Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat"

Transkript

1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal Eylem Programý Doðrultusunda Ulusal Kýrsal Kalkýnma Stratejisi Politikalarýndaki Hedefler" konulu bir toplantý düzenlendi. Önceki Dönem Baþkanlarýmýzdan Mahir GÜRBÜZ'ün konuþmacý olarak yer aldýðý toplantýya, Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, II. Baþkan Prof. Dr. Haydar ÞENGÜL ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan KARAKOÇ ile ODA'mýz adýna Toprak Koruma Kurulu Üyesi Ali YÜZGEÇ katýldý. Adana Valiliði Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi tarafýndan 9 Mayýs 2006 tarihinde "9 Mayýs Avrupa Günü" kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen ve konuþmacý olarak E.Ü. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yaþar UYSAL'ýn yer aldýðý "Avrupa Birliði Tarým Politikalarý" konulu seminere, Þubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan KARAKOÇ katýldý. Danýþtay 2. Dairesi'ne yapýlan silahlý saldýrý ile ilgili olarak KESK, TMMOB IKK, TTB, DÝSK, ÇÜED'in Adana Þubelerinin 18 Mayýs 2006'da EÐÝTÝM-SEN binasý önünde yaptýðý basýn açýklamasýna ODA'mýzý temsilen Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT katýldý. Yaþ sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretiminde ve ihracatýndaki sorunlarýn araþtýrýlarak alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla kurulan Meclis Araþtýrma Komisyonu 23 Mayýs 2006 tarihinde Adana Vali Yardýmcýsý Mehmet DEMÝR Baþkanlýðýnda bir ön toplantý gerçekleþtirdi. Tarým Ýl Müdürlüðü'nde 25 Mayýs 2006 tarihinde MERSÝN Milletvekili Ali ER'in Komisyon Baþkanlýðý yaptýðý toplantýya Mersin Milletvekili Ali OKSAL, Osmaniye Milletvekili Necati UZDÝL, Antalya Milletvekili Osman KAPTAN, Kayseri Milletvekili Adem BAÞTÜR, Hatay Milletvekili Abdülaziz YAZAR, Hatay Milletvekili Ýsmail SOYLU, Balýkesir Milletvekili Ali AYDINLIOÐLU, Adana Milletvekili Abdullah TORUN, Mersin Milletvekili Mustafa EYÝCEOÐLU, Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAÞIK, Mersin Milletvekili Ömer ÝNAN, Niðde Milletvekili Mehmet Uður ÇETÝN, sivil toplum örgütleri, üreticiler, meslektaþlarýmýz ve Þubemizi temsilen Baþkanýmýz Ayhan BARUT katýldý. Ülkemizde ve bölgemizde narenciye üretiminde yaþanan sorunlar, pestisit kalýntýlarý sorununa yönelik tespit ve öneriler, karpuz üretimi ve sýnýr ticaretinde yaþanan sorunlar ve Serbest Ziraat Mühendisliði Yönetmeliði ile ilgili tespit ve önerilerimizi içeren raporlar Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT tarafýndan Komisyon Baþkaný Ali ER'E verildi. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT ayný zamanda konularla ile ilgili söz alarak konuþma yaptý. Genel Merkezimiz tarafýndan Mayýs 2006 tarihlerinde düzenlenen e-zmo eðitimine, Þube Sekreteryasý Þule KOÇOÐLU katýldý. 34 Adana Þubemizin yenilenen hizmet binasý 24 Mayýs 2006'da Vali Yardýmcýsý Turgut SERÝMER, CHP Muðla Milletvekili Gürol ERGÝN, CHP Mersin Milletvekili Þefik ZENGÝN, CHP Osmaniye Milletvekili Necati UZDÝL, DYP Tarým Komisyonu Baþkaný Cevher CEVHERÝ, TMMOB ZMO Genel Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, önceki dönem ODA Baþkanlarýmýzdan Mahir GÜRBÜZ, ZMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Özden GÜNGÖR, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZMO Mersin Þube Baþkaný Mehmet ATEÞ, Adana Tahýl Üreticileri Birliði Baþkaný Nur ÖZKAN, Adana Çiftçiler Birliði Baþkaný Cumali DOÐRU ve Adana Esnaf Ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Kazým BARIÞIK'ýn katýldýðý bir törenle açýldý. Geniþ katýlýmýn olduðu törende ayrýca yenileme çalýþmalarýna katkýda bulunan firmalarýn yöneticileri, meslektaþlarýmýz, TMMOB'ye baðlý ODA'larýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri yer aldý. Törende hizmet binamýzýn alýmýna ve yenileme çalýþmalarýna katký yapan kiþi ve kuruluþlara teþekkür plaketi verildi. TMMOB'un Ankara'da 21 Mayýs 2006'da yapýlan 39 Dönem Olaðan Genel Kurulu'na, Þube delegelerimiz katýlým saðladý. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 6 Haziran 2006'da "Anýz Yakmak Topraðý Çölleþtiriyor" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. Barut, 7 Haziran 2006'da da bir açýklama yaparak, buðday taban fiyatlarýna tepki gösterdi. Þubemizde Haziran, Haziran, 1-2 Temmuz ve Temmuz 2006 tarihlerinde "EurepGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi" verildi Temmuz 2006 tarihlerinde de HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarý) temel eðitimi düzenledi. Büyük ilgi gören eðitimlere katýlanlara törenle sertifikalarý sunuldu.

2 Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý ile öðrenci temsilcilikleriyle ortak toplantý yapýldý. Adana Ticaret Borsasý; bu yýl Avrupa Birliði'ne entegrasyon sürecinde, tarýmdaki geliþmelerin ülkemiz ve Çukurova Bölgesi için öneminden hareketle, Start Fuarcýlýk ile birlikte "1. Çukurova Tarým Fuarý"ný düzenliyor Kasým 2006 tarihlerinde, Adana'da gerçekleþtirilecek bu fuarla ilgili olarak, deðerlendirmeleri, önerileri almak ve iþbirliði zemini yaratmak amacý ile, 14 Haziran 2006 Çarþamba günü gerçekleþen "1. Çukurova Tarým Fuarý Danýþma Kurulu Toplantýsý"na Þubemizi temsilen Yazmanýmýz Selma KIRANÇEÞME katýldý. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 18 Haziran 2006'da bir açýklama yaparak, Adana karpuzunun markalaþmasýný istendi. Þube Baþkanýmýz BARUT, Uçakla Zirai Mücadele Ýþletmecileri Derneði Baþkaný Özer TARHAN ile birlikte, 20 Haziran 2006 tarihinde Kanal A Ekonomi Rehberi Programýna katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. Sudan Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Prof. Dr. Fathi M. KHALIFA, Genel Sekreter Abd. Elrahman Osman, Yönetim Kurulu üyeleri ve Sudanlý Ziraat Mühendislerinden oluþan bir heyet, bilgi alýþveriþinde bulunmak üzere 20 Haziran 2006 tarihinde Þubemizi ziyaret ettiler. Sudanlý meslektaþlarýmýza ODA'mýzýn çalýþmalarý ve Çukurova'da tarým konularýnda bilgi verildi. Konuklarýmýz ODA'mýzla güçlü baðlar kurmak ve tarým uygulamalarý hakkýnda bilgi almak istediklerini belirttiler. Þubemizin Türk Halk Müziði Ekin Korosu, 20 Haziran 2006'da Adana Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonunda bir konser verdi. Ercan KONT'un sunuculuðunu yaptýðý, Ýlyas ÇAKMAK'ýn koro þefliðini gerçekleþtirdiði konser, konuklar tarafýndan ilgi ile izlendi. Þubemiz tarafýndan 21 Haziran 2006'da "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý Mý?" baþlýklý basýn açýklamasý yapýldý. Þubemiz ayný konuyla ilgili olarak 27 Temmuz 2006 tarihinde bazý tarým örgütleri ile birlikte ortak basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Þube Baþkanýmýz BARUT, 25 Haziran 2006'da bazý gazetelere, "Dünya Kupasý'nýn Karpuz Üreticilerine Yaradýðýna" iliþkin bir demeç verdi. Þubemiz Yönetim Kurulu, Kapasite Raporu düzenlemek üzere ZMO Genel Merkez tarafýndan göreve atanan Þubemiz üyeleri ile 26 Haziran 2006 tarihinde bir toplantý gerçekleþtirdi. AKP hükümeti tarafýndan, ülkemizde (özellikle Akkuyu ve Sinop'ta) yapýlmak istenen Nükleer Santrallere karþý, Adana Nükleer Karþýtý Platform olarak, 18 Temmuz 2006 tarihinde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Adana Þubesinde yapýlan basýn açýklamasýna Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT katýldý. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT'un, "Karpuz Sezonu Ýyi Baþladý, Buruk Bitti" baþlýklý demeci, 24 Temmuz 2006 tarihinde bazý yerel gazetelerde yayýmlandý. AKP Adana Milletvekili Tarým Komisyonu Baþkaný Vahit KÝRÝÞÇÝ, 28 Temmuz 2006 tarihinde; CHP Adana Milletvekili Kemal SAÐ ve danýþmanlarý da 3 Aðustos 2006'da Þubemizi ziyaret etti. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT'un, etkin bir narenciye politikasý olmadýðýna iliþkin açýklamasý, yerel basýnda geniþ yer buldu. BARUT, 18 Aðustos 2006 tarihinde re Pamuk ve Mýsýr ile ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. Mimar Sinan Amfisi yanýnda yapýlan Petrol Ýstasyonu ile ilgili olarak 22 Aðustos 2006 tarihinde gerçekleþtirilen, "Yine bir kent suçu, yeni bir kent suçu" baþlýklý basýn açýklamasýna, Þubemiz de katýlým saðladý. 35

