Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat"

Transkript

1 Çukurova Üniversitesi Ziraat Fakültesi, Adana Çiftçiler Birliði ve TEMA tarafýndan Ç.Ü. Akif Kansu Salonu'nda 9 Mayýs 2006 tarihinde, "Toprak Koruma ve Arazi Kullanýmý Kanunu ile Çölleþmeyle Mücadele Ulusal Eylem Programý Doðrultusunda Ulusal Kýrsal Kalkýnma Stratejisi Politikalarýndaki Hedefler" konulu bir toplantý düzenlendi. Önceki Dönem Baþkanlarýmýzdan Mahir GÜRBÜZ'ün konuþmacý olarak yer aldýðý toplantýya, Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, II. Baþkan Prof. Dr. Haydar ÞENGÜL ve Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan KARAKOÇ ile ODA'mýz adýna Toprak Koruma Kurulu Üyesi Ali YÜZGEÇ katýldý. Adana Valiliði Avrupa Birliði Koordinasyon Merkezi tarafýndan 9 Mayýs 2006 tarihinde "9 Mayýs Avrupa Günü" kutlamalarý kapsamýnda düzenlenen ve konuþmacý olarak E.Ü. Öðretim Üyesi Doç. Dr. Yaþar UYSAL'ýn yer aldýðý "Avrupa Birliði Tarým Politikalarý" konulu seminere, Þubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyesi Ramazan KARAKOÇ katýldý. Danýþtay 2. Dairesi'ne yapýlan silahlý saldýrý ile ilgili olarak KESK, TMMOB IKK, TTB, DÝSK, ÇÜED'in Adana Þubelerinin 18 Mayýs 2006'da EÐÝTÝM-SEN binasý önünde yaptýðý basýn açýklamasýna ODA'mýzý temsilen Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT katýldý. Yaþ sebze, meyve ve kesme çiçek ile narenciye üretiminde ve ihracatýndaki sorunlarýn araþtýrýlarak alýnmasý gereken önlemlerin belirlenmesi amacýyla kurulan Meclis Araþtýrma Komisyonu 23 Mayýs 2006 tarihinde Adana Vali Yardýmcýsý Mehmet DEMÝR Baþkanlýðýnda bir ön toplantý gerçekleþtirdi. Tarým Ýl Müdürlüðü'nde 25 Mayýs 2006 tarihinde MERSÝN Milletvekili Ali ER'in Komisyon Baþkanlýðý yaptýðý toplantýya Mersin Milletvekili Ali OKSAL, Osmaniye Milletvekili Necati UZDÝL, Antalya Milletvekili Osman KAPTAN, Kayseri Milletvekili Adem BAÞTÜR, Hatay Milletvekili Abdülaziz YAZAR, Hatay Milletvekili Ýsmail SOYLU, Balýkesir Milletvekili Ali AYDINLIOÐLU, Adana Milletvekili Abdullah TORUN, Mersin Milletvekili Mustafa EYÝCEOÐLU, Bursa Milletvekili Mehmet KÜÇÜKAÞIK, Mersin Milletvekili Ömer ÝNAN, Niðde Milletvekili Mehmet Uður ÇETÝN, sivil toplum örgütleri, üreticiler, meslektaþlarýmýz ve Þubemizi temsilen Baþkanýmýz Ayhan BARUT katýldý. Ülkemizde ve bölgemizde narenciye üretiminde yaþanan sorunlar, pestisit kalýntýlarý sorununa yönelik tespit ve öneriler, karpuz üretimi ve sýnýr ticaretinde yaþanan sorunlar ve Serbest Ziraat Mühendisliði Yönetmeliði ile ilgili tespit ve önerilerimizi içeren raporlar Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT tarafýndan Komisyon Baþkaný Ali ER'E verildi. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT ayný zamanda konularla ile ilgili söz alarak konuþma yaptý. Genel Merkezimiz tarafýndan Mayýs 2006 tarihlerinde düzenlenen e-zmo eðitimine, Þube Sekreteryasý Þule KOÇOÐLU katýldý. 34 Adana Þubemizin yenilenen hizmet binasý 24 Mayýs 2006'da Vali Yardýmcýsý Turgut SERÝMER, CHP Muðla Milletvekili Gürol ERGÝN, CHP Mersin Milletvekili Þefik ZENGÝN, CHP Osmaniye Milletvekili Necati UZDÝL, DYP Tarým Komisyonu Baþkaný Cevher CEVHERÝ, TMMOB ZMO Genel Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN, önceki dönem ODA Baþkanlarýmýzdan Mahir GÜRBÜZ, ZMO Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Özden GÜNGÖR, Ç.Ü. Ziraat Fakültesi Dekaný Prof. Dr. Ayzin KÜDEN, ZMO Mersin Þube Baþkaný Mehmet ATEÞ, Adana Tahýl Üreticileri Birliði Baþkaný Nur ÖZKAN, Adana Çiftçiler Birliði Baþkaný Cumali DOÐRU ve Adana Esnaf Ve Sanatkarlar Odasý Baþkaný Kazým BARIÞIK'ýn katýldýðý bir törenle açýldý. Geniþ katýlýmýn olduðu törende ayrýca yenileme çalýþmalarýna katkýda bulunan firmalarýn yöneticileri, meslektaþlarýmýz, TMMOB'ye baðlý ODA'larýn temsilcileri, sivil toplum kuruluþlarýnýn temsilcileri yer aldý. Törende hizmet binamýzýn alýmýna ve yenileme çalýþmalarýna katký yapan kiþi ve kuruluþlara teþekkür plaketi verildi. TMMOB'un Ankara'da 21 Mayýs 2006'da yapýlan 39 Dönem Olaðan Genel Kurulu'na, Þube delegelerimiz katýlým saðladý. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 6 Haziran 2006'da "Anýz Yakmak Topraðý Çölleþtiriyor" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. Barut, 7 Haziran 2006'da da bir açýklama yaparak, buðday taban fiyatlarýna tepki gösterdi. Þubemizde Haziran, Haziran, 1-2 Temmuz ve Temmuz 2006 tarihlerinde "EurepGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi" verildi Temmuz 2006 tarihlerinde de HACCP (Tehlike Analizi ve Kritik Kontrol Noktalarý) temel eðitimi düzenledi. Büyük ilgi gören eðitimlere katýlanlara törenle sertifikalarý sunuldu.

2 Dünya Gýda Günü etkinliklerinin belirlenmesi amacýyla, 12 Haziran 2006 tarihinde Gýda Mühendisleri Odasý, Kimya Mühendisleri Odasý ve Ziraat Mühendisleri Odasý ile öðrenci temsilcilikleriyle ortak toplantý yapýldý. Adana Ticaret Borsasý; bu yýl Avrupa Birliði'ne entegrasyon sürecinde, tarýmdaki geliþmelerin ülkemiz ve Çukurova Bölgesi için öneminden hareketle, Start Fuarcýlýk ile birlikte "1. Çukurova Tarým Fuarý"ný düzenliyor Kasým 2006 tarihlerinde, Adana'da gerçekleþtirilecek bu fuarla ilgili olarak, deðerlendirmeleri, önerileri almak ve iþbirliði zemini yaratmak amacý ile, 14 Haziran 2006 Çarþamba günü gerçekleþen "1. Çukurova Tarým Fuarý Danýþma Kurulu Toplantýsý"na Þubemizi temsilen Yazmanýmýz Selma KIRANÇEÞME katýldý. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 18 Haziran 2006'da bir açýklama yaparak, Adana karpuzunun markalaþmasýný istendi. Þube Baþkanýmýz BARUT, Uçakla Zirai Mücadele Ýþletmecileri Derneði Baþkaný Özer TARHAN ile birlikte, 20 Haziran 2006 tarihinde Kanal A Ekonomi Rehberi Programýna katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. Sudan Ziraat Mühendisleri Odasý Genel Baþkaný Prof. Dr. Fathi M. KHALIFA, Genel Sekreter Abd. Elrahman Osman, Yönetim Kurulu üyeleri ve Sudanlý Ziraat Mühendislerinden oluþan bir heyet, bilgi alýþveriþinde bulunmak üzere 20 Haziran 2006 tarihinde Þubemizi ziyaret ettiler. Sudanlý meslektaþlarýmýza ODA'mýzýn çalýþmalarý ve Çukurova'da tarým konularýnda bilgi verildi. Konuklarýmýz ODA'mýzla güçlü baðlar kurmak ve tarým uygulamalarý hakkýnda bilgi almak istediklerini belirttiler. Þubemizin Türk Halk Müziði Ekin Korosu, 20 Haziran 2006'da Adana Büyükþehir Belediyesi Tiyatro Salonunda bir konser verdi. Ercan KONT'un sunuculuðunu yaptýðý, Ýlyas ÇAKMAK'ýn koro þefliðini gerçekleþtirdiði konser, konuklar tarafýndan ilgi ile izlendi. Þubemiz tarafýndan 21 Haziran 2006'da "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý Mý?" baþlýklý basýn açýklamasý yapýldý. Þubemiz ayný konuyla ilgili olarak 27 Temmuz 2006 tarihinde bazý tarým örgütleri ile birlikte ortak basýn açýklamasý gerçekleþtirdi. Þube Baþkanýmýz BARUT, 25 Haziran 2006'da bazý gazetelere, "Dünya Kupasý'nýn Karpuz Üreticilerine Yaradýðýna" iliþkin bir demeç verdi. Þubemiz Yönetim Kurulu, Kapasite Raporu düzenlemek üzere ZMO Genel Merkez tarafýndan göreve atanan Þubemiz üyeleri ile 26 Haziran 2006 tarihinde bir toplantý gerçekleþtirdi. AKP hükümeti tarafýndan, ülkemizde (özellikle Akkuyu ve Sinop'ta) yapýlmak istenen Nükleer Santrallere karþý, Adana Nükleer Karþýtý Platform olarak, 18 Temmuz 2006 tarihinde TMMOB Elektrik Mühendisleri Odasý Adana Þubesinde yapýlan basýn açýklamasýna Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT katýldý. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT'un, "Karpuz Sezonu Ýyi Baþladý, Buruk Bitti" baþlýklý demeci, 24 Temmuz 2006 tarihinde bazý yerel gazetelerde yayýmlandý. AKP Adana Milletvekili Tarým Komisyonu Baþkaný Vahit KÝRÝÞÇÝ, 28 Temmuz 2006 tarihinde; CHP Adana Milletvekili Kemal SAÐ ve danýþmanlarý da 3 Aðustos 2006'da Þubemizi ziyaret etti. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT'un, etkin bir narenciye politikasý olmadýðýna iliþkin açýklamasý, yerel basýnda geniþ yer buldu. BARUT, 18 Aðustos 2006 tarihinde re Pamuk ve Mýsýr ile ilgili bir basýn açýklamasý yaptý. Mimar Sinan Amfisi yanýnda yapýlan Petrol Ýstasyonu ile ilgili olarak 22 Aðustos 2006 tarihinde gerçekleþtirilen, "Yine bir kent suçu, yeni bir kent suçu" baþlýklý basýn açýklamasýna, Þubemiz de katýlým saðladý. 35

3 1 Mayýs mitingine TMMOB'a baðlý odalarla birlikte yoðun bir katýlým saðlayarak, destek verdik. TBMM Sebze Meyve Meclis Araþtýrma Komisyonu'nun 5 Mayýs 2006'da Antalya'da düzenlediði toplantýda, Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan ÖZÇELÝK bir konuþma yaparak, tarýmsal danýþmanlýkta yaþanan sorunlar ve yasal düzenlemeler hakkýnda ODA görüþlerimizi aktardý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, 12 Mayýs 2006'da Finike ilçesi Hasyurt Beldesi'nde açýlan Tarým ve Seracýlýk Fuarý'ný ziyaret ettiler. Þubemizde ve Mayýs ile Haziran 2006 tarihlerinde "EurepGAP Sebze Meyve Genel Eðitimi" adý altýnda üç kurs düzenlendi. Kursa katýlan toplam 96 meslektaþýmýza törenle sertifikalarý verildi. Antalya Ticaret Borsasý'nda 17 Mayýs 2006'da yapýlan "Hububat Üretimi ve Hasatta Karþýlaþýlan Sorunlar" konulu toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Adnan ÖZÇELÝK katýldý. Danýþtay'a yönelik saldýrýyý protesto etmek amacýyla Cumhuriyet Meydaný'nda yapýlan basýn açýklamasýna, Yöneticilerimiz ve üyelerimizle birlikte yoðun bir katýlým saðlayarak, ODA'mýzýn laik demokratik cumhuriyete sahip çýkma iradesini açýkça ortaya koyduk. Ruhsatsýz çalýþan kum ve çakýl ocaklarýnýn ruhsatlandýrýlmasý ve yerlerinin tespiti için Ýl Genel Meclisi'nde yapýlan toplantýlara ODA'mýzý temsilen Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ile Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kubilay ÖNAL ve Kemal PARLAYÜKSEL katýldý. Konu ile ilgili meslek odalarýnca oluþturulan teknik kurulda ODA'mýz da görev alarak, yapýlan teknik gezi ve basýn açýklamalarýna aktif destek saðladý. Fide Üreticileri Derneði'ne mensup 20 kiþilik bir grup, 27 Mayýs 2006 tarihinde Þubemiz toplantý salonunda, fide üreticilerinin sorunlarý ve çözüm yollarý konusunda bir toplantý yaptý. Þubemizin Türk Halk Müziði Korosu 27 Mayýs 2006'da Atatürk Kültür Merkezi Aspendos Salonu'nda çok sayýda meslektaþýmýz ve davetlinin izlediði bir konser verdi. Konser, büyük bir coþku ve beðeniyle izlendi. Ankara'da Mayýs 2006 tarihinde yapýlan TMMOB Genel Kurulu'na, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ile birlikte Þube Delegelerimiz Adnan ÖZÇELÝK, Ali KAY- NAK, Ertekin CAN ve Cumali GAFFAROÐLU katýldý. Dünya Çevre Günü ile ilgili olarak 5 Haziran 2006'da yapýlan toplantýya, Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýlarak, ODA görüþümüzü dile getirdi. Tarým Ýl Müdürlüðü'nde 7 Haziran ve 2 Aðustos 2006 tarihlerinde yapýlan Toprak Koruma Kurulu toplantýlarýna, kurulun asli üyesi olan Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýldý. Antalya Ticaret Borsasý'nda 7 Haziran 2006'da Tarým TV kurulmasýna yönelik olarak yapýlan toplantýya, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýldý. Konuyla ilgili kurulan komisyonda ÖNAL, ODA'mýz adýna görevlendirildi. Ýlimizde meslek odalarý tarafýndan her yýl düzenlenen futbol turnuvasý ODA'mýzýn zaferi ile sonuçlandý. Ýki aydýr devam eden, master ve genç takýmlarýmýzla katýldýðýmýz turnuvada baþarýlý maçlar çýkaran masterlerimiz dördüncü, genç takýmýmýz ise bir ilki gerçekleþtirerek þampiyon oldu. Gençlerimize, Þampiyonluk kupasýný Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER verdi. Futbolcu meslektaþlarýmýza Yönetim Kurulumuz adýna teþekkür ediyoruz. Lara Kent Parký'nýn Turizm Bakanlýðý tarafýndan planlanmasýna, Dokuma Fabrikasý'nýn ve 100. Yýl Spor Alanýnýn rant uðruna elden çýkarýlmasýna karþý çýkmak için Eþgüdüm Kurulu ve Kent Konseyince ayrý ayrý ya da birlikte yapýlan toplantýlara Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Adnan ÖZÇELÝK, Kubilay ÖNAL ve Kemal PARLAYÜKSEL katýlarak, ODA'mýz görüþlerini açýkladýlar. Antalya Lara için 16 Mayýs 2006'da Ankara'da yapýlan basýn açýklamasý ve yürüyüþte ODA'mýz aktif þekilde yer aldý. Diðer meslek odalarý ve siyasi partilerin de katýldýðý 500 kiþilik grup ile birlikte Kültür ve Turizm Bakanlýðý önünde basýn açýklamasý yapýldý. Daha sonra ODA'mýzýn da içinde bulunduðu 5 Meslek Odasý Baþkaný TBMM'de grubu bulunan Parti Genel Baþkanlarýyla görüþerek, destek istedi. 36 Lara Kent Parký'nýn rant uðruna elden çýkarýlmasýna karþý oluþturulan Eylem Kurulu'nun 5 Haziran 2006 tarihli toplantýsýna, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýlarak, ODA görüþlerimizi açýkladý. Odalararasý Eþgüdüm Kurulu tarafýndan 10 Haziran 2006'da düzenlenen "Antalya Lara'ya Sahip Çýkýyor" mitingine, Þubemiz ZMO flamasý altýnda yaklaþýk 200 kiþilik bir grupla katýldý. Sendikalar ve siyasi partilerin de destek verdiði miting, kamuoyunda ve basýnda geniþ yanký buldu. Eþgüdüm Kurulu'nca mitingle ilgili olarak 21 Haziran

