. Kadinlarin isgücüne katilim orani 1950 'de.

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download ". Kadinlarin isgücüne katilim orani 1950 'de."

Transkript

1 SAYFA 6 CULURIYET EK ONOm Cumhuryetnkurulusunun 75 ylnda ekonomde türk kadnnn yer sorgularrket ~ 'El~ononye kadn jakjsluza1d Kadnlarn sgücüne katlm oran 1950 'de Vcretl, maas l ve yev'lnyel çalsan kadnlarn Yüzde 70' ücretsza yüzde 70 ' gösterrken, 1998 'deyüzde 32 ye düstü toplam kadn sgücü çndek oran yüzde 237 Kadnlarn sadece y Krsal kesmlerde kadnlarn yüzde 88 ' ücret SSK ye üye kadn says 1997'de 470 bn 327 Krsal kesmde kadn I almadançalsyor HAZAL ATES ÇAKIR "Br toplum, br mllet, erkek ve kadn denlenk cns nsandan olusur Mümkün müdür k, br toplulugun yars topraklatl zncrle bagl kaldkça dger ksm semalara yükselsn" dyen Atatürk'ün seçme ve seçlme hakkn 1934 ylnda verdg Türk kadn, bugün ekonomk yasamda ve poltkada yeterncesesn duyuramyor Türkye 'dek kadnlarn çalsma yasamndak konumlarnn, gelsms ülkelerqe)9 hemcnslerne göre çok daha kötü durumda oldugu, ücretl ve maasl çalsanlarp sadece yüzde 20'snn kadm oldugu görülüyor Krsal kesm kadim Krsal kesmdek kadnlarn yüzde 23'ü okuma yazma blmezken, 1950'l yllarda sgücüne katlm oran yüzde 70' göstermesne karsn bugün y1}zde32 'lere düstü Kemalst devrm t:konomk, ~ôsyal-poltk alanda, evde, ~~, syernde ye,toplumda ;:m"k"r"" Sadece yüzde 37 's üst, düzey yönetc dayal ayrmclgn ortadan kaldnlmasn hedeflerken, cumhuryetn aydnlgndan yararlanan kesm kadnlar oldu Ancak, günümüzd~ devlet küçüitme çalsmalar, sosyal devlet anlaysna gölge düsüren poltkalar, özellestrme seklnde karsmza çkan neo-lberal saldnlarn faturas kadna çkyor Marx, "Kadn özgürlügünün dereces tabü k genel özgürlügü tayn eder" der a halde Türk kadnnn dünyadak hzl degsm çnde, kend ülkesnde ne kadar söz hakkna Sahp olduguna, sgücüne katlm oranna söyle br göz atalm Türkye'de kadnlann sgücü pyasasna katlm gelsmekte olan ülkelere göre düsük br tablo serglerken, özellkle 1950'lerden günümüze çalsma hayatlha katlm oranlar sürekl gerlyor Türk kadnnn 1950'lerde yüzde 70'ler gösteren çalsma orannn: günümüzde yüzde 32'lere gerlemes ac tabloyu göz önüne seryor Atatürk'ün "Köylü mlletn efendsdr" dedg krsal kesmdek kadnlarn blyor Kadnlann sgücüne katlm orannn hzla düsmesnn, köylerden\;:entlere yasanan yogun göç, ataerkl kültür ve 4Styap kurumlarndan kaynaklandg belrtlypr Egtm düzey düs' Gens kadn ktlelern egtm düzeynn erkeklere göre daha dü olmasnn, sektörler tbaryla daglmlarna akldgnda sthdam edlen kadnlarn yüzde747' tarmda, yüzde 95' endüstrde, yüzde)58' de çestl hzmetlerde çalsyor Ayrca kadnlarn yüzd 70'nn de Ücretsz ale sçs oldugu görülüyor:: Erkeklerde se bu oranadece yüzde l27'lerde kalyor Kadnlarn anc yüzde 37's mütesebbs, drektör ve' st düzey yönetc olarak çalsrken, egt düzeynn yükselmesyle brlkte ç lsma yasamndak oranlan da yükselyor AynmcIhk kalkmat Kadn sgücü konusund~ ncelemeleryle tandgmz Seyhan Erdpgdu ve GüIay Tokgöz'ün arastrmasn~a, kadnlarn yüzde 77 'snn sveren veya klnd hesabna çalstg belrtlerek, hemcnsler arasndak ayrmclgn kaldnlmas stenyor astrmaya göre, ücr etl, maasl ve yevmyel ola ak çalsan kadnlann,~cü oran yüzde 237'y hemcnsler çndek sg gösterrken:yllar tbar>:la küçük br arts görülüyor üzellkle, malat sanayndek ;Qrn;~;~"~ u,,~r~ '" ",'""J:,1r_r,_1_~- okuma yqzma blyor gruplarna göre sthdamna bakldgmfa, egtm düzeynn yükselmesyle brlkte, kadnlarn' 225'nn lm ve teknk eleman ve serbest meslek sabb, yüzde 196'snn darpersonel, yüzde l25'nn hzmet ve yüzde S2'snju de tcaret ve sats personel vurgulanyor olarak ça1st~g Kadn nüfusu Türkye nüfusunun yüzde 4955'n kadnlar olusturuyor Türk kadnlarnn yüz;le6126't 15-64, yüzde 3445' 0-14, yüzdt; 429'u da 65 yas üzernde bulunuyor Türkye'de kadnlarn ortalama ömür süres 69, erkeklern de 67 oldugu görülüyor Kadnn kadn olmaktan kaynaklanan sorunlannn yansra, egtm, çalsma alanlarna baktg~nzda kadn verlern karamsar br tablo sergledgn görüyoruz Okuma-yazma oram Türkye 'de kadnlann yüzde 27l7's okuma-yazma blmyor Kadnlann yüzde 1968' sadece okuryazar, yüzde 4174'ü lkokulu, yüzde 489'u ortaokul ve deng, yüzde 507's lse ve deng, yüzde 145'j yüksekokul ve fakülte mezunu Yüksekögretm düzeyndek ögrenclern yüzde 3412 's kz ögrenc Türkye 'de çalsan kadnlarn yüzde 2519'u da okuma-yazma blmezken, sadece vzde 537's lm ve teknk

