Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler. Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör"

Transkript

1 Yeni Gelir Vergisi Tasarısı Üzerine Genel Değerlendirmeler Doç. Dr. Ersan ÖZ Öz Mali Danışmanlık Genel Koordinatör

2 Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-1 Gelir üzerinden alınan veriler olan gelir ve kurumlar vergisi toplam vergiler içerisinde hatırı sayılır bir paya sahiptir. İlgili vergileri düzenleyen kanun metinlerinin genişliği de bu vergilerin önemini göstermektedir. Günümüzde bütün ülkelerde vergi sistemlerini sadeleştirme ve basitleştirme çabaları ön plana çıkmıştır. Vergi sisteminin açık ve anlaşılır olması, mükellef ile vergi idaresi arasındaki uyuşmazlıkların azalmasına yol açmaktadır. Gelir Vergisi Tasarısı hazırlanırken, tasarıya hakim olan ilkeler yine tasarının gerekçesinde şu şekilde açıklanmıştır. Etkin, basit ve adil bir vergi sistemi oluşturarak kamu finansmanını sağlam temellere dayandırmak, sürdürülebilir kalkınmayı desteklemek; istihdamı, üretimi, tasarruf ve yatırımları teşvik etmek, vergiye gönüllü uyumu kolaylaştırıp ekonominin kayıtlılık düzeyini artırmak ve bölgesel gelişmişlik farklarının azaltılmasına katkıda bulunmak bu Tasarının temel hedefleri arasında yer almaktadır.

3 Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-2 Kısaca gerekçede belirtilen ilkeler şunlardır. 1. Vergilendirmede etkinlik, 2. Basitlik, 3. Kolay anlaşılabilirlik, 4. Vergiye gönüllü uyum sağlamak, 5. İstihdamı, üretimi, tasarruf ve yatırımları teşvik etmek, 6. Ekonominin kayıtlılık düzeyini arttırmak, 7. Bölgesel gelişmişlik farklılıklarını azaltmak, 8. Vergi güvenliğini sağlamak,

4 Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-3 Ayrıca yine tasarıda yer alan gelir vergisine ilişkin 7 temel hedef gerçekleştirilmek istenmiştir. Bunlar, Gelir ve kurumlar vergisinin birleştirilerek tek bir vergiye indirgenmesi, Vergi tabanının genişletilerek, istisnalar daraltılması, Beyanname veren vergi mükellefi sayısının arttırılması, İstihdamı, üretimi, tasarruf ve yatırımları teşvik etmek, Vergi güvenliği arttırılarak, vergiye gönüllü uyumu güçlendirmek, Sosyal ve Çevresel politikalara uyumlu yeni düzenlemeler yapmak, Bakanlar Kurulu nun yetkilerini arttırmak,

5 Tasarı Üzerine Genel Düşünceler-4 Son zamanlarda düzenlenerek ortaya konan Gelir Vergisi Kanun Tasarısı ile birçok değişiklik öngörülmektedir. Bu değişiklikler bir takım düzenlemelerin kaldırılması, bir takım yeni düzenlemelerin getirilmesi ve bir takım düzenlemelerin ise değiştirilmesi şeklinde gerçekleşmiştir. Bu sebeple kanun Türk Vergi Sistemi nde önemli değişiklikler yapmaktadır. Diğer çalışmalardan farklı bir yöntem izleyerek tasarıyı maddeler bazında tek tek inceleyeceğiz. Bu sırada değiştirilmesi gereken maddeleri de vurgulayacağız.

6 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-1 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Tasarı yeni bir vergi getirmeyip gelir üzerinden alınan iki vergi kanununu birleştirmektedir. Yani 193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu ile 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu tek çatı altında toplanmıştır. Amacı vergi sisteminde basitlik, sadelik ve anlaşılabilirlik olan bir kanun tasarısında böyle bir adım olumlu yorumlanmalıdır. Hedef ve yaklaşım tarzı açısından değerlendirildiğinde herhangi bir uygunsuzluk görülmemektedir.

7 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-2 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Ancak Prof Dr Nurettin Bilici ye göre çağın gereklerine uygun olarak 2006 yılında değiştirilen kurumlar vergisinin kaldırılarak birleştirilmesi sadece gelir vergisi kanunun değiştirilmesi gerekirken yeni sorunlara neden olunabilecektir. Örneğin tek kanunun okunması zorlaşacağı gibi gerçek kişilere ait düzenlemelerle, kurumlara ait düzenlemeleri bulup ayırmak kanunda basitlik, sadelik ve anlaşılabilirliği zedeleyebilecektir.

8 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-3 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. 53 yıldır ülkemizde uygulanan gelir vergisi uygulamasına son verecek olan yeni gelir vergisi tasarısının ilk maddesinin gerekçesinde belirtilen dünyadaki yaygın uygulamalara paralel ibaresi doğru olmakla beraber eksiktir. Çünkü gelir ve kurumlar vergisinin birlikte tek bir kanun olarak uygulandığı ülkelerin hemen hepsinde tek bir vergi oranı uygulanmaktadır. Oysa bu tasarıda eski kurumlar vergisi oranı korunurken gelir vergisi oranları da yine artan oranlı olarak uygulanmaktadır.

9 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-4 Amaç MADDE 1- (1) Bu Kanunun amacı, gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. Bu kanunun amacı gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir. İbaresi de gelir ve kurumlar vergisinin birliğini daha iyi vurgulamak için Bu kanun gerçek kişilerle, kurumların gelir ve kazançları üzerinden alınan gelir vergisine ilişkin usul ve esasları düzenler şeklinde değiştirilebilir. Kurumlar vergisi tabiri bu tasarının yasalaşması ile tarihe karışacaktır.

10 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-5 MADDE 2- (1) Bu Kanunun uygulanmasında kullanılan, Asgari ücret Çocuk, Daimi temsilci, Eş, İş merkezi, İşyeri, Kanuni merkez, Kurum İfadelerinin tanımlamaları yapılmıştır.

11 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-6 Tasarıda; çocuk, asgari ücret, daimi temsilci, eş, iş merkezi, iş yeri, kanuni merkez ve kurum tabirlerinin tanımlarına yer verilmiştir. Çocuk tanımının derli toplu bir şekilde yapılması da oldukça olumludur. Eski kanunda genel bir çocuk tanımı olmaması birçok soruna yol açıyordu. Diğer tanımlarda gelir ve kurumlar vergisi kanunlarında dağınık bir yapı içerisinde tanımlanmıştı. Yeni gelir vergisi tasarısının gelir ve kurumlar vergisini uygun birleştiren bir maddesidir. Prof Dr. Mehmet Yüce ye göre gelir ve kurumlar vergisi hükümlerinin alt alta yazılması gerçek anlamda bir birleşmeyi ifade etmemektedir. Ayrıca Sayın Yüce, gelir vergisi, kurumlar vergisi ve ortak hükümler isimli üç başlık altında bu tasarının düzenlenmesi halinde daha derli toplu bir görüntü verileceğini de savunmaktadır.

12 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-7 Bizim görüşümüze göre gelir ve kurumlar vergisinin tek bir yasa altında birleştirilmesi elbetteki mümkündür. Ancak konuyu bütünleşik bir yaklaşımla değerlendirmek gerekir. Eski yasa maddelerini sadece alt alta sıralayarak elbetteki sağlıklı bir birleşme sağlanamaz. Diğer tüm maddelerin, mükellefiyet, indirim ve istisnalar, verginin konusu, oranı gibi bir bütünlük sağlanarak birleştirilmesi gerekir. Bu tasarıda yapıldığı gibi sürekli gelir ve kurumlar vergisi mükellefleri için ayrı ayrı hükümler tahsis edilmemelidir. Bu anlamda tanım maddesi uygun bir şekilde yazılmıştır.

13 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-8 Konu ve gelirin unsurları MADDE 3- (1) Gerçek kişilerin gelirleri ve kurumların kazançları gelir vergisine tabidir. (2) Gerçek kişiler için gelire giren kazanç ve iratlar şunlardır: Ticari kazançlar. Zirai kazançlar. Serbest meslek kazançları, Ücretler. Gayrimenkul sermaye iratları. Menkul sermaye iratları. Diğer kazanç ve iratlar. Bu Kanunda aksine hüküm olmadıkça, gerçek kişilerin bir takvim yılı içinde elde ettikleri kazanç ve iratlar gelirin tespitinde gerçek ve safi tutarları ile dikkate alınır. Kurum kazancı, bir hesap dönemi içinde elde edilen ve ikinci fıkrada sayılan gelir unsurlarından oluşur. Gelir vergisinin hesabında safi kurum kazancı esas alınır.

