Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır."

Transkript

1 Milli Gelir Hesaplamaları GSMH = GSYH + NDF Net Yatırım = GSYatırım Amortismanlar SMH = GSMH Amortismanlar Milli Hasıla = SMH Dolaylı Vergiler (Mesela Harcama Vergisi) KiĢisel Gelir = Milli Hasıla (Dağıtılmayan Kar Payları + Sosyal Güvenlik Kesintileri + Kurumlar Vergisi) + Transferler Kullanılabilir Gelir = Kişisel Gelir Kişisel Gelir Vergisi GMSH Açığı = Potansiyel GSMH Gerçekleşen GSMH C + S + Net Tax = C + I + G + NX NAIRU: İşsizlik haddinin, doğal işsizlik haddine eşit olduğu noktada enflasyon oranı artmaz. Bu noktadaki doğal işsizlik oranına enflasyonu hızlandırmayan işsizlik adı verilir. Bağımlılık Oranı = Aktif Nüfus / Aktif Olmayan Nüfus Cari = Current (Şu anki) Tasarruf Paradoksu: Tasarruf Reel GDP Investment constant Nicholas Kaldor: Teknolojik değişim sermaye birikimine bağlıdır. Bilgi yatırıma bağlı olarak büyür ve hatta yatırımın nisbi büyüme oranın fonksiyonudur. Birincil Açık = Faiz DıĢı Harcama Toplam Bütçe Geliri Ödemeler Bilançosu = Cari ĠĢlem Açığı + Sermaye GiriĢi (BP Budget Portfolio) BP > 0 ise ödemeler bilançosu fazla verir. BP < 0 ise ödemeler bilançosu açık verir. J eğrisi: Bir ülke parasının değer kaybettiği zaman net ihracatın geçici olarak artması ve daha sonra düşmesidir. IMF : Faiz oranlarını yüksek tutmak ister ki tasarruf teşvik edilsin, toplam talep azalsın, sermaye gelsin ve kredi kullanımı rasyonelleşsin. Ortodoks istikrar politikası genel olarak resesyonu arttırır. Reel Konjektür Teorisi: Lucas, Prescott, Kydland, Long, Plosser: Prodüktivitedeki değişmeler ekonomiyi dalgalandırır. Bağlı ortaklık: İşletmenin en az %50 oranında oy hakkına veya en az bu oranda yönetim çoğunluğunu seçme hakkına sahip olduğu iştiraklere bağlı ortaklık denir. Tanzi Etkisi (Olivera Tanzi): Hiper enflasyon varsa ulusal paradan kaçış artar, senyoraj geliri düşer. Döviz Kuru: Yabancı Paranın TL cinsinden değeri Spot Döviz Kuru: İki taraflı nominal döviz kurunu gösteren değerlerin cari değişim değeri. Forward Döviz Kuru: Gelecekteki bir tarihte teslim için yapılan alışveriş için öngörülen kur. Reel Döviz Kuru = E. P foreign / P domestic E: Nominal Döviz Kuru Pareto Optimality: Mal Piyasası: Marjinal İkame oranları malı tüketenler için aynı olmalıdır. Faktör Piyasası: Marjinal Teknik İkame oranları üreticiler için aynı olmalıdır. 1