2 31 EKIM 1998 CUMARTESI :net Yüzde 70' ücretsz ale sçs Kadnlarn sadece yüzde 10' u sendkal Krsal kesmde kadnlarn sadece yüzde 23 'ü okuma yazma blyor gruplarna göre sthdanna bakldgnda, egtm düzeynn yükselmesyle brlkte, kadnlarn' 225'nn lm ve teknk eleman ve serbest meslek sabb, yüzde 196'snn dar personel, yüzde 125'nn hzmet ve yüzde ~2's~n de tcaret ve sats personel olarak çalstlg vurgulanyor Kadn nüfusu Türkye nüfusununyüzde 4955'n kadnlar olusturuyortürk kadnlarnnyüzde 6126's 15-64,yüzde 3445' 0-14, yüzde 429'u da 65 yas üzernde bulunuyor Türkye'de kadnlann ortalama ömür süres 69, erkeklern de 67 oldugu görülüyor Kadnn kadn olmaktan kaynaklanan sorunlarnn yansra, egtm, çalsma alanlarna baktgnzda' kadn verlern karamsar br tablo sergledgn görüyoruz I Okuma-yazma oram Türkye'de kadnlarn yüzde 27 17's okuma-yazmablmyor Kadnlann yüzde 1968' sadece okuryazar, yüzde 4174'ü lkokulu, yüzde 489'u ortaokul ve deng, yüzde 507's lse ve deng, yüzde 145' yüksekokul ve fakülte mezunu Yüksekögretm düzeyndek ögrenclern yüzde 34 12's kz ögrenc Türkye'de çalsan kadnlann yüzde 2519'u da okuma-yazma blmezken, sadece yüzde ~37's lm ve teknk styor Cumhuryet'n 75 ylnda kadnlarn ekonomk yasamdak rolü sorgulanrken, Tlk kadn yen br yüzyln esgnde artk cnsyet aynnnn ortadan kaldnlmasn styor Kadnn yer evdr dyenlere baskaldran cumhuryet kadnlar, rtcac faalyetlere, serata hayr dyenlern de basn çekyor

