TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)"

Transkript

1 TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) ATÖLYELERİN ÇALIŞTIRILMASI HIZMETİ ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ İhale kayıt numarası: 2015/68629 I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin Bilgiler 1.1. İş sahibi İdarenin; a) Adı:T.K.İ. E.L.İ. MÜESSESESİ Ç.L.İ MÜDÜRLÜĞÜ b) Adresi:Çanakkale Cad. Çayırlar mevkii Asma köprü yanı ÇAN/ÇANAKKALE c) Telefon numarası: d) Faks numarası: e) Elektronik posta adresi f) İlgili personelinin adı-soyadı/unvanı :Hikmet ARSLAN Elektromekanik Şube Müdürlüğü 1.2. İstekliler, ihaleye ilişkin bilgileri yukarıdaki adres ve numaralardan görevli personelle irtibat kurmak suretiyle temin edebilirler. Madde 2- İhale Konusu İşe İlişkin Bilgiler İhale konusu hizmetin; a) Adı: T.K.İ. E.L.İ. Müessesesi Çan İşletmesi Müdürlüğü ne ait Lastik Atölyesi, Kaynak Atölyesi, Kaporta Atölyesi, Torna Atölyesi, Hafif Araç Tamir Atölyesi, Yıkama - Yağlama Kanalları-Periyodik bakım,telefon santral operatörlüğü,bilgisayarların bakım onarım temizliği, Biyolojik ve kimyasal arıtma tesislerinin kontrol ve bakımı,iş Makinaları ve hafif Araçların radyatör onarım ve değişimleri, Ambar ve Atölyenin temizliği, Yağlı boya ve Plastik boya işleri vb işlerin 60 kişiyle 1yıl (365 gün) süreyle bu teknik şartname esasları çerçevesinde işletilmesi işi ve bu işlerin yerine getirilmesi için yapılması gereken tüm işlerden ibarettir. b) Varsa kodu : /KÇLİ-ATÖLYE c) (Fiziki) miktarı ve türü : 60 (altmış) kişi d) Yapılacağı yer : Ç.L.İ. Müdürlüğü Çan / ÇANAKKALE e) Hizmete ait (varsa) diğer bilgiler:teknik şartnamede belirtilmiştir. Madde 3- İhaleye İlişkin Bilgiler İhaleye ilişkin bilgiler: a) İhale usulü: Açık ihale. b) İhalenin yapılacağı adres : Ç.L.İ.. Müdürlüğü Çan/ÇANAKKALE c) İhale tarihi : 14/07/2015 d) İhale saati:(tekliflerin açılma saati) 15 :00 e) İhale komisyonu toplantı yeri : Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü Toplantı Salonu Madde 4- İhale Dokümanının Görülmesi ve Temini 4.1. İhale dokümanı aşağıda belirtilen adreste bedelsiz olarak görülebilir. Ancak, ihaleye teklif verecek olanların İdarece onaylı ihale dokümanını satın alması zorunludur. a) İhale dokümanının görülebileceği yer : Ç.L.İ.Satınalma Şube Müdürlüğü/ÇAN b) İhale dokümanının satın alınabileceği yer : Ç.L.İ. Satınalma Şube Müdürlüğü ÇAN/ÇANAKKALE adresinden temin edilebilmek için Ziraat Bankası Çan Şb TR ,Halkbankası Çan ŞbTR ,Vakıfbank Çan Şb TR nolu ÇLİ Banka hesaplarına döküman bedelinin yatırılması gereklidir. c) İhale dokümanı satış bedeli (varsa vergi dahil): 150,00 TL(Posta yoluyla: 160,00 TL)

2 4.2. İhale dokümanı, içeriğindeki belgeleri gösteren bir dizi pusulasıyla birlikte verilir. İstekli, ihale dokümanını oluşturan belgelerin aslına uygunluğunu ve belgelerin tamam olup olmadığını kontrol eder. İdare bu incelemeden sonra isteklinin, ihale dokümanını oluşturan belgelerin tamamını aslına uygun olarak teslim aldığına dair, dizi pusulası üzerine yazılarak imzalanmış beyanını alır İstekli ihale dokümanını satın almakla, ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan koşul ve kuralları kabul etmiş sayılır. Madde 5- Tekliflerin Sunulacağı Yer, Son Teklif Verme Tarih ve Saati 5.1. Tekliflerin sunulacağı yer, son teklif verme tarih ve saati: a) Tekliflerin sunulacağı yer : Ç.L.İ. Müdürlüğü Muhaberat Servisi b) Son teklif verme tarihi : 14/07/2015 c) Son teklif verme saati : 15: Teklifler ihale (son teklif verme) tarih ve saatine kadar yukarıda belirtilen yere verilebileceği gibi, iadeli taahhütlü posta vasıtasıyla da gönderilebilir. İhale (son teklif verme) saatine kadar idareye ulaşmayan teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır İdareye verilen veya ulaşan teklifler, bu şartnamenin 14 üncü maddesine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz İhale için tespit olunan tarihin tatil gününe rastlaması halinde ihale, takip eden ilk iş gününde yukarıda belirtilen saatte aynı yerde yapılır ve bu saate kadar verilen teklifler kabul edilir Çalışma saatlerinin sonradan değişmesi halinde de ihale yukarıda belirtilen saatte yapılır Saat ayarlarında, Türkiye Radyo Televizyon Kurumunun (TRT) ulusal saat ayarı esas alınır. Madde 6- İhale Dokümanının Kapsamı 6.1. İhale dokümanı aşağıdaki belgelerden oluşmaktadır. a)idari Şartname, b)teknik Şartname, c)sözleşme Tasarısı, d)hizmet İşleri Genel Şartnamesi e) Standart Formlar 1- Birim fiyat Teklif mektubu- 1 sayfa 2- Birim fiyat teklif cetveli- 1 sayfa 3- Geçici Teminat Mektubu 1 sayfa 4- Kesin Teminat Mektubu 1 sayfa 5- İş Ortaklığı beyannamesi 1 sayfa 6- Ortaklık Durum belgesi KİK 027.0/H 1 Sayfa 7- İş Deneyim Belgesi (Alt Yüklenici) KİK 026.2/H 1 Sayfa 8- İş deneyim Belgesi (Yüklenici) KİK 026.1/H 1 Sayfa 9- Banka Referans Mektubu KİK /H 1 sayfa 10- Bilanço Bilgileri Tablosu - KİK025.1/H 1 sayfa 6.2. Ayrıca, bu şartnamenin ilgili hükümleri gereğince İdarenin çıkaracağı zeyilnameler ile isteklilerin yazılı talebi üzerine İdare tarafından yapılan yazılı açıklamalar, ihale dokümanının bağlayıcı bir parçasını teşkil eder İsteklinin yukarıda belirtilen dokümanların tümünün içeriğini dikkatli bir şekilde incelemesi gerekir. Teklifin verilmesine ilişkin şartları yerine getirememesi halinde ortaya çıkacak sorumluluk teklif verene ait olacaktır. İhale dokümanında öngörülen ve tarif edilen usule uygun olmayan teklifler, değerlendirmeye alınmaz. 2

3 II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 7- İhaleye Katılabilmek İçin Gereken Belgeler ve Yeterlik Kriterleri 7.1. İsteklilerin ihaleye katılabilmeleri için aşağıda sayılan belgeleri teklifleri kapsamında sunmaları gerekir: a) Mevzuatı gereği kayıtlı olduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odası Belgesi; 1) Gerçek kişi olması halinde, ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, Ticaret ve/veya Sanayi Odası veya ilgili Meslek Odasına kayıtlı olduğunu gösterir belge, 2) Tüzel kişi olması halinde, mevzuatı gereği tüzel kişiliğin siciline kayıtlı bulunduğu Ticaret ve/veya Sanayi Odasından ilk ilan veya ihale tarihinin içerisinde bulunduğu yılda alınmış, tüzel kişiliğin sicile kayıtlı olduğuna dair belge. b) Teklif vermeye yetkili olduğunu gösteren İmza Beyannamesi veya İmza Sirküleri; 1) Gerçek kişi olması halinde, noter tasdikli imza beyannamesi, 2) Tüzel kişi olması halinde, ilgisine göre tüzel kişiliğin ortakları, üyeleri veya kurucuları ile tüzel kişiliğin yönetimdeki görevlileri belirten son durumu gösterir Ticaret Sicil Gazetesi veya bu hususları tevsik eden belgeler ile tüzel kişiliğin noter tasdikli imza sirküleri. c) Şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen teklif mektubu. d) Bu şartnamede belirlenen geçici teminat. e) Bu şartnamenin (7.2) ve (7.3) üncü alt maddelerinde belirtilen yeterlik belgeleri. f) Vekaleten ihaleye katılma halinde, istekli adına katılan kişinin ihaleye katılmaya ilişkin noter tasdikli vekaletnamesi ile noter tasdikli imza beyannamesi. g) İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, şekli ve içeriği bu şartnamede belirlenen iş ortaklığı beyannamesi İsteklinin iş ortaklığı olması halinde, (a) ve (b) de yer alan belgelerin her bir ortakça ayrı ayrı verilmesi zorunludur Ekonomik ve mali yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: Banka Referans Mektubu (KİK.025.0/H) Türkiye de veya yurt dışında faaliyet gösteren bankalardan temin edilebilir. Banka referans mektubunun ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenmiş olması zorunludur. Teklif edilen bedelin % 10 undan az olmamak üzere isteklinin bankalar nezdindeki kullanılmamış nakdi veya gayrinakdi kredisi ya da üzerinde kısıtlama bulunmayan mevduatı, yerli veya yabancı bankalardan alınacak belge, Yukarıdaki bentte belirtilen kriterler, mevduat ve kredi tutarları toplanmak ya da birden fazla banka referans mektubu sunulmak suretiyle de sağlanabilir İş ortaklığında, ortaklardan biri, birkaçı veya tamamı tarafından ortaklık oranına bakılmaksızın bu yeterlik kriteri sağlanabilir Bilanço ve Eşdeğer Belgeler; (1) Bilançonun veya eşdeğer belgelerin ihalenin yapıldığı yıldan önceki yıla ait; a) Yayınlanması zorunlu olan yıl sonu bilançosunun veya gerekli bölümlerinin, b) (a) bendinde belirtilen belgelere eşdeğer belgelerin, her ikisinin ibraz edilmesi zorunludur. (2) Bilanço veya eşdeğer belgeler kapsamında; a) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini, b) İlgili mevzuatı uyarınca bilançosunu yayımlatma zorunluluğu olmayan aday ve istekliler yıl sonu bilançosunu veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerini ya da bu kriterlerin sağlandığını göstermek üzere yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavirce standart forma uygun olarak düzenlenen belgeyi sunar. (3) Adayın veya isteklinin ikinci fıkra uyarınca sunduğu belgelerde; a) Belli sürelerde nakit akışını sağlayabilmesi için gerekli likiditeye ve kısa dönem (bir yıl) içinde borç ödeme gücüne sahip olup olmadığını gösteren cari oranın (dönen varlıklar/kısa vadeli borçlar) en az 0,75 olması, (hesaplama yapılırken; yıllara yaygın inşaat maliyetleri dönen varlıklardan, yıllara yaygın inşaat hakediş gelirleri ise kısa vadeli borçlardan düşülecektir), 3

