19. yüzy lda Osmanl mparatorlu u nda Amerikan misyoner faaliyetleri

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "19. yüzy lda Osmanl mparatorlu u nda Amerikan misyoner faaliyetleri"

Transkript

1 Letter to the Editor Türk Aile Hek Derg 2009; 3(2): doi:0.2399/tahd yüzy lda Osmanl mparatorlu u nda Amerikan misyoner faaliyetleri Editöre Mektup Say n Editör, 900 lerin Bafl nda Kayseri Amerikan Hastanesi nin faaliyetini, parças n oluflturdu u Osmanl daki Amerikan misyonerlik çal flmalar n gözden geçirerek daha iyi anlamland rabiliriz: Bu genel görünümü, 980 lerde American Board of Commissioners for Foreign Missions (ABCFM) arflivi belgelerine dayanan Kocabaflo lu nun makale ve kitaplar ndan yararlanarak özetleyecek ve misyoner faaliyetinin sa l k konusundaki etkisi hakk nda ilginç olabilecek baz noktalara de inece im. Misyoner faaliyetleri aç s ndan Türkiye, Asya n n anahtar d r. Samuel Colcord Bartlett (880) (Historical Sketch of the Missions of the American Board in Turkey;.() ABCFM) Amerikan Donanmas ilk kez 80 de Akdeniz de görünmüfltü; donanma, iflin yüzü sert ve so uk yan yd. Bir de yüzü s cak, sempatik, insanc l bir mekanizmaya ihtiyaç vard. Üstelik Akdeniz de bir f rkateyn, y lda dolara dolaflabilirken, bir misyoner ailesinin y ll k gideri.000 dolar bulmuyordu. ABD, Asya, Afrika, Latin Amerika ve Ortado u ya nüfuz ederken, misyonerlikten etkin bir flekilde yararland yüzy lda geliflip, 20. yüzy l bafl nda doru a ulaflan misyonerlik hareketi, H ristiyanl k tarihi boyunca görülenlerin en kapsaml s idi. Dönemin en baflar l örgütleri ise Amerikan Protestan misyonerleri oldu. Bu örgütlerin dünya paylafl m nda Osmanl mparatorlu u, ABD ne düflmüfltü. Osmanl topraklar nda faaliyet gösteren en güçlü ve kal c misyoner örgütü ise BOARD olarak ta an lan ABCFM idi. BOARD un ilk misyonerleri Anadolu ya 820 de ayak bast lar. lk on y l yöreyi, halk, devleti, yerel dilleri, adetleri, de erleri tan ma ile geçti. 822 de Malta da Anadolu daki harekete destek sa layacak bir matbaa kuruldu. 824 te, Beyrut ta, Osmanl topra ndaki ilk Amerikan misyoner okulu aç ld. 830 da resmi Türk-Amerikan iliflkileri kurulmas ndan hemen sonra 83 de stanbul a ilk Amerikal misyonerler ayakbast lar. Bu tarihten itibaren stanbul dan yönetilen Türkiye Misyonu ve Beyrut tan yönetilen Suriye Misyonu oluflturuldu. 2 Amerikan misyonerlerinin bafllang çtaki Anadolu daki herkesi kapsayan hedefinin gerçekçi olmad k sa sürede anlafl ld. Müslüman ve Musevileri etkileyemiyorlard. Geriye Ortado u nun sözde H ristiyanlar (nominal Christians) kal yordu ki; bu da o kadar kolay de ildi. Ortodoks Rumlar üzerinde etkili olamam fllard. 