T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI"

Transkript

1 T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI TEŞKİLAT YAPISI VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ DEĞİŞİKLİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK, MİSYON ve TANIMLAR Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı, İdari ve Mali İşler Başkanlığının kuruluş, görev, yetki, sorumluluk ve çalışmalarını düzenlemektir. Kapsam Madde 2-(1) Bu Yönerge, İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Şube Müdürlüklerinin teşkili, görev, yetki ve sorumluluğunda bulunan iş ve işlemlerin düzenlenmesi ve yürütülmesine ilişkin esas ve usulleri kapsar. Dayanak Madde 3- (1) Bu Yönerge, Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 516 sayılı KHK ile değişik 178 Sayılı KHK nin 40 ıncı maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. Misyon Madde 4- (1) Bakanlık destek hizmetlerini yerine getirmek üzere faaliyet alanı ile ilgili hızlı, kaliteli ve güvenilir hizmet sunmak. Tanımlar Madde 5- (1) Bu Yönergede adı geçen; Başkanlık: İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığını, Başkan : İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanını, Başkan Yardımcıları: Başkanlık Başkan Yardımcılarını, Şube Müdürleri: Başkanlık Şube Müdürlerini ve Sivil Savunma Hizmet Yetkilisini, Yönerge:İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığı Teşkilat Yapısı ve Çalışma Esasları yönergesini, ifade eder. İKİNCİ BÖLÜM BAŞKANLIĞIN KURULUŞU GÖREVLERİ VE TEŞKİLAT YAPISI Kuruluşu Madde 6-(1) Bakanlıkların kuruluş ve görev esasları hakkında 174 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile 13/12/1983 gün ve 174 Sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin bazı maddelerinin kaldırılması ve bazı maddelerinin değiştirilmesi hakkında 202 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin değiştirilerek kabulü hakkında 3046 Sayılı Kanunun 13 üncü maddesi ile gün ve 543 Sayılı KHK ile değişik 178 Sayılı Kanun hükmünde kararnamenin 24 ncü maddesine istinaden kurulmuştur. Başkanlığın Görevleri Madde 7- (1)Maliye Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında 178 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanlığına verilen Görev ve Yetkiler: a) Bakanlık için gerekli araç, gereç ve malzemelerinin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b) İhtiyaç duyulan Bina ve arazinin kiralanma, satın alma işlemlerini yürütmek, c) Bakanlığın mali işlerle ilgili hizmetlerini yürütmek, 1

2 ç) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve taşıma hizmetlerini yapmak, d) Sosyal Tesislerin Kurulması ve Yönetimi ile ilgili hizmetleri düzenlemek ve yürütmek, e) Bakanlık personelinin ve ailelerinin sağlık hizmetlerinden yararlanmalarını sağlamak, f) Bakanlığa gelen yazı ve mesajlardan gerekenlerin Bakan veya Müsteşara sunulmasını sağlamak, g) Bakan ve Müsteşarın direktif ve emirlerini ilgililere duyurmak ve işlemlerini takip etmek, Bakanlığın iç ve dış protokol hizmetlerini yürütmek, ğ) Süreli evrakın zamanında işleme konulmasını sağlamak, h) Bakanlığı ilgilendiren toplantı, brifing ve görüşmeleri düzenlemek, bunlara ait önemli not ve tutanakları tutmak ve yaymak, ı) Genel evrak, arşiv ve haber merkezinin hizmet ve faaliyetlerini düzenlemek ve yürütmek, i) Kıymetli ve kıymetsiz matbu evrakı hazırlamak, mahallerine sevk ettirmek ve konularla ilgili her türlü muameleleri yapmak ve gerekli tedbirleri almak, j) Bakan ve Müsteşarca verilecek diğer görevleri yapmak. k) Savunma Hizmetlerin yapmak Başkanlığın Teşkilat Yapısı Madde 8 - (1) Yardımcı Hizmet Birimi olarak kurulmuş olan Başkanlığımızın, taşra teşkilatı bulunmamaktadır. Başkanlığımızda 1 Başkan, 3 Başkan Yardımcısı 14 Şube Müdürlüğü, 1 Bakanlık Baştabipliği 30 Servis 6 Sosyal Tesis, 20 Büro (Teknik İşler Şubesi:2, Sosyal Hizmetler Şubesi:9, İç Hizmetler ve Protokol Şubesi:8, Ulaştırma Şubesi:1), 8 Atölye 9 Çay ocağından oluşmaktadır. 413 memur, 3 sözleşmeli personel, 7 sürekli işçi, 39 geçici işçi 462 dolu, 401 boş olmak üzere toplam 863 kadro bulunmaktadır. Kıymetli Evrak ve Basılı Kâğıtlar Şube Müdürlüğümüz İstanbul da Merkez Şube Müdürlüğü olarak görev yapmaktadır. Başkanlığın Fonksiyonel Teşkilat Şeması Ek-1 de; İş Akış Envanteri ise Ek-2 de yer almıştır. ÜÇÜNCÜ BÖLÜM BAŞKANLIK MAKAMININ GÖREV YETKİ VE SORUMLULUKLARI Başkanlık Makamının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Madde 9 - (1) Başkanın görev yetki ve sorumlulukları Başkan birimin en üst amiridir. Başkan; Başkanlığa Kanun, Tüzük ve Yönetmeliklerle verilmiş olan görevleri Bakanlık Makamının emir ve direktifleri yönünde mevzuata, plan ve programlara uygun olarak zamanında ve eksiksiz olarak yürütmekle ve Başkanlığın faaliyet alanına giren konularda Bakanlığın diğer birimleri ile işbirliği ve koordinasyonu sağlamakla görevli ve Bakanlık makamına karşı sorumludur. Başkan, ayrıca emri altındakilerin faaliyet ve işlemlerinden de sorumlu olup, Başkanlığın faaliyetlerini, işlemlerini ve hesaplarını denetlemekle görevli ve yetkilidir (2) Başkan Yardımcılarının görev ve sorumlulukları a) Başkanlığa kanunlarla ve diğer mevzuatla verilmiş görevlerin ve hizmetlerin yerine getirilmesinde, Başkanlığı oluşturan şubelerin yönetim ve koordinasyonunda Başkana yardımcı olmak, 2