3 1 Mayýs mitingine TMMOB'a baðlý odalarla birlikte yoðun bir katýlým saðlayarak, destek verdik. TBMM Sebze Meyve Meclis Araþtýrma Komisyonu'nun 5 Mayýs 2006'da Antalya'da düzenlediði toplantýda, Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan ÖZÇELÝK bir konuþma yaparak, tarýmsal danýþmanlýkta yaþanan sorunlar ve yasal düzenlemeler hakkýnda ODA görüþlerimizi aktardý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 12 Mayýs 2006'da Finike ilçesi Hasyurt Beldesi'nde açýlan Tarým ve Seracýlýk Fuarý'ný ziyaret ettiler. Þubemizde ve Mayýs ile Haziran 2006 tarihlerinde "EurepGAP Sebze Meyve Genel Eðitimi" adý altýnda üç kurs düzenlendi. Kursa katýlan toplam 96 meslektaþýmýza törenle sertifikalarý verildi. Antalya Ticaret Borsasý'nda 17 Mayýs 2006'da yapýlan "Hububat Üretimi ve Hasatta Karþýlaþýlan Sorunlar" konulu toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan ÖZÇELÝK katýldý. Danýþtay'a yönelik saldýrýyý protesto etmek amacýyla Cumhuriyet Meydaný'nda yapýlan basýn açýklamasýna, Yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlikte yoðun bir katýlým saðlayarak, ODA'mýzýn laik demokratik cumhuriyete sahip çýkma iradesini açýkça ortaya koyduk. Ruhsatsýz çalýþan kum ve çakýl ocaklarýnýn ruhsatlandýrýlmasý ve yerlerinin tespiti için Ýl Genel Meclisi'nde yapýlan toplantýlara ODA'mýzý temsilen Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kubilay ÖNAL ve Kemal PARLAYÜKSEL katýldý. Konu ile ilgili meslek odalarýnca oluþturulan teknik kurulda ODA'mýz da görev alarak, yapýlan teknik gezi ve basýn açýklamalarýna aktif destek saðladý. Fide Üreticileri Derneði'ne mensup 20 kiþilik bir grup, 27 Mayýs 2006 tarihinde Þubemiz toplantý salonunda, fide üreticilerinin sorunlarý ve çözüm yollarý konusunda bir toplantý yaptý. Þubemizin Türk Halk Müziði Korosu 27 Mayýs 2006'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda çok sayýda meslektaþýmýz ve davetlinin izlediði bir konser verdi. Konser, büyük bir coþku ve beðeniyle izlendi. Ankara'da Mayýs 2006 tarihinde yapýlan TMMOB Genel Kurulu'na, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ile birlikte Þube Delegelerimiz Adnan ÖZÇELÝK, Ali KAY- NAK, Ertekin CAN ve Cumali GAFFAROÐLU katýldý. Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak 5 Haziran 2006'da yapýlan toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýlarak, ODA görüþümüzü dile getirdi. Tarým Ýl Müdürlüðü'nde 7 Haziran ve 2 Aðustos 2006 tarihlerinde yapýlan Toprak Koruma Kurulu toplantýlarýna, kurulun asli üyesi olan Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýldý. Antalya Ticaret Borsasý'nda 7 Haziran 2006'da Tarým TV kurulmasýna yönelik olarak yapýlan toplantýya, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýldý. Konuyla ilgili kurulan komisyonda ÖNAL, ODA'mýz adýna görevlendirildi. Ýlimizde meslek odalarý tarafýndan her yýl düzenlenen futbol turnuvasý ODA'mýzýn zaferi ile sonuçlandý. Ýki aydýr devam eden, master ve genç takýmlarýmýzla katýldýðýmýz turnuvada baþarýlý maçlar çýkaran masterlerimiz dördüncü, genç takýmýmýz ise bir ilki gerçekleþtirerek þampiyon oldu. Gençlerimize, Þampiyonluk kupasýný Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER verdi. Futbolcu meslektaþlarýmýza Yönetim Kurulumuz adýna teþekkür ediyoruz. Lara Kent Parký'nýn Turizm Bakanlýðý tarafýndan planlanmasýna, Dokuma Fabrikasý'nýn ve 100. Yýl Spor Alanýnýn rant uðruna elden çýkarýlmasýna karþý çýkmak için Eþgüdüm Kurulu ve Kent Konseyince ayrý ayrý ya da birlikte yapýlan toplantýlara Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Adnan ÖZÇELÝK, Kubilay ÖNAL ve Kemal PARLAYÜKSEL katýlarak, ODA'mýz görüþlerini açýkladýlar. Antalya Lara için 16 Mayýs 2006'da Ankara'da yapýlan basýn açýklamasý ve yürüyüþte ODA'mýz aktif þekilde yer aldý. Diðer meslek odalarý ve siyasi partilerin de katýldýðý 500 kiþilik grup ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlýðý önünde basýn açýklamasý yapýldý. Daha sonra ODA'mýzýn da içinde bulunduðu 5 Meslek Odasý Baþkaný TBMM'de grubu bulunan Parti Genel Baþkanlarýyla görüþerek, destek istedi. 36 Lara Kent Parký'nýn rant uðruna elden çýkarýlmasýna karþý oluþturulan Eylem Kurulu'nun 5 Haziran 2006 tarihli toplantýsýna, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýlarak, ODA görüþlerimizi açýkladý. Odalararasý Eþgüdüm Kurulu tarafýndan 10 Haziran 2006'da düzenlenen "Antalya Lara'ya Sahip Çýkýyor" mitingine, Þubemiz ZMO flamasý altýnda yaklaþýk 200 kiþilik bir grupla katýldý. Sendikalar ve siyasi partilerin de destek verdiði miting, kamuoyunda ve basýnda geniþ yanký buldu. Eþgüdüm Kurulu'nca mitingle ilgili olarak 21 Haziran

4 2006'da düzenlenen toplantýya Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýldý. Eþgüdüm Kurulu'nun 31 Temmuz 2006 tarihli, Lara Kent Parký, Dokuma Alaný, Sera Oteli ve Atatürk Parký ile ilgili toplantýsýna da, Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL katýlarak, ODA görüþümüzü sundu. Türkiye Ziraatçýlar Derneði Genel Baþkaný Ýbrahim YETKÝN, 31 Mayýs 2006 tarihinde yaptýðý basýn açýklamasýnda, Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn Ziraat Tekniker ve Teknisyenlerinin Tarým Danýþmanlýðý yapmasýna karþý çýktýðýný ifade ederek meslek þovenizmi yaptýðýný iddia etmiþtir. YETKÝN'in ODA'mýza yönelik haksýz ve yersiz suçlamalarýna karþýlýk, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katýlýmýyla 10 Haziran 2006'da bir basýn açýklamasý yapýldý. Tarým Ýl Müdürlüðü'nde 13 Haziran ve 3 Aðustos 2006 tarihlerinde yapýlan "Gýda Güvenliði Eylem Kurulu" toplantýlarýna, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Adnan ÖZÇELÝK ve Lütfiye UYSAL katýlarak, ODA'mýz görüþlerini aktardýlar. Nükleer Karþýtý Platform'un 14 Haziran ve 1 Aðustos 2006 tarihli toplantýlarýna, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kemal PARLAYÜKSEL ve Ertekin CAN katýlarak, Akkuyu'da yapýlacak protesto ve etkinlik programý ile ilgili hazýrlýklar hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladýlar. Platform, 2 Aðustos 2006'da, protesto ile ilgili olarak "Nükleer Santral Ýstemiyoruz" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýna Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL katýldý. Akkuyu'da 5 Aðustos 2006'da