840 tan itibaren tüm a rl k Ermenilere verilerek n resmi ad, Ermeni Misyonu (Mission to Armenians) olarak de ifltirildi. Bat Türkiye stanbul dan, Merkezi Türkiye Antep ten, Do u Türkiye ise Harput tan yönetiliyordu (fiekil ). Ermenilerin hedeflenmesi Gregoryen ve Katolik Ermeni ruhban n tepkisini çekti; misyonerler, bu Kiliseleri reforme edemeyeceklerdi. Bunun üzerine, 846 da, ngiltere nin yard - m yla stanbul da ilk Protestan Kilisesi aç ld. 850 de, Bab- Âli nin Protestan Ermenilere ayr bir millet statüsü vermesi sa land. Böylece, Amerikal misyonerlerin kanatlar alt nda hiç yoktan bir cemaat yarat ld. 846 da Anadolu da 4 olan Protestan kilisesi say s 870 te 73 e, 900 de 2 ye yükseldi, bu kiliselere kay tl cemaat 870 te e, 900 de kifliye ulaflt te, bugünkü Türkiye Cumhuriyeti nin topraklar n n tümü Amerikan misyoner faaliyeti içine al nm fl; misyoner jargonuyla - iflgal edilmiflti (occupied). Bu tarihte, Türkiye nin 7 büyük yerlefliminde istasyon, 80 i aflk n kasaba ve köyünde de uç-istasyonlar faaliyetteydi. Bu yerleflimler Ermeni nüfusunun yo un oldu u illerdeydi. 04 Ça layaner H 9. yüzy lda Osmanl mparatorlu u nda Amerikan misyoner faaliyetleri

2 fiekil. Board un Asya Türkiyesi misyonlar n n sorumluluk alanlar ( stanbul Amerikan Board kütüphanesinin izniyle). Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 3 Say

3 87 de Avrupa Türkiyesi Misyonu ad yla mparatorlu un Avrupa topraklar na, esas itibar yla da Bulgaristan a yönelik faaliyette bulunacak bir misyon kuruldu (Bu konuda ayr nt l bilgi için bkz kaynak yüzy l n son çeyre ine girilirken ABCFM Anadolu da okul, hastane ve matbaa çevresinde örgütlenmifl, h zl bir haberleflme a - na sahip, güçlü bir örgüttü. 869 dan bafllayarak Osmanl Devleti, her türlü yabanc okulu, bu arada Amerikan misyoner okullar n da daha yak ndan izlemeye bafllad 870 ler, misyonerlar aç s ndan yeni bir dönemin bafllang c yd. Zira Bat n n Osmanl mparatorlu una karfl tutumu de iflmiflti. Her fleye ra men yaflat lmas gereken hasta adam, yerini, miras n n paylafl m öne ç kan ölümcül hasta adam b - rakm flt ; mparatorluk da lacakt. Bu, kaç n lmaz görünüyordu. Bat n n tutum de iflikli i Osmanl Devleti ni de etkiledi; 869 da Maarif-i Umumiye Nizamnamesi ile e itim kurumlar denetlenmeye çal fl ld. 29. madde cemaat ve yabanc okullar hedefliyordu. Bu madde, söz konusu okullar n ders kitaplar n n ve ö retmenlerinin diplomalar n n Maarif Nezaretince onaylanmas n, okutulacak derslerin listesinin de Nezarete verilmesini öngörüyordu. Bunlar n pek az na uyuldu. Bu masum istekler karfl s nda, özellikle Amerikal misyonerler faaliyetlerimize set çekiliyor diye epeyce gürültü ç kard lar. Bu maddenin ifllerlik kazanabilmesi için de 886 da Mekatib- Ecnebiye ve Gayri Müslime Müfettiflli i nin kurulmas ve bafl na Selanik Vali Muavini saadetlû Konstantinidi Pafla n n geçmesi gerekmiflti. Osmanl yönetiminin, sokakta vaaz yasaklamas, Matbaalar Nizamnamesi nin (857) matbaalara ruhsat alma zorunlulu u getirmesi, her türlü süreli yay n ve kitab n Encümen-i Teftifl ve Muayene den geçirilmesi, tabibin, mesle ini icra edebilmek için diplomas n T bbiye-i fiahane ye onaylatmas kararlar, misyonerlerce, anlaflma ve kapitülasyonlardan do an haklar n n k s tlanmas olarak de erlendiriliyor, Anglo-Saxon kamuoyunda f rt na kopar l yordu. 