Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: ZİYA GÖKALP

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: ZİYA GÖKALP"

Transkript

1 Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: ZİYA GÖKALP Murat DURAN* Türkçülüğün Esasları isimli eseriyle Türk milliyetçilerine yol haritası çizen Ziya Gökalp in ölümünün üzerinden seksen yedi yıl geçmiştir. Gökalp hayatı boyunca yapmış olduğu çalışmalarla Türk milliyetçiliği ideolojisinin gelişmesine katkı sağlamış ve Türkiye Cumhuriyeti nin kuruluşundan kısa bir süre sonra da hayata gözlerini yummuştur. Gökalp in önemle üzerinde durduğu konu; Türklerin her alanda hâkim oldukları milli bir Türk devleti inşa etmek ve esaret altında hayatlarını devam ettiren Türklerin de bağımsızlıklarını kazanması olmuştur. Bu çalışmada Gökalp in hayatı, Türk milliyetçiliği anlayışı ve eserleri ele alınacaktır. Hayatı Türkçülüğün ideologu olarak bilinen Ziya Gökalp, 23 Mart 1876 tarihinde Diyarbakır da doğmuştur. Asıl adı Mehmet Ziya dır. Babası Diyarbakır da Müftüzadeler olarak bilinen, vilayet evrak müdürü Mehmet Tevfik Efendi dir. Annesi ise Prinççizadeler den Zeliha Hanım dır. 1 Mehmet Tevfik Efendi, Diyarbakır ın ileri gelenlerinden olup, meşrutiyet yanlısı bir kişidir. 2 Gökalp, önce Mercimekörtmesi Mahalle Mektebi nde eğitimine başlamış, on yaşında da Diyarbakır Askeri Rüştiyesi ne kaydolmuştur yılında babasını kaybeden Gökalp, amcası Hacı Hasip Efendi nin yanında kalmaya başlamış ve ondan Arapça, Farsça derslerinin yanı sıra İslam Felsefesi öğrenmeye başlamıştır yılında Diyarbakır da açılan Mülki İdadi ye başlamış ve 1894 yılından tasdiknamesini alarak bu okuldan ayrılmıştır. Bu arada 1894 yılında intihar girişiminde bulunan Gökalp, kafasına bir kurşun sıkmış ancak bir Rus doktorun çabaları sonucu kurtarılmış, fakat kurşun çıkartılamamış ve kafasında kalmıştır yılında İstanbul a geçen Gökalp, parasız yatılı olması nedeniyle baytar mektebine kaydolmuş ve eğitimine başlamıştır. 4 Okulda yasak yayınları okuması nedeniyle soruşturma geçiren Gökalp, 1899 yılında soruşturma sonucu, yasak yayınları okuma ve zararlı derneklere üye olma gerekçesiyle cezaevine gönderilmiştir. 12 aylık * Gazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., Kamu Yönetimi Bölümü araştırma görevlisi 1 Nevzat Köseoğlu, Türk Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Ziya Gökalp, İstanbul, Ötüken Neşriyat, 2005, s Lütfü Şehsuvaroğlu, Türk Düşünce Tarihinde Ziya Gökalp ve Türkçülüğün Boyutları, İstanbul, Bilgeoğuz Yayıncılık, 2008, s Hilmi Ziya Ülken, Ziya Gökalp: Seçme Eserleri I, İstanbul, Türkiye İş Bankası Kültür Yayınları, 2006, s.xiii. 4 Ülken, a.g.e., s.xiii. [98] 21. YÜZYIL Kasım 11 Sayı: 35

2 Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: Ziya Gökalp cezasından sonra okuldan da uzaklaştırılmış ve Diyarbakır a sürgüne gönderilmiştir yılında amcasının kızı Cevriye hanımla evlenmiş ve Diyarbakır a yerleşmiştir. 6 Bir ara Askeri Rüştiye de Farsça dersleri vermiş ve 1903 Kasım ından itibaren de Ticaret Odası nın fahri kâtipliğini yapmıştır yılından itibaren de Diyarbakır Gazetesi nde ilk yazılarını yayınlamaya başlamıştır. II. Meşrutiyet in ilanıyla birlikte Diyarbakır da İttihat ve Terakki Cemiyeti nin şubesini kurarak başına geçen Gökalp, bilimsel ve kültürel faaliyetlerine hız vermiştir. Cemiyet te hürriyet ve meşrutiyet üzerine konferanslar vermeye başlamıştır yılının Aralık ayında İTC nin bölge müfettişliğine getirilmiştir. Gökalp, 18 Eylül 1909 da Selanik te yapılan İTC kongresine katılmıştır. Kongre dönüşü İstanbul a geçen Gökalp, burada Maarif Nazırı Emrullah Efendi nin ataması üzerine Darülfünun da İlm-i Ruh ve Ulum-ı Diniye-i Aliyye derslerine başlamış, ancak altı yüz kuruş maaşın yetersizliği nedeniyle Diyarbakır a dönmüştür. Temmuz 1910 da Diyarbakır Maarif Müfettişliğine atanmıştır. Bu süre içerisinde çeşitli batılı filozofların eserleriyle ilgilenmiş ve özellikle Durkheim okumuştur. 9 Aralık 1910 da İTC Merkez-i Umumi Murahhaslığına seçilmiş ve Selanik e gitmiştir. İTC içerisinde saygınlık kazanan Gökalp, Cemiyet in Merkez-i Umumi üyeliğine seçilmiştir. Bu makamdaki görevi gençlerle ilgilenmek ve gençleri cemiyetin ideallerine bağlamaktır. 10 Gökalp, 1911 yılında Ömer Seyfettin ve Ali Canip gibi dilde sadeleşmeyi savunan bazı yazarların çıkarttığı Genç Kalemler dergisinde yazmaya başlamıştır. Meşhur Turan 5 Şahin Gürsoy, İhsan Çapçıoğlu, Bir Türk Düşünürü Olarak Ziya Gökalp, Hayatı Kişiliği ve Düşünce Yapısı Üzerine Bir İnceleme Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dergisi, Sayı 2, 2006, (Erişim) 25 Ocak 2011, s Uriel Heyd, Türk Milliyetçiliğinin Kökleri, çev. Adem Yalçın, İstanbul, Pınar Yayınları, 2001, s Köseoğlu, a.g.e., s Heyd, a.g.e., s Heyd, a.g.e., s Halil İnalcık, Atatürk ve Demokratik Türkiye, 2. baskı, İstanbul, Kırmızı Yayınları, 2007, s.162. Kasım 11 Sayı: YÜZYIL [99]

3 Murat Duran şiiri Mart 1911 de bu dergide yayınlanmıştır. 11 Osmanlı İmparatorluğu nun dağılma döneminde Türkçülük ten başka çıkar yol olmadığını düşünen Gökalp, bu yönde yazılar ve şiirler kaleme alarak, yayınlatmıştır. Gökalp ın bu dönemde Gökalp adını kullanmaya başladığı görülür ve bu ismin kendisine Ali Canip * tarafından verildiği ileri sürülmektedir in sonlarında ailesiyle birlikte İstanbul a gelen Ziya Gökalp, 1912 yılında yapılan Meclis-i Mebusan seçimleri sonucunda Ergani milletvekili olarak meclise girmiş, yalnız mecliste çok fazla siyasi faaliyette bulunmamıştır. Gökalp, üzerinde en çok durduğu konu olan bilimsel meselelere eğilmiştir den itibaren yazıları, Türk Yurdu, Halka Doğru, İslam, Türk Sözü, Bilgi, İktisadiyat, Mili Tetebbular Mecmuası, Muallim, Darülfünun Edebiyat Fakültesi Mecmuası, Şair ve Yeni Mecmua gibi dergilerde yayınlanmıştır. 13 Gökalp e göre millet, kendisine mahsus bir harsa malik olan bir zümre demektir 1913 yılında, Türk Yurdu dergisinde Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, isimli makaleleri yayınlanmış ve makalelerinde bu üç akımın birbirleriyle çelişmediklerini, aksine birbirlerini tamamladıklarını savunmuştur. 14 Birinci Dünya Savaşı nın Osmanlı İmparatorluğu aleyhine sonuçlanmasıyla, son kez toplanan İTC Kongresi nde, partinin feshine karar verilmiştir. 15 Savaşın sorumlusu olarak görülecek olan İTC nin bazı üyeleri, Gökalp e yurtdışına çıkmasını telkin etmişlerse de, Gökalp bu telkinleri dikkate almamış ve üniversitedeki derslerine devam etmiştir. Ancak yeni gelecek hükümetin İttihatçılar dan intikam almak gibi bir duyguya kapılacağını iyi bilmektedir ve bu konuda üniversite rektörünün yanına çıkarak şu telkinde bulunmuştur: Düşmana mağlup olmakla İttihat Terakki mantığı iflas etmiştir. Bu mantığın tam tersi Hürriyet ve İtilaf mantığıdır. Bu gün değilse bile yarın bu mantığın hâkim olması kuvvetle muhtemeldir. Bu mantık intikam mantığıdır; hâkim olduğu zaman birçok suçsuz vatandaşlar, türlü eza ve cefaya uğrayacaklardır. Şimdi sizin gibi İttihat ve Terakki mantığına iştirak etmemiş, fikrinde müstakil kalmış olanlara düşen vatani bir vazife var: Birleşiniz; bu intikam mantığına meydan vermeyiniz. 16 Gökalp ın öngörüsü haklı çıkmıştır ve Damat Ferit Paşa hükümeti iktidara gelir gelmez İttihatçılar ı tutuklamaya başlamıştır. Gökalp de 30 Mart 1919 da tutuklanarak cezaevine gönderilmiştir. Diğer İttihatçılarla birlikte yargılanan Gökalp, suçlu bulunmuş ve 26 Mayıs 1919 günü, altmış altı kişi ile birlikte Malta ya sürgüne gönderilmiştir. 17 Malta da da boş durmayan Gökalp, adayı bir konferans merkezine çevir- 11 Heyd, a.g.e., s.39. * Genç Kalemler Dergisi nin yazı işleri müdürü. 12 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s Köseoğlu, a.g.e., s Ziya Gökalp, Türleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak, Yay. Haz. İbrahim Kutluk, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1976, s Tevfik Çavdar, Türkiye nin Demokrasi Tarihi: , 3. Baskı, Ankara, İmge Kitapevi, 2004, s Köseoğlu, a.g.e., s Şehsuvaroğlu, a.g.e., s.41. [100] 21. YÜZYIL Kasım 11 Sayı: 35