3 /j'rkekleraen daha çok ezlyorlar "K;"'mn ~~,~!"",e~, harh!' m ",esnn"""-"~ ' tarh";"" ~ ~ dyen Bebel'n görüsler smdde dogrulugunu koruyor Çalsma -Bakanlg'nn 1997 rakamlanna göre Türkye nüfusunun yansn olusturan kadnlann sadece yüzde IO'u sosyal güvenlge sahp Atatürk dönemnde, yalnzca lak, demokratkdevletn kazanmlan degl, sosyal devletn kazanmlan da ~adn çn estlkç br dünyann kaplanm aralyor Türkye'de lak, demokratk culnhuryete yönelk saldnlarn, 1950'l yllardan tbaren gelsen kars devrm sürecnde, egtmde brlgn ortadan kaldnlmas kadna kars br "saldn" olarak gelsyor Yol-Is Sendkas Genel Baskan Dansman Seyhan Erdogdu, Atatürk Türkyes 'nden bugüne kadnn ekonomk yasamdak rolüne lskn Cumhuryet'e yaptg degerlendrmede, sorunlann saglkl poltkalarla çözüleblecegn söylüyor Erdogdu, kadnlann sgücüne katlmlannn, ücret veya maas karslg çalsma olanaklannn Bugün Türkye 'de 371 bn 402" kadn sçnn büyük çogunlugu düsük statülü slerde görev yapyor Cumhuryetn kadna sagladg~ haklara sahp çkmann, kaptalzm emperyalzmne kars gelmek oldugu vurgulanyor arttnlrnas gerektgn vurguluyor Türkye ekonomsnn uluslararas tefeclern poteg altnda oldugunu belrten Erdogdu sunlan söylüyor: "Kamu gelrlernn neredeyse yansnn ç ve ds borcun yalnzca fazne aynlmsken, sosyal harcamalar çn kaynak nasl ayrlablecektr? Ulus ötes mal ve sna sermayenn çkarlarm savunan IMF' nn dayattg stkrar Veyapsal uyum programlarnn temel hedef devlet küçültmek, kamu harcamalarn ksmak, KIT'ler satmak, '9y mezarda emekllge mahkôm etmek, 'gerçek ücretler düsürmek, her türlü sosyal 1lakk yok ederek tüm kaynaklar -u~slararas mal sermayenn borç servsne aktarmak oldugunagöre,g7'lernve 1MF'nn dümen suyunda gden hükümetler 1ffdndan ve haklarndan yat)aym dyeblr m?" Seyhan Erdogdu, cmnhuryetn kadna sagladg haklara sahp çkmann, küresellesme ad altnda pazarlamaya, kaptalzm emperyalzmne kars gelmek 6tClugunuvurguluyor, Erdogdu, "Türkye'de br kadn olarak, br sç olarak ve br aydn olarak cumhuryetn aydnhgua sahp çktk dyebllmek çn sosyal devlete ve tüm kamu varhklarna ' ( ] t r f ) t ) f r r c g d 2

4 Kadnlar her yerde Ilk kadn plot Sabha Gökçe'nnardndan onlarcas bu mes1ekte yer ald Cumhuryet kadn Mecls'te oldu~ kadar ekono~de de "tüccar kadnlar olarak" söz sahb oldu

