KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU

2

3

4

5 iv

6 ĠÇĠNDEKĠLER MĠSYON-VĠZYON 2011 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Mükemmellik AĢamaları Programı Yerel Kalite Ödülleri Ulusal Kalite Ödülü ÜYELĠK VE KALĠTE AĞI Üyelik Kalite Platformları ve Mükemmellik Grupları HĠZMETLERĠMĠZ DıĢ Değerlendirme Hizmeti Eğitimler Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) ETKĠNLĠKLERĠMĠZ 20. Kalite Kongresi 12. Kamu Kalite Sempozyumu 2011 Ġnsan Kaynakları Kongresi 9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu 10. EskiĢehir Kalite ġöleni 12. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu YAYINLARIMIZ VE KÜTÜPHANE KalDer Yayınları Kütüphane KalDer ĠletiĢim Araçları Önce Kalite Dergisi E-Bülten Web Sitemiz (www.kalder.org) ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠ VE MEDYADA YER ALMA EKLER Ek 1 : KalDer Yönetim Kurulu Üyeleri Ek 2 : KalDer Denetleme Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeleri Ek 3 : KalDer Merkez ve ġube ÇalıĢanları Ek 4 : KalDer Kurul ve Komiteleri Ek 5 : 2011 Yılı Yeni Tüzel Üye Listesi Ek 6 : Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi 2011 Yılı Kurumsal Üyeleri Ek 7 : Sayılarla 20. Kalite Kongresi Ek 8 : 20. Kalite Kongresini Destekleyen Sponsorlarımız Ek 9 : Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi ne Katılan KuruluĢlar Ek 10 : 20.Kalite Kongresi Paralel Oturumlar Ek 11 : 20. Kalite Kongresi KonuĢmacıları vii ix v

7 vi

8 MĠSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaģam biçimine dönüģtürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. VĠZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma yaklaģımı çerçevesinde ülkemizi çağdaģ yaģam düzeyine ulaģtırmak amacı ile Türkiye'nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleģtirmiģ, rekabetçi kurum ve kuruluģlar yaratılmasına katkıda bulunan bir kuruluģ olmak. DEĞERLERĠMĠZ Güvenilir Olmak Ġnsana Saygı Sürekli ĠyileĢtirme Gönüllülük Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk vii

9 viii

10 2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ Değerli KalDer Üyeleri, Her birimizin üyesi olmaktan büyük kıvanç duyduğumuz Türkiye Kalite Derneği için, 2010 yılı vizyon ve misyonumuz doğrultusunda verimli ve baģarılı bir yıl olmuģtur. KalDer Genel Kurulumuz 2010 Nisan ayında yüksek düzeyde bir katılım ile baģarılı bir biçimde gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan seçimler sonrası KalDer bünyesinde bulunan Ģubelerimizin tümünün temsil edildiği yeni bir yönetim oluģmuģtur. Tüm ülkede Toplam Kalite Yönetimi nin yayılım ve yaygınlaģmasında eģgüdüm sağlayan bir yönetim anlayıģı oluģturulmuģtur. ÇalıĢma planımızın üç ana unsuru olan Coğrafi ve Sektörel yayılım ve üyeleri bir araya getirecek katma değer yaratacak daha fazla ortam yaratma çalıģmalarının planları yapılmıģ ve 2010 yılı içinde ilk açılım ile ilgili çalıģmalara baģlandı. Ulusal Kalite Hareketi üye sayısı 2010 sonunda 428 iken Aralık 2011 de 479 ulaģtı. BaĢka bir deyiģle 14 yılını tamamlamıģ olan bu programın toplam üye sayısının %20 si son iki yılda kazanılmıģtır. Bu kuruluģlar Ulusal Kalite Ödülü, Mükemmellik AĢamaları, eğitimler ve dıģ değerlendirmelerle hizmetlerimizden en verimli biçimde yararlanmıģlardır yılında Mükemmellik AĢamaları Programlarına katılan kuruluģlarımız da büyük bir baģarı kazandı ve 9 Kararlılık ile 21 Yetkinlik olmak üzere toplam 30 kuruluģ belge aldı. Böylece 2003 yılından bu yana belge alan kuruluģ sayısı Kararlılık sürecinde 64, Yetkinlik sürecinde 90, toplam 154 tür. Ulusal Kalite Ödülü ne 2010 yılında 11, 2011 yılında 11 kurum ve kuruluģ baģvurmuģtur. Ayrıca EFQM Mükemmellik Ödülü nde büyük ödül 2008 yılında Bosch Bursa Fab. tarafından alınmıģ, EFQM de 2009 ve 2010 yıllarında büyük ödülü kazanan kuruluģ olmamıģtı yılında Türkiye den BaĢvuran Bilim Ġlaç A.ġ. nin büyük ödülü kazanması Türkiye nin yönetim kalitesinde ulaģtığı yerin en somut göstergesi olmuģtur. EFQM de büyük ödül kazanan Bilim Ġlaç yönetici ve çalıģanlarını bir kez daha kutlarım yılında Mükemmellikte Süreklilik Ödülü nü BOSCH SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. BURSA DĠZEL ENJEKTÖR FABRĠKASI, Büyük Ölçekli ĠĢletme Kategorisinde Ulusal Kalite Büyük Ödülü nü ĠSTANBUL GAZ DAĞITIM A.ġ. ĠGDAġ, Operasyonel Birim Kategorisinde COCA-COLA ĠÇECEK A.ġ. ANKARA FABRĠKASI ve Ulusal Kalite BaĢarı Ödülü nü ise FARBA A.ġ. kazandı. KuruluĢlarımızı geleneksel süreçte baģarı gösteren ve ödül kazanan kuruluģlarımızı kutluyorum. KalDer, misyonunu yaygınlaģtırmak amacıyla 1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra Ankara, Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme kazandırmayı baģarmıģtır. Bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde adet egitim/çalıģtay, toplamda kiģi ile gerçekleģtirilmiģtir. Eğitim alan kuruluģlara yönelik Rehberlik uygulamalarımız geniģletildi. Özdeğerlendirme, Süreç Yönetimi, Strarejik Planlama, Ġnsan Kaynakları, 5S, TPM,..) Eğitim Portföyü nün EFQM Mükemmellik Modeli ix

11 kapsamında geliģtirilmesi hedefi doğrultusunda yeni eğitimler devreye alınmaya baģlandı. KalDer Eğitim Portföyüne Ġnsan Kaynakları, KiĢisel GeliĢim ve Sektörel eğitimleri dahil edildi. EFQM in portföyüne yeni giren bazı eğitim baģlıkları KalDer portföyüne de alındı. EFQM Mükemmellik Modeli Değerlendirici Eğitimi( EAT), EFQM Mükemmellik Yolculuğu Eğitimi( J2E) bunlar arasındadır. KuruluĢlara sunmuģ olduğumuz hizmetler arasına Toplam Üretken Yönetim (TPM) ve 5S Değerlendirilmesi dahil edildi. KalDer ve Okan Üniversitesi kalite konularında çalıģan yönetici ve uzmanların mesleki geliģimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kalite Personeli GeliĢtirme Sertifika Programı" ouģturuldu.fabrika Ziyareti, Deneyim paylaģımları ve Projelerin hazırlanıp sunulacağı program 114 saat sürecektir. 12 Aralık 2011 tarihinde Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında iģbirliği baģlatılmıģtır. KOBĠ iģletmelerin KalDer eğitimlerinden yararlanmaları durumunda %50 oranında finansman desteği sağlanacaktır. Turquality desteklerinden sonra üyelerimize finans desteği sağlayan ikinci bir proje geliģtirilmiģtir. KalDer ve KA AraĢtırma Limited tarafından ortak olarak yürütülen proje TMME, Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi kapsamında her yıl 26 sektör ve 130 kuruluģ, ACSI/Fornell modeli ile ölçülmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır. KuruluĢlara sektöründeki yerini, rakiplerinin durumunu görme ve strateji geliģtirme imkanı veren, TMME raporları, her çeyrek sonunda TMME kurumsal üyelerine ulaģtırılmaktadır yılında 16 TMME kurumsal üyesi vardır yılı için büyük bir açılım baģlatılmıģ ve üye sayısı yüzde 100 arttırılırken, TMME ödülleri ile KalDer için yeni bir prestijli ödül süreci baģlamıģtır. 20 yıldır baģarı ile gerçekleģtirilen Kalite Kongresi nde Fark Yaratmak ana teması kapsamlı biçimde iģlendi. Toplam kiģinin katıldığı kongre, 2011 yılında da dünyanın en büyük kalite kongreleri arasında yerini aldı. Formatı yenilenen ve iyileģtirme sağlanan kongremiz son yılların en yüksek memnuniyet oranını yakalamıģtır. Sayın CumhurbaĢkanımızın himayelerinde, Ankara da düzenlenen 12. Kamu Kalite Sempozyumu, Ġzmir de gerçekleģen 11. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu, Bursa da gerçekleģen 9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu ve EskiĢehir de düzenlenen 10. EskiĢehir Kalite ġöleni ile yurdumuzun değiģik köģelerine mükemmellik kültürünü taģıdık yılı medyada KalDer in hedeflenen ölçüde yer aldığı bir yıl oldu. Medya iliģkileri çerçevesinde dakikalık röportajlar, toplam adet özel haber çalıģmaları yaptık. KalDer in medyatik performansı son yılların en büyük değerlerine ulaģmıģtır yılında 8 Eylül tarihi itibarı ile, Bloomberg TV de Kalite Rehberi adı ile toplam 21 program yapıldı. 420 dakikalık canlı yayın gerçekleģti. Yayılıma önemli bir katkı ve farkındalık yarattık. Mükemmellik yolculuğunda yirminci yılına giren KalDer de gelinen nokta tüm üye ve gönüllülerimizin eseridir. Yirminci yıl nedeniyle geçmiģ yıllarda sadece Ġstanbul da gerçekleģtirilen Kazananlar Konferansı bu yıl x

12 Anadolu da KOBĠ lerin ağırlıklı olduğu Ģehirlerde yapılmaktadır. Bu zamana kadar Düzce, Çerkezköy, Kocaeli- GOSB, Kayseri, Konya, ġanlıurfa, Denizli, Tarsus, Ankara, Antalya ve Ġstanbul da etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir. Bu çerçevede yıl içerisinde 38 noktaya ulaģılmıģ, yaklaģık km yol katedilmiģ ve kiģiye eriģilmiģtir. Özetlemek gerekirse, KalDer olarak, misyonumuz çerçevesinde, baģta üyelerimiz, gönüllülerimiz ve diğer paydaģlarımızdan aldığımız güçle 2011 de baģarılı pek çok faaliyeti hayata geçirdik. En önemlilerinden biriside, Bölgesel yayılım için büyük bir atak baģlattık. Öncelikle Kayseri ve Denizli de ilk temsilcilik oluģumlarını sağladık. Bu yıl Konya, Gaziantep, Antalya ve Doğu Marmara, Samsun açılımları ile yayılımı hızlandırmak noktasındayız. KalDer Kahvaltı Sohbetleri ve söyleģiler ile sosyal-kültür programlarımız 2012 de planlanarak birliktelik ortamları arttırılmıģtır. Bu vesile ile baģta değerli üyelerimiz olmak üzere KalDer e destek ve katkılarını esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize, tüm KalDer çalıģanlarına, gönüllü KalDer elçilerine ve tüm sosyal paydaģlarımıza Ģükranlarımızı sunuyoruz. KalDer, üyelerinden ve paydaģlarından aldığı güç ve destekle, Türkiye nin aydınlık yarınlarının Ģekillendirilmesinde görev almayı ve bir referans kaynağı olmayı sürdürecektir. Saygılar sunuyorum. A.Hamdi Doğan KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı xi