14 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-9 Tasarıda eski gelir vergisi kanunundaki 7 gelir unsuru korunarak kaynak teorisine uygun sayma metodu ile tanımlama yapılmıştır. Burada basitlik anlamında önemli bir beklenti karşılanamamıştır. Veraset ve intikal vergisinin kaldırılacağı, verasetten zaten ciddi bir vergi alınmadığı, ancak intikallerden alınan verginin de bu tasarıya ekleneceği yolundaki beklenti boşa çıkmıştır. Gereksiz bir vergi türünün de kaldırılması mümkünken bu hususa tasarıda hiç yer verilmemiştir. Gelir unsurları sayıldıktan sonra gerçek kişiler ve kurum kazançları için ayrı ayrı suni tanımlar yapılmıştır. Gerçek anlamda bir gelir ve kurumlar vergisi birleşmesi olmadığı için bu husus böyle düzenlenmiştir. Oysa ki gerçek kişilerin ve kurumların elde ettikleri yukarıda sayılan kazanç ve iratlarının bir takvim yılındaki safi tutarı kanunda aksine hüküm yoksa gelir vergisine tabidir denilebilirdi. Ayrıca hesap dönemi ibaresi V.U.K. nda tanımlandığı gibi kanunun 2 nci maddesinde ayrıca tanımlanabilirdi.

15 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-10 Mükellef MADDE 4- (1) Gerçek kişiler ve aşağıda belirtilen kurumlar bu Kanun hükümleri çerçevesinde gelir vergisi mükellefidir. Sermaye şirketleri: Kooperatifler. İktisadi kamu kuruluşları: Dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmeler İş ortaklıkları: (2) İktisadi kamu kuruluşları ile dernek veya vakıflara ait iktisadi işletmelerin kazanç amacı gütmemeleri, faaliyetlerinin kanunla verilmiş görevler arasında bulunması, tüzel kişiliklerinin olmaması, bağımsız muhasebelerinin ve kendilerine ayrılmış sermayelerinin veya işyerlerinin bulunmaması mükellefiyetlerini etkilemez. Mal veya hizmet bedelinin sadece maliyeti karşılayacak kadar olması, kâr edilmemesi veya kârın kuruluş amaçlarına tahsis edilmesi bunların iktisadi niteliğini değiştirmez.

16 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-11 Tasarıda; mükellef tanımı sağlıklı olarak yapılamamıştır. Kurumların tek tek tanımı burada yapılacağına, tanımlarla ilgili 2 numaralı maddede yapılması gerekirdi. Gerçek kişiler ve aşağıda belirtilen kurumlar bu Kanun hükümleri çerçevesinde gelir vergisi mükellefidir ifadesi de çok boşlukta kalmıştır. Bu tanımlamayla her gerçek kişi gelir vergisi mükellefiymiş gibi bir anlam çıkmaktadır. Oysaki gerçek kişiler kanun tasarısının 3 üncü maddesinde sayılan gelir unsurlarını elde ettiklerinde gelir vergisi mükellefidirler. Mükellefle vergiyi doğuran olay arasındaki ilişki bu madde de gösterilmemiştir.

17 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-12 Tam mükellefiyet MADDE 5- Aşağıda yazılı gerçek kişiler, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri gelirlerin tamamı üzerinden vergilendirilirler: Türkiye'de yerleşmiş olanlar; Türk Medenî Kanununa göre Türkiye'de yerleşim yeri bulunanlar, Geliş ve ayrılma günleri dâhil olmak üzere, oniki aylık kesintisiz bir dönemde 183 gün Türkiye de kalanlar (geçici ayrılmalar dahil) Resmi daire ve müesseselere veya merkezi Türkiye'de bulunan her türlü kurum, kuruluş, teşekkül ve teşebbüslere bağlı olup bunların işleri dolayısıyla yabancı ülkelerde oturan Türk vatandaşları Aşağıda yazılı yabancılar Türkiye'de 183 günden fazla kalsalar dahi yerleşmiş sayılmazlar: Belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen bilim adamları, Türkiye'de kalma süresi üç tam yılı aşmamış olan; iş adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyen diğer kimseler. Eğitim, tedavi, istirahat veya seyahat maksadıyla gelenler. Tutukluluk, hükümlülük veya hastalık gibi elde olmayan nedenlerle Türkiye'de alıkonulmuş veya kalmış olanlar. Kanuni veya iş merkezi Türkiye'de bulunan kurumlar, Türkiye içinde ve dışında elde ettikleri kazançlarının tamamı üzerinden vergilendirilirler.

18 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-13 Yürürlükteki gelir vergisi kanunun 3, 4 ve 5 inci maddeleri esasen burada birleştirilmiştir. Ancak altı ay ibaresi yüzseksenüç gün olarak değiştirilmiştir. Yüzseksenüç gün hesaplanırken geçici ayrılmalar Türkiye de kalma süresini geçmez denerek hukuk sistemimiz için oldukça olumsuz bir duruma imza atılmıştır. Yüzseksenüç gün uygulaması Rusya ve bağımsız devletler topluluğunun tamamında uygulanmaktadır ve hepsinde gün hesabı fiilen kalınan günlerin toplamı olarak uygulanmaktadır. Türkiye de kalma süresinin hesabında sırf muvazalı işlemler olabilir diye herkesi suçlu görerek Türkiye de kalınmayan sürelerin dikkate alınması kadar yanlış bir uygulama olamaz. Tasarının görüşülmesi sırasında kesinlikle bu hatanın düzeltilmesi gerekir. Artık ay değilde sadece gün hesabı dikkate alınacaksa fiilen kalınan günler sayılır. Ay için getirilen hüküm aynen gün içinde korunamaz.

19 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-14 Ayrıca, belli ve geçici görev veya iş için Türkiye'ye gelen bilim adamları ile eğitim, tedavi, istirahat veya seyahat maksadıyla gelen yabancılar 183 günden fazla Türkiye'de kalsalar dahi Türkiye'de yerleşmiş sayılmamaktadır. Ancak, belli ve geçici bir görev veya iş için Türkiye'ye gelen iş adamları, uzmanlar, memurlar, basın ve yayın muhabirleri ve durumları bunlara benzeyenlerin Türkiye'de kalma sürelerinin üç tam yılı yani 1095 günü aşması halinde, bunlar bu sürenin dolduğu takvim yılı itibarıyla Türkiye'de yerleşmiş sayılmakta ve tam mükellefiyet esasına göre gerek Türkiye'de gerekse Türkiye dışında elde ettikleri gelirlerinin tamamı üzerinden vergilendirilmektedir.bu şekilde olan kişi sayısının birkaç bin bile olmaması bu kadar gereksiz bir düzenlemenin neden yapıldığının anlaşılamamasına neden olacaktır. Hazine açısından hiçbir anlam taşımayacak olan düzenlemenin yapılarak gereksiz yere mevzuatın şişirilmesi bir anlam taşımamaktadır. Örneğin Türkiye ye gelerek ülkemizi kalkındıracak önemli bir bilimsel çalışma için ülkemizde 3 yıldan fazla kalan bir bilim adamından üste bize vergi vereceksin denilerek ne kadar bir mali kaynak sağlanabileceği gerçekten şüphelidir. Üstelik o bilim adamı bu vergiyi vermemek için ülkeyi terk ederse burada kimin zararlı çıkacağı sorusu da ayrıca cevaplanmalıdır. Maliye nin hazineci yaklaşımla fazladan vergi almak istemesi anlaşılabilir. Ancak ülkede binlerce vergilendirilebilecek kimseden hiç vergi alınmazken ciddi bir gelir artışı sağlaması mümkün olmayan, bunun yanında telafisi imkansız kayıplara yol açılabilecek alanlara yönelinmesi çok mantıklı değildir.

20 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-15 Madde 6 nın Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi yasasının 6 ve 7 nci maddelerinin birleştirilmesi yapılmıştır. Tasarı ile dar mükellef gerçek kişilerin imal ettiği ürünü ihraç etmesi halinde Türkiye de vergilendirilmesi söz konusudur. Mevcut uygulamada ise, dar mükelleflerin satın aldığı ve imal ettikleri malları Türkiye de satmaksızın yabancı ülkelere göndermeleri halinde ihracat muaflığından faydalanmaları mümkündür. Yani imal edilen ürünler de vergilendirme kapsamına alınmıştır. Madde 7 nin Yorumlanması: Yürürlükteki kanunun 9 ncu maddesi çoğunlukla korunmuştur. Sadece Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yoklamaya yetkililer veya yoklamaya yetkililerle birlikte belediye zabıtalarınca müştereken yapılan denetimlerde, vergiden muaf esnafın bir takvim yılı içinde bir defa mal alış ve giderlerine ilişkin belgeleri yanında bulundurmadığının veya bulundurduğu belgenin satışını yaptığı mal ve hizmetle ilişkisinin olmadığının tespiti halinde, "Esnaf Muaflığı Belgesi" iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerden muaflık şartlarını taşıyanlar, aynı faaliyete devam etmek istemeleri halinde yeniden belge almak zorundadırlar kısmı tasarıda yer almamıştır. Yani esnaf muaflığı kapsamındakilerin sürekli esnaf muaflığı belgesi alması, sonra yoklama sırasında başka bir mal diye nitelenen küçük birkaç değersiz materyal üzerinden belgelerinin iptal edilmesi, vergi dairesinde tekrar belge almak için gereksiz bürokratik işlemlerle uğraşması gerekmeyecektir. Bu tasarının olumlu maddelerinden birisidir. Eskiden odaya kaydolduktan sonra belediyeden alınan belge uygulaması da bir sürü gereksiz bürokratik işleme yol açmaktaydı.