5 193-5ylnda parlamentoda temsloran YÜZde456 ken günümüzde YÜZde236'lara gerled Cumhuryet Atatürk'ün seçme-seçlme hakk, Meden Kanun'un kabulü gb uygulamalar kadnlann toplumsal yasamda söz sahb olmasn saglarken 1935 ylnda 18 kadn parlamentoya grd Cumhmyetn lk yllannda kadn haklan çn atlan admlar Avrupa'da büyük yanklara neden olduatatürk ve arkadaslan Mecls' e kadn tasmak çn örtülü br kota uygulamas getrerek partlerde kadnlarn sesn yükseltt Türkye 'de kadn yurttaslk haklan açsndan öncülügü sonucu Nsan 1935'de yaplan 12 Uluslararas Kadnlar Konferans tstanbul 'da gerçeklestrlr Kadnlann onurunun korunmas, erkekleile ekonomk estlk, poltkada etknlk evl kadnlara yaplan basklara mücadele konulan tartsld Toplam sgortal nüfusun sadece yüzde 158 kadn 1950'l yllara kadar egtmne önem verlrken bu tarhten sonra cdd gerleme yasand Türkye'de 1955 ylnda çalsma yasamndak kadn nüfusun yüzde 77's sgücüne dahlken 1989 yl Nsan verlerne göre bu oran yüzde 351 'e, 1990 ylnda da yüzde 318'e, 1993 ylnda da yüzde 299'a düstü Bes Yllk Kalknma Planlan ve yllk programlar 1960 ylndan 1989 ylna kadar kadn konusunu sosyal sektör olarak ele almadg çn poltkalar üretemed 1950'l yllara kadar kadnn egtmne özel br önem verld yllan aras özellkle dokuma sanaynde öneml sayda kadn sthdam söz konusu 01- du yllarnda da kadn hak1an açsndan öneml admlar atlmazken mlletvekl oran da hzla düstü 1973 ylnakadar3 bn 22 yargçtani49'uyargç, 10 bn 670 avukattan 1532's kadnd tdeolojlern hakm oldugu kadnlan drenyor yllarnda, özgürlük çglklan atld 1980'l yllara gelndgnde kadn haklan yenden gündeme geld Çalsan kadnlar yürüyüsler düzenleyerek dayaga ha1r sloganlan atld Kadn val, bakan derken lk kadn basbakan seçld Türk tarhnde 'lk' kadnlar: tlk alfabenn yazan Melahat Ugurkan, Bakan Prof Dr Türkan Saylan,Basbakan Tansu Çller,Beledye Baskan Müfde Ilhan, Dshekm Ferdane Bozobagan Erberk, Doktor SafyeAl,dünya güzel Kelman Hals, Emnyet Müdürü Ferha Sanerk, Fotografç SemhaEs, Gazetec Selma Rza, Hakm Suat Berk, Hemsre Esma Denz, Heykeltra Sabha Bengütas, Hukkçu BeraatZek Ungör,Jet Plotu Leman Altnçekç, Karakol Amr Nevan Kulak, KaymakanÖzlemBozkurt, Kürekç Melek Özdl, Maknst Seher Aytaç, Mll Egtm Müdürü Güler Karakülah, MllMaç HakemLaleortak, MuhtarGül Esn, Mühends Sabha Güreyman, Opera Sanatçs Semha Berksoy, Otomobl yansçs Samye Morkaya, Plot Sabha Gökçe, Pols Memuru BetüIDker, Profesör FazlaSevket~ Radyo Spker Emel Gaz Nha, Savc Tüznkan Koçhlsarloglu, Saystay Üyes Fahrünsa Etnen, Senatör ve Elç Adle Ayla, Sendka Baskan DervseKoç, Subay ülkü Sema Toksöz, TBMM Baskan Vekl Nerman NeftçI, lk Türkye güzel Ferha Tevfk, lk TV Spker Nuran Devres,ValLaleAyteman, VeternerSabryeAydemr, YargtayÜyes Melahat Nmacan, syas part baskan Behce Boran, seçlms bakan Imren Aykut, Anayasa Mahkemes Üyes Samye Akbulut, kadn Yönetmen Cahde Sonku, Tyatrocu AffeJale

