Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Y ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR"

Transkript

1 SiyahMaviKýrmýzýSarý GERÇEKTEN HABER VERiR Y ENSTÝTÜ ELÝF ekimizi bugün bayinizden isteyin ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR YIL: 42 SAYI: / 75 Kr ÝSRAÝL ASKERÝ YÝNE KATLÝAM YAPIYOR NATO LÝBYA DA YANLIÞLIKLA SÝVÝLLERÝ VURURKEN, FÝLÝSTÝN DE ÞÝMDÝYE KADAR DEFALARCA YAPTIÐI SÝVÝL KATLÝAMINA TEKRAR HIZ VEREN ÝSRAÝL YÝNE ÇOCUK VE SÝVÝLLERÝ KATLEDÝYOR. Müslüman olan Daniel Celliti, dinî vecibeleri yerine getirmek için sünnet de oldu. FOTOÐRAF: CÝHAN ÝSVÝÇRELÝ DANÝEL: KENDÝME GELDÝM Risale-i Nur u tanýdý Müslüman oldu Ýs viç re va tan da þý Da ni el Cel li ti, i ki yýl u lýk bir a raþ týr ma so nu cun da chat or ta mýn da ta nýþ tý ðý Ri sa le-i Nur sa ye sin de Müs lü man ol du. Müs lü man ol ma dan ön ce çok sý kýn tý i çin de ol du ðu nu, hiç bir þey den zevk a la ma dý ðý ný i fa de e den Cel li ti, Müs lü man ol duk tan son ra a de ta ye ni den ken di me gel dim. Ha ya ta ba kýþ a çým de ðiþ ti de di. Haberi sayfa 15 te DÝN-BÝR-SEN GENEL BAÞKANI: 20 MART TAN BERÝ 35 FÝLÝSTÝNLÝ KATLEDÝLDÝ 11 YAÞINDAKÝ ÇOCUK VE SÝVÝLLER ÖLDÜ u Per þem be gü nü Fi lis tin ta ra fýn dan fýr la tý lýp bir o kul o to bü sü nü he def a lan, 16 ya þýn da bir ço cuk la bir ye tiþ ki nin a ðýr ya ra lan dý ðý sal dý rý son ra sý Ýs ra il'ýn tank ve u çak lar la yap tý ðý mi sil le me sal dý rý la rýn da ö len Fi lis tin li le rin sa yý sý 17'ye yük sel di. 20 Mart'tan bu ya na ö len Fi lis tin li sa yý sý da 35'e çýk tý. u Ýs ra il Baþ ba ka ný Ne tan ya hu, "Ço cuk la rý öl dür me ye kal ký þan lar ken di ha yat la rý ný or ta ya koy muþ o lur lar" der ken, i ki gün i çin de mi sil le me a maç lý Ýs ra il ha va sal dý rý la rýn da ö len 17 ki þi a ra sýn da 11 ya þýn da bir er kek ço cu ðu da da hil ol mak ü ze re çok sa yý da si vi lin de bu lun du ðu bil di ri ldi. n7 de Gazze þeridindeki misilleme saldýrýlarý sürdürülürken, bir hedefi daha vuran Ýsrail füzesi, 3 kiþinin ölümüne yol açtý. uhaberi sayfa 7 de OBAMA DAN SURÝYE YE SERT AÇIKLAMA uhaberi sayfa 7 de BÝNGAZÝ DE NATO YU PROTESTO uhaberi sayfa 7 de udesk ve Din -Bir-Sen Ge nel Baþ ka ný Lüt fi Þe no cak, BDP Ge nel Ba ka ný Se lâ hat tin De mir taþ ýn i mam la ra yö ne lik söz le ri ne i liþ kin, Hiç kim se bu mil le tin kar deþ lik un sur la rý ný bir bi ri i le kav ga et ti re rek oy he sa bý yap ma ma lý de di. Þe no cak, ca mi ler de ser gi le nen kar deþ li ðe göl ge dü þü rül me si ne kim se nin göz yum ma ya ca ðý ný vur gu la dý. Haberi sayfa 4 te ECDADIMIZ NELER BAÞARMIÞTI? Gül: Kendimizi sorgulamalýyýz ukay se ri de düzenlenen tö ren de ko nu þan Cum hur baþ ka ný Ab dul lah Gül, 500 yýl ön ce Se li mi ye ler i, Sü ley ma ni ye ler i ya pan in san la rýn ço cuk la rý o la rak bu gün ken di mi zi sor gu la ma mýz ge re ki yor de di. Haberi sayfa 5 te Etten sonra, süt krizi kapýda utürkiye Zi ra at çý lar Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Ýb ra him Yet kin, süt kri zi nin ka pý da ol du ðu nu bil dir di. Yet kin, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, hay van cý lýk ta ya þa nan et kri zi ni at la ta bil mek i çin it ha lâta a ðýr lýk ve ri len Tür ki ye de süt be si ci li ði nin de a larm ver di ði ni i fa de et ti. n11 de Karadeniz de petrol bulundu utpao Genel Müdürü Mehmet Uysal, Sürmene-1 kuyusunda 4 bin 800 metreye geldiðimizde yeraltýndan aldýðýmýz nümunelerin içinde çok güzel petrol emareleri bulundu. Kalitesi gayet güzel bir petrol açýklamasý yaptý. Haberi sayfa 11 de Fukuþima ya dev beton pompasý Türkiye de internet 18 yaþýnda Engelliler engelleri aþamýyor uhaberi sayfa 7 de uhaberi sayfa 3 te uhaberi sayfa 6 da ISSN SURÝYE DE GERGÝNLÝK TIRMANIÞTA Camilere kesinlikle fitne sokmayýn SiyahMaviKýrmýzýSarý

2 SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Siyasî noktadaki fark Sebilürreþad, Doðu gibi mücahidler imân hakikatlerini ehl-i dalâletin tecavüzatýndan muhafazaya çalýþtýklarý için, ruh u canýmýzla onlarý takdir Susmak ve tahsin edip onlarla dostuz ve kardeþiz fakat siyaset noktasýnda deðil. ziz, sýd dýk kar deþ le ri miz Zi ya ve Ab dül muh sin, Üs ta dý mýz di yor ki: Eþ ref E dip kýrk se ne den be ri Ý - mân hiz me tin de be nim ar ka da þým ve Se bi lür re þad da ma ka le ya zan ve þim di ve fat e den çok kýy met li kar deþ le ri min mü mes si li ve ha ki kî Ýs lâ mi yet mü ca hid le - rin den bir kar de þim dir. Ve Nu run bir hâ mi - si dir. Ben ve fat et sem de, Eþ ref E dip Nur cu - lar i çin de bu lun ma sýy la bü yük bir te sel li bu - lu yo rum. Fa kat Nur Ri sâ le le ri nin ve Nur cu la rýn si - ya set le a lâ ka la rý yok. Ve Ri sâ le-i Nur, rý za-i Ý lâ hî den baþ ka hiç bir þe ye â let e dil me di ðin - den, müm kün ol du ðu ka dar Ri sâ le-i Nur un men sup la rý, iç ti maî ve si ya sî ce re yan la ra ka - rýþ mak is te mi yor lar. Yal nýz Se bi lür re þad, Do ðu gi bi mü ca hid ler Ý mân ha ki kat le ri ni ehl-i da lâ le tin te ca vü za týn dan mu ha fa za ya ça lýþ týk la rý i çin, ruh u ca ný mýz la on la rý tak dir ve tah sin e dip on lar la dos tuz ve kar de þiz fa kat si ya set nok ta sýn da de ðil. Çün kü Ý mân der si i çin ge len le re ta raf gir lik na za rýy la ba - kýl maz. Dost- düþ man, ders te far k et mez. Hal bu ki si ya set ta raf gir li ði, bu mâ nâ yý ze de - ler, ih lâs ký rý lýr. O nun i çin dir ki, Nur cu lar em sal siz iþ ken ce le re ve sý kýn tý la ra ta ham mül e dip Nu ru hiç bir þe ye â let et me di ler. Si ya set to pu zu na el at ma dý lar. Hem Nur Ri sa le le ri küfr-ü mut la ký kýr dý - ðý i çin, küfr-ü mut la kýn al týn da ki a nar þi li ði ve üs tün de ki is tib dad-ý mut la ký kýr dý ðý ci - het le, bir ne vi si ya se te te ma sý var te veh hüm e dil miþ. Hal bu ki Nu run ter cü ma ný, bir tek me se le-i i ma ni ye yi dün ya sal ta na tý na de ðiþ - me di ði ni mah ke me ler de dâ vâ e dip yir mi beþ se ne tarz-ý ha ya týy la ve e ma re ler le is pat et miþ tir. Kar deþ le ri niz Sa dýk, Ýb ra him, Zü be yir E mir dað Lâ hi ka sý, Mek tub No: 250, s. 545 LÜ GAT ÇE: Se bi lür re þad: Meh med  kif in baþ ya zar lý - ðý ný yap tý ðý meþ hur der gi. Bu der gi, yýl la rý a ra sýn da 182 sa yý çý kan Sý rat-ý Müs ta - kim in ye ri ne, 1912 yý lýn dan son ra Se bi lür re - þad a dýy la çýk ma ya baþ la mýþ týr. ehl-i da lâ let: Da lâ let eh li, yol dan çý kan lar. tah sin: Be ðen me, gü zel bul ma. Sus mak, ko nuþ mak týr S us mak, ko nuþ mak týr. Sus mak, dü - þün ce ler ki ta bý nýn, ko nuþ mak bö lü - mü dür. Sus mak, de rin bir sü kût, u zun bir sü kût tur. Zih ni miz de ba ðý rýþ lar ça - ðý rýþ lar, fer yat fi gân dýr; or man ye ri gi bi her yer yan gýn dýr. A ma ça re siz ka lýr, her þe yi söy le ye mez si niz, su sar sý nýz ba zen. Sü kût da bir ko nuþ mak týr. Ses siz ce, ke li me siz, he - ce siz, harf siz ko nuþ mak týr. Sü kût, kar gi bi be yaz, ör ter dü þün ce le rin ü ze ri ni. Alt tan al ta fi liz le nir, dem le nir fi kir ler, dü þün ce ler. To hum gi bi ye þer - me ye, boy ver me ye yüz tu tar. Hat ta ken di ken di ne so rar ba zen in san: Çok mu ko nuþ tum? Had di mi mi aþ tým? Kar - þým da ki ni ra hat sýz mý et tim? di ye dü þü nür bi le. Ko nuþ ma nýn bir u cu, sus mak la baþ lar. Su san, ka za nýr ba zen. Es ki le rin ta bi riy le: Söz gü müþ se, sü kût al týn dýr. Oy sa sö zü al týn o la nýn, sü kû tu in ti - har dýr. Ye rin de söz, ye rin de sü kût *** Yýl lar ön ce es ki Fo ça ya rah met li Na il Pa pat - ya Ho ca nýn zi ya re ti ne git miþ tik. E mek li li ðin - den son ra bir sa hil ka sa ba sý na çe kil miþ, o ra da gü zel hiz met ler de bu lu nu yor du ho ca mýz. Et ra - fýn da pý rýl pý rýl genç ler var dý. Mi sa fi ri ol duk. Bir ba har sa ba hýn da bi zi u nu tul maz bir gü zel - lik le a ðýr la dý. Al lah rah met ey le sin. Kah val tý son ra sý, Ge lin, si zi ba bam la ta nýþ tý - ra yým. de di. Ka yýn pe de ri nin dük kâ ný na doð ru yo la ko yul duk. A sýr lar ön ce si nin san ki o es ki so kak la rýn dan ge çi yor duk. Hâ lâ ak lým da dýr o yol lar. Se ne ler ön ce si ne a it so kak lar da ki taþ lar, çeþ me ler, de mir den pan jur lu ev ler, tek kat lý gü neþ gö ren mü te va zý ev ler... An tik bir þehrin so kak la rýn da do la þý yor duk san ki. Hiç ak lým dan çýk ma dý bu zi ya re ti miz. Yo lu muz, ka yýn pe de ri nin bak kal dük kâ ný na var - dý. Ý çe ri de Ra ma zan is min de bir am ca o tu ru yor du. Tez gâ hýn he men ar ka sýn da da, Na il Pa pat ya Ho - ca mý zýn ka yýn pe de ri Mus ta fa Am ca. Ra ma zan Am ca, Fo ça nýn ya kýn köy le rin den bi - rin de, çift çi lik le ve hay van cý lýk la uð ra þan bir in san. Bir kaç ta vu ðu, bir kaç da hay va ný var. On lar dan el - de et ti ði sü tü, yu mur ta yý, ya ðý a lýp ge ti rir, Mus ta fa Am ca ya ve rir. O da dük kâ nýn da bel li müþ te ri le re sa tar mýþ. Bu a lýþ ve riþ ten e li ne üç beþ ku ruþ ge çer, her i ki si de, he lâ lin den bir rý zýk la ha yat la rý ný ve dost luk la rý ný yýl lar yý lý böy le ce sür dü re gel miþ ler. Bu es ki dük kân da, bu i ki in san, ses siz ve sa kin bir þe kil de o tu ru yor lar dý. Bu man za ra yý bi ze Na il Ho cam, on la rýn da du ya ca ðý bir ses to nuy la þöy le yo rum la dý: Bu i ki dos tun ko nuþ ma la rý ný din le ye nin ku lak - la rý sa ðýr o lur. Me ðer se i þin sýr rý, her i ki si de çok az ko nu þur lar - mýþ. Bu söz ü ze ri ne Mus ta fa Am ca, ta þý ge di ði ne koy mak ta ge cik me di: Ne ya pa lým, Ra ma zan E fen di, bir tür lü gü mü þe ra zý ol mu yor. de di. O e li a ya ðý düz gün a dam, a dam gi bi a dam, cen - net lik a dam der ler ya, yü zün den öy le si ne gü zel bir ad res o ku nu yor du iþ te. Ru hu þad ol sun. Me kâ ný cen net ol sun. Çok gü zel bir ce vap la, da ma dý na, ya - ni Na il Pa pat ya Ho ca mý za bir gön der me yap tý. Mev zu an la þýl mýþ tý... Me ðer se Ra ma zan A ða - bey le Mus ta fa Am ca, bir a ra ya gel dik le rin de, sö zü hiç is raf et mez ler miþ. Na il Ho cam bi ze bu nu tel - mih et miþ ti. Mit hat Ce mal Kun tay, hay ran kal dý ðým o Meh - met  kif ad lý e se rin de, Sa fa hat þa i ri mi zin, fa zi le ti o la rak gör dü ðü al tý çe þit sü kû tun dan bah se der. Sü kût, az ya da çok he pi mi zin ha ya tý ný ku þa týr. Sü kût, ha ya tý ku þa tan bir çýð o lur ba zen. Ses siz du ran bir kar yý ðý ný nýn he men ar dýn dan, te pe le ri kap la mýþ, her ye ri ku þat mýþ o bem be yaz man za ra ar ka sýn da, de rin bir sü kû tun ar dýn dan a de ta bir çýð dü þer, bir çýð lýk ko par ba zen. Be di üz za man Haz ret le ri, 1920 li yýl la rýn ba þýn da bir müd det Van da E rek Da ðý nda kal dý ðý in zi va nýn ve sü kû tu nun ar dýn dan, Ri sâ le le riy le çað la mýþ tý, Söz le riy le ko nuþ muþ tu. Ha ya lim, bir den ri sâ let ön ce si gün le re u zan dý. U zun bir sü kût ve te fek kür dö ne mi var Haz re ti SELÝM GÜNDÜZALP Pey gam ber E fen di miz in (asm). Ru hî haz zýy la baþ ba þa ka lý yor, ma ða ra la ra çe ki li yor du. Te fek kü re da lý yor du. Kâ i nat ki ta bý ný o ku yor, yýl dýz la rý, a ðaç la - rý o ku yor du... O ku yor da o ku yor du O, o ku mak la do lu yor. Dol du ðu o ku ma nýn kar - þý lý ðý vah yin ilk â ye ti Ýk ra O ku o lu yor du. Kâ i nat ki ta bý ný o ku ya nýn kar þý sý na kâ i nat ki ta bý nýn mâ nâ - la rý ný, sýr la rý ný an la tan bir ki tap çý ký yor du, bir va hiy ge li yor du. Kâ i nat ki ta bý ný o ku ma nýn mü kâ fa tý, Kur ân o lu yor du. Kâ i nat ki ta bý nýn i çin de ki â yet le ri an la tan ki tap o lu yor du. Kur ân â yet le riy le dün ya - mý zý en sað lam, en e be dî ve en e de bî bir þe kil de ay - dýn la tý yor du. Sü kût, iþ te bu dur. Sus mak da bir ko - nuþ mak o lur. Vah yin mu ha ta bý o lur. Vak ti gel di - ðin de, Kur ân la ko nu þur. Siz sus tu ðu nuz da me sa jýn ye ri ne u laþ ma dý ðý ný zan net me yin sa kýn. Sus mak da bir ko nuþ mak týr. Hat ta en te sir li bir ko nuþ mak týr. Ke li me ler ba zen an laþ ma mý zý zor laþ tý rý yor. Cüm le ler hep ten öy le. Sü kû tu muz, a dam gi bi bir sü kût sa, te me li vah ye da ya lý o lan bir sü kût sa, ah lâ - kýn en te mi zi, en yü ce si i le kap lý bem be yaz bir ik - lim den ge çen, i çe ri sin de zer re ce toz top rak ol ma - yan, bý ra kýn si ya hý, gri den be ya za var ma yan her ren ge ka dar, ne var sa hiç a ma hiç ol ma yan ter te - miz bir dü þün ce nin, ah lâ kýn, kal bî ve ru hî bir çýr pý - ný þýn i fa de siy se e ðer, böy le o lu yor Ke li me le re ih ti yaç kal mý yor. Ke li me le rin an la - ta ma dý ðý ný, cüm le le rin i fa de e de me di ði ni sü kût an la tý yor. Sü kût ko nu þu yor. Sus mak, ko nuþ mak o lu yor. Bý ra kýn o za man, ke li me le rin ye ri ne ha li - niz ko nuþ sun ba zen. A ma bu ra da da bir in