VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAY- NAKÇASI: YAPıTLAR. Nilüfer Ünal *

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAY- NAKÇASI: YAPıTLAR. Nilüfer Ünal *"

Transkript

1 VETERİNER HEKİMLİoİ VE İLGİLİ BİLİM DALLARı KAY- NAKÇASI: YAPıTLAR Nilüfer Ünal * Basma Yazı ve Resimleri Derleme Kanunu'na göre Türkiye'de basılan tüm yapıtların ~v1illi Kütüphane'ye de gönderilme zorunluluğu vardır. Bu nedenle derlememizde en emin kaynak olarak ilgili KütüjJhane'den yararlanıldı. Ancak, son basılan y:.ıyırılann matı)aalardan zamanında gönderilememesi ve daha ı977'in son aylarında yayımlanan yapıtların gönderilmekte oluşu nedeniyle, geçen yılın bu nitelikteki yapıtları d:ı kaynakçanın kapsamırı:.ı alındı. Yapıtlar, Ankara Üniversittsi Veteriner Fakültesi Kütüphanesinin kullanmakta olduğu Dewey Orılu Sınıf!,:ındırma Sisteır,iııe* göre, ana başlıklar altında ve konu numarösı esasına göre sıra ile verilmiştir. yine Kütüphanemizce, Kongre Kütüphanesi Sınıflandırma Bölümünün de görüşü alınarak Yeterinerlik Kcdu olan un yerine "V" kodu kullanılmak üzere Tıp ve Veterincrlik kolleksiyonlarınm yaklaştırılma~'ı esası benimsendiğinden, kaynakçad:ı da aynı esasdan hareket edilerek Yapıtlar TI}J ve Veteriner Tıp başlıkları ahırıda toplanmıştır. Amaç: daha iyi hizmet olduğ'undan, yapıtların "İçindekiler" bölümüne de yer verilmiştir. ZOOLoJİ Aktan, Fethi., Sevinç Karol:.(ooloji. Ankara, Güneş Matbaacılkı T.A.Ş., ı s. "Yaygın Yüksek Öğreti ın Kurumu" ı. Biyolojinin taııırnlanması, kavramı, kapamı 2. Evrenin dünyaıııızın orijini, evolusycnıı 3. Canlıların orijini ve evolıısycnu 4. Hüere bilimi * Kütüphane Müdürü, A.L. Veteriner Fakültcsi Kütüphanesi Ankara, Türkiye. ** Dewey, Melvil., Dcwey Decimal Classifieaıion and Relaıi,'c Index. 3 voj. 18. ed. NewYork, At Kingspan Press, Ine., pp

2 3-14 ri iliifcr Ünal 5. Dokular 6. Taksonomi 7. Organlar ve organ sistemlerinin kaqılaştırmalı anatomisi 8. Metabolizma ve beslenme 9. Ekol~ji, evrim Arvas, A. Haluk: Erkek keklik ( Alectorif Graeca) genital sistemi üzerinde makro ve mikro mo~folojik incelemeler. Ankara, Ankara üniversitesi Basımevi, ı s. "Fırat Üniversitesi Veteriner Fakülte~i Yayınları: ı6; Doktora Tezi: 7" Başar, Zeki: Halk hekimli/linde ııe tıp tarihinde )'ılan. Ankaıa, Kalite Matbaası, VII s. "Atatürk Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi Yayınları No: 3" Çalışlar, Tayyip: Tavuk disekriyonu. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. "Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: ıo; Ders Kitabı: 4" ~ot: Bibliyoğraf)/a s. Çolak, Ahınet: 'Yılan balı/fı (Anguilla Vulcaris) larvalanızın yme alıştırma ve beslenebilme olanakları. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. "Fırat üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 15; Dok tora tezi: 6'" Yalvaç, Suavi: Zoolojiye giriş. 3. bs. Erzurum, Atatürk üniversitesi Yayınları ~o: 520; Fen Fakültesi Yayınları 1\0: 88; Ders Kitapları Serisi No. 12" 1. Hücre Segmentasyon Dokular Hayvanlar aleminin sınıflandırılması Protozoa l\jetazoa. Omurgalıların Yapı ve genel Karakterleri Omurgalıların Omurgalıların embriyona! sistematiği gelişmesi