4 b) Aktif varlıkların ne kadarının öz kaynaklardan oluştuğunu gösteren öz kaynak oranının (öz kaynaklar/toplam aktif) en az 0,15 olması, (hesaplama yapılırken, yıllara yaygın inşaat maliyetleri toplam aktiflerden düşülecektir), c) Kısa vadeli banka borçlarının öz kaynaklara oranının 0,50 den küçük olması,ve belirtilen üç kriterin birlikte sağlanması zorunludur. Sunulan bilançolarda varsa yıllara yaygın inşaat maliyetleri ile yıllara yaygın inşaat hakediş gelirlerinin gösterilmesi gerekir. (4) Yukarıda belirtilen kriterleri bir önceki yılda sağlayamayanlar, son iki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu takdirde, son iki yılın parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (5) İhale veya son başvuru tarihi yılın ilk dört ayında olan ihalelerde, bir önceki yıla ait belgelerini sunmayanlar, iki önceki yıla ait belgelerini sunabilirler. Bu belgelerde yeterlik kriterini sağlayamayanlar ise iki önceki yılın belgeleri ile üç önceki yılın belgelerini sunabilirler. Bu durumda, belgeleri sunulan yılların parasal tutarlarının ortalaması üzerinden yeterlik kriterlerinin sağlanıp sağlanmadığına bakılır. (6) 4/1/1961 tarihli ve 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 174 üncü maddesine göre takvim yılından farklı hesap dönemi belirlenen aday ve isteklinin bilançoları için bu hesap dönemi esas alınır. (7) Bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylanmış olması zorunludur. Yabancı ülkede düzenlenen bilanço veya bilançonun üçüncü fıkradaki kriterlerin sağlandığını gösteren bölümlerinin ise o ülke mevzuatına göre düzenlenmesi ve bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış olması gereklidir. (8) Yabancı ülkede düzenlenen yayımlanması zorunlu olmayan bilançoların veya bunların bölümlerinin ibraz edilmemesi durumunda, yukarıda belirtilen kriterlerin sağlandığı o ülke mevzuatına göre bu belgeleri düzenlemeye yetkili merci tarafından onaylanmış belge ile tevsik edilebilir. (9) Serbest meslek erbabı tarafından sunulan, ilgili mevzuatına göre düzenlenmiş ve onaylanmış serbest meslek kazanç defteri özetinde gösterilen değerlere göre, son yıla ait toplam gelirin toplam gidere oranının veya son iki yıla ait gelir ve giderlerin parasal tutarlarının ortalaması üzerinden bulunacak oranın en az (1,25) olması şartı aranır. Serbest meslek kazanç defteri özetinin yeminli mali müşavir veya serbest muhasebeci mali müşavir ya da vergi dairesince onaylı olması gerekir. İkinci, üçüncü, dördüncü, yedinci ve sekizinci fıkralar hariç diğer fıkralarda yer alan hükümler serbest meslek kazanç defteri özeti için de uygulanır. (10) Aday veya isteklinin ortak girişim olması halinde, ortakların her birinin istenen belgeleri ayrı ayrı sunması ve üçüncü fıkranın (a), (b) ve (c) bentlerinde veya serbest meslek kazanç defteri özetine ilişkin dokuzuncu fıkrada belirtilen kriterleri sağlaması zorunludur Mesleki ve teknik yeterliğe ilişkin belgeler ve bu belgelerin taşıması gereken kriterler: İş Deneyim Belgesi. İsteklinin yurt içinde veya yurt dışında kamu veya özel sektörde bedel içeren tek bir sözleşme kapsamında taahhüt edilen ihale konusu iş veya benzer işlere ilişkin olarak; a) İlk ilan tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet alımlarıyla ilgili iş deneyimini gösteren belgeleri veya b) Devredilen işlerde devir öncesindeki veya sonrasındaki dönemde ilk sözleşme bedelinin en az % 80'inin gerçekleştirilmesi şartıyla, ilk ilan veya davet tarihinden geriye doğru son beş yıl içinde kabul işlemleri tamamlanan hizmet işlerine ilişkin deneyimini gösteren belgeleri,sunması zorunludur. İstekli tarafından teklif edilen bedelin % 30'den az olmamak üzere, ihale konusu iş veya benzer işlere ait tek sözleşmeye ilişkin iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması gerekir. İş ortaklığında pilot ortağın, istenen iş deneyim tutarının en az % 70ini, diğer ortakların her birinin, istenen iş deneyim tutarının en az % 10unu sağlaması ve diğer ortak veya ortakların iş deneyim tutarı toplamının ise istenen iş deneyim tutarının % 30undan az olmaması gerekir. Ancak, ihaleye katılan iş ortaklığının ortakları tarafından ortaklık oranları ve yapısı aynı olmak kaydıyla daha önce kurulmuş olan iş ortaklığının gerçekleştirdiği bir işten elde edilen iş deneyimini gösteren belgelerin sunulması halinde, pilot ortak ve diğer ortakların her birinin birinci cümledeki oranlara göre asgari iş deneyim 4

5 tutarını sağlaması koşulu aranmaz. Konsorsiyumda ise her bir ortağın kendi kısmı için istenen iş deneyim tutarını sağlaması zorunludur. Tüzel kişi tarafından iş deneyimini göstermek üzere sunulan belgenin, tüzel kişiliğin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait olması halinde, ticaret ve sanayi odası/ticaret odası bünyesinde bulunan ticaret sicil memurlukları veya yeminli mali müşavir ya da serbest muhasebeci mali müşavir tarafından ilk ilan veya davet tarihinden sonra düzenlenen ve düzenlendiği tarihten geriye doğru son bir yıldır kesintisiz olarak bu şartın korunduğunu gösteren belgenin sunulması zorunludur Benzer iş olarak kabul edilecek işler aşağıda belirtilmiştir: Personel çalıştırmaya dayalı hizmet işleri benzer iş olarak kabul edilecektir İstekliler, yukarıda sayılan belgelerin aslını veya aslına uygunluğu noterce onaylanmış örneklerini vermek zorundadır. Ancak Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Nizamnamesinin 9 uncu maddesinde yer alan hüküm çerçevesinde Gazete idaresince veya Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğine bağlı odalarca aslının aynıdır şeklinde onaylanarak isteklilere verilen Ticaret Sicili Gazetesi suretleri ile bunların noter onaylı suretleri kabul edilecektir Noter onaylı belgelerin aslına uygun olduğunu belirten bir şerh taşıması zorunlu olup, sureti veya fotokopisi görülerek onaylanmış olanlar ile ibraz edilenin aynıdır veya bu anlama gelecek bir şerh taşıyanlar geçerli kabul edilmeyecektir İstekliler, istenen belgelerin aslı yerine ihaleden önce idarenin yetkili personel tarafından aslı idarece görülmüştür veya bu anlama gelecek şerh düşülen ve aslı kendilerine iade edilen belgelerin suretlerini de tekliflerine ekleyebilirler. Madde 8- İhaleye Katılamayacak Olanlar 8.1. Aşağıda sayılanlar doğrudan veya dolaylı veya alt yüklenici olarak kendileri veya başkaları adına hiçbir şekilde ihaleye katılamazlar: a) 4734 sayılı Kanun, 4735 sayılı Kanun ve ilgili diğer kanunlardaki hükümler gereğince geçici veya sürekli olarak kamu ihalelerine katılmaktan yasaklanmış olanlar ile 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamına giren suçlardan ve organize suçlardan dolayı hükümlü bulunanlar. b) İlgili mercilerce hileli iflas ettiğine karar verilenler. c) İdarenin ihale yetkilisi kişileri veya bu yetkiye sahip kurullarda görevli kişiler. d) İdarenin ihale konusu işle ilgili her türlü ihale işlemlerini hazırlamak, yürütmek sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olanlar. e) (c) ve (d) bentlerinde belirtilen şahısların eşleri ve üçüncü dereceye kadar kan ve ikinci dereceye kadar kayın hısımları ile evlatlıkları ve evlat edinenleri. f) (c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri (bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin %10 undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç). g) 4734 sayılı Kanunun 53 üncü maddesinin (b) fıkrasının 8 inci alt bendi gereğince alınacak Bakanlar Kurulu Kararları ile belirlenen yabancı ülkelerin isteklileri İhale konusu hizmetin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler, bu işin ihalesine katılamazlar. Bu yasak, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir İdare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu ihaleye katılamazlar Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirilmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir. Madde 9- İhale Dışı Bırakılma Nedenleri Aşağıda belirtilen durumlardaki istekliler, bu durumlarının tespit edilmesi halinde, ihale dışı bırakılacaktır: a) İflas eden, tasfiye halinde olan, işleri mahkeme tarafından yürütülen, konkordato ilan eden, işlerini askıya alan mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. b) İflası ilan edilen, zorunlu tasfiye kararı verilen, alacaklılara karşı borçlarından dolayı mahkeme idaresi altında bulunan mevzuat hükümlerine göre benzer bir durumda olan. 5

