T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı"

Transkript

1 T.C. BAŞBAKANLIK DEVLET PLANLAMA TEŞKİLATI Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Eğitim ve Kültür HAYATBOYU ÖĞRENME PROGRAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI dönemini kapsayan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP), Avrupa Parlamentosu ve Konsey in 15 Kasım 2006 tarih ve 1720/2006/EC sayılı kararıyla kurulmuş ve 1 Ocak 2007 itibariyle yürürlüğe girmiştir. Genel amacı, hayatboyu öğrenme süreci yoluyla Topluluğun ileri bir bilgi toplumu olarak gelişmesine, sürdürülebilir ekonomik kalkınmaya, daha fazla ve daha iyi iş imkanlarına ve sosyal bütünlüğe katkıda bulunmak ve çevrenin gelecek kuşaklar için korunmasını sağlamak olan Hayatboyu Öğrenme Programı, sağladığı hibeler yoluyla katılımcı ülkelerin eğitim ve öğretim sistemleri arasında etkileşim, işbirliği ve hareketliliği desteklemeye dayanmaktadır. Her düzeydeki eğitim ve öğretim kurumları, öğretim elemanları, öğrenci ve öğretmenler, hayatboyu öğrenmenin her düzeyindeki yöneticiler, işletmeler dahil olmak üzere resmi ve özel kurum ve kuruluşlar, sivil toplum kuruluşları, sosyal taraflar ve işgücü piyasasındakiler, Hayatboyu Öğrenme Programı nın yararlanıcı kitlesini oluşturmaktadır. Ülkemizin Hayatboyu Öğrenme Programı na katılımını düzenleyen Mutabakat Zaptı, Mayıs 2007 tarihinde imzalanmıştır. Bu çerçevede, Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programlarını ülkemizde yürütmekten sorumlu kurum (Ulusal Ajans) olan Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı, Hayatboyu Öğrenme Programı Ülke Merkezli Faaliyetler 2008 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı nı yapmaktadır. Bu Teklif Çağrısı, 3 belgeden oluşmaktadır. 1- Avrupa Komisyonu nun 2 Ekim 2007 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Genel Teklif Çağrısı Bölüm I: Stratejik Öncelikler (AB Komisyonu nun adresinde ve Merkez Başkanlığımızın adresinde yer almaktadır). 2- Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) 2008 Genel Teklif Çağrısı Bölüm II: İdari ve Mali Hükümler ( ) 3- AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Ülke Merkezli Faaliyetler 2008 Yılı Ulusal Teklif Çağrısı (bu metnin bütünü). Avrupa Komisyonu nun yayınlamış olduğu ilk iki metin, Programa katılan 31 ülke arasında yer alan Türkiye de de geçerli olup sırasıyla Avrupa çapında geçerli olacak stratejik öncelik alanlarını ve programların yürütülmesine dair idari ve mali hükümleri içermektedir. Bu kurallar, bu Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında ülkemizden sunulacak proje tekliflerinde ve bireysel faaliyet başvurularında da aynı derecede geçerlidir. Potansiyel başvuru sahipleri için temel rehber niteliğinde olan ve potansiyel yararlanıcılarda aranan şartlar da dahil olmak üzere LLP kapsamında yer alan tüm alt programlara dair ayrıntılı bilgileri içeren Başvuru Kılavuzu (Guide for Applicants) da yine yukarıda belirtilen adreslerde yer almaktadır. Program kuralları gereği, Avrupa Komisyonu Genel Teklif Çağrısı nı tamamlayıcı nitelikte olmak üzere, Programa katılan ülkelerin Ulusal Ajansları aracılığıyla yürüttükleri ülke merkezli her bir alt program ve faaliyet için ilave ulusal öncelikler ilan etme ve Komisyon un belirlemiş olduğu sınırlar içerisinde olmak kaydıyla ulusal hibe miktarları uygulama yetkisi 1

2 çerçevesinde 2008 döneminde Türkiye de geçerli olacak ulusal öncelikler ve hibe miktarları ise işbu Ulusal Teklif Çağrısı nda yer almaktadır. Alt programların her biri çerçevesinde hangi tür proje tekliflerinin veya bireysel başvuruların sunulabileceği, sağlanacak proje hibesi ve bireysel hareketlilik hibe miktarları, geçerli ulusal öncelikler, bu Teklif Çağrısı nın ilgili yerinde belirtilmiş olup, her bir başvuru türüne yönelik 2008 Yılı Başvuru Formlarına Merkez Başkanlığımız internet sitesinden (www.ua.gov.tr) Hayatboyu Öğrenme Programı 2008 Teklif Çağrısı Başvuru Formları başlığı altından ve her bir alt programın sayfasından ulaşılabilmektedir. Ayrıca, başvuru usulüne ilişkin (başvurunun gönderileceği açık adres, kaç nüsha gönderileceği gibi) önemli hususlar ve diğer teknik şartlar da ilgili alt programların sayfalarında yer almaktadır. Hayatboyu Öğrenme Programı 2008 Ulusal Teklif Çağrısı kapsamında alt programlara ve faaliyet türlerine göre son başvuru tarihleri şu şekildedir: Comenius ve Grundtvig Hareketlilik Faaliyeti (Hizmet-içi Eğitim, Comenius Asistanlığı): 31 Ocak 2008 Leonardo da Vinci Hareketlilik Faaliyeti: 8 Şubat 2008 Comenius, Grundtvig ve Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri: 15 Şubat 2008 Erasmus Hareketlilik Faaliyeti: 14 Mart 2008 Leonardo da Vinci Yenilik Transferi Faaliyeti: 14 Mart 2008 Çalışma Ziyaretleri Faaliyeti: 30 Nisan 2008 Comenius ve Grundtvig Programları bünyesinde yürütülen Hizmet İçi Eğitim Faaliyeti için, yukarıda verilen tarih dışında, bütçe imkanları çerçevesinde ve aksi belirtilmedikçe 2008 yılı için üç başvuru dönemi daha olup, bu konuda Merkez Başkanlığımız internet sitesinde yapılacak Teklif Çağrısı duyurularının takip edilmesi gerekmektedir. İrtibat Seminerleri ile Hazırlık Ziyaretleri faaliyeti için önceden belirlenmiş başvuru tarihleri söz konusu olmayıp, bu konuda Başkanlığımız internet sitesinin takip edilmesi gerekmektedir. BAŞVURU FORMLARI: Bu teklif çağrısı kapsamındaki faaliyet alanlarına ilişkin 2008 yılına ait tüm başvuru formları ve başvuru şekline ilişkin ayrıntılar Merkez Başkanlığı internet sitesinde ilgili programın sayfasında yer alacaktır. Bu konuda ayrıca bir duyuru yapılmayacak olup, ilgili program sayfalarının takip edilmesi gerekmektedir. 2