3 Veteriner Hekimliği ve tıgili nilim Dalları 345 ZOOTEKNİ An- Akpınar, Cenıalettin., Sedat AldeD1İr: Ornek kümes planları. kara, Gaye Matbaası, s. "Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları D-I36" I. Tavuk kümesi yapılırken gözönüne alınacak noktalar 2. KümesIerin iç tertibatı 3. Kasaplık piliç kümesieri 4. Kır barınakları 5. KümesIerin bakım ve sağlık şartları 6. Muhtelif kümes planları ve ölçüleri Arıtürk, Enıin: Genel zootekni. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevı, s. "Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları No: 14; Ders Kitabı: 7" çağatay, Naki: Ahır gübresi önemi, değeri, muhafazası ve kullanılması. Ankara, Gaye Matbaası, s. "Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları D-l7I" Eliçin, Ayhan., Lütfi Özcan: Koyunculukta et üretimini artırmada yetiştirme metodları. Ankara, Ankara üniversitesi Basımevi, s. "Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 102; Derlemeler: io". Erençin, Zihni: Av hayvanları ve av. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. "A.ü. Veteriner Fakültesi Yayınları No: 338; Ders Kitabı: 238" I. Balıklar, kuşlar, memeliler 2. Tuzaklar, silahlar, köpekler 3. Avcılık, av turizmi, 4. Ökosistem Kapaıp, Yılnıaz: Sağmal ineklerin besleme ve bakımı. Ankara, Gaye Matba:;.sı, s. "Gıda-Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Ziraat İşleri Genel Müdürlüğü Yayınları A-140" 1. Çeşitli besleme usulleri

4 346!'iilüfer Ünal a. Ferdi besleme b. Sağmal ineklerin Mer'a besisi c. Sağmal inekierin pı~atik yemienmeleri d. SağmaI inekierin bakımı Kiper, M. Ali: Alman Arap Atı yetiştiricileri derneği üyelerinin devlet haralarındaki gezileri. Ankara, AyyıIdız Matbaası A.Ş., ı s. ', Özcan, Lütfi: Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesinde yetişürilm Kilis ve Kıl keçilerinin ıslahında Saanen ve CL Ceno tipinden yararlanma olanakları. Adana, Kemal Matbaası A.Ş., ı s. "Çukurova Üniversitesi Ziraat FaküItesi Yayınları No: 122; BilimseI İnceIeme ve Araştırma TezIeri: 19" Özcan, Lütfi ve Ayhan Eliçin: Koyunculukta kullanma melezleri için ıslah planlaması. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, ı s. "Çukurova Üniversitesi Ziraat FaküItesi YayınIarı No: 101; DerlemeIer: 9" Özcan, Lütfi., Ayhan Eliçin: Koyunlarda saf yetiştirme için ıslah plfmlaması. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, ı7 s."çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi YayınIarı: ı03; DerlemeIer: ı ı" Özgen" Hüıneyra: Hayvan besleme. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. "Anka ra Üniversitesi Veteriner Fakültesi YayınIarı: 34 ı; Ders Kitabı: 241" 1. Yem maddeieri 2. Besin maddeieri 3., VitaminIer 4. MineraI elementler 5. Sindirim ve emiime 6. MetaboIizma 7. YemIerin değeriiiiği 8. Yaşama payı için yemierne standartiarı 9. Laktasyondaki inekierin besienmesi 10. Gebe inekicrin besienmesi 1 ı. Buzağıların besienmesi 12. Buzağı besisi ı3. Genç sığır besisi

