMA BalOIÎ Sporfan (Basketbol, Voleybol, hentboldü. :.poı ; ;ak al.l ı k hırı ıı ı n genel görü nü111 ü. (II. Gür, İv Ergen, A. Gür) llorizontal menisküs yırtıkları ile ilişkili menisinin kistleri (G. Yücetürk) Cerrahi girişimle tedavi edilen 214 menisküs yırtığının Bpor faaliyetleriyle ilgisi. (M.S. Binnet, R. Ege, E. Mengen, S. Adıyaman) Sportif diz yaralanmalarında tanısal artroskopi uy gulaması. (A.T. Aydın, E. Altmel, S. Gür) Uyguladığımız tanısal artroskopi sonuçları (L. Köstem, A. Sebik, F. Öztop, Y. Ademoğlu, Z. Ünal) Ayak bileği dış yan bağ lezyonlarmda tesbit materyal lerinin karşılaştırılması ve yapışkana elastik banda jın yeri. (Ş. Numan, Ö. Dai) Konjenital arterior cruciate ligament aplazisi. (F. Öztop, L. Köstem, A. Sebik, Y. Ademoğlu, Y- Örgen) ARA Hn.sketbolcularda ayak bileği anterior-sagittal insıta bilitesi. İN. Yüce, V. Lök, E. Barın) Atletik faaliyetlerde kompartman içi basınç deftisiklikleri. IH, Ege, T. Yazar, Y. Önem) Ayak bileği dislorsiyonlarinin artrografik değerlen dirilmesi m Ege, Y. Saflık, C. Ulam) I7;«) la ı iv ıo II )l 10 IH/15 ı I \ lul < 'umartesi U ON I IMIO 'l IS ıı ıfi ıo 30 SAI,< )N I mı II 10 ı ı ı 11 :-:. 11 :ıo 11 -ıo 11 -ı:. I 1.55 ı ' M ı ı ir,. -Ul» Sporcularda rotatoı cuff hipoı troflıinln Impingemı nl send ııılı önemi IK. Sarpyenor, Z, Hrlıorkmaz, I'. Eralp, İ. Odabaşı) Voleybolcularda subseapular nouropathie (E- Eralp, İv. Sarpyenor, İ. Odabnş) Kortizon arl.ropal.isi (Arlroskopik inceleme) (L. Köstem, F, Öztop, A. Sebik, Y. Ademoğlu, /,. Kementl TARTIŞMA KONFERANS. «Sportif Rehabilitasyon» G. SMITH Dlrector of National Rehabilitation and Spoıls Injui Center, ENGLAND TARTIŞMA ARA Çocuk cimnastikçilerimizde antropometrik ftlçümleı ve fiziksel uygunluk testleriyle elde edilen yapısall özellikler (N- Ergun, M. Pehlivan) Halter milli takımı sporcularının CYBKX II. dinamo metresi Ue yapılan testlerinde elde edilen veriler (N- Ergun, M. Pehlivan) Güreşçilerin hematolojik durumları (H. Turnagöl, S. Mercanhgil, Ş. Kirazlı) Sağlık için spor yapanlarda. M baltalık aerobik og/.oı sizin plazma lipidlori, lipoproteinleri, aerobik kapa,itı vo tansiyon üzerine etkileri. ((,:. İslegen, F. Çokivecan, T, Onat) TARTIŞMA ARA Stres yaratan bir faktör olan korkunun sporl.il' p< ı Iı ıı ııı.ııi'.;ı.'ikileri (II. Çamlıyer) ı )ngi:;ii< spoı dalla] ındakj B] Laı in kişilik özellik ı.m inin psikolojik testlerle araştırılması (B. Taneli, < Erden, N. II. ıi. ıı. özdemir, M Snglıcııııı, İv Sııvııı I