6 ~ - f- l-, n F- ~!, n e- l ta e- e g- ~- :az, k, N fo, {emt y- Isth damda kadnn Pay yetersz ;;:'1,Kjjr~sellesmeve yapsa\ uynn pc;>ltkaii\f1 'olarak adlandmlan süreç,bunnfuisô1mts\! çn düzenl ücretl kadn emegnn gelsme sansnn snrl olacagm gösteryor 1980 'l yllarda hracata öncelk veren ekonomk model vme kazandgnda dünyann brçok ülkesnde kadn sthd~mnda öneml l?r arts gözlenrken, Türkye'de bu snrl kalyor f yllan arasnda sanay sthdamnda sadece yüzde 50'lk br arts olurken, çalsan kadn says 304 bnden 455 bne çkyor Oysa hzmetlerdek arts oran yüzde 300 olup kadn sthdam 255 bnden 768 bne yükselyor Artk sgücü pyasasna grmek steyen kadnlarn, s bulma sanslarnn yce azaldg, ücretl slerden evde yaplan gelr getrc faalyetlere dogru br kays oldugu örülüyor ~zellkle evde yaplan parçabas çalsma, ale yükürnlükler olan kadna br mktar gelr saglama mkan sunmakta, ama kadm'dört duvar Kentte arasna hapsederek çalsan ernegnn kadnlann sömürülmesne yüzde yol açyor Kadn 563'ünün sthdamn tesvk edc yasal sosyal güvenlg düzenlemelern olmadg, bu yaplarak, orann krdan Meden Kanun, kente göç Türk Ceza Yasas ederek çalsan ve s Yasas'nda kadnlarda,kadna,kars ~ ayi:mclga yüzde 88~9 ~ ~ dogrudan ya da oldugu, dolayl olarak yol görülüyor Evde' açan maddeler çalsma, kadn degstrlmel 9c~e~l dogum zmnn arttmlarak, sddete ugrayan kadnlar çn basvuru yerler açlnal Kentlerde çalsan kadnlarm erkeklerden dört duvar arasna hapsederek emegnn sömürülmesne 'yolaçyor daha çok ezldg, hang sektörde olursa olsun düsük statülerde çalstmldklan belrtlyor Bu arada, yaplan arastrmalarda sadece Türkye'de degl, dünyann brçok ülkesnde hükümetlern kadnlann kazanlms haklarn hlal ettkler saptanyor Örnegn Brlesms Mlletler Enformasyon Merkez'nce hazrlanan raporda, dünyadak tüm alelern 3'te brnn kadnlar tarafndan yönetldg, bunlarn çogunun yoksulolduguna saret edlyor Kadna sddet eylemlernn kültür ve dn basksyla yaygnlastgna dkkat çeklen raporda, ayn s yapan kadnlarn erkekl'erden ortalama yüzde daha ~ ~~:et ~ldg ~='

7 saptanyor Örnegn Brlesms Mlletler Enformasyon Merkez'nce hazrlanan raporda, dünyadak tüm alelern 3'te brnn kadnlar tarafndan yönetldg, bunlarn çogunun yoksulolduguna saret edlyor Kadma sddet eylemlernn kültür ve dn basksyla yaygnlastgma dkkat çeklen raporda, ayn s yapan kadnlarn erkekferden ortalama yüzde daha az ücret aldg kaydedlyor Dünyann brçok ülkes kadnlara yönelk ale ç sddet cezalandrrnyor

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI

FAKTORING, TÜRKi~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Yönetm, Yl: 6 Say: 20 Ocak 1995, s. 17-23 FAKTORING, TÜRK~E UYGULAMASINDAKI SON YASAL DÜZENLEMELER VE SORUNLARI Doç. Dr. Peyam Se.f~.Ç.ARIKÇIo(;u~ LU. Isletme Fakültes Grs Büyüyen, gelsen ve çestlenen

Detaylı

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha)

ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) ISBN 978-975 19 4482-5 (basılı nüsha) Bu Çalışma Devlet Planlama Teşklatının görüşlern yansıtmaz. Sorumluluğu yazarına attr. Yayın ve referans olarak kullanılması Devlet Planlama Teşklatının znn gerektrmez;

Detaylı

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ

TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ TÜRKİYE DE YOKSULLUK PROFİLİ VE GELİR GRUPLARINA GÖRE GIDA TALEBİ Yrd. Doç. Dr. Seda ŞENGÜL Çukurova Ünverstes İktsad Ve İdar Blmler Fakültes Ekonometr Bölümü Mart 2004 ANKARA YAYIN NO: 119 ISBN: 975-407-151-9