13 xii

14 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU ULUSAL KALİTE HAREKETİ (UKH) 1998 Yılında baģlattığımız UKH ivme kazanarak geniģliyor. Bu hareketin amacı, kamu ve özel kesimden kuruluģlarımızı ve STK larımızı Mükemmellik Modeli ni değerlendirme ve sürekli geliģme aracı olarak kullanmaya özendirmektir. Böylece yurt düzeyinde her kesimden iyi örnekleri öğrenme, baģarı peģindeki kuruluģlarla paylaģma olanağı sağlıyoruz. Katılımcılar UKH üyeliğini öğrenme fırsatları yanında bu ağdaki kuruluģlarla tanıģma, karģılıklı özgüven artırma ve sonunda ulusal kalkınmaya katkı sağlama fırsatı olarak görüyorlar. UKH ni bu yönleri ile KalDer in vizyonuna eriģmede temel program, katılımcı kuruluģların sağladıkları dünya ölçeğindeki sonuçları da hareketin temel baģarı göstergesi olarak görüyoruz Yılı Ulusal Kalite Hareketi Faaliyetleri Sürecin yeniden tasarlandığı 2003 yılından 2010 sonuna kadar UKH ne katılan 285 kuruluģ ile toplam üye sayısı 428 e ulaģmıģtır. Bu kuruluģların % 20 si Büyük Ölçekli, %39 u Kobi, % 38 i Kamu ve % 2 si ise Sivil Toplum KuruluĢlarıdır yılı katılımcı sayımız 50 dir. (2012 Mart ayında toplam UKH üye sayısı 490 a ulaģmıģtır) Olgunluk aģaması anket uygulaması, kuruluģların aktif katılım göstermesi, hızlı ve verimli sonuç alınabilmesi amacıyla web ortamına taģınmıģtır. Anket içeriği ve sunulan raporun kapsamı geniģletilmiģtir yılında baģlatılan Özdeğerlendirme, Süreç Yönetimi ve Stratejik Yönetim yanısıra kuruluģ talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda Ġnsan Kaynakları, Tedarik Zinciri Yönetimi, TPM vb. konularda da rehberlik hizmeti 2010 yılı itibarı ile baģlatılmıģtır. UKH üyelerinin etkinlikleri gözden geçirilerek çalıģmaları yavaģlamıģ kuruluģlar için özendirici etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir (Yerinde ziyaret, yol haritaları, UKH eğitim planlama, deneyim ve bilgi paylaģım toplantıları, Teknik ve fabrika ziyaretleri vb.) UKH ne katılımın artırılabilmesi için 2011 yılı itibarı ile Coğrafi yayılım stareteji doğrultusunda planlanan çeģitli illerde paylaģım toplantıları gerçekleģtirilmiģtir. Bu zamana kadar Düzce, Çerkezköy, Kocaeli-GOSB, Kayseri, Konya, ġanlıurfa, Denizli, Tarsus, Ankara, Antalya ve Ġstanbul da etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir. Bu çerçevede yıl içerisinde Km yol katedilmiģ ve 7500 kiģiye eriģilmiģtir. UKH programına iliģkin haber, röportaj ve baģarı hikayeleri her ay, Önce Kalite dergisinde yayınlanmaktadır. UKH nden Mükemmellik AĢamaları (MA) ve Ulusal Kalite Ödülü Sürecine GeçiĢ : yılları arasında UKH üyesi olan kuruluģların %70 i UKH ve diğer (Süreç, Strateji, TKY, Mükemmellik Modeli vb.) eğitimleri almıģlardır yılında devreye alınan Mükemmellik AĢamalarında yılları arasında 154 kuruluģ belge almıģtır (64 Kararlılık, 90 Yetkinlik). Bu 154 MA belgesinden 89 u (%60) son 3 yılda hepsi de UKH üyesi olan kuruluģlarca kazanılmıģtır yılından bu yana yürütülen Ulusal Kalite Ödülü sürecinde 27 Büyük, 41 BaĢarı, ve 5 Mükemmellikte Süreklilik olmak üzere toplam ödül alan kuruluģ sayısı 73 dür. UKH nin baģladığı 1998 sonrasında Büyük Ödül alan 20 kuruluģtan 14 ü, BaĢarı Ödülü alan 34 KuruluĢ tan 24 ü UKH üyesidir. 1

15 YILLAR İTİBARI İLE UKH KATILIMCI SAYILARI Gidilen Ġller Kilometre TekYön GidiĢ DönüĢ Kaç Kez Gidildi Toplam Kilometre Katılımcı AÇIKLAMALAR ANKARA Kamu Sempozyumu, ASO Ġmza Töreni, ĠK Kongresi, Bakanlıklar ziyaret ANTALYA Kalite Sempozyumu, ASBĠAD UKH Etkinlik, Ekip Toplantısı BURSA Sempozyum, Kalite Belge Töreni ÇANAKKALE BELEDĠYE VE SSK SUNUM ÇERKEZKÖY UKH ÇERKEZKÖY ETKĠNLĠK, ÇOSB ETKĠNLĠK DENĠZLĠ Üniversite ve DSO UKH Etkinlik DÜZCE UKH Etkinlik ESKĠġEHĠR SEMPOZYUM VE UKH ETKĠNLĠK ERZURUM DIġ DEĞERLENDĠRME TOPLANTI ĠZMĠR MAS KARABÜK UKH Etkinlik KAYSERĠ UKH Etkinlik KIBRIS YK ZĠYARET KOCAELĠ UKH Etkinlik, GOSB, TOSB, Marka KONYA UKH Etkinlik SAMSUN Sanayi ve Ticaret Odaları Toplantı ġanliurfa UKH Etkinlik TARSUS UKH Etkinlik TOPLAM KM/ Katılım

16 MÜKEMMELLİK AŞAMALARI PROGRAMI Mükemmellik AĢamaları, mükemmellik yolculuğuna baģlamıģ kuruluģlara cesaret vermek, her düzeydeki baģarıyı tanımak adına Avrupa Kalite Yönetim Vakfı EFQM tarafından geliģtirilmiģ bir programdır. KuruluĢların sistematik iyileģtirme yapmalarını, rekabet güçlerini geliģtirmelerini, gelecekte daha baģarılı olmalarını destekleyen bir hizmet olarak tasarlanmıģtır. Türkiye de belgelendirme, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı adına KalDer tarafından yapılmaktadır. Mükemmellik yolculuğunun henüz baģında olan kuruluģlar için Mükemmellikte Kararlılık ve Mükemmellik Modeli ni kullanarak özdeğerlendirme yapma konusunda deneyim kazanan kuruluģlar için Mükemmellikte Yetkinlik olmak üzere iki aģamada belgelendirme yapılmaktadır. KuruluĢlar, Mükemmellik Modeli ni uygulamadaki deneyimlerine ve iyileģtirme programlarının yayılımlarına göre kendilerine en uygun aģama için baģvuruda bulunabilirler. Programa çalıģan sayısına, sektörüne bakılmaksızın tüm özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluģları katılabilir Yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi almaya hak kazanan kurum ve kuruluģlar; AkbaĢlar Tekstil Enerji Sanayi ve Ticaret A. ġ., Ankara Sanayi Odası, BaĢkent Üniversitesi Özel AyĢeabla Okulları, T.C. BaĢiskele Belediyesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kayplas Plastik Mobilya Aksesuarları ve Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. ġti., Sabancı Kız Teknik Öğretim OlgunlaĢma Enstitüsü, Üçler Kelepçe ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. dir. EFQM Mükemmellik AĢamaları Yetkinlik Belgesi Alan KuruluĢ Sayıları 2011 Yılında 3 yıldız, 4 yıldız ve 5 yıldız Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi almaya hak kazanan kurum ve kuruluģlar; 3* T. C. MEB Antalya MuratpaĢa Cengiz Topel Anaokulu 3* T. C. MEB Bağcılar Tiryaki HasanpaĢa Ġlköğretim Okulu 3* T. C. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 3* T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü 3* Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü 3* Kardemir Karabük Demir ve Çelik San. ve Tic. A. ġ. 3* T. C. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 3* T. C. MEBMersin Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 3* ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel KYÖD Ġlköğretim Okulu 3* TOSB Organize Sanayi Bölgesi 4* Çelebi Hava Servisi A. ġ. Genel Müd. ve Ġstanbul Ġstasyonu 4* Özaltın Otel ĠĢletmeleri A. ġ. 4* Odeon Turizm ĠĢletmeciliği A. ġ. 4* T. C. Sağlık Bakanlığı Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü 4* KYK Yapı Kimyasalları A. ġ. 4* Tübitak Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı 4* Türkiye Bankalar Birliği 5* Aras Kargo Yurtiçi YurtdıĢı TaĢımacılık A. ġ. Genel Müdürlüğü 5* BoytaĢ Genel Müdürlüğü ve BoytaĢ 1 5* Matay Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A. ġ. 5* METHOD AraĢtırma ve Pazarlama DanıĢmanlık Ltd. ġti. EFQM Mükemmellik AĢamaları Yetkinlik Belgesi Alan KuruluĢ Sayıları 3

17 YEREL KALİTE ÖDÜLLERİ ANKARA BURSA İZMİR - ESKİŞEHİR Yerel Kalite Ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi ni bölgelerde yaygınlaģtırmak ve Ulusal Kalite Hareketi ne kuruluģların katılımını sağlamak üzere Ģubeler tarafından düzenlenmektedir. 14. KALĠTE ÇEMBERLERĠ PAYLAġIM KONF. 3 Kasım 2011 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Konferansa 600 kiģinin katılımı hedeflenmiģ, 483 kiģi katılmıģtır. Konferansın memnuniyet hedefi %80 iken katılımcılara yapılan anketler sonucunda bu oran %84 olmuģtur. Konferans ta; Yünsa dan Turkuaz Kalite Çemberi, Coca Cola Ġçecek Ankara Fabrikası ndan Paletleme Makinası Çevrim Süresi Kaizeni, Ficosa Otomotiv den Darboğaz Kaizeni, Kordsa Global Türkiye den Fray Avcıları Kalite Çemberi, ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Ġlköğretim Okulu ndan Mozaik Kalite Çemberi, Ġsdemir den Kangal Kaizeni, Kale Kilit ten Hurda Avcıları Kalite Çemberi ve Türk Traktör den Çözüm Isıl Kalite Çemberi sunumlarını gerçekleģtirmiģtir. Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödülleri 2008 yılından beri verilen Kalite Çemberleri Ödülleri ne 2011 yılından Kaizen kategorisi ödülleri de eklenmiģtir. Her iki kategori için gelen 14 baģvurudan 6 çalıģama ödüle layık görülmüģtür. Ödül Alan Kalite Çemberleri Kale Kilit ve Kalıp San. / Hurda Avcıları Kalite Çemberi Kordsa Global Türkiye / Fray Avcıları Kalite Çemberi Türk Traktör ve Ziraat Mak./ Çözüm Isıl Kalite Çemberi Yünsa Yünlü San. / Turkuaz Kalite Çemberi Ödül Alan Kaizen Ekipleri Coca Cola Ġçecek Ankara Fabrikası / Paletleme Makinesi Çevrim Süresi Kaizeni Yünsa Yünlü San. / Atılım Kaizeni Yıllara Göre Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı Katılımcı Sayıları Yıllara Göre Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı Katılımcı Memnuniyeti 4

18 BURSA KALİTE ÖDÜLÜ ÇağdaĢ kalite anlayıģının yaygınlaģması, kalite çalıģmalarının teģvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 1998 yılından bu yana KalDer Bursa ġubesi ve Bursa Sanayicileri ve ĠĢadamları Derneği (BUSĠAD) iģbirliği ile yürütülen Bursa Kalite Ödül süreci, 16 Eylül 2010 PerĢembe günü yapılan 2010 Bursa Kalite Ödülü Basın Toplantısı ve ardından gerçekleģen, 2009 Bursa Kalite Ödülü sürecinde yer alan kurum ve kuruluģların deneyimlerini aktardığı PaylaĢım Konferansı ile baģlamıģtı. KuruluĢ baģvurularının alınmasının ardından Bursa Kalite Ödülü kitapçığına göre kurum ve kuruluģların eğitimleri gerçekleģmiģtir. Eğitimler sonrasında kurumların hazırlamıģ olduğu baģvuru dökümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almıģ deneyimli değerlendiriciler tarafından masa baģında değerlendirilmiģ, ardından saha ziyaretleri yapılmıģtır. Saha ziyareti sonrası değerlendiricilerin yaptığı son uzlaģım toplantısı sonuçları Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu na sunulmuģ; kurulun, sonuçları Bursa Kalite Ödülü Jürisi ne bildirmesiyle süreç tamamlanmıģtır. 16 Nisan 2011 Cumartesi akģamı ödül alan kuruluģlar kamuoyuna açıklanmıģtır Bursa Kalite Ödül Sürecinde Yer Alan KuruluĢlar: * BPlas * Premetal * Ali Osman Sönmez Endüstri Meslek Lisesi * Ġnegöl 100. Yıl Ġlköğretim Okulu EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ VE YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu kapsamında düzenlenen 2010 yılı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ve Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü sahiplerini buldu. 5 aylık süre içinde toplam 121 değerlendiricinin görev aldığı ödül süreci, Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu sonunda gerçekleģtirilen Ödül Töreni ile son buldu. MAS 2010 da Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü ne 20 ekip, Ege Bölgesi Kalite Ödülü ne ise 2 kuruluģ baģvuruda bulunmuģtur; ödüle değer bulunan ekip ve kuruluģlar Ģunlardır: 2010 Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü Büyük Ödülü: Kamu: Çivril Devlet Hastanesi Özel: Petkim Petrokimya Holding Açıklanan sonuçlara göre; * 2010 Bursa Kalite Büyük Ödülü nü MATAY * 2010 Bursa Kalite BaĢarı Ödülü nü TÜBĠTAK BUTAL almaya hak kazandı. 5

