KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU"

Transkript

1 KalDer 2011 ÇALIŞMA RAPORU

2

3

4

5 iv

6 ĠÇĠNDEKĠLER MĠSYON-VĠZYON 2011 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ MÜKEMMELLĠK YOLCULUĞU Ulusal Kalite Hareketi (UKH) Mükemmellik AĢamaları Programı Yerel Kalite Ödülleri Ulusal Kalite Ödülü ÜYELĠK VE KALĠTE AĞI Üyelik Kalite Platformları ve Mükemmellik Grupları HĠZMETLERĠMĠZ DıĢ Değerlendirme Hizmeti Eğitimler Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi (TMME) ETKĠNLĠKLERĠMĠZ 20. Kalite Kongresi 12. Kamu Kalite Sempozyumu 2011 Ġnsan Kaynakları Kongresi 9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu 10. EskiĢehir Kalite ġöleni 12. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu YAYINLARIMIZ VE KÜTÜPHANE KalDer Yayınları Kütüphane KalDer ĠletiĢim Araçları Önce Kalite Dergisi E-Bülten Web Sitemiz (www.kalder.org) ĠLETĠġĠM STRATEJĠLERĠ VE MEDYADA YER ALMA EKLER Ek 1 : KalDer Yönetim Kurulu Üyeleri Ek 2 : KalDer Denetleme Kurulu ve Yürütme Kurulu Üyeleri Ek 3 : KalDer Merkez ve ġube ÇalıĢanları Ek 4 : KalDer Kurul ve Komiteleri Ek 5 : 2011 Yılı Yeni Tüzel Üye Listesi Ek 6 : Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi 2011 Yılı Kurumsal Üyeleri Ek 7 : Sayılarla 20. Kalite Kongresi Ek 8 : 20. Kalite Kongresini Destekleyen Sponsorlarımız Ek 9 : Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi ne Katılan KuruluĢlar Ek 10 : 20.Kalite Kongresi Paralel Oturumlar Ek 11 : 20. Kalite Kongresi KonuĢmacıları vii ix v

7 vi

8 MĠSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaģam biçimine dönüģtürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak. VĠZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma yaklaģımı çerçevesinde ülkemizi çağdaģ yaģam düzeyine ulaģtırmak amacı ile Türkiye'nin tüm bölgelerinde mükemmellik kültürünü içselleģtirmiģ, rekabetçi kurum ve kuruluģlar yaratılmasına katkıda bulunan bir kuruluģ olmak. DEĞERLERĠMĠZ Güvenilir Olmak Ġnsana Saygı Sürekli ĠyileĢtirme Gönüllülük Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk vii

9 viii

10 2011 YILI DEĞERLENDİRMESİ Değerli KalDer Üyeleri, Her birimizin üyesi olmaktan büyük kıvanç duyduğumuz Türkiye Kalite Derneği için, 2010 yılı vizyon ve misyonumuz doğrultusunda verimli ve baģarılı bir yıl olmuģtur. KalDer Genel Kurulumuz 2010 Nisan ayında yüksek düzeyde bir katılım ile baģarılı bir biçimde gerçekleģtirilmiģtir. Yapılan seçimler sonrası KalDer bünyesinde bulunan Ģubelerimizin tümünün temsil edildiği yeni bir yönetim oluģmuģtur. Tüm ülkede Toplam Kalite Yönetimi nin yayılım ve yaygınlaģmasında eģgüdüm sağlayan bir yönetim anlayıģı oluģturulmuģtur. ÇalıĢma planımızın üç ana unsuru olan Coğrafi ve Sektörel yayılım ve üyeleri bir araya getirecek katma değer yaratacak daha fazla ortam yaratma çalıģmalarının planları yapılmıģ ve 2010 yılı içinde ilk açılım ile ilgili çalıģmalara baģlandı. Ulusal Kalite Hareketi üye sayısı 2010 sonunda 428 iken Aralık 2011 de 479 ulaģtı. BaĢka bir deyiģle 14 yılını tamamlamıģ olan bu programın toplam üye sayısının %20 si son iki yılda kazanılmıģtır. Bu kuruluģlar Ulusal Kalite Ödülü, Mükemmellik AĢamaları, eğitimler ve dıģ değerlendirmelerle hizmetlerimizden en verimli biçimde yararlanmıģlardır yılında Mükemmellik AĢamaları Programlarına katılan kuruluģlarımız da büyük bir baģarı kazandı ve 9 Kararlılık ile 21 Yetkinlik olmak üzere toplam 30 kuruluģ belge aldı. Böylece 2003 yılından bu yana belge alan kuruluģ sayısı Kararlılık sürecinde 64, Yetkinlik sürecinde 90, toplam 154 tür. Ulusal Kalite Ödülü ne 2010 yılında 11, 2011 yılında 11 kurum ve kuruluģ baģvurmuģtur. Ayrıca EFQM Mükemmellik Ödülü nde büyük ödül 2008 yılında Bosch Bursa Fab. tarafından alınmıģ, EFQM de 2009 ve 2010 yıllarında büyük ödülü kazanan kuruluģ olmamıģtı yılında Türkiye den BaĢvuran Bilim Ġlaç A.ġ. nin büyük ödülü kazanması Türkiye nin yönetim kalitesinde ulaģtığı yerin en somut göstergesi olmuģtur. EFQM de büyük ödül kazanan Bilim Ġlaç yönetici ve çalıģanlarını bir kez daha kutlarım yılında Mükemmellikte Süreklilik Ödülü nü BOSCH SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. BURSA DĠZEL ENJEKTÖR FABRĠKASI, Büyük Ölçekli ĠĢletme Kategorisinde Ulusal Kalite Büyük Ödülü nü ĠSTANBUL GAZ DAĞITIM A.ġ. ĠGDAġ, Operasyonel Birim Kategorisinde COCA-COLA ĠÇECEK A.ġ. ANKARA FABRĠKASI ve Ulusal Kalite BaĢarı Ödülü nü ise FARBA A.ġ. kazandı. KuruluĢlarımızı geleneksel süreçte baģarı gösteren ve ödül kazanan kuruluģlarımızı kutluyorum. KalDer, misyonunu yaygınlaģtırmak amacıyla 1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra Ankara, Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme kazandırmayı baģarmıģtır. Bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde adet egitim/çalıģtay, toplamda kiģi ile gerçekleģtirilmiģtir. Eğitim alan kuruluģlara yönelik Rehberlik uygulamalarımız geniģletildi. Özdeğerlendirme, Süreç Yönetimi, Strarejik Planlama, Ġnsan Kaynakları, 5S, TPM,..) Eğitim Portföyü nün EFQM Mükemmellik Modeli ix

11 kapsamında geliģtirilmesi hedefi doğrultusunda yeni eğitimler devreye alınmaya baģlandı. KalDer Eğitim Portföyüne Ġnsan Kaynakları, KiĢisel GeliĢim ve Sektörel eğitimleri dahil edildi. EFQM in portföyüne yeni giren bazı eğitim baģlıkları KalDer portföyüne de alındı. EFQM Mükemmellik Modeli Değerlendirici Eğitimi( EAT), EFQM Mükemmellik Yolculuğu Eğitimi( J2E) bunlar arasındadır. KuruluĢlara sunmuģ olduğumuz hizmetler arasına Toplam Üretken Yönetim (TPM) ve 5S Değerlendirilmesi dahil edildi. KalDer ve Okan Üniversitesi kalite konularında çalıģan yönetici ve uzmanların mesleki geliģimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kalite Personeli GeliĢtirme Sertifika Programı" ouģturuldu.fabrika Ziyareti, Deneyim paylaģımları ve Projelerin hazırlanıp sunulacağı program 114 saat sürecektir. 12 Aralık 2011 tarihinde Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında iģbirliği baģlatılmıģtır. KOBĠ iģletmelerin KalDer eğitimlerinden yararlanmaları durumunda %50 oranında finansman desteği sağlanacaktır. Turquality desteklerinden sonra üyelerimize finans desteği sağlayan ikinci bir proje geliģtirilmiģtir. KalDer ve KA AraĢtırma Limited tarafından ortak olarak yürütülen proje TMME, Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi kapsamında her yıl 26 sektör ve 130 kuruluģ, ACSI/Fornell modeli ile ölçülmekte ve kamuoyuna duyurulmaktadır. KuruluĢlara sektöründeki yerini, rakiplerinin durumunu görme ve strateji geliģtirme imkanı veren, TMME raporları, her çeyrek sonunda TMME kurumsal üyelerine ulaģtırılmaktadır yılında 16 TMME kurumsal üyesi vardır yılı için büyük bir açılım baģlatılmıģ ve üye sayısı yüzde 100 arttırılırken, TMME ödülleri ile KalDer için yeni bir prestijli ödül süreci baģlamıģtır. 20 yıldır baģarı ile gerçekleģtirilen Kalite Kongresi nde Fark Yaratmak ana teması kapsamlı biçimde iģlendi. Toplam kiģinin katıldığı kongre, 2011 yılında da dünyanın en büyük kalite kongreleri arasında yerini aldı. Formatı yenilenen ve iyileģtirme sağlanan kongremiz son yılların en yüksek memnuniyet oranını yakalamıģtır. Sayın CumhurbaĢkanımızın himayelerinde, Ankara da düzenlenen 12. Kamu Kalite Sempozyumu, Ġzmir de gerçekleģen 11. Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu, Bursa da gerçekleģen 9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu ve EskiĢehir de düzenlenen 10. EskiĢehir Kalite ġöleni ile yurdumuzun değiģik köģelerine mükemmellik kültürünü taģıdık yılı medyada KalDer in hedeflenen ölçüde yer aldığı bir yıl oldu. Medya iliģkileri çerçevesinde dakikalık röportajlar, toplam adet özel haber çalıģmaları yaptık. KalDer in medyatik performansı son yılların en büyük değerlerine ulaģmıģtır yılında 8 Eylül tarihi itibarı ile, Bloomberg TV de Kalite Rehberi adı ile toplam 21 program yapıldı. 420 dakikalık canlı yayın gerçekleģti. Yayılıma önemli bir katkı ve farkındalık yarattık. Mükemmellik yolculuğunda yirminci yılına giren KalDer de gelinen nokta tüm üye ve gönüllülerimizin eseridir. Yirminci yıl nedeniyle geçmiģ yıllarda sadece Ġstanbul da gerçekleģtirilen Kazananlar Konferansı bu yıl x