21 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-16 Madde 8 in Yorumlanması: Yürürlükte olan ve mütekabiliyet esaslı uygulanan diplomat muaflığı, hükümleri değiştirilmeden korunmuştur. Zaten teknik bir istisna olan diplomat muaflığı için yürürlükte olan hükmün uygulaması da yerleşmiştir. Madde 9 un Yorumlanması: Yürürlükteki kurumlar vergisi kanunun 4 ncü maddesi tasarıda korunmuştur. Hatta madde daha derli toplu hale getirilmiştir. Gelir ve kurumlar vergisinin birleştirilmesine yönelik uygun maddelerden birisidir. Madde 10 un Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanunu nun 37 nci maddesine göre daha derli toplu olarak ticari kazanca dahil olan unsurlar sayılmıştır. Özellikle özel okul ve hastaneler ile benzeri yerleri işleten serbest meslek erbabı, serbest meslek kazançlarını da işletmenin kayıtlarına dâhil edebilirler hükmü ile aslında aynı kazanç türü için birbirinden farklı muhasebe tutma ve beyan verme gibi yükümlülükler kaldırılmış olmaktadır. Ticari kazançlarla ilgili olarak beyannameli mükellef sayısı arttırılmıştır veya vergi tabanı genişletilmiştir demek şu an için mümkün değildir.

22 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-17 Madde 11 in Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanunu nun ticari kazancın tespiti ile ilgili maddesinin aynen alınmış halidir. Bu sebeple aynı klasik hata da devam etmektedir. Bu dönem zarfında sahip veya sahiplerce işletmeye eklenen değerler bu farktan indirilir, işletmeden çekilen değerler ise farka eklenir. İbaresi tamamen gereksizdir. Bilanço esasında nasıl defter tutulacağı Maliye Bakanlığı tarafından belirlenmekte, ayrıca muhasebe ilminin evrensel kurallarına göre de yürütülmektedir. Madde 12 nin Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanunu nun 39 uncu maddesinin dönüştürülmesi ile oluşturulmuştur. Bu yüzden eski kanundaki klasik hata yine tekrar edilmiştir. Vergi Usul Kanunu nda aşağıdaki hüküm yer almaktadır. MADDE 194. İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını hasılat kısmı teşkil eder. 1. Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler; 2. Hasılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat; kaydolunur. Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. Şu kadar ki, 189 uncu Maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartıyle bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunabilir. Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki malumatı ihtiva etmesi şarttır.1. Sıra numarası; 2. Kayıt tarihi; 3. Muamelenin nev'i; 4. Meblağ İşletme hesabında defter tutmada Maliye bakanlığı tarafından belirlenen usul ve esaslara göre yine muhasebe yerleşik uygulamalarına göre yürütülmekte ve kazançta ona göre belirlenmektedir. Tasarıda eğer sadeleşme veya kısaltma yapılmak isteniyorsa bilanço esasında kazanç tespiti ve işletme esasında kazanç tespiti ile ilgili maddeler tamamen kaldırılmalıdır.

23 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-18 Madde 13 ün Yorumlanması: Tasarı da yıllara yaygın inşaat işlerinde avans ve hak ediş bedellerinin değerlendirilmesinden elde edilen gelirler elde edildiği yılın geliri sayılırken, mevcut uygulamada ise bu bedeller işin bittiği yılın geliri sayılmaktadır. Gelirin elde edildiği yıl vergilendirilebilmesi adına olumlu değerlendirilebilir. Ancak kanunun gerekçesinde yer alan her yıl beyanname verilmesi esası getirilmiş, ancak bu düzenleme dönemsellik ve tahakkuk esası ilkeleri ile çeliştiğinden mükelleflerin mağduriyetlerine yol açmıştır ibaresi hatalıdır. Uluslararası muhasebe standartları yıllara yaygın inşaat ve onarım işlerinde kar veya zararın her yıl tespitini öngörmektedir. Aksine uygulamalar dönemsellik ve tahakkuk esasından sapma olarak değerlendirilmektedir. Ayrıca bir örnek vererek durumun çarpıklığını açıklayacak olursak, bütün özellikleri aynı olan inşaat devlete taahhüt şeklinde yapılırsa işin bittiği yıl vergilendirilirken, özel bina inşaatı şeklinde yapılırsa her yıl vergi ödemek zorundadır. İmalat veya faaliyet tamamen aynı olmasına rağmen biri sırf taahhüt işi diye kar veya zararı işin bittiği yıl tespit edilmektedir. Bu anlamsız uygulama artık Türk vergi sisteminden kaldırılmalıdır. Madde 14 ün Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanunu özel bina inşaatlarına ilişkin hiçbir hüküm içermemektedir. Yeni yasada inşaat sektörünün önemine binaen bu husustaki tereddütleri gidermek için hükümler getirilmiş olması oldukça olumludur. Arsa sahipleri eskiden kat karşılığı sözleşme yaptıklarında defter tutmak zorunda değilken şimdi ticari kazanca göre vergilendirilecekleri hükmü getirilmiştir.

24 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-19 Madde 15 in Yorumlanması: Özel bina inşaatlarında kar veya zarar her yıl tespit edilmekte iken binanın veya müstakil bölümün tesliminde kar veya zarar tespit edilir hükmü getirilmiştir. Tasarıda vergi tabanı genişletilmek ve kamu finansman ihtiyacını karşılayacak düzeyde gelir elde etme hedefi belirlenirken bu uygulama çok yersizdir. Özel bina inşaatlarında karın her yıl tespiti herhangi bir sorun teşkil etmezken, böyle bir düzenleme anlamsız olmuştur. Madde 16 nın Yorumlanması: Basit usul ülkemiz için kanayan bir yara olmuştur. Amaç vergi almak mı bağcıyı dövmek mi çok belli olmamaktadır. Basit usulün kaldırılarak tamamının işletme hesabına göre vergilendirilmesi belge düzeninin de yerleşmesi açısından olumlu olacaktır. Basit usule geri dönüş yolunun tasarıda açılması da ayrı bir olumsuzluktur. Basit usulden gerçek usule geçen bir mükellef artık eski sisteme kesinlikle dönememelidir. Burada getirilen 2 yıl şartının bir reel karşılığı bulunmamaktadır. Maddenin 17 nin Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanunu nun 47 nci maddesinin dönüştürülmesi ile oluşturulmuştur. Eski kanunda yer alan ölçütler korunmuştur. Ancak basit usulün tamamen kaldırılarak işletme hesabı esasına göre defter tutulmasının sağlanması belge düzeninin sağlanması açısından çok olumlu olacaktır.

25 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-20 Madde 18 in Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanunu nun51 nci maddesinin dönüştürülmesi ile oluşturulmuştur. Çoğu gereksiz yere sayılmış olan iş ve sektörlerin basit usulde vergilendirilemeyeceği hüküm altına alınmıştır. Örneğin bir sarrafın zaten basit usule tabi olma şartlarını taşıması düşünülemez. İktisadi hayatın gerekleri sarraf için buna izin vermez. Tavassut işi yapanlar (dayıbaşılar hariç) ibaresinin günümüz Türkçesine uyarlayacak olursak aracılık işi yapanlar, (işçi temini için aracılık yapan amele reisi veya ekip başı hariç) diyebiliriz. Bugüne kadar vergi dairesine dayıbaşı olarak mükellefiyet tesisi yaptıran hiç olmamıştır. Bu sebeple var olmayan veya tespiti mümkün olmayan alanlar için kanun maddesi düzenlemek Maliye idaresinin ciddiyetini zedelemektedir. Madde 19 un Yorumlanması: Madde metninde kurum kazançları için indirilebilecek olan giderlerin ayrıca gösterilmesi tamamen yersiz olmuştur. Kurum kazançlarından indirilecek giderlerin tamamı zaten gerçek kişiler için söz konusu olmamaktadır. Ayrıca olsa bile vergilendirme açısından ciddi bir fark oluşturmayacaktır. Bu sebeple gelir ve kurumlar vergisi birleşmesinin gerçek anlamda yapılmadığını gösteren önemli bir madde olarak göze çarpmaktadır. Burada indirilecek giderlerde yapılan suni ayrım kanunun basitliğine gölge düşürdüğü gibi pedagojik açıdan da kanunun öğrenilmesini güçleştirecektir.