19 2010 BaĢvuran KuruluĢlar ve Ödül Sonuçları KURUM ADI EKĠP ADI KATEGORĠ ÖDÜL ÇĠVRĠL DEVLET HASTANESĠ SÜT KUZULARI KAMU BÜYÜK PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG DĠYALOG ÖZEL BÜYÜK KARġIYAKA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI KADSM MERSĠ KAMU BAġARI DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ KALBĠNĠZ KALBĠMĠZDĠR KAMU BAġARI PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG FIRTINA ÖZEL BAġARI DENĠZLĠ ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠÇĠN HAREKETE GEÇĠN ÖZEL BAġARI HAYES-LEMMERZ ĠNCĠ(ALÜMĠNYUM ĠġLETMESĠ) ĠNCĠ ÖZEL BAġARI HAYES LEMMERZ ĠNCĠ ( SAÇ ĠġLETMESĠ) H2O -SU ÖZEL BAġARI ÇĠVRĠL DEVLET HASTANESĠ HAYAT GÜZELDĠR KAMU TEġVĠK DENĠZLĠ SERVERGAZĠ DEVLET HASTANESĠ TUT ELĠMDEN KAMU TEġVĠK DENĠZLĠ SERVERGAZĠ DEVLET HASTANESĠ AKTĠF KAMU TEġVĠK HAYES-LEMMERZ ĠNCĠ (ALÜMĠNYUM ĠġLETMESĠ) ENERJĠ SAVAġÇILARI ÖZEL TEġVĠK ĠSTĠKBAL MOBĠLYA KAYSERĠ LEAN ÖZEL TEġVĠK DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ ĠKĠNCĠ BAHAR KAMU FĠNALĠST GÖZTEPE AN. MESLEK VE MESLEK LĠSESĠ DANIġMANIZ BĠZ KAMU FĠNALĠST ĠSTĠKBAL MOBĠLYA KAYSERĠ OPTĠMAL ÖZEL FĠNALĠST ĠSTĠKBAL MOBĠLYA KAYSERĠ ELYAF ÖZEL FĠNALĠST SEK ĠZCĠ ÖZEL FĠNALĠST DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ ÇEVRE GÖNÜLLÜLERĠ KAMU SAHAYA KALAMADI SEK BEYĠN FIRTINASI ÖZEL SAHAYA KALAMADI 2010 Ege Bölgesi Kalite Ödülü BaĢarı Ödülü Ġzmir Mesleki Eğitim Merkezi TeĢvik Ödülü: Ege Genç ĠĢadamları Derneği 6

20 ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda özel olarak yetiģtirilmiģ değerlendiricilerden oluģan ekipler tarafından gerçekleģtirilmektedir Yılında baģvuran kuruluģlar Mükemmellik Modeli nin 2010 sürümüne uygun değerlendirilmiģlerdir. Ulusal Kalite Ödülleri ĠĢletme, Kamu ve Sivil Toplum KuruluĢları (STK) ana Kategorileri nde verilmektedir. Ayrıca daha önce Büyük Ödül almıģ kuruluģların baģvurabildiği Mükemmellikte Süreklilik Ödülü özel kategorisi de 2007 yılından itiberen verilmeye baģlanmıģtır Yılında gerçekleģen 20. Kalite Kongresi nde Ulusal Kalite Ödülleri nin ondokuzuncusu verilmiģtir Yılında; 5 iģletme, 6 kamu kurumu olmak üzere toplam 11 baģvuru olmuģtur. BaĢvuran kurum ve kuruluģlar ile ödül almaya hak kazananlar aģağıdaki tablolarda sunulmaktadır. Method AraĢtırma ve Pazarlama DanıĢmalık Ltd. ġti. T.C. Antalya MuratpaĢa Cengiz Topel Anaokulu T.C. Antalya ġehit BinbaĢı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu T.C. Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. Karabük Devlet Hastanesi T.C. Mersin Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURULUġLAR Mükemmellikte Süreklilik Ödülü BOSCH SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. BURSA ENJEKTÖR FABRĠKASI ĠĢletme Kategorileri: Büyük Ödül ĠSTANBUL GAZ DAĞITIM A.ġ. (Büyük Ölçekli KuruluĢlar Kategorisi) Büyük Ödül COCA-COLA ĠÇECEK A.ġ. ANKARA FABRĠKASI ( Operasyonel Birim Kategorisi) BaĢarı Ödülü FARBA A.ġ. (Büyük Ölçekli KuruluĢlar Kategorisi) Kamu Kategorisi: Jüri TeĢvik Ödülü T.C. KARABÜK DEVLET HASTANESĠ YILLARA GÖRE ÖDÜL BAġVURU SAYILARI BAŞVURUDA BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR BOSCH Sanayi ve Tic. A.ġ. Bursa Enjektör Fabrikası Farba A.ġ. Coca-Cola Ġçecek A.ġ. Ankara Fabrikası Ġstanbul Gaz Dağıtım A.ġ. (ĠGDAġ) 7

21 ÜYELİK VE KALİTE AĞI ÜYELİK 2011 yılında KalDer ailesine 88 Tüzel Üye (bu kuruluģları temsilen 88 KuruluĢ Temsilcisi), ayrıca 83 Bireysel Asıl Üye katılmıģtır. Aramıza katılan yeni üyelerimize mükemmellik yolundaki çalıģmalarında baģarılar dileriz sonu itibari ile üye sayımız, 333 ü Bireysel Asıl, 589 u Kurumdan Bireysel Asıl ve 826 Tüzel Üye olmak üzere toplam üyeye ulaģmıģtır. YILLAR ĠTĠBARĠ ĠLE KalDer YENĠ TÜZEL ÜYE SAYILARI Konferansı düzeninde Anadolu nun KOBĠ ağırlıklı kentlerinde sanayi odalarının ve üniversitelerin iģbirliği ile planlanan konferans dizilerine Konya, Antalya, ġanlıurfa, Düzce, Antalya ve Denizli illerinde devam edilecektir. Trakya ve Doğu Marmara bölgesinde de yerel bir kalite platformu oluģturmak için tanıtım ve Mükemmellik Modeli eğitimleri yapılmıģ, iģletme ziyaretleri ile mükemmellik kültürünün yaģanan örneklerini görmelerini sağlamak için program planlanmıģtır. Mükemmellik Grupları Mükemmellik Gruplarında yaratılacak sinerji ve bilgi paylaģımı ile Türkiye de seçilen sektörler ve ilgili konularda bugüne kadar oluģmuģ bilgi birikiminin sistematik bir Ģekilde birleģtirilmesi, yeni uygulamaların öğrenilmesi, paylaģılması, bu sayede üye kuruluģlarımızın dünya çapında kalite seviyelerine ulaģmaları, rekabet güçlerini ve mükemmellik yolunda yetkinliklerini arttırmalarını hedeflenmektedir. (Yeni tüzel üye listesi için bakınız Ek.5) ULUSAL YAPILANMA ve İŞBİRLİKLERİ Yerel Kalite Etkinlikleri Ulusal Yapılanma konusunda yönetim kurulu alt komitesi tarafından KalDer yayılım stratejisi yayınlanmıģtır. Stratejide belirlenen öncelikli iller kriter ve koģulları doğrultusunda yerel etkinlikler planlanmakta ve gerçekleģtirilmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak 19 Nisan 2010 tarihinde Kayseri de gerçekleģtirilen Yerel Kalkınma ve Mükemmellik Yolculuğu etkinliğinde BOSCH (RBTR), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Nilüfer Belediyesi baģarılarını katılımcılarla paylaģmıģtır. 20.Yıl etkinlikleri çerçevesinde, Kazananlar 1) Ġstanbul MEM Eğitimde Mükemmellik Grubu üyeleri Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden, okul müdürleri ve yardımcılarından, okul geliģtirme ekibinde yer alan öğretmenlerden oluģmaktadır. Gönüllü olarak kamu okullarının EFQM model bazındaki çalıģmaların desteklemekte ve çalıģmalarına yol göstermektedir. Grup çalıģmaların yapılacağı pilot okullar belirlemiģ ve çalıģmalara baģlamıģtır. Grup 15 Ocak 2011 tarihinde T.C. Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesinde Ġstanbul daki okulların yöneticilerine ve çalıģanlarına Ġyi Uygulamalar PaylaĢım Sempozyumu gerçekleģtirmiģtir. 8

22 Grubun amaçları; Ücretsiz olarak değerlendirici öğretmenler yetiģtirmek, Rehber öğretmenler yetiģtirmek ve okullara görevli olarak göndermek, Ücretsiz olarak Ġyi uygulamaların paylaģıldığı sempozyumlar organize etmek, Okulları ziyaret ederek çalıģmalar konusunda toplantılar düzenlemek ve kalite ekipleri kurmak, Eğitim kurumlarımız kalite çalıģmaları kapsamında elde ettikleri kazanımlarını paylaģmak, Ulusal Kalite Ödülü ne baģvurmak isteyen kurumların sayıların arttırmak için çalıģmalar yapmaktır. 3) Mükemmellikte Stratejik Planlama Kıyaslama Grubu, büyük ödül sahibi Bosch, Siemens ve Aksa nın yöneticilerinden oluģan grup 2010 yılında çalıģmaya baģlamıģtır. KalDer in de yer aldığı bu grubun ilk çalıģmasında stratejik planlama süreci ele alınmıģ, her adımdaki en iyi uygulamanın incelenmesi ile çalıģma sürdürülmüģtür. Grup 4 Ocak 2011 tarihinde Ġstanbul Sanayi Odası Meclis salonunda iyi uygulamalarını ve çalıģmalarını gerçekleģtirdiği sempozyumla katılımcılara sunmuģlardır. 2) Kıyaslama ve KarĢılaĢtırma Grubu, üyeleri sanayiden ve hizmet kuruluģlarından gelen gönüllü yöneticilerden oluģmaktadır. Grubun amaçları; Mükemmellik Yolculuğundaki kurum ve kuruluģlara iyi uygulama örneklerini sunmak ve veri bankası oluģturmaktır yılları arasında Ulusal Kalite Ödül kazanmıģ ve Mükemmellik AĢamaları sürecinde 5 yıldız almıģ olan tüm kurum ve kuruluģların alt kriter bazında puanları çıkartılmıģ, alt kriter bazında en yüksek puan alan kurum ve kuruluģlar belirlenmiģ, verilerin paylaģımı konusunda 55 kurum ve kuruluģ ile yazıģmalar yapılmıģ ve bilgiler alınmıģtır. Sektörel ayrıģım yapılarak bir veri bankası oluģturulmuģ ve paylaģıma izin veren kurum ve kuruluģların bu verileri web sayfasında Ģifre ile ulaģılabilecek bir yazılım hazırlanmıģtır. Bu çalıģma verilerinin tamamlanması ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacaktır. 9

23 HİZMETLERİMİZ DIŞ DEĞERLENDİRME HİZMETİ DıĢ Değerlendirme, mükemmellik yolculuğuna yeni baģlamıģ veya ilerleme kaydetmiģ Üyelerimizin özdeğerlendirme çalıģmalarına destek verilmesi amacı ile baģlatılmıģ ve sürdürülmekte olan bir hizmetimizdir. Hizmet, Ulusal Kalite Ödül sürecinde yer alan deneyimli değerlendiriciler ile yürütülmektedir. DıĢ değerlendirme, kuruluģların mevcut faaliyet ve sonuçlarının Mükemmellik Modeli kriterlerine uygunluğunun RADAR değerlendirme sistemine uygun değerlendirilmesi ve elde edilen bulguların kapsamlı bir Ģekilde raporlanması ve puanlanması hizmetidir. Bir baģka ifade ile kuruluģun mevcut durum analizinin yapılmasıdır. Hizmet sonrasında elde edilen sonuçlar kuruluģa sözlü geri bildirim ve sonrasında geliģim yol haritasının sunulması ve geliģimlerinin izlenmesi ile devam eder YILLARINDA DIŞ DEĞERLENDİRME HİZMETİ ALAN ÜYELERİMİZ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI ĠGDAġ TÜRK TELEKOM ĠSTĠKBAL DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TÜPRAġ GOSB ĠSDEMĠR BOYTAġ SAKARYA ÜNĠV. MAMAK BLD. AġÇIOĞLU HUDUT SAHĠLLER BORNOVA BLD. MARPORT ODEON TOURS ACCOR THY TEKNĠK TÜPRAġ BAKIRKÖY BLD. COCA COLA ĠÇECEK XEROX KALEKĠM ĠSDEMĠR ÇELEBĠ HAVA SERVĠSĠ * Ġsmi gizli OPET KAYPLAS EĞĠTEK ĠZODER TIRSAN DĠCLE ÜNĠV. ERSHE ĠSTĠKBAL GLORĠA HOTELS Değerlendirme sonrasında kuruluģların puan durumlarının uygun olması halinde EFQM Mükemmellik AĢamaları Yetkinlik Belgelendirmesi yapılabilir. MAMAK BELEDĠYESĠ KARDEMĠR MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ 10