3 HAYATBOYU ÖĞRENME PROGAMI (LLP) ÜLKE MERKEZLİ FAALİYETLER 2008 YILI ULUSAL TEKLİF ÇAĞRISI ALT PROGRAMLARA GÖRE DAĞILIM COMENIUS (OKUL EĞİTİMİ) PROGRAMI ULUSAL ÖNCELİKLER Avrupa Komisyonunun 2 Ekim 2007 tarihinde yayınlamış olduğu Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Genel Teklif Çağrısı nda Comenius Program faaliyetleri 2008 yılı öncelikleri yayınlanmıştır. Bu önceliklerin yanı sıra, kalite değerlendirmesine tabi tutulan ve yeterli bulunan başvurulara faaliyet bazında aşağıda belirtilen ulusal öncelikler uygulanır: Okul Ortaklıkları: 2008 yılından itibaren öncelikler ikiye ayrılmıştır. İlk aşama başvurunun geçerliliğini belirleyen idari öncelikler olup (bu öncelikler Avrupa Komisyonu tarafından da onaylanmıştır) aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: 1- Ortaklığın türüne bakılmaksızın bir okuldan sadece bir ortaklık başvurusu alınacaktır. Birden fazla başvuru gönderen okulların bütün başvuruları ön değerlendirmede geçersiz sayılacaktır. 2- Başvurular ortaklığın iletişim dilinde doldurulmuş olup bu dil Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olmak zorundadır. Ancak, İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formun Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır. 3- Bir ortaklıkta ülkemizden sadece bir okul yer alabilecektir. Eğer bir ortaklıkta ülkemizde birden fazla okul yer alması durumunda, bu okulların başvurularının tamamı geçersiz sayılacaktır. 4- Bir ortaklıkta yer almış bir okulun yeni bir başvuru yapabilmesi için, daha önce yürütmüş olduğu ortaklığa ilişkin finansal işlemlerin tamamen sonuçlandırılmış olması gerekmektedir. Başvuru esnasında devam eden bir ortaklığı bulunan veya her ne sebeple olursa olsun daha önce yürütmüş olduğu ortaklığa ilişkin finansal işlemleri sonuçlandırılmamış okulların başvuruları geçersiz sayılacaktır. Ortaklıklarda yer alacak Yardımcı Ortakların (Associated Partners), okullara proje yürütmelerinde yardımcı olacak ve aralarında çıkar ilişkisi ve hiyerarşik ilişki bulunmayan kurumlardan olması gerekmektedir. Yardımcı Ortakların kabul veya reddi, AB Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı ile yapılacak olan hibe sözleşmesinin ardından Başkanlığın onayına tabiidir. Yukarıda belirtilenlere ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabii olup kamu okulları ve genel eğitim veren (mesleki olmayan) okullar tarafından yapılan başvurular önceliklidir. Başvuru yapabilecek okullar ve başvurabilecekleri ortaklık çeşidi aşağıdaki tabloda verilmiştir: 3

4 Çok Taraflı ve İki Taraflı Ortaklıklar Okul Öncesi Eğitim Kurumları Genel Orta Öğretim Meslek Okulları Kurumları İki Taraflı Ortaklıklar Çıraklık Eğitimi veren Kurumlar Ana Okulları Genel Liseler Endüstri Meslek Liseleri Mesleki Eğitim Merkezleri Uygulamalı Anaokulları Fen Liseleri Ticaret Meslek Liseleri Yuvalar (3-6 Yaş Gurubu) Anadolu Fen Liseleri Anadolu Ticaret Meslek Liseleri Anadolu Liseleri Turizm Ve Otelcilik Liseleri İlköğretim Okulları Anadolu Öğretmen Liseleri Anadolu Turizm Ve Otelcilik Liseleri İlköğretim Okulları Sosyal Bilimler Liseleri Sağlık Meslek Liseleri İlköğretim Okulu Ve İş Okulu Spor Liseleri Teknik Liseler Eğitim Uygulama Okulu Ve İş Eğitim Merkezleri Anadolu Meslek Liseleri Polis Kolejleri Anadolu Teknik Liseleri Çok Programlı Liseler Mesleki ve Teknik Eğitim Merkezleri İmam Hatip Liseleri Anadolu İmam Hatip Liseleri Güzel Sanatlar Liseleri Anadolu Güzel Sanatlar Liseleri Tablo 1. Okul Ortaklıkları başvurusu yapabilecek okullar ve ortaklık çeşitleri 4

5 Okul Ortaklıkları Kapsamında Faaliyetlerde Yer alacak Öğretmen ve İdareciler Okul Ortaklıklarında sadece okul personeli ve öğrencileri katılımcı olabilecektir. Okullarda farklı statülerde öğretmenlerin çalışıyor olması nedeniyle okul personeli ifadesinin açıklığa kavuşturulması ihtiyacı çerçevesinde Milli Eğitim Bakanlığı ile de yapılan değerlendirmeler sonucunda bu bölümde yer alan kurallar konulmuştur. Bu meyanda, yurtiçi faaliyetlere katılım konusunda bir öğretmenin verdiği ders saati ve statüsü (kadrolu, sözleşmeli, ücretli, görevlendirme yoluyla temin edilmiş olması gibi) bakımından bir sınırlama bulunmamaktadır. Yurtdışı faaliyetlere katılabilecek ve irtibat kişisi olabilecek personele ilişkin şartlar ise aşağıda sıralanmıştır: 1- Bir okulda görev yapan idareciler 2- Bir okulda kadrosu bulunan veya sözleşmeli olarak çalışan ve en az 15 saat ders veren öğretmenler ile aşağıda verilen istisnai durumlardaki öğretmenler: a. Eğer okulda bu derse ilişkin açılan maksimum ders saati 15 saatin altında ise mevcut ders saati kadar ders veren kadrolu, sözleşmeli veya görevlendirme ile okulda görev yapan bütün branş öğretmenleri. b. Ortaklığın iletişim dilinin müfredatta olmasına rağmen bu dili bilen kadrolu veya sözleşmeli personeli bulunmaması durumunda başka bir okuldan Valilik /Kaymakamlık tarafından görevlendirilen yabancı dil öğretmenleri. Bu öğretmenler de 2. maddede veya bu maddenin a şıkkında belirtilen ders saatlerine uymak zorundadırlar. Ortaklık iletişim dilinin okulların müfredatlarında bulunmaması durumunda, görevlendirme yoluyla öğretmen temini kabul edilebilir olmadığından, ortaklığın iletişim dilinin okul müfredatında bulunan dillerden birinde olması gerekmektedir. c. Eğitim bölgesi okullarında görev yapıp kadrosu bir okulda olduğu halde birden fazla okulda görevlendirilen öğretmenler. Bu öğretmenler sadece bu okullardan biri için proje yapabilir ve faaliyetlerinde yer alabilirler. d. Okulda görev yapan ve iletişim dilini bilen tek öğretmenin askerlik, doğum izni veya uzun süreli hastalık sebepleri ile en az 1 eğitim yılı görev yapamayacak olması durumunda Valilik/Kaymakamlık yoluyla atanmış yabancı dil öğretmenleri. e. Okul müfredatında yabancı dil dersi bulunmayan anaokulu ile özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren okullarda iletişim dilini bilen öğretmenin bulunmaması ve görevlendirme/sözleşme yoluyla öğretmen temin edilememesi durumunda bu okullarda çalışan ücretli yabancı dil öğretmenleri. Belirtilen durumlar dışında hiçbir şekilde görevlendirme ile çalışan veya ücretli ders veren öğretmenler projelerin irtibat kişisi olamaz ve yurtdışı faaliyetlere katılamaz. Ayrıca bir öğretmen birden fazla projede irtibat kişisi olamaz, yurtdışı faaliyetlere katılamaz, başka okullar için proje hazırlayamaz. Proje başvurusunda bulunacak okulun bu işle görevlendireceği personeli seçerken mecburi hizmetinin olup olmamasına veya proje dönemi içinde askerlik görevini yapıp yapmayacağına dikkat etmesi gerekmektedir. 5