ce lik var. Sus ma ya, su-i zan na se bep o la cak hal le ri de yük le me mek ge rek. Or da da ki þi nin fik ren ve ni ye ten e pey bir a rýn ma sý ge re ki yor. Yý kan ma sý ge re ki yor, dem len me si ge re - ki yor ki; sü kût, ü ze rin de ki o gü zel lik le ri, kar þý ta ra fý yýp ra tý cý ol ma yan, o nu bes le yi ci o lum lu duy gu la rý ve me saj la rý da ta þý ya bil sin. Su san, ba zen ka za nýr, ba zen kay be der. Dur du ðu ye re bað lý, bak tý ðý ye re bað lý. Sus ma nýn kay na ðý na ne ka dar te miz du ru - yor sa, o ka dar ka za ný yor. Ne ka dar ka rý þýk duy gu - lar i çin dey se, o ka dar da kay be di yor. Çok ko nuþ - mak da, ba zen kal bin has ta lý ðý o lu yor. Bir kaç gün ön ce sus mak ve ko nuþ mak a ra sýn da te red düt te kal dým. Bu ha tý ra yý pay laþ ma lý yým: Ge çen ge ce, dol muþ la bir dos tu mu zi ya re te gi - di yor dum. Yol da bir i ki genç ba yan da bin di. On lar ar ka da, ben ön de o tu ru yor dum. Ye ni yol cu - la rý al mak i çin mer ke zî bir du rak ta dol mu þu muz dur du ðun da, yol cu la rý dâ vet e den genç kâh ya, ar - ka da þýy la ko nu þu yor du. Bir den se si nin to nu de ði - þi ver di. Ga yet yük sek bir per de den: Al lah bi ze vur muþ. de di. Bir de sen vur - ma. de yin ce, kan bey ni me sýç ra dý bir den. A - ma Al lah tan ki, fren le dim ken di mi. Ga yet þef - kat li bir ses le gen ce dö nüp: da sanat ister, maharet ister, mü min bir kalp ister. Susmak cehalet deðildir. Susmak bilgi ister, iman ister, derinlik ister. O zaman iþte susmak; konuþmak olur. Düþünceler kitabýnýn susmak, bir bölümü olur. Al lah bi ze hiç vu rur mu? de dim. Þa þýr dý genç a dam. Þöy le bir yü zü me bak tý. Þo - fö rün de ben den ya na çý kan bir hâ li var dý. Ýç çe ki - þin den his set tim. Ko nuþ ma ya baþ la dým. Se ri hal de að zým dan þu cüm le ler dö kül dü: Ke di ler â le min de bi zi fa re yap ma yan Al lah, bi zi bir tu tam may da noz yap ma yan Al lah, bi zi se ven Al lah, bi zi se ven Rab bi miz de ðil mi? Kim se bi zi bil mez ken, O bi zi bi li yor du, O ta ný yor du. Biz, O nun mi sa fi ri yiz, O nun dün ya sýn da ya þý yo ruz. O nun ver di ði a ðýz, O nun að zý mý za koy du ðu dil le, ses le ve ne fes le ko nu þu yo ruz. Al lah bi ze vu rur mu hiç? Ver di ði ni met ler den bi ha be riz. Al lah bi ze biz den ya kýn dýr. Al lah bi zim en ya ký ný mýz dýr. Hiç kim se nin bil me di ði bir â lem - de de bi zi bi len sa de ce O ydu. An ne miz, ba ba - mýz dâ hil, dün ya da Se ni se vi yo rum di yen kim var i se, en ya kýn la rý mýz bi le, bi zi an cak dün ya ya gel dik ten son ra gör dü ler, bil di ler ve ta ný dý lar ve sev di ler. Al lah i se, bi zi hiç kim se nin bil me - di ði o â lem ler de de bi li yor du, se vi yor du. Se vi - yor du ki, sev gi si ni ya rat ma sýy la gös ter di. Ta biî, biz Al lah ý si ze böy le an lat ma dý ðý mýz ve sev dir - me di ði miz i çin suç yi ne biz de. de dim. Genç de: A ða bey, ben de gýr gý rý na söy le miþ tim za - ten. de di. A ma söy le nen söz ler ye ri ni bul muþ tu. Þo för mem nun, sa ný rým yol cu lar da öy ley di. Az son ra ki du rak ta i nip yü rü me ye baþ la dým. Bir yan dan da dü þü nü yor dum: Ko nuþ ma yýp sus say dým ya ben ya da a ra ba san - ki in fi lak e de cek ti. Can lý bom ba ne ki? Ba zen ye ri gel di ðin de ko nuþ ma mak, in sa ný fe ci sar sý yor. E vet, me lek ler in san lar dan sus ma sý ný de ðil, gü zel söz ler söy le yip ko nuþ ma sý ný bek li yor. Ma dem ki biz ler yer yü zün de Al lah ýn þa hit le ri - yiz, e ser le ri nin del lâ lý yýz, öy ley se ye ri ni, ko nu - mu nu bil me li, vak ti gel di ðin de, söy le ne cek sö - zü in san, en gü zel þe kil de söy le me li. Bal kü pün den sir ke sýz maz. Ý çi miz de ki þef kat, se si mi ze yan sýr. Ko nuþ mak ya ra la ya cak sa bi ri ni e - ðer, sus mak ev lâ dýr. Ha ya tý mýz, i ma ný mýz ka dar dýr. Ý ma ný mýz dan na si bi miz de, o nun la ya þa dý ðý mýz ve a mel et ti ði miz ka dar dýr. Ý nan dý ðý dâ vâ yý sa vu na ma yan in sa nýn ha yat ta na si bi de, çok az dýr. Ha yat, i man la gü zel. Ý man, i nan cý ný sa vun mak - la, dâ vâ sý ný an lat mak la ve ya þa mak la gü zel dir. *** E vet Sus mak; bý ra kýn al tý ný, gü müþ bi le ol mu - yor, de ðer siz bir ma de ne dö nü þü yor. Sus mak, ön ce - si ve son ra sýy la mu ka ye se e di lip de ko nuþ ma nýn o en gü zel ik li mi ne gir di ðin de e ðer mu ha ta bý ya ra la - mý yor sa, o za man ko nuþ mak da bir al týn o lu yor iþ te. Gü zel tab lo lar var dýr. Su sar lar, a ma her þe yi an - la týr lar. Yýl lar ge çer. Siz dö ner, ba kar, her de fa sýn da on lar da sa nat kâ rý nýn ye ni bir us ta lý ðý ný, ye ni bir ha - ri ka lý ðý ný keþ fe der si niz. Sus mak da sa nat is ter, bil gi is ter, ma ha ret is ter, mü min bir kalp is ter. Sus mak ce ha let de ðil dir. Sus mak bil gi is ter, i - man is ter, de rin lik is ter. O za man iþ te sus mak; ko - nuþ mak o lur. Dü þün ce ler ki ta bý nýn sus mak, bir bö lü mü o lur. Sus tu ðu nu, ko nuþ tu ðu nu, bak tý ðý ný, dü þün dü ðü nü, i çin de bir þey le rin ký mýl dan dý ðý ný söy le me se de an lar sý nýz iþ te o za man o in sa nýn. Meh met  kif in o gü zel i fa de siy le: Di li yok kal bi min. On dan ne ka dar bî za rým. de di ði gi bi bir an o lur iþ te o za man. Kal bi nin, o bin ci het le ku þa ta ma dý ðý kal bi nin i çin de ki fi kir le ri, dü - þün ce le ri han gi ke li me, han gi cüm le tam i fa de e de - bi lir ki? Bu yük sek duy gu se li ve coþ ku su, sus ma ya gö tü rü yor sa in sa ný, iþ te sü kût o za man al týn o lur. SiyahMaviKýrmýzýSarý

3 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 3 Ya zý Ýþ le ri Mü dü rü Ha ber Mü dü rü Mer kez: Gül ba har Cd., Gü nay Sk., No: 4 Gü neþ li Ýs tan bul Tel: (0212) (Sorumlu) Recep BOZDAÐ Ya zý iþ le ri fax: (0212) Ki tap sa týþ fax: (0212) Mus ta fa DÖ KÜ LER An ka ra Tem sil ci si 09 Ga ze te da ðý tým: Te le fax (0212) Ý lân Rek lam ser vi si fax: 515 Ýs tih ba rat Þe fi Meh met KA RA Ca ða loð lu: Ce mal Na dir Sk., Nur Ýþ ha ný, No: 1/2, Ýs tan bul. Tel: Mustafa GÖKMEN (0212) AN KA RA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Meþ ru ti yet Cad. A li bey Ap. No: Ge nel Mü dür Rek lam 29/24, Ba kan lýk lar/an KA RA Tel: (312) , , Fax: Spor E di tö rü Koordinatörü Re cep TAÞ CI E rol DO YURAN 36 AL MAN YA TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Zep pe lin Str. 25, Ah len, Tel: Mesut ÇOBAN , Fax: KKTC TEM SÝL CÝ LÝ ÐÝ: Av ni Ya yýn Ko or di na tö rü Görsel Yönetmen: Ýbrahim ÖZDABAK E fen di Sok., No: 13, Lef ko þa. Tel: Bas ký: Yeni Asya Ab dul lah E RA ÇIK BAÞ Abone ve Daðýtým Ko or di na tö rü: Adem AZAT Matbaacýlýk Da ðý tým: Do ðan Da ðý tým Sat. ve Paz. A.Þ. Ye ni As ya ba sýn mes lek il ke le ri ne uy ma ya söz ver miþ tir. Ya yýn Tü rü: Yay gýn sü re li ISSN Ye ni As ya Ga ze te ci lik Mat ba a cý lýk ve Ya yýn cý lýk Sa na yi ve Ti ca ret A.Þ. a dý na im ti yaz sa hi bi Meh met KUT LU LAR Ge nel Ya yýn Mü dü rü Kâ zým GÜ LEÇ YÜZ NA MAZ VA KÝT LE RÝ Hic rî: 7 C. Evvel 1432 Ru mî: 28 Mart 1427 Ýl ler A da na An ka ra An tal ya Ba lý ke sir Bur sa Di yar ba kýr E la zýð Er zu rum Es ki þe hir Ga zi an tep Is par ta Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý Ýl ler Ýs tan bul Ýz mir Kas ta mo nu Kay se ri Kon ya Sam sun Þan lý ur fa Trab zon Van Zon gul dak Lef ko þa Ým sak Gü neþ Öð le Ý kin di Ak þam Yat sý KUTLU DOÐUM HEYECANI An tal ya Ma nav gat Müf tü lü ðü, Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyet le ri çer çe ve sin de Hz. Mu ham med'in (asm) dün ya ya teþ rif le ri ni an ma a dý na 20 nin ü ze rin de prog ram ha zýr la dý. ANTALYA Ma nav gat Müf tü lü ðü, bu yýl Kut lu Do ðum Haf ta sý nýn a - na te ma sý ný Rah met Pey gam be ri Hz. Mu ham med ve Mer ha met E - ði ti mi o la rak be lir le di. Ýl çe Müf - tü lü ðü, Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyet le ri çer çe ve sin de Gül le rin E fen di si Hz. Mu ham med'in (asm) dün ya ya teþ rif le ri ni an ma a dý na 20 nin ü ze rin de prog ram ha zýr la - dý. Ma nav gat Müf tü sü Ha lil Taþ, prog ram çer çe ve sin de Di ya net Ýþ - le ri Baþ kan lý ðýn dan 2 din bil gi ni i - le Ak de niz Ü ni ver si te si Ý la hi yat Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ah met Ya man ýn Rah met Pey gam be ri Hz. Mu ham med ve Mer ha met E - ði ti mi kon fe ran sý ve re ce ði ni söy - le di. En Sev gi li'nin (asm) dün ya yý þe ref len dir me si ve 1440 ýn cý do - ðum yý lý a ný sý na 14 Ni san da Ma - nav gat Cum hu ri yet Mey da ný nda bin gül da ðý ta cak la rý ný be lir ten Taþ, Ma nav gat Dev let Has ta ne - si nde o gün do ðan ço cuk la ra da he di ye o la rak al týn ta ka cak la rý ný kay det ti. Taþ, Kâ i na týn E fen di si Son suz Sev gi Kay na ðý Pey gam ber E fen di miz Hz. Mu ham med (asm) â lem le re rah met o la rak gön de - ril miþ tir. Gül le rin E fen di si, baþ ta cý mýz, nur Pey gam be ri mi zi an ma a dý na ne yap sak az dýr yýl ön ce kut lu þe hir Mek - ke de dün ya ya ge le rek kâ i na tý þe ref len dir miþ tir. Rab bi mi zin â - lem le re rah met gön der di ði Pey - gam be ri mi zi (asm) a na rak þe fa a - ti ne na il ol mak is ti yo ruz di ye ko nuþ tu. Antalya / cihan FOTOÐRAF: AA Ar da han a Ni san ka rý ARDAHAN DA dün sa bah sa at le rin de baþ la yan kar ya ðý þý ken ti be ya za bü rü dü. Ni san or ta sýn da va tan daþ la rý þaþ ký na çe vi ren kar, ký sa sü re de e ri me ye baþ la dý. Ya zý bek ler ken ký þýn ge ri gel di ði ni söy le yen va tan daþ - lar, ya ðan ka rýn yý lýn son ka rý ol ma sý ný te men ni et tik le ri ni i fa de et ti. Me te o ro lo ji Mü dür lü ðü nden a lý nan bil gi le re gö re ge ce en dü þük ha va sý cak lý ðý sý fýr de re ce o la rak öl çül dü. Kar ya ðý þý Ar da han ý Þav þat a bað - la yan Sa ha ra Ge çi di nde de et ki li ol du. Ar da han / ci han 70 mil yon ka pak, 150 te ker lek li san dal ye EGE Ü ni ver si te si (E Ü) Diþ He kim li ði Fa kül te si - nin Ta ne Ta ne Ka pak - la rý Top la ya lým A dým A - dým En gel le ri A þa lým ad lý sos yal so rum lu luk pro je si kap sa mýn da top - la nan 70 mil yon plas tik ka pa ðýn ge ri dö nü þü mü so nu cun da a lý nan 150 te ker lek li san dal ye, ih ti - yaç sa hip le ri ne da ðý týl dý. E Ü Diþ He kim li ði Fa kül - te sin de dü zen le nen tö - ren de ko nu þan Pro je nin Ko or di na tö rü Diþ He - kim li ði Fa kül te si De kan Yar dým cý sý Prof. Dr. Nur se len Toy gar, top la - nan plas tik ka pak la rýn ge ri dö nü þü me ka zan dý - rýl dý ðý ný, hem çev re nin kir len me di ði ni hem de a lý nan te ker lek li san dal - ye le rin ih ti yaç sa hip le ri - ne da ðý týl dý ðý ný kay det ti. Pro je le ri ne bir çok ül ke - den de ka tý lý mýn ol du ðu - nu, þu a na ka dar 70 mil - yon ka pak top lan dý ðý ný i - fa de e den Toy gar, bin te - ker lek li san dal ye ye u laþ - ma he def le ri nin ol du ðu - nu söy le di. E Ü Diþ He - kim li ði Fa kül te si De ka ný Prof. Dr. Ce lal Ar tunç i - se kam pan ya çer çe ve sin - de bu gü ne ka dar 160 te - ker lek li san dal ye tes lim et tik le ri ni, bu gün de 150 san dal ye nin da ðý týl dý ðý ný kay det ti. Ýz mir / a a TÜRKÝYE DE 18. YILI Ýn ter net re þit ol du ir ti ni as ya.com.tr Sabýr ve hamiyet Dün ya bir im ti han mey da ný ve ha yat, bir - bi ri pe þi sý ra ge len, hat tâ ba zan iç i çe ge çen bir im ti han lar sü re ci. Ý niþ le ri ve çý kýþ la rýy la. Var lýk da bir im ti han, yok luk da; dar lýk da, bol luk da; ko lay lýk da, zor luk da... Bü tün bu im ti han lar da sý na nan þey, i ma ný - mýz. Bil has sa Al lah a, a hi re te, ka de re i ma ný mýz. Þu bat so nun da ki Ýz mir prog ra mý mýz çer çe ve - sin de Ö de miþ e git ti ði miz de, il çe nin çok ya ký - nýn da ki ta ri hî Bir gi bel de si ne uð ra mýþ ve Ay dý - noð lu Meh met Bey Ca mi in de na maz kýl mýþ týk. Na maz dan son ra ho ca, 14. as rýn baþ la rýn da in þa e di len ca mi nin, na kýþ la rýy la dün ya da ben - ze ri bu lun ma yan min be ri, ka pý sý, pen ce re ka - pak la rý ve hat ya zý la rý hak kýn da bil gi ve rir ken, ya zý lar dan bi ri nin Ý man i ki þu be dir: bi ri þü kür, bi ri sa býr me a lin de ki ha dis ol du ðu nu an lat tý. Kay nak la ra bak tý ðý mýz da Hz. E nes ten (r.a.) ri - va yet e di len bu çok an lam lý ve o ri ji nal ha di sin, Bey ha kî, Þu a bü l-ý man, 123/7 ve Fey zu l-ka dîr, 188/3 de me a len þöy le yer al dý ðý ný gö rü yo ruz: Ý man i ki ký sým dan mü te þek kil bir bü tün dür; bir ya rý sý ný sa býr, di ðer ya rý sý ný þü kür o luþ tu rur. As lýn da bu ha dis pek çok þe yi ö zet li yor. Maz har ký lýn dý ðý mýz sa yý sýz ni met le re þük re - dip, çi le, sý kýn tý, zor luk ve en gel le ri sa býr la a þa - bil di ði miz öl çü de i ma ný mýz güç le nir ve u bu di - yet im ti han la rý ný al