4 Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: Ziya Gökalp miş ve çeşitli konularda, adada sürgünde bulunanlara konferanslar vermiştir. Bu konferans metinleri daha sonra kitap haline getirilmiştir. 18 Malta daki sürgün hayatı, Ankara hükümeti ile İngilizler arasında imzalanan esirlerin değişimi anlaşması çerçevesince sonuçlanmış ve 19 Mayıs 1921 de İstanbul a dönmüştür. İstanbul un işgal altında olması nedeniyle Anadolu ya geçmeye karar veren Gökalp, gemiyle Samsun a oradan da Ankara ya geçmiştir. Geçim sıkıntısı nedeniyle Ankara da fazla kalamamış, önce Kayseri ye ardından da memleketi Diyarbakır a gitmiştir. Diyarbakır da ders vermeye başlamış ve aynı zamanda Milli Mücadele yi destekleyen konferanslar ve toplantılar yaparak halkı cesaretlendirmiştir. 19 Haziran 1922 den itibaren de öğretmen Ali Nüzhet Göksel ile birlikte Küçük Mecmua yı yayınlamaya başlamıştır. Maddi sıkıntılar nedeniyle birçok zorlukla karşılaşmıştır. Derginin masraflarını karşılayabilmek amacıyla kütüphanesini bin lira karşılığı Maarif Vekâleti ne satmıştır. Bu süre zarfında Sağlık Bakanı Dr. Rıza Nur un kendisinden istediği Diyarbakır Aşiretleri hakkındaki çalışmasını tamamlamış ve Ankara ya göndermiştir yılında Ankara da Telif ve Tercüme Heyeti başkanlığına atanmış ve Mart 1923 te ailesiyle birlikte Ankara ya geçmiştir. Ağustos 1923 te yenilenen TBMM seçimlerinde Diyarbakır Milletvekili olarak meclise girmiştir. Milletvekilliği esnasında da kültürel ve düşünsel çalışmalarına devam etmiştir yılının başlarında rahatsızlanan Gökalp, tedavi görmeye başlamış ancak yapılan tedaviler hastalığının ilerlemesine engel olamamıştır. Hastalığı nedeniyle Ekim 18 Ziya Gökalp, Malta Konferansları, Yay. Haz. Fahrettin Kırzıoğlu, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, Köseoğlu, a.g.e., s Bu çalışma Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler adıyla yayınlanmıştır. 21 Şehsuvaroğlu, a.g.e., s Kasım 11 Sayı: YÜZYIL [101]

5 Murat Duran ayında İstanbul a giderek Fransız Hastanesi ne yatmış ve 25 Ekim 1924 tarihinde vefat ederek, İstanbul da tüm devlet erkânının katıldığı bir cenaze töreniyle, Sultan Mahmut türbesi bahçesine defnedilmiştir Gökalp in Türk Milliyetçiliği Anlayışı Gökalp e göre millet; kendisine mahsus bir harsa malik olan bir zümre demektir. 23 Yani bir kültür etrafında birleşen topluluklar bir milleti oluştururlar. Kültürün en önemli üç unsuru ise dil, din ve tarihtir. Bu nedenle Gökalp e göre millet; aynı dili konuşan, aynı dine iman eden ve ortak bir geçmişi olan insan topluluğudur. Gökalp, bir ülkede farklı kavimlerden insanların ortak bir kültür etrafında birleşerek bir millet oluşturabileceklerini ifade eder: Bir memleketin ahalisi, esasen başka başka kavimlere mensup olsalar bile aralarında aynı muaşeret hayatı devam eder ve başka memleketlerin halklarıyla o kadar çok ihtilat etmezlerse, uzun bir müddet sonra müşterek bir harsa malik olarak bir tek millet haline girerler. 24 Gökalp e göre milletler milliyetçiliğin ortaya çıkardığı, verili, sonradan ortaya çıkan topluklular değil, zaten var olan ve milliyetçilik ideolojisinin doğmasına sebep olan topluluklardır. Gökalp, Türkçülüğün Esasları isimli eserinde ise milleti; lisanca, dince, ahlakça ve bediiyatça müşterek olan, yani aynı terbiyeyi almış fertlerden mürekkep bulunan bir zümredir 25 şeklinde tanımlamakta ve kültürün milletin oluşumu üzerindeki etkisi üzerinde durmaktadır. Gökalp, tarihin millet üzerindeki etkisini ise bir başka millet tanımında yapmakta ve şu ifadeleri kullanmaktadır: Millet asırlarca beraber yaşamış, zulüm ve felaketlere beraberce göğüs germiş, şan ve şerefi beraber istihsal etmiş, beraber ağlayarak beraber sevinmiş, gelecekte de ortak gayeye ulaşmak için beraber muzaffer olmaya azmetmiş, dayanışma halindeki fertler topluğudur. 26 Ayrıca Gökalp e göre milletler milliyetçiliğin ortaya çıkardığı, verili, sonradan ortaya çıkan topluklular değil, zaten var olan ve milliyetçilik ideolojisinin doğmasına sebep olan toplu- 22 Köseoğlu, a.g.e. s Hikmet Tanyu, Ziya Gökalp ve Türk Milliyetçiliği, Ankara, Elips Yayıncılık, 2006, s.76, içinde, Ziya Gökalp, Türkçülük Turancılık. 24 Ziya Gökalp, Makaleler IX, Yay. Haz. Şevket Beysanoğlu, Ankara, Kültür Bakanlığı Yayınları, 1982, s Ziya Gökalp, Türkçülüğün Esasları, İstanbul, Elips Yayıncılık, 2. Baskı, 2009, s Köseoğlu, a.g.e. s.152. [102] 21. YÜZYIL Kasım 11 Sayı: 35