2 KEYNESYEN Para arzı artışı LM eğrisini sağa kaydırır ve faiz oranlarını azaltır. Faiz artışı ile yatırım arasında ters yönlü bir ilişkinin olma nedeni faizlerin maliyet unsuru taşıması ve düşmesi durumunda yatırımın karlılığının artmasıdır. Nominal ücretler ve fiyatların karşılıklı etkileşimi enflasyon yaratıcıdır. Ücretler düşme yönünde esnek olmadığından (yapışkan) eksik istihdam görülür. Yetersiz talep işsizliğe ve potansiyel GDP nin altında üretime neden olur. Dolayısıyla ekonominin tam istihdama ulaşması için maliye (Kamu harcamaları, vergiler) politikaları gereklidir. Genel fiyat, istihdam ve üretim düzeyini AD belirler. Para politikası etkisizdir. Likidite tuzağı vardır ve LM eğrisi yataydır. Likidite Tuzağı: Sabit bir faiz oranında, halk arz edilen tüm para miktarını tutmaya hazırdır. (Perfectly Elastic Demand for Money.) Faizler minimum, tahvil fiyatları ise maksimumdur. Tasarruf ve Tüketim cari gelirin doğru yönlü fonksiyonudur. Yatırımlar faiz oranı ve sermayenin marjinal verimi tarafından etkilenir. Faiz oranı Tasarruf ve Yatırımı eşitlemez! (I = ~S) Denge gelir düzeyi I=S düzeyidir. Mal Piyasasında denge koşulu planlanan toplam harcamanın reel GSMH ya eşit olmasıdır. KEYNES Grafikleri!!! Çoğaltan Katsayısı = 1 / { 1- [c (1-t) - m] } Döviz kurunun düşmesi yatay toplam arz eğrisini yukarı kaldırır. Sabit Enflasyon beklentisi vardır. Say yasası uygun değildir. İşgücü talebi Klasiklerde olduğu gibi reel ücretlerin azalan fonksiyonudur ancak İşgücü arzı reel değil nominal ücretlere bağlıdır. Enflasyonist Açık (AD>AS / I > S) ve deflasyonist açık (AD<AS / I < S) durumlarında devlet müdahalesi gereklidir. Ekonomi tam istihdam düzeyinin altındayken crowding out söz konusu değildir. Döviz kurunun düşmesi yatay toplam arz eğrisini yukarı kaydırır? Yani para nötr değildir ama para politikası da etkili değildir. (Yatay LM) Faiz oranı tasarruf ve yatırım harcamalarından farksız olarak, para stokunun arz ve talebiyle belirlenmektedir. Keynese göre para talebi: 1. ĠĢlem Amaçlı: Cari gelirle doğrudan orantılıdır. 2. Spekülatif (Yatırım) Amaçlı: Faiz ile ters orantılıdır. Buna likidite tercihi teorisi denir. 3. Ġhtiyat (Gayri Ġradi) Amaçlı: Cari gelirle doğrudan orantılıdır. - Aktif Para Balansları: İhtiyat + İşlem - Atıl Para Balansları: Spekülasyon (Atıl Ankes) Para talebi ve tahvil talebi ters orantılıdır. Faizler artarsa para talebi düşer; tahvil talebi artar. Para talebi faize bağlı olduğundan istikrarsızdır ve paranın dolaşım hızı faize bağlıdır. Piyasa Faiz oranı, para arzı ve talebinin eşitlendiği noktada gerçekleşir. Faiz Likiditeden vazgeçmenin bedelidir. 2

3 NEOKEYNESYEN / ÇAĞDAġ KEYNESYEN: Toplam Arz Eğrisinin orta vadede eğimi pozitiftir. Toplam talep artarsa fiyatlar hem genel düzeyde hem de gerçek gelirde bir artışa neden olur. Dolayısıyla hem maliye hem de para politikası etkilidir. Ancak maliye politikası doğrudan etkilidir. Makroekonomik dışsallık, firmanın kar maksimizasyonu amacıyla fiyatını düşürmemesi sonucu toplumun uğradığı kayıptır. (Fiyatlar yalnızca yukarıya doğru esnektir.) Piyasanın tekelci rekabet olduğunu varsayımı geçerlidir. Ekonomi tam rekabette çalışmamaktadır, eksik istihdamda dengede olabilir. Parasal aktarma mekanizmasında faiz yolu çok önemlidir. Para ve maliye politikaları ekonomiye istikrar sağlamada kullanılmalıdır. Para arzı ve gelir birbirleriyle etkileşim halindedir. Sürekli enflasyonun sebebi devamlı para arzıdır. Ör: Mankiw, Parkin, Okun, Stiglitz, Blinder, Yellen 1. Nominal Rijitlik: Nominal Fiyatların hemen ayarlanmaması (Menu Costs) 2. Reel Rijitlik: Reel rijitlik (Uzun dönem sözleşmeleri) IS eğrisi, mal piyasasını dengeye ulaştıran faiz oranı-gelir bileşimlerini verir. LM eğrisi ise para piyasasında para talebini para arzına eşit kılan faiz oranı gelir düzeyi bileşimini verir. Post Keynesyen: Robinson a göre istikrarlı büyüme için teknoloji, yatırım politikası, tasarruf şartları, rekabet şartları, mali şartlar, ücret pazarlıkları gereklidir. Yatırım çarpanını dış ticareti kapsayacak şekilde genişletmiştir. Üretimin ve istihdam düzeyinin yükseltilmesi ve iktisadi istikrarın sağlanabilmesi için yatırımlarda devamlı ve hızlı artışı savunurlar. Neoklasik denge analizi yoktur. Devresel dalgalanmalar olacağını öne sürer. İktisatta hesaplanabilir risk değil, belirsizlik vardır. Sadece geçmiş bilinir, gelecek belirsizdir. Belirsizlik ortamında para karar anı ile gelecek arasında köprü işlevi görür. İktisadi olaylar tarihsel gerçek zaman içerisinde analiz edilir. Olasılık teorisini geliştirmişlerdir. Ekonomide sözleşmeler ve kredi paranın önemi üzerinde durulmuştur. Para arzı endojendir. Finansal kurumlar yatırım üzerinde etkilidir. Gerçek dünyayı emprik gözlemlerle açıklamak isterler. Tasarruf Yatırıma eģit olmalıdır. Post Keynesyenlere göre para kullanımı ve piyasa mekanizmasına dayalı bir teoride; insanların hata yapabilecekleri esas alınır. Ayrıca mallar için ya spot ya da future piyasaları mevcuttur. Para malları, mallarda parayı satın alabilir ama mallar malları satın alamaz. Parasal ve finansal sisteme güven duyulmalıdır. R. Harrod: Statik Keynesyen modelini dinamikleştirmiş ve uzun dönem iktisadi büyüme teorisinin şartlarını açıklamıştır. 3