6 İrtibat Seminerleri ve Hazırlık Ziyaretleri: Bu faaliyetlerin amacı okulların Comenius Okul Ortaklıkları kapsamında ortaklık kurmaları ve proje üretmelerini sağlamak olduğundan Okul Ortaklıkları için öngörülen ulusal öncelikler bu faaliyetler için de aşağıda belirtilmiştir. 1- Bir okuldan sadece bir İrtibat Semineri/Hazırlık Ziyareti (PV) başvurusu alınacaktır. Birden fazla başvuru gönderen okulların bütün başvuruları ön değerlendirmede geçersiz sayılacaktır. 2- Başvurular seminer veya ortaklığın iletişim dilinde doldurulmuş olması ve bu dilin Avrupa Birliği nin resmi dillerinden biri olması gerekmektedir. Başvuruda İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise orijinal başvuru formlarına ek olarak bu formun Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Söz konusu tercümenin eklenmemesi halinde başvuru geçersiz sayılacaktır. 3- Hazırlık ziyaretlerine daha önce hiçbir ortaklıkta yer almamış ve bu faaliyetten yararlanmamış okullar başvurabilirler. Aksi takdirde başvurular geçersiz sayılacaktır. Yukarıdaki koşullara ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için internet sitemizde yayınlanacak olan ön değerlendirme kriterlerini de sağlaması gerekmektedir. İçerik değerlendirmesi ise puanlamaya tabii olup aşağıdaki önceliklere göre değerlendirilecektir: 1- Kamu okulları ve genel eğitim veren (mesleki olmayan) okullar tarafından yapılan başvurular, 2- Önceki yıllarda en az Okul Ortaklıkları (proje) başvurusu alınmış ya da hiç başvuru alınmamış illerden gelen başvurular (Bunlar, hiç başvuru alınmayanlardan başlayarak toplam 5 ten az başvuru alınan iller olup sırasıyla şunlardır: Bitlis, Kars, Mardin, Şırnak, Artvin, Bayburt, Bingöl, Düzce, Erzincan, Hakkari, Siirt, Van, Yozgat, Erzurum, Karabük, Kırklareli, Kilis, Rize, Tunceli, Ardahan, Edirne, Gümüşhane, Sinop, Tokat, Burdur, Iğdır, Niğde, Sivas) Hizmet-İçi Eğitim: Hizmet-içi Eğitim faaliyeti başvurularında; 1. Örgün eğitim kurumlarında öğrencilerle doğrudan iletişim içinde olan (ders veren) öğretmenler, 2. Daha önce hiçbir program kapsamında mali destek almamış öğretmenler ve idareciler, 3. Okul öncesi ve özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren örgün eğitim kurumlarında görev yapan öğretmenler ve idareciler, 4. Önceki yıllarda bu faaliyet için beş ve daha az öğretmenin yararlandığı iller önceliklidir. Bu öncelik alanlarının yanı sıra şu idari tedbire de uyulması gerekmektedir: Bir kişiden sadece bir başvuru alınacaktır. Birden fazla başvuru gönderen kişilerin bütün başvuruları ön değerlendirmede geçersiz sayılacaktır. Başvurusu kabul edilmeyen kişiler, bir sonraki dönemde yeniden başvuru yapabileceklerdir. Buna ek olarak, başvuruların geçerli olabilmesi için başvuru dönemlerinde internet sitemizde yayınlanacak olan teknik (uygunluk) kriterlerin de sağlanması gerekmektedir. 6

7 Comenius Asistanlığı: Comenius Asistanlığı başvurularında; 1. Kamu üniversitelerinde okuyan öğrenciler veya bu üniversitelerden mezun olanlar önceliklidir sınıf öğrencileri 4. sınıf öğrencilerinden, 4.sınıf öğrencileri de mezunlardan daha önceliklidir. 3. Başvuruların çeşitlendirilmesi amacıyla Boğaziçi Üniversitesi, Gazi Üniversitesi, Hacettepe Üniversitesi, Orta Doğu Teknik Üniversitesi dışındaki üniversitelerden gelen başvurular öncelikli olacaktır. Comenius Asistanına Ev Sahipliği için yapılacak olan başvurularda: 1. Kamu okulları, 2. Özel eğitim ihtiyacı olan öğrencilere eğitim veren okullar, 3. Comenius Okul Ortaklıkları başvurusunda bulunan okullar, öncelikli olacaktır. HİBE MİKTARLARI Faaliyetler bazında verilecek hibeler aşağıdaki gibidir. Okul Ortaklıkları: 2008 yılı için her bir okul ortaklığına verilecek hibe Avrupa Komisyonu tarafından götürü usulde düzenlenmiş ve Komisyon tarafından belirlenen hareketlilik (kişi) sayılarına göre iki yıllık olarak Ulusal Ajanslar tarafından belirlenmiştir. Hibe miktarlarının belirlenmesinde, hibe kullanımına ilişkin önceki yıllardan edinilen deneyim ve çeşitli faaliyetler için Komisyon tarafından ülkelere göre belirlenmiş harcırah miktarları esas alınmıştır. Tablo 2 de Başkanlığımız tarafından 2008 yılı Okul Ortaklıkları için belirlenmiş hibe miktarları verilmiştir. Asgari Hareketlilik Sayısı Bütçe Miktarı Çok Taraflı Ortaklıklar 4 6, , , ,000 İki Taraflı Ortaklıklar 12 13, ,000 Tablo 2. Okul Ortaklıkları İçin Hibe Miktarları 7

