ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ"

Transkript

1 ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ CEYHAN VETERİNER FAKÜLTESİ STRATEJİK PLANI ( ) Haziran-2014

2 İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ 1. GENEL BİLGİLER Tarihçe Eğitim - Öğretim Programı Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Durum Analizi Eğitim Araştırma Hizmet İdari Yapılanma Mali Durum Paydaşlar GZFT Analizi Varsayımlar.. 3. STRATEJİK PLAN. 3.1 Misyon Vizyon İlkeler (Temel Değerler) Stratejik Amaçlar, Hedefler, Faaliyetler.. 4 MALİYETLENDİRME... 5 İZLEME VE DEĞERLENDİRME.. Sayfa Numarası I

3 ÖNSÖZ Sayın ilgililer, üniversitemizin ve fakültemizin değerli mensupları ve sevgili paydaşlarımız! Çukurova Üniversitesi Ceyhan Veteriner Fakültesi 12/11/2012 tarihli ve 2012/3961 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile kurulmuştur. Fakülte kuruluşunda tarıma dayalı bölge ekonomisine, hayvancılık alanında araştırma ve ıslah çalışmaları ile katkı sağlamanın yanı sıra, evcil hayvanların sağlıklı yetiştirilmesi, üretimi ve verimliliklerinin artırılması ile hastalıkların tanısı, tedavisi ve salgınların önlenmesi gibi pek çok alanda bölgenin ihtiyaçlarına cevap verecek ülke ve uluslararası nitelikli alan tecrübesi olan Veteriner Hekimler yetiştirilmesi amaçlanmıştır. Fakültemiz belirtilen hizmetlerin sağlanması konusunda gereken atılımları yapma azim ve kararlılığındadır. Genelde bölgenin özelde ise Ceyhan ın fakültemizin hizmetlerine artacak olan talepleri ve mevcut kaynaklarımızın sınırlılığı önceliklerimizin daha dikkatli bir şekilde belirlenmesi gerekliliğini ortaya çıkarmış ve bu nedenle stratejik planlama çalışmalarımız başlatılmıştır. Hazırlamış olduğumuz bu planın fakültemizin kısa, orta ve uzun vadeli hedeflerini belirlemeye yardımcı olacağı, bütçe planlarımızın yapılmasında katkı sağlayacağı ve çok kısa bir gelecekte güçlü-dinamik ve mensubu olmaktan gurur duyulan Ceyhan Veteriner Fakültesinin temellerini oluşturacağı gerçeği bizlere mutluluk vermektedir. Ceyhan Veteriner Fakültesinin bizlerden sonraki akademik ve idari personelinin de aynı heyecan ve irade ile stratejik planı geliştirerek sürdürebilecekleri konusunda inancımız tamdır. Bu planın hazırlanması sırasında emeği geçen mesai arkadaşlarıma teşekkür ederim. Saygılarımla. Dekan

4 1. GENEL BİLGİLER 1.1. Tarihçe Fakültemiz, Çukurova Üniversitesi bünyesinde Millî Eğitim Bakanlığı nın teklifi üzerine, tarihli ve 2809 sayılı Kanunun ek 30 uncu maddesine göre, Bakanlar Kurulu nun tarihli kararı ile kurulmuştur. Kurucu Dekan olarak Prof.Dr. Fatih KÖKSAL görevlendirilmiştir. Fakültemizde 2014 yılı Mayıs ayı itibari ile kadrolu 9 öğretim üyesi bulunmaktadır. Fakültemizin eğitim-öğretim yılında öğrenci alarak eğitim-öğretime fiilen başlaması düşünülmektedir. Ceyhan Veteriner Fakültesi yeni hizmet binaları yapılana kadar, Üniversitemizin mevcut yerleşkesinde bulunan Mediko-Sosyal Merkezine ait ofislerden, Tıp Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesine ait dersliklerden, Tropikal Hastalıklar Uygulama Merkezi nin Laboratuarlarından ve dersliklerden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na bağlı olan Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü nün laboratuvarlarından yararlanılması düşünülmektedir. Belirtilen ofis, laboratuvarlar ve sınıfların fizikî mekân, iç donanım, derslik, laboratuvar ve araç-gereç bakımından Veteriner Fakültesinin ilk üç yıllık programının yürütülmesi için yeterli altyapıya sahiptir. Daha iyi bir eğitim-öğretim ve hizmet sunabilmek için fiziki kapasitelerin iyileştirilmesi ve fakültemizin kendi binalarına kavuşabilmesi için çalışmalarımız devam etmektedir Eğitim-Öğretim Programı Mesleki eğitim 5 yıllık bir program şeklinde uygulanacaktır. Programın amaçları; Veteriner hekimlik alanındaki sorunları öngören, çevreye ve hayvan haklarına saygılı, hayvan refahını gözeten, akademik ve mesleki anlamda yeterli, gelişime açık, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, hukukun üstünlüğüne inanan, topluma öncü olma vizyon ve misyonuna sahip çağdaş veteriner hekimler yetiştiren ve mensubu olmaktan onur duyulan bir fakülte olmak, Evcil hayvanların yetiştirilmesi, üretimi, ırkların iyileştirilmesi ve verimliliklerinin arttırılması, hayvan sağlığının korunması, hastalıklarının tanısı, tedavisi ve salgın hastalıkların önlenmesini sağlayarak hayvancılığın gelişimine katkıda bulunmak, Hayvanlardan-insanlara insanlardan-hayvanlara geçen hastalıklarda koruyucu hekimlik görevlerinin yerine getirilmesini, hayvansal ürünlerin üretimden-tüketim aşamasına