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İKTİSAT ANABİLİM DALI KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ DOKTORA TEZİ ALİ RIZA AKTAŞ TEZ DANIŞMANI DOÇ. DR. SELİM

Detaylı

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler

Fransa'da İdari Sistem ve Yerel Yönetimler Fransa'da İdar Sstem ve Yerel Yönetmler Yusuf Erbay * Bu makale hazırlanırken kaynakçasında belrtlen eserlern yanı sıra, atanmış ve seçlmş Türk yerel yönetm görevllernn 13-20 Eylül 1998 tarhler arasında

Detaylı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı

KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı KIRIKKALE ILINDE SıNAI YATıRıMLARA SAGLANAN DEVLET YARDıMLARı Doç.Dr. Ahmet Burçln YEREL! PEGEM - Hacettepe Ünverstes Pyasa Ekonomsn Grşmclğ Gelştrme Merkez Müdürü ve ÖZET Kırıkkale l, kalkınmada öncelkl

Detaylı

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir;

2014 yılını değerlendiren Eşbaşkan Özdemir; lllll lllll 2014 yılını değerlendren Eşbaşkan Özdemr; SORUNLAR BİTECEK Beledye Eşbaşkanı Sabr Özdemr dün saat 11.00 de Beledye bnasında basın toplantısı düzenleyerek, 2014 yılı çnde yaptıkları ve 2015

Detaylı

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16

i. ARASTiRMANiN AMACi GIRIs Yrd.Doç.Dr. Gönen DÜNDAR Yönetim, Yil 12, Sayi 39, Mayis - 2001,5.5-16 Yönetm, Yl 12, Say 39, Mays - 2001,5.5-16 ISLETME EGITIMI ALAN ÖGRENCILERIN FINANS ALANINDA KARIYER YAPMA EGILIMLERINI ETKILEYEN FAKTÖRLERIN BELIRLENMESINE.... YONELIK BIR ARASTIRMA: tü. ISLETME FAKÜLTESI

Detaylı

TOPLUMBİLİM PERSPEKTİFİNDEN AFETİ DÜŞÜNMEK

TOPLUMBİLİM PERSPEKTİFİNDEN AFETİ DÜŞÜNMEK TOPLUMBİLİM PERSPEKTİFİNDEN AFETİ DÜŞÜNMEK Yrd. Doç. Dr. Çağlar AKGÜNGÖR Lefke Avrupa Ünverstes İktsad ve İdar Blmler Fakültes Kamu Yönetm Bölümü Lefke, KKTC cakgungor@eul.edu.tr Abstract: Dsasters are

Detaylı

Nasil Istifade Edilebilir? Türkiyat Arastirmalarinda Internet'ten. Fatma ACUN*

Nasil Istifade Edilebilir? Türkiyat Arastirmalarinda Internet'ten. Fatma ACUN* Türkyat Arastrmalarnda Internet 'ten Nasl Istfade Edleblr? 53 Türkyat Arastrmalarnda Internet'ten Nasl Istfade Edleblr? Fatma ACUN* Blgsayar aglarnn ag anlamna gelen Internet dünyadak büyük küçük aglarn

Detaylı

kümtür emperyalizmi ve

kümtür emperyalizmi ve Küresel Hollywood (Global Hollywood): thınrnood tarh kümtür emperyalzm ve küfeseg~esme(*l.:o l Çevr: Ayşegül Gürsoy - Mehmet OIcay ;* ı.- Kültü emperyalzm çoğunlukla solcu analzie özdeşleştrlen br bakış

Detaylı

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler

Üniversite Öğrencilerinin Kredi Kartı Sahipliğini Belirleyen Faktörler Ünverste Öğrenclernn Kred Kartı Sahplğn Belrleyen Faktörler H. Dlara KESKİN Yrd. Doç. Dr., Karadenz Teknk Ünverstes, İİBF İşletme Bölümü dlarakeskn@yahoo.com Emrah KOPARAN Öğr. Gör., Amasya Ünverstes Merzfon

Detaylı

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur?