ný mý zýn a kýy la ba þa ra bi li riz. Bu ra da müt hiþ bir den ge söz ko nu su. Hep ni met ler i çin de yüz me nin ge ti re bi le ce ði gaf let tu zak la rý na düþ me mek i çin, sa býr ge rek ti - ren sý kýn tý la ra ma ruz bý ra ký lý yo ruz ve sab rý mý - zýn i yi ce zor lan dý ðý nok ta lar da da, þük rün aç tý ðý pen ce rey le ni met le ri ha týr la ya rak fe rah lý yo ruz. Zor luk la rýn ko lay lýk la rý, ni met le rin mah ru mi - yet le ri u nut tur ma ya ca ðý bir sa býr-þü kür den ge si. Bu bah sin çok de rin in ce lik le ri, nü ans la rý, bo - yut la rý var ve bun lar ge rek geç miþ te ki Ýs lâm bü - yük le ri nin e ser le rin de, ge rek se A hir za man Mü - ced di di nin kül li ya týn da de tay la rýy la a çýk la ný yor. Bu bo yut lar dan bi ri de, Üs ta dýn zor luk ve en - gel le ri aþ ma ko nu sun da sa býr la ir ti bat lý çok ö - nem li bir iç di na mik o luþ tu ran ha mi yet his si ne dik kat çek ti ði þu i fa de le rin de kar þý mý za çý ký yor: Ha mi yet, þid det-i me va ni e (en gel le rin þid - de ti ne) kar þý þid det le me ta net et mek tir. (...) Ça - buk ye se (ü mit siz li ðe) in ký lâp e den ha mi yet, ha mi yet de ðil dir. (ES DE, Mü nâ za rât, s. 214) Ha mi yet ve gay re tin ge re ði, sý kýn tý, en gel ve zor luk lar ne ka dar þid det le nir se, o de re ce kuv - vet le nen bir sa býr, i ra de ve ka rar lý lýk la mu ka - ve met e dip ü zer le ri ne gi derek on la rý aþ mak. Ya ni, pes e dip bo yun eð mek ve tes lim bay ra - ðý çek mek yok. Çünkü ça buk ü mit siz li ðe ve yýl - gýn lý ða dö nü þen bir ha mi yet, ha mi yet o la maz. A li Ul vi Ku ru cu nun Üs ta dý an la týr ken kul - lan dý ðý Rab bim, o ne mu az zam i man, o ne bit - mez ve tü ken mez sa býr, o ne çe lik ten i ra de! Ha - yal ve ha tý ra la ra ür per me ler ve ren bun ca taz yik, teh dit, ta zip ve iþ ken ce le re rað men, o ne e ðil - mez baþ, ne bo ðul maz ses ve na sýl ký sýl maz ne - fes tir! i fa de le ri (Ta rih çe-i Ha yat, s. 20), ha mi - ye tin çok muh te þem bir ör ne ði ni tas vir e di yor. Zü be yir Gün dü zalp in, Üs ta dýn yo lun da yü - rü yen Nur ta le be le ri i çin yaz dý ðý þu söz ler de: Ri sa le-i Nur la te nev vür e den ler (nur la nan - lar), hak ve ha ki kat hiz me tin de yo rul maz lar. Ma ne vî mü ca de le le rin de sen de le mez ler. Sar sýl - ma ya rak, sa býr ve ta ham mül e de rek mü ca de le e der ler. Fü tu ra (yýl gýn lýk ve bez gin li ðe) düþ me - den, a zim ve se bat la ci had-ý di ni ye mey dan la rýn - da ce ve lân e der ler. E vet, mü ca de le yo lu çe tin dir. Fa kat Ri sa le-i Nur ta le be le ri i man kuv ve ti ne sa - hip ol du ðu i çin, i man gü cü, on la rý bü tün zor luk - la ra gö ðüs ge re cek ve a þa cak ha le ge tir miþ tir. Ri sa le-i Nur Ta le be le ri ta ar ru za ma ruz kal - dýk la rý va kit yýl maz lar, yýl dý rýr lar; çök mez ler, çö ker tir ler ve Ri sa le-i Nur un ne þir hiz me ti ni ne sil den ne si le dev re der ler. Bi ri nin ye ti þe me di - ði yer de, di ðe ri hiz me ti ta mam lar. Ýn þa al lah ký - ya me te ka dar da bu hiz met de vam e de cek tir. Bu mâ nâ la rý haz me dip ya þa ya bil mek du a sýy la. TÜRKÝYE in ter ne ti, 12 Ni san Sa lý gü nü 18. do - ðum gü nü nü kut la ya cak yý lýn da in ter net - le ta ný þan Tür ki ye de, in ter ne te ka yýt lý bil gi sa - yar sa yý sý nýn 4 mil yon do la yýn da ol du ðu ra por e di li yor. Ýn ter net Tek no lo ji le ri Der ne ði Baþ - ka ný Doç. Dr. Mus ta fa Ak gül ün ver di ði bil gi - ye gö re, Tür ki ye, bi li þim si vil top lum ku ru luþ - la rý ön cü lü ðün de Ni san ta rih le ri a ra sýn - da Ýn ter net Haf ta sý ný kut la ya cak. Ü ni ver si te - ler, o kul lar, bi li þim fir ma la rý, si vil top lum ku - ru luþ la rý, ti ca ret ve sa na yi o da la rý des te ði i le Tür ki ye nin her kö þe sin de Ýn ter net Haf ta sý faaliyet le ri ya pý la cak. 18 yaþ do ðum gü nü pas - ta sý i se An ka ra dý þýn da, Sam sun, Di yar ba kýr, Ma ni sa ve Ýs tan bul un ar dýn dan Tun ce li Ü ni - ver si te si nde ke si le cek. Ýn ter net Haf ta sý top - lum da in ter net kül tü rü nü yay mak, in ter net bi lin ci ni o luþ tur mak, in ter ne ti ta nýt mak, bü - yüt mek, ye ni pro je ler baþ lat mak, so run la rý ve çö züm yol la rý ný tar týþ mak, in ter ne ti Tür ki ye gün de mi ne yer leþ tir me yi a maç lý yor. Haf ta bo yun ca, bil gi top lu mu, e-dö nü þüm, e-tür ki ye ve e-dev let kav ram la rý nýn ge niþ kit le ler le ta - nýþ tý rýl ma sý ve Ýn ter net ve Bi li þim Fýr tý na sý o luþ tu rul mak is te ni yor. An ka ra / a a SiyahMaviKýrmýzýSarý

4 4 HABER Do ku nul maz lýk dos ya la rýn da re kor ký rýl dý 23. DÖNEMDE MECLÝSE GELEN DOSYA SAYISI, GEÇEN DÖNEMLERE GÖRE REKOR SEVÝYEYE ULAÞTI. 789 DOSYANIN 537'SÝ BDP MÝLLETVEKÝLLERÝNE AÝT. DOSYALARIN 75'Ý HAKKINDA DÖNEM SONUNA ERTELEME KARARI VERÝLDÝ. ca ni as ya.com.tr Sis te min if lâs et ti ði hu su sun da it ti fak var Eði tim sis te mi nin tar tý þýl dý ðý her me kân da, sis te min if lâs et ti ði de söy le nir. Doð ru dur, fa kat bu tes bi tin de bir ek si ði var. Çün kü ha di se ye Tür ki ye pen ce re sin den ba ký lýn ca if lâs e de nin sa de ce e ði tim sis te mi de ðil, yan lýþ te mel ler ü ze ri ne yük se len bi lu mum sis tem ve sis tem le rin if lâs et ti ði gö rü lür. Ge çen a yýn so nun da ya pý lan (27 Mart 2011) Yük se köð re ti me Ge çiþ Sý na výn da (YGS) þif re ya da for mül kul la nýl dý ðý hu su sun da cid dî tar týþ ma lar ya þan dý. De vam e den tar týþ ma lar da i da re ci ler bu id di â yý ya lan lar ken; id di a sa hip le ri de her gün ye ni id di a lar gün de me ta þý yor. Tar týþ ma nýn na sýl a çýk lý ða ka vu þa ca ðý þim di lik be lir siz. So ruþ tur ma da a çýl dý ðý na gö re her hal de hu kuk bu ko nu da bir ka rar ve rir. Þif re var mýy dý yok muy du? ya da Kop ya çe kil di mi çe kil me di mi? tar týþ ma la rýn dan u zak bir þe kil de as lýn da e ði tim sis te mi nin i çi ne sü rük len di ði aç ma zý, çýk ma zý ve çe liþ ki yi ko nuþ ma lý yýz. Ta mam o ko nu da eh lin ce a raþ tý rýl sýn ve var sa ih mâ li o lan lar ce za lan dý rýl sýn. A ma bu ya pýl sa bi le e ði tim sis te mi hu zu ra ka vuþ muþ ve sý kýn tý la rý ný ge ri de bý rak mýþ o la cak mý? YGS im ti ha ný son ra sýn da ki tar týþ ma lar ve si le siy le bir a çýk la ma ya pan ma te ma tik çi Prof. Dr. A li Ne sin þöy le de miþ: Son o la rak e ði tim sis te mi miz hak kýn da bir i ki söz söy le mek is ti yo rum. Hiç bir ül ke genç le ri ne böy le si ne zu lüm e de mez. Ço cuk la rýn ne haf ta son la rý var, ne ge ce le ri, ne de yaz ta til le ri. Biz bü yük ler bu ka dar ça lýþ mak zo run da bý ra kýl sak, is yan bay rak la rý ný a çýp hay ký ra hay ký ra An ka ra ya yü rü rüz! Ço cuk la rý mý zýn se si so lu ðu çýk mý yor, baþ la rý na ge le ne ça re siz kat la ný yor lar. Bu na hak ký mýz yok tur. Ya zýk týr, gü nah týr, zu lüm dür ve baþ ka da a dý yok tur. Bu so ru na â ci len bir çö züm bu lun ma lý. Bu skan dal la bir lik te, bu za lim sis te min if lâs et ti ði ni u mu yo rum ve bü tün bu o lup bi ten le rin ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný di li yo rum. (Ne sin den e-pos ta me sa jý.) Bel ki bu gün den ya rý na bu so run a a cil ça re bul mak ko lay de ðil, a ma hiç de ðil se ça re bul mak i çin sa mi mî ve cid dî bir ça lýþ ma baþ la týl ma lý. Ço cuk la rý mý zýn da ha il ko lul da ve hat ta ön ce sin de ya rýþ a tý ol ma ya zor lan ma sý na i ti raz e di yo ruz ve et me li yiz. Ýf lâs e den e ði tim sis te mi ne bir e leþ ti ri da ha var: Þim di her ke sin e ði ti mi fe na hal de kut sal laþ týr dý ðý na al dan ma yýn, Ba tý â le mi nin he men bü tün top lum la rýn da zo run lu öð re tim cid dî di renç le kar þý laþ tý. Tür ki ye de ki i le ký yas lan ma ya cak ka dar yo ðun bir di renç le... Do la yý sýy la, ö zel lik le zo run lu öð re tim ku rum la rý nýn va ro luþ se be bi ni, o o kul lar da öð re nim gö ren le rin ih ti yaç ve ta lep le rin den yo la çý ka rak de þif re et me ye ça lýþ mak, bey hu de bir iþ. Zo run lu öð re tim, öð re ti mi ü re ten ku ru mun ih ti yaç ve ta lep le rin den yo la çý ka rak an cak an la þý la bi lir. Ya ni dev le tin... (...) Tür ki ye o kul la rýn da i çi ri len ant ben ce de u cu be bir þey. Teh li ke li de... A ma her ço cu ða süt i çir me ye so yun muþ o kul (ve ya dev let), da ha teh li ke li o la bi lir. E da yý tah min et mek zor de ðil. Dip lo ma mu ka bi lin de o kul lan dý rýl mýþ ve bü yük bir sa a tin bir diþ li si ol ma yý i çi ne sin di re bil miþ an ne mu kal lit le ri gi bi dav ra na cak týr o kul. Ýþ ten, a lýþ ve riþ ten ço cu ðu na þef kat gös ter me ye vak ti ve ta ka ti kal ma mýþ bir an ne gi bi, ge re kir se ço cu ðun bur nu nu sý ka rak zor la i çi re cek tir sü tü. Þef ka ti süt le i ka me et me ye yel te ne cek tir. Or tam me sa jýn ta ken di si dir. Mev cut o kul tek no lo ji si nin or ta mýn da, is ter ant i çi rin, is ter süt, fark et mez. (Ce ma let tin Taþ çý, Ak þam, 7 Ni san 2011) E ði tim sis te mi nin if lâs et ti ði nok ta sýn da it ti fak ol du ðu na gö re biz de A li Ne sin gi bi di ye lim: Bu za lim sis te min if lâs et ti ði ni u mu yo rum ve bü tün bu o lup bi ten le rin ha yýr la ra ve si le ol ma sý ný di li yo rum. 330 bin ki þi ye dü zen li ö de me ya pý lý yor DEVLET Ba ka ný Sel ma A li ye Ka vaf, 50 bin yaþ lý, 250 bin ö zür lü ve 30 bin ço cuk i çin her ay dü zen li ö de me yap týk la rý ný belirtti. Ba kan Ka vaf, A da na da ki in ce le me le ri sý ra sýn da yap tý ðý a çýk la ma da, 50 bin yaþ lý, 250 bin ö zür lü ve 30 bin ço cuk i çin her ay dü zen li ö de me yap týk la rý ný be lir terek, Sos yal dev let ol ma nýn en ö nem li ge rek le rin den bi ri yar dý ma ih ti yaç du yan la ra sa hip çýk mak týr. Bu kap sam da, þu an da 50 bin yaþ lý mý za ev de ba kým üc re ti ö dü yo ruz. Bu ço cuk la rýn her bi ri i çin a i le le ri ne ay da 400 TL ö de me ya pý yo ruz. Þu an da, 30 bin ço cu ðu muz bun dan fay da la ný yor. Bu sa yý da sü rek li de ði þim gös te ri yor di ye ko nuþ tu.ba kan Ka vaf, en gel li ya ký ný o lan a i le le rin ta ti le gi der ken ya da bir has ta ne de i þi ni yap ma ya ça lý þýr ken en gel li si ni bir sü re li ði ne bý ra ka bi le cek le ri yer ler ol ma dý ðý ný be lir te rek, a i le le rin bu ih ti yaç la rý ný kar þý la ya bil mek i çin en faz la 2 ay lý ðý na en gel li si ne ba ký la cak ku ru luþ lar a ça cak la rý ný bil dir di. Ka vaf, Ýlk e tap ta Ýs tan bul, An ka ra ve Ýz mir de a çý la cak me kan la rý 81 i le yay gýn laþ tý ra ca ðýz de di. A da na / a a MECLÝS, 23. Dö nem de do ku nul maz lýk dos ya la rýn da re kor kýr dý. En çok do ku nul maz lýk dos ya sý, BDP li mil let ve kil le ri hak kýn da gel di. Mec li se bu dö nem de ge len dos ya sa yý sý 789 ol du. Geç miþ dö nem ler le kar þý laþ tý rýl dý ðýn da bu ra ka mýn ol duk ça yük sek ol du ðu gö rü lü yor. Mec li se 20. Dö nem de 252, 21. Dö nem de 247, 22. Dö nem de 298 dos ya gel miþ ti. Mec li se 23. Dö nem de ge len dos ya lar dan 75 i hak kýn da do ku nul maz lýk la rýn kal dý rýl ma sý nýn dö nem so nu na er te len me si ka ra rý ve ri lir ken, 76 dos ya i çin o luþ tu ru lan 3 ha zýr lýk ko mis yo nu ça lýþ ma la rý ný son lan dý ra ma dý. Mil - Ta bur cu e di len Lib ya lý lar dö nü yor Te da vi i çin Tür ki ye ye ge ti ri len ve ta bur cu e di len 45 Lib ya lý, 1 Fi lis tin li i le vefat e den 1 Lib ya lý ve 1 Mý sýr lý nýn An ka ra Fe ri bo tu i le Bin ga - zi ye dön mek te ol du ðu bil di ril di. Baþ ba kan lýk Ba sýn Mer ke zi in ter net si te sin de yer a lan, Baþ ba kan lýk A fet ve A cil Du rum Yö ne ti mi Baþ - kan lý ðý nýn bil gi no tun da, þöy le de nil di: Mý sýr Hü kü me ti nin ta le bi ve Baþ ba kan Sa yýn Re cep Tay yip Er do ðan ýn ta li mat la rý doð rul tu - sun da, Lib ya da ki Mý sýr va tan daþ la rý nýn tah li ye si Baþ kan lý ðý mý zýn ko or di nas yo nun da ger çek leþ ti ril mek te dir. Baþ kan lý ðý mý zýn; Ge nel - kur may Baþ kan lý ðý, Dý þiþ le ri, Ý çiþ le ri ve Sað lýk Ba kan lýk la rý i le De niz ci lik Müs te þar lý ðý a ra sýn da yap tý ðý or ga ni zas yon so nu cu 9 Ni san Cu mar te si gü nü An ka ra Fe ri bo tu, Ýz mir den Bin ga zi ye ha re ket et miþ tir. Te da vi i çin ül ke mi ze ge ti ri len ve ta bur cu e di len 45 Lib ya lý, 1 Fi lis tin li i le vefat e den 1 Lib ya lý ve 1 Mý sýr lý An ka ra Fe ri bo tu i le Bin ga zi ye dön mek te dir. Fe ri bot ta, 26 em ni yet men su bu, 6 ki þi lik sað lýk e ki bi i le 2 ki þi lik TRT e ki bi de yer al mak ta dýr. Lib ya lý la rý Bin ga zi ye bý ra ka cak o lan An ka ra Fe ri bo tu, Mi su ra ta Li ma ný na ge çe rek, Mi - su ra ta-ýs ken de ri ye a ra sýn da ya pa ca ðý i ki se fer le Mý sýr va tan daþ la rý nýn tah li ye si ni ger çek leþ ti re cek tir. An ka ra / a a BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ýn i mam lar la il gi li söz le ri ne tep ki ler din mi yor. Di ya net ve Va kýf Ça lý þan la rý Sen di ka sý nýn (DÝN BÝR SEN) Do ðu ve Gü ney do ðu A na do lu Böl ge si nde 19 il de bu lu nan tem sil ci le ri a dý na ya pý lan or tak a çýk la ma da, BDP Ge nel Baþ ka ný De mir taþ ýn i mam la ra yö ne lik yer siz, ya ký þýk sýz ve çir kin a çýk la ma la rý nýn med ya da yer al ma sý ne de niy le a çýk la ma yap ma nýn uy gun gö rül dü ðü be lir til di. Ý mam la rýn hiç bir za man hak kýn çið nen di ði, fit ne ve fe sa dýn yay gýn laþ tý ðý or tam lar da si ya si ve i de o lo jik ha kim züm re nin ta ra fý ol ma dý ðý, top lu mun ýs la hý ve hak ký i ka me et me si i çin her tür lü fe da kar lýk ta ön cü ko nu mun da ol duk la rý kay de di len a çýk la ma da, Yü ce di ni mi zin te mel pren sip le ri ni e sas a lan ve di ni hiz met le ri i ka me e den i mam la rý mýz, mev cut si ya si par ti le rin hiç bi ri nin gü dü mün de ol ma dýk la rý gi bi hiç bir si ya si züm re nin ve hiç bir ör gü tün mü mes si li de ðil ler dir de nil di. Ý mam la rý par ti le rin i ma mý ve ör gü tün i ma mý gi bi ta bir ler le an ma nýn yan lýþ ol du ðu be lir ti len a çýk la ma da, þu i fa de le re yer ve ril di: Sis te min yan lýþ ve ta raf lý uy gu la ma la rý ný öl çü a la rak, i mam la rý top lu mun bü yük bir ke si mi ta ra fýn dan la net le nen, in san lýk dý þý uy gu la ma la ra ön cü lük e den JÝ - TEM i le bir lik te gös ter me ye kal kýþ ma sý kim ta ra fýn dan o lur sa ol sun gaf let ve de la let tir. Gö rev le ri ve tem sil et tik le ri ma kam la rý ge re ði hal kýn gön lün de eþ siz bir ko num da o lan ca mi a mý za yö ne lik had di a þan a sýl sýz ve is nat sýz if ti ra lar da bu lu nan BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ý ký ný yor, baþ ta i mam la rý mýz ol mak ü ze re tüm Müs lü man hal ký mý zýn dan a çýk ça ö zür di le me ye da vet e di yo ruz. An ka ra / Di yar ba kýr / a a let ve kil le ri ni din le yen ha zýr lýk ko mis yon la rý, a ra dan ge çen sü re ye rað men ye ni den top la nýp dos ya lar la il gi li ka rar ve re me di. Ge len dos ya la rýn par ti le re gö re da ðý lý mýn da il ginç bir du rum or ta ya çý ký yor. 789 dos ya nýn 537 si BDP, 127 si AKP, 88 i CHP, 35 i MHP, 2 dos ya i se ba ðým sýz mil let ve kil le ri ne a it. 12 Ha zi ran da ya pý la cak se çim le rin ar dýn dan do ku nul maz lýk lar la il gi li ye ni bir sü reç baþ la ya cak. Mil let ve ki li se çil me yen le re a it dos ya lar, Baþ ba kan lý ða gön de ri le cek. Ye ni den mil let ve ki li se çi len le rin dos ya sý i se yi ne A na ya sa A da let Kar ma Ko mis yo nun da bek le ye cek. DEMOKRATÝK Sen di ka lar Kon fe de - ras yo nu (DESK) ve Ö zerk Di ya net Va - kýf Ça lý þan la rý Bir li ði Sen di ka sý (Din- Bir-Sen) Ge nel Baþ ka ný Lüt fi Þe no cak da se çim ler yak la þýr ken si ya set çi le rin üs lu bun dan ra hat sýz ol du ðu nu i fa de et ti. BDP Ge nel Baþ ka ný Se la hat tin De mir taþ ýn Dev le tin i mam la rý nýn ar ka sýn da na maz kýl ma yýn a çýk la - ma sý na da de ði nen Þe no cak, þun la rý söy le di: Se çim ler ön ce sin de ar týk ne le rin sö mü rü le bi le ce ði ni çok net or ta ya koy muþ tur. Her þe ye rað men ca mi ler de ser gi le nen kar deþ li ðe göl - ge dü þü rül me si ne kim se göz yum - ma ya cak týr. Ýs la mýn bir çok de ðe ri ni DOKUNULMAZLIK ko nu su, Mec lis te sýk sýk tar týþ ma ko nu su o lur ken, Av ru pa Ýn san Hak la rý Mah ke me si ne (A ÝHM) de ta þýn dý. CHP Kon ya Mil let ve ki li A til la Kart, do ku nul - maz lýk ko nu sun da A ÝHM e aç tý ðý da va yý kay bet ti. A ÝHM e, 2005 yý lý Þu bat a yýn da, Hü kü me tin, Av ru pa Ýn san Hak la rý Söz leþ - me si nin a dil yar gý lan ma hak ký ný dü zen - le yen 6. mad de si ni ih lâl et ti ði ge rek çe siy le baþ vu ran Kart, a dil yar gý lan ma hak ký nýn ih lal e dil di ði, hak a ra ma öz gür lü ðü nün en - gel len di ði ni i le ri sür dü ve baþ vu ru su u sul Ca mi le re fit ne sok ma yýn HÝÇ KÝMSENÝN BU MÝLLETÝN KARDEÞLÝK UNSURLARINI BÝR BÝRÝ ÝLE KAVGA ETTÝREREK OY HESABI YAPAMAMASI GEREKTÝÐÝ VURGULANDI. DESK ve Din-Bir-Sen Genel Baþkaný Lütfi Þenocak (saðda) FOTOÐRAF: CÝHAN Þenocak: Asla oy hesabý yapýlmamalý A ÝHM DO KU NUL MAZ LI ÐA DO KUN MA DI yok sa yan ki þi ler, ko nu sö mür me ye gel di ðin de her þe yi ne ka dar ko lay kul lan dýk la rý ný ü zün tü i le ta kip et - mek te yiz. Hiç kim se bu mil le tin kar - deþ lik un sur la rý ný bir bi ri i le kav ga et - ti re rek oy he sa bý ya pa ma ma lý. Bu mil le tin hiç bir un su ru nun bir bi ri ü ze - rin de üs tün lü ðü yok tur. Bu a ra da Din-Bir-Sen in, Ça lýþ ma ve Sos yal Gü ven lik Mü dür lü ðü Pur sak lar Sos yal Te sis le rin de ki il baþ kan la rý top - lan tý sý ön ce sin de ka tý lým tö re ni dü zen - len di. Me mur-sen den ay rý lan E mek li- Bir-Sen DESK e ka týl dý. DESK Ge nel Baþ ka ný Lüt fi Þe no cak, E mek li-bir-sen Baþ ka ný Ýs ra fil O da baþ a ro ze ti ni tak tý. an la mýn da ka bul e di le bi lir bu lun du. A ÝHM 2. Da i re, 2008 yý lý Tem muz a yýn da, Tür ki - ye de ki do ku nul maz lýk dü zen le me si nin Av - ru pa Kon se yi ne ü ye ül ke le rin tü mün den ge niþ ol du ðu, do ku nul maz lýk ko nu sun da TBMM nin, Hü kü met ta ra fýn dan ma nev ra a la ný o la rak kul la nýl dý ðý, Tür ki ye de ki do ku - nul maz lýk uy gu la ma la rý nýn yol suz luk ya ra - tan un sur la rýn ba þýn da gel di ði ge rek çe siy - le Kart le hi ne ka rar ver me si ne kar þý lýk, Hü - kü me tin ka ra rý tem yiz et me si ü ze ri ne Bü - yük Da i re, bu ka ra rý boz du. An ka ra / a a HA BER LER Ü ye lik i çin Tür ki ye e lin den ge le ni ya pa cak n MA LÝ YE Ba ka ný Meh met Þim þek, AB ye ü ye ol mak i çin ne ge re ki yor sa o de ði þik li ði ya pa ca ðýz. On lar i çin i yi o lan þey bi zim i çin de i yi dir de di. Þim þek, Koç Ü ni ver si te si nin ev sa hip li ðin de Ford ham Ü ni ver si te si ta ra fýn dan dü zen le nen, Je o po li ti ðin Ýþ Dün ya sý Ü ze rin de ki Et ki le ri baþ lýk lý u lus la ra ra sý kon fe rans kap sa mýn da yap tý ðý Tür ki ye E ko no mi si ne Ge nel Ba kýþ ko nu lu ko nuþ ma sýn da, Tür ki ye nin AB i le u zun sü ren bir aþk hi ka ye si ol du ðu nu be lirt ti. Þim þek, þun la rý söy le di: On lar bi zi 40 yýl ka dar an tre de tut tu lar. On dan son ra ma sa ya da vet et ti ler. Ma sa da da iþ ler çok ya vaþ yü rü yor. Bi zim or tak lýk an laþ ma mýz 1963 yý lý na ka dar gi di yor. Ka tý lým gö rüþ me le ri ka ra rý 2004 yý lýn da a lýn dý ve gö rüþ me ler 2005 te baþ la dý. AB çok is tek siz bir or tak o la rak ha re ket e di yor. Biz AB ye ba ký yo ruz, o na yü zü mü zü dön dük. Biz ce AB, Tür ki ye de ki po li tik, e ko no mik ve sos yal a lan da de ði þik li ði sür dü re cek, teþ vik e de cek bir et ki gi bi gö rü lü yor. As lýn da dý þa rý dan ba kýl dý ðýn da Türk ler bu na tut ku lu gi bi gö rü lü yor. Biz ger çek bir dö nü þüm yo lu na gir dik. Tür ki ye, bu za man ku þa ðý i çin de en bü yük dö nü þüm hi ka ye si ni gös te ri yor. Av ru pa nýn 6., dün ya da ki 16. bü yük e ko no mi yiz. Bir de ði þim hi ka ye si ge çi ri yo ruz. Kü re sel ya tý rým cý la ra, Tür ki ye de ya tý rým ya pa cak o lur sa nýz, ti pik bir ge li þen, bü yü yen, pa zar et ki le ri ni a lýr sý nýz di yo ruz. Ba kan Þim þek, Tür ki ye nin AB ye ü ye ol mak i çin e lin den ge le ni ya pa ca ðý ný be lir te rek, Bu ül ke po li tik, sos yal ve e ko no mik o la rak dö nü þüm ya þa ya cak. Bi rin ci sý nýf te mel hak la ra, de mok ra si ye, öz gür lük le re ve ku rum la ra e ri þe lim. AB ye ü ye o lup ol ma mak i kin ci sý ra da ge li yor a ma ü ye ol mak i çin ne ge re ki yor sa o de ði þik li ði ya pa ca ðýz. On lar i çin i yi o lan þey bi zim i çin de i yi dir de di. Ýs tan bul / a a Sos yal yar dým lar tek ça tý al týn da top la na cak nça LIÞ MA ve Sos yal Gü ven lik Ba ka ný Ö mer Din çer, de ði þik dev let ku rum la rý nýn yap tý ðý yar dým la rý tek ça tý al týn da top la yan, fon la ma sý ný ve uy gu la ma sý ný ay rý ay rý ör güt ler va sý ta sýy la yü rü ten bir ya pý o luþ tu ru la ca ðý ný be lir te rek, Yar dým i þi ni bü tü nüy le si vil top lum ör güt le ri ne bý ra ký yo ruz de di. Din çer, Be ra O tel de Kon ya da ki si vil top lum ku ru luþ la rý nýn tem sil ci le riy le bir a ra ya gel di. Sos yal po li ti ka lar la il gi li de ðer len dir me de bu lu nan Din çer, dev le tin yar dým yap ma sý nýn doð ru ol ma dý ðý ný, va tan daþ la rý na hak ver me si ge rek ti ði ni be lirt ti. Din çer, yar dým man tý ðý nýn in san la rý a te le te i te cek so nuç lar do ðu ra bi le ce ði ni i fa de e de rek, Hak sa hi bi ol ma nýn þart la rý be lir len me li, ha ki ka ten yok sul bir ke sim var sa o ki þi ye, o hak þart la rý na uy gun ol ma sý ha lin de bir hak o la rak bu iþ ve ril me li. Dev let le va tan daþ a ra sýn da ki i liþ ki yar dým-des tek tü rü i liþ ki ler den çý ka rýl ma lý, hak ve so rum lu luk i liþ ki si sý nýr la rý i çe ri sin de bý ra kýl ma lý di ye ko nuþ tu. Bu man týk la bir ta kým ça lýþ ma lar ya pa cak la rý ný di le ge ti ren Ba kan Din çer, ö nü müz de ki dö nem de yok sul luk la mü ca de le çer çe ve sin de bu ke sim ler le il gi li bü tün ör güt le ri ni bir leþ tir me yi dü þün dük le ri ni be lirt ti. Din çer, þun la rý kay det ti: Bi li yor su nuz yet ki i le il gi li bir ka nun ta sa rý sý da çýk tý. O ra da sos yal hiz met ve yar dým la a la ka lý bir ba kan lýk da ku ru la cak. De ði þik dev let ku rum la rý nýn yap tý ðý yar dým la rý tek ça tý al týn da top la yan, fon la ma sý ný ve uy gu la ma sý ný ay rý ay rý ör güt ler va sý ta sýy la yü rü ten bir ya pý o luþ tu ru la cak. Ve biz bu nu ar týk yar dým man tý ðýn dan çý ka ra ca ðýz. Yar dým i þi ni bü tü nüy le si vil top lum ör güt le ri ne bý ra ký yo ruz. Kon ya / a a

5 5 HA BER Y Se çim sü re ci nin en kri tik dö ne me ci - ne gi ri li yor. Bü tün göz ler mil let ve ki - li lis te le ri ne çev ril miþ du rum da. Ta - bi ri ca iz se da na nýn kuy ru ðu ya rýn ko pu - yor. Ya rýn ak þam ye ka dar tes lim e - dil me si ge re ken mil let ve ki li a day lis te le ri i çin ge ri ye sa yým baþ la dý. Se çi me ka tý la cak par ti le rin oy pu su la la rýn - da ki yer le rin de bel li ol ma sýn dan son ra par ti - ler ha rýl ha rýl lis te ha zýr la ma te lâ þýn da. Ha pis - te o lan i sim ler den tu tun da, da ha ön ce baþ ka par ti de yer a lýp da oy ge ti re ce ði tah min e di lip, seç me ne me saj ver me gay re ti i le ba zý sür - priz i sim le rin de trans fer e di le rek a day gös te - ri le ce ði de söy le ni yor. Bu sür priz le rin o lup ol - ma ya ca ðý ný ya rýn ak þa ma ka dar gör müþ o la - ca ðýz. An cak þu ra sý bir ger çek ki, lis te le rin a - çýk lan ma sý nýn ar dýn dan par ti ler de kýr gýn lýk la - rýn ol ma sý na ke sin gö züy le ba ký lý yor. Ka mu o yun da bir sü re dir de vam e den ba - þör tü lü a day tar týþ ma la rý ko nu sun da ik ti dar par ti si ha li ha zýr da ba þör tü lü a day a day la rý ol - ma sý na rað men tav rý ný be lir le di. Ba zý baþ vu - ru lar ol ma sý na rað men a day lis te le rin de ba - þör tü lü a day lar ol ma ya ca ðý be lir ti li yor. Par ti yö ne ti mi nin, ye ni bir tar týþ ma ya se be bi yet ver me mek i çin böy le bir ter cih te bu lun du ðu söy le ni yor. A day lýk la rýn a çýk lan ma sýn dan son ra ba þör tü lü a day a day la rý nýn na sýl bir ta - výr a la cak la rý me rak la bek le nir ken, baþ ka par - ti le rin i se ba þör tü lü a day gös te rip gös ter me - ye ce ði de ya rýn bel li o la cak. Lis te le rin YSK ya tes lim e dil me si nin ar dýn - dan da a day lar se çim böl ge le rin de, li der ler de se çim mey dan la rýn da boy gös te rip mil le tin gü ve ni ni ka zan ma ya, on la rýn o yu nu al ma ya ça lý þa cak lar. Bu a ra da par ti ler se çim be yan na me le ri ni, ya ni va at le ri ni sý ra la ma ya baþ la dý lar. Her se - çim de ol du ðu gi bi çok u çuk va at ler de o la - cak týr. Mil le tin ka fa sý na ya ta cak va at ler ol - ma yýn ca da yi ne bun dan ön ce ol du ðu gi bi prim ver me ye cek, gü lüp ge çe cek tir. «««A day a day la rý he ye can la par ti yö ne ti mi - nin, da ha doð ru su ge nel baþ ka nýn ve re ce - ði ka ra rý bek ler ken, bu du ru mun de mok - ra tik ol ma dý ðý ný da ha ön ce de de fa lar ca be lirt miþ tik. Ye ri gel miþ ken tek rar yaz mak ta fay da var. Bel ki par ti ler geç miþ te ol du ðu gi bi se - çim be yan na me le ri ne bu ko nu yu tek rar ko ya bi lir ler. Bu ko nu mil let ve ki li nin ken - di si ni da ha hür his se de bil me si ni sað la ya - cak se çim ka nu nu ve si ya sî par ti ler ka - nun la rýn da ki de ði þik lik ler dir. Þu an da