3 b) Başkanlık görev ve hizmetlerini, Başkanlığın amaç ve politikaları ile Başkanın direktif ve emirlerine uygun olarak başkan adına düzenlemek ve yürütmek, c) Başkanlık görev ve hizmetlerinin mevzuata uygun şekilde ve zamanında yerine getirilmesinde kendisine bağlı şubelere gereken emirleri vermek, bunların yerine getirilmesini takip ve temin etmek, ç) Başkanlık hizmetlerinin aksatılmaması kaydıyla, kendisine bağlı Şube Müdürlerinin yıllık izin taleplerini başkana önermek ve bu şubelerde istihdam edilen diğer personelin yıllık izin taleplerini onaylamak, d) Kendisine bağlı şube müdürlüklerinde görevli personelin, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili diğer mevzuat uyarınca, ödev ve sorumluluklar ile yasaklara uygun davranmasını sağlamak, anılan mevzuatla amir durumunda olan Devlet memurlarına verilen görev ve sorumlulukları yerine getirmek, e) Kendisine bağlı şubelerde görevli personelin mesaiye uymasını sağlamak, zorunlu hallerde ilave fazla mesai yaptırılacak personeli önermek ve personelinin mesai ve fazla mesai içindeki çalışmalarını kontrol etmek, f) Başkanlığın her türlü kaynakları ile Başkanlıkta bulunan her türlü mal, demirbaş ve makine-teçhizatın etkili, ekonomik ve verimli kullanılmasını sağlamak, g) Başkanlık birimlerinin birbiriyle uyumlu çalışmaları için gereken önlemleri almak ve bu uyumu sağlamak, bu konuda çözümlenmeyen aksaklıkları Başkana bildirmek, ğ) Başkan tarafından yetkilendirildiği konularda; Bakanlık merkez teşkilatına gönderilecek yazıları Başkan adına, Bakanlığın merkez teşkilatı dışındaki birimler ile diğer kişi, kurum ve kuruluşlara gönderilecek yazıları Bakan adına imzalamak, h) Başkanlığın görev ve hizmetleri kapsamında Başkan tarafından yazılı veya sözlü olarak verilen diğer işleri yapmaktır. (3) Şube Müdürlerinin görev ve sorumlulukları Görev alanına giren mevzuat ile Başkanlık tarafından çıkarılan Yönergelerde belirtilen görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden ve koordinasyonundan öncelikle birim Başkanına veya bağlı olduğu başkan yardımcısına karşı birinci derecede sorumludur. (4) Uzman ve Servis Şeflerinin görev ve sorumlulukları a) Şube Müdürünün direktifleri doğrultusunda Müdürlük bünyesinde yürütülen işlemlerin kanun, yönetmelik ve genelgeler doğrultusunda süresinde sonuçlandırmakla, b ) Servise havale edilen işleri çalışanlar arasında koordineli şekilde paylaştırıp iş akışını takip etmekle, c) Mahiyetinde çalışan personeli motive ederek işlerin doğru ve hızlı sonuçlandırmak suretiyle iş akışında gerekli disiplini sağlamakla, ç) İş verimliliğini arttırmakla, d) İşteki tertip ve düzeni sağlamakla görevli ve sorumludur. (5) Memurlar, İşçi ve Diğer Unvandaki Personelin görev ve sorumlulukları Bağlı olduğu servis sorumlusu ve amirlerin kendilerine vermiş oldukları işleri tam ve zamanında yapmakla görevlidir. Yapılan işlerin yasal mevzuatına ve etik ilkelerine uygun olmasından sorumludur. 3