12 Anadolu da KOBĠ lerin ağırlıklı olduğu Ģehirlerde yapılmaktadır. Bu zamana kadar Düzce, Çerkezköy, Kocaeli- GOSB, Kayseri, Konya, ġanlıurfa, Denizli, Tarsus, Ankara, Antalya ve Ġstanbul da etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir. Bu çerçevede yıl içerisinde 38 noktaya ulaģılmıģ, yaklaģık km yol katedilmiģ ve kiģiye eriģilmiģtir. Özetlemek gerekirse, KalDer olarak, misyonumuz çerçevesinde, baģta üyelerimiz, gönüllülerimiz ve diğer paydaģlarımızdan aldığımız güçle 2011 de baģarılı pek çok faaliyeti hayata geçirdik. En önemlilerinden biriside, Bölgesel yayılım için büyük bir atak baģlattık. Öncelikle Kayseri ve Denizli de ilk temsilcilik oluģumlarını sağladık. Bu yıl Konya, Gaziantep, Antalya ve Doğu Marmara, Samsun açılımları ile yayılımı hızlandırmak noktasındayız. KalDer Kahvaltı Sohbetleri ve söyleģiler ile sosyal-kültür programlarımız 2012 de planlanarak birliktelik ortamları arttırılmıģtır. Bu vesile ile baģta değerli üyelerimiz olmak üzere KalDer e destek ve katkılarını esirgemeyen yönetim kurulu üyelerimize, tüm KalDer çalıģanlarına, gönüllü KalDer elçilerine ve tüm sosyal paydaģlarımıza Ģükranlarımızı sunuyoruz. KalDer, üyelerinden ve paydaģlarından aldığı güç ve destekle, Türkiye nin aydınlık yarınlarının Ģekillendirilmesinde görev almayı ve bir referans kaynağı olmayı sürdürecektir. Saygılar sunuyorum. A.Hamdi Doğan KalDer Yönetim Kurulu BaĢkanı xi

13 xii

14 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU ULUSAL KALİTE HAREKETİ (UKH) 1998 Yılında baģlattığımız UKH ivme kazanarak geniģliyor. Bu hareketin amacı, kamu ve özel kesimden kuruluģlarımızı ve STK larımızı Mükemmellik Modeli ni değerlendirme ve sürekli geliģme aracı olarak kullanmaya özendirmektir. Böylece yurt düzeyinde her kesimden iyi örnekleri öğrenme, baģarı peģindeki kuruluģlarla paylaģma olanağı sağlıyoruz. Katılımcılar UKH üyeliğini öğrenme fırsatları yanında bu ağdaki kuruluģlarla tanıģma, karģılıklı özgüven artırma ve sonunda ulusal kalkınmaya katkı sağlama fırsatı olarak görüyorlar. UKH ni bu yönleri ile KalDer in vizyonuna eriģmede temel program, katılımcı kuruluģların sağladıkları dünya ölçeğindeki sonuçları da hareketin temel baģarı göstergesi olarak görüyoruz Yılı Ulusal Kalite Hareketi Faaliyetleri Sürecin yeniden tasarlandığı 2003 yılından 2010 sonuna kadar UKH ne katılan 285 kuruluģ ile toplam üye sayısı 428 e ulaģmıģtır. Bu kuruluģların % 20 si Büyük Ölçekli, %39 u Kobi, % 38 i Kamu ve % 2 si ise Sivil Toplum KuruluĢlarıdır yılı katılımcı sayımız 50 dir. (2012 Mart ayında toplam UKH üye sayısı 490 a ulaģmıģtır) Olgunluk aģaması anket uygulaması, kuruluģların aktif katılım göstermesi, hızlı ve verimli sonuç alınabilmesi amacıyla web ortamına taģınmıģtır. Anket içeriği ve sunulan raporun kapsamı geniģletilmiģtir yılında baģlatılan Özdeğerlendirme, Süreç Yönetimi ve Stratejik Yönetim yanısıra kuruluģ talepleri ve gereksinimleri doğrultusunda Ġnsan Kaynakları, Tedarik Zinciri Yönetimi, TPM vb. konularda da rehberlik hizmeti 2010 yılı itibarı ile baģlatılmıģtır. UKH üyelerinin etkinlikleri gözden geçirilerek çalıģmaları yavaģlamıģ kuruluģlar için özendirici etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir (Yerinde ziyaret, yol haritaları, UKH eğitim planlama, deneyim ve bilgi paylaģım toplantıları, Teknik ve fabrika ziyaretleri vb.) UKH ne katılımın artırılabilmesi için 2011 yılı itibarı ile Coğrafi yayılım stareteji doğrultusunda planlanan çeģitli illerde paylaģım toplantıları gerçekleģtirilmiģtir. Bu zamana kadar Düzce, Çerkezköy, Kocaeli-GOSB, Kayseri, Konya, ġanlıurfa, Denizli, Tarsus, Ankara, Antalya ve Ġstanbul da etkinlikler gerçekleģtirilmiģtir. Bu çerçevede yıl içerisinde Km yol katedilmiģ ve 7500 kiģiye eriģilmiģtir. UKH programına iliģkin haber, röportaj ve baģarı hikayeleri her ay, Önce Kalite dergisinde yayınlanmaktadır. UKH nden Mükemmellik AĢamaları (MA) ve Ulusal Kalite Ödülü Sürecine GeçiĢ : yılları arasında UKH üyesi olan kuruluģların %70 i UKH ve diğer (Süreç, Strateji, TKY, Mükemmellik Modeli vb.) eğitimleri almıģlardır yılında devreye alınan Mükemmellik AĢamalarında yılları arasında 154 kuruluģ belge almıģtır (64 Kararlılık, 90 Yetkinlik). Bu 154 MA belgesinden 89 u (%60) son 3 yılda hepsi de UKH üyesi olan kuruluģlarca kazanılmıģtır yılından bu yana yürütülen Ulusal Kalite Ödülü sürecinde 27 Büyük, 41 BaĢarı, ve 5 Mükemmellikte Süreklilik olmak üzere toplam ödül alan kuruluģ sayısı 73 dür. UKH nin baģladığı 1998 sonrasında Büyük Ödül alan 20 kuruluģtan 14 ü, BaĢarı Ödülü alan 34 KuruluĢ tan 24 ü UKH üyesidir. 1

15 YILLAR İTİBARI İLE UKH KATILIMCI SAYILARI Gidilen Ġller Kilometre TekYön GidiĢ DönüĢ Kaç Kez Gidildi Toplam Kilometre Katılımcı AÇIKLAMALAR ANKARA Kamu Sempozyumu, ASO Ġmza Töreni, ĠK Kongresi, Bakanlıklar ziyaret ANTALYA Kalite Sempozyumu, ASBĠAD UKH Etkinlik, Ekip Toplantısı BURSA Sempozyum, Kalite Belge Töreni ÇANAKKALE BELEDĠYE VE SSK SUNUM ÇERKEZKÖY UKH ÇERKEZKÖY ETKĠNLĠK, ÇOSB ETKĠNLĠK DENĠZLĠ Üniversite ve DSO UKH Etkinlik DÜZCE UKH Etkinlik ESKĠġEHĠR SEMPOZYUM VE UKH ETKĠNLĠK ERZURUM DIġ DEĞERLENDĠRME TOPLANTI ĠZMĠR MAS KARABÜK UKH Etkinlik KAYSERĠ UKH Etkinlik KIBRIS YK ZĠYARET KOCAELĠ UKH Etkinlik, GOSB, TOSB, Marka KONYA UKH Etkinlik SAMSUN Sanayi ve Ticaret Odaları Toplantı ġanliurfa UKH Etkinlik TARSUS UKH Etkinlik TOPLAM KM/ Katılım

16 MÜKEMMELLİK AŞAMALARI PROGRAMI Mükemmellik AĢamaları, mükemmellik yolculuğuna baģlamıģ kuruluģlara cesaret vermek, her düzeydeki baģarıyı tanımak adına Avrupa Kalite Yönetim Vakfı EFQM tarafından geliģtirilmiģ bir programdır. KuruluĢların sistematik iyileģtirme yapmalarını, rekabet güçlerini geliģtirmelerini, gelecekte daha baģarılı olmalarını destekleyen bir hizmet olarak tasarlanmıģtır. Türkiye de belgelendirme, Avrupa Kalite Yönetim Vakfı adına KalDer tarafından yapılmaktadır. Mükemmellik yolculuğunun henüz baģında olan kuruluģlar için Mükemmellikte Kararlılık ve Mükemmellik Modeli ni kullanarak özdeğerlendirme yapma konusunda deneyim kazanan kuruluģlar için Mükemmellikte Yetkinlik olmak üzere iki aģamada belgelendirme yapılmaktadır. KuruluĢlar, Mükemmellik Modeli ni uygulamadaki deneyimlerine ve iyileģtirme programlarının yayılımlarına göre kendilerine en uygun aģama için baģvuruda bulunabilirler. Programa çalıģan sayısına, sektörüne bakılmaksızın tüm özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluģları katılabilir Yılında Mükemmellikte Kararlılık Belgesi almaya hak kazanan kurum ve kuruluģlar; AkbaĢlar Tekstil Enerji Sanayi ve Ticaret A. ġ., Ankara Sanayi Odası, BaĢkent Üniversitesi Özel AyĢeabla Okulları, T.C. BaĢiskele Belediyesi, T.C. Milli Eğitim Bakanlığı Bursa Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü, Doğu Marmara Kalkınma Ajansı, Kayplas Plastik Mobilya Aksesuarları ve Malzemeleri San. ve Tic. Ltd. ġti., Sabancı Kız Teknik Öğretim OlgunlaĢma Enstitüsü, Üçler Kelepçe ve Yedek Parça Sanayi ve Ticaret Ltd. ġti. dir. EFQM Mükemmellik AĢamaları Yetkinlik Belgesi Alan KuruluĢ Sayıları 2011 Yılında 3 yıldız, 4 yıldız ve 5 yıldız Mükemmellikte Yetkinlik Belgesi almaya hak kazanan kurum ve kuruluģlar; 3* T. C. MEB Antalya MuratpaĢa Cengiz Topel Anaokulu 3* T. C. MEB Bağcılar Tiryaki HasanpaĢa Ġlköğretim Okulu 3* T. C. Düzce Üniversitesi Rektörlüğü 3* T.C. Sağlık Bakanlığı Erzurum Hıfzıssıhha Enstitüsü Müdürlüğü 3* Ġstanbul BüyükĢehir Belediyesi Gelirler Müdürlüğü 3* Kardemir Karabük Demir ve Çelik San. ve Tic. A. ġ. 3* T. C. Marmara Üniversitesi Rektörlüğü 3* T. C. MEBMersin Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü 3* ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel KYÖD Ġlköğretim Okulu 3* TOSB Organize Sanayi Bölgesi 4* Çelebi Hava Servisi A. ġ. Genel Müd. ve Ġstanbul Ġstasyonu 4* Özaltın Otel ĠĢletmeleri A. ġ. 4* Odeon Turizm ĠĢletmeciliği A. ġ. 4* T. C. Sağlık Bakanlığı Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü 4* KYK Yapı Kimyasalları A. ġ. 4* Tübitak Bursa Test ve Analiz Laboratuvarı 4* Türkiye Bankalar Birliği 5* Aras Kargo Yurtiçi YurtdıĢı TaĢımacılık A. ġ. Genel Müdürlüğü 5* BoytaĢ Genel Müdürlüğü ve BoytaĢ 1 5* Matay Otomotiv Yan Sanayi ve Ticaret A. ġ. 5* METHOD AraĢtırma ve Pazarlama DanıĢmanlık Ltd. ġti. EFQM Mükemmellik AĢamaları Yetkinlik Belgesi Alan KuruluĢ Sayıları 3