5 kadar niteliğinin ve insan sağlığına uygunluğunun kontrolünü sağlayarak halk sağlığını korumak, Hayvansal ürünlerin pazarlanması konularında eğitim-öğretim, araştırma ve uygulamalar yapmaktır. Bu program veteriner hekim adaylarına yalnız mesleki bilgi ve becerileri vermekle kalmaz aynı zamanda kendini görevine, milletine ve insanlığa adamış veteriner hekimler yetiştirmeyi amaçlar Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu, 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ve bu kanunlara dayalı Yayımlanan yönetmelik, Tüzük, Tebliğ, karar ve yürürlükteki mevzuatlar, ayrıca Çukurova Üniversitesi Lisans ve Lisansüstü Eğitim-Öğretim Yönetmeliğinden oluşmaktadır. Dayanak-1: Anayasa nın 130. Maddesi. Yükümlülük-1: Çağdaş eğitim-öğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde milletin ve ülkenin ihtiyaçlarına uygun insan gücü yetiştirmek amacı ile ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayın ve danışmanlık yapmak, ülkeye ve insanlığa hizmet etmek. Dayanak-2: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 3/e Maddesi. Yükümlülük-2: Fakülte: Yüksek düzeyde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma ve yayın yapan; kendisine birimler bağlanabilen bir yükseköğretim kurumudur. Dayanak-3: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 4. Maddesi. Yükümlülük-3: Yükseköğretimin amacı: a) Öğrencilerini: Atatürk İlke ve Devrimleri doğrultusunda; Türk Milletinin milli, ahlaki, insani, manevi ve kültürel değerlerini taşıyan, Türk olmanın şeref ve mutluluğunu duyan; Toplum yararını kişisel çıkarının üstünde tutan, aile, ülke ve millet sevgisi ile dolu; Türkiye Cumhuriyeti Devletine karşı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranış haline getiren; Hür ve bilimsel düşünce gücüne, geniş bir dünya görüşüne sahip, insan haklarına saygılı; Beden, zihin, ruh, ahlak ve duygu bakımından dengeli ve sağlıklı şekilde gelişmiş; İlgi ve yetenekleri yönünde yurt kalkınmasına ve ihtiyaçlarına cevap verecek, aynı zamanda kendi geçim ve mutluğunu sağlayacak bir mesleğin bilgi, beceri, davranış ve genel kültürüne sahip vatandaşlar olarak yetiştirmek, b) Türk Devletinin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak, refah ve mutluluğunu artırmak amacıyla; ekonomik, sosyal ve kültürel kalkınmasına katkıda bulanacak ve hızlandıracak