4 DÖRDÜNCÜ BÖLÜM BAŞKANLIK ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNİN GÖREVLERİ Şube Müdürlükleri Madde 10- (1) Personel Şube Müdürlüğünün görevleri a)- Özlük servisi İşlemleri 1) Atama işlemleri. 2) Emeklilik İşlemleri. 3) Emeklilik Haricinde Devlet Memurluğunun Sona Erdirilmesi. 4) Disiplin İşlemleri. 5) Kadro İşlemleri. 6) Sınav İşlemleri. 7) Eğitim İşlemleri. 8) Yıllık İzin İşlemleri. 9) Mazeret İzinler İşlemleri. 10) Sıhhi İzin İşlemleri. 11) Yıllık İzinlerin Yurtdışında Kullanma İşlemleri. 12) Aylık/Aylıksız İzin İşlemleri. 13) Görevinden Geçici Olarak Ayrılan Yöneticilerin Yerine Yapılacak Görevlendirme İşlemleri. 14) Geçici Görevlendirme İşlemleri. 15) Kimlik İşlemleri. 16) İdari Davalara İlişkin işlemler. 17) Lojman Tahsis ve Takip işlemleri. 18) Brifing İşlemleri. 19) Mal Bildirimi İşlemleri. 20) Genelge Hazırlama ve Dağıtım İşlemleri. 21) Bilgi Edinme İşlemleri. a) Türkiye Büyük Millet Meclisinden Gelen Soru Önergeleri İşlemleri. b) 4982 Sayılı Bilgi Edinme Kanunu İle İlgili İşlemler. c) 3071 Sayılı Dilekçe Hakkının Kullanılmasına Dair Kanuna Göre Yapılan Müracaatlar. 22) Dağıtıcı Kadrosunda Olmayan Personele Kamu Seyahat Kartı Verilmesi İşlemleri. 23) Özürlü Memur İşlemleri. 24) Kamu İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planlarının Koordinasyon İşlemleri. b) İş ve İşçi İlişkileri Servisi 1) İşçilerin Emeklilik İşlemleri. 2) Geçici İşçilerin İkramiye Ve İlave Tediye İşlemleri. 3) Geçici İşçilerin İş Sözleşmeleri İşlemleri. 4) Geçici İşçilerin Maaş İşlemleri. 5) Geçici İşçilerin Vize İşlemleri. 6) İşçilerin İzin İşlemleri. 7) Merkezde Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı İşlemleri. 8) İşçilerin Sosyal Yardım İşlemleri. 9) Sözleşmeli Personelin Aylık Fazla Çalışma Ücreti Ödeme İşlemleri. 4

5 10) Sözleşmeli Personel Hizmet Sözleşmeleri. 11) Sözleşmeli Personelin Maaş İşlemleri. 12) Sözleşmeli Personelin Sağlık Raporları. 13) Sözleşmeli Personelin Yıllık ve Ücretli Mazeret İzin İşlemleri. 14) Sürekli İşçilerin İkramiye ve İlave Tediye İşlemleri. 15) Sürekli İşçilerin Maaş İşlemleri. 16) Taşrada Bulunan Eğitim ve Dinlenme Tesislerinde Çalışan İşçilerin Kıdem Tazminatı İşlemleri. 17) İşçilerin Toplu İş Sözleşmeleri. 18) İşçilerin Aylık Yemek Bedelleri 19-İşçilerin Yemek bedeli Ödeme İşlemleri c) Mutemetlik Servisi 1) Aylıklar, Zam Ve Tazminatlar. 2) Fazla Çalışma Ücreti İşlemleri. 3) Diğer Ödemelere İlişkin İşlemler. 4) İkinci Görev Aylığı İşlemleri. 5) Doğum ve Çocuk Yardımı İşlemleri. 6) Ölüm Yardımı İşlemleri. 7) Promosyon İşlemleri. 8 Konut Edindirme Yardımı İşlemleri. 9) Ek Ders Ödeme İşlemleri. 10) Doktorların Zorunlu Sigortaları. 11) İlama Bağlı Borçlar. 12) Kişi Borçları. ç) Otomasyon Servisi 1-Kullanımdan Kaynaklı Sorunlara Müdale İşlemleri 2-Donanım ve Yazılım İşlemleri 3-Program Üretim İşlemleri 4- Web. İşlemleri 5-Raporlama ve İstatistikî İşlemler 6-Saatlik İzin Takip İşlemleri 5