26 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-21 Madde 20 in Yorumlanması: Bu maddede, ticari kazançtan indirilmesi kabul edilmeyen gider, ödeme ve indirimlere yer verilmiştir.kurum kazançları için indirilmesi mümkün olmayan giderlerin ayrıca gösterilmesi tamamen yersiz olmuştur. Bu sebeple gelir ve kurumlar vergisi birleşmesinin gerçek anlamda yapılmadığını gösteren önemli bir madde olarak göze çarpmaktadır. Buna karşılık kanun sistematiği açısından kurum kazancından.giderler indirilmez deniliyor ve bunlar gerçek kişilerin gelirinden indirilemeyecek unsurlar arasında sayılmıyorsa örneğin örtülü sermayenin gerçek kişiler için indirilebileceği anlamı çıkacaktır. Yani kanun sistematiği açısından da yapılan suni ayrım sorunlar doğurmaktadır. Madde gerçek kişilerin gelirleri ile kurumların kazançları üzerinden ticari kazancın tespitinde aşağıdaki unsurlar indirim konusu yapılamaz şeklinde değiştirilmelidir. Madde 21 in Yorumlanması: Tasarıda, kurumların ve ticari kazancını bilanço esasına göre tespit eden gerçek kişilerin iki tam yıl süreyle ellerinde bulundurdukları taşınmazlar, iştirak senetleri, kurucu senetleri, intifa senetleri ve rüçhan haklarının istisna oranları; İki tam yıldan sonra satışından doğan kazançların %40 ı, Üç tam yıldan sonra satışından doğan kazançların %50 si, Dört tam yıldan sonra satışından doğan kazançların %60 ı, Beş tam yıldan sonra satışından doğan kazançların %75 i şeklinde değiştirilecektir. Mevcut uygulamada ise, 2 yıldan sonra yukarıda belirtilen kazançların satışından doğan kazançların %75 i istisnaya tabidir. Bu şekilde yıllara göre suni bir ayrım meydana getirmenin anlaşılabilir bir yanı bulunmamaktadır. Bir gayrimenkul işletmede 2 yıl kalması ile 3 yıl kalmasının ciddi bir iktisadi, mali karşılığı yoktur. Bu kazançlardan vergi alınmak isteniyorsa gayrımenkulun 5 yıla kadar satılması halinde %40 5 yıldan 10 yıla kadar satılması halinde %60, 10 yıldan daha sonra satılması halinde %80 ni vergi dışıdır demek daha yerinde olacaktır.

27 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-22 Madde 22 in Yorumlanması: İştirak kazançları teknik bir istisna olup vergilendirme de adaletin sağlanabilmesi için vergi sistemlerinde yer almaktadır. Tasarıda daha geniş ve detaylı düzenlenmesi çok olumlu olmuştur. Madde 23 ün Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanununda var olmayan bir düzenlemedir. Tasarıya yeni eklenen ve ülkemiz para ve sermaye piyasalarına derinlik kazandırma hedefini güden olumlu bir madde olmuştur. Bugüne kadar fon yönetim şirketlerinin Türkiye'de ofis açmalarına engel olarak görünen vergi düzenlemeleri değiştirilerek, durumun Türkiye için bir avantaj haline dönüştürülmesi sağlanmaya çalışılmıştır. Madde 24 ün Yorumlanması: Zirai kazançlara ilişkin olarak tasarı ile; işletme büyüklüğü ölçülerini en az %50 oranında aşan, ana sözleşmelerinde münhasıran zirai faaliyetle iştigal edeceğine dair açık hüküm bulunan ve münhasıran zirai faaliyette bulunan ticaret şirketleri ise çiftçi sayılmış ve çiftçi sayılan kolektif şirketlerin ortakları ile komandit şirketlerin komandite ortaklarının şirket karlarından aldıkları paylar da şahsi zirai kazanç olduğu hükme bağlanmıştır.diğer taraftan bir biçerdövere veya bu mahiyetteki bir motorlu araca veya on yaşına kadar ikiden fazla traktöre sahip olan çiftçilerin gerçek usulde vergilendirilmesi uygulamasından vazgeçilmiştir.

28 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-23 Madde 25 in Yorumlanması: Yürürlükteki tasarının yine bilanço esasından dönüşü düzenleyen olumsuz maddelerinden birisidir. Vergilendirme açısından mükellefin gerçek durumunun en sağlıklı tespit edildiği sistem bilanço esası olup, en az tespit edildiği sistem ise basit usuldür. Basit usulden bir üst esas olan işletme hesabına, işletme hesabından bilanço esasına geçen mükellefin ise işletme hesabına geri dönmesine izin verilmemelidir. Yani mükellefe artık gelir giderlerini sağlıklı bir şekilde tespit ediyorken geçmişteki dağınık sisteme geri dönemezsin denilmelidir. Madde 26 nın Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanunu da benzeri zirai ölçütleri taşımaktadır. Bunun yerine sadece parasal ölçütler getirilerek iş daha kolay tespit edilebilir. Bahçedeki ağaç, teknenin boyu, arı kovanı sayısı gibi suni unsurlar sayılmak, ölçülmek yerine parasal hadler getirilmelidir. Benim ağaç verimsiz, seninki verimli, benim tekne uzun ama eski, senin tekne kısa ama modern gibi bir sürü sıkıntıya neden olan ölçütler yerine parasal hadler esas alınmalıdır. Madde 27 nin Yorumlanması: İşletme hesabında hasılatın tespitine ilişkin gereksiz bir maddedir. İşletme defteri usul esasları yine Maliye bakanlığı tarafından belirlenmiş ve yürürlükte olan muhasebe yerleşik uygulamalarına göre gerçekleştirilmektedir. Tasarıdan tamamen çıkarılmalıdır. Tebliğle bile düzenlenmesine gerek bulunmayan bir alan kanun maddesi ile düzenlenmiş, kanun tasarısı gereksiz yere şişirilmiştir.

29 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-24 Madde 28 in Yorumlanması: Zirai kazançta indirilebilecek olan giderleri bu madde göstermektedir. Amortismanlar için getirilen düzenleme de çok yersiz olmuştur ve Vergi Usul Kanununun amortisman hükümlerine gereksiz bir müdahale söz konusudur. Yeni bir kanun çıkarılırken diğer kanunlarla olan ilişkilerinin iyi kurgulanması gerekmektedir. Madde 29 un Yorumlanması: Tasarıda modernleştirilmesi için çaba harcanan maddelerden birisidir. Ancak tahkim işleri sayılırken yeni yasası çıkarılmış olan arabuluculuk faaliyetlerinin bu madde metninde sayılması unutulmuştur. Tasarının TBMM de görüşülmesi sürecinde bu eksikliğin giderileceği tahmin edilmektedir. Arabuluculuk tasarıda ücret olarak değerlendirilmektedir ki bu da temel bir vergisel hatayı içermektedir. Madde 30 un Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanun hükümlerine göre serbest meslek kazancına ilişkin hükümler daha derli toplu hale getirilmiştir. Madde 31 in Yorumlanması: Telif kazançları ile ilgili istisna, telif kazancının beyan sınırını yani TL yi aşması halinde tamamen kaldırılarak beyan yükümlülüğü getirilmektedir. Ayrıca bu kazançlara uygulanan %17 lik stopaj yerine vergi yükü ortalama %25 e çıkarılmaktadır. Telif kazançlarının vergilendirilmek yerine teşvik edilmesinin yerinde olduğu savunulabilir. Ancak vergi tabanını reel genişleten bir tasarı maddesi olarak bu madde göze çarpmaktadır.