6 programlar uygulayarak, çağdaş uygarlığın yapıcı, yaratıcı ve seçkin bir ortağı haline gelmesini sağlamak, c) Yükseköğretim kurumları olarak yüksek düzeyde bilimsel çalışma ve araştırma yapmak, bilgi ve teknoloji üretmek, bilim verilerini yaymak, ulusal alanda gelişme ve kalkınmaya destek olmak, yurt içi ve yurt dışı kurumlarla işbirliği yapmak suretiyle bilim dünyasının seçkin bir üyesi haline gelmek, evrensel ve çağdaş gelişmeye katkıda bulunmaktır. Dayanak-4: 2547 Sayılı Yükseköğretim Kanunu nun 12. Maddesi. Yükümlülük-4: Yükseköğretim Kurumlarının Görevleri: a) Çağdaş uygarlık ve eğitimöğretim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaöğretime dayalı çeşitli düzeylerde eğitim-öğretim, bilimsel araştırma, yayım ve danışmanlık yapmak, b) Kendi ihtisas gücü maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik şekilde kullanarak, milli eğitim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yükseköğretim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar doğrultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yetiştirmek, c) Türk toplumunun yaşam düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve diğer araçlarla yaymak, d) Örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim yoluyla toplumun özellikle sanayileşme ve tarımda modernleşme alanlarında eğitilmesini sağlamak, e) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerde ilerlemesini ve gelişmesini ilgilendiren sorunlarını, diğer kuruluşlarla işbirliği yaparak, kamu kuruluşlarına önerilerde bulunmak suretiyle öğretim ve araştırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kuruluşlarınca istenecek inceleme ve araştırmaları sonuçlandırarak düşüncelerini ve önerilerini bildirmek, f) Eğitimöğretim seferberliği için de örgün, yaygın, sürekli ve açık eğitim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g) Yörelerindeki tarım ve sanayinin gelişmesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yetişmesine ve bilgilerinin gelişmesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sağlık hizmetleri ile diğer hizmetleri ile hizmetlerde modernleşmeyi, üretimde artışı sağlayacak çalışma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla işbirliği yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h) Eğitim teknolojisini üretmek, geliştirmek, kullanmak, yaygınlaştırmak, ı) Yükseköğretimin uygulamalı yapılmasına ait eğitim-öğretim esaslarını geliştirmek, döner sermaye işletmelerini kurmak, verimli çalıştırmak ve bu faaliyetlerin geliştirilmesine ilişkin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. Dayanak-5: 2914 Sayılı Yükseköğretim Personel Kanunu. Yükümlülük-5: Bu Kanunun amacı, tarih ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununda yer alan öğretim elemanları tanımına giren personeli sınıflandırmak, aylıklarını ve ek göstergelerini düzenlemek derece yükseltilmesi ve kademe ilerlemesinin şekil ve şartları

7 ile, sosyal haklardan yararlanma, ek ders ücreti, üniversite idari görev ve geliştirme ödeneklerinin miktarlarının tespit etmek, emekli ve yabancı öğretim elemanlarının sözleşmeli olarak çalıştırılma usul ve esaslarını belirlemektir. Dayanak-6: 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu. Yükümlülük-6: Devlet Memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenlemek. 2. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ Fakültemizin stratejik planını hazırlamak üzere çalışmalara 2014 yılı Haziran ayında başlanmıştır, mevcut anabilim dallarının konuyla ilgili görüş, öneri ve katkıları alınmış; oluşturulan plan... yılı..ayı içinde Rektörlük Makamına arz edilmiştir (Tablo 1). Stratejik plan hazırlığı süresince; paydaş analizi, GZFT analizi, stratejik plan konularının tespiti, misyon-vizyon değerlendirmesi, stratejik amaç-hedef-faaliyet proje tahlili ve maliyetlendirme çalışmaları yapılmıştır. Tablo 1. Stratejik Planlama Kurulu Üyeleri Ünvan Adı ve Soyadı Görevi Birimi Başkan Prof.Dr. Fatih KÖKSAL Dekan Dekanlık Üye Doç. Dr. M. Çağrı KARAKURUM Bölüm Başkanı Klinik Bilimler Üye Doç. Dr. A. Erdem ÜTÜK Bölüm Başkanı Klinik Öncesi Bilimler 2.1. Durum Analizi 2.2. Eğitim Fakültemizin ilk öğrencilerinin alımı için eğitim-öğretim yılı düşünülmüştür. Kayıt yaptıracak öğrencilerimizin eğitim-öğretim yılı sonunda mezun olması hedeflenmektedir (Tablo 2). Tablo 2. Yıllara göre alınması düşünülen öğrenci sayıları Dönem Öğrenci kontenjanları