6 (2) Bütçe ve İhale Şube Müdürlüğünün görevleri a) Bütçe Servisi 1-Ödenek Aktarma İşlemleri 2-Kesin Hesap İşlemleri 3-Bütçe Hazırlama İşlemleri 4-Ayrıntılı Harcama Programı İşlemleri 5-Ödenek Revize İşlemleri 6-Ödenek Tenkis İşlemleri 7-Harçırah İşlemleri 8-Ödenek Gönderme İşlemleri 9-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler b) İhale Servisi 1) Açık İhale İle Mal ve Hizmet Alım İşlemleri 2)Pazarlık İhalesi İle Mal ve Hizmet Alım İşlemleri 3) Hak ediş Ödemeleri İşlemleri 4 -Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler (3) Satınalma Şube Müdürlüğünün Görevleri 1-İstisnai Alımlara İlişkin İşlemler 2-Ön Ödemli Satın Alma İşlemleri 3-Doğrudan Temin İşlemleri 4-Ödeme Süreci İşlemleri 5-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler (4)Teknik İşler Şube Müdürlüğünün Görevleri a) Teknik İşler Servisi 1- Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler b) Teknik Büro 1-Piyasada Yaptırılan Onarım İşlemleri 2-Piyasada Yaptırılan Periyodik Bakım İşlemleri 6

7 3-Atölyelerin İş Akışı Takibi İşlemleri c) Atölyeler Marangoz Atölyesi 1-Tamir Bakım Onarım İşlemleri Boya Badana Atölyesi 1-Boya Badana İşlemleri Baskı Cilt Atölyesi 1-Baskı Cilt İşlemleri Döseme Atölyesi 1-Döşeme Atölyesi İşlemleri Elektrik Atölyesi 1-Elektrik İşlemleri Su Tesisatı Kalorifer Atölyesi 1-Su Tesisatı Kalorifer Atölyesi İşlemleri Bina Tamir Atölyesi 1-Bina Tamir Atölyesi Bakım Onarım İşlemleri Madeni Eşya Atölyesi 1-Maden Eşya İşlemleri d) Fotokopi Odaları * Fotokopi İşlemleri süreci yapılmamıştır. (5) Sosyal Tesisler Şube Müdürlüğünün Görevleri a) Kamp ve Muhasebe İşlemleri Servisi 1-Sosyal Tesislere Başvuru Ve Tahsis İşlemleri 2-Yönetim Ve Harcama Talimatı Hazırlanması İşlemleri 3-Sosyal Tesisler İstatistikî Bilgilerin Hazırlanması İşlemleri 4-Merkez Muhasebe İşlemleri 5-Tesislerin Kapalı Olduğu Dönemlerdeki Muhasebe İşlemleri 7

8 6-Bakanlığımız Merkeze Bağlı Sosyal Tesislere Ait Mali Verilerin Kamu Harcamaları ve Muhasebe Bilişim Sistemi (KBS) ne Giriş İşlemleri 7- Merkez Sosyal Tesisler Denetim İşlemleri 8- Taşra Teşkilatı Sosyal Tesis İşlemleri 9-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler b) Eğitim Tesisi Müdürlükleri 1-Marmaris Eğitim ve Dinlenme Tesisi - Sezonluk Faaliyette Bulunan Sosyal Tesis İşlemleri 2-Gökova Eğitim ve Dinlenme Tesisi - Sezonluk Faaliyette Bulunan Sosyal Tesis İşlemleri 3-Ayvalık Eğitim ve Dinlenme Tesisi - Sezonluk Faaliyette Bulunan Sosyal Tesis İşlemleri 4-Yuvaköyü Dinlenme Tesisi - Sezonluk Faaliyette Bulunan Sosyal Tesis İşlemleri 5 -Ankara Eğitim Tesisi - Sürekli Faaliyette Bulunan Sosyal Tesis İşlemleri 6- Uludağ Eğitim ve Dinlenme Tesisi - Sürekli Faaliyette Bulunan Sosyal Tesis İşlemleri (6) Sosyal Hizmetler Şube Müdürlüğünün Görevleri 1 Merkez Yemekhane Servisi 1- Teknik Şartname Hazırlama İşlemleri 2- Hakediş Hazırlama İşlemleri 3-Aylık Menü Hazırlama İşlemleri 4- Muhasebe İşlemleri 5- Yemek Fişi Basımı, Satımı ve Muhasebe İşlemleri 6-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler 2- Dikmen Yemek Üretim Mutfağı 1-Yemek Üretimi Aşamasındaki Kontrol İşlemleri 3- Dikmen Merkez Yemekhaneleri 8