4 Klasik Durum: Fransız Baptiste SAY (Pazarlar Kanunu / Mahreçler Yasası): Her arz kendi talebini yaratır ve denge kendiliğinden gerçekleşir. Klasik tasarruf ve yatırım teorisine göre tasarrufların yatırımın altında kalması enflasyona, tersi durumda ise deflasyona neden olur. Piyasa faiz oranı, tasarrufların yatırıma eşitlendiği noktada oluşur. Rasyonel Beklentiler (Rational Expectations) : Bu durumda halk doğru tahminler yapar ve Gerçekleşen Enflasyon = Beklenen Enflasyon; dolayısıyla AD eğrisi dikey eksene paralel olur. Ücret Fiyat esnekliği tam istihdamı kendiliğinden gerçekleştirir. Paranın Miktar Kuramı (DĠKOTOMĠ) : Parasal büyüklüklerdeki artış fiyatları da aynı oranda arttıracağından, reel büyüklükler ve parasal büyüklükler arasında hiçbir bağlantı yoktur. Para nötrdür! Para talebi ve faiz arasında bir ilişki yoktur. o M x V = P x Y V paranın dolaşım hızı olup, klasikçilere göre sabittir. o Paranın sadece değişim aracı fonksiyonu üzerinde durulmuş ve para kapsamına ödeme aracı olarak görülen değerlerde (çek) sokulmuştur. LM dikey eksene paraleldir. İstihdam düzeyinin temel belirleyicisi ücretler ve fiyatlardır (Serbest Piyasa) Copernicus (Polonya): Para miktarı ile fiyatlar arasındaki ilişkiyi ilk inceleyen kişidir. Faiz tüketimden vazgeçmenin bedelidir. NeoKlasik: Neo-Klasiklere göre rasyonel beklentiler dolayısıyla kısa dönemde dahi PC dik bir doğrudur. Para arzındaki değişiklikler, halkça beklendiği sürece para nötr dür. Para arzındaki ani, beklenmedik değişiklikler iktisadi dalgalanmalara neden olur. Sargent Neoklasik Dönemin Temsilcileri arasındadır. Rasyonel Beklentiler teorisi Keynesyen anlayışını özellikle enflasyon ve işsizlik konularında eleştirmektedir. Tam enformasyon mevcuttur. (Tam rekabet piyasası için geçerlidir.) Teorinin amacı sosyal optimaliteyi göstermektir. Gelecek belirlidir ve piyasa mekanizması sürekli dalgalanmalara izin vermez. RICARDIAN Ekonomik birimler tüketim ve tasarruf kararları verirken tüm yaşam boyu gelirleri dikkate alırlar. Dolayısıyla borçla finans edilen kamu harcamaları toplam talebi ve faiz oranlarını etkilemez. (Barro Ricardo Hipotezi) Kısa Dönem Marjinal Tüketim ile uzun dönem marjinal tüketim arasında farklılık vardır. (Sürekli Gelir Kuramı) 4

