Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tablo 4 Merkezi Yerleþtirme ile Öðrenci Alan Yükseköðretim Lisans Programlarý"

Transkript

1 1. Bu tabloda yükseköðretim kurumlarý ve programlarý için belirtilen kontenjanlar ve koþullar Yükseköðretim Kurulunca saptanmýþtýr. Tercih etmek istediðiniz bir program ile ilgili olarak belirtilen koþullarý tam olarak karþýlamýyorsanýz o programa tercih listenizde yer vermeyiniz. Adý Bu uyarýlarý göz önünde tutmadýðýnýz takdirde ilgili tercihleriniz geçersiz sayýlýr; bu tür tercihlerinizdeki programlardan birinin Adý kesin kayýt listesinde adýnýz yer almýþ olsa bile programa kaydýnýz yapýlmaz. 2. Bir programý tercih listenize alýrken þu noktalarý göz önünde tutmanýz (Bk. gerekir: Sayfa a) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olmayý engelleyici bir bedensel veya ruhsal engeliniz bulunmamalýdýr. Bazý yükseköðretim programlarý bu programa yerleþtirilen adaylardan, tam teþekküllü hastaneden alýnacak saðlýk kurulu raporu isteyebilir. Örneðin, her iki gözün toplam görmesi en az 10/10 olmayan ve renk algýlama bozukluðu olan görme engellilerin Sýnýf Öðretmeni olarak Milli Eðitim (1) Bakanlýðý tarafýndan (2) atamasý yapýlmamaktadýr. (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) b) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðrenim sýrasýnda ve programýn hazýrladýðý meslekte baþarýlý olabilmeniz için gerekli becerilere sahip olmanýz gerekir. Örneðin, bazý alanlarda el ve parmaklarý ustalýkla kullanabilme önemlidir, bu beceriye sahip olmayanlar güçlüklerle karþýlaþabilirler. c) Tercih etmek istediðiniz programdaki öðretim yabancý bir dilde yapýlýyorsa, bu yabancý dilde belli bir yeterliðe ulaþmýþ olmanýz gerekir. Yabancý dili yeterli olmayanlar öðrenimleri sýrasýnda güçlüklerle karþýlaþabilirler. 3. Bu tabloda yer alan bir programýn açýlmamasý ya da yasama, yargý, yürütme organlarýnýn veya Yükseköðretim Kurulunun kararý ile veya diðer zorlayýcý bir nedenle kapatýlmasý halinde o program için yapýlan tercihler iþleme konmaz. 4. Bu kýlavuzda belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programýn baðlý olduðu kurum ve adý yasal düzenlemelerle deðiþtirilecek olursa o programa yerleþtirilen öðrenciler, programýn yeni adý ile baðlandýðý kurumun öðrencisi sayýlacak ve kendilerinden yeni kurumun kurallarýna uymalarý istenebilecektir. 5. Yükseköðretim kurumlarý, gerekli gördükleri takdirde, belli bir kod numarasý ile tanýmlanan bir programý, iki veya daha fazla uygulama grubuna ayýrabilirler. Bu husustaki düzenleme, ilgili kurumun yetkili organýnýn kararý ile yapýlýr. Adý Adý 73 ABANT ÝZZET BAYSAL ÜNÝVERSÝTESÝ (BOLU) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS ,74, Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF ,74, Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF ,74, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,74,75, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,74, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,74, Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,74, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS ,74, Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 YGS ,74,75, Zihin Engelliler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS ,2, Biyoloji (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Biyoloji (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Fizik (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Fizik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Kimya (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Kimya (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Matematik (Ýngilizce) 4 MF ,17,28, Matematik (Ýngilizce) (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Psikoloji 4 TM Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM , Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM , Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Çevre Mühendisliði 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF , Gýda Mühendisliði 4 MF , Makine Mühendisliði 4 MF , Mimarlýk 4 MF , Týp Fakültesi 6 MF Bolu Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS ,38, Kemal Demir Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , ACIBADEM ÜNÝVERSÝTESÝ (ÝSTANBUL) Saðlýk Bilimleri Fakültesi Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 MF Fizyoterapi ve Rehabilitasyon (Tam Burslu) 4 MF-3 4 3, Hemþirelik (Tam Burslu) 4 MF ,38,87, Saðlýk Yönetimi 4 TM Saðlýk Yönetimi (Tam Burslu) 4 TM-1 5 3, Týp Fakültesi (Ýngilizce) 6 MF ,21,28, Týp Fakültesi (Ýngilizce) (Tam Burslu) 6 MF ,17,21,28, ADIYAMAN ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF ,