39 I. r ) ( MMPI ile sporun kişilik üzerine olan etkilerinin araş tırılması- (Z. Koruç, P. Bayar) i Güreşçilerde nabız ve arteriyal tansiyon değişmeleri. (O. Gözü) L L 't Kylül Cumartesi; SALON II Il.oo İl. 18 İl İl- 40 i L,46 "11.85 Profesyonel futbolcuların fizik muayene bulguları. (A. Ertat, N. Akgün, M. Sağol, G. Erdil) TARTIŞMA Travmaya uğramış 100 sporcuda fizik tedavi ve Rehabilitasyon ile alman neticeler. (Ö. Badur, Ö. Dai) Spor Travmalarına bağlı Tendinitlerin Laser ile Tedavisi (A. Ertat, G. Celepoğlul, O. Tunalı, L. Doğanay, E. Barın, Ç, İşleğen). Bel ağrıları prevalansı ve günlük yaşantı biçimi ile ilişkisi (R. Akşit, B- Durmaz, E. Gökçeoğlu, F. Cüreklibatır) Orta ve ileri yaş guruplarında gövde ve kas gücünün değerlendirilmesi. (R. Akşit, B, Durmaz, B. Kutluk, M. Torcu, F. Cüreklibatır) l TARTIŞMA ARA * Şehirdışı yürüyüş parkurlarının hazırlanması ve çıkışlarda uygulanabilir sağlık kontrol kriterleri (O- Terzioğlu) M.«ir, Temel eğitim devresinde cimnastik öğretimindi! mo torik özelliklerin değiştirilmesi için ö/.el beceri enli. ma yöntemleri. (S. Mongütay, K. Sarpyeııer, İ. Odabaş) i!,,),, Sporda esnekliğin ölçülmesinde geliştirdiğimiz yeni (ligil.al l'lexsiyomelre. (II. Kasap) i:, LB Çooufc limnastlkçllerinin postür analizi, kas kuvvel Uı.sııhh testinden elde edilen veriler M. Pehlivan ı:. :t(, IO.OO TARTIŞMA

40 SPOR YARALANMALARI VE İSTATİSTİKİ DEĞERLENDİRİLİRİ S Prof. Dr. H. Önçağ*, Dr. C. Kızılay, Dr. E- Taşkaran E.Ü.T.F. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniğine (5 yıl) yıl iarmda başvuran spor yaralanmalı olgular incelendi. Toplam L5(3( vakadan Kadın 145 (%9.2), Erkek 1415 (%90.8) olgu değerlendirildi 20 yaşın altında 726 (%47) yaralanma vakası saptandı. Yapılan spo tif faaliyete göre; 1572 yaralanma vakasında futbol yaralanma hu 1062 (%68) vaka sayısı ile en çok görülmüştür. Yaralanma tipini! göre sprain 345 (%22), kontüzyon 345 f%22) fraktür 325 (%20) olarak bulunmuştur. En sık yaralanan bölge alt ekstremitelerdir. (ur, vaka %60)- Tedavi olarak; alçı 413 (%20), Atel 145 (%9), Elastik I itin daj 258 (%11) vakada uygulanmıştır. Sadece ilaç kullanımı :'/(» (%17) vakada tedavi olarak kullanılmış, 61 olguda hastaneye yala rak cerrahi tedavi görmüştür. *B.Ü, Ortopedi ve Travmatoloji Anabilim Dalı ATLETLERDE SPOR SAKATLIKLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ E. Ergen**, H. Gür*, A. Gür** Bir spor kulübümüzde sakatlık şikayeti ile başvuran 150 atini m, %60'ı erkek, %40'ı bakan sporculardır yaş arası ise %48'lik Oranla sakatlananlar arasında en yoğun yaş gurubudur. Sakatlıklar %68.6 ile en çok tartan pistte ve %87.3 lük bir ilk lılılu antrenmanda oluşmuştur. Sakatlanma nedeni olarak fazla zm luııma %33.19 ile ilk sırayı alırken, % ile diz, %16.6 ile İmidir -il sık rastlana nsakatlık bölgesidir. Sakatlanma şekli olarak simin ı ui-lanma) %54.6'lık bir sakatlıkla ilk sırayı alırken, saknl.laımıı doku olarak %29-7 ile kas, %21 ile teston en yoğun olanıdır. * ii 11 it»ııl Tıp Fak. Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, (,:;ıp:ı I."»T Muıll (iiilçelik Spor Sitesi İstinye/İST. ı ÇEŞİTLİ SPOR BRANŞLARINDA SPOR SAKATLIKLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ. H. Gür*, E. Ergen**, A. Gür*" Mir Spor kininlimizde sakatlanma Şikayeti ilo başvuran 150 atlet, ı voleybolcu, :M hentbolcu, 92 basui'l.bolouda yaklaşık bil sonn ıı hu (..ıli'.ııı.ı sonucunda yapılan ınuayeneltrdf, ı Tip i'',ıi. BpOl Fizyolojisi Anıyl.ınnıı ve lly«ulııi)iıı Meıke/,1 (.'ııpıı İHT +;: ııll ı İlik elllı M Mil.r»! ı lunyo/lbt