17 YEREL KALİTE ÖDÜLLERİ ANKARA BURSA İZMİR - ESKİŞEHİR Yerel Kalite Ödülleri, Toplam Kalite Yönetimi ni bölgelerde yaygınlaģtırmak ve Ulusal Kalite Hareketi ne kuruluģların katılımını sağlamak üzere Ģubeler tarafından düzenlenmektedir. 14. KALĠTE ÇEMBERLERĠ PAYLAġIM KONF. 3 Kasım 2011 tarihinde Ankara ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde düzenlenen Konferansa 600 kiģinin katılımı hedeflenmiģ, 483 kiģi katılmıģtır. Konferansın memnuniyet hedefi %80 iken katılımcılara yapılan anketler sonucunda bu oran %84 olmuģtur. Konferans ta; Yünsa dan Turkuaz Kalite Çemberi, Coca Cola Ġçecek Ankara Fabrikası ndan Paletleme Makinası Çevrim Süresi Kaizeni, Ficosa Otomotiv den Darboğaz Kaizeni, Kordsa Global Türkiye den Fray Avcıları Kalite Çemberi, ODTÜ GeliĢtirme Vakfı Özel Ġlköğretim Okulu ndan Mozaik Kalite Çemberi, Ġsdemir den Kangal Kaizeni, Kale Kilit ten Hurda Avcıları Kalite Çemberi ve Türk Traktör den Çözüm Isıl Kalite Çemberi sunumlarını gerçekleģtirmiģtir. Kalite Çemberleri ve Kaizen Ödülleri 2008 yılından beri verilen Kalite Çemberleri Ödülleri ne 2011 yılından Kaizen kategorisi ödülleri de eklenmiģtir. Her iki kategori için gelen 14 baģvurudan 6 çalıģama ödüle layık görülmüģtür. Ödül Alan Kalite Çemberleri Kale Kilit ve Kalıp San. / Hurda Avcıları Kalite Çemberi Kordsa Global Türkiye / Fray Avcıları Kalite Çemberi Türk Traktör ve Ziraat Mak./ Çözüm Isıl Kalite Çemberi Yünsa Yünlü San. / Turkuaz Kalite Çemberi Ödül Alan Kaizen Ekipleri Coca Cola Ġçecek Ankara Fabrikası / Paletleme Makinesi Çevrim Süresi Kaizeni Yünsa Yünlü San. / Atılım Kaizeni Yıllara Göre Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı Katılımcı Sayıları Yıllara Göre Kalite Çemberleri PaylaĢım Konferansı Katılımcı Memnuniyeti 4

18 BURSA KALİTE ÖDÜLÜ ÇağdaĢ kalite anlayıģının yaygınlaģması, kalite çalıģmalarının teģvik edilmesi ve ödüllendirilmesi amacıyla 1998 yılından bu yana KalDer Bursa ġubesi ve Bursa Sanayicileri ve ĠĢadamları Derneği (BUSĠAD) iģbirliği ile yürütülen Bursa Kalite Ödül süreci, 16 Eylül 2010 PerĢembe günü yapılan 2010 Bursa Kalite Ödülü Basın Toplantısı ve ardından gerçekleģen, 2009 Bursa Kalite Ödülü sürecinde yer alan kurum ve kuruluģların deneyimlerini aktardığı PaylaĢım Konferansı ile baģlamıģtı. KuruluĢ baģvurularının alınmasının ardından Bursa Kalite Ödülü kitapçığına göre kurum ve kuruluģların eğitimleri gerçekleģmiģtir. Eğitimler sonrasında kurumların hazırlamıģ olduğu baģvuru dökümanları, ödül sürecinde model ve değerlendirme hakkında eğitim almıģ deneyimli değerlendiriciler tarafından masa baģında değerlendirilmiģ, ardından saha ziyaretleri yapılmıģtır. Saha ziyareti sonrası değerlendiricilerin yaptığı son uzlaģım toplantısı sonuçları Bursa Kalite Ödülü Yürütme Kurulu na sunulmuģ; kurulun, sonuçları Bursa Kalite Ödülü Jürisi ne bildirmesiyle süreç tamamlanmıģtır. 16 Nisan 2011 Cumartesi akģamı ödül alan kuruluģlar kamuoyuna açıklanmıģtır Bursa Kalite Ödül Sürecinde Yer Alan KuruluĢlar: * BPlas * Premetal * Ali Osman Sönmez Endüstri Meslek Lisesi * Ġnegöl 100. Yıl Ġlköğretim Okulu EGE BÖLGESĠ KALĠTE ÖDÜLÜ VE YILIN BAġARILI EKĠBĠ ÖDÜLÜ Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu kapsamında düzenlenen 2010 yılı Ege Bölgesi Kalite Ödülü ve Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü sahiplerini buldu. 5 aylık süre içinde toplam 121 değerlendiricinin görev aldığı ödül süreci, Mükemmelliği ArayıĢ Sempozyumu sonunda gerçekleģtirilen Ödül Töreni ile son buldu. MAS 2010 da Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü ne 20 ekip, Ege Bölgesi Kalite Ödülü ne ise 2 kuruluģ baģvuruda bulunmuģtur; ödüle değer bulunan ekip ve kuruluģlar Ģunlardır: 2010 Yılın BaĢarılı Ekibi Ödülü Büyük Ödülü: Kamu: Çivril Devlet Hastanesi Özel: Petkim Petrokimya Holding Açıklanan sonuçlara göre; * 2010 Bursa Kalite Büyük Ödülü nü MATAY * 2010 Bursa Kalite BaĢarı Ödülü nü TÜBĠTAK BUTAL almaya hak kazandı. 5

19 2010 BaĢvuran KuruluĢlar ve Ödül Sonuçları KURUM ADI EKĠP ADI KATEGORĠ ÖDÜL ÇĠVRĠL DEVLET HASTANESĠ SÜT KUZULARI KAMU BÜYÜK PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG DĠYALOG ÖZEL BÜYÜK KARġIYAKA AĞIZ VE DĠġ SAĞLIĞI KADSM MERSĠ KAMU BAġARI DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ KALBĠNĠZ KALBĠMĠZDĠR KAMU BAġARI PETKĠM PETROKĠMYA HOLDĠNG FIRTINA ÖZEL BAġARI DENĠZLĠ ĠL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ SAĞLIK ĠÇĠN HAREKETE GEÇĠN ÖZEL BAġARI HAYES-LEMMERZ ĠNCĠ(ALÜMĠNYUM ĠġLETMESĠ) ĠNCĠ ÖZEL BAġARI HAYES LEMMERZ ĠNCĠ ( SAÇ ĠġLETMESĠ) H2O -SU ÖZEL BAġARI ÇĠVRĠL DEVLET HASTANESĠ HAYAT GÜZELDĠR KAMU TEġVĠK DENĠZLĠ SERVERGAZĠ DEVLET HASTANESĠ TUT ELĠMDEN KAMU TEġVĠK DENĠZLĠ SERVERGAZĠ DEVLET HASTANESĠ AKTĠF KAMU TEġVĠK HAYES-LEMMERZ ĠNCĠ (ALÜMĠNYUM ĠġLETMESĠ) ENERJĠ SAVAġÇILARI ÖZEL TEġVĠK ĠSTĠKBAL MOBĠLYA KAYSERĠ LEAN ÖZEL TEġVĠK DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ ĠKĠNCĠ BAHAR KAMU FĠNALĠST GÖZTEPE AN. MESLEK VE MESLEK LĠSESĠ DANIġMANIZ BĠZ KAMU FĠNALĠST ĠSTĠKBAL MOBĠLYA KAYSERĠ OPTĠMAL ÖZEL FĠNALĠST ĠSTĠKBAL MOBĠLYA KAYSERĠ ELYAF ÖZEL FĠNALĠST SEK ĠZCĠ ÖZEL FĠNALĠST DENĠZLĠ DEVLET HASTANESĠ ÇEVRE GÖNÜLLÜLERĠ KAMU SAHAYA KALAMADI SEK BEYĠN FIRTINASI ÖZEL SAHAYA KALAMADI 2010 Ege Bölgesi Kalite Ödülü BaĢarı Ödülü Ġzmir Mesleki Eğitim Merkezi TeĢvik Ödülü: Ege Genç ĠĢadamları Derneği 6