9 Dikmen Merkez Yemekhanesi 1-Yemek Dağıtım Aşamasındaki Kontrol İşlemleri Dikmen Makam Yemekhanesi 1-Yemek Dağıtım Aşamasındaki Kontrol İşlemleri 4-Dış Birim Yemekhaneleri ve Yemek Fiş Satış Büroları 4.1- Dış Birim Yemekhaneleri -S.S.K.Piknik Yemekhanesi -Tunus Saymanlık Yemekhanesi -Emek Muhasebat Kontrolörleri Yemekhanesi -MAYEM Yemekhanesi -GİB Vergi İletişim Yemekhanesi -Maliye Kursu Yemekhanesi -K.İ.K Yemekhanesi -Gelir İdaresi Adakale Yemekhanesi 4.2-Yemek Fiş Satış Büroları -Merkez Fiş Satış Bürosu -Dış Birim Fiş Satış Büroları 5- Çay Hazırlama ve Dağıtım Hizmeti -Muhasebat Zemin Kat -Muhasebat 1 kat -Muhasebat 3 Kat -Muhasebat 4 Kat -Bütçe GH Zemin Kat -Bütçe GH 2 Kat -Bütçe GH 4 Kat -Bütçe GH 7 Kat -Bütçe GH 8 Kat (7) İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürlüğünün Görevleri 9

10 a) İç Hizmetler Servisi 1- Temizlik İşleri Teknik Şartname Hazırlama İşlemleri 2-Yardımcı Hizmetlerinin Sevk ve İdare İşlemleri 3-Su Alım İşlemleri 4-Teminat Mektubu İade İşlemleri 5-Bina Temizlik Hakediş Hazırlama İşlemleri 6- Güvenlik Önlemleri İşlemleri 7-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler b) Protokol Servisi 1- Özel Güvenlik Hakediş Hazırlama İşlemleri 2-Özel Güvenlik Teknik Şartmane Hazırlama İşlemleri 3-Teminat Mektubu İade İşlemleri Hazırlama İşlemleri 4-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler c) Bina Yönetim Amirliği Büroları Ana Hizmet Binası Yönetim Amirliği 1- Temizlik Hizmetleri Denetim Kontrol İşlemleri Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Binası Yönetim Amirliği 1- Temizlik Hizmetleri Denetim Kontrol İşlemleri Milli Emlak Bilgi İşlem Binası Yönetim Amirliği 1- Temizlik Hizmetleri Denetim Kontrol İşlemleri S.S.K. Piknik İşhanı Binası Yönetim Amirliği 1- Temizlik Hizmetleri Denetim Kontrol İşlemleri Ana Hizmet Ek Binası (Tunus Caddesi) Yönetim Amirliği) 1- Temizlik Hizmetleri Denetim Kontrol İşlemleri Ana Hizmet Ek Binası (Mithatpaşa Caddesi Nallıhan ) Yönetim Amirliği 1- Temizlik Hizmetleri Denetim Kontrol İşlemleri c) Bina Güvenlik Amirliği Bürosu Ana Hizmet Binası Güvenlik Amirliği 1-Özel Güvenlik Denetim ve Kont İşlemleri 10

