SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA"

Transkript

1 T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA YÜKSEK LİSANS TEZİ AYŞEGÜL TÜRKAY Tez Danışmanı Yrd. Doç. Dr. AHMET HÜSREV EROĞLU ISPARTA, 2011

2

3 i ÖZET SATIN ALMA DAVRANIŞLARI AÇISINDAN ÜNİVERSİTE ÖĞENCİLERİ ARASINDA MARKA BAĞIMLILIĞININ ÖNEMİ: BATI AKDENİZ ÜNİVERSİTELERİ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ayşegül TÜRKAY Süleyman Demirel Üniversitesi, İşletme Bölümü Yüksek Lisans Tezi, 126 sayfa, 2011 Danışman: Yrd. Doç. Dr. Ahmet Hüsrev Eroğlu Günümüz piyasalarında ürünlerin arzı yanında tüketici beklentilerinin de çeşitlilik göstererek sürekli artması, rekabeti her geçen gün daha da arttırmaktadır. Yoğun rekabet ortamında işletmelerin yaşamlarını sürdürebilmeleri için rakiplerine karşı üstünlük sağlamaları ve farklı olmaları gerekmektedir. Firmaların ürünler arasında farklılık yaratma isteği markalaşma kavramının ortaya çıkmasına neden olmuştur. Bu çalışmada, satın alma davranışları, marka kavramı, marka bağımlılığı ile ilgili literatür incelenmiş ve bir araştırma yürütülmüştür. Yapılan araştırmada, üniversite öğrencilerinin cep telefonu marka tercihleri ve marka bağımlılıkları belirlenmeye çalışılmıştır. Üniversite öğrencilerine ait cinsiyet, yaş, öğrenim gördükleri okul, gelir özellikleri gibi bazı demografik özelliklerine göre, üniversite öğrencilerin cep telefonu ve GSM operatörleri marka tercihlerinin ve marka bağımlılıklarının farklılaşıp farklılaşmadığı incelenmektedir. Araştırma, Akdeniz Üniversitesi, Süleyman Demirel Üniversitesi ve Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi nde okuyan öğrenciler arasından, tesadüfi örnekleme yöntemi ile seçilen 460 üniversite öğrencisi üzerinde gerçekleştirilmiştir. Anahtar Kelimeler: Satın Alma Davranışları, Marka, Marka Bağımlılığı, Cep Telefonu

4 ii ABSTRACT IMPORTANCE OF BRAND LOYALTY AMONG UNIVERSITY STUDENTS IN TERMS OF PURCHASE BEHAVIOR: A STUDY ON WEST MEDITERRIAN UNIVERSITIES Ayşegül TÜRKAY Süleyman Demirel University, Department Of Business Administration, Master Thesis, 126 Page, 2011 Asst. Prof. Dr. A. Hüsrev EROĞLU In today s world the market has a wide supply of products, and the expectations of consumers daily for more variety. This state causes the competition between companies to get increasingly fierce. In order to survive in an intence market, companies need to outperform their rivals and differentiate themselves. The compaines targets about differentiating the products provide producers to create the concept of branding. In this study, purchase behavior, brand concept, brand loyalty, and a survey was conducted of the literature reviewed. The purpose of the resarch study was the determine university student cellular phone brand choices and brand loyalties. Specifically, this study investigated whether university student cellular phone and GSM operatition brand choices and loyalties differ or not depending on the students demographical characteristics such as gender, age, faculty which they study in, income situations. This research study was conducted on 460 university students who were randomly selected among the students of Akdeniz University, Suleyman Demirel University and Mehmet Akif Ersoy University. Key Words: Purchase Behaviour, Brand, Brand Loyalty, Cellular Phone

5 iii ÖNSÖZ Bu çalışmanın oluşumunda benden bilgi ve deneyimlerini, yardımlarını ve katkılarını esirgemeyen danışmanım Sayın Yrd. Doç. Dr. A. Hüsrev EROĞLU a, Gerek kaynak araştırması, gerek anket çalışması boyunca bana çok destek olan Sayın Yrd. Doç. Dr. Adnan DÖNMEZ e, Sayın Öğr. Gör. Halil İbrahim DEMİR e, Sayın Öğr. Gör. Özdemir ŞENTÜRK e, Her zaman yanımda olduklarını hissettiren sevgili aileme en içten teşekkürlerimi sunarım. Ayşegül TÜRKAY Isparta, 2011

6 iv İÇİNDEKİLER TABLOSU Sayfa No İÇİNDEKİLER TABLOSU. vi ŞEKİLLER DİZİNİ.... viii ÇİZELGELER DİZİNİ ix KISALTMALAR... x GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM 1. TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SATIN ALMA KARAR SÜRECİ 1.1. Tüketici Davranışı Kavramı, Kapsamı ve Özellikleri Tüketici Satın Alma davranışlarını Etkileyen faktörler Kültürel Faktörler Sosyal Faktörler Kişisel Faktörler Psikolojik Faktörler Güdülenme Algılama Öğrenme İnanç ve Tutumlar Tüketici Satın Alma Davranışı Karmaşık Satın Alma Davranışı Uyumsuzluğu Azaltan Satın Alma Davranışı Alışılmış satın Alma Davranışı Farklılık Arayan Satın Alma Davranışı Tüketici Satın Alma Karar Süreci Bir İhtiyacın Ortaya Çıkması/Problemin Ortaya Çıkması Bilgi Arama/Alternatiflerin Belirlenmesi Alternatiflerin Değerlendirilmesi Satın Alma Kararının Verilmesi ve Satın Alma Satın Alma Sonrası Davranış Tüketici Tercihinde Markanın Rolü. 35

7 v İKİNCİ BÖLÜM 2. MARKA VE MARKA YARATMA SÜRECİ 2.1. Marka Kavramı ve Kapsamı Markanın Önemi Tüketiciler Açısından Önemi Satıcılar ve Üreticiler Açısından Önemi Toplumsal Açıdan Önemi Marka ve Markalama Stratejileri Marka Kullanım Kararları ve Marka Arkalama Kararları Marka Adı Stratejileri Bireysel Marka Adı Stratejisi Tek Aile Adı Stratejisi Ayrı Aile Adı Stratejisi Firma Adı Stratejisi Marka Stratejileri Hat Genişleme Marka Genişletme Stratejisi Çoklu Marka Kullanımı Stratejisi Yeni Marka Ortak Marka Marka Çeşitleri Marka İle İlişkili Temel Kavramlar Marka İsmi ve Marka Sembolü Marka Kişiliği Marka Kimliği Marka İmajı Marka İletişimi Marka Değeri Marka Denkliği Marka Bilinilirliği Algılanan Kalite Marka Çağrışımları. 60