30 Tasarı Maddelerinin İncelenmesi-25 Madde 32 in Yorumlanması: Yürürlükteki gelir vergisi kanununa göre ücretlerle ilgili pek çok istisna kaldırılmıştır. Zaten ödenen gelir vergisinin çoğunluğu bodro mahkumu olarak nitelenen ücretlilerden alınmaktadır. Ücret gelirleri ile ilgili istisnaları azaltmak vergi adaletini ve gelir dağılımını bozucu yönde etki yapacaktır. Maddenin dördüncü fıkrasında ise işverenin tanımı yapılmakta, işveren sıfatını taşımasa dahi maddede sayılan ödemeleri yapan gerçek ve tüzel kişilerin de işveren sayılacağı belirtilmektedir. Ancak bu kimselerin vergisel yükümlülükleri yerine getirmesine ilişkin hukuki alt yapı mevcut değildir. Örneğin bu durumdaki bir kişi işçilerden kestiği parayı vergi dairesine ödemek için muhtasar beyanname vermek istese hiçbir vergi dairesi bu parayı tahsil etmeyecek ve mükellefiyet tesis etmeyecektir. Sporculara ve bunların teknik direktör ve antrenörlerine transfer ücreti, prim, tazminat veya sair adlarla yapılan ödemeler ve sağlanan para, ayın ve menfaatler ücret geliri sayılarak vergilendirmeye tabi tutulmaktadır. Çok yüksek transfer ücretlerinin döndüğü bu alanda ciddi bir denetim eksikliği de söz konusudur. Televizyonlarda milyon dolarlık transfer ücretleri açıklanmakta ancak sözleşmelerde genelde bu tutarların yarısı dahi gösterilmemektedir. Madde 33 ün Yorumlanması: Tasarıda modernleştirilmesi için çaba harcanan maddelerden birisidir. Ancak tahkim işleri sayılırken yeni yasası çıkarılmış olan arabuluculuk faaliyetlerinin bu madde metninde sayılması unutulmuştur. Tasarının TBMM de görüşülmesi sürecinde bu eksikliğin giderileceği tahmin edilmektedir. Arabuluculuk tasarıda ücret olarak değerlendirilmektedir ki bu da temel bir vergisel hatayı içermektedir. Madde 34 ün Yorumlanması: Özel bina inşaatı sahiplerinin ücretle çalıştırdığı işçilerin bu kapsamdan çıkarılması yerinde olacaktır. Çünkü bu özel bina inşaatı sahipleri SGK ya kaydolmakta ve işçilerine ödedikleri ücretler üzerinden bildirge vermektedirler. Aynı zamanda muhtasar beyanname vererek ücret üzerinden gelir vergisi stopajlarını beyan etmeleri için herhangi bir engel bulunmamaktadır.

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88

GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 GELİR VERGİSİ KANUN TASARISINDA GERÇEK KİŞİLERİN VERGİLENDİRİLMESİ İLE İLGİLİ YENİ HÜKÜMLER GVK TASARI MADDE 51-88 HÜSEYİN F. SALTIK İSTANBUL YMM ODASI İSTANBUL, 18.02.2016 Page 1 Emsal Kira Bedeli Esası

Detaylı

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR.

SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. Vezin Sirküler 2016 044 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU GELİR VERGİSİ KANUNU UYGULAMASINDAKİ YENİLİKLER OLUŞTURMAKTADIR. KAPSAM : 02.10.2016 tarih ve 29845 sayılı resmi gazetede yayınlanan 293 no lu Gelir Vergisi

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM

TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM TÜRK VERGİ SİSTEMİ-1.BÖLÜM I. TÜRK VERGİ SİSTEMİNİN TARİHÇESİ Cumhuriyet öncesinde uygulanan Osmanlı dönemi vergileri, genel olarak şer i vergilerden oluşuyordu. Bunların arasında Müslüman olmayan tebaadan

Detaylı

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları

SİRKÜLER 2011 / 01. Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları 4 O c a k 2 0 1 1 www.onerymm.com.tr Genel Olarak SİRKÜLER 2011 / 01 Gelir Vergisi Kanununun 2011 Yılı Uygulamasına Yönelik Tarifeler, İstisna/İndirim Hadleri, Tutarları ve Oranları Vergi Usul Kanununun

Detaylı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı

Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Tam Mükellef Gerçek Kişilerce 2010 Takvim Yılında Elde Edilen Gelirlerin Beyanı Bilindiği üzere; Mart ayı vergi mükellefi gerçek kişiler için, bir önceki yıl elde etmiş oldukları gelirlerin beyan edileceği

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER

GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER İsmail UYSAL ANKARA Aralık, 2012 GELİR VERGİSİNDE MÜKELLEFİYETLER Mükellef, vergi kanunlarına göre kendisine vergi borcu terettüp eden gerçek veya tüzel kişidir. Gelir

Detaylı

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004

Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 Kanun No : 5281 Resmi Gazete No : 25687 (3. Mük.) Kabul Tarihi: 31/12/2004 Resmi Gazete Tarihi : 31/12/2004 VERGİ KANUNLARININ YENİ TÜRK LİRASINA UYUMU İLE BAZI KANUNLARDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA

Detaylı

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri

Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile şahıs sigorta primleri SİRKÜ : 2013/04 KAYSERİ Konu : Bireysel emeklilik sistemine ödenen katkı payları ile 25.01.2013 şahıs sigorta primleri 29.06.2012 tarih ve 28338 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 6327 sayılı Bireysel Emeklilik

Detaylı

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI

86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 86 SERİ NO'LU GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞ TASLAĞI 4/6/2008 tarihli ve 5766 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunda ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun[1] 25 inci maddesi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü Sayı : 11395140-105[229-2012/VUK-1-...]--25513/02/2015 Konu : Tasfiye zararının geçmiş yıl karlarına

Detaylı

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı.

SİRKÜLER 2016/ Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. SİRKÜLER 2016/34 10/10/2016 Sayın Yetkili; 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği yayımlandı. 6728 sayılı "Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair

Detaylı

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009

Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Sirküler no: 013 İstanbul, 3 Şubat 2009 Konu: Dar mükellef kurumlara yapılan ödemelerdeki tevkifat uygulamasında değişiklikler yapıldı. (KVK md. 30) Özet: 3 Şubat 2009 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan

Detaylı

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI:

6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: TARİH : 26/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/152 6728 VE 6745 SAYILI KANUNLARLA GELİR VERGİSİ KANUNUNDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERİ AÇIKLAYAN GENEL TEBLİĞ YAYIMLANDI: Geçtiğimiz aylarda yayımlanan 6728 ve 6745 sayılı

Detaylı

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu.

Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Özelge: Şirket hissedarlarına ait arsanın kiralanarak arsa üzerine yapılacak binanın inşaasına ilişkin harcamaların GV ve KDV karşısındaki durumu. Sayı: Tarih: 28/05/2014 39044742-KDV.29-1496 T.C. GELİR

Detaylı

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR

GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR GİDERLERLE İLGİLİ ÖZEL DOSYALAR DÖNEMSELLİK VE TAHHAKUK ESASLARININ VERGİSEL AÇIDAN DOĞURDUĞU SONUÇLAR NELERDİR? ÖZEL DOSYA NO:19 Türk vergi sisteminde dönemsellik ilkesi benimsenerek işletme faaliyet

Detaylı

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında

Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında Sayı: 2016/19 Konu: Gelir Vergisi Kanunu nda 6728 Sayılı Yasa İle Yapılan Değişiklikler Hakkında (293 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği, 02/10/2016 Tarihinde Resmi Gazetede Yayımlanmıştır) Yayımlanan

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU

YURTDIŞI İŞTİRAKTEN ELDE EDİLEN KAR PAYLARININ VERGİSEL DURUMU Yurtdışında yerleşik kurumlardan elde edilen kazançların Türkiye de vergilendirilmesi şirketler açısından sıklıkla sorgulanan konular arasındadır. Bu çalışmamızda, yurtdışında yerleşik dar mükellef kurumlara,

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2006 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/17 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI

I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI I. STOPAJ YÖNTEMĠNE TABĠ MENKUL SERMAYE GELĠRLERĠ VE DEĞER ARTIġ KAZANÇLARI Gelir Vergisi Kanununa eklenen Geçici 67. madde ile 01.01.2006 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 31.12.2015 tarihine kadar;

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/224 Ref: 4/224. Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR SİRKÜLER İstanbul, 27.12.2016 Sayı: 2016/224 Ref: 4/224 Konu: 295 SERİ NUMARALI GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ YAYINLANMIŞTIR 23.12.2016 tarihli ve 29927 sayılı Resmi Gazete de yayınlanan 295 Seri Numaralı

Detaylı

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler

2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler 2012 Yılı Kira Gelirlerinin Beyanında Bilinmesi Gerekenler Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde yazılı mal ve hakların (Arazi, bina, haklar, motorlu taşıtlar vs.) kiraya verilmesinden elde edilen

Detaylı

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ SERBEST MESLEK FAALİYETİNİN ŞAHIS VE SERMAYE ŞİRKETİ ORGANİZASYONU DAHİLİNDE İCRASININ VERGİSEL AÇIDAN DEĞERLENDİRİLMESİ İbrahim ERCAN * 1- GİRİŞ Serbest meslek faaliyetinin, sermayeden ziyade şahsi mesaiye,

Detaylı

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ.

RASYO YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD.ŞTİ. T.C. MALİYE BAKANLIĞI Gelir İdaresi Başkanlığı 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri/15 Konusu : Bakanlar Kurulu Kararlarıyla Belirlenen Vergi Kesintisi Uygulamaları Tarihi : /02/2009 Sayısı İlgili

Detaylı

Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları,

Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları, Değerli Basın Mensupları, Basın toplantımıza hoş geldiniz. Sizleri saygıyla selamlıyorum. Bu toplantıda sizleri ana hatları itibarıyla Yeni Gelir Vergisi Kanunu Tasarısı hakkında bilgilendirmek istiyorum.

