Gıda Maddeleri Satı ve Toplu Tüketim Yerlerinden Numune Alma Rehberi

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Gıda Maddeleri Satı ve Toplu Tüketim Yerlerinden Numune Alma Rehberi"

Transkript

1 Gıda Maddeleri Satı ve Toplu Tüketim Yerlerinden Numune Alma Rehberi GIDA MADDELER SATI VE TOPLU TÜKETM YERLERNDEN NUMUNE ALMA REHBER Yayın No:626 Ankara 999 Bu Rehber, 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 4128 sayılı Kanunla deiik 41.inci maddesine dayanılarak, gıda maddelerinden analiz için numune alınırken uyulacak kurallar ile numune alma ilerine ilikin dier hususların belirlenmesi amacıyla hazırlanmı olup, numune alımı ilemlerinin bu Rehber hükümlerine göre yapılması gerekmektedir. Gıda Maddelerinden Numune Alma ve Analiz için Gönderme, 4128 sayılı Kanunla deiik 560 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10. maddesi gerei çıkarılan 10 Temmuz 1996 tarih ve sayılı Gıda Üretim ve Satı Yerleri Hakkında Yönetmelik in Bölüm III. Madde 40, 41, 42, 45 hükümleri dahilinde yapılır. I. BÖLÜM LGL MEVZUAT HÜKÜMLER sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ilgili hükümleri: Madde 10 ( 4128 sayılı Kanunla deiik 560 sayılı KHK ) : Gıda Maddeleri Satı Yerleri ve bu yerlerde, satılan Gıda Maddelerinin denetimi Salık Bakanlıı nca, Belediye sınırları ve mücavir alanlar içinde Belediyelerle ibirlii içinde bunun dıında Salık Bakanlıı nca yapılır sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 10 uncu maddesine dayanılarak çıkarılan ve tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüe giren, Gıda Üretim ve Satı Yerleri Hakkında Yönetmelik in ilgili hükümleri: Madde 40 a) Denetim ve Yardımcı denetim elemanları Ek-8 de örnei verilen denetim formuna uygun denetim yapmalı, denetim formunun bir nüshasını iyerine bırakarak dierini Genel Müdürlük / l Tekilatına teslim etmelidir. b) Denetimler, ikayet ve özel haller dıında Ek-9 da belirtilen sıklıkta yapılır. c) Denetimlerde gizlilik prensibi esastır. d) Gıda Maddeleri satı ve toplu tüketim yerlerinde denetim ve numune alma ilemi, en az iki yardımcı denetim elemanından oluan ekip ile, gerekli hallerde ise denetim elemanı ve yardımcı denetim elemanından oluan en az iki kiilik ekip tarafından yapılır. e) yeri sahibi / yöneticisi denetim ekiplerine her türlü bilgi ve belgeyi vermeye ve kolaylık göstermeye zorunludur. f) Denetimler önceden bir uyarı olmaksızın, özel durumlar hariç çalıma saatleri içinde yapılır. g) Belediyeler denetimle ilgili görevlerini Genel Müdürlük / l Tekilatının belirleyecei esaslara göre yapmaya ve denetim sonuçlarını bir sonraki ayın 10 una kadar l Tekilatına göndermeye zorunludur. Madde 41: Bakanlıkça hazırlanacak numune alma rehberine göre numune alınır. Analizleri yapılmak üzere alınacak numuneler için herhangi bir bedel ödenmez. Madde 42: Denetim formları Ek-7 de belirtildii gibi deerlendirilir. - Aırlık puanı ( 5 ) olarak tespit edilen hususlardan herhangi biri (-5 ) olarak iaretlenmi ise 24 saatte durumun düzeltilmesi, - Aırlık puanı ( 4 ) olarak tespit edilen hususlardan herhangi biri (-4 ) olarak iaretlenmi ise 48 saatte durumun düzeltilmesi, - Aırlık puanı ( 2 ) ve ( 1 ) olarak tespit edilen hususlardan verilen puan toplamı - (-15 ) puandan az ise; 2 inci kontrole kadar durumun düzeltilmesi, - (-15) puandan fazla ise; 7 gün içerisinde durumun düzeltilmesi gerekmektedir. Bu süreler sonunda tespit edilen hususlar düzeltilmedii takdirde denetlenen iyeri hakkında 4128 sayılı Kanun a göre ilem yapılır. Madde 45 : tirazlar, yazılı olarak Genel Müdürlük / l Tekilatı na yapılır. Çalıma izni ve denetim ilemleri ile ilgili itirazlar en geç 7 gün içinde yapılır ve 1 ay içinde sonuçlandırılır. Gıda Kontrol Laboratuvarlarının analiz sonucuna itiraz, sonucun iyeri sahibi / yöneticisine tebliinden itibaren en geç 7 gün içinde yapılır.