gerçekleþtirilen nükleer karþýtý eylem ve þenliklere, ODA'mýzý temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Ertekin CAN katýldý. Antalya Kent Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesince ortaklaþa düzenlenen ve ODA'mýzýn da desteklediði "Antalya Ýçme Suyu ve Sorunlarý Sempozyumu", Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Sempozyuma Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Dursun BÜYÜKTAÞ da konuþmacý olarak katýldýlar. Antalya Ticaret Borsasý'nýn 23 Haziran 2006'da yapýlan kuruluþ yýldönümü etkinliklerinde, Þubemizi, Baþkanýmýz Vahap TUNCER temsil etti. Antalya Ticaret Borsasý ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce 15 Haziran 2006'da düzenlenen "AB ve Türkiye'de Yaþ Sebze-Meyve Tedarik Zinciri ve Üretici Birlikleri" konulu uluslararasý sempozyuma, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafýndan 22 Haziran 2006'da "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý mý?" baþlýklý basýn açýklamasý yapýldý. TMMOB ÝKK tarafýndan 27 Haziran 2006'da Yabancý Mühendislerin Çalýþma Ýzinleri Kanun Tasarýsý hakkýnda yapýlan basýn açýklamasýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Kubilay ÖNAL katýldý. TMMOB ÝKK'nin dönem sekreteryasýnýn belirlenmesi için ayný gün yapýlan toplantýya Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL katýldý. Antalya Büyükþehir Belediyesi Nazým Planlama Dairesi Baþkanlýðý'nca, "Antalya Kent Bütünü II. Etap 1/ Ölçekli Fiziki Stratejik Planý" çalýþmalarý ile ilgili olarak 29 Haziran 2006'da düzenlenen toplantýya, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdiler. Planla ilgili görüþlerimiz daha sonra bir rapor halinde Antalya Büyükþehir Belediyesi'ne iletildi. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 12 Temmuz 2006'da "Türk Tarýmýna Karantina Darbesi! Hastalýklý Materyallerin Giriþine Ýzin Verilerek Türk Tarýmý Çökertilmek Mi Ýsteniyor?" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. TUNCER ayný gün ART TV'de yayýnlanan "Mercek" programýna katýlarak, Türkiye ve Antalya tarýmý ve kent sorunlarýyla ilgili ODA görüþlerimizi açýkladý. TMMOB ÝKK ve Eþgüdüm Kurulu tarafýndan ve 20 Temmuz 2006 tarihlerinde mazlum haklar üzerindeki baský ve saldýrýlara karþý yapýlan toplantýlar ile basýn açýklamasýna Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL ve Ertekin CAN katýlarak, ODA görüþümüzü dile getirdiler. Fresh Antalya Fuarý çalýþmalarý ile ilgili olarak 19 Temmuz 2006'da yapýlan toplantýda, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER yer aldý. Adana ve Mersin'de Aðustos 2006 tarihlerinde yapýlan Danýþma Kurulu toplantýsýna Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Onur Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Nihat ÖZEN katýldý. Kent Konseyi'nin Lara Kent Parký ve Ýsrail'in Lübnan'daki saldýrýlarýna karþý yapýlaðabeyleceklerin görüþüldüðü 14 Aðustos 2006 tarihli toplantýsýna, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýlarak, düþüncelerimizi aktardý. Þubemiz, Antalya'daki terör saldýrýsýný kýnamak için 31 Aðustos 2006'da meslek odalarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile ortak bir basýn açýklamasý yaptý. 37

5 Jeotermal kaynaklar yönünden çok zengin olan Aydýn'da; Dikili örneðinden yararlanmak düþüncesi ile Þube Baþkanýmýz Galip ORHAN, Yönetim Kurulumuz ve Ziraat Odasý Temsilcileri, 13 Mayýs 2006 günü Dikili'deki seralarý gezdi. Ayrýca Mayýs günlerinde Ýzmir - Dikili'de yapýlan Jeotermal enerji kaynaklarý sempozyumunun, seracýlýkla ilgili bölümü izlendi. Seralar gezilerek iþletme sahipleri ve teknik elemanlardan bilgi alýndý. Þubemizin Geleneksel Piknik ve Uçurtma Þenliði 14 Mayýs 2006 Pazar günü ADÜ Ziraat Fakültesi bahçesinde yapýldý. 14 Mayýs'ýn ayný zamanda Anneler Günü olmasý, Piknik ve Uçurtma Þenliðini daha da renklendirdi. Katýlýmcýlar, ODA'mýzýn çocuklara ve annelere yaptýðý sürprizlerle de neþelenerek güzel bir hafta sonu geçirdiler. Þube Baþkanýmýz Hicri NALBANT, 8 Haziran 2006 tarihinde "Hububat Sektöründe Durum" konulu bir basýn açýklamasý yaptý. Ýlimizde yayýn yapan TON TV'de 15 Aðustos 2006 tarihinde canlý olarak yayýnlanan "Güncel" programýna, Þube Baþkanýmýz Hicri NALBANT ile Çanakkale Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan ULUS katýldý.1.5 saat süren yayýnda, tarýmdaki destekler, fýndýk, pamuk, yaþ sebze ve meyvede yaþananlar ile genel olarak uygulanan tarým politikalarý konularýnda ODA'mýz görüþleri kamuoyu ile paylaþýldý. Eskiþehir-Alpu ilçesinde 3-6 Aðustos 2006 tarihlerinde gerçekleþtirilen "Pancar-Lületaþý ve Gümüþ" festivalinde, "AB Sürecinde Türk Tarýmý" konulu panel düzenlendi. Panele Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ, Eskiþehir Ziraat Odasý Baþkaný Ýbrahim ÇETÝNKAYA ve Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Halil ÜNAL katýldý. Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ, konuþmasýnda AB Ýlerleme Raporu'nda yer alan Tarým Kriterleri, Tarýma destek ve özelleþtirme konularýnda katýlýmcýlara bilgi aktardý. Karþýlýklý soru-yanýt þeklinde geçen panel ilçede büyük ilgi gördü. 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 18 Mayýs 2006'da "Tarým Sohbeti" düzenlendi. Toplantýya, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Engin KINACI, Prof. Dr. Gülcan KINACI, Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ, Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðünden Cemal ÇEKÝÇ, Tarým Ýl Müdürlüðü, Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürü Aziz ALBAYRAK, tarým kuruluþlarý temsilcileri, ilçe ziraat odasý baþkan ve yöneticileri, Ziraat Fakültesi öðretim görevlilileri ve öðrenciler, köy muhtarlarý ile çok sayýda çiftçi katýldý. Panel Baþkanlýðýný Prof. Dr. Engin KINACI'nýn yaptýðý toplantýda, köy muhtarlarý ve çiftçilerimiz tarafýndan sorular sorularak, sorunlar anlatýldý ve çözüm yollarý arandý. 38 Þubemizde Temmuz 2006 tarihleri arasýnda EurepGAP kursu düzenlendi. Kursa katýlanlara törenle sertifikalarý verildi. Þubemizde Temmuz 2006 tarihleri arasýnda da 3 günlük HACCP kursu gerçekleþtirildi. Kursa katýlanlar sertifikalarýný törenle aldýlar. ODA'mýzýn Adana ve Mersin'de Aðustos 2006 tarihinde yapýlan Danýþma Kurulu toplantýsýna katýldýk Þubemizin dönem sözcülüðünü yürüttüðü Manisa Akademik Odalar Birliði'nin (MAOB) 15 Haziran 2006'da yaptýðý toplantýya, Þube Baþkanýmýz Engin KURT ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yýlmaz USTA ile Erdem KUTLAR katýldýlar. Toplantýda MAOB üyesi ODA temsilcileri ortak bir lokal açma konusunda da anlaþtýlar. Bu amaçla Eczacý Odasýnýn Uncubozköy' de bulunan lokalini ortak lokal olarak kullanmaya baþlama kararý alýnýrken, uzun vadede tüm akademik odalara ait bürolarý, ortak lokal, toplantý salonu vb. unsurlarý bir arada bulunduracak þekilde bir merkez edinmek için çalýþma yapma kararý veren MAOB, bunun için ortak bir komisyon kurdu. Ayrýca MAOB bünyesindeki odalar; toplantý açýlýþ veya davetlere çiçek, çelenk göndermeyecekler. Bu amaçla Atatürkçü Düþünce Derneði, Sokak Çocuklarý, Saðlýk, Eðitim, Çevre gibi sosyal içerikli vakýf ve derneklere baðýþ yapmaya ve buralardan gönderilecek yapay çelenklerle bu tarz etkinliklere katýlmaya karar verdiler.