4 2006'da düzenlenen toplantýya Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýldý. Eþgüdüm Kurulu'nun 31 Temmuz 2006 tarihli, Lara Kent Parký, Dokuma Alaný, Sera Oteli ve Atatürk Parký ile ilgili toplantýsýna da, Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL katýlarak, ODA görüþümüzü sundu. Türkiye Ziraatçýlar Derneði Genel Baþkaný Ýbrahim YETKÝN, 31 Mayýs 2006 tarihinde yaptýðý basýn açýklamasýnda, Ziraat Mühendisleri Odasý'nýn Ziraat Tekniker ve Teknisyenlerinin Tarým Danýþmanlýðý yapmasýna karþý çýktýðýný ifade ederek meslek þovenizmi yaptýðýný iddia etmiþtir. YETKÝN'in ODA'mýza yönelik haksýz ve yersiz suçlamalarýna karþýlýk, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu üyelerimizin katýlýmýyla 10 Haziran 2006'da bir basýn açýklamasý yapýldý. Tarým Ýl Müdürlüðü'nde 13 Haziran ve 3 Aðustos 2006 tarihlerinde yapýlan "Gýda Güvenliði Eylem Kurulu" toplantýlarýna, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Dr. Adnan ÖZÇELÝK ve Lütfiye UYSAL katýlarak, ODA'mýz görüþlerini aktardýlar. Nükleer Karþýtý Platform'un 14 Haziran ve 1 Aðustos 2006 tarihli toplantýlarýna, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Kemal PARLAYÜKSEL ve Ertekin CAN katýlarak, Akkuyu'da yapýlacak protesto ve etkinlik programý ile ilgili hazýrlýklar hakkýnda ODA'mýzýn görüþlerini açýkladýlar. Platform, 2 Aðustos 2006'da, protesto ile ilgili olarak "Nükleer Santral Ýstemiyoruz" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. Basýn açýklamasýna Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL katýldý. Akkuyu'da 5 Aðustos 2006'da gerçekleþtirilen nükleer karþýtý eylem ve þenliklere, ODA'mýzý temsilen Yönetim Kurulu Üyemiz Ertekin CAN katýldý. Antalya Kent Konseyi ve Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesince ortaklaþa düzenlenen ve ODA'mýzýn da desteklediði "Antalya Ýçme Suyu ve Sorunlarý Sempozyumu", Haziran 2006 tarihlerinde gerçekleþtirildi. Sempozyuma Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Doç. Dr. Dursun BÜYÜKTAÞ da konuþmacý olarak katýldýlar. Antalya Ticaret Borsasý'nýn 23 Haziran 2006'da yapýlan kuruluþ yýldönümü etkinliklerinde, Þubemizi, Baþkanýmýz Vahap TUNCER temsil etti. Antalya Ticaret Borsasý ve Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nce 15 Haziran 2006'da düzenlenen "AB ve Türkiye'de Yaþ Sebze-Meyve Tedarik Zinciri ve Üretici Birlikleri" konulu uluslararasý sempozyuma, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýldý. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu üyelerimiz tarafýndan 22 Haziran 2006'da "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý mý?" baþlýklý basýn açýklamasý yapýldý. TMMOB ÝKK tarafýndan 27 Haziran 2006'da Yabancý Mühendislerin Çalýþma Ýzinleri Kanun Tasarýsý hakkýnda yapýlan basýn açýklamasýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Kubilay ÖNAL katýldý. TMMOB ÝKK'nin dönem sekreteryasýnýn belirlenmesi için ayný gün yapýlan toplantýya Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL katýldý. Antalya Büyükþehir Belediyesi Nazým Planlama Dairesi Baþkanlýðý'nca, "Antalya Kent Bütünü II. Etap 1/ Ölçekli Fiziki Stratejik Planý" çalýþmalarý ile ilgili olarak 29 Haziran 2006'da düzenlenen toplantýya, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Yönetim Kurulu Üyemiz Kubilay ÖNAL katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdiler. Planla ilgili görüþlerimiz daha sonra bir rapor halinde Antalya Büyükþehir Belediyesi'ne iletildi. Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, 12 Temmuz 2006'da "Türk Tarýmýna Karantina Darbesi! Hastalýklý Materyallerin Giriþine Ýzin Verilerek Türk Tarýmý Çökertilmek Mi Ýsteniyor?" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. TUNCER ayný gün ART TV'de yayýnlanan "Mercek" programýna katýlarak, Türkiye ve Antalya tarýmý ve kent sorunlarýyla ilgili ODA görüþlerimizi açýkladý. TMMOB ÝKK ve Eþgüdüm Kurulu tarafýndan ve 20 Temmuz 2006 tarihlerinde mazlum haklar üzerindeki baský ve saldýrýlara karþý yapýlan toplantýlar ile basýn açýklamasýna Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER, Yönetim Kurulu Üyemiz Kemal PARLAYÜKSEL ve Ertekin CAN katýlarak, ODA görüþümüzü dile getirdiler. Fresh Antalya Fuarý çalýþmalarý ile ilgili olarak 19 Temmuz 2006'da yapýlan toplantýda, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER yer aldý. Adana ve Mersin'de Aðustos 2006 tarihlerinde yapýlan Danýþma Kurulu toplantýsýna Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER ve Onur Kurulu Üyemiz Prof. Dr. Nihat ÖZEN katýldý. Kent Konseyi'nin Lara Kent Parký ve Ýsrail'in Lübnan'daki saldýrýlarýna karþý yapýlaðabeyleceklerin görüþüldüðü 14 Aðustos 2006 tarihli toplantýsýna, Þube Baþkanýmýz Vahap TUNCER katýlarak, düþüncelerimizi aktardý. Þubemiz, Antalya'daki terör saldýrýsýný kýnamak için 31 Aðustos 2006'da meslek odalarý ve sivil toplum kuruluþlarý ile ortak bir basýn açýklamasý yaptý. 37

5 Jeotermal kaynaklar yönünden çok zengin olan Aydýn'da; Dikili örneðinden yararlanmak düþüncesi ile Þube Baþkanýmýz Galip ORHAN, Yönetim Kurulumuz ve Ziraat Odasý Temsilcileri, 13 Mayýs 2006 günü Dikili'deki seralarý gezdi. Ayrýca Mayýs günlerinde Ýzmir - Dikili'de yapýlan Jeotermal enerji kaynaklarý sempozyumunun, seracýlýkla ilgili bölümü izlendi. Seralar gezilerek iþletme sahipleri ve teknik elemanlardan bilgi alýndý. Þubemizin Geleneksel Piknik ve Uçurtma Þenliði 14 Mayýs 2006 Pazar günü ADÜ Ziraat Fakültesi bahçesinde yapýldý. 14 Mayýs'ýn ayný zamanda Anneler Günü olmasý, Piknik ve Uçurtma Þenliðini daha da renklendirdi. Katýlýmcýlar, ODA'mýzýn çocuklara ve annelere yaptýðý sürprizlerle de neþelenerek güzel bir hafta sonu geçirdiler. Þube Baþkanýmýz Hicri NALBANT, 8 Haziran 2006 tarihinde "Hububat Sektöründe Durum" konulu bir basýn açýklamasý yaptý. Ýlimizde yayýn yapan TON TV'de 15 Aðustos 2006 tarihinde canlý olarak yayýnlanan "Güncel" programýna, Þube Baþkanýmýz Hicri NALBANT ile Çanakkale Ziraat Odasý Baþkaný Ýlhan ULUS katýldý.1.5 saat süren yayýnda, tarýmdaki destekler, fýndýk, pamuk, yaþ sebze ve meyvede yaþananlar ile genel olarak uygulanan tarým politikalarý konularýnda ODA'mýz görüþleri kamuoyu ile paylaþýldý. Eskiþehir-Alpu ilçesinde 3-6 Aðustos 2006 tarihlerinde gerçekleþtirilen "Pancar-Lületaþý ve Gümüþ" festivalinde, "AB Sürecinde Türk Tarýmý" konulu panel düzenlendi. Panele Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ, Eskiþehir Ziraat Odasý Baþkaný Ýbrahim ÇETÝNKAYA ve Pancar Kooperatifi Yönetim Kurulu Baþkaný Halil ÜNAL katýldý. Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ, konuþmasýnda AB Ýlerleme Raporu'nda yer alan Tarým Kriterleri, Tarýma destek ve özelleþtirme konularýnda katýlýmcýlara bilgi aktardý. Karþýlýklý soru-yanýt þeklinde geçen panel ilçede büyük ilgi gördü. 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü kutlama etkinlikleri çerçevesinde, 18 Mayýs 2006'da "Tarým Sohbeti" düzenlendi. Toplantýya, Eskiþehir Osmangazi Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öðretim Üyelerinden Prof. Dr. Engin KINACI, Prof. Dr. Gülcan KINACI, Þube Baþkanýmýz Yusuf KIZILDAÐ, Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðünden Cemal ÇEKÝÇ, Tarým Ýl Müdürlüðü, Çiftçi Eðitim ve Yayým Þube Müdürü Aziz ALBAYRAK, tarým kuruluþlarý temsilcileri, ilçe ziraat odasý baþkan ve yöneticileri, Ziraat Fakültesi öðretim görevlilileri ve öðrenciler, köy muhtarlarý ile çok sayýda çiftçi katýldý. Panel Baþkanlýðýný Prof. Dr. Engin KINACI'nýn yaptýðý toplantýda, köy muhtarlarý ve çiftçilerimiz tarafýndan sorular sorularak, sorunlar anlatýldý ve çözüm yollarý arandý. 38 Þubemizde Temmuz 2006 tarihleri arasýnda EurepGAP kursu düzenlendi. Kursa katýlanlara törenle sertifikalarý verildi. Þubemizde Temmuz 2006 tarihleri arasýnda da 3 günlük HACCP kursu gerçekleþtirildi. Kursa katýlanlar sertifikalarýný törenle aldýlar. ODA'mýzýn Adana ve Mersin'de Aðustos 2006 tarihinde yapýlan Danýþma Kurulu toplantýsýna katýldýk Þubemizin dönem sözcülüðünü yürüttüðü Manisa Akademik Odalar Birliði'nin (MAOB) 15 Haziran 2006'da yaptýðý toplantýya, Þube Baþkanýmýz Engin KURT ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Yýlmaz USTA ile Erdem KUTLAR katýldýlar. Toplantýda MAOB üyesi ODA temsilcileri ortak bir lokal açma konusunda da anlaþtýlar. Bu amaçla Eczacý Odasýnýn Uncubozköy' de bulunan lokalini ortak lokal olarak kullanmaya baþlama kararý alýnýrken, uzun vadede tüm akademik odalara ait bürolarý, ortak lokal, toplantý salonu vb. unsurlarý bir arada bulunduracak þekilde bir merkez edinmek için çalýþma yapma kararý veren MAOB, bunun için ortak bir komisyon kurdu. Ayrýca MAOB bünyesindeki odalar; toplantý açýlýþ veya davetlere çiçek, çelenk göndermeyecekler. Bu amaçla Atatürkçü Düþünce Derneði, Sokak Çocuklarý, Saðlýk, Eðitim, Çevre gibi sosyal içerikli vakýf ve derneklere baðýþ yapmaya ve buralardan gönderilecek yapay çelenklerle bu tarz etkinliklere katýlmaya karar verdiler.

6 Þubemizin "Baþak Balosu", ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, bazý Þube Baþkanlarýmýz ve çok sayýda meslektaþýmýzýn katýlýmýyla, 12 Mayýs 2006'da gerçekleþtirildi. Coþkulu geçen Baloya, meslektaþlarýmýz büyük ilgi gösterdi. Enerji Bakanlýðý'nýn Bursa-Keles ilçesinde 7 köyün sýnýrlarý içinde kalan Kozaðacý vadisinde kurulmasýna karar verdiði termik santrale, yöre halký tepki gösterdi. Bu amaçla Þubemizden destek isteyen yöre halkýný Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, Þube binamýzda kabul etti. Daha sonra Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ ve EMO Þube Baþkaný Erdal AKTUÐ ile birlikte yöreye giderek incelemelerde bulundular ve bir rapor hazýrladýlar. Hazýrlanan rapor 23 Mayýs 2006 tarihinde yapýlan ve yerel basýnýn büyük ilgi gösterdiði bir toplantýyla kamuoyuna duyuruldu. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ "Birincil amacýn saðlýklý tarým olduðuna dikkat çekerek, çevreye ve bölge halkýna zarar verecek santrale karþý olduðumuzu açýkladý. Cargill ile ilgili olarak 27 Haziran 2006'da Baro'da basýn açýklamasý yapýldý. Þubemizin de taraf olduðu Ýznik Gölü Çevre Düzeni Planýnda "Tarýmsal niteliði korunacak alan-sulama alaný ve uzun mesafeli koruma alaný" içinde faaliyet gösteren Cargill A.Þ.'ye ait "mýsýr iþleme amaçlý" üretim tesisleri ile ilgili idare Mahkemeleri ve Danýþtay'da, 8 yýllýk süreçte "6 iptal davasý" açýldý. Ýlk dört dava iptalle sonuçlandý. Son iki davada ise "yürütmenin durdurulmasýna" karar verildi. Biri, Bakanlar Kurulu'nun sözü edilen alaný "özel endüstri bölgesi" ilanýna karþý açýlan iptal davasýnda verilen karar, diðeri de Gemlik Belediyesi'nin bu karar doðrultusunda Cargill firmasýna verdiði ruhsat ve plan deðiþikliði kararlarýnýn iptali için açýlan davada verilen karardýr. Bu kararlar basýnla paylaþýldý. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ 27 Haziran 2006'da Olay TV muhaðabeyri Mehmet ÇAKIR ile Keles Davutlar köyünde yapýlmasý düþünülen Termik Santral konusunda röportaj yaptý. 13 ve 27 Temmuz ile 10 Aðustos 2006'da "Genç Çiftçi Eðitim Kampý" düzenlendi. Eðitmen olarak Þubemizden Yýlmaz OKTAY, Ali Yavuz KAYA, Orhan SARIBAL ve Taner GÜLER katýlarak, ODA'mýz ve mesleðimizle ile ilgili öðrencilere bilgi aktardýlar Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, 19 Mayýs 2006 Olay TV'de Yýlmaz ÝÞEL'in hazýrlayýp sunduðu Ekonomik Panaroma programýna katýlarak, tarým sektörünün dar boðazlarý, tarým sektöründeki iþsizlik, temel girdilere gelen zamlar konusunda ODA görüþlerimizi açýkladý. As TV'de Güzin ABRAÞ'ýn hazýrladýðý "Açýkça Ekonomi" Programýna 23 Mayýs 2006'da katýlan Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, Bursa-Keles ilçesi Kozaðacý vadisinde kurulmasýna karar verilen termik santral ile ilgili görüþlerimizi dile getirdi. Þubemizde, 3-4 Haziran 2006'da Eðitmen Sakýp ALTUNLU tarafýndan EUREPGAP Meyve-Sebze Genel Eðitimi düzenlendi. Bursa Akademik Odalar Birliði, Sivil Toplum Kuruluþlarý, Sendikalar, Siyasi partilerden oluþan 58 sivil toplum kuruluþu ile birlikte, Danýþtay 2. Dairesi Hakimi Mustafa YÜCEL'in ölümü ve Yargýtay Üyelerinin yaralanmasýyla sonuçlanan saldýrýya karþý protesto amacýyla 6 Haziran 2006 tarihinde, "Laik Cumhuriyete Baðlýlýk Yürüyüþü" düzenlendi. Yoðun ilgi gören yürüyüþ Mahfel Mado önünden baþlayarak Atatürk Heykeline kadar devam etti. Burada yapýlan basýn açýklamasýnýn ardýndan saygý duruþunda bulunularak, Ýstiklal Marþý okundu. Atatürk Heykeline kýrmýzý karanfil býrakýldý. Böylece, Ata'ya ve kurduðu Türkiye Cumhuriyeti'ne baðlýlýðýmýzý bir kez daha göstermiþ olduk. Þubemizin de katýlýmcýlarý arasýnda olduðu Bursa Tarým Platformu olarak, 21 Haziran 2006'da Olay Gazetesi Yazarlarý Erol BÝLENSER ve Ahmet Emin YILMAZ, Bursa Haber Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Ýsmail KORKMAZ, Bursa Hakimiyet Gazetesi Genel Yayýn Yönetmeni Nuri KOLAYLI ve köþe yazarlarý ziyaret edilerek Bursa'nýn tarýmsal sorunlarý ile ilgili görüþ alýþ veriþinde bulunuldu. Þubemiz, Bursa Ziraat Odalarý, Bursa Ticaret Borsasý, Uludað Ýhracatçýlar Birliði, Damýzlýk Sýðýr Yetiþtiricileri Birliði, Uludað Üniversitesi Ziraat ve Veteriner Fakültelerinin katýlýmýyla oluþturulan Bursa Tarým Platformu (BUTAP) Yürütme Kurulu üyeleri, 31 Temmuz 2006'da düzenledikleri basýn toplantýsýnda, ''sosyal patlama'' uyarýsý yaptýlar. Tarýmsal üretimde birçok ülkeye satýþ yapan, domates ve kiraz üretiminde dünya birincisi olan Bursa'nýn, AKP'nin tarým politikalarý nedeniyle kan aðladýðý belirtilen toplantýda, Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ ''Bursa'da durum böyleyse Anadolu'nun diðer kentlerini düþünemiyorum'' diye konuþtu. Þube Baþkanýmýz Ýlhan DEMÝRÖZ, 4 Aðustos 2006'da Tarým Ýl Müdürlüðü'nde Özel sektör temsilcileri ile birlikte ihracat konusunda görüþmeler yaparak, siyah incir ihracatýndaki sorunlarýn giderilmesi için önlem alýnmasýna iliþkin Þubemizin görüþlerini açýkladý. 39