6 Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: Ziya Gökalp luklardır: Osmanlılık, İslamlık, Türklük mefkûreleri doğmadan, Osmanlı devleti, İslam ümmeti, Türk milleti mevcuttu. 27 Gökalp ırka dayalı bir millet tanımı yapılamayacağını belirtir ve milletlerin çeşitli şekillerde birbirleriyle karıştıklarını, bu nedenle de ırkın, milletin oluşumu üzerinde herhangi bir etkisi olduğunu belirtmenin anlamsız olduğunu düşünür. Gökalp e göre ırk, hayvanlarda aranması gereken bir vasıftır ve kesinlikle insanlarda ırki özellikleri aramak doğru değildir. Türk milleti içerisinde olup Arnavut veya Arap kökenli olan Türkleri örnek gösteren Gökalp, bu kişilerin Türklük için hizmet ettiklerini ve her türlü kederde, mutlulukta Türk milleti ile aynı duyguları paylaştıklarını belirterek, bu kişilerin nasıl olup da Türk olmadıklarının iddia edilebileceğini sorgulamaktadır. 28 Gökalp ayrıca milletin ne olduğunu açıklarken ne olmadığından yola çıkar ve tek tek açıklar. İlk olarak millet, kavim değildir. 29 Çünkü kavim; aynı ana, aynı babadan türemiş ve içine hiç yabancı karışmamış kandaş bir zümre demektir ve milleti kavim ile eş tutmak yanlıştır, çünkü bu şekilde bir arîlik mümkün değildir ve milletler çeşitli şekillerde karışmışlardır. İkinci olarak millet, aynı coğrafyada yaşayan insan toplulukları da değildir. Çünkü bir coğrafi bölgede birden fazla millet bir arada yaşabilmektedir: İran da Farisi, Kürt ve Türk olmak üzere üç milletin yaşaması gibi veya İsviçre de Alman, Fransız ve İtalyan dan ibaret olmak üzere üç milletin bir arada yaşaması gibi. 30 Aynı zamanda bir millet farklı coğrafyalara dağılmış da olabilir; Oğuz Türkleri nin Türkiye de, Azerbaycan da, İran da ve diğer bölgelerde yaşaması gibi. Üçüncü olarak millet tebaa da değildir. Özellikle Osmanlıcıların savunduğu ve Osmanlı İmparatorluğu nda yaşayan herkesi Osmanlı milleti şeklinde değerlendirmek yanlıştır. 31 İmparatorluk içerisinde müstakil kültürlere sahip farklı milletler mevcuttur. Dördüncü olarak ise millet, aynı dine inananların oluşturdu bir topluluk da değildir. Aynı dine inananlara ümmet denilmektedir. Gökalp e göre aynı dine inanıp, aynı dili konuşanlar bir millet olarak kabul edilebilir ancak Araplar ve Türkler gibi İslam ortak paydasında olanlar iki ayrı millettir. Son olarak ise liberallerin savunduğu ve bireyin kendisini hangi milletten görüyorsa o millete mensup olduğu görüşüne Gökalp karşı çıkar. Bireylerin kendi milliyetlerini belirleyemeyeceğini ifade eden Gökalp, milliyetin harici bir durum olduğunu ve bireylerin kendi ellerinde olmadığını ifade eder. 32 Çünkü toplum doğada kendiliğinden var olan, bireyden bağımsız bir yapıdır. Birey toplum içerisinde şahsiyet kazanır ve içinde bulunduğu toplumun gelenek ve göreneklerine göre yetişir. 33 Bu nedenle bireyin milliyetini seçmesi söz konusu değildir. Özetle Gökalp, milletin; devletten, ümmetten, tebaadan, kavimden farklı, kültür, dil ve din birlikteliğine dayalı bir grup olduğunu savunur. Milliyetin belirlenmesinde 27 Gökalp, Türkleşmek, s Gökalp, Türkçülüğün, s Gökalp, a.g.e., s Gökalp, a.g.e., s Gökalp, Türkleşmek, s Gökalp, Türkçülüğün, s İnalcık, a.g.e., s.169. Gökalp, milletin; devletten, ümmetten, tebaadan, kavimden farklı, kültür, dil ve din birlikteliğine dayalı bir grup olduğunu savunur. Kasım 11 Sayı: YÜZYIL [103]

7 Murat Duran manevi unsurların maddi unsurlardan önemli olduğunu belirten Gökalp e göre, kişi hangi milletin terbiyesini almışsa ancak o millete mensup olabilir. 34 Gökalp e göre Türk bir milletin adıdır. 35 Gökalp Türk olarak, Osmanlı İmparatorluğu nda yaşayan Türkleri ve İmparatorluk dışında yaşayan Rusya Türkleri ni sayar. Gökalp e göre bazıları Özbekleri, Türkmenleri, Sartları, Tatarları ve Azerileri Türklük dışında tutarlar ve bunun nedenini de dil farklılıklarına ve kültür farklılaşmasına bağlarlar. Gökalp bu iddiaya karşı çıkarak, Türkler in konuştukları dilin aynı olduğunu ifade eder. Ancak son dönemde bu birlikteliğe tehdit oluşturabilecek üç sorun ortaya çıkmıştır: Sosyalizm, ümitsizlik ve okul baskısı. 36 Rus Çarlığı nda gelişmekte olan sosyalizm, milliyetçiliğe karşı olduğu için yerel şivelerin gelişmesini teşvik etmektedir. Yerel şiveleri yazı dili haline getirip, bunlardan bir edebiyat oluşturmak, milli birliktelik için büyük tehdittir. 37 Ümitsizlik ise Gökalp a göre, Avrupalılar tarafından Türkler in zayıflığına yönelik yapılan propagandanın sonucunda, Rusya Türkleri nde ümitsizliğin ortaya çıktığı ve bunun sonucunda da suni bir Tatar medeniyeti yaratmak gibi bir amacın ortaya çıktığıdır. Ancak Tatar diye bir millet mevcut değildir. Tatarlar olarak bilinen bir grup vardır ancak bunlar Türk değildir. Ruslar ın Çarlık Rusya da yaşayan Türkleri Tatar olarak adlandırmaları bir politikadır ve Türkler bu oyuna gelmemelidirler. 38 Son olarak ise okul baskısına değinen Gökalp, Rusya Türkleri arasında Rus Çarlığı nın uyguladığı eğitim politikalarının, Türkler arasındaki birlik düşüncesini yıkmaya yönelik olduğunu ifade eder. Ruslar, Türkler arasında farklı eğitim metotları uygulayarak, Türk boylarının farklılaşmasını ve ayrı kavimlerin ortaya çıkmasını amaçlıyorlardı. Bunun için Türkler arasındaki şive farklılıklarını belirginleştirerek, farklı milletler ortaya çıkarmak Ruslar ın temel gayesidir. Bu politikanın farkına varan İsmail Gaspıralı gibi bazı Türkçüler ise, Türkleri ortak bir Türkçe etrafında toplamayı amaç edinmişlerdir. Gökalp, Rusya Türkleri nin çağın imkânlarını da kullanılarak Osmanlı 34 Gökalp, a.g.e., s Gökalp, Türkçülüğün, s Gökalp, Türkleşmek, s Gökalp, a.g.e., s Gökalp, a.g.e., s.75. [104] 21. YÜZYIL Kasım 11 Sayı: 35

8 Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: Ziya Gökalp Türkleri ile dil birlikteliğini sağlamak adına önemli adımlar attıklarını ifade eder. 39 Osmanlı İmparatorluğu nda basılan kitapların tüm Türk dünyasına ulaşabilmesi, Kırım da çıkarılan Tercüman Gazetesi nin tüm Türklerin anlayabileceği bir dilde çıkarılması ve yine tüm Türk dünyasına ulaştırılması, Gökalp a göre dil birlikteliğinin sağlanması açısından önemlidir. İsmail Gaspıralı gibi Ziya Gökalp de İstanbul Türkçesi nin tüm Türkler in anlayabileceği ortak bir dil olması gerektiğine inanır. İstanbul Türkçesi ni edebi dil haline getirmek bütün Türkler için bir görevdir. Bu görev gerçekleştirildiği zaman, Türkler tek bir millet halini almış olacaktır. 40 Osmanlı İmparatorluğu nun dağılma döneminde hayatını geçiren Gökalp de, Osmanlı İmparatorluğu için çıkış yolunun Türk milliyetçiliğinden geçtiğine inanmaktadır. Türk milletinin ayakta kalabilmesi için izlenmesi gereken yol milliyetçiliktir. Aksi takdirde Türk milleti tarihten silinip gitmek zorunda kalacaktır. Türk milliyetçiliğinin ideologu olarak kabul edilen Gökalp, ayrıca yeni kurulan Türkiye Cumhuriyeti ne de görüşleriyle ilham vermiş, hatta Türk kelimesinin ön plana çıkmasında öncü rol oynamıştır. 41 Türk milletinin ayakta kalabilmesi için izlenmesi gereken yol milliyetçiliktir. Aksi takdirde Türk milleti tarihten silinip gitmek zorunda kalacaktır. Gökalp e göre; Türkçülük; ne kavim, ne ümmet ve ne de ahali Türkçülüğü dür. Türkçülük demek, Avrupa medeniyeti içinde, bir Türk harsı vücuda getirmektir. 42 Yani Türkçülük Türk milletini her alanda yükseltmek, ileriye taşımaktır. Gökalp in Türkçülük anlayışında Türk milletini diğer milletlerden üstün görme söz konusu değildir. Gökalp e göre tüm ırklar eşit oldukları gibi tüm milletler de eşittir. 43 Ayrıca milletler birbirlerinin düşmanı değil dostu olmalıdırlar: Milletler birbirine tabiaten düşman değildir, bilakis dostturlar. Milletleri birbirine düşman yapan, muteassıp papazlarla, emperyalist ve kapitalistlerdir. Bunlar ortadan çekilirlerse, milletler birbirlerini kardeş gibi seveceklerdir. 44 Gökalp, Türkçülüğü; Türkiyecilik, Oğuzculuk(Türkmencilik) ve Turancılık şeklinde üç dereceye ayırır ve zamanın şartları gereği, gerçeklik bazında sadece Türkiyeciliğin var olduğunu belirtir. 45 Nevzat Köseoğlu na göre, Ziya Gökalp ın Turancılık tan geri adım atmasının nedeni, Birinci Dünya Savaşı ndan Osmanlı İmparatorluğu nun yenik çıkması ve yeni kurulan Türk Devleti nin Turancılığa elverişsiz olmasıdır. 46 Gökalp, Türkiyecilik, Oğuzculuk ve Turancılık ayrımının anlaşılabilmesi için öncelikli olarak Türk, Oğuz ve Turan kavramları arasındaki farklılıklara değinmek gerektiğini belirtir. Türk bir milletin adıdır. Millet kendisine mahsus bir harsa malik olan zümre demektir. O halde Türk ün yalnız bir lisanı, bir tek harsı ola- 39 Gökalp, a.g.e., s Gökalp, a.g.e., s Tuncer Baykara, Gelecekte Yaşayan İnsan: Türk Kavramının Öne Çıkmasında Ziya Gökalp in Yeri, İsmail Bey Gaspıralı ve Ziya Gökalp Sempozyumları-Bildiriler, Yay. Haz. Dündar Karaca, Ankara, Türksoy Yayınları, 2003, s Gökalp, Malta Konferansları, s Gökalp, Makaleler IX, s Gökalp, a.g.e., s Gökalp, a.g.e., s Köseoğlu, a.g.e., s Kasım 11 Sayı: YÜZYIL [105]