6 Þubemizin "Baþak Balosu", ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, bazý Þube Baþkanlarýmýz ve çok sayýda meslektaþýmýzýn katýlýmýyla, 12 Mayýs 2006'da gerçekleþtirildi. Coþkulu geçen Baloya, meslektaþlarýmýz büyük ilgi gösterdi. Enerji Bakanlýðý'nýn Bursa-Keles ilçesinde 7 köyün sýnýrlarý içinde kalan Kozaðacý vadisinde kurulmasýna karar verdiði termik santrale, yöre halký tepki gösterdi. Bu amaçla Þubemizden destek isteyen yöre halkýný Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, Þube binamýzda kabul etti. Daha sonra Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ ve EMO Þube Baþkaný Erdal AKTUÐ ile birlikte yöreye giderek incelemelerde bulundular ve bir rapor hazýrladýlar. Hazýrlanan rapor 23 Mayýs 2006 tarihinde yapýlan ve yerel basýnýn büyük ilgi gösterdiði bir toplantýyla kamuoyuna duyuruldu. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ "Birincil amacýn saðlýklý tarým olduðuna dikkat çekerek, çevreye ve bölge halkýna zarar verecek santrale karþý olduðumuzu açýkladý. Cargill ile ilgili olarak 27 Haziran 2006'da Baro'da basýn açýklamasý yapýldý. Þubemizin de taraf olduðu Ýznik Gölü Çevre Düzeni Planýnda "Tarýmsal niteliði korunacak alan-sulama alaný ve uzun mesafeli koruma alaný" içinde faaliyet gösteren Cargill A.Þ.'ye ait "mýsýr iþleme amaçlý" üretim tesisleri ile ilgili idare Mahkemeleri ve Danýþtay'da, 8 yýllýk süreçte "6 iptal davasý" açýldý. Ýlk dört dava iptalle sonuçlandý. Son iki davada ise "yürütmenin durdurulmasýna" karar verildi. Biri, Bakanlar Kurulu'nun sözü edilen alaný "özel endüstri bölgesi" ilanýna karþý açýlan iptal davasýnda verilen karar, diðeri de Gemlik Belediyesi'nin bu karar doðrultusunda Cargill firmasýna verdiði ruhsat ve plan deðiþikliði kararlarýnýn iptali için açýlan davada verilen karardýr. Bu kararlar basýnla paylaþýldý. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ 27 Haziran 2006'da Olay TV muhaðabeyri Mehmet ÇAKIR ile Keles Davutlar köyünde yapýlmasý düþünülen Termik Santral konusunda röportaj yaptý. 13 ve 27 Temmuz ile 10 Aðustos 2006'da "Genç Çiftçi Eðitim Kampý" düzenlendi. Eðitmen olarak Þubemizden Yýlmaz OKTAY, Ali Yavuz KAYA, Orhan SARIBAL ve Taner GÜLER katýlarak, ODA'mýz ve mesleðimizle ile ilgili öðrencilere bilgi aktardýlar Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, 19 Mayýs 2006 Olay TV'de Yýlmaz ÝÞEL'in hazýrlayýp sunduðu Ekonomik Panaroma programýna katýlarak, tarým sektörünün dar boðazlarý, tarým sektöründeki iþsizlik, temel girdilere gelen zamlar konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. As TV'de Güzin ABRAÞ'ýn hazýrladýðý "Açýkça Ekonomi" Programýna 23 Mayýs 2006'da katýlan Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, Bursa-Keles ilçesi Kozaðacý vadisinde kurulmasýna karar verilen termik santral ile ilgili görüþlerimizi dile getirdi. Þubemizde, 3-4 Haziran 2006'da Eðitmen Sakýp ALTUNLU tarafýndan EUREPGAP Meyve-Sebze Genel Eðitimi düzenlendi. Bursa Akademik Odalar Birliði, Sivil Toplum Kuruluþlarý, Sendikalar, Siyasi partilerden oluþan 58 sivil toplum kuruluþu ile birlikte, Danýþtay 2. Dairesi Hakimi Mustafa YÜCEL'in ölümü ve Yargýtay Üyelerinin yaralanmasýyla sonuçlanan saldýrýya karþý protesto amacýyla 6 Haziran 2006 tarihinde, "Laik Cumhuriyete Baðlýlýk Yürüyüþü" düzenlendi. Yoðun ilgi gören yürüyüþ Mahfel Mado önünden baþlayarak Atatürk Heykeline kadar devam etti. Burada yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunularak, Ýstiklal Marþý okundu. Atatürk Heykeline kýrmýzý karanfil býrakýldý. Böylece, Ata'ya ve kurduðu Türkiye Cumhuriyeti'ne baðlýlýðýmýzý bir kez daha göstermiþ olduk. Þubemizin de katýlýmcýlarý arasýnda olduðu Bursa Tarým Platformu olarak, 21 Haziran 2006'da Olay Gazetesi Yazarlarý Erol BÝLENSER ve Ahmet Emin YILMAZ, Bursa Haber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ýsmail KORKMAZ, Bursa Hakimiyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Nuri KOLAYLI ve köþe yazarlarý ziyaret edilerek Bursa'nýn tarýmsal sorunlarý ile ilgili görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Þubemiz, Bursa Ziraat Odalarý, Bursa Ticaret Borsasý, Uludað Ýhracatçýlar Birliði, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði, Uludað Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin katýlýmýyla oluþturulan Bursa Tarým Platformu (BUTAP) Yürütme Kurulu üyeleri, 31 Temmuz 2006'da düzenledikleri basýn toplantýsýnda, ''sosyal patlama'' uyarýsý yaptýlar. Tarýmsal üretimde birçok ülkeye satýþ yapan, domates ve kiraz üretiminde dünya birincisi olan Bursa'nýn, AKP'nin tarým politikalarý nedeniyle kan aðladýðý belirtilen toplantýda, Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ ''Bursa'da durum böyleyse Anadolu'nun diðer kentlerini düþünemiyorum'' diye konuþtu. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, 4 Aðustos 2006'da Tarým Ýl Müdürlüðü'nde Özel sektör temsilcileri ile birlikte ihracat konusunda görüþmeler yaparak, siyah incir ihracatýndaki sorunlarýn giderilmesi için önlem alýnmasýna iliþkin Þubemizin görüþlerini açýkladý. 39

7 40 1 Mayýs Ýþçi Bayramý etkinliklerine üyelerimizle birlikte katýldýk. Çal Ýlçemizin Ziraat Odasý Baþkanlýðýný 3 Mayýs 2006'da ziyaret ederek, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunduk. Tavas Ýlçesi Solmaz Kasabasý'nda ýslah edilen meranýn 5 Mayýs 2006'da yapýlan açýlýþ törenine katýldýk. Denizli Ziraat Odalarý Baþkanlarýnýn 6 Mayýs 2006'da yaptýklarý toplantýya Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR katýlarak, tarýmda güncel geliþmeler ve diðer konulara iliþkin ODA'mýz görüþlerini aktardý. Toplantýda, önümüzdeki süreçte birlikte hareket edilmesi kararlaþtýrýlýrken, ODA'mýzýn deðiþik konulardaki çalýþmalarýna iliþkin CD'ler de katýlýmcýlara daðýtýldý. Ýlimizde görev yapan tarým danýþmaný üyelerimiz ile 11 Mayýs 2006'da bir toplantý yaparak, Danýþma Kurulu'nda alýnan kararlarla, ODA'mýzýn çalýþmalarý ve deðerlendirmelerimizi kendilerine aktardýk. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, Honaz Ýlçesi Aþaðýdere Köyü'nde 12 Mayýs 2006'da üreticilerin katýlýmý ile yapýlan toplantýda, Türk tarýmýnda mevcut geliþmeler ve ODA'mýzýn genel bakýþýný anlattý. Danýþtay'a yapýlan çirkin saldýrýya iliþkin olarak Denizli Demokrasi Platformu adýna Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR tarafýndan hazýrlanan metin, basýn aracýlýðý ile kamuoyuna açýklandý. Ayný günün akþamý Demokrasi Platformunca düzenlenen "Baðýmsýzlýk Yürüyüþü" yaklaþýk 3000 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Yürüyüþte Danýþtay'a yapýlan saldýrý sloganlarla lanetlendi. Yürüyüþ sýrasýnda Þube Baþkanýmýz Deha TV'ye baðlanarak konu ile ilgili ODA'mýz görüþlerini açýkladý. Þubemizin her yýl düzenlediði geleneksel "Bahar Pikniði", 20 Mayýs 2006'da Tenis Kulübü Bahçesinde üyelerimizin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 22 Mayýs 2006'da yerel gazetelere açýklama yaparak, tarýmda son geliþmeler konusunda ODA'mýzýn görüþlerini aktardý. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 23 Mayýs 2006'da Denizli DRT TV'de yayýnlanan "Forum" programýna katýlarak, Danýþtay'a yapýlan saldýrý ve ayrýca ülkemizin bugünlere nasýl geldiðine dair ODA'mýz görüþlerini Denizli kamuoyuna aktardý. GÜR, 21 Haziran 2006 tarihinde, "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý mý?" baþlýklý açýklamasýyla ODA'mýzýn görüþlerini kamuoyuna aktardý. Þube Baþkanýmýz, Zaman ve Takvim gazetelerine de kirazdaki pazarlama sorunlarýyla ilgili demeçler verdi. TMMOB'un Mayýs 2006'da Ankara'da gerçekleþtirilen Genel Kurulu'na katýldýk. Genel Merkezimizin Mayýs 2006'da düzenlediði e-zmo eðitimine Þube Saymanýmýz ve çalýþanýmýz katýldý. ODA'mýzýn "Türkiye ve Denizli Tarýmýnýn Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" konulu raporu, yerel Ekonomi Gazetesi'nde yayýnlandý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn Denizli'de düzenlediði "2. Kiraz ve Viþne Toplantýsý"na Yönetim Kurulu olarak katýldýk. Denizli Merkez ve ilçeleri Ziraat Odalarý Baþkanlarý ve Yöneticileri ile 10 Haziran 2006'da yapýlan toplantýda, Denizli ve ülkemizin tarým sorunlarý ile birlikte açýklanan buðday fiyatlarý deðerlendirilerek, bu konuda bir basýn açýklamasý yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Ýlimizde görev yapan sorumlu yönetici üyelerimizle Haziran 2006 tarihlerinde mevcut sorunlar ve HACCP konusunda bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirdik. Toplantýlara Tarým Ýl Müdürümüz de katýldý. Þube Baþkanýmýz GÜR, 21 Haziran 2006'da "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý mý?" baþlýklý basýn açýklamasý yaparak, ODA görüþlerimizi aktardý. Ayný zamanda ÝKK Sekreteri olan Þube Baþkanýmýz GÜR, ayrýca "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Yasa Tasarýsý"na iliþkin bir basýn açýklamasý yaptý. Çivril Ýlçesi Gümüþsu beldesinde kurulan Kiraz Ýþleme Tesisinin 23 Haziran 2006'da yapýlan açýlýþýna Yönetim Kurulu olarak katýldýk. Ayrýca ayný tarihte Çameli ilçemizde, Ýlçe Ziraat Odasý ile birlikte düzenlediðimiz "Kiraz Yetiþtiriciliði ve Mücadelesi" paneline önceki dönem Þube Baþkanýmýz Kadir ÇETÝNKOL baþkanlýðýnda bir heyetle katýldýk. Ýlimizde, 29 Mayýs-27 Haziran 2006 tarihleri arasýnda TMMOB'a baðlý Odalar arasýnda yapýlan 17. Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasýna katýlan Denizli ZMO Futbol Takýmý, Turnuvanýn en centilmen takýmý seçilerek, Centilmenlik Kupasýný kazanmýþtýr. Yönetim Kurulu olarak futbolcularýmýza teþekkür eder, kendilerini kutlarýz. Þube Baþkanýmýz ve ÝKK Sekreteri Ýbrahim GÜR, 28 Haziran 2006'da "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri"ne iliþkin kanun tasarýsý hakkýnda bir basýn açýklamasý yaptý. Denizli merkez ve tüm ilçe Ziraat Odalarý Baþkanlarý ile 8 Temmuz 2006'da Þubemizde bir toplantý gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR'ün baþkanlýk ettiði toplantýda, hazýrlanan basýn bildirisi kamuoyuna aktarýldý. Basýn açýklanmasý yerel basýnda geniþ yer buldu. Eski Tarým ve Köyiþleri Bakaný Prof. Dr. H. Yusuf GÖKALP, basýn açýklamamýzýn ardýndan Þubemizi ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundu. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 11 Temmuz 2006 tarihinde yerel De-ha TV' de "Tarým Politikalarýnýn Üretici ve Tüketicilere Yansýmalarý" konulu programa katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. Ýhracatçý firmalarýn bazýlarýnýn, kiraz hasadýna az bir süre kala, 2.5 YTL'den yukarý alým yapamayacaklarýný içeren kendi aralarýnda yaptýklarý bir protokolü üreticilere duyurmalarý (amaçlarý üretici üzerinde tekel oluþturarak en düþük fiyattan alým yapmak istemeleri) üzerine Þube Baþkanýmýzýn konu ile ilgili yaptýðý ve ulusal basýnda da yer alan açýklamalarý ihbar kabul eden Rekabet Kurulu Yetkileri ile Þubemizde 12 Temmuz 2006 tarihinde bir toplantý yapýldý. Þube Baþkanýmýz GÜR toplantýda, olayla ilgili geliþmeleri aktararak, Rekabet Kurulu'nun hassasiyeti için teþekkür etti. GÜR, bundan sonra da geliþmelerin takipçisi olacaklarýný söyledi. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 28 Temmuz 2006 tarihinde yerel basýna, ABD Emperyalizmi ve Ýsrail Saldýrganlýðýný kýnayan bir basýn açýklamasý yaptý. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 1 Aðustos 2006 tarihinde Denizli Üzüm Üreticileri ve Üzüm Ýhracatçýlarý Temsilcileri ile bir basýn açýklamasý yaparak, üzüm üreticilerini uyardý. Þube Baþkanýmýz, 4 Aðustos 2006 tarihinde yerel De- Ha TV'ye verdiði demeçte, kýrsal kesimde hýzlý yoksullaþmanýn kentlere göçü hýzlandýrdýðýný, bu süreçlerin izlenen politikalarýn bir sonucu olarak önümüzdeki dönemde giderek artacaðýný belirterek, sonuçta sosyal patlamalara neden olacaðýný bildirdi. Þube Baþkanýmýz ayný gün yerel Ticaret ve Ekonomi Gazetesi'ne verdiði demetçe Türk tarýmýnýn son iki yýlýna iliþkin ODA görüþümüzü aktardý.oda'mýzýn Adana ve Mersin'de Aðustos 2006 tarihinde yapýlan Danýþma Kurulu toplantýsýna katýldýk.