2 Analiz sonucunda yapılan itiraz üzerine ahit numune analiz edilmek üzere yetkili laboratuvara gönderilir. Numune iyeri sahibinin / yöneticisinin istei üzerine, istedii laboratuvarda analiz yaptırılması amacıyla fazla sayıda alınır, mühürlenir ve tutanakla talep sahibine teslim edilir. Denetim ekibi tarafından alınan numune ile istek üzerine alınan numuneye ait analiz raporlarında farklılık olması durumunda iyerine bırakılan ahit numune analiz edilmek üzere ilgili makam tarafından yetkili laboratuvara gönderilir. Yetkili laboratuvarın analiz raporu kesin olup, verilecek karara esastır. Yapılacak analizlere ait ücretler itiraz eden tarafından ödenir. II. BÖLÜM NUMUNE ALINIRKEN DKKAT EDLECEK HUSUSLAR 1) Numune alacak kiinin herhangi bir bulaıcı hastalık etkeni taımaması gerekir. 2) Numune alınırken numunenin kirletilmemesine ve temiz olarak alınmasına dikkat edilmelidir. 3) Numune almak için kullanılacak kaplar su ve ya geçirmez, gerekirse sterilize edilebilir bir malzemeden yapılmı olmalıdır. 4) Numune kabı kapaklarının contaları salam olmalı hava ve su sızdırmamalıdır. 5) Büyük ambalajlardan numune alınırken bütün kitleyi temsil edecek nitelikte, homojen olarak numune alınmalı ve etiket bilgileri tam olarak tutanaa yazılmalıdır. 6) Gıda maddelerinden mikrobiyolojik analiz için numune alınırken deiik ebatlarda steril alet ekipman ( cam, kavanoz, çelik kap, yetkili makam tarafından izin alınmı plastik kap, spatül, pipet, maa, kaık, kepçe v.b. ) kullanılmalıdır. 7) Mikrobiyolojik analizler için numune alınırken kullanılan bıçak vb. alet ekipman her bir kullanımdan sonra yeniden sterilize edilmelidir (ispirto ocaı,alkol vb.yöntemler ). 8) Mikrobiyolojik analizler için tercihen orijinal ambalajında numune alınmalıdır. Açıkta veya orijinal ambalajın büyük olması halinde steril artlarda, steril kap içine numune alınmalıdır. 9) Mikrobiyolojik analiz için alınacak numuneler kap içerisine konurken kapaklarının 45 0 lik eimle açılması ve numune konduktan sonra derhal sıkı bir ekilde kapatılması gerekmektedir. Bu ilemler aseptik koullarda yapılırken alkol veya ispirto ocaı kullanılmalıdır. 10) Mikrobiyolojik analizler için alınacak numuneler en geç 8 saat içinde laboratuvara ulatırılmalıdır. Numune alı saati buna göre ayarlanmalı ve en seri vasıta ile gönderilmelidir. ( Sütlerde bu süre en geç 4 saattir. ) 11) Numuneler serin ortamda, güne ıınlarından etkilenmeyecek ekilde gönderilmelidir. Özellikle mikrobiyolojik analizler için alınan numuneler +2, +4 0 C sıcaklık salayacak özel kaplarda gönderilmelidir. Ayrıca; gıda maddesine ait etiket üzerinde özel muhafaza koulları belirtilmi ise bu koullara uyulmalıdır. 12) Kimyasal analiz için alınacak numunelerin konulacaı kaplar gıda ile temas ettiinde herhangi bir reaksiyon vermeyecek nitelikte olmalıdır. 13) Aynı partiye ait gıda maddelerinden birden fazla numune almayı gerektiren durumlarda bu gıda maddelerinden : a adete kadar olanlardan % 4 b adete kadar olanlardan; ilk 100 için % 4 geri kalanı için buna ilave olunan % 2 c adete kadar olanlardan; ilk 500 için alınacak numune adedine ilave olarak, geri kalanı için % 1 numune alınır. 14) Orijinal ambalajı ile birden fazla numune alınması gereken durumlarda numunenin üretim tarihi ve seri numarası, parti numarasının aynı olmasına dikkat edilmelidir. 15) Numune kaplarının aızları sıkı bir ekilde kapatılıp, üzeri ip ile salam bir ekilde balanmalı ve hiçbir surette bozulup, açılmayacak biçimde kurun mühür ile mühürlenmelidir. Mühürleme ilemi iyeri sahibi, sorumlu müdür veya vekili ile denetim elemanlarınca yapılmalıdır. Mühür bulunmadıı takdirde taraflarca kabul edilen ve tutanakta belirtilen bir iaret konulur. Üzerine cins ve türünü, sahibinin adını ve adresini, alındıı tarihi, numune kayıt defterinin sıra numarasını ve denetim elemanı ile sahibinin veya vekilinin imzalarını ya da parmak izlerini bulunduran okunaklı, silinip, bozulmayacak bir ekilde yazılmı, salam bir etiket yapıtırılır. Durum bir tutanak ile tespit olunur. 16) Küflenebilecek, kokacak ya da ekiyecek gıda maddelerinden alınacak numuneler plastik torba, kap veya paslanabilecek teneke kaplara konulmamalıdır. 17) Rutubet miktarı tayini için alınacak numunelerin rutubet geçirmez kaplara konularak, aızları hava sızdırmayacak ekilde kapatılmalıdır. 18) Tutanak üzerinde numunede hangi analizlerin yapılması isteniyorsa belirtilmelidir. ( Örnek: Kimyasal,

