Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi"

Transkript

1 Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi Nurhan Babür-Tosun The Effects of Point of Purchase Advertisements Özet Abstrac t Ürünlerin perakendeciler tarafından satışa sunulduğu ve tüketiciler tarafından satın alındığı yer konumunda olan satış noktalarında yapılan reklam çalışmaları, "satın alma noktası reklamları" olarak nitelenmektedir. Bu tür reklamlar tüketicinin satın alma kararını vermesinden hemen önce, satışı gerçekleştirmek için kullanılabilecek son fırsat olarak değerlendirilebilinir. Satın alma noktası reklamları, bütünleşik pazarlama iletişiminin alt sisteminde bulunan satış noktası iletişimi çalışmaları arasında bulunur. Yaşanan reklam kirliliği, marka enflasyonu ve perakendecilikte şelf servis sisteminin yaygın olarak kullanılmaya başlanılması gibi nedenler, bu reklam türünün yaygınlaşmasına yol açan etkenler arasındadır. Satış noktalarında yapılan çeşitli sergiler, vitrin düzenlemeleri, standlar, poster ve flamalar, elektronik tablolar, çeşitli anonslar vb. satın alma noktası reklam materyalleri arasında yer alır. Satın alma noktası reklamlarının; tüketicilerin, hızlı tüketilen ürünlere yönelik davranışları üzerindeki etkisini değişik boyutları ile değerlendirmek amacı ile yapılan araştırmanın bulgularına göre, bu reklam türü özellikle mağaza içinde verilen kararlarda tüketicileri demografik özellik farkı gözetmeksizin etkilemekte ancak bu etkide kullanılan reklam materyallerinin biçimsel ve içeriksel özellikleri de önemli rol oynamaktadır. Ayrıca, diğer bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmaları da satın alma noktası reklamlarının gücünü arttıran bir diğer etkendir. Point of purchase advertising can be defined as any promotional material placed at the point of purchase, such as interior displays, printed material at shop counter or window displays. However, it also includes in store broadcasts, video screen demonstrations, coupon dispensers and interactive kiosks. POP advertising can serve several objectives and functions: Attract attentions, remind, inform, persuade, create image. POP advertising is a very povverful tool as they reach consumers at the point vvhen they are making the decision which brand to buy. İn this research, used entry-exit intervievvs, meaning thatthe consumers were intervievved tvvice, once before entering the store and after leaving the store. The result of the research, POP advertising is found important at the purchase intentions. iletişim: araştırmaları (1): 87-1

2 88 iletişim : araştırmaları Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi Ürünlerin genelde perakendeciler tarafından satışa sunulduğu ve tüketiciler tarafından satın alındığı ortam konumundan olan mağazalarda uygulanan 'satın alma noktası reklamları' katagorisinde yer alan çeşitli reklam çalışmaları, bu ortamda bulunan tüketicilerin satm alma kararlarını etkilemek amacı ile günümüzde giderek artan bir yoğunlukta kullanılmaktadır. Mağazalarda bulunan tüketicilerin satm alma niyetleri, mağazanın atmosferi, organizasyonu, istenilen markanm satış noktasında bulunmaması, birbirine benzer markaların yoğunluğu, kısacası ortam koşulları nedeni ile farklı markalara yönelik satm alma davranışlarının gerçekleşmesi ile sonuçlanabilir. Ayrıca tüketicilerde bazı ürünlere ilişkin bir satın alma niyeti de bulunmayabilir. İşte bu noktada, satın alma niyetini davranışa dönüştüren veya satm alma niyeti ve kararı meydana getiren etkenlerin en önemlilerinden birisi satın alma noktası reklamlarıdır (Pelsmacker, 2001: 349). Diğer bir deyişle, bu tür reklamlar tüketicilerin tercihlerini etkilemenin yanı sıra onlarda yeni gereksinimlerin de oluşmasına yardımcı olabilirler. Kitle iletişim araçlarında yer alan reklamların, giderek artan reklam mesajları yoğunluğundan ötürü birbirilerini adeta sabote etmelerinin yanı sıra sosyal, kültürel, teknolojik gelişimler doğrultusunda bu reklam mesajlarının hedef kitleye ulaşmakta oldukça zorlanmaları ve yaşanan marka enflasyonu gibi nedenler satm alma noktası reklamlarına ayrılan bütçelerin tüm ülkelerde artmasına neden olmaktadır. Yapılan bir araştırma sonucunda, İngiltere'de 2000 yılında firmaların %89,6'sının reklam bütçelerinin %76'sını satın alma noktası reklamlarına ayırdıkları, Fransa'da ise, firmaların satm alma noktası reklam bütçelerinin her geçen yıl daha da arttığı ve 2000 yılında toplam reklam bütçesinin yaklaşık %68'ni oluşturduğu belirlenmiştir (POPAI Report, 2001). Satm alma noktası reklamlarının maksimum etkiyi gerçekleştirmesi için elbette ki, bileşeni konumunda bulunduğu bütünleşik pazarlama iletişiminin diğer alt bileşenleri ile entegre bir çalışmanın gerçekleş-

3 Babür-Tosun Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi 89 mesi özellikle de diğer ortamlarda yer alan reklam mesajları ile birbirlerini tamamlar nitelikte bir planlamanın yapılması gerekir. Bu çalışmada, giderek artan öneminden ötürü incelenmeye çalışılan satın alma noktası reklamlarının bütünleşik pazarlama iletişimi içindeki fonksiyonel konumunun, amaçlarının ve işlevlerinin irdelenmesi amaçlanmakta ve bu reklam türünün özellikle hızlı tüketilen ürünlerdeki etkisinin farklı boyutları ile değerlendirilmesi için gerçekleştirilen bir araştırmanın bulguları sunulmaktadır. Satın Alma Noktası Reklamlarının Bütünleşik Pazarlama iletişimi İçinde Değerlendirilmesi Konunun, genelden özele giden bir yaklaşımla incelenmesi amacı ile; satın alma noktası reklamlarının pazarlama sistemi içindeki fonksiyonel konumunun irdelenmesi, aşağıda bir süreç şeklinde ele alınmaktadır. Bütünleşik Pazarlama İletişimi Bileşeni Olarak Satın Alma Noktası İletişimi Pazarlama karmasını meydana getiren tüm bileşenler arasında entegre bir çalışmanın gerçekleşerek sinerji oluşturulmasının ve ekonomik, sosyal, kültürel, teknolojik değişim ve gelişimler sonucunda yeni çalışmaların yapılmasının gerekliliği bütünleşik pazarlama iletişiminin, geleneksel tutundurmanın yerini almasına yol açan temel etkenler arasındadır. Diğer bir deyişle, mevcut ve potansiyel tüketicilerle amaçlar doğrultusunda iletişim kurmayı amaçlayan pazarlama karması bileşenlerinden "tutundurma (promotion)", değişim ve gelişimler sonucunda "bütünleşik pazarlama iletişimi (Integrated Marketing Communication)" adını alarak kapsamını genişletmiştir (Kitchen, 1999: 24). Literatürde yaygın olarak kabul gören bir tanıma göre; kişisel satış, reklam, satış geliştirme, halkla ilişkiler adlarını taşıyan ayrı ve kopuk işlevlerin bütünleştirilerek