2 Adý Adý Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sanat Tarihi 4 TS Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Týp Fakültesi 6 MF , Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS ,38, Hemþirelik 4 YGS , Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Seyahat Ýþletmeciliði ve Turizm Rehberliði 4 YGS Yiyecek ve Ýçecek Ýþletmeciliði 4 YGS ADNAN MENDERES ÜNÝVERSÝTESÝ (AYDIN) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Arkeoloji 4 TM Arkeoloji (ÝÖ) 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Felsefe 4 TM Fizik 4 MF Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sanat Tarihi 4 TS Sosyoloji 4 TM Tarih 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Týp Fakültesi 6 MF Veteriner Fakültesi 5 MF Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Bitki Koruma 4 MF Tarým Ekonomisi 4 TM Tarým Makineleri 4 MF Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF Zootekni 4 MF Nazilli Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM , Ýþletme (ÝÖ) 4 TM ,15, Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Maliye 4 TM Maliye (ÝÖ) 4 TM Sosyal Hizmet 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM Aydýn Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS ,38,78, Hemþirelik 4 YGS ,38, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS ,15, Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,2,15, Seyahat Ýþletmeciliði 4 YGS ,15, Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,2,15, Turizm Rehberliði 4 DÝL ,15,80, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði 4 YGS ,15, Yiyecek-Ýçecek Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,2,15, AFYON KOCATEPE ÜNÝVERSÝTESÝ (AFYONKARAHÝSAR) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,

3 Adý Adý Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Coðrafya 4 TS Coðrafya (ÝÖ) 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) 4 TS Fizik 4 MF Ýstatistik 4 MF Ýstatistik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 TS Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Ýþletme (Ýngilizce) 4 TM ,17, Kamu Yönetimi 4 TM Maliye 4 TM Maliye (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ticaret ve Finansman 4 TM Uluslararasý Ticaret ve Finansman (ÝÖ) 4 TM Gýda Mühendisliði 4 MF Gýda Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Harita Mühendisliði 4 MF Harita Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Kimya Mühendisliði 4 MF Maden Mühendisliði 4 MF Malzeme Bilimi ve Mühendisliði 4 MF Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Teknoloji Fakültesi Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF , * * * * Metalurji ve Malzeme Mühendisliði 4 MF Metalurji ve Malzeme Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF , * * * * Otomotiv Mühendisliði 4 MF Otomotiv Mühendisliði (M.T.O.K.) 4 MF , * * * * Týp Fakültesi 6 MF Veteriner Fakültesi 5 MF Afyon Saðlýk Yüksekokulu Beslenme ve Diyetetik 4 YGS Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS Hemþirelik 4 YGS , Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 4 YGS Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði (ÝÖ) 4 YGS , Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Yüksekokulu Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS , Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,2, Seyahat Ýþletmeciliði 4 YGS , Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS ,2, AÐRI ÝBRAHÝM ÇEÇEN ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS , Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS ,38, AHÝ EVRAN ÜNÝVERSÝTESÝ (KIRÞEHÝR) Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM ,

4 Adý Adý Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Antropoloji 4 TM Arkeoloji 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Coðrafya 4 TS Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM Ziraat Fakültesi Tarýmsal Biyoteknoloji 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Fizyoterapi ve Rehabilitasyon 4 YGS , Saðlýk Yüksekokulu Çocuk Geliþimi 4 YGS Ebelik 4 YGS ,38, Hemþirelik 4 YGS , AKDENÝZ ÜNÝVERSÝTESÝ (ANTALYA) Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,21, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 TM Eski Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 TM Felsefe (ÝÖ) 4 TM Gerontoloji 4 MF Sanat Tarihi 4 TS Sosyoloji 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Güzel Sanatlar Fakültesi Sinema ve Televizyon 4 TS Mimarlýk 4 MF Hukuk Fakültesi 4 TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM Ekonometri 4 TM Ýktisat 4 TM Ýþletme 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Maliye 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 TS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 TS Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS Çevre Mühendisliði 4 MF Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF Gýda Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Jeoloji Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF Su Ürünleri Fakültesi Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF * * * * Týp Fakültesi 6 MF , Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Bitki Koruma 4 MF Peyzaj Mimarlýðý 4 MF Tarým Ekonomisi 4 TM Tarým Makineleri 4 MF Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF Zootekni 4 MF