3 mikrobiyolojik v.b. ) 19) Gıda maddelerinden alınacak numuneler Türk Gıda Kodeksinde istenilen analizlere yetecek miktardan az olmamalıdır. Mühürlenmemi, etiketsiz ve tutanak düzenlemeden alınan numuneler geçersizdir. III. BÖLÜM GIDA MADDELERNDEN NUMUNE ALINMASININ USULÜ VE NUMUNE MKTARLARI Sütten Numune Almak: - Pastörize sütten kimyasal ve mikrobiyolojik analiz için en az 1/2 veya1/4 lt lik orijinal ambalajlar içerisinde numune alınır. - Sterilize süt ( kakaolu, çikolatalı ve meyve aromalı sütler dahil ) den en az 250 ml lik orijinal ambalajlar içerisinde numune alınır. - Kondanse sütten en az 250 ml lik orijinal ambalajlar içerisinde numune alınır. Açıkta ise en az 500 ml lik numune alınır. Süt tozu: 250 g numune homojen olarak alınır. Krema-kaymak: 200 g numune alınır. Yourt: 250 g numune orijinal ambalajı ile, açıkta ise en az 500 g numune yukarıdan aaıya üçgen ekilde kaymaı ile birlikte alınır Meyveli Yourtlardan ise numune miktarı 250 g olacak ekilde orijinal ambalajı ile alınır. Ayran: 250 g numune orijinal ambalajı ile, açıkta ise 500 g numune alınır. Peynir: 200 g numune salamura suyu ile birlikte alınır. Kaar Peyniri ve Benzerleri: 200 g numune kabuk ve iç kısımlarını temsil edecek ekilde alınır. Margarin: 250 g numune alınır. Sıvı Ya: 500 ml. veya orjinal ambalajı ile alınır. Kasaplık Hayvan Etleri ve Yenilenebilir ç Organlar: Kaçak olarak kesilen etlerin tamamı varsa iç organları ile birlikte alınmalıdır. Bu etlerin muayeneleri uzman kiilerce yerinde veya laboratuvarda yapılır. - Etten 500 g iç organların ise herbirinden 100 g numune % 50 gliserinli su içerisinde alınır. Pastırma: Çemeni ile birlikte 250 g numune alınır. Sucuk: 250 g numune üzerindeki kurun ve etiketi ile birlikte alınır. Sosis-Salam: 250 g numune alınır. Kavurma: 250 g numune tüm kitleyi temsil edecek ekilde daıtılmadan alınır. Taze Balık: Satıldıı yerde kontrol edilmelidir. Gerekli durumlarda buz arasında 1/2-1 kg. numune alınır. Tuzlu, Kuru Balık: 250 g numune alınır. Tavuk Eti: Bütün tavuk mümkünse iç organları ile birlikte, parça tavuktan ise 250 g numune alınır. Yumurta: Yumurta sayısı 1000 adet ve yukarısı ise %1, daha az ise 10 adet yumurta kırılmayacak ekilde ambalajlanarak alınır. Yumurta tozundan 50 g numune alınır. Konserveler: Hiçbiri en az 250 g olmak üzere 2 adet numune alınır. Numunelerin kapaklarının açılmamı olmasına dikkat etmelidir. Domates Salçası, Biber Salçası, Domates Suyu, Ketçap: 200 g/ml numune alınır. Hazır çorba, Terbiyeler: En az 60 g olacak ekilde 1 paket numune alınır. Baklagil Kuru Taneleri ( Kuru fasulye, Nohut, Börülce, Bakla, Mercimek, Bezelye ) : 250 g numune alınır. - Hububat ( Buday, Çavdar, Yulaf, Mısır, Pirinç, Arpa, Bulgur ) : 500 g numune alınır. Tahıl ve Baklagil Unları, rmik : 250 g numune alınır. 1 kg a kadar olan orijinal ambalajlardan 1 adet alınması tercih edilir. Niasta: 300 g numune alınır. Ekmek ve Benzerleri ( Francala, Pide, Simit, Sandviç ekmei ) Ekmeklerden, fırından çıktıktan en az 2 saat sonra numune alınır. Fırın çıkı saati ile laboratuvara ulama süresi arasında en fazla 6 saat olmalıdır. Ekmeklerin fırından çıkı saatleri mutlaka tutanakta belirtilmelidir. Numuneler kaıt ambalajlar içinde gönderilmelidir. Makarna, Kuskus, ehriye ve Benzerleri: 250 g numune alınır. Yufka, Yassı Kadayıf, Ekmek kadayıfı, Güllaç, Hazır Mantı ve Benzerleri: 200 g numune alınır. Güllaçdan ise 50 g numune alınması yeterlidir. Bisküvi ve Benzerleri: 150 g numune alınır. Peksimet, Gevrek, Galeta Türleri: En az 100 g numune mümkünse orijinal ambalajı ile alınır. Tarhana: 250 g numune alınır.