4 90 iletişim : araştırmaları mesajların tek kaynaktan yollanmasının yanı sıra satın alma noktası iletişimi, doğrudan pazarlama, pazarlama halkla ilişkileri (halkla ilişkiler yerine) işlevlerinin de uygulamaya konulması sürecini gerçekleştiren pazarlama bileşeni "bütünleşik pazarlama iletişimi" olarak kabul görmektedir (Schultz vd., 1993: 34). Bir diğer tanıma göre ise; kişisel satış, reklam, satış geliştirme, doğrudan pazarlama, satın alma noktası iletişimi ve pazarlama halkla ilişkileri gibi iletişim disiplinlerinin stratejik rollerini değerlendiren ve maksimum iletişim etkisini gerçekleştirmek için bu işlevleri birleştiren kapsamlı plan "bütünleşik pazarlama iletişimi" olarak nitelenir (Duncan ve Everett, 1993:58). Bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmasında, tek sesliliği sağlayacak mesajlar amaca, mesaja ve hedef kitlenin özelliklerine uygun kanallar ile hedef kitleye iletilir. Kanallar ve mesajlar arasmdaki tutarlılık ve işbirliğinin yarattığı sinerjinin sonucunda iletişim çalışması daha etkili ve verimli olur. Bu nedenlerle bütünleşik pazarlama iletişiminin geleneksel tutundurma çalışmasına oranla çok daha etkin olduğunu söylemek mümkündür. Bütünleşik pazarlama iletişimi, kendini oluşturan bileşenlerin çalışmalarından sorumlu bölümlerin stratejik bütünleşmeleri sonucunda amaçlarını gerçekleştirebilir. Çünkü günümüz koşullarında, bu bileşenler birbirileri ile seyrek olarak iletişim kuran, birbirilerinin önceliklerini dikkate almayan ve çalışmalarını bütünleştirme de gayret göstermeyen birimlerce yönetildikleri takdirde, hedef kitle ile amaçlanan iletişimi gerçekleştirmede istenilen verime ulaşılamaz. Bütünleşik pazarlama iletişimim geleneksel tutundurmadan ayıran en önemli farklardan birisi alt sistemi oluşturan bileşenlerde kendini göstermektedir. Günümüzde genel olarak kabul gören görüşe göre bütünleşik pazarlama iletişimi; kişisel satış, satış geliştirme, reklam, doğrudan pazarlama, pazarlama halkla ilişkileri, satın alma noktası iletişimi olmak üzere altı bileşenden meydana gelmektedir (Shimp, 1997: 134). Doğrudan pazarlama, pazarlama halkla ilişkileri ve satın alma noktası iletişimi bütünleşik pazarlama iletişiminin yeni bileşenleri konumundadırlar. Tüketicilerin mesaj ve marka bombardımanından ötürü karar vermekte zorlanmalarının yanı sıra tüketici de marka imajı ve marka sadakati oluşturmanın gerekliliği gibi faktörler bu bileşenlerin yeni sistemde yer almasının temel nedenleri arasındadır. Bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarının tüketiciyi satın alma noktasına çektikten sonra da devem etme zorunluluğunun günümüzde önem kazanması, satın alma noktası iletişiminin yeni bir bileşen olarak kabul görmesine yol açmıştır. Özellikle satın alma kararını çeşitli faktörlerden ötürü satış noktasında veren tüketicileri, belirli bir markayı satın almaya yönelten

5 Babür-Tosun Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi 91 en önemli bütünleşik pazarlama iletişimi bileşeni konumunda olan satın alma noktası iletişimi çalışmaları, tüketici satın alma davranışmı önemli ölçüde etkileyebilmektedir (Park vd; 1989). Satın Alma Noktası İletişimi İçinde Satın Alma Noktası Reklamları Satın alma noktası iletişimi, tüketicilere satm alma noktalarında çeşitli yöntemlerle ulaşarak onların ürün ve markalara yönelik satın alma kararlarını yönlendirmeye çalışan önemli ve güçlü bir araçtır. Diğer bir deyişle satın alma noktası iletişimi, perakendeci veya üretici tarafından ürün çeşitleri, nitelikleri, fiyatları ve ürünle ilgili diğer konularda satın alma noktasında bulunan tüketicilere mesajlar ileten ve mağazanın tüm yönlerini, ortamını içeren çalışmaları kapsayan bir alandır (Rosenberg, 1995). Bu tanım doğrultusunda, satın alma noktasındaki herhangi bir tanıtım materyali, tüketicinin mağaza ve mağazadaki ürünler hakkında iç etkileşimle bilgi edinebileceği çeşitli araçlar, mağaza imajı, atmosferi, organizasyonu ve ürün sunumları bütününün satın alma noktasında kullanılabilecek temel iletişim yöntemleri olduğunu söylemek mümkündür. Yukarıda belirtilenler doğrultusunda, bir mağazada yapılan çeşitli iletişim çalışmalarının, tüketicileri etkileme amacı ile uygulanan farklı yöntem ve tekniklerin satm alma noktası iletişiminin görev ve sorumluluk alanı içinde bulunduğunu söyleyebiliriz. Mağazalarda uygulanan iletişim yöntemlerinden birisi de "satın alma noktası reklamlari'dır. Diğer bir deyişle satın alma noktası reklamları, satın alma noktası iletişiminin çalışma alanı kapsamında bulunur. Ancak satın alma noktası iletişimi çalışmaları sadece satın alma noktası reklamlarından ibaret değildir. Literatürde yaygın olan eğilim; mağaza imajı, mağaza organizasyonu, mağaza atmosferi, ürün sunumu ve satın alma noktası reklamlarının satın alma iletişimini oluşturan bileşenler olduğu yönündedir (Birtvvistle vd, 1998; Levvison, 1997). Görüldüğü gibi satm alma noktası reklamları, satm alma noktası iletişiminin bileşenlerinden sadece bir tanesidir. Satın alma noktasında bulunan ürün veya markaya ait tüm tanıtım materyalleri ve bilgi vermede, ikna etmede yararlanılan tüm araçlar olarak nitelenen satın alma noktası reklamları, satın alma noktası iletişimi kapsamında yer alan önemli bir reklam türüdür. Diğer bir deyişle, satm alma noktası reklamları satın alma noktasında yapılan tüm reklam çalışmalarını içerir. Aşağıda, satın alma noktası iletişiminin satın alma noktası reklamları dışındaki çalışmaları konumunda bulunan mağaza imajı, mağaza organizasyonu ve mağaza atmosferi bileşenleri kısaca açıklanmaktadır. Tüketicinin mağaza hakkında düşündükleri ve hissettikleri diğer bir deyişle mağazanın algılanan kimliği mağaza imajı

6 92 iletişim : araştırmaları olarak tanımlanabilir (Levvison, 1997: 48). Mağazanın iç ve dış dizaynı, mevcut ürünlerin nitelikleri, çalışanların dış özellikleri ve davranış tarzları, verilen hizmet, atmosfer ve satın alma noktası reklamlarının niteliği gibi etkenlerin tümü mağaza imajının oluşumunda belirleyicidir. Tüketicilerde mağaza sadakati oluşmasında imajın belirleyici bir öğe olmasından ötürü, mağazanın amaçlanan imaja sahip olması oldukça önemlidir. Bu nedenle, genelde mağaza sahibi konumunda bulunan perakendeciler hedef kitlenin mağazaları hakkında ne tür bir imaj algılamaları istediğini saptamalı ve imaj oluşturucu öğeleri bu doğrultuda belirlemelidirler (Zimmer ve Golden, 1988). Mağaza organizasyonu, atmosferi, ürün sunumları ve mağaza içinde yer alacak olan satm alma noktası reklamlarının niteliklerinin saptanmasında da oluşturulmak istenilen mağaza imajı göz önüne alınmalıdır. Mağaza organizasyonu ise, mağazanın toplam alanının belirli bir plan çerçevesinde kısımlara ve departmanlara bölünerek ürün yerleştiriminin en uygun tarzda yapılması çalışmalarını kapsar. Perakendeci, alan verimliliğinin yüksek olması için satış faaliyetlerine ayrılan alanı maksimize ederken satış dışı alanı minimize etmelidir. Ürün yerleştirilmesinde en önemli iki kıstas, ürün uyumluluğu ve tüketici satın alma davranışıdır (Inman ve VViner, 1998). Mağaza organizasyonunun satışın gerçekleşmesinde etkisi büyüktür. Çünkü tüketiciler mağazanın iç tasarımını beğenmedikleri, istedikleri ürünün yerini kolaylıkla bulamadıkları takdirde gelecek sefere bir başka mağazaya gitmeyi tercih edebilirler. Ürün yerleştirilmesinde ise mağaza sahibinin yanı sıra ürün sahibinin de aktif olması gerekir. Çünkü özellikle kararsız tüketiciler kolaylıkla ikame markaya yönelebilirler. Tüketicilerde özel duygular yaratmak için satın alma ortamlarını tasarlama çalışmaları mağaza atmosferi oluşturmaya yöneliktir. Mağaza atmosferinin; mağazaya dikkati çekme, hedef kitleye amaçlanan mesajı verme, tüketicileri satın alma eğilimine sokacak duygular yaratma gibi fonksiyonları bulunur (Kotler, 1973). Kullanılan müzik, koku, renk, ışık vb. tüketicilerde canlılık, güven, mutluluk duyguları yaratarak mağazada geçen süreyi uzatabilmenin yanısıra satın alma isteğini de kamçılamaktadır. Mağaza imajı, organizasyonu ve atmosferi meydana getirmeye yönelik çalışmalar genelde mağaza sahipleri tarafından yapılır. Amaç, tüketicileri mağazaya çekmek, satışı gerçekleştirmek ve zaman içinde mağaza sadakati yaratmaktır. Onlar için genelde spesifik bir markanın satılmasının (perakendeci markaları dışında) fazla önemi yoktur. En olumsuz koşullarda satılmayan markayı bir daha mağazalarında bulundurmazlar. Ürün sahipleri ise doğal olarak, mağazada bulunan kendi markala-

