Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr ÝSRAÝL ASKERÝ YÝNE KATLÝAM YAPIYOR NATO LÝBYA DA YANLIÞLIKLA SÝVÝLLERÝ VURURKEN, FÝLÝSTÝN DE ÞÝMDÝYE KADAR DEFALARCA YAPTIÐI SÝVÝL KATLÝAMINA TEKRAR HIZ VEREN ÝSRAÝL YÝNE ÇOCUK VE SÝVÝLLERÝ KATLEDÝYOR. Müslüman olan Daniel Celliti, dinî vecibeleri yerine getirmek için sünnet de oldu. FOTOÐRAF: CÝHAN ÝSVÝÇRELÝ DANÝEL: KENDÝME GELDÝM Risale-i Nur u tanýdý Müslüman oldu Ýs viç re va tan da þý Da ni el Cel li ti, i ki yýl u lýk bir a raþ týr ma so nu cun da chat or ta mýn da ta nýþ tý ðý Ri sa le-i Nur sa ye sin de Müs lü man ol du. Müs lü man ol ma dan ön ce çok sý kýn tý i çin de ol du ðu nu, hiç bir þey den zevk a la ma dý ðý ný i fa de e den Cel li ti, Müs lü man ol duk tan son ra a de ta ye ni den ken di me gel dim. Ha ya ta ba kýþ a çým de ðiþ ti de di. Haberi sayfa 15 te DÝN-BÝR-SEN GENEL BAÞKANI: 20 MART TAN BERÝ 35 FÝLÝSTÝNLÝ KATLEDÝLDÝ 11 YAÞINDAKÝ ÇOCUK VE SÝVÝLLER ÖLDÜ u Per þem be gü nü Fi lis tin ta ra fýn dan fýr la tý lýp bir o kul o to bü sü nü he def a lan, 16 ya þýn da bir ço cuk la bir ye tiþ ki nin a ðýr ya ra lan dý ðý sal dý rý son ra sý Ýs ra il'ýn tank ve u çak lar la yap tý ðý mi sil le me sal dý rý la rýn da ö len Fi lis tin li le rin sa yý sý 17'ye yük sel di. 20 Mart'tan bu ya na ö len Fi lis tin li sa yý sý da 35'e çýk tý. u Ýs ra il Baþ ba ka ný Ne tan ya hu, "Ço cuk la rý öl dür me ye kal ký þan lar ken di ha yat la rý ný or ta ya koy muþ o lur lar" der ken, i ki gün i çin de mi sil le me a maç lý Ýs ra il ha va sal dý rý la rýn da ö len 17 ki þi a ra sýn da 11 ya þýn da bir er kek ço cu ðu da da hil ol mak ü ze re çok sa yý da si vi lin de bu lun du ðu bil di ri ldi. n7 de Gazze þeridindeki misilleme saldýrýlarý sürdürülürken, bir hedefi daha vuran Ýsrail füzesi, 3 kiþinin ölümüne yol açtý. uhaberi sayfa 7 de OBAMA DAN SURÝYE YE SERT AÇIKLAMA uhaberi sayfa 7 de BÝNGAZÝ DE NATO YU PROTESTO uhaberi sayfa 7 de udesk ve Din -Bir-Sen Ge nel Baþ ka ný Lüt fi Þe no cak, BDP Ge nel Ba ka ný Se lâ hat tin De mir taþ ýn i mam la ra yö ne lik söz le ri ne i liþ kin, Hiç kim se bu mil le tin kar deþ lik un sur la rý ný bir bi ri i le kav ga et ti re rek oy he sa bý yap ma ma lý de di. Þe no cak, ca mi ler de ser gi le nen kar deþ li ðe göl ge dü þü rül me si ne kim se nin göz yum ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Haberi sayfa 4 te ECDADIMIZ NELER BAÞARMIÞTI? Gül: Kendimizi sorgulamalýyýz ukay se ri de düzenlenen tö ren de ko nu þan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, 500 yýl ön ce Se li mi ye ler i, Sü ley ma ni ye ler i ya pan in san la rýn ço cuk la rý o la rak bu gün ken di mi zi sor gu la ma mýz ge re ki yor de di. Haberi sayfa 5 te Etten sonra, süt krizi kapýda utürkiye Zi ra at çý lar Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Ýb ra him Yet kin, süt kri zi nin ka pý da ol du ðu nu bil dir di. Yet kin, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, hay van cý lýk ta ya þa nan et kri zi ni at la ta bil mek i çin it ha lâta a ðýr lýk ve ri len Tür ki ye de süt be si ci li ði nin de a larm ver di ði ni i fa de et ti. n11 de Karadeniz de petrol bulundu utpao Genel Müdürü Mehmet Uysal, Sürmene-1 kuyusunda 4 bin 800 metreye geldiðimizde yeraltýndan aldýðýmýz nümunelerin içinde çok güzel petrol emareleri bulundu. Kalitesi gayet güzel bir petrol açýklamasý yaptý. Haberi sayfa 11 de Fukuþima ya dev beton pompasý Türkiye de internet 18 yaþýnda Engelliler engelleri aþamýyor uhaberi sayfa 7 de uhaberi sayfa 3 te uhaberi sayfa 6 da ISSN SURÝYE DE GERGÝNLÝK TIRMANIÞTA Camilere kesinlikle fitne sokmayýn SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Siyasî noktadaki fark Sebilürreþad, Doðu gibi mücahidler imân hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatýndan muhafazaya çalýþtýklarý için, ruh u canýmýzla onlarý takdir Susmak ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeþiz fakat siyaset noktasýnda deðil. ziz, sýd dýk kar deþ le ri miz Zi ya ve Ab dül muh sin, Üs ta dý mýz di yor ki: Eþ ref E dip kýrk se ne den be ri Ý - mân hiz me tin de be nim ar ka da þým ve Se bi lür re þad da ma ka le ya zan ve þim di ve fat e den çok kýy met li kar deþ le ri min mü mes si li ve ha ki kî Ýs lâ mi yet mü ca hid le - rin den bir kar de þim dir. Ve Nu run bir hâ mi - si dir. Ben ve fat et sem de, Eþ ref E dip Nur cu - lar i çin de bu lun ma sýy la bü yük bir te sel li bu - lu yo rum. Fa kat Nur Ri sâ le le ri nin ve Nur cu la rýn si - ya set le a lâ ka la rý yok. Ve Ri sâ le-i Nur, rý za-i Ý lâ hî den baþ ka hiç bir þe ye â let e dil me di ðin - den, müm kün ol du ðu ka dar Ri sâ le-i Nur un men sup la rý, iç ti maî ve si ya sî ce re yan la ra ka - rýþ mak is te mi yor lar. Yal nýz Se bi lür re þad, Do ðu gi bi mü ca hid ler Ý mân ha ki kat le ri ni ehl-i da lâ le tin te ca vü za týn dan mu ha fa za ya ça lýþ týk la rý i çin, ruh u ca ný mýz la on la rý tak dir ve tah sin e dip on lar la dos tuz ve kar de þiz fa kat si ya set nok ta sýn da de ðil. Çün kü Ý mân der si i çin ge len le re ta raf gir lik na za rýy la ba - kýl maz. Dost- düþ man, ders te far k et mez. Hal bu ki si ya set ta raf gir li ði, bu mâ nâ yý ze de - ler, ih lâs ký rý lýr. O nun i çin dir ki, Nur cu lar em sal siz iþ ken ce le re ve sý kýn tý la ra ta ham mül e dip Nu ru hiç bir þe ye â let et me di ler. Si ya set to pu zu na el at ma dý lar. Hem Nur Ri sa le le ri küfr-ü mut la ký kýr dý - ðý i çin, küfr-ü mut la kýn al týn da ki a nar þi li ði ve üs tün de ki is tib dad-ý mut la ký kýr dý ðý ci - het le, bir ne vi si ya se te te ma sý var te veh hüm e dil miþ. Hal bu ki Nu run ter cü ma ný, bir tek me se le-i i ma ni ye yi dün ya sal ta na tý na de ðiþ - me di ði ni mah ke me ler de dâ vâ e dip yir mi beþ se ne tarz-ý ha ya týy la ve e ma re ler le is pat et miþ tir. Kar deþ le ri niz Sa dýk, Ýb ra him, Zü be yir E mir dað Lâ hi ka sý, Mek tub No: 250, s. 545 LÜ GAT ÇE: Se bi lür re þad: Meh med  kif in baþ ya zar lý - ðý ný yap tý ðý meþ hur der gi. Bu der gi, yýl la rý a ra sýn da 182 sa yý çý kan Sý rat-ý Müs ta - kim in ye ri ne, 1912 yý lýn dan son ra Se bi lür re - þad a dýy la çýk ma ya baþ la mýþ týr. ehl-i da lâ let: Da lâ let eh li, yol dan çý kan lar. tah sin: Be ðen me, gü zel bul ma. Sus mak, ko nuþ mak týr S us mak, ko nuþ mak týr. Sus mak, dü - þün ce ler ki ta bý nýn, ko nuþ mak bö lü - mü dür. Sus mak, de rin bir sü kût, u zun bir sü kût tur. Zih ni miz de ba ðý rýþ lar ça - ðý rýþ lar, fer yat fi gân dýr; or man ye ri gi bi her yer yan gýn dýr. A ma ça re siz ka lýr, her þe yi söy le ye mez si niz, su sar sý nýz ba zen. Sü kût da bir ko nuþ mak týr. Ses siz ce, ke li me siz, he - ce siz, harf siz ko nuþ mak týr. Sü kût, kar gi bi be yaz, ör ter dü þün ce le rin ü ze ri ni. Alt tan al ta fi liz le nir, dem le nir fi kir ler, dü þün ce ler. To hum gi bi ye þer - me ye, boy ver me ye yüz tu tar. Hat ta ken di ken di ne so rar ba zen in san: Çok mu ko nuþ tum? Had di mi mi aþ tým? Kar - þým da ki ni ra hat sýz mý et tim? di ye dü þü nür bi le. Ko nuþ ma nýn bir u cu, sus mak la baþ lar. Su san, ka za nýr ba zen. Es ki le rin ta bi riy le: Söz gü müþ se, sü kût al týn dýr. Oy sa sö zü al týn o la nýn, sü kû tu in ti - har dýr. Ye rin de söz, ye rin de sü kût *** Yýl lar ön ce es ki Fo ça ya rah met li Na il Pa pat - ya Ho ca nýn zi ya re ti ne git miþ tik. E mek li li ðin - den son ra bir sa hil ka sa ba sý na çe kil miþ, o ra da gü zel hiz met ler de bu lu nu yor du ho ca mýz. Et ra - fýn da pý rýl pý rýl genç ler var dý. Mi sa fi ri ol duk. Bir ba har sa ba hýn da bi zi u nu tul maz bir gü zel - lik le a ðýr la dý. Al lah rah met ey le sin. Kah val tý son ra sý, Ge lin, si zi ba bam la ta nýþ tý - ra yým. de di. Ka yýn pe de ri nin dük kâ ný na doð ru yo la ko yul duk. A sýr lar ön ce si nin san ki o es ki so kak la rýn dan ge çi yor duk. Hâ lâ ak lým da dýr o yol lar. Se ne ler ön ce si ne a it so kak lar da ki taþ lar, çeþ me ler, de mir den pan jur lu ev ler, tek kat lý gü neþ gö ren mü te va zý ev ler... An tik bir þehrin so kak la rýn da do la þý yor duk san ki. Hiç ak lým dan çýk ma dý bu zi ya re ti miz. Yo lu muz, ka yýn pe de ri nin bak kal dük kâ ný na var - dý. Ý çe ri de Ra ma zan is min de bir am ca o tu ru yor du. Tez gâ hýn he men ar ka sýn da da, Na il Pa pat ya Ho - ca mý zýn ka yýn pe de ri Mus ta fa Am ca. Ra ma zan Am ca, Fo ça nýn ya kýn köy le rin den bi - rin de, çift çi lik le ve hay van cý lýk la uð ra þan bir in san. Bir kaç ta vu ðu, bir kaç da hay va ný var. On lar dan el - de et ti ði sü tü, yu mur ta yý, ya ðý a lýp ge ti rir, Mus ta fa Am ca ya ve rir. O da dük kâ nýn da bel li müþ te ri le re sa tar mýþ. Bu a lýþ ve riþ ten e li ne üç beþ ku ruþ ge çer, her i ki si de, he lâ lin den bir rý zýk la ha yat la rý ný ve dost luk la rý ný yýl lar yý lý böy le ce sür dü re gel miþ ler. Bu es ki dük kân da, bu i ki in san, ses siz ve sa kin bir þe kil de o tu ru yor lar dý. Bu man za ra yý bi ze Na il Ho cam, on la rýn da du ya ca ðý bir ses to nuy la þöy le yo rum la dý: Bu i ki dos tun ko nuþ ma la rý ný din le ye nin ku lak - la rý sa ðýr o lur. Me ðer se i þin sýr rý, her i ki si de çok az ko nu þur lar - mýþ. Bu söz ü ze ri ne Mus ta fa Am ca, ta þý ge di ði ne koy mak ta ge cik me di: Ne ya pa lým, Ra ma zan E fen di, bir tür