6 c) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş sosyal güvenlik prim borcu olan. d) Mevzuat hükümleri uyarınca kesinleşmiş vergi borcu olan. e) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, mesleki faaliyetlerinden dolayı yargı kararıyla hüküm giyen. f) İhale tarihinden önceki beş (5) yıl içinde, İdareye yaptığı işler sırasında iş veya meslek ahlakına aykırı faaliyetlerde bulunduğu İdare tarafından ispat edilen. g) İhale tarihi itibariyle, mevzuatı gereği kayıtlı olduğu oda tarafından mesleki faaliyetten men edilmiş olan. h) Bu Şartname ile idare tarafından istenen bilgi ve belgeleri vermeyen veya yanıltıcı bilgi ve veya sahte belge verdiği tespit edilen. i) Bu Şartnamenin 8 inci maddesinde ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılan. j) Bu Şartnamenin 10 uncu maddesinde belirtilen yasak fiil veya davranışlarda bulundukları tespit edilen. Madde 10- Yasak Fiil veya Davranışlar İhalede aşağıda belirtilen fiil veya davranışlarda bulunmak yasaktır: a) Hile, vaat, tehdit, nüfuz kullanma, çıkar sağlama, anlaşma, irtikap, rüşvet suretiyle veya başka yollarla ihaleye ilişkin işlemlere fesat karıştırmak veya buna teşebbüs etmek. b) İsteklileri tereddüde düşürmek, katılımı engellemek, isteklilere anlaşma teklifinde bulunmak veya teşvik etmek, rekabeti veya ihale kararını etkileyecek davranışlarda bulunmak. c) Sahte belge veya sahte teminat düzenlemek, kullanmak veya bunlara teşebbüs etmek. d) İhalede kendisi veya başkaları adına doğrudan veya dolaylı olarak, asaleten yada vekaleten birden fazla teklif vermek. e) Bu Şartnamenin 8 inci maddesine göre ihaleye katılamayacağı belirtildiği halde ihaleye katılmak Bu yasak fiil veya davranışlarda bulunanlar hakkında, fiil veya davranışlarının özelliğine göre, 4734 sayılı Kanunun Dördüncü Kısmında belirtilen hükümler uygulanır. Madde 11- Teklif Hazırlama Giderleri Tekliflerin hazırlanması ve sunulması ile ilgili bütün masraflar isteklilere aittir. İdare, ihalenin seyrine ve sonucuna bakılmaksızın, isteklinin üstlendiği bu masraflardan dolayı hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz. Madde 12- İşin Yapılacağı Yerin Görülmesi 12.1-İşin yapılacağı yeri ve çevresini gezmek, inceleme yapmak; teklifini hazırlamak ve taahhüde girmek için gerekli olabilecek tüm bilgileri temin etmek isteklinin sorumluluğundadır. İşyeri ve çevresinin görülmesiyle ilgili bütün masraflar istekliye aittir İstekli, işin yapılacağı yeri ve çevresini gezmekle; işyerinin şekline ve mahiyetine, iklim şartlarına, işinin gerçekleştirilebilmesi için yapılması gerekli çalışmaların ve kullanılacak malzemelerin miktar ve türü ile işyerine ulaşım ve şantiye kurmak için gerekli hususlarda maliyet ve zaman bakımından bilgi edinmiş; teklifini etkileyebilecek riskler, olağanüstü durumlar ve benzeri diğer unsurlara ilişkin gerekli her türlü bilgiyi almış sayılır İdare, isteklilerden işin yapılacağı yerin görülmesiyle ilgili bir talep geldiğinde, bu kişilerin işin yapılacağı binaya ve/veya araziye girmesi için gerekli izni verecektir Tekliflerin değerlendirilmesinde, isteklinin işin yapılacağı yeri incelediği ve teklifini buna göre hazırladığı kabul edilir. Madde 13- İhale Dokümanında Açıklama Yapılması İstekliler, tekliflerin hazırlanması aşamasında, ihale dokümanında açıklanmasına ihtiyaç duydukları hususlarla ilgili olarak, son teklif verme gününden 5(beş) gün öncesine kadar yazılı olarak açıklama talep edebilirler. Bu tarihten sonra yapılacak açıklama talepleri değerlendirmeye alınmayacaktır Talebin uygun görülmesi halinde İdarece yapılacak yazılı açıklama ihale dokümanı alanların tamamına gönderilir veya imza karşılığı elden tebliğ edilir. Açıklamalar, açıklamanın yapıldığı tarihten sonra dokümanı satın alanlara ihale dokümanının bir parçası olarak verilir. 6

7 Madde14- İhale Dokümanında Değişiklik Yapılması İlan yapıldıktan sonra ihale dokümanında değişiklik yapılmaması esastır. Ancak, tekliflerin hazırlanmasını veya işin gerçekleştirilmesini etkileyebilecek maddi veya teknik hatalar veya eksikliklerin idarece tespit edilmesi veya isteklilerce yazılı olarak bildirilmesi halinde, zeyilname düzenlenmek suretiyle ihale dokümanında değişiklik yapılabilir Zeyilname ihale dokümanı alanların tümüne iadeli taahhütlü mektup yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden verilir ve ihale tarihinden en az üç (3) gün önce tüm isteklilerin bilgi sahibi olmaları sağlanır Yapılan değişiklik nedeniyle tekliflerin hazırlanabilmesi için ek süreye ihtiyaç duyulması halinde idare, ihale tarihini bir defaya mahsus olmak üzere zeyilname ile erteleyebilir. Erteleme süresince, ihale dokümanı satılmasına ve teklif alınmasına devam edilecektir Zeyilname düzenlenmesi halinde, teklifini bu düzenlemeden önce vermiş olan isteklilere tekliflerini geri çekerek, yeniden teklif verme imkanı tanınacaktır. Madde 15- İhale Saatinden Önce İhalenin İptal Edilmesinde İdarenin Serbestliği İdarenin gerekli gördüğü veya ihale dokümanında yer alan belgelerde ihalenin yapılmasına engel olan ve düzeltilmesi mümkün bulunmayan hususların bulunduğunun tespit edildiği hallerde, ihale saatinden önce ihale iptal edilebilir Bu durumda, iptal nedeni belirtilmek suretiyle ihalenin iptal edildiği isteklilere ilan edilerek duyurulur. Bu aşamaya kadar teklif vermiş olanlara ihalenin iptal edildiği ayrıca tebliğ edilir İhalenin iptali halinde, verilmiş olan bütün teklifler reddedilmiş sayılır ve bu teklifler açılmaksızın isteklilere iade edilir İhalenin iptal edilmesi nedeniyle isteklilerce idareden herhangi bir hak talebinde bulunulamaz. Madde 16-Ortak Girişim Birden fazla gerçek veya tüzel kişi iş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verebilir İş ortaklığı oluşturmak suretiyle ihaleye teklif verecek istekliler, iş ortaklığı yaptıklarına dair pilot ortağın da belirtildiği, ekte örneği bulunan iş ortaklığı beyannamesini teklifleriyle beraber sunacaklardır İhalenin iş ortaklığı üzerinde kalması halinde, iş ortaklığından sözleşme imzalanmadan önce noter tasdikli ortaklık sözleşmesini vermesi istenecektir İş ortaklığı anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve sözleşmesinde iş ortaklığını oluşturan gerçek ve tüzel kişilerin taahhüdün yerine getirilmesinde müştereken ve müteselsilen sorumlu oldukları belirtilecektir İş ortaklığında pilot ortak en çok hisseye sahip ortak olmalıdır. Ortakların hisse oranları, ortaklık anlaşmasında (iş ortaklığı beyannamesi) ve ortaklık sözleşmesinde gösterilir Konsorsiyumlar ihaleye teklif veremez. Madde 17- Alt Yükleniciler İhale konusu hizmetin tamamı veya bir kısmı alt yüklenicilere yaptırılamaz. III- TEKLİFLERİN HAZIRLANMASI VE SUNULMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 18- Teklif ve Sözleşme Türü İstekliler tekliflerini, her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatlarının miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat şeklinde vereceklerdir.ihale sonucu üzerine ihale yapılan istekliyle her bir iş kalemi için teklif edilen birim fiyatların miktarlarla çarpımı sonucu bulunan toplam bedel üzerinden teklif birim fiyat sözleşme düzenlenecektir Madde 19- Teklifin Dili Teklifi oluşturan bütün belgeler ve ekleri ile diğer dokümanlar Türkçe olacaktır. 7

8 Madde 20- Teklif ve Ödemelerde Geçerli Para Birimi İsteklinin teklifini gösteren fiyatlar ve bunların tutarları Türk Parası ile belirtilecektir. Sözleşme konusu işin ödemelerinde de bu para birimi kullanılır Madde 21- Kısmi Teklif Verilmesi Bu hizmet ihalesinde işin tamamı için teklif verilecektir. Madde 22- Tekliflerin Sunulma Şekli Teklif mektubu ve geçici teminat da dahil olmak üzere ihaleye katılabilme şartı olarak bu Şartname ile istenilen bütün belgeler bir zarfa (veya pakete) konulur. Zarfın üzerine isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu ve ihaleyi yapan idarenin açık adresi yazılır. Zarfın yapıştırılan yeri istekli tarafından imzalanarak, mühürlenecek veya kaşelenecektir Teklifler ihale dokümanında belirtilen son teklif verme saatine kadar sıra numaralı alındılar karşılığında idareye teslim edilir. Bu saatten sonra verilen teklifler kabul edilmez ve açılmadan istekliye iade edilir Teklifler iadeli taahhütlü olarak posta ile de gönderilebilir. Posta ile gönderilecek tekliflerin ihale dokümanında belirtilen son teklif verme tarih ve saatine kadar idareye ulaşması şarttır. Postadaki gecikme nedeniyle işleme konulmayacak olan tekliflerin alınış zamanı bir tutanakla tespit edilir ve değerlendirmeye alınmaz Verilen teklifler, bu Şartname hükümlerine göre zeyilname düzenlenmesi hali hariç, herhangi bir sebeple geri alınamaz ve değiştirilemez Zeyilname ile teklif verme süresinin uzatılması halinde, idare ve isteklilerin ilk teklif verme tarihine bağlı tüm hak ve yükümlülükleri süre açısından, tespit edilecek yeni teklif verme tarihine kadar uzatılmış sayılır. Madde 23- Teklif Mektubunun Şekli ve İçeriği Teklif mektupları, ekteki form örneğine uygun şekilde yazılı ve imzalı olarak sunulur Teklif Mektubunda; a) İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiğinin belirtilmesi, b) Teklif edilen bedelin rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılması, c) Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmaması, d) Teklif mektubunun ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, Zorunludur İş Ortaklığı olarak teklif veren isteklilerin teklif mektuplarının, ortakların tamamı tarafından veya yetki verdikleri kişilerce imzalanması gerekir. Madde 24- Tekliflerin Geçerlilik Süresi Tekliflerin geçerlilik süresi, ihale tarihinden itibaren 30 (otuz) takvim günüdür İhtiyaç duyulması halinde İdare, teklif geçerlilik süresinin en fazla yukarıda belirlenen süre kadar uzatılması yönünde istekliden talepte bulunacaktır. İstekli, İdarenin bu talebini kabul edebilir veya reddedebilir. İdarenin teklif geçerlilik süresinin uzatılması talebini reddeden isteklinin geçici teminatı iade edilecektir Talebi kabul eden istekliler, teklif ve sözleşme koşulları değiştirilmeksizin, geçici teminatını kabul edilen yeni teklif geçerlilik süresine ve her bakımdan geçici teminata ilişkin hükümlere uydurmak zorundadır Bu konudaki istek ve cevaplar yazılı olarak yapılır. İadeli taahhütlü posta yoluyla gönderilir veya imza karşılığı elden teslim edilir. 8