7 40 1 Mayýs Ýþçi Bayramý etkinliklerine üyelerimizle birlikte katýldýk. Çal Ýlçemizin Ziraat Odasý Baþkanlýðýný 3 Mayýs 2006'da ziyaret ederek, karþýlýklý görüþ alýþveriþinde bulunduk. Tavas Ýlçesi Solmaz Kasabasý'nda ýslah edilen meranýn 5 Mayýs 2006'da yapýlan açýlýþ törenine katýldýk. Denizli Ziraat Odalarý Baþkanlarýnýn 6 Mayýs 2006'da yaptýklarý toplantýya Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR katýlarak, tarýmda güncel geliþmeler ve diðer konulara iliþkin ODA'mýz görüþlerini aktardý. Toplantýda, önümüzdeki süreçte birlikte hareket edilmesi kararlaþtýrýlýrken, ODA'mýzýn deðiþik konulardaki çalýþmalarýna iliþkin CD'ler de katýlýmcýlara daðýtýldý. Ýlimizde görev yapan tarým danýþmaný üyelerimiz ile 11 Mayýs 2006'da bir toplantý yaparak, Danýþma Kurulu'nda alýnan kararlarla, ODA'mýzýn çalýþmalarý ve deðerlendirmelerimizi kendilerine aktardýk. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, Honaz Ýlçesi Aþaðýdere Köyü'nde 12 Mayýs 2006'da üreticilerin katýlýmý ile yapýlan toplantýda, Türk tarýmýnda mevcut geliþmeler ve ODA'mýzýn genel bakýþýný anlattý. Danýþtay'a yapýlan çirkin saldýrýya iliþkin olarak Denizli Demokrasi Platformu adýna Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR tarafýndan hazýrlanan metin, basýn aracýlýðý ile kamuoyuna açýklandý. Ayný günün akþamý Demokrasi Platformunca düzenlenen "Baðýmsýzlýk Yürüyüþü" yaklaþýk 3000 kiþinin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Yürüyüþte Danýþtay'a yapýlan saldýrý sloganlarla lanetlendi. Yürüyüþ sýrasýnda Þube Baþkanýmýz Deha TV'ye baðlanarak konu ile ilgili ODA'mýz görüþlerini açýkladý. Þubemizin her yýl düzenlediði geleneksel "Bahar Pikniði", 20 Mayýs 2006'da Tenis Kulübü Bahçesinde üyelerimizin katýlýmý ile gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 22 Mayýs 2006'da yerel gazetelere açýklama yaparak, tarýmda son geliþmeler konusunda ODA'mýzýn görüþlerini aktardý. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 23 Mayýs 2006'da Denizli DRT TV'de yayýnlanan "Forum" programýna katýlarak, Danýþtay'a yapýlan saldýrý ve ayrýca ülkemizin bugünlere nasýl geldiðine dair ODA'mýz görüþlerini Denizli kamuoyuna aktardý. GÜR, 21 Haziran 2006 tarihinde, "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý mý?" baþlýklý açýklamasýyla ODA'mýzýn görüþlerini kamuoyuna aktardý. Þube Baþkanýmýz, Zaman ve Takvim gazetelerine de kirazdaki pazarlama sorunlarýyla ilgili demeçler verdi. TMMOB'un Mayýs 2006'da Ankara'da gerçekleþtirilen Genel Kurulu'na katýldýk. Genel Merkezimizin Mayýs 2006'da düzenlediði e-zmo eðitimine Þube Saymanýmýz ve çalýþanýmýz katýldý. ODA'mýzýn "Türkiye ve Denizli Tarýmýnýn Sorunlarý ve Çözüm Önerileri" konulu raporu, yerel Ekonomi Gazetesi'nde yayýnlandý. Tarým ve Köyiþleri Bakanlýðý'nýn Denizli'de düzenlediði "2. Kiraz ve Viþne Toplantýsý"na Yönetim Kurulu olarak katýldýk. Denizli Merkez ve ilçeleri Ziraat Odalarý Baþkanlarý ve Yöneticileri ile 10 Haziran 2006'da yapýlan toplantýda, Denizli ve ülkemizin tarým sorunlarý ile birlikte açýklanan buðday fiyatlarý deðerlendirilerek, bu konuda bir basýn açýklamasý yapýlmasý kararlaþtýrýldý. Ýlimizde görev yapan sorumlu yönetici üyelerimizle Haziran 2006 tarihlerinde mevcut sorunlar ve HACCP konusunda bilgilendirme toplantýsý gerçekleþtirdik. Toplantýlara Tarým Ýl Müdürümüz de katýldý. Þube Baþkanýmýz GÜR, 21 Haziran 2006'da "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý mý?" baþlýklý basýn açýklamasý yaparak, ODA görüþlerimizi aktardý. Ayný zamanda ÝKK Sekreteri olan Þube Baþkanýmýz GÜR, ayrýca "Mesleki Yeterlilik Kurumu Kanunu Yasa Tasarýsý"na iliþkin bir basýn açýklamasý yaptý. Çivril Ýlçesi Gümüþsu beldesinde kurulan Kiraz Ýþleme Tesisinin 23 Haziran 2006'da yapýlan açýlýþýna Yönetim Kurulu olarak katýldýk. Ayrýca ayný tarihte Çameli ilçemizde, Ýlçe Ziraat Odasý ile birlikte düzenlediðimiz "Kiraz Yetiþtiriciliði ve Mücadelesi" paneline önceki dönem Þube Baþkanýmýz Kadir ÇETÝNKOL baþkanlýðýnda bir heyetle katýldýk. Ýlimizde, 29 Mayýs-27 Haziran 2006 tarihleri arasýnda TMMOB'a baðlý Odalar arasýnda yapýlan 17. Geleneksel Halý Saha Futbol Turnuvasýna katýlan Denizli ZMO Futbol Takýmý, Turnuvanýn en centilmen takýmý seçilerek, Centilmenlik Kupasýný kazanmýþtýr. Yönetim Kurulu olarak futbolcularýmýza teþekkür eder, kendilerini kutlarýz. Þube Baþkanýmýz ve ÝKK Sekreteri Ýbrahim GÜR, 28 Haziran 2006'da "Yabancýlarýn Çalýþma Ýzinleri"ne iliþkin kanun tasarýsý hakkýnda bir basýn açýklamasý yaptý. Denizli merkez ve tüm ilçe Ziraat Odalarý Baþkanlarý ile 8 Temmuz 2006'da Þubemizde bir toplantý gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR'ün baþkanlýk ettiði toplantýda, hazýrlanan basýn bildirisi kamuoyuna aktarýldý. Basýn açýklanmasý yerel basýnda geniþ yer buldu. Eski Tarým ve Köyiþleri Bakaný Prof. Dr. H. Yusuf GÖKALP, basýn açýklamamýzýn ardýndan Þubemizi ziyaret ederek, görüþ alýþveriþinde bulundu. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 11 Temmuz 2006 tarihinde yerel De-ha TV' de "Tarým Politikalarýnýn Üretici ve Tüketicilere Yansýmalarý" konulu programa katýlarak, ODA'mýz görüþlerini dile getirdi. Ýhracatçý firmalarýn bazýlarýnýn, kiraz hasadýna az bir süre kala, 2.5 YTL'den yukarý alým yapamayacaklarýný içeren kendi aralarýnda yaptýklarý bir protokolü üreticilere duyurmalarý (amaçlarý üretici üzerinde tekel oluþturarak en düþük fiyattan alým yapmak istemeleri) üzerine Þube Baþkanýmýzýn konu ile ilgili yaptýðý ve ulusal basýnda da yer alan açýklamalarý ihbar kabul eden Rekabet Kurulu Yetkileri ile Þubemizde 12 Temmuz 2006 tarihinde bir toplantý yapýldý. Þube Baþkanýmýz GÜR toplantýda, olayla ilgili geliþmeleri aktararak, Rekabet Kurulu'nun hassasiyeti için teþekkür etti. GÜR, bundan sonra da geliþmelerin takipçisi olacaklarýný söyledi. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 28 Temmuz 2006 tarihinde yerel basýna, ABD Emperyalizmi ve Ýsrail Saldýrganlýðýný kýnayan bir basýn açýklamasý yaptý. Þube Baþkanýmýz Ýbrahim GÜR, 1 Aðustos 2006 tarihinde Denizli Üzüm Üreticileri ve Üzüm Ýhracatçýlarý Temsilcileri ile bir basýn açýklamasý yaparak, üzüm üreticilerini uyardý. Þube Baþkanýmýz, 4 Aðustos 2006 tarihinde yerel De- Ha TV'ye verdiði demeçte, kýrsal kesimde hýzlý yoksullaþmanýn kentlere göçü hýzlandýrdýðýný, bu süreçlerin izlenen politikalarýn bir sonucu olarak önümüzdeki dönemde giderek artacaðýný belirterek, sonuçta sosyal patlamalara neden olacaðýný bildirdi. Þube Baþkanýmýz ayný gün yerel Ticaret ve Ekonomi Gazetesi'ne verdiði demetçe Türk tarýmýnýn son iki yýlýna iliþkin ODA görüþümüzü aktardý.oda'mýzýn Adana ve Mersin'de Aðustos 2006 tarihinde yapýlan Danýþma Kurulu toplantýsýna katýldýk.

8 Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU, 10 Mayýs 2006 tarihinde düzenlenen bölgedeki "Çiftçi Kadýnlar Yarýþýyor" programýna katýldý. Tarým Bakanlýðý tarafýndan Mayýs 2006'da gerçekleþtirilen "Kýrsal Kalkýnma ve Deðerlendirilmesi" ile ilgili seminere, Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU katýldý. KARAKOYUNLU, ilimizdeki Komisyonda Üye olarak yer aldý. KARAKOYUNLU ayný konuyla ilgili olarak 29 Haziran 2006'da düzenlenen seminere de komisyon üyesi olarak katýldý. Bölgemizde göç sorunu ve Terörle Mücadele Yasasýnýn uygulanmasý ile ilgili ortaya çýkan sorunlarýn araþtýrýlmasý için 7 Haziran 2006'da Þubemizce bir komisyon oluþturuldu. Bu Komisyonda Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU, 2. Baþkanýmýz Mustafa DURAN, Üyelerimizden Hanifi EREN, Serhat TANTEKÝN, Ýskan TEÐÝN, Veysel ELMALI ve Nurettin BAYRAM yer aldý. Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nün 7 Haziran 2006'da düzenlediði Geleneksel Tarla Günü Kutlamalarýna Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU katýldý. Sorumlu yöneticiler ile ilgili sorunlarý deðerlendirmek üzere, 13 Haziran 2006'da Kontrol Þube Müdürü ile görüþme yapýldý. Þube Yönetimi olarak 13 Haziran 2006 tarihinde Yeni Ýmar Planý'nýn uygulanmasý için Büyükþehir Belediyesi Baþkaný Osman BAYDEMÝR ile görüþtük. Baþkan BAYDEMÝR, önerilerimizin belediyece dikkate alýnacaðý ve bundan sonra ODA'mýzla iliþkilerini geliþtireceklerini belirttiler. Þubemiz tarafýndan 16 Haziran 2006 tarihinde gerçekleþtirilen Bölge Toplantýsýna Van, Þanlýurfa Þube Baþkanlarý ile Elazýð, Mardin, Þýrnak Ýl Temsilcileri katýldý. Toplantýda göç sorunu, mayýnlý araziler, kaçak ve sahte ilaçlar, organik tarým, sorumlu yöneticilik ve Toprak Koruma Kanunu ile ilgili konular üzerinde tartýþýldý. Ýkinci Bölge Toplantýsýnýn 13 Eylül 2006 tarihinde Þanlýurfa'da yapýlmasýna karar verildi. Ziraat Fakültesinden mezun olan meslektaþlarýmýz için 17 Haziran 2006 tarihinde düzenlenen Mezuniyet Gecesine Þube Baþkanýmýz Akif KARAKOYUNLU, Þube 2. Baþkanýmýz Mustafa DURAN ve Yönetim Kurulu Üyemiz Nurhan EKMEN katýldý. Gecede Þube Baþkanýmýz mesleðimizle ilgili kýsa bir açýklama yaptý. Þubemizde 16 Temmuz 2006 tarihinde yýlý þube denetçileri ile zirai ilaç bayileri ve zirai ilaç firmalarýnda çalýþan meslektaþlarýmýzla toplantý yapýldý. Toplantýda kaçak ve sahte ilaç satýþýnýn önlenmesi konusunda görüþ alýveriþinde bulunuldu. Tarýmdan Sorumlu Ýl Vali Yardýmcýsý A. Serdar POLAT ile 26 Temmuz 2006 tarihinde bir görüþme yaparak, "Bölgede kaçak ve sahte ilaç satýþýnýn önlenmesi gerektiði, bazý gýda iþletmelerinde sorumlu yönetici çalýþtýrýlmadýðý ve denetlemelerde Tarým Ýl Müdürlüðünün yetersiz kaldýðýna" iliþkin görüþlerimizi aktardýk. Ayrýca bu konularda Yönetim Kurulumuz tarafýndan hazýrlanan bir rapor da Vali Yardýmcýsýna sunuldu. Þube Baþkanýmýz Uluhan KORKUT, 14 Mayýs Dünya Çiftçiler Günü nedeniyle Fethiye Ziraat Odasý tarafýndan düzenlenen ve Fethiye Kaymakamý, Belediye Baþkaný, Muðla Üniversitesi Rektör Yardýmcýsý, Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý, Tarým Ýlçe Müdürü ve çok sayýda çiftçinin yer aldýðý toplantýya katýldý. Toplantý sonunda, Fethiye Ziraat Odasý Baþkaný Osman DEMÝR tarafýndan, Þube Baþkanýmýz Uluhan KORKUT'la birlikte çeþitli kiþi ve kuruluþlara teþekkür plaketi verildi. Danýþtay'a yapýlan saldýrýyý kýnamak amacýyla 22 Mayýs 2006'da düzenlenen ve onbinlerin katýldýðý mitingde, TMMOB ile birlikte Þubemiz Yönetim Kurulu ve Üyeleri de yer aldý. Þubemizce, Mayýs 2006'da Muðla Tarým Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda EUREPGAP Eðitimi düzenlendi. Eðitim Sakýp ALTUNLU tarafýndan 18 meslektaþýmýza verildi. Eðitim sonucunda yapýlan sýnavý baþarýyla bitiren meslektaþlarýmýza sertifikalarý sunuldu. ZMO Muðla Þubesinin 10 Aralýk 2005 tarihinde yapýlan Genel Kurulu'nda ZMO Muðla Þubesi Danýþma Kurulu oluþturulmasýna karar verilmiþtir. Bu karar doðrultusunda Yönetim Kurulunca Danýþma Kurulu Üyeliðine uygun görülen 30 üyeye davetiye çýkarýlarak, hazýrlanan Danýþma Kurulu Tüzüðü doðrultusunda 30 Haziran 2006'da Tarým Ýl Müdürlüðü toplantý salonunda ilk toplantý gerçekleþtirildi. Þubemiz tarafýndan üyelerimiz ve dostlarýmýzla birlikte güzel bir gün geçirmek için, 1 Temmuz 2006'da Gökova Körfezi'nde Tekne Turu düzenlendi. Tekne turumuz büyük keyifle gerçekleþtirildi. 41