4 Patates, Mısır Cipsi, Çıtır Çerezler ve Benzerleri: En az 100 g olacak ekilde bir veya birkaç adet numune orijinal ambalajı ile alınır. Mayalar, Hamur Kabartma Tozları: En az 100 g olacak ekilde orijinal ambalajı ile numune alınır. Bal: 250 g numune alınır. Petekli ballardan ise petek ve balı kapsayacak ekilde homojen olarak alınır. eker ve ekercilik Ürünleri: ( Çay ekeri, Glikoz, Akide ekeri vb., Fondan, Badem ekeri v.b., ekerleme, Badem ezmesi v.b., Reçel, Marmelat, urup, Pelte ) : 250 g olacak ekilde orijinal orijinal ambalajı ile numune alınır. Çukulata ve Benzerleri ( Kokolin, pralin v.b. ) : 250 g olacak ekilde orijinal ambalajı ile numune alınır. Gofret: 250 g numune alınır, Pektin, Jelatin: 50 g numune alınır. Hamur Tatlıları, ekerli-ekersiz Börekler ve Benzerleri: Tatlılar ıra ile birlikte, börekler kıyma veya peynir ile birlikte olacak ekilde 250 g numune alınır. Pasta ve Benzerleri: 250 g numune alınır. Muhallebi ve Benzerleri: 250 g numune alınır. Tahin Helvası, Kos Helvası, Susam Helvası, Kaıt Helvası: 250 g numune alınır. rmik ve Un Helvaları: 250 g numune alınır. Pekmez, Bulama, Boza: 250 g numune alınır. Kakao ve Kakaolu çecek Tozları: En az 50 g numune alınır. Kahve, Çözünür Kahve, Filtre Kahve, Kavrulmamı Çi Kahve : 100 g numune alınır. Çay: En az 100 g olacak ekilde orijinal ambalajı ile numune alınır. Baharat ( Hardal, Kimyon, Karanfil, Zencefil, Tarçın, Mahlep, Karabiber, Kırmızıbiber, Beyaz biber, Yenibahar, Safran, Anason, Nane, Vanilya, Kekik ve benzeri ) : 100 g numune alınır. Safrandan ise 5-10 g numune alınması yeterlidir. Kurutulmu Bitki Otları ( Biberiye, Adaçayı, Kuburnu v.b. ) 100 g numune alınır. Bitki Özlü çecekler : 100 g numune orijinal ambalajı ile alınır. Sirke: En az 1/2 lt olacak ekilde orijinal ambalajı ile numune alınır. Kuru Sebze Tozları ( Soan tozu, Sarmısak tozu ) : En az 50 g olacak ekilde numune alınır. Tuz : 250 g numune alınır. Turu, Zeytin ( Salamura ) : Salamurası ile birlikte en az 250 g numune alınır. Çemen : 50 g numune alınır. Sahlep : 25 g numune alınır. Alkollü çecekler: 500 ml olacak ekilde orijinal ambalajı ile numune alınır. Alkolsüz çecekler ( Kola v.b., Meyve Suları, ıra, erbet ) : 500 ml olacak ekilde orijinal ambalajı ile numune alınır. Dondurma ve Benzerleri: 250 g numune alınır. Kuruyemi ve Kuru meyveler : 100 g numune alınır. Dondurulmu Ürünler ( Sebze ve Meyveler, Hamur Çeitleri, Kırmızı ve Beyaz Etler, Balıklar ve Su Ürünleri ) : Sebze ve meyveler ile hamur çeitlerinden 100 g dierlerinden 250 g numune alınır. Souk Mezeler ( Rus Salatası, Tarator, Arnavut Cieri v.b. ) : 150 g numune alınır. Soslar, Mayonez : 150 g numune alınır. Toplu Tüketim Yerlerinde Tüketilen Gıda Maddeleri ( Hamburger ve harcı, Pide ve harcı, Pizza ve harcı, Kumpir, Sandviç çeitleri, Sulu yemekler, Çorbalar, Zeytinyalılar v.b. ) : 250 g numune alınır. IV. BÖLÜM GIDA MADDELERNDEN ANALZ ÇN NUMUNE ALMA TUTANAI Numune alınırken ekteki Tutanak Formu tanzim edilir. Tutanak tanzim edilirken aaıdaki hususlara riayet edilir. Tutanak Tarihi : Numunenin alındıı günün tarihi yazılır. Tutanak No : O gün için alınan numunenin sıra numarası yazılır. Numune Alınan Yerin Adı : yerinin resmi belgelerde belirtilen ünvanı yazılır. A) Gıda maddesinden numune alınan yerin sahibinin veya sorumlu müdürün nüfus cüzdanına bakılarak bu bölüm doldurulur. B) Halen kamet Etmekte Olduu Adres : yeri sahibi veya sorumlu müdürün ikamet ettii adres yazılır. Numune Alınan Yerin Adresi : Numunenin alındıı yerin açık adresi yazılır. Alınan Numunenin Cinsi : Numune hangi ad altında satılıyor ise o ad yazılır. ( Örnek: Ekmek, Baharat, Kuruyemi v.b. )