se çim sis te mi ne gö re, gö rü nür de ön se çim ya da te ma yül yok la ma sý ya pý lý yor gi bi gö rün se de ger çek mâ nâ da ve tam da de mok ra tik bir a day tes pi ti ya pýl mý yor. 5-6 bin a day a da yý 550 a day a ra sý na gi re bil - mek i çin yük lü de bir pa ra ya tý ra rak ya rý þa gi - ri yor. Bu ya rýþ, ba zý il ler de ön se çim ya pý lý - yor gö rün tü sü ve ril mek su re tiy le bir sis tem uy gu la na rak be lir le ni yor. Ya da ge nel baþ kan yar dým cý sý, grup baþ kan ve kil le rin den o lu þan he yet ta ra fýn dan ge nel baþ ka nýn ö nü ne bin ci - va rýn da bir a day a da yý ge ti ri li yor. Mil let ve ki li a day a day la rý ön ce mil le tin de ðil, bu 4-5 ki þi - den o lu þan he ye tin ö nün de ter dö kü yor. A de - ta, söz lü ye kalk mýþ bir öð ren ci gi bi, ya da me - mur luk mü lâ ka tý na gir miþ me mur a da yý gi bi on la rýn so ru la rý na ce vap ver me ye ça lý þý yor. Bu e le me ler den son ra son ka ra rý ge nel baþ - kan ve ri yor. On dan son ra bu nun a dý ön se çim, te ma yül yok la ma sý o lu yor. Bu yön tem le rin de mok ra tik ol du ðu nu kim se id di a e de mez. Þu an ki ka nun lar da ge nel baþ kan la ra o ka - dar yet ki ve ril miþ ki, lis te le rin son ha li ni o ve - ri yor, ba kan lar ku ru lu nu o se çi yor. Mec lis baþ kan ve kil le ri ni o i þa ret e di yor. Ye ri ge li yor, Mec lis Baþ ka ný, hat ta Cum hur baþ ka ný o nun söy le di ði i sim o lu yor. Bun lar se çim ler le ya pý - lý yor, a ma ge nel baþ ka nýn i þa ret et ti ði ki þi ler a ra sýn dan se çi li yor On dan son ra da bu nun a dý de mok ra si o lu yor. De mok ra si nin en te - mel öl çüt le rin den bi ri si mil le tin i ra de si dir. Bu da se çim le o lur. Mil le tin i ra de si san dý ða tam o la rak yan sý maz i se, de mok ra si den söz et mek müm kün ol maz. Se çim ba ra jý tek ba þý na de mok ra tik leþ me yi en gel le yen en bü yük uy gu la ma. Þu an ki ba raj lý se çim ka nu nu tem sil de a da le ti sað la mak tan çok u zak. Ne re dey se hiç bir ko nu da an la þa ma - yan par ti le rin bu ka nun la rý de ðiþ tir me mek ko - nu sun da tam bir mu ta ba kat i çe ri sin de ol ma - sý da ger çek ten ga rip. Hak sýz re ka be te yol a çan se çim yar dým la rý bi le bu ba ra ja gö re ve ri li yor. AKP li Hü se yin Çe lik, ba ra jýn yük sek ol du - ðu nu, a ma þu an ki þart la ra gö re bu nun ge - rek li ol du ðu nu söy lü yor. Þu þart lar da ne me nem bir þey miþ ki, ba þör tü lü a day da, se - çim ba ra jý da hep bu na ta ký lý yor. Pe ki bu þart lar za man de ði þe cek? Bu na ce vap yok. «««SÖ ZÜN Ö ZÜ: Mil let ve ki li hür ol ma lý. Hiç - bir te sir al týn da kal ma ma lý ki, mil le ti tem sil e - de bil sin. Mil let ve ki li hür ol maz sa, Mec lis hür ol maz. Mec lis hür ol maz sa hü kü met hür ol - maz. Mil let ve ki li ni ge nel baþ kan se çer se bu - nun a dý de mok ra si ol maz. Bu yüz den de hiç de ðil se bun la rý se çim va - at le ri ne ya zýp, bun dan böy le da ha de mok ra - tik ve da ha faz la ta ba nýn se si ni yan sý ta cak sis - te mi ge tir me li dir ler. Her par ti al dý ðý oy o ra - ný na gö re ve kil çý ka ra bil me li dir. Her gö rü þün Mec lis te tem si li sað lan ma lý dýr. Bu nun i çin de Tür ki ye mil let ve kil li ði ve ter cih sis te mi gi bi se çe nek ler gün de me ge ti ril me li dir. Milletvekili hür olmadýkça mka ni as ya.com.tr Milletvekili hür olmalý. Hiçbir tesir altýnda kalmamalý ki, milleti temsil edebilsin. Milletvekili hür olmazsa, Meclis hür olmaz. Meclis hür olmazsa hükümet hür olmaz. Milletvekilini genel baþkan seçerse bunun adý demokrasi olmaz. Þýr nak ta çatýþma: 2 te rö rist ya ka lan dý n TE RÖ RÝST LER LE gü ven lik güç le ri a - ra sýn da Þýr nak ta ça týþ ma çýk tý ðý, ça týþ - ma da i ki te rö ris tin sað ya ka lan dý ðý, bir su ba yýn ha fif ya ra lan dý ðý bil di ril di. Ge - nel kur may Baþ kan lý ðý nýn in ter net si te - sin de yer a lan bil gi ye gö re, Þýr nak ýn Si - lo pi il çe si Çar dak lý kö yü böl ge sin de hu - dut ka ra kol un sur la rý ta ra fýn dan ön ce ki gün, ya sa dý þý yol lar dan I rak tan Tür ki - ye ye ge çiþ yap ma ya ça lý þan i ki te rör ör - gü tü men su bu tes pit e dil di. Te rör ör gü tü men sup la rý nýn dur ih ta rý na uy ma ya rak a teþ le kar þý lýk ver me si ü ze ri ne çý kan ça - týþ ma da, 1 su bay ha fif þe kil de ya ra lan dý, 2 te rö rist si lâh ve teç hi za tý i le bir lik te sað o - la rak ya ka lan dý. Ankara / a a Kar tal Ce za e vi nde yan gýn n ÝS TAN BUL Kar tal Ka pa lý H Ti pi Ce za - e vi nin ye mek ha ne bö lü mün de de yan gýn çýk tý. Yan gýn bü yü me den sön dü rül dü. Ce za e vi nin ye mek ha ne bö lü mün de ki e - lek trik pa no sun da mey da na ge len yan gý - na Kar tal, Mal te pe ve Pen dik it fa i ye e kip - le ri mü da ha le et ti. Yan gýn bü yü me den sön dü rü lür ken it fa i ye e kip le ri o lu þan yo - ðun du man tah li ye et ti. Ýs tan bul / a a Sý nýr da, 32 ka çak ya ka lan dý n VAN IN Baþ ka le il çe sin de yur da ka - çak yol lar la gi riþ ya pan ya ban cý uy ruk lu 32 ki þi ya ka lan dý. A lý nan bil gi ye gö re, dev ri ye gö re vi ni sür dü ren il çe Jan dar ma Ko mu tan lý ðý e kip le ri, Yol ma ça yýr kö yü ya kýn la rýn da ya ya o la rak i ler le yen bir gru bu þüp he ü ze ri ne dur dur du. Ya pý lan kim lik kon trol le rin de, Af ga nis tan ve Öz be kis tan uy ruk lu 32 ki þi nin ka çak yol lar la Tür ki ye ye gi riþ yap týk la rý be lir - len di. Ya ban cý uy ruk lu la rýn ge rek li ya sal iþ lem le ri nin ar dýn dan sý nýr dý þý e di le ce ði bil di ril di. Baþkale / a a Ý kin ci Er ge ne kon da tu tuk lu sa yý sý 24 e düþ tü n Ý KÝN CÝ Er ge ne kon dâ vâ sýn da tu tuk - lu o la rak yar gý la nan Hü da yi Ün lü er tah - li ye e dil di, da va da yar gý la nan tu tuk lu sa - nýk sa yý sý 24 e düþ tü. Ýs tan bul 13. A ðýr Ce za Mah ke me sin de ki du ruþ ma da, sa - nýk ve a vu kat la rýn ta lep le ri ne i liþ kin a lý - nan a ra ka rar lar, ü ye ha kim Se dat Sa mi Ha þý loð lu ta ra fýn dan a çýk lan dý. Bu na gö re mah ke me he ye ti, dos ya kap sa mý, de lil du ru mu, suç vas fý nýn de ðiþ me ih ti - ma li ve tu tuk lu kal dý ðý sü re yi dik ka te a - la rak, i ki yý lý aþ kýn sü re dir tu tuk lu bu lu - nan iþ a da mý Hü da yi Ün lü er in tah li ye - si ne ka rar ver di. Ün lü er hak kýn da yurt dý þý na çý kýþ ya sa ðý da ko yan mah ke me he ye ti, du ruþ ma yý 9 Ma yýs 2011 e er te - le di. Ün lü er in tah li ye siy le bir lik te da va - da yar gý la nan tu tuk lu sa nýk sa yý sý 24 e düþ tü. Bu a ra da, Mah ke me He ye ti Baþ - ka ný Kök sal Þen gün, Mus ta fa Bal bay ve Tun cay Öz kan ýn da a ra la rýn da bu lun - du ðu 19 sa ný ðýn tah li ye e dil me si yö nün - de oy kul lan dý. Ýs tan bul / a a Mimar Sinan'ýn ölümünün 423. yýlý dolayýsýyla Aðýrnas beldesinde düzenlenen törene katýlan Cumhurbaþkaný Gül, ünlü mimarýn doðduðu evi ziyaret etti. FO TOÐ RAF: A A CUM HUR BAÞ KA NI Ab dul lah Gül, 500 yýl ön ce Se li mi ye - ler i, Sü ley ma ni ye ler i ya pan in san la rýn ço cuk la rý o la rak bu - gün ken di mi zi sor gu la ma mýz ge re ki yor de di. Gül, Mi mar Si nan ýn ö lü mü nün 423. yý lý do la yý sýy la do ðum ye ri o lan Kay se ri nin A ðýr nas bel de sin - de dü zen le nen tö ren de yap tý ðý ko nuþ ma da, Mi mar Si nan ýn 5 a sýr ön ce A ðýr nas ta doð du ðu - nu ve 22 ya þý na ka dar da bu ra - da ya þa dý ðý ný ha týr la ta rak, þun - la rý an lat tý: Da ha son ra Ýs tan - bul a git ti. A dý Mi mar Si nan a - ma a sýl a dý Mi mar Ko ca Si nan ol muþ tur. Böy le bü yük bir mi - ma ra, böy le bü yük bir ki þi li ðe Tür ki ye o la rak, Türk ta ri hin de sa hip ol mak, son ra Kay se ri ve A ðýr nas o la rak sa hip ol mak ay rý bir gu rur kay na ðý. Yap tý ðý e ser ler le 5 a sýr dýr ya þý yor. Os - man lý dev le ti ni bü yük dev let ya pan, bü yük dev let a dam la rý - nýn ya nýn da mi mar o la rak o da et ki li ol muþ tur. Sa de ce Ýs - tan bul da de ðil, A rap ül ke le - rin den Bal kan ül ke le ri ne ka - dar çok bü yük bir coð raf ya da e ser le ri dim dik a yak ta du ru - yor. Bu gün ha la þan ve þöh re - ti mi zi e ðer de vam et ti re bi li - yor sak o ra da ka lan e ser ler ve Mi mar Si nan sa ye sin de dir. O - nun i çin Ko ca Mi mar bü yük in san dýr. Kayseri / a a TÜRK-ÝÞ Ge nel Baþ ka ný Mus ta fa Kum lu, si ya si par ti le rin si vil ve de mok ra tik a na ya sa ko nu sun da ki ça lýþ ma la rý ný se çim ön ce sin de halk la pay laþ ma la rý ný is te di. Kum lu, Ge nel Ma den Ýþ çi le ri Sen di ka sý nýn (GMÝS) Þem si De ni zer Sa lo nu nda dü zen le nen o la ðan ge - nel ku ru lun da yap tý ðý ko nuþ ma da, son bir - kaç yýl dýr Tür ki ye nin sos yal ge liþ me si ni ih - mal e den bir e ko no mik bü yü me an la yý þýy la kar þý kar þý ya o lun du ðu nu ö ne sü re rek E ðer hü kü met le rin ça lý þan la ra yak la þý mý u cuz ve es nek ça lýþ tý ra lým, iþ çi ler ki ra la na bil sin ve ký dem taz mi na tý kal dý rýl sýn þek lin de o lur sa o ül ke de ça lýþ ma ba rý þý ol maz de di. Se çi me gi re cek si ya si par ti ler den sos yal dev let an la - yý þýn dan, es nek ça lýþ ma bi çi mi ne, ta þe ron - laþ ma ya ve as ga ri üc re te ka dar ça lýþ ma ya - þa ma ný il gi len di ren ko nu lar da gö rüþ le ri ni a çýk la ma sý ný is te dik le ri ne i þa ret e den Kum - lu, þun la rý kay det ti: 12 Ha zi ran ge nel se - çim le rin de oy kul la nýr ken si ya si par ti le rin ta ah hüt le ri ne dik kat le bak ma ný zý ö ne ri rim. He pi miz ör güt len me nin ö nün de ki en gel le - rin kalk ma sý ný is ti yo ruz. Türk-Ýþ, iþ kol la rý ba ra jý nýn dü þü rül me si ni is te mek te a ma bir - den bi re sý fýr lan ma sý nýn ya da bin de be þe in di ril me si nin ça lýþ ma ha ya týn da ka o sa ne - den o la bi le ce ði ni dü þün mek te dir. Se çi me gi den Tür ki ye nin en çok ko nu þu lan ve me - rak e di len ko nu la rýn dan bi ri si de si vil ve de - mok ra tik a na ya sa ya pýl ma sý me se le si dir. Bi - zim ta le bi miz si ya si par ti le rin bu ko nu da ki ça lýþ ma la rý ný se çim ön ce sin de halk la pay - laþ ma la rý dýr. Bi zim de si vil top lum ör güt le - riy le a na ya sa de ði þik lik ça lýþ ma mýz bu lun - mak ta dýr. Ya pa ca ðý mýz ha zýr lýk se çim ler - den ön ce mec li se su nu la cak týr. Tür ki ye yýl lar dýr ilk de fa Tak sim a la ný ger gin li ði ve tar týþ ma la rý ol mak sý zýn 1 Ma yýs kut la ma la - rý na ha zýr la ný yor di yen Kum lu, 1 Ma yýs kut la ma ko mi te si ni ö nü müz de ki haf ta o - luþ tu ra cak la rý ný kay det ti. Zon gul dak / a a Kendimizi sorgulamalýyýz GÜL, 500 YIL ÖNCE SELÝMÝYELER'Ý, SÜLEYMANÝYELER'Ý YAPAN ÝNSANLARIN ÇOCUKLARI OLARAK KENDÝMÝZÝ SORGULAMAMIZ GEREKTÝÐÝNÝ SÖYLEDÝ. HABERLER Silâhla öldürülen Muðla SGK Ýl Müdürü Naci Þahin. SGK'daki ci na ye tte gü ven lik za fi ye ti id di a sý n MUÐ LA SGK Ýl Mü dü rü Na ci Þa hin in (37) ön ce ki gün si lâh lý sal dý rý so nu cu öl dü rül me si o la yýn da gü ven - lik za fi ye ti ol du ðu ö ne sü rül dü. SGK il bi na sý nýn gi ri - þin de bu lu nan x-ray ci ha zýn dan per so ne lin geç me di ði ve hiç bir a ra ma ya pýl ma dý ðý öð re nil di. Þa hin, önceki gün Ýz mir, Ma ni sa, Ay dýn, U þak, De niz li, Ba lý ke sir ve Muð la SGK il mü dür le ri nin ka týl dý ðý ay lýk E ge Böl ge si ko or di nas yon top lan tý sýn da, ay ný ku rum da þef o la rak gö rev ya pan Ha san Sün net çi oð lu ta ra fýn dan si lah la vu ru la rak öl dü rül müþ tü. Ýl Em ni yet Mü dür lü ðü nde ki sor gu sun da sus ma hak ký ný kul la nan Sün net çi oð lu, çý - ka rýl dý ðý mah ke me ce tu tuk la na rak Muð la E Ti pi Ka - pa lý Ce za e vi ne gön de ril di. A cý o la yýn ya þan dý ðý Muð la SGK il bi na sýn da gü ven lik za fi ye ti ol du ðu id di a e dil di. Bi nan gi ri þi nin 1 met re ge ri sin de bu lu nan x-ray ci ha zý gö rün tü lü ol ma dý ðý i çin sa de ce ku rum dý þýn dan ki þi - le ri bu ra dan ge çi le rek, þüp he le nil me si du ru mun da gü ven lik e le man la rý ta ra fýn dan a ran dý ðý öð re nil di. Per so ne lin i se ci haz dan geç me di ði ve hiç bir þe kil de a - ra ma ya pýl ma dý ðý be lir til di. Mev cut ci haz, kü çük me - tal eþ ya lar ve bo zuk pa ra lar da i kaz ver me si ne rað men ka mu per so ne li nin her tür lü mal ze me yi i çe ri ye so ka - bil di ði i le ri sü rü lü yor. Muðla / ci han Dink: A li, to pu A gop a a ta ma dý n ÖL DÜ RÜ LEN ga ze te ci Hrant Dink in e þi Ra kel Dink, Mil lî E ði tim Ba kan lý ðý bu yýl il köð re tim o kul - la rý i çin Er me ni ce ki tap bas tý. An cak o ra da Er me ni - ce ol ma sý na rað men A li to pu A gop a a ta ma dý de di. Ba rýþ Gi ri þi mi ta ra fýn dan dü zen le nen Ba rý þý Kur - mak Kon fe ran sý nda ko nu þan Dink, Er me ni li ðiy le, Er me ni ce ve Kürt çe di li i le Hris ti yan ol