8 İrtibat Seminerleri: İrtibat seminerleri için sağlanan hibe miktarları Tablo 3 de verilmiştir. Yurtdışında yapılan irtibat seminerlerine ödenen seminer ücreti ortalama arasındadır ve bunlar doğrudan ilgili Ulusal Ajansa ödenir. Yurtdışındaki İrtibat Seminerleri Yurtiçindeki İrtibat Seminerleri Seminer ücreti Doğrudan ilgili Ulusal Ajansa ödenir Seyahat Ücreti/Seyahat Sigortası Gerçekleşen değer ödenir. (Sözleşme miktarını geçmemek kaydıyla) 50 ya kadar seyahat tutarı ödenir Tablo 3. İrtibat Seminerleri İçin Hibe Miktarları Hazırlık Ziyaretleri: Yurt dışında yapılacak Hazırlık Ziyaretlerine bir kişi, en fazla 5 gün (6 gece) süreyle katılabilmektedir. İaşe-ibate harcamaları için yararlanıcıya, ziyaretin gerçekleştirileceği ülkeye göre belirlenen Tablo 4 deki günlük harcırahlar ödenir. Seyahat sigortası, vize ve seyahat masrafları gerçekleşen değer üzerinden ödenir. Yararlanıcıya bu faaliyet için ödenen toplam miktar faaliyet öncesinde düzenlenmiş olan sözleşmede belirtilen tutarı aşamaz. Yurt içinde yapılan Hazırlık Ziyaretleri için Başkanlığımızca herhangi bir işlem yapılmamakta ve ödenek sağlanmamaktadır. Öncelik irtibat seminerlerinde olup 2008 yılı program bütçesinden hazırlık ziyareti için ödenek ayrılmamıştır. Bütçede ödenek kaldığı taktirde 2008 yılı ekim ayından itibaren hazırlık ziyaretlerine başvuru alınabilecektir. Hizmet İçi Eğitim: Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri 6 haftaya kadar sürebilir. Ancak, bir kurs kapsamındaki hizmet-içi eğitim faaliyetine katılım süresi asgari 5 tam iş günü olabilir. Diğer hizmet-içi eğitim faaliyetlerine katılım daha kısa süreli olabilmektedir. Hibe miktarı; seyahat, vize masrafları, dil hazırlık masrafları (yabancı dil öğretmenlerine ödenmez ve azami 50 dur), kurs ücreti (günlük azami 150 dur) ve kurs süresi ile kursun düzenlendiği ülkeye göre belirlenen harcırah tutarının (Bkz. Tablo 4) toplamından oluşur. 5 güne kadar Hazırlık ziyaretleri ile kısa süreli Hizmet-İçi Eğitim Faaliyeti için günlük Harcırah Haftalık Harcırah Oranları Ülke Hafta Hafta Haftalar Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Almanya Estonya Yunanistan İspanya

9 Fransa İrlanda İtalya GKRY Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz Romanya Slovenya Slovakya Finlandiya İsveç İngiltere İzlanda Lihtenştayn Norveç Tablo 4: Hizmet-içi Eğitim Faaliyeti ve Hazırlık Ziyaretleri için harcırah tablosu 9

10 Comenius Asistanlığı Görevleri 3 ila 10 ay süren Comenius Asistanlarına, Tablo 5 de verilen ve ülkeye göre değişen aylıklar ödenir. Asistanlara ayrıca, katılmaları halinde, Uyum Semineri için 200 ödeme yapılır. Ancak, seyahat, seyahat sigortası, vize masrafları ve diğer harcamalar ayrıca ödenmez; ilk ayın ödeneğinden karşılanır. Asistanlık Süresi Ülke Belçika Bulgaristan Çek Cumhuriyeti Danimarka Almanya Estonya Yunanistan İspanya Fransa İrlanda İtalya GKRY Letonya Litvanya Lüksemburg Macaristan Malta Hollanda Avusturya Polonya Portekiz Romanya Slovenya Slovakya Finlandiya İsveç İngiltere İzlanda Lihtenştayn Norveç Tablo5: Comenius Asistanlığı Faaliyeti için harcırah tablosu 10

11 ERASMUS (YÜKSEKÖĞRETİM) PROGRAMI ULUSAL ÖNCELİKLER: 2008 Teklif yılı için Avrupa Birliği Komisyonunun 2 Ekim 2007 tarihli ve DG EAC/30/07 numaralı Hayatboyu Öğrenme Programı için Teklif Çağrısı ndaki önceliklerin yanı sıra Erasmus Programı ulusal öncelikleri şu şekildedir: 1. Daha önce Erasmus faaliyetinde yer almamış ve özellikle yeni kurulan üniversitelerin Erasmus programından yararlanmalarını teşvik etmek 2. Hareketlilik faaliyetlerine katılacak öğrenci/üniversite personelinin faaliyete katılmadan önce dil becerilerinin güçlendirilmesi için üniversitelerin kurslar düzenlemesini teşvik etmek 3. Daha önce hareketlilik gerçekleştirilememiş ülkelerle / disiplinlerde (veya az gidilmiş ülkelerle / disiplinlerde) hareketliliğin gerçekleştirilmesini teşvik etmek 4. Öğrencilerin kısa süreli değişim yerine uzun süreli hareketlilik faaliyetinde bulunmalarını teşvik etmek 5. Tüm yüksek öğretim kurumlarımızın hareketlilik faaliyetlerine katılabilmesi için öncelikli olarak (Genişletilmiş) Erasmus Üniversite Beyannamesi ni almalarını teşvik etmek 6. Hareketlilik faaliyetlerinin Bologna Süreci ne aktif katılımı hızlandırması ve bu faaliyetlere katılan öğrenci/üniversite personelinin öğrenme tekniklerine ve müfredata etkin katkısı olmasını sağlamak 7. Yoğun Programlar ın ülke merkezli bir faaliyet türüne dönüştürülmesi ile üniversitelerin projelerde koordinatör olarak yer alması ve böylelikle aktif katılımının sağlanması için teşvik; dolaylı olarak da bu projelerle öğrenci ve üniversite personeli hareketliliğine katılımını teşvik etmek 8. Yerleştirme faaliyetinde bulunacak yükseköğretim kurumlarının işletmelerle iyi bir işbirliği kurmalarını ve özellikle bölgesel konsorsiyum organize ederek yerleştirme imkanlarını artırmayı teşvik etmek 9. Yükseköğretim kurumlarımızın misafir edecekleri öğrencileri Türkçe dil kursu düzenleyecek kurumlarımıza yönlendirmeleri ve Türkçe dersi almaları konusunda teşvik etmek olarak tespit edilmiştir. HİBE MİKTARLARI 2008/09 akademik yılında kullanılacak toplam Erasmus Programı bütçesi Avrupa Komisyonu nun dağılım kriterleri ve ülkemizdeki uygulama göz önünde bulundurularak altfaaliyetler bazında hibe dağılım oranı aşağıdaki şekilde planlanmaktadır: 11

12 Erasmus Hibesinin Faaliyet Alanlarına Dağılımı Öğrenci Hareketliliği 83,1 % Personel Hareketliliği 10,0 % Yoğun Programlar 0,7 % Hareketlilik Organizasyonu 6,0 % Engelli hareketliliği 0.2 % Toplam 100,0 % Erasmus Yoğun Dil Kursu 100,0 % Öğrenci Hareketliği (Öğrenim) Öğrencilerin öğrenim görmek amacı ile yurtdışına gitmeleri durumunda gidilen ülke bazında hibeler öngörülmektedir. Bu kategori aşağıdaki şekilde planlanmıştır (Geçen yılın ülke kategorisine göre bu yıl Macaristan ve Slovenya nın yer değiştirdiğine dikkat ediniz) : Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe miktarları Kategori I II III IV Ülkeler Letonya, Litvanya, Polonya, Macaristan, GKRY, Estonya, Bulgaristan, Romanya ve Türkiye * Slovenya, Slovak Cumhuriyeti, Çek Cumhuriyeti, Portekiz, Yunanistan ve Malta Hollanda, Lüksemburg, İtalya, İspanya, Belçika, Fransa, Almanya ve Avusturya Finlandiya, Danimarka, İsveç, İrlanda, Birleşik Krallık * Yalnızca yurtdışından Türkiye ye eğitim amaçlı personel hareketliliği kapsamında gelen kişiler için kullanılmaktadır. Bu kategorilere göre öğrencilere verilecek hibe miktarları aylık olarak sırasıyla 300, 400, 500 ve 600 Avro olacaktır. Gidilen ülkeye göre öğrencilerin en çok değişim yaptığı aralıklar ve oranlar dikkate alındığında ortalama hibelerin aylık 400 Avro civarında olacağı hesaplanmıştır. Aylık süreleri aşan durumlarda aşağıdaki tablo kullanılacaktır: 1-3 gün 4-10 gün arası gün arası gün arası 25 gün ve fazlası 0 ¼ aylık hibe ½ aylık hibe ¾ aylık hibe Tam aylık hibe 12

13 Öğrenci Yerleştirme/Staj (Placement) Bu faaliyet alanı için öngörülen rakamlar ise yine ülkelerin kategorilere ayrılması ve buna göre aylık hibe miktarların uygulanması esasına göre belirlenmiştir. Hibe hesaplamalarında baz alınan ülke kategorileri ve hibe miktarları Haftalık süreler ( ) Aylık süreler ( ) Gidilen ülke kategorisi ay arası aylık hibeler 7-12 ay arası aylık hibeler I II III IV Hareketlilik Organizasyonunda kurumlara verilen kişi başı değişim destek miktarları Hareketlilik Organizasyonu kaleminde ise kişi başı değişim aralıkları bazında yüksek öğretim kurumlarına verilmesi planlanan hibe miktarları aşağıdaki şekilde planlanmaktadır: Hareketlilik Organizasyonu Aralıkları Tüm hareketlilik faaliyetleri için Personel hareketliliği faaliyeti (üniversite personelinin ders vermek veya eğitim almak amacıyla gerçekleştirdiği faaliyetler) için gidilen ülkelere göre hibe miktarları Öğretim elemanlarının ders vermek ya da eğitim almak üzere; diğer üniversite personelinin eğitim almak amacıyla hareketlilik faaliyetinde bulunmaları durumunda ülkelerin kategorize edildiği tablo kullanılacak olup; bu kategorilere ödenecek miktarlar seyahat hariç aşağıdaki şekilde planlanmıştır. Seyahat ücretlerinin gerçekleşen değerler üzerinden ödenmesi gerekmektedir. Gidilen ülke kategorisi Gidilen süre (gün) ( ) I II III IV

14 Gidilen ülke Gidilen süre (hafta) ( ) kategorisi I II III IV Öğrenci hareketliliği müracaatı için gerekli şartlar: Öğrenim amaçlı öğrenci hareketliliğinden yararlanacak öğrencilerin seçiminde şu kriterler uygulanacaktır: Lisans için 2/4 veya 70/100; Yüksek Lisans ve Doktora için ise 2.5/4 veya 75/100 ağırlıklı ders ortalamasına mevcut olması gerekir. Nihai başarı notu hesaplanırken ağırlıklı ders ortalaması % 50; yabancı dil bilgisi % 50 etki edecektir. Yabancı dil kriterinde üniversitelerce tüm öğrencilere şeffaf ve adil bir sınav yapılarak sonuç değerlendirilebilir. Ancak tüm öğrenciler aynı tür bir değerlendirmeye tabi olacaklardır. Yerleştirme/staj için yapılacak başvurularda öğrenim amaçlı hareketlilikte olduğu gibi aynı kriterler başvuru ön şartı kabul edilecek, ancak başvuru talebinin fazla olması durumunda Başkanlığımızın koyduğu kriterlere ters düşmemek kaydı ile üniversiteler kendileri taban puan barajını yükseltebileceklerdir. Aynı şekilde, müracaat sayısı yeterli olmadığı durumlarda (bu durumun ispatlı şekilde kayda geçirilmesi şartı ile) not ortalaması belirlenen barajın altından da başvuru alınabilir. Genel başarı notu hesaplanırken aşağıdaki değerlendirme kriterleri uygulanacaktır: ağırlıklı ders ortalaması % 55; yabancı dil bilgisi % 45. Hareketlilik faaliyetinden yararlanacak üniversite personelinin seçiminde Avrupa Komisyonu kuralları aynen uygulanmakla birlikte daha önceden hareketlilik faaliyetinde yer almamış personele, daha önce gidilmemiş ülkelere/üniversitelere ve daha önce hareketlilik faaliyetinden yararlanmamış disiplinlere öncelik verilmesi hedeflenmektedir. Üniversite personelinin katılacağı kurslarla ilgili bir veri mevcut olmadığından bu faaliyet türünde bir seçim öngörülmemektedir. Bu hibenin kullanımı üniversitelerinin talep ettiği hibe miktarı ve karşılanma oranı ile sınırlı olacaktır. Ancak seçimlerin şeffaf ve adil olması üniversitelere hatırlatılacaktır. Yoğun Programlar (YP) Yoğun Programlar kapsamında yapılacak projelerin ülke merkezli faaliyetler türüne dönüşmesi ile, her ne kadar akademik yılında beklenen oranda bir başvuru olmasa da, bu yıl üniversitelerimiz tarafından organize edilecek proje sayısında bir artış beklenmektedir. Bu sebeple bu projelere Erasmus bütçesinin % 0,7 lik kısmının ayrılması uygun görülmektedir. Teklif çağrısına cevap vererek proje başvurusunda bulunan kurumların başvuruları dış uzmanlarca değerlendirdikten sonra başarılı bulunan projelere ödemeler şu şekilde yapılacaktır: Proje organizasyonu için kurumlara 5000 Avro götürü şeklinde (toptan tutar = lump sum) olarak verilecektir. Proje kapsamında yurtdışından gelecek katılımcıların seyahat masraflarının Komisyon un öngörüsü ile % 75 lik kısmı karşılanacaktır. Proje süresince ülkemizde bulunacak öğrenci ve öğretim elemanlarına ise verilecek harcırah miktarları aşağıdaki tabloda belirtilmiştir: 14

15 Öğrenciler (seyahat hariç) Öğretim Elemanları (seyahat hariç) ( ) ( ) Günlük oran 1. hafta 2. hafta 3., 4., 5. ve 6. haftalar Haftalık oran Faaliyetin gerçekleşeceği ilde bulunan ortak kurumlardan katılacak öğrenci ve öğretim elemanlarına herhangi bir harcırah ödenmeyecektir. Erasmus Yoğun Dil Kursları (EYDK) Başvurular arasında başarılı olacak kurumlara her bir kurs için organizasyon bedeli olarak Avro toptan tutar olarak verilmesi uygun görülmektedir. Planlanan kursun başarılı bir şekilde yürütülmesi için verilen kaynağın yeterli olmaması halinde, kurs düzenleyecek kurum karşılaşılabilecek ek masrafları karşılayacağını taahhüt edecektir. Ancak başvuran öğrenci sayısı 8 ve daha fazla olan kursların yürütülmesi uygun görülecek, daha az öğrenci başvurması durumunda öğrenciler diğer kurs düzenleyen üniversitelere yönlendirilecektir. 15