41 I'»ıı sakatlanan 400 kişilik sporcu grubu tüm sporcuların yakı ı il. %25 ini oluştururken %49.7 si bayan %50.3 ü erkek sporcuiınlı Ayrıca yaş arası %51.25 ile sakatlanan en yoğun yaş grubudur. Yine bu sporculardan % 85.7 si antrenmanda olmak üze- "'. "!.'. ıı salon, %30 u tartan pistte sakatlanmıştır. Sakatlanma nedeni olarak %34 ile fazla zorlanma ilk sırayı alırken, sakatlanma yeri olarak diz %22.66 ile en yoğun olanıdır. Sakatlanma şekli olarak strain (zorlanma) %40.75 ile birinci sırayı alırken, '/o 19.5 ile disorsiyon bunu takip etmektedir-. Yaralanan doku olarak ise %23.37 ile teston, %21.3 ile kas en çok görülendi. S Al ON SPORLARI (BASKETBOL, VOLEYBOL, HENTBOL)'DA SPOR SAKATLIKLARININ GENEL GÖRÜNÜMÜ. H. Gür*, E. Ergen**, A. Gür** Sakatlık şikayeti ile başvuran 124'ü voleybolcu 34'ü hentbolcu il malt üzere 250 kişilik bir sporcu grubunda yapılan muayeneler sı ımıcımda, Hu sporcuların %55.6'smı bayan, %44.4'ünü erkek sporcular Oluşturmaktadır ve %87.9'u salonda sakatlanmıştır. Sakatlananlar anısında 15 H) yaş arası %48.4, 15 yaş ve altı %40.4'lük bir grubu olu:,, im m. ı Kindir. Sakatlanmaların %84.8'i antremanda oluşurken, %:M7 İli fazla zorlanma en önemli sakatlanma sebebidir. Sakatlanma yen olarak %24.4 ile diz, %21.2 ile ayak bileği en sık olanıdır. %24.6 il<tostun on Sik sakatlanan doku olurken, %21.25 ile bağ, %20.28 lll oklum bunu takip etmektedir. Sakatlanmalarının %324'ünde strnin I oi-imıııı.-ı), %2ö'smda distorsiyon, %14.4'ünde tendinit teşhisi kondu *ı ı.mi)ııl Tip Fak. Spor Fizyolojisi Araştırma ve Uygulama Merkezi, Çapa/tST **Sıull GûlçelÜJ Spor Sitesi İstinye/İST. HOIÜ/ONTAL MENİSKÜS YIRTIKLARI İLE İLİŞKİLİ MEN İ S KÜS KİSTLERİ Doç. Dr. Güven Yücetürk* Moni.skus kistlerinin oluşumunda, kistin miksoid bir do/'.unoras: mı niıhı/mi konuşundu oldukça kaimi gören teorilerin varlısına karşın, ı u çıılışımuim >\:\ <.ı t.ı v:ı konuldu/m r.ibı, hon/.oııtul menlakui yırtıkları ılu moıılskus kisti nrusındn holiikin ilişkiler mevcuttur, i. ıı r ıc t irinpnıiı ve Ti ivmatolojl A B ı> Meniskus kisti nedeniyle başvuran hastaların bir çoğunda geçini miş ağır bir diz travması bulunabilmekte ve hastaların büyük bölümü nü aktif spor yapan genç yaş gurubundaki kişiler oluşturmaktadır. 