7 Babür-Tosun Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi 93 rının rakiplere oranla çok daha fazla satılmasını ister ve iletişim çalışmalarını bu doğrultuda yaparlar. Bu nedenle satın alma noktası reklamları çalışmaları, satın alma noktası iletişiminin diğer bileşenlerinden farklı olarak genelde üreticiler tarafından yapılır. Amaç, mağazada bulunan tüketicilerin dikkatini ilgili markaya çekerek marka satışını gerçekleştirmektir. Ancak elbette ki, satın alma iletişimi çalışmalarının veriminin maksimizasyonu için tüm bileşenlerin entegre bir çalışma içinde bulunmaları gerekir. Reklam Türü Olarak Satın Alma Noktası Retlamları Reklam çalışmalarında; kelime, ses, resim, görüntü ve simge formundaki mesaj oluşması amaçlanan bir etkinin yaratılması için, reklam hedef kitlesine çeşitli kanallar yolu ile iletilir. Bütünleşik pazarlama iletişimi içinde yer alan reklamın iletişim açısından en belirgin özelliği, oluşması amaçlanan etkilerin genelde hedef kitleyi bir ürüne ilişkin olarak harekete geçirme amacında olmasıdır. Reklam en genel gören tanımı ile, bir ürün, bir kurum veya fikre yönelik mesajın belirli bir kuruluş tarafından bedelinin ödenerek iletişim araçları vasıtası ile kişisel olmayan bir biçimde hedef kitleye, genelde ikna ederek harekete geçirme amacı ile ulaşmasıdır (Arens, 1996: 6). Reklamın temel özelliği, iletişim sürecini gerçekleştirmeye çalışması dolayısı ile de iletişim karmasınm elemanlarından birisi olmasıdır. Bu nedenle, amaçlarının başarı maksimizasyonunu sağlaması için öncelikle, hedef kitleye yönelik olarak iletişim çalışmasının gerçekleştirilmesi gerekir. Üretimlerin anlaşılması ve bu anlaşımın bir paylaşım haline dönüştürülmesi anlamına gelen iletişimde; üretimler, simgesel etkilerin işlenmesi ve çözümlenebilir sinyal sistemleri ile oluşur (Chaffee ve Berger, 1986). Genel olarak kabul gören iletişim modeline göre, iletişim sürecinin başında kaynak bulunmakta ve kaynak tarafından gerek biçimsel gerekse içeriksel boyutları ile kodlanan mesaj, kanal olarak nitelenen iletişim araçları vasıtası ile alıcı konumunda bulunan hedef kitleye iletilmekte ve bu mesaj hedef kitle tarafından çözümlenerek algılanmaktadır. Sürecin sonunda hedeften alınan geri dönüm neticesinde ise iletişimin amacına ulaşıp ulaşmadığı kaynak tarafından belirlenmektedir (Peter ve Olson, 1994: 184). Satın alma noktası reklamları çalışmalarında, kaynak tarafından (üretici veya perakendeci) hazırlanan veya hazırlatılan mesajlar, belirli bir bedel karşılığında belirli bir süre için satın alınan yerlerde (genelde satın alma noktalarının iç mekanları) geniş kitlelere (genelde mağaza içinde bulunan müşteriler) iletilir. Görüldüğü gibi satın alma noktası reklamlarının özellikleri, genel reklamların özellikleri ile örtüşmek-

8 94 iletişim : araştırmaları tedir. Ancak gerek mesajlarının içeriği gerek hedef kitlesinin spesifikliği, gerekse hedef konumunda bulunan mevcut ve potansiyel müşterilere iletildiği kanal, satın alma noktası reklamlarını genel reklamlardan ayıran belirgin özelliklerdir. Genelde belirli bir ürün veya markayı satın almaya hazır durumda olan kişilerin ve perakendecilerin de kanal konumunda bulunduğu satın alma noktası reklamlarında, mesajların içeriği hedef kitleyi hemen belirli bir ürün veya markaya yönelterek satın alımı sağlamaya dönüktür. Günümüzde yaşanan reklam kirliliği, marka enflasyonu ve ikame ürün sayısındaki artış gibi nedenler; satın alma noktalarında bulunan kararsız tüketiciyi belirli bir markaya dönük satın alma davranışına yönlendirmenin önemini arttırmıştır. Bu oluşum ise, satın alma noktaları olarak nitelenebilecek mağazalarda kullanılan çeşitli reklam materyallerini kapsamına alan "satın alma noktası reklamlari'mn bir reklam türü olarak gerek uygulamada gerekse literatürde kabul görmesine neden olmaktadır. Satın Alma Noktası Reklamlarının Amaçları ve İşlevleri Ürünlerin perakendeciler tarafından satışa sunulduğu ve tüketiciler tarafından satın alındığı yer konumunda olan satış noktalarında yapılan çeşitli reklam faaliyetleri 'satın alma noktası reklamları' olarak nitelenmektedir (McGann ve Russell, 1988: 312). Bu tür reklamlar, tüketicinin satın alma kararını vermesinden hemen önce, ürünün satışını gerçekleştirmek için kullanılacak son fırsat olarak da değerlendirilebilinir. Satın alma noktası reklamları, daha önce de belirttiğimiz gibi genelde üretici firmalar tarafından desteklenir. Ancak kullanılan reklam materyallerinin mağaza tarafından belirlenen standartlara uygun olması satın alma noktası iletişiminin bütünleşik başarısı için gerekli ve zorunludur (Holtje, 1988: 61). Satış noktası konumunda bulunan mağaza tarafından desteklenen satın alma noktası reklamlarına konu olan ürünler ise perakendeci markası özelliğine sahiptir. Satın alma noktası reklamlarının giderek önem kazanmasının temel nedenleri arasında, yaşanan reklam kirliğinden ötürü tüketicilerin zihinlerinin bulanıklaşarak marka algılamada zorlanmaları ve perakendecilikte self servis sisteminin yaygın olarak kullanılmaya başlanılması yer almaktadır (Pelsmacker, 2001). Kanımızca bu noktada, self servis sistemi ile reklam arasında çift yönlü bir etkileşimin varlığından söz etmek mümkündür. Farklı iletişim araçları ile kendilerine ulaşan reklam mesajlarından ötürü tüketiciler ilgili markaları satın alma yönünde ikna olabildiği için bu durum satış elemanı gereksinimini ortadan kaldırmakta ve self servis sistemi çekincesiz uygulanabilmektedir. Ancak fark-