16 LEONARDO DA VINCI (MESLEKİ EĞİTİM) PROGRAMI ULUSAL ÖNCELİKLER Leonardo da Vinci Programı kapsamında 2008 Teklif yılı için Avrupa Birliği Komisyonu nun 02 Ekim 2007 tarihli ve EAC/30/07 numaralı Hayatboyu Öğrenme Programı İçin Teklif Çağrısı nda yer alan program önceliklerinin yanı sıra geçerli olacak Leonardo da Vinci Programı ulusal öncelikleri proje türlerine göre şu şekildedir: a) Hareketlilik (Mobility) Projeleri: Hareketlilik faaliyet alanı için ulusal öncelikler; 1- Bilişim teknolojilerinin mesleki eğitimin tüm alanlarına yaygınlaştırılması, 2- İşgücü piyasasının güçlendirilmesi, 3- Mesleki eğitim ve öğretimin işgücü piyasasının taleplerine cevap verebilme özelliğinin artırılması, 4- Mesleki eğitim sisteminin geliştirilmesi, 5- Rekabet gücünün ve istihdam edilebilirlik oranının artırılması, olarak tespit edilmiştir; b) Yenilik Transferi (Transfer of Innovation-TOI) Projeleri: Yenilik Transferi faaliyet alanı için ulusal öncelikler; 1- Kamu kurumları da dahil olmak üzere, gayri resmi mesleki eğitim ile ilgili karar verici ve uygulayıcı kurumların ihtiyaçlarının karşılanması ile ilgili konular, 2- Mesleki Eğitim alanında faaliyet gösteren şemsiye kuruluşların görev alanlarıyla ilgili kapsayıcı temalar, 3- Ticaret ve Sanayi Odaları ve Küçük ve Orta büyüklükte İşletmeler tarafından hazırlanan alanları ile ilgili konular, olarak tespit edilmiştir. c) Leonardo da Vinci Ortaklık (Partnerships) Projeleri: 2008 yılından itibaren yeni bir faaliyet alanı olarak uygulamaya konulacak Leonardo da Vinci Ortaklıkları faaliyet alanı için Komisyon un kararına uygun olarak Komisyonun ilgili teklif çağrısındaki öncelikler takip edilecek ve ayrıca ulusal öncelik tespit edilmeyecektir. 16

17 UYGULAMAYA YÖNELİK ÖNCELİKLER ve İDARİ TEDBİRLER a) Hareketlilik(Mobility) Projeleri: 1- Her bir tüzelkişilik hareketlilik faaliyet alanı içindeki üç tür projenin (IVT, PLM, VETPRO) her birinden en fazla birer adet proje sunabilecektir. Birden fazla proje başvurusunda bulunan kuruluşların aynı proje türünden başvurularının tamamı, uygunluk değerlendirmesi aşamasında ya da tespit edildiği diğer aşamalarda elenecek ve kalite değerlendirmesine alınmayacaktır. Bu hüküm üniversitelerde fakülteler, yüksekokullar ve enstitüler, Bakanlıkların merkez teşkilatlarında genel müdürlükler, taşra teşkilatlarında ise il ve ilçe düzeyindeki yapılanma temel alınarak uygulanacaktır. İdari yapılanmasının çeşidi konusunda tereddüt oluşan kurumlar için Başkanlığımızın kararı esas alınacaktır. 2- Eğitim kurumları tarafından sunulan mesleki eğitim ve öğretim uzmanlarına yönelik (VETPRO) projelerde, proje konusuyla ilgili en az üç farklı sektörden (KOBİ, kamu kurumu, eğitim kurumu, sivil toplum kuruluşu, büyük işletmeler, sendikalar, odalar vb.) yerli ortaklık kurulmuş olması şartı aranacaktır. Üç ortaktan her birinin gönderen ortak olması gerekmektedir. Bu şartı sağlayamayan VETPRO projeleri kalite değerlendirmesine alınmadan uygunluk aşamasında elenecektir. Sunulan hareketlilik projelerinden, 1. Birden fazla kurumun katılımcı ortak olarak yer aldığı projeler, 2. Kurumlar ve sektörler arası açık bir işbirliği içeren, bu kapsamda eğitim kurumlarını, özel sektör kuruluşlarının, işletmelerin, KOBİ lerin, STK ların, yerel idarelerin ve kamu idari birimlerinin katılımcı gönderen ortak olarak katıldığı projeler, 3. Yurtdışından birden fazla katılımcı alan ortak içeren ve doğrudan proje konusu ile ilgili faaliyet gösteren kurumlarla yapılmış ortaklıklara (gerçek ortaklık) sahip projeler, 4. Genel olarak dezavantajlı grupların mesleki gelişimine katkıyı hedef alan ve bu çerçevede engelli bireylere yönelik ve bu bireyleri içeren; kadın-erkek eşitliğine vurgu yapan ve katkı sağlama potansiyeli içeren projeler, 5. Önceki yıllarda daha az proje alınan illerden ve özellikle Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Karadeniz Bölgelerinden sunulan projeler, 6. Katılımcı sayısı ve bütçe büyüklüğü olarak kapsayıcı niteliğe sahip, kalite açısından da boyutu ile orantılı hazırlanmış projeler, uygulamaya yönelik önceliğe sahip olacaktır. b) Yenilik Transferi (Transfer of Innovation) Projeleri 1. Daha önce B tipi proje yürütmemiş olan kurum ve kuruluşlardan gelen projeler, 2. İş dünyasında dezavantajlı grupların desteklenmesine yönelik olarak geliştirilen ve bu çerçevede engellilere yönelik, kadın-erkek eşitliğine katkı sağlayan ve kadınların mesleki gelişimlerini öne çıkaran projeler, 17

18 3. Kurumlar ve sektörler arası açık işbirliği içeren, yaygın ve gayri resmi mesleki eğitimin yaygınlaştırılmasına yönelik hazırlanan projeler, uygulamaya yönelik önceliğe sahip olacaktır. c) Leonardo da Vinci Ortaklık (LdV Partnerships) Projeleri Başvurular ortaklığın iletişim dilinde doldurulmuş olup bu dil Avrupa Birliği resmi dillerinden biri olmak zorundadır. Ancak, İngilizce dışında bir dil kullanılmış ise ortaklığın dilindeki bu orijinal başvuru formlarına ek olarak aynı formun Türkçe veya İngilizce tercümesi de eklenecektir. Aksi taktirde başvuru geçersiz sayılacaktır. HİBE MİKTARLARI: LdV Programı için tahsis olunan hibe tutarının, faaliyet alanları arasında aşağıdaki şekilde paylaştırılması öngörülmektedir: Proje Türü LdV bütçesinden öngörülen hibe tutarları Hareketlilik Projeleri 60% Yenilik Transferi Projeleri 30% Leonardo da Vinci Ortaklık Projeleri 9% Hazırlık Ziyaretleri ve İrtibat Seminerleri 1 % a) Hareketlilik (Mobility) Projeleri: 1. Seyahat Harcamaları: Seyahat harcamaları yerleştirme faaliyetinin 12 hafta ve üzeri olduğu durumlarda iaşe-ibate bedeline dahildir. Ayrıca yol kalemi için katkı talep edilmemelidir. Yerleştirme süresi 12 haftadan kısa olan projeler için, iaşe-ibate hariç ve bir kişi için en fazla 600 a kadar seyahat bedeli talep edilecektir. Bu durumda yol giderleri gerçek harcama olarak değerlendirilecektir. 2. Sigorta Harcamaları: Sigorta harcamaları iaşe ibate bedellerinden karşılanacağı için ayrıca talep edilmeyecektir. 18