22 meniskus kisti olgusu üzerine yapılan bu araştırmada kişi meniskus yırtığı ilişkileri değerlendirilmiş ve literatür bilgileri tar- 11 silmiştir. Meniskus kisti olgularında horizontal bir meniskus yırtığının hu men her zaman var olduğu düşüncesi ile, bu olgularda kist eksizyonunun total menisektomi ile birlikte yapılması gereğine inanıyoruz CERRAHİ GİRİŞİMLE TEDAVİ EDİLEN 214 MENİSKUS YIRTIĞININ SPOR FAALİYETLERİYLE İLGİSİ Dr. M.S. Binnet*, Dr. R. Ege*, Dr. E. Mergen*. Dr. S. Adıyaman* Bu bildiride kliniğimizde son 10 sene içinde cerrahi girişimle; l,o ılavi ettiğimiz 214 olguda yaş, cins, oluş nedeni ve özellikle spor l'a.ı lıyel.lcriyle ilişkisi, ameliyat bulguları ve takip edilebilenlerin ame 11 vat sonuçlan değerlendirilmiştir- Olgularımızdan %57 nin etyololisi sportif travmalarla olup, bunlar içinde de futbol ilk sırayı al maktadır. Ortalama yaş 33.7 olduğu halde sporla ilgili meniskopatilerde yaş ortalaması 23.4 dir. 214 olgudan %69 erkek ve %31 bayan dır Sporcularda da çoğunluğu erkekler oluşturmaktadır. Son sonu lirde klinik ve radyolojik bulgulara ek olarak artroskopiden yarar ı ılımaktayız. Çalışmamızda artroskopinin gerek teşhis ve gerekse tedavi ama Ciyla meniskus cerrahisine getirdiği yeni boyutlar ve bunun sporcu I ara ve de faaliyetleri üzerindeki faydaları da tartışılacaktır. ı»ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi İbn-i Sina Hast. Ort. ve Trav. A.B.D. SPORTİF DİZ YARALANMALARINDA TANISAL ARTROSKOPİ UYGULAMASI Dr. A.T. Aydın* Dr. E. Altınel** Dr. S. Gür*** I98. r > \'nm yılları arasında Akdeniz, Üniversitesi Antalya Tıp lûı lulltisi Ortopedi ve Travmatoloji Anabilin) Dalında değişik di/, patolojilerindi-.'.nn'uu üzerinde tnnısal ve cerrahi artroskopi uy/mlaması *Akd i'"' Tıp h'ıık Ortopedi ve TnıvnmtoloJI Alil) I )< «;<-ntl ua Tıp Kuk Ortopedi ver Travmatoloji Alil), IMolejıoıü u.ı um Tıp ı-. 11 Ortopedi vo TruvmatoloJİ Alil» AmgLırmıı Oül