9 Babür-Tosun Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi 95 lı markaların ve ikame ürünlerin bulunduğu özellikle çok departmanlı satış noktalarında, bu süreç, tüketicinin karar vermekte zorlanması gibi sakıncalara yol açtığı için tüketicinin karar vermesini kolaylaştıran satın alma noktası reklamlarına gereksinim duyulmaktadır. Bu bağlamda, reklamın self servis sisteminin yaygınlaşmasında self servis sisteminin ise özellikle satın alma noktası reklamlarına gereksinim duyulmasında etkili olduğunu söyleyebiliriz.. Satın alma noktası reklam materyalleri giderek genişleyen bir yelpaze içinde yer almaktadır. Mağaza içinde ve yakın çevresinde yapılan çeşitli sergiler, belirli markaları ön plana çıkaran vitrin düzenlemeleri, kasaların yanmda yer alan standlar, dikkat çekici yerlere konulan poster ve flamalar, elektronik tablalar, mağaza içinde belirli bir markaya dikkati çekme amaçlı yapılan anonslar vb. satm alma noktası reklam türleri içinde yer almaktadır (Arens, 1986: 302). Satın alma noktası reklamlarının; dikkat çekme, hatırlatma, bilgi verme, satışa ikna etme ve marka imajı oluşumunu destekleme gibi amaç ve işlevleri mevcuttur. Birbirine benzer ürünler ve markalar arasında kararsız kalan tüketicinin dikkatini çeşitli tanıtım materyalleri ile ilgili markaya çekme satın alma noktası reklamlarının temel amacı ve işlevidir. Örneğin, İngiltere'de en başarılı satın alma noktası reklam çalışması ödülünü kazanan faaliyette, ünlü giyim mağazası Hugo Boss, mağazanın yer aldığı caddeye konumlandırdığı (mağazamn çok yakım) elektronik tablada sürekli olarak son koleksiyonunu göstererek aynı civarda bulunan benzer mağazalar arasında tereddütler yaşayan tüketicilerin dikkatini çekerek onların mağazaya girmesini sağlamayı başarmıştır (Leeds, 1998). Dikkat çekme yolu ile tüketicilere mağazaya girmeden önce satın alma niyetine sahip olmadığı bir ürünü satın aldırmak mümkündür. Etkili satm alma noktası reklamları, tüketicilere ilgili markanın diğer reklam çalışmalarında, halkla ilişkiler kampanyalarında, satış geliştirme ve diğer bütünleşik pazarlama iletişimi faaliyetlerinde yer alan temaları hatırlatarak iletişim amaçlı tüm mesajların etkisini güçlendirme özelliğine de sahiptirler. Günümüzde yaşanan reklam kirliğinden ötürü tüketiciler farklı mesajları hatırlamakta zorlanmakta ve çoğu kez markaları karıştırabilmektedirler. Satın alma noktası reklamları ile, satın almaya hazır konumda bulunduğu mağazada dikkati çekilerek daha önce aldığı mesajları hatırlaması sağlanan tüketici, seçimini genelde mesajını aldığı marka yönünde kullanır (Mulhern, 1997). Hatırlatma işlevi gerçekleştirmenin yanı sıra, bu tür reklamlar tüketiciyi ürün konusunda bilgilendirme özelliğine de sahip olmalıdır. İkna etme ise, satın alma noktası reklamlarının tüketicinin satın alma kararı vereceği son nokta olan mağazalarda gerçekleştirmeyi amaçladığı en önemli işlev konumun-

10 96 iletişim : araştırmaları dadır (Birtwistle vd, 1998). Çünkü tüketici, mesaja konu olan markayı almadan mağazadan çıktığı takdirde, satın alma noktası reklamlarının gerçekleşen diğer işlevlerinin fazla bir önemi ve de etkisi kalmaz. Bütünleşik pazarlama iletişimi programının temel amacının marka imajı yaratmak olması durumunda ise, satın alma noktası reklamları biçim ve içerikleri ile bütünleşik pazarlama iletişiminin diğer bileşenlerinin verdikleri mesajları destekleyerek entegre çalışmanın gereğini yerine getirir ve marka imajı oluşumunda katkıda bulunurlar. Yukarıda belirtilen amaç ve işlevler; satın alma noktası reklamlarının genelde, bütünleşik pazarlama iletişiminin diğer bileşenlerinin hedeflerinin gerçekleşmesinde destek görevi gördüğünü ve tüketici ile birebir iletişim kurulan son nokta olan mağazalarda yer alması nedeni ile, rakiplerin saf dışı edilerek satışın tetiklenmesinde önemli bir rol oynadığını ortaya koymaktadır. Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkinliğine İlişkin Bir Araştırma Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları Üretici ve perakendeci ile tüketicinin buluştuğu son nokta olan satın alma noktalarında yer alan satın alma noktası reklamlarının niceliğinin giderek artması nedeni ile bu konu, gerek akademisyenlerin gerekse uygulamacıların gündeminde önemli bir yer işgal etmeye başlamıştır. Bu doğrultuda bu araştırmada genel olarak, satın alma noktası reklamlarının, satın alma noktasında bulunan tüketicilerin özellikle hızlı tüketilen ürünlere ilişkin satın alım kararlarında hangi boyutlarda etkili olduğunu nedenleri ile ortaya koyabilmek amaçlanmaktadır. Satın alma noktası reklamlarından etkilenme ile demografik özellikler arasında ilişki olup olmadığı, bu reklamların hangi satın alım katagorilerinde daha etkili olduğu, etkili olan satın alma noktası reklamlarının biçimsel ve içeriksel özellikleri ve satın alma noktası reklamları ile diğer reklamlar arasındaki ilişki bu araştırmada incelenmeye çalışılan konular arasında bulunmaktadır. Bu çalışmaya sadece İstanbul il sınırları içinde bulunan Migros, Tansaş, Carrefour, Bim mağazalarından alışveriş edenlerin dahil edilmesi araştırmanın en önemli kısıtını oluşturmaktadır. Bir diğer kısıt ise, ilgili alışveriş merkezlerinin sadece gıda maddeleri, temizlik malzemeleri, mutfak araç ve gereçleri ile kişisel bakım ürünlerini satmalarıdır. Bu kısıtlamalara rağmen araştırma sonuçlarının; tüketicilerin özellikle hızlı tüketilen ürünleri satın alımında, satın alma noktası reklamlarının ne denli etkili olduğu konusunda ipuçları vereceği inancını taşımaktayız. Araştırmanın Türü Bu çalışmanın araştırması, tanımsal araştırma katagorisinde bulunmaktadır.