24 EĞİTİMLER KalDer'in, misyonu gereği Mükemmellik kültürünü yaģam biçimine dönüģtürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacına yönelik yarattığı ortamlar içinde "Eğitim " önemli bir rol oynamaktadır. KalDer eğitimlerinde katılımcılara gerçek hayattaki sorunlar ve baģarılı uygulamalar aktarılarak, öğrenmeyi eyleme dönüģtürecek farkın yaratılması hedeflenmektedir. GerçekleĢtirilen eğitim faaliyetleri ile ülkemizde Toplam Kalite Yönetimi nin bireylerden en geniģ organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve Kaliteli bir yaģam biçimi oluģturmak hedeflenmektedir. Anılan amaç kapsamında sürekli ve ortak bir kararlılığının oluģturulması için EFQM Mükemmellik Modeli bu hedefin gerçekleģtirilmesine yönelik en etkili ve uygun araç olarak belirlenmiģtir. Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde Toplam Kalite yolculuğuna çıkan kuruluģlara, KalDer Mükemmellik Modeli ile Özdeğerlendirme yapmalarını özendirerek yeni ufuklar açarken; bir yandan da yeni eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. KalDer in Eğitim Portföyü, bu gerekler ve birey/kuruluģlardan gelen ilave talepler doğrultusunda Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri Kalite ve Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yenilikçilik - Yaratıcılık Eğitimleri Ġnsan Kaynakları Eğitimleri KiĢisel GeliĢim Eğitimleri ÇalıĢtaylar Ana baģlıklarından oluģmaktadır. KalDer, misyonunu yaygınlaģtırmak amacıyla 1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra Ankara, Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme kazandırmayı baģarmıģtır.bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde 5148 adet egitim/çalıģtay, toplamda kiģi ile gerçekleģtirilmiģtir. İLKELERİMİZ; KalDer eğitimleri, alanında fark yaratır. Üye ve müģteri memnuniyeti önceliklidir. Eğitmenlerimiz deneyimleriyle fark yaratır. 11

25 EĞİTİM SÜRECİ GENEL DEĞERLENDİRME MüĢteri yönetiminin etkin bir Ģekilde yürütülmesine devam edildi. (Birebir görüģmeler, izleme yöntemi) KuruluĢların olgunluk seviyelerine göre, standart 5 gün verilen UKH eğitimi çeģitli modüllerde düzenlenerek ihtiyaca göre sunuldu. Ulusal Kalite Hareketi ne katılan kuruluģlara yönelik uygulanan Rehberlik ÇalıĢtayları geniģletildi. (Özdeğerlendirme, Süreç Yönetimi, Strarejik Planlama, Ġnsan Kaynakları) Eğitim Portföyü nün EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında geliģtirilmesi hedefi doğrultusunda Stratejik önceliklerimize göre yeni eğitimler devreye alınmaya baģlandı. KalDer Eğitim Portföyüne Ġnsan Kaynakları, KiĢisel GeliĢim ve Sektörel eğitimleri dahil edildi. EFQM in portföyüne yeni giren bazı eğitim baģlıkları KalDer portföyüne de alındı.efqm Mükemmellik Modeli Değerlendirici Eğitimi (EAT), EFQM Mükemmellik Yolculuğu Eğitimi (J2E) Genel Katılıma Açık eğitim programı içerisinde çalıģtaylar gerçekleģtirilmeye baģlandı. 28 Kasım 2011 tarihinde Kalite Kongresi çalıģtayları Eğitim Departmanı tarafından organize edildi. 14 konu baģlığında ve 197 kiģinin katılımıyla önemli bir baģarıya imza atıldı Eğitim sürecine iliģkin toplantılar sistematik olarak yapılmaya devam edildi. o Eğitim Komitesi Toplantısı o Eğitim Süreç çalıģanları toplantısı o Eğitmenler Toplantısı KalDer in Sektörel Açılım Stratejisi (SAS) doğrultusunda sektörlere yönelik çalıģmalar hız kazandı.sektör dernekleriyle ortaklaģa etkinliklerin düzenlenmesine,dernek üyelerine yönelik eğitimlerin organizasyonuna, kongre ve etkinliklerde karģılıklı olarak yer alınmasına baģlandı. Mükemmellik Akademisi yaklaģımıyla EFQM Mükemmellik Modeli eğitimleri için oluģturulan çalıģma grubu faaliyetlerine devam etti. KuruluĢlara sunmuģ olduğumuz hizmetler arasına Toplam Üretken Yönetim(TPM) ve 5S Değerlendirilmesi dahil edildi. Üniversitelerde kalite konulu derslerde paylaģımda bulunuldu. Eğitim süreci tarafından özellikle eğitimleri tanıtmak amacıyla belli konularda etkinlikler düzenlendi. (Ġnsan Kaynakları Paneli, Yenilikçilik Paneli, MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi Paneli, Etik Paneli, Yeni Çevre Düzenlemeleri Paneli gibi...) KalDer ve Okan Üniversitesi kalite konularında çalıģan yönetici ve uzmanların mesleki geliģimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kalite Personeli GeliĢtirme Sertifika Programı" oluģturuldu.fabrika Ziyareti, Deneyim paylaģımları ve Projelerin hazırlanıp sunulacağı program 114 saat sürecektir Kalite bilincinin geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması Kalite altyapısının geliģtirilmesi Yönetim sistemlerinin bilinirliğinin arttırılmasına Yönelik olarak Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında iģbriliği baģlatılmıģtır. KOSGEB ve KalDer kalite ve yönetim sistemleri konularında yürütmekte oldukları ve/veya yürütecekleri çalıģmalarda birbirlerine katkı sağlayacaklardır. 12

26 KalDer KOBĠ lere; KurumsallaĢma destekleri Eğitim-rehberlik Rekabet güçlerini artırma Kıyaslama, Belgelendirme Değerlendirme Tanıma-Ödüllendirme Alanlarında desteklerde bulunacaktır. 13

27 TÜRKİYE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİ (TMME) Türkiye içinde satın alınan ürün ve hizmetlerin müģterileri nezdinde memnuniyetlerinin ölçülmesi ve bunun lisanslı özel bir ekonometrik model (ACSI/Fornell Modeli) kullanılarak analiz edilmesine dayanan ulusal, sektörel ve kurumsal bir ölçü sistemidir. Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi, 2005 yılından beri Türkiye Kalite Derneği ve uluslararası araģtırma kuruluģu KA AraĢtırma tarafından,acsi- American Customer Satisfaction Index, National Quality Research Center ve Michigan Universitesi lisansı ve proje yönetim desteği ile yürütülmektedir. TMME kapsamında her yıl cep telefonundan gıdaya, binek otomobilden kredi kartlarına kadar yaklaģık 26 sektör ve 138 markanın müģteri memnuniyeti ölçülmekte; ulusal, sektörel ve kurumsal sonuçlar kamuoyuna açıklanmaktadır yılında Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi araģtırması için 81 ilde 36 bin 416 adet müģteri görüģmesi gerçekleģtirilmiģtir. Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi, ülke ekonomisini temsil eden sektörlerde yeralan kuruluģların aynı model kapsamında kıyaslamalı olarak durumlarını ve geliģmelerini belirler. Güçlü bir ekonomik endikatör olan TMME, müģteri memnuniyeti trendlerini takip eder ve Ģirketler, sanayi ve ticaret birlikleri ve hükümet birimleri için karģılaģtırmalı tüketici ekonomisi hakkında derinlemesine bilgi sağlar yılında yapılacak TMME ödülleri süreci baģlatılmıģtır. MüĢteri memnuniyeti temel felsefemiz olan MüĢteri Odaklılık anlayıģı ile bütünleģerek kamuoyu ile paylaģılan bir ödüllendirme ve tanıma çalıģmasını baģlatılmıģtır. 14

28 ETKİNLİKLERİMİZ 20. KALİTE KONGRESİ Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Mustafa V. Koç ise konuģmacı olarak yer almıģtır. Kongre süresince, çok sayıda iģadamı, üst düzey kamu ve özel sektör yöneticisi, sanatçı ve akademisyenden oluģan 60 ı aģkın konuģmacı Fark Yaratmak temasını derinlemesine irdeleyerek deneyimlerini katılımcılarla paylaģmıģlardır. Fark Yaratmak ana temasını iģleyen 20. Kalite Kongresi, Kasım 2011 tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir. 29 Kasım tarihinde, açılıģ gününün özel oturum konuģmacısı Sabancı Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Murahhas Üyesi Güler Sabancı ve EczacıbaĢı Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülent EczacıbaĢı olmuģtur. Oturumda moderatör olarak Uğur Dündar yer almıģtır. 30 Kasım tarihinde, açılıģta iki adet özel oturum gerçekleģtirilmiģtir. Ġlk oturumda Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu nun moderatörlüğünde, Sabancı Holding CEO su Zafer Kurtul ve Akfen Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Hamdi Akın konuģmacı olarak yer almıģtır. Ġkinci olarak ise, Editör Sunucu Defne Sarısoy un moderatörlüğünü yaptığı oturumda, ÇimtaĢ A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Vedat Mimaroğlu ve Bosch Bursa Teknik Genel Müdürü Dr. Andreas Wolf deneyimlerini katılımcılarla paylaģmıģlardır. 30 Kasım tarihinde gerçekleģtirilen YaĢam Biçimi Olarak Kalite oturumunda, Milliyet Gazetesi BaĢ Yazarı Güneri Cıvaoğlu moderatör olarak, Koç 2011 yılında oturum formatlarında farklı bir yöntem izlenerek oturumların sohbet havasında geçmesi sağlanmıģ. Bunun için konuģmacılardan kısa sunumlar talep edilmiģtir. Bu sayede, oturum dekorasyonları da yenilenerek, konuģmacılar ve katılımcılar arasında daha etkileģimli bir ortam yaratılması hedeflenmiģtir. (20. Kalite Kongresi nin tüm konuģmacıları için bakınız Ek.11) 20. Kalite Kongresi nin düzenlendiği Kasım 2011 tarihlerinde KalDer in birçok hizmetiyle ilgili de oturumlar yapılmıģtır. Bu oturumlar Ulusal Kalite Hareketi, Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi, Türkiye VatandaĢ Memnuniyeti Endeksi, Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi ve Ulusal Kalite Ödülü konularıyla gerçekleģtirilmiģtir. (20. Kalite Kongresi nin tüm paralel oturumları için bakınız Ek.10) 30 Kasım 2011 de gerçekleģen ödül töreni öncesi Veysel Çelikdemir Kum Sanatı sahne performansıyla katılımcıları büyülemiģtir. 20. Kalite Kongresi, çeģitli kategorilerden toplam 54 sponsor tarafından desteklenmiģtir. Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluģlarından kiģinin katılımı ile gerçekleģmiģtir. Kongre 15

29 katılımcı sayılarında geçen yıla göre önemli oranda artıģ sağlanmıģ, 315 kongre katılımcısı ile yüz yüze yapılan görüģmelerde, Kongreden Genel Memnuniyet derecesi 3,7 ten 4,12 ye yükselmiģtir. (5 üzerinden) (Sayılarla 20. Kalite Kongresi için bakınız Ek.7) (20. Kalite Kongresi ni destekleyen sponsorlar listesi için bakınız Ek.8) 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi YaĢ Kalite Kongresi Katılımcı Sayıları 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi ġehir Kalite Kongresi memnuniyet Oranları 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi Pozisyon 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi Cinsiyet 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi Özel/Kamu Sektörü 16

30 21. Kalite Kongresi Katılımcı Sektörler KALİTE VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERGİSİ AĞAÇ-ORMAN AMBALAJ BANKACILIK BĠLĠġĠM CAM-SERAMĠK ÇĠMENTO DANIġMANLIK DEMĠR-ÇELĠK, METAL DERĠ VE DERĠ ÜRÜNLERĠ DĠĞER EĞĠTĠM/ÖĞRETĠM ELEKTRĠK, GAZ, SU DAĞITIM SERVĠSLERĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK ENERJĠ-AKARYAKIT GIDA-ĠÇECEK HOLDĠNG ĠLAÇ DAĞITIM ĠNġAAT-GAYRĠMENKUL KAĞIT KAMU KĠMYA LASTĠK LOJĠSTĠK MADEN OTOMOTĠV PERAKENDE PLASTĠK SAĞLIK SAVUNMA TEKSTĠL-KONFEKSĠYON TELEKOM TURĠZM ULAġTIRMA YEREL YÖNETĠMLER Yönetim Kalitesi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kuruluģları aynı çatı altında buluģturarak bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaģılmasını sağlamak amacıyla KalDer tarafından her yıl düzenlenen sergi, Kasım 2011 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı nda 20. Kalite Kongresi kapsamında gerçekleģtirilmiģtir. Yönetim, insan kaynakları, standartlar, veri toplama, Ģirket kaynakları, toplam kalite yönetimi, üretim kontrol ve dokümantasyon, yazılım, yayın, kalibrasyon, eğitim, araģtırma, müģteri iliģkileri, danıģmanlık ve belgelendirme konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluģlar sergiye katılmıģtır. Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi ne toplam 53 kuruluģ standla katılmıģtır. (20. Kalite Kongresi, Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi Katılımcıları için bakınız Ek.9) 17