5 Türü : Cinsi belirtilen numunenin türü yazılır. ( Örnek: Francalı, Kırmızıbiber, Leblebi v.b. ) Etiketteki Adı : Gıdanın ambalajı üzerinde belirtilen adı yazılır. Ayrıca büyük ambalajlı gıda maddelerinden numune alınırken, içerisinde gıda hakkında bilgi veren etiketi varsa bu etiketin numune poetinin içine konması, etiketi yoksa tutanak üzerine numune hakkındaki etiket bilgisi detaylı yazılmalıdır. ( Örnek : Un çuvalından numune alırken unun tipi belirtilmelidir. ) Numune çerii : Ambalajsız satılan gıda maddelerini oluturan herbir bileenin isimleri yazılır. Numunenin Alındıı Gün ve Saat : Numunenin alındıı gün ve saat yazılır. Numunenin Miktarı : Alınan Numunenin lt / g ya da adet olarak miktarı yazılır. Numunenin mal Tarihi, Son Kullanma Tarihi, Seri Nosu : Numunenin imal tarihi, son kullanma tarihi ve seri nosu yazılır. Numune Alı Sebebi : Hangi amaçla numune alınıyorsa belirtilir. ( Örnek : Genel Kontrol, ikayet, Özel stek Üzerine, Zehirlenme v.b. ) Kontroldeki Bulgular : Numunenin satı yerindeki muhafaza artları tutanakta yazılmalıdır ( Örnek: Süt veya etin buzdolabında muhafazası veya dıarda tezgahta oda artlarında muhafazası gibi ). Ayrıca numunenin genel görünüü deerlendirilerek olumsuzluklar belirtilir. ( Örnek : Ambalajı bombaj yapmı, küflü, kokumu, orijinal özelliini kaybetmi v.b. ) stenen Analizin Cinsi : Numune için istenilen analizler yazılır. ( Örnek : Kimyasal, Mikrobiyolojik, Serolojik, Toksikolojik, Spesifik etken ) ahit Numune Teslimi : Alınan numunenin ahidinin alınıp alınmadıı yazılır. ste Üzerine Alınan Numune Teslimi : Numune sahibinin genel istei üzerine ahit ve normal numunenin dıında numune alınmı ise yazılır. Numunenin malat Yeri ve Adresi : malatçı firmanın açık olarak adı, adresi ve ünvanı yazılır. Toptancı Adresi : Gıda maddesi hangi toptancıdan alınmı ise açık adresi yazılır. Numunenin Alını Koulları : Numune alınırken numunenin kirletilmemesine, temiz alınmasına, mikrobiyolojik analizler için alınacak ise aseptik artlarda alınmasına dikkat edilmeli ve tutanaa da yazılmalıdır. Numunenin Laboratuvara Gönderili Koulları : Mikrobiyolojik analiz için alınacak numunelerin souk zincirin korunarak laboratuvara gönderilmesi ve bunun tutanaa yazılması gerekir. ( Buz kabı, termos v.s. ) Tutanak sorumlu müdür, sahibi veya vekili tarafından imzalanmaz ise bu bölüme imzadan imtina etmitir ibaresi yazılarak imzaya zorlanılmamalıdır. Tutanak 3 nüsha halinde düzenlenir. Bir sureti dosyasında saklanır. Bir sureti numune içine, dier sureti ise ahit numune içine konur.