890 lardan itibaren bafllayan Ermeni olaylar da iki ülke aras ndaki bu ilk sürtüflme konusuna eklendi. Türkiye deki misyoner faaliyetleri 890 da mant kî s n r na ulaflt ise de (Clark; 893); say sal büyüme 94 e kadar sürdü. Okullar Okullaflma faaliyetin genel hatlar n çizmek için, sadece 900 itibar yla Anadolu daki misyoner okullar n n dökümünü verece iz (Tablo ). Bu rakamlar hiç te küçümsenmeyecek bir faaliyete iflaret etmektedir: Akçurao lu na göre 93-4 y llar nda tüm mparatorluktaki sultanî ve idadîlerin say s 69, okuyan toplam ö renci say s ise civar ndayd. Ortaokul ve lise düzeyindeki Amerikan misyoner okullar yla, bu okullarda okuyan ö renci say s ise hemen hemen bu tutar n yar s na ulafl yordu. mparatorluktaki tüm yabanc okullar, farkl ulusal/etnik gruplar n e itim, ayd nlanma, uyanma gereksinimi ile bu gruplar arac l yla imparatorlu a nüfuz etme yar fl na giren uluslararas kapitalizmin ç karlar n n çak flt ya da öyle göründü ü bir dönemde ortaya ç k p geliflmifllerdir. Bu h zl oluflumun temel dinami i budur. Dolay s yla, bu geliflimi, sadece dinsel misyon ya da yöneticilerin gaflet /basiretsizlikleri ile aç klamak yetersiz kalacakt r. Amerikan misyoner okullar n n en h zl geliflme gösterdi- i dönem, ilginç olarak tüm yabanc ö retim kurumlar na kuflku ile yaklafl p engelleme için önlemler gelifltiren II. Abdülhamid dönemidir. Maliyesi, ticareti, sanayisi, postanesi, adliyesi ve ordusuyla yabanc etkilere aç lm fl çok uluslu bir imparatorlukta bu sonuca flaflmamak gerekir. 2 Matbaalar 822 de Malta da kurulan ilk matbaada çeflitli dillerde sekiz milyon sayfa bas ld, 833 te zmir e tafl nan matbaa, döneminde de 20 milyon sayfa bast. Bu, 00 sayfay aflan herhangi bir yay n bir cilt sayan misyonerlere göre cilt bas l malzeme demekti. Tiraj n ortalama.000 oldu u kabul edilirse 200 dolay nda yay n demektir ki, bizde, brahim Müteferrika dan (729), Tanzimat a (839) kadar yay nlanan kitaplar n say s n n 500 ü aflmad düflünülürse, iflin boyutu daha iyi anlafl labilir. Matbaa, 853 te stanbul a tafl nd ; talebin artmas yla Antep ve Beyrut matbaalar aç ld. Yaz l kültürün bir hayli az geliflti i Osmanl toplumunda 9. yüzy l n sonuna dek 600 milyon sayfa bask yap lmas az msanacak bir ifl de ildir; ancak, ço u dini ajitasyona yönelik bu yay n faaliyetinden günümüze kalan Kutsal Kitap çevirileri ile iki sözlük olmufltur. 06 Ça layaner H 9. yüzy lda Osmanl mparatorlu u nda Amerikan misyoner faaliyetleri

4 Tablo. Anadolu daki Amerikan misyoner okullar ve ö renci say lar (900) Y llar Okullar Üç misyon birlikte Bat Türkiye Merkezî Türkiye Do u Türkiye Üç misyon birlikte lkokullar Ortaokul ve liseler lâhiyat okullar Kolejler Editöre Mektup - 270* 50* 00* 520* Toplam *Tahmini. T bbî Misyonlar T p Fakülteleri Osmanl topraklar ndaki ilk misyoner hekim 833 te Beyrut a ayak basm flt ; izleyen y llarda, birçok misyoner, Trablusflam dan Kafkaslar a kadar, ülkenin çeflitli yerlerinde gezici hekimlik yapt lar. Ancak sistemli t bbî