9 Madde 25- Teklif Fiyata Dahil Olan Masraflar 25.1.İlgili mevzuat gereğince ödenecek vergi, resim, harç ve benzeri giderler ile ulaşım ve her türlü sigorta giderleri teklif fiyatına dahildir (25.1) inci maddede yer alan gider kalemlerinde artış olması ya da benzeri yeni gider kalemlerinin oluşması hallerinde, teklif edilen fiyatın bu tür artış ya da farkları karşılayacak payı içerdiği kabul edilecektir İşçilik ücreti Personel Çalışma Çizelgesi Ve Teklif Fiyata Dahil Olarak Verilecek Ücret Katsayıları İşin Süresi ATÖLYE DE KAYNAKHANE, TORNAHANE, KAPORTA, YIKAMA VE YAĞLAMA LASTİKHANE RADYATÖR KLİMA İŞLERİ VE DİĞER KISIMLARIN 1YIL (365 GÜN) SÜREYLE İŞLETİLMESİ Yapılacak İşin Niteliği Vardiyası Toplam Personel En Az Verilecek Ücret (Asgari Ücret Katı) Teknik Sorumlu (Lastikçi) 1 kişi 1 kişi 1,50 Lastikçi 3 kişi 1 kişi 4 kişi 1,50 Radyatörcü 1 kişi 1 kişi 1,50 Atölye Temizlikçi 1 kişi 1 kişi 1,25 Ambar Temizlikçi 1 kişi 1 kişi 1,25 Santral Operatörü 1 kişi 1 kişi 1,25 Klima Tamircisi 3 kişi 3 kişi 1,50 Bilgisayar Tamircisi 1 kişi 1 kişi 1.50 Teknik Sorumlu (Kaynakçı) 1 kişi 1 kişi 1,70 Kaynakçı 11 kişi 1 kişi 1 kişi 13 kişi 1,70 Kaportacı 2 kişi 2 kişi 1,70 Tornacı ve Tesviyeci 2 kişi 2 kişi 1,70 Tamir Bakım Hidrolik Hortum Usta 1 kişi 1 kişi 1,60 Teknik Sorumlu (Yağlamacı) 1 kişi 1 kişi 1,50 Hafif Araç Tamirci 3 kişi 3 kişi 1,50 Yağlamacı (Yağlama Kamyonlarında) 4 kişi 2 kişi 2 kişi 8 kişi 1,40 Yıkamacı (Sıcak) 1 kişi 1 kişi 1,40 Yıkamacı (Soğuk) 1 kişi 1 kişi 1,40 Temizlikçi (İş Makineleri) 3 kişi 3 kişi 1,40 Boyacı 1 kişi 1 kişi 1,50 Mazot İkmalci 1 kişi 1 kişi 1 kişi 3 kişi 1,40 Yağlamacı (Atölye Yağlama Kanalında) 4 kişi 4 kişi 1,40 Yağlamacı (Kriplaj Yağlama Kanalında) 2 kişi 2 kişi 1,40 Atık Kontrol Elemanı 1 Kişi 1 Kişi 1,50 60 Kişi Yemek ve yol gideri: Yüklenici çalıştırdığı toplam 60 personele aylık 26 gün üzerinden günlük bürüt 3,00TL/gün yol ücretini nakdi olarak ödeyecektir. Yükleniciçalıştırdığı toplam 60 personele aylık 26 gün üzerinden 7,00TL tutarındaki bir öğün yemek İşletme Müdürlüğümüz yemekhanesinden ayni olarak verilecek ve her bir personel için aylık 182,00TL hakedişten kesilecektir. 9

10 ULUSAL BAYRAM VE GENEL TATİL GÜNLERİNDE ÇALIŞMA VE FAZLA ÇALIŞMA İhale döneminde öngörülen fazla çalışma süreleri aşağıda bulunan tabloda verilmiş olup, teklif verilirken öngörülen fazla çalışma süreleri dikkate alınacaktır. İşin Niteliği Yağlamacı Yıkamacı Temizlikçi (İş Makineleri) Mazot İkmalci Lastikçi Radyatörcü Bilgisayar tamircisi Boyacı Atık Kontrol Elemanı Hafif Araç Tamircisi Klima Tamircisi Yağlamacı Kaynakçı Kaportacı - Boyacı Tornacı ve Tesviyeci En Az Verilecek Ücret (Asgari Ücret Katı) 1,40 1,50 1,70 Toplam Personel 14 kişi 2 kişi 3 kişi 3 kişi 5 kişi 1 kişi 1 kişi 1 kişi 1 Kişi 3 kişi 2 kişi 1 kişi 14 kişi 2 kişi 2 kişi Ulusal Bayram ve Genel Tatil Günlerinde Çalışma (Gün) Fazla Çalışma (Saat) 22 kişi 40 Gün 200 Saat 16 kişi 20 Gün 100 Saat 18 kişi 20 Gün 100 Saat Yüklenicinin Tahsis Edeceği ve Teklif Fiyata Dahil Olan Araç Ve Malzemeler : - Özellikleri teknik şartnamede belirtilen ; -Arazide yapılacak kaynak ve tesviye işlerinin zamanında yapılabilmesi için kendi personelini taşıma kapasitesine sahip (2) iki adet 4x2 veya 6x2 açık kasa kamyonet, mazotu işletmemizce verilecektir. Mevcut yağlama platformun konulacağı 2 (iki) adet kasasız şaseli kamyonun mazotu işletmemiz tarafından karşılanacaktır. -Ayrıca mazotu yüklenici tarafından karşılanacak olan 1 (bir)adet pick-up türü bir araç olmak üzere 5 ADET ARAÇ teklif fiyata dahil edilecektir ve araçlar 10 yaşından büyük olmayacaklardır. -Yıkama ve yağlama işlerde kullanılacak filtre sökme aparatları hariç diğer teknik el aletleri (anahtar takımları, tornavidalar, pense, emniyet kemeri ve emniyet halatı gibi) yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dâhildir. -Kaynak atölyesinde gerekli olan el aletleri ve avadanlıklar (takım sandıkları, 8-22 arası açık ağızlı ve yıldız anahtar takımları, pense, kurbağacık, boru anahtarı, lokma takımları vb) ayrıca 2 (iki) adet taşlama makinesi (motor gücü en az 1800 W), 1 (bir) adet taşlama makinesi (motor gücü en az 2000 W), 3 (üç) adet 0-13 lük profesyonel tip el breyiz i, 3 (üç) adet 115 mm kapasiteli avuç içi taşlama (motor gücü en az 700 W olacak) yüklenici tarafından karşılanacak olup teklif fiyata dâhildir. 10

11 İş kazaları ile meslek hastalıkları sigorta prim oranı %2 (yüzde iki) olarak uygulanacaktır..madde 26- Geçici Teminat İstekliler teklif ettikleri bedelin % 3 ünden az olmamak üzere kendi belirleyecekleri tutarda geçici teminat vereceklerdir. Teklif edilen bedelin % 3 ünden az oranda geçici teminat veren isteklinin teklifi değerlendirme dışı bırakılır İsteklinin ortak girişim olması halinde toplam geçici teminat miktarı, ortaklık oranına bakılmaksızın ortaklardan biri veya birkaçı tarafından karşılanabilir Geçici teminat olarak sunulan teminat mektuplarında geçerlilik tarihi belirtilmelidir. Bu tarih, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulunan tarihinden önce olmamak üzere istekli tarafından belirlenir Kabul edilebilir bir geçici teminat ile birlikte verilmeyen teklifler, istenilen katılma şartlarının sağlanamadığı gerekçesiyle İdare tarafından değerlendirme dışı bırakılacaktır. Madde 27- Teminat Olarak Kabul Edilecek Değerler Teminat olarak kabul edilecek değerler aşağıda sayılmıştır; a) Tedavüldeki Türk Parası. b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları. c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler (c) bendinde belirtilen senetler ve bu senetler yerine düzenlenen belgelerden nominal değere faiz dahil edilerek ihraç edilenler, anaparaya tekabül eden satış değeri üzerinden teminat olarak kabul edilir İlgili mevzuatına göre Türkiye de faaliyette bulunmasına izin verilen yabancı bankaların düzenleyecekleri teminat mektupları ile Türkiye dışında faaliyette bulunan banka veya benzeri kredi kuruluşlarının kontrgarantisi üzerine Türkiye de faaliyette bulunan bankaların veya özel finans kurumlarının düzenleyecekleri teminat mektupları da teminat olarak kabul edilir Teminatlar, teminat olarak kabul edilen diğer değerlerle değiştirilebilir Her ne surette olursa olsun, İdarece alınan teminatlar haczedilemez ve üzerine ihtiyati tedbir konulamaz. Madde 28- Geçici Teminatın Teslim Yeri Teminat mektupları, teklif zarfının içinde sunulur Teminat mektupları dışındaki teminatların Muhasebe Müdürlüklerine yatırılması ve makbuzlarının teklif zarfının içinde sunulması gerekir. Madde 29- Geçici Teminatın İadesi İhale üzerinde kalan istekli ile ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi istekliye ait teminat mektupları komisyon kararının ihale yetkilisinin onayından sonra Muhasebe Müdürlüklerine teslim edilir. Diğer isteklilere ait teminatlar ise hemen iade edilir İhaleyi kazanan isteklinin geçici teminatı ise, gerekli kesin teminatın verilip sözleşmeyi imzalaması halinde iade edilir İhale üzerinde kalan istekli ile sözleşme imzalanması halinde, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibine ait teminat sözleşme imzalandıktan hemen sonra iade edilir Geçici teminatın iadesi, istekliye veya yetkili temsilcisine imza karşılığı elden teslim edilmek yada ilgili bankaya gönderilmek suretiyle yapılır. IV-TEKLİFLERİN DEĞERLENDİRİLMESİ VE SÖZLEŞME YAPILMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 30- Tekliflerin Alınması ve Açılması Teklifler, bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar idareye verilecektir. 11