5 Monetarist (Friedman): Monetarizm kavramı ilk defa Brunner tarafından kullanılmıştır. Gelecek belirlidir. Para arzı ile nominal gelirin büyüme oranı ilişkilidir. Para arzındaki artış nominal geliri 6-9 ay arasında etkiler. Nominal gelirdeki artış önce üretimi sonra fiyatları yükseltir. Fiyat etkisi 6-9 ay sonra ortaya çıkar.para arzı enflasyonu ay sonra tetikler. Miktar teorisindeki (M x V = P x T) V değeri klasiklerin aksine sabit değil istikrarlıdır. Friedman modern miktar teorisini geliştirmiştir. Para politikasındaki sık değişmeler istikrarsızlık getirir. En iyisi istikrarlı politikadır. Para Talebinin gelir esnekliği birden büyüktür. (Para lükstür) Para arzı artışı beklenen enflasyonu yükseltir. İleride malların zamlanacağı beklendiği için mal talebi artar ve AD sağa kayar. Crowding Out: Genişlemeci maliye politikası faizleri yükselterek, özel harcamaları aynı miktarda azaltır. Para arzının artış hızı iktisadi büyüme hızına en azından eşit olduğundan reel geliri arttırır. Artan oranlı gelir vergisi düzeni değil düz oranlı gelir vergisi önermişlerdir. Chicago YaklaĢımı: Para Arzı = Vadesiz Mevduat (DD) + Vadeli Mevduat (TD); Para böyle tanımlanınca para arzı ve milli gelir arasındaki ilişki daha da belirginleşerek Friedmancılara yeni kanıtlar verdi. Dolaşımdaki para ile DD / TD arasında büyük ölçüde ikame söz konusur. LRPC: Uzun dönemde beklenen enflasyon = gerçekleģen enflasyon > dik doğru. Uzun süreli enflasyon her zaman ve her yerde parasal bir olgudur., Friedmanın Ġktisat Teorisine katkıları Miktar Teorisi ve para talebi fonksiyonunun yeniden analizi Sürekli Gelir Hipotezi ve tüketim fonksiyonun yeniden analizi: Sürekli gelir uzun dönemde beklenen ortalama gelirdir. Servet gelecekteki gelir akımının bugünkü değeridir. Sürekli Gelir arttıkça, para talebi artar. Tüketim, Yatırım, Para Talebi ve Dolaşım Hızı sürekli gelire bağlı olarak değişebilir. Para Talebi ve DolaĢım Hızı: Para yüksek likidite faydası sağlar. Azalan marjinal ikame söz konusudur. Azalan marjinal ikame prensibi para ve diğer menkuller arasında geçerlidir. Para tutmanın en üst sınırı servet miktarıdır; maliyeti işse diğer (gayri) menkul değerlerin getirisidir. Enflasyon/İşsizlik Analizi ve Doğal İşsizlik Oranı hipotezi Transmisyon Mekanizması Nominal Gelirin Parasal Teorisi Kısa ve Uzun Dönem Ayırımları Uyumcu (Adaptive Expectations) Hipotezi Enflasyonun sağladığı kazançların hepsi geçicidir ve zararları kazancından fazladır. 5