bak m ve yard m, 880 de, hekimleri kayna nda yetifltirecek düzenin kurulmas yla h z kazand. Zaman içinde belli bafll misyoner istasyonlar doktor, klinik ve hastane ile donat ld. lk hastaneler Antep (Azariah Smith Hastanesi), Talas (Kayseri), Mardin ve Van da kuruldu. Daha sonra stanbul, Merzifon, Harput (Sivas) ve Diyarbak r da birer hastane/klinik aç ld. T bbi tedavi ve bak m çal flmalar na 880 den itibaren h z verilmesi, kilise, okul ve matbaalar yla yag nl k ve yo- unluk kazanan misyoner faaliyetinin halk n ve yönetimin gözünde sempati toplamas n sa lad, öte yandan da, misyoner kadrolar n zenginlefltirdi. Dispanser ve hastanelere müslüman ahali de baflvuruyordu; o s rada, Anadolu daki sa l k hizmetlerinin son derece yetersiz oluflu, Bab- Âli nin bu faaliyete hoflgörü ile bakmas n sa lam fl olabilir. 903 e kadar, Osmanl Devleti nin iki t p mektebi de stanbul da idi. Osmanl yönetimi, 9. yüzy l n son çeyre- inde, bölge merkezlerinde büyük birer hastane ve t p okulu açmay düflünmüfl, 897 de, ilk uygulama için, Bursa, zmir, Halep veya fiam, Selanik, Antep ve Diyarbak r seçmiflti. Ancak - fiam T bbiyesi hariç - bu program n uygulanabilmesi için gerekli para hiçbir zaman bulunamad. 4 O s rada, Beyrut ta 876 da kurulan Suriye Protestan Koleji ne ba l T p ve Eczac l k Okulu ile 883 te Frans z Maarif Nezareti denetiminde kurulan Beyrut Katolik T p Fakültesi bulunuyordu. 4 Antep te ise 876 da kurulan Amerikan T p Okulu, 880 de ilk mezunlar n vermiflti. Bu okul, 896 da fakültenin son gruplar n n da Beyrut a tafl nmas na kadar faaliyet gösterdi. Hastane ise, halen faaldir. 5 Suriye de bilimsel geliflmenin Osmanl larca sa lanmas, ordu ve halk n tabip ihtiyac n n karfl lanmas için Hicaz Demiryolunun güzergah ndaki fiam da bir t bbiye mektebi aç lmas n öneren rapor, 29 Mart 903 te, Sadarete sunulmufltu. fiam T bbiyesi, bu rapor do rultusunda, 3 A ustos 903 te aç ld. 4 Türkiye Aile Hekimli i Dergisi Turkish Journal of Family Practice Cilt 3 Say

5 fiam Mekteb-i T bbiye-i Mülkiyesi nin faaliyeti, 98 de Suriye nin mparatorluktan ayr lmas yla noktaland. Okul, bölgede, etkileri bugüne kadar süren bir ekol oluflturdu: Yetifltirdi i seçkin Suriyeli doktorlar taraf ndan yeniden ve eski yerinde faaliyete geçirildi. Günümüzde, t p tedrisat n n tamamiyle ngilizce ya da Frans zca yap ld Arap aleminde, fiam Üniversitesi T p Fakültesi milli dil Arapça ile tedrisat yapan tek kurumdur. 4 Sonuç Misyonerlik faaliyetinin Amerikan yay lmas na en büyük katk s tan ma ve tan tma konusunda oldu. Misyonerler, bunun için, 9. yüzy l Anadolu sunda, halk n aras nda 25, 30, 40 hatta 50 y l yaflay p, yörede konuflulan 2, 3 bazen 4 dili su gibi ö rendiler, baz lar, Anadolu yaylalar nda at üstünde kilometreden fazla yol katetti. Osmanl ayd n n n Anadolu yu, ancak 20. yüzy l n ilk çeyre inde hayretler içinde tan maya bafllad hat rlan rsa, Amerikal misyonerlerin Anadolu yu iyi tan d klar söylenebilir. yi tan d klar için de her ulustan, her kesimden halk