20 ULUSAL KALİTE ÖDÜLÜ Ulusal Kalite Ödülü değerlendirmeleri, Avrupa Kalite Ödülü nde de kullanılan EFQM Mükemmellik Modeli esas alınarak ve bu konuda özel olarak yetiģtirilmiģ değerlendiricilerden oluģan ekipler tarafından gerçekleģtirilmektedir Yılında baģvuran kuruluģlar Mükemmellik Modeli nin 2010 sürümüne uygun değerlendirilmiģlerdir. Ulusal Kalite Ödülleri ĠĢletme, Kamu ve Sivil Toplum KuruluĢları (STK) ana Kategorileri nde verilmektedir. Ayrıca daha önce Büyük Ödül almıģ kuruluģların baģvurabildiği Mükemmellikte Süreklilik Ödülü özel kategorisi de 2007 yılından itiberen verilmeye baģlanmıģtır Yılında gerçekleģen 20. Kalite Kongresi nde Ulusal Kalite Ödülleri nin ondokuzuncusu verilmiģtir Yılında; 5 iģletme, 6 kamu kurumu olmak üzere toplam 11 baģvuru olmuģtur. BaĢvuran kurum ve kuruluģlar ile ödül almaya hak kazananlar aģağıdaki tablolarda sunulmaktadır. Method AraĢtırma ve Pazarlama DanıĢmalık Ltd. ġti. T.C. Antalya MuratpaĢa Cengiz Topel Anaokulu T.C. Antalya ġehit BinbaĢı Turgut Cengiz Toytunç Anaokulu T.C. Ġzmir Ġl Sağlık Müdürlüğü T.C. Karabük Devlet Hastanesi T.C. Mersin Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü T.C. Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesi ULUSAL KALĠTE ÖDÜLÜ KAZANAN KURULUġLAR Mükemmellikte Süreklilik Ödülü BOSCH SANAYĠ VE TĠC. A.ġ. BURSA ENJEKTÖR FABRĠKASI ĠĢletme Kategorileri: Büyük Ödül ĠSTANBUL GAZ DAĞITIM A.ġ. (Büyük Ölçekli KuruluĢlar Kategorisi) Büyük Ödül COCA-COLA ĠÇECEK A.ġ. ANKARA FABRĠKASI ( Operasyonel Birim Kategorisi) BaĢarı Ödülü FARBA A.ġ. (Büyük Ölçekli KuruluĢlar Kategorisi) Kamu Kategorisi: Jüri TeĢvik Ödülü T.C. KARABÜK DEVLET HASTANESĠ YILLARA GÖRE ÖDÜL BAġVURU SAYILARI BAŞVURUDA BULUNAN KURUM VE KURULUŞLAR BOSCH Sanayi ve Tic. A.ġ. Bursa Enjektör Fabrikası Farba A.ġ. Coca-Cola Ġçecek A.ġ. Ankara Fabrikası Ġstanbul Gaz Dağıtım A.ġ. (ĠGDAġ) 7

21 ÜYELİK VE KALİTE AĞI ÜYELİK 2011 yılında KalDer ailesine 88 Tüzel Üye (bu kuruluģları temsilen 88 KuruluĢ Temsilcisi), ayrıca 83 Bireysel Asıl Üye katılmıģtır. Aramıza katılan yeni üyelerimize mükemmellik yolundaki çalıģmalarında baģarılar dileriz sonu itibari ile üye sayımız, 333 ü Bireysel Asıl, 589 u Kurumdan Bireysel Asıl ve 826 Tüzel Üye olmak üzere toplam üyeye ulaģmıģtır. YILLAR ĠTĠBARĠ ĠLE KalDer YENĠ TÜZEL ÜYE SAYILARI Konferansı düzeninde Anadolu nun KOBĠ ağırlıklı kentlerinde sanayi odalarının ve üniversitelerin iģbirliği ile planlanan konferans dizilerine Konya, Antalya, ġanlıurfa, Düzce, Antalya ve Denizli illerinde devam edilecektir. Trakya ve Doğu Marmara bölgesinde de yerel bir kalite platformu oluģturmak için tanıtım ve Mükemmellik Modeli eğitimleri yapılmıģ, iģletme ziyaretleri ile mükemmellik kültürünün yaģanan örneklerini görmelerini sağlamak için program planlanmıģtır. Mükemmellik Grupları Mükemmellik Gruplarında yaratılacak sinerji ve bilgi paylaģımı ile Türkiye de seçilen sektörler ve ilgili konularda bugüne kadar oluģmuģ bilgi birikiminin sistematik bir Ģekilde birleģtirilmesi, yeni uygulamaların öğrenilmesi, paylaģılması, bu sayede üye kuruluģlarımızın dünya çapında kalite seviyelerine ulaģmaları, rekabet güçlerini ve mükemmellik yolunda yetkinliklerini arttırmalarını hedeflenmektedir. (Yeni tüzel üye listesi için bakınız Ek.5) ULUSAL YAPILANMA ve İŞBİRLİKLERİ Yerel Kalite Etkinlikleri Ulusal Yapılanma konusunda yönetim kurulu alt komitesi tarafından KalDer yayılım stratejisi yayınlanmıģtır. Stratejide belirlenen öncelikli iller kriter ve koģulları doğrultusunda yerel etkinlikler planlanmakta ve gerçekleģtirilmektedir. Bu doğrultuda ilk olarak 19 Nisan 2010 tarihinde Kayseri de gerçekleģtirilen Yerel Kalkınma ve Mükemmellik Yolculuğu etkinliğinde BOSCH (RBTR), Kocaeli Sanayi Odası (KSO) ve Nilüfer Belediyesi baģarılarını katılımcılarla paylaģmıģtır. 20.Yıl etkinlikleri çerçevesinde, Kazananlar 1) Ġstanbul MEM Eğitimde Mükemmellik Grubu üyeleri Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü temsilcilerinden, okul müdürleri ve yardımcılarından, okul geliģtirme ekibinde yer alan öğretmenlerden oluģmaktadır. Gönüllü olarak kamu okullarının EFQM model bazındaki çalıģmaların desteklemekte ve çalıģmalarına yol göstermektedir. Grup çalıģmaların yapılacağı pilot okullar belirlemiģ ve çalıģmalara baģlamıģtır. Grup 15 Ocak 2011 tarihinde T.C. Ziya Kalkavan Denizcilik Anadolu Teknik Lisesinde Ġstanbul daki okulların yöneticilerine ve çalıģanlarına Ġyi Uygulamalar PaylaĢım Sempozyumu gerçekleģtirmiģtir. 8

22 Grubun amaçları; Ücretsiz olarak değerlendirici öğretmenler yetiģtirmek, Rehber öğretmenler yetiģtirmek ve okullara görevli olarak göndermek, Ücretsiz olarak Ġyi uygulamaların paylaģıldığı sempozyumlar organize etmek, Okulları ziyaret ederek çalıģmalar konusunda toplantılar düzenlemek ve kalite ekipleri kurmak, Eğitim kurumlarımız kalite çalıģmaları kapsamında elde ettikleri kazanımlarını paylaģmak, Ulusal Kalite Ödülü ne baģvurmak isteyen kurumların sayıların arttırmak için çalıģmalar yapmaktır. 3) Mükemmellikte Stratejik Planlama Kıyaslama Grubu, büyük ödül sahibi Bosch, Siemens ve Aksa nın yöneticilerinden oluģan grup 2010 yılında çalıģmaya baģlamıģtır. KalDer in de yer aldığı bu grubun ilk çalıģmasında stratejik planlama süreci ele alınmıģ, her adımdaki en iyi uygulamanın incelenmesi ile çalıģma sürdürülmüģtür. Grup 4 Ocak 2011 tarihinde Ġstanbul Sanayi Odası Meclis salonunda iyi uygulamalarını ve çalıģmalarını gerçekleģtirdiği sempozyumla katılımcılara sunmuģlardır. 2) Kıyaslama ve KarĢılaĢtırma Grubu, üyeleri sanayiden ve hizmet kuruluģlarından gelen gönüllü yöneticilerden oluģmaktadır. Grubun amaçları; Mükemmellik Yolculuğundaki kurum ve kuruluģlara iyi uygulama örneklerini sunmak ve veri bankası oluģturmaktır yılları arasında Ulusal Kalite Ödül kazanmıģ ve Mükemmellik AĢamaları sürecinde 5 yıldız almıģ olan tüm kurum ve kuruluģların alt kriter bazında puanları çıkartılmıģ, alt kriter bazında en yüksek puan alan kurum ve kuruluģlar belirlenmiģ, verilerin paylaģımı konusunda 55 kurum ve kuruluģ ile yazıģmalar yapılmıģ ve bilgiler alınmıģtır. Sektörel ayrıģım yapılarak bir veri bankası oluģturulmuģ ve paylaģıma izin veren kurum ve kuruluģların bu verileri web sayfasında Ģifre ile ulaģılabilecek bir yazılım hazırlanmıģtır. Bu çalıģma verilerinin tamamlanması ile önümüzdeki günlerde kullanıma açılacaktır. 9

23 HİZMETLERİMİZ DIŞ DEĞERLENDİRME HİZMETİ DıĢ Değerlendirme, mükemmellik yolculuğuna yeni baģlamıģ veya ilerleme kaydetmiģ Üyelerimizin özdeğerlendirme çalıģmalarına destek verilmesi amacı ile baģlatılmıģ ve sürdürülmekte olan bir hizmetimizdir. Hizmet, Ulusal Kalite Ödül sürecinde yer alan deneyimli değerlendiriciler ile yürütülmektedir. DıĢ değerlendirme, kuruluģların mevcut faaliyet ve sonuçlarının Mükemmellik Modeli kriterlerine uygunluğunun RADAR değerlendirme sistemine uygun değerlendirilmesi ve elde edilen bulguların kapsamlı bir Ģekilde raporlanması ve puanlanması hizmetidir. Bir baģka ifade ile kuruluģun mevcut durum analizinin yapılmasıdır. Hizmet sonrasında elde edilen sonuçlar kuruluģa sözlü geri bildirim ve sonrasında geliģim yol haritasının sunulması ve geliģimlerinin izlenmesi ile devam eder YILLARINDA DIŞ DEĞERLENDİRME HİZMETİ ALAN ÜYELERİMİZ 2008 YILI 2009 YILI 2010 YILI 2011 YILI ĠGDAġ TÜRK TELEKOM ĠSTĠKBAL DÜZCE ÜNĠVERSĠTESĠ TÜPRAġ GOSB ĠSDEMĠR BOYTAġ SAKARYA ÜNĠV. MAMAK BLD. AġÇIOĞLU HUDUT SAHĠLLER BORNOVA BLD. MARPORT ODEON TOURS ACCOR THY TEKNĠK TÜPRAġ BAKIRKÖY BLD. COCA COLA ĠÇECEK XEROX KALEKĠM ĠSDEMĠR ÇELEBĠ HAVA SERVĠSĠ * Ġsmi gizli OPET KAYPLAS EĞĠTEK ĠZODER TIRSAN DĠCLE ÜNĠV. ERSHE ĠSTĠKBAL GLORĠA HOTELS Değerlendirme sonrasında kuruluģların puan durumlarının uygun olması halinde EFQM Mükemmellik AĢamaları Yetkinlik Belgelendirmesi yapılabilir. MAMAK BELEDĠYESĠ KARDEMĠR MARMARA ÜNĠVERSĠTESĠ 10