8 Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU, 10 Mayýs 2006 tarihinde düzenlenen bölgedeki "Çiftçi Kadýnlar Yarýþýyor" programýna katýldý. Tarým Bakanlýðý tarafýndan Mayýs 2006'da gerçekleþtirilen "Kýrsal Kalkýnma ve Deðerlendirilmesi" ile ilgili seminere, Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU katýldý. KARAKOYUNLU, ilimizdeki Komisyonda Üye olarak yer aldý. KARAKOYUNLU ayný konuyla ilgili olarak 29 Haziran 2006'da düzenlenen seminere de komisyon üyesi olarak katýldý. Bölgemizde göç sorunu ve Terörle Mücadele Yasasýnýn uygulanmasý ile ilgili ortaya çýkan sorunlarýn araþtýrýlmasý için 7 Haziran 2006'da Þubemizce bir komisyon oluþturuldu. Bu Komisyonda Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU, 2. Baþkanýmýz Mustafa DURAN, Üyelerimizden Hanifi EREN, Serhat TANTEKÝN, Ýskan TEÐÝN, Veysel ELMALI ve Nurettin BAYRAM yer aldý. Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nün 7 Haziran 2006'da düzenlediði Geleneksel Tarla Günü Kutlamalarýna Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU katýldý. Sorumlu yöneticiler ile ilgili sorunlarý deðerlendirmek üzere, 13 Haziran 2006'da Kontrol Þube Müdürü ile görüþme yapýldý. Þube Yönetimi olarak 13 Haziran 2006 tarihinde Yeni Ýmar Planý'nýn uygulanmasý için Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Osman BAYDEMÝR ile görüþtük. Baþkan BAYDEMÝR, önerilerimizin belediyece dikkate alýnacaðý ve bundan sonra ODA'mýzla iliþkilerini geliþtireceklerini belirttiler. Þubemiz tarafýndan 16 Haziran 2006 tarihinde gerçekleþtirilen Bölge Toplantýsýna Van, Þanlýurfa Þube Baþkanlarý ile Elazýð, Mardin, Þýrnak Ýl Temsilcileri katýldý. Toplantýda göç sorunu, mayýnlý araziler, kaçak ve sahte ilaçlar, organik tarým, sorumlu yöneticilik ve Toprak Koruma Kanunu ile ilgili konular üzerinde tartýþýldý. Ýkinci Bölge Toplantýsýnýn 13 Eylül 2006 tarihinde Þanlýurfa'da yapýlmasýna karar verildi. Ziraat Fakültesinden mezun olan meslektaþlarýmýz için 17 Haziran 2006 tarihinde düzenlenen Mezuniyet Gecesine Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU, Þube 2. Baþkanýmýz Mustafa DURAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nurhan EKMEN katýldý. Gecede Þube Baþkanýmýz mesleðimizle ilgili kýsa bir açýklama yaptý. Þubemizde 16 Temmuz 2006 tarihinde yýlý þube denetçileri ile zirai ilaç bayileri ve zirai ilaç firmalarýnda çalýþan meslektaþlarýmýzla toplantý yapýldý. Toplantýda kaçak ve sahte ilaç satýþýnýn önlenmesi konusunda görüþ alýveriþinde bulunuldu. Tarýmdan Sorumlu Ýl Vali Yardýmcýsý A. Serdar POLAT ile 26 Temmuz 2006 tarihinde bir görüþme yaparak, "Bölgede kaçak ve sahte ilaç satýþýnýn önlenmesi gerektiði, bazý gýda iþletmelerinde sorumlu yönetici çalýþtýrýlmadýðý ve denetlemelerde Tarým Ýl Müdürlüðünün yetersiz kaldýðýna" iliþkin görüþlerimizi aktardýk. Ayrýca bu konularda Yönetim Kurulumuz tarafýndan hazýrlanan bir rapor da Vali Yardýmcýsýna sunuldu. Þube Baþkanýmýz Uluhan KORKUT, 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Fethiye Ziraat Odasý tarafýndan düzenlenen ve Fethiye Kaymakamý, Belediye Baþkaný, Muðla Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý, Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý, Tarým Ýlçe Müdürü ve çok sayýda çiftçinin yer aldýðý toplantýya katýldý. Toplantý sonunda, Fethiye Ziraat Odasý Baþkaný Osman DEMÝR tarafýndan, Þube Baþkanýmýz Uluhan KORKUT'la birlikte çeþitli kiþi ve kuruluþlara teþekkür plaketi verildi. Danýþtay'a yapýlan saldýrýyý kýnamak amacýyla 22 Mayýs 2006'da düzenlenen ve onbinlerin katýldýðý mitingde, TMMOB ile birlikte Þubemiz Yönetim Kurulu ve Üyeleri de yer aldý. Þubemizce, Mayýs 2006'da Muðla Tarým Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda EUREPGAP Eðitimi düzenlendi. Eðitim Sakýp ALTUNLU tarafýndan 18 meslektaþýmýza verildi. Eðitim sonucunda yapýlan sýnavý baþarýyla bitiren meslektaþlarýmýza sertifikalarý sunuldu. ZMO Muðla Þubesinin 10 Aralýk 2005 tarihinde yapýlan Genel Kurulu'nda ZMO Muðla Þubesi Danýþma Kurulu oluþturulmasýna karar verilmiþtir. Bu karar doðrultusunda Yönetim Kurulunca Danýþma Kurulu Üyeliðine uygun görülen 30 üyeye davetiye çýkarýlarak, hazýrlanan Danýþma Kurulu Tüzüðü doðrultusunda 30 Haziran 2006'da Tarým Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda ilk toplantý gerçekleþtirildi. Þubemiz tarafýndan üyelerimiz ve dostlarýmýzla birlikte güzel bir gün geçirmek için, 1 Temmuz 2006'da Gökova Körfezi'nde Tekne Turu düzenlendi. Tekne turumuz büyük keyifle gerçekleþtirildi. 41

9 Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR 15 Mayýs 2006'da Erzurum yerel televizyonu Kanal 25'e verdiði demeçte, Erzurum tarýmýnýn problemleri ve bu konuda Þubemizin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda kamuoyunu bilgilendirdi. Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR, 17 Mayýs 2006'da "Þekerin Tadý Kaçýyor" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. Erzurum Valiliði tarafýndan yürütülmekte olan Büyükbaþ Hayvan Islahý Projesi kapsamýnda, 4 Haziran 2006'da, Þubemizle Kardeþ olan Merkez Þýh Köyünde kurulan örnek meyve bahçesinde, ara ziraatý olarak çilek masuralarý hazýrlanarak, tüplü olarak yetiþtirilen domates, biber, hýyar fideleri dikildi. Dikim organizasyonu Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Rafet ASLANTAÞ tarafýndan koordine edildi. Erzurum Valiliði ve Ýl Tarým Müdürlüðü tarafýndan 6 Haziran 2006'da düzenlenen Ortadüzü köyü mera açýlýþýna, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýldý. Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Evrenseller kulübünün, 7 Haziran 2006'da gerçekleþtirdiði mezuniyet þenlikleri ve Türk Halk Müziði konserinde, ODA'mýzý temsilen Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR yer aldý. Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Erzurum Þube Baþkaný, Makina Mühendisleri Odasý Erzurum Þube Baþkaný ve Jeofizik Mühendisleri Odasý Erzurum Ýl temsilcisi ile 13 Haziran 2006 tarihinde bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulundu.. Toplantýda Erzurum'da bulunan jeotermal kaynaklar gündeme getirilirken, genel bir bölgesel deðerlendirme de yapýldý. Erzurum'da TMMOB'a baðlý ODA'larýn periyodik zamanlý toplanmasý, bölgesel problemlere ortak çözümler üretmesi ve ortak faaliyet planlamasý kararlaþtýrýldý. Tarým Danýþmanlarý ve Yönetim Kurulumuzun katýlýmý ile 15 Haziran 2006 tarihinde Þubemiz toplantý salonunda bir toplantý düzenlendi. Erzurum tarýmý üzerine yapýlan genel deðerlendirmelerin ardýndan Tarým Danýþmanlarýnýn faaliyetleri ve sorunlarý üzerinde görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Erzurum Valiliði ve Tarým Ýl Müdürlüðünce 22 Haziran 2006 tarihinde "Erzurum Ýli Büyükbaþ Hayvan Islahý" projesi kapsamýnda düzenlenen "Erzurum Ýli Suni Tohumlama Buzaðýlarý Teþvik Müsabakasýna" Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR ve Saymanýmýz Selahattin AKIN katýldý. Son derece renkli görüntülere sahne olan yarýþmada, Erzurum Vali Yardýmcýsý ve Tarým Ýl Müdürü, Þubemizin projeye katkýlarýný takdirle karþýladýklarýný belirterek, teþekkür ettiler. Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý, TÜGEM ve Doðu Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü tarafýndan Haziran 2006 tarihleri arasýnda organize edilen "Uluslararasý Mera Yönetimi Eðitim Semineri"nin açýlýþýna, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýldý. Bilirkiþilik yapan meslektaþlarýmýz ile 10 Temmuz 2006'da bir toplantý gerçekleþtirdik. Þube Baþkanýmýz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin de hazýr bulunduðu toplantýda, sorunlar ve çözüm önerileri deðerlendirildi. Þubemiz kardeþ köyünü 16 Temmuz 2006'da ziyaret ederek, tarýmsal çalýþmalarý inceledik. Þubemiz tarafýndan oluþturulan örnek bahçe ve tarlalardaki faaliyetler denetlenerek, çiftçilerle görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Þube Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Rafet Aslantaþ'ýn Erzurum'da Organik Tarým ile ilgili açýklamalarý yerel basýnda geniþ yer buldu. 42 ODA'mýzýn Ürgüp'te yapýlan 40. Dönem 1. Danýþma Kurulu toplantýsýnda alýnan kararlar, 6 Mayýs 2006'da görsel ve yazýlý basýn aracýlýðýyla kamuoyu ve üyelerimize duyuruldu. Þube Baþkanýmýz Kenan SEÇKÝN, 9 Mayýs 2006'da tarýmsal üretimin planlý ve bilinçli yapýlmasý konusunda bir basýn açýklamasý yaptý. SEÇKÝN, 17 Mayýs 2006'da, Araban ilçesindeki sertifikalý buðday tohumluðu üretim alanlarýný ziyaret ederek, incelemeler yaptý, teknik yönden bilgiler verdi. Zeytin, zeytinyaðý ve diðer bitkisel yaðlarýn üretiminde karþýlaþýlan sorunlarý araþtýrma konulu TBMM Komisyonu tarafýndan, 16 Mayýs 2006'da Gaziantep Ticaret Odasý'nda düzenlenen toplantýya, Þube Baþkanýmýz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katýldý. Þube Baþkanýmýz, 20 Mayýs 2006 tarihinde yaptýðý basýn açýklamasýnda, ihracata yönelik üzüm ve nar yetiþtiren çiftçilerimizin, özellikle Rusya, Orta Doðu ve Doðu Avrupa ülkelerine ihracatta problem yaþamamalarý için Ziraat Mühendisleri ile teknik danýþmanlýk sözleþmesi yaparak, üretim yeri muayene raporu düzenlemeleri gerektiðini bildirdi. Þubemiz tarafýndan 31 Mayýs 2006'da "Antepfýstýðý Üreticileri Umutlu" baþlýðý altýnda bir basýn açýklamasý yapýldý. Þube Baþkanýmýz Kenan SEÇKÝN, 21 Haziran 2006 tarihinde, yerel basýn ve TV kuruluþlarýna, "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý mý?" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaparak, ODA'mýz görüþlerini kamuoyuna aktardý. Ayrýca, "Üzüm ve Nar Ýhracatýnda Yeni Düzenlemeler" ve "HACCP Eðitimi" konusunda da basýn açýklamalarý gerçekleþtirildi. Þubemizde, Temmuz 2006 tarihleri arasýnda HACCP Eðitim Semineri düzenlenerek, eðitime katýlan 33 kursiyere törenle sertifikalarý verildi.