11 Babür-Tosun Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi 97 Çünkü bu araştırma çerçevesinde satın alma noktası reklamlarının, satış noktasında bulunan tüketicilerin satın alım kararlarına etkileri çeşitli boyutları ile tanımlanmaya çalışılmaktadır. Araştırma Metodolojisi Örneklem Yöntemi: Bu araştırmanın amacının genel olarak; satın alma noktası reklamlarının, satın alma noktasında bulunan tüketicilerin özellikle hızlı tüketilen ürünlere ilişkin satın alım kararlarında hangi boyutlarda etkili olduğunu nedenleri ile ortaya koyabilmek olmasından ötürü, örneklem olarak; genelde bu tür ürünlerin satıldığı çok departmanlı alışveriş merkezleri konumunda olan Migros, Tansaş, Carrefour, Bim mağazalarından alışveriş edenler seçilmiştir. Adı geçen mağazaların yetkilileri ile görüşülmesi ve işletme kayıtlarının incelenmesi sonucunda bu mağazaların toplam haftalık ortalama müşteri sayısının yaklaşık olarak 3500 kişi olduğu belirlenmiştir. Örneklerinin sayısının saptanmasında ise haftalık müşteri sayısının yaklaşık % 10'unun seçimi kriteri benimsenmiştir. Çünkü, belirli bir kitleye yönelik olarak yapılan araştırmalarda, o kitleyi oluşturan birey sayısının yaklaşık olarak %10'unu örneklem olarak seçmek genelde yeterli olabilir (Tvvedt, 1984:135). Araştırmada, değerlendirme dışı kalabilecek anket formlarının olma olasılığından dolayı %10'u oluşturan 350 kişi yerine 370 kişi ile görüşülmesi kararlaştırılmıştır. Araştırmanın dört mağaza ile sınırlı tutulmasından ötürü (araştırmanın en önemli kısıtı olduğu 'amaç, kapsam ve kısıtlar' bölümünde belirtilmiştir), görüşülmesi planlanan 370 kişinin eşit dağılımının gerçekleştirilmesi amacı ile, her mağazadan yaklaşık 92 kişiye anket uygulanmıştır. Bu araştırmada basit tesadüfi örnekleme yöntemi ile belirlenen 370 kişiye yukarıda belirtilen alışveriş merkezlerine girmeden önce bir kez, çıktıktan sonra da bir kez olmak üzere toplam iki kere anket uygulanmıştır. Yapılan ilk değerlendirme sonucunda eksik ve hatalı doldurulan anket formlarının elenmesi nedeni ile analize elverişli anket sayısı 352 olarak saptanmıştır. Anket formları iki kısımdan oluşmaktadır. Her iki anket formunda da ilk kısımda yer alan sorular görüşülen kişilerin demografik özelliklerini saptamaya yöneliktir. İlk uygulanan anket formunun ikinci kısmında alışveriş merkezine hangi ürün ve markaları alma düşüncesi ile gelindiğini ve bunun nedenlerini ölçümleyecek sorular yer alırken, ikinci olarak uygulanan anket formunun ikinci kısmında satın alınan ürün ve markalar, satın alım nedenleri, satm alma noktası reklamlarının farkedilme ve etkileme düzeyleri belirlenmeye çalışılmıştır. Her iki anket formunda da çoktan seçmeli ve ölçekli sorular yer almaktadır. Ölçek kullanılarak hazırlanan sorularda 5'li likert ölçeği kullanılmıştır.

12 98 iletişim : araştırmaları Verilerin Değerlendirilmesi Analize elverişli olan 352 kişinin anket formu SPSS for VVindovvs paket programı yardımı ile analiz edilmiştir. Çalışmanın istatistiksel güvenilirliği Cronbach Alpha yöntemi ile sınanmış ve alpha değeri 0,84 olarak saptanmıştır. Shao'ya göre (1999: 278), %60 ve üzeri Cronbach alpha değeri yüksek güvenilirlik göstergesidir. Araştırma verilerinin değerlendirilmesinde genelde frekans ve yüzde yöntemi uygulanmış ancak bir ürüne yönelik satın alma niyeti ile davranışın gerçekleşmesi arasmdaki farklılıkların ve bu farklılıklar üzerinde satın alma noktası reklamlarının etkisinin tespiti amacı faktör analizi ve değişkenler arasındaki ilişkilerin bulunması amacı ile de Korelasyon (Spearman) analizi yapılmıştır. Araştırma Modeli Araştırma modeline, göre satın alma noktasında bulunan tüketicilerin özellikle tam olarak planlanmamış alımlarında satın alma noktası reklamlarının önemli etkisi bulunmaktadır. Araştırmanın Hipotezi Çalışmanın ilk kısmında kısaca belirtilen literatür incelemeleri doğrultusunda belirlenen amaç ve model çerçevesinde, araştırma hipotezi şu şekilde tanımlanmıştır. Satın alma noktasında verilen satın alım kararlarında satın alma noktası reklamları önemli bir rol oynamakta ancak bu oluşumda çoğu kez daha önce farklı ortamlarda görülen diğer reklam mesajlarının da etkisi bulunmaktadır. Çünkü bir markaya ilişkin satın alma noktası reklamları genelde o markanın daha önce yaptığı reklam çalışmalarının satın alma noktasında hatırlanmasına yardımcı olabilmektedir. Araştırma Verilerinin Analizi Örneğin Demografik Özellikleri Tablo l'de araştırma örneğinin cinsiyet, eğitim durumu, medeni durum, gelir durumu, yaş ve meslek durumuna göre dağılımları görülmektedir. Cevaplayıcıların %53,9'u kadın, %46,01'i erkektir. Eğitim durumu itibarıyla ankete cevap verenlerin %22,1'i yüksekokul, %55,9'u orta öğretim, %21,8 i ise ilkokul mezunudurlar. Cevaplayıcıların %73,9'unu evliler, %26,4'ünü ise bekarlar oluşturmaktadır. Araştırmaya katılanlar gelir durumlarına göre %37,5'i yüksek, %52,8'i orta, %10,5'i ise düşük gelir grubuna dahildirler, Cevaplayıcıların %

13 Babür-Tosun Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi 99 Frekans Yüzde Cinsiyet Kadın ,9 Erkek Eğitim durumu İlkokul 77 21,8 Ortaöğretim (orta, lise) ,9 Yüksek öğretim 78 22,1 Medeni durum Evli ,6 Bekar 93 26,4 Gelir durumu Düşük 37 10,5 Orta ,8 Yüksek ,5 Yaş durumu , , , ,3 Meslek durumu Memur 57 16,2 Öğrenci 55 16,1 Ev Hanımı ,3 Serbest Meslek 38 10,8 İşçi 17 4,8 Emekli 44 12,5 Diğer 1 0,3 Tablo 1: Örneğin demografik özellikleri 29,6'sı 20-29, %22,7'si 30-39, %27,4'ü 40-49, %8,9'u 50-59, %9,3'ü ise 60 ve üzeri yaş grupları arasındadırlar. Cevaplayıcıların meslek dağılımları itibarı ile %16,2'si memur, %16,1'i öğrenci, %39,3'ü ev hanımı, %10,8'i serbest meslek sahibi ve %12,5'i emeklidir.yapılan analiz, farklı demografik özellikler deki kişilerle görüşüldüğünü ortaya koymaktadır. Satın Alım Kategorileri Alım kategorileri Frekans Yüzde Özellikli Planlı Alımlar 28 8,0 Genelde Planlı Alımlar 86 24,5 İkame Marka Alımları 15 3,7 Plansız Alımlar Tablo 2: Satın alma noktasında yapılan alımların kategorileri Tüketicilerin satın alımları katagorize edildiğinde dört alım türü saptanmıştır. Özellikli planlı alımlarda, tüketici mağazaya girmeden önce satın alma niyetinde olduğu markaları mağazada satm almakta ve genelde farklı markalara yönelmemektedir. Bu nedenle bu grup üzerinde satın alma noktası reklamlarının etkisi yok denecek kadar azdır. Genelde planlı alımlarda, belirli bir markadan çok belirli bir ürünün satm alımı mağazaya girmeden önce planlanmış ve mağaza içinde marka kararı verilmiştir. İkame ürün-marka alımı tüketicinin mağazaya girmeden önce satm almayı düşündüğü markanm-ürünün yerine ben-

14 100 iletişim : araştırmaları zerini alması ile gerçekleşmiştir. Plansız alımlarda ise tüketici mağazaya girmeden önce hiç planlamadığı alımları gerçekleştirmiştir. Bu bulgulara göre planlı alımlar dışındaki tüm alım katagorilerinde kararın önemli bir kısmı mağaza içinde verilmekte ve planlı alımlar diğer alım katagorilerinin toplamı içinde düşük bir oran oluşturmaktadır. Kararın genelde mağaza içinde verilmesi, tüketicilerde özellikle hızlı tüketilen ürünlere yönelik olarak bir imajın ve marka sadakatinin genelde kuvvetli olmadığını ve bu nedenle de satm alma noktası reklamlarının önemini kanıtlar niteliktedir. Satın Alma Noktasında Verilen Kararlarda Etkili Olan Faktörler Cevaplayıcılara satın alma noktasında verdikleri kararlarda kendilerini etkileyen faktörlerin neler olduğu sorulmuş ve elde edilen bulgular ve bu faktörlere verilen önem sıraları yukarıda yer alan Tablo 3' de gösterilmiştir. Yapılan faktör analizi sonucunda, cevaplayıcıların satın alma noktasında verdikleri kararlarda ağırlıklı olarak altı faktörü ön plana çıkardıkları ve bunların her birine farklı değerler verdikleri anlaşılmakta- Özellikler Faktör Önem Derecesi Ağırlıklı Önem Toplam Derecesi Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi Diğer Satın Alma Noktası Çalışmalarının Etkisi Daha Önce Görülen Reklamların Etkisi Halkla İlişkiler Kampanyalarının Etkisi Daha Önce Duyulan Referansı Anımsama Yanında bulunan Kişilerin Etkisi Tablo 3: Satın alma noktalarında verilen kararlarda etkili olan faktörler