9 Murat Duran Turancılık ile amaçlanan; Oğuzları, Tatarları, Kırgızları, Özbekleri, Yakutları lisanda edebiyatta, harsta birleştirmektir. bilir 47 şeklinde tanımladığı Türk; Anadolu Türklüğüdür. Çünkü Anadolu dışındaki Türklerin bazıları ayrı bir dille konuşmaktadırlar. Buna örnek olarak Rusya Türkleri ni gösteren Gökalp, onların Tatar dilinde konuşarak ayrı bir kültür inşa etmeye çalıştıklarını, bu durumun ise tek millet olan bu insanların iki ayrı millete dönüşeceğini, bu durumun ise zararlı olduğunu ifade eder. Oğuz Türklerini, Türkmenler olarak ifade eden Gökalp, Azerbaycan, İran, Harezm Türkmenleri ni Oğuzlar olarak adlandırır. Bu Türklerin kültürce birbirlerine yakın olmaları nedeniyle birleşmeleri daha kolaydır. Bu nedenle yakın hedef olarak Oğuzculuğu teklif eden Gökalp, bu ittihadın siyasi değil kültürel bir ittihat olması gerektiğini ifade eder. İlerde siyasi bir ittihadın gerçekleşebileceğini belirtmesine rağmen, şimdilik kültürel birliğin yeterli olduğunu vurgular. Gökalp, Türkçülüğün uzak mefkûresi olarak Turan a işaret eder: Turan bazılarının zannettiği gibi, Türklerden başka Moğolları, Tunguzları, Macarları da ihtiva eden bir kavimler halitası değildir. Bu zümreye, ilim lisanında Ural-Altay zümresi denilir 48 diyerek Turan ın sınırlarını çizmiştir. Turan kelimesi, Turlar yani Türkler demek olduğu için, Türkleri içine alan camiavi bir isimdir. Buna göre Turan, bütün Türkleri içine alan büyük Türkistan olarak adlandırılabilir. Turan; Türkçe konuşan Yakut, Kırgız, Özbek, Tatar, Oğuz gibi Türk şubelerini içine alan bir unvandır. 49 Gökalp e göre Türkçülüğün uzak mefkûresi olan Turancılık ile amaçlanan; Oğuzları, Tatarları, Kırgızları, Özbekleri, Yakutları lisanda edebiyatta, harsta birleştirmektir. Gökalp, Turancılığı, Türkçülüğün gelişmesinde önemli bir faktör olarak görür: Yüz milyon Türk ün bir millet halinde birleşmesi Türkçüler için en kuvvetli vecd membaıdır. Turan mefkûresi olmasaydı, Türkçülük bu kadar süratle intişar etmeyecekti. Mamafih kim bilir? Belki, istikbalde Turan mefkûresinin husulü de mümkün olacaktır. Mefkûre, istikbalin halikidir. Dün Türkler için hayali bir mefkûre halinde bulunan milli devlet, bugün Türkiye de şeniyet halini almıştır. 50 Gökalp, bu ifadeleriyle kendisinden sonra gelecek olan Türkçülere bir hedef göstermiştir: Türkiye dışındaki Türklerle öncelikle kültürel bağlılıklar ve ardından mümkün olabilirse siyasi bir birliktelik. Nitekim Gökalp, vatan olarak Türkler e Turan ı göstermektedir: Vatan ne Türkiye dir Türklere, ne Türkistan; Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan Gökalp, a.g.e., s Gökalp, a.g.e., s Gökalp, a.g.e, s Gökalp, a.g.e, s Ziya Gökalp, Kızıl Elma, Der. Hikmet Tanyu, İstanbul, Elips Yayıncılık, 2008, s.9. [106] 21. YÜZYIL Kasım 11 Sayı: 35

10 Ölümünün 87. Yılı Anısına Türk Milliyetçiliğinin Ufuk Adamı: Ziya Gökalp 3. Eserleri Ziya Gökalp, birçok kitabın yanı sıra, çeşitli dergi ve gazetelerde yüzlerce makale yayınlamıştır. Gökalp in makalelerini yayınladığı dergi ve gazeteler şunlardır: Peyman, Dicle, Rumeli, Genç Kalemler, Türk Yurdu, Vatan ne Türkiye dir Türklere, ne Türkistan; Vatan büyük ve müebbet bir ülkedir: Turan Halka Doğru, İslam Mecmuası, Milli Tetebbüler Mecmuası, İçtimaiyat Mecmuası, Yeni Mecmua, Küçük Mecmua, Cumhuriyet, Yeni Türkiye, Hâkimiyet-i Milliye, Türk Sözü, İktisadiyat Mecmuası, Muallim Mecmuası, Şair Mecmuası, Yeni Gün. Hayattayken yayınladığı eserleri ise şunlardır; Kızıl Elma (Şiir-1914), Yeni Hayat (Şiir-1918), Türkleşmek, İslamlaşmak, Muasırlaşmak (1918), Altın Işık (Şiir-1923), Türk Töresi (1923), Türkçülüğün Esasları (1923), Doğru Yol (1923). Gökalp in ölümünden sonra ise yazdığı ancak yayınlamaya fırsat bulamadığı iki eseri daha yayınlanmıştır; Türk Medeniyeti Tarihi (1925), Yeni Türkiye nin Hedefleri (1925). 52 Gökalp in makaleleri sonraki yıllarda çeşitli yazarlar tarafından derlenmiş ve basılmıştır. Bu eserleri ise şunlardır: Malta Konferansları, Kürt Aşiretleri Hakkında Sosyolojik Tetkikler, Türk Devleti nin Tekâmülü, Fırka Nedir, Hars ve Medeniyet, Milli Terbiye Maarif Meselesi, Çınaraltı Konuşmaları. Kültür Bakanlığı ise Ziya Gökalp in makalelerini dokuz ciltlik bir çalışmayla derlemiştir. Yapı Kredi Yayınları, 2007 yılında Gökalp in eserlerinin büyük bölümünü birinci eser olarak yayınlamıştır, diğer eserleri ise önümüzdeki yıllarda yayınlanacaktır YÜZ YIL 52 Gökalp in eserlerinin serimlenmesinde; Uriel Heyd, Nevzat Köseoğlu, Taha Parla, Ali Nüzhet Göksel ve Lütfü Şehsuvaroğlu nun eserlerinden faydalanılmıştır. 53 Ziya Gökalp, Kitaplar: Bütün Eserleri I, Yay. Haz. M. Sabri Koz, İstanbul, Yapı Kredi Yayınları, Kasım 11 Sayı: YÜZYIL [107]

Dünyayı Değiştiren İnsanlar

Dünyayı Değiştiren İnsanlar Dünyayı Değiştiren İnsanlar Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız! Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim,

Detaylı

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI

Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI Sunum ve Sistematik 1. BÖLÜM: MUSTAFA KEMAL İN HAYATI KONU ÖZETİ Bu başlık altında, ünitenin en can alıcı bilgileri, kazanım sırasına göre en alt başlıklara ayrılarak hap bilgi niteliğinde konu özeti olarak

Detaylı

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871

İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 İBRAHİM ŞİNASİ 1826-1871 Hayatı ve Edebi Kişiliği İbrahim Şinasi 5 Ağustos 1826 da İstanbulda doğdu. 13 Eylül 1871 de aynı kentte öldü. Topçu yüzbaşısı olan babası Mehmed Ağa 1829 da Osmanlı Rus savaşı

Detaylı

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI

MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI MEŞRUTİYET DÖNEMİNDE OSMANLI DEVLET TEŞKİLATI II. Mahmut ve Tanzimat dönemlerinde devlet yöneticileri, parçalanmayı önlemek için ortak haklara sahip Osmanlı toplumu oluşturmak için Osmanlıcılık fikrini

Detaylı

En İyisi İçin. Cevap 1: "II. Meşrutiyet Dönemi"

En İyisi İçin. Cevap 1: II. Meşrutiyet Dönemi Ne x t Le v e l Ka r i y e r 300ADET TAMAMIÖZGÜN ÇÖZÜMLÜAÇI KUÇLU SORU Kaymakaml ı k Sı navı nahazı r l ı k Tar i h Açı kuçl usor u Bankası En İ yi si İ çi n.. Necat i beycd.50.yı li şhanı Apt.no: 19/

Detaylı

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim

Necip Fazıl ın Yaşamındaki Düşünce Labirentleri - Genç Gelişim Kişisel Gelişim Yusuf Yeşilkaya www.yusufyesilkaya.com yusufyesilkaya@gmail.com 26 Mayıs 1904 tarihinde İstanbul Çemberlitaş ta dünyaya gelen Necip Fazıl, hem kültürlü hem de varlıklı bir ailenin çocuğudur. Dört-beş yaşında

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük SANAT VE SPOR - ÇAĞDAŞ TÜRK KADINI - SOYADI KANUNU 1 2 Atatürk e göre; «Sanat güzelliğin ifadesidir. Bu ifade sözle olursa şiir, nağme ile olursa musiki, resim ile olursa ressamlık, oyma ile olursa heykeltıraşlık, bina ile olursa mimarlık olur.» «Efendiler!