VI. ULUSAL SPOR HEKİMLİĞİ KONGRESİ 19-20 - 21/9/1997 Atatürk Stadı Halkapmar - İzmir BILDIRI ÖZETLERI Düzenleyenler E.Ü.T.F. Spor Hekimliği Anabilim Dalı Gençlik Ve Spor Genel Müdürlüğü Türkiye Spor Hekimleri

Detaylı

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ

T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 8 HAFTALIK YÜZME EGZERSİZLERİNİN ADÖLESANLARIN AEROBİK GÜÇLERİ, SOLUNUM FONKSİYONLARI VE VÜCUT DENGELERİ ÜZERİNE ETKİSİ Taner YILMAZ YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

Denek No Boy (cm) Ağırlık (kg) BKİ 1 174 76 25 2 186 73 21 3 181 82 25 4 186 66 19 5 162 71 27 C grubu A grubu D grubu B grubu E grubu Serbest Zamanların Değerlendirilmesi 6 Televizyon Egzersiz Okuma

Detaylı

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FUTBOL, ATLETĐZM VE BASKETBOL TAKIMLARINDAKĐ SPORCULARIN BAZI MOTORĐK VE ANTROPOMETRĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI

TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FUTBOL, ATLETĐZM VE BASKETBOL TAKIMLARINDAKĐ SPORCULARIN BAZI MOTORĐK VE ANTROPOMETRĐK ÖZELLĐKLERĐNĐN KARŞILAŞTIRILMASI T.C. TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ SAĞLIK BĐLĐMLERĐ ENSTĐTÜSÜ BEDEN EĞĐTĐMĐ VE SPOR ANABĐLĐM DALI YÜKSEK LĐSANS PROGRAMI Tez Yöneticisi Yrd. Doç. Dr. Đlhan TOKSÖZ TRAKYA ÜNĐVERSĐTESĐ FUTBOL, ATLETĐZM VE BASKETBOL

Detaylı

FARKLI İLLERDEKİ BASKETBOL TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN VE MÜSABAKA ÖNCESİ SONRASI KAN LAKTAT SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI

FARKLI İLLERDEKİ BASKETBOL TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN VE MÜSABAKA ÖNCESİ SONRASI KAN LAKTAT SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI FARKLI İLLERDEKİ BASKETBOL TAKIMLARININ BAZI FİZYOLOJİK PARAMETRELERİNİN VE MÜSABAKA ÖNCESİ SONRASI KAN LAKTAT SEVİYELERİNİN KARŞILAŞTIRILMASI Engin KORKMAZ Beden Eğitimi ve Spor Anabilim Dalı Tez Danışmanı

Detaylı

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi

EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi Euras J Fam Med EURASIAN JOURNAL OF FAMILY MEDICINE Avrasya Aile Hekimliği Dergisi VOLUME 2 YEAR 203 DECEMBER SUPPLEMENT 3 ABSTRACTS OF THE 3. CONGRESS OF TRAKYA FAMILY MEDICINE 3. TRAKYA AİLE HEKİMLİĞİ

Detaylı

III. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU

III. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU III. EGZERSİZ FİZYOLOJİSİ SEMPOZYUMU 1 2 Spor Bilimlerine Gönül Vermiş Değerli Bilim İnsanları Birincisini 2007 yılında Konya Selçuk Üniversitesi nde, ikincisini ise 2009 yılında İzmir Dokuz Eylül Üniversitesi

Detaylı

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ

ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve. SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BEDEN EĞİTİMİ VE SPOR ANABİLİM DALI ELİT TAEKWONDOCULARDA ANTRENMAN ÖNCESİ ve SONRASI BAZI HEMATOLOJİK ve BİYOKİMYASAL PARAMETRELERİN İNCELENMESİ YÜKSEK

Detaylı

12 HAFTALIK ANAEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ 14 16 YAŞ ERKEK TAEKWONDOCULARIN KAN LAKTAT VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİLERİ

12 HAFTALIK ANAEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ 14 16 YAŞ ERKEK TAEKWONDOCULARIN KAN LAKTAT VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİLERİ T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SAGLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ 12 HAFTALIK ANAEROBİK ANTRENMAN PROGRAMININ 14 16 YAŞ ERKEK TAEKWONDOCULARIN KAN LAKTAT VE ELEKTROLİT DÜZEYLERİNE ETKİLERİ Özden KAN YÜKSEK LİSANS TEZİ

Detaylı

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI

ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL ANTRENMANI TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI EYLÜL SAYI: 8 2009 İSTANBUL Prof. Dr. Niyazi ENİSELER ÇOCUK ve GENÇLERDE FUTBOL TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -8 EYLÜL- 2009 İSTANBUL

Detaylı

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ

KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ (KEFAD) DİZİNİ I AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ KIRŞEHİR EĞİTİM FAKÜLTESİ DERGİSİ () DİZİNİ ( CİLT 1-14 ) Hazırlayan Yaşar ÖZÜÇETİN Hatice TEKE Vecihe TUĞRUL Kırşehir-2013 II ÖNSÖZ Kırşehir Eğitim Fakültesi Dergisi (), Üniversite