8 vi Marka Bağımlılığı ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 3. MARKA BAĞIMLILIĞI ve MARKA BAĞIMLILIĞI YARATMA SÜRECİ 3.1. Marka Bağımlılığı Kavramı Marka Bağımlılığı Yaklaşımları Davranışsal Yaklaşım Tutumsal Yaklaşım Marka Bağımlılığını Yaratma Süreci Marka Bağımlılığının Seviyeleri Marka Bağımlılığı ve Müşterilerin Marka Duyarlılıkları Marka Bağımlılığı Çeşitleri Bölünmüş Bağımlılık (AABBAABB) Kararsız Bağımlılık (AAAABBBB) Bağımsız Bağımlılık (ABCDABCDA) Ara Sıra Bağımlılık (AABAAACAAD) Marka Bağımlılığı Modelleri Bernoulli Modeli Markov Modelleri Entropi Bağımlılık Modeli Doğrusal (Linear) Öğrenme Modeli Yeni Kullanıcı (New Trier) Modeli Olasılık Dağılım Modeli Marka Bağımlılığını Etkileyen Faktörler Kalitenin Etkisi Müşteri Tatmini ve Güvenin Etkisi Reklamın Etkisi Marka Değerinin Etkisi Satış Promosyonlarının Etkisi Marka Bağımlılığının Faydaları 83

9 vii DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 4. MARKA BAĞIMLILIĞININ ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNİN SATIN ALMA DAVRANIŞLARI ÜZERİNDEKİ ETKİSİNİ BELİRLEMEYE YÖNELİK BİR UYGULAMA 4.1. Cep Telefonu Kullanımında Marka Bağımlılığı Araştırmanın Amacı, Kapsamı ve Kısıtları Araştırma Yöntemi Ana Kütle ve Örnek Kütlenin Seçimi Veri toplama Yönetimi Anket Formunun Hazırlanması Araştırma Bulgularının Değerlendirilmesi Güvenilirlik Analizi Örneklem Dağılımına İlişkin Bulgular Öğrencilerin Cep Telefonu Marka Tercihleri Cep Telefonu Satın Alma Nedenlerine İlişkin Bulgular Öğrencilerin GSM Telefon Operatörleri Tercihleri Hipotezlerin Test Edilmesi ve Bulgular Varyans Analizi Sonuçları SONUÇ KAYNAKÇA ÖZGEÇMİŞ EKLER.. 122

10 viii ŞEKİLLER DİZİNİ Sayfa No Şekil 1.1. Tüketici Davranış Modeli... 6 Şekil 1.2. Tüketicinin Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler... 7 Şekil 1.3. Maslow un İnsan Gereksinimleri Hiyerarşisi Şekil 1.4. Algılama Süreci 20 Şekil 1.5. Satın Alma Kararı Davranış Tipleri.. 29 Şekil 2.1. Markalama Kararı. 44 Şekil 2.2. Marka Geliştirme Stratejileri Şekil 2.3. Bilinilirlik Piramidi Şekil 3.1. Marka Dinamikleri Piramidi. 65 Şekil 3.2. Sadakat Piramidi Şekil 3.3. Alışkanlık Halindeki Satın Alma Modeli. 76 Şekil 4.3. Kullanılan Cep Telefonu Markaları Şekil 4.4. Öğrencilerin Cep Telefonlarını Değiştirme Nedenleri. 95 Şekil 4.5. Öğrencilerin Ağırlıklı Olarak Kullandıkları GSM Operatörleri Şekil 4.6. Öğrencilerin Kullandıkları GSM Telefon Hat Şekilleri Şekil 4.7. Öğrencilerin Arama Tarifelerine Abonelik Durumu

11 ix ÇİZELGE DİZİNİ Sayfa No Çizelge 4.1. Türkiye Cep Telefonu Pazarındaki Firmalar Çizelge 4.2. Güvenilirlik Testi Sonucu. 90 Çizelge 4.3. Cinsiyete Göre Dağılım 91 Çizelge 4.4. Öğrencilerin Üniversitelere Göre Dağılımı.. 92 Çizelge 4.5. Öğrenci Ailelerinin Gelir Gruplarına Göre Dağılımı 92 Çizelge 4.6. Öğrencilerin Yaşadığı Bölgelere Göre Dağılımı Çizelge 4.7. Kullanılan Cep Telefonu Markalarının Dağılımı Çizelge 4.8. Bir Sonraki Cep Telefonu Alımında Aynı Markanın Tercih Edilmesi Durumu. 96 Çizelge 4.9. Öğrencilerin GSM Telefon Hattı Kullanım Sürelerine Göre Dağılımı. 97 Çizelge Öğrencilerin Cep Telefonu Kullanımı İçin Yaptıkları Aylık Harcamaların Dağılımı.. 98 Çizelge Öğrencilerin Kullandıkları Konuşma Paketlerine Göre Dağılımları 99 Çizelge Öğrencilerin Kullandıkları Hattın Arama Tarifesi İle İlgili Hisleri Çizelge Öğrencilerin Telefon Hattı Markası Tercihinde Rol Oynayan Kriterlerin Dağılımı. 100 Çizelge Hipotez Testi ve Sonuçları 102 Çizelge Üniversite Öğrencileri Arasındaki Farklılığın Tespit Edilmesi İçin Uygulanan Anova Testi sonuçları

12 x KISALTMALAR Çev., GSM, KHK, Çeviren Global System for Mobile Communication, Mobil İletişim İçin Küresel Sistem Kanun Hükmünde Kararname N, Popülasyon Hacmi n, Örnek Hacmi P, Tahmin Oranı S., TPE, TSE, Sayfa Türk Patent Enstitüsü Türk Standartları Enstitüsü