lü gü mü þe ra zý ol mu yor. de di. O e li a ya ðý düz gün a dam, a dam gi bi a dam, cen - net lik a dam der ler ya, yü zün den öy le si ne gü zel bir ad res o ku nu yor du iþ te. Ru hu þad ol sun. Me kâ ný cen net ol sun. Çok gü zel bir ce vap la, da ma dý na, ya - ni Na il Pa pat ya Ho ca mý za bir gön der me yap tý. Mev zu an la þýl mýþ tý... Me ðer se Ra ma zan A ða - bey le Mus ta fa Am ca, bir a ra ya gel dik le rin de, sö zü hiç is raf et mez ler miþ. Na il Ho cam bi ze bu nu tel - mih et miþ ti. Mit hat Ce mal Kun tay, hay ran kal dý ðým o Meh - met  kif ad lý e se rin de, Sa fa hat þa i ri mi zin, fa zi le ti o la rak gör dü ðü al tý çe þit sü kû tun dan bah se der. Sü kût, az ya da çok he pi mi zin ha ya tý ný ku þa týr. Sü kût, ha ya tý ku þa tan bir çýð o lur ba zen. Ses siz du ran bir kar yý ðý ný nýn he men ar dýn dan, te pe le ri kap la mýþ, her ye ri ku þat mýþ o bem be yaz man za ra ar ka sýn da, de rin bir sü kû tun ar dýn dan a de ta bir çýð dü þer, bir çýð lýk ko par ba zen. Be di üz za man Haz ret le ri, 1920 li yýl la rýn ba þýn da bir müd det Van da E rek Da ðý nda kal dý ðý in zi va nýn ve sü kû tu nun ar dýn dan, Ri sâ le le riy le çað la mýþ tý, Söz le riy le ko nuþ muþ tu. Ha ya lim, bir den ri sâ let ön ce si gün le re u zan dý. U zun bir sü kût ve te fek kür dö ne mi var Haz re ti SELÝM GÜNDÜZALP Pey gam ber E fen di miz in (asm). Ru hî haz zýy la baþ ba þa ka lý yor, ma ða ra la ra çe ki li yor du. Te fek kü re da lý yor du. Kâ i nat ki ta bý ný o ku yor, yýl dýz la rý, a ðaç la - rý o ku yor du... O ku yor da o ku yor du O, o ku mak la do lu yor. Dol du ðu o ku ma nýn kar - þý lý ðý vah yin ilk â ye ti Ýk ra O ku o lu yor du. Kâ i nat ki ta bý ný o ku ya nýn kar þý sý na kâ i nat ki ta bý nýn mâ nâ - la rý ný, sýr la rý ný an la tan bir ki tap çý ký yor du, bir va hiy ge li yor du. Kâ i nat ki ta bý ný o ku ma nýn mü kâ fa tý, Kur ân o lu yor du. Kâ i nat ki ta bý nýn i çin de ki â yet le ri an la tan ki tap o lu yor du. Kur ân â yet le riy le dün ya - mý zý en sað lam, en e be dî ve en e de bî bir þe kil de ay - dýn la tý yor du. Sü kût, iþ te bu dur. Sus mak da bir ko - nuþ mak o lur. Vah yin mu ha ta bý o lur. Vak ti gel di - ðin de, Kur ân la ko nu þur. Siz sus tu ðu nuz da me sa jýn ye ri ne u laþ ma dý ðý ný zan net me yin sa kýn. Sus mak da bir ko nuþ mak týr. Hat ta en te sir li bir ko nuþ mak týr. Ke li me ler ba zen an laþ ma mý zý zor laþ tý rý yor. Cüm le ler hep ten öy le. Sü kû tu muz, a dam gi bi bir sü kût sa, te me li vah ye da ya lý o lan bir sü kût sa, ah lâ - kýn en te mi zi, en yü ce si i le kap lý bem be yaz bir ik - lim den ge çen, i çe ri sin de zer re ce toz top rak ol ma - yan, bý ra kýn si ya hý, gri den be ya za var ma yan her ren ge ka dar, ne var sa hiç a ma hiç ol ma yan ter te - miz bir dü þün ce nin, ah lâ kýn, kal bî ve ru hî bir çýr pý - ný þýn i fa de siy se e ðer, böy le o lu yor Ke li me le re ih ti yaç kal mý yor. Ke li me le rin an la - ta ma dý ðý ný, cüm le le rin i fa de e de me di ði ni sü kût an la tý yor. Sü kût ko nu þu yor. Sus mak, ko nuþ mak o lu yor. Bý ra kýn o za man, ke li me le rin ye ri ne ha li - niz ko nuþ sun ba zen. A ma bu ra da da bir in ce lik var. Sus ma ya, su-i zan na se bep o la cak hal le ri de yük le me mek ge rek. Or da da ki þi nin fik ren ve ni ye ten e pey bir a rýn ma sý ge re ki yor. Yý kan ma sý ge re ki yor, dem len me si ge re - ki yor ki; sü kût, ü ze rin de ki o gü zel lik le ri, kar þý ta ra fý yýp ra tý cý ol ma yan, o nu bes le yi ci o lum lu duy gu la rý ve me saj la rý da ta þý ya bil sin. Su san, ba zen ka za nýr, ba zen kay be der. Dur du ðu ye re bað lý, bak tý ðý ye re bað lý. Sus ma nýn kay na ðý na ne ka dar te miz du ru - yor sa, o ka dar ka za ný yor. Ne ka dar ka rý þýk duy gu - lar i çin dey se, o ka dar da kay be di yor. Çok ko nuþ - mak da, ba zen kal bin has ta lý ðý o lu yor. Bir kaç gün ön ce sus mak ve ko nuþ mak a ra sýn da te red düt te kal dým. Bu ha tý ra yý pay laþ ma lý yým: Ge çen ge ce, dol muþ la bir dos tu mu zi ya re te gi - di yor dum. Yol da bir i ki genç ba yan da bin di. On lar ar ka da, ben ön de o tu ru yor dum. Ye ni yol cu - la rý al mak i çin mer ke zî bir du rak ta dol mu þu muz dur du ðun da, yol cu la rý dâ vet e den genç kâh ya, ar - ka da þýy la ko nu þu yor du. Bir den se si nin to nu de ði - þi ver di. Ga yet yük sek bir per de den: Al lah bi ze vur muþ. de di. Bir de sen vur - ma. de yin ce, kan bey ni me sýç ra dý bir den. A - ma Al lah tan ki, fren le dim ken di mi. Ga yet þef - kat li bir ses le gen ce dö nüp: da sanat ister, maharet ister, mü min bir kalp ister. Susmak cehalet deðildir. Susmak bilgi ister, iman ister, derinlik ister. O zaman iþte susmak; konuþmak olur. Düþünceler kitabýnýn susmak, bir bölümü olur. Al lah bi ze hiç vu rur mu? de dim. Þa þýr dý genç a dam. Þöy le bir yü zü me bak tý. Þo - fö rün de ben den ya na çý kan bir hâ li var dý. Ýç çe ki - þin den his set tim. Ko nuþ ma ya baþ la dým. Se ri hal de að zým dan þu cüm le ler dö kül dü: Ke di ler â le min de bi zi fa re yap ma yan Al lah, bi zi bir tu tam may da noz yap ma yan Al lah, bi zi se ven Al lah, bi zi se ven Rab bi miz de ðil mi? Kim se bi zi bil mez ken, O bi zi bi li yor du, O ta ný yor du. Biz, O nun mi sa fi ri yiz, O nun dün ya sýn da ya þý yo ruz. O nun ver di ði a ðýz, O nun að zý mý za koy du ðu dil le, ses le ve ne fes le ko nu þu yo ruz. Al lah bi ze vu rur mu hiç? Ver di ði ni met ler den bi ha be riz. Al lah bi ze biz den ya kýn dýr. Al lah bi zim en ya ký ný mýz dýr. Hiç kim se nin bil me di ði bir â lem - de de bi zi bi len sa de ce O ydu. An ne miz, ba ba - mýz dâ hil, dün ya da Se ni se vi yo rum di yen kim var i se, en ya kýn la rý mýz bi le, bi zi an cak dün ya ya gel dik ten son ra gör dü ler, bil di ler ve ta ný dý lar ve sev di ler. Al lah i se, bi zi hiç kim se nin bil me - di ði o â lem ler de de bi li yor du, se vi yor du. Se vi - yor du ki, sev gi si ni ya rat ma sýy la gös ter di. Ta biî, biz Al lah ý si ze böy le an lat ma dý ðý mýz ve sev dir - me di ði miz i çin suç yi ne biz de. de dim. Genç de: A ða bey, ben de gýr gý rý na söy le miþ tim za - ten. de di. A ma söy le nen söz ler ye ri ni bul muþ tu. Þo för mem nun, sa ný rým yol cu lar da öy ley di. Az son ra ki du rak ta i nip yü rü me ye baþ la dým. Bir yan dan da dü þü nü yor dum: Ko nuþ ma yýp sus say dým ya ben ya da a ra ba san - ki in fi lak e de cek ti. Can lý bom ba ne ki? Ba zen ye ri gel di ðin de ko nuþ ma mak, in sa ný fe ci sar sý yor. E vet, me lek ler in san lar dan sus ma sý ný de ðil, gü zel söz ler söy le yip ko nuþ ma sý ný bek li yor. Ma dem ki biz ler yer yü zün de Al lah ýn þa hit le ri - yiz, e ser le ri nin del lâ lý yýz, öy ley se ye ri ni, ko nu - mu nu bil me li, vak ti gel di ðin de, söy le ne cek sö - zü in san, en gü zel þe kil de söy le me li. Bal kü pün den sir ke sýz maz. Ý çi miz de ki þef kat, se si mi ze yan sýr. Ko nuþ mak ya ra la ya cak sa bi ri ni e - ðer, sus mak ev lâ dýr. Ha ya tý mýz, i ma ný mýz ka dar dýr. Ý ma ný mýz dan na si bi miz de, o nun la ya þa dý ðý mýz ve a mel et ti ði miz ka dar dýr. Ý nan dý ðý dâ vâ yý sa vu na ma yan in sa nýn ha yat ta na si bi de, çok az dýr. Ha yat, i man la gü zel. Ý man, i nan cý ný sa vun mak - la, dâ vâ sý ný an lat mak la ve ya þa mak la gü zel dir. *** E vet Sus mak; bý ra kýn al tý ný, gü müþ bi le ol mu - yor, de ðer siz bir ma de ne dö nü þü yor. Sus mak, ön ce - si ve son ra sýy la mu ka ye se e di lip de ko nuþ ma nýn o en gü zel ik li mi ne gir di ðin de e ðer mu ha ta bý ya ra la - mý yor sa, o za man ko nuþ mak da bir al týn o lu yor iþ te. Gü zel tab lo lar var dýr. Su sar lar, a ma her þe yi an - la týr lar. Yýl lar ge çer. Siz dö ner, ba kar, her de fa sýn da on lar da sa nat kâ rý nýn ye ni bir us ta lý ðý ný, ye ni bir ha - ri ka lý ðý ný keþ fe der si niz. Sus mak da sa nat is ter, bil gi is ter, ma ha ret is ter, mü min bir kalp is ter. Sus mak ce ha let de ðil dir. Sus mak bil gi is ter, i - man is ter, de rin lik is ter. O za man iþ te sus mak; ko - nuþ mak o lur. Dü þün ce ler ki ta bý nýn sus mak, bir bö lü mü o lur. Sus tu ðu nu, ko nuþ tu ðu nu, bak tý ðý ný, dü þün dü ðü nü, i çin de bir þey le rin ký mýl dan dý ðý ný söy le me se de an lar sý nýz iþ te o za man o in sa nýn. Meh met  kif in o gü zel i fa de siy le: Di li yok kal bi min. On dan ne ka dar bî za rým. de di ði gi bi bir an o lur iþ te o za man. Kal bi nin, o bin ci het le ku þa ta ma dý ðý kal bi nin i çin de ki fi kir le ri, dü - þün ce le ri han gi ke li me, han gi cüm le tam i fa de e de - bi lir ki? Bu yük sek duy gu se li ve coþ ku su, sus ma ya gö tü rü yor sa in sa ný, iþ te sü kût o za man al týn o lur. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 C. Evvel 1432 Ru mî: 28 Mart 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý KUTLU DOÐUM HEYECANI An tal ya Ma nav gat Müf tü lü ðü, Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyet le ri çer çe ve sin de Hz. Mu ham med'in (asm) dün ya ya teþ rif le ri ni an ma a dý na 20 nin ü ze rin de prog ram ha zýr la dý. ANTALYA Ma nav gat Müf tü lü ðü, bu yýl Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn a - na te ma sý ný Rah met Pey gam be ri Hz. Mu ham med ve Mer ha met E - ði ti mi o la rak be lir le di. Ýl çe Müf - tü lü ðü, Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyet le ri çer çe ve sin de Gül le rin E fen di si Hz. Mu ham med'in (asm) dün ya ya teþ rif le ri ni an ma a dý na 20 nin ü ze rin de prog ram ha zýr la - dý. Ma nav gat Müf tü sü Ha lil Taþ, prog ram çer çe ve sin de Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðýn dan 2 din bil gi ni i - le Ak de niz Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ah met Ya man ýn Rah met Pey gam be ri Hz. Mu ham med ve Mer ha met E - ði ti mi kon fe ran sý ve re ce ði ni söy - le di. En Sev gi li'nin (asm) dün ya yý þe ref len dir me si ve 1440 ýn cý do - ðum yý lý a ný sý na 14 Ni san da Ma - nav gat Cum hu ri yet Mey da ný nda bin gül da ðý ta cak la rý ný be lir ten Taþ, Ma nav gat Dev let Has ta ne - si nde o gün do ðan ço cuk la ra da he di ye o la rak al týn ta ka cak la rý ný kay det ti. Taþ, Kâ i na týn E fen di si Son suz Sev gi Kay na ðý Pey gam ber E fen di miz Hz. Mu ham med (asm) â lem le re rah met o la rak gön de - ril miþ tir. Gül le rin E fen di si, baþ ta cý mýz, nur Pey gam be ri mi zi an ma a dý na ne yap sak az dýr yýl ön ce kut lu þe hir Mek - ke de dün ya ya ge le rek kâ i na tý þe ref len dir miþ tir. Rab bi mi zin â - lem le re rah met gön der di ði Pey - gam be ri mi zi (asm) a na rak þe fa a - ti ne na il ol mak is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Antalya / cihan FOTOÐRAF: AA Ar da han a Ni san ka rý ARDAHAN DA dün sa bah sa at le rin de baþ la yan kar ya ðý þý ken ti be ya za bü rü dü. Ni san or ta sýn da va tan daþ la rý þaþ ký na çe vi ren kar, ký sa sü re de e ri me ye baþ la dý. Ya zý bek ler ken ký þýn ge ri gel di ði ni söy le yen va tan daþ - lar, ya ðan ka rýn yý lýn son ka rý ol ma sý ný te men ni et tik le ri ni i fa de et ti. Me te o ro lo ji Mü dür lü ðü nden a lý nan bil gi le re gö re ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý sý fýr de re ce o la rak öl çül dü. Kar ya ðý þý Ar da han ý Þav þat a bað - la yan Sa ha ra Ge çi di nde de et ki li ol du. Ar da han / ci han 70 mil yon ka pak, 150 te ker lek li san dal ye EGE Ü ni ver si te si (E Ü) Diþ He kim li ði Fa kül te si - nin Ta ne Ta ne Ka pak - la rý Top la ya lým A dým A - dým En gel le ri A þa lým ad lý sos yal so rum lu luk pro je si kap sa mýn da top - la nan 70 mil yon plas tik ka pa ðýn ge ri dö nü þü mü so nu cun da a lý nan 150 te ker lek li san dal ye, ih ti - yaç sa hip le ri ne da ðý týl dý. E Ü Diþ He kim li ði Fa kül - te sin de dü zen le nen tö - ren de ko nu þan Pro je nin Ko or di na tö rü Diþ He - kim li ði Fa kül te si De kan Yar dým cý sý Prof. Dr. Nur se len Toy gar, top la - nan plas tik ka pak la rýn ge ri dö nü þü me ka zan dý - rýl dý ðý ný, hem çev re nin kir len me di ði ni hem de a lý nan te ker lek li san dal - ye le rin ih ti yaç sa hip le ri - ne da ðý týl dý ðý ný kay det ti. Pro je le ri ne bir çok ül ke - den de ka tý lý mýn ol du ðu - nu, þu a na ka dar 70 mil - yon ka pak top lan dý ðý ný i - fa de e den Toy gar, bin te - ker lek li san dal ye ye u laþ - ma he def le ri nin ol du ðu - nu söy le di. E Ü Diþ He - kim li ði Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ce lal Ar tunç i - se kam pan ya çer çe ve sin - de bu gü ne ka dar 160 te - ker lek li san dal ye tes lim et tik le ri ni, bu gün de 150 san dal ye nin da ðý týl dý ðý ný kay det ti. Ýz mir / a a TÜRKÝYE DE 18. YILI Ýn ter net re þit ol du ir ti ni as ya.com.tr Sabýr ve hamiyet Dün ya bir im ti han mey da ný ve ha yat, bir - bi ri pe þi sý ra ge len, hat tâ ba zan iç i çe ge çen bir im ti han lar sü re ci. Ý niþ le ri ve çý kýþ la rýy la. Var lýk da bir im ti han, yok luk da; dar lýk da, bol luk da; ko lay lýk da, zor luk da... Bü tün bu im ti han lar da sý na nan þey, i ma ný - mýz. Bil has sa Al lah a, a hi re te, ka de re i ma ný mýz. Þu bat so nun da ki Ýz mir prog ra mý mýz çer çe ve - sin de Ö de miþ e git ti ði miz de, il çe nin çok ya ký - nýn da ki ta ri hî Bir gi bel de si ne uð ra mýþ ve Ay dý - noð lu Meh met Bey Ca mi in de na maz kýl mýþ týk. Na maz dan son ra ho ca, 14. as rýn baþ la rýn da in þa e di len ca mi nin, na kýþ la rýy la dün ya da ben - ze ri bu lun ma yan min be ri, ka pý sý, pen ce re ka - pak la rý ve hat ya zý la rý hak kýn da bil gi ve rir ken, ya zý lar dan bi ri nin Ý man i ki þu be dir: bi ri þü kür, bi ri sa býr me a lin de ki ha dis ol du ðu nu an lat tý. Kay nak la ra bak tý ðý mýz da Hz. E nes ten (r.a.) ri - va yet e di len bu çok an lam lý ve o ri ji nal ha di sin, Bey ha kî, Þu a bü l-ý man, 123/7 ve Fey zu l-ka dîr, 188/3 de me a len þöy le yer al dý ðý ný gö rü yo ruz: Ý man i ki ký sým dan mü te þek kil bir bü tün dür; bir ya rý sý ný sa býr, di ðer ya rý sý ný þü kür o luþ tu rur. As lýn da bu ha dis pek çok þe yi ö zet li yor. Maz har ký lýn dý ðý mýz sa yý sýz ni met le re þük re - dip, çi le, sý kýn tý, zor luk ve en gel le ri sa býr la a þa - bil di ði miz öl çü de i ma ný mýz güç le nir ve u bu di - yet im ti han la rý ný al ný mý zýn a kýy la ba þa ra bi li riz. Bu ra da müt hiþ bir den ge söz ko nu su. Hep ni met ler i çin de yüz me nin ge ti re bi le ce ði gaf let tu zak la rý na düþ me mek i çin, sa býr ge rek ti - ren sý kýn tý la ra ma ruz bý ra ký lý yo ruz ve sab rý mý - zýn i yi ce zor lan dý ðý nok ta lar da da, þük rün aç tý ðý pen ce rey le ni met le ri ha týr la ya rak fe rah lý yo ruz. Zor luk la rýn ko lay lýk la rý, ni met le rin mah ru mi - yet le ri u nut tur ma ya ca ðý bir sa býr-þü kür den ge si. Bu bah sin çok de rin in ce lik le ri, nü ans la rý, bo - yut la rý var ve bun lar ge rek geç miþ te ki Ýs lâm bü - yük le ri nin e ser le rin de, ge rek se A hir za man Mü - ced di di nin kül li ya týn da de tay la rýy la a çýk la ný yor. Bu bo yut lar dan bi ri de, Üs ta dýn zor luk ve en - gel le ri aþ ma ko nu sun da sa býr la ir ti bat lý çok ö - nem li bir iç di na mik o luþ tu ran ha mi yet his si ne dik kat çek ti ði þu i fa de le rin de kar þý mý za çý ký yor: Ha mi yet, þid det-i me va ni e (en gel le rin þid - de ti ne) kar þý þid det le me ta net et mek tir. (...) Ça - buk ye se (ü mit siz li ðe) in ký lâp e den ha mi yet, ha mi yet de ðil dir. (ES DE, Mü nâ za rât, s. 214) Ha mi yet ve gay re tin ge re ði, sý kýn tý, en gel ve zor luk lar ne ka dar þid det le nir se, o de re ce kuv - vet le nen bir sa býr, i ra de ve ka rar lý lýk la mu ka - ve met e dip ü zer le ri ne gi derek on la rý aþ mak. Ya ni, pes e dip bo yun eð mek ve tes lim bay ra - ðý çek mek yok. Çünkü ça buk ü mit siz li ðe ve yýl - gýn lý ða dö nü þen bir ha mi yet, ha mi yet o la maz. A li Ul vi Ku ru cu nun Üs ta dý an la týr ken kul - lan dý ðý Rab bim, o ne mu az zam i man, o ne bit - mez ve tü ken mez sa býr, o ne çe lik ten i ra de! Ha - yal ve ha tý ra la ra ür per me ler ve ren bun ca taz yik, teh dit, ta zip ve iþ ken ce le re rað men, o ne e ðil - mez baþ, ne bo ðul maz ses ve na sýl ký sýl maz ne - fes tir! i fa de le ri (Ta rih çe-i Ha yat, s. 20), ha mi - ye tin çok muh te þem bir ör ne ði ni tas vir e di yor. Zü be yir Gün dü zalp in, Üs ta dýn yo lun da yü - rü yen Nur ta le be le ri i çin yaz dý ðý þu söz ler de: Ri sa le-i Nur la te nev vür e den ler (nur la nan - lar), hak ve ha ki kat hiz me tin de yo rul maz lar. Ma ne vî mü ca de le le rin de sen de le mez ler. Sar sýl - ma ya rak, sa býr ve ta ham mül e de rek mü ca de le e der ler. Fü tu ra (yýl gýn lýk ve bez gin li ðe) düþ me - den, a zim ve se bat la ci had-ý di ni ye mey dan la rýn - da ce ve lân e der ler. E vet, mü ca de le yo lu çe tin dir. Fa kat Ri sa le-i Nur ta le be le ri i man kuv ve ti ne sa - hip ol du ðu i çin, i man gü cü, on la rý bü tün zor luk - la ra gö ðüs ge re cek ve a þa cak ha le ge tir miþ tir. Ri sa le-i Nur Ta le be le ri ta ar ru za ma ruz kal - dýk la rý va kit yýl maz lar, yýl dý rýr lar; çök mez ler, çö ker tir ler ve Ri sa le-i Nur un ne þir hiz me ti ni ne sil den ne si le dev re der ler. Bi ri nin ye ti þe me di - ði yer de, di ðe ri hiz me ti ta mam lar. Ýn þa al lah ký - ya me te ka dar da bu hiz met de vam e de cek tir. Bu mâ nâ la rý haz me dip ya þa ya bil mek du a sýy la. TÜRKÝYE in ter ne ti, 12 Ni san Sa lý gü nü 18. do - ðum gü nü nü kut la ya cak yý lýn da in ter net - le ta ný þan Tür ki ye de, in ter ne te ka yýt lý bil gi sa - yar sa yý sý nýn 4 mil yon do la yýn da ol du ðu ra por e di li yor. Ýn ter net Tek no lo ji le ri Der ne ði Baþ - ka ný Doç. Dr. Mus ta fa Ak gül ün ver di ði bil gi - ye gö re, Tür ki ye, bi li þim si vil top lum ku ru luþ - la rý ön cü lü ðün de Ni san ta rih le ri a ra sýn - da Ýn ter net Haf ta sý ný kut la ya cak. Ü ni ver si te - ler, o kul lar, bi li þim fir ma la rý, si vil top lum ku - ru luþ la rý, ti ca ret ve sa na yi o da la rý des te ði i le Tür ki ye nin her kö þe sin de Ýn ter net Haf ta sý faaliyet le ri ya pý la cak. 18 yaþ do ðum gü nü pas - ta sý i se An ka ra dý þýn da, Sam sun, Di yar ba kýr, Ma ni sa ve Ýs tan bul un ar dýn dan Tun ce li Ü ni - ver si te si nde ke si le cek. Ýn ter net Haf ta sý top - lum da in ter net kül tü rü nü yay mak, in ter net bi lin ci ni o luþ tur mak, in ter ne ti ta nýt mak, bü - yüt mek, ye ni pro je ler baþ lat mak, so run la rý ve çö züm yol la rý ný tar týþ mak, in ter ne ti Tür ki ye gün de mi ne yer leþ tir me yi a maç lý yor. Haf ta bo yun ca, bil gi top lu mu, e-dö nü þüm, e-tür ki ye ve e-dev let kav ram la rý nýn ge niþ kit le ler le ta - nýþ tý rýl ma sý ve Ýn ter net ve Bi li þim Fýr tý na sý o luþ tu rul mak is te ni yor. An ka ra / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Do ku nul maz lýk dos ya la rýn da re kor ký rýl dý 23. DÖNEMDE MECLÝSE GELEN DOSYA SAYISI, GEÇEN DÖNEMLERE GÖRE REKOR SEVÝYEYE ULAÞTI. 