ma sý se be - biy le hem sos yal, hem de si ya sal ya þam da ay rým cý lý - ða uð ra mýþ bir va tan daþ o la rak ka tý lým cý la rýn kar þý - sýn da bu lun du ðu nu söy le di. Dink, ba ba sý nýn 40 yýl ken di ya þa dý ðý top rak lar yü zün den mah ke me le re gi - dip gel di ði ni ve bu da va la rýn hâ lâ bit me di ði ni an lat - tý. Söy le ne cek çok þe yin ol du ðu nu be lir ten Dink, Mil li E ði tim Ba kan lý ðý bu yýl il köð re tim o kul la rý i çin Er me ni ce ki tap bas tý. An cak o ra da Er me ni ce ol ma - sý na rað men A li to pu A gop a a ta ma dý. Kürt çe di lim ha len si ya si ya sak lý, Hris ti yan ol mam ay rý bir prob - lem bu ül ke de, her gün Hris ti yan la ra ne ler söy le ni - yor kim se bu nu duy mu yor di ye ko nuþ tu. Dink, her ke sin her þe yi bil di ði ni i fa de e de rek, Sos yal ya - þam da bü tün bu ya þan mýþ lýk lar se ni is ter is te mez i - çe ri i ti yor. Bir ki þi çýk týy sa dý þa rý 90 yýl son ra o da e - þim di. O nu da bir þe kil de kal dýr dý lar. Ay rým cý lýk ve ýrk çý lýk söy lem le ri, ha re ket le ri, plan la rý ve pro je le ri na sýl bu ül ke den top la na cak, kal dý rý la cak, dü rüm ya - pý lýp çö pe a tý la cak, bil mi yo rum de di. Ýs tan bul / a a He li kop ter des tek li Þa fak o pe ras yo nu n ÝS TAN BUL Sul tan ga zi de po lis e kip le ri nin sa bah er - ken sa at le rin de he li kop ter des tek li dü zen le di ði o pe - ras yon da 3 ki þi gö zal tý na a lýn dý. Te rör le Mü ca de le Þu be Mü dür lü ðün ce, ö zel ha re kât ve çe vik kuv vet po li si nin des te ðiy le, sa ba hýn er ken sa at le rin de ger çek - leþ ti ri len Þa fak ad lý o pe ras yon da ba zý der nek ve ev - le re eþ za man lý bas kýn ya pýl dý. He li kop ter des tek li o - pe ras yon da 3 ki þi nin gö zal tý na a lýn dý ðý, i ki ki þi nin i se kaç tý ðý öð re nil di. Bas kýn ger çek leþ ti ri len yer ler de çe - þit li do kü man lar e le ge çi ril di ði bil di ril di. E le ge çi ri len ör güt sel do kü man ve mal ze me ler, Ýs tan bul Em ni yet Mü dür lü ðün den gön de ri len bir kam yo ne te yük len di. Bu a ra da, o pe ras yo nu pro tes to et mek is te yen bir grup, Zü bey de Ha ným Ma hal le si Fev zi Çak mak Cad - de si ü ze rin de top la na rak yo la ba ri kat kur du. Grup, da ha son ra gü ven lik güç le ri ne taþ lý sal dý rý da bu lun du. Bu nun ü ze ri ne po lis de bi ber ga zý ve ba sýnç lý su kul la - na rak gru ba mü da ha le et ti. Gru bu da ðý tan po lis, yo la ku ru lan ba ri ka tý da kal dýr dý. Öte yandan, Hak ka ri de çe þit li dö nem ler de ya pý lan i zin siz gös te ri ler le il gi li yü - rü tü len so ruþ tur ma kap sa mýn da, gö zal tý na a lý nan 14 ki þi den 7 si tu tuk lan dý. Ýs tan bul / a a Davutoðlu konsoloslarla bir araya geldi n DIÞÝÞ LE RÝ Ba ka ný Ah met Da vu toð lu, Ýz mir de ki kon so los lar ve fah ri kon so los lar i le kah val tý da bir a - ra ya gel di. Swiss O tel Grand E fes te dü zen le nen top - lan tý ya kon so los ve fah ri kon so los la rýn ya ný sý ra Ýz - mir Va li si Ca hit Ký raç, Ýz mir Bü yük þe hir Be le di ye Baþ ka ný A ziz Ko ca oð lu, AKP Ýz mir Ýl Baþ ka ný Ö mer Ci hat A kay ve AKP Ýz mir Mil let ve ki li Ta ha Ak soy ka týl dý. Top lan tý ga ze te ci le rin gö rün tü al ma sý nýn ar - dýn dan ba sý na ka pa lý de vam etti. Ýzmir / a a A na ya sa ça lýþ ma la rý halk la pay laþýl sýn GEÇ MÝÞ TEN DERS ÇI KAR MA LI YIZ 500 yýl ön ce Se li mi ye ler i, Sü ley ma ni ye ler i, o köp rü le ri ya pan in - san la rýn ço cuk la rý o la rak bu gün yap týk la rý mý za bak tý ðý mýz da ken di - mi zi sor gu la ma mýz ge re ki yor di yen Gül, þöy le de vam et ti: Þe hir - le re, ev le re bak tý ðý mýz da, dev let bi na la rý na bak tý ðý mýz da, o gün kü tek no lo ji yi bil gi ve in þa at mal ze me le ri ni, bu gün kü ler i le kar þý laþ týr - dý ðý mýz da ne bü yük i ler le me ler var. On la rýn bi ra ra ya ge ti rip or ta ya koy du ðu e ser le re ba kýn ca ma a le sef çok ü zün tü lü man za ra lar or - ta ya çý ký yor. Bun la rý gö rüp ders çý ka ra rak ken di mi zi e leþ tir me miz, mi ma ri de ye ni bir ne fe sin or ta ya çýk ma sý ge re ki yor. Þe hir ci le re, bi - lim a dam la rý na, mi mar la ra, gö rev dü þü yor. Dev let a dam la rý, si ya - set çi ler, be le di ye baþ kan la rý, on la ra ön cü lük e de cek, im kan ta ný ya - cak lar a ma e sas ka tý lým la rý mi mar lar, mü hen dis ler ya pa cak. Ön ce Mi mar Si nan ýn doð du ðu A ðýr nas tan baþ la ya rak, son ra Kay se - ri den baþ la ya rak bü tün Tür ki ye de, her ta raf ta bu der si al dý ðý mý zý gös te rir ce si ne bir ye ni len me baþ lat ma mýz ge re ki yor.

6 6 10 YURT HABER NÝSAN 2011 PAZAR Y HABERLER Tak sim de yol lar tra fi ðe ka pa tý la cak TÜRK Po lis Teþ ki lâ tý nýn 166. ku ru - luþ yýl dö nü mü kut la ma la rý do la yý - sýy la bu gün Tak sim de ki ba zý yol lar tra fi ðe ka pa tý la cak. Ýs tan bul Em ni - yet Mü dür lü ðün den ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re,sa at da Tak - sim Cum hu ri yet A ný tý na çe lenk ko nu la cak, de i se res mi ge çit tö re ni dü zen le ne cek. Kut la ma lar dolayýsýyla sa at den tö ren bi ti - mi ne ka dar Tak sim Mey da ný, Sý ra - sel vi ler Cad de si Dil son O tel a ra sý, AKM ö nün den Tak sim Þe hit Muh - tar is ti ka me ti, Me te Cad de sin den AKM is ti ka me ti, Me te Cad de si gi ri - þi ve ih ti yaç du yu lan di ðer cad de ve so kak lar tra fi ðe ka pa tý la cak. Sý ra sel - vi ler den ge len a kýþ, AKM ö nün den Me te kav þa ðý na, Tar la ba þý ndan ge - len a kýþ i se McDo nald s ö nün den Di van kav þa ðý na yön len di ri le cek. Ýs tan bul / a a Deniz ulaþýmýna lodos engeli MARMARA De ni zi nde gün düz sa - at le rin de baþ la yan ge ce de hý zý ný art - tý ran þid det li lo dos fýr tý na sý de niz u - la þý mý ný o lum suz et ki le di. Bo ðaz lar - dan geç mek ü ze re Mar ma ra De ni - zi nde sey re den 53 yer li ve ya ban cý ban dý ra lý þi lep ve tan ker ge ce sa at te - ki hý zý za man za man 70 ki lo met re ye u la þan þid det li lo dos dolayýsýyla yol - la rý na de vam e de me yin ce ro ta la rý ný Te kir dað ýn Þar köy il çe si sa hil le ri ne çe vi re rek de mir le di ler. Me te o ro lo ji - nin u ya rý la rý ný da dik ka te a la rak ge - ce yi Þar köy sa hil le rin de ge çi ren ge - mi ler de bu lu nan per so nel de þid det - li fýr tý na ve yer yer 2 bu çuk met re ye u la þan dal ga lar dolayýsýyla ka ra ya çý - ka ma ya rak ge ce yi ge mi ler de ge çir - mek zo run da kal dý. Ge ce bo yun ca a ra lýk sýz de vam e den fýr tý na nýn sa - bah sa at le rin de et ki si ni a zalt ma sý - nýn ar dýn dan yer li ve ya ban cý ban - dý ra lý 42 þi lep ve tan ker sa at i - ti ba riy le Þar köy den de mir a la rak bo ðaz lar dan geç mek ü ze re ro ta la rý - na gö re ha re ket et ti ler. Ge ce sa at le - rin de hý zý ný i yi ce art tý ran þid det li lo dos fýr tý na sý ba lýk çý la rý da o lum - suz et ki le di. Te kir dað / a a Engelliler, engelleri aþamýyor TÖSSED ONURSAL BAÞKANI DÝLEK SABANCI ÜLKEMÝZDE ENGELLÝ ÝNSANLARIMIZ BAÞTA ÝÞSÝZ- LÝK VE ALTYAPI PROBLEMLERÝ OLMAK ÜZERE BÝRÇOK SORUNLA KARÞILAÞMAKTADIR DEDÝ. TÜR KÝ YE Ö zel Spor cu lar Der ne - ði (TÖS SED) O nur sal Baþ ka ný Di lek Sa ban cý, Tür ki ye de en gel - li le rin baþ ta iþ siz lik ve alt ya pý prob lem le ri ol mak ü ze re bir çok so run la kar þý laþ týk la rý ný be lir te - rek, Bu so run lar, en gel li va tan - daþ la rý mý zýn ha yat la rýn da bü yük zor luk la ra yol aç mak ta dýr de di. Bod rum Ti ca ret O da sý nýn (BOD TO) dâ vet li si o la rak il çe ye ge len Di lek Sa ban cý, Se a Gar den O tel de, Bod rum Sað lýk Vak - fý nda e ði tim gö ren zi hin sel ve be den sel en gel li ler ya ra rý na dü - zen le nen ye me ðe ka týl dý. Ye - mek te ko nu þan Sa ban cý, dün ya - da 500 mil yon en gel li bu lun du - ðu nu, Tür ki ye de bu sa yý nýn 8,5 mil yo nu bul du ðu nu söy le di. Bu sa yý nýn da Tür ki ye nü fu su nun yüz de 12 si ne e þit ol du ðu nu be - lir ten Sa ban cý, Bu ka dar ka la ba - lýk bir top lu luk ol ma sý na rað - men, hal ký mýz he nüz en gel li le re ve on la rýn so run la rý na mu a sýr me de ni yet ler se vi ye sin de bir ül - ke de gös te ril me si ge re ken du - yar lý lý ðý ma a le sef gös te re me mek - te dir. Ül ke miz de en gel li in san la - rý mýz baþ ta iþ siz lik ve alt ya pý prob lem le ri ol mak ü ze re bir çok so run la kar þý laþ mak ta dýr. Bu so - run lar, en gel li va tan daþ la rý mý zýn ha yat la rýn da bü yük zor luk la ra yol aç mak ta dýr de di. U zun göl e 14 km lik te le fe rik TRABZON'UN Çay ka ra il çe si ne bað lý, yö re nin en ö nem li tu rizm mer kez le rin den U zun göl e, 14 ki lo met re u zun lu - ðun da, sa at te 700 ki þi yi ta þý ya bi le cek te le fe rik ya pý la cak. U zun göl Bel de Be le di ye Baþ ka ný Ab dul lah Ay gün, yap tý - ðý a çýk la ma da, U zun göl ün, yö re de ki tu rizm ha re ke tin de ay rý bir ö ne me sa hip ol du ðu nu, bel de de ek sik lik le ri ni ta - mam la ma ko nu sun da bir di zi ça lýþ ma baþ lat týk la rý ný söy - le di. Kýþ ay la rýn da yer li ve ya ban cý tu rist sa yý sý nýn düþ tü - ðü nü i fa de e den Ay gün, Ço ðu in san U zun göl ün kýþ ay - la rýn da ka pa lý kal dý ðý yö nün de bir fik re sa hip. Oy sa ki biz U zun göl ün ya zýn ol du ðu gi bi ký þýn da fa al ol ma sý a ma - cýy la far kýn da lýk ya rat mak ve bir ne den o luþ tur mak is te - dik. Te le fe rik pro je miz de bun lar dan en ö nem li si de di. Bu a maç la U zun göl i le Ga res ter Yay la sý a ra sýn da te le fe - rik kur ma yý plan la dýk la rý ný, u zun uð raþ lar so nu cun da bu pro je yi ha ya ta ge çir me a þa ma sý na gel dik le ri ni an la tan Ay gün, þöy le de vam et ti: 20 A ðus tos 2011 ta ri hin de te - me li ni a ta ca ðý mýz te le fe ri ði mi zi 1.5 yýl i çe ri sin de ta mam - la ma yý plan lý yo ruz. Pro je nin top lam ma li ye ti 12 mil yon Av ro. Ý ki li ka bin den o lu þa cak ve sa at te 700 ki þi yi ta þý ya - cak te le fe rik, 14 ki lo met re lik me sa fe yi 4 da ki ka 13 sa ni - ye de ka te de bi le cek. Bel de mi zin ben zer siz do ða sý ný te le - fe rik ten çok da ya i yi þe kil de gö re cek ki þi ler, e mi nim U - zun göl e bir kez da ha hay ran ka la cak týr. Trab zon / a a EN GEL LÝ LE RÝN SOS YAL GÜ VEN CE LE RÝ YE TER SÝZ SABANCI, bütün bu zor luk lar - la be ra ber, Dev let Ýs ta tis tik Ens ti tü sü nün 2002 yý lýn da yap tý ðý a raþ týr ma ya gö re, en - gel li va tan daþ la rýn yüz de 52,45 i nin hiç bir sos yal gü ven - ce si bu lun ma dý ðý ný an lat tý. Tür ki ye de en gel li va tan daþ la - rýn yüz de 58 i nin be den sel en - gel li, yüz de 12 si nin i þit me en - gel li, yüz de 8 nin gör me en gel li ve yüz - de 22 si nin zi hin sel en gel li ol du ðu na i - þa ret e den Sa ban cý, þöy le ko nuþ tu: Ül - ke miz de en gel li va tan daþ la rý mýz i çin ya pý lan en ö nem li ça lýþ ma lar, en gel li ler i çin ku rul muþ der nek ve va kýf lar ta ra - fýn dan yü rü tül mek te dir. Bu der nek ve U zun göl Be le di ye Baþ ka ný Ab dul lah Ay gün Dilek Sabancý va kýf lar, en gel li in san la rý mý zýn ha yat stan dart la rý ný yük sel te - bil mek i çin, hal ký mý zýn ye ter - siz o lan il gi le ri ne rað men var gü cüy le ça lýþ mak ta ve ça lýþ - ma la rý ný ka mu o yu na du yu ra - rak, hal ký mýz dan da ha faz la des tek al mak i çin el le rin den ge le ni yap mak ta dýr. Bu der - nek ve va kýf la rýn her bi ri nin ay rý bir uz man lýk da lý var dýr. Uz man ol duk la - rý ko nu lar da ça lý þý yor lar, en gel li le rin ha - yat stan dart la rý ný yük selt mek, on la rý ge liþ tir mek, dü zen le dik le ri ak ti vi te ler i le hal kýn il gi si ni çe ke rek ko nu ya o lan du - yar lý lý ðý art týr mak i çin el le rin den ge le ni yap mak ta dýr lar. Doðu Karadeniz'in gözde turizm merkezlerinden Uzungöl'e teleferik kurulmasý planlanýyor. 4 KÝ ÞÝ DEN BÝ RÝ DER NEK Ü YE SÝ HER bin ki þi den yal nýz ca 4 ü nün en gel li va tan daþ lar i le il gi li bir der ne ðe ü ye ol du ðu nu be lir ten Sa ban cý, bu sa yý nýn yük sel me si i çin der nek le rin, ö zel sek tö rün, hal kýn ve dev le tin el e le ve re rek ça lýþ ma sý ge rek ti ði ni söy le di. Sa ban cý, Gü nü müz de 200 mil yon zi hin sel en gel li ki þi, dün ya nýn en ge niþ en gel li ler top lu lu ðu nu o luþ tur mak ta dýr. Bu ki þi le rin çe þit li spor lar la uð ra þa - rak fi zik kon dis yon la rý nýn, be ce ri le ri nin, ye te nek le ri - nin ge liþ ti ril me si ne, ce sa ret le ri nin ser gi len me si ne, ba þa rý nýn mut lu lu ðu nu ya þa ma la rý nýn sað lan ma sý na ve top lum i le i liþ ki le ri nin güç len di ril me si ne yar dým cý o lun ma ya ça lý þýl mak ta dýr. Spor la uð ra þan bu ki þi ler ö zel spor cu lar o la rak ad lan dý rýl mak ta dýr di ye ko nuþ - tu. Bod rum Sað lýk Vak fý Halk la Ý liþ ki ler Mü dü rü Þa fak Ya þar i se va kýf ta e ði tim gö ren 155 zi hin sel ve be den - sel en gel li nin bu lun du ðu nu be lirt ti. Yaþar, vak fýn Bod rum da en gel li ler i çin ça lýþ ma ya pan tek ku ru luþ ol du ðu na dik ka ti çek ti. Bod rum / a a Mar din es na fý na ya ban cý dil e ði ti mi MAR DÝN'DE tu rizm sek tö rün de ça lý þan lar i le tu rist ler - le doð ru dan i le ti þim ha lin de o lan es naf ve tak si sü rü - cü le ri ne te mel dü zey de ya ban cý dil e ði ti mi ve ri le cek. Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðýn dan ya pý lan a çýk la ma ya gö re, e ði tim prog ra mý, Kül tür ve Tu rizm Ba kan lý ðý, A vus tral ya Dev let E ði tim Ku ru lu þu TA FE ve Tür ki ye Tek nik ve Ý le ri E ði tim Ku rum la rý nýn iþ bir li ðiy le dü - zen le ne cek. Prog ram la tu riz min plan lý ve sür dü rü le - bi lir þe kil de de vam lý lý ðý ný sað la mak i çin tu rizm sek tö - rün de ça lý þan lar i le tu rist le doð ru dan i le ti þim ha lin de o lan hal ka te mel dü zey de Ýn gi liz ce e ði ti mi ve ril me si - nin he def len di ði be lir til di. A çýk la ma da, þun lar kay de - dil di: Çok din li, çok dil li ve çok kül tür lü bir top lum ya pý sý na sa hip o lan ve dün ya nýn her böl ge sin den zi ya - ret çi çe ken Mar din de fa a li yet gös te ren ye me-iç meko nak la ma te si si ça lý þan la rý i le es naf ve tak si sü rü cü le - ri te mel dü zey de ya ban cý dil e ði ti mi a la cak. Ya ban cý dil e ði ti mi nin ilk a ya ðý o la rak Ba kan lýk ta ra fýn dan Mar din kent mer ke zin de tu rizm sos yo lo ji si kap sa - mýn da ye rel hal kýn tu ris ti ve tu riz mi na sýl al gý la dý ðý na da ir bir an ket ça lýþ ma sý dü zen len di. Ya pý lan an ket ten yo la çý ka rak plan la nan ya ban cý dil e ði ti mi nin Ni san ta rih le ri a ra sýn da dü zen le ne cek e ði tim prog ra - mýy la ger çek leþ ti ril me si ve prog ram so nun da ka tý lým - cý la ra ser ti fi ka ve ril me si plan la ný yor. An ka ra / a a Yse ri i lân lar SE RÝ Ý LAN LA RI NIZ Ý ÇÝN e ma il: rek ni as ya.com.tr Fax: 0 (212) Turizm sektöründe çalýþacak tecrübeli ve yetiþtirilmek üzere ingilizce bilen elemanlar alýnacaktýr. Cv lerinizi mail yoluyla iletebilirsiniz. y Medya Grup E LE MAN nweb Ofsette çalýþacak makina ustasý ve yardýmcýlarý aranýyor nelektrik,gaz altý kaynaðý ve su pompalarý imalatýnda 15 sene ustabaþý olarak çalýþtým iþ arýyorum. Osman Akça Bahçelievler/Ýstanbul nkýr ta si ye sek tö rün de de - ne yim li pa zar la ma e le ma ný a raç kul la na bi len Tel : Gsm: ngra fik ve Ta sa rým e le ma ný a ra ný yor. Tel : Gsm: nö zel Du yu Ö zel E ði tim ve Re ha bi li tas yon Mer ke zi ne Ý - þit me En ge li ler Öð ret me ni a - lý na cak týr. Üc ret Dol gun dur An tak ya/ha tay nbe þi roð lu Grup Mü hen dis - lik Da nýþ man lýk Gay ri men kul Da nýþ man lýk Me sut Be þi roð lu Ma ki ne Mü hen di si Os man Yýl maz Mah. Ký zý lay Cad. No:57 Geb ze/ko ca e li Tel/Fax: si rog lu.com.tr Ma nas A san sör Pro je,ta ah hüt,mon taj, Ba kým Re viz yon nsul ta nah met böl ge sin de ki o te li miz i çin Ýn gi liz ce bi len bay re sep si yon e le ma ný a ra mak ta yýz. Ýr ti bat tel : ne Eh li yet li Kam yon Þo fö rü a ra ný yor n ÝH RA CAT ÇI FÝR MA - LAR LA Te le fon tra fi ði ni yü rü te bi le cek se vi ye de Ýn gi liz ce ye va kýf yük sek o kul me zu nu te set tü re ri a yet e den Bir Ba yan E le ma na ih ti yaç var dýr. Ça lýþ ma ye ri Ri ze'nin Pa zar Ýl çe si dir. Ýr ti bat Te le fo nu: (0542) KÝ RA LIK DA Ý RE n Sa hi bin den Denizli'de Kiralýk zemin dükkan Bayrampaþa Ulu Cami Yaný Ulu Çarþý Ýþhanýnda zemin 11 nolu dükkan Kaloriferli-Kapalý Otoparklý Ýþyeri 300 TL (0533) n Sa hi bin den De niz li Mehmetçik mahallesi Diþ Hastanesi yanýnda Kombili Daire 100m Yeni Bakýmdan çýkmýþ 280 TL n75 m 2, 1+1, 4 kat lý, 1.KAT, Bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 500 TL de po zit, ki ra 350 TL (0212) n3+1, kom bi li, mas raf sýz, or ta kat, 120 m 2, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 2.kat, kat ka lo ri fer li, kre di ye uy gun 700 TL (0536) ndýk MEN Ö VEÇ LER Ah - met Ha þim Cad. Ki ra lýk Da i re Ýr ti bat: (0533) n100 m 2, 2+1, bi na ya þý 1620 a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal gaz so ba lý 500 TL (0212) n90 m 2, 2+1, bi na ya þý 5-10 yýl a ra sý, 3 kat lý, 3.kat, do ðal - gaz so ba lý ki ra lýk da i re 500 TL ki ra, 1000 TL de po zit (0536) SA TI LIK DA Ý RE nsahibinden Denizli'de Üçler 800. yüzyýl Belediye Toki Konutlarýnda 3+1 Asansörlü Isý Ýzalasyonlu 120 m 2 çevre düzenlemesi ve sosyal tesisleri faal TL (0533) nkartal' da Sahibinden 135m 2 daireler nmanisa Merkezde Ulupark Karþýsýnda 148 m 2 Brüt Birinci Kat 4+1 daire acele satýlýktýr TL. Pazalýk payý vardýr Hayrettin HUYUT n Sahibinden Ankara Demetevler Metro Duraðýnda önceleri Poliklinik Olan iþyerinede uygun 1. Kat 3+1 Kombili Daire 150m 2 Dükkan Üstü 1. Cad. Hülya Ap. 3/3 85,000 TL. (0533) n Sahibinden DE NÝZ LÝ'de da i re üç ler de 800.yüz yýl ko - nut la rýn da 3+1 ka lo ri fer li 120 m 2 (0533) n SA HÝ BÝN DEN DE NÝZ LÝ Pý nar kent'te sa tý lýk Dub leks vil la 214 m 2 bah çe li TL Tel: (0535) n DE NÝZ LÝ Al bay rak Mey - da ný Pek de mir kar þý sýn da 3+1 ka lo ri fer li (0258) (0533) SA TI LIK AR SA n Arnavutköy Nakkaþ Mahallesinde, Sahibinden Yeni Yol Güzergahýna Cephe, 500m TL 1000m TL 1000m TL Takas, Taksit Yapýlýr. MUHTELÝF yerler için bizi arayýnýz n Arnavutköy Sahibinden Doða Manzaralý Yola Cepheli Köy Ýçerisinde Elektriði suyu çekilebilir. 1000m 2 Arsa Tamamý 'e vade yapýlýr n Sahibinden Hadýmköy' de köy içerisinde yola cepheli bahçeli ev yapmaya müsait elektriði, suyu çekilebilir m 2 tamamý 35,000 yarý peþin yarýsý vadeli arsa n Sahibinden Yalovada Bursa asfaltýna 70 m cepheli 3150 m 2 sanayi arsasý kýsmen lüx otoyla takaslanýr TL n Denizli Baðbaþýnda Baðbaþý Belediyesi Arkasý Koruluk Parký yaný Arsa 155m 2 daireler yapýlýyor 75,000 TL Bodrum+3 Kat imarlý n Sahibinden Denizli Cankurtaranda villa arsasý 435m 2 B+2 Kat imarlý 35,000 TL n Ýznik'te Doða, köy manzaralý müstakil tapulu bahçeli, parseller Ýstanbula 2 saat Yalovaya 1 saat uzaklýkta 3232 m TL 2956 m TL 2327 m TL 1860 m TL 715 m TL n Ar na vut köy Na kaþ ma - hal le sin de sa hi bin de ye ni yol gü zer ga hý na cep he 500 m TL 1000 m TL 1000 m TL Ta kas,tak sit ya pý lýr. Muh te - lif yer ler i çin bi zi a ra yý nýz n KAY SE RÝ YE 18 km U zak - lýk ta m 2 Tar la TL Þa ban Yü ce türk VA SI TA n 2006 GA ZEL LE so bol çok te miz km de va de ve ta kas o lur, gaz 2752 mo - del, km de, mo tor hac mi cm 3, mo tor gü cü a ra sý, be yaz renk, ma nu el vi tes, di zel ya - kýt, ta kas lý, i kin ci el TL. (0212) ÇE ÞÝT LÝ na teþ o to LPG' de ÞOK Kam - pan ya Mar ma ra Böl ge ba yi sin - den T4Blu e i tal yan 790TL To - ma set to Ý tal yan 990TL Ý ki tel li Mer kez: Top ka pý Þu be: ngeb ze Ab di Ý pek çi Ma hal le - sin de (Tren Ýs tas yo nu Ya ný) bu - lu nan "U cuz luk Ja pon Pa za rý" Dük ka ný mý Uy gun Þart lar da Dev ret mek Ýs ti yo rum NAK LÝ YAT n AKF LAÞ þe hi ri çi þe hir le ra ra - sý ma ran goz lu ZAYÝ n Kimliðimi Kaybettimi kaybettim. Hükümsüzdür. Cihan Aluç

7 Y DÜNYA 7 Ýsrail yine katliâm yapýyor ÝSRAÝL ÝN GAZZE ÞERÝDÝNE YÖNELÝK SALDIRILARINDA ÖLEN FÝLÝSTÝNLÝ SAYISI 17 YE YÜKSELDÝ. GAZ ZE þe ri din de bir he de fi vu ran Ýs ra il fü ze si, 3 ki þi - nin ö lü mü ne yol aç tý. Fi lis tin has ta ne kay nak la rý na gö re, sa ba ha kar þý dü - zen le nen sal dý rý da, Mý sýr sý ný rý ya ký nýn da ki Re fah ta bir a raç he def a lýn dý. Ö len ler den bi ri nin bir Ha mas ko mu ta ný ol du ðu, di ðer i ki si nin i se ko ru ma ol du ðu bil di ril di. Per þem be gü nü Fi lis tin ta ra fýn dan fýr la tý lan ve bir o kul o to bü sü nü he def a lan, 16 ya þýn da bir ço cu ðun ve bir ye tiþ ki nin a ðýr ya ra lan dý ðý sal dý rý son ra sýn da Ýs ra il ta ra - fýn dan tank ve u çak - lar la dü zen le nen mi - sil le me sal dý rý la rýn da ö len Fi lis tin li le rin sa - yý sý böy le ce 17 ye yük sel di. Ça týþ ma nýn týr man - ma ya baþ la dý ðý 20 Mart son ra sýn da ö len Fi lis tin li le rin sa yý sý da 35 e yük sel miþ ol du. Fi lis tin ta ra fýn dan Per þem be gü nü dü zen le nen ro ket sal dý rý sýn dan son ra Ýs ra il li yet ki li ler Ha - mas a der si ni ve re cek le ri ni be lirt miþ, Baþ ba kan Bin ya min Ne tan ya hu dün, ço cuk la rý öl dür me ye kal ký þan lar ken di ha yat la rý ný or ta ya koy muþ o - lur lar de miþ ti. Mi sil le me a ma cýy la dü zen le nen Ýs ra il ha va sal dý rý la rýn da ö len 17 ki þi a ra sýn da 11 ya þýn da bir er kek ço cu ðu da da hil ol mak ü ze re çok sa yý da si vil de bu lu nu yor. Gazze / aa Bingazi de NATO yu protesto gösterisi n LÝB YA li de ri Mu am mer Kad da - fi ye bað lý güç le rin Mis ra ta þehri ne dü zen le di ði sal dý rý da i ki si ço cuk dört ki þi nin öl dü ðü bil di ril di. Mu - ha lif le rin a dý ný a çýk la mak is te me - yen bir söz cü sü, Kad da fi güç le ri nin tank ve ro ket ler le Mis ra ta da ki ev - le re rast ge le sal dýr ma ya de vam et - ti ði ni, dün i ki si dört ya þýn dan kü - çük ço cuk lar ol mak ü ze re dört ki - þi nin öl dü ðü nü, 10 ki þi nin ya ra lan - dý ðý ný be lirt ti. Söz cü, si vil le ri ko - ru ma gö re vi ni ye ri ne ge tir me di ði ge rek çe siy le NA TO güç le ri ni e leþ - tir di ve Mis ra ta da si vil le rin öl dü - rül dü ðü nü kay det ti. Bin ga zi de yak la þýk 400 ki þi NA TO a ley hi ne gös te ri dü zen le di. Bir gör gü þahidi ise, NA TO li der li ðin de ki ko a lis yon güç le ri nin Zin tan ya kýn la rýn da Kad - da fi yan lý la rý na a it si lâh de po su nu vur du ðu nu söy le di. Bingazi / aa Kaçýrýlan 2 Rus gazeteci serbest n LÝB YA DA ka çý rý lan Rus ga ze te ci - le rin bu ak þam Bin ga zi de ser best bý ra kýl dýk la rý bil di ril di. Rus Kom so - mols ka ya Prav da ga ze te si nin in ter - net si te sin de ki ha ber de, mu ha lif güç le rin, Bin ga zi ya kýn la rýn da bir as ke rî üs te bu lu nan Kom so mols ka - ya Prav da mu ha bir le ri ni ser best bý - rak týk la rý be lir til di. Kom so mols ka ya Prav da mu ha bir le ri Di mit riy Ste þin ve A lek san dýr Kots un Ec de bi ye ya - kýn la rýn da gö zal tý na a lýn dý ðý ve da ha son ra Bin ga zi ye gö tü rül dü ðü kay - de dil di. Ö te yan dan Rus NTV te le - viz yo nu, mu ha lif güç le rin e lin de bu lu nan üç mu ha bi ri nin ser best bý - ra kýl dý ðý ný, e ki bin du ru mu nun i yi ol du ðu nu a çýk la dý. Moskova / aa Lib ya da ki du rum Ka hi re de gö rü þü le cek n BM Ge nel Sek re te ri Ban Kimun, Mý sýr ýn baþ þehri Ka hi re de ge le cek haf ta Lib ya da ki du ru ma i - liþ kin dü zen le ne cek, u lus la r a ra sý ve böl ge sel ku ru luþ la rýn ka tý la ca ðý u lus la r a ra sý eþ gü düm top lan tý sý - na baþ kan lýk ya pa cak. BM Söz cü sü Mar tin Ne sirky bu gün yap tý ðý a - çýk la ma da, 14 Ni san da Ka hi re de, Lib ya ya i liþ kin da ha i yi eþ gü düm ya pýl ma sý ný sað la mak a ma cýy la dü - zen le ne cek top lan tý ya A rap Bir li ði Ge nel Sek re te ri Amr Mu sa, Af ri ka Bir li ði Ko mis yo nu Baþ ka ný Je an Ping, Ýs lâm Kon fe ran sý Teþ ki lâ tý (ÝKT) Ge nel Sek re te ri Ek me led din Ýh sa noð lu ve AB Yük sek Tem sil ci - si Cat he ri ne Ash ton ýn ka tý la ca ðý ný bil dir di. Ne sirky, Top lan tý nýn a - ma cý, Lib ya da de vam e den kriz ko nu sun da il gi li ku ru luþ lar a ra sýn - da eþ gü dü mü güç len dir me ye i liþ - kin gö rüþ a lýþ ve ri þin de bu lun mak de di. Birleþmiþ Milletler / aa Ýsrail ordusunun havadan ve karadan bombalamayý sürdürdüðü Gazze'de 20 Mart'tan buyana ölen Filistinli sayýsý 35'e yükseldi. PE REZ: GAZ ZE YE FÝ LO GE REK SÝZ ÝS RA ÝL Cum hur baþ ka ný Þi mon Pe rez, Gaz ze ye yar dým fi lo su, ge mi gön der me nin ge rek siz bir pro vo kas yon ol du ðu nu, ab lu ka nýn so - na er me si ni is te yen le rin Gaz ze de ki yö ne ti ci le re gi dip on lar dan Ýs ra il e ro ket at ma ya son ver me le ri ni is te me le ri ge rek ti ði gö rü þü nü sa vun du. Pe rez New York ta BM Ge nel Sek re te ri Ban Ki-mun i le gö rüþ me si nin ar dýn dan ga ze te ci le re a çýk la ma yap tý. Gaz ze de Ýs ra il in top rak ta le bi nin ol ma dý ðý ný söy le yen Pe rez, Ýs ra il in Gaz ze den çe kil di ði hal de ken di le ri ne ne den hâ lâ ro ket a týl dý ðý ný an la ya ma dýk la - rý ný, bu nun a ma cý ný bil me dik le ri ni, bu yüz den de BM nin bu na ta raf sýz kal ma ma sý ge rek ti ði ni sa vun du. Pe rez, Ba tý Þe ri a i le il gi li o la - rak da Ýs ra il hü kü me ti nin ve baþ ba ka ný nýn i ki dev let li çö züm is te di ði ni a çýk la dý ðý ný söy le di. Pe rez, Fi lis tin ta ra fý na top rak ve rir ken Ýs ra - il e de gü ven li ði nin sað la na ca ðý ga ran