5 Adý Adý 77 Antalya Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 YGS ,46, Turizm Ýþletmeciliði ve Otelcilik Y.O Konaklama Ýþletmeciliði 4 YGS Konaklama Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS , Seyahat Ýþletmeciliði 4 YGS Seyahat Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 YGS , Yiyecek ve Ýçecek Ýþletmeciliði 4 YGS Alanya Ýþletme Fakültesi Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM , Turizm Ýþletmeciliði 4 TM Turizm Ýþletmeciliði (ÝÖ) 4 TM , Uluslararasý Ticaret 4 TM Uluslararasý Ticaret (ÝÖ) 4 TM , AKSARAY ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Çevre Mühendisliði 4 MF Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Harita Mühendisliði 4 MF Harita Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Jeoloji Mühendisliði 4 MF Jeoloji Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Makine Mühendisliði 4 MF Makine Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS ,38, Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 4 YGS AMASYA ÜNÝVERSÝTESÝ Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Biyoloji 4 MF Fizik 4 MF Kimya 4 MF Matematik 4 MF Saðlýk Yüksekokulu Ebelik 4 YGS ,38, Hemþirelik 4 YGS , ANADOLU ÜNÝVERSÝTESÝ (ESKÝÞEHÝR) Eczacýlýk Fakültesi 5 MF , Edebiyat Fakültesi Arkeoloji 4 TM , Felsefe 4 TM , Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Sanat Tarihi 4 TS , Sosyoloji 4 TM , Tarih 4 TS , Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS , Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,125,127, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS ,46,75, Fransýzca Öðretmenliði 4 DÝL ,127,129, Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF ,75, Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,21,75,77, Ýngilizce Öðretmenliði (UOLP-SUNY Cortland) 4 DÝL ,21,28,68, Ýþitme Engelliler Öðretmenliði 4 YGS ,80, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,75, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,75, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,75, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 YGS ,75,

6 Adý Adý 78 Fen Fakültesi Biyoloji 4 MF ,21,86, Fizik 4 MF ,21,86, Ýstatistik 4 MF ,21,86, Kimya 4 MF ,21,86, Matematik 4 MF ,21,86, Hukuk Fakültesi 4 TM , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM , Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 TM , Ýktisat 4 TM , Ýktisat (ÝÖ) 4 TM , Ýktisat (Ýngilizce) 4 TM ,21,28, Ýktisat (Ýngilizce) (UOLP-SUNY Cortland) 4 TM ,21,28,68, Ýþletme 4 TM , Ýþletme (ÝÖ) 4 TM , Ýþletme (Ýngilizce) 4 TM ,21,28, Ýþletme (Ýngilizce) (UOLP-SUNY Empire State College) 4 TM ,21,28,251, Ýþletme (Ýngilizce) (UOLP-Leeds Metropolitan) 4 TM ,21,28,251, Maliye 4 TM , Maliye (ÝÖ) 4 TM , Ýletiþim Bilimleri Fakültesi Basýn ve Yayýn 4 TS ,21,86, Halkla Ýliþkiler ve Reklamcýlýk 4 TS ,21,86, Ýletiþim Tasarýmý ve Yönetimi 4 TS ,21,86, Sinema ve Televizyon 4 TS ,21,86, Mühendislik-Mimarlýk Fakültesi Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,21,28, Çevre Mühendisliði 4 MF ,21,86, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,21,28, Endüstri Mühendisliði 4 MF ,21,86, Ýnþaat Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,21,28, Kimya Mühendisliði 4 MF ,21,86, Malzeme Bilimi ve Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,21,28, Mimarlýk 4 MF ,21,86, Beden Eðitimi ve Spor Yüksekokulu Rekreasyon 4 YGS ,46,87, Spor Yöneticiliði 4 YGS ,46,87, Endüstriyel Sanatlar Yüksekokulu Endüstriyel Tasarým 4 MF , Moda Tasarýmý 4 YGS ,46, Sivil Havacýlýk Yüksekokulu Havacýlýk Elektrik ve Elektroniði 4 YGS ,17,21,41,86, Sivil Hava Ulaþtýrma Ýþletmeciliði 4 YGS ,17,21,41,86, Uçak Gövde - Motor Bakým 4 YGS ,17,21,41,86, Turizm ve Otel Ýþletmeciliði Y.O. 4 YGS ,46, Açýköðretim Fakültesi Felsefe (Açýköðretim) 4 9, Ýngilizce Öðretmenliði (Adana) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Ankara) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Balýkesir) Açýköðretim 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Edirne) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Erzurum) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Eskiþehir) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Ýzmir) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Ýngilizce Öðretmenliði (Konya) (Açýköðretim) 4 DÝL ,9,65, Okul Öncesi Öðretmenliði (Açýköðretim) ,9, Sosyoloji (Açýköðretim) , Tarih (Açýköðretim) , Türk Dili ve Edebiyatý (Açýköðretim) , Ýktisat Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (Açýköðretim) 4 9, Ýktisat (Açýköðretim) 4 9, Kamu Yönetimi (Açýköðretim) 4 9, Maliye (Açýköðretim) 4 9, Uluslararasý Ýliþkiler (Açýköðretim) 4 9,10 Ýþletme Fakültesi Ýþletme (Açýköðretim) 4 9, Konaklama Ýþletmeciliði (Açýköðretim) 4 9,10,12 ANKARA ÜNÝVERSÝTESÝ Dil ve Tarih Coðrafya Fakültesi Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Amerikan Kültürü ve Edebiyatý 4 DÝL ,28, Antropoloji 4 TM Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM Bulgar Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Coðrafya 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Çaðdaþ Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Dilbilim 4 DÝL Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 TM Fransýz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,127, Halkbilim 4 TS Hindoloji 4 DÝL Hititoloji 4 TS Hungaroloji 4 DÝL Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL ,28, Ýspanyol Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Ýtalyan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Japon Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Klasik Arkeoloji 4 TM , Kore Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Latin Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Leh Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Prehistorya 4 TM , Protohistorya ve Ön Asya Arkeolojisi 4 TM , Psikoloji 4 TM Rus Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Sanat Tarihi 4 TS Sinoloji 4 DÝL Sosyoloji 4 TM Sümeroloji 4 TS Tarih 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS

7 Adý Adý Urdu Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Yunan Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF Eczacýlýk Fakültesi 5 MF , Eðitim Bilimleri Fakültesi Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS ,46, Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS ,46, Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS ,46, Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM ,46, Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS ,46, Zihin Engelliler Öðretmenliði 4 YGS ,46, Fen Fakültesi Astronomi ve Uzay Bilimleri 4 MF Astronomi ve Uzay Bilimleri (ÝÖ) 4 MF Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Biyoteknoloji (Ýngilizce) (UOLP-ABD Montana State Üniversitesi) 4 MF ,21,28,251, Fizik 4 MF Ýstatistik 4 MF Ýstatistik (ÝÖ) 4 MF Kimya 4 MF Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Hukuk Fakültesi 4 TM Ýlahiyat Fakültesi Dünya Dinleri 4 YGS Ýlahiyat 4 YGS , Ýlahiyat (Ýngilizce) 4 YGS ,15,17, Yaygýn Din Öðretimi ve Uygulamalarý 4 YGS Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 TS ,17, Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 TS Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS ,17, Bilgisayar Mühendisliði 4 MF ,17, Bilgisayar Mühendisliði (Ýngilizce) 4 MF ,17, Elektronik Mühendisliði 4 MF ,17, Fizik Mühendisliði 4 MF ,17, Gýda Mühendisliði 4 MF ,17, Jeofizik Mühendisliði 4 MF Jeoloji Mühendisliði 4 MF ,17, Kimya Mühendisliði 4 MF ,17, Saðlýk Bilimleri Fakültesi Beslenme ve Diyetetik 4 MF Çocuk Geliþimi 4 TM Ebelik 4 MF , Hemþirelik 4 MF , Saðlýk Kurumlarý Yöneticiliði 4 TM Sosyal Hizmet 4 TM Siyasal Bilgiler Fakültesi Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM ,17, Ýktisat 4 TM ,17, Ýþletme 4 TM ,17, Maliye 4 TM ,17, Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi 4 TM ,17, Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM ,17, Týp Fakültesi 6 MF Veteriner Fakültesi 5 MF Ziraat Fakültesi Bahçe Bitkileri 4 MF Bitki Koruma 4 MF Peyzaj Mimarlýðý 4 MF Su Ürünleri Mühendisliði 4 MF * * * * Süt Teknolojisi 4 MF Tarým Ekonomisi 4 TM Tarým Makineleri 4 MF Tarýmsal Yapýlar ve Sulama 4 MF Tarla Bitkileri 4 MF Toprak Bilimi ve Bitki Besleme 4 MF Zootekni 4 MF ARDAHAN ÜNÝVERSÝTESÝ Ardahan Ýnsani Bilimler ve Edebiyat Fakültesi Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Eþit Aðýrlýklý Programlar 4 TM Eþit Aðýrlýklý Programlar (ÝÖ) 4 TM , Çevre Mühendisliði 4 MF ARTVÝN ÇORUH ÜNÝVERSÝTESÝ Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS , Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Biyoloji 4 MF Sosyoloji 4 TM Tarih 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliði 4 MF Orman Mühendisliði 4 MF