24 EĞİTİMLER KalDer'in, misyonu gereği Mükemmellik kültürünü yaģam biçimine dönüģtürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak amacına yönelik yarattığı ortamlar içinde "Eğitim " önemli bir rol oynamaktadır. KalDer eğitimlerinde katılımcılara gerçek hayattaki sorunlar ve baģarılı uygulamalar aktarılarak, öğrenmeyi eyleme dönüģtürecek farkın yaratılması hedeflenmektedir. GerçekleĢtirilen eğitim faaliyetleri ile ülkemizde Toplam Kalite Yönetimi nin bireylerden en geniģ organizasyonlara kadar tüm kesitlerde hissedilmesini, benimsenmesini sağlamak ve Kaliteli bir yaģam biçimi oluģturmak hedeflenmektedir. Anılan amaç kapsamında sürekli ve ortak bir kararlılığının oluģturulması için EFQM Mükemmellik Modeli bu hedefin gerçekleģtirilmesine yönelik en etkili ve uygun araç olarak belirlenmiģtir. Ulusal Kalite Hareketi çerçevesinde Toplam Kalite yolculuğuna çıkan kuruluģlara, KalDer Mükemmellik Modeli ile Özdeğerlendirme yapmalarını özendirerek yeni ufuklar açarken; bir yandan da yeni eğitim ihtiyaçlarını ortaya çıkarmaktadır. KalDer in Eğitim Portföyü, bu gerekler ve birey/kuruluģlardan gelen ilave talepler doğrultusunda Ulusal Kalite Hareketi Eğitimleri EFQM Mükemmellik Modeli Eğitimleri Kalite ve Yönetim Sistemleri Eğitimleri Yenilikçilik - Yaratıcılık Eğitimleri Ġnsan Kaynakları Eğitimleri KiĢisel GeliĢim Eğitimleri ÇalıĢtaylar Ana baģlıklarından oluģmaktadır. KalDer, misyonunu yaygınlaģtırmak amacıyla 1992'den bu yana Ġstanbul'un yanı sıra Ankara, Ġzmir, Bursa ve EskiĢehir'de kurduğu Ģubeler ile eğitim faaliyetlerine de ayrı bir ivme kazandırmayı baģarmıģtır.bugüne kadar aynı standartlar çerçevesinde 5148 adet egitim/çalıģtay, toplamda kiģi ile gerçekleģtirilmiģtir. İLKELERİMİZ; KalDer eğitimleri, alanında fark yaratır. Üye ve müģteri memnuniyeti önceliklidir. Eğitmenlerimiz deneyimleriyle fark yaratır. 11

25 EĞİTİM SÜRECİ GENEL DEĞERLENDİRME MüĢteri yönetiminin etkin bir Ģekilde yürütülmesine devam edildi. (Birebir görüģmeler, izleme yöntemi) KuruluĢların olgunluk seviyelerine göre, standart 5 gün verilen UKH eğitimi çeģitli modüllerde düzenlenerek ihtiyaca göre sunuldu. Ulusal Kalite Hareketi ne katılan kuruluģlara yönelik uygulanan Rehberlik ÇalıĢtayları geniģletildi. (Özdeğerlendirme, Süreç Yönetimi, Strarejik Planlama, Ġnsan Kaynakları) Eğitim Portföyü nün EFQM Mükemmellik Modeli kapsamında geliģtirilmesi hedefi doğrultusunda Stratejik önceliklerimize göre yeni eğitimler devreye alınmaya baģlandı. KalDer Eğitim Portföyüne Ġnsan Kaynakları, KiĢisel GeliĢim ve Sektörel eğitimleri dahil edildi. EFQM in portföyüne yeni giren bazı eğitim baģlıkları KalDer portföyüne de alındı.efqm Mükemmellik Modeli Değerlendirici Eğitimi (EAT), EFQM Mükemmellik Yolculuğu Eğitimi (J2E) Genel Katılıma Açık eğitim programı içerisinde çalıģtaylar gerçekleģtirilmeye baģlandı. 28 Kasım 2011 tarihinde Kalite Kongresi çalıģtayları Eğitim Departmanı tarafından organize edildi. 14 konu baģlığında ve 197 kiģinin katılımıyla önemli bir baģarıya imza atıldı Eğitim sürecine iliģkin toplantılar sistematik olarak yapılmaya devam edildi. o Eğitim Komitesi Toplantısı o Eğitim Süreç çalıģanları toplantısı o Eğitmenler Toplantısı KalDer in Sektörel Açılım Stratejisi (SAS) doğrultusunda sektörlere yönelik çalıģmalar hız kazandı.sektör dernekleriyle ortaklaģa etkinliklerin düzenlenmesine,dernek üyelerine yönelik eğitimlerin organizasyonuna, kongre ve etkinliklerde karģılıklı olarak yer alınmasına baģlandı. Mükemmellik Akademisi yaklaģımıyla EFQM Mükemmellik Modeli eğitimleri için oluģturulan çalıģma grubu faaliyetlerine devam etti. KuruluĢlara sunmuģ olduğumuz hizmetler arasına Toplam Üretken Yönetim(TPM) ve 5S Değerlendirilmesi dahil edildi. Üniversitelerde kalite konulu derslerde paylaģımda bulunuldu. Eğitim süreci tarafından özellikle eğitimleri tanıtmak amacıyla belli konularda etkinlikler düzenlendi. (Ġnsan Kaynakları Paneli, Yenilikçilik Paneli, MüĢteri Memnuniyeti Yönetimi Paneli, Etik Paneli, Yeni Çevre Düzenlemeleri Paneli gibi...) KalDer ve Okan Üniversitesi kalite konularında çalıģan yönetici ve uzmanların mesleki geliģimlerine katkıda bulunmak amacıyla Kalite Personeli GeliĢtirme Sertifika Programı" oluģturuldu.fabrika Ziyareti, Deneyim paylaģımları ve Projelerin hazırlanıp sunulacağı program 114 saat sürecektir Kalite bilincinin geliģtirilmesi ve yaygınlaģtırılması Kalite altyapısının geliģtirilmesi Yönetim sistemlerinin bilinirliğinin arttırılmasına Yönelik olarak Küçük ve Orta Ölçekli ĠĢletmeleri GeliĢtirme ve Destekleme Ġdaresi BaĢkanlığı (KOSGEB) ile Türkiye Kalite Derneği (KalDer) arasında iģbriliği baģlatılmıģtır. KOSGEB ve KalDer kalite ve yönetim sistemleri konularında yürütmekte oldukları ve/veya yürütecekleri çalıģmalarda birbirlerine katkı sağlayacaklardır. 12

26 KalDer KOBĠ lere; KurumsallaĢma destekleri Eğitim-rehberlik Rekabet güçlerini artırma Kıyaslama, Belgelendirme Değerlendirme Tanıma-Ödüllendirme Alanlarında desteklerde bulunacaktır. 13

27 TÜRKİYE MÜŞTERİ MEMNUNİYETİ ENDEKSİ (TMME) Türkiye içinde satın alınan ürün ve hizmetlerin müģterileri nezdinde memnuniyetlerinin ölçülmesi ve bunun lisanslı özel bir ekonometrik model (ACSI/Fornell Modeli) kullanılarak analiz edilmesine dayanan ulusal, sektörel ve kurumsal bir ölçü sistemidir. Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi, 2005 yılından beri Türkiye Kalite Derneği ve uluslararası araģtırma kuruluģu KA AraĢtırma tarafından,acsi- American Customer Satisfaction Index, National Quality Research Center ve Michigan Universitesi lisansı ve proje yönetim desteği ile yürütülmektedir. TMME kapsamında her yıl cep telefonundan gıdaya, binek otomobilden kredi kartlarına kadar yaklaģık 26 sektör ve 138 markanın müģteri memnuniyeti ölçülmekte; ulusal, sektörel ve kurumsal sonuçlar kamuoyuna açıklanmaktadır yılında Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi araģtırması için 81 ilde 36 bin 416 adet müģteri görüģmesi gerçekleģtirilmiģtir. Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi, ülke ekonomisini temsil eden sektörlerde yeralan kuruluģların aynı model kapsamında kıyaslamalı olarak durumlarını ve geliģmelerini belirler. Güçlü bir ekonomik endikatör olan TMME, müģteri memnuniyeti trendlerini takip eder ve Ģirketler, sanayi ve ticaret birlikleri ve hükümet birimleri için karģılaģtırmalı tüketici ekonomisi hakkında derinlemesine bilgi sağlar yılında yapılacak TMME ödülleri süreci baģlatılmıģtır. MüĢteri memnuniyeti temel felsefemiz olan MüĢteri Odaklılık anlayıģı ile bütünleģerek kamuoyu ile paylaģılan bir ödüllendirme ve tanıma çalıģmasını baģlatılmıģtır. 14