19 3. Yönetim İzleme ve Hazırlık Harcamaları ( ): Proje Türü IVT-PLM (1 kişi için) VETPRO (1 kişi için) Hazırlık Yönetim İzleme (Pedagojik, Kültürel ve Dil Hazırlık) 12 haftaya kadar 12 hafta ve üzeri 12 haftaya kadar 12 hafta ve üzeri Hazırlık faaliyetleri gerçek harcama kapsamında değerlendirilecektir. 4. İaşe-İbate Bedelleri ( ): Tablo 1.Mesleki eğitim uzmanları (VETPRO) hedef grubu (1 kişi için - sigorta dahil) Hafta Ülke Bulgaristan- BG Romanya- RO GKRY - CY Letonya - LV Litvanya - LT Estonya - EE Almanya - DE İspanya - ES İtalya - IT Yunanistan - EL Portekiz - PT Polonya - PL Slovenya - SI Malta - MT Macaristan - HU Çek Cumhuriyeti - CZ Slovakya - SK Lihtenştayn - LI Belçika - BE Lüksemburg - LU Avusturya - AT Hollanda - NL İsveç - SE Fransa - FR Finlandiya - FI İrlanda - IE Danimarka - DK İzlanda - IS Norveç - NO İngiltere - UK

20 Tablo 2.Temel mesleki eğitimdekiler (IVT) ve iş dünyasındaki kişiler (PLM ) hedef grubu (1 kişi için-sigorta dahil) Haftalık Yol Dahil --> Ülke haftadan sonra Haftalık Bulgaristan- BG Romanya- RO GKRY - CY Letonya - LV Litvanya - LT Estonya - EE Polonya - PL Slovenya -SI Malta - MT Macaristan - HU Çek Cumhuriyeti - CZ Portekiz - PT Yunanistan - EL Slovakya -SK Almanya - DE Belçika - BE Lüksemburg - LU İspanya -ES Avusturya - AT Hollanda - NL İtalya - IT İsveç - SE Finlandiya - FI Fransa - FR İrlanda - IE Lihtenştayn - LI Danimarka - DK İzlanda - IS Norveç - NO İngiltere - UK

21 b) Yenilik Transferi (Transfer of Innovation) Projeleri Yenilik Transferi Projeleri için her proje için yıllık azami hibe tutarı Avro olarak tespit edilmiş olup, projede yer alan personel ve seyahat bütçe kalemlerinde kullanılacak tutarlar aşağıdaki tablolarda belirtilmiştir. Tablo 1. Projede görev alan personele ödenebilecek en yüksek günlük ücret miktarları ( ) Araştırmacı Öğretmen Ülke Yönetici Eğitici Teknik İdari Belçika BE Bulgaristan- BG Çek Cumhuriyeti CZ Danimarka DK Almanya DE Estonya EE Yunanistan EL İspanya ES Fransa FR İrlanda IE İtalya IT GKRY CY Letonya LV Litvanya LT Lüksemburg LU Macaristan HU Malta MT Hollanda NL Avusturya AT Polonya PL Portekiz PT Romanya- RO Slovenya SI Slovakya SK Finlandiya FI İsveç SE İngiltere UK İzlanda IS Lihtenştayn LI Norveç NO Türkiye TR

22 Tablo 2. Proje kapsamında gerçekleştirilecek seyahatler için geçerli olan en yüksek günlük iaşe (harcırah) değerleri Ülke Günlük iaşeibate (harcırah - ) Belçika BE 251 Bulgaristan- BG 161 Çek Cumhuriyeti CZ 214 Danimarka DK 347 Almanya DE 251 Estonya EE 200 Yunanistan EL 234 İspanya ES 257 Fransa FR 297 İrlanda IE 306 İtalya IT 283 GKRY CY 230 Letonya LV 193 Litvanya LT 190 Lüksemburg LU 251 Macaristan HU 192 Malta MT 228 Hollanda NL 276 Avusturya AT 267 Polonya PL 193 Portekiz PT 230 Romanya- RO 163 Slovenya SI 218 Slovakya SK 221 Finlandiya FI 293 İsveç SE 289 İngiltere UK 350 İzlanda IS 288 Lihtenştayn LI 302 Norveç NO 349 Türkiye TR

23 c) Leonardo da Vinci Ortaklık (LdV Partnerships) Projeleri Leonardo da Vinci Ortaklık projeleri için aşağıdaki miktarlar uygulanacaktır: Asgari hareketlilik sayısı / kişi sayısı Sabit Bütçe Miktarı d) İrtibat Seminerleri ve Hazırlık Ziyaretleri: Yurtdışında yapılan irtibat seminerleri için ilgili ülke Ulusal Ajansının belirlediği miktarda seminer ücreti ödenir. Ancak seminer ücreti için ödenecek miktar 400 yu aşamaz. Seyahat ücreti, gerçekleşen miktar üzerinden ödenir. Sigorta ve vize masrafları günlük aşağıdaki tablolarda belirtilen harcırah miktarlarına dahildir. Tablo 1. İrtibat seminerleri ve hazırlık ziyaretleri için harcırah tablosu: Günlük ( ) Gidilecek Ülke Belçika - BE Bulgaristan- BG Çek Cumhuriyeti - CZ Danimarka DK Almanya - DE Estonya EE Yunanistan EL İspanya ES Fransa FR İrlanda IE İtalya IT G.K.R.Y CY Letonya LV Litvanya LT Lüksemburg - LU Macaristan - HU Malta MT

24 Hollanda NL Avusturya AT Polonya PL Portekiz PT Romanya- RO Slovenya SI Slovakya SK Finlandiya FI İsveç SE İngiltere - UK İzlanda IS Lihtenştayn - LI Norveç NO