15 Babür-Tosun Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi 101 dır. Satın alma noktası reklamları, mağaza içinde verilen kararlarda birinci derecede etkili faktör olarak görülürken, diğer satın alma noktası iletişimi çalışmaları olan mağaza organizasyonu, mağaza atmosferi ve imajı ikinci derecede önemsenmiş ama bu çalışmaların her birine verilen önemler arasında belirgin bir fark bulunmadığı için Tablo 3' de diğer satın alma noktası iletişimi çalışmaları olarak yer almıştır. Diğer faktörlerden daha önce ilgili markaya yönelik yapılan reklam çalışmalarını o markayı ve o marka ile ilgili satın alma noktası reklamlarını mağazada görünce anımsama nedeni ile satın alma üçüncü sırada, yapılan halkla ilişkiler kampanyalarında yer alan aktiviteleri hatırlayarak satın alma dördüncü sırada, daha önce marka ile ilgili duyduğu bir referansı hatırlayarak satın alma beşinci sırada, mağazada yanında bulunan bir kişinin sözel veya davranışsal etkisi ile satm alma altıncı sırada yer almaktadır. Bu veriler, satm alma noktası reklamlarının mağaza içinde verilen kararlarda önemli bir etkiye sahip olduğu hipotezini doğrular niteliktedir. Alım Kategorileri ile Satın Alma Noktası Reklamları Arasındaki İlişki Cevaplayıcıların Tablo 2'de belirtilen alım katagorileri ile satın alma noktası reklamlarından etkilenme arasında bir ilişki olup olmadığı korelasyon analizi ile test edilmiştir. Elde edilen verilere göre, özellikli planlı alımlar dışındaki alım katagorileri ile satın alma noktası reklamlarından etkilenme arasındaki ilişkinin korelasyon katsayıları sıfırdan büyük P değerleri ise 0,05'ten küçük çıkmıştır. Veriler; birinci derecedeki ilişkinin plansız alım katagorisinde, ikinci derecedeki ilişkinin genelde planlı alım katagorisinde, üçüncü derecedeki ilişkinin ise ikame marka alımı katagorisinde olduğunu gösterirken, özellikli planlı alım katagorisi ile satm alma noktası reklamlarından etkilenme arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunamamıştır. İlişki Araştırılan Faktörler Korelasyon Katsayısı P Değeri Özellikli planlı alım ile satın alma noktası reklamları arasındaki ilişki 0,005 0,919 Genelde planlı alım ile satın alma noktası reklamları arasındaki ilişki 0,191 0,042 İkame marka alımı ile satın alma noktası reklamları arasındaki ilişki 0,190 0,043 Plansız alım ile satın alma noktası reklamları arasındaki ilişki 0,211 0,040 Tablo 4: Alım katagorileri ile satın alma noktası reklamları arasındaki ilişki

16 102 iletişim : araştırmaları İlişki Araştırılan Faktörler Korelasyon Katsayısı P Değeri Gelir düzeyi ile olan ilişki 0,005 0,719 Eğitim düzeyi ile olan ilişki 0,050 0,316 Cinsiyet ile olan ilişki 0,031 0,318 Medeni durum ile olan ilişki 0,012 0,407 Meslek durumu ile olan ilişki 0,004 0,502 Yaş durumu ile olan ilişki 0,061 0,310 Tablo 5: Satın alma noktası reklamlarından etkisi ile demografik özellikler arasındaki ilişki Satın Alma Noktası Reklamları ile Demografik Özellikler Arasındaki İlişki Satın alma noktası reklamlarından etkilenerek mağaza içinde satın alma kararı verme ile demografik özellikler arasında bir ilişki olup olmadığını belirleme amacı ile yapılan korelasyon analizi sonucunda elde edilen bilgiler Tablo 5'te yer almaktadır. Bu bilgilere göre, yaş durumu, gelir durumu, medeni durum, eğitim durumu, cinsiyet, meslek durumu ile ilgili korelasyon katsayıları sıfıra yakın çıkarken, P değerleri de 0,05'ten oldukça büyük çıkmıştır. Bu nedenle, bu demografik özellikler ile satın alma noktası reklamlarından etkilenme arasında anlamlı bir ilişki kurulamamıştır. Etkili Satın Alma Noktası Reklamlarının Biçimsel Özellikleri Mağaza içinde satın alma kararı veren tüketicileri etkileyen satın alma noktası reklamlarının biçimsel özelliklerini belirlemek için yapılan analiz sonucunda; flama ve yazılı ve elektronik panolarda yer alan mesajların amaca ulaşma açısından birinci sırada; marka ile ilgili yapılan anonslar, verilen numuneler, özel standlar vb. türü sa- Biçimsel Özellikler Frekans Yüzde Flama ve panolar ,1 Özel aktiviteler ,12 Kuponlar 30 9,6 Diğer 10 0,3 Tablo 6: Etkili satın alma noktası reklamlarının biçimsel özellikleri

17 Babür-Tosun Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi 103 tın alma noktası reklamlarının (özel aktiviteler) ikinci sırada; ödül kazandırıcı kuponların üçüncü sırada, mağaza civarındaki pano, afiş vb. satm alma noktası reklamlarının (diğer) ise son sırada yer aldığı saptanmıştır. Etkili Satın Alma Noktası Reklamlarının Içeriksel Özellikleri içeriksel özellikler Frekans Yüzde Bilgi verici reklamlar Duygulara seslenen rek Tablo 7: Etkili satın alma noktası reklamlarının içeriksel Özellikleri Satm alma kararını mağaza içinde, satm alma noktası reklamlarmdan etkilenerek veren tüketicilerin %87'sinin ürünmarkanm rasyonel özelliklerini somut olarak açıklayan reklam mesajlarından etkilendikleri belirlenmiştir. Genelde ürünün fiyatında yapılan geçici indirimleri ve verilen ödülleri vurgulayan mesajların en etkili mesaj türleri arasında olduğu saptanan bulgular arasındadır. Tüketicilerin %13'ünün ise duygulara seslenen mesaj içeriklerinden etkilendiği görülmektedir. Satın Alma Noktası Reklamlarına Diğer Bütünleşik Pazarlama İletişimi Çalışmalarının Katkısı Satın alma noktası reklamlarından etkilenerek satın alma davranışını gerçekleştirenlerin %49,8'inin bu kararlarında, daha Etkili bütünleşik pazarlama Frekans Yüzde İletişimi çalışmaları Reklam ,7 Pazarlama halkla ilişkileri ,8 Doğrudan Pazarlama 40 12,8 Satış Geliştirme 12 3,8 Tablo 8: Satm alma noktası reklamlarına diğer bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmalarının katkısı önce farklı ortamlarda gördükleri aynı markaya ait reklamlarının; 33,8'nin kararlarında ise söz konusu markaya ilişkin çeşitli pazarlama halkla ilişkileri aktivitelerinin; %12,8'inin kararında kendilerine ulaşan doğrudan pazarlama mesajlarının; 53,8'inin kararında ise satış geliştirme çalışmalarının etkili olduğu belirlenmiştir. Bulgular, satın alma noktası reklamlarının etkinliğini arttırmada, öncelikle farklı iletişim araçlarında yer alan diğer reklamların ve tüketicilere değişik aktiviteler ile ulaşan pazarlama halkla ilişkileri çalışmalarının önemli katkısı olduğunu ortaya koymaktadır. Bu bulgular, bir markaya ilişkin satm alma noktası reklamlarının genelde o markanın daha önce gerçekleştirdiği diğer reklam çalışmalarının satm alma noktasında hatırlanmasına yardımcı olduğu yönündeki araştırma hipotezini de doğrulamaktadır.