789 DOSYANIN 537'SÝ BDP MÝLLETVEKÝLLERÝNE AÝT. DOSYALARIN 75'Ý HAKKINDA DÖNEM SONUNA ERTELEME KARARI VERÝLDÝ. ca ni as ya.com.tr Sis te min if lâs et ti ði hu su sun da it ti fak var Eði tim sis te mi nin tar tý þýl dý ðý her me kân da, sis te min if lâs et ti ði de söy le nir. Doð ru dur, fa kat bu tes bi tin de bir ek si ði var. Çün kü ha di se ye Tür ki ye pen ce re sin den ba ký lýn ca if lâs e de nin sa de ce e ði tim sis te mi de ðil, yan lýþ te mel ler ü ze ri ne yük se len bi lu mum sis tem ve sis tem le rin if lâs et ti ði gö rü lür. Ge çen a yýn so nun da ya pý lan (27 Mart 2011) Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na výn da (YGS) þif re ya da for mül kul la nýl dý ðý hu su sun da cid dî tar týþ ma lar ya þan dý. De vam e den tar týþ ma lar da i da re ci ler bu id di â yý ya lan lar ken; id di a sa hip le ri de her gün ye ni id di a lar gün de me ta þý yor. Tar týþ ma nýn na sýl a çýk lý ða ka vu þa ca ðý þim di lik be lir siz. So ruþ tur ma da a çýl dý ðý na gö re her hal de hu kuk bu ko nu da bir ka rar ve rir. Þif re var mýy dý yok muy du? ya da Kop ya çe kil di mi çe kil me di mi? tar týþ ma la rýn dan u zak bir þe kil de as lýn da e ði tim sis te mi nin i çi ne sü rük len di ði aç ma zý, çýk ma zý ve çe liþ ki yi ko nuþ ma lý yýz. Ta mam o ko nu da eh lin ce a raþ tý rýl sýn ve var sa ih mâ li o lan lar ce za lan dý rýl sýn. A ma bu ya pýl sa bi le e ði tim sis te mi hu zu ra ka vuþ muþ ve sý kýn tý la rý ný ge ri de bý rak mýþ o la cak mý? YGS im ti ha ný son ra sýn da ki tar týþ ma lar ve si le siy le bir a çýk la ma ya pan ma te ma tik çi Prof. Dr. A li Ne sin þöy le de miþ: Son o la rak e ði tim sis te mi miz hak kýn da bir i ki söz söy le mek is ti yo rum. Hiç bir ül ke genç le ri ne böy le si ne zu lüm e de mez. Ço cuk la rýn ne haf ta son la rý var, ne ge ce le ri, ne de yaz ta til le ri. Biz bü yük ler bu ka dar ça lýþ mak zo run da bý ra kýl sak, is yan bay rak la rý ný a çýp hay ký ra hay ký ra An ka ra ya yü rü rüz! Ço cuk la rý mý zýn se si so lu ðu çýk mý yor, baþ la rý na ge le ne ça re siz kat la ný yor lar. Bu na hak ký mýz yok tur. Ya zýk týr, gü nah týr, zu lüm dür ve baþ ka da a dý yok tur. Bu so ru na â ci len bir çö züm bu lun ma lý. Bu skan dal la bir lik te, bu za lim sis te min if lâs et ti ði ni u mu yo rum ve bü tün bu o lup bi ten le rin ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný di li yo rum. (Ne sin den e-pos ta me sa jý.) Bel ki bu gün den ya rý na bu so run a a cil ça re bul mak ko lay de ðil, a ma hiç de ðil se ça re bul mak i çin sa mi mî ve cid dî bir ça lýþ ma baþ la týl ma lý. Ço cuk la rý mý zýn da ha il ko lul da ve hat ta ön ce sin de ya rýþ a tý ol ma ya zor lan ma sý na i ti raz e di yo ruz ve et me li yiz. Ýf lâs e den e ði tim sis te mi ne bir e leþ ti ri da ha var: Þim di her ke sin e ði ti mi fe na hal de kut sal laþ týr dý ðý na al dan ma yýn, Ba tý â le mi nin he men bü tün top lum la rýn da zo run lu öð re tim cid dî di renç le kar þý laþ tý. Tür ki ye de ki i le ký yas lan ma ya cak ka dar yo ðun bir di renç le... Do la yý sýy la, ö zel lik le zo run lu öð re tim ku rum la rý nýn va ro luþ se be bi ni, o o kul lar da öð re nim gö ren le rin ih ti yaç ve ta lep le rin den yo la çý ka rak de þif re et me ye ça lýþ mak, bey hu de bir iþ. Zo run lu öð re tim, öð re ti mi ü re ten ku ru mun ih ti yaç ve ta lep le rin den yo la çý ka rak an cak an la þý la bi lir. Ya ni dev le tin... (...) Tür ki ye o kul la rýn da i çi ri len ant ben ce de u cu be bir þey. Teh li ke li de... A ma her ço cu ða süt i çir me ye so yun muþ o kul (ve ya dev let), da ha teh li ke li o la bi lir. E da yý tah min et mek zor de ðil. Dip lo ma mu ka bi lin de o kul lan dý rýl mýþ ve bü yük bir sa a tin bir diþ li si ol ma yý i çi ne sin di re bil miþ an ne mu kal lit le ri gi bi dav ra na cak týr o kul. Ýþ ten, a lýþ ve riþ ten ço cu ðu na þef kat gös ter me ye vak ti ve ta ka ti kal ma mýþ bir an ne gi bi, ge re kir se ço cu ðun bur nu nu sý ka rak zor la i çi re cek tir sü tü. Þef ka ti süt le i ka me et me ye yel te ne cek tir. Or tam me sa jýn ta ken di si dir. Mev cut o kul tek no lo ji si nin or ta mýn da, is ter ant i çi rin, is ter süt, fark et mez. (Ce ma let tin Taþ çý, Ak þam, 7 Ni san 2011) E ði tim sis te mi nin if lâs et ti ði nok ta sýn da it ti fak ol du ðu na gö re biz de A li Ne sin gi bi di ye lim: Bu za lim sis te min if lâs et ti ði ni u mu yo rum ve bü tün bu o lup bi ten le rin ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný di li yo rum. 330 bin ki þi ye dü zen li ö de me ya pý lý yor DEVLET Ba ka ný Sel ma A li ye Ka vaf, 50 bin yaþ lý, 250 bin ö zür lü ve 30 bin ço cuk i çin her ay dü zen li ö de me yap týk la rý ný belirtti. Ba kan Ka vaf, A da na da ki in ce le me le ri sý ra sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, 50 bin yaþ lý, 250 bin ö zür lü ve 30 bin ço cuk i çin her ay dü zen li ö de me yap týk la rý ný be lir terek, Sos yal dev let ol ma nýn en ö nem li ge rek le rin den bi ri yar dý ma ih ti yaç du yan la ra sa hip çýk mak týr. Bu kap sam da, þu an da 50 bin yaþ lý mý za ev de ba kým üc re ti ö dü yo ruz. Bu ço cuk la rýn her bi ri i çin a i le le ri ne ay da 400 TL ö de me ya pý yo ruz. Þu an da, 30 bin ço cu ðu muz bun dan fay da la ný yor. Bu sa yý da sü rek li de ði þim gös te ri yor di ye ko nuþ tu.ba kan Ka vaf, en gel li ya ký ný o lan a i le le rin ta ti le gi der ken ya da bir has ta ne de i þi ni yap ma ya ça lý þýr ken en gel li si ni bir sü re li ði ne bý ra ka bi le cek le ri yer ler ol ma dý ðý ný be lir te rek, a i le le rin bu ih ti yaç la rý ný kar þý la ya bil mek i çin en faz la 2 ay lý ðý na en gel li si ne ba ký la cak ku ru luþ lar a ça cak la rý ný bil dir di. Ka vaf, Ýlk e tap ta Ýs tan bul, An ka ra ve Ýz mir de a çý la cak me kan la rý 81 i le yay gýn laþ tý ra ca ðýz de di. A da na / a a MECLÝS, 23. Dö nem de do ku nul maz lýk dos ya la rýn da re kor kýr dý. En çok do ku nul maz lýk dos ya sý, BDP li mil let ve kil le ri hak kýn da gel di. Mec li se bu dö nem de ge len dos ya sa yý sý 789 ol du. Geç miþ dö nem ler le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da bu ra ka mýn ol duk ça yük sek ol du ðu gö rü lü yor. Mec li se 20. Dö nem de 252, 21. Dö nem de 247, 22. Dö nem de 298 dos ya gel miþ ti. Mec li se 23. Dö nem de ge len dos ya lar dan 75 i hak kýn da do ku nul maz lýk la rýn kal dý rýl ma sý nýn dö nem so nu na er te len me si ka ra rý ve ri lir ken, 76 dos ya i çin o luþ tu ru lan 3 ha zýr lýk ko mis yo nu ça lýþ ma la rý ný son lan dý ra ma dý. Mil - Ta bur cu e di len Lib ya lý lar dö nü yor Te da vi i çin Tür ki ye ye ge ti ri len ve ta bur cu e di len 45 Lib ya lý, 1 Fi lis tin li i le vefat e den 1 Lib ya lý ve 1 Mý sýr lý nýn An ka ra Fe ri bo tu i le Bin ga - zi ye dön mek te ol du ðu bil di ril di. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi in ter net si te sin de yer a lan, Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ - kan lý ðý nýn bil gi no tun da, þöy le de nil di: Mý sýr Hü kü me ti nin ta le bi ve Baþ ba kan Sa yýn Re cep Tay yip Er do ðan ýn ta li mat la rý doð rul tu - sun da, Lib ya da ki Mý sýr va tan daþ la rý nýn tah li ye si Baþ kan lý ðý mý zýn ko or di nas yo nun da ger çek leþ ti ril mek te dir. Baþ kan lý ðý mý zýn; Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý, Dý þiþ le ri, Ý çiþ le ri ve Sað lýk Ba kan lýk la rý i le De niz ci lik Müs te þar lý ðý a ra sýn da yap tý ðý or ga ni zas yon so nu cu 9 Ni san Cu mar te si gü nü An ka ra Fe ri bo tu, Ýz mir den Bin ga zi ye ha re ket et miþ tir. Te da vi i çin ül ke mi ze ge ti ri len ve ta bur cu e di len 45 Lib ya lý, 1 Fi lis tin li i le vefat e den 1 Lib ya lý ve 1 Mý sýr lý An ka ra Fe ri bo tu i le Bin ga zi ye dön mek te dir. Fe ri bot ta, 26 em ni yet men su bu, 6 ki þi lik sað lýk e ki bi i le 2 ki þi lik TRT e ki bi de yer al mak ta dýr. Lib ya lý la rý Bin ga zi ye bý ra ka cak o lan An ka ra Fe ri bo tu, Mi su ra ta Li ma ný na ge çe rek, Mi - su ra ta-ýs ken de ri ye a ra sýn da ya pa ca ðý i ki se fer le Mý sýr va tan daþ la rý nýn tah li ye si ni ger çek leþ ti re cek tir. An ka ra / a a BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ýn i mam lar la il gi li söz le ri ne tep ki ler din mi yor. Di ya net ve Va kýf Ça lý þan la rý Sen di ka sý nýn (DÝN BÝR SEN) Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si nde 19 il de bu lu nan tem sil ci le ri a dý na ya pý lan or tak a çýk la ma da, BDP Ge nel Baþ ka ný De mir taþ ýn i mam la ra yö ne lik yer siz, ya ký þýk sýz ve çir kin a çýk la ma la rý nýn med ya da yer al ma sý ne de niy le a çýk la ma yap ma nýn uy gun gö rül dü ðü be lir til di. Ý mam la rýn hiç bir za man hak kýn çið nen di ði, fit ne ve fe sa dýn yay gýn laþ tý ðý or tam lar da si ya si ve i de o lo jik ha kim züm re nin ta ra fý ol ma dý ðý, top lu mun ýs la hý