9 Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR 15 Mayýs 2006'da Erzurum yerel televizyonu Kanal 25'e verdiði demeçte, Erzurum tarýmýnýn problemleri ve bu konuda Þubemizin yaptýðý çalýþmalar hakkýnda kamuoyunu bilgilendirdi. Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR, 17 Mayýs 2006'da "Þekerin Tadý Kaçýyor" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaptý. Erzurum Valiliði tarafýndan yürütülmekte olan Büyükbaþ Hayvan Islahý Projesi kapsamýnda, 4 Haziran 2006'da, Þubemizle Kardeþ olan Merkez Þýh Köyünde kurulan örnek meyve bahçesinde, ara ziraatý olarak çilek masuralarý hazýrlanarak, tüplü olarak yetiþtirilen domates, biber, hýyar fideleri dikildi. Dikim organizasyonu Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Rafet ASLANTAÞ tarafýndan koordine edildi. Erzurum Valiliði ve Ýl Tarým Müdürlüðü tarafýndan 6 Haziran 2006'da düzenlenen Ortadüzü köyü mera açýlýþýna, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýldý. Ziraat Fakültesi bünyesinde faaliyet gösteren Evrenseller kulübünün, 7 Haziran 2006'da gerçekleþtirdiði mezuniyet þenlikleri ve Türk Halk Müziði konserinde, ODA'mýzý temsilen Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR yer aldý. Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR, Ýnþaat Mühendisleri Odasý Erzurum Þube Baþkaný, Makina Mühendisleri Odasý Erzurum Þube Baþkaný ve Jeofizik Mühendisleri Odasý Erzurum Ýl temsilcisi ile 13 Haziran 2006 tarihinde bir araya gelerek görüþ alýþveriþinde bulundu.. Toplantýda Erzurum'da bulunan jeotermal kaynaklar gündeme getirilirken, genel bir bölgesel deðerlendirme de yapýldý. Erzurum'da TMMOB'a baðlý ODA'larýn periyodik zamanlý toplanmasý, bölgesel problemlere ortak çözümler üretmesi ve ortak faaliyet planlamasý kararlaþtýrýldý. Tarým Danýþmanlarý ve Yönetim Kurulumuzun katýlýmý ile 15 Haziran 2006 tarihinde Þubemiz toplantý salonunda bir toplantý düzenlendi. Erzurum tarýmý üzerine yapýlan genel deðerlendirmelerin ardýndan Tarým Danýþmanlarýnýn faaliyetleri ve sorunlarý üzerinde görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Erzurum Valiliði ve Tarým Ýl Müdürlüðünce 22 Haziran 2006 tarihinde "Erzurum Ýli Büyükbaþ Hayvan Islahý" projesi kapsamýnda düzenlenen "Erzurum Ýli Suni Tohumlama Buzaðýlarý Teþvik Müsabakasýna" Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR ve Saymanýmýz Selahattin AKIN katýldý. Son derece renkli görüntülere sahne olan yarýþmada, Erzurum Vali Yardýmcýsý ve Tarým Ýl Müdürü, Þubemizin projeye katkýlarýný takdirle karþýladýklarýný belirterek, teþekkür ettiler. Türk Ýþbirliði ve Kalkýnma Ýdaresi Baþkanlýðý, TÜGEM ve Doðu Anadolu Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü Müdürlüðü tarafýndan Haziran 2006 tarihleri arasýnda organize edilen "Uluslararasý Mera Yönetimi Eðitim Semineri"nin açýlýþýna, Þube Baþkanýmýz Okan DEMÝR katýldý. Bilirkiþilik yapan meslektaþlarýmýz ile 10 Temmuz 2006'da bir toplantý gerçekleþtirdik. Þube Baþkanýmýz ve Yönetim Kurulu Üyelerimizin de hazýr bulunduðu toplantýda, sorunlar ve çözüm önerileri deðerlendirildi. Þubemiz kardeþ köyünü 16 Temmuz 2006'da ziyaret ederek, tarýmsal çalýþmalarý inceledik. Þubemiz tarafýndan oluþturulan örnek bahçe ve tarlalardaki faaliyetler denetlenerek, çiftçilerle görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Þube Yönetim Kurulu Üyemiz Yrd. Doç. Dr. Rafet Aslantaþ'ýn Erzurum'da Organik Tarým ile ilgili açýklamalarý yerel basýnda geniþ yer buldu. 42 ODA'mýzýn Ürgüp'te yapýlan 40. Dönem 1. Danýþma Kurulu toplantýsýnda alýnan kararlar, 6 Mayýs 2006'da görsel ve yazýlý basýn aracýlýðýyla kamuoyu ve üyelerimize duyuruldu. Þube Baþkanýmýz Kenan SEÇKÝN, 9 Mayýs 2006'da tarýmsal üretimin planlý ve bilinçli yapýlmasý konusunda bir basýn açýklamasý yaptý. SEÇKÝN, 17 Mayýs 2006'da, Araban ilçesindeki sertifikalý buðday tohumluðu üretim alanlarýný ziyaret ederek, incelemeler yaptý, teknik yönden bilgiler verdi. Zeytin, zeytinyaðý ve diðer bitkisel yaðlarýn üretiminde karþýlaþýlan sorunlarý araþtýrma konulu TBMM Komisyonu tarafýndan, 16 Mayýs 2006'da Gaziantep Ticaret Odasý'nda düzenlenen toplantýya, Þube Baþkanýmýz ve Yönetim Kurulu üyelerimiz katýldý. Þube Baþkanýmýz, 20 Mayýs 2006 tarihinde yaptýðý basýn açýklamasýnda, ihracata yönelik üzüm ve nar yetiþtiren çiftçilerimizin, özellikle Rusya, Orta Doðu ve Doðu Avrupa ülkelerine ihracatta problem yaþamamalarý için Ziraat Mühendisleri ile teknik danýþmanlýk sözleþmesi yaparak, üretim yeri muayene raporu düzenlemeleri gerektiðini bildirdi. Þubemiz tarafýndan 31 Mayýs 2006'da "Antepfýstýðý Üreticileri Umutlu" baþlýðý altýnda bir basýn açýklamasý yapýldý. Þube Baþkanýmýz Kenan SEÇKÝN, 21 Haziran 2006 tarihinde, yerel basýn ve TV kuruluþlarýna, "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý mý?" baþlýklý bir basýn açýklamasý yaparak, ODA'mýz görüþlerini kamuoyuna aktardý. Ayrýca, "Üzüm ve Nar Ýhracatýnda Yeni Düzenlemeler" ve "HACCP Eðitimi" konusunda da basýn açýklamalarý gerçekleþtirildi. Þubemizde, Temmuz 2006 tarihleri arasýnda HACCP Eðitim Semineri düzenlenerek, eðitime katýlan 33 kursiyere törenle sertifikalarý verildi.

10 Ýþçinin, emekçinin bayramý 1 Mayýs, üyelerimizin ve çeþitli kurumlarýn yoðun katýlýmýyla Ýstanbul'da coþkuyla kutlandý. Kutlamalar sonrasýnda meslektaþlarýmýzýn yoðunlukla çalýþtýklarý iþkolunda örgütlü KESK Tarým Orkam-Sen Ýstanbul Þube Yöneticileri ile üyeleri ve TMMOB üyesi birçok arkadaþýmýz Þubemize ziyarette bulundu. Ekmeðin poþete konulmasý konusunda yoðun çaba harcayan Þiþli Belediyesi'nin istemi üzerine 12 Mayýs 2006 tarihinde düzenlenen toplantýya, Þubemizi temsilen üyemiz Aydýn AKÇÝÇEK katýldý. AKÇÝÇEK, fýrýncýlarýn eðitilmesi için 15 Haziran 2006 tarihinde yapýlan çalýþtayda da eðitim programý hazýrlanmasý konusunda katkýda bulundu. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 13 Mayýs 2006'da Açýk Toplum Enstitüsü - Boðaziçi Üniversitesi ortak araþtýrmasý olarak yürütülen "Vatandaþýn Cebinden, Hazine'nin Kasasýna: Türkiye'de Kim Ne Kadar Vergi Ödüyor?" konulu toplantýya katýldý. ATALIK burada, tarýmda vergilendirme sistemi, tarým sektörünün içinde bulunduðu durum, AB ve ABD ile sektörün karþýlaþtýrýlmasý ve rekabetçi bir yapý için alýnmasý gereken önlemler konusunda ODA'mýz görüþlerini aktardý Mayýs 2006 tarihlerinde Þubemizde HACCP eðitimi düzenlendi. HACCP eðitmeni Vecdi KARACAOÐLU tarafýndan verilen eðitim sonrasý çok sayýda meslektaþýmýz ve diðer odalara mensup arkadaþýmýza katýlým belgeleri sunuldu. Þubemizin geleneksel "Bahar Balosu", 26 Mayýs 2006 tarihinde gerçekleþtirildi. Tarým Ýl Müdür Yardýmcýsý Ahmet SULAOÐLU'nun da katýldýðý Balomuza üyelerimiz büyük ilgi gösterdi. Þubemizde 3 Haziran 2006'da gýda iþletmelerinde sorumlu yöneticilik yapan meslektaþlarýmýza yönelik, "Hijyen ve Sanitasyon" konulu bir eðitim düzenlendi. Sabancý Üniversitesi'nde 3-4 Haziran 2006'da gerçekleþtirilen "Biyoteknoloji Yüzyýlý ve Türkiye Kongresi"ne izleyici olarak katýlan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, tarýmsal biyoteknoloji konusunda gerçeði yansýtmayan kimi bilgilere itiraz etti. ATALIK, verilen aralarda izleyicilerin talebi üzerine ODA'mýz görüþlerini aktardý. Þiþli Belediyesi sýnýrlarý içinde oluþturulacak ekolojik ürünler pazarýnýn tanýtým etkinliði 3 Haziran 2006 tarihinde Þiþli-Özgürlük parkýnda yapýldý. Etkinliðe katýlan ve Þiþli Belediye Baþkaný Mustafa SARIGÜL ile de görüþen 2. Baþkanýmýz Yýldýrým DERYA konu ile ilgili Þubemiz görüþlerini iletti. Ýçerisinde yer aldýðýmýz ve aktif üyesi olduðumuz Ýstanbul Nükleer Karþýtý Platformun 5 Haziran 2006'da Beyoðlu-Galatasaray Lisesi önünde, nükleer santraller ve nükleer enerji ile ilgili gerçeklerin kamuoyu ile paylaþýldýðý basýn açýklamasýna, üyelerimizle birlikte aktif destek verdik. Halkýmýzý, nükleer enerji ve nükleer santrallerle ilgili aydýnlatmaya yönelik olarak Ýstanbul'un çeþitli yerlerinde açýlan imza stantlarýnda gönüllü birçok üyemizle görev aldýk. Yaklaþýk bir yýldýr Ýstanbul ilinin tamamýný içeren ve Ýstanbul Büyükþehir Belediyesi tarafýndan Ýstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarým Merkezi'ne (ÝMP) yaptýrýlan 1/ ölçekli Ýstanbul Çevre Düzeni Planý ile ilgili kaygýlarý içeren, Þubemizin de içinde yer aldýðý TMMOB'a baðlý bazý ODA'lar tarafýndan 6 Haziran 2006'da bir basýn toplantýsý düzenlendi. Ayný gün öðleden sonra Ýstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarým Merkezinde (ÝMP) gerçekleþtirilen Ýstanbul Çevre Düzeni Planý tanýtým toplantýsýna Yönetim Kurulu düzeyinde katýlým saðladýk ve planla ilgili olumsuzluklarý dile getirdik. Þubemizde 8 Haziran 2006'da düzenlediðimiz etkinlik kapsamýnda, emekli albay, ülkesel rehber Necmettin ERSOY, "Doðanýn Kutsallaþtýrdýðý Yapýtlar" baþlýðý altýnda, doðadaki dört ana etmenin sembollerle olan iliþkisini konu alan bir sunum yaptý. Sayýn ERSOY'un oldukça ilginç olan sunumu ilgiyle izlendi. Radyo Barýþ tarafýndan 11 Haziran 2006'da Atatürk Olimpiyat Stadýnda düzenlenen, "Barýþa Semah" gösterilerine davet üzerine katýlým saðladýk. Kayseri Þeker Fabrikasý A.Þ.'nin yayýn organý olan Türkþeker dergisinde yayýmlanmak üzere þeker sektörü ile tatlandýrýcý sektörü arasýndaki rekabet ve Türkiye'nin tarým politikasýnda yapýlan yanlýþlar, çözüm önerileri konularýnda ODA'mýz görüþlerini aktardýk. KESK-Tüm Bel Sen Ýstanbul Þube Baþkaný Mehmet DEMÝR, 13 Haziran 2006 tarihinde Yönetim Kurulumuza ziyarette bulundu. Ziyaret süresince sendikal alanda örgütlenme konularý üzerinde duruldu ve Yönetim Kurulumuzun desteði talep edildi. 43

11 44 Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, Þile Ýlçemizin Üvezli Köyü'nde 17 Haziran 2006 tarihinde ilki düzenlenen Bahar Þenliðine katýldý. Þile Kaymakamý ile Ýlçe Milli Eðitim Müdürünün de katýldýðý etkinlikte ATALIK, doða ve çevrenin yaþamsal önemi ile bu köyün orman köyü olmasý dolayýsýyla ek gelir kaynaklarýnýn elde edilmesi konularýný içeren bir açýlýþ konuþma yaptý. Þubemizde 21 Haziran 2006 tarihinde düzenlediðimiz Söyleþi kapsamýnda, Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK "Küresel Isýnma, Su Kaynaklarý ve Tarým Üzerine Etkileri" konusunu iþledi. Sunumu sýrasýnda sera etkisi, sera gazlarý, küresel ýsýnmanýn dünya ve ülkemizdeki olasý etkileri, su ve toprak kaynaklarýnýn önemi, Kyoto Protokolü ve Türkiye'nin yapmasý gerekenler konularýna deðinen ATALIK'ýn sunumu meslektaþlarýmýz tarafýndan ilgiyle izlendi. ÝTÜ Gýda Mühendisliði Bölümü çatýsý altýnda TUSÝD-Endüstriyel Mutfak, Çamaþýrhane, Servis ve Ýkram Ekipmanlarý, Sanayicileri ve Ýþadamlarý Derneði tarafýndan "Güvenilir Mutfaklar" gýda güvenliði kampanyasý ile ilgili yol haritasý belirlemek üzere hedeflenen arama toplantýsýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Muharrem AKSOY katýldý. 27 Haziran 2006 tarihinde ÝTÜ Maçka Sosyal Tesislerinde gerçekleþtirilen toplantýda AKSOY, konuyla ilgili mevzuat konusunda detaylý bilgiler verdi. Boðaziçi Üniversitesi, Ýktisat Fakültesi öðretim üyelerinden Yrd. Doç. Dr. Gökhan ÖZERTAN, 29 Haziran 2006'da Þubemizde Baþkanýmýz Ahmet ATALIK ile genetiði deðiþtirilmiþ pamuk konusunda görüþme yaptý. Yurtdýþý baðlantýlý bir çalýþmanýn parçasý olarak yapýlan görüþmede, ülkemizde genetiði deðiþtirilmiþ pamuk üretiminin gerçekleþmesi durumunda karþýlaþýlacak sorunlar üzerinde duruldu. Expo Channel televizyonunda 11 Temmuz 2006 tarihinde yayýnlanan "Ekonomi Basýný" programýna konuk olan Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, organik tarým, ülkemizde ve dünyada yayýlýmý, dikkat edilmesi gereken konular, mayýnlý arazilerde organik tarým yapaðabeylme olanaklarý konularýnda ODA'mýz görüþlerini sundu. Þubemizde 13 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz Söyleþi kapsamýnda Yönetim Kurulu Üyemiz Özlem ÇEVÝK "Dünya Tarýmýnýn Tarihçesi" konusunu iþledi. Etkinliklerimiz kapsamýnda 26 Temmuz 2006 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz Söyleþide Yönetim Kurulu Üyemiz Nuray IÞIK "Osmanlý Devleti'nde Tarým" konulu bir sunum yaptý. Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, 27 Temmuz 2006 tarihinde Ulusal Kanal televizyonunda fýndýk sektöründe yaþanan olumsuzluklar ve çözüm önerileri konusunda ODA'mýz görüþlerini açýkladý. Çalýþmalarý içerisinde aktif olarak yer aldýðýmýz Türkiye Mai ve Küreselleþme Karþýtý Çalýþma Grubu'nun 150. toplantýsý 29 Temmuz 2006'da geniþ katýlýmlý olarak gerçekleþtirildi. Bir siyasi partinin Beykoz teþkilatý tarafýndan tarihinde gerçekleþtirilen etkinlik kapsamýnda Þube Baþkanýmýz Ahmet ATALIK, "fýndýk sektöründe yaþanan oyunlar" konulu bir sunum yaptý. Sunumunda; fýndýðýn Türkiye ve dünya ekonomisindeki yeri ve önemi ile Fiskobirlik'in kuruluþundan günümüze hükümetlerle olan iliþkilerini konu alan ATALIK'ýn sunumu ilgiyle izlendi. Sosyal Araþtýrmalar Vakfý tarafýndan hazýrlanan Almanak 2005 için Yönetim Kurulumuz tarafýndan "Tarýmýn Laboratuarlarý Tarým Ýþletmeleri Kapatýlýyor!" konulu bir makale hazýrlanarak sunuldu. Tüketici Bilincini Geliþtirme Derneði'nin dergisinde yayýmlanmak üzere "Siz Hiç GDO'larý Öven Bir Çiftçi ya da Tüketici Gördünüz Mü?" konulu bir makale hazýrladýk. Gerek TMMOB Ýstanbul Ýl Koordinasyon Kurulu (ÝKK) tarafýndan gerçekleþtirilen, gerekse ÝKK'nýn içerisinde yer aldýðý Ýsrail karþýtý tüm basýn açýklamalarý ve protesto yürüyüþlerine TMMOB pankartý altýnda katýlým saðladýk. Ayrýca yine bu kapsamda Sivas katliamý ve Hiroþima'ya atom bombasý atýlmasýnýn yýldönümleri dolayýsýyla düzenlenen basýn açýklamalarýna üyelerimizle destek verdik. Þubemiz etkinlikleri kapsamýnda 31 Aðustos 2006 tarihinde gerçekleþtirdiðimiz Söyleþide Þube Baþkanýmýz Ahmet Atalýk "Fýndýk, Fiskobirlik, TMO " konulu bir sunum yaptý.