6 ... li Tutanak Tarihi :.../.../... Salık Müdürlüü Tutanak No :... Gıda ve Çevre Kontrol ube Müdürlüü GIDA MADDELERNDEN ANALZ ÇN NUMUNE ALMA TUTANAI Numune Alınan Yerin Adı :... Numune Alınan Yerin Sahibinin / Sorumlu Müdürü nün : Nüfus Sureti : Seri-No : li : Adı- Soyadı Babasının Adı Anasının Adı Doum Yeri Doum Tarihi : lçesi : : Mahalle- Köy : Cilt No : : Aile Sıra No : Sıra No : : : B) Halen kamet Etmekte Olduu Adres :... Numune Alınan Yerin Adresi :... Alınan Numunenin Cinsi :... Türü :... Etiketindeki Adı :... Numunenin çerii :... Numunenin Alındıı Gün ve Saat :... Numune Miktarı :... Numunenin mal ve Son Kul. Tar.,Seri no :... Numune Alı Sebebi :... Kontroldeki Bulgular :... stenen Analizin Cinsi :... ahit Numune Teslimi :... stek Üzerine Alınan Numune Teslimi :... malat yeri ve Adresi :... Toptancı Adresi :... Numunenin Alını Koulları :... Numunenin Laboratuara Gönderili :... Koulları Yukarıda belirtilen gıda maddesinin sahibi, sorumlu müdürü veya vekili... nin huzurunda...adet numune alınarak, Salık Müdürlüü mühürü ile mühürlenmi ve tutanak tarafımızdan imza edilmitir. Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı Adı ve Soyadı mza mza mza Numune Alırken Bulunan lgili Yerin Sahibinin/Sorumlu Müdürünün veya Vekilinin Adı Soyadı mzası Not:Bu tutanak üç nüsha halinde silinmez kalemle okunaklı bir ekilde düzenlenecektir. arkîkaraaaç Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi Programı Ders Notları Ör. Gör. Kaan Ayanolu

Beslenme ve Diyet Polikliniği

Beslenme ve Diyet Polikliniği SAFRA KESESİ KORUYUCU DİYETİ Sakınılması Gereken Yiyecekler Yumurta ve yumurta içeren her türlü yiyecek Yağlı et, tavuk ve balık ürünleri (tavuğun ve balığın derisi) Çok yağlı yiyecekler ( krema, mayonez,

Detaylı

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU

FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA KILAVUZU İN Ç İ İ M RETİ Ü İ R ULLE M A NE M A T S E PA V K I CIL FIRIN E V I R A L S A U S Z E U V N A E L I Y J K A Hİ M A UL G Y U İYİ FIRINCILIK VE PASTANE MAMÜLLERİ ÜRETİMİ İÇİN HİJYEN ESASLARI VE İYİ UYGULAMA

Detaylı

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE

EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE EMNİYET GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK ŞARTNAME HAZIRLAMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNERGE Onay Tarihi : 07.01.2013 Onay Makamı : Emniyet Genel Müdürü BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Sorumluluk ve Tanımlar