8 Adý Adý Orman Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Peyzaj Mimarlýðý 4 MF Saðlýk Yüksekokulu Hemþirelik 4 YGS , ATATÜRK ÜNÝVERSÝTESÝ (ERZURUM) Diþ Hekimliði Fakültesi 5 MF Eczacýlýk Fakültesi 5 MF Alman Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Arap Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Arkeoloji 4 TM Arkeoloji (ÝÖ) 4 TM Bilgi ve Belge Yönetimi 4 TM Bilgi ve Belge Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Biyoloji 4 MF Biyoloji (ÝÖ) 4 MF Coðrafya 4 TS Coðrafya (ÝÖ) 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý 4 TS Çaðdaþ Türk Lehçeleri ve Edebiyatlarý (ÝÖ) 4 TS Fars Dili ve Edebiyatý 4 DÝL Felsefe 4 TM Felsefe (ÝÖ) 4 TM Fizik 4 MF Ýngiliz Dili ve Edebiyatý 4 DÝL , Ýngiliz Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 DÝL ,15, Kimya 4 MF ,17, Kimya (ÝÖ) 4 MF Matematik 4 MF Matematik (ÝÖ) 4 MF Moleküler Biyoloji ve Genetik 4 MF Sanat Tarihi 4 TS Sanat Tarihi (ÝÖ) 4 TS Sosyoloji 4 TM Sosyoloji (ÝÖ) 4 TM Tarih 4 TS Tarih (ÝÖ) 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý 4 TS Türk Dili ve Edebiyatý (ÝÖ) 4 TS Hukuk Fakültesi 4 TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri 4 TM Çalýþma Ekonomisi ve Endüstri Ýliþkileri (ÝÖ) 4 TM Ekonometri 4 TM Ekonometri (ÝÖ) 4 TM Ýktisat 4 TM Ýktisat (ÝÖ) 4 TM Ýþletme 4 TM Ýþletme (ÝÖ) 4 TM Kamu Yönetimi 4 TM Kamu Yönetimi (ÝÖ) 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler 4 TM Uluslararasý Ýliþkiler (ÝÖ) 4 TM Ýlahiyat Fakültesi Ýlahiyat 4 YGS ,17,121, Ýlahiyat (ÝÖ) 4 YGS ,2,17,121, Ýletiþim Fakültesi Gazetecilik 4 TS Gazetecilik (ÝÖ) 4 TS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým 4 TS Halkla Ýliþkiler ve Tanýtým (ÝÖ) 4 TS Radyo, Televizyon ve Sinema 4 TS Radyo, Televizyon ve Sinema (ÝÖ) 4 TS Kazým Karabekir Almanca Öðretmenliði 4 DÝL ,83, Almanca Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,83, Bilgisayar ve Öðretim Teknolojileri Öðretmenliði 4 YGS , Biyoloji Öðretmenliði 5 MF Coðrafya Öðretmenliði 5 TS , Felsefe Grubu Öðretmenliði 5 TM , Fen Bilgisi Öðretmenliði 4 MF , Fen Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Fizik Öðretmenliði 5 MF Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði 4 YGS , Ýlköðretim Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði 4 MF , Ýlköðretim Matematik Öðretmenliði (ÝÖ) 4 MF , Ýngilizce Öðretmenliði 4 DÝL ,15,75, Ýngilizce Öðretmenliði (ÝÖ) 4 DÝL ,2,15, Kimya Öðretmenliði 5 YGS Matematik Öðretmenliði 5 MF , Okul Öncesi Öðretmenliði 4 YGS , Okul Öncesi Öðretmenliði (ÝÖ) 4 YGS , Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk 4 TM Rehberlik ve Psikolojik Danýþmanlýk (ÝÖ) 4 TM Sýnýf Öðretmenliði 4 TM , Sýnýf Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TM , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði 4 TS , Sosyal Bilgiler Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Tarih Öðretmenliði 5 TS , Türk Dili ve Edebiyatý Öðretmenliði 5 TS , Türkçe Öðretmenliði 4 TS , Türkçe Öðretmenliði (ÝÖ) 4 TS , Mimarlýk ve Tasarým Fakültesi Peyzaj Mimarlýðý 4 MF Bilgisayar Mühendisliði 4 MF Bilgisayar Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Çevre Mühendisliði 4 MF Çevre Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Elektrik-Elektronik Mühendisliði 4 MF ,17, Elektrik-Elektronik Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF ,15,17, Endüstri Mühendisliði 4 MF Endüstri Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF Ýnþaat Mühendisliði 4 MF Ýnþaat Mühendisliði (ÝÖ) 4 MF , Kimya Mühendisliði 4 MF