6 IS & LM: Neoklasik Keynesyen Walras genel denge modeli çerçevesinde Keynes in genel teorisindeki açıklamaları yorumlayan Gelir Harcama Modelidir. IS modeli: AE = A(0) + {c (1-t) m} x Y bi buradan i = A(0) / b - {1 - c (1-t) + m} x Y / b Çarpan ne kadar büyük olursa ve/ya yatırımın faize duyarlılığı ne kadar fazla olursa IS o kadar yatay olur. Ekonomi dışa açılırsa IS dikleşir. IS ne kadar yatay olursa mali politika o kadar etkili olur. IS ne kadar eğim değiştirirse Toplam talepte aynı oranda eğim değiştirir. IS aslen tasarruf=yatırım eşitliğini gösterir. IS in solunda mal talep fazlası, sağında ise arz fazlası vardır.??? LM in solunda para arz fazlası, sağında ise para talep fazlası vardır.??? LM Modeli: M/P = m = ( ky hi ) i = ( ky m ) / h Para talebi gelire ne kadar duyarlı olursa LM o kadar dik olur. Para talebi faize ne kadar duyarlı olursa LM o kadar yatay olur. Keynes e göre h = sonsuz iken LM nin eğimi 0dır ve yatay eksene paraleldir. (Likidite Tuzağı). Klasiklere göre h = 0 iken LM diktir; devlet harcamaları yatırımı azaltır ki buna crowding out (dıģlama etkisi) denir. AD EĞRĠSĠ: Mal ve Para Piyasalarında Eşanlı Dengeyi Sağlayan Fiyat ve Hasıla Düzeylerinin Geometrik Yerine denir. - Negatif Eğimin Sebepleri: 1. Refah Etkisi (Income Effect / Pigou Etkisi / Reel Balans veya Ankes Etkisi ) Bu etkiye Ģu eleģtiriler yöneltilmiģtir: o Mevcut aktif değerlerin toplamı servet kavramı içinde yer almaz o Gelir dağılımı etkisi dikkate alınmalıdır. o Fiyatlardaki düşmenin etkisi toplam arzı da içine alacak şekilde geliştirilmelidir. o Tüketicilerin bekleyişleri Pigou etkisinin devreye girmesini engeller. 2. Uluslararası Etki (DıĢ Ticaret Etkisi) : 3. Faiz Etkisi (Keynes Etkisi) : P m (reel) faizler Yatırım ve Toplam Talep - Talep Esnekliğini Artıran (Eğimi Azaltan) Faktörler: 1. Çarpan etkisi ne kadar yüksek olursa AD o kadar yatık olur. 2. Yatırımın Faize Duyarlılığı artarsa AD o kadar yatık olur. 3. Para Talebi Faize ne kadar az duyarlı ise AD o kadar yatık olur. Enflasyon: Beklenen enflasyon oranı değişirse kısa dönem AD eğrisi hareket eder. Sabit Enflasyon beklentisi olursa kısa dönem arz eğrisi yataydır. Gerçekleşen Enflasyon = Beklenen Enflasyon olursa AD eğrisi dikey eksene paralel olur. Rasyonel Beklentiler (Rational Expectations) : Bu durumda halk doğru tahminler yapar ve Gerçekleşen Enflasyon = Beklenen Enflasyon & İstihdam = Doğal İşsizlik Oranı Enflasyon Vergisi = Enflasyon Oranı x Reel Para Tabanı Enflasyona Uyarlanmış Cari Açık = Toplam Açık (Enflasyon Oranı x Ulusal Borç) Birincil Açık = Faiz Dışı Harcama Toplam Bütçe Geliri Tanzi Etkisi : Enflasyon Reel Vergi Geliri Stagflation: Inflation + Unemployment GeniĢletici Para Politikası: Para Arzı Faizler Yabancı Para GiriĢi YTL değeri Para Çoğaltanı = Para Stoku / Parasal Taban 6