12 30.2. İhale komisyonunca, tekliflerin alınması ve açılmasında aşağıda yer alan usul uygulanır: İhale komisyonunca bu Şartnamede belirtilen son teklif verme saatine kadar kaç teklif verilmiş olduğu bir tutanakla tespit edilerek, hazır bulunanlara duyurulur ve hemen ihaleye başlanır İhale komisyonu teklif zarflarını alınış sırasına göre inceler. Bu incelemede, zarfın üzerinde isteklinin adı, soyadı veya ticaret unvanı, tebligata esas açık adresi, teklifin hangi işe ait olduğu, ihaleyi yapan idarenin açık adresi ve zarfın yapıştırılan yerinin istekli tarafından imzalanıp kaşelenmesi veya mühürlenmesi hususlarına bakılır. Bu hususlara uygun olmayan zarflar bir tutanakla belirlenerek değerlendirmeye alınmaz Zarflar isteklilerle birlikte hazır bulunanlar önünde alınış sırasına göre açılır. İsteklilerin belgelerinin eksik olup olmadığı ve teklif mektubu ile geçici teminatlarının usulüne uygun olup olmadığı kontrol edilir. Belgeleri eksik veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmayan istekliler tutanakla tespit edilir İstekliler ile teklif fiyatları açıklanır. Bu işlemlere ilişkin hazırlanan tutanak ihale komisyonunca imzalanır Bu aşamada; hiçbir teklifin reddine veya kabulüne karar verilmez, teklifi oluşturan belgeler düzeltilemez ve tamamlanamaz. Teklifler ihale komisyonunca hemen değerlendirilmek üzere oturum kapatılır. Madde 31- Tekliflerin Değerlendirilmesi Tekliflerin değerlendirilmesinde, öncelikle belgeleri eksik olduğu veya teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olmadığı bu Şartnamenin üncü maddesine göre ilk oturumda tespit edilen isteklilerin tekliflerinin değerlendirme dışı bırakılmasına karar verilir. Ancak teklifin esasını değiştirecek nitelikte olmaması kaydıyla, belgelerin eksik olması veya belgelerde önemsiz bilgi eksikliği bulunması halinde, idarece belirlenen sürede isteklilerden bu eksik belge veya bilgilerin tamamlanması yazılı olarak istenir. Belirlenen sürede eksik belge veya bilgileri tamamlamayan istekliler değerlendirme dışı bırakılır Bu ilk değerlendirme ve işlemler sonucunda belgeleri eksiksiz ve teklif mektubu ile geçici teminatı usulüne uygun olan isteklilerin tekliflerinin ayrıntılı değerlendirilmesine geçilir Bu aşamada, isteklilerin ihale konusu işi yapabilme kapasitelerini belirleyen yeterlik kriterlerine ve tekliflerin ihale dokümanında belirtilen şartlara uygun olup olmadığı incelenir. Uygun olmadığı belirlenen isteklilerin teklifleri değerlendirme dışı bırakılır En son aşamada isteklilerin teklif mektubu eki cetvellerinde aritmetik hata bulunup bulunmadığı kontrol edilir Teklif edilen fiyatları gösteren teklif mektubu eki cetvellerde çarpım ve toplamlarda aritmetik hata bulunması halinde, isteklilerce teklif edilen birim fiyatlar esas alınmak kaydıyla, aritmetik hatalar ihale komisyonu tarafından re sen düzeltilir. Yapılan bu düzeltme sonucu bulunan teklif, isteklinin esas teklifi olarak kabul edilir ve bu durum hemen istekliye yazı ile bildirilir İstekli düzeltilmiş teklifi kabul edip etmediğini tebliğ tarihini izleyen beş (5) gün içinde yazılı olarak bildirmek zorundadır. İsteklinin düzeltilmiş teklifi kabul etmediğini süresinde bildirmesi veya bu süre içinde herhangi bir cevap vermemesi halinde, teklifi değerlendirme dışı bırakılır ve geçici teminatı gelir kaydedilir. Madde 32- İsteklilerden Tekliflerine Açıklık Getirilmesinin İstenilmesi İhale komisyonunun talebi üzerine idare, tekliflerin incelenmesi, karşılaştırılması ve değerlendirilmesinde yararlanmak üzere net olmayan hususlarla ilgili isteklilerden tekliflerini açıklamalarını isteyebilir Bu açıklama, hiçbir şekilde teklif fiyatında değişiklik yapılması veya ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olmayan tekliflerin uygun hale getirilmesi amacıyla istenilemez ve bu sonucu doğuracak şekilde kullanılamaz İdarenin açıklama talebi ve isteklinin bu talebe vereceği cevaplar yazılı olacaktır. Madde 33- Aşırı Düşük Teklifler İhale komisyonu verilen teklifleri bu Şartnamenin 31 inci maddesine göre değerlendirdikten sonra, diğer tekliflere veya idarenin tespit ettiği yaklaşık maliyete göre teklif fiyatı aşırı düşük olanları 12

13 tespit eder. Bu teklifleri reddetmeden önce, belirlediği süre içinde teklif sahiplerinden, teklifte önemli olduğunu tespit ettiği bileşenler ile ilgili ayrıntıları yazılı olarak ister İhale komisyonu; a)hizmet sürecinin, verilen hizmetin ve gerçekleştirme yönteminin ekonomik olması, b) Seçilen teknik çözümler ve teklif sahibinin hizmetin yerine getirilmesinde kullanacağı avantajlı koşullar, c) Hizmetin özgünlüğü, Hususlarında belgelendirilmek suretiyle yapılan yazılı açıklamaları dikkate alarak, aşırı düşük teklifleri değerlendirir. Bu değerlendirme sonucunda, açıklamaları yeterli görülmeyen veya yazılı açıklamada bulunmayan isteklilerin teklifleri reddedilir. Madde 34- Bütün Tekliflerin Reddedilmesi ve İhalenin İptalinde İdarenin Serbestliği İhale komisyonu kararı üzerine idare, verilmiş olan bütün teklifleri reddederek ihaleyi iptal etmekte serbesttir. İdare bütün tekliflerin reddedilmesi nedeniyle herhangi bir yükümlülük altına girmez İhalenin iptal edilmesi halinde bu durum bütün isteklilere derhal bildirilir Ayrıca, isteklilerden birinin talepte bulunması halinde idare, ihalenin iptal edilme gerekçelerini talep eden istekliye bildirecektir. Madde 35- Ekonomik Açıdan En Avantajlı Teklifin Belirlenmesi Bu ihalede tekliflerin değerlendirilmesinde ekonomik açıdan en avantajlı teklif; teklif edilen fiyatların en düşük olanıdır İhalede, birden fazla istekli tarafından aynı fiyatın teklif edildiği ve bunların da ekonomik açıdan en avantajlı teklif olduğu anlaşıldığı takdirde dikkate alınacak fiyat dışı unsurlar: a) Vergi matrahının/mali zararın net satışlar tutarına oranının büyüklüğü, b) İsteklinin ve istekli tarafından söz konusu ihalede tüzel kişiliğinin yarısından fazla hissesine sahip ortağına ait iş deneyim belgesi kullanılmış ise bu ortağının, ihale ilan/davet tarihi itibariyle yüklenimlerinde bulunan ve Kanuna göre sözleşmeye bağlanmış olan hizmet işlerine ait sözleşme tutarları toplamının düşüklüğü, c) İsteklinin korumalı iş yerine sahip olması, ç) Faaliyet süresinin uzunluğu, kriterleri, sırayla dikkate alınır. Madde 36- İhalenin Karara Bağlanması Bu Şartname hükümlerine göre yapılan değerlendirme sonucu ihale ekonomik açıdan en avantajlı teklifi veren isteklinin üzerinde bırakılacaktır İhale komisyonu gerekçeli kararını belirleyerek ihale yetkilisinin onayına sunar. Madde 37- İhale Kararının Onaylanması İhale kararları ihale yetkilisince onaylanmadan önce idareler ihale üzerinde kalan istekli ile varsa ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif sahibi isteklinin Kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olup olmadığını Kamu İhale Kurumundan teyit ettirerek buna ilişkin belgeyi ihale kararına ekler İhale yetkilisi ihale kararını onaylar veya gerekçesini açıkça belirtmek suretiyle iptal eder Her iki isteklinin de kamu ihalelerine katılmaktan yasaklı olduğunun idarece tespit edilmesi durumunda, ihale kararı iptal edilecek ve bu isteklilerin geçici teminatları gelir kaydedilecektir İhale; kararın ihale yetkilisince onaylanması halinde geçerli, iptal edilmesi halinde ise hükümsüz sayılır. Madde 38- Kesinleşen İhale Kararının Bildirilmesi ve Sözleşmeye Davet İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç beş (5) gün içinde, ihale üzerinde bırakılan istekliye imza karşılığı tebliğ edilir veya iadeli taahhütlü mektup ile tebligat adresine postalanmak suretiyle bildirilir. Mektubun postaya verilmesini takip eden yedinci gün kararın istekliye tebliğ tarihi sayılacaktır Tebligatın istekliye imza karşılığı yapılması veya iadeli taahhütlü kartın İdareye ulaşması halinde (7) yedi günlük süre beklenmez. 13