ve hak ký i ka me et me si i çin her tür lü fe da kar lýk ta ön cü ko nu mun da ol duk la rý kay de di len a çýk la ma da, Yü ce di ni mi zin te mel pren sip le ri ni e sas a lan ve di ni hiz met le ri i ka me e den i mam la rý mýz, mev cut si ya si par ti le rin hiç bi ri nin gü dü mün de ol ma dýk la rý gi bi hiç bir si ya si züm re nin ve hiç bir ör gü tün mü mes si li de ðil ler dir de nil di. Ý mam la rý par ti le rin i ma mý ve ör gü tün i ma mý gi bi ta bir ler le an ma nýn yan lýþ ol du ðu be lir ti len a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Sis te min yan lýþ ve ta raf lý uy gu la ma la rý ný öl çü a la rak, i mam la rý top lu mun bü yük bir ke si mi ta ra fýn dan la net le nen, in san lýk dý þý uy gu la ma la ra ön cü lük e den JÝ - TEM i le bir lik te gös ter me ye kal kýþ ma sý kim ta ra fýn dan o lur sa ol sun gaf let ve de la let tir. Gö rev le ri ve tem sil et tik le ri ma kam la rý ge re ði hal kýn gön lün de eþ siz bir ko num da o lan ca mi a mý za yö ne lik had di a þan a sýl sýz ve is nat sýz if ti ra lar da bu lu nan BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ý ký ný yor, baþ ta i mam la rý mýz ol mak ü ze re tüm Müs lü man hal ký mý zýn dan a çýk ça ö zür di le me ye da vet e di yo ruz. An ka ra / Di yar ba kýr / a a let ve kil le ri ni din le yen ha zýr lýk ko mis yon la rý, a ra dan ge çen sü re ye rað men ye ni den top la nýp dos ya lar la il gi li ka rar ve re me di. Ge len dos ya la rýn par ti le re gö re da ðý lý mýn da il ginç bir du rum or ta ya çý ký yor. 789 dos ya nýn 537 si BDP, 127 si AKP, 88 i CHP, 35 i MHP, 2 dos ya i se ba ðým sýz mil let ve kil le ri ne a it. 12 Ha zi ran da ya pý la cak se çim le rin ar dýn dan do ku nul maz lýk lar la il gi li ye ni bir sü reç baþ la ya cak. Mil let ve ki li se çil me yen le re a it dos ya lar, Baþ ba kan lý ða gön de ri le cek. Ye ni den mil let ve ki li se çi len le rin dos ya sý i se yi ne A na ya sa A da let Kar ma Ko mis yo nun da bek le ye cek. DEMOKRATÝK Sen di ka lar Kon fe de - ras yo nu (DESK) ve Ö zerk Di ya net Va - kýf Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý (Din- Bir-Sen) Ge nel Baþ ka ný Lüt fi Þe no cak da se çim ler yak la þýr ken si ya set çi le rin üs lu bun dan ra hat sýz ol du ðu nu i fa de et ti. BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ýn Dev le tin i mam la rý nýn ar ka sýn da na maz kýl ma yýn a çýk la - ma sý na da de ði nen Þe no cak, þun la rý söy le di: Se çim ler ön ce sin de ar týk ne le rin sö mü rü le bi le ce ði ni çok net or ta ya koy muþ tur. Her þe ye rað men ca mi ler de ser gi le nen kar deþ li ðe göl - ge dü þü rül me si ne kim se göz yum - ma ya cak týr. Ýs la mýn bir çok de ðe ri ni DOKUNULMAZLIK ko nu su, Mec lis te sýk sýk tar týþ ma ko nu su o lur ken, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne (A ÝHM) de ta þýn dý. CHP Kon ya Mil let ve ki li A til la Kart, do ku nul - maz lýk ko nu sun da A ÝHM e aç tý ðý da va yý kay bet ti. A ÝHM e, 2005 yý lý Þu bat a yýn da, Hü kü me tin, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ - me si nin a dil yar gý lan ma hak ký ný dü zen - le yen 6. mad de si ni ih lâl et ti ði ge rek çe siy le baþ vu ran Kart, a dil yar gý lan ma hak ký nýn ih lal e dil di ði, hak a ra ma öz gür lü ðü nün en - gel len di ði ni i le ri sür dü ve baþ vu ru su u sul Ca mi le re fit ne sok ma yýn HÝÇ KÝMSENÝN BU MÝLLETÝN KARDEÞLÝK UNSURLARINI BÝR BÝRÝ ÝLE KAVGA ETTÝREREK OY HESABI YAPAMAMASI GEREKTÝÐÝ VURGULANDI. DESK ve Din-Bir-Sen Genel Baþkaný Lütfi Þenocak (saðda) FOTOÐRAF: CÝHAN Þenocak: Asla oy hesabý yapýlmamalý A ÝHM DO KU NUL MAZ LI ÐA DO KUN MA DI yok sa yan ki þi ler, ko nu sö mür me ye gel di ðin de her þe yi ne ka dar ko lay kul lan dýk la rý ný ü zün tü i le ta kip et - mek te yiz. Hiç kim se bu mil le tin kar - deþ lik un sur la rý ný bir bi ri i le kav ga et - ti re rek oy he sa bý ya pa ma ma lý. Bu mil le tin hiç bir un su ru nun bir bi ri ü ze - rin de üs tün lü ðü yok tur. Bu a ra da Din-Bir-Sen in, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Mü dür lü ðü Pur sak lar Sos yal Te sis le rin de ki il baþ kan la rý top - lan tý sý ön ce sin de ka tý lým tö re ni dü zen - len di. Me mur-sen den ay rý lan E mek li- Bir-Sen DESK e ka týl dý. DESK Ge nel Baþ ka ný Lüt fi Þe no cak, E mek li-bir-sen Baþ ka ný Ýs ra fil O da baþ a ro ze ti ni tak tý. an la mýn da ka bul e di le bi lir bu lun du. A ÝHM 2. Da i re, 2008 yý lý Tem muz a yýn da, Tür ki - ye de ki do ku nul maz lýk dü zen le me si nin Av - ru pa Kon se yi ne ü ye ül ke le rin tü mün den ge niþ ol du ðu, do ku nul maz lýk ko nu sun da TBMM nin, Hü kü met ta ra fýn dan ma nev ra a la ný o la rak kul la nýl dý ðý, Tür ki ye de ki do ku - nul maz lýk uy gu la ma la rý nýn yol suz luk ya ra - tan un sur la rýn ba þýn da gel di ði ge rek çe siy - le Kart le hi ne ka rar ver me si ne kar þý lýk, Hü - kü me tin ka ra rý tem yiz et me si ü ze ri ne Bü - yük Da i re, bu ka ra rý boz du. An ka ra / a a HA BER LER Ü ye lik i çin Tür ki ye e lin den ge le ni ya pa cak n MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, AB ye ü ye ol mak i çin ne ge re ki yor sa o de ði þik li ði ya pa ca ðýz. On lar i çin i yi o lan þey bi zim i çin de i yi dir de di. Þim þek, Koç Ü ni ver si te si nin ev sa hip li ðin de Ford ham Ü ni ver si te si ta ra fýn dan dü zen le nen, Je o po li ti ðin Ýþ Dün ya sý Ü ze rin de ki Et ki le ri baþ lýk lý u lus la ra ra sý kon fe rans kap sa mýn da yap tý ðý Tür ki ye E ko no mi si ne Ge nel Ba kýþ ko nu lu ko nuþ ma sýn da, Tür ki ye nin AB i le u zun sü ren bir aþk hi ka ye si ol du ðu nu be lirt ti. Þim þek, þun la rý söy le di: On lar bi zi 40 yýl ka dar an tre de tut tu lar. On dan son ra ma sa ya da vet et ti ler. Ma sa da da iþ ler çok ya vaþ yü rü yor. Bi zim or tak lýk an laþ ma mýz 1963 yý lý na ka dar gi di yor. Ka tý lým gö rüþ me le ri ka ra rý 2004 yý lýn da a lýn dý ve gö rüþ me ler 2005 te baþ la dý. AB çok is tek siz bir or tak o la rak ha re ket e di yor. Biz AB ye ba ký yo ruz, o na yü zü mü zü dön dük. Biz ce AB, Tür ki ye de ki po li tik, e ko no mik ve sos yal a lan da de ði þik li ði sür dü re cek, teþ vik e de cek bir et ki gi bi gö rü lü yor. As lýn da dý þa rý dan ba kýl dý ðýn da Türk ler bu na tut ku lu gi bi gö rü lü yor. Biz ger çek bir dö nü þüm yo lu na gir dik. Tür ki ye, bu za man ku þa ðý i çin de en bü yük dö nü þüm hi ka ye si ni gös te ri yor. Av ru pa nýn 6., dün ya da ki 16. bü yük e ko no mi yiz. Bir de ði þim hi ka ye si ge çi ri yo ruz. Kü re sel ya tý rým cý la ra, Tür ki ye de ya tý rým ya pa cak o lur sa nýz, ti pik bir ge li þen, bü yü yen, pa zar et ki le ri ni a lýr sý nýz di yo ruz. Ba kan Þim þek, Tür ki ye nin AB ye ü ye ol mak i çin e lin den ge le ni ya pa ca ðý ný be lir te rek, Bu ül ke po li tik, sos yal ve e ko no mik o la rak dö nü þüm ya þa ya cak. Bi rin ci sý nýf te mel hak la ra, de mok ra si ye, öz gür lük le re ve ku rum la ra e ri þe lim. AB ye ü ye o lup ol ma mak i kin ci sý ra da ge li yor a ma ü ye ol mak i çin ne ge re ki yor sa o de ði þik li ði ya pa ca ðýz. On lar i çin i yi o lan þey bi zim i çin de i yi dir de di. Ýs tan bul / a a Sos yal yar dým lar tek ça tý al týn da top la na cak nça LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Ö mer Din çer, de ði þik dev let ku rum la rý nýn yap tý ðý yar dým la rý tek ça tý al týn da top la yan, fon la ma sý ný ve uy gu la ma sý ný ay rý ay rý ör güt ler va sý ta sýy la yü rü ten bir ya pý o luþ tu ru la ca ðý ný be lir te rek, Yar dým i þi ni bü tü nüy le si vil top lum ör güt le ri ne bý ra ký yo ruz de di. Din çer, Be ra O tel de Kon ya da ki si vil top lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le riy le bir a ra ya gel di. Sos yal po li ti ka lar la il gi li de ðer len dir me de bu lu nan Din çer, dev le tin yar dým yap ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý ný, va tan daþ la rý na hak ver me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Din çer, yar dým man tý ðý nýn in san la rý a te le te i te cek so nuç lar do ðu ra bi le ce ði ni i fa de e de rek, Hak sa hi bi ol ma nýn þart la rý be lir len me li, ha ki ka ten yok sul bir ke sim var sa o ki þi ye, o hak þart la rý na uy gun ol ma sý ha lin de bir hak o la rak bu iþ ve ril me li. Dev let le va tan daþ a ra sýn da ki i liþ ki yar dým-des tek tü rü i liþ ki ler den çý ka rýl ma lý, hak ve so rum lu luk i liþ ki si sý nýr la rý i çe ri sin de bý ra kýl ma lý di ye ko nuþ tu. Bu man týk la bir ta kým ça lýþ ma lar ya pa cak la rý ný di le ge ti ren Ba kan Din çer, ö nü müz de ki dö nem de yok sul luk la mü ca de le çer çe ve sin de bu ke sim ler le il gi li bü tün ör güt le ri ni bir leþ tir me yi dü þün dük le ri ni be lirt ti. Din çer, þun la rý kay det ti: Bi li yor su nuz yet ki i le il gi li bir ka nun ta sa rý sý da çýk tý. O ra da sos yal hiz met ve yar dým la a la ka lý bir ba kan lýk da ku ru la cak. De ði þik dev let ku rum la rý nýn yap tý ðý yar dým la rý tek ça tý al týn da top la yan, fon la ma sý ný ve uy gu la ma sý ný ay rý ay rý ör güt ler va sý ta sýy la yü rü ten bir ya pý o luþ tu ru la cak. Ve biz bu nu ar týk yar dým man tý ðýn dan çý ka ra ca ðýz. Yar dým i þi ni bü tü nüy le si vil top lum ör güt le ri ne bý ra ký yo ruz. Kon ya / a a