12 "Gýda Güvenliðinde Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar" konulu Ýzmir Yerel Gündem 21 Haziran Kent Konseyi Toplantýsý, 21 Haziran 2006'da yapýldý. Toplantýya Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR Baþkanlýk etti ve "GDO'lara Genel Bir Bakýþ" konulu sunum yaptý. Geniþ katýlýmýn olduðu toplantý ilgiyle izlendi. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR; Atatürkçü Düþünce Derneði Dikili ve Bergama Þubelerinin daveti üzerine 15 Temmuz 2006'da Dikili'de GDO'larla ilgili bir konferans verdi. Bergama Ovacýk Altýn Madeni Ýþletmecisi Koza Altýn Ýþletmeleri A.Þ.'nin madeni gezdirmek üzere Þubemize yapmýþ olduðu daveti; "Öncelikle 'Türkiye Cumhuriyeti' yasalarýna ve "Türk" insanýmýza saygý göstermeleri ve bu saygýnýn gereði olarak iþletmenin faaliyetine son vermeleri" biçiminde bir yanýt yazarak, reddettik Sayýlý Kanun Kapsamýnda Gýda Ýþletmelerinin Gýda Sicili ve Gýda Üretim Ýzni Belgelerini alma aþamasýnda ihtiyaç duyduklarý Kapasite Raporlarýný 2006 yýlý için Odamýz adýna hazýrlayacak olan meslektaþlarýmýza, 19 Temmuz 2006'da II. Baþkan Ferdan ÇÝFTÇÝ tarafýndan eðitim verildi. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR'ýn, ''Tarýma Destek mi Köstek mi'' ve "Bilgi Toplumu Olalým Ama Nasýl?" baþlýklý köþe yazýlarý, 19 Temmuz ve 2 Aðustos 2006 tarihli Yeni Gün Gazetesi Ege'de Topraðýn Sesi ekinde yayýmlandý. Süt üretiminin yoðun olduðu ilçelerimizden Kiraz'da, 20 Temmuz 2006'da Ýzmir Ziraat Odasý ile birlikte üreticilerimizle toplantý yaparak, sorunlarýný dinledik ve gereksinim duyduklarý konularda bilgi aktardýk. Toplantýya, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, bazý Ziraat Odasý Baþkanlarý ile E.Ü Ziraat Fakültesi'nden öðretim üyeleri katýldýlar. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, 4 Aðustos 2006'da Ege TV'de canlý yayýnlanan ve Pýnar Tosunoðlu tarafýndan sunulan Ege Finans programýna konuk olarak, ODA'mýz görüþlerini aktardý. ODA II. Baþkanýmýz Dr. Turhan TUNCER, 8 Aðustos 2006'da Þubemizi ziyaret etti. Ziyarette ODA iþ ve iþlemleri, örgütlülük ve güncel konulara iliþkin karþýlýklý bilgi alýþveriþinde bulunuldu. Üzüm Üreticileri Sendikasý (ÜZÜM-SEN) tarafýndan 15 Aðustos 2006'da Alaþehir Atatürk Meydaný'nda düzenlenen "Üzümümüze Emeðimize Sahip Çýkalým" mitingine katýlarak, üreticilerimize destek olduk. Mitingde Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR, Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Vezan KARAB- ULUT ve Sayman Üyemiz Ýlker AÐIN yer aldý. SINDIR, mitingde bir konuþma yaparak, DTÖ ve IMF endeksli tarým politikalarýnýn ülke tarýmý ve üreticiler üzerindeki yýkýmýna iþaret etti. Ýzmir Kültürpark Alanýna Yeraltý Otoparký yapýmý konusunda yaþanan son geliþmelerle ilgili olarak, 16 Aðustos 2006 tarihinde Kütürpark'ta Kitlesel Basýn Açýklamasý ve oturma eylemi yapýldý. Üyelerimizle birlikte katýldýðýmýz eylemde, basýn açýklamasý Ýzmir ÝKK adýna ÝKK sekreteri Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR tarafýndan okundu. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR,16 Aðustos 2006'da EGE TV'de canlý yayýnlanan EGE FÝNANS programýna katýlarak görüþlerimizi dile getirdi.. Dikili Belediyesi ;''Dikili Barýþ ve Kültür Festivali '' kapsamýnda 19 Aðustos 2006 günü Dikili'de düzenlenen ''Genetiði Deðiþtirilmiþ Organizmalar ve Toplumsal Yansýmalarý '' Paneli'ne, Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Kamil Okyay SINDIR ve Yönetim Kurulu Yazman Üyemiz Z. Vezan KARABU- LUT panelist olarak katýldýlar. Panelde ayrýca ÜZÜM-SEN Genel Baþkaný Adnan ÇOBANOÐLU yer aldý. Etkinlik, katýlýmcýlar tarafýndan ilgiyle izlendi. 45

13 Ticaret ve Sanayi Odasý GTZ, Üniversite ve Þube Baþkanlýðýmýzýn ortaklaþa yürüttüðü eðitici seminer programlarýna, Yönetim Kurulu Üyemiz Gül ÇÝTÝL OKUR katýlarak, "Biber Yetiþtiriciliði ve Pul Biber Üretimi" konularýnda ikiþer gün seminer verdi. Seminerler, ODA'mýz ve sektörden yoðun ilgi gördü. Þube Baþkanlýðýmýzýn faaliyetleri ve tarým konularý ile ilgili gündemi içeren "Kahramanmaraþ'ta Tarýma Bakýþ" adýyla bir dergi çýkarýlmasý için çalýþmalar son aþamasýnda gelmiþ bulunmaktadýr. Yönetim Kurulumuz, meslektaþýmýz olan Kahramanmaraþ Ziraat Bankasý Þube Müdürü'ne nezaket ziyaretinde bulundu. Ziyarette, "Tarýmsal Kredilerin Projelendirilmesi" konusunda iþbirliði yapýlmasý görüþüldü. Ýlimizde serbest meslek alanýnda faaliyet gösteren Ziraat Mühendisi meslektaþlarýmýzýn, Þube Denetçileri tarafýndan denetlenmesi bir plana baðlanarak bu plan çerçevesinde denetleme uygulamalarý baþlatýldý. Kahramanmaraþ Þubemizin Genel Kurulu, Mayýs 2006 tarihlerinde baþarý ile gerçekleþtirildi. Þube Baþkanlýðý Toplantý Salonu'nda yapýlan Genel Kurul'da, seçime tek liste olarak giren Yusuf TEMÝZKAN Baþkanlýðýndaki mevcut yönetimin listesi güven tazeledi. Kahramanmaraþ Valisi Sayýn Ýlhan ATIÞ, 6 Haziran 2006 tarihinde Þube Baþkanlýðýmýzý ziyaret ederek, çeþitli konularda ve özellikle ilimiz tarýmýyla ile ilgili bilgi alýþveriþinde bulundu. Ayrýca Þube Baþkanýmýz Yusuf TEMÝZKAN, Þube faaliyetleriyle ilgili bilgilendirme yaptý. Sayýn Valimiz, Kahramanmaraþ Temsilciliðinin Þube Baþkanlýðýna dönüþmesi ve Genel Kurulu tamamlamasýndan dolayý memnuniyetlerini ifade ederek yeni seçilen Þube Yönetim Kurulunu tebrik etti. AKP'li Milletvekilleri Ali SEZAL, Fatih ARIKAN, Mehmet Ali BULUT, Ýl Genel Meclis Baþkaný Fatih PAKÖZ, AKP'li Ýl Baþkaný Veysi KAYNAK, Merkez Ýlçe Baþkaný Fatih ERKOÇ, Ýl Genel Meclis Üyeleri ve parti yöneticileri 9 Aðustos 2006 tarihinde Þube Baþkanlýðýmýzý ziyaret ettiler. Ziyaret sýrasýnda tarým sektörü ve tarým danýþmanlarýnýn sorunlarý ile Kahramanmaraþ tarýmý hakkýnda ODA'mýzýn görüþleri dile getirildi. Þube Baþkanýmýz Yusuf TEMÝZKAN ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz, çeþitli konulardaki görüþlerini de aktardýlar. Tarýmsal Eðitiminin 160. Yýldönümü nedeniyle Anamur Ýlçe Temsilciliði tarafýndan 24 Haziran 2006'da Anamur'da Baþak Balosu yapýldý. Baloya, AKP Milletvekili Mustafa EYÝCEOÐLU, Bozyazý Belediye Baþkaný Mehmet BALLI, Anamur Tarým Ýlçe Müdürü H. Niyazi SARIOÐLU, Aydýncýk Ýlçe Müdürü Ömer KAHYAOÐLU, Ziraat Odasý Baþkaný Levent TUFAN, Tarým Kredi Müdürü Þeref SEDEFOÐLU, Anamur Muz Der Baþkaný Niyazi SÝNANOÐLU, Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, 2. Baþkan Timur TURAN, Yönetim Kurulu Üyesi Ayhan ÝNAL ve Fatma HORUZ katýldý. Anamur Ýlçe Temsilcisi Mustafa GÜNGÖR'ün konuþmasý ile açýlan baloda Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ de bir konuþma yaptý. Yoðun bir katýlýmla gerçekleþtirilen Baloda, çeþitli kiþi ve kuruluþlara katký ve hizmetlerinden ötürü teþekkür plaketi verildi. Þubemiz tarafýndan EUREPGAP belgesi almak isteyen üretici ve firmalara danýþmanlýk yapmak isteyen Ziraat Fakültesi veya en az lise üzeri 2 yýllýk meslek yüksek okulu mezunlarýna yönelik olarak düzenlenen EUREPGAP Meyve ve Sebze Genel Eðitimi Semineri 8-9 Temmuz 2006 tarihlerinde, ilimiz Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü'nde gerçekleþtirildi. Sakýp ALTUNLU tarafýndan verilen seminere katýlan 52 kiþi, yapýlan sýnavda baþarýlý olarak Sertifika almaya hak kazandýlar. Kursiyerler sertifikalarýný Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ, Yönetim Kurulu Üyelerimiz Necmi BÝRÝM, Ayhan ÝNAL ve Fatma HORUZ, Alata Bahçe Kültürleri Araþtýrma Enstitüsü Müdürü Þekip KESER, Müdür Yardýmcýsý Haluk HAK- TANIR ve Eðitmen Sakýp ALTUNLU'nun elinden aldýlar. 46 Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ Baþkanlýðýnda, 2. Baþkan Timur TURAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Necmi BÝRÝM, Ayhan ÝNAL, Mehmet ZÝYADE ve Fatma HORUZ'dan oluþan bir heyet, 11 Temmuz 2006'da Akdeniz Belediye Baþkaný Kenan YÜCESOY'u makamýnda ziyaret etti. Öðrencilere süt içme alýþkanlýðýný kazandýran kampanya nedeniyle, Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ tarafýndan Akdeniz Belediye Baþkaný Kenan YÜCESOY'a bir Plaket verildi. Þube Baþkanýmýz ATEÞ, çalýþmalarýnýn takdirle karþýlandýðýný belirterek, baþarý ve faydalý etkinliklerin devamýný diledi. Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ Baþkanlýðýnda, 2. Baþkan Timur TURAN, Yönetim Kurulu Üyeleri Necmi BÝRÝM, Mehmet ZÝYADE ve Fatma HORUZ'dan oluþan bir heyet, 13 Temmuz 2006'da da Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Kadri ÞAMAN'ý ziyaret etti. Mersin tarýmýna ve Mersin Tarým Fuarýna verdiði hizmetlerden dolayý Þube Baþkanýmýz Mehmet ATEÞ tarafýndan, Ticaret ve Sanayi Odasý Baþkaný Kadri ÞAMAN'a bir Plaket sunuldu.

14 Þubemiz, Dünya Ticaret Merkezi'nde 4-7 Mayýs 2006 tarihinde gerçekleþtirilen Kay-Tarým 2006 Fuarý'nda stant açarak ziyaretçilere, ODA'mýz hakkýnda bilgi verdi. Ayrýca ODA'mýzýn basýlý yayýnlarý kitap, dergi, broþür ve benzeri, fuara katýlan ziyaretçilere sunuldu. Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarý Projeleri deðerlendirme toplantýsý, 14 Haziran 2006 tarihinde yapýldý. Toplantýya Üyemiz Sacid ÞENOCAK katýlarak, ODA görüþlerimizi dile getirdi. Ýþyeri Temsilcileri ile 28 Mayýs, 25 Haziran ve 30 Temmuz 2006 tarihlerinde toplantýlar yapýlarak, üyelerimizin sorunlarý hakkýnda görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Toprak Koruma Kurulu toplantýsýna, Þubemizden Hasan TAKIÞ katýlarak, ODA görüþlerimizi belirtti. Þubemiz II. Baþkaný Fahrettin AÇIKGÖZ, damla sulama konusunda ODA'mýzýn yeni üyelerine yönelik bir seminer verdi. ODA'mýz üyesi Sacid ÞENOCAK, Avrupa Birliði Projeleri konusunda meslektaþlarýmýza yönelik bir sunum yaptý. Hayvancýlýk iþletmeleri ile ilgili proje hazýrlama konusunda da Üyemiz Yaþar SUBAY bir sunum gerçekleþtirdi. ODA'mýza yeni kayýt yaptýran üyelerimizle toplantý yapýlarak, ODA'mýz, çalýþma alanlarý ve görüþleri konularýnda bilgi verildi. Konya Büyükþehir Belediyesi'nin Bahri Daðdaþ Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nden almak istediði 350 dekarlýk tarým arazisiyle ilgili ýsrarýný sürdürmesi yeni bir birlik oluþturdu. Þube Baþkanýmýz H. Hüseyin MOTUK, Veteriner Hekimler Odasý Konya Þube Baþkaný Ramazan GÜRBÜZ, Ziraat Yüksek Mühendisleri Birliði Þube Baþkaný Alptekin ÝLGÜN, S.Ü. Ziraat Fakültesi Tarla Bitkileri Bölüm Baþkaný Prof. Dr. Mevlüt MÜLAYÝM, Türk Tarým Orman-Sen Þube Baþkaný Salih DALDA, Bitki Islahçýlarý Derneði Konya Temsilcisi Dr. Ali ÜSTÜN ve TEMA Vakfý Konya Temsilcisi Namýk CEYHAN "Tarýmda Birlik Platformu" adý altýnda bir araya geldi. Birlik adýna Ziraat Mühendisleri Odasý Konya Þube Binasýnda birlik açýklama yapan Þube Baþkanýmýz H. Hüseyin MOTUK, yýllardýr çok sayýda ulusal ve uluslararasý araþtýrmaya imza atmýþ, bünyesinde sayýsýz araþtýrmacý yetiþtirmiþ olan Bahri Daðdaþ Uluslararasý Tarýmsal Araþtýrma Enstitüsü'nün arazilerinin hangi gerekçeyle olursa olsun yapýlaþmaya açýlmasýna izin vermeyeceklerini kaydetti. Ziraat Mühendisleri Odasý Konya Þubesi Öðrenci Kolu'nun organizasyonu ile 31 Mayýs 2006 tarihinde Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi önünde "1.Geleneksel Ziraat Fakültesi Pikniði" gerçekleþtirildi. Þube Baþkanýmýz ve Yönetimimiz ile Fakülte Yönetimi, Bölüm Baþkanlarý, tüm öðretim üyelerimiz ve öðrenci arkadaþlarýmýzýn yoðun ilgi gösterdiði piknikte, makarna ayran daðýtýmý yapýldý. Piknikte; penaltý turnuvasý, halat çekme yarýþý, kaþýkta yumurta taþýma yarýþý, ses yarýþmasý, konser gibi birçok eðlence ve aktivite düzenlendi. Organizasyonda konuþan Þube Baþkanýmýz Hasan Hüseyin MOTUK, bu tür faaliyetlerin fakültemizin iç dinamiklerini tetikleyeceðini ve sosyal kaynaþma imkâný saðlayacaðýný ifade etti. Konya'nýn Hadim Ýlçesinde düzenlenen, 12. Hz. Hadimi'yi Anma Kiraz, Kültür ve Turizm Festivaline Þubemizi temsilen Yönetim Kurulu Üyelerimiz Nezih ÞÝÞMAN, Ömer Faruk ÜNALDI ve Hakan ÇALIÞKAN katýldý. Þube Yönetim Kurulumuz, ilimizdeki kamu kurum ve kuruluþlarý ile çeþitli sivil toplum örgütlerine yönelik ziyaretlerine devam ediyor. Bu kapsamda Rize Tarým Ýl Müdürlüðü, Rize Ziraat Odasý ve Rize Ticaret Borsasý ziyaret edildi. Ziyaretler sýrasýnda il genelinde yaþanan tarýmsal sorunlar ve çözüm önerilerine iliþkin ODA görüþlerimiz dile getirdi. Sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarýn iþbirliði ile gerçekleþtirilmesi kararlaþtýrýldý. Rize'de son zamanlarda kontrolsüz ve bilinçsiz bir þekilde kullanýlmaya baþlanan yabancý ot ilaçlarý ile ilgili olarak basýn açýklamalarý yaptýk. Konuyla ilgili olarak halkýmýzýn bilgilendirilmesi amacýyla çeþitli platformlarda küçük toplantýlar düzenleyerek, ODA görüþlerimizi aktardýk. Bu çalýþmalar kapsamýnda, Þube Baþkanýmýz Muhammet PERTEK, Ýl Genel Meclisi'nin Temmuz ayýndaki olaðan toplantýsýnda, gündem dýþý söz alarak konu hakkýndaki görüþlerimizi, Ýl Genel Meclisi Üyeleri ile de paylaþtý. 47