14 38.3.İsteklinin tebligatı izleyen (7) yedi gün içinde kesin teminatı vererek sözleşmeyi imzalaması şarttır İhale üzerinde bırakılan istekliyle sözleşmenin imzalanamaması durumunda, ekonomik açıdan en avantajlı ikinci teklif fiyatının ihale yetkilisince uygun görülmesi kaydıyla, bu teklif sahibi istekliyle sözleşme imzalanabilir İhale kararının ihale yetkilisi tarafından iptal edilmesi durumunda isteklilere durum bildirilir. Madde 39- Kesin Teminat İhale üzerinde kalan istekliden sözleşme imzalanmadan önce, ihale bedeli üzerinden hesaplanmak suretiyle, %6 oranında kesin teminat alınır İhale üzerinde kalan isteklinin iş ortaklığı olması halinde, ortaklar hisseleri oranında kesin teminat verebilecekleri gibi toplam kesin teminat miktarı, ortaklardan biri veya birkaçı tarafından da karşılanabilir Kesin teminatın mektup olarak verilmesi halinde, mektup süresiz olacaktır. Madde 40- Sözleşme Yapılmasında İsteklinin Görev ve Sorumluluğu İhale üzerinde kalan istekli, ihale tarihi itibarıyla 4734 sayılı Kanunun 10 uncu maddesinin dördüncü fıkrasının (a), (b), (c), (d), (e) ve (g) bentlerinde sayılan durumlarda olmadığına dair belgeleri ve kesin teminatı 38.3 üncü maddedeki süre içinde vererek sözleşmeyi imzalamak zorundadır. Sözleşme imzalandıktan hemen sonra geçici teminat iade edilecektir Bu zorunluluklara uyulmadığı taktirde, protesto çekmeye ve hüküm almaya gerek kalmaksızın ihale üzerinde kalan isteklinin geçici teminatı gelir kaydedilir Ayrıca üzerine ihale yapıldığı halde mücbir sebep halleri dışında usulüne göre sözleşme yapmayan istekli hakkında 4734 sayılı Kanunun 58 inci maddesi uyarınca altı aydan az olmamak üzere bir yıla kadar anılan Kanun kapsamında yer alan bütün kamu kurum ve kuruluşlarının ihalelerine katılmaktan yasaklanır. 41. Sözleşme yapılmasında idarenin görev ve sorumluluğu İdarenin sözleşme yapılması konusunda yükümlülüğünü yerine getirmemesi halinde istekli, bu Şartnamenin 24 maddesinde yer alan sürenin bitmesini izleyen günden itibaren taahhüdünden vazgeçebilir. Bu durumda geçici teminatı iade edilir. İstekli başkaca hiçbir masraf ve sebeple zarar ve ziyan iddiasında bulunamaz. Madde 42- İhalenin Sözleşmeye Bağlanması İdare tarafından ihale dokümanında yer alan şartlara uygun olarak hazırlanan sözleşme, ihale yetkilisi ve yüklenici tarafından imzalanır xx Yüklenicinin ortak girişim olması halinde, sözleşme ortak girişimin bütün ortakları tarafından imzalanır Sözleşmenin yapılmasına ait vergi, resim ve harçlar ile diğer giderler yükleniciye aittir. V SÖZLEŞMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 43- Ödeme Yeri ve Şartları İhale konusu hizmete ilişkin ödeme İdarenin ilgili birimlerince yapılacaktır Hakedişin düzenlenmesi, tahakkuku, yapılacak kesintiler ve ödenmesine ilişkin hükümler sözleşme tasarısında yer almaktadır Yüklenici hizmet işi için sözleşmede belirtilen ödenekleri yılı içinde iş programına uygun şekilde harcamak zorundadır Yüklenici, sözleşme bedelini aşmamak şartıyla iş programına nazaran daha fazla iş yaptığı takdirde, fazla işin bedeli ödenek imkanları dahilinde ödenir. Madde 44- Avans Verilmesi, Şartları ve Miktarı Yükleniciye taahhüdün gerçekleştirilmesi sırasında avans verilmeyecektir. 14

15 Madde 45- Fiyat Farkı Ödenmesi ve Hesaplanma Şartları Yüklenici gerek sözleşme süresi, gerekse uzatılan süre içinde sözleşmenin tamamen ifasına kadar, vergi, resim harç v.b. mali yükümlülüklerde artışa gidilmesi veya yeni mali yükümlülüklerin ihdası gibi nedenlerle fiyat farkı verilmesi talebinde bulunamaz Fiyat farkı verilecektir. İhale tarihinden sonra asgari ücretin işverene maliyetinde değişiklik olduğu takdirde, bu değişiklik hak edişe esas aylık işletme bedeline yansıtılacaktır Uygulama Esasları tarih ve sayılı resmi gazetede yayınlanan 4734 sayılı Kamu İhale Kanununa göre ihalesi yapılacak olan hizmet alımlarına ilişkin fiyat farkı hesabında uygulanacak esaslarda değişiklik yapılmasına dair esaslara göre uygulanacaktır. Bu işte fiyat farkı uygulamasında esas bileşen oranı : a1 = 1 olarak uygulanacaktır Madde 46- İşe Başlama ve İş Bitirme Tarihi Sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren 10 (on) takvim günü içinde işe başlanır İşin süresi 365 gün (1 yıl) Madde 47- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları Mücbir sebep olarak kabul edilen aşağıdaki hallerde süre uzatımı verilir: a) Doğal afetler, b) Kanuni grev, c) Genel salgın hastalık, d) Kısmi veya genel seferberlik ilanı, e) Gerektiğinde İdare tarafından belirlenecek benzeri diğer haller Yukarıda belirtilen hallerin mücbir sebep olarak kabul edilebilmesi ve süre uzatımı verilebilmesi için mücbir sebebi oluşturacak durumun; a) Yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, b) Taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması, c) Yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş olması, d) Meydana geldiği tarihi izleyen yirmi (20) gün içinde yüklenicinin idareye yazılı olarak bildirimde bulunması, e) Yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi, Gerekmektedir Ayrıca İdarenin, sözleşmede yer alan, sözleşmenin ifasına ilişkin yükümlülüklerini yerine getirmemesi (yer teslimi, projelerin ve iş programının onaylanması, ödenek yetersizliği gibi) ve bu sebeple sorumluluğu yükleniciye ait olmayan gecikmelerin meydana gelmesi, bu durumun taahhüdün yerine getirilmesine engel nitelikte olması ve yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemiş bulunması halinde; durum idarece incelenerek, işi engelleyici sebeplere ve yapılacak işin niteliğine göre, gecikilen işin bir kısmına veya tamamına ait süre uzatılabilir. Madde 48. Sözleşme Kapsamında Yaptırılabilecek İlave İşler, İş Eksilişi ve İşin Tasfiyesi Sözleşmeye konu iş tanımı içinde kalması şartıyla, birim fiyat teklif almak suretiyle ihale edilen hizmet alımı sözleşmelerinde sözleşme bedelinin % 20 'sine kadar oran dahilinde, süre hariç sözleşme ve ihale dokümanındaki hükümler çerçevesinde ilave işi aynı yükleniciye yaptırmaya veya %80 seviyesinde bitirmeye idare yetkilidir. Madde 49- Cezalar ve Kesintiler Yüklenici şartnamede belirtilen tarihlerde işe başlamak zorundadır. Şayet yüklenici bu süre içerisinde işe başlamaz ise sözleşmesi fesih edilir İşe gelmeyen her işçi için günlük 135,00 (yüzotuzbeş) TL/gün ceza kesilecektir. (Eleman değişimlerinde ilk 3 gün için bu ceza uygulanmaz sadece brüt yevmiyesi kesilir.) Rapor alınması durumunda, hastane yatışlarında, viziteye çıkışlarda cezai işlem yapılmaz ancak yevmiyesi de ödenmez. Bu durumda gelmeyen işçinin yerine başka işçi getirilmesi istenmez. Raporlar, iş başı gibi 15