18 104 iletişim : araştırmaları Sonuç Satın alma noktası reklamlarının, satın alma noktasında bulunan tüketicilerin hızlı tüketilen ürünlere yönelik satm alma davranışları üzerindeki etkinliğini değişik boyutları ile değerlendirmek amacı ile yapılan araştırmanın sonucunda elde edilen bulgular; bu reklam türünün tüketici satın alma davranışı üzerinde oldukça etkili olduğunu ortaya koymaktadır. Genelde hızlı tüketilen ürünlerin satıldığı mağazalarda; bir kez alışverişe başlamadan önce ve bir kez de mağazadan çıktıktan sonra olmak üzere toplam iki kere görüşülen 352 tüketicinin sadece %8 gibi küçük bir oranının, mağazaya girmeden önce satm alma niyetini taşıdığı markaları satın alarak özellikli planlı alımı gerçekleştirmesi, hızlı tüketilen ürünlerde marka sadakatinin henüz tam olarak oluşmadığım ortaya koymaktadır. Kanımızca bu durum, satm alma noktası reklamlarının bu tür ürün gruplarında oldukça etkili olmasının en önemli nedenlerinden birisidir. Araştırma bulgularma göre, özellikli planlı alımı gerçekleştirenler satm alma noktası reklamlarından etkilenerek başka bir markaya veya ürüne yönelmemekte diğer bir deyişle planlı alım ile satın alma noktası reklamları arasında istatistiki açıdan anlamlı bir ilişki bulunmamaktadır. Özellikli planlı alımlar dışındaki diğer alım katagorileri olan genelde planlı alımlar, ikame marka alımları ve plansız alımlar da ise, satm alma noktası reklamları tüketicilerde satın alma niyeti ve kararı oluşturarak bu oluşumun davranışa dönüşmesini sağlamışlardır. Nitekim yapılan faktör analizi ve korelasyon analizi sonucunda (Tablo:2 ve 4), genelde planlı alım, ikame marka alımı ve plansız alım katagorilerini gerçekleştiren tüketicilerin mağaza içinde verdikleri kararlarda, satın alma noktası reklamlarının en önemli rolü oynadığı ayrıca satın alma noktası reklamları ile plansız alımlar arasında çok kuvvetli bir ilişki olduğu anlaşılmaktadır. Araştırmanın sonucunda satın alma noktası reklamlarından etkilenerek mağaza içinde satın alma kararı verme ile demografik özelliklerden gelir, yaş, medeni, eğitim ve meslek durumu ve cinsiyet arasında anlamlı bir ilişkinin bulunamamştır. En etkili satın alma noktası reklamları olduğu anlaşılan flamalarla, yazılı ve elektronik panoları etkinlik açısından mağaza içinde yapılan özel aktiviteler ve verilen kuponlar takip etmektedir. İçeriksel açıdan etkili olan reklam mesajları ise genelde marka hakkında bilgi verme yönlüdür. Satın alma noktası reklamları ile diğer bütünleşik pazarlama iletişimi çalışmaları arasındaki etkileşimi belirlemek amacı ile yapılan analizde, en etkili katkıyı diğer ortamlarda daha önce görülen farklı reklam çalışmalarının yaptığı anlaşılmaktadır. Satm alma noktası reklamlarmdan etkilenen tüketicilerin % 49,7'si, aynı markaya ilişkin olarak daha önce farklı ortamlarda gördükleri reklamları, satın alma noktası

19 Babür-Tosun Satın Alma Noktası Reklamlarının Etkisi 105 reklamlarını gördükleri zaman hatırladıklarını belirtmişlerdir. Satın alma noktası reklamlarının önemli oranda hatırlattığı bir diğer bütünleşik pazarlama iletişimi bileşeni ise, pazarlama halkla ilişkileri çalışmalarına ilişkin aktivitelerdir. Cevaplayıcıların %33'8 i, belirli bir markaya ait satın alma noktası reklamlarının kendilerine, o markanın daha önce düzenlediği bazı aktiviteleri anımsattığını belirtmişlerdir. Bu veriler, satın alma noktası reklamları ile bütünleşik pazarlama iletişiminin diğer bileşenlerine ait çalışmalar arasında etkileşim olduğunu ortaya koymaktadır. Gerçekleştirilen araştırmanın bulgularına yönelik yapılan analizler doğrultusunda vardığımız sonuçlara göre, satın alma noktası reklamlarının hızlı tüketilen ürünler konusunda, özellikle mağaza içinde verilen satın alma kararlarında tüketicileri demografik özellik farkı gözetmeksizin etkilediğini; etkilemede reklam materyallerinin biçimsel ve içeriksel özelliklerinin yanı sıra diğer bütünleşik pazarlama iletişimi bileşenlerinin de önemli bir rol oynadığını söylemek mümkündür. Bu nedenlerle, satın alma noktası reklamlarının etkinliğinin maksimizasyonu için, biçimsel ve içeriksel özelliklerin dikkatle planlanması ve tüm bütünleşik pazarlama iletişimi bileşenleri ile sinerji oluşturacak entegre bir çalışma içinde bulunulması gerekmektedir. Kaynakça Arens, W. F (1986). Comtemporary Advertising. Chicago: Irwin. Bernstein, D (1986). Company lmage and Reality: A criticjue ofcorparate communications. Rinehart&VVinston: Eastbourne. Birtvvistle, G; Clarke, I and Freathy, P. (1998). Customer Decision Making infashidon Fashion Retailing: A Segmentation Analysis: International Journal of Retail&Distribition Management. 26 (4). Chaffee, S. E ve Berger, C. R. (1986). Handbook of Communication Science. Newsburry: Sage. Duncan, T. R ve Everett, S. E (1993). "Client Perceptions of Integrated Marketing Communications". Journal of Advertising Research: May. Holtje, S. (1988). Marketing and Detailhandel. Groningen: Wolterns Inman,}., vd. (1968). VVhere the Rubber Meets the Road: A model of In-Store Consumer Decision making. Working paper. report No:98. Cambridge: Marketing Science İnstitute. Kitchen, P. J (1999). Marketing Communications: Principles and Practice. London: Thomson Business Press. Kotler, P. (1973). "Atmospherics as a Marketing Tool", Journal of Retailing. 49 (4). Leeds, D. (1998). "Accountabiity is In-Store for Marketeers" Brandweek, 2(8) Levvison, D. M. (1997). Retailing, 6. Edition, Englervood Cliffs. NJ: Prentice Hail. McGann, A. F. & Russell, J. T. (1988). Advertising Media: A Managerial Approach. Homevvood: Irwin. Mülhem, F. J. (1997). "Retail marketing: From Distribution to Integration." International Journal of Research in Marketing. 14 (29). Park, C.VV., vd. (1989). "The Effects of Situational Factory on In-Store Grocery Shopping Behavior: The Role of Store Environment and Time Available for Shopping." Journal of Consumer Research. 15.