11 d) Toplantı Salonları Yönetim Amirliği (8) Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdürlüğünün Görevleri (9) Bakanlık Genel Evrak Şube Müdürlüğünün Görevleri a) Genel Evrak Servisi 1-Genel Evrak İşlemleri 2-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler b) İç Evrak Servisi 1- Gelen Evrak İşlemleri 2- Giden Evrak İşlemleri 3-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler c)takipli Evrak Servisi (10)Taşınır Mallar Kayıt ve Kontrol Şube Müdürlüğünün Görevleri a) Taşınır Mal Kayıt ve Kontrol Servisi 1-Dayanıklı Taşınırlar Giriş ve Çıkış İşlemleri 2-Tüketime Yönelik Taşınırlar Giriş ve Çıkış İşlemleri 3-Başkanlığımızın Taşınır Yönetim Hesabı İşlemleri 4-Ayni Olarak Verilen Giyecek Yardımı İşlemleri 5-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler b) Ambar Servisi 1-Ambar İşlemleri (11) Ulaştırma Şube Müdürlüğünün Görevleri a) Ulaştırma Servisi 1-Akaryakıt Alımı Kontrol ve Kabul İşlemleri 2-Akaryakıt Alımı Teknik Şartname Hazırlama İşlemleri 3-Taşıt Bakım ve onarım İşlemleri 4-Taşıt Kiralama Teknik Şartname Hazırlama İşlemleri 5-Taşıt Kiralama Kontrol ve Kabul İşlemleri 11

12 6- Taşıt Satınalma İşlemleri 7-Personel Otopark Kart İşlemleri 8-Taşıt Devir ve Terkin İşlemleri 9-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler b) Garaj Amirliği Bürosu 1-Garaj Amirliği İşlemleri (12) Birim Arşivi Şube Müdürlüğünün Görevleri 1-Birim Arşiv İşlemleri 2-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler (13) Kurum Arşivi Şube Müdürlüğünün Görevleri 1- Merkez Birimlerine Ait Kullanılmasına ve Muhafazasına lüzum Görülmeyen Her Türlü Malzeme İmha İşlemleri 2-Kurum Taşra ve Yurtdışı Yapılan İmha İşlemleri 3-Evrak Alma ve Saklama İşlemleri 4-Saklama Süreleri tamamlanan Arşiv Malzemesinin D.A.G.M. Devir İşlemleri 5-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler (14) Bakanlık Baştabipliği 1-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler (15)Sivil Savunma Ve Seferberlik Şubesi a) Lojistik Servisi 1-Topyekün Savunma ve Seferberlik İşlemleri ( GÜVEN Serisi ve AFET Serisi Milli Kriz Yönetimi Tatbikatları ile Milli Alarm Sistemi Tatbikatı/ Semineri) 2-NATO-CMX Tatbikatı İşlemleri 3-Seferberlik ve Savaş hazırlıkları Yıllık Faaliyet Raporları İşlemleri 4-Mal ve Hizmet Seferberliği İşlemleri 5-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler b) Personel ve Seferberlik Servisi 1-Personel Seferberlik İşlemleri 12

13 2-Askerlik Sevk Tehir İşlemleri 3-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler c) Sivil Savunma Servisi 1-Hizmet Binalarının Sivil Savunma Planlarının Hazırlanması İşlemleri 2- Yangın Önleme ve Söndürme Yönergesinin Hazırlanması İşlemleri 3-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler d) Koruyucu Güvenlik Servisi 1-Sabotajlara Karşı Koruma Planlarının Hazırlanması İşlemleri 2-Bakanlık Nöbetçi Memurluğu Hizmetlerinin Yürütülmesi İşlemleri 3-Denetleme Sonuç Raporlarının Yürütülmesi İşlemleri 4-Koruyucu Güvenlik Hizmetlerinin Yürütülmesi İşlemleri 5-Yönetsel İş Olarak Havale Edilen İşlemler BEŞİNCİ BÖLÜM ÇEŞİTLİ VE SON HÜKÜMLER İzleme Madde 11- (1) Başkanlık birimlerinin operasyonel planda yer alan çalışmalarının değerlendirilmesi ve gerekli önlemlerin alınması amacıyla, Başkan veya belirleyeceği Başkan Yardımcısının Başkanlığında Şube Müdürlerinin/Yöneticilerinin katılımı ile üçer aylık dönemlerde bir defadan az olmamak üzere düzenli toplantılar yapılır. Bu toplantılarda birimlerin faaliyetleri ve gerçekleştirilen işlemler, sorunlar, görüş ve öneriler değerlendirilir. Değerlendirme sonuçları toplantı tutanağı ile kayda alınır ve ilgili personele e-posta yoluyla duyurulur. Toplantı sekretaryalığı Personel Şubesi Müdürlüğünce yürütülür. Eğitim Madde 12- (1) Başkanlıkta yönetmeliği bulunmayan görevlilerin, mesleki yeterliliklerinin sürekliliğini sağlamak üzere; (2) Bilgi, beceri ve donanımlarını artırarak daha etkin ve verimli olmalarını, yeni gelişmeleri öğrenmelerini, bireysel bilgi, beceri ve yetenekler edinmelerini sağlamak, bilgi tazelemek, teknoloji kullanma kapasitelerini artırmak amacıyla hizmet içi eğitim programlarına tabi tutulurlar. (3) Eğitim programlarının süreleri, ulaşılmak istenilen amaca uygun olarak; programın yeri, eğitim görevlileri, eğitime katılanlar, ayrılacak ödenek ve diğer programlarla ilişkisi gibi unsurların her biri dikkate alınarak tespit edilir. (4) Hizmet içi eğitimler, Bakanlığımız Hizmet İçi Eğitim Planı ve Uygulama Esasları da dikkate alınarak Başkanlığımızca düzenlenebilir veya Maliye Yüksek Eğitim Merkezi Başkanlığınca düzenlenen eğitimlere katılımları sağlanabilir. 13