31 12. KAMU KALİTE SEMPOZYUMU ġarbak, DPT Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Sabancı Üniversitesi, Yönetici GeliĢtirme Birimi Direktörü Cüneyt Evirgen, TODAĠE Ġnsan Kaynakları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin, Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanı Ahmet Kesik ve T.C. BaĢbakanlık, Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanı Celal Mert Aslan konuģmacı olarak katılmıģ ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaģmıģlardır. Sempozyum memnuniyet oranı %85 olarak gerçekleģmiģtir. Sempozyum, 17 Mayıs 2011 tarihinde TOBB iģbirliği ile TOBB Ġkiz Kuleleri, Sosyal Tesisleri nde düzenlenmiģtir yılından beri CumhurbaĢkanlığı himayelerinde gerçekleģtirilen Sempozyum yine himaye altında ve CumhurbaĢkanlığı forsu kullanılarak gerçekleģtirilmiģtir. Ana teması Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Neredeyiz? olarak belirlenen sempozyuma kamu kurum ve kuruluģlarından 161 kiģilik katılım gerçekleģmiģtir. Türkiye geliģme sürecinde daha yüksek bir küresel rekabet gücü düzeyine yöneldikçe kamu yönetimi alanındaki kapasitenin güçlü olması, gerek ekonomik gerekse sosyal geliģme açısından daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle yüzyılın ikinci on yılına girerken 2000'li yıllarda kamu yönetiminin yeniden yapılanması alanında atılan önemli adımların, bugün hangi aģamaya ulaģtığı, hangi alanlarda nasıl sonuç verdiği ve ne ölçüde etkili olduğu Sempozyumda tartıģılmıģtır. Buna ek olarak yeniden yapılanmanın günümüz dünyasında Türkiye'nin ihtiyaçlarını ne ölçüde karģıladığı ve bu sürecin yenilenme mekanizmalarının neler olduğu konuları da uzmanlar tarafından Sempozyum kapsamında aktarılmıģtır. Sempozyuma; TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Ġskender Elverdi, TEPAV Kamu Politikaları Eğitim ve AraĢtırma Enstitüsü Direktörü Dr. Ümit Özlale, ĠçiĢleri Bakanlığı, MüsteĢar Yardımcısı Zekeriya 18

32 KalDer ANKARA ŞUBESİ 2011 İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ 22 ġubat 2011 tarihinde Ġnsan Kaynakları Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir. 19, 21, 23, 24 ve 25 ġubat tarihlerinde çalıģtaylarla ĠK konusunda çeģitli yöntemler ve uygulama örnekleri aktarılırmıģ, 22 ġubat ta Kongre kapsamında konuģmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaģma fırsatı bulmuģtur. Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Kongresi Katılımcı Sayıları Kongre nin ana teması BiricĠK Ġnsan olarak belirlenmiģtir. BaĢarılı kuruluģ olmanın yolu; insana/çalıģana yatırım yapmaktan geçmekte. Ġnsan kaynağına yatırım yaparak değer yaratabilmenin ise iki önemli önkoģulu bulunmakta: Ġnsanın biricikliğinin göz önüne alınması ve tüm insan kaynakları sistem ve uygulamalarının, çalıģanların kendilerini biricik ve değerli hissetmelerini sağlayabilmesi. Kongrede bu ana tema çerçevesinde, BiricĠK Ġnsan çeģitli oturumlarda farklı yönleriyle ele alınmıģtır. Sinan Yaman, kurucusu olduğu bir lider. Sinan Yaman ın açılıģ oturumunun ardından 3 farklı oturumla kongre devam edecek. Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Kongresi Katılımcı Memnuniyeti Kapsamlı Oturumlar / Uzman KonuĢmacılar Kongre açılıģ konuģması, Young Guru Akademi Vakfı'yla dünyaya yön verecek Türk Liderlerin yetiģmesi için çaba harcayan ve çokuluslu ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticilerine danıģmanlık veren Sinan Yaman tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca Kongre de Kurumsal Değerler ve EtĠK, Yetenek Yönetimi ve Stratejik Ġnsan Kaynakları konu baģlıklarında oturumlar düzenlenmiģtir. 19

33 KalDer BURSA ŞUBESİ 9. KALİTE VE BAŞARI SEMPOZYUMU YenileĢim ve Gelecek ana temasıyla Nisan 2011 tarihlerinde Bursa da gerçekleģti.toplam kalite bilinç ve kültürünün Bursa daki tüm kurum ve kuruluģlarda yayılımını amaç edinerek bu alanda önemli roller üstlenen ve sürekli iyileģme ve geliģme felsefesini benimseyen KalDer Bursa ġubesi, 2003 yılından bu yana Kalite ve BaĢarı Sempozyumu nu düzenlemektedir. Her yıl değiģik bir ana tema çerçevesinde geniģ bir bilgi ve düģünce paylaģım platformu oluģturmak amacıyla düzenlenen Kalite ve BaĢarı Sempozyumu KalDer Bursa ġubesi ve BUSĠAD iģbirliğinde, T.C. Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi, Uludağ Ġhracatçı Birlikleri ve Aiesec Bursa ġubesi destekleriyle gerçekleģmektedir. 9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu nda iki gün boyunca 1 ana oturum, 7 paralel oturum, YaĢam Kalitesi Paneli, 2011 Bursa Kalite Ödül Töreni, fotoğraf sergisi, kitap imza saatleri, performans gösterisi etkinlikleri gerçekleģmiģtir kiģi sempozyuma katılmıģtır. 9. KALİTE VE BAŞARI FUARI Nisan 2011 tarihlerinde, 9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu boyunca açık olan Kalite ve BaĢarı Fuarı nda; eğitim, çevre, danıģmanlık, belgelendirme, patent, teknoloji gibi çeģitli alanlardan 26 firma katılımcılara hizmetlerini tanıtma fırsatı elde etti. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu Katılımcı Sayısı Kalite ve baģari sempozyumu memnuniyet orani KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGRAMI Uludağ Üniversitesi ve KalDer Bursa ġubesi iģbirliği ile düzenlenen Kalite Personeli YetiĢtirme Programı nda 6. dönem, 22 Ekim Aralık 2011 tarihleri arasında tamamlandı. Programı tamamlayan 25 öğrenciye belgeleri 23 Aralık 2011 PerĢembe günü düzenlenen törenle takdim edildi. Ġlki 2006 da baģlayan Kalite Personeli YetiĢtirme Programı ndan yıllarında toplamda 234öğrenci mezun oldu, bu yıl ise programa 25 öğrenci katıldı. Öğrencileri Toplam Kalite Yönetimi konusunda eğiterek iyi bir iģ yaģamına baģlamalarını hedefleyen ve iģ dünyasına da donanımlı insan kaynağı sağlayacak olan Kalite Personeli YetiĢtirme Programı; öğrencilere kalite problemlerini analiz etme, çözüm becerileri kazandırma, yetkin ve profesyonel bir yaklaģımla bilgi ve tekniklerin uygulanmasını sağlamak amacındadır. 21 farklı Toplam Kalite Yönetimi konusunun iģlendiği programda dersler, Uludağ Üniversitesi nin değerli akademisyenleri ve özel sektörde tecrübeli 20 eğitmen tarafından verildi. Program 7 hafta, 11 gün olarak yaklaģık 100 saat sürdü. Törende eğitimleri veren 20 eğitmene katkılarından dolayı teģekkür plaketi verildi. KalDer Bursa ġubesi üyeleri, gönüllüleri ve Bursa protokolünün katılımıyla gerçekleģtirilen tören kokteylle sona erdi. 20

34 KalDer ESKİŞEHİR ŞUBESİ 10. EskiĢehir Kalite ġöleni Öncü Sektörlerle Gelecekte Fark Yarat ana temasıyla 12 Ekim 2011 tarihinde Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlendi. AçılıĢ konuģmasını EskiĢehir Valisi Dr. Kadir KOÇDEMĠR in onurlandırdığı etkinliğimiz EskiĢehir in olduğu kadar ülkemizin de öncü sektörleri üzerine odaklandı. Otomotiv, havacılık ve eğitim sektörlerinin konuģulduğu oturumlardan oluģmuģtur. Her biri kendi sektörlerinin önemli aktörlerinden olan konuģmacılarımız çok değerli bilgi ve deneyimlerini KalDer üyeleri, kalite gönüllüleri ve tüm kamuoyu ile paylaģtılar. yakalar seviyede çıkmıģtır. Etkinlik öncesi alınan ön kayıtlar ve etkinlik günü alınan kayıtlara göre bu yılki Ģölen katılımı 836 sı kayıtlı olmak üzere toplam yaklaģık 1000 kiģi olmuģtur. ġölenin tamamı Kanal 26 dan canlı yayınlanmıģ Ģölen öncesinde ve sonrasında yerel ve ulusal basın kurumlarında (Kanal 26, ES TV, Kanal 3, Hürriyet Gazetesi, Ġki Eylül Gazetesi, Sakarya Gazetesi, Anadolu Gazetesi, Dünya Gazetesi) ilan ve haberlerle yaklaģık 15 gün boyunca yer almıģtır. Bu yıl Ģölende katılımcılar için 500 kiģilik öğle yemeği organize edilmiģken 50 kiģilik de protokol yemeği düzenlenmiģtir. Faaliyetlerini gönüllülük esasına göre yürüten ve kar amacı gütmeyen KalDer EskiĢehir ġubesi, çok değerli konuģmacıların katılımıyla oluģturulmuģ kaliteli Ģölen içeriğinin yanı sıra pek çok ürün ve hizmeti sponsorların kıymetli katkılarıyla tüm katılımcılara ücretsiz sunabilmiģtir. ġölen değerlendirme formlarından elde edilen toplam 362 anket formunun sonuçlarına göre ankete katılanların 195 kiģi ile %54 lük kısmını öğrenciler, 132 kiģi ile %36 lık kısmını iģ dünyasının temsilcileri ve akademisyenler oluģtururken 35 kiģiden oluģan %10 luk bir kesim ilgili soruyu boģ bırakmıģtır. Sonuçlara göre %90 ın üzerindeki genel memnuniyet oranları da KalDer EskiĢehir ġube Stratejik Planında yer alan faaliyet hedeflerini 21

35 YÖNETİCİ ADAYLARI İÇİN KALİTE EĞİTİMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI KalDer EskiĢehir ġubesi olarak her birini kendi branģlarında yönetici adayı olarak gördüğümüz üniversite öğrencilerimize TKY konusunda daha donanımlı Ģekilde iģ hayatına atılmaları için destek olmak amacıyla sürekliliği olacak bir eğitim programı düzenledik. Eğitimler, profesyonel hayatlarında kendi kurumlarında zaten uygulayan KalDer üyesi iģ dünyasının uzmanları tarafından verildi. Konu gerek Anadolu Üniversitesi nin değerli Rektörü Sayın Prof. Dr. Davut Aydın gerekse Osmangazi Üniversitesi nin değerli Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen tarafından son derece önemsendi, ilgiyle karģılandı ve desteklendi. Projemiz ilk olarak eğitim takvimi gereği Osmangazi Üniversitesinde hayat buldu. AĢağıda detayları verilen projenin benzerinin 2012 eğitim takvimi bahar döneminde Anadolu Üniversitesi nde uygulanması planlanmaktadır. Programa %60 ı ĠĠBF ve %40 ı Mühendislik Fakültesinden olmak üzere toplam 45 öğrenci katıldı. Eğitimler KalDer in değerli üyelerinin katkı ve destekleri ile gerçekleşti. Her bir eğiticimiz projenin önemine inandıkları için hafta sonlarının kıymetli saatlerinden fedakarlık ederek öğrencilerimize bilgi ve deneyimlerini aktardırlar. Tüm eğitimler sonunda projenin tamamını değerlendirmesi istenen öğrencilerimizin genel memnuniyet oranı 5 üzerinden 4,6 olarak gerçekleģti ve yazılı kayıtlarda Ģu türde yorumlar geldi : Bu sertifika programına sadece bir sertifikam daha olur diye girdim ama elde ettiğim kazanımlardan sonra iyi ki bu programa yazılmıģım diyorum. Bireysel anlamda kendine vizyon çizmeye, kendi SWOT analizimi yapmaya baģladım. Bir takım sorunlarımın üstesinden gelmek için problem çözme tekniklerini kullanmaya baģladım. Öğrencilerimizin aldıkları eğitimlerin uygulamalarını yerinde görmeleri için EczacıbaĢı desteği ile 5 Ocak 2012 tarihinde Vitra nın Bozüyük tesislerini gezme imkanı bulduk. Sonraki fabrika gezisi ise 28 ġubat 2012 tarihinde Arçelik EskiĢehir tesislerine organize edildi. Kalite Eğitimleri Programı na iliģkin SERTĠFĠKA TÖRENĠ Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan GÖNEN in de katılımı ile 15 Mart 2012 PerĢembe günü Osmangazi Üniv. ĠĠBF Konferans Salonu nda gerçekleģti. Programda, eğitime katılıp baģarı sertifikası almaya hak kazanan 45 öğrenciye sertifikaları verilmiģtir. Törende konuģan Erdinç söz konusu eğitim kapsamında, 11 farklı konuda 62 saat eğitim verildiğini, 9 farklı kurumdan 14 farklı yöneticinin eğitimlerde rol aldığını, Arçelik ve Vitra ya fabrika ziyaretleri düzenlendiğini Programa 45 üniv. öğrencisinin katıldığını belirtti. Ayrıca programda rol alan eğiticilere, teģekkür belgeleri ve KalDer hediyeleri KalDer YK BaĢkanı Burak Erdinç tarafından taktim edildi. 22