13 1 GİRİŞ Modern pazarlama anlayışının odak noktası tüketicidir. Tüketicilerin iyi tanınması, istek ve ihtiyaçlarının en iyi şekilde anlaşılması işletmelerin geliştireceği pazarlama stratejilerinin başarısı açısından önem taşımaktadır. Bu sebeple tüketici davranışları hakkında çeşitli araştırma ve analizler yapılmaktadır. Bu araştırma ve analizler sonucunda pazarlama stratejilerinin tüketicileri nasıl etkileyebilecekleri tahmin edilmektedirler. Günümüzde tüketiciler farklı marka seçenekleri ile karşı karşıya gelerek zor bir karar sürecine girmektedirler. Bu süreçte tüketiciler ihtiyaçlarını gidermeye yönelik farklı satın alma davranışları sergilemektedirler. Tüketiciler satın alma davranışlarında bir çok faktörün etkisi altında kalmaktadır. Bu bağlamda tüketiciler ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılayacak, yani kendilerini tatmin edecek en iyi markayı bulma arayışına girmektedirler. Çalışmanın birinci bölümünde tüketici davranışlarının tanımı yapılmış, tüketici satın alma karar süreci ve bu süreci etkileyen faktörler ile tüketici satın alma davranış tipleri incelenmiştir. İkinci bölümde markanın tanımı yapılmıştır. Ayrıca markanın önemi açıklanmıştır. Marka konusu ile ilişkili temel kavramlar açıklanmaya çalışılmıştır. Üçüncü bölümde ise marka bağımlılığı konusu açıklanmıştır. Marka bağımlılığının nasıl oluştuğuna ilişkin bilgiler verilmiştir. Marka bağımlılığı çeşitleri ve marka bağımlılığı modelleri açıklanmıştır. Tüketicilerde marka bağımlılığının oluşumuna etki eden faktörler incelenmiştir. Çalışmanın dördüncü bölümünde ise cep telefonu sektörü hakkında bilgi verilmiş, marka bağımlılığının üniversite öğrencilerinin satın alma davranışları üzerindeki etkisini incelemek amacıyla bir çalışma yapılmış ve bulgularına değinilmiştir. Bu çalışma ile üniversite öğrencilerinin marka bağımlılıklarının cep telefonu satın alma davranışlarına nasıl etki ettiği belirlenmeye çalışılmıştır. Ayrıca farklı üniversitede okuyan öğrenciler arasında marka bağımlılığı konusunda bir farkın olup olmadığı incelenmeye çalışılmıştır.

14 2 BİRİNCİ BÖLÜM TÜKETİCİ DAVRANIŞLARI VE SATIN ALMA KARAR SÜRECİ Günümüzün artan rekabet koşullarında işletmelerin kendilerine iyi bir yer edinebilmelerinin ilk şartı, hedef kitle olan tüketicilerin istek ve ihtiyaçlarını karşılayacak, hatta ötesine geçebilecek bir pazarlama sistemi oluşturmak ve bunu başarıyla uygulayabilmektir. Klasik pazarlama anlayışında ürün pazarlama faaliyetlerinin temelini oluştururken, modern pazarlama anlayışında tüketici pazarlama faaliyetlerinin temelini oluşturmaktadır. Bu sebeple pazarlamacılar hedef kitlenin satın alma eğilimlerini yakından izlemeli ve stratejilerini buna göre geliştirmelidirler. Tüketici ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamak ve pastadan daha fazla pay alabilmek için işletmeler birbirleri ile kıyasıya mücadele etmektedirler. İnsanlar kimi zaman ihtiyaçlarını karşılamak için alışveriş yapar, kimi zaman da hediye seçmek için raflarda dolaşırlar. Kimi insan gittiği bir yerde her türlü ihtiyacını karşılayıp çıkmak isterken, kimileride ne, nerede ucuz ise orada alışveriş yapmaktadır. Bazıları alışveriş yapıyorum, öyleyse varım şeklinde düşünürken, bazıları için alış veriş adeta zulümdür (Cömert ve Durmaz, 2006:351). Özellikle tüketici davranışı anlaşılmadan ve tüketici davranışlarını etkileyen faktörler belirlenmeden onların istek ve ihtiyaçları giderilemez. Eskiye oranla çok daha bilinçlenmiş olan günümüz tüketicisinin satın alma sürecinde ve kararında ne gibi faktörlerden etkilendiğinin bilinmesi, yürütülecek pazarlama çalışmalarına yol gösterecektir Tüketici Davranışı Kavramı, Kapsamı ve Özellikleri Pazarlamada pazarı oluşturacak tüketim birimi olarak, tüketici sözcüğünden, tatmin edilecek ihtiyacı, harcayacak parası ve harcama isteği olan kişi, kurum ve kuruluşlar anlaşılmaktadır. Bu kapsam hayli geniştir; kişiler, aileler, üretici

15 3 ve ticari işletmeler, tüzel kişiler, kamu kuruluşları ve kar amacı gütmeyen kurumlar bu kapsama giren belli başlı birimlerdir. Tüketiciler, pazarda mal veya hizmetleri satın almadaki amaçlarına göre; Nihai tüketiciler: Kişisel veya ailevi ihtiyaçları için satın alanlar. Endüstriyel veya örgütsel tüketiciler: Kendi üretimlerine katmak veya onu desteklemek, tekrar satmak gibi ekonomik faaliyetlerini sürdürmek veya kendi normal faaliyetlerini sürdürmek için satın alanlar (Mucuk, 2004: 66). Tüketici; mal ve hizmetleri başka ürün ve hizmetlerin üretimi için değil de tamamen kişisel veya ailesel gereksinimleri için kullanan veya tüketen kişidir. Bir başka tanıma göre de; kişisel istek, arzu ve gereksinimleri için pazarlama bileşenlerini satın alan veya alma kapasitesinde olan gerçek kişidir (Tek ve Özgül, 2005: 163). Tüketici bir ürün ve hizmeti satın alırken onun yanında reklamını, ambalajını, teslimatını, taksit şartlarını, kaliteyi, garantiyi vb. de birlikte almış olmaktadır. Peki tüketici niçin A marka malı, B markaya tercih etmektedir? Belirli malları, niçin hep belirli yerlerden alma eğilimi göstermektedir? Bu tür soruların cevaplarını bulmak oldukça güçtür. Bazı zaman tüketicinin kendisi bile satın alma davranışının gerçek sebeplerini tam olarak anlayamaz (İsmail, 2006: 59). Tüketici davranışı; bireylerin ekonomik değeri olan ürün ve hizmetleri elde etme ve kullanmalarıyla doğrudan ilgili etkinlikler ve bu etkinliklere yol açan, belirleyen karar süreçleridir. Tüketici davranışı, gerçekte tüketimi değil, tüketicinin ve hatta tüketicinin satın almaya ilişkin karar ve eylemlerini inceler. Bu bakımdan tüketici pazarlarını anlayabilmek ve değerlendirebilmek için tüketici davranışlarını etkileyen faktörlerin ve tüketici davranışlarının incelenmesi gerekir (Tek ve Özgül, 2005: 164). Tüketici davranışlarını, bu davranışların gerisinde yatan etkenleri açıklamanın güçlüğü, konunun karmaşık bir yapıya sahip olmasından kaynaklanır. Tüketici davranışları konusunu daha iyi irdeleyebilmek için yine büyük ölçüde tüketici davranışlarından türetilen tüketici pazarlarının genelleştirilen, yılların birikimiyle