Detaylı

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ

HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ HİSSE SENEDİ SATIŞLARINDAN DOĞAN KAZANÇLARIN VERGİLENDİRİLMESİ İmral DURAN* 1. Giriş Bilindiği gibi, Gelir Vergisi Kanununda gerçek kişilerce elde edilen hisse senedi satışlarından doğan değer artış kazançlarının

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2008/62 TARİH: 21.01.2008 KONU 2009 Yılı Vergiden Muaf Yemek Yardımı 2008 yılı için belirlenen yeniden değerleme oranı 387 Sıra Numaralı Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde %12 olarak

Detaylı

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş.

Arkan & Ergin Uluslararası Denetim ve Y.M.M. A.Ş. İstanbul, 09.02.2009 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun 15. ve 30. Maddeleri Uyarınca Yapılacak Vergi Kesintilerine İlişkin 15 Seri No.lu Kurumlar Vergisi Kanunu Sirküleri Yayımlandı DUYURU NO:2009/21

Detaylı

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket

İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket İştirak Kazançları İstisnası Kontrol Edilen Yabancı Şirket *connectedthinking PwC Kontrol edilen yabancı kurum Kontrol edilen yabancı kurum Tam mükellef gerçek kişi ve kurumların doğrudan veya dolaylı

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 29/12/2015 SİRKÜLER NO : 2015/100 GELİR VERGİSİNDE GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 25 Aralık 2015 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 290 Seri No lu Gelir Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı

NO: 2012/96. Limited şirketlerde kar payı avansına ilişkin 509 uncu maddenin üçüncü fıkrasının uygulanacağı NO: 2012/96 KONU: Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ Yayımlandı. Bilindiği üzere, 6172 sayılı Türk Ticaret Kanunu (Eski TTK) nda yer almayan avans kar payı dağıtımına, 01.07.2012' de yürürlüğe giren

Detaylı

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR

12/1/2009 TARİHLİ VE 2009/14580 SAYILI KARARNAMENİN EKİ KARAR Sayı: YMM.03.2009-014 Konu: Gelir Ve Kurumlar Vergisi Kanunda Yer Alan Vergi Tevkifat Oranları İZMİR. 3.2.2009 Muhasebe Müdürlüğüne, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14580 Sayılı, 12/1/2009 Tarihli Ve 2009/14592

Detaylı

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler

İlgili olduğu maddeler : Gelir Vergisi Kanunu Madde 22, 40, 63, 75, 86, 89, 94 4697 Sayılı Kanun Geçici Madde 1. Verilmesini Gerektiren Gelirler Bireysel emeklilik sistemi ve diğer şahıs sigortalarına ödenen katkı payı ve primlerin matrahın tespitinde indirimi ve elde edilen gelirlerin vergilendirilmesi anlatılmıştır. Tarih 13/08/2003 Sayı GVK-3/2003-3/Bireysel

Detaylı

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili;

04/01/2016 SİRKÜLER 2016/01. Sayın Yetkili; SİRKÜLER 2016/01 04/01/2016 Sayın Yetkili; 2016 Yılında Uygulanmak Üzere, Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Yeniden Belirlendi. Maliye Bakanlığınca, 25.12.2015

Detaylı

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir.

içinde işletmenin tasfiyesi halinde de bu hükmün uygulanacağı ifade edilmektedir. SERMAYEYE EKLENEN K.V.K. NUN 5/1-e MADDESİNDE SAYILI KIYMETLERİN SATIŞINDAN ELDE EDİLEN İSTİSNA KAZANÇLARIN İŞLETMENİN 5 YIL İÇİNDE TASFİYESİ KARŞISINDA VERGİSEL DURUM 1. KONU Bilindiği üzere 5520 sayılı

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim

VERGİ SİRKÜLERİ Tarih : Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim VERGİ SİRKÜLERİ Tarih :03.10.2016 Sayı : 2016/144 Konu : Yurt dışına hizmet veren şirketlerde indirim 2/10/2016 tarih ve 29845 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 293 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde;

Detaylı

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir

Murat KÖSEOĞLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir DUYURU 5520 SAYILI KURUMLAR VERGİSİ KANUNU Sayı: 2006/019 Tarih: 22 / 06 / 2006 Değerli müşterimiz, 21.06.2006 tarih ve 26205 sayılı resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren 5520 sayılı kurumlar vergisi

Detaylı

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03.

GVK nun Geçici 67. Maddesi Kapsamında Elde Edilen Gelirlere İlişkin GVK Genel Tebliği Yayımlandı DUYURU NO:2007/12 İstanbul, 12.03. İstanbul, 12.03.2007 08.03.2007 tarih ve 26456 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 263 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile kanunun geç. 67. maddesi kapsamında elde edilen gelirlerin ihtiyari beyanı

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

YANIT SORU - YANIT??? SORU

YANIT SORU - YANIT??? SORU SORU - YANIT YANIT??? SORU 326 MALi Ç Ö Z Ü M Sayı : 98-2010 Soru - Yanıt SORU 1 Mali müşavir olarak Serbest Meslek faaliyetinde bulunmaktayım.sosyal güvenlik 4/b kapsamında pirim ödemekteyim. Ödediğim

Detaylı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı

2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı 2016 Yılında Gelir Vergisi Kanunu Kapsamında Uygulanacak Had ve Tutarlara İlişkin 290 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği Resmi Gazetede Yayımlandı Duyuru No: 2015/88 İstanbul, 28/12/2015 25/12/2015

Detaylı

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.

Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com. Muharrem İLDİR 08.10.2014 Boğaziçi Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş Vergi Bölüm Başkanı E.Vergi Dairesi Müdürü muharremildir@bbdas.com.tr GELİR VE KURUMLAR VERGİSİNDE TAHAKKUK VE TAHSİLAT ESASININ GEÇERLİ OLDUĞU

Detaylı

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır.

BÜLTEN. KONU: Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2015 Yılında Uygulanacak Maktu Had ve Tutarlara İlişkin 287 nolu GV Tebliği yayınlanmıştır. Kültür Mah. 1375 Sk. No: Cumhuruiyet İşhanı K:5 35210 Alsancak - İzmir-Turkey Tel : + 90 232 464 16 16.. Fax: + 90 232 421 71 92. e-mail : info@psdisticaret.com..tr BÜLTEN SAYI : 2015-010 Tarih: 02.01.2015

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53

SİRKÜLER RAPOR 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 22.04.2008 Sirküler No: 2008/53 2 SERİ NO LU KURUMLAR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu nun uygulanmasına ilişkin açıklamaların yer aldığı 1 seri

Detaylı

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname

GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Resmi Gazete Tarihi 06/01/1961 Resmi Gazete No 10700 Kanun No 193 Vergi Tevkifatı GELİR VERGİSİ KANUNU ÜÇÜNCÜ BÖLÜM Vergi tevkifatı ve muhtasar beyanname Madde No 94 (3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle

Detaylı

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI:

GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: TARİH : 28/12/2016 SİRKÜLER NO : 2016/156 GELİR VERGİSİNDE 2017 İÇİN GEÇERLİ OLACAK YENİ HADLER VE TUTARLAR YAYIMLANDI: 27 Aralık 2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 296 Seri No lu Gelir Vergisi Genel

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER

SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ VE İŞTİRAK (ORTAKLIK) PAYLARI SATIŞ KAZANCI İLE İLGİLİ HÜKÜMLER SİRKÜLER NO: POZ-2013 / 80 İST, 24.07.2013 ÖZET: Gelir Vergisi Kanunu Tasarısındaki taşınmaz ve iştirak (ortaklık) payları satış kazancı ile ilgili hükümler. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISINDAKİ TAŞINMAZ

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015

SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 SİRKÜLER NO: POZ-2015 / 4 İST, 05.01.2015 ÖZET: 2015 yılında geçerli olacak Gelir Vergisi Kanunu nda yer alan bazı maktu had ve tutarlar ile bazı iratların beyanında uygulanacak indirim oranı belirlendi.

Detaylı

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI.

KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. KONU : 2013 YILINDA ELDE EDİLEN ÜCRET VE ÜCRET DIŞINDAKİ GELİRLERE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFELERİ AÇIKLANDI. Gelir Vergisi Kanunu nun mükerrer 123. maddesinin 3. fıkrası uyarınca, 103. maddede yer

Detaylı

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan

Gelir Vergisi Kanununun Geçici 67. maddesi kapsamında vergi kesintisine tabi tutulmuş olan Not: Makaleler yazarın kişisel görüşünü ifade etmekte olup kaleme alındığı tarihteki mevzuat düzenlemeleri açısından geçerlidir. Daha sonra meydana gelecek değişimler uygulamada farklılık yaratabilir.