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli)

Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik. 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Müşteri Memnuniyetinde Etkinlik 24 Mayıs 2011 İstanbul Bahçeşehir Üniversitesi (Şişli) Genel Bilgiler - KalDer Yapı ve çalışma tarzı Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası

KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli. 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası KalDer Yenileşim ve Yaratıcılık Paneli 06 Mayıs 2011 İstanbul Sanayi Odası Genel Bilgiler - KalDer Kuruluş : 1990 Yapı ve çalışma tarzı : Yönetim Kurulu - Yürütme Kurulu Şubeler dahil toplam çalışan sayımız

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU OCAK 2012 İçindekiler Bölüm 1 : Sağlık Turizminde Türkiye deki Gelişmeler... 2 Bölüm 2 : Kurumsal Kimlik Çalışmaları ve Yazışmalar... 3 Bölüm 3: Basılı Materyaller... 4 Bölüm4

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Emre ARSLANBAY Unvanı : Uzman Konu : Hollanda ÇalıĢma Ziyareti Görev Yeri : HOLLANDA Görev Tarihi : 05-10.03.2017 RAPOR

Detaylı

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI

2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM PROGRAMLARI 2010 I. DÖNEM GEBZE EĞİTİM KuruluĢumuz ilgili Devlet KuruluĢları tarafından devlet destekleri kapsamındaki eğitim ve danıģmanlık faaliyetlerinde yetkilendirilmiģ bulunmaktadır. 1 STRATEJĠK PLANLAMA EĞĠTĠM

Detaylı

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan

ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ. Simge SavaĢan & Baran Güntan ĠZMĠR KENT KONSEYĠ GENÇLĠK MECLĠSĠ BĠLĠġĠM ÇALIġMA GRUBU ETKĠNLĠK VE EĞĠTĠMLERĠ Simge SavaĢan & Baran Güntan AJANDA Kent Konseyi Nedir? Gençlik Meclisi Nedir? Ġzmir Gençlik Meclisi BiliĢim ÇalıĢma Grubu

Detaylı

KalDer Türkiye Kalite Derneği

KalDer Türkiye Kalite Derneği KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

GençKal

GençKal KalDer Türkiye Kalite Derneği GençKal KalDer Ana Faaliyet Alanları Rekabet Gücünü Artırmada Destek Faaliyetleri Ulusal Kalite Hareketi Rehberlik Değerlendirme Hizmetleri Kıyaslama Çalışmaları Ulusal ve

Detaylı

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ

1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ 1.GAZĠANTEP ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ ĠÇĠNDEKĠLER 1.GAZĠANTEP SANAYĠDE ENERJĠ VERĠMLĠLĠĞĠ ÖDÜLLERĠ... 2 NEDEN BAġVURMALI?... 3 BAġVURU SÜRECĠ... 4 Hangi kurumlar baģvurabilir?... 4 Büyük Ölçekli ĠĢletmeler...

Detaylı

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları

KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer Toplam Kalite Yönetimi Mükemmellik Modeli Mükemmellik Modelinin Yararları Radar, Özdeğerlendirme Ulusal Kalite Hareketi Mükemmellik Aşamaları KalDer : CENTRUM İş Merkezi, Küçükyalı - 34854, İstanbul

Detaylı

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU

T.C. ORTA KARADENİZ KALKINMA AJANSI GENEL SEKRETERLİĞİ. YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU YURT ĠÇĠ VE DIġI EĞĠTĠM VE TOPLANTI KATILIMLARI ĠÇĠN GÖREV DÖNÜġ RAPORU Adı Soyadı : Doç. Dr. Mustafa GÜLER, Dilem KOÇAK DURAK, Fatih ÇATAL, Zeynep GÜRLER YILDIZLI, Özgür Özden YALÇIN ÇalıĢtığı Birim :

Detaylı

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E KalDer, Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi KalDer, 2010 Yılı 2.Çeyrek Sonuçlarını Açıkladı! Ulusal Endeks 0,5 puanlık artışla 75,6 olarak gerçekleşti. TMME ACSI TMME: ACSI: American Customer Satisfaction Index 80 79 78 77 76 75 74 73 73.5 74.1

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ. SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SÜREKLĠ EĞĠTĠM UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ FAALĠYET RAPORU 2012 ĠÇĠNDEKĠLER ÜST YÖNETĠCĠ SUNUġU I- GENEL BĠLGĠLER A- Misyon ve Vizyon.. B- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... C- Ġdareye

Detaylı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı

Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Galip KOKULU - Genel Sekreter Yardımcısı Yasal Dayanak EBSO, tüzel kişiliğe sahip kamu kurumu niteliğinde bir meslek kuruluşudur. Oda nın yasal dayanağını; 5174 sayılı Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

Detaylı

EFQM Mükemmellik Modeli 2010

EFQM Mükemmellik Modeli 2010 EFQM Mükemmellik Modeli 2010 Genel Bilgiler-KalDer Misyonumuz Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. Vizyonumuz

Detaylı

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU

T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU T.C. KARACADAĞ KALKINMA AJANSI Ġzleme ve Değerlendirme Birimi 2013 YILI TEKNİK DESTEK PROGRAMI KAPANIŞ RAPORU Haziran - 2014 1. GĠRĠġ 2013 YILI TEKNĠK DESTEK PROGRAMI Kalkınma Ajansları Proje ve Faaliyet

Detaylı

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ

Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Pediatri Bölümü nde Tedavi Gören Çocuklarla HAYAT BĠR ARMAĞANDIR PROJESĠ Amaç ve Ġçerik Projenin temel amacı hastanede tedavi gören çocuklar ve bu dersi seçen öğrenciler

Detaylı

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO

ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ÜCRET SİSTEMLERİ VE VERİMLİLİK YURTİÇİ KARGO ALĠ ARIMAN:2008463007 OSMAN KARAKILIÇ:2008463066 MELĠK CANER SEVAL: 2008463092 MEHMET TEVFĠK TUNCER:2008463098 ŞİRKET TANITIMI 1982 yılında Türkiye'nin ilk

Detaylı

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM

TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM TOBB VE MESLEKĠ EĞĠTĠM Esin ÖZDEMİR Avrupa Birliği Daire Başkanlığı Uzman 15 Ocak 2010, Ankara 1 ĠÇERĠK Türk Eğitim Sisteminin Genel Yapısı Sorunlar Türkiye de Sanayi/Okul ĠĢbirliği TOBB ve Eğitim Oda

Detaylı

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri

Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi. Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Küme Yönetimi URGE Proje Yönetimi Kümelenme Bilgi Merkezi Deneyimleri Temel Ġlkeler Mevcut durumun değiģmesi kolay değildir, ZAMAN ve ÇABA gerektirir. DeğiĢimden ziyade DÖNÜġÜM, EVRĠM sürecidir. BaĢarı

Detaylı

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA

MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA MALATYA TURİZM GELİŞTİRME ÇALIŞTAYI SONUÇ RAPORU 29-30 NİSAN 2011 MALATYA 29-30 Nisan tarihleri arasında Malatya nın kültür ve turizmde mevcut durumunu ortaya koymak, mevcut yürütülen projeleri ele almak

Detaylı

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL

TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL TÜRKİYE DE KOBİ UYGULAMALARI YMM. NAİL SANLI TÜRMOB GENEL BAŞKANI IFAC SMP (KOBİ UYGULAMARI) FORUMU İSTANBUL 21 MART 2011 HOġ GELDĠNĠZ IFAC in Sayın Başkanı, Kurul Üyeleri, Dünyanın dört bir yanından gelmiş

Detaylı

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi

T.C. Akdeniz Üniversitesi AKĠġMER Teknoloji Transfer Merkezi M. Cem SAKARYA Pozisyon Bilgisi: AKİŞMER TTM Müdür Yardımcısı AKİŞMER TTM Yönetim Kurulu Üyesi A.Ü. Kalite Yönetim Birimi Sorumlusu ĠletiĢim: 0 533 498 66 22 KiĢisel Bilgiler Doğum Yeri/Tarihi: 27 /04/1977

Detaylı

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim.

Öncelikle KalDer in kuruluşundan bu yana varlığının sürdürülmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim. KalDer de yeni bir dönem Bu yıl KalDer in 20 nci yılını doldurduğu tarihi bir süreci yaşıyoruz. Bu nedenle 29 Nisanda yapılan genel kurulumuzu çok önemli ve anlamlı bir toplantı olarak değerlendiriyorum.

Detaylı

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır.

TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ. Dünyada, Amerika dahil 20 yi aşkın ülkede yürütülen ulusal müşteri memnuniyeti endekslerinin Türkiye uygulamasıdır. TEK SEÇİCİ MÜŞTERİ KalDer olarak Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve gelişmişlik düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacı ile 21 yıldır çalışmalarımızı

Detaylı

2014 Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülü Değerlendirici BaĢvuru Formu

2014 Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülü Değerlendirici BaĢvuru Formu 2014 Kalite Çemberi ve Kaizen Ödülü Değerlendirici BaĢvuru Formu KalDer Ankara Şubesi Uğur Mumcu Caddesi Kız Kulesi Sokak 21/6 GOP, Ankara Tel: 0312 447 48 68 Faks: 0312 447 48 32 E-posta: ankara@kalder.org

Detaylı

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ

DOĞAL GAZ SEKTÖRÜNDE PERSONEL BELGELENDĠRMESĠ Türk Akreditasyon Kurumu Personel Akreditasyon Başkanlığı Akreditasyon Uzmanı 1 Ülkemizde ve dünyada tüm bireylerin iģgücüne katılması ve iģgücü piyasalarında istihdam edilebilmeleri için; bilgiye dayalı

Detaylı

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11

T.C. B A Ş B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/5464 30 NĠSAN 2010 GENELGE 2010/11 GENELGE 2010/11 Dokuzuncu Kalkınma Planında yer alan Ġstanbul un uluslararası finans merkezi olması hedefini gerçekleģtirmek üzere yapılan çalıģmalar kapsamında, Ġstanbul Uluslararası Finans Merkezi Stratejisi

Detaylı

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI

KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI AR-GE MERKEZLERİ İYİ UYGULAMA ÖRNEKLERİ PAYLAŞIM TOPLANTISI GİRİŞİMCİLİK KİŞİSEL GELİŞİM ASİSTANI Türk DemirDöküm Fabrikaları A.ġ SUNUM PLANI 1. UYGULAMANIN KISA AÇIKLAMASI 2. UYGULAMANIN YENĠLĠKÇĠ VE

Detaylı

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU T.C. MERSİN ÜNİVERSİTESİ KADIN SORUNLARINI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ ÖZDEĞERLENDİRME RAPORU 2010 Kadın Sorunlarını Araştırma ve Uygulama Merkezi (MERKAM) ĠÇĠNDEKĠLER Tablolar dizini 3 Kadın Sorunlarını

Detaylı

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi

T M M E Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi Müşteriyi memnun ettiler, zirveye çıktılar 81 ilde, 6 bin 130 tüketici ile bilgisayar destekli telefon anketi (CATI) yapılarak hazırlanan Türkiye Müşteri Memnuniyeti Endeksi 2011 yılı 1. çeyrek sonuçlarına

Detaylı

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI

125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI 125. YILINDA İZMİR TİCARET ODASI DERİN MAVİ VİTRİN YARIŞMASI SONUÇLANDI Ġzmir Ticaret Odası, 125. kuruluģ yıl dönümü etkinlikleri çerçevesinde vitrin tasarımı yarıģması düzenledi. Ġzmir Ticaret Odası Yönetim

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE. ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ 3 Temmuz 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28342 YÖNETMELİK Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKĠF ERSOY ÜNĠVERSĠTESĠ KADIN SORUNLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu

T.C. Sağlıklı Kentler Birliği. 2008 Faaliyet Raporu T.C. Sağlıklı Kentler Birliği 2008 Faaliyet Raporu SAĞLIKLI KENTLER BİRLİĞİ FAALİYETLERİ MECLĠS TOPLANTILARI EĞĠTĠM ÇALIġMALARI KONFERANSLAR DÜNYA SAĞLIK ÖRGÜTÜ AVRUPA SAĞLIKLI ġehġrler ULUSAL AĞLARI ÇALIġMALARI

Detaylı

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015

IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 IV.ULUSLARARASI POLİMERİK KOMPOZİTLER SEMPOZYUMU SERGİ VE PROJE PAZARI SONUÇ BİLDİRGESİ 7-9 MAYIS 2015 TMMOB Kimya Mühendisleri Odası Ege Bölge ġubesi Koordinatörlüğünde IV. Uluslararası PolimerikKompozitler

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR.