ti si ve ril me si ge rek ti ði ni sa vun du. BM Söz cü lü ðün den gö rüþ me ye i liþ kin ya pý lan a çýk la ma da i se, Ban ve Pe rez in Or ta do ðu ba rýþ sü re cin de ya þa nan en di þe ve ri ci tý ka nýk lý ðý e le al dýk la rý be lir til di. Birleþmiþ Milletler / aa OBAMA'DAN SERT UYARI ABD Baþ ka ný Ba rack O ba ma, Su ri ye de gös te ri ci le re kar þý þid det kul la nýl ma sý ný çok sert i fa de ler le ký na dý. O ba - ma yap tý ðý a çýk la ma da, Su ri ye hü kü me ti ta ra fýn dan ba rýþ çýl pro tes to cu la ra kar þý bu gün ve ge çen bir haf ta i çe ri sin de uy gu la nan ið renç þid de ti þid det le ký ný yo rum de di. O ba ma, gös te ri ci le rin þid det kul lan ma sý ný da ký na ya rak, ay ný za man da pro tes to cu la rýn da her tür þid de ti ni ký ný yo rum de di. A çýk la ma sýn da, Su ri ye li yet ki li le rin ba rýþ çýl gös te ri ci le re kar þý bun dan son ra þid de te baþ vur ma ma la rý çað rý sý ya pan O ba ma, Bu nun ya ný sý ra bil di ri len key fi tu tuk la ma lar, gö zal tý lar ve mah kûm la ra iþ ken ce ya pýl ma - sý, þim di son bul ma lý ve o ra da ki o lay la rýn ba ðým sýz bi çim de de ðer len di ri le bil me si i çin, en for mas yo nun ser best a ký þý na i zin ve ril me li dir de di. Was hing ton / a a Su ri ye de ger gin lik týr ma nýþ ta ÖZEL TELEVÝZYON KANALI DÜN YA TE LE VÝZ YO NU NUN HA BE RÝ NE GÖ RE SU RÝ YE DE KÝ O LAY LAR DA 19 GÜ VEN LÝK GÖ REV LÝ SÝ ÖL DÜ, 75 Ý YA RA LAN DI. SU RÝ YE NÝN ba zý þe hir le rin de Cu ma na - ma zýn dan son ra baþ la yan o lay lar da 19 gü ven lik gö rev li si nin öl dü ðü bil di ril di. Su ri ye de ya yýn ya pan ö zel te le viz yon ka - na lý Dün ya, çe þit li þehir ler de çý kan o lay - lar da 75 gü ven lik gö rev li si nin de ya ra lan - dý ðý ný du yur du. Res mî bir kay na ða da - yan dý rý lan ha ber de, gü ven lik güç le ri ne hal kýn yo ðun ol du ðu yer ler de ke sin lik le si lâh ta þý ma ma la rý yö nün de ta li mat ve ril - di ði kay de dil di. Gös te ri ler de kaç gös te ri ci nin öl dü ðü ya da ya ra lan dý ðý na i liþ kin res mî bir a çýk la - ma i se he nüz ya pýl ma dý. AP nin ha be ri ne gö re, Su ri ye U lu sal Ýn san Hak la rý Ör gü tü Baþ ka ný Am mar Ku rey bi, can ka yýp la rý - nýn ço ðu nun ül ke nin gü ne yin de ki Da - ra da ol du ðu nu, o lay lar da yüz ler ce ki þi nin de ya ra lan dý ðý ný be lirt ti. Ku rey bi, 16 ki þi - nin Da ra da, 3 ki þi nin baþ þehir Þam ýn dýþ semt le rin den Ha ras ta da ve bir ki þi nin de Hu mus ta öl dü ðü nü söy le di. Su ri ye hü kü me ti Da ra da o lay lar çýk tý - ðý ný ka bul et miþ, an cak 2 ki þi nin öl dü ðü - nü ve bu ki þi le rin si lâh lý ki þi ler ta ra fýn dan öl dü rül dü ðü nü a çýk la mýþ tý. Da ra, Þam ve Hu mus un ya ný sý ra Laz - ki ye, Ha ma, Ban yas ve Ha lep te de pro - tes to gös te ri le ri dü zen len di ði kay de dil di. AR TIK MÜ SA MA HA YOK Su ri ye Ý çiþ le ri Ba kan lý ðý ta ra fýn dan ül - ke de ki son ge liþ me le re yö ne lik ya yým la - nan bil di ri de, hal kýn ko run ma sý ve u lu sal bir li ðin sa vul ma sý çer çe ve sin de ya sa la rýn ver di ði yet ki ler doð rul tu sun da ar týk mü - sa ma ha kâr dav ra nýl ma ya ca ðý be lir til di. Ba kan lý ðýn bil di ri sin de, son haf ta lar da ö - zel lik le Cu ma gü nü va tan daþ la rýn çe þit li kent ler de gös te ri ler dü zen le ye rek yö ne - tim den ta lep ler de bu lun duk la rý, bu ta lep - le rin ye ri ne ge ti ri le rek bir di zi re form ka - ra rý a lýn dý ðý ve ça lýþ ma la rýn hâ lâ de vam et ti ði ha týr la týl dý. Bil di ri de, ba zý med ya or gan la rý, uy du ka nal la rý ve in ter net si te - le ri ü ze rin den, re form ka rar la rý gör mez - den ge li ne rek pro vo kas yon la ra de vam e - dil di ði be lir ti len bil di ri de, Söz ko nu su ki þi le rin Su ri ye de re form is te me dik le ri, hal kýn ta lep le ri ve gü ven lik güç le ri nin si - lâh kul lan ma ma sý i le il gi len me dik le ri a çýk ve net o la rak or ta ya çýk mýþ týr. Bu ki þi ler, va tan daþ lar i le gü ven lik güç le ri nin a ra sý ný aç mak a ma cýy la et ra fa yay lým a te þi aç tý - lar, dev let ku rum la rý ve hiz met bi na la rý ný a te þe ver di ler i fa de le ri ne yer ve ril di. Bil di ri de, halk tan bu ki þi le ri gör dük le ri yer de et ki siz ha le ge tir me le ri ve a da le te tes lim et me le ri is ten di. Beyrut-Þam / aa OHAL'ÝN YERÝNE ULUSAL GÜVENLÝK SU RÝYE DE 1963 yý lýn dan bu ya na uy - gu la ma da o lan O la ða nüs tü Hal Ya sa - sý nýn (O HAL) ye ri ne ha zýr la nan U lu sal Gü ven lik Ya sa sý nýn ka mu o yun da tar - týþ ma ya su nu la ca ðý bil di ril di. Cham - press in ter net si te sin de yer a lan ha be - re gö re, O HAL in kal dý rýl ma sý nýn ar dýn - dan yü rür lü ðe gi re cek o lan U lu sal Gü - ven li ka Ya sa sý i çin ha zýr la nan tas lak tar týþ ma ya a çý la cak. Su ri ye Dev let Baþ - ka ný Beþ þar E sad ýn bu çer çe ve de top - lu mun ön de ge len le ri, ka na at ön der le - ri, a ka de mis yen ler, ay dýn lar, mes lek o - da la rý tem sil ci le ri ve sen di ka lar gi bi çev re le ri ye ni ya sa hak kýn da ki gö rüþ ve ö ne ri le ri ni sun mak ü ze re da vet e de ce - ði be lir ti li yor. Bu ki þi le rin gö rüþ le ri doð - rul tu sun da son ha li ni a la cak o lan ye ni ya sa i çin ABD, Ýn gil te re ve Fran sa gi bi ül ke ler de ki ben zer ya sa lar da in ce le ni - yor. Su ri ye Mec li si O HAL in kal dý rýl ma sý da hil ol mak ü ze re ça lýþ ma la rý de vam e - den ba zý ya sal dü zen le me le ri o nay la - mak ü ze re 2-6 Ma yýs ta rih le ri a ra sýn da o la ða nüs tü top la na cak. Þam / aa HABERLER Sadr, ABD askerlerine silâhlý direniþi baþlatacaklarýný söyledi. Sadr dan si lâh lý di re niþ teh di di n I RAK LI Þiî li der Muk te da Sadr, A me ri kan kuv - vet le ri nin be lir le nen ta rih te ül ke den çe kil me me si ha lin de fa a li ye ti ni don dur muþ ol du ðu Meh di or - du su nu ak tif ha le ge ti re rek si lâh lý di re ni þe tek rar baþ la ma teh di din de bu lun du. Sadr ýn ta li ma týy la baþ þehir Bað dat ýn do ðu sun da ki Mus tan sý ri ye mey da nýn da dün sa bah dü zen le nen gös te ri de, ABD pro tes to e dil di. Sadr ta raf ta rý bin ler ce ki þi nin ka týl dý ðý gös te ri de, Sadr ýn bil di ri si o kun du. Sadr ýn yar dým cý la rýn dan Ha zým El Ar ci nin o ku du ðu bil - di ri de, A me ri kan kuv vet le ri nin 2011 in so nu na ka - dar I rak tan ta ma men çe kil me si is te nir ken, çe kil - me nin ger çek leþ me me si ha lin de Meh di or du su - nun tek rar ak tif ha le ge le ce ði ve si lâh lý di re ni þin þid de ti ni ar ttýr ma ya baþ la ya ca ðý i fa de e dil di. Sadr, bil di ri sin de, as ke rî di re ni þin ya nýn da ba rýþ çý halk di re ni þi ni baþ la ta cak la rý ný da kay det ti. Sadr, ay rý ca I rak hal ký nýn en bü yük sý kýn tý sý o lan yol suz luk la mü ca de le e dil me si ni ve yol suz lu ðun bir an ön ce bi ti ril me si ni ta lep et ti. Baðdat / aa ABD, I rak ta sü reyi u zat ma pe þin de n ABD Sa vun ma Ba ka ný Ro bert Ga tes, I rak ta ki A - me ri kan as ke rî var lý ðý nýn sü re si nin u za týl ma sý yö - nün de ki ta lep le ri dü þü ne cek le ri ni söy le di. I rak a zi - ya ret te bu lu nan Ga tes, ül ke nin ku ze yin de ki böl ge - sel yö ne ti min baþ ka ný Me sud Bar za ni i le gö rüþ me - sin den son ra ga ze te ci le re yap tý ðý a çýk la ma da, Kürt - le rin, A me ri kan as ke rî var lý ðý nýn sü re si nin u za týl - ma sý ta raf ta rý ol du ðu nu be lirt ti. Ga tes, Bu na il gi li ol duk la rý na da ir bir iz le ni mim var, do la yý sýy la I rak lý li der le rin ko nu yu gö rü þe rek, bi ze öy le ya da böy le so nu cu bil di re cek le ri ni u mu yo rum di ye rek, Bað - dat ta ki Sün nî ve Þiî li der ler le Kürt le re za man do - lu yor de di ði ni kay det ti. Bað dat hü kü me ti i se I rak gü ven lik güç le ri nin, A me ri kan as ker le ri nin plan la - dý ðý þe kil de bu yý lýn so nun da çe kil me sin den son ra ken di baþ la rý nýn ça re si ne ba ka bi le ce ði ne i nan dý ðý me sa jý ný ver miþ ti. Musul / aa Fu ku þi ma ya dev be ton pom pa sý n JA PON YA DA dep rem son ra sý tsu na mi nin vur - du ðu ve rad yas yon yay ma ya de vam e den Fu ku þi - ma nük le er san tra lin de ki so ðut ma fa a li yet le rin de ve da ha son ra muh te me len be ton dök me fa a li yet - le rin de kul la ný la cak o lan, dün ya nýn en bü yük su ve be ton pom pa sý, ABD nin At lan ta þehrin de dev Rus nak li ye u ça ðý An to nov AN-124 e yük le ni yor. Wis con sin de ki Putz me is ter A me ri ca Inc. fir ma - sýn ca ü re ti len, yak la þýk 86 ton a ðýr lý ðýn da ki pom - pa, 26 te ker lek li bir ta þý yý cý a raç ü ze ri ne mon te e - dil miþ du rum da. U za tý la bi lir vinç ko lu nun 60 met re ye u za na bil di ði a raç, 3 ki lo met re u zak tan ku man day la kul la ný la bi li yor. Bu pom pa sa ye sin de Fu ku þi ma Da i çi nük le er san tra li nin e ri þil me si güç nok ta la rý na, nük le er ya ký týn bu lun du ðu bö lüm le - rin e ri yip da ha bü yük bir fe lâ ke te yol aç ma sý nýn ö nü ne geç mek a ma cýy la su püs kür tü le bi le cek. Nük le er sý zýn tý nýn ön len me si ça lýþ ma la rý so nuç ver mez se son ça re o la rak baþ vu ru la cak göm me iþ le min de de bu pom pa, san tra lin be ton la ör tül - me si gö re vi ni yü rü te cek. Pom pa yý ü re ten fir ma - nýn yö ne tim ku ru lu baþ ka ný Da ve A dams, a ra cý - mý zýn, so ru nun çö zü mün de fark oluþturaca ðý u - mu dun da yýz de di. Uk ray na da bu lu nan, es ki SSCB nin Çer no bil nük le er san tra li nin 1986 yý lýn - da be ton la gö mül me si iþ le mi i çin de Putz me is ter fir ma sý 11 pom pa gön der miþ ti. Atlanta / aa A den de hayat felce uðradý n YE MEN ÝN gü ne yin de ki A den þehrin de, 16 Þu - bat Dev rim Genç li ði ad lý bir ha re ke ti nin çað rý sýy - la, Dev let Baþ ka ný A li Ab dul lah Sa lih yö ne ti mi ni pro tes to a ma cýy la dü zen le nen grev le rin dün þehirde ha ya tý fel ce uð rat tý ðý bil di ril di. Bu ha re ke - tin bil di ri sin de, kent hal ký na si vil i ta at siz lik çað rý sý ya pý la rak, hal kýn su ve e lek trik fa tu ra la rý ný ö de me - me si ve me mur la rýn gre ve git me si is ten di. Böl ge - de ki AFP mu ha bi ri, bir çok ma hal le de dük kân la rýn ka pa lý ol du ðu ve top lu ta þý ma a raç la rý nýn ça lýþ ma - dý ðý ný, genç le rin tra fi ði en gel le mek i çin bir çok kav - þak ta ba ri kat kur duk la rý ný bil dir di. Bir hü kü met kay na ðý, çok az me mu run bü ro la rý na git ti ði ni be - lirt ti. Bu a ra da, Ta iz þehrin de ki gös te ri ler de dün gü ven lik güç le ri nin a teþ aç ma sý so nu cu ö len le rin sa yý sý nýn 4 e yük sel di ði bil di ril di. Gös te ri ye rin de ku ru lan bir sah ra has ta ne sin den ya pý lan a çýk la ma - da, ö lü sa yý sý nýn 4 e çýk tý ðý, ya ra lý sa yý sý nýn 116 ol - du ðu be lir til di. Bir has ta ne yet ki li si, 650 gös te ri ci - nin göz ya þar tý cý bom ba dan et ki len di ði ni, 94 ki þi - nin po lis a raç la rýn dan sý ký lan kay nar su dolayýsýyla ya ra lan dý ðý ný kay det ti. Aden-Sana / aa

8 8 10 MEDYA POLÝTÝK NÝSAN 2011 PAZAR Y Ge nel kur may ýn gü nah ga le ri si GSM: Baþörtüsü yasaðý maalesef devam ediyor Be le di ye nin ol duk ça ka la ba lýk top lu ta þý ma a ra cýn da zo ra ki de ol sa o tu ra cak bir yer bul mak, ký sa me sa fe li de ol sa in sa na bir ra hat lýk, bir hu zur sað lý yor. Ta biî bu du rum her za man müm kün ol mu yor. Ço ðu za man o tu ra cak yer bu la ma dý ðý nýz gi bi, a yak ta bi le ra hat ça du ra bi le ce ði niz bir yer e li ni ze geç mi yor. He men her za man da ka dýn ve er kek le rin iç i çe ol du ðu böy le be le di ye o to büs le riy le yol cu luk yap mak, a de ta bir iþ ken ce ye dö nü þü yor. Ka dýn ve er kek mü na se bet le rin de ol ma sý ge re ken has sa si yet le rin de a la bo ra ol du ðu bu za man da, si zin bu ne vî has sa si yet le ri niz de vam e di yor sa, böy le top lu ta þý ma a raç la rýy la yol cu luk yap ma nýn ne ka dar sý ký cý ve mo ral bo zu cu ol du ðu nu her hal de tah min e der si niz. Boþ kol tuk ol du ðu hal de, u mur sa maz bir hâl de il le de bir er ke ðin ya ný na o tu ran ba yan lar mý der si niz... Boþ yer ol du ðu hal de, ra hat lýk la ya ban cý bir ba ya nýn ya ný na o tu ran er kek ler mi der si niz... Ý þin tu haf ta ra fý, bu gi bi du rum la rý, bir çok te set tür lü ha ný mýn ve ol duk ça mü te dey yin er kek le rin de yap ma sý... Her ne i se... Bu ya zý nýn ko nu su ba þör tü sü i ken, gi riz gâh böy le bir yö ne çek ti bi zi. Be le di ye nin yi ne böy le týk lým týk lým dol muþ o lan top lu ta þý ma a ra cýn da zor da ol sa bir boþ kol tuk bu lup o tur muþ tum. Ba na ya kýn bir boþ kol tu ða da ba þý a çýk, fa kat hâ lin den a ðýr baþ lý ol du ðu an la þý lan bir ba