8 2.3. Araştırma Üniversitelerimizin akademik performanslarının değerlendirilmesinde ele alınan temel kriterler eğitim, araştırma ve yayın faaliyetlerinin niteliği ve niceliğidir. Kurulum aşamasında olan fakültemizdeki mevcut akademik personelin çok sayıda ulusal ve uluslar arası düzeyde bilimsel yayın, makale, poster, bildiri ve kitap bölümü bulunmaktadır. Önümüzdeki 5 yıllık süreçte ise mevcut akademik personelimizin uluslararası indekse giren dergilerde yılda ortalama 3 adet yayın yapması, hazırladıkları projelerle laboratuvar, klinik ve uygulama çiftliklerinin alt yapılarını güçlendirmeleri, bölge hayvancılığına ve ülke ekonomisine katkıda bulunması hedeflenmektedir Hizmet Önümüzdeki 5 yıllık süreçte fakültemiz 5 bölüm, 20 anabilim dalı ve her anabilim dalında en az 3 öğretim üyesi ile eğitim-öğretim, araştırma ve klinik hizmetlerini sunmayı hedeflemektedir. Ceyhan Veteriner Fakültesi yeni binaları yapılıncaya kadar, Üniversitemizin mevcut yerleşkesinde bulunan Mediko-Sosyal Merkezine ait ofislerden, Tıp Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesine ait dersliklerden, Tropikal Hastalıklar Uygulama Merkezi nin Laboratuarlarından ve dersliklerden, Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı na bağlı olan Adana Veteriner Kontrol Enstitüsü nün laboratuvarlarından yararlanılması düşünülmektedir. Mevcut alt yapıdan azami derecede faydalanmak ve kaynak israfını engellemek amacı ile fakülte hizmet binalarının yapılmasında öncelik Rektörlüğümüze bağlı eğitim amaçlı Hayvan Hastanesi'nin yapılmasına verilecek daha sonra Klinik öncesi ve Temel Bilimler hizmet binaları ve Araştırma Uygulama Çiftliğinin yapımına başlanacaktır. Haziran ayı itibarı ile 7 anabilim dalında toplam 9 öğretim üyemiz bulunmaktadır. Tek hedefi bilime, üniversitemize, bölgeye ve ülkemize hizmet sunmak olan Ceyhan Veteriner Fakültesi bu hedefleri yerine getirebilmek, ülkemizin öz kaynaklarını tekrar ülkemize aktarmak, kalifiye öğrenci ve bilim adamı yetiştirebilmek için yeterli sayıda öğretim görevlisi, araştırma görevlisi, uzman, tekniker, idari personel ve işçiye ihtiyaç duymaktadır. Fakültemiz Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (EAEVE) ve Avrupa Veteriner Hekimler Federasyonu nun (FVE) direktif ve standartlarını karşılayacak olan hayvan hastanesi, temel bilimler binası ve araştırma çiftliği ile farklı alanlarda hizmet verecektir. Gerekli altyapı ve insan kaynaklarının tamamlanması ile birlikte TUBİTAK, DPT, AB ve diğer kamu ve özel sektör kuruluşlarınca desteklenen bölgenin kalkınmasına yönelik ulusal ve uluslararası destekli projeler hazırlanacaktır.

9 2.5. İdari yapılanma İnsan kaynakları yönetimi kurumların stratejik amaçlarına ulaşmasında önemli rol oynamaktadır. Dekan ve Dekan Yardımcıları fakültenin lisans ve lisans üstü eğitim ile ilgili akademik yapısı ile idari yapının ita amiri konumundadır. Yönetim kadrosu, yetkileri dâhilinde, fakülte birimlerini, akademik ve idari personeli ve işleyişi kontrol etmektedir (Şekil 1). Bölüm başkanları bölüme bağlı anabilim dalları ve personeli kontrol etmekte, gerektiğinde toplantı ve seminerler yaparak bölümün verimli çalışması için gerekli önlemleri almaktadır. Hiyerarşik yapılanma içerisinde alttan üste doğru; anabilim dalı akademik personeli anabilim dalı başkanına, anabilim dalı başkanları ve personeli ilgili bölüm başkanlarına, bölüm başkanları da ilgili dekan yardımcısı ile Dekana bağlıdır. Diğer taraftan tüm idari personel fakülte sekreterine, Fakülte sekreteri Personelden sorumlu Dekan yardımcısı ile Dekana bağlıdır. Fakültenin akademik ve idari işleyişinde akademik kurullar ve komisyonlar çok önemli olup, eğitim-öğretim ve fakültenin diğer işleriyle ilgili tüm sorunlar katılımcı bir anlayışla tartışılmakta ve çözüm yolları bulmaya çalışılmaktadır. Fakülte sekreteri tüm idari personelden sorumlu olup, yönetimin bilgisi dahilinde, belirli aralıklarla toplantılar yapmak sureti ile personelin eğitimi ve verimli çalışmasına katkıda bulunur. Bu bağlamda yeni kurulan fakültemizdeki akademik ve idari işlerin sağlıklı biçimde yürütülebilmesi ve fakültemizin belirlenen hedeflere ulaşabilmesi için önümüzdeki 5 yıllık süreçte satın alma, döner sermaye, evrak kayıt, personel işleri, öğrenci işleri, yazı işleri ve tahakkuk birimleri gibi idari birimlerde konusunda uzman, eğitimli ve yeni kurulan bir fakültede özveri ile çalışacak personel istihdamına ihtiyaç duyulmaktadır.