16 belgeler kuruma verilecektir. Çalışan işçi rapor aldığı zaman yıl içinde bir seferde 30 günü aştığında bu elemanın yerine başka bir eleman getirilmesi gerekmektedir. Hastaneye yatışlar içinde yıl boyunca 30 güne kadar herhangi bir elaman istenmeyecektir. Bu belgeler sunulmazsa eksik işçi çalıştırma cezası uygulanır. Hastanede yattığı süre içinde ücret ödenmez Viziteye çıkıp yarım günden daha az zamanda tekrar işe dönen elemanlar için yevmiye kesintisi yapılmaz ancak vizite kâğıdı getirmek zorundadır. Bir ayda iki seferden fazla viziteye çıkılması durumunda iki viziteden sonra çıkılan viziteler için o günün günlük brüt maliyeti kesilir ve hak edişin den düşülür Yüklenicinin işi bıraktırdığı veya yüklenici için çalışan elemanın işi bırakması halinde 3 (üç) iş günü içinde yeni eleman işe başlayacaktır, 3 (üç) iş günü içinde yeni eleman işe başlamaz ise 3 (üç) iş gününü geçen her gün için eleman başına 120 (yüzyirmi) TL/gün ceza kesilecektir. Bu durumda gelmeyen isçi için fazladan yevmiye cezası uygulanmaz Yüklenici işçi ücretlerini işçi bordolarında belirtilen ücretin altında ödeme yapması halinde; eksik ödenen ücret, yüklenicinin o ay ki hak edişinden kesilecek ve hak sahiplerine ödenecektir Yüklenici hak edişini almasına müteakip işçi ücretleri 5 iş günü içinde ödemediği takdirde, yüklenicinin o ayki istihkakının %1 i oranında ceza kesilecektir. Cezanın kesim tarihinden 5 iş günü sonra işçi ücretleri yüklenici tarafından hala ödenmez ise, uyarıya gerek kalmaksızın yüklenicinin o ayki istihkakının %3 ü oranında ve bu cezadan da 5 iş günü sonra yüklenici ücretleri yine ödemezse her 5 iş günü için o ayki istihkakın %5 i oranında ceza kesilir. %5 oranında ceza kesimi ilk ceza kesiminden itibaren 30 iş gününü aştığı takdirde firmanın sözleşmesi feshedilir. Çalışan eleman yükleniciden maaşını alamadığına dair ÇLİ Müdürlüğüne yazılı başvurarak şikâyetini dile getirirse ÇLİ Müdürlüğü yükleniciden çalışanın maaşını yatırdığına dair gerekli belgeleri ister. Yüklenici firma gerekli belgeleri 7 iş günü içerisinde ibraz edemezse veya teslim ettiği belgelerde şartname esaslarına uymayan bir durum görülürse cezai müeyyide uygulanır Bu şartname konusu işlerde çalıştırılacak elemanlardan herhangi biri veya birileri, görevli bulundukları işlerin yapımı sırasında tarif edilen işi gerektiği şekil ve esaslarda yapmadığı veya yapamadığı tespit edildiğinde (herhangi bir zarar ve ziyana sebebiyet verilmemesi açısından) yüklenici bu kişi veya kişilerin yerine en geç 3 (üç) gün içinde kapasite bakımından yeterli, görev ve sorumluluğu yönünden de duyarlı elemanları bulup işe başlatmak zorundadır Yüklenici işe başladıktan sonra işin yürütümü esnasında işi geciktirdiği, yaptığı işin uygun olmadığı, yapılan işin eksik yapılması, arazide temizlenmesi gereken bir makinenin gerekli bakımı yapılmadığı tespit edildiğinde, iş yerinde yeterli kalifiye elemanla çalışmadığı, ÇLİ Kontrol birimleri tarafından tespit edilerek tutanak altına alınır ve belirtilen sorunlar 5 (beş) iş günü içerisinde giderilir. Belirtilen sorun 5 (beş) iş gününden sonra da devam eder veya tekrarlanırsa bu durumda geçen her gün için yükleniciye 550,00 (beşyüzelli) TL/gün tutarında para cezası uygulanacaktır. Yüklenici elemanlarının sebebiyet verdiği hasar da ceza tutarına ilave olarak yüklenicinin aylık geçici hak edişinden kesilir Yüklenici tarafından çalıştırılan işçilerin şikâyeti üzerine ÇLİ işçilerin hak sahibi oldukları ücretleri alamadıklarını belgelemeleri halinde, yüklenicinin hak edişinden uygun bir kısmı tutulacak ve bu miktar yüklenici adına işçilere ödenecektir Araçların (2 kamyonet, 2 kamyon, 1 pick-up) arızası durumunda her bir araç için giderilme süresi 3 iş günüdür. 3 iş gününü geçmesi durumunda 10 iş gününe kadar geçen her gün için 220,00 (ikiyüzyirmi) TL/gün, 10 iş gününden 30 iş gününe kadar her geçen gün için 270,00 (ikiyüzyetmiş) TL/gün ceza kesilecektir. 30 iş gününden daha uzun sürmesi durumunda sözleşme ÇLİ tarafından istenilmesi durumunda fesih edilecektir. Lastik arızalarında da bu ceza uygulanır, yükleniciden sözlü veya yazılı olarak uygun olmayan lastiklerin değiştirmesi istendiğinde, yüklenici uygun lastikle değiştirmek zorundadır. Devamlı çıkma lastik getiriyorsa arıza çözülmemiş sayılır. Yüklenici kış sozununda (15 Ekim-15Nisan) Tarihleri arasında çalıştırdığı araçlara çamur lastiği takmak zorundadır. Kamyonlar için çamur lastiği ve yaz sezonu için kullanılan lastik diş derinliği 6mm az olamaz, Kamyonet ve pick-up da kış sezonunda çamur lastiği takmak zorundadır bu araçlar için diş derinliği 3mm den az olamaz. Diş derinliği uygun olmayan araçlar arızalı kabul edilir ve arızalı maddesi uygulanır Yüklenici tarafından çalıştırılan sigortalılarla ilgili prim belgeleri SGK ya verilmemiş ise, SGK bu durumu ÇLİ ne bildirdiği zaman veya bu durum ÇLİ tarafından tespit edildiğinde, iş yerinden 16

17 dolayı tahakkuku muhtemel sigorta primi ve gecikme zammını karşılamak üzere hak edişinden kesinti yapılarak SGK ya yatırılacaktır. Hak ediş miktarı yüklenicinin SGK ya olan borcunu karşılamaz ise bakiye borç daha sonra ödenecek olan hak edişlerden kesilerek SGK ya ödeme yapılacaktır Bu şartname konusu işlerin yüklenici tarafından kaliteli bir şekilde yerine getirilemeyeceğinin anlaşılmasında veya düzeltilmesi gereken bir girişim tespit edildiğinde veya ÇLİ ihtar yapmaya, protesto çekmeye, mahkemeden karar alma gibi yasal yollara başvurmaksızın sözleşmeyi tek taraflı olarak fesih edebilir. Bu durumda yüklenici ÇLİ den hiçbir hak talep edemeyecektir Araçlar arazide çalışabilecek uygun lastikli olacaktır Firma 3 iş gününde bu lastikleri uygun olan lastikle değiştirecektir. 3 (üç) iş gününde lastik değiştirilmez ise aracın çalıştırılması durdurulacak ve firmaya 440,00 (dörtyüzkırk) TL/gün ceza kesilecektir. Bu şartlar binek tip araç için de geçerlidir. Bu süre 30 (otuz) iş gününü aşarsa firmanın sözleşmesi feshedilecek Yüklenici firmanın işe başlaması gereken tarihte kamyon, kamyonet veya pic-uplardan herhangi birini getirmediği ve işe başlatmadığı durumda her kamyon, kamyonet ve pick-up için günlük 750,00 (yediyüzelli) TL/gün ceza kesilecektir Firma elemanları amirleri tarafından verilen işleri yapmaz veya zamanında yapmaz, amirlerine karşı saygısız ve seviyesiz davranışlarda bulunursa ilk seferde firma tutulan tutanak ile uyarılır. Söz konusu davranışların devamı durumunda firmanın hak edişinden 550 (beş yüz elli) TL ceza kesilir ve o elemanın değiştirilmesi istenir. Eleman değişimi yapılmaz ise daha sonraki her hak edişinden 750 (yediyüzelli) TL ceza kesilir ve o eleman çalıştırılmamış kabul edilerek yömiyesi ödenmez Yüklenici personeli ÇLİ iş disiplinine ve kurallarına uymak zorundadır. İş disiplinine uyulmaması halinde doğacak her türlü zarardan yüklenici sorumludur. Yüklenici firma çalıştırdığı personelin davranışlarından sorumludur. Yüklenici uygun olmayan davranışlarda bulunan personeli ÇLİ nin isteği doğrultusunda derhal değiştirecektir Yüklenici çalıştırdığı personelin her türlü mali, hukuki ve cezai sorumluluğu altında olacaktır. Yüklenicinin çalıştırdığı personel verilen işi gerektiği şekil ve esaslarda yerine getirmezse veya kasıt, ihmal ve dikkatsizlik sonucunda Ç.L.İ. yi herhangi bir şekilde zarar ve ziyana uğratırsa bu zarar ve ziyan karşılığı yüklenici firmadan tahsil edilecek ve hak edişinden kesilecektir Yüklenicinin çalıştıracağı elemanların her türlü iş kazalarına uğramaları veya çalıştırdığı elemanların üçüncü şahıslara verebilecekleri her türlü ziyandan doğacak mali vb. yasal sorumluluk tamamen yükleniciye ait olacaktır. Böyle bir zarar ve ziyan neticesinde Ç.L.İ. Üçüncü şahıslara ödeme yapma zorunda kalırsa, ödediği miktarı yükleniciden tahsil edecek veya yüklenicinin hak edişinden kesilecektir İdare tarafından kesilecek cezanın toplam tutarı, hiçbir durumda, sözleşme bedelinin % 30 unu geçemez. Madde 50- Denetim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar Sözleşme konusu hizmetin denetim ve kabul işlemleri, sözleşme tasarısında ve Şartnamesinde belirtilen hükümlere göre gerçekleştirilecektir Kısmi kabul yapılamaz. Madde 51- Anlaşmazlıkların Çözüm Şekli. Bu şartnamenin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlıkların çözümünde ÇAN Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir. Madde 52 - DİĞER HUSUSLAR 1-İdaremiz bu ihale ile ilgili olarak; ceza ve ihalelerden yasaklama hükümleri hariç 4734 ve 4735 sayılı kanunlara tabi değildir. 2-Yüklenici firmayı temsil ve ilzama yetkili kişilerle ilgili değişikliklerin zaman geçirilmeden yazılı olarak idareye bildirilmesi gerekmektedir. Aksi takdirde idaremiz sorumlu olmayacaktır. 3-Yüklenici işe başlarken çalıştıracağı elemanların kimlik belgelerinin onaylı suretlerini, savcılıktan alınacak sabıka kayıtlarını, ikamet belgelerini ve sağlık raporlarını (sağlık raporları çalışma bakanlığının istediği formatlara uygun olacaktır) ÇLİ ye teslim edecektir. İşçi değişikliklerinde de aynı işlemler tekrarlanacaktır. 17