Türkiye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomik Büyüme: Nasıl Bir İlişki Söz Konusudur? A. ÖZKAYA Türkye de Rekabet, Ar-Ge, İnovasyon ve Ekonomk Büyüme: Nasıl Br İlşk Söz Konusudur? Ata ÖZKAYA Özet İçsel büyüme teors endüstrlern çnde bulunduğu rekabet koşulları, yürüttükler Ar-Ge faalyetler,

Detaylı

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI

AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI AŞIRI UÇLAR EDEBİYATI Vatandaş, Sayın «Büyükler» nn dedğn hç anlamıyor. Doğrusunu söylemek gerekrse bz de öyleyz! Sayın büyüklermz, blhassa AP. ktdarının yen haşmetler hep şfrel konuşuyorlar. Yazık k,

Detaylı

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918

ANADOLUSUNDA SiGORTA PiYASASı: 1860-1918 OSMANlı ANADOLUSUNDA SGORTA PYASASı: 1860-1918 Dr. Murat Baskıcı Ankara Ünverstes Syasal Blgler Fakültes Özet Yazıda Osmanlı ekonomsnn ondokuzuncu yüzyılda tanıştığı sgortacılık faalyetler ve sgorta pyasasının

Detaylı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı

Namık Kemal Üniversitesi Çorlu Mühendislik Fakültesi Makine Mühendisliği Bölümü Stratejik Planı Namık Kemal Ünverstes Çorlu Mühendslk Fakültes Makne Mühendslğ Bölümü Stratejk Planı Sürüm no 1.0 Tekrdağ, Şubat Đçndekler lstes Yönetc Özet... 5 Grş... 8 Rehber... 9 Resm yazı... 9 1. Kapak... 9 2. Đçndekler,

Detaylı

YENi DÜNYA DÜZENiNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKiYE. Prof. Dr. Kerem ALKİN

YENi DÜNYA DÜZENiNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKiYE. Prof. Dr. Kerem ALKİN YENi DÜNYA DÜZENiNDE YAPISAL REFORMLAR VE TÜRKiYE Prof. Dr. Kerem ALKİN YAYlN NO: 200~82 İstanbul, 200 Copyright İTO (İstanbul Ticaret Odas) Tüm haklar sakldr. Bu yaynn hiç bir bölümü, yazann ve İTO'nun

Detaylı

Web'deki Belediyelerimiz:

Web'deki Belediyelerimiz: Web'dek Beledyelermz: İstanbul Büyükşehr Beledyes Türksel Kaya Bensghr * Ülkemzde nternete açılan ve web stes yoluyla halka elektronk ortamda daha hızlı ve etkleşml blg, mal ve hzmet sunmak üzere çalışmalar

Detaylı

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY**

Fatih ECER*, Fatih GÜNAY** Anatola: Turzm Araştırmaları Dergs, Clt 25, Sayı 1, Bahar: 35-48, 2014. Copyrght 2014 anatola Bütün hakları saklıdır ISSN: 1300-4220 (1990-2014) Borsa İstanbul da İşlem Gören Turzm Şrketlernn Fnansal Performanslarının

Detaylı

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI

KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU: KRĠTĠKLER VE ÇOK DEĞĠġKENLĠ ĠSTATĠSTĠK UYGULAMALARI Ekonometr ve İstatstk Sayı:7 2008 51-87 İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İKTİSAT FAKÜLTESİ EKONOMETRİ VE İSTATİSTİK DERGİSİ KALKINMA GÖSTERGESĠ OLARAK ORTALAMA YAġAM BEKLENTĠSĠNE GÖRE TÜRKĠYE NĠN AB ĠÇĠNDEKĠ KONUMU:

Detaylı

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI

T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ İŞLETME ANABİLİMDALI İMKB DE YÜKSELEN PİYASA VE DÜŞEN PİYASA DÖNEMLERİNDE DURUMSAL İLİŞKİ ANALİZİ YÜKSEK LİSANS TEZİ KAHRAMANMARAŞ TEMMUZ