10 Şekil 1. Veteriner Fakültesi İdari Yapılanma Şeması 2.6. Mali yapılanma Henüz kurulum aşamasında olan ve yeterli idari personeli bulunmayan fakültemizin personel giderleri, personel sosyal güvenlik kurumu ödemeleri ve primleri, tüketime yönelik mal ve hizmet alımları, personel yolluk ödemeleri, hizmet alımları, tedavi ve cenaze giderleri, gayrimenkul sermaye üretim giderleri rektörlük tarafından karşılanmaktadır. Fakültemiz bünyesinde gerçekleştirilen harcamaların mali denetimi sırasıyla işlemi gerçekleştiren görevli personel, gerçekleştirme görevlisi, harcama yetkilisi ve strateji geliştirme daire başkalığı tarafından yapılmaktadır. Yapılan bu kontroller sonrasında ödemeler gerçekleşmektedir. İdari yapılanmanın hızla tamamlanması ve satın alma, döner sermaye ile tahakkuk birimlerinin kurularak faaliyete geçmesi için ilgili birimlerde eğitimli veya uzman personele ivedilikle ihtiyaç duyulmaktadır Paydaşlar Paydaşlarımız, fakültemizden doğrudan veya dolaylı, olumlu veya olumsuz yönde etkilenen ve aynı şekilde fakültemizi etkileyen kurumumuza girdi sağlayan (hizmet veren kuruluşlar); bizlerin hizmet sunduğu, iş birliği yaptığı kesimler veya taraflar olarak tanımlanmaktadır. Tanımı gereği paydaş iç paydaş ve dış paydaş olarak iki kısma ayrılmaktadır. İç paydaşlarımız kurumumuzdan etkilenen veya kurumumuzu etkileyen, kurum

11 içerisindeki kişi, grup veya ilgili bağlı kuruluşlardır. Fakültemiz çalışanları, yöneticileri iç paydaşlar olarak değerlendirilirken, dış paydaşlar fakültemizden etkilenen veya fakültemizi etkileyen, fakülte dışındaki kişi, grup veya ilgili bağlı kuruluşlardır. Dış paydaşlar ise kendi içerisinde iki gruba ayrılmaktadır. Fakültemizin faaliyetlerini yürütürken işbirliği yapmak zorunda olduğu paydaşlar temel ortak, fakültemizin vizyonuna ulaşabilmesi için gönüllü olarak işbirliği yaptığı paydaşlar ise stratejik ortak olarak değerlendirilmektedir. Fakültemizin paydaşları aşağıdaki şekilde belirtilmiştir (Şekil 2). Şekil 2. Veteriner Fakültesi Paydaşları 2.8. Güçlü, Zayıf, Fırsat, Tehdit (GZFT) analizi Güçlü yönlerimiz Üniversitemizin sürekli kurumsal gelişim isteğinin olması, yapıcı, güçlü ve dinamik bir yönetim anlayışına sahip olması, karar alma sürecinde, alınan kararların takibinde ve sonuçlandırılmasında zorluk yaşanmaması, yönetimsel faaliyetler ile ilgili sonuçların

12 beklenen düzeyde olması, yeni ve modern bir Veteriner Fakültesini inşa sürecini hızlandıracaktır. Veteriner Fakültesinin bağımsız bir kampüs içerisinde kurulacak olması, öğrenci yurtlarının ve personel lojmanlarının kampüs içerisinde yer alacak olması fakülteyi gerek öğrenciler gerekse akademik ve idari personel için cazip hale getirecektir. Adana nın ülkemizin beşinci büyük ili olması, ekonomik, coğrafik ve iklim özellikleri bakımından tercih edilen bir il olması, bölgede tarım ve hayvancılığın yaygın olarak yapılması; Bölgenin Veteriner Hekimliği alanında eğitim verecek bir Veteriner Fakültesi ne olan ilgi ve beklentisinin yüksek olması, ülkemizin nitelikli Veteriner Hekimlere ihtiyaç duyması Ceyhan Veteriner Fakültesinin hızla gelişmesine ve her geçen yıl akademik personel ile öğrenci sayısını artırmasına vesile olacaktır Zayıf yönlerimiz Lisans Programının yeni açılacak ve ilk defa öğrenci alacak olması, Fiziki ve teknolojik alt yapı yetersizliği, Teknik ve idari personel sayısının yetersizliği Fırsatlar Adana ili ve çevresinin tarım ve hayvancılık potansiyelinin yüksek olması, Türkiye Jokey Kulübüne bağlı aktif bir hipodrom bulunması nedeni ile damızlık ve yarış atı yetiştiriciliğinin sektörel olmamakla birlikte yaygın olarak yapılması, İl merkezinde oldukça fazla miktarda pet hayvanı bulunması ve sayılarının gün geçtikçe artması, Ülkemizin Avrupa Birliği ne uyum sürecinde veteriner hekimlik mesleğinin insan ve hayvan sağlığı açısından önemi ve gerekliliğinin daha iyi anlaşılması, Tüm dünyada hayvansal protein ve gıda ürünlerine karşı açlık Bölge halkının bir veteriner fakültesine olan ilgi ve beklentisinin yüksek olması Tehditler Mali kaynakların yetersizliği, Sürdürülebilir ulusal hayvancılık ve eğitim politikalarındaki uygulama eksiklikleri, Hayvancılığın maliyet ve giderlerinin artması, Araştırma görevlisi, teknik, idari ve yardımcı personel kadro taleplerinin karşılanamaması.