15 Þube Baþkanýmýz Abdullah MELÝK, 22 Mayýs 2006 tarihinde bir basýn açýklamasý yaparak, mayýnlý arazilerin ihaleler yoluyla peþkeþ çekilmesine karþý çýktý. Þube Baþkanýmýz MELÝK, "Havadan Ýlaçlama Yasaklandý, Sorun Ortadan Kalktý Mý?" konulu bir basýn açýklamasý yaptý. Ýl Genel Meclisi'nin aldýðý kararla, Konuklu Beldesi'ndeki tarým arazilerinin imara açýlmasýna karþý, 9 Aðustos 2006'da bir basýn açýklamasý gerçekleþtirdik. Þube Baþkanýmýz MELÝK, tarým arazilerinin imara açýlmasýnýn GAP'ýn Baþkenti olan Þanlýurfa için ulusal bir servet kaybýna yol açacaðýný belirterek, Ýl Genel Meclisi'nin bu kararý yeniden gözden geçirmesini istedi. MELÝK, konunun takipçisi olacaklarýný, gerekirse hukuki yollara da baþvuraðabeyleceklerini bildirdi. Þubemiz, Cumhuriyet rejiminin temel ilkelerini hedef alan Danýþtay saldýrýsýný kýnayan Genel Merkez basýn açýklamasýný, basýn toplantýsý düzenleyerek kamuoyuna duyurdu. 19 Mayýs Üniversitesi Ziraat Fakültesi'nde 14 Haziran 2006'da yapýlan "4. Organik Sera Sebzeciliði" etkinliklerine ve ayný gün yapýlan ''Samsun Yöresinde Seracýlýk'' konulu Yerel Gündem 21 Ziraat Konseyi toplantýsýna katýldýk. Samsun Ýli Gýda Güvenliði Eylem Kurulu'nun 20 Haziran 2006'da gerçekleþtirilen Ýzleme Kurulu Toplantýsý'na katýlarak, Þubemizce gündeme alýnmasý gereken konularý ilettik. Þubemiz tarafýndan 24 Haziran 2006'da Samsun TMMOB Sosyal Tesislerinde, 16 üyemizin katýlýmýyla "ISO Eðitim Semineri" düzenlendi. Seminere katýlanlara törenle sertifikalarý verildi. Samsun Vilayet Toplantý Salonu'nda 18 Temmuz 2006'da yapýlan "Toprak Koruma Kurulu" toplantýsýna katýlarak, ODA görüþlerimizi açýkladýk. Þube Baþkanýmýz Prof. Dr. Zeki ACAR tarafýndan, 28 Temmuz 2006 tarihinde, Karadeniz Bölgemiz için vazgeçilmez bir ürün olan Fýndýk konusunda bir basýn açýklamasý yapýlarak, "fýndýðýn politik ve kiþisel hesaplara kurban edilmemesi" istendi 'da ZMO Öðrenci Temsilciliði seçimi yapýldý. Seçimlere, Fakülte Dekanýmýz Prof. Dr. Ertuð DÜZGÜNEÞ, Öðretim Üyeleri, Þube Baþkanýmýz Mehmet TAÇOÐLU, YÖNETÝM Kurulu Üyelerimiz ve 123 öðrenci üye katýlmýþtýr. Öðrenci üyelerin seçimleri sonucu 3. Sýnýf Öðrencileri Salih ÝLHAN Öðrenci Temsilcisi, Osman GÖK de Temsilci Yardýmcýsý seçilmiþtir. Ýlimizde kamu ve sivil toplum örgütlerinin katýlýmý ile oluþturulan Yayla ve Yayla Kültürünü Koruma Platformu'nun Koordinasyon Toplantýsýna Þube Baþkanýmýz Mehmet TAÇOÐLU katýlarak ODA görüþlerimizi bildirdi. TMMOB Ýl Koordinasyon Kurulu olarak 18 Mayýs 2006'da ortak basýn açýklamasý yaparak, Danýþtay'a yönelik saldýrýyý kýnadýk. Ankara'da Zirai Üretim Ýþletmesi Personel ve Makine Eðitim Merkezi Müdürlüðü'nde Mayýs 2006 tarihlerinde düzenlenen Kýrsal Kalkýnma Yatýrýmlarýnýn Desteklenmesi Proðramý Proje Deðerlendirme Eðitimi'ne Ýl Proje Deðerlendirme Kurulu'nda yer alan Þube Baþkanýmýz katýldý. Þubemizin Öðrenci Kolunu oluþturan KTÜ Deniz Bilimleri Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði öðrencileri ile Öðrenci Temsilcisi Salih ÝLHAN ve Temsilci Yardýmcýsý Osman GÖK'ün katýlýmýyla 27 Mayýs 2006 tarihinde ilimizin turizm bölgesi olan Uzungöl'e gezi düzenledik. Ankara'da Mayýs 2006 tarihlerinde düzenlenen e-zmo eðitimine Þube Baþkanýmýz Mehmet TAÇOÐLU, Þube Saymanýmýz Avni AYDIN ve Üye Yrd. Doç. Dr. Nadir BAÞÇINAR katýldý. Trabzon'daki TMMOB'a baðlý odalarýn Þube Baþkanlarý, Þube Yöneticileri ve Ýl Temsilcileri olarak 13 Haziran 2006 tarihinde bir araya geldik. Toplantýda, ortak kullanacaðýmýz bir TMMOB lokali oluþturulmasý konusunda karar aldýk. TMMOB'a Baðlý Ziraat Mühendisleri, Makine Mühendisleri, Elektrik Mühendisleri, Orman Mühendisleri, Jeoloji Mühendisleri, Jeodezi Mühendisleri, Mimar ve Þehir Plancýlarý Odalarýnýn Þube Baþkanlarý olarak 20 Haziran 2006 tarihinde Belediye Baþkanýmýz Volkan CANALÝOÐLU'nu ziyaret ettik. Kent sorunlarýnýn görüþüldüðü toplantýda ayrýca oluþturulmasý düþünülen TMMOB ortak lokali için yer talebinde bulunduk. Karadeniz Teknik Üniversitesi'nde 24 Haziran 2006'da bütün bölümlerin katýlýmý ile düzenlenen mezuniyet törenlerinde Sürmene Deniz Bilimleri Fakültesi Balýkçýlýk Teknolojisi Mühendisliði Öðrencileri ile bir araya geldik. Þube Baþkanýmýz Mehmet TAÇOÐLU, dereceye giren öðrencileri kutlayarak, armaðanlarýný verdi.

16 5-7 Mayýs 2006 tarihleri arasýnda Þubemizin eðitim salonunda düzenlenen HACCP Kursuna 29 kiþi katýldý. Kurs, HACCP Eðitmeni Ziraat Yüksek Mühendisi Vecdi KARACAOÐLU tarafýndan verildi. Kurs sonunda baþarýlý olan katýlýmcýlara sertifikalarý Yönetim Kurulu Üyelerince sunuldu. Þubemiz, 16 Mayýs 2006'da Tekirdað Önder Çiftçi Derneði ile ortaklaþa olarak bir konferans düzenledi. Reis Tarým Ürünleri A.Þ. Yönetim Kurulu Baþkaný Mehmet REÝS'in konuþmacý olarak katýldýðý konferansýn açýlýþýný, Þube Baþkanýmýz Dr. Cemal POLAT, Önder Çifçi Derneði Baþkaný Nezih SUYARAN ve Tekirdað Valisi Aydýn Nezih DOÐAN yaptý. Büyük ilgi gören konferansa çeþitli tarým kuruluþlarýnýn yöneticileri, ziraat mühendisleri, Tekirdað Ziraat Fakültesi öðrencileri ve çiftçiler katýldý. Þube Baþkanýmýz Dr. Cemal POLAT, 21 Haziran 2006'da bir basýn toplantýsý düzenleyerek, "Havadan Ýlaçlamanýn Yasaklanmasý" ile ilgili açýklamamýzý kamuoyuna iletti. Gençlik Haftasý'nda düzenlenen pikniðe, ODA'mýz öðrenci üyelerinden 40 kiþi katýldý. Gençler piknikte doyasýya eðlendiler. Þubemiz ile Yüzüncü Yýl Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasýndaki iliþki ve diyaloðun geliþmesinde büyük rol oynayan, meslektaþlarýmýz ve öðrencilerimizle yapýlan toplantý ve etkinliklerimizde bizi yalnýz býrakmayan, üye ve meslektaþlarýmýza yönelik iki kez düzenlediðimiz HACCP eðitiminin gerçekleþmesini saðlayan, Prof. Dr. Nafi ÇOKSÖYLER için bir teþekkür plaketi hazýrlanarak, üyelerimizin de katýldýðý yemekli etkinlikte kendisine sunuldu. ODA'mýz Y.Y.Ü Öðrenci Temsilcisi Þükrü DAMAR'ýn mezun olmasý nedeniyle önümüzdeki dönemde Temsilcilik konusunu deðerlendirmek üzere öðrencilerle bir araya geldik. Toplantýnýn ardýndan üye öðrencilerimiz tarafýndan mini bir konser verildi. Etkinliðe, Þube Yönetiminin tamamý katýlým saðladý. BOTAÞ'ýn ilimizde yapacaðý doðalgaz çalýþmalarýnda kamulaþtýrýlacak alanlarda görevlendirilen ODA üyesi meslektaþlarýmýzýn ve mülk bilirkiþilerimizin, "bilirkiþilik ve rapor hazýrlama" konularýnda eksiklik yaþamamalarý için belli aralýklarla toplantýlar gerçekleþtirdik. Þube II. Baþkaný M. Þerif KAYALIK ve DSÝ'de görevli Ziraat Yüksek Mühendisi Ali VURAL tarafýndan bilirkiþilere eðitim verilerek, örnek raporlar hazýrlandý. ELAZIÐ ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ Ýl temsilciliðimiz tarafýndan, adil bir þekilde oluþturulan bilirkiþi listelerine giren ziraat mühendisleri için kurs düzenlendi. Kursta baþarýlý olan ziraat mühendislerine, yerel basýnýn da davetli olduðu törenle sertifikalarý verildi. Temsilciliðimiz Ýl Toprak Koruma Kurulu'nda bir asil ve bir yedek üye ile temsil edilmekte olup, Toprak Koruma Kanunu kapsamýndaki birimde görevli il tarým elemanlarýný rutin bilgilendirme iþlemine devam etmektedir. Ayrýca Ýl Tarým Müdürlüðü bünyesinde kurulan "Gýda Güvenliði Eylem Kurulu" toplantýsýnda temsilcimiz olup, kurulun aylýk toplantýlarýnda ODA'mýz temsil edilmektedir. Tarým Ýl Müdürü baþta olmak üzere ilgili kuruluþlarýn yöneticileri ziyaret edilerek, meslektaþlarýmýzýn özlük ve sosyal haklarý ile tarým arazisi konusundaki duyarlýlýklara iliþkin görüþ alýþveriþinde bulunuldu. Elazýð Sanayi ve Ticaret Borsasýnýn Avrupa Birliði bünyesindeki proje çalýþmalarý ile Fýrat Üniversitesindeki çevre-arazi iliþkilerini irdeleyen toplantýda, ODA'mýz temsil edildi. Temsilcimiz Mehmet Fahri Okuyucu tarafýndan çeþitli zamanlarda, Tarýmsal Eðitimin Baþlamasýnýn 160.Yýlý, kamuda bilirkiþilik, kuþ gribi, toprak koruma projeleri hazýrlýk kurs baþvurularý, tarým arazileri ve meralarýn korunmasý, ziraat mühendislerinin özlük haklarýnýn iyileþtirilmesi, yem fabrikalarý ile ODA'mýz arasýndaki istihdama yönelik iþbirliðinin üyelerimize duyurulmasý, mutlak tarým alanlarýndaki kaçak yapýlaþmalar, havadan ilaçlama ile Ýsrail'in Lübnan ve Filistin'de yaptýðý vahþet konularýnda yerel basýna demeçler verildi. 49

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. programa katýlarak, yeni Hal Yasasý ile ilgili uygulamalar hakkýnda bilgi verdi. ADANA ODA'mýzýn "Özel Hizmet Alanlarýndaki Çalýþmalarýyla Ýlgili Mesleki Denetim Uygulamalarý Hakkýndaki Yönetmelik" gereðince Adana Þubemiz, Adana Ticaret Odasý ile birlikte 8 Nisan 2005'te "Zirai Mücadele

Detaylı

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk.

ÞUBELERÝMÝZDEN ADANA. Ankara'da 8 Ekim 2005'te gerçekleþtirilen TMMOB Mitingine Þube olarak katýlým saðladýk. ADANA Þubemiz tarafýndan 2-4 Eylül, 28-30 Ekim ve 18-20 Kasým 2005 tarihleri arasýnda üç ayrý HACCP Eðitimi gerçekleþtirildi. Kursu baþarýyla tamamlayan katýlýmcýlara eðitim sonunda belge verildi. Þube

Detaylı

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan "Syriana" filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik.

ÝKK çalýþmalarý kapsamýnda, petrol endüstrisinin dünya çapýndaki iþleyiþini anlatan Syriana filmini, 29 Mart 2006'da hep beraber izledik. Þube Baþkanýmýz Ayhan BARUT, 14 Þubat 2006'da Kanal Türk TV'de Zehra EYÝCÝL'in sunduðu "Tarým Dosyasý" Programý'na katýlarak, bölgemizde tarýmýn sorunlarýna yönelik ODA görüþlerimizi aktardý. Adana tarýmýnýn

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... nisan 2005/sayý 83 ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz... 2 Mart 2005 Hürriyet Gazetesi Oto Yaþam Eki'nin Editörü Ufuk SANDIK, "Dikiz Aynasý" köþesinde Oda Baþkaný Emin KORAMAZ'ýn LPG'li araçlardaki denetimsizliðe

Detaylı

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ

DOÐALGAZ ÝÇ TESÝSAT MÜHENDÝS YETKÝLENDÝRME KURSU DÜZENLENDÝ ÝKK TOPLANTISI ÞUBEMÝZDE GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ 4 Kasým 2010 tarihinde ÝKK toplantýsý Þubemizde gerçekleþtirildi. ÞUBEMÝZ SOSYAL ETKÝNLÝKLER KOMÝSYONU TOPLANDI Þubemiz sosyal etkinlikler komisyonu 05 Kasým 2010

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz aralýk 2005/sayý 91 Kasým ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Kasým 2005 III. Demir Çelik Kongresi, II. Ýþ Makinalarý Sempozyumu Makine Magazin Dergisinin 112. sayýsýnda Demir çelik sektörünün Zonguldak buluþmasý

Detaylı

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005

mmo bülteni mart 2005/sayý 82 05.02.2005 basýnda odamýz basýnda odamýz basýnda odamýz Ocak/ Dizayn Ýnfo Dergisinin 9. sayýsýnda "Makina Mühendisleri Odasý'na TÜRKAK'tan Akreditasyon Sertifikasý" baþlýklý haber yayýnlandý. 05.02.2005 Oda Baþkaný

Detaylı

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI

ANITKABÝR GENEL KURUL DÝVAN BAÞKANLIÐI GENEL KURUL TARIM HAFTASI TARIM HAFTASI Merhaba Sevgili Meslektaþlarým, "Tarým ve Mühendislik" Dergimizin 77. sayýsý ile sizlerle yeniden beraber olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Hepinize, þahsým ve Yönetim Kurulu Üyesi arkadaþlarým adýna,

Detaylı

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos

mmo bülteni ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Basýnda Odamýz eylül 2005/sayý 88 Aðustos 2005 Aðustos 2005 Aðustos ...basýnda odamýz...basýnda odamýz...basýnda odamýz Oda Yönetim Kurulu Baþkaný Emin KORAMAZ ýn yaptýðý, 21 Haziran Dünya Güneþ Günü dolayýsýyla Yeni ve Yenilenebilir Enerji Kaynaklarýnýn Kullanýmýna Ýliþkin