20 106 iletişim : araştırmaları Pelsmacker, P., vd. (2001). Marketing Communications. London: Prentice Hail. Peter, J.P. ve Olson, J.C. (1994). Consumer Behaviour and Marketing Strategy. Burr: Irwin P. O. P. Al Europe (2001). The P.O.P.AI Europe Consumer Buying Habits Study. Co-ordination by Retail Marketing In-Store Services Limited. VVatford: Herts. Rosenberg, J.M. (1995). Dictioııary ofretailing and Merchandising. New York: John Wiley&Son. Schultz, D. E.; Tannenbaum, S.; Lauterborn, R. (1993). Integrated Marketing Communications. Lincolnvvood: NTC Business Book Shimp, Terrence A. (1997). Advertising, Promotion and Suplemental Aspects of Integrated Marketing Communications. South YVestern College Publications. Twedt, D. W (1984). Survey of Marketing Research. American Marketing Association. Chicago. " 'Think Differenf Boutiques Boots Sales" (1998). Point of Purchase Magazine. 4 (3). Zimmer, R. And Goldan, L. L. (1988). "Impressions of Retail Stores: A Content Analysis of Consumer Images". Journal of Retailing. 64 (3).

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma

Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma Kurumsal Đmajın Şirketin Farklı Paydaşları Tarafından Algılanışı Üzerine Bir Araştırma B.Zafer ERDOĞAN * Kazım DEVELĐĞLU

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 651-682 HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA CUSTOMER SATISFACTION IN THE MARKETING OF SERVICES AND

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA

İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA İŞLETMELERDE STRATEJİK PLANLAMA VE KARAR ALMA SÜRECİNDE YÖNETİM BİLGİ SİSTEMLERİNE İLİŞKİN BİR ARAŞTIRMA Serdar CANBAZ 1, Emel YILDIZ 2 1 Kırklareli Üniversitesi, Babaeski MYO 2 Trakya Üniversitesi, İİBF,

Detaylı

TÜKETİCİLER MARKALARI NASIL TERCİH EDİYOR? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma)

TÜKETİCİLER MARKALARI NASIL TERCİH EDİYOR? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma) TÜKETİCİLER MARKALARI NASIL TERCİH EDİYOR? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma) Işıl Karpat AKTUĞLU * Ayşen TEMEL ** ÖZET Günümüzde işletmelerin

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN PAZARLAMAYA ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ İstanbul 2011 T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA OTEL İŞLETMELERİNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA ÜZERİNE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Mehmet Oğuzhan İLBAN Balıkesir Üniversitesi Gönen Meslek Yüksekokulu Murat DOĞDUBAY Balıkesir Üniversitesi Turizm İşletmeciliği

Detaylı

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ

EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ İLE ÖĞRENCİ MEMNUNİYETİ ARASINDAKİ İLİŞKİ ANADOLU ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER DERGİSİ ANADOLU UNIVERSITY JOURNAL OF SOCIAL SCIENCES Cilt/Vol.:8- Sayı/No: 2 : 17 38 (2008) EĞİTİM HİZMETLERİNİN PAZARLANMASINDA HİZMET KALİTESİNİN ÖLÇÜMÜ VE ALGILANAN

Detaylı

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25

Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 Akdeniz İ.İ.B.F. Dergisi (4) 2002, 1-25 TURİZM SEKTÖRÜNDE İŞGÖREN İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER: BEŞ YILDIZLI KONAKLAMA İŞLETMELERİNDE BİR UYGULAMA FACTORS WHICH AFFECT JOB SATISFACTION IN THE TOURISM

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gökçe Bahar ERCAN

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma

Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine Bir Araştırma Kocaeli Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi (10) 2005 / 2 : 123-149 Türkiye de Franchising Sisteminin Gelişimi ve Franchise Alan Girişimcilerin İş Memnuniyeti Belirleyicilerinin Analizi Üzerine

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI

KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI KAMU VE ÖZEL HASTANELERDE HASTA MEMNUNİYETİ: KAHRAMANMARAŞ TA BİR ALAN ÇALIŞMASI Mustafa TAŞLIYAN *, Sibel GÖK ** ÖZET Hastaneler sundukları sağlık hizmetlerinin ertelenemez özellikte olması sebebiyle,

Detaylı

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama

Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde Uygulama Dokuz Eylül Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi Cilt:10, Sayı:2, 2008 Belediyelerde Hizmet Yeterliliğinin ve Hizmet Kalitesinin Artırılmasını Etkileyen Faktörlerin Analizi: İzmir Karşıyaka Belediyesinde

Detaylı

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ

YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ Bilgi Ekonomisi ve Yönetimi Dergisi / 2014 Cilt: IX Sayı: II Özet YÜKSEK TEKNOLOJİ ÇOK FONKSİYONLU ÜRÜNLERE KARŞI TÜKETİCİ TUTUMLARININ İNCELENMESİ Özcan ASİLKAN * Yalçın ALBAYRAK Okan ORAL Yüksek teknoloji

Detaylı

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R.

ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA. R. ÜLKE İMAJININ VE ÜLKE İTİBARININ MARKA TERCİHİNE ETKİSİNDE MENŞE ÜLKE KAVRAMININ ROLÜ: TÜRK TÜKETİCİLER ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA R.Gülay ÖZTÜRK İstanbul Ticaret Üniversitesi İletişim Fakültesi, Halkla İlişkiler

Detaylı

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları

Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu. Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu Öğretmen Akademisi Vakfı Ölçme Değerlendirme Çalışmaları Öğretmenin Sınırı Yok Projesi Etki ve Değerlendirme Raporu 1. Öğrenen Lider Öğretmen

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA SAĞLIK İŞLETMELERİNDE ALGILANAN HİZMET KALİTESİ VE HASTA MEMNUNİYETİ: İKİ ÖZEL HASTANEDE KARŞILAŞTIRMALI BİR ARAŞTIRMA Gürcan Papatya Nurhan Papatya A. Buğra Hamşıoğlu Özet Bu çalışmanın amacı, algılanan

Detaylı

Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma

Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları Yönetsel Sorunlar Üzerine Bir Araştırma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 17, Sayı 1, Bahar: 70-86, 2006, Copyright 2006 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2006) Paket Tur Operasyonunda Turist Rehberlerinin Karşılaştıkları

Detaylı

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management

Zeki Atıl Bulutb. A Study to Investigate the Effect of Customer Value on Customer Satisfaction, Brand Loyalty and Customer Relationship Management Volume 4 Number 2 2013 pp. 37-53 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Müşteri Değerinin, Müşteri Tatmini, Marka Sadakati ve Müşteri İlişkileri Yönetimi Performansı Üzerindeki Etkilerinin İncelenmesine Yönelik

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

ABSTRACT A Fieldwork To Determine The Factors Which Affect The Effectiveness Of Performance Appraisial

ABSTRACT A Fieldwork To Determine The Factors Which Affect The Effectiveness Of Performance Appraisial 44 PERFORMANS DEĞERLEMESİNİN ETKİNLİĞİNE ETKİ EDEN FAKTÖRLERİN TESPİTİNE YÖNELİK ALAN ARAŞTIRMASI Araş. Gör. Dr. Sedat YUMUŞAK ÖZET İnsan kaynakları yönetiminin önemli işlevlerinden biri olan performans

Detaylı

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi

Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi Uluslararası Sosyal Araştırmalar Dergisi The Journal of International Social Research Cilt: 7 Sayı: 29 Volume: 7 Issue: 29 www.sosyalarastirmalar.com Issn: 1307-9581 HANE HALKININ SÜPERMARKET ALIŞVERİŞLERİNDEKİ

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN

THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN ISSN: 2342-0251 Volume 2/4 Winter 2014 p. 127/151 THE LANGUAGE NEEDS ANALYSIS IN TEACHING TURKISH TO FOREIGNERS: AN EXAMPLE OF IRAN Yabancılara Türkçe Öğretiminde Dil İhtiyaç Analizi: İran Örneği Emrah

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma

Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler: Meslek Yüksekokulu Öğrencilerine Yönelik Bir Çalışma Anatolia: Turizm Araştırmaları Dergisi, Cilt 18, Sayı 2, Güz: 143-160, 2007, Copyright 2007 anatolia Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2007) Turizm Sektöründe Meslek Sahibi Olmaya Yönelten Etkenler:

Detaylı