16 4 ortak kültür haline gelmiş olan özelliklerin gözden geçirilmesinde yarar vardır. Ancak pazarın bu özelliklerinin ortaya konulabilmesi için belirli bir çerçeve oluşturulması gerekmektedir. Böyle bir çerçeve hangi tüketicilerin, neyi, nerede, nasıl, niçin, ne kadar ve ne zaman satın aldıklarının belirlenmesiyle gerçekleştirilebilir. Tüketici davranışları tüketicilerin satın alma öncesi, anı ve satın alma sonrası düşünce, karar ve eylemlerini inceler (Tek ve Özgül, 2005: 165, 166). Toplam nüfus, pazardaki tüketim miktarını belirlerken, örneğin, nüfusun genç yaş ağırlıklı olması, bu kitlenin mal ve hizmet talebine daha fazla yönelinmesini sağlar. Ancak söz konusu özellikler itibariyle pazar tanımlandığında, birbirine benzer satın alma davranışı oluşturan tüketicilerden söz edilemeyebilir. Örneğin, yaş arası genç nüfusu, satın alma davranışı önemli ölçüde birbirine benzer özellik taşıyan tüketiciler olarak tanımlamak her zaman doğru olmayabilir; örneğin, düzeydeki farklılıklar, ihtiyaç ve isteklerde farklılığa neden olabilir (Yükselen, 2006: 100). Pazarın ve tüketicilerin davranışlarını izlemek, firmaların başarılı olabilmesi için gerçekleştirmeleri gereken unsurların önemli bir bölümünü oluşturmaktadır. Bazı tüketiciler markalı ürünleri giymeyi tercih ederken bazıları etmeyebilir. Bazı tüketiciler cep telefonu satın almada marka özelliklerine dikkat ederken, bazıları sadece işlevselliğe önem verebilir. Bu ve bunun gibi farklar çoğaltılabilir. Bunda önemli olan firmaların, tüketicilerin bu kararları alırken hangi faktörlerden etkilendiklerini anlayıp ona göre pazarlama planlarını oluşturabilmeleridir (Eru, 2007: 6). Tüketicinin satın alma davranışı konusunda daha geniş anlamada işletmenin gönderdiği çeşitli uyarıcılar karşısında tüketicinin gösterdiği tepki ve sonuçlara göre teoriler geliştirilmiş, araştırmalar yapılmıştır. Geliştirilen modeller, doğal olarak kara kutu (black box) adı verilen bellekteki olaylarla ilgili varsayımlar öne sürmüşlerdir. Sonuçta tüketicinin pazardaki davranışlarını etkileyen sosyolojik ve psikolojik faktörler üzerinde durulmuştur. Tüketici işletmenin mesajını aldığı zaman, söz konusu faktörler bu mesaja karşı ortaya çıkacak tepkiyi şekillendirmektedir. Tüketici ya mamul tercihi yapmakta ya marka tercihi yapmakta ya da olumsuz bir karar verebilmektedir (Yükselen, 2006: 101).

17 5 Tüketici davranışlarının anlaşılmasında ve bu davranışları belli bir sınıflandırmaya tabi tutabilmek amacıyla bir takım modeller ortaya konulmuştur. Modeller bilimsel anlamda amaç değil; betimlemeye (tasvir etmeye), analiz etmeye ve tahminlerde bulunmaya hizmet eden düşünce araçlarıdır. Modelin amacı, bir olayın oluş biçimini tüm çıplaklığı ile ortaya çıkarmaktır. Bu bağlamda tüketici davranışları modellerinin amacı ise tüketicilerin satın alma faaliyetlerini nasıl yürüttüklerini ve bunların ortaya çıkış biçimini tanımlamaya ya da açıklamaya yönelik mantıksal yolu ortaya koymaktır (İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 21). Tüketici davranış modelleri tüketicinin satın alma kararını vermesindeki tüm süreçleri ve işlemleri ele alarak bunların nasıl oluştuklarını, oluşumlarını etkileyen değişkenleri açıklama ve tanımlama amacına hizmet ederler. Bir tüketici davranış modeline şu nedenlerle ihtiyaç vardır (İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 22): Bir model, tüketici davranışlarının tüm aşamalarını ve bunların hangi faktörlerin etkisi altında olduğunu göstermeyi sağlar. Bir model pazarlama kararları için, gerekli olan bilgilerin tanımlanmasına yardım eder, yol gösterir. Bir model, tüketici davranışlarını etkileyen değişkenlerin ölçülmesine yol gösterir. İyi bir model pazar bölümlendirmesine hizmet eder. Kullanışlı bir model, pazarlama stratejilerinin geliştirilmesine yardım eder. Tüketici davranışını açıklamak için genel anlamda yapılan en temel model önerisi Kurt Lewin tarafından geliştirilmiştir (Akturan, 2007: 240). Buna göre insan davranışı kişisel faktörler ve çevresel faktörlerin etkileşimi altında gelişmektedir. Bu da literatüre Kara Kutu modeli veya uyarıcı-tepki modeli olarak geçmiştir (İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 23). Tüketici davranış modellerini iki grupta ele almak mümkündür. Bunlar; Açıklayıcı (Klasik) Davranış Modelleri Tanımlayıcı (Modern) Davranış Modelleri