28 ETKİNLİKLERİMİZ 20. KALİTE KONGRESİ Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Mustafa V. Koç ise konuģmacı olarak yer almıģtır. Kongre süresince, çok sayıda iģadamı, üst düzey kamu ve özel sektör yöneticisi, sanatçı ve akademisyenden oluģan 60 ı aģkın konuģmacı Fark Yaratmak temasını derinlemesine irdeleyerek deneyimlerini katılımcılarla paylaģmıģlardır. Fark Yaratmak ana temasını iģleyen 20. Kalite Kongresi, Kasım 2011 tarihleri arasında Ġstanbul Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir. 29 Kasım tarihinde, açılıģ gününün özel oturum konuģmacısı Sabancı Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı ve Murahhas Üyesi Güler Sabancı ve EczacıbaĢı Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Bülent EczacıbaĢı olmuģtur. Oturumda moderatör olarak Uğur Dündar yer almıģtır. 30 Kasım tarihinde, açılıģta iki adet özel oturum gerçekleģtirilmiģtir. Ġlk oturumda Milliyet Gazetesi Ekonomi Müdürü Murat Sabuncu nun moderatörlüğünde, Sabancı Holding CEO su Zafer Kurtul ve Akfen Holding Yönetim Kurulu BaĢkanı Hamdi Akın konuģmacı olarak yer almıģtır. Ġkinci olarak ise, Editör Sunucu Defne Sarısoy un moderatörlüğünü yaptığı oturumda, ÇimtaĢ A.ġ. Yönetim Kurulu BaĢkanı Vedat Mimaroğlu ve Bosch Bursa Teknik Genel Müdürü Dr. Andreas Wolf deneyimlerini katılımcılarla paylaģmıģlardır. 30 Kasım tarihinde gerçekleģtirilen YaĢam Biçimi Olarak Kalite oturumunda, Milliyet Gazetesi BaĢ Yazarı Güneri Cıvaoğlu moderatör olarak, Koç 2011 yılında oturum formatlarında farklı bir yöntem izlenerek oturumların sohbet havasında geçmesi sağlanmıģ. Bunun için konuģmacılardan kısa sunumlar talep edilmiģtir. Bu sayede, oturum dekorasyonları da yenilenerek, konuģmacılar ve katılımcılar arasında daha etkileģimli bir ortam yaratılması hedeflenmiģtir. (20. Kalite Kongresi nin tüm konuģmacıları için bakınız Ek.11) 20. Kalite Kongresi nin düzenlendiği Kasım 2011 tarihlerinde KalDer in birçok hizmetiyle ilgili de oturumlar yapılmıģtır. Bu oturumlar Ulusal Kalite Hareketi, Türkiye MüĢteri Memnuniyeti Endeksi, Türkiye VatandaĢ Memnuniyeti Endeksi, Kurumsal Performansın Değerlendirilmesi ve Ulusal Kalite Ödülü konularıyla gerçekleģtirilmiģtir. (20. Kalite Kongresi nin tüm paralel oturumları için bakınız Ek.10) 30 Kasım 2011 de gerçekleģen ödül töreni öncesi Veysel Çelikdemir Kum Sanatı sahne performansıyla katılımcıları büyülemiģtir. 20. Kalite Kongresi, çeģitli kategorilerden toplam 54 sponsor tarafından desteklenmiģtir. Kongre; özel sektör, kamu ve sivil toplum kuruluģlarından kiģinin katılımı ile gerçekleģmiģtir. Kongre 15

29 katılımcı sayılarında geçen yıla göre önemli oranda artıģ sağlanmıģ, 315 kongre katılımcısı ile yüz yüze yapılan görüģmelerde, Kongreden Genel Memnuniyet derecesi 3,7 ten 4,12 ye yükselmiģtir. (5 üzerinden) (Sayılarla 20. Kalite Kongresi için bakınız Ek.7) (20. Kalite Kongresi ni destekleyen sponsorlar listesi için bakınız Ek.8) 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi YaĢ Kalite Kongresi Katılımcı Sayıları 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi ġehir Kalite Kongresi memnuniyet Oranları 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi Pozisyon 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi Cinsiyet 20. Kalite Kongresi Katılımcı Yüzdesi Özel/Kamu Sektörü 16

30 21. Kalite Kongresi Katılımcı Sektörler KALİTE VE YÖNETİM SİSTEMLERİ SERGİSİ AĞAÇ-ORMAN AMBALAJ BANKACILIK BĠLĠġĠM CAM-SERAMĠK ÇĠMENTO DANIġMANLIK DEMĠR-ÇELĠK, METAL DERĠ VE DERĠ ÜRÜNLERĠ DĠĞER EĞĠTĠM/ÖĞRETĠM ELEKTRĠK, GAZ, SU DAĞITIM SERVĠSLERĠ ELEKTRĠK-ELEKTRONĠK ENERJĠ-AKARYAKIT GIDA-ĠÇECEK HOLDĠNG ĠLAÇ DAĞITIM ĠNġAAT-GAYRĠMENKUL KAĞIT KAMU KĠMYA LASTĠK LOJĠSTĠK MADEN OTOMOTĠV PERAKENDE PLASTĠK SAĞLIK SAVUNMA TEKSTĠL-KONFEKSĠYON TELEKOM TURĠZM ULAġTIRMA YEREL YÖNETĠMLER Yönetim Kalitesi konusunda hizmet sunan ve bu hizmetlere talip olan kuruluģları aynı çatı altında buluģturarak bu alandaki bilgi ve deneyim birikiminin paylaģılmasını sağlamak amacıyla KalDer tarafından her yıl düzenlenen sergi, Kasım 2011 tarihlerinde Ġstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı nda 20. Kalite Kongresi kapsamında gerçekleģtirilmiģtir. Yönetim, insan kaynakları, standartlar, veri toplama, Ģirket kaynakları, toplam kalite yönetimi, üretim kontrol ve dokümantasyon, yazılım, yayın, kalibrasyon, eğitim, araģtırma, müģteri iliģkileri, danıģmanlık ve belgelendirme konularında faaliyet gösteren ulusal ve uluslararası kuruluģlar sergiye katılmıģtır. Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi ne toplam 53 kuruluģ standla katılmıģtır. (20. Kalite Kongresi, Kalite ve Yönetim Sistemleri Sergisi Katılımcıları için bakınız Ek.9) 17

31 12. KAMU KALİTE SEMPOZYUMU ġarbak, DPT Bölgesel GeliĢme ve Yapısal Uyum Genel Müdürü Nahit Bingöl, Sabancı Üniversitesi, Yönetici GeliĢtirme Birimi Direktörü Cüneyt Evirgen, TODAĠE Ġnsan Kaynakları Öğretim Üyesi Prof. Dr. Kamil Ufuk Bilgin, Maliye Bakanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanı Ahmet Kesik ve T.C. BaĢbakanlık, Ġdareyi GeliĢtirme BaĢkanı Celal Mert Aslan konuģmacı olarak katılmıģ ve deneyimlerini katılımcılar ile paylaģmıģlardır. Sempozyum memnuniyet oranı %85 olarak gerçekleģmiģtir. Sempozyum, 17 Mayıs 2011 tarihinde TOBB iģbirliği ile TOBB Ġkiz Kuleleri, Sosyal Tesisleri nde düzenlenmiģtir yılından beri CumhurbaĢkanlığı himayelerinde gerçekleģtirilen Sempozyum yine himaye altında ve CumhurbaĢkanlığı forsu kullanılarak gerçekleģtirilmiģtir. Ana teması Kamu Yönetiminin Yeniden Yapılandırılması: Neredeyiz? olarak belirlenen sempozyuma kamu kurum ve kuruluģlarından 161 kiģilik katılım gerçekleģmiģtir. Türkiye geliģme sürecinde daha yüksek bir küresel rekabet gücü düzeyine yöneldikçe kamu yönetimi alanındaki kapasitenin güçlü olması, gerek ekonomik gerekse sosyal geliģme açısından daha büyük bir önem kazanmaktadır. Bu nedenle yüzyılın ikinci on yılına girerken 2000'li yıllarda kamu yönetiminin yeniden yapılanması alanında atılan önemli adımların, bugün hangi aģamaya ulaģtığı, hangi alanlarda nasıl sonuç verdiği ve ne ölçüde etkili olduğu Sempozyumda tartıģılmıģtır. Buna ek olarak yeniden yapılanmanın günümüz dünyasında Türkiye'nin ihtiyaçlarını ne ölçüde karģıladığı ve bu sürecin yenilenme mekanizmalarının neler olduğu konuları da uzmanlar tarafından Sempozyum kapsamında aktarılmıģtır. Sempozyuma; TOBB Genel Sekreter Yardımcısı Ġskender Elverdi, TEPAV Kamu Politikaları Eğitim ve AraĢtırma Enstitüsü Direktörü Dr. Ümit Özlale, ĠçiĢleri Bakanlığı, MüsteĢar Yardımcısı Zekeriya 18

32 KalDer ANKARA ŞUBESİ 2011 İNSAN KAYNAKLARI KONGRESİ 22 ġubat 2011 tarihinde Ġnsan Kaynakları Kongresi ODTÜ Kültür ve Kongre Merkezi nde gerçekleģtirilmiģtir. 19, 21, 23, 24 ve 25 ġubat tarihlerinde çalıģtaylarla ĠK konusunda çeģitli yöntemler ve uygulama örnekleri aktarılırmıģ, 22 ġubat ta Kongre kapsamında konuģmacılar bilgi ve deneyimlerini paylaģma fırsatı bulmuģtur. Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Kongresi Katılımcı Sayıları Kongre nin ana teması BiricĠK Ġnsan olarak belirlenmiģtir. BaĢarılı kuruluģ olmanın yolu; insana/çalıģana yatırım yapmaktan geçmekte. Ġnsan kaynağına yatırım yaparak değer yaratabilmenin ise iki önemli önkoģulu bulunmakta: Ġnsanın biricikliğinin göz önüne alınması ve tüm insan kaynakları sistem ve uygulamalarının, çalıģanların kendilerini biricik ve değerli hissetmelerini sağlayabilmesi. Kongrede bu ana tema çerçevesinde, BiricĠK Ġnsan çeģitli oturumlarda farklı yönleriyle ele alınmıģtır. Sinan Yaman, kurucusu olduğu bir lider. Sinan Yaman ın açılıģ oturumunun ardından 3 farklı oturumla kongre devam edecek. Yıllara Göre Ġnsan Kaynakları Kongresi Katılımcı Memnuniyeti Kapsamlı Oturumlar / Uzman KonuĢmacılar Kongre açılıģ konuģması, Young Guru Akademi Vakfı'yla dünyaya yön verecek Türk Liderlerin yetiģmesi için çaba harcayan ve çokuluslu ve uluslararası firmaların üst düzey yöneticilerine danıģmanlık veren Sinan Yaman tarafından gerçekleģtirilmiģtir. Ayrıca Kongre de Kurumsal Değerler ve EtĠK, Yetenek Yönetimi ve Stratejik Ġnsan Kaynakları konu baģlıklarında oturumlar düzenlenmiģtir. 19