n de er, tutum, özlem, önyarg ve beklentilerini, muhtemelen, Osmanl yöneticilerinden daha iyi biliyorlard. Amerikal misyonerler, gözlemlerinden elde ettikleri bilgileri baflar yla de erlendirerek aktard lar. ABCFM misyonerleri aras nda, bilimsel dergilere, Osmanl ülkesinin arkeolojisinden dillerine, bitki örtüsünden, yerel örf ve adetlerine uzanan de iflik konularda, 80 in üzerinde makale yazd lar. Misyonerlerin en kal c etkisi, Amerikal lar n kafas nda bulunduklar ülke ve halka iliflkin iyi ya da kötü bir imaj yaratmak oldu. Bu nedenle ABD deki Türk imaj n n yarat c s büyük ölçüde misyonerlerdir. 890 lardan itibaren bafllayan Ermeni olaylar nda Amerikan okullar n n rolü bu yaz n n kapsam d fl nda kalmaktad r: Ancak flu kadar söylenebilir; Amerikan okullar Ermenilerin tümüne de il, bir bölümüne ulaflm fl, bu kesimde yeni bir Ermeni kimli i yaratm flt r. Ermenilerin girifltikleri silahl kalk flmalarda, -bir iki münferit olay d fl nda- Amerikan okullar n n do rudan rolü yoktur. Yine de, bu durum, çözülme sürecindeki bir mparatorlu a nüfuz etmeye çal flanlar n sorumlulu unu ortadan kald rmaz. Kald ki, olup biten olaylar n de erlendirilerek, ABD ve dünya kamuoyuna yans t lmas nda Amerikal misyonerlerin ve misyoner okullar nda yetiflmifl Ermeni intelligentsia s n n az msanmayacak bir sorumluluklar vard r. Misyonerlik faaliyeti Osmanl mparatorlu u ile birlikte geride kald y llar aras nda ABD, bu kez Türkiye Cumhuriyeti ne yönelik ikinci büyük seferberli i gerçeklefltirdi. Amerikan Bar fl Gönüllüleri. lki kadar etkili olmayan bu seferberlik zamanla bütün az geliflmifl ülkelerde oldu u gibi ifllevini yitirdi. 6 Günümüz dünyas nda, büyük ülkelerin dünya görüfllerini, kültür ve nüfuzlar n yayma çabalar çok daha incelikli ve yayg n yöntemlerle yap lmaktad r. Kaynaklar. Kocabaflo lu U. Kendi Belgeleriyle Anadolu daki Amerika: 9. Yüzy lda Osmanl mparatorlu u ndaki Amerikan Misyoner Okullar. 2. bask. Arba Yay nlar, stanbul, 99; 29, 62, 6, 3, 74-7, 96, 22, 57, 28, 89, 44, Kocabaflo lu U. Do u sorunu çerçevesinde Amerikan misyoner faaliyetleri. Tarihi Geliflmeler çinde Türkiye nin Sorunlar Sempozyumu (Dün - Bugün - Yar n) (Ankara, 8-9 Mart 990) Türk Tarih Kurumu, Ankara, 992; 65, 67, 70, 68, 3. Kocabaflo lu U. XIX. yüzy lda Osmanl mparatorlu u nun Avrupa Topraklar nda Amerikan Misyoner Faaliyetleri. Yoktur Zulme R zam z da. Phoenix Yay nlar, Ankara, 2004; hsano lu E. Suriye de Modern Osmanl Sa l k Müesseseleri, Hastaneler ve fiam T p Fakültesi. Türk Tarih Kurumu, Ankara, 999; 35-7, 27, 3, Barlas U. Osmanl döneminde Gaziantep te kurulan ilk t p fakültesi. I. Türk T p Tarihi Kongresi Kongreye Sunulan Bildiriler içinde. Türk Tarih Kurumu, Ankara, 992; Kocabaflo lu U. Amerikan Bar fl Gönüllüleri. Yoktur Zulme R zam z da. Phoenix Yay nlar, Ankara, 2004; Sayg lar mla, Dr. Halûk Ça layaner Modern E itim Fen Okullar, Aile Hekimli i Uzman, stanbul 08 Ça layaner H 9. yüzy lda Osmanl mparatorlu u nda Amerikan misyoner faaliyetleri