5 Veteriner Hekimliği vellgili Bilim Daııarı Koyun besleme Sağkal, Sami: Buzağılann süt ikameleri Le beslenmesi s. "TBTAK- Uygulayıcılarla İlişkiler Ünitesi" Slee, J.: Tecrübeye alınan w ltshire ve bo)'nuzlu lskoç siyah başlı melez /'-0- yunlarda yapağı dökiimü, lüle uzunluğu ve gümltk ağırlığı. Çevirenler: L. Özcan, İ. Yarkın. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. "Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 85; Çeviriler: 12" Sönmez, Reşit., Atilla. Gökay Alpbaz: Kuzu üretimi. Bornova, Ege Üniversitesi Matbaası, s. "Ege Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları No: 311" 1. Kuzu üretimi yöntemleri 2. Kasaplık kuzu üretimi ilkeleri 3. Kuzu üretimini arttırma yolları 4. Kuzu üretimi için gerekli barınak ve ekipman 5. Kuzu üretimi konusunda Türkiye'nin çeşitli bölgelerinde yapılabilecek çalışmalara toplu bakış ve sorunlar Yapp, William Wodin., William Barbour Nevens: Süt sığzrcılığı yemleme, idare ve seleksi)'on. 2. bs. Çeviren: Medt Özhan. Erzurum, Atatürk Üniversitesi Basımevi, s. "Atatürk Üniversitesi Yayınları No: 477; Ziraat Fakültesi Yayınları No: 223; Ders Kitabı Serisi No: 32" 1. Süt ziraatı miııi refaha yardım eder 2. Süt sığırlarının seleksiyonu ve ıslahı 3. Süt sığırlarının ycmlenmesi 4. Sü t sığırlarının idaresi 5. Süt fiatının mali durumu 6. Süt ifrazı, sütün bakımı ve alım satımı 7. Süt sığırlarına kaba yem istihsali 8. Süt sığırlarına iyi binalar temini 9. Geleceği tahkik etme VETERt~LR TIP Adams, O.R.: Atlarda sakatlık. Çeviren: 20. yy. yabancı dil eğitimi ve araştırma merkezi yayııı ve tercüme bölümü. 3. bs. Ankara, Türkiye Jokey Kulübü, (d.t. 1978) 553 s.

6 31il \Tiliifer Ünal ı. VÜCUt yapısı ilc sakatlık arasındaki ilişki 2. Ayak anatomisi ve fizyolojisi 3. Sağlık muayenesi 4. Sakatlığın teşhisi 5. Kemik, eklem ve bunlarla ilgili oluşumların hastalıkları 6. Sakatlık 7. At nalları ve nal mıhlarının sınıflandırılması 8. Normal bir tırnağın yontulması ve nallanması 9. Ortopedik olarak tırnakların yontulması ve nalların çakılması ıo. Tabii ve suni yürüyüş şekilleri ıı. Tedavi yöntemleri ı2. Radyol~ji Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Lisans Öilretim ve Sınav Yönetmeliği. Ankara, Ankara üniversitesi Basımevi, ı s. Büyükpamukçu, Mahir: Veteriner patoloji. III. cilt. 4. bölüm; Erkek üreme organlarının hastalıkları. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, ı s. "A.ü. Veteriner Fakültesi Yayınları: 339; Ders Kitabı: 239" 1. Testis ve Epididymis 2. Tuniea Vaginalis 3. Duetus Deferens ve Funiculus spermatieus 4. Vesieula Seminalis 5. Prostat 6. Glandula Bulbourethralis 7. Penis ve preputium Ergun, Hilal: Değişik rasyonlarla beslenen danalarda idrar )iollarında taş teşekkülü ve bu taşlarııı kim...vasal katıtımları üzerinde araştırmalar. Ankara, ı s. Doktora tezi, daktilo Erk, Hüseyin., Erol Alaçam: Pratik doğum bilgisi,. Çağdaş biçimde yetiştiricilik yapacaklar için. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, ı s. Şekilli. "A.D. Veteriner Fakültesi Yayınları: 344"