Detaylı

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ

UZMANLIK TEZİ DR. ENGİN ŞANAL TEZ DANIŞMANI PROF. DR. FÜSUN ARDIÇ T.C. PAMUKKALE ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ FİZİKSEL TIP VE REHABİLİTASYON ANABİLİM DALI AEROBİK VE KOMBİNE AEROBİK DİRENÇLİ EGZERSİZLERİN AŞIRI KİLOLU VE OBEZ KADIN VE ERKEKLERDE VÜCUT KOMPOZİSYONU, KAS

Detaylı

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI

DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI DAAHS- 2013 DOĞU AKDENIZ AILE HEKIMLIĞI SEMPOZYUMU 2013 BILDIRI ÖZETLERI Doğu Akdeniz Aile Hekimliği Sempozyumu 2013 Bildiri Özetleri. TJFMPC 2013;7(4):94-118. DOI: 10.5455/tjfmpc.45745 25 26 Mayıs 2013

Detaylı

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI

T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI T.C. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI TİP II DİYABETLİ HASTALARDA AEROBİK VE DİRENÇLİ EGZERSİZLERDEN OLUŞAN EGZERSİZ EĞİTİM PROGRAMININ METABOLİK

Detaylı

MİLLİ TAKIM GELİŞİM KAMPLARINA KATILAN GÜREŞÇİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESLENME DESTEK ÜRÜNÜ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

MİLLİ TAKIM GELİŞİM KAMPLARINA KATILAN GÜREŞÇİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESLENME DESTEK ÜRÜNÜ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ MİLLİ TAKIM GELİŞİM KAMPLARINA KATILAN GÜREŞÇİLERİN BESLENME ALIŞKANLIKLARI VE BESLENME DESTEK ÜRÜNÜ KULLANMA DURUMLARININ İNCELENMESİ

Detaylı

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI

COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI T.C. ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ HEMŞİRELİK ANABİLİM DALI COOP ADOLESCENT CHART IN GEÇERLİLİK-GÜVENİLİRLİK ÇALIŞMASI Emel TEKSÖZ Yüksek Lisans Tezi DANIŞMANI Yrd. Doç. Dr. ŞENAY ÇETİNKAYA

Detaylı

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013

4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri Özetleri 07-10 Kasım 2013 Abstracts doi: 0.399/tahd.4.00079 Türk Aile Hek Derg 04; 8 (): 79-09 TAHUD 04 4. Aile Hekimliği Araştırma Günleri Bildiri i 07-0 Kasım 03 Abstracts presented at the 4th FamilyMedicine Research Days November

Detaylı

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ

SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ 1 T.C. AFYON KOCATEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ SAĞLIK ÇALIŞANLARINDA OBEZİTE SIKLIĞI VE ETKİLEYEN FAKTÖRLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sevda EFİL İÇ HASTALIKLARI HEMŞİRELİĞİ ANABİLİM DALI YÜKSEK

Detaylı

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN

Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. Arzu DAŞKAPAN TC. BAŞKENT ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ FİZİK TEDAVİ VE REHABİLİTASYON PROGRAMI FİBROMİYALJİ VE MİYOFASİYAL AĞRI SENDROMU OLAN KADINLARIN FONKSİYONEL KAPASİTELERİ İLE FİZİKSEL UYGUNLUK DÜZEYLERİNİN

Detaylı

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M

FUTBOLDA YETENEK SEÇ M FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI MAYIS SAYI: 4 2009 İSTANBUL Dr. Veysel KÜÇÜK FUTBOLDA YETENEK SEÇ M TFF- FGM FUTBOL EĞİTİM YAYINLARI -4 MAYIS- 2009 İSTANBUL FUTBOLDA YETENEK SEÇ

Detaylı

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır.