10 Ýþçinin, emekçinin bayramý 1 Mayýs, üyelerimizin ve çeþitli kurumlarýn yoðun katýlýmýyla Ýstanbul'da coþkuyla kutlandý. Kutlamalar sonrasýnda meslektaþlarýmýzýn yoðunlukla çalýþtýklarý iþkolunda örgütlü KESK Tarým Orkam-Sen Ýstanbul Þube Yöneticileri ile üyeleri ve TMMOB üyesi birçok arkadaþýmýz Þubemize ziyarette bulundu. Ekmeðin poþete konulmasý konusunda yoðun çaba harcayan Þiþli Belediyesi'nin istemi üzerine 12 Mayýs 2006 tarihinde düzenlenen toplantýya, Þubemizi temsilen üyemiz Aydýn AKÇÝÇEK katýldý. AKÇÝÇEK, fýrýncýlarýn eðitilmesi için 15 Haziran 2006 tarihinde yapýlan çalýþtayda da eðitim programý hazýrlanmasý konusunda katkýda bulundu. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 13 Mayýs 2006'da Açýk Toplum Enstitüsü - Boðaziçi Üniversitesi ortak araþtýrmasý olarak yürütülen "Vatandaþýn Cebinden, Hazine'nin Kasasýna: Türkiye'de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor?" konulu toplantýya katýldý. ATALIK burada, tarýmda vergilendirme sistemi, tarým sektörünün içinde bulunduðu durum, AB ve ABD ile sektörün karþýlaþtýrýlmasý ve rekabetçi bir yapý için alýnmasý gereken önlemler konusunda ODA'mýz görüþlerini aktardý Mayýs 2006 tarihlerinde Þubemizde HACCP eðitimi düzenlendi. HACCP eðitmeni Vecdi KARACAOÐLU tarafýndan verilen eðitim sonrasý çok sayýda meslektaþýmýz ve diðer odalara mensup arkadaþýmýza katýlým belgeleri sunuldu. Þubemizin geleneksel "Bahar Balosu", 26 Mayýs 2006 tarihinde gerçekleþtirildi. Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý Ahmet SULAOÐLU'nun da katýldýðý Balomuza üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. Þubemizde 3 Haziran 2006'da gýda iþletmelerinde sorumlu yöneticilik yapan meslektaþlarýmýza yönelik, "Hijyen ve Sanitasyon" konulu bir eðitim düzenlendi. Sabancý Üniversitesi'nde 3-4 Haziran 2006'da gerçekleþtirilen "Biyoteknoloji Yüzyýlý ve Türkiye Kongresi"ne izleyici olarak katýlan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, tarýmsal biyoteknoloji konusunda gerçeði yansýtmayan kimi bilgilere itiraz etti. ATALIK, verilen aralarda izleyicilerin talebi üzerine ODA'mýz görüþlerini aktardý. Þiþli Belediyesi sýnýrlarý içinde oluþturulacak ekolojik ürünler pazarýnýn tanýtým etkinliði 3 Haziran 2006 tarihinde Þiþli-Özgürlük parkýnda yapýldý. Etkinliðe katýlan ve Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa SARIGÜL ile de görüþen 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA konu ile ilgili Þubemiz görüþlerini iletti. Ýçerisinde yer aldýðýmýz ve aktif üyesi olduðumuz Ýstanbul Nükleer Karþýtý Platformun 5 Haziran 2006'da Beyoðlu-Galatasaray Lisesi önünde, nükleer santraller ve nükleer enerji ile ilgili gerçeklerin kamuoyu ile paylaþýldýðý basýn açýklamasýna, üyelerimizle birlikte aktif destek verdik. Halkýmýzý, nükleer enerji ve nükleer santrallerle ilgili aydýnlatmaya yönelik olarak Ýstanbul'un çeþitli yerlerinde açýlan imza stantlarýnda gönüllü birçok üyemizle görev aldýk. Yaklaþýk bir yýldýr Ýstanbul ilinin tamamýný içeren ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Ýstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarým Merkezi'ne (ÝMP) yaptýrýlan 1/ ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planý ile ilgili kaygýlarý içeren, Þubemizin de içinde yer aldýðý TMMOB'a baðlý bazý ODA'lar tarafýndan 6 Haziran 2006'da bir basýn toplantýsý düzenlendi. Ayný gün öðleden sonra Ýstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarým Merkezinde (ÝMP) gerçekleþtirilen Ýstanbul Çevre Düzeni Planý tanýtým toplantýsýna Yönetim Kurulu düzeyinde katýlým saðladýk ve planla ilgili olumsuzluklarý dile getirdik. Þubemizde 8 Haziran 2006'da düzenlediðimiz etkinlik kapsamýnda, emekli albay, ülkesel rehber Necmettin ERSOY, "Doðanýn Kutsallaþtýrdýðý Yapýtlar" baþlýðý altýnda, doðadaki dört ana etmenin sembollerle olan iliþkisini konu alan bir sunum yaptý. Sayýn ERSOY'un oldukça ilginç olan sunumu ilgiyle izlendi. Radyo Barýþ tarafýndan 11 Haziran 2006'da Atatürk Olimpiyat Stadýnda düzenlenen, "Barýþa Semah" gösterilerine davet üzerine katýlým saðladýk. Kayseri Þeker Fabrikasý A.Þ.'nin yayýn organý olan Türkþeker dergisinde yayýmlanmak üzere þeker sektörü ile tatlandýrýcý sektörü arasýndaki rekabet ve Türkiye'nin tarým politikasýnda yapýlan yanlýþlar, çözüm önerileri konularýnda ODA'mýz görüþlerini aktardýk. KESK-Tüm Bel Sen Ýstanbul Þube Baþkaný Mehmet DEMÝR, 13 Haziran 2006 tarihinde Yönetim Kurulumuza ziyarette bulundu. Ziyaret süresince sendikal alanda örgütlenme konularý üzerinde duruldu ve Yönetim Kurulumuzun desteði talep edildi. 43

11 44 Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Þile Ýlçemizin Üvezli Köyü'nde 17 Haziran 2006 tarihinde ilki düzenlenen Bahar Þenliðine katýldý. Þile Kaymakamý ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürünün de katýldýðý etkinlikte ATALIK, doða ve çevrenin yaþamsal önemi ile bu köyün orman köyü olmasý dolayýsýyla ek gelir kaynaklarýnýn elde edilmesi konularýný içeren bir açýlýþ konuþma yaptý. Þubemizde 21 Haziran 2006 tarihinde düzenlediðimiz Söyleþi kapsamýnda, Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK "Küresel Isýnma, Su Kaynaklarý ve Tarým Üzerine Etkileri" konusunu iþledi. Sunumu sýrasýnda sera etkisi, sera gazlarý, küresel ýsýnmanýn dünya ve ülkemizdeki olasý etkileri, su ve toprak kaynaklarýnýn önemi, Kyoto Protokolü ve Türkiye'nin yapmasý gerekenler konularýna deðinen ATALIK'ýn sunumu meslektaþlarýmýz tarafýndan ilgiyle izlendi. ÝTÜ Gýda Mühendisliði Bölümü çatýsý altýnda TUSÝD-Endüstriyel Mutfak, Çamaþýrhane, Servis ve Ýkram Ekipmanlarý, Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði tarafýndan "Güvenilir Mutfaklar" gýda güvenliði kampanyasý ile ilgili yol haritasý belirlemek üzere hedeflenen arama toplantýsýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Muharrem AKSOY katýldý. 