5 5 HA BER Y Se çim sü re ci nin en kri tik dö ne me ci - ne gi ri li yor. Bü tün göz ler mil let ve ki - li lis te le ri ne çev ril miþ du rum da. Ta - bi ri ca iz se da na nýn kuy ru ðu ya rýn ko pu - yor. Ya rýn ak þam ye ka dar tes lim e - dil me si ge re ken mil let ve ki li a day lis te le ri i çin ge ri ye sa yým baþ la dý. Se çi me ka tý la cak par ti le rin oy pu su la la rýn - da ki yer le rin de bel li ol ma sýn dan son ra par ti - ler ha rýl ha rýl lis te ha zýr la ma te lâ þýn da. Ha pis - te o lan i sim ler den tu tun da, da ha ön ce baþ ka par ti de yer a lýp da oy ge ti re ce ði tah min e di lip, seç me ne me saj ver me gay re ti i le ba zý sür - priz i sim le rin de trans fer e di le rek a day gös te - ri le ce ði de söy le ni yor. Bu sür priz le rin o lup ol - ma ya ca ðý ný ya rýn ak þa ma ka dar gör müþ o la - ca ðýz. An cak þu ra sý bir ger çek ki, lis te le rin a - çýk lan ma sý nýn ar dýn dan par ti ler de kýr gýn lýk la - rýn ol ma sý na ke sin gö züy le ba ký lý yor. Ka mu o yun da bir sü re dir de vam e den ba - þör tü lü a day tar týþ ma la rý ko nu sun da ik ti dar par ti si ha li ha zýr da ba þör tü lü a day a day la rý ol - ma sý na rað men tav rý ný be lir le di. Ba zý baþ vu - ru lar ol ma sý na rað men a day lis te le rin de ba - þör tü lü a day lar ol ma ya ca ðý be lir ti li yor. Par ti yö ne ti mi nin, ye ni bir tar týþ ma ya se be bi yet ver me mek i çin böy le bir ter cih te bu lun du ðu söy le ni yor. A day lýk la rýn a çýk lan ma sýn dan son ra ba þör tü lü a day a day la rý nýn na sýl bir ta - výr a la cak la rý me rak la bek le nir ken, baþ ka par - ti le rin i se ba þör tü lü a day gös te rip gös ter me - ye ce ði de ya rýn bel li o la cak. Lis te le rin YSK ya tes lim e dil me si nin ar dýn - dan da a day lar se çim böl ge le rin de, li der ler de se çim mey dan la rýn da boy gös te rip mil le tin gü ve ni ni ka zan ma ya, on la rýn o yu nu al ma ya ça lý þa cak lar. Bu a ra da par ti ler se çim be yan na me le ri ni, ya ni va at le ri ni sý ra la ma ya baþ la dý lar. Her se - çim de ol du ðu gi bi çok u çuk va at ler de o la - cak týr. Mil le tin ka fa sý na ya ta cak va at ler ol - ma yýn ca da yi ne bun dan ön ce ol du ðu gi bi prim ver me ye cek, gü lüp ge çe cek tir. «««A day a day la rý he ye can la par ti yö ne ti mi - nin, da ha doð ru su ge nel baþ ka nýn ve re ce - ði ka ra rý bek ler ken, bu du ru mun de mok - ra tik ol ma dý ðý ný da ha ön ce de de fa lar ca be lirt miþ tik. Ye ri gel miþ ken tek rar yaz mak ta fay da var. Bel ki par ti ler geç miþ te ol du ðu gi bi se - çim be yan na me le ri ne bu ko nu yu tek rar ko ya bi lir ler. Bu ko nu mil let ve ki li nin ken - di si ni da ha hür his se de bil me si ni sað la ya - cak se çim ka nu nu ve si ya sî par ti ler ka - nun la rýn da ki de ði þik lik ler dir. Þu an da se çim sis te mi ne gö re, gö rü nür de ön se çim ya da te ma yül yok la ma sý ya pý lý yor gi bi gö rün se de ger çek mâ nâ da ve tam da de mok ra tik bir a day tes pi ti ya pýl mý yor. 5-6 bin a day a da yý 550 a day a ra sý na gi re bil - mek i çin yük lü de bir pa ra ya tý ra rak ya rý þa gi - ri yor. Bu ya rýþ, ba zý il ler de ön se çim ya pý lý - yor gö rün tü sü ve ril mek su re tiy le bir sis tem uy gu la na rak be lir le ni yor. Ya da ge nel baþ kan yar dým cý sý, grup baþ kan ve kil le rin den o lu þan he yet ta ra fýn dan ge nel baþ ka nýn ö nü ne bin ci - va rýn da bir a day a da yý ge ti ri li yor. Mil let ve ki li a day a day la rý ön ce mil le tin de ðil, bu 4-5 ki þi - den o lu þan he ye tin ö nün de ter dö kü yor. A de - ta, söz lü ye kalk mýþ bir öð ren ci gi bi, ya da me - mur luk mü lâ ka tý na gir miþ me mur a da yý gi bi on la rýn so ru la rý na ce vap ver me ye ça lý þý yor. Bu e le me ler den son ra son ka ra rý ge nel baþ - kan ve ri yor. On dan son ra bu nun a dý ön se çim, te ma yül yok la ma sý o lu yor. Bu yön tem le rin de mok ra tik ol du ðu nu kim se id di a e de mez. Þu an ki ka nun lar da ge nel baþ kan la ra o ka - dar yet ki ve ril miþ ki, lis te le rin son ha li ni o ve - ri yor, ba kan lar ku ru lu nu o se çi yor. Mec lis baþ kan ve kil le ri ni o i þa ret e di yor. Ye ri ge li yor, Mec lis Baþ ka ný, hat ta Cum hur baþ ka ný o nun söy le di ði i sim o lu yor. Bun lar se çim ler le ya pý - lý yor, a ma ge nel baþ ka nýn i þa ret et ti ði ki þi ler a ra sýn dan se çi li yor On dan son ra da bu nun a dý de mok ra si o lu yor. De mok ra si nin en te - mel öl çüt le rin den bi ri si mil le tin i ra de si dir. Bu da se çim le o lur. Mil le tin i ra de si san dý ða tam o la rak yan sý maz i se, de mok ra si den söz et mek müm kün ol maz. Se çim ba ra jý tek ba þý na de mok ra tik leþ me yi en gel le yen en bü yük uy gu la ma. Þu an ki ba raj lý se çim ka nu nu tem sil de a da le ti sað la mak tan çok u zak. Ne re dey se hiç bir ko nu da an la þa ma - yan par ti le rin bu ka nun la rý de ðiþ tir me mek ko - nu sun da tam bir mu ta ba kat i çe ri sin de ol ma - sý da ger çek ten ga rip. Hak sýz re ka be te yol a çan se çim yar dým la rý bi le bu ba ra ja gö re ve ri li yor. AKP li Hü se yin Çe lik, ba ra jýn yük sek ol du - ðu nu, a ma þu an ki þart la ra gö re bu nun ge - rek li ol du ðu nu söy lü yor. Þu þart lar da ne me nem bir þey miþ ki, ba þör tü lü a day da, se - çim ba ra jý da hep bu na ta ký lý yor. Pe ki bu þart lar za man de ði þe cek? Bu na ce vap yok. «««SÖ ZÜN Ö ZÜ: Mil let ve ki li hür ol ma lý. Hiç - bir te sir al týn da kal ma ma lý ki, mil le ti tem sil e - de bil sin. Mil let ve ki li hür ol maz sa, Mec lis hür ol maz. Mec lis hür ol maz sa hü kü met hür ol - maz. Mil let ve ki li ni ge nel baþ kan se çer se bu - nun a dý de mok ra si ol maz. Bu yüz den de hiç de ðil se bun la rý se çim va - at le ri ne ya zýp, bun dan böy le da ha de mok ra - tik ve da ha faz la ta ba nýn se si ni yan sý ta cak sis - te mi ge tir me li dir ler. Her par ti al dý ðý oy o ra - ný na gö re ve kil çý ka ra bil me li dir. Her gö rü þün Mec lis te tem si li sað lan ma lý dýr. Bu nun i çin de Tür ki ye mil let ve kil li ði ve ter cih sis te mi gi bi se çe nek ler gün de me ge ti ril me li dir. Milletvekili hür olmadýkça mka ni as ya.com.tr Milletvekili hür olmalý. Hiçbir tesir altýnda kalmamalý ki, milleti temsil edebilsin. Milletvekili hür olmazsa, Meclis hür olmaz. Meclis hür olmazsa hükümet hür olmaz. Milletvekilini genel baþkan seçerse bunun adý demokrasi olmaz. Þýr nak ta çatýþma: 2 te rö rist ya ka lan dý n TE RÖ RÝST LER LE gü ven lik güç le ri a - ra sýn da Þýr nak ta ça týþ ma çýk tý ðý, ça týþ - ma da i ki te rö ris tin sað ya ka lan dý ðý, bir su ba yýn ha fif ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ge - nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te - sin de yer a lan bil gi ye gö re, Þýr nak ýn Si - lo pi il çe si Çar dak lý kö yü böl ge sin de hu - dut ka ra kol un sur la rý ta ra fýn dan ön ce ki gün, ya sa dý þý yol lar dan I rak tan Tür ki - ye ye ge çiþ yap ma ya ça lý þan i ki te rör ör - gü tü men su bu tes pit e dil di. Te rör ör gü tü men sup la rý nýn dur ih ta rý na uy ma ya rak a teþ le kar þý lýk ver me si ü ze ri ne çý kan ça - týþ ma da, 1 su bay ha fif þe kil de ya ra lan dý, 2 te rö rist si lâh ve teç hi za tý i le bir lik te sað o - la rak ya ka lan dý. Ankara / a a Kar tal Ce za e vi nde yan gýn n ÝS TAN BUL Kar tal Ka pa lý H Ti pi Ce za - e vi nin ye mek ha ne bö lü mün de de yan gýn çýk tý. Yan gýn bü yü me den sön dü rül dü. Ce za e vi nin ye mek ha ne bö lü mün de ki e - lek trik pa no sun da mey da na ge len yan gý - na Kar tal, Mal te pe ve Pen dik it fa i ye e kip - le ri mü da ha le et ti. Yan gýn bü yü me den sön dü rü lür ken it fa i ye e kip le ri o lu þan yo - ðun du man tah li ye et ti. Ýs tan bul / a a Sý nýr da, 32 ka çak ya ka lan dý n VAN IN Baþ ka le il çe sin de yur da ka - çak yol lar la gi riþ ya pan ya ban cý uy ruk lu 32 ki þi ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, dev ri ye gö re vi ni sür dü ren il çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri, Yol ma ça yýr kö yü ya kýn la rýn da ya ya o la rak i ler le yen bir gru bu þüp he ü ze ri ne dur dur du. Ya pý lan kim lik kon trol le rin de, Af ga nis tan ve Öz be kis tan uy ruk lu 32 ki þi nin ka çak yol lar la Tür ki ye ye gi riþ yap týk la rý be lir - len di. Ya ban cý uy ruk lu la rýn ge rek li ya sal iþ lem le ri nin ar dýn dan sý nýr dý þý e di le ce ði bil di ril di. Baþkale / a a Ý kin ci Er ge ne kon da tu tuk lu sa yý sý 24 e düþ tü n Ý KÝN CÝ Er ge ne kon dâ vâ sýn da tu tuk - lu o la rak yar gý la nan Hü da yi Ün lü er tah - li ye e dil di, da va da yar gý la nan tu tuk lu sa - nýk sa yý sý 24 e düþ tü. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma da, sa - nýk ve a vu kat la rýn ta lep le ri ne i liþ kin a lý - nan a ra ka rar lar, ü ye ha kim Se dat Sa mi Ha þý loð lu ta ra fýn dan a çýk lan dý. Bu na gö re mah ke me he ye ti, dos ya kap sa mý, de lil du ru mu, suç vas fý nýn de ðiþ me ih ti - ma li ve tu tuk lu kal dý ðý sü re yi dik ka te a - la rak, i ki yý lý aþ kýn sü re dir tu tuk lu bu lu - nan iþ a da mý Hü da yi Ün lü er in tah li ye - si ne ka rar ver di. Ün lü er hak kýn da yurt dý þý na çý kýþ ya sa ðý da ko yan mah ke me he ye ti, du ruþ ma yý 9 Ma yýs 2011 e er te - le di. Ün lü er in tah li ye siy le bir lik te da va - da yar gý la nan tu tuk lu sa nýk sa yý sý 24 e düþ tü. Bu a ra da, Mah ke me He ye ti Baþ - ka ný Kök sal Þen gün, Mus ta fa Bal bay ve Tun cay Öz kan ýn da a ra la rýn da bu lun - du ðu 19 sa ný ðýn tah li ye e dil me si yö nün - de oy kul lan dý. Ýs tan bul / a a Mimar Sinan'ýn ölümünün 423. yýlý dolayýsýyla Aðýrnas beldesinde düzenlenen törene katýlan Cumhurbaþkaný Gül, ünlü mimarýn doðduðu evi ziyaret etti. FO TOÐ RAF: A A CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, 500 yýl ön ce Se li mi ye - ler i, Sü ley ma ni ye ler i ya pan in san la rýn ço cuk la rý o la rak bu - gün ken di mi zi sor gu la ma mýz ge re ki yor de di. Gül, Mi mar Si nan ýn ö lü mü nün 423. yý lý do la yý sýy la do ðum ye ri o lan Kay se ri nin A ðýr nas bel de sin - de dü zen le nen tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, Mi mar Si nan ýn 5 a sýr ön ce A ðýr nas ta doð du ðu - nu ve 22 ya