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER TÜHÝS Ýþ Hukuku ve Ýktisat Dergisi Cilt : 23, Sayý : 2-3 Kasým 2010 - Þubat 2011 SENDÝKAMIZDAN HABERLER ÝL ÖZEL ÝDARELERÝNDE TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ UYGULAMALARI SEMÝNERÝ YAPILDI Üyemiz Ýl Özel Ýdareleri Genel

Detaylı

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ

adana þube HATAY ÝL TEMSÝLCÝLÝÐÝ adana þube 21.01.2011 tarihinde Adana Þube tarafýndan her yýl düzenlenen Geleneksel Jeoloji Mühendisleri Gecesine, Genel Merkez Yönetim ve Denetleme Kurulu'ndan da 2. Baþkan Hüseyin ALAN ve Faruk ÝLGÜN

Detaylı

Mart 2010 Proje Hakkýnda NBÞ sektörünün ana girdisi olan mýsýrýn hasadý, hammadde kalitesi açýsýndan yetiþtirilmesi kadar önemli bir süreçtir. Hasat sýrasýnda gerçekleþtirilen yanlýþ uygulamalar sonucunda

Detaylı

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube

JMO þube günceleri. adana þube. antalya þube JMO þube günceleri adana þube 21-22.01.2012 tarihinde þubemiz 9. Olaðan Genel Kurulu yapýldý 26.01.2012 tarihinde 9. Dönem Yönetim Kurulu belirlenmiþtir 03.02.2012 tarihinde Çukurova Belediye Baþkaný Yýldýray

Detaylı

SENDÝKAMIZDAN HABERLER

SENDÝKAMIZDAN HABERLER SENDÝKAMIZDAN HABERLER Sendikamýza Üye Ýþyerlerinde Çalýþanlardan Yýlýn Verimli Ýþçisi Ve Ýþvereni Seçilenlere Törenle Plaketleri Verildi 1988 yýlýndan bu yana Milli Prodüktivite Merkezi (MPM) nce gerçekleþtirilen

Detaylı

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK

GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK TOPLAM KALÝTE YÖNETÝMÝ VE ISO 9001:2000 KALÝTE YÖNETÝM SÝSTEMÝ UYGULAMASI KONULU TOPLANTI YAPILDI GRUP TOPLU ÝÞ SÖZLEÞMESÝ GÖRÜÞMELERÝNDE UYUÞMAZLIK YÝBÝTAÞ - LAFARGE GRUBUNDA KONYA ÇÝMENTO SANAYÝÝ A.Þ.

Detaylı

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02.

Toplantý - Seminer ORDU SERBEST MUHASEBECÝ MALÝ MÜÞAVÝRLER ODASI. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 18.02. 01.01.2013 ve 31.12.2013 Döneminde Odamýzýn Katýldýðý Etkinlikler 16.01.2013 OBKT Salonu ORDU SMMM ODASI VE ORDU ROTARY KULÜP ÝÞBÝRLÝÐÝ ÝLE VERGÝ MEVZUATI VE DÖNEM SONU ÝÞLEMLERÝ PANELÝ GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

Detaylı

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti.

Bowling Turnuvasý Yapýldý Ocak ayý sosyal etkinlik çerçevesinde Cuma günü Carrefour - Cosmic salonunda bowling turnuvasý gerçekleþti. ETKÝNLÝKLERÝMÝZ Yenilenebilir Enerji Kaynaklarý-Güneþ Enerjisi Semineri. 08 Ocak 2016 Cuma Günü Þubemiz Konferans Salonunda Elektronik ve Haberleþme Mühendisi Okan UYKAN`ýn konuþmacý olarak katýldýðý Yenilenebilir

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL-ARALIK 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 78 ÝKÝ YÖNETMELÝÐÝMÝZ DAHA RESMÝ GAZETE DE YAYIMLANDI. 37-39.Sayfalar MESLEÐÝMÝZLE ÝLGÝLÝ HAK GASPINA YOL

Detaylı

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ

ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ ÝÞÇÝ SAÐLIÐI VE ÝÞ GÜVENLÝÐÝ PROJESÝ EÐÝTÝM SEMÝNERÝ RESÝMLERÝ Çimento Ýþveren Dergisi Özel Eki Mart 2003, Cilt 17, Sayý 2 çimento iþveren dergisinin ekidir Ýþçi Saðlýðý ve Ýþ Güvenliði Projesi Sendikamýz

Detaylı

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr.

Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. Dünya Gýda Günü 2006 Sempozyumu na katýlýmýnýz bizi onurlandýracaktýr. TMMOB Gýda Mühendisleri ODASI TMMOB Kimya Mühendisleri ODASI TMMOB Ziraat Mühendisleri ODASI TARÝH: 13-14 Ekim 2006 Saat: 09:30 YER:

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR BÝRÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17

Detaylı

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi

KOBÝ'lere AB kapýsý. Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 12 1 KOBÝ'lere AB kapýsý Export2Europe KOBÝ'lere yönelik eðitim, danýþmanlýk ve uluslararasý iþ geliþtirme projesi 2 3 Projenin amacý nedir Yurt dýþýna açýlmak isteyen yerli KOBÝ'lerin, Lüksemburg firmalarý

Detaylı

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU

TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU TARIM DANIÞMANLARI BÝLGÝ NOTU ODA'mýzýn Tarým Danýþmaný Meslektaþlarýmýzla ilgili sorunlarýn çözümüne yönelik çalýþmalarý sürüyor. 2004 yýlýnda baþlayan ve bu yýl sonunda sona erecek olan "1000 Tarým Gönüllüsü"

Detaylı

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO günce. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO günce 53 17 Eylül 2011 tarihinde TMMOB Ücretli Mühendis, Mimar Ve Þehir Plancýlarý Ve Ýþsizlik Kurultayý Ankara Yerel Kurultayý'na katýlým gerçekleþtirildi. 24 Eylül 2011 tarihinde ÝMO Rüþtü Özal Toplantý

Detaylı

Fiskomar. Baþarý Hikayesi

Fiskomar. Baþarý Hikayesi Fiskomar Baþarý Hikayesi Fiskomar Gýda Temizlik Ve Marketcilik Ticaret Anonim Þirketi Cumhuriyetin ilanýndan sonra büyük önder Atatürk'ün Fýndýk baþta olmak üzere diðer belli baþlý ürünlerimizi ilgilendiren

Detaylı

1 03 Ocak 2009 tarihinde, SMM Üyelerimizden; Hasan Saya, Mehmet KOCAKAYA, Sait AKÇAN ve Þ.Azad YILDIRIM ýn bürolarýna Þube Yönetim Kurulumuzca iþyeri ziyaretleri gerçekleþtirildi. 2 05 Ocak 2009 tarihinde,

Detaylı

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM

SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN. SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR. YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI BÝRSÝN Kamil BAYRAM TARIM VE MÜHENDÝSLÝK TMMOB ZÝRAAT MÜHENDÝSLERÝ ODASI YAYIM ORGANI ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR-YEREL SÜRELÝ YAYIN SAHÝBÝ Gökhan GÜNAYDIN SORUMLU YAZIÝÞLERÝ MÜDÜRÜ Özden GÜNGÖR YAYIN KURULU Doç. Dr. Melahat AVCI

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ NÝSAN-AÐUSTOS 2005 ÜÇ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 76-77 ANA YÖNETMELÝÐÝMÝZ RESMÝ GAZETE DE YAYINLANDI... TARIM ALET VE MAKÝNELERÝ PROJELENDÝRME YETKÝ BELGESÝ

Detaylı

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ

ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI II. GO-KART TUNUVASI GERÇEKLEÞTÝRÝLDÝ ESOGÜ ENDÜSTRÝ ve MAKÝNA MÜHENDÝSLÝÐÝ BÖLÜMLERÝNDE MMO STANDI AÇILDI 29-30 Eylül 2010 tarihlerinde ESOGÜ Endüstri Mühendisliði ve Makina Mühendisliði Bölümlerinde MMO standý açýlarak Öðrencilere Oda yayýnlarý

Detaylı

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10

Konular 5. Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23. Örnek Çalýþtay Gündemi 29. Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Proje Yönetimi ÝÇÝNDEKÝLER Konular 5 Genel Bakýþ 7 Proje Yöneticilerinin Eðitimi 10 Eðitimde Kullanýlacak Araçlar 23 Araç 1: Araþtýrma sorularý Araç 2: Belirsiz talimatlar Araç 3: Robotlar 28 Örnek

Detaylı

Organizatör Firma Cebeci Cad. No:54 Akatlar 34335 Ýstanbul Tel:0212 351 68 48 (pbx) Faks:0212 351 59 33 E-Posta: tculha@grem.com.tr BAHÇEÞEHÝR ÜNÝVERSÝTESÝ BEÞÝKTAÞ KAMPÜSÜ 11-12 Haziran 2008 SUNUM DOSYASI

Detaylı

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN

TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI DİYARBAKIR ŞUBESİ 16. DÖNEM ÇALIŞMA RAPORU TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN 125 7. TEMSİLCİLİKLERİMİZDEN AĞRI İL TEMSİLCİLİĞİ 02 Temmuz 2011 tarihinde, Van da düzenlenen Van, Hakkâri, Muş, Ağrı, Bitlis İlleri Enerji Forumu na Temsilcilik heyeti ve üyelerce

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler 1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 3 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden

Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden çaðdaþ demokrat muhasebeciler grubu Programýmýz, Deneyimimiz, Çaðdaþ Demokrat Ekibimiz ve Çaða Uygun Vizyonumuz ile Yeniden YÖNETÝM KURULU BAÞKAN ADAYI ALÝ METÝN POLAT 1958 yýlýnda Çemiþgezek'te doðdu.

Detaylı

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi

Faaliyet Raporu. Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi 10 Faaliyet Raporu Banvit Bandýrma Vitaminli Yem San. A.Þ. 01 Ocak - 30 Eylül 2010 Dönemi Ýçindekiler Yönetim ve Denetim Kurulu Temettü Politikasý Risk Yönetim Politikalarý Genel Kurul Tarihine Kadar Meydana

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154

MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER MALÝYE DERGÝSÝ. Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 MALÝYE DERGÝSÝ Ocak - Haziran 2008 Sayý 154 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Doç.Dr. Ahmet KESÝK Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Doç.Dr. Ahmet KESÝK MALÝYE DERGÝSÝ ÝÇÝNDEKÝLER Yayýn

Detaylı

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri

Barodan Haberler. Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Anayasa Mahkemesine Bireysel Baþvuru Semineri. Türk Borçlar Kanunu Semineri Barodan Haberler Edinilmiþ Mallara Katýlma Semineri (Akþehir) Baromuzca Akþehir Ýlçesinde Türk Medeni Kanunu'nda Edinilmiþ Mallar ve Tasfiyesi ile Aile Konutu konulu konferans gerçekleþtirildi. Meslektaþlarýmýzýn

Detaylı

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði

BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði BÝMY 16 - TBD Kamu-BÝB XI Bütünleþik Etkinliði Türkiye Biliþim Derneði, biliþim sektöründe çalýþan üst ve orta düzey yöneticilerin mesleki geliþimi ve dayanýþmalarýný geliþtirmek amacýyla her yýl düzenlediði

Detaylı

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve

TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi'nden Haberler *1 Þubat 2016 tarihinde faaliyetlerine baþlayan Suruç Mülteci Danýþma Merkezi; mülteci, sýðýnmacý ve MD Mülteci Danýþma M TOHAV e-bülten n S AYI: 2 TOHAV Suruç Mülteci Danýþma Merkezi Ýletiþim Bilgileri Adres: Yýldýrým Mah. Ziyademirdelen Sok. N0: D: 1 Suruç/ÞANLIURFA Tel: 0 (414) 611 98 02 TOHAV Suruç

Detaylı

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR

DÜZENLEME KURULU YÜRÜTME KURULU. Sezai ONARAL Sami KAZICI Ünal AYDIN Tayfun BEÞE Nevzat BARAK Yaþar BASKIN Hasan AKTAÞ Abdi ÇALIÞIR ÝKÝNCÝ DUYURU DÜZENLEME KURULU Deðerli Meslektaþlarýmýz, Yeminli Mali Müþavirler Odalarý olarak 8 odanýn ortaklaþa ilk defa düzenlediði "I. Yeminli Mali Müþavirlik Denetim ve Tasdik Sempozyumu" 13-17 Mayýs

Detaylı

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::.

.:: TÇÝD - Tüm Çeviri Ýþletmeleri Derneði ::. Membership TÜM ÇEVÝRÝ ÝÞLETMELERÝ DERNEÐÝ YÖNETÝM KURULU BAÞKANLIÐINA ANTALYA Derneðinizin Tüzüðünü okudum; Derneðin kuruluþ felsefesi ve amacýna sadýk kalacaðýmý, Tüzükte belirtilen ilke ve kurallara

Detaylı

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB GIDA MÜHENDİSLERİ ODASI Meşrutiyet Caddesi 22/13 Kızılay/ANKARA Tel: 0312 418 28 46-47 Faks : 0312 418 28 43 E-Posta : gidamo@gidamo.org.tr Web : http://www.gidamo.org.tr MERSİN ŞUBE GENEL MERKEZ

Detaylı

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ

39. DÖNEM III. DANIÞMAD KURULU DENÝZLÝ KURULU DENÝZLÝ 39. Dönem III. Danýþma Kurulu Toplantýsý, 25 Þubemiz ile çevre illerdeki temsilcilerimizin katýlýmýyla, 22-24 Nisan 2005 tarihleri arasýnda Denizli'de yapýldý. ODA'mýz Baþkaný Gökhan GÜNAYDIN

Detaylı

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005

GENEL MERKEZ DEN ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET. 30 Haziran BAKANLIKLARA ZÝYARET Temmuz 2005 ODA'MIZDAN TARIM BAKANI EKER'E ZÝYARET 30 Haziran 2005 ODA Baþkanýmýz Gökhan GÜNAYDIN, Yönetim Kurulu üyelerimiz Hamdi ARPA, Selda ÜNAL, Burhan HARMANKAÞI, Mehtap ERCAN ve Dr. Kadriye KALINBACAK ile Genel

Detaylı

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008

OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 OKUL ÖNCESÝ EÐÝTÝM KURUMLARI YÖNETMELÝÐÝNDE DEÐÝÞÝKLÝK YAPILMASINA D YÖNETMELÝK Çarþamba, 10 Eylül 2008 6 Eylül 2008 CUMARTESÝ Resmî Gazete Sayý : 26989 YÖNETMELÝK Millî Eðitim Bakanlýðýndan: OKUL ÖNCESÝ

Detaylı

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu

ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt ürünleri üreticisi tarafýndan kuruldu. 110'a ulaþan üye sayýsý ile süt sektörünün en büyük ve en yetkili kuruluþudu SÜT SANAYÝÝNDE YENÝ YAKLAÞIMLAR TOPLANTISI - YENÝ SÜT MEVZUATI ve UYGULAMALARI TÜRKÝYE DE SÜT SEKTÖRÜ Dr. Ýsmail MERT ASÜD Genel Sekreteri 20.09.2012 GÖNEN- BALIKESÝR ASÜD 06 Mart 2009'da 13 süt ve süt

Detaylı

3T, metal iþleme sektöründe marka fuarlar arasýnda 3T Uluslararasý Metal Ýþleme, Kalýp, Otomasyon Teknolojileri ve Yan Sanayi Ürünleri Fuarý 15-18 Mayýs 2008 tarihleri arasýnda Ýzmir Kültürpark Uluslararasý

Detaylı

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623

MALÝYE DERGÝSÝ ULAKBÝM ISSN 1300-3623 MALÝYE DERGÝSÝ ISSN 1300-3623 Temmuz - Aralýk 2007, Sayý 153 YAZI DANIÞMA KURULU Prof. Dr. Güneri AKALIN Prof. Dr. Abdurrahman AKDOÐAN Prof. Dr. Figen ALTUÐ Prof. Dr. Engin ATAÇ Prof. Dr. Ömer Faruk BATIREL

Detaylı

17-19 Aralýk 2010 Miracle Resort Hotel, Antalya 17-19 Aralýk 2010 - Miracle Resort Hotel, Antalya Deðerli Meslektaþýmýz, Kanser tedavisindeki hýzlý deðiþim ve geliþme farklý alanlarda uzmanlaþmýþ hekimlerin

Detaylı

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE

2009 AÐUSTOS DÖNEMÝ ÝTÝBARÝYLE KISTAS AYLIÐI %81 ORANINA YÜKSELTÝLEN CUMHURÝYET BAÞSAVCI VE SAVCILARINA AÝT LÝSTE Sayfa : 1 Tarih : 18012010 2136 31137 32311 33263 3318 33 3368 3378 33943 3393 3396 33969 33979 33981 33989 33993 3399 33996 34000 34004 34011 34021 34023 34026 34028 34030 3404 Kamil EKÝNCÝ Birol ÇÝÇEKÇÝ

Detaylı

www. adana.smmmo.org.tr

www. adana.smmmo.org.tr Adres Güzelyalý Mahallesi 81093 Sokak No : 14 Çukurova / ADANA Telefon 0 322 232 99 03 0 322 232 99 04 0 322 232 99 06 0 322 232 38 00 Faks 0 322 232 99 08 www. adana.smmmo.org.tr SEMPOZYUMUN AMACI SEMPOZYUMUN

Detaylı

rm o f t a l ip j o l o n ek gýda T a d ý G m için ya þ a i ye Türk u ulusal GIDA TEKNOLOJÝ PLATFORMU y a þ a m i ç i n g ý d a Kaynak: 2010 Envanteri (TGDF) Gýda Sektörü 73.722.988 nüfus Hane halký gýda

Detaylı

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI

ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ YAPILDI ANTALYA İL KOORDİNASYON KURULU TOPLANTISI YAPILDI ANTALYA ŞUBE TMMOB İL KOORDİNASYON KURULU SEKRETARYA SEÇİMİ 3 Nisan 2014 tarihinde TMMOB Antalya İl Koordinasyon Kurulu yeni dönem Sekretarya seçimi için yapılan toplantıya Başkan Ömer Pınar Afşar katıldı.