Detaylı

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. KASTAMONU BELEDİYE BAŞKANLIĞI YAŞ SEBZE ve MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ ve TOPTANCI HALİ NİN YÖNETİM ve İŞLEYİŞİ HAKKINDA YÖNETMELİK AMAÇ MADDE 1- Bu Yönetmeliğin amacı, belediyemiz sınırları içinde

Detaylı

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu

Okul Kantinlerine Dair. Özel Hijyen Kılavuzu Okul Kantinlerine Dair Özel Hijyen Kılavuzu İçindekiler Önsöz 03 Sunuş 05 Amaç 06 Kapsam 06 Genel Bilgiler 06 I. Bölüm 1. Dayanak 11 2. Tanımlar 11 II. Bölüm 3. Özel Hijyen Kuralları 15 3.1. Genel Şartlar

Detaylı

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK

GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK GIDA KONTROL LABORATUVARLARININ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARININ BELİRLENMESİNE DAİR YÖNETMELİK Yetki Kanunu: 5996 Yayımlandığı R.Gazete: 29.12.2011-28157 BİRİNCİ

Detaylı

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk

TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk TALEBE BAĞLI OLARAK YAPILAN DEĞİŞİKLİK İŞLEMLERİ HAKKINDA GENELGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak, Tanımlar, Yetki ve Sorumluluk Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Kadastro Müdürlükleri tarafından, tescile

Detaylı

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI

TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI TOHUMLUKLARDA GDO ANALĠZĠ ĠÇĠN NUMUNE ALMA TALĠMATI Amaç Madde 1 Bu Talimatın amacı, tohumluklarda GDO (Genetik yapısı değiştirilmiş organizma) tespiti amacıyla yapılacak analizler için numune alınmasının

Detaylı

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709

Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 Halk Sağlığı Alanında Haşerelere Karşı İlaçlama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Sağlık Bakanlığından: Resmi Gazete: 27 Ocak 2005 Perşembe, Sayı: 25709 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

NUMUNE KABUL TALİMATI

NUMUNE KABUL TALİMATI 1.0. AMAÇ NUMUNE KABUL TALİMATI Bu talimatın amacı; Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Bursa Gıda ve Yem Kontrol Merkez Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü ne, Denetim, İthalat, İhracat, Resmi İstek, Özel

Detaylı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı

HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı TOPTANCI HALLERİ SEKTÖR PROFİLİ HAZIRLAYAN Bahar Özsu Uzman Yardımcısı İSTANBUL TİCARET ODASI AVRUPA BİRLİĞİ VE ULUSLARARASI İŞBİRLİĞİ ŞUBESİ Ağustos 2005 1. GİRİŞ Ülkemizde tarım sektörü gerek istihdam

Detaylı

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI

T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI T.C. GIDA, TARIM VE HAYVANCILIK BAKANLIĞI Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğü HAYVAN HASTALIKLARI İLE MÜCADELE VE HAYVAN HAREKETLERİ KONTROLÜ PROGRAMI SAĞLIKLI HAYVAN, GÜVENLİ GIDA, SAĞLIKLI İNSAN ANKARA,

Detaylı

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Usul ve Esasların amacı, Mehmet Akif Ersoy

Detaylı

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ

FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ FINDIK LĐSANSLI DEPO YÖNETMELĐĞĐ BĐRĐNC NCĐ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)Bu Yönetmeliğin amacı, fındık ticaretini kolaylaştırmak, depolanması için yaygın bir sistem oluşturmak,

Detaylı

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK

YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Yaş Meyve, Sebze ve Hal Yönetmelikleri Yönetmelikler 552 sayılı YAŞ SEBZE VE MEYVE TİCARETİNİN DÜZENLENMESİ VE TOPTANCI HALLERİ HAKKINDA KHK Amaç, Kapsam, Tanımlar Toptancı Halleri ve Pazar Yerlerinin

Detaylı

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ

T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ T.C. KONYA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ HAL YÖNETMELİĞİ Kabul Tarihi: 11/04/2005 Kabul Sayısı: 38 Sayılı Belediye Meclis Kararı Yayım Tarihi: 06/06/2005 Tarihli Hakimiyet Gazetesinde Yayınlanmıştır. TARİFLER

Detaylı

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ T.C. ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ 2014 - ANKARA Amaç ve kapsam DEVLET SU İŞLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ÖN MALİ KONTROL İŞLEMLERİ YÖNERGESİ

Detaylı

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I)

GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) GIDA, SU VE BESLENME KONUSUNDA SIK SORULAN SORULAR (I) Hazırlayanlar Dr. Dyt. Meltem Soylu Saðlýk Memuru Engin Alacahan Saðlýk Bakanlýðý Türkiye Halk Saðýlýðý Kurumu Uzm. Gýda Müh. Cengiz Kesici Saðlýk

Detaylı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı

Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı SAYI : B.18.0.ÇYG.0.01.00.03/4343 29 NİSAN 2005 KONU : Atıksu Arıtma Tesisi Proje Onayı DAĞITIM GENELGE (2005/ 5) Bu Genelge, 08.05.2003 tarih ve 25102 sayılı Resmi Gazete

Detaylı

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ

MUĞLA HALK SAĞLIĞI LABORATUVARI NUMUNE KABUL KRİTERLERİ Sayfa No :1 / 5 1. KLİNİK DIŞI NUMUNELER 1.1. Tüm numunelerin üstünde etiket bilgileri eksiksiz olmalıdır. 1.1.1. Resmi numunelerin üzerinde, İzleme Noktası Kodu ile birlikte CBS numarası ve/veya barkodu

Detaylı

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını,

www.alomaliye.com Madde 4 - Bu Yönetmelikte geçen; Bakanlık : İçişleri Bakanlığını, Bakan : İçişleri Bakanını, DERNEKLER YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde l - Bu Yönetmeliğin amacı; dernekler ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar ve bu Yönetmelik kapsamına giren vakıfların tabi

Detaylı

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif

Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER. 2 Sabunlaşma sayısı 198-206. 3 Pamuk yağı ve diğer bitkisel yağ testleri Negatif Ek - 2 TİCARİ KALİTE DENETİMİNE TABİ DİĞER ÜRÜNLER No GTİP Madde İsmi Ürün Adı Ürün Özellikleri Defne Yağının Fiziksel ve Kimyasal Özellikleri Çizelgesi Sıra No Özellikler Değerler 1 İyot sayısı 73-83

Detaylı

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE

EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE EREĞLİ DEMİR VE ÇELİK FABRİKALARI TÜRK ANONİM ŞİRKETİ GENEL KURULUNUN ÇALIŞMA ESAS VE USULLERİ HAKKINDA İÇ YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu İç Yönergenin

Detaylı

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ

KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA DAİR TEBLİĞ 31 Ekim 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28807 TEBLİĞ Gümrük ve Ticaret Bakanlığından: KUVVETLİ ASİT VEYA BAZ İÇEREN TEMİZLİK ÜRÜNLERİNİN ÜRETİMİ, İTHALATI, PİYASA GÖZETİMİ VE DENETİMİ İLE BİLDİRİM ESASLARINA

Detaylı

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN

YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN 8043 YAPI DENETİMİ HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 4708 Kabul Tarihi : 29/6/2001 Yayımlandığı R. Gazete : Tarih : 13/7/2001 Sayı : 24461 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5, Cilt : 40 Amaç, kapsam ve tanımlar

Detaylı

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ

MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ MAKİNA VE KİMYA ENDÜSTRİSİ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SATIN ALMA VE İHALE YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler, Esaslar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Makina ve Kimya

Detaylı

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik

İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik İşyeri Sağlık Birimleri ve İşyeri Hekimlerinin Görevleri ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından: Resmi Gazete: Tarih: 16 Aralık 2003 Sayı: 25318 BİRİNCİ

Detaylı

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ

VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ VI-14 TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ Muhasebat Genel Müdürlüğü TAŞINIR MAL YÖNETMELİĞİ BKK Sayısı : 2006/11545 Karar Tarihi : 28/12/2006 R.G. Tarihi : 18/01/2007 R.G. Sayısı : 26407 Karar Sayısı : 2006/11545

Detaylı

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR?

3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? 3) İŞ BİTİRME BELGESİ NASIL DÜZENLENİR? İş deneyim belgesini, belge düzenlemeye yetkili kurum ve kuruluşlar düzenler. Gerçek kişiler ve belge düzenlemeye yetkili olmayan kurum ve kuruluşlar tarafından

Detaylı

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK

KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR HAKKINDA YÖNETMELİK T.C İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İSTANBUL SU VE KANALİZASYON İDARESİ (İSKİ) GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KAYNAK SULARININ KİRALANMASI İLE YERALTI SULARININ SATIŞI, TAŞINMASI VE TÜKETİLMESİNİN DENETLENMESİNE İLİŞKİN

Detaylı