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 )

SİRKÜLER RAPOR GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 284 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi : 03.01.2013 Sirküler No : 2013 / 3-5 GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 284 ) 31.12.2012 tarih ve 28514 (4. Mükerrer) sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 284 Seri No.lu

Detaylı

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN

BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN 10417 BAZI VARLIKLARIN MİLLİ EKONOMİYE KAZANDIRILMASI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5811 Kabul Tarihi : 13/11/2008 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih: 22/11//2008 Sayı : 27062 Yayımlandığı Düstur : Tertip

Detaylı

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması,

-Satış konusunun taşınmaz, iştirak hissesi, kurucu senetleri,intifa senetleri, rüçhan hakkı olması, KURUMLARIN AKTİFİNDE EN AZ İKİ TAM YIL SÜREYLE BULUNAN TAŞINMAZLAR İLE İŞTİRAK HİSSELERİNİN SATIŞLARININ KURUMLAR VERGİSİ VE KATMA DEĞER VERGİSİ YÖNÜNDEN İSTİSNAYA KONU EDİLMESİNİN ŞARTLARI VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

Detaylı

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80

Levent Cad. Tekirler Sok. No:4 1. LEVENT/İSTANBUL Tel:0 212 281 29 29 Fax: 0 212 280 01 80 SİRKÜLER NO: POZ-2009 / 28 İST, 24.02.2009 ÖZET: 5225 Sayılı Kültür Yatırımları ve Girişimlerini Teşvik Kanunu Genel Tebliği yayımlandı 5225 SAYILI KÜLTÜR YATIRIMLARI VE GİRİŞİMLERİNİ TEŞVİK KANUNU GENEL

Detaylı

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2

S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 02.07.2013 S İ R K Ü L E R : 2 0 1 3 / 3 2 Yeni Gelir Vergisi Kanun Tasarısında Yer Alan Önemli Hususlar Mevcut uygulamada, gerçek kişilerin gelirleri Gelir Vergisi Kanununa göre, kurumların kazançları

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş.

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK A.Ş. Büyükdere Cd. Nevtron İşhanı No:119 K /6 Gayrettepe-İST TEL: 0212/ 211 99 01-02-04 FAX: 0212/ 211 99 52 MALİ MEVZUAT SİRKÜLERİ SİRKÜLER NO : 2007/22 İstanbul, 9 Mart 2007 KONU : Gelir Vergisi Kanununun

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 )

SİRKÜLER RAPOR 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 1 ) SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 24.02.2009 Sirküler No: 2009/28 5225 SAYILI KANUN GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 1 ) 20.02.2009 tarih ve 27147 sayılı Resmi Gazete de Yayımlanan 5225 sayılı Kültür Yatırımları

Detaylı

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA

KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA KÂR DAĞITIMI VE KÂR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KÂR PAYININ VERGİLENDİRİLMELERİNE YÖNELİK ÖRNEK BİR ÇALIŞMA 15 KAR DAĞITIMI VE KAR DAĞITIMINA BAĞLI STOPAJ MATRAHININ HESAPLANMASI KAR

Detaylı

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR

SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR 1 Sirküler Tarihi: 05.03.2014 Sirküler No : 2014/11 SİNERJİ SİRKÜLER RAPOR GERÇEK KİŞİLERCE 2013 YILINDA ELDE EDİLEN FAİZ, KAR PAYI, REPO VE BENZERİ GELİRLERİN BEYAN DURUMU Vergi uygulamasında aşağıda

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 SİRKÜLER İstanbul, 30.12.2014 Sayı: 2014/215 Ref: 4/215 Konu: GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA 2015 YILINDA UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ, VERGİDEN İSTİSNA TUTULACAK BAZI TUTARLAR İLE HADLER VE ORANLARA

Detaylı

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229

SİRKÜLER İstanbul, Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 SİRKÜLER İstanbul, 28.12.2016 Sayı: 2016/229 Ref: 4/229 Konu: 2017 YILI GELİR VERGİSİ TARİFESİ İLE GELİR VERGİSİ KANUNU KAPSAMINDA BAZI HAD VE TUTARLARIN YENİDEN BELİRLENDİĞİ GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ

FİRMA YÖNETİCİLERİ VE MUHASEBE BİRİMLERİNİN DİKKATLERİNE, 2005 YILI GELİRLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ K KANIT YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK LTD. ŞTİ. Adres : Meşrutiyet Cad.No:29/21 06420 Y.Şehir/ANKARA Y.M.M. : Sakıp ŞEKER Vergi Dairesi : Çankaya V.D. Bağlı Olduğu Oda: Ankara YMM Odası (861) Vergi Kimlik Numarası

Detaylı

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından:

Gelir Vergisi Genel Tebliği. Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK. 28 Aralık 2007 CUMA. Resmi Gazete. Sayı : TEBLİĞ. Maliye Bakanlığından: Gelir Vergisi Genel Tebliği Seri, Sıra Numarası, No : 266 Sayılı GVK 28 Aralık 2007 CUMA Resmi Gazete Sayı : 26740 TEBLİĞ Maliye Bakanlığından: GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 266) 1 / 14 193 sayılı

Detaylı

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013)

Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası (VİOP) VERGİ REHBERİ (2013) İşbu doküman Borsa İstanbul Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasasında işlem gören sözleşmelerin alım-satımı sonucunda yürürlükteki mevzuat çerçevesinde

Detaylı

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı)

Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin (Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı) Kurumlar Vergisi Genel Tebliği, Tevkifat Uygulamalarına İlişkin Seri, Sıra Numarası, No : 81 Sayılı 24 Haziran 2003 Tarihli Resmi Gazete Sayı: 25148 Maliye Bakanlığından: 4842 sayılı Kanunla Gelir Vergisi

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü) Sayı : B.07.1.GİB.4.06.16.01-120[40-11/9]-249 20/02/2012 Konu : Bedelsiz kiralanan otomobile

Detaylı

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87

SİRKÜLER RAPOR GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ. ( Seri No : 86 ) Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 SİRKÜLER RAPOR Sirküler Tarihi: 01.08.2008 Sirküler No: 2008/87 GİDER VERGİLERİ GENEL TEBLİĞİ ( Seri No : 86 ) 26.07.2008 tarih ve 26948 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 86 seri No.lu Gider Vergileri

Detaylı

Sirküler Rapor Mevzuat /166-1 ÖZEL SİRKÜLER:

Sirküler Rapor Mevzuat /166-1 ÖZEL SİRKÜLER: Sirküler Rapor Mevzuat 09.12.2015/166-1 ÖZEL SİRKÜLER: 2016 YILINDA İŞLETME HESABI ESASI VE BİLANÇO ESASINA GÖRE DEFTER TUTMA VE SINIF DEĞİŞTİRME HADLERİ ÖZET : 2016 yılında mükelleflerin Vergi Usul Kanunu

Detaylı

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER

KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Tarih: 23.02.2016 Sayı : 2016/38 KİRA GELİRİ İLE İLGİLİ BİLİNMESİ GEREKENLER Kira Gelirinde Hasılatın Tespiti Nasıl Olacaktır? Mükelleflerce bir takvim yılı içinde o yıla veya geçmiş yıllara ait olarak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011

SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 SİRKÜLER NO: POZ-2011/ 07 İST. 10/01/2011 Gelir Vergisi Kanununda yer alan ve 2011 yılında uygulanacak yeni hadlere ilişkin 278 sıra no.lu Gelir Vergisi Kanunu Genel Tebliği 29 Aralık 2010 tarih ve 27800

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019.

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü. Sayı : 11395140-019. Özelge: SMS yolu ile banka hesabına yatan üyelik bedelleri karşılığında aylık fatura düzenleyip düzenleyemeyeceği ile yabancı ülke internet sitelerinin üyelere kullandırılması durumunda elde edilecek gelirin

Detaylı

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu*

5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* 5520 Sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu* Tasfiye, Devir, Bölünme Hükümleri Zarar Mahsubu Vergi Mahsubu Yüksel Toparlak PwC, Ortak, YMM *connectedthinking PwC Tasfiye, Devir, Bölünme, Hisse Değişimi Tasfiye

Detaylı

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ;

Elektronik ortamda kesin mizanı vermek mecburiyetinde olanlar bildirimlerini ; 2010 HESAP DÖNEMİ KESİN MİZAN BİLDİRİMİ ELEKTRONİK ORTAMDA VERİLECEKTİR. Bilanço esasına göre defter tutan gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine (bankalar,finans kurumları, finansal

Detaylı

DUYURU: /76

DUYURU: /76 1 DUYURU: 31.10.2016/76 02.10.2016 tarihli Resmi Gazete de yayımlanan 293 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği nde, şirketimizce hazırlanan 02.09.2016/9 sayılı Tamim de detaylı olarak açıklanan 6728

Detaylı

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K.

VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. VERGİ SİRKÜLERİ NO: 2009/82 TARİH: 29.12.2009 KONU Gelir Vergisi Kanunu nda Yer Alan Had ve Tutarlara İlişkin 273 no.lu G.V.K. Genel Tebliği Gelir Vergisi Kanunu nun 21, 23/8, 31, 47, 48, mükerrer 80,

Detaylı

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00

2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 2010/1.DÖNEM YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK MAZERET SINAVLARI SORU VE CEVAPLARI GELİR ÜZERİNDEN ALINAN VERGİLER 23 Temmuz 2010-Cuma 16:00 SORULAR SORU 1: (X) Anonim Şirketi 2000 yılında 10.000.000-TL sermaye

Detaylı

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS

TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS TÜRK VERGİ SİSTEMİ DERS NOTU 3.DERS III. ÜCRETLER Ücret, işverene tabi ve belli bir işyerine bağlı olarak çalışanlara hizmet karşılığı verilen para ve ayınlar ile sağlanan ve para ile temsil edilebilen

Detaylı

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır?

1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden. daimi olarak şartlı muaftır? Vergi Mevzuatı 1) Emlâk Vergisi Kanunu na göre, aşağıdakilerden hangisi arazi vergisinden daimi olarak şartlı muaftır? a) Belediyeye ait yolcu taşıma işlerine ait arazi b) Özel bütçeli idarelere il özel

Detaylı

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih :25.12.2015 Sayı : İST.YMM.2015/3574 Sirküler No :İST.YMM.2015/82 2016 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 292)

Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 292) Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: GELĠR VERGĠSĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 292) Giriş MADDE 1 - (1) 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, 10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı

Detaylı

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren)

bc. TL MEVDUAT FAİZLERİ : (01/01/2013 Tarihinden itibaren) GELİR VERGİSİ STOPAJ ORANLARI (GVK Md.94 ve GEÇİCİ Md. 67) MADDE GVK 94/.a..b. 3 4 5.a. 5.b. 5.c. 5.d. 6.a. 6.b. 7 AÇIKLAMA Yaptıkları serbest meslek isleri dolayısıyla bu isleri icra edenlere yapılan

Detaylı

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI

KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI Sirküler Rapor Mevzuat 27.07.2016/90-1 KESİN MİZAN GÖNDERME ZORUNLULUĞU KALDIRILDI ÖZET : 472 sıra No lu VUK Genel Tebliği ile bilanço esasına göre defter tutan mükelleflere elektronik ortamda yıllık kesin

Detaylı

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25

A K A D E M İ SİRKÜLER 2009-25 VARLIK BARIŞI 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanunun Bazı vergi kanunlarında da değişiklik yapan 25.06.2009 tarih ve 5917 sayılı Bütçe Kanunlarında yer Alan Bazı Hükümlerin

Detaylı

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir.

% 0 stopaja tabi olup, kurumlar vergisine tabidir. (5) Nakit teminatlardan elde edilen gelirler % 15 stopaja tabidir. GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (3) (4) DAR MÜKELLEF TÜZEL KİŞİ (Türkiye de işyeri/daimi temsilcisi bulunmayan) Hisse Senedi Alım Satım kazancı İMKB de işlem görmeyen hisse senetlerinin elden çıkarılmasından

Detaylı

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI

GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ TEVKİFAT ORANLARI GELİR VERGİSİ KANUNU NA GÖRE BAZI KAZANÇ VE ÖDEMELER ÜZERİNDEN YAPILACAK TEVKİFAT (VERGİ KESİNTİSİ) ORANLARI Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair

Detaylı

1.1. Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulaması

1.1. Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim Uygulaması YURT DIŞINA HİZMET VEREN İŞLETMELERDE İNDİRİM, TEK PRİMLİ YILLIK GELİR SİGORTALARINDAN ELDE EDİLEN GELİRLERİN VERGİLENDİRİLMESİ VE ÜCRET İSTİSNALARINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Detaylı

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32

SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 SĐRKÜLER Đstanbul, 12.02.2009 Sayı: 2009/32 Ref: 4/32 Konu: KURUMLAR VERGĐSĐ KANUNUNUN 15 VE 30 UNCU MADDELERĐ UYARINCA YAPILACAK VERGĐ KESĐNTĐLERĐNE ĐLĐŞKĐN OLARAK 15 NO.LI KURUMLAR VERGĐSĐ SĐRKÜLERĐ

Detaylı

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar

2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Tarih : 30.12.2016 Sayı : İST.YMM.2016/2678 Sirküler No : İST.YMM.2016/130 2017 Yılında Uygulanmak Üzere Ücretlerin Vergilendirilmesinde Uygulanacak Tarife ile Diğer Çeşitli Had ve Tutarlar Maliye Bakanlığınca,

Detaylı

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni

Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni Konut yapı kooperatiflerinde KDV uygulamasında tarih serüveni GİRİŞ: Bilindiği üzere kooperatifler, Kurumlar Vergisi 1.maddesinde Kurumlar Vergisi ne tabi olarak verginin konusuna alınmışlardır. Ancak

Detaylı

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008

SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 SİRKÜLER NO: POZ-2008 / 61 İST, 26.11.2008 ÖZET: 22 Kasım 2008 Tarih ve 27062 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan 5811 sayılı Bazı Varlıkların Milli Ekonomiye Kazandırılması Hakkında Kanun yayımlanmıştır.

Detaylı

Haziran 2013. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI Özet değerlendirme

Haziran 2013. GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI Özet değerlendirme Haziran 2013 GELİR VERGİSİ KANUNU TASARISI Özet değerlendirme Genel Bakış Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu Gelir Vergisi Kanunu olarak tek çatı altında toplanıyor. Bazı istisnalar kaldırılıyor,

Detaylı

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta

Ücretlinin şahsına, eşine ve küçük çocuklarına ait hayat, ölüm, kaza, hastalık, sakatlık, işsizlik, analık, doğum ve tahsil gibi şahıs sigorta Sirküler 2013/08 12 Mart2013 Konu: Bireysel Emeklilik Fonlarına Ödenen Katkı Paylarının ve Özel Şahıs Sigortalarının Vergi ve SGK Karşısındaki Durumu (6327 Sayılı Kanununla Yapılan Değişiklik Sonrası)

Detaylı

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI

İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Aysel Gündoğdu, PhD C. Turgay Münyas, PhD C. asset İLGİLİ VERGİ MEVZUATI Sermaye Piyasası Faaliyetleri İleri Düzey Lisansı Eğitimi İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V VERGİ HUKUKUNA İLİŞKİN TEMEL KAVRAM VE TANIMLAR...1

Detaylı

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

BAYRAK DENETİM & DANIŞMANLIK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Gelir Vergisi Genel Tebliği Taslağı (Seri No: 277) 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa(1) 5281 sayılı Kanunun 30 uncu maddesiyle eklenen geçici 67. maddede, menkul kıymetler ve diğer sermaye piyasası araçlarının

Detaylı

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu;

3) Beyan Edilen, Bildirilen Varlıklar Üzerinden Ödenecek Vergi Tutarı ve Ödenen Verginin Gider Kabul Edilebilme Durumu; İstanbul, 03.05.2013 VARLIK BARIŞINA İLİŞKİN DÜZENLEMELER İÇEREN KANUN TASARISI HAKKINDA BİLGİLENDİRME DUYURU NO:2013/55 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değisiklik

Detaylı

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden

No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar. Gelir vergisi kanunu 103 ve 104 madde. 1) Ücretlerden No: Gelir Vergisi Kanunu 94. Madde ve Geçici 67. Madde Oranlar 1) Ücretlerden Hizmet erbabına ödenen ücretlerden GVK 103. maddedeki dilimlere ve 104. maddedeki esaslara göre stopaj yapılacaktır. (Bkz.

Detaylı

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar.

SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. 21.01.2011 SİRKÜLER (2011 05) Konu: Elektronik Ortamda Bildirilecek Olan Kesin Mizan Bildirimi nin Gönderilmesinde Uygulanacak Usul ve Esaslar. Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Sıra No:403 yayımlanmış olup,

Detaylı

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında.

DUYURU 366. Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. İstanbul, 19.08.2016 DUYURU 366 Konu: 6736 Sayılı Kanundaki matrah ve vergi artırımı hükümleri hakkında. 19.08.2016 Tarih ve 29806 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 6736 Sayılı Bazı Alacakların Yeniden

Detaylı

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ***

ÜRÜNLER VE GELİR TÜRÜ TAM MÜKELLEF KURUM TAM MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ DAR MÜKELLEF** KURUM*** DAR MÜKELLEF GERÇEK KİŞİ*** Aşağıda yer alan tablo 6009 Sayılı Kanun ve söz konusu Kanun ile ilgili 2010/926 sayı ve 27.09.2010 tarihli Bakanlar Kurulu Kararı uyarınca Gelir Vergisi Kanunu Geçici Madde 67 kapsamındaki 1.10.2010 tarihinden

Detaylı