14 Yönergede yer almayan konular Madde 13- (1) Bu Yönergede düzenlenmeyen konular ile ilgili iş ve işlemler; yasal mevzuat çerçevesinde Başkanlık makamının direktif ve talimatları doğrultusunda yürütülür. Yürürlük Madde 14-(1) Bu Yönerge hükümleri başkanın onayıyla yürürlüğe girer. Yürütme Madde 15-(1) Bu Yönerge hükümlerini Başkan yürütür. 14

15 EK-1 Adem KABADAYI İdari ve Mali İşler Dairesi Başkanı V. Mehmet ÖZDAL Başkan Yardımcısı Mehmet UMUTLU Başkan Yardımcısı Yunus ELİTAŞ Başkan Yardımcısı Kadim AKIN Personel Şube Müdürü Mithat EREN Sosyal Tesisler Şube Müdürü İ.Cemal BODUR Bütçe İhale Şube Müdürü Muharrem METE Teknik İşler Şube Müdür V. Murat ALTINTAŞ Sosyal Hizmetler Şube Müdürü Mithat EREN Satınalma Şube Müdürü Kemal GARGİN İç Hizmetler ve Protokol Şube Müdürü Şengül ÖZBEK Ulaştırma Şube Müdürü Erol ALTUNDAĞ Taşınır Mallar Kayıt ve Kontrol Şube Müdürü Emine İŞ Birim Arşivi Şube Müdürü Erdoğan KARAMAN Kurum Arşivi Şube Müdürü Nurten YILDIRIM İst.Kıymetli Evrak ve Basılı Kağıtlar Şube Müdür V. Nejmiye ŞİŞGİNOĞLU Sivil Savunma Seferberlik Şb. Emine İŞ Genel Evrak Şube Müdürü Ali UYSAL Bakanlık Baştabipliği 15

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2012 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI T.C. MALİYE BAKANLIĞI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI 2013 YILI BİRİM FAALİYET RAPORU Adres: Dikmen Cad. Harp Okulu Yanı No G-H Blok 06450 Dikmen ANKARA Telefon: 0312 415 22 78-79 Faks: 0312 425

Detaylı

HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ 1- Personel Müdürlüğünün Görevleri HATAY DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ a) Valilik atamalı personelin atama, nakil, özlük ve emeklilik işlemlerini yapmak, b) İl kadrolarının; dağıtım,

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ KÜLTÜR VE SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç BİRİNCİ BÖLÜM MADDE 1 (1)

Detaylı

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar KÜTAHYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı; Kütahya Defterdarlığı Personel Müdürlüğünün fonksiyonel ve operasyonel

Detaylı

Bilgi Teknolojisi Çözümleri

Bilgi Teknolojisi Çözümleri Bilgi Teknolojisi Çözümleri ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 204 YILI BRİFİNGİ ADANA Kasım - 204 I 204 YILI İDARİ VE MALİ İŞLER DAİRE BAŞKANLIĞI BRİFİNGİ II 204 YILI İDARİ VE

Detaylı

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ

15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ 15/10/2012 tarihli ve 415933 sayılı Bakan Onayı ile yürürlüğe girmiştir. TÜRKİYE İŞ KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUK YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

Detaylı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı

ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ İdari ve Mali İşler Daire Başkanlığı 2014 Yılı Birim Faaliyet Raporu ADANA Ocak - 2015 I II İÇİNDEKİLER BİRİM YÖNETİCİSİNİN SUNUŞU... 1 I- GENEL BİLGİLER... 2 A- MİSYON VE VİZYON...