Detaylı

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz?

İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? On5yirmi5.com İHL'yi Ne Kadar Tanıyoruz? İmam Hatip Liseleri Son günlerin en gözde hedefi Katsayı, Danıştay, ÖSS ve başörtüsüyle oluşan okun saplandığı tam 12 noktası. Kimilerinin ötekileri Yayın Tarihi

Detaylı

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa.

Elveda Rumeli Merhaba Rumeli. İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Elveda Rumeli Merhaba Rumeli İsmail Arslan, Kitap Yayınevi, İstanbul, 2013, 134 Sayfa. Hamdi Fırat BÜYÜK* Balkan Savaşları nın 100. yılı anısına Kitap Yayınevi tarafından yayınlanan Elveda Rumeli Merhaba

Detaylı

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük

TEOG Tutarlılık. T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 2015-2016 8. Sınıf TEOG Tutarlılık T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük Sorularımızın TEOG sorularıyla benzeşmesi, bizler için olduḡu kadar, bu kaynaklardan beslenen yüz binlerce öḡrenci ve yüzlerce kurum

Detaylı

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti:

Kütahya Gazeteciler Cemiyeti Ziyareti: Türk Ocakları Genel Merkezi Merkez Yönetim Kurulu Üyesi Efendi BARUTCU, Türk Ocakları nın 100 üncü kuruluş yıldönümü kutlamaları çerçevesinde, Sönmeyen Ocak Türk Ocakları ve Türkiye nin Geleceği konulu

Detaylı

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim

Tuba ÖZDİNÇ. Örgün Eğitim ATATÜRK İLKELERİ VE İNKILÂP TARİHİ-I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi-I Dersin Kodu 630909 Dersin Türü Dersin Seviyesi Dersin AKTS Kredisi Haftalık Ders Saati Zorunlu Önlisans 2 AKTS 2 (Kuramsal)

Detaylı

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu

Program. AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu Program AÇILIŞ 15 EKİM 2014 10:00-12:00 İstanbul Üniversitesi Cemil Bilsel Konferans Salonu TEBLİĞLER 15-17 EKİM 2014 İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Konferans Salonları KAPANIŞ OTURUMU 17 Ekim

Detaylı

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf...

İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... İÇİNDEKİLER SUNUŞ İÇİNDEKİLER... III GİRİŞ... 1 BİRİNCİ BÖLÜM BİRİNCİ DÜNYA SAVAŞI ÖNCESİ DÜNYADA SİYASİ DURUM 1. Üçlü İttifak... 5 2. Üçlü İtilaf... 7 a. Fransız-Rus İttifakı (04 Ocak 1894)... 7 b. İngiliz-Fransız

Detaylı

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma

1-Anlatım 2-Soru ve Cevap 3-Sunum 4-Tartışma DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ARAP DİLİ VE EDEBİYATI I İLH 103 1 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu

Detaylı

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde

ATATÜRK. Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde ATATÜRK Mustafa Kemal Atatürk, 1881 yılında Selanik'te doğdu. Babası Ali Rıza Efendi, annesi Zübeyde Hanımdır. Doğup büyüdüğü Selanik, o dönemde önemli bir kültürel merkezdi. XIX. yüzyılın son çeyreğinde

Detaylı

NECİP FAZIL KISAKÜREK

NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK NECİP FAZIL KISAKÜREK kimdir? Necip fazıl kısakürekin ailesi ve çocukluk yılları. 1934e kadar yaşamı 1934-1943 yılları hayatı Büyük doğu cemiyeti 1960tan sonra yaşamı Siyasi fikirleri

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük HARF İNKILABINDAN MİLLET MEKTEPLERİNE MİLLİ KÜLTÜRÜMÜZ AYDINLANIYOR 1 Cumhuriyetin kurulduğu ilk yıllarda okur yazar oranı çok azdı. Bir ülkenin her alanda kalkınabilmesi ancak eğitimle olabilirdi. 2 Kültür Alanındaki Gelişmeler 3 Mart 1924 :Tevhid-i Tedrisat Kanunu 1926

Detaylı

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya

MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya ÖTÜKEN MehMet Kaan Çalen, 07.04.1981 tarihinde Edirne nin Keşan ilçesinde doğdu. İlk ve orta öğrenimini Keşan da tamamladı. 2004 yılında Trakya Üniversitesi, Tarih Bölümü nden mezun oldu. 2008 yılında

Detaylı

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958)

YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) YAHYA KEMAL BEYATLI (1884-1958) Yahya Kemal Beyatlı 2 Aralık 1884 tarihinde bugün Makedonya sınırları içerisinde bulunan Üsküp te dünyaya geldi. Asıl adı Ahmet Agâh tır. Şehsuvar Paşa torunlarından olduğu

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014

ÖZGEÇMİŞ. 1995-2008 2008-2014 Profesör Tarih/Yakınçağ Celal Bayar Üniversitesi Fen Edebiyat Fak. 2014 ÖZGEÇMİŞ 1.Adı Soyadı : MUZAFFER TEPEKAYA 2.Doğum Tarihi : 20.10.1962 3.Unvanı : Prof. Dr. / Tarih Bölümü 4. e-mail : muzaffer.tepekaya@cbu.edu.tr Öğrenim Hayatı: Derece Alan Üniversite Lisans Tarih Selçuk

Detaylı

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI

ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ARDAHAN ÜNİVERSİTESİ İNSANİ BİLİMLER VE EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÇAĞDAŞ TÜRK LEHÇELERİ VE EDEBİYATLARI BÖLÜMÜ DÖRT YILLIK-SEKİZ YARIYILLIK DERS PROGRAMI ZORUNLU DERSLER BİRİNCİ YIL BİRİNCİ YARIYIL 1 YDİ 101

Detaylı

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ

ÜNİTE TÜRK DİLİ - I İÇİNDEKİLER HEDEFLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ HEDEFLER İÇİNDEKİLER TÜRKÇENİN KİMLİK BİLGİLERİ Türk Dilinin Dünya Dilleri Arasındaki Yeri Türk Dilinin Gelişmesi ve Tarihî Devreleri TÜRK DİLİ - I Bu üniteyi çalıştıktan sonra; Türk dilinin dünya dilleri

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : A.SEÇ.ATATÜRK İLK.VE İNK.TAR.SEMİNERİ Ders No : 0310400249 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 3 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER

MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER MİLLİ MÜCADELE DÖNEMİ 1919-1922 MUSTAFA KEMAL İN SAMSUN A ÇIKIŞI GENELGELER KONGRELER Milli mücadele Hazırlık Dönemi Kronoloji 19 Mayıs 1919 Mustafa Kemal in Samsun a Çıkışı 28 Ocak 1919 Havza Genelgesi

Detaylı

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI

T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI T.C. SİNOP ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLGİLER ENSTİTÜSÜ TARİH TEZLİ YÜKSEK LİSANS PROGRAMI I. YARIYIL II. YARIYIL Adı Adı TAR 501 Eski Anadolu Kültür 3 0 3 TAR 502 Eskiçağda Türkler 3 0 3 TAR 503 Eskiçağ Kavimlerinde

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi

Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi Bu ders içeriğinin basım, yayım ve satış hakları Yakın Doğu Üniversitesi Uzaktan Eğitim Merkezi ne aittir. Bu ders içeriğinin bütün hakları saklıdır. İlgili kuruluştan

Detaylı

Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Əməkdaşlığın Əhəmiyyəti

Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Əməkdaşlığın Əhəmiyyəti Türk Dünyası Elm Adamları Arasındaki Əməkdaşlığın Əhəmiyyəti Prof.Dr. Ahmet Burçin YERELİ Hacettepe Üniversitesi TÜRKİYE TÜRK DÜNYASI TÜRK MÜNEVVERLERİNİN ORTAK SEVDASI Divanü Lugati t-türk (1077) Kâşgarlı

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi

ÖZGEÇMİŞ. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Tarih Öğretmenliği Gazi Üniversitesi KEF 1999 Y. Lisans Türkiye Cumhuriyeti Tarihi ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Mustafa MÜJDECİ 2. Doğum Tarihi-Yeri: 30.07.1978 - Yerköy 3. Unvanı: Yrd.Doç.Dr. (Çankırı Karatekin Üniversitesi İİBF Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Bölümü) 4. Medeni Durumu: Evli

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı

14 Kasım 2014 Cuma. 1. OTURUM Oturum Başkanı: Doç. Dr. Seyhan AKISKA. YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Onur Kurulu Prof. Dr. Reha Metin ALKAN Ziyatdin İsmihanoğlu KASSANOV Prof. Dr. İlyas DOĞAN Salim USLU Rektörü Dünya Ahıska Türkleri Birliği Başkanı YÖK Denetleme Kurulu Başkanı Dünya Ahıska Türkleri Birliği

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İSLAM EĞİTİM TARİHİ ILA323 5 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları

Genç Kalemler, şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları Genç Kalemler", şiir anlayışı konusunda Fecr-i Âti şairlerinden pek ayrılmadılar. Şiirde, konu seçimini şaire bırakmaları, onları, sanat anlayışları bakımından ikiliğe düşürdü; edebiyatı cedide ve fecriati

Detaylı

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı.