18 6 Pazarlama Dürtüsü Ürün Fiyat Dağıtım Tutundurma Diğer Dürtüler Ekonomik Teknolojik Politik Kültürel Kaynak: Kotler ve Armstrong, 2005: 137. Tüketicinin Kara Kutusu Tüketici Özellikleri Tüketici Karar Süreci Şekil 1.1. Tüketici Davranış Modeli Tüketicinin Tepkisi Ürün seçimi Marka Seçimi Aracı Seçimi Satın Alma Zamanı Satın Alma Miktarı Açıklayıcı Davranış modelleri tüketici davranışlarının nedenlerini güdülere dayalı olarak açıklamaya çalışır. Davranış ayrıntılarına girmeden, tüketicilerin belirli davranışlarını belirli faktörler aracılığı ile açıklayan modellerdir. Bu modeller, tüketicilerin nasıl davrandıklarını ya da davranacaklarını değil, neden böyle davrandıklarını açıklar (Eru, 2007: 50). Bu modeller; Marshal ın Ekonomik Modeli Freud un Psikanaliz Modeli Pavlov un Öğrenme Modeli Veblen in Toplumsal-Ruhsal Modelleridir. Tanımlayıcı modeller, tüketicilerin satın alma kararlarını nasıl verdikleri ve bu kararların hangi faktörlerden nasıl ve ne yönde etkilendikleri sorusuna cevap vermektedir. Bu modellerin ortak özellikleri, tüketici satın alma davranışlarını bir sorun çözme süreci olarak ele almaları ve tüketiciyi bir sorun çözücü olarak görmeleridir. Bu modellerin işleyişlerindeki ortak özelliklerde, karar verici olan tüketici satın alma kararları adım adım verilmektedir. Buna satın alma karar süreci denilmektedir (Eru, 2007: 52). Satın alma karar süreci çalışmanın ilerleyen bölümlerinde ayrıntılı biçimde verilecektir.

19 7 Tanımlayıcı modeller; Engel-Kollat-Blackweel (EKB) Modeli Howard-Sheth Modeli Nicosia Modelidir Tüketici Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler Satın alma davranışları, bir yandan tüketicini kişisel olarak ihtiyaçlarının ve güdülerinin, öğrenme sürecinin, algılamalarının, tutum ve inançlarının etkisiyle; diğer yandan kişinin üyesi olarak bulunduğu toplumda kültür, sosyal sınıf, referans grubu ve aile gibi sosyal-kültürel faktörlerin etkisiyle ortaya çıkar. Ayrıca, işletmelerin marka çalışmaları da bu davranışları büyük oranda etkilemekte ve yönlendirmektedir. Yoğun rekabet ortamında başarılı olabilmek için işletmelerin ürün, fiyat, dağıtım kanalları ve tutundurma konusunda karar almadan önce, tüketiciler ve onların satın alma alışkanlıkları konusunda bilgi toplaması gerekir (Varinli ve Çakır, 1999: 92). Bir tüketicinin satın alma davranışını etkileyen faktörler; kültürel, sosyal, kişisel ve psikolojik faktörlerdir. Kültürel Faktörler Kültür Alt Kültür Sosyal Sınıf Sosyal Faktörler Danışma Grupları Aile Rol ve Statüler Kişisel Faktörler Yaş ve Yaşam Dönemi Meslek Ekonomik Özellikler Yaşam Tarzı Kişilik Psikolojik Faktörler Güdüleme Algılama Öğrenme İnanç ve Tutumlar ALICI Şekil 1.2. Tüketicinin Satın Alma Davranışını Etkileyen Faktörler Kaynak: Kotler ve Armstrong, 2005: 138.

20 Kültürel Faktörler Tüketicinin satın alma davranışını etkileyen kültürel faktörler; kültür, alt kültür ve sosyal sınıftır (Erdem, 2006: 72). Kültür Kültür belirli bir toplumun üyeleri tarafından paylaşılan ve nesilden nesile aktarılan davranışlar bütünüdür (Şahin ve Özer, 2006: 128). Kültür, insanların yarattığı değer sisteminin, ahlak, sanat, sembol, inanç, gelenek ve göreneklerinin bir karışımıdır. İnsan istek ve davranışlarını belirleyen en temel faktörlerden biri kültürdür. Belirli ve kültürde yaşayan çocuk ailesi ve toplumun diğer kurumlarıyla sürekli etkileşim sonucu belirli değerler, tercihler ve algılamalar geliştirir (Tek ve Özgül, 2005: 168). Kültür, her toplumun üyesi olarak insanoğlunun yaşam biçimini belirler. Toplumun tüketim biçimleri, ihtiyaçları, ihtiyaçların öncelik sırası ve ihtiyaçların tatmin şekilleri kültürün bir işlevidir. Kültürel değerler tüketici davranışını dolayısıyla tüketimi etkilemektedir (Eru, 2007: 24). Bir ülkenin kültürü, o ülkede üretilen ürünlerin belirlenmesine olduğu kadar, tüketimine de etkide bulunur. Bu yüzden, toplumun inanç ve değer yargılarının bilinmesi ve bunların toplumun üyeleri üzerindeki etkilerinin incelenmesi pazarlamacılar için vazgeçilmez bir görevdir (Türk, 2004: 6). Kültürel değerler, neyin uygun olduğunu onaylayan bir inançlar bütünüdür. Bir hareketin ortaya konmasında, isteklerin açığa vurulmasında ve tutumun belirlenmesindeki standart ve kriterler bu değerler tarafından belirlenir. Bu değerler davranış normlarını etkilediği gibi, yaptırım uygulamalarına da neden olur. Yapılan bazı araştırmalar, kültürel değerlerin tüketicilerin marka seçimini etkilediğini göstermektedir (İslamoğlu ve Altunışık, 2008:182). Pazarlamacılar için önemli olan nokta, kültürel değerlerin yerini alabilecek ya da onları tamamlayabilecek tüketim kalıpları oluşturmaktır. Örneğin ramazan sofralarında suyun ya da hurmanın yerini alabilecek bir içecek yada yiyecek; mezuniyet hediyesi olarak dolma kalem vermek kültür değerleri ile uyumlu tüketim kalıpları sunar (İslamoğlu ve Altunışık, 2008: 182).