İÇİNDEKİLER. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76. e-dergi OLARAK YAYINLANMAKTADIR. Türkiye Kalkınma Bankası Yayını NİSAN HAZİRAN 2015 Sayı: 76 TÜRKİYE KALKINMA BANKASI A.Ş. Adına Sahibi İÇİNDEKİLER Ahmet BUÇUKOĞLU Genel Müdür ve Yönetim Kurulu Başkanı PAZARLAMA DAİRE BAŞKANLIĞI FAALİYETLERİ

Detaylı

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN)

T.C. BĠNGÖL ÜNĠVERSĠTESĠ REKTÖRLÜĞÜ Strateji GeliĢtirme Dairesi BaĢkanlığı. ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) ÇALIġANLARIN MEMNUNĠYETĠNĠ ÖLÇÜM ANKET FORMU (KAPSAM ĠÇĠ ÇALIġANLAR ĠÇĠN) Düzenleme Tarihi: Bingöl Üniversitesi(BÜ) Ġç Kontrol Sistemi Kurulması çalıģmaları kapsamında, Ġç Kontrol Sistemi Proje Ekibimiz

Detaylı

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ

TÜRK MÜHENDİS VE MİMAR ODALARI BİRLİĞİ KİMYA MÜHENDİSLERİ ODASI İSTANBUL ŞUBESİ 2.ULUSAL LABORATUVAR AKREDİTASYONU VE GÜVENLİĞİ SEMPOZYUMU VE SERGİSİ I. DUYURU Bilindiği üzere Kimya Mühendisleri Odası Ġstanbul ġubesi tarafından düzenlenen ve TS EN ISO/IEC 17025 Standardının tüm maddelerinin ve sorunlu alanlarının ele alındığı 1.Ulusal Laboratuvar Akreditasyonu

Detaylı

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi

Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Özgörkey Otomotiv Yetkili Satıcı ve Yetkili Servisi Grup ÇekoL : Ebru Tokgöz Gizem Şimşek Özge Bozdemir Emel Sema Tarihçe Temelleri 1951 yılında, Gruba ismini veren Erdoğan Özgörkey tarafından atılan

Detaylı

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18

T.C. B A ġ B A K A N L I K Personel ve Prensipler Genel Müdürlüğü. Sayı : B.02.0.PPG.0.12-010-06/14200 3 ARALIK 2009 GENELGE 2009/18 I. GİRİŞ GENELGE 2009/18 2007-2013 döneminde Avrupa Birliğinden Ülkemize sağlanacak hibe niteliğindeki fonlar Avrupa Konseyinin 1085/2006 sayılı Katılım Öncesi Yardım Aracı Tüzüğü ve söz konusu Tüzüğün

Detaylı

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Sanayi ve Ticaret Bakanlığı Ar-Ge Destekleri Recep UZUNGİL Sanayi Araştırma ve Geliştirme Genel Müdürlüğü San-Tez ve Ar-Ge Merkezleri Birimi Giriş Ar-Ge ve yenilikçilik (Ġnovasyon) günümüzde rekabetin

Detaylı

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam

ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç ve kapsam ULUSAL Ġġ SAĞLIĞI VE GÜVENLĠĞĠ KONSEYĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Ulusal ĠĢ Sağlığı ve Güvenliği Konseyinin kuruluģ amacını,

Detaylı

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU

YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU YAZI ĠġLERĠ MÜDÜRLÜĞÜ 2013 FAALĠYET RAPORU ĠÇĠNDEKĠLER I. GENEL BĠLGĠLER A.Misyon ve Vizyon B.Yetki, Görev ve Sorumluluklar C.Ġdareye ĠliĢkin Bilgiler 1. Fiziksel Yapı 2. Örgüt Yapısı 3. Bilgi ve Teknolojik

Detaylı

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU

1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU TURKISH BANK A.ġ. 1 OCAK- 30 HAZĠRAN 2009 DÖNEMĠNE AĠT KONSOLĠDE OLMAYAN FAALĠYET RAPORU A-BANKAMIZDAKĠ GELĠġMELER 1-ÖZET FĠNANSAL BĠLGĠLER Bankamızın 2008 yıl sonunda 823.201 bin TL. olan aktif büyüklüğü

Detaylı

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl

Global Compact Türkiye Üye Etkileşim Toplantısı. 25 Ekim yıl Global Compact Türkiye 2002-2017 Üye Etkileşim Toplantısı 25 Ekim 2017 Rakamlarla Global Compact Türkiye* 151 Şirket 62 STK 22 İş Dünyası Derneği 10 Üniversite 6 Diğer Dünyada 15. Avrupa da 6. Ağ *Ekim

Detaylı

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI

Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Türkiye Ulusal Coğrafi Bilgi Sistemi Altyapısı Kurulumu FĠZĠBĠLĠTE ETÜDÜ ÇALIġTAYI Projenin GELĠġĠMĠ: KDEP-EYLEM 47 (Kısa Dönem Eylem Planı ) 4 Aralık 2003 tarihli BaĢbakanlık Genelgesi yle e-dönüģüm Türkiye

Detaylı

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR

ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Amaç ANKARA ÇOCUK DOSTU ġehġr PROJESĠ UYGULAMA, GÖREV VE ÇALIġMA YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM AMAÇ, KAPSAM, DAYANAK VE TANIMLAR Madde 1- Ankara Çocuk Dostu ġehir Projesinin amacı Ankara yı; Çocuk Hakları SözleĢmesini

Detaylı

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ

ATATÜRK KIZ TEKNĠK VE MESLEK LĠSESĠ SÜREÇLERĠ ALT SÜREÇLER DETAY SÜREÇLER SÜREÇ SAHĠBĠ Atatürk Kız Teknik ve Meslek Lisesi Süreç Yönetimi Okulumuzda süreç yönetimi,tky Ödül El Kitabına uygun olarak yönetsel ve iģlevsel süreçler olmak üzere iki baģlıkta değerlendirilir. Öncelikle okul liderlerimiz

Detaylı

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ

11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 11. ULUSAL KİMYA MÜHENDİSLİĞİ KONGRESİ SONUÇ BİLDİRGESİ 11. Ulusal Kimya Mühendisliği Kongresi, EskiĢehir Osmangazi Üniversitesi Kimya Mühendisliği Bölümü tarafından 2-5 Eylül tarihleri arasında EskiĢehir

Detaylı

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016 19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı 6 Ekim 2016 Sponsorluk Dosyası 19. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi beş yıldır kurumların daha iyi yönetilmesi, daha başarılı

Detaylı

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI

TMMOB METALURJİ VE MALZEME MÜHENDİSLERİ ODASI TMMOB METALURJİ VE MALZEME MESLEK ÖRGÜTÜ NEDİR? Siyasi partiler; ideolojik örgütlerdir. Sendikalar; ekonomik çıkarı aynı olan kişilerden oluşan sınıf temelli örgütlerdir. Meslek Odaları; Farklı sınıflardan

Detaylı

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman

İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı. Hatice ġafak ERGÜN Uzman İhracat Genel Müdürlüğü KOBĠ ve Kümelenme Destekleri Daire BaĢkanlığı Hatice ġafak ERGÜN Uzman ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞE GĠDEN YOLDA KÜMELENME SAMSUN KONFERANSI 7 Aralık 2012 / Samsun Devam ediyoruz...

Detaylı

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ

AR&GE BÜLTEN 2010 ġubat EKONOMĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ ĠZMĠR FĠNANS ALTYAPISI VE TÜRKĠYE FĠNANS SĠSTEMĠ ĠÇĠNDEKĠ YERĠ Erdem ALPTEKĠN Türk finans sistemi incelendiğinde en büyük payı bankaların, daha sonra ise sırasıyla menkul kıymet yatırım fonları, sigorta

Detaylı

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME

SÜRDÜRÜLEBİLİR İŞLETME 1 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ TAV Ġstanbul Mapping Seviyesi TAV Ankara Mapping Seviyesi TAV Izmir Mapping Seviyesi (Ġkinci yıl) 2 ACI KARBON MĠKTARI DOGRULAMA PROJESĠ Sürdürülebilir ĠĢletme sunumu

Detaylı

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI. UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ HĠTĠT ÜNĠVERSĠTESĠ SU ÜRÜNLERĠ VE SU SPORLARI UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hitit Üniversitesi Su Ürünleri

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui Eylem Planı opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop

Detaylı

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI

BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI BELEDĠYE BĠRLĠKLERĠNDE EĞĠTĠM ÇALIġMALARI YEREL YÖNETĠM REFORMU SÜRECĠNDE BELEDĠYELERĠN EĞĠTĠM ĠHTĠYACINI BELĠRLEME ÇALIġTAYI 25-26 Ocak 2006 / Ankara Birliklerin Hukuki Dayanakları Anayasanın 127 nci

Detaylı

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır.

TOBB GGK nın Onursal Başkanı Sayın M. Rifat Hisarcıklıoğlu ve Başkanı Sayın Ali Sabancı dır. TOBB GGK, TOBB bünyesinde teşekkül ettirilen ve TOBB Yönetim Kurulu nun alacağı kararlara ışık tutan, genç girişimcilik konusunda genel politikalar geliştiren ve görüş oluşturulmasına katkıda bulunan istişari

Detaylı

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır.

İkinci Bölümde; Global hazır giyim ticareti senaryoları ve Türkiye için hedefler oluģturulmaktadır. SUNUŞ Türk hazır giyim sektörü her dönem sürdürdüğü yatırım eğilimi ve özellikle dıģ talebe bağlı üretim artıģı ile ekonomik büyümenin itici gücü olmakta, yatırım, kapasite ve üretim artıģı ile emek yoğun

Detaylı

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1

ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 ULUSLARARASI REKABETÇĠLĠĞĠN GELĠġTĠRĠLMESĠNĠN DESTEKLENMESĠ TEBLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME TOPLANTISI - 1 T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI ĠHRACAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ KOBĠ VE KÜMELENME DESTEKLERĠ DAĠRESĠ 10 AĞUSTOS 2012 GÜNDEM

Detaylı

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 6 Ekim 2016

19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 6 Ekim 2016 19. Kalite Çemberleri Paylaşım Konferansı ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi 6 Ekim 2016 Stant Dosyası 19. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi beş yıldır kurumların daha

Detaylı

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu

T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu T.C. MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ AKADEMĠK DEĞERLENDĠRME VE KALĠTE GELĠġTĠRME YÖNERGESĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu yönergenin amacı, Mevlana Üniversitesi nde eğitim, öğretim

Detaylı

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak

Adıyaman Turizmine Dünden Bakmak Bu yıl 40 ıncısı kutlanan Turizm Haftası kapsamında Adıyaman Valiliği tarafından etkili bir turizm programı gerçekleştirildi. Aralarında üniversitemizin de bulunduğu çok sayıda kamu ve özel sektör kurumu

Detaylı

Türkiye Mükemmellik Ödülleri

Türkiye Mükemmellik Ödülleri Türkiye Mükemmellik Ödülleri EFQM Tanıma Programı nın Önemli Bir Aşamasıdır EFQM 2012 2 EFQM Tanıma Programı Tüm paydaşlarının beklentilerini karşılayan ya da aşan üstün bir performans gerçekleştiren ve

Detaylı

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010

Süreko dan Haberler. Tehlikeli Atık Yönetimi Çalıştayı, İzmir İl Çevre Orman Müdürlüğü ve Taiex/AB, İzmir, 12-13 Ekim 2010 Süreko dan Haberler Değerli Çevre Dostlarımız, Süreko E-Bültenlerinin ikinci sayısını sizinle paylaşmaktan mutluluk duyuyoruz. İkinci sayımızı yine sizleri, Süreko daki gelişmeler ve organizasyonlar hakkında