7 Veteriner Hekimliği ve ilgili Bilim Dalları 349 I. Doğum biigisi ile iigiii anatomik ve fizyolojik biigi. 2. EvciI hayvaniarda döi dönemi 3. GebeIik dönemi 4. GebeIik patoiojisi 5. Gebe dişiiere gösteriiecek özen 6. Doğum 7. Güç doğumiar 8. PuerperaI dönem hastalıkiarı 9. Kısırlık ve infertiiite io. Meme sağlığı ve mastitis Gültekin, Mustafa: Evcil memeli hayvanların karşılaştırmalı myologiası; Aktif hareket sistemi. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, Ders Kitabı: 239" I. MyoIogia- Kas biiim 2. KasIarın yardımcı aygıtı 3. ÖzeI myoiogia 4. Gövde kasiarı 5. Boynun ventraiindeki kasiar 6. Göğüs duvarındaki kasiar 7. Musculu Thoracis 8. MuscuIu Membri Thoracici 9. Musculi Membri Pelvini 10. Musculi Abdominis Kocabatmaz, Mehmet: Elazığ Bölgesi besi sı<~ırlarında kan serumu A vitamini aktivitesi ile karaciğer A vitamini miktarındaki mevsimsel değişmeler. Ankara, Ankara Üniversitesi Basımevi, s. tablolu. "Fırat Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: io; Doktora Tezi: 5" Sucu, İlhami: Türk Veteriner Hekimleri Dern(~i Dergisinin (i 945- i974 yılları) 30 yıllık indeksi. Ankara, Ankara IIniversitesi Basımevi, s. "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 337; Çalışmalar: 237" Türkiye Bilimsel Ve Teknik Araştırma Kurumu: V. Bilim kongresi. Veteriner/ik ve hayvancılık araştırma grubu tebliğleri. 29 EyıÜl-2 Ekim Ankara, TBTAK, IX s. "TBTAK Yayınları No: 351; VHAG Seri No: 9"

8 350 i\"iliifer tııa! 1. Biyokimya-Histoloji Seksiyonu 2. Hayvan Besleme Seksiyonu 3. Hayvan Islah ve Yetiştirme Seksiyonu 4. Hidrohiyoloji Seksiyon u 5. Mikrobiyoloji-Patoloji Seksiyon u 6. Parazitoloji Seksiyonu 7, Radyobiyol~ii Seksiyonu 8. Veteriner Tedavi Seksiyon u Urman, Hüseyin Kerim: Veteriner patoloji. Cilt IV. Sinir sistemi patolojisi. Ankara, Ankara üniversitesi Basımn'i, s. "Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Yayınları: 336; Ders Kitabı: 236" 1. Santral sınır sistemi 2. Santral sınır sisteminin önemli malformasyonları 3. Axon'lar ve kılıfları 4, Kan damarları 5. Intrakranial basınç yükselmesi, beyin şişmesi ve beyin ödemi 6. Santral sinir sisteminde dolaşım bozuklukları 7, Beyin travmaları 8. Sinir sisteminde degenerasyon'lar 9. Encephalomalacie ve mydomalacil 10. Sinir sisteminde degenerasyon'lar 11. Encephalomalcie ve l'vlyelomalacil 12. Sinir sisteminin beslenme, metabolik ve toxik lezyonları 13. Santral sinir sisteminin yangısı TIP Akman Muvaffak: Bakteri genetiği teorik-pratik. Ankara, Ayyıldız Matbaası A.Ş., XV s. "Cumhuriyet 'Cniversitesi Yayını Ko: I" 1. Bakteri genetiğinin üstünlükleri ve kullanma yerleri 2. Genetiktc temel kavramlar ve Mendel yasaları 3. Bakteri hücrelerinin yapısı ve çoğalması 4. Nükleik asitler 5. Bakterilerde protein sentezi