25 GRUNDTVIG (YETİŞKİN EĞİTİMİ) PROGRAMI ULUSAL ÖNCELİKLER 2008 Öğrenme Ortaklıkları projelerinde 2 Ekim 2007 tarihinde yayınlanan Hayatboyu Öğrenme Programı (LLP) Genel Teklif Çağrısı Bölüm I: Stratejik Öncelikler bölümünde yer alan önceliklerin yanı sıra Grundtvig programı ulusal öncelikleri şu şekildedir ; 1. Grundtvig programı kapsamında şimdiye kadar hiç proje desteği almayan aşağıdaki illerden yapılan başvurulara öncelik verilecektir. Artvin, Bartın, Bayburt, Bilecik, Bitlis, Burdur, Düzce, Erzincan, Erzurum, Gümüşhane, Hakkari, Iğdır, Karabük, Kars, Kastamonu, Kilis, Kırklareli, Mardin, Nevşehir, Siirt, Sivas, Şırnak, Tokat, Tunceli, Van, Zonguldak. 2. Yaygın eğitim kurumları (halk eğitim merkezi, mahalli idareler, müze, kütüphane, cezaevi vs.) örgün eğitim kurumlarına (üniversite, yüksekokul, ilk ve ortaöğretim kurumları) göre önceliklidir. 3. Kamu kurumları ile sivil toplum kuruluşlarının başvuruları, kar amacı gütmeyenler dahil, özel kuruluşların başvurularına göre önceliklidir. 4. Kuruluşların tek bir projeyle başvurmaları gerekmektedir. Birden fazla proje başvurusunda bulunan kuruluşların tüm başvuruları değerlendirmeye alınmadan geçersiz sayılacaktır. Büyük kuruluşlar en fazla bağlı genel müdürlükleri veya müdürlükleri sayıları kadar başvuruda bulunabilirler. 5. Başvurular İngilizce yapılacaktır. Eğer proje başvurusu resmi AB dillerinden biriyle yapılırsa orijinali ile birlikte İngilizce veya Türkçe çevirisi mutlaka sunulacaktır. HİBE MİKTARLARI: a. Grundtvig Öğrenme Ortaklıkları Projeleri : Grundtvig, Öğrenme Ortaklıkları Projeleri için 2008 yılı başvuru döneminde proje esnasında yapılacak hareketlilik sayısı baz alınarak götürü bedelde hibe sağlanacaktır. Her ulusal ajans, kendi ülkesinden başvuru yapacak olan kuruluşların alabilecekleri azami hibe miktarlarını belirlemiştir. Türkiye için bu miktar aşağıdaki gibidir: Tablo 1: Öğrenme Ortaklıkları hareketlilik sayılarına göre hibe miktarları Yapılması gereken en düşük hareketlilik sayısı Götürü bedel (sabit) hibe miktarı

26 b. Bireysel Hibe Destekleri : İaşe-İbate Miktarları Grundtvig kapsamında hizmet içi eğitim kursları, irtibat seminerleri ve hazırlık ziyaretleri için sağlanacak iaşe-ibate miktarları, Avrupa Komisyonu nun ülkelerin yaşam indekslerini göz önüne alarak belirlemiş olduğu kriterler çerçevesinde gidilecek ülkelere göre gündelik ve haftalık olarak aşağıda Tablo 2 de belirtilmiştir. Bunun yanında; Kurs ücreti için günlük azami 150 Avro yu aşmamak kaydıyla en fazla Avro ödenebilecektir. Yabancı dil hazırlığı için en fazla 100 Avro ödenebilecektir. Yabancı dil öğretmenleri, yabancı dil hazırlık hibe kaleminden yararlanamaz. Seyahat bedelleri, Komisyon kuralları çerçevesinde yapılması koşuluyla gerçekleşen tutar üzerinden karşılanacaktır. Tablo 2: Grundtvig Bireysel Eğitim Destekleri Yılı İaşe-İbate Miktarları Tablosu Günlük Hazırlık ziyareti ve kısa süreli hizmet içi eğitim için ( 6 gece konaklamaya kadar) (Seyahat Hariç) Haftalık (1 ila 6 hafta) 6 geceden fazla süren faaliyetler için 1. hafta 2. hafta 3-6 hafta ÜLKE Belçika - BE 125,4 783,75 439,2 279 Bulgaristan- BG 80,4 502,5 281,7 179 Çek Cumhuriyeti - CZ 106,8 667,5 373,5 237 Danimarka DK 172, ,8 384 Almanya - DE 125,4 783,75 439,2 279 Estonya EE 99,6 622,5 348,3 221 Yunanistan EL ,25 409,5 260 İspanya ES 128,4 802,5 449,1 285 Fransa FR 148,2 926,25 518,4 329 İrlanda IE ,25 535,5 340 İtalya IT ,25 493,2 313 GKRY CY 114,6 716,25 401,4 255 Letonya LV ,7 213 Litvanya LT 94,8 592,5 332,1 211 Lüksemburg - LU 125,4 783,75 439,2 279 Macaristan - HU 95,4 596,25 333,9 212 Malta MT 113,4 708,75 396,9 252 Hollanda NL ,5 483,3 307 Avusturya AT 133,8 836, Polonya PL ,7 213 Portekiz PT 115, ,

27 Romanya- RO ,25 283,5 180 Slovenya SI 108,6 678,75 379,8 241 Slovakya SK 110, ,1 245 Finlandiya FI 146, ,1 325 İsveç SE Birleşik Krallık - UK 174,6 1091,25 611,1 388 İzlanda IS Lihtenştayn - LI 150,6 941,25 527,4 335 Norveç NO 174,6 1091,25 611,1 388 Türkiye TR 93, ,

28 ORTAK KONULU (TRANSVERSAL) PROGRAM ÇALIŞMA ZİYARETLERİ ULUSAL ÖNCELİKLERİ Avrupa Komisyonu nun 2 Ekim 2007 tarihli Genel Teklif Çağrısı çerçevesinde Akademik yılında gerçekleşmek üzere, eğitim uzmanları ve eğitim yöneticilerinin Çalışma Ziyaretleri için, son başvuru tarihi 30 Nisan 2008 olan başvurular alınacaktır. 3 Mart 2008 tarihinden itibaren başvuru ile ilgili ayrıntılı bilgi ve gerekli formlara internet sitemizden ulaşılabilecektir. Bu bağlamda geçerli olacak Değerlendirme Kriterleri ve Ulusal Öncelikler aşağıdadır: 1. Çoğaltan etkisi 2. Bölgesel dağılım (Kalkınmada öncelikli bölgeler ve kırsal kesimden gelen başvurular) 3. Yabancı dil seviyesi 4. Başvuru sahibinin mesleki faaliyet alanı ile müracaat formunda belirtilen 4 ziyaret tercihi arasındaki uygunluk 5. Kurumsal ve bireysel açısından hedef kitle içerisindeki çeşitliliğin gözetilmesi. HİBE MİKTARLARI: Yararlanıcılara verilecek hibe miktarlarının üst sınırları ziyaretin yapılacağı ülkelere göre ÜLKE GRUPLARINA GÖRE HİBE ÜST SINIRLARI 3 kategoriye ayrılmış olup sırasıyla 1100, 1200 ve 1300 Avro olarak belirlenmiştir: I. GRUP II. GRUP III. GRUP ÜLKE HİBE ( ) ÜLKE HİBE ( ) ÜLKE BULGARİSTAN AVUSTURYA İNGİLTERE ROMANYA BELÇİKA İRLANDA SLOVAKYA LÜKSEMBURG İZLANDA SLOVENYA MALTA FİNLANDİYA LETONYA PORTEKİZ 1200 DANİMARKA LİTVANYA 1100 GKRY FRANSA ÇEK CUMH. İSPANYA LİHTENŞTAYN POLONYA İTALYA İSVEÇ MACARİSTAN ALMANYA NORVEÇ ESTONYA HOLLANDA YUNANİSTAN HİBE ( )