þý na ka dar da bu ra - da ya þa dý ðý ný ha týr la ta rak, þun - la rý an lat tý: Da ha son ra Ýs tan - bul a git ti. A dý Mi mar Si nan a - ma a sýl a dý Mi mar Ko ca Si nan ol muþ tur. Böy le bü yük bir mi - ma ra, böy le bü yük bir ki þi li ðe Tür ki ye o la rak, Türk ta ri hin de sa hip ol mak, son ra Kay se ri ve A ðýr nas o la rak sa hip ol mak ay rý bir gu rur kay na ðý. Yap tý ðý e ser ler le 5 a sýr dýr ya þý yor. Os - man lý dev le ti ni bü yük dev let ya pan, bü yük dev let a dam la rý - nýn ya nýn da mi mar o la rak o da et ki li ol muþ tur. Sa de ce Ýs - tan bul da de ðil, A rap ül ke le - rin den Bal kan ül ke le ri ne ka - dar çok bü yük bir coð raf ya da e ser le ri dim dik a yak ta du ru - yor. Bu gün ha la þan ve þöh re - ti mi zi e ðer de vam et ti re bi li - yor sak o ra da ka lan e ser ler ve Mi mar Si nan sa ye sin de dir. O - nun i çin Ko ca Mi mar bü yük in san dýr. Kayseri / a a TÜRK-ÝÞ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, si ya si par ti le rin si vil ve de mok ra tik a na ya sa ko nu sun da ki ça lýþ ma la rý ný se çim ön ce sin de halk la pay laþ ma la rý ný is te di. Kum lu, Ge nel Ma den Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn (GMÝS) Þem si De ni zer Sa lo nu nda dü zen le nen o la ðan ge - nel ku ru lun da yap tý ðý ko nuþ ma da, son bir - kaç yýl dýr Tür ki ye nin sos yal ge liþ me si ni ih - mal e den bir e ko no mik bü yü me an la yý þýy la kar þý kar þý ya o lun du ðu nu ö ne sü re rek E ðer hü kü met le rin ça lý þan la ra yak la þý mý u cuz ve es nek ça lýþ tý ra lým, iþ çi ler ki ra la na bil sin ve ký dem taz mi na tý kal dý rýl sýn þek lin de o lur sa o ül ke de ça lýþ ma ba rý þý ol maz de di. Se çi me gi re cek si ya si par ti ler den sos yal dev let an la - yý þýn dan, es nek ça lýþ ma bi çi mi ne, ta þe ron - laþ ma ya ve as ga ri üc re te ka dar ça lýþ ma ya - þa ma ný il gi len di ren ko nu lar da gö rüþ le ri ni a çýk la ma sý ný is te dik le ri ne i þa ret e den Kum - lu, þun la rý kay det ti: 12 Ha zi ran ge nel se - çim le rin de oy kul la nýr ken si ya si par ti le rin ta ah hüt le ri ne dik kat le bak ma ný zý ö ne ri rim. He pi miz ör güt len me nin ö nün de ki en gel le - rin kalk ma sý ný is ti yo ruz. Türk-Ýþ, iþ kol la rý ba ra jý nýn dü þü rül me si ni is te mek te a ma bir - den bi re sý fýr lan ma sý nýn ya da bin de be þe in di ril me si nin ça lýþ ma ha ya týn da ka o sa ne - den o la bi le ce ði ni dü þün mek te dir. Se çi me gi den Tür ki ye nin en çok ko nu þu lan ve me - rak e di len ko nu la rýn dan bi ri si de si vil ve de - mok ra tik a na ya sa ya pýl ma sý me se le si dir. Bi - zim ta le bi miz si ya si par ti le rin bu ko nu da ki ça lýþ ma la rý ný se çim ön ce sin de halk la pay - laþ ma la rý dýr. Bi zim de si vil top lum ör güt le - riy le a na ya sa de ði þik lik ça lýþ ma mýz bu lun - mak ta dýr. Ya pa ca ðý mýz ha zýr lýk se çim ler - den ön ce mec li se su nu la cak týr. Tür ki ye yýl lar dýr ilk de fa Tak sim a la ný ger gin li ði ve tar týþ ma la rý ol mak sý zýn 1 Ma yýs kut la ma la - rý na ha zýr la ný yor di yen Kum lu, 1 Ma yýs kut la ma ko mi te si ni ö nü müz de ki haf ta o - luþ tu ra cak la rý ný kay det ti. Zon gul dak / a a Kendimizi sorgulamalýyýz GÜL, 500 YIL ÖNCE SELÝMÝYELER'Ý, SÜLEYMANÝYELER'Ý YAPAN ÝNSANLARIN ÇOCUKLARI OLARAK KENDÝMÝZÝ SORGULAMAMIZ GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. HABERLER Silâhla öldürülen Muðla SGK Ýl Müdürü Naci Þahin. SGK'daki ci na ye tte gü ven lik za fi ye ti id di a sý n MUÐ LA SGK Ýl Mü dü rü Na ci Þa hin in (37) ön ce ki gün si lâh lý sal dý rý so nu cu öl dü rül me si o la yýn da gü ven - lik za fi ye ti ol du ðu ö ne sü rül dü. SGK il bi na sý nýn gi ri - þin de bu lu nan x-ray ci ha zýn dan per so ne lin geç me di ði ve hiç bir a ra ma ya pýl ma dý ðý öð re nil di. Þa hin, önceki gün Ýz mir, Ma ni sa, Ay dýn, U þak, De niz li, Ba lý ke sir ve Muð la SGK il mü dür le ri nin ka týl dý ðý ay lýk E ge Böl ge si ko or di nas yon top lan tý sýn da, ay ný ku rum da þef o la rak gö rev ya pan Ha san Sün net çi oð lu ta ra fýn dan si lah la vu ru la rak öl dü rül müþ tü. Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü nde ki sor gu sun da sus ma hak ký ný kul la nan Sün net çi oð lu, çý - ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk la na rak Muð la E Ti pi Ka - pa lý Ce za e vi ne gön de ril di. A cý o la yýn ya þan dý ðý Muð la SGK il bi na sýn da gü ven lik za fi ye ti ol du ðu id di a e dil di. Bi nan gi ri þi nin 1 met re ge ri sin de bu lu nan x-ray ci ha zý gö rün tü lü ol ma dý ðý i çin sa de ce ku rum dý þýn dan ki þi - le ri bu ra dan ge çi le rek, þüp he le nil me si du ru mun da gü ven lik e le man la rý ta ra fýn dan a ran dý ðý öð re nil di. Per so ne lin i se ci haz dan geç me di ði ve hiç bir þe kil de a - ra ma ya pýl ma dý ðý be lir til di. Mev cut ci haz, kü çük me - tal eþ ya lar ve bo zuk pa ra lar da i kaz ver me si ne rað men ka mu per so ne li nin her tür lü mal ze me yi i çe ri ye so ka - bil di ði i le ri sü rü lü yor. Muðla / ci han Dink: A li, to pu A gop a a ta ma dý n ÖL DÜ RÜ LEN ga ze te ci Hrant Dink in e þi Ra kel Dink, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý bu yýl il köð re tim o kul - la rý i çin Er me ni ce ki tap bas tý. An cak o ra da Er me ni - ce ol ma sý na rað men A li to pu A gop a a ta ma dý de di. Ba rýþ Gi ri þi mi ta ra fýn dan dü zen le nen Ba rý þý Kur - mak Kon fe ran sý nda ko nu þan Dink, Er me ni li ðiy le, Er me ni ce ve Kürt çe di li i le Hris ti yan ol ma sý se be - biy le hem sos yal, hem de si ya sal ya þam da ay rým cý lý - ða uð ra mýþ bir va tan daþ o la rak ka tý lým cý la rýn kar þý - sýn da bu lun du ðu nu söy le di. Dink, ba ba sý nýn 40 yýl ken di ya þa dý ðý top rak lar yü zün den mah ke me le re gi - dip gel di ði ni ve bu da va la rýn hâ lâ bit me di ði ni an lat - tý. Söy le ne cek çok þe yin ol du ðu nu be lir ten Dink, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý bu yýl il köð re tim o kul la rý i çin Er me ni ce ki tap bas tý. An cak o ra da Er me ni ce ol ma - sý na rað men A li to pu A gop a a ta ma dý. Kürt çe di lim ha len si ya si ya sak lý, Hris ti yan ol mam ay rý bir prob - lem bu ül ke de, her gün Hris ti yan la ra ne ler söy le ni - yor kim se bu nu duy mu yor di ye ko nuþ tu. Dink, her ke sin her þe yi bil di ði ni i fa de e de rek, Sos yal ya - þam da bü tün bu ya þan mýþ lýk lar se ni is ter is te mez i - çe ri i ti yor. Bir ki þi çýk týy sa dý þa rý 90 yýl son ra o da e - þim di. O nu da bir þe kil de kal dýr dý lar. Ay rým cý lýk ve ýrk çý lýk söy lem le ri, ha re ket le ri, plan la rý ve pro je le ri na sýl bu ül ke den top la na cak, kal dý rý la cak, dü rüm ya - pý lýp çö pe a tý la cak, bil mi yo rum de di. Ýs tan bul / a a He li kop ter des tek li Þa fak o pe ras yo nu n ÝS TAN BUL Sul tan ga zi de po lis e kip le ri nin sa bah er - ken sa at le rin de he li kop ter des tek li dü zen le di ði o pe - ras yon da 3 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðün ce, ö zel ha re kât ve çe vik kuv vet po li si nin des te ðiy le, sa ba hýn er ken sa at le rin de ger çek - leþ ti ri len Þa fak ad lý o pe ras yon da ba zý der nek ve ev - le re eþ za man lý bas kýn ya pýl dý. He li kop ter des tek li o - pe ras yon da 3 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý, i ki ki þi nin i se kaç tý ðý öð re nil di. Bas kýn ger çek leþ ti ri len yer ler de çe - þit li do kü man lar e le ge çi ril di ði bil di ril di. E le ge çi ri len ör güt sel do kü man ve mal ze me ler, Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðün den gön de ri len bir kam yo ne te yük len di. Bu a ra da, o pe ras yo nu pro tes to et mek is te yen bir grup, Zü bey de Ha ným Ma hal le si Fev zi Çak mak Cad - de si ü ze rin de top la na rak yo la ba ri kat kur du. Grup, da ha son ra gü ven lik güç le ri ne taþ lý sal dý rý da bu lun du. Bu nun ü ze ri ne po lis de bi ber ga zý ve ba sýnç lý su kul la - na rak gru ba mü da ha le et ti. Gru bu da ðý tan po lis, yo la ku ru lan ba ri ka tý da kal dýr dý. Öte yandan, Hak ka ri de çe þit li dö nem ler de ya pý lan i zin siz gös te ri ler le il gi li yü - rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da, gö zal tý na a lý nan 14 ki þi den 7 si tu tuk lan dý. Ýs tan bul / a a Davutoðlu konsoloslarla bir araya geldi n DIÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Ýz mir de ki kon so los lar ve fah ri kon so los lar i le kah val tý da bir a - ra ya gel di. Swiss O tel Grand E fes te dü zen le nen top - lan tý ya kon so los ve fah ri kon so los la rýn ya ný sý ra Ýz - mir Va li si Ca hit Ký raç, Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A ziz Ko ca oð lu, AKP Ýz mir Ýl Baþ ka ný Ö mer Ci hat A kay ve AKP Ýz mir Mil let ve ki li Ta ha Ak soy ka týl dý. Top lan tý ga ze te ci le rin gö rün tü al ma sý nýn ar - dýn dan ba sý na ka pa lý de vam etti. Ýzmir / a a A na ya sa ça lýþ ma la rý halk la pay laþýl sýn GEÇ MÝÞ TEN DERS ÇI KAR MA LI YIZ 500 yýl ön ce Se li mi ye ler i, Sü ley ma ni ye ler i, o köp rü le ri ya pan in - san la rýn ço cuk la rý o la rak bu gün yap týk la rý mý za bak tý ðý mýz da ken di - mi zi sor gu la ma mýz ge re ki yor di yen Gül, þöy le de vam et ti: Þe hir - le re, ev le re bak tý ðý mýz da, dev let bi na la rý na bak tý ðý mýz da, o gün kü tek no lo ji yi bil gi ve in þa at mal ze me le ri ni, bu gün kü ler i le kar þý laþ týr - dý ðý mýz da ne bü yük i ler le me ler var. On la rýn bi ra ra ya ge ti rip or ta ya koy du ðu e ser le re ba kýn ca ma a le sef çok ü zün tü lü man za ra lar or - ta ya çý ký yor. Bun la rý gö rüp ders çý ka ra rak ken di mi zi e leþ tir me miz, mi ma ri de ye ni bir ne fe sin or ta ya çýk ma sý ge re ki yor. Þe hir ci le re, bi - lim a dam la rý na, mi mar la ra, gö rev dü þü yor. Dev let a dam la rý, si ya - set çi ler, be le di ye baþ kan la rý, on la ra ön cü lük e de cek, im kan ta ný ya - cak lar a ma e sas ka tý lým la rý mi mar lar, mü hen dis ler ya pa cak. Ön ce Mi mar Si nan ýn doð du ðu A ðýr nas tan baþ la ya rak, son ra Kay se - ri den baþ la ya rak bü tün Tür ki ye de, her ta raf ta bu der si al dý ðý mý zý gös te rir ce si ne bir ye ni len me baþ lat ma mýz ge re ki yor.