7 Birincil Açık = Faiz DıĢı Harcama Toplam Bütçe Geliri Philips Eğrisi: Samuelson ve Solow tarafından geliştirilmiştir. SRPC: İşsizlik ve Enflasyon arasında negatif bir bağlantı vardır. LRPC: Neo-Klasiklere göre rasyonel beklentiler dolayısıyla dik bir doğrudur. o Monetaristlere göre yalnızca uzun dönemde diktir. Samuelson a göre devlet şu durumlarda ekonomiye müdahale edebilir: Gelirin yeniden dağılımında Devletin istediği politikaların uygulanmasında Artan getiri ile çalışan sanayilerin özendirilmesinde Dışsallık durumlarında Gelir BölüĢümü: o Fonksiyonel: Böhm ve Bawerk e göre milli gelir ücret, toprak rantı, faiz ve kar olarak ayrılır. o Kişisel: Gelirin kişilere göre dağılımını inceler. o Sektörel: Gelirin sektörlere göre dağılımını inceler. o Bölgesel: Gelirin bölgelere göre dağılımını inceler. Rasyonel Beklentiler: Klasik iktisat teorisinin temel ilkelerini belirleyerek ortaya çıkan yeni bir ekonomik teoridir. Monetarizmin bir alt dalı olarak görülebilir. Klasiklerde olduğu gibi insanların full-information a sahip olduğunu, piyasadaki ücretlerle fiyatların esnek olduğunu varsayar. İşsizliğin daima gönüllü olduğunu savunurlar. Kurucusu Muth (1961) ve sonrasında Lucas, Sargent, Wallace. Muth a göre ekonomik yaklaşımda meydana gelen dalgalanmaların büyük bir kısmı ekonomik değişkenlerle ilgili tahminlerde yapılan hatalardır. Bireyler iktisat politikaları karşısında derhal aktif tavır alıp, politikaların beklenen sonuçlarını değiştirirler. Sistematik hata yapmazlar. Devlet etkili değildir. Dolayısıyla aktif değil istikrarlı politikalar uygulanması daha uygundur. Para arzının arttırılması enflasyonist bir etki ortaya koyacaktır. (NEOKLASĠKLER) Lucas arz eğrisi yaklaşımına göre gerçekleşen enflasyon < beklenen enflasyon olduğunda işgücü artar. Uyumcu Beklentiler: Gelecekteki fiyat seviyeleri geçmişe göre belirlenir. (Keynesyen ve Monetaristler) Devlet Politikaları etkili olabilir. Tobin in Portföy Kuramı: Nakit, risk taşımadığı için bireyler parayı ellerinde tutarlar. Döviz işlemlerinin vergilendirilmesi yoluyla piyasa hassasiyetleri azaltılabilir ve döviz spekülasyonları önemli ölçüde azaltılabilir. Q = Varlık / Yenilenme Maliyeti Q > Yatırım VAR Q =1 Kararsız Q < 1 Yatırım YOK Tobin ve Baumala göre paranın işlem ve ihtiyat amaçlı talepleri de faize bağlıdır. Keynese ek olarak paranın alternatifleri tahvil dışındaki finansal araçları da içine alacak şekilde çeşitlendirilmiştir. Ms artarsa, faiz düşer, D(s) artar, P(s) artar, Q artar, I artar, Y artar 7

8 8

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden

İKTİSAT/KPSS MAKRO İKTİSAT SORULARI- I. 9. GSMH ve SMH değerlerine yönelik yapılan değerlendirmelerden MAKRO İKTİSAT SORULARI- I 1. Bir ekonomide belli bir dönemde üretilen bütün nihai mal ve hizmetlerin piyasa değerine ne ad verilir? A) Gayri Safi Milli Hasıla B) Gayri Safi Yurtiçi Hasıla C) Safi Milli

Detaylı

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması

Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Bölüm-5: Para ve Maliye Politikalarının Etkileşimi ve Politika Karması Ders Notları: Dr. Murat ASLAN Bu notlar aşağıdaki kaynak ekseninde hazırlanmıştır: Prof.Dr. Abuzer Pınar, Maliye Politikası Teorisi

Detaylı

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004

Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi GENEL EKONOMİ MART 2004 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına kaynak oluşturmak amacıyla

Detaylı

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI 1990 YILINDAN SONRA YAŞANAN EKONOMİK KRİZLERİN KÜÇÜK ve ORTA BÜYÜKLÜKTEKİ İŞLETMELER (KOBİ) ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ YÜKSEK

Detaylı

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ.

KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI DİKKAT! SINAVA BAŞLAMADAN ÖNCE AŞAĞIDAKİ UYARILARI MUTLAKA OKUYUNUZ. 1. Adınızı, soyadınızı, T.C. Kimlik Numaranızı ve kurum kodunu optik

Detaylı

Döviz Kurunun Belirlenmesi

Döviz Kurunun Belirlenmesi Bölüm 13 Döviz Kurunun Belirlenmesi Döviz kuru, ekonomideki bir çok değişkeni etkilemesi bakımından önemli bir değişkendir. Dış ticareti belirlemesinin ötesinde, enflasyon, yatırım ve tüketim kararları

Detaylı

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar :

ULUSLARARASI KT SAT NOT: Uluslararas Ekonomik Olaylar: NOT: Uzun Vadeli Sermaye Al mlar : K sa Vadeli Sermaye Al mlar : ULUSLARARASI İKTİSAT Az gelişmiş ülkeler kalkınma açısından dışa bağımlıdırlar. Üretim yapabilmek için dışardan mal ve hizmet satın almalıdır. 1980 lerden sonra küreselleşme ortaya çıkmıştır. Dünyadaki