Detaylı

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. BEYOĞLU BELEDİYE BAŞKANLIĞI KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ 1 KÜTÜPHANE MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BAŞKAN BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Kütüphane Hizmetleri Şefliği 2 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM

TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE. Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM TAPU VE KADASTRO GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TAŞRA TEŞKİLATI YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLARI HAKKINDA GENELGE Genelge No:1724 2012/2 BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam MADDE 1- (1) Bu Genelgenin

Detaylı

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI

T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI T.C. MURATPAŞA BELEDİYESİ DESTEK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK TASLAĞI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar

BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar BİLECİK ŞEYH EDEBALİ ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme Dairesi

Detaylı

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK T.C. MUĞLA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç

Detaylı

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ

MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ MENTEŞE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 Bu Yönetmeliğin amacı; Menteşe

Detaylı

2012 YILI FAALİYET RAPORU

2012 YILI FAALİYET RAPORU 2012 YILI FAALİYET RAPORU MART 2013 2012YILI FAALİYET RAPORU GENEL MÜDÜRÜMÜZÜN MESAJI Tüm mal ve hizmetler gibi kamu hizmetleri de fiziki ve beşeri kaynakların bir araya gelmesi ile üretilmektedir. Fiziki

Detaylı

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ET VE SÜT KURUMU GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Merkez Birimlerinin Çalışma Usul ve Esasları Yönetmeliği İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Madde No Sayfa No 1. Amaç... 1 2. Kapsam... 1 3. Dayanak...

Detaylı

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ

BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İDARİ İŞLER VE KOORDİNASYON DAİRE BAŞKANLIĞI İŞ TANIMI VE GEREKLERİ BELGELERİ BALIKÇILIK VE SU ÜRÜNLER İ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BÖLÜM: ŞEMA NO: İDARİ

Detaylı

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM

YÖNETMELİK. Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM 8 Şubat 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29261 Maliye Bakanlığı (Gelir İdaresi Başkanlığı) ndan: YÖNETMELİK VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIKLARININ KURULUŞ VE GÖREV YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar (23.04.2015/31646 Sayılı Makam Onayı) AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR İL MÜDÜRLÜKLERİ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönergenin amacı;

Detaylı

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C BALIKESİR BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Balıkesir

Detaylı

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler

İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ. Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler Amaç Madde 1. (1) Bu yönetmeliğin amacı, Sındırgı Belediye Başkanlığı İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğünün kuruluş, görev, yetki

Detaylı

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM

TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM TC. MURATPAŞA BELEDİYESİ İŞLETME VE İŞTİRAKLER MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak, Tanımlar ve Temel İlkeler MADDE 1 (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ

BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BATMAN DEFTERDARLIĞI MİLLİ EMLAK MÜDÜRLÜĞÜ BİRİM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Misyon ve Tanımlar Amaç Madde 1- (1) Bu Yönergenin amacı; Batman Defterdarlığı Milli Emlak Müdürlüğü biriminin

Detaylı

4 : 3/6/2011 KHK-643/1

4 : 3/6/2011 KHK-643/1 6439 BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA 174 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME İLE 13/12/1983 GÜN VE 174 SAYILI BAKANLIKLARIN KURULUŞ VE GÖREV ESASLARI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN BAZI

Detaylı

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE

T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE T.C. AĠLE VE SOSYAL POLĠTĠKALAR BAKANLIĞI PERSONEL DAĠRESĠ BAġKANLIĞININ TEġKĠLAT VE GÖREVLERĠNE ĠLĠġKĠN YÖNERGE BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönergenin amacı, Aile

Detaylı

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK İSTANBUL İLİ PENDİK BELEDİYESİ MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK GENEL GEREKÇE 5393 sayılı Belediye Kanunu nun 15. Maddesi b bendi uyarınca

Detaylı

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ T.C. AVCILAR BELEDİYESİ SAĞLIK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Avcılar Belediyesi

Detaylı

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI

TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI TEMİZLİK İŞLERİ MÜDÜRLÜĞÜ ORGANİZASYON ŞEMASI BELEDİYE BAŞKANI BELEDİYE BAŞKAN YARDIMCISI MÜDÜR Temizlik İşleri Büro Şefliği Çevre Koruma Şefliği Katı Atık ve Geri Dönüşüm Şefliği 1 T.C. BEYOĞLU BELEDİYE

Detaylı

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ

Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ Karar Tarihi: 03/11/2009 Karar Numarası: 84 IĞDIR BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1)

Detaylı