Detaylı

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri

Yolsuzluğun Belirleyicileri ve Büyüme ile İlişkileri SESSION 1B: Büyüme ve Gelşme I 131 Yolsuzluğun Belrleycler ve Büyüme le İlşkler Assoc. Prof. Dr. Mne Gern (Marmara Unversty, Turkey) Prof. Dr. Ömer Selçuk Emsen (Atatürk Unversty, Turkey) Ph.D. Canddate

Detaylı

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi

LĐTERATÜR. Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlişkisi: OECD Ülkeleri Panel Veri Analizi Ar-Ge Harcamaları ve Đhracat Đlşks: OECD Ülkeler Panel Ver Analz Mustafa ÖZER * Necat ÇĐFTÇĐ ** Özet: Yen büyüme teorlernn merkeznde Ar-Ge yatırımları vardır. Romer (1990), Grossman-Helpman (1991) ve Aghon-Howtt

Detaylı

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2

KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ. Dr. Ali Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selim Adem HATIRLI 2 Journal of Yasar Unversty 2010 3294-3319 KENTSEL ALANDA ET TALEP ANALİZİ: BATI AKDENİZ BÖLGESİ ÖRNEĞİ Dr. Al Rıza AKTAŞ 1 Dr. Selm Adem HATIRLI 2 ÖZET Bu çalışmada, Batı Akdenz Bölges kent merkezlernde

Detaylı

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI

YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI , EK-A YÜKSEK LİsANS VE DOKTORA PROGRAMLARI Değerl Arkadaşlar, --e------ Bldğnz üzere, ş dünyası sthdam edeceğ adaylarda, ünverste mezunyet sonrası kendlerne ne ölçüde katma değer ekledklern de cddyetle

Detaylı

lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi

lât Aydemir in idamı Dün Temyiz de Tasdik Edildi İD A R E M E C İD İY E S?^AK ]1 *13 TEL : 2824 BASIMEVİ GİRNE y o l u TE L : 738^8 LEFKOŞE VIL : 1 SAYI : 192 SAHİBİ HİKMET A FİF MAPOLAR F IA T!: II MU 1 HERGü Kasım 1963 Cuma SAYFA h lât Aydemr n damı

Detaylı

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR?

FİYAT ARTIŞLARI DUNUN BUGÜNE ARMAĞANI MIDIR? MİLLİYETÇİ SİYASÎ HAFTALK GAZETE BHB 40 4»as EY TÜRK KENDİNE DON 2-0 EYLÜL 977 P. TESİ FİAT 250 KRŞ. FİYAT ARTŞLAR DUNUN BUGÜNE ARMAĞAN MDR?.v.'v İk aylık llyetç partler topluluğu hketnn «har vurup haran

Detaylı

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*)

İyi Tarım Uygulamaları Ve Tüketici Davranışları (Logit Regresyon Analizi)(*) Gazosmanpaşa Ünverstes Zraat Fakültes Dergs Journal of Agrcultural Faculty of Gazosmanpasa Unversty http://zraatderg.gop.edu.tr/ Araştırma Makales/Research Artcle JAFAG ISSN: 1300-2910 E-ISSN: 2147-8848

Detaylı

S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde

S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR. jönlem ek konusunda üzerinde Y L : 1 S A Y : 131 F İA T : 15 Ml S A H İB İ: HİKMET A FİF MAPOLAR İDARE M ECİDİYE SOKAK 11-13 TEL: 2824 BASMEVİ GlRNE YOLU LEFKOŞE T E L : 73838 Eylül 1963 Pazar S A Y F A ato - Varşova Paktları Yunanstan

Detaylı

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen

KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR. Sempozyum Kitabı. Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen KÜRESELDEN YERELE STRATEJİ LER VE UYGULAMALAR Sempozyum Kitabı Editör Yrd. Doç. Dr. Ümit İzmen Editör Yardımcıları ve Yayına Hazırlayanlar Burcu Berent Zühal Özbay Daş Betül Çelikkaleli 18 Kasım 2011 Pamukkale

Detaylı