Detaylı

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ

2010 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ MADEN TETKĠK VE ARAMA GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Sondaj Dairesi Başkanlığı 21 Yılı Ocak-Haziran Dönemi Faaliyet Raporu 21 YILI OCAK-HAZĠRAN DÖNEMĠ 1 ÜST YÖNETĠM SUNUMU SONDAJ DAĠRESĠ BAġKANLIĞI 21 YILI 1. 6 AYLIK

Detaylı

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi

: Hentbole özgü fizyolojik parametrelerin performansla olan ilişkisi KĠġĠSEL ÖZGEÇMĠġ KiĢisel Bilgiler Soyadı Adı : DOĞAN AyĢegül Akademik Unvanı : Öğretim Görevlisi Doğum Yeri / Doğum Tarihi : Konuklu / 9.08.965 Uyruğu : TC Ana Dil (ler) : Türkçe Cinsiyet : Bayan Tel :

Detaylı

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010

SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 S A Ğ L I K L I K E N T L E R B Ġ R L Ġ Ğ Ġ B A ġ K A N L I Ğ I SAĞLIKLI ŞEHİRLER EN İYİ UYGULAMA ÖDÜLÜ / 2010 ÖDÜLÜN AMACI Bugün Avrupa da ve dünyada birçok

Detaylı

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU

T.C. MESLEKİ YETERLİLİK KURUMU ULUSAL MESLEK STANDARDI HAZIRLAMA BAŞVURU FORMU 19/10/2015 tarihli ve 29507 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Ulusal Standartlarının ve Ulusal Yeterliliklerin Hazırlanması Hakkında Yönetmeliğin 9/2 Maddesine

Detaylı

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR

MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER 2014 MAYIS.2014 İZMİR MTMD STRATEJİK HEDEFLER VE EYLEMLER MAYIS. STRATEJİK HEDEFLER ÇALIŞTAYI NEDEN BURDAYIZ? AMACIMIZ, DERNEĞİN AMAÇLARINA ULAŞMASI İÇİN UZUN VADELİ, ORGANİZE, PLANLI VE ORTAK DAVRANIŞLARLA SİSTEMATİK BİR GÜÇ

Detaylı

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014

Türkiye Cumhuriyeti Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı. Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Türkiye Cumhuriyeti Yalın Altı Sigma Konferansı-5 / 7-8 Kasım 2014 Sürdürülebilir Bir Üretim Altyapısı Çevreye Duyarlı VGM Güvenli Verimli BSTB İleri Teknoloji Yüksek Katma Değer 2 20 nün Kuruluşu 17 Ağustos

Detaylı

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012

Client logo [delete the right line and the grey box if not required] Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ocak 2012 1 Ġçerik Metodoloji Ġtibar Yönetimi Yönetici Özeti Türkiye de Sektörlerin Ġtibarı Teknoloji Marketleri Sektörü Ġtibar Değerlendirmesi Ġtibar

Detaylı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı

T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI. Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı T.C. EKONOMĠ BAKANLIĞI Ġhracat Genel Müdürlüğü KOBİ ve Kümelenme Destekleri Daire Başkanlığı Vizyonumuz Proje ve kümelenme yaklaşımını esas alan yerel dinamiklerin harekete geçirilmesine olanak sağlayarak,

Detaylı

ESKĠġEHĠR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ UZM.DR.A.BURAK ERDĠNÇ BAġHEKĠM

ESKĠġEHĠR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ UZM.DR.A.BURAK ERDĠNÇ BAġHEKĠM ESKĠġEHĠR KADIN DOĞUM VE ÇOCUK HASTALIKLARI HASTANESĠ UZM.DR.A.BURAK ERDĠNÇ BAġHEKĠM TOPLAM KALİTE YÖNETİMİ KİLOMETRE TAŞLARI 1999-TKY çalışmalarının başlaması.ilk müşteri ve çalışan anketlerinin olması.

Detaylı

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI

20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI 20. KALİTE ÇEMBERLERİ PAYLAŞIM KONFERANSI Türkiye Kalite Derneği-KalDer yirmi yedi yıldır kurumların daha iyi yönetilmesi, daha başarılı ve uzun ömürlü olmaları için faaliyetlerini sürdürmektedir. KalDer

Detaylı

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı.

1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. ALİ FUAT ALTIN AraĢtırma Görevlisi 1979 Trabzon / Vakfıkebir doğumludur. Ġlk Orta ve Lise eğitimini Vakfıkebir de tamamladı. Kocaeli Üniversitesi Kocaeli Meslek Yüksek Okulu Fotoğrafçılık Bölümünde bir

Detaylı

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ 2011-2012 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI MLMM PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ Meslek Lisesi Memleket Meselesi (MLMM) Projesi Hakkında Milli Eğitim Bakanlığı ile Koç Holding arasında Mesleki Eğitimin Geliştirilmesi İşbirliği

Detaylı

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ.

ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ. EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. ÜCRET SĠSTEMLERĠ VE VERĠMLĠLĠK DERSĠ EKOTEN TEKSTĠL A.ġ. HAZIRLAYANLAR 2008463084 Gizem Özen 2008463055 Tuğba Gülseven 2009463097 Huriye Özdemir 2007463066 Raziye Sinem Sağsöz SUN GRUBU ŞİRKETLERİ SUN

Detaylı

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul

KALİTE YOLCULUĞU. Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü. www.sakarya.edu.tr. EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul KALİTE YOLCULUĞU Prof.Dr. Muzaffer ELMAS Sakarya Üniversitesi Rektörü EFQM KAZANANLAR KONFERANSI (WINCO) 19 Şubat 2014, İstanbul 1970 : Sakarya Mühendislik ve Mimarlık Yüksekokulu 1971 : Sakarya Devlet

Detaylı

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ

HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ HAZİRAN AYI OLAĞAN MECLİS TOPLANTIMIZA HOŞ GELDİNİZ YÖNETİM KURULU AYLIK FAALİYET RAPORU 28.06.2015 Haziran ayı içerisinde Odamız tarafından; üyelerimizce talep edilen 42 adet Kapasite Raporu, 10 adet

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ BĠLGĠSAYAR BĠLĠMLERĠ UYGULAMA VE ARAġTIRMA MERKEZĠ YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Mustafa Kemal Üniversitesi

Detaylı

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ

TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ TÜRKONFED GENEL SEKRETERLER TOPLANTISI ĠÇ VE DIġ ĠLETĠġĠM EĞĠTĠMĠ 23-25 EKİM 2015 / ALANYA TÜRKONFED Genel Sekreterler Koordinasyon Toplantısı, İç ve Dış İletişim Eğitimi, 23-25 Ekim 2015 tarihleri arasında

Detaylı

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri

Aralık 2009- DIġ TĠCARET MÜSTEġARLIĞI, MüsteĢar Yardımcısı Ankara, Türkiye. İhracatı Geliştirme ve Etüd Merkezi (İGEME) Genel Sekreteri T.C. Başbakanlık Dış Ticaret Müsteşarlığı, Müsteşar Yardımcısı İnönü Bulvarı No:36 06510 Emek/ TURKEY Tel: +90 312 212 87 53 Faks: +90 312 212 88 81 altunyaldizz@dtm.gov.tr ziyaaltunyaldiz@gmail.com Deneyim

Detaylı

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011

UTĠKAD. HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 HOġGELDĠNĠZ 25. YILIMIZI KUTLUYORUZ! 26.01.2011 GÜNDEM UTĠKAD FAALĠYETLERĠ VE YENĠ DÖNEM HEDEFLERĠ Kosta SANDALCI UTĠKAD Yönetim Kurulu BaĢkan Yrd. ĠZMĠR BÖLGESĠ FAALĠYETLERĠ Volkan BIKMAZ UTĠKAD Ġzmir

Detaylı

18.12.2014 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 1

18.12.2014 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 1 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 1 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 2 ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ HONDA EĞĠTĠM MERKEZĠ ġġġlġ MESLEKĠ VE TEKNĠK ANADOLU LĠSESĠ 3 ÖĞRETMENLERĠMĠZ Seyit

Detaylı

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI

STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI MART EĞİTİMLERİ STRATEJİK SATINALMA METİN A. KANSU 30 MART 2010- SALI EĞİTİM PROGRAMLARI Geçmişten geleceğe köprü... MART/ 2010 30 MARTT 2010 SSal lıı STRATEJİK SATINALMA Hedef Katılımcılar Satınalma ve

Detaylı

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR

ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR ORMANCILIK VE SU ALANLARINDA MAKEDONYA CUMHURİYETİ NE YAPILAN ÇALIŞMA ZİYARETİNE AİT RAPOR Makedonya Tarım, Ormancılık ve Su Ekonomisi Bakanı Sayın Ljupcho DĠMOVSKĠ nin 27-28 Haziran ayında Sayın Bakanımız

Detaylı

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası

TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015. Sponsorluk Dosyası TÜYİD Yatırımcı İlişkileri Zirvesi 2015 Sponsorluk Dosyası Amaç ve Hedeflerimiz Vizyonumuz Türkiye de yatırımcı ilişkileri ile ilişkili farklı hedef kitleleri kurumsal ve bireysel platformda bir araya

Detaylı

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi

İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi İzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ile İzmir Tarım İl Müdürlüğü işbirliği ile Meteorolojik Olayların Tarımsal Üretime Etkisi konulu panel düzenlendi Ġzmir Meteoroloji Bölge Müdürlüğü ve Ġzmir Tarım Ġl Müdürlüğü

Detaylı

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir

ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir ÇELĠK TEKNE SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. Ticari Gizlidir KURULUġ Çelik Tekne San. ve Tic.A.ġ. 1972 yılında kurulmuģtur Ġlk olarak Haliç Sütlüce mevkiinde faaliyete geçmiģ ve 1980 yıllarına kadar bu bölgede faaliyetine

Detaylı

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011

FĠL FĠLTRE LTD. ġtġ. TANITIM 2011 2011 FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( COĞRAFĠ KONUM ) FABRĠKA & MERKEZ ( GĠRĠġ FOTOĞRAF ) Güzelçay Mah. ġehit Cahit Tütüncü Cad. No: 8 P.K. 108 31200

Detaylı

2016 Yılı GençKal Proje Raporu

2016 Yılı GençKal Proje Raporu 2016 Yılı GençKal Proje Raporu KalDer bünyesinde yer alan GençKal (Genç KalDer liler), kalite ve çağdaş yönetim anlayışını öğrenip içselleştirecek, liderlik niteliklerine sahip üniversite öğrencilerinden

Detaylı

TEPTA AYDINLATMA 01 OCAK ġubat 2013 DÖNEM RAPORU

TEPTA AYDINLATMA 01 OCAK ġubat 2013 DÖNEM RAPORU TEPTA AYDINLATMA 01 OCAK 2012-07 ġubat 2013 DÖNEM RAPORU ĠSTANBUL MODERN HAKKINDA ĠSTANBUL MODERN 2004 yılında kurulan Ġstanbul Modern Sanat Müzesi, ülkemizin modern ve çağdaģ sanat alanındaki yaratıcılığını,

Detaylı

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI

KALKINMA KURULU DİYARBAKIR KASIM 2015 BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI KASIM 2015 T. C. KALKINMA KURULU TRC2 2014-2023 BÖLGE PLANI KOORDİNASYON VE İZLEME KOMİSYONLARI DİYARBAKIR BEŞERİ SERMAYE EĞİTİM VE İSTİHDAM KOMİSYONU İLERLEME RAPORU 2015/1 stajyer [Şirket adını yazın]

Detaylı

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI

Document Title Issue Date C13.00:2015 Form 01 01/09/2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI C13.00 : 2015 Revizyon No : 00 Organized by Yürürlük Tarihi : 01.09. 2015 U L U S L A R A R A S I ISO 9001 KALĠTE MÜHENDĠSLĠĞĠ SERTĠFĠKA PROGRAMI I N T E R N A T I O N A L Q U A L I T Y E N G I N E E R

Detaylı

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025

ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 ÜRETĠM TESĠSLERĠ BÖLGESEL BAĞLANTI KAPASĠTE RAPORU 2020-2025 31.07.2015 İçindekiler Ġçindekiler... 2 Amaç ve Kapsam... 7 1. Yöntem... 8 2. Bölgelerin Değerlendirmeleri ve Sonuçlar... 10 2.1. Akdeniz...

Detaylı

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR

TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR TÜRK ECZACILARI BİRLİĞİ ECZACILIK AKADEMİSİ BİLİM, HİZMET, TEŞVİK VE AKADEMİ ÖZEL ÖDÜLLERİ BAŞVURU ESASLARI VE FORMLAR Madde 1. TÜRK ECZACILARI BĠRLĠĞĠ ECZACILIK AKADEMĠSĠ tarafından: Bilim, Hizmet, TeĢvik

Detaylı

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ

KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 KONYA OTOMOTİV YAN SANAYİ İŞ KÜMESİ Ekim 2013 E-mail:cluster@konyacluster.com Konya Kümelenme Merkezi Konya da kümelenme faaliyetleri 2006-2007 yılında Konya

Detaylı