Musul Sorunu'na Lozan'da bir çözüm bulunamadı. Bu nedenle Irak sınırının belirlenmesi ileri bir tarihe bırakıldı. MUSUL SORUNU VE ANKARA ANTLAŞMASI Musul, Mondros Ateşkes Anlaşması imzalanmadan önce Osmanlı Devleti'nin elinde idi. Ancak ateşkesin imzalanmasından dört gün sonra Musul İngilizler tarafından işgal edildi.

Detaylı

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ

14 Kasım 2014 Cuma. 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN. 3. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlhan YILDIZ 14 Kasım 2014 Cuma 2. OTURUM Oturum Başkanı: Prof. Dr. İlyas DOĞAN 9:00-10:00 Kayıt 10:00-11:00 Açılış ve Protokol Konuşmaları 14:00 14:20 Osmanlı Dönemi Ahıska Tarihi Yrd. Doç. Dr. Ayna ASKEROĞLU ARSLAN,

Detaylı

Ziya Gökalp. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat

Ziya Gökalp. - şiirler - Yayın Tarihi: Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat - şiirler - Yayın Tarihi: 9.4.2004 Yayınlayan: Antoloji.Com Kültür ve Sanat Yasal Uyarı: Bu ekitap, bilgisayarınıza indirip kayıt etmeniz ve ticari olmayan kişisel kullanımınız için yayınlanmaktadır. Şiirlerin

Detaylı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı

Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Abant İzzet Baysal Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Tarih Bölümü I. Öğretim Programı Müfredatı Genel Toplam Ders Adedi : 8 T : 16 U : 4 Kredi : 16 ECTS : 24 T+U : 16 1. YARIYIL No Ders Kodu Ders Adı

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS ÇAĞDAŞ DİNİ AKIMLAR İLH 427 7 3+0 3 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Seçmeli Dersin

Detaylı

Osmanlı nın Son Dönem Siyasal Akımlar ve Tek Parti Dönemi

Osmanlı nın Son Dönem Siyasal Akımlar ve Tek Parti Dönemi Osmanlı nın Son Dönem Siyasal Akımlar ve Tek Parti Dönemi II. Meşrutiyet dönemi Osmanlı devletinde ilk anayasal yönetim meşruti monarşi denemesi 1876 da II Abdülhamit in ilan ettiği I. Meşrutiyet le başlamıştır.

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Ders No : 0310460203 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 4 Ders Bilgileri Ders Türü Öğretim Dili

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ

ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ ÖZGEÇMİŞ KİMLİK BİLGİLERİ Adı ve Soyadı: Arif KOLAY Doğum Yeri: Kütahya Doğum Tarihi: 17.03.1973 Medeni Hali: Evli Yabancı Dil: İngilizce Yabancı Dil Puanları: ÜDS: 60 KPDS: 61 Bölümü/Anabilim Dalı: Tarih

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009

ÖZGEÇMİŞ. Yrd. Doç. Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 1994 Doçent Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2001 Profesör Fen, Edebiyat Fakültesi Aİİ- İran 2009 ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı: Ghadir GOLKARIAN(GÜLDİKEN). Doğum Tarihi: 04.04.1964. Ünvanı: Profesör 4. Öğrenim Durumu: Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Fars Dili ve Edebiyatı Azad İslami Üniversitesi 1985

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri

ÖZGEÇMİŞ. Kenan Erdoğan Unvanı. Adı Soyadı. Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı Kenan Erdoğan Unvanı Doçent Doğum Tarihi veyeri Yozgat 01 Mart 1963 Görev Yeri Manisa Daha Önce Bulunduğu Dicle Üniversitesi Eğitim Fakültesi Araştırma Görevlisi, Celal Bayar Üniversitesi

Detaylı

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci;

Öğrenim Kazanımları Bu programı başarı ile tamamlayan öğrenci; Image not found http://bologna.konya.edu.tr/panel/images/pdflogo.png Ders Adı : Atatürk İlkeleri ve İnkılap Tarihi-I Ders No : 069030020 Teorik : 2 Pratik : 0 Kredi : 2 ECTS : 2 Ders Bilgileri Ders Türü

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite

ÖZGEÇMİŞ. Derece Bölüm/Program Üniversite ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: Alsu KAMALIEVA Unvanı: Doç. Dr. Öğrenim Durumu: Derece Bölüm/Program Üniversite Lisans (Uzmanlık) Tatar Dili ve Edebiyatı Öğretmeni/Filolog KAZAN DEVLET ÜNIVERSITESI Doktora Yeni Türk

Detaylı

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU

DERSİMİZİN TEMEL KONUSU DERSİMİZİN TEMEL KONUSU 1 1. TÜRK HUKUKUNUN TEMEL KAVRAMLARINI TANIMAK 2. TÜRKIYE DE NELER YAPABİLİRİZ SORUSUNUN CEVABINI BULABİLMEK DERSİN KAYNAKLARI 2 SİZE GÖNDERİLEN MATERYAL: 1. 1982 Anayasası: https://www.tbmm.gov.tr/anayasa/anayasa_2011.pdf

Detaylı

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr

12. HAFTA PFS105 TÜRK EĞİTİM TARİHİ. Prof. Dr. Zeki TEKİN. ztekin@karabuk.edu.tr 12. HAFTA PFS105 Prof. Dr. Zeki TEKİN ztekin@karabuk.edu.tr Karabük Üniversitesi Uzaktan Eğitim Uygulama ve Araştırma Merkezi 2 İçindekiler CUMHURİYET DÖNEMİNDE ORTA ÖĞRETİMDE YENİLİK VE GELİŞMELER...

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004.

ÖZGEÇMİŞ. Yüksek Lisans Tezi: Ahmet Vefik Paşa nın Çevirilerinde Osmanlılaşan Molière, Bilkent Üniversitesi Türk Edebiyatı Bölümü, Haziran 2004. ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı: M. Gül Uluğtekin Unvanı: Okutman, Dr. Derece Alan Üniversite Yıl Lisans Sosyoloji ODTÜ 1999 Y. Lisans Sosyoloji ODTÜ 2002 Y. Lisans Türk Edebiyatı Bilkent 2004 Doktora Türk Edebiyatı

Detaylı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı

Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı Türklerin Anayurdu ve Göçler Video Ders Anlatımı III. ÜNİTE TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI VE İLK TÜRK DEVLETLERİ ( BAŞLANGIÇTAN X. YÜZYILA KADAR ) A- TÜRKLERİN TARİH SAHNESİNE ÇIKIŞI I-Türk Adının Anlamı

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI AKTS KODU HİTİT ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAÜLTESİ 2007 VE SONRASI MÜFREDAT PROGRAMI T U : Teorik ders saati : Uygulamalı ders saati : Dersin redisi : Avrupa redi Transfer Sistemi 1.SINIF 1.SINIF ODU I. YARIYIL/GÜZ

Detaylı

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000)

Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) Türkçe Ulusal Derlemi Sözcük Sıklıkları (ilk 1000) 14.08.2014 SIRA SIKLIK SÖZCÜK TÜR AÇIKLAMA 1 1209785 bir DT Belirleyici 2 1004455 ve CJ Bağlaç 3 625335 bu PN Adıl 4 361061 da AV Belirteç 5 352249 de

Detaylı

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray

1-MERKEZ TEŞKİLATI. A- Hükümdar B- Saray 1-MERKEZ TEŞKİLATI A- Hükümdar B- Saray MERKEZ TEŞKİLATI Önceki Türk ve Türk-İslam devletlerinden farklı olarak Osmanlı Devleti nde daha merkezi bir yönetim oluşturulmuştu.hükümet, ordu ve eyaletler doğrudan

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : İsmail Kıllıoğlu İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 Mail : ikillioglu@fsm.edu.tr 2. Doğum -

Detaylı

TAHA TOROS ' UN YAYINLARI

TAHA TOROS ' UN YAYINLARI TT- TAHA TOROS ' UN YAYINLARI Toros Demetleri (Şiirler) 1929 Adana İki Ses Geliyor (Şiirler) İlhami F ile müşterek (Ahmet Halit Kütüphanesi) 1931 İstanbul 5 Kânun-u Sâni (Çukurova' nın Kurtuluşu) 1933

Detaylı

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi

29 EKİM TÖRENLERİ. Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY. Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 29 EKİM TÖRENLERİ Cumhuriyet Bayramı Republic Day OFFICIAL HOLIDAY Cumhuriyetin ilanı ve Atatürk'ün Cumhurbaşkanlığı'na seçilmesi 1923 Cumhuriyet ilân edildi. Mustafa Kemal Türkiye Cumhuriyeti'nin ilk

Detaylı

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2.

KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. KTO KARATAY ÜNİVERSİTESİ ANAYASA HUKUKU DERSİ 2015-2016 ÖĞRETİM YILI II. DÖNEM DERS PROGRAMI İÇERİĞİ DERS TARİHİ 1. DERS SAATİ 2. DERS SAATİ 15.02.2016 Türk Hukukunun Bilgi Kaynakları - Mevzuat, Yargı

Detaylı

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN

Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Iğdır Sevdası AVUKAT SEVDA DOĞAN Cömert, cefakâr, cana yakın bir insandır Musa Doğan (1923-1992). Dostlarını seven; vefa ve yardımını kimseden esirgemeyen örnek bir insandır o. Siyasete il genel meclisi

Detaylı

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi

Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi Milli Devlete Yönelik Tehdit Değerlendirmesi tarafından tam algılanmadığı, diğer bir deyişle aynı duyarlılıkla değerlendirilmediği zaman mücadele etmek güçleşecek ve mücadeleye toplum desteği sağlanamayacaktır.

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2002-2003 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1-3837 Sayılı Kanunla Karadeniz Teknik Üniversitesine bağlı olarak kurulan Rize

Detaylı

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40)

16 EKİM CUMA. Salon B (Alt Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Salon A (Üst Salon) BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) 16 Ekim 2015 BİRİNCİ OTURUM(10.50-12.40) Doç. Dr. Osman Karatay 10.50-11.20 Prof. Durmuş ARIK Çuvaşlarda Ata Ruhlarıyla İlgili İnanış ve Uygulamalar 11.20-11.40 Prof. Harun GÜNGÖR Erciyes Üniversitesi

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük ATATÜRK Ü ETKİLEYEN OLAYLAR VE FİKİRLER 1 1789 da gerçekleşen Fransız İhtilali ile hürriyet, eşitlik, adalet, milliyetçilik gibi akımlar yayılmış ve tüm dünyayı etkilemiştir. İmparatorluklar yıkılmış, meşruti yönetimler kurulmaya başlamıştır.

Detaylı

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti

1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 1. Aile tarihimizi araştırırken aşağıdaki eşyalardan hangisi bize yararlı olabilir? A) Çeyiz sandığı B) Oyuncak kamyon C) Bilgisayar D) Tansiyon aleti 2. Aile geçmişini öğrenen bir kimsede aşağıdaki duygulardan

Detaylı

Bölüm 1 Hareketin Kaynakları

Bölüm 1 Hareketin Kaynakları İçindekiler Önsöz 1 5 Bölüm 1 Hareketin Kaynakları Hareketin Kaynakları 2 3 Cedidizm Çarlık Rusya'sındaki siyasi hareketler ve Türkistan'a yansımalan Bolşeviklerin Milliyetler Politikası 33 İhtilâl dönemlerinde

Detaylı

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST

İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST TANER ÖZDEMİR DETAY TARİHÇİ TÜRK TELEKOM NURETTİN TOPÇU SOSYAL BİLİMLER LİSESİ TARİH ÖĞRETMENİ İSLAMİYET ÖNCESİ TÜRK TARİHİ TEST 1 1) Türklerin Anadolu ya gelmeden önce

Detaylı

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( )

MEHMET RAUF - Genç Gelişim Kişisel Gelişim ( ) (1874-1931) Servet-i Fünun akımının önemli romancılarından biri olan Mehmet Rauf, 1875 de İstanbul da doğdu. Babası Hacı Ahmet Efendi, bir sağlık kurumunda çalışan bir memurdu. Önce Balat ta ki Defterdar

Detaylı

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ

İNSAN VE TOPLUM BİLİMLERİ FAKÜLTESİ FELSEFE %0 HESAPLAMASINDA DİKKATE ALINACAK ASGARİ DERSLER FEL0* İLKÇAĞ FELSEFESİ 5 5 FEL04* FELSEFİ KAVRAMLAR VE TERİMLER 5 5 FEL06* VARLIK FELSEFESİ 5 5 FEL08* KLASİK MANTIK 4 5 5 FEL0* BİLİM TARİHİ 4

Detaylı

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ

İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ DİKKATİNİZE: BURADA SADECE ÖZETİN İLK ÜNİTESİ SİZE ÖRNEK OLARAK GÖSTERİLMİŞTİR. ÖZETİN TAMAMININ KAÇ SAYFA OLDUĞUNU ÜNİTELERİ İÇİNDEKİLER BÖLÜMÜNDEN GÖREBİLİRSİNİZ. İSLAM KURUMLARI VE MEDENİYETİ KISA ÖZET

Detaylı

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir.

Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. Beni görmek demek, mutlaka yüzümü görmek demek değildir; Benim fikirlerimi, benim duygularımı anlıyorsanız ve hissediyorsanız, bu yeterlidir. M. Kemal ATATÜRK «Küçük hanımlar, küçük beyler! Sizler hepiniz

Detaylı

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8

HOCAİLYAS ORTAOKULU. ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor T.C. İNKILÂP TARİHİ VE ATATÜRKÇÜLÜK-8 1/11 ÜNİTE 1: Bir Kahraman Doğuyor 1. Batıya Erken Açılan Kent Selanik 1.Atatürk ün çocukluk dönemini ve bu dönemde içinde bulunduğu toplumun sosyal ve kültürel yapısını analiz eder. 2. Mustafa Kemal Okulda

Detaylı

Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94,

Canefe, N. (2007). Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri. Birikim, (214), 88-94, Milliyetçilik Canefe, N. (2007). "Türkiyelilik, Türklüğün Aşağılanması ve Dink Cinayeti: Banal Milliyetçilik Çerçevesinde Bir Özeleştiri". Birikim, (214), 88-94, Çağla, C. (2002). Azerbaycan'da Milliyetçilik

Detaylı

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır.

Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri için göç bir ihtiyaçtır. TÜRKİYE'DEKİ GÖÇLER VE GÖÇMENLER Göç güçtür.hem güç ve zor bir iştir hem de güç katan bir iştir. Göç yani hicret dini bir vazifedir.insanların dinlerini daha iyi yaşamaları,hayatlarını devam ettirebilmeleri

Detaylı

Özal'dan şok açıklama

Özal'dan şok açıklama Özal'dan şok açıklama Cumhurbaşkanı Turgut Özal'ın oğlu Ahmet Özal şok bir fotoğrafı basın mensuplarıyla paylaştı. Ahmet Özal meclise seslenerek ölümü şüpheli kişilerin ve faili meçhullerin şüpheli ölümlerde

Detaylı

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME

34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME 34 NOLU SÖZLEŞME ÜCRETLİ İŞ BULMA BÜROLARININ KAPATILMASI HAKKINDA SÖZLEŞME Aynı konudaki 96 sayılı sözleşmenin onaylanması sonucu yürürlükten kalkmıştır ILO Kabul Tarihi: 8 Haziran 1933 Kanun Tarih ve

Detaylı

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ

GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ KURUMSAL TANITIM GELİRLER GENEL MÜDÜRLÜĞÜ NÜN TARİHİ GELİŞİMİ 1. Gelirler Genel Müdürlüğü'nün Tarihi Gelişimi Aşıkpaşazade Tarihi ne göre Osman Gazi Her kim pazarda satış yapıp para kazanırsa bunun iki

Detaylı

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR.

KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. KTÜ RİZE İLAHİYAT FAKÜLTESİ EĞİTİM-ÖĞRETİM VE ARAŞTIRMA FAALİYETLERİNE İLİŞKİN RAPORDUR. A-2003-2004 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI: 1- FİZİKİ DURUM: 2003-2004 Eğitim-Öğretim Yılı içerisinde Rektörlüğümüzce yapılan

Detaylı

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz

Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I. Laboratuar (saat/hafta) Uygulama (saat/hafta) Teori (saat/hafta) AKTS. 1.YIL/ 1.yarıyıl Güz Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Dersin Adı Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi I Önkoşullar Dersin dili Dersin Türü Dersin öğrenme ve öğretme teknikleri Dersin sorumlusu(ları) Dersin amacı Dersin öğrenme

Detaylı

ACR Group. NEDEN? neden?

ACR Group. NEDEN? neden? ACR Group NEDEN? neden? CİNSİYET YÜZDE % Kadın Erkek 46,8 53,2 YAŞ - - - - - - 18-25 26-35 20,1 27,6 36-45 46-60 29,4 15,2 60+ 7,7 I. AMAÇ Bu çalışmanın amacı, aylık periyotlar halinde düzenlediğimiz,

Detaylı

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ

SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YAYIN YERİ VE TARİHİ SÜRELİ YAYINLAR (DERGİ) KATALOGU YER NO DERGİ ADI YAYIN YERİ VE TARİHİ 984 YABANCI ÜLKELERDE KAÇAKÇILIK BÜLTENİ Ankara, 1936-435 YAĞMA Tahran, Tarih yok 2031 YAKIN SOSYALİST KÜLTÜR DERGİSİ İstanbul, 1989.