13 2.9. Varsayımlar Fakülte yönetiminin ve tüm personelinin kuruluş aşamasındaki yeni bir fakültenin sıkıntılarının bilincinde olarak, azimli, kararlı ve fakülte belirlenen hedeflere ulaşıncaya kadar stratejik planı uygulamaya istekli olması, Hayvan hastanesi, Temel Bilimler binaları ve araştırma çiftliklerinin inşaatlarının öngörülen zamanda tamamlanma ve gerekli donanımlarının temin edilme ihtimali, Fakülte eğitim materyalleri için ödenek ayrılması, Yeterli sayıda yardımcı personel temin edilmesi, Öğrenci kontenjanlarının kapasitemizle uygun olacağı, Yeni kurulan bir fakülteye geliştirme ödeneği sağlanarak akademik personelin maaşlarında iyileştirme yapılması, Avrupa Birliği uyum sürecinin kesintiye uğramadan devam etmesi, En geç 10 yıl içerisinde EAEVE tarafından akredite olmamız. 3. STRATEJİK PLAN 3.1. Misyon Veteriner hekimlik alanındaki sorunları öngören, çevreye ve hayvan haklarına saygılı, hayvan refahını gözeten, akademik ve mesleki anlamda yeterli, gelişime açık, yaşam boyu öğrenmeyi hedefleyen, Atatürk ilke ve devrimlerine bağlı, topluma öncü olabilme yeteneğine sahip çağdaş veteriner hekimler yetiştirmek Vizyon Öğretim üyesi, ve Öğrencine eğitim, araştırma ve sosyal yaşam alanlarında ulusal ve uluslar arası düzeyde tanınan, çağdaş, hizmetler sunabilen, katılımcı, mensubu ve öğrencisi olmaktan onur duyulan bir veteriner fakültesi olmak Temel Değerler Atatürk ilkelerine ve devrimlerine,türkiye Cumhuriyetinin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğüne bağlılık, Çalışkanlık, azim ve kararlılık, Dürüstlük ve saydamlık, Görev bilinci,

14 Yenilikçilik ve yaratıcılık, Eğitimde uluslararası standartlara ulaşmak, Akademik liyakat ve başarıya önem vermek, Akademik, bilimsel ve mesleki etik ilkelerine yüksek bağlılık. Toplumun beklentilerine cevap vermek ve sorunlarına çözüm bulmak, Evrensel değerlere ve insan haklarına saygılı olmak, Merhamet ve şefkatli olmak 3.4. Stratejik Amaçlar (SAM), Hedefler, Faaliyetler SAM 1: Ceyhan ilçesinde EAEVE standartlarına uygun olarak hazırlanmış bir fakülte planı çerçevesinde hayvan hastanesi, temel bilimler binası ve araştırma çiftliği inşaatlarına ivedilikle başlanması. Hedef 1.1.: Hastane binası uygulama 2014 yılı içerisinde, temellerin 2015 yılı Ocak ayında atılması. Hedef 1.2.: eğitim-öğretim yılından önce söz konusu kriterlere uygun olarak binaların tamamlanması. Faaliyet 1.1.1: Fakülte binalarının belirtilen kriterlere uygun bir şekilde inşa edilmesi. Faaliyet 1.2.1: Belirtilen zamanda binaların teslim alınması. Kaynak ve bütçe: Maliye bakanlığı, Rektörlük, DPT. SAM 2: Ceyhan Veteriner Fakültesi hayvan hastanesi ve merkezi tanı laboratuarı ile tam teşekküllü görüntüleme merkezlerinin bölge ve ülkemiz hayvancılığına bir referans merkezi olacak şekilde donatılması. Hedef 2.1: 2018 yılı sonuna kadar hayvan hastanesi, merkezi tanı laboratuarı ve tam teşekküllü görüntüleme merkezlerinin tüm donanım ihtiyaçlarının tamamlanması. Faaliyet 2.1.1: Gerekli cihaz ve donanımlar sağlanarak birimlerin işlevsellik kazanması. Kaynak ve bütçe: Rektörlük, Dekanlık, Yerel yönetimler, STK, DPT, TÜBİTAK, AB. SAM 3: Bölgenin iklim koşulları göz önüne alınarak ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerine sahip üniversite standartlarına uygun modern ofis, amfi, derslik, laboratuarlar ile ders araç ve gereçlerinin temini.