27 Haziran 2006 tarihinde ÝTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirilen toplantýda AKSOY, konuyla ilgili mevzuat konusunda detaylý bilgiler verdi. Boðaziçi Üniversitesi, Ýktisat Fakültesi öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZERTAN, 29 Haziran 2006'da Þubemizde Baþkanýmýz Ahmet ATALIK ile genetiði deðiþtirilmiþ pamuk konusunda görüþme yaptý. Yurtdýþý baðlantýlý bir çalýþmanýn parçasý olarak yapýlan görüþmede, ülkemizde genetiði deðiþtirilmiþ pamuk üretiminin gerçekleþmesi durumunda karþýlaþýlacak sorunlar üzerinde duruldu. Expo Channel televizyonunda 11 Temmuz 2006 tarihinde yayýnlanan "Ekonomi Basýný" programýna konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, organik tarým, ülkemizde ve dünyada yayýlýmý, dikkat edilmesi gereken konular, mayýnlý arazilerde organik tarým yapaðabeylme olanaklarý konularýnda ODA'mýz görüþlerini sundu. Þubemizde 13 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz Söyleþi kapsamýnda Yönetim Kurulu Üyemiz Özlem ÇEVÝK "Dünya Tarýmýnýn Tarihçesi" konusunu iþledi. Etkinliklerimiz kapsamýnda 26 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz Söyleþide Yönetim Kurulu Üyemiz Nuray IÞIK "Osmanlý Devleti'nde Tarým" konulu bir sunum yaptý. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 27 Temmuz 2006 tarihinde Ulusal Kanal televizyonunda fýndýk sektöründe yaþanan olumsuzluklar ve çözüm önerileri konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. Çalýþmalarý içerisinde aktif olarak yer aldýðýmýz Türkiye Mai ve Küreselleþme Karþýtý Çalýþma Grubu'nun 150. toplantýsý 29 Temmuz 2006'da geniþ katýlýmlý olarak gerçekleþtirildi. Bir siyasi partinin Beykoz teþkilatý tarafýndan tarihinde gerçekleþtirilen etkinlik kapsamýnda Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "fýndýk sektöründe yaþanan oyunlar" konulu bir sunum yaptý. Sunumunda; fýndýðýn Türkiye ve dünya ekonomisindeki yeri ve önemi ile Fiskobirlik'in kuruluþundan günümüze hükümetlerle olan iliþkilerini konu alan ATALIK'ýn sunumu ilgiyle izlendi. Sosyal Araþtýrmalar Vakfý tarafýndan hazýrlanan Almanak 2005 için Yönetim Kurulumuz tarafýndan "Tarýmýn Laboratuarlarý Tarým Ýþletmeleri Kapatýlýyor!" konulu bir makale hazýrlanarak sunuldu. Tüketici Bilincini Geliþtirme Derneði'nin dergisinde yayýmlanmak üzere "Siz Hiç GDO'larý Öven Bir Çiftçi ya da Tüketici Gördünüz Mü?" konulu bir makale hazýrladýk. Gerek TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu (ÝKK) tarafýndan gerçekleþtirilen, gerekse ÝKK'nýn içerisinde yer aldýðý Ýsrail karþýtý tüm basýn açýklamalarý ve protesto yürüyüþlerine TMMOB pankartý altýnda katýlým saðladýk. Ayrýca yine bu kapsamda Sivas katliamý ve Hiroþima'ya atom bombasý atýlmasýnýn yýldönümleri dolayýsýyla düzenlenen basýn açýklamalarýna üyelerimizle destek verdik. Þubemiz etkinlikleri kapsamýnda 31 Aðustos 2006 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz Söyleþide Þube Baþkanýmýz Ahmet Atalýk "Fýndýk, Fiskobirlik, TMO " konulu bir sunum yaptý.

12 "Gýda Güvenliðinde Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konulu Ýzmir Yerel Gündem 21 Haziran Kent Konseyi Toplantýsý, 21 Haziran 2006'da yapýldý. Toplantýya Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR Baþkanlýk etti ve "GDO'lara Genel Bir Bakýþ" konulu sunum yaptý. Geniþ katýlýmýn olduðu toplantý ilgiyle izlendi. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR; Atatürkçü Düþünce Derneði Dikili ve Bergama Þubelerinin daveti üzerine 15 Temmuz 2006'da Dikili'de GDO'larla ilgili bir konferans verdi. Bergama Ovacýk Altýn Madeni Ýþletmecisi Koza Altýn Ýþletmeleri A.Þ.'nin madeni gezdirmek üzere Þubemize yapmýþ olduðu daveti; "Öncelikle 'Türkiye Cumhuriyeti' yasalarýna ve "Türk" insanýmýza saygý göstermeleri ve bu saygýnýn gereði olarak iþletmenin faaliyetine son vermeleri" biçiminde bir yanýt yazarak, reddettik Sayýlý Kanun Kapsamýnda Gýda Ýþletmelerinin Gýda Sicili ve Gýda Üretim Ýzni Belgelerini alma aþamasýnda ihtiyaç duyduklarý Kapasite Raporlarýný 2006 yýlý için Odamýz adýna hazýrlayacak olan meslektaþlarýmýza, 19 Temmuz 2006'da II. Baþkan Ferdan ÇÝFTÇÝ tarafýndan eðitim verildi. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR'ýn, ''Tarýma Destek mi Köstek mi'' ve "Bilgi Toplumu Olalým Ama Nasýl?" baþlýklý köþe yazýlarý, 19 Temmuz ve 2 Aðustos 2006 tarihli Yeni Gün Gazetesi Ege'de Topraðýn Sesi ekinde yayýmlandý. Süt üretiminin yoðun olduðu ilçelerimizden Kiraz'da, 20 Temmuz 2006'da Ýzmir Ziraat Odasý ile birlikte üreticilerimizle toplantý yaparak, sorunlarýný dinledik ve gereksinim duyduklarý konularda bilgi aktardýk. Toplantýya, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, bazý Ziraat Odasý Baþkanlarý ile E.Ü Ziraat Fakültesi'nden öðretim üyeleri katýldýlar. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 4 Aðustos 2006'da Ege TV'de canlý yayýnlanan ve Pýnar Tosunoðlu tarafýndan sunulan Ege Finans programýna konuk olarak, ODA'mýz görüþlerini aktardý. ODA II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, 8 Aðustos 2006'da Þubemizi ziyaret etti. Ziyarette ODA iþ ve iþlemleri, örgütlülük ve güncel konulara iliþkin karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) tarafýndan 15 Aðustos 2006'da Alaþehir Atatürk Meydaný'nda düzenlenen "Üzümümüze Emeðimize Sahip Çýkalým" mitingine katýlarak, üreticilerimize destek olduk. Mitingde Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Vezan KARAB- ULUT ve Sayman Üyemiz Ýlker AÐIN yer aldý. SINDIR, mitingde bir konuþma yaparak, DTÖ ve IMF endeksli tarým politikalarýnýn ülke tarýmý ve üreticiler üzerindeki yýkýmýna iþaret etti. Ýzmir Kültürpark Alanýna Yeraltý Otoparký yapýmý konusunda yaþanan son geliþmelerle ilgili olarak, 16 Aðustos 2006 tarihinde Kütürpark'ta Kitlesel Basýn Açýklamasý ve oturma eylemi yapýldý. Üyelerimizle birlikte katýldýðýmýz eylemde, basýn açýklamasý Ýzmir ÝKK adýna ÝKK sekreteri Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR tarafýndan okundu. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR,16 Aðustos 2006'da EGE TV'de canlý yayýnlanan EGE FÝNANS programýna katýlarak görüþlerimizi dile getirdi.. Dikili Belediyesi ;''Dikili Barýþ ve Kültür Festivali '' kapsamýnda 19 Aðustos 2006 günü Dikili'de düzenlenen ''Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar ve Toplumsal Yansýmalarý '' Paneli'ne, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR ve Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Z. Vezan KARABU- LUT panelist olarak katýldýlar. Panelde ayrýca ÜZÜM-SEN Genel Baþkaný Adnan ÇOBANOÐLU yer aldý. Etkinlik, katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle izlendi. 45