18 4-Şayet yüklenicin çalıştırdığı personel, hafta tatili çalışması, bayram çalışması veya fazla mesai çalışması yaptığında bu çalışmaların yerine izin kullanmak isterse, bu durumu yüklenici ÇLİ müdürlüğüne bir dilekçe ile başvurarak fazla yapmış olduğu çalışmanın karşılığı olan izni personeline kullandırabilir. 5-Yüklenici maliyet hesabında elemanlara verilecek ücretleri (asgari ücretlerin katı ücretleri) dikkate alacak ve çalıştırdığı elemanların maaş bordolarında her elemanın ne kadar ücret aldığını gösterecektir. 6-Yüklenici firma elemanlarının yıllık ve diğer izinleri (evlilik, ölüm gibi) 4857 sayılı İŞ KANUNU na göre kullanacaklardır. 7-Atölyelerin temizliği günlük olarak çalışanlar tarafından yapılacaktır. Cumartesi günleri öğleden sonra yarım gün atölyelerin bütün çevresinin temizliği atölye başmühendisliğinin bilgisi dâhilinde çalışanlar tarafından yapılacaktır. Bu temizlik çalışmaları için bir ücret ödenmez. 8-Yüklenici iş bitiminde yanında çalıştırdığı elemanların kıdem tazminatı dâhil bütün kanuni haklarını ödemekle yükümlüdür. 9- Çalışan elemanlara isime göre günlük puantaj yapılacaktır., 10-Çalışan elamanları fazla çalışmaları puantaj da belirtilecektir. Fazla çalışma çalışanın isteği doğrultusunda ücreti ödenmesi durumunda bu ödeme maaş pusulasında gösterilecektir. 11-Yüklenici işe başladıktan sonra 1 ay içerisinde çalıştırdığı elemanlara İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Eğitimi verdirecektir. Verdirdiği eğitime ait belgeleri çalıştırdığı elemanların özlük dosyasına koyacaktır. 12-Çalıştırılacak elemanlar 18 (on sekiz) yaşından küçük olmayacaklardır. Çalıştırılacak elemanlar şartnamede belirtilen düzey ve eğitimde olacaktır, eğitim düzeyiyle ilgili bir ifade yoksa en az ilkokul mezunu olacaktır. 13- İki personel özürlü kadrosundan çalıştırılacaktır( santral operatörü ve iş makinası temizlikcisi) 14- Birim fiyat sözleşmelerde ilave işler nedeniyle iş artışının ortaya çıkması halinde işin süresi, bu artışla orantılı olarak işin ilgili kısmı veya tamamı için uzatılır. İşletmenin personel artırımı talebi halinde yüklenici mevcut ihale şartları dâhilinde en fazla üç gün içerisinde istenen vasıflara haiz elemanı veya elemanları temin ederek işbaşı yaptırmak zorundadır. 15-Yüklenici ihale dokümanında tanımı yapılan işi fennin. Tekniğin ve sanat kuralları ile ihale dokümanında belirtilen nitelikte yerine getirebilmesi için en az teknik şartnamede belirtilen sayıda personel çalıştıracaktır. 16-Yüklenici, en geç sigortalı çalıştırmaya başladığı tarihten önce; SSK'ya başvurarak iş yerinin tesciline esas olarak ve münhasıran o iş yeri, için ayrı olarak işyeri bildirgelerini vermesi ve bunun yerine getirildiğine dair belgenin idareye ibraz edilmesi gerekmektedir. 17-Yüklenici firmanın çalıştırdığı personelin ücretleriyle sosyal güvenlik ve işsizlik sigortası primlerini tam, zamanında ve düzenli olarak yatırmaması durumunda sözleşmesi feshedilecektir ve belirtilen kapsamda ödeme yapmayan ve bankaya yatırdığı ücretin bir kısmını elden geri aldığı belirlenen yüklenicilerin de sözleşmeleri feshedilecek ve tüm yükümlülüklerini yerine getirinceye kadar teminatları iade edilmeyecektir. 18-Tanımı yapılan bu işin uygulanması sırasında işletmemizin özelleştirilmesi veya devredilmesi halinde; söz konusu devredilmesi halinde devamı, özelleştirilmesi halinde feshi konusunda yetki tamamen idareye ait olup yüklenici bu konuda alınacak kararları aynen kabul edecektir. 18

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında)

(4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) (4734 Sayılı Kamu İhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKİYE KÖMÜR İŞLETMELERİ KURUMU E.L.İ.MÜESSESESİ Ç.L.İ. MÜDÜRLÜĞÜ ŞÖFÖRLÜ ARAÇ KİRALAMA İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

Detaylı

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI HİZMET ALIMLARINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ

TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ TRT İNGİLİZCE (BOĞAZİÇİ) STÜDYOSU DEKOR PROJELENDİRME, UYGULAMA VE GÖRSEL YÖNETMENLİK İŞİ HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon Kurumu Kurum yada İdare olarak anılır)

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN PERSONEL TAŞIMASI İÇİN SERVİS OTOBÜSÜ KİRALANMASI İŞİNE AİT İDARİ VE TEKNİK ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş Sahibi İdareye İlişkin

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İş sahibi idareye ilişkin bilgiler 1.1. İş sahibi idarenin;

Detaylı

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ

İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK DİSKLİ ÖĞÜTÜCÜ İDARİ ŞARTNAMESİ I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin

Detaylı

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR EK : 5 PAZARLIK USULÜ İLE İHALE EDİLEN MAL ALIM İHALELERİNDE UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR İş sahibi idareye ilişkin bilgiler Madde 1-1.1. a) İdarenin

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15.

İhale Bilgileri ELEKTRİK MAKİNALARI FABRİKASI MÜDÜRLÜĞÜ İŞ YERİ DOSYA NUMARASI 85.02/152105. İHALE TARİHİ VE SAATİ 03.07.2015 Saat : 15. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

I - İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR 16 ADET ÖZEL AMAÇLI MASAÜSTÜ, 7 ADET TAŞINABİLİR, 10 ADET BÜTÜNLEŞİK, 1 ADET MİNİ BİLGİSAYAR VE 23 ADET 27" LCD MONİTÖR ALIMI İDARİ ŞARTNAME TASLAĞI (3/g) (Bu İdari Şartnamede Türkiye Radyo-Televizyon

Detaylı

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI

YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İHALESİ YAPILACAK İŞİN ADI : YARDIMCI İTFAİYE PERSONEL DESTEK HİZMETİ ALIMI İKN. : 2010/523081 YERİ :Bandırma Belediyesi TARİHİ :08.11.2010 SAATI:10.00 İHALE Y. :Bandırma Belediyesi Encümen salonu DİZİ

Detaylı

TÜRKİYE RADYO-TELEVİZYON KURUMUNUN 4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 3 ÜNCÜ MADDESİNİN (G) BENDİ KAPSAMINDA AÇIK İHALE USULU İLE YAPACAĞI MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TİP İDARİ ŞARTNAME (Bu İdari Şartnamede

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Yemek Hazırlama ve Dağıtımı HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN KAMU BİNALARINDA ENERJİ VERİMLİLİĞİ ETÜDÜ YAPILMASI İŞİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye

Detaylı

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL

SAĞLIK ve SOSYAL İŞLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI BANKA HESAP NO VAKIFBANK ESK. ŞB. - TR80 0001 5001 5800 0207 5535 73 110,- TL BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN TRT Genel Müdürlük personelinin ve ayında görevli personeli ve diğer nöbetçi personeli için Personel Taşıma Hizmeti HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT

T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT T.C. İZMİR YÜKSEK TEKNOLOJİ ENSTİTÜSÜ REKTÖRLÜĞÜ AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN HİZMETALIMLARINDA UYGULANACAK ÖZEL GÜVENLİK HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF

Detaylı

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR

I - ĠHALENĠN KONUSU VE TEKLĠF VERMEYE ĠLĠġKĠN HUSUSLAR (4734 Sayılı Kamu Ġhale Kanununun 3/g Maddesi Kapsamında) TÜRKĠYE KÖMÜR ĠġLETMELERĠ KURUMU E.L.Ġ. MÜESSESESĠ Ç.L.Ġ. MÜDÜRLÜĞÜ AÇIK ĠHALE USULÜ ĠLE ĠHALE EDĠLEN MAL ALIMLARINDA UYGULANACAK TĠP ĠDARĠ ġartname

Detaylı

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR T.C. HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ 2010 YILI TEMİZLİK HİZMET ALIMI İDARİ ŞARTNAMESİ I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Hacettepe Üniversitesi

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN T.C.1. T.C

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN T.C.1. T.C AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN T.C. DİCLE KALKINMA AJANSI ANA HİZMET BİNASI İNŞAATI İLE ALTYAPI VE ÇEVRE DÜZENLEMESİ YAPIM İŞİ NE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR.

İHALE İLANI ÜÇ BOYUTLU KOORDİNAT ÖLÇÜM CİHAZI SATIN ALINACAKTIR. BU SİTEDE YAYINLANAN BİLGİLER ASIL BELGENİN YERİNE GEÇMEZ. YAYINLANAN BELGELER İLE ORJİNAL İHALE BELGELERİ ARASINDAKİ FARKLILIKLARDA ORJİNAL BELGE GEÇERLİDİR. BURADAKİ BİLGİLER SADECE BİLGİ AMAÇLIDIR.

Detaylı

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası)

3 işçi ile 12 ay süreli (01.01.2012-31.12.2012 tarihleri arası) AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN Denizli Defterdarlığı Hizmet Binasının 2012 Yılı Genel Temizlik Hizmet Alım İşi HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

Detaylı

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN

AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN İTFAİYE HİZMETLERİ HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1 - İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin;

Detaylı

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME ANKARA TİCARET ODASI DIŞ TİCARET EĞİTİM PROGRAMI HİZMET ALIMI İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde 1- İdareye ilişkin bilgiler 1.1. İdarenin; a) Adı: Ankara

Detaylı

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/

: https://ekap.kik.gov.tr/ekap/ ARAÇ KİRALAMA HİZMETİ ALINACAKTIR GAZİANTEP ÇALIŞMA VE İŞ KURUMU İL MÜDÜRLÜĞÜ 6 araçla 1 yıllık personel taşımacılığı hizmeti alımı hizmet alımı 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun 19 uncu maddesine göre

Detaylı

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME

T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME T.C. ULAŞTIRMA BAKANLIĞI Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü KARA TAŞIMACILIĞI OTOMASYON SİSTEMİ BAKIM ONARIM HİZMETİ İŞİNE AİT İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR Madde

Detaylı

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 12. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 12 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Çifteler Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü İşin Adı/Konusu/Cinsi Personel Destek Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 24.01.2011 14:00 İhale Metni

Detaylı

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi

Page 1 of 19. İhale Şehri. Eskişehir İş Şehri. Eskişehir Kurum. Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Page 1 of 19 İhale Şehri Eskişehir İş Şehri Eskişehir Kurum Sağlık Bakanlığı Müsteşarlık Eskişehir Devlet Hastanesi İşin Adı/Konusu/Cinsi Görüntüleme Hizmeti Alınacaktır İhale Tarihi 22.02.2011 10:00 İhale

Detaylı

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR

5-6- II- İHALEYE KATILMAYA İLİŞKİN HUSUSLAR GÜNEY MARMARA KALKINMA AJANSI AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN BÖLGESEL YENİLİK STRATEJİSİ VE EYLEM PLANI HAZIRLANMASI İŞİ İDARİ ŞARTNAMESİ İÇİNDEKİLER I- İHALENİN KONUSU VE TEKLİF VERMEYE İLİŞKİN HUSUSLAR

Detaylı

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1

c) Yapılacağı yer: Yüklenicinin kendi tesislerinde 1 AÇIK İHALE USULÜ İLE İHALE EDİLEN 16,5mm x 16,5mm ebadında 2D/3D ve demetalizasyon teknolojileri kullanılarak hazırlanan holografik bandrol basım HİZMETİ ALIMINDA UYGULANACAK İDARİ ŞARTNAME I- İHALENİN

Detaylı