15 Hedef 3.1: eğitim-öğretim yılından önce amfi, derslikler ve laboratuarlar için gerekli ısıtma ve soğutma sistemlerinin ayrıca gerekli mobilyalar, araç ve gereçlerin (Projeksiyon cihazı, bilgisayar, akıllı tahta vb) tamamlanması. Faaliyet 3.1.1: Ofis, amfi, derslik ve laboratuarların ısıtma-soğutma ve havalandırma sistemlerine kavuşturulması ve ders araç-gereçlerinin temin edilmesi. Kaynak ve bütçe: Maliye bakanlığı, Rektörlük. SAM 4: Özellikle klinik derslerde mobil veteriner hizmeti verilerek mezuniyet öncesinde veteriner hekim adaylarının pratik becerilerinin artırılması ve halkla ilişkilerinin gelişmesi sağlanması. Hedef 4.1: eğitim-öğretim yılından önce mobil veteriner hizmeti için gerekli araç ve donanımın sağlanması. Faaliyet 4.1.1: Gerekli donanıma sahip mobil klinik aracının alınması. Kaynak ve bütçe: Maliye bakanlığı, Rektörlük, Yerel yönetimler. SAM 5: Önümüzdeki 5 yıllık süreçte amacımız 5 bölüm, 20 anabilim dalı ve her anabilim dalında en az 3 öğretim üyesi ile eğitim-öğretim, araştırma ve klinik hizmetlerini sunmak. Hedef 5.1: 2016 yılına kadar her anabilim dalında en az lisans eğitimi verebilmek için gerekli öğretim üyesi sayısına ulaşmak. Hedef 5.2: 2018 yılına kadar her anabilim dalında en az yüksek lisans eğitimi verebilmek için gerekli öğretim üyesi sayısına ulaşmak. Faaliyet 5.1.1: Gereken sayıda akademik personelin istihdamı. Faaliyet 5.2.1: Gereken sayıda akademik personelin istihdamı. Kaynak ve bütçe: Maliye bakanlığı, YÖK, Rektörlük. SAM 6: Önümüzdeki 5 yıllık süreçte satın alma, döner sermaye, evrak kayıt, personel işleri, öğrenci işleri, yazı işleri ve tahakkuk birimleri gibi idari birimlerde biri birinin yedeği olacak şekilde en az 2 şer adet konusunda uzman, eğitimli ve yeni kurulan bir fakültede özveri ile çalışacak personel istihdamını sağlamak. Hedef 6.1: eğitim-öğretim yılından önce ilgili birimler için gerekli personelin istihdamının sağlanması. Faaliyet 6.1.1: Gereken sayıda idari personelin istihdamı. Kaynak ve bütçe: Maliye bakanlığı, Rektörlük.