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 7 ÞUBAT 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr. çözüm SiyahMaviKýrmýzýSarý YÝNE ARAÇLAR YAKILIYOR NERON LAR ÝÞBAÞINDA Ha be ri say fa 3 te Kýþ aylarýnda enerjimiz neden tükenir?/ 15 TE ICBA'DAN YENÝ BÝR KAMPANYA 100 BÝN HUTBE-Ý ÞAMÝYE E lif Nur Kur toð lu

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

4. DALGADA 17 GÖZALTI

4. DALGADA 17 GÖZALTI ÇOK GÜZEL SÖZLER BUNLAR DEVRÝMLER EN BÜÜK DARBEÝ SANATA VURDU uaylýk sinema dergisi Film Arasý na konuþan ünlü oyuncu ve yönetmen ýlmaz Erdoðan, çarpýcý açýklamalarda bulundu. Toplum mühendisliðinin toplumsal

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde

TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: uha be ri HAFTA SONU ekinde SiyahMaviKýrmýzýSarý EÞREFOÐLU CAMÝÝ UNESCO YA ADAY BU CAMÝDE BÝR TANE BÝLE ÇÝVÝ YOK uha be ri sayfa 10 da TUR OPERATÖRÜ ÝSMAÝL ÞENAY: DÝL EÐÝTÝMÝ HÝÇ BU KADAR ZEVKLÝ OLMAMIÞTI uha be ri HAFTA SONU ekinde

Detaylı

Akraba deðil, kardeþiz

Akraba deðil, kardeþiz SiyahMaviKýrmýzýSarý AHMET AKYÜZ VE HALÝM DOÐAN: CUMHURÝYET, TARIMA GEREKEN ÖNEMÝ VERMEDÝ H. Hü se yin Ke mal in rö por ta jý say fa 12 de ÇOCUKLAR YERDE HALI OLMAYAN MEKÂNDA EÐÝTÝM ALIYOR ÇAD, KUR ÂN-I

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Gençlerin gözünden Üstad Said Nursî nha be ri say fa 13 te San tos: Mer ha ba Ok ya nus u11 nfatma NUR ZENGÝN BAÞOÐLU VEFAT ETTÝ u Tür ki ye Sað lýk Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn es ki Ge nel Baþ ka ný

Detaylı

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun

Reformlarý tamamlayýn tüm bölgeye örnek olun SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman, hukuka saygýlý yaklaþýmýyla yöneticilerin ezberini bozdu A. Turan Alkan/ Zaman yazarý 23 MART I bekleyiniz Said Nursî nin doðru Ýslâm tesbiti çok orijinal uu lus la ra

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kâzým Güleçyüz Ahmet Taþgetiren Dr. Cemil Ertem Oral Çalýþlar rd. Doç. Dr. Cengiz Aktar Mustafa Özcan Ali Bulaç Mustafa Akyol Nazlý Ilýcak Nuray Mert Mehmet Barlas Mehmet Altan usuf Kaplan B E K L E Ý

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Nasýl bir eðitimle hapishaneler dershane olur u11 Yaþlýlarýn da bir kreþi olacak u15 SAÐLIK DURUMU CÝDDÝYETÝNÝ KORUYOR ÞEYH NÂZIM DUA BEKLÝYOR ukktc li Nak þi ben di Þey hi Nâ zým Kýb rý sî nin sað lýk

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KUR ÂN MEDENÝYETÝ MUCÝZEDÝR u16 ÖMSS de 60 bin 375 aday ter döktü u3 TE LYS baþvurularý için son gün u3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 TEMMUZ 2012 SALI/ 75 Kr Töre cinayetleri ve aðalýk nasýl biter? GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE YIL: 43 SA YI: 15.227 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN

ANAYASA, SEÇÝME KURBAN EDÝLMESÝN ARAFAT HEYECANI DÝYANET Ýþ le ri Baþ kan lý ðý, A ra fat a çýk - ma yý bek le yen ha cý a day la rý na yö ne lik ha zýr lýk la rý ný ta mam lar ken, ha cý a day la - rý ný A ra fat vak fe si he ye ca ný

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR KASTAMONU DAKÝ KABRÝ BAÞINDA BEDÝÜZZAMAN'IN TALEBESÝ MEHMET FEYZÝ EFENDÝ ANILDI HABERÝ SAYFA 6 DA ABD YENÝ ASYA VAKFININ HÝZMETÝ TABÝAT RÝSALESÝ, ABD ÝNGÝLÝZCESÝNE TERCÜME EDÝLDÝ HABERÝ SAYFA 4 TE GER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 22 MAYIS 2011 PAZAR/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý 49 BÝN KÝÞÝYE BÝR KÜTÜPHANE, 122 KÝÞÝYE BÝR KAHVEHANE HABERÝ SAYFA 10 DA ÞAMPÝYON BUGÜN BELLÝ OLUYOR HABERÝ SAYFA 14 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ELÝF ENSTÝSÜ ilâvemizi bugün bayinizden

Detaylı

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT:

FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜYOR u16 DA. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 7 MART 2012 ÇARÞAMBA / 75 Kr. Rektörlüðün cevap dilekçesi ÖNDER BAÞKANI KORKUT: TESK BAÞKANI BENDEVÝ PALANDÖKEN: AVM LER MAHALLE ESNAFINI VURDU HABERÝ SAFA u10 DA FACEBOOK BUNALIMA SÜRÜKLÜOR u16 DA UZMANLAR UARIOR RASTGELE ÝLÂÇ ALMAK DOÐRU DEÐÝL HABERÝ SAFA u13 TE GER ÇEK TEN HA BER

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý

Harf devriminin hedefi Ýslâmýn nüfuzunu kýrmaktý VEFATININ 45. YILI MÜNASEBETÝYLE DÜNYANIN İLK YILDIZ MÝMARI: MÝMAR SÝNAN ÜSTADIN ÖZ KARDEÞÝ ABDÜLMECÝD NURSî n MUSTAFA ÖZTÜRKÇÜ NÜN YAZISI SAYFA 2 DE n HABERÝ SAYFA 16 DA GERÇEKTEN HABER VERiR Y ASYA NIN

Detaylı

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI

HALEP SAVAÞ MEYDANI ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK ÞEHÝTLER DUÂLARLA MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI MESCÝD-Ý AKSA DA 100 BÝN KÝÞÝ CUMA NAMAZI KILDI n HABERÝ SAYFA 7 DE ÜNÝVERSÝTE CAMÝÝ 24 SAAT AÇIK KALACAK n HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y ORUCA NÝYET ETMENÝN ZAMANI nsüleyman KÖSMENE NÝN

Detaylı

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE

ÝSLÂM DÜNYASININ GÖZÜ TÜRKÝYE DE Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR IL: 42 SA I: 14.966AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 22 EKÝM 2011 CUMARTESÝ/ 75

Detaylı

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR

ÇOCUKLARI OKULDAN SOÐUTACAKLAR ÇOK BÜYÜK ÝLGÝ VAR ALMANYA DA ÝSLÂM DERSÝ MEMNUN ETTÝ nha BE RÝ SAY FA 7 DE MARÝA YA, NUR ÝSMÝ VERÝLDÝ RUS TURÝST EZANDAN ETKÝLENDÝ MÜSLÜMAN OLDU nha BE RÝ SAY FA 16 DA ELBÝSTAN DA ÖRNEK KAMPANYA 700 MAHKÛMA

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 18 ÞUBAT 2012 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y 21 Þubat ta herkese... YIL: 42 SA YI: 15.085 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Darbe kanunlarýyla yönetilmek Emekli eski

Detaylı