21 9 Kültür benzerlik olduğu kadar farklılıkları da içerir. Hemen hemen tüm kültürlerde ortak olan değerler, normlar ve kabul görecek davranışlar vardır. Fakat aynı elemanlar kültürden kültüre farklılık gösterebilir. Örneğin her kültürde kutsal renkler vardır ama bir kültürde kutsal olan bir renk bir başka kültürde kutsal olmayabilir (Türk, 2004: 8). İşletmeler faaliyet göstermek istedikleri ülkelerin kültürel özelliklerini öğrenmeden o ülkede yer edinmek istediklerinde kümü zaman istemeyecekleri sonuçlarla karşılaşabilirler. Farklı ülkelerde gerçekleştirilen uluslararası kampanyalarda dikkate alınması gereken belki de en önemli özellik kültürdür (Eru, 2007: 25). Tüketici tercihlerinin kültürden dolayı değişmesi sonucu farklı ürünler, pazarlar, tutundurma çabaları vs. ortaya çıkmaktadır. Örneğin Mc Donald s tüm dünyada zincir restoranlar açmış olan bir firmadır. Restoranlarında oldukça standart ürünler sunmaktadır. Ancak tüketicisinin gerek kültür gerekse inanç özelliklerini iyi bilen firma, Hindistan da sığır eti yerine koyun eti kullanmaktadır. Türkiye deki geleneksel özelliklerine bağlı olarak tüketicileri içinse içecek listesine ayranı, yiyecek listesine de dürümü eklemeyi ihmal etmemiştir (Çevikbaş, 2007: 5). Alt Kültür Kültürün toplumun her yerinde aynı özellikleri göstermesi mümkün değildir. Bazı ortak değerlerin dışında her yörenin her bölgenin kendine özel alt kültürleri bulunabilir (Eru, 2007: 26). Pazarlama yönetimi açısından diğer önemli bir kavram alt kültürdür. Alt kültür, bir ana kültür içinde kendi değer yargıları, gelenek ve davranışlarını sergileyen gruplardan oluşur (Erdem, 2006:75). Dinsel, ırksal, ulusal, yöresel vb. ortak özellikler taşıyan gruplar; tüketicilerin giyim, kuşam, yeme içme, eğlenme ve mesleki tercihlerini etkilemektedir (Tek ve Özgül, 2005: 169). Sosyal Sınıf Bir sosyal sınıf veya sosyal katman, toplumda başkaları tarafından görüldüğü gibi, eşit sosyal duruma sahip olan insanlar kümesidir (Oluç, 1987: 7,

22 10 alıntılayan Yükselen, 2006:102). Pazarlama görüşü açısından harcama, tasarruf etme, marka tercihi gibi konularda sosyal sınıfın önemi artmaktadır (Kara, 2006: 57). Sosyal sınıf, bir hiyerarşiye göre toplum üyelerinin sınıflandırılmasıdır (Cömert ve Durmaz, 2006: 353). Sosyal sınıf sadece gelir düzeyi ile tanımlanmamaktadır. Tüketicilerin meslekleri, eğitim düzeyleri, ikamet ettikleri yerler de sosyal sınıf tanımlamada kullanılan diğer faktörlerdir (Yükselen, 2006: 102). Sosyal sınıfların bir çok konuda belirli marka ve ürün tercihi vardır. Örneğin; yapılan spor, oturulan semt, giyim kuşam vb. aynı sosyal sınıf içinde yer alan bireylerin yaşam tarzları, ilişkileri, davranışları ve değer yargıları benzerdir. Yaşam biçimi tüketicilerin algılama ve tutumlarını etkilediği için farklı sosyal sınıflarda yer alan kişilerin marka tercihleri de farklı olmaktadır. Belirli grup üyeliklerinde (spor kulübü gibi) diğerleri gibi olabilmenin koşulu aynı markaları seçmek ve tercih etmektir (Aktuğlu ve Temel, 2006: 49) Sosyal Faktörler Tüketicilerin davranışı danışma grupları (referans grupları), aile, sosyal roller ve statüler gibi sosyal faktörlerin etkisi altındadır. Danışma Grupları Danışma grupları, kişilerin tutum ve davranışlarını doğrudan ya da dolaylı olarak etkileyen gruplardır. Aile, arkadaşlar, aynı işyerinde çalışanlar, aynı kulübün ya da aynı derneğin üyeleri gibi. Bazen insanlar herhangi bir kuruluşun üyesi olmadıkları halde, ileride o kuruluşa üye olabileceklerini düşünerek söz konusu grubun davranış kalıplarını taklit edebilirler ( Yükselen, 2006: 103). Referans gruplarının tüketiciler üzerindeki etkilerini tayin eden bazı özellikleri vardır. Bunlar o grupların normları, rolleri, statüleri, güçleri ve sosyalleşmeleridir. Bir grup üyeliğini benimseyen ya da bir grubun üyesi olmayı arzulayan tüketici, öncelikle o grubun normlarına ve sosyal yaşantısına uymayı, o grubun rollerine soyunmayı, o grubun statüsüne ve gücüne ulaşmayı ister. Bu istek, onun satın alma ve marka değerleme davranışına yansır (İslamoğlu ve Altunışık, 2008:206).