Detaylı

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi

Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi KONYA TİCARET ODASI Döviz Kuru Dış Ticaret İlişkisi Etüd Araştırma Servisi Hakan KARAGÖZ Konya-2009 İÇİNDEKİLER TABLOLAR LİSTESİ..iv KISALTMALAR LİSTESİ v GİRİŞ vi BİRİNCİ BÖLÜM Döviz Kuru ve Kur Politikası

Detaylı

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ

BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ C.Ü. İktisadi ve İdari Bilimler Dergisi, Cilt 2, Sayı 2 43 BÜTÇE POLİTİKALARININ MİKROEKONOMİK ETKİLERİ Fehim Bakırcı Gaziosmanpaşa Üniversitesi, İ.İ.B.F. Özet Bu çalışmada devletin bütçe politikalarındaki

Detaylı

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ

DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİMDALI DÖVİZ KURUNDAKİ DEĞİŞİKLİKLERİN EKONOMİK ETKİLERİ Sait KOÇAK YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ Eylül-2006 1 T.C.

Detaylı

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI

KPSS DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI ALAN BİLGİSİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI KPSS KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI A GRUBU ALAN BİLGİSİ DENEME SINAVI ÇÖZÜM KİTAPÇIĞI 1. 1982 Anayasasına göre, Herkes, yaşama, maddî ve manevî varlığını koruma ve geliştirme hakkına sahiptir. Ayrıca Anayasasının

Detaylı

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1

Ekonomi (İktisat) İlmi. Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI. Doç.Dr. Yaşar SARI 1 Genel Ekonomi Doç.Dr. Yaşar SARI Doç.Dr. Yaşar SARI Genel Ekonomi 1 Kaynaklar: Ekonomiye Giriş Prof.Dr. Kurban ÜNLÜÖNEN Doç.Dr. Ahmet TAYFUN Genel Ekonomi Prof.Dr. Kenan ÇELİK İktisada Giriş Ders Notları

Detaylı

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi

TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKivE EKONOMisiNDE SON VILLARDA VASANAN VÜKSEK ORANLI BÜVÜME RAKAMLARıNıN ic PiVASA ÜZERiNDEKi ETKiLERi TÜRKiYE EKONOMisi YAYıNLARı YAYıN NO: 2008-56 TÜRR:İYE EKONOMİsİNDE SON YıLLARDA YAŞANAN YUKSEK

Detaylı

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası

Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Genel Teori, Küresel Krizler ve Yeniden Maliye Politikası Ersan BOCUTOĞLU * Aykut EKİNCİ ** Özet Bugün dünya 1929 Büyük Bunalımından sonraki en şiddetli krizin içinde bulunmaktadır. Küresel Krize karşı

Detaylı

Ali ŞEN. The Relationship Between Asymmetric Information and Financial Crisis

Ali ŞEN. The Relationship Between Asymmetric Information and Financial Crisis Asimetrik Bilgi- Finansal Kriz İlişkisi Ali ŞEN Özet: Bu çalışma, asimetrik bilgi hakkındaki yeni literatürü kullanarak finansal krizlerin analizini sağlar. Bu çalışma, asimetrik bilgi literatürünün, finansal

Detaylı

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar

Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Mevduat Kabul Eden Kurumlar 1. Bankalar Bankalar mevduat kabul eden en büyük finansal kurumlardır. Geleneksel anlamda ticari bankalar işletmelere çalışma sermayesi sağlamak amacıyla ticari ve bireysel

Detaylı

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İktisat Ana Bilim Dalı TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ Ayten OLCAR Yüksek Lisans Tezi Çorum 2013 TÜRKİYE NİN DIŞ BORÇ SORUNU VE KRİZ ETKİLERİ

Detaylı

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi

2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi 2015 Yılına Girerken Türkiye ve Dünya Ekonomisi Ekonomik Araştırmalar Bölümü Aralık 2014 Yayın No: TÜSİAD-T/2014-12/566 Meşrutiyet Caddesi, No: 46 34420 Tepebaşı / İstanbul Telefon: (0212) 249 07 23 Telefaks

Detaylı

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016)

ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) GİRİŞ ORTA VADELİ PROGRAM (2014-2016) 1. Ülkemizin 2023 hedefleri doğrultusunda hazırlanan Onuncu Kalkınma Planı (2014-2018) 2 Temmuz 2013 tarihinde Türkiye Büyük Millet Meclisinde kabul edilmiştir. Onuncu

Detaylı

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi?

Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? GÜNDEM Finans Politik & Ekonomik Yorumlar 2012 Cilt: 49 Sayı: 564 C. M. BAYDUR Kur İnse Ne Olur Çıksa Ne Olur, Bilmem Söylesem mi Söylemesem mi? 5 İktisat bilimi temelde fiyatların veya fiyat mekanizmasının

Detaylı

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR

DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR DİĞER TEŞKİLATLANMIŞ PİYASA VE BORSALAR Sermaye Piyasası Faaliyetleri Temel Düzey Lisansı Eğitimi MART 2010 Bu notlar; Türkiye Sermaye Piyasası Aracı Kuruluşları Birliği tarafından () Lisanslama Sınavlarına

Detaylı

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2

SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 SERMAYE VE DOĞAL KAYNAK PİYASALARI 2 1. SERMAYE, YATIRIM VE TASARRUF 2 1.1. SERMAYE VE YATIRIM 2 1.2. TASARRUF VE PORTFÖY TERCİHİ 2 1.3. SERMAYE PİYASASI 3 2. SERMAYE TALEBİ 3 2.1. YATIRIMIN NET BUGÜNKÜ

Detaylı

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR

Analiz. seta TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL, MEHMET SONGUR seta Analiz. S E T A S i y a s e t, E k o n o m i v e T o p l u m A r a ş t ı r m a l a r ı V a k f ı w w w. s e t a v. o r g K a s ı m 2 0 1 0 TÜRKİYE DE MALİ KURAL: OLSAYDI YA DA OLACAKSA AHMET ŞENGÖNÜL,

Detaylı

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER

ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER 11 Eylül 2014 Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulu Sayı : 5992 İYİ UYGULAMA REHBERİ Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: ÜLKE RİSKİNİN YÖNETİMİNE İLİŞKİN REHBER I. AMAÇ VE KAPSAM 1. Bu rehberin

Detaylı

Sıkça Sorulan Sorular

Sıkça Sorulan Sorular Sıkça Sorulan Sorular İçindekiler I- Para Politikası ve Enflasyon Hedeflemesi... 1 II- Finansal İstikrar... 13 III- TCMB Döviz Kuru Politikası ve Rezerv Yönetimi... 16 IV- Emisyon... 28 V- Sermaye ve Hissedarlık

Detaylı

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI:

1.GİRİŞ 2. DÜNYADA MERKEZ BANKALARI: 1.GİRİŞ Hemen her ülkede para ve kredi işlerinin ekonomik ihtiyaca göre ayarlanması zorunluluğu, devletin ve bankaların kısa vadeli kredi ihtiyacını karşılayan nihai bir kredi kurumuna ihtiyaç duyulması

Detaylı

TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI

TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI T.C. SÜLEYMAN DEMIREL ÜNIVERSITESI SOSYAL BILIMLER ENSTITÜSÜ IKTISAT ANABILIM DALI TÜRKIYE DE KUR DEGISIMLERININ IHRACATÇI SEKTÖRLER ÜZERINDEKI ETKILERI: IMALAT SANAYI ÖRNEGI YÜKSEK LISANS TEZI HAKAN DEMIRGIL

Detaylı

Dalgalı Kur ve Para Politikası: Bir Parasal Kural Önerisi

Dalgalı Kur ve Para Politikası: Bir Parasal Kural Önerisi Dalgalı Kur ve Para Politikası: Bir Parasal Kural Önerisi Asaf Savaş Akat* İstanbul Bilgi Üniversitesi Gülten Kazgan a Armağan: Cumhuriyet Dönemi Türkiye Ekonomisi (İstanbul Bilgi Üniversitesi Yayınları,

Detaylı

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek?

Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Kriz Süreci Makro Değişkenleri ve 2009 Bütçe Büyüklüklerini Nasıl Etkileyecek? Nazan SUSAM * Ufuk BAKKAL ** Özet 2000 li yıllara büyük bir ekonomik kriz ile giren Türkiye ekonomisi, kriz sonrası dönemde

Detaylı

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi)

YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ. Emrah DOĞAN. (Yüksek Lisans Tezi) TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN (Yüksek Lisans Tezi) Eskişehir, 2014 TÜRKİYE DE CARİ AÇIK SORUNUNUN YAPISAL NEDENLERİ VE EKONOMİK ETKİLERİ Emrah DOĞAN

Detaylı