Detaylı

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL

2.SINIF (2013 Müfredatlar) 3. YARIYIL 4. YARIYIL ERCİYES ÜNİVERSİTESİ İLAHİYAT FAKÜLTESİ 2014-2015 Eğitim Öğretim Yılı 1.ve 2.Öğretim (2010 ve Sonrası) Eğitim Planları HAZIRLIK SINIFI (YILLIK) KODU DERSİN ADI T U Kredi AKTS İLH001 ARAPÇA 26 0 26 26 Konu

Detaylı

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük KABOTAJ BAYRAMI, MUSTAFA KEMAL E SUİKAST GİRİŞİMİ, BİR DEVRİN ANALİZİ: NUTUK 1 Kabotaj Hakkı Nedir? Kabotaj, bir devletin kendi limanlarına deniz ticareti konusunda tanıdığı ayrıcalıktır. Bu ayrıcalıktan yalnızca yurttaşlarının yararlanması, millî ekonomiye önemli bir katkı sağlayacağından,

Detaylı

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans

PROF. DR. HÜLYA SAVRAN. hsavran@balikesir.edu.tr. 4. ÖĞRENİM DURUMU Derece Alan Üniversite Yıl Lisans PROF. DR. HÜLYA SAVRAN ÖZGEÇMİŞ 1. Adı Soyadı Hülya SAVRAN İletişim Bilgileri Adres Telefon Mail Balıkesir Üniversitesi Fen-Edebiyat Fakültesi Bölümü 10145 Çağış Yerleşkesi / BALIKESİR 0 266 612 10 00

Detaylı

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.)

TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR. (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) TÜRKİYE DE DİLLER VE ETNİK GRUPLAR (Ahmet BURAN-Berna YÜKSEL ÇAK, Akçağ Yayınları, Ankara 2012, 318 s.) Murat AKA Eski dünyanın en önemli medeniyet merkezlerinden olan Anadolu yüzyıllardır değişik milletlere

Detaylı

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK

XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK XI. TÜRKİYE İÇ DENETİM KONGRESİ KÜRESEL BİRİKİMLERDEN ULUSAL DEĞERLER YARATMAK Birlikte Başarmak Ali Kamil UZUN, CPA, CFE Türkiye İç Denetim Enstitüsü Kurucu Başkanı Ali Kamil Uzun, CPA, CFE Deloitte Türkiye

Detaylı

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU

IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU IV.HAFTA XX.YÜZYIL BAŞLARINDA OSMANLI İMPARATORLUĞU Osmanlı Devleti nin 19. yüzyılda uyguladığı denge siyaseti bekleneni vermemiş; üç kıtada sürekli toprak kaybetmiş ve yeni yeni önem kazanan petrol Osmanlı

Detaylı

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi

Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi Kayıt Dışı İstihdamla İlgili Proje Ödülleri Sahiplerine Verildi SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANI YADİGAR GÖKALP İLHAN: -KAYIT DIŞI İSTİHDAMLA İLGİLİ HER BİREYİN VE TOPLUMUN BİR TAKIM ÇALIŞMALARDA BULUNMASI

Detaylı

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00

T U T A N A K. Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 T U T A N A K Dönem : 2015 Toplantı : Ocak Birleşim : 4 Oturum : 1 Birleşim Tarihi : 08.01.2015 Birleşim Saati : 15.00 Gündemin 1. maddesinde yer alan yoklama yapıldı. 34 üyeden müteşekkil İl Genel Meclisinin

Detaylı

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI!

İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! İSTANBUL AYDIN ÜNİVERSİTESİ SİYASET AKADEMİSİ ANKARA DEMOKRATİKLEŞME SÜRECİNDE KÜRT VE ERMENİ MESELELERİNİ TARTIŞTI! Türkiye nin önemli toplumsal ve politik konularının tartışıldığı İstanbul Aydın Üniversitesi

Detaylı

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000

Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi) Ankara Üniversitesi 2000 ÖZGEÇMİŞ Adı Soyadı : Sezai BALCI Doğum Tarihi : 15 Temmuz 1976 Öğrenim Durumu : Doktora Derece Bölüm/Program Üniversite Yıl Lisans Tarih Bölümü Ankara Üniversitesi 1997 Yüksek Lisans Tarih (Yakınçağ Tarihi)

Detaylı

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1

TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 TÜRK MİTOLOJİSİ DR.SÜHEYLA SARITAŞ 1 Çeşitli Türk topluluklarının mitolojileriyle ilgili malzemelerin bir çoğunu bilim adamları, misyonerler, seyyahlar ya da bazı yabancı araştırmacılar tarafından derlenmiştir.

Detaylı

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi.

ANKET SONUÇLARI. Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. ANKET SONUÇLARI Anket -1 Lise Öğrencileri anketi. Bu anket, çoğunluğu Ankara Kemal Yurtbilir İşitme Engelliler Meslek Lisesi öğrencisi olmak üzere toplam 130 öğrenci üzerinde gerçekleştirilmiştir. Araştırmaya

Detaylı

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU

BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU BĠLECĠK ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK ÖZGEÇMĠġ FORMU Adı Soyadı İlhami YURDAKUL Ünvanı Doç. Dr. Alanı Tarih Doğum Yeri İspir-Erzurm Doğum 01/08/67 E-Posta ilhami.yurdakul KĠġĠSEL BĠLGĠLER EĞĠTĠM DURUMU Derece

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( )

İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM ( ) IX İÇİNDEKİLER ÖNSÖZ... V İÇİNDEKİLER... IX KISALTMALAR... XVII I. BÖLÜM TBMM IX. DÖNEM (1950 1954) A. 1950 SEÇİMLERİ... 3 Seçim Sonuçları... 3 Meclis Başkanlığı Seçimi... 4 Cumhurbaşkanlığı Seçimi...

Detaylı

Dilde Fikirde İşte Birlik: İsmail Gaspıralı

Dilde Fikirde İşte Birlik: İsmail Gaspıralı Dilde Fikirde İşte Birlik: İsmail Gaspıralı Murat DURAN* Türk milliyetçiliğinin bir ideoloji olarak ortaya çıktığı 19. yüzyılın sonu ve 20. yüzyılın başı sürecinde etkin olan isimlerin başında İsmail Gaspıralı

Detaylı

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor

Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye de üniversiteye giremeyen öğrenciler Fas ta üç dil öğreniyor Türkiye deki üniversite imkanlarının zorluğu ve kontenjan sıkıntısı öğrencileri değişik arayışlara itiyor. Her yıl 50 binin üzerinde

Detaylı

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ YAYIN LİSTESİ. : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (0212) 521 81 00 : abulut@fsm.edu.tr AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ VE YAYIN LİSTESİ 1. Adı Soyadı : Ali Bulut İletişim Bilgileri Adres : Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesi Telefon : (01) 51 81 00 Mail : abulut@fsm.edu.tr. Doğum - Tarihi : 1.0.1973

Detaylı

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı.

2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. 2.8 milyon TL harcanarak 8 ayda tamamlanan Alucra Turan Bulutçu Meslek Yüksek Okulu (MYO) binasının açılışı Kültür Bakanı Ertuğrul GÜNAY yaptı. Binanın açılış törenine Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul

Detaylı

Türkiye'de "Decentralization" Süreci

Türkiye'de Decentralization Süreci Türkiye'de "Decentralization" Süreci 30 Nisan 2013 Bahçeşehir Üniversitesi İlker Girit Ahmet Ketancı Türkiye'de "Decentralization" Süreci Decentralization Prensipleri Türkiye deki Tarihi Süreç Türkiye

Detaylı

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI

ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ. Doç. Dr. Rıza BAĞCI ÖZGEÇMİŞ VE ESERLER LİSTESİ ÖĞRENİM DURUMU Lisans: 1976-1980 Doç. Dr. Rıza BAĞCI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ/TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI BÖLÜMÜ Yüksek Lisans: 1984-1987 EGE ÜNİVERSİTESİ SOSYAL

Detaylı

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1

HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 HALKBİLİMİNE GİRİŞ I DR. SÜHEYLA SARITAŞ 1 KONULAR Avrupa da Folklor sözcüğünün kullanımı ile ilgili çalışmalar Folklorun ilk derneği Folklorun tanımı DR. SÜHEYLA SARITAŞ 2 AVRUPA DA FOLKLOR SÖZCÜĞÜNÜN

Detaylı

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011

ARAŞTIRMA GRUBU. Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 ARAŞTIRMA GRUBU Prof. Dr. Özer SENCAR Prof. Dr. İhsan DAĞI Prof. Dr. Doğu ERGİL Dr. Sıtkı YILDIZ Dr. Vahap COŞKUN MAYIS - 2011 Bu rapor Mayıs-2011 araştırmasının II. kısmıdır. Araştırmanın bu kısmında;

Detaylı

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3

Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 DERS BİLGİLERİ Ders Adı Kodu Yarıyılı T+U Saati Ulusal Kredisi AKTS İslam Tarihi II ILH 214 4 2+0 2 3 Ön Koşul Dersleri Dersin Dili Dersin Seviyesi Dersin Türü Türkçe Lisans Yüz Yüze / Zorunlu Dersin Koordinatörü

Detaylı