Detaylı

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU

HABER BÜLTENÝ TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK GDO YA HAYIR!!! SEMPOZYUMU TMMOB ZÝRAAT T MÜHENDÝSLERÝ ODASI HABER BÜLTENÝ EYLÜL - ARALIK 2004 ÝKÝ AYDA BÝR YAYIMLANIR SAYI: 73-74 GÜZ ETKÝNLÝKLERÝ 2004 GDO YA HAYIR!!! SADULLAH USUMÝ YÝ ANDIK 39.DÖNEM II. DANIÞMA KURULU TARLADAN

Detaylı

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý

Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði Ýletiþim Aðý Spor Bilimleri Derneði, üyeler arasýndaki haberleþme aðýný daha etkin hale getirmek için, akademik çalýþmalar yürüten bilim insaný, antrenör, öðretmen, öðrenci ve ilgili

Detaylı

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF

Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 2009-10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF Ýstanbul, 12 Mart 2009 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2009/10 Dövize Endeksli Kredilerde KKDF 1. Genel Açýklamalar: 88/12944 sayýlý Kararnameye iliþkin olarak

Detaylı

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir

Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 2008-96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir Ýstanbul, 19 Kasým 2008 Sirküler Sirküler Numarasý : Elit - 2008/96 Ücretlerin Bankalardan Ödenmesi Zorunlu Hale Getirilmiþtir 4857 sayýlý

Detaylı

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý

25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 Kol Toplantýsý 25 Mart 2007 tarihinde Türk Tabipleri Birliði GMK Bulvarý Þehit Daniþ Tunalýgil sok. No: 2 / 17-23 Maltepe-Ankara adresinde Kol Toplantýmýzý gerçekleþtiriyoruz. Türkiye saðlýk

Detaylı

21-23 Kasým 2011 Çeþme Ýzmir www.tgdfgidakongresi.com organizasyon Ceyhun Atýf Kansu Caddesi, 1386. Sokak, No: 8, Kat: 2, 06520 Balgat / Ankara T:+90 312 284 77 78 F:+90 312 284 77 79 Davetlisiniz Ülkemiz

Detaylı

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM

TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ. 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ 6-8 Mart 2008 DEDEMAN OTEL PALANDÖKEN - ERZURUM TÜRKÝYE MÝLLÝ PEDÝATRÝ DERNEÐÝ 2. KIÞ ZÝRVESÝ Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði 2. Kýþ

Detaylı

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Ağustos 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus CHP İlçe Örgütünü ziyaret ederek,

Detaylı

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe Örgütü ve Belediye Başkan

Detaylı

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý

TABLO-2'nin devamý. Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Sanayi ve Ticaret Bakanlýðý Atama Yapýlacak Kadro Unvaný: Stajyer Kontrolör (Ýdari) Atama Yapýlmasý Planlanan Kadro Sayýsý: Ýdari+Mühendis Kadrolarý Toplamý : 5 Test Aðýrlýklarý: GY:0,1, GK:0,1, HU:0,2,

Detaylı

15 Tandem Takým Tezgahlarý ndan Ýhtiyaca Göre Uyarlanabilen Kitagawa Divizörler Kitagawa firmasýnýn, müþterilerini memnun etmek adýna, standartý deðiþtirmesi yeni bir þey deðil. Bu seferki uygulamada,

Detaylı

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ

SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ KOCAELI BÜYÜKÞEHÝR BELEDÝYESÝ ULUSLARARASI KATILIMLI SIGARA VE SAÐLIK ULUSAL KONGRESÝ 8-11 MAYIS 2011 SABANCI KÜLTÜR MERKEZÝ - KOCAELÝ SÝGARA ve SAÐLIK ULUSAL KOMÝTESÝ ÖNSÖZ Deðerli Tütün Kontrol Gönüllüleri,

Detaylı

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ

20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ 20. ŞUBE ÇALIŞMA RAPOR ÖZETLERİ ADANA ŞUBE 10. GENEL KURULUMUZ Şubemiz 10. Olağan Genel Kurulu Makina Mühendisleri Odası Adana Şubesi Toplantı Salonu nda 08-09 Şubat2014 tarihlerinde yapıldı. 13.02.2014

Detaylı

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz Karaduvar Mahallesinde muhtarları

Detaylı

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr.

Yükseköðretimin Finansmaný ve Finansman Yöntemlerinin Algýlanan Adalet Düzeyi: Sakarya Üniversitesi Paydaþ Görüþleri..64 Doç.Dr. MALÝYE DERGÝSÝ Temmuz - Aralýk 2011 Sayý 161 Sahibi Maliye Bakanlýðý Strateji Geliþtirme Baþkanlýðý Adýna Sorumlu Yazý Ýþleri Müdürü Yayýn Kurulu Baþkan Füsun SAVAÞER Üye Ali Mercan AYDIN Üye Nural KARACA

Detaylı

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI

MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI MAKÝNA MÜHENDÝSLERÝ ODASI AKREDÝTE MUAYENE KURULUÞU OLMA SÜRECÝNÝ BAÞARIYLA TAMAMLAYARAK TÜRKAK TARAFINDAN VERÝLEN AKREDÝTASYON SERTÝFÝKASINI ALDI TMMOB Makina Mühendisleri Odasý Türk Akreditasyon Kurumu

Detaylı

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012

7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 7. ÝTHÝB KUMAÞ TASARIM YARIÞMASI 2012 KÝMLER KATILABÝLÝR? Yarýþma, Türkiye Cumhuriyeti sýnýrlarý dahilinde veya yurtdýþýnda okuyan T.C. vatandaþlarý veya K.K.T.C vatandaþý, 35 yaþýný aþmamýþ, en az lise

Detaylı

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI

ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Kýzýlcaþar Geleceðe Hazýrlanýyor Gelin Birlikte Çalýþalým ALPER YILMAZ KIZILCAÞAR MAHALLESÝ MUHTAR ADAYI Mart 2014 ALPER YILMAZ Halkla Bütünleþen MUHTARLIK Ankara Gölbaþý Kýzýlcaþar Köyünde 4 Mart 1979

Detaylı

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý

JMO'dan haberler. haber bülteni TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odasý JMO'dan haberler Ankara'da 2. Deprem toplantýsý... Ankara Valiliði tarafýndan Ankara'nýn depremselliði konusunda geniþ katýlýmlý ikinci toplantý düzenlendi. Ankara Valisi Alâaddin Yüksel'in Baþkanlýðýnda

Detaylı

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü

Şube Günlüğü. Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos TMMOB-EMO Diyarbakır Şubesi Haber Bülteni. Şube Günlüğü Şube Günlüğü Mayıs Haziran Temmuz - Ağustos 2011 1. 1 Mayıs 2011 tarihinde, İlimizde 1 Mayıs İşçi Bayramı kutlamaları çerçevesinde yapılan basın açıklaması ve etkinliklerine Şubemizce 2. 02 Mayıs 2011

Detaylı

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7)

Ýstanbul Tarým Ýl Müdürlüðü Arazi Rantýna Teslim olmayacak (Toprak Dosyasý 7) içindekiler 2 9 11 17 22 25 33 36 Sunuþ Tarým Alaný Ýþgaline Af (Toprak Dosyasý I) TÝGEM de Erozyon... (Toprak Dosyasý 2) TÝGEM Dalaman (Toprak Dosyasý 3) TÝGEM Yalova (Toprak Dosyasý 4) Altýn Topraklar

Detaylı

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU

Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU Güvenliðe Açýlan Sosyal Pencere Projesi ODAK TOPLANTISI SONUÇ RAPORU 13 OCAK 2011 Bu program, Avrupa Birliði ve Türkiye Cumhuriyeti tarafýndan finanse edilmektedir. YENÝLÝKÇÝ YÖNTEMLERLE KAYITLI ÝSTÝHDAMIN

Detaylı

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

KASIM 2011 FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili KASIM 2011 FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Genel Merkezi tarafından Bingöl ilinden sorumlu Milletvekili

Detaylı

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK

ÝSTANBUL GEZÝSÝ AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK. e-zmo EÐÝTÝMÝ MEZUNLAR GÜNÜNDE BULUÞTUK UÞTUK 1 MAYIS - 30 AÐUSTOS 2006 SAYI : 80 AOÇ ÝÇÝN ETKÝN MÜCADELE VERDÝK TARIM TOPRAÐI ÝÞGALÝNE KARÞI ÇIKTIK REKTÖR BÜYÜKBURÇ VE ZÝRAAT FAKÜLTESÝ DEKANLARI ÝLE BÝRLÝKTE TARIM BAKANI'NI ZÝYARET ETTÝK e-zmo EÐÝTÝMÝ

Detaylı

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu

TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Görüþler / Opinion Paper Türk Kütüphaneciliði 20,2 (2006), 329-334 329 TKD 22. Dönem Genel Yönetim Kurulu Etkinlik Raporu Genel kurulun sayýn delegeleri, deðerli misafirler, sevgili meslektaþlarým. Türk

Detaylı

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014

EKİM AYI MECLİS TOPLANTISI / YÖNETİM KURULU FALİYET RAPORU SUNUMU. YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 27 Ekim 2014 Ekim ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 37 adet Kapasite Raporu, 15 adet Ekspertiz raporu ve 6 adet de Fiili Tüketim Belgesi düzenlenmiştir.

Detaylı

Simge Özer Pýnarbaþý

Simge Özer Pýnarbaþý Simge Özer Pýnarbaþý 1963 yýlýnda Ýstanbul da doðdu. Ortaöðrenimini Kadýköy Kýz Lisesi nde tamamladý. 1984 yýlýnda Ýstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Arkeoloji ve Sanat Tarihi Bölümü nü bitirdi.

Detaylı

Delil Avcýlarý göreve hazýr Emniyet Genel Müdürlüðü, Kriminal Polis Laboratuarý Dairesi Baþkanlýðý tarafýndan Bursa Ýl Emniyet Müdürlüðü Olay Yeri Ýnceleme ve Kimlik Tespit Þube Müdürlüðü bünyesinde "Olay

Detaylı

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Kasım 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Kasım 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli İlçesi CHP Belediye Başkanı aday adaylarının

Detaylı

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Akdeniz/Karaduvar Mahallesinde saha çalışması

Detaylı

www.millipediatri.org.tr

www.millipediatri.org.tr Deðerli Meslektaþlarýmýz, Türkiye Milli Pediatri Derneði tarafýndan düzenlenen Ankara Pediatri Günleri 13-14 Aralýk 2007 tarihleri arasýnda Ankara Sheraton Otel de yapýlacaktýr. Pediatri alanýnda güncel

Detaylı

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI

I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI I. ULUSAL ÜNİVERSİTELER ÇEVRE MERKEZLERİ TOPLANTISI 20.05.2009 tarih ve 27233 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe giren Adnan Menderes Üniversitesi Şehir Sağlığını Geliştirme Araştırma ve Uygulama

Detaylı

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI

TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB DANIÞMA KURULU 2. TOPLANTISI YAPILDI TMMOB Danýþma Kurulu 38. Dönem 2. Toplantýsý 16 Nisan 2005'te Ankara'da TMMOB çalýþmalarý üzerine bilgilendirme ve TMMOB çalýþmalarýnýn deðerlendirilmesi gündemi

Detaylı

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU. Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL AYI FAALİYET RAPORU Prof.Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Gülnar İlçesi Bozağaç Köy ünde yapılan Kültür ve Dayanışma

Detaylı

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle

ÖNSÖZ. Güzel bahar günlerini ve sýcacýk anlarý birlikte paylaþmak dileðiyle ÖNSÖZ Biliþim Sektörünün deðerli çalýþanlarý, sektörümüze katký saðlayan biliþim dostlarý, Bilindiði üzere Türkiye Biliþim Derneði, Biliþim Sektörünün geliþmesi amacýyla tam 38 yýldýr çalýþmalarýna aralýksýz

Detaylı

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ

BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ IPA Cross-Border Programme CCI No: 2007CB16IPO008 BÝLGÝLENDÝRME BROÞÜRÜ SINIR ÖTESÝ BÖLGEDE KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLÝ ÝÞLETMELERÝN ORTAK EKO-GÜÇLERÝ PROJESÝ Ref. ¹ 2007CB16IPO008-2011-2-063, Geçerli sözleþme

Detaylı

Bölüm 12. Oda Görüþleri

Bölüm 12. Oda Görüþleri Bölüm 12 Oda Görüþleri 236 39. Dönem Oda Yönetim Kurulu ülke genelinde meslek alanlarýna iliþkin gerçekleþtirdiði ve Oda görüþlerini kamuoyuyla paylaþtýðý kongre, kurultay ve sempozyumlarýn yanýsýra oluþturduðu

Detaylı

Ýstanbul Tabip Odasý ndan Celal Mestcioðlu da konuþmasýnda iþyerlerinde üretim aþamasýnda bulunan herkesin ortak kavramlarda buluþmasý gerektiðini, her gün iþyerlerinde çeþitli iþ kazalarýna rastlandýðýný

Detaylı

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili ŞUBAT 2016 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Tarsus/Gülek Mahallesinde vatandaşlarla bir

Detaylı

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI

1. ÝTHÝB TEKNÝK TEKSTÝL PROJE YARIÞMASI Yarýþmanýn Amacý 1. ÝTHÝB 1.ÝTHÝB Teknik Tekstiller Proje Yarýþmasý, Ýstanbul Tekstil ve Hammaddeleri Ýhracatçýlarý Birliði'nin Türkiye Ýhracatçýlar Meclisi'nin katkýlarýyla Türkiye'de teknik tekstil sektörünün

Detaylı

Türkiye nin teori ile pratiði en iyi birleþtiren, iþ dünyasýnýn gereksinimlerine en uygun hazýrlanan, nda yeni dönem baþlýyor. HR DERGÝ tarafýndan 1996 yýlýndan beri düzenlenen bu programý daha önce tamamlayanlar,

Detaylı

4691 sayýlý Teknoloji Geliþtirme Bölgeleri Kanunu kapsamýnda kurulan ULUTEK TEKNOLOJÝ GELÝÞTÝRME BÖLGESÝ, Uludað Üniversitesi Görükle Kampüsü içerisinde 471.000 m2 alanda hizmet vermektedir. 2006 yýlýnda

Detaylı

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili EYLÜL 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin/Mezitli CHP İlçe örgütünün düzenlediği Yenimahalle

Detaylı

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili Temmuz 2013 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili 1 CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. Mersin / Mezitli Belediye Başkanı nı ziyaret ederek

Detaylı

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği

DENİZLİ ŞUBE. 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği DENİZLİ ŞUBE 28 Şubat 2014 tarihinde ilk yönetim kurulu toplantısında görev dağılımı yapıldı. 20 Mart 2014 te PAYEK, Jeoloi Mühendisliği Bölümü ve şubemizce üniversitede Mermer Sektöründe Jeoloji Mühendisinin

Detaylı

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN

BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN BAÐIMSIZ TÜRKÝYE ÝÇÝN BAÐIMSIZ TARIM MODELÝ 10 Dr. Gökhan GÜNAYDIN CARGILL UÐRUNA ANAYASA ÇÝÐNENÝYOR 16 CUMHURBAÞKANI'NDAN CARGILL YASASI'NA VETO 18 TOPRAK TALANI SÜRÜYOR 20 CARGILL'Ý KURTARMA CEPHESÝ

Detaylı

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili

MART 2014 FAALİYET RAPORU. Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili MART 2014 FAALİYET RAPORU Prof. Dr. Aytuğ ATICI Mersin Milletvekili CHP MERSİN İL-İLÇE ÖRGÜTLERİ, BELEDİYELER VE KÖYLERE YÖNELİK YAPILAN ÇALIŞMALAR 1. CHP Mersin Büyükşehir ve ilçe belediye başkan adaylarının

Detaylı