23 11 Danışma gruplarının ürün ve markalardaki en güçlü etkilerinin otomobiller, mobilya, giyimler ve renkli televizyon gibi ürün ve hizmet grubu olduğu anlaşılmaktadır (Erdem, 2006: 80). İnsanlar üç şekilde kendi danışma gruplarının etkisi altındadır. Danışma grupları, bir kimseyi yeni davranışlar ve hayat tarzları ile tanıştırır. Onlar, tutumları ve insanların kendilerine nasıl baktıklarını etkiler. Bir kimsenin herkes gibi olması için, düşüncelerini etkileyerek, ürün ve marka seçmekte ona baskı yapabilirler (Kotler, 2000:164). Aile Bir danışma grubu olarak kabul edilmekle birlikte satın alma davranışında etkisi, ayrı bir faktör olarak ele alınmalıdır. İnsanlar küçük yaştan itibaren davranışlarını aileden aldıkları özelliklerle şekillendirirler. Bazı ailelerde söz konusu özelliklerin bir sonucu olarak satın almaya karar veren kişiler ile satı alanlar ayrı bireyler olabilir. Kimi ailelerde karşılıklı etkileşim fazladır. Pazarlama yöneticisi bu gibi özellikleri değerlerse pazarlama stratejilerini daha sağlıklı belirleyebilecektir (Yükselen, 2006: 104). Alıcılar üzerinde aile üyelerinin etkisi çok güçlüdür. Pazarlama yöneticileri karı, koca ve çocukların çeşitli ürün ve hizmetlerin alımındaki etki ve rolleriyle yakından ilgilidirler. Bu roller fikir vericiler, etkileyiciler, karar vericiler, fiilen satın alımı yapanlar ve kullanıcılar olarak beş gruba ayrılır. Bazen bu rollerin tümü veya bir kaçı bir kişide birleşebilir. Satın almada aile içi iş bölümü ve otorite ürünlere ve ailelere göre değişir (Tek ve Özgül, 2005:172). Kadının etkin bir konuma sahip olduğu ailelerde, örneğin, mutfak eşyaları, elektronik cihazlar alımında ortak kararlar ağır basmaktadır. Alışverişe çocuklarını almadan çıkan ebeveynler, bugün çocuklarının satın alınan giyecekleri beğenmediklerini görebilmektedir (Yükselen, 2006:104). Rol ve Statüler Kişiler, yaşamları boyunca aile, kulüp, dernek vb. gruplar içinde belirli bir konum elde ederler, rol üstlenir. Örneğin, aile içindeki erkek, aile bireyleri ile birlikte ortak hareket tarzı ortaya koyarken, çalıştığı yerde mühendis konumu ile grup

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ

NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI NİŞ PAZARLAMA STRATEJİLERİNİN TURİZM SEKTÖRÜNDE A GRUBU SEYAHAT ACENTALARINDA UYGULANMASI: ETS TUR ÖRNEĞİ Hazırlayan: Gökçe Bahar ERCAN

Detaylı

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA

MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA MÜŞTERİ İÇİN DEĞER YARATMA, MÜŞTERİ SADAKATİ OLUŞUM SÜRECİ VE ŞİRKET PERFORMANSINA ETKİLERİ ÜZERİNE ARAŞTIRMA Hazırlayan: Çiğdem ERK Danışman: Doç. Dr. Ayşe AKYOL Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ

MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE SADAKATİNİ ARTTIRMADA MÜŞTERİ ŞİKAYETLERİ YÖNETİMİNİN ETKİNLİĞİ: BİR ÖRNEK OLAY İNCELEMESİ Murat BURUCUOĞLU İşletme

Detaylı

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. TRAKYA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI YÜKSEK LİSANS DÖNEM PROJESİ TURİZM SEKTÖRÜNDE İLİŞKİSEL PAZARLAMA UYGULAMALARI: EDİRNE İLİNDE FAALİYET GÖSTEREN KONAKLAMA İŞLETMELERİ

Detaylı

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA

TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA T.C. SELÇUK ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ SOSYOLOJİ ANABİLİM DALI SOSYOLOJİ BİLİM DALI TOPLUMSAL AİDİYET VE GENÇLİK: ÜNİVERSİTE GENÇLİĞİNİN AİDİYETİ ÜZERİNE SOSYOLOJİK BİR ARAŞTIRMA Duygu ALPTEKİN

Detaylı

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI

T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI T.C. GAZİ ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ BÜRO YÖNETİMİ EĞİTİMİ BİLİM DALI ÖRGÜTSEL KÜÇÜLMENİN İŞGÖRENLERE ETKİSİ: BİR KAMU HİZMET SEKTÖRÜ UYGULAMASI YÜKSEK LİSANS TEZİ Hazırlayan Mehtap ÖZTÜRK

Detaylı

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA

SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER: DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ HASTANESİNDE ÖRNEK BİR UYGULAMA DOKUZ EYLÜL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI HASTANE VE SAĞLIK KURULUŞLARI YÖNETİMİ PROGRAMI YÜKSEK LİSANS TEZİ SAĞLIK İŞLETMELERİNDE PERSONELİN MOTİVASYONUNU ETKİLEYEN FAKTÖRLER:

Detaylı

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161

Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Uluslararası Alanya İşletme Fakültesi Dergisi International Journal of Alanya Faculty of Business Yıl:2012, C:4, S:3, s. 143-161 Year:2012, Vol:4, No:3, s. 143-161 Destinasyonlarda Müşteri Temelli Değerinin

Detaylı

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ

T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ. Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME BÖLÜMÜ HİZMET SEKTÖRÜNDE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİNİN PAZARLAMAYA ETKİSİ Yüksek Lisans Tezi ÖZLEM MİDİLLİ İstanbul 2011 T.C. KADİR HAS ÜNİVERSİTESİ

Detaylı

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA

LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA 1 LİDERLİK ÖZELLİK VE DAVRANIŞLARININ BELİRLENMESİ VE KONUYLA İLGİLİ OLARAK YAPILAN BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: M. Cengiz ALKIN Danışman: Yrd. Doç. Dr. Sinan ÜNSAR Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA

KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA T.C. KÜLTÜR ve TURİZM BAKANLIĞI ARAŞTIRMA ve EĞİTİM GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KONAKLAMA İŞLETMELERİNİN HER ŞEY DAHİL SİSTEMİNİ TERCİH ETME NEDENLERİ ÜZERİNE BİR ARAŞTIRMA UZMANLIK TEZİ İsa YAYLA EYLÜL 2010 ANKARA

Detaylı

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006

AKADEMİK BAKIŞ Uluslararası Hakemli Sosyal Bilimler E-Dergisi ISSN:1694 528X Sayı: 9 Mayıs 2006 YÖNETİCİLERDE DEĞER YARGILARI Gümran UÇAR, Celal Bayar Üniversitesi, Salihli Meslek Yüksekokulu, Manisa- Türkiye ÖZET Bir örgütü başarıya ulaştıran en önemli etmenlerden birisi örgütün başında iyi bir

Detaylı

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ

HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI HALKLA İLİŞKİLER VE ORGANİZASYON HİZMETLERİ GRUP İLETİŞİMİ Ankara, 2012 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan

Detaylı

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA

KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA KARAR VERME SÜRECİNİ ETKİLEYEN FAKTÖRLER VE KARAR VERME SÜRECİNDE ETİĞİN ÖNEMİ: UYGULAMALI BİR ARAŞTIRMA Hazırlayan: Cenkan SAĞIR Danışman: Prof. Dr. Yaşar SUCU Lisansüstü Eğitim, Öğretim ve Sınav Yönetmeliğinin

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA YÖNELİK BİR UYGULAMA Cumhuriyet Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı Üretim Yönetimi ve Pazarlama Bilim Dalı HİZMET PAZARLAMASINDA KALİTE ANLAYIŞI: SERVQUAL VE SERVPERF KALİTE MODELLERİNİN KARŞILAŞTIRILMASINA

Detaylı

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ

TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ T. C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİM DALI SAYISAL YÖNTEMLER BİLİM DALI DOKTORA TEZİ TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ UYGULAMALARININ YAPISAL EŞİTLİK MODELİ İLE ANALİZİ ERGÜN EROĞLU

Detaylı

TÜKETİCİLER MARKALARI NASIL TERCİH EDİYOR? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma)

TÜKETİCİLER MARKALARI NASIL TERCİH EDİYOR? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma) TÜKETİCİLER MARKALARI NASIL TERCİH EDİYOR? ( Kamu Sektörü Çalışanlarının Giysi Markalarını Tercihini Etkileyen Faktörlere Yönelik Bir Araştırma) Işıl Karpat AKTUĞLU * Ayşen TEMEL ** ÖZET Günümüzde işletmelerin

Detaylı

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ

ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ T.C. KÜLTÜR VE TURİZM BAKANLIĞI DIŞ İLİŞKİLER VE AVRUPA BİRLİĞİ KOORDİNASYON DAİRESİ BAŞKANLIĞI ÖZEL İLGİ TURİZMİ: KAPSAMI, ÇEŞİTLERİ VE TÜRKİYE DE UYGULANABİLİRLİĞİ UZMANLIK TEZİ TOLGA HAN ULUÇEÇEN MAYIS

Detaylı

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI

PAZARLAMA PLANI EL KİTABI PAZARLAMA PLANI EL KİTABI SEDEF ÇETİNEL ANKARA-2005 ÖNSÖZ Baş döndürücü gelişmelerin yaşandığı içinde bulunduğumuz bilişim çağında ülkelerin karşılaştığı en önemli sorunlardan birisi şüphesiz işsizliktir.

Detaylı

MUHASEBE VE FİNANSMAN

MUHASEBE VE FİNANSMAN T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MUHASEBE VE FİNANSMAN DIŞ TİCARET KAVRAMLARI 344MV0042 Ankara, 2011 Bu modül, mesleki ve teknik eğitim okul/kurumlarında uygulanan Çerçeve Öğretim Programlarında yer alan yeterlikleri

Detaylı

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA

ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ ÖRGÜTLERDE İŞ TATMİNİNİ ETKİLEYEN DEMOGRAFİK FAKTÖRLER VE VERİMLİLİK: KARAMAN GIDA SEKTÖRÜNDE BİR UYGULAMA Hazırlayan Serhat Sefa TOR İşletme

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ?

İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? TC ANKARA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ VE KARİYER DANIŞMANLIĞI ANA BİLİM DALI İNSAN KAYNAKLARI YÖNETİMİ UYGULAMALARI: ROTASYON GEREKLİ Mİ? Yüksek Lisans Dönem Projesi

Detaylı

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer

BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ. Mehmet Akif Özer BİR MODERN YÖNETİM TEKNİĞİ OLARAK ALGILAMA YÖNETİMİ VE İÇ GÜVENLİK HİZMETLERİ Mehmet Akif Özer Özet Algılama yönetimi daha çok fayda sağlayan ve belirsizliği daha az olan bilgileri sağlayabilmek için dış

Detaylı

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma

Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Volume 3 Number 3 2012 pp. 49-76 ISSN: 1309-2448 www.berjournal.com Örgüt Kültürü ve Örgütsel Bağlılık Arasındaki İlişki: Hizmet Sektörü Çalışanları Üzerinde Ampirik Bir Araştırma Asena Altın Gülovaa Özge

Detaylı

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA

HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA Ege Akademik Bakış / Ege Academic Review 8 (2) 2008: 651-682 HİZMET PAZARLAMASINDA MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ VE ULAŞTIRMA SEKTÖRÜ ÜZERİNDE BİR UYGULAMA CUSTOMER SATISFACTION IN THE MARKETING OF SERVICES AND

Detaylı

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI

T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI T.C. ANADOLU ÜNİVERSİTESİ YAYINI NO: 3018 AÇIKÖĞRETİM FAKÜLTESİ YAYINI NO: 1970 İŞ PLANI Yazarlar Yrd.Doç.Dr. B. Tuğberk TOSUNOĞLU (Ünite 1, 8) Yrd.Doç.Dr. B. Kağan ÖZDEMİR (Ünite 2) Arş.Gör.Dr. Tuğba

Detaylı

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka

Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka KMU İİBF Dergisi Yıl:11 Sayı:16 Haziran/2009 Kültürel Farklılıkların Yönetimi ve Alternatif Bir Strateji: Kültürel Zeka Salih Yeşil Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi, İİBF, İşletme Bölümü Özet Farklı

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI MEGEP (MESLEKÎ EĞİTİM VE ÖĞRETİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ PROJESİ) GAZETECİLİK İLETİŞİM SÜRECİ VE TÜRLERİ ANKARA 2007 Milli Eğitim Bakanlığı tarafından geliştirilen modüller;

Detaylı

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI

TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI TÜRKİYE CUMHURİYETİ ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ EĞİTİM BİLİMLERİ ANABİLİM DALI EĞİTİM FAKÜLTESİ ÖĞRENCİLERİNİN KİŞİLERARASI PROBLEM ÇÖZME BECERİLERİ VE YÖNELİMLERİ İLE FONKSİYONEL OLMAYAN

Detaylı

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması TÜRKİYAT ARAŞTIRMALARI DERGİSİ 401 Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ün Kişisel İmajının Öğelerini Belirlemeye Yönelik Bir Saha Araştırması A Field Research Aiming to Determine The Characteristics of President

Detaylı