9 Veteriner Hekimliği 'oc ilgili Bilim DaJlan Bakteri genomu ve gen fonksiyonlarının düzenlenmesi 7. Bakterilerde mu tasyonlar 8. Baktcriyofajlar 9. Faj genomu ve faj mutantları ıo. Bakteriler arasında genetik madde aktarımı ve faj çaprazlaşmaları ıı. Bakterilerde ve fajlarda yenibileşim ı2. Plazmid'ler-eprzom'lar ı3. Genetik ince haritalama ve gen bağlantı ilişkilerinin incelenmesı ı4. Bakteri genetiğinde bazı deneyler ı5. Çözeltiler ve besiyeder Berkarda, B., A. Ü. Müftüoğlu., O. Ulutin: İç hastalıkları Kan hastalıkları. İstanbul, Baskı atelyesi, ı977. kitabı; ı94 s. "tstan bul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Yayinları Rektörlük ~o: 2252; Dekanlık?\o: 40" ı. Eritropoez ve hemoglobin 2. /\nemi tanısı 3. Demir metabolizması 4. Megaloblastik (Makrositer) anemiler 5. Hemolitik anemilcr 6. Eritfosit membranı bozuklukları 7. Anzim eksikliğine bağlı hemolitik ancmler 8. Hemoglobinopatiler 9. Kazanılmış hemolitik anemilei' ıo. Apıastik ve refrakter anemiler ıı. Polisitemiler ı2. Lökositler ı3. Lösemiler ı4. İnfeksiyöz mononküleoz ı5. Agranulositoz ı6. Habis lenfomalar ı7. Paraproteinemiler ı8. İmmünolojik eksiklik hastalıkları ı9. Kanama diyatezi.

10 352 Nilüfer Ünal Bilge, Emine: Genetik, 3. bs. İstanbul, Fen Fakültesi Basımevi, s. "T.C. İstanbul üniversitesi Yayınları Sayı: 2344; Fen Fakültesi Sayı: 139" İlter, Ö.: Jmmunoloji. 3. Ulusal immunoloji kongresi Aralık İstanbul, Işık Matbaacılık, s. resim. Konullnıan, Suphi: Dişhekimliğinde cerrahi muayene yö'ntemleri ve Jemiyolojisi. İstanbul, Gençlik Basımevi, s. i. Muayene yöntemleri 2. Özel muayene 3. Boyunun muayenesi Minıioğlu, Mehnıet Mihri: Genel para<.itoloji. Beytepe, H.Ü. Fen Fakültesi Basımevi, ] s. "H. Ü. Fen Fakültesi Yayınları Ders Kitapları Dizisi: 2" Terek, Ahnıet., İnan Soydan: Kliniksel vektörkardiyografi. İzmir, Ege Üniversitesi Matbaası, ] s. "Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Yayınları Yayın No: 116" Türkiye Bilinısel ve Teknik Araştırnıa Kurunıu: VI. Bilim Kongresi Tıp Araştırma Grubu tebliği özetleri Ekim ] 977. Ankara, TBTAK, XI...;-201 s. "TBTAK Yayınları No: 358; TAG Seri No: 6" I. Biofizik Seksiyon u 2. Biyokimya Seksiyon u 3. Cerrahi Seksiyonu 4. Çocuk sağlığı ve Hastalıkları Seksiyon u 5. Eczacılık Seksiyonu 6. Endokrinoloji Seksiyon u 7. Farmakoloji Seksiyonu 8. Fizyoloji Seksiyonu 9. Gastroenteroloji Seksiyonu 10. Genetik Seksiyonu IL. Hematoloji Seksiyonu 12. İmmunoloji Seksiyon u 13. İnfeksiyon Seksiyon u ] 4. Kardiyoloji Seksiyonu