Sağlıkta Adres. Başkent. Sayı 3 / Sonbahar 2011. Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. Sağlıkta Adres Başkent Sayı 3 / Sonbahar 2011 Başkent Üniversitesi Hastanesi yayınıdır. TANI VE TEDAVİ BİRİMLERİ Acil Tıp Anesteziyoloji - Ağrı kliniği Aile Hekimliği Beyin ve Sinir Cerrahisi Çocuk Cerrahisi

Detaylı

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU

1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 1 1.KARABÜK HEMŞİRELİK SEMPOZYUMU 15 Mayıs 2015 Cuma Karabük Üniversitesi Prof. Dr. Bektaş Açıkgöz Konferans Salonu KARABÜK Özet Kitabı 2 ONURSAL BAŞKANLAR Prof.Dr.Refik POLAT Karabük Üniversitesi Rektörü

Detaylı

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul

Onursal Başkan. Prof. Dr. Selma Çivi. Başkanlar. Yönetim Kurulu. Düzenleme Kurulu. Bilimsel Kurul Onursal Başkan Prof. Dr. Selma Çivi Başkanlar Prof. Dr. Dilek Güldal Doç. Dr. Erkan Melih Şahin Yönetim Kurulu Prof. Dr. Okay Başak Prof. Dr. Güzel Dişçigil Doç. Dr. Serap Çifçili Prof. Dr. Nafiz Bozdemir

Detaylı

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI

BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI BEL AĞRISI OLAN HASTALARIN GÜNLÜK YAŞAM PERFORMANSI Oktay SARI, N. Çağlar TEMİZ, Mehmet GÖLCÜR 2, Ümit AYDOĞAN, Alpaslan TANOĞLU 3, Özkan TEHLİ 2, Gatf Aile Hekimliği, 2 Gatf Beyin Ve Sinir Cerrahisi,

Detaylı

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI

T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI T.C. İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ TIP FAKÜLTESİ İÇ HASTALIKLARI ANABİLİM DALI KANSER HASTALARINDA KEMOTERAPİNİN C-REAKTİF PROTEİN DÜZEYİNE VE YAŞAM KALİTESİNE OLAN ETKİLERİ Tez Danışmanı: Prof. Dr. Gökhan

Detaylı

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri

Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri Kanıta Dayalı Tıp Dönem III Poster Özetleri EPİLEPSİ HASTALARINDA EVLENME DURUMU Esen Akbel, Tuba Arpağ, Şahide Eda Artuç, Hatice Damla Atalay, Özlem Kurtkaya. AMAÇ: Epilepsi doğumdan itibaren hayatın

Detaylı

Spor Yapan ve Yapmayan 10 12 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Saygısının İncelenmesi

Spor Yapan ve Yapmayan 10 12 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Saygısının İncelenmesi I. Rekreasyon Araştırmaları Kongresi: 431-438, 12 15 Nisan 2012, Kemer, Antalya, Bütün hakları saklıdır ISBN: 978-605-5437-79-4 Spor Yapan ve Yapmayan 10 12 Yaş Grubu Çocuklarda Benlik Saygısının İncelenmesi

Detaylı

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda

Pilates. Temelleri Birinci Dünya Savaşı na dayanan ve ülkemizde popülerliliği son yıllarda artan pilates artık klinik ortamda Teknolojiyi tecrübeyle buluşturduk Sayı 8 Nisan-Haziran 2010 Her bebek ağacı ile birlikte doğar Hiperbarik (Oksijen Tedavi Merkezi) Diyetisyen (Dondurma Serinletir mi?) Fizik Tedavi (Osteoporozda Risk

Detaylı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı

Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Bilimleri Enstitüsü Beden Eğitimi ve Spor Öğretimi Programı ÜNİVERSİTE PERSONELİNİN FİZİKSEL AKTİVİTE DÜZEYİ İLE YAŞAM KALİTESİ ARASINDAKİ İLİŞKİNİN İNCELENMESİ Ebru

Detaylı

Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen

Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen HAZIRLAYANLAR: Muharrem KARANFİLCİ - Spor Uzmanı BANU KABAK - Fizyoterapist Osman HAMAMCILAR - Dişhekimi Ebru ARSLANOĞLU - Diyetisyen Ankara - 2013 ISBN: 978-605-86193-0-2 Yayın Koordinatörü: Sultan Seyhan

Detaylı