16 SAM 7: Programın yürütülebilmesi için yeterli sayıda araştırma görevlisi ve yardımcı personel (uzman, teknisyen, v.b.) istihdamı. Hedef 7.1: 2016 yılı sonuna kadar her anabilim dalında 1 araştırma görevlisi istihdamının sağlanması. Hedef 7.2: 2018 yılı sonuna kadar her anabilim dalında 2 araştırma görevlisi ve 1 teknisyen olmak üzere toplam 40 araştırma görevlisi ve 20 teknisyenin istihdamının sağlanması. Faaliyet 7.1.1: Gereken sayıda araştırma görevlisi alınması. Faaliyet 7.2.1: Gereken sayıda araştırma görevlisi ve yardımcı personelin alınması. Kaynak ve bütçe: Maliye bakanlığı, YÖK, Rektörlük. SAM 8: Fakültemizde okutulan lisans programının, Avrupa Kredi Transfer Sistemi AKTS (European Credit Transfer System-ECTS) ne ve Avrupa Veteriner Eğitim Kurumları Birliği (European Association of Establishments for Veterinary Education-EAEVE) nin standartlarına tam uyumunun sağlanması. Hedef 8.1: 2018 yılına kadar fakültemiz lisans programının, AKTS ve EAEVE nin standartlarına tam uyumunun sağlanmış olması. Faaliyet 8.1.1: Ders müfredatlarında akreditasyonun sağlanması. Kaynak ve bütçe: Rektörlük. SAM 9: Diğer veteriner fakülteleri, mesleki kuruluşlar ve yetiştirici birlikleri ile işbirliği yapılarak güncel konularda seminer, konferans, sempozyumların ve meslek içi eğitim kurslarının düzenlenmesi ve akademik personelin bu tür etkinliklere katılımının sağlanması. Hedef 9.1.: Yılda en az 1 kez belirtilen amaçların gerçekleşmesi. Faaliyet 9.1.1: Güncel seminer, konferans, sempozyum ve meslek içi eğitim kursları düzenlemek. Kaynak ve bütçe: Dekanlık, mesleki kuruluşlar, yetiştirici birlikleri. SAM 10: Fakültemiz öğrencileri ile akademik ve idari personelimizin barınma başta olmak üzere bütün karşılanabilir sosyal ve kültürel ihtiyaçlarına cevap verebilecek imkânların sağlanması. Hedef 10.1: 2015 yılı sonuna kadar Ceyhan ilçesinde bu amaca uygun arazinin sağlanması.

17 Hedef 10.2: 2017 yılı sonuna kadar lojman ve sosyal tesislerin inşası. Faaliyet : Arazinin alınması. Faaliyet : Lojman ve sosyal tesislerin inşasının tamamlanması. Kaynak ve bütçe: Rektörlük, Yerel yönetimler, STK lar. SAM 11: Ceyhan Veteriner Fakültesi mezunlarının kamu kurumlarında, özel sektörde ve serbest çalışma hayatındaki istihdam düzeyi, başarı seviyeleri, toplumdaki ve çalıştıkları kurumlardaki imajları temel başarı ölçütü olarak benimsenmesi. Hedef 11.1: 2018 yılı sonuna kadar Ceyhan Veteriner Fakültesi mezunlarının izlenmesi ve mesleklerindeki öz-yeterliliklerinin belirlenmesi amacıyla, Veteriner Fakültesi bünyesinde Mezun İzleme Sistemi kurulması. Mezuniyet aşamasındaki öğrencilerin bilgileri, telefonları ve adresleri bir veri tabanı programı sayesinde bilgisayar ortamında saklı tutulması. Faaliyet : Gerekli yazılım ve donanımlar sağlanarak sistemin tamamlanması. Kaynak ve bütçe: Rektörlük, Dekanlık.

18 4. MALİYETLENDİRME SAM HEDEF FAALİYET SORUMLU BÜTÇE GEREKSİNİMİ (TL) GERÇEKLEŞTİRME BİRİM/YETKİLİ ZAMANI Rektörlük Rektörlük, Dekanlık Rektörlük Rektörlük Rektörlük Rektörlük Rektörlük Rektörlük, Dekanlık Dekanlık Rektörlük, Dekanlık Dekanlık

19 5. İZLEME VE DEĞERLENDİRME Stratejik planın amaç ve hedeflerine hangi oranda ulaşıldığının tespiti ve varsa eksikliklerin giderilmesi için nasıl bir önlem alınması gerektiği hususunda İzleme ve değerlendirme süreci önemlidir. İzleme, Stratejik planın sürdürülebilir bir şekilde takip edilmesi ve raporlanmasının, değerlendirme ise stratejik amaç ve hedeflerin elde edilen sonuçları ile beklenen sonuçlarının kıyaslanması, dolayısıyla bu amaç ve hedefin tutarlılık ve uygunluğunun analiz edilmesidir. Ceyhan Veteriner Fakültesi 5 yıllık stratejik planının izleme ve değerlendirme sürecinde, hedeflerden sorumlu birimlerin faaliyetlerle ilgili rapor ve sonuç analizleri alınarak, faaliyet ve hizmetlerin daha kaliteli ve etkin bir şekilde yapılması sağlanacaktır. Böylece mali kaynakların daha etkili ve verimli bir şekilde kullanılması mümkün olacaktır. Üst birimler için belirli aralıklarla hazırlanacak olan idari faaliyet, performans raporları ve değerlendirme sonuçları ile varsa eksiklikler tespit edilerek hedefler dönemin şartlarına uygun olarak revize edilebilecektir.