33 KalDer BURSA ŞUBESİ 9. KALİTE VE BAŞARI SEMPOZYUMU YenileĢim ve Gelecek ana temasıyla Nisan 2011 tarihlerinde Bursa da gerçekleģti.toplam kalite bilinç ve kültürünün Bursa daki tüm kurum ve kuruluģlarda yayılımını amaç edinerek bu alanda önemli roller üstlenen ve sürekli iyileģme ve geliģme felsefesini benimseyen KalDer Bursa ġubesi, 2003 yılından bu yana Kalite ve BaĢarı Sempozyumu nu düzenlemektedir. Her yıl değiģik bir ana tema çerçevesinde geniģ bir bilgi ve düģünce paylaģım platformu oluģturmak amacıyla düzenlenen Kalite ve BaĢarı Sempozyumu KalDer Bursa ġubesi ve BUSĠAD iģbirliğinde, T.C. Bursa Valiliği, Uludağ Üniversitesi, Uludağ Ġhracatçı Birlikleri ve Aiesec Bursa ġubesi destekleriyle gerçekleģmektedir. 9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu nda iki gün boyunca 1 ana oturum, 7 paralel oturum, YaĢam Kalitesi Paneli, 2011 Bursa Kalite Ödül Töreni, fotoğraf sergisi, kitap imza saatleri, performans gösterisi etkinlikleri gerçekleģmiģtir kiģi sempozyuma katılmıģtır. 9. KALİTE VE BAŞARI FUARI Nisan 2011 tarihlerinde, 9. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu boyunca açık olan Kalite ve BaĢarı Fuarı nda; eğitim, çevre, danıģmanlık, belgelendirme, patent, teknoloji gibi çeģitli alanlardan 26 firma katılımcılara hizmetlerini tanıtma fırsatı elde etti. Kalite ve BaĢarı Sempozyumu Katılımcı Sayısı Kalite ve baģari sempozyumu memnuniyet orani KALİTE PERSONELİ YETİŞTİRME PROGRAMI Uludağ Üniversitesi ve KalDer Bursa ġubesi iģbirliği ile düzenlenen Kalite Personeli YetiĢtirme Programı nda 6. dönem, 22 Ekim Aralık 2011 tarihleri arasında tamamlandı. Programı tamamlayan 25 öğrenciye belgeleri 23 Aralık 2011 PerĢembe günü düzenlenen törenle takdim edildi. Ġlki 2006 da baģlayan Kalite Personeli YetiĢtirme Programı ndan yıllarında toplamda 234öğrenci mezun oldu, bu yıl ise programa 25 öğrenci katıldı. Öğrencileri Toplam Kalite Yönetimi konusunda eğiterek iyi bir iģ yaģamına baģlamalarını hedefleyen ve iģ dünyasına da donanımlı insan kaynağı sağlayacak olan Kalite Personeli YetiĢtirme Programı; öğrencilere kalite problemlerini analiz etme, çözüm becerileri kazandırma, yetkin ve profesyonel bir yaklaģımla bilgi ve tekniklerin uygulanmasını sağlamak amacındadır. 21 farklı Toplam Kalite Yönetimi konusunun iģlendiği programda dersler, Uludağ Üniversitesi nin değerli akademisyenleri ve özel sektörde tecrübeli 20 eğitmen tarafından verildi. Program 7 hafta, 11 gün olarak yaklaģık 100 saat sürdü. Törende eğitimleri veren 20 eğitmene katkılarından dolayı teģekkür plaketi verildi. KalDer Bursa ġubesi üyeleri, gönüllüleri ve Bursa protokolünün katılımıyla gerçekleģtirilen tören kokteylle sona erdi. 20

34 KalDer ESKİŞEHİR ŞUBESİ 10. EskiĢehir Kalite ġöleni Öncü Sektörlerle Gelecekte Fark Yarat ana temasıyla 12 Ekim 2011 tarihinde Osmangazi Üniversitesi Kongre ve Kültür Merkezi nde düzenlendi. AçılıĢ konuģmasını EskiĢehir Valisi Dr. Kadir KOÇDEMĠR in onurlandırdığı etkinliğimiz EskiĢehir in olduğu kadar ülkemizin de öncü sektörleri üzerine odaklandı. Otomotiv, havacılık ve eğitim sektörlerinin konuģulduğu oturumlardan oluģmuģtur. Her biri kendi sektörlerinin önemli aktörlerinden olan konuģmacılarımız çok değerli bilgi ve deneyimlerini KalDer üyeleri, kalite gönüllüleri ve tüm kamuoyu ile paylaģtılar. yakalar seviyede çıkmıģtır. Etkinlik öncesi alınan ön kayıtlar ve etkinlik günü alınan kayıtlara göre bu yılki Ģölen katılımı 836 sı kayıtlı olmak üzere toplam yaklaģık 1000 kiģi olmuģtur. ġölenin tamamı Kanal 26 dan canlı yayınlanmıģ Ģölen öncesinde ve sonrasında yerel ve ulusal basın kurumlarında (Kanal 26, ES TV, Kanal 3, Hürriyet Gazetesi, Ġki Eylül Gazetesi, Sakarya Gazetesi, Anadolu Gazetesi, Dünya Gazetesi) ilan ve haberlerle yaklaģık 15 gün boyunca yer almıģtır. Bu yıl Ģölende katılımcılar için 500 kiģilik öğle yemeği organize edilmiģken 50 kiģilik de protokol yemeği düzenlenmiģtir. Faaliyetlerini gönüllülük esasına göre yürüten ve kar amacı gütmeyen KalDer EskiĢehir ġubesi, çok değerli konuģmacıların katılımıyla oluģturulmuģ kaliteli Ģölen içeriğinin yanı sıra pek çok ürün ve hizmeti sponsorların kıymetli katkılarıyla tüm katılımcılara ücretsiz sunabilmiģtir. ġölen değerlendirme formlarından elde edilen toplam 362 anket formunun sonuçlarına göre ankete katılanların 195 kiģi ile %54 lük kısmını öğrenciler, 132 kiģi ile %36 lık kısmını iģ dünyasının temsilcileri ve akademisyenler oluģtururken 35 kiģiden oluģan %10 luk bir kesim ilgili soruyu boģ bırakmıģtır. Sonuçlara göre %90 ın üzerindeki genel memnuniyet oranları da KalDer EskiĢehir ġube Stratejik Planında yer alan faaliyet hedeflerini 21

35 YÖNETİCİ ADAYLARI İÇİN KALİTE EĞİTİMLERİ SERTİFİKA PROGRAMI KalDer EskiĢehir ġubesi olarak her birini kendi branģlarında yönetici adayı olarak gördüğümüz üniversite öğrencilerimize TKY konusunda daha donanımlı Ģekilde iģ hayatına atılmaları için destek olmak amacıyla sürekliliği olacak bir eğitim programı düzenledik. Eğitimler, profesyonel hayatlarında kendi kurumlarında zaten uygulayan KalDer üyesi iģ dünyasının uzmanları tarafından verildi. Konu gerek Anadolu Üniversitesi nin değerli Rektörü Sayın Prof. Dr. Davut Aydın gerekse Osmangazi Üniversitesi nin değerli Rektörü Prof. Dr. Hasan Gönen tarafından son derece önemsendi, ilgiyle karģılandı ve desteklendi. Projemiz ilk olarak eğitim takvimi gereği Osmangazi Üniversitesinde hayat buldu. AĢağıda detayları verilen projenin benzerinin 2012 eğitim takvimi bahar döneminde Anadolu Üniversitesi nde uygulanması planlanmaktadır. Programa %60 ı ĠĠBF ve %40 ı Mühendislik Fakültesinden olmak üzere toplam 45 öğrenci katıldı. Eğitimler KalDer in değerli üyelerinin katkı ve destekleri ile gerçekleşti. Her bir eğiticimiz projenin önemine inandıkları için hafta sonlarının kıymetli saatlerinden fedakarlık ederek öğrencilerimize bilgi ve deneyimlerini aktardırlar. Tüm eğitimler sonunda projenin tamamını değerlendirmesi istenen öğrencilerimizin genel memnuniyet oranı 5 üzerinden 4,6 olarak gerçekleģti ve yazılı kayıtlarda Ģu türde yorumlar geldi : Bu sertifika programına sadece bir sertifikam daha olur diye girdim ama elde ettiğim kazanımlardan sonra iyi ki bu programa yazılmıģım diyorum. Bireysel anlamda kendine vizyon çizmeye, kendi SWOT analizimi yapmaya baģladım. Bir takım sorunlarımın üstesinden gelmek için problem çözme tekniklerini kullanmaya baģladım. Öğrencilerimizin aldıkları eğitimlerin uygulamalarını yerinde görmeleri için EczacıbaĢı desteği ile 5 Ocak 2012 tarihinde Vitra nın Bozüyük tesislerini gezme imkanı bulduk. Sonraki fabrika gezisi ise 28 ġubat 2012 tarihinde Arçelik EskiĢehir tesislerine organize edildi. Kalite Eğitimleri Programı na iliģkin SERTĠFĠKA TÖRENĠ Osmangazi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Hasan GÖNEN in de katılımı ile 15 Mart 2012 PerĢembe günü Osmangazi Üniv. ĠĠBF Konferans Salonu nda gerçekleģti. Programda, eğitime katılıp baģarı sertifikası almaya hak kazanan 45 öğrenciye sertifikaları verilmiģtir. Törende konuģan Erdinç söz konusu eğitim kapsamında, 11 farklı konuda 62 saat eğitim verildiğini, 9 farklı kurumdan 14 farklı yöneticinin eğitimlerde rol aldığını, Arçelik ve Vitra ya fabrika ziyaretleri düzenlendiğini Programa 45 üniv. öğrencisinin katıldığını belirtti. Ayrıca programda rol alan eğiticilere, teģekkür belgeleri ve KalDer hediyeleri KalDer YK BaĢkanı Burak Erdinç tarafından taktim edildi. 22

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar

Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar Mükemmellik Kalitenin Işığıyla Parlar KalDer Olağan Genel Kurul Toplantısı 30 Nisan 2009 Boğaziçi Üniversitesi Demir Demirgil Salonu İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MĠSYON-VĠZYON... 3 2008 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ...