11 Veteriner Hekimliği Ye ılgili Bilim DaHan Mikrobiyoloji Seksiyonu 16. Nöroloji Seksiyon u i 7. Nükleer Tıp Seksiyonu 18. Onkoloji Seksiyonu 19. Tıbbı Metodoloji Seksiyonu 20. Toplum Hekimliği Seksiyonu BALıKÇıLıK Kolat, Neriman: Balık yemlerinin hazırlanmasında gözetilmesi gereken temel kurallar. Doktora öncesi semineri. Adana, s. "Çııkuorva Üniversitesi Zirraat Fakültesi Hayvan Yetiştirme ve I~lahı Bölümü" Mengi, Tekin: Akdeniz Bölgesi balıkçılığında Türkiye'nin durumu ve geleceğinin düşündürdükleri. Ankara, Ankara Universitesi Basımevi, s. "Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi Yayınları: 91; Bilimsel ve Teknik Konferansıarı: 39" 1. Topoğrafi 2. Hidrografi 3. Produksivon 4. Balıkçılık 5. Yakalama Tekniği 6. Ôzelliklc memleketimiz açısından bölgenin kritiği. Sarıhan, Ercan: Balık yetiştiriciliği ve Türkiyede' ki genel durumu,. Su ürünleri Teknik Semineri 3-7 Ekim 1977 istanbul. Adana, s. Teksir "Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi" Sarıhan, Ercan: Genel balık yetiştiriciliği. Adana, s. "Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakülte~i Hayvan Yetiştirme ve Islallı Bölümü" 1. Balık yetiştiriciliğinin tarihçesi 2. Balık yetiştiriciliğinin amacı ve tarımsal faaliyetler içindeki yerı 3. Balık yetiştirme işletmelerinin kurulmasında gözetilecek temel hususlar. 4. Balık yetiştirmede çeşitli teknik ve yöntemler 5. Balık hastalıkları ve tedavi yöntemleri

12 354 Niilifcr ünal 6. HavuzIarın verimiiiiğini arttırma yöntemleri bakım ve dctcnetimleri. Sarıhan, Ercan: Sazan yetiştiriciliğinin genei esasiarı. Hayvıı yetiştirme ve ıslahı Bölümü Batı Anadolu 1. Su Urılııleri Yetiştiriciliği Semineri Mayıs 1977 /zmir. Adana, s. "Çukurova Üniversitesi Ziraat FaküItesi" Tekelioğlu, Nazmi: Türki)'e de alabalık )'etiştirme olanaklarını geliştirme; Su Urünleri Teknik Semineri 3-7 Ekim i977 istanbul. Adana, s. "Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi" GIDA TEKNOLOJİSİ Pedersen, E., D.E.W. Chivers, Niels Thykier, Nuri çağış: Et teknolojisi. Hijyenik kesim. LaIahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Deneme Çiftliği Müdürlüğü Basım Servisi, s. "Veteriner İşleri GencI Müdürlüğü Lalahan Zootekni Araştırma Enstitüsü Et Eğitimi Merkezi Yayın :.J'o: 54" 1. Genel hijyen 2. Aletler 3. Post ve deriler 4. Hayvanın yaşını tahmin etmek 5. Hayvanların kesim öncesi bakımı 6. Hijyenik koyun kesimi 7. Hijyenik sığır kesimi 8. Hijyenik dana kesimi 9. Günlükçalışma hayatında güvence Dördüncü Beş Yıllık Kalkmma Planı Genel Gıda Sorunları: Özel ihtisas Komisyonu Raporu. Ankara, Yayın ve TemsiI Şubesi Matbaa Birimi, s. "T.C. Başbakanlık Devlet Planlama Teşkilatı Yayın No: DPT: İK: 265" i. Gıda politikaları 2. MamuI gıda pazarlama sorunları 3. Gıda sanayıı eğitim sorunları 4. Gıda sanayıı makina ve teşhizat sorunları 5. Gıda sanayıı araştırmaları

13 Veteriner Hekimliği ve Ilgili Bilim Daııarı Soğuk teknik ve depolama 7. Gıda sanayii teşvikleri 8. Gıda sanayii ambalaj sorunları T.C. Gıda ve Tarım Hayvancılık Bakanlığı Gıda İşleri Genel Müdürlüğü: Türkiye'de gıda sorunları sempo::::yumu. 3-4 Haidran ı976. Ankara, Ayyıldız Matbaası A.Ş., XXiV s. "Genel Yayın No: 34" ı. Türkiye'de gıda üretiminin bugünü ve geleceği 2. Gıda sanayii yatırımlarında teşvik sorunu 3. Gıda sanayiinde teknoloji ve kalite sorunları 4. Gıda maddelerinde piyasa ve tüketici sorunları 5. Gıda ihracatı ilc ilgili sorular