Detaylı

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... 2010 Çalışma Raporu i MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2010 İşbirliklerimiz: ii İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON ii 2010 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON

Yolunda yürüyen bir yolcunun yalnız ufku görmesi yeterli değildir. Mutlaka ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi gerekir... M. K. Atatürk MĠSYON-VĠZYON ĠÇĠNDEKĠLER İÇİNDEKİLER... 2 MİSYON-VİZYON... 3 2007 YILI DEĞERLENDİRMESİ... 4 KalDer YÖNETİM KURULU ÜYELERİ... 8 KalDer DENETLEME KURULU ve YÜRÜTME KURULU ÜYELERİ... 9 KalDer MERKEZ ÇALIŞANLARI... 10

Detaylı

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak

Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak MİSYONUMUZ Mükemmellik kültürünü yaşam biçimine dönüştürerek, ülkemizin rekabet gücünün ve refah düzeyinin yükseltilmesine katkıda bulunmak VİZYONUMUZ Cumhuriyetimizin 100. yılında sürdürülebilir kalkınma

Detaylı

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL...

MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... MÜKEMMELLÝK YOLUNDA 20 YIL... 2009 Çalýþma Raporu MÜKEMMELLİK YOLUNDA 20 YIL... KalDer Çalışma Raporu-2009 İşbirliklerimiz: İÇİNDEKİLER MİSYON-VİZYON 2009 YILI DEĞERLENDİRMESİ 1 MÜKEMMELLİK YOLCULUĞU 1

Detaylı

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak

Toplam Kalite Yönetimi nin ülke bazında yaygın ve etkin kullanımını sağlayarak dünyada örnek ve önder bir kuruluģ olmak ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON-VĠZYON... 2 2006 YILI DEĞERLENDĠRMESĠ... 3 KalDer YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer MERKEZ ÇALIġANLARI... 8 ÜYELĠK... 9 MÜKEMMELLĠK AġAMALARI... 16 YEREL KALĠTE ÖDÜLLERĠ...

Detaylı

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU

TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU TÜRKİYE KALİTE DERNEĞİ 2013 FAALİYET RAPORU 2013 Yılı Faaliyet Raporu İŞBİRLİKLERİMİZ Avrupa Kalite Yönetim Vakfı (EFQM) Ulusal İşbirliği Ortağı Amerikan Kalite Derneği (ASQ) Küresel İşbirliği Ortağı Ortadoğu

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1

ĠÇĠNDEKĠLER. Türkiye Kalite Derneği 2003 Yılı Faaliyet Raporu 1 ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER... 1 MĠSYON / VĠZYON... 2 KalDer MERKEZ YÖNETĠM KURULU ÜYELERĠ... 5 KalDer MERKEZ DENETLEME KURULU VE YÜRÜTME KURULU ÜYELERĠ... 6 KalDer ANKARA ġubesġ YÖNETĠM KURULU VE DENETLEME

Detaylı

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ

YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ YÖNETİM KURULU FAALİYET RAPORU 2008 2008 YILI FAALİYET RAPORU 2009 YILI ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ TÜSEV Faaliyet Raporu 2008 MİSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal alanlarda

Detaylı

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları

TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ. Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2010 TÜSEV FAALİYET RAPORU 2011 ÇALIŞMA PROGRAMI VE BÜTÇESİ Uluslararası İşbirliği Kuruluşları 2 Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu 2010 MĠSYONUMUZ Vakfın amacı eğitim, bilim, kültür, sağlık, çevre gibi sosyal

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU

ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU ANEL TELEKOMÜNĠKASYON ELEKTRONĠK SĠSTEMLERĠ SANAYĠ VE TĠCARET A.ġ. 01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMĠNE AĠT FAALĠYET RAPORU 1- Yönetim ve Denetim Kurulu Yönetim ve Denetimden Sorumlu Komiteye iliģkin bilgiler

Detaylı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı

1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı 1. Kurumsal Yönetim Ġlkelerine Uyum Beyanı ġirket, kurumsal yönetim uygulamalarında, Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Ġlkeleri ne (Ġlkeler) uyuma azami özen göstermekte olup uyum sağlanamayan alanlarda

Detaylı

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2011 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2012 Ulusal Kalite

Detaylı

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU

2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU 2014 YILI SALĠHLĠ TĠCARET BORSASI FAALĠYET RAPORU SALİHLİ TİCARET BORSASI 2014 FAALİYET RAPORU SAYFA 1 Tüccar, milletin emeğini ve üretimini kıymetlendirmek için eline ve zekâsına, emniyet edilen ve bu

Detaylı

Türkiye Mükemmellik Ödülü

Türkiye Mükemmellik Ödülü 2013 Türkiye Mükemmellik Ödülü Türkiye Mükemmellik Ödülü Türkiye Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Türkiye Mükemmellik Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Türkiye Mükemmellik Ödülü Değerlendiricilerimiz

Detaylı

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği

UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012. Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği UTİKAD FAALİYET RAPORU 2012 Uluslararası Taşımacılık ve Lojistik Hizmet Üretenleri Derneği ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 2 DERNEK YAPISINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER... 3 2012 YILI FAALĠYET RAPORU

Detaylı

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu

2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu KÜÇÜK VE ORTA ÖLÇEKLĠ ĠġLETMELERĠ GELĠġTĠRME VE DESTEKLEME ĠDARESĠ BAġKANLIĞI ii 2010 Yılı KOSGEB Faaliyet Raporu 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41. maddesi ve Kamu Ġdarelerince Hazırlanacak

Detaylı

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI

BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI BÖLÜM II FİKİRDE VE HİZMETTE ÖNCÜ İZMİR TİCARET ODASI 1. 1885 ten Günümüze İzmir Ticaret Odası Ġzmir Ticaret Odası, 1884 yılında baģlatılan iģlemler sonunda 1885 te kurularak Ġzmir in ticaret hayatına

Detaylı

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53 Sayfa No : 1/53 TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2012 2015 Sayfa No : 2/53 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ....1 2.GĠRĠġ...2 3.STRATEJĠK PLAN SÜRECĠ..3 3.1.AKREDĠTASYON 3 3.2.STRATEJĠK PLAN ESASLARI..3 3.3.STRATEJĠK

Detaylı

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU

ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ TİCARET VE SANAYİ ODASI 2005-2008 DÖNEMİ FAALİYET RAPORU ELAZIĞ Ocak 2009 SUNUġ Değerli Üyelerimiz; Elazığ Ticaret ve Sanayi Odası olarak, 2008 yılını ve Oda Yönetiminde 2005-2008 yılı hizmet dönemini

Detaylı

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren

SUNUŞ. İstanbul Sanayi Odası nın 1995 yılından bu yana çevre alanında verdiği ödülleri 2014 yıldan itibaren SUNUŞ İstanbul Sanayi Odası nın Değerli Meclis Üyeleri, İstanbul Sanayi Odası Yönetimi olarak 2013-2016 çalışma dönemimizin ikinci yılı olan 2014 te de yoğun ve verimli bir yılı daha geride bıraktık. Yönetime

Detaylı

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010)

2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) 2010 YILI FAALĠYET RAPORU (1 Ocak-31 Aralık 2010) TRB1 (Bingöl, Elazığ, Malatya, Tunceli) Düzey 2 Bölgesi ġubat 2011 Türkiye mizi layık olduğu düzeye çıkarmak için, ekonomiye birinci derecede önem vermek

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

ENDÜSTRĠ PROJELERĠ 2010

ENDÜSTRĠ PROJELERĠ 2010 BĠLKENT ÜNĠVERSĠTESĠ ENDÜSTRĠ MÜHENDĠSLĠĞĠ BÖLÜMÜ ENDÜSTRĠ PROJELERĠ 2010 Derleyenler Prof. Dr. Ġhsan Sabuncuoğlu Doç. Dr. Bahar YetiĢ Kara Yrd. Doç. Dr. Osman Alp YeĢim Erdoğan Düzenleme Kurulu: Prof.

Detaylı

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU

TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU TS EN ISO 9001:2008 KALİTE YÖNETİM SİSTEMİ 2015 PERFORMANS RAPORU T.C. ÇEVRE VE ġehġrcġlġk BAKANLIĞI Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı 2015 ĠÇĠNDEKĠLER BÖLÜM SAYFA

Detaylı

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU

ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU TC ĠSTANBUL KÜLTÜR ÜNĠVERSĠTESĠ MÜHENDĠSLĠK MĠMARLIK FAKÜLTESĠ MĠMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĠRME RAPORU EYLÜL 2010 TC ĐSTANBUL KÜLTÜR ÜNĐVERSĐTESĐ MÜHENDĐSLĐK MĐMARLIK FAKÜLTESĐ MĐMARLIK BÖLÜMÜ ÖZDEĞERLENDĐRME

Detaylı

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli

Ulusal Kalite Ödülü. KÖYK Kalite Ödülü Yürütme Kurulu. Ulusal Kalite Ödülü. Mükemmellikte Süreklilik Ödülü. EFQM Mükemmellik Modeli 2012 Ulusal Kalite Ödülü Ulusal Kalite Ödülü Mükemmellikte Süreklilik Ödülü EFQM Mükemmellik Modeli Ulusal Kalite Ödülü ne Başvuran Kuruluşlar Ulusal Kalite Ödülü Değerlendiricilerimiz 2013 Ulusal Kalite

Detaylı

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011

İçindekiler. Ara Faaliyet Raporu, Ocak- Haziran 2011 h İçindekiler ÖNSÖZ... 3 GİRİŞ... 5 1.GENEL BİLGİLER... 7 1.1.VİZYON, MİSYON ve İLKELER... 9 1.2.YETKİ, GÖREV ve SORUMLULUKLAR... 10 1.3. AJANSA İLİŞKİN BİLGİLER... 11 1.3.1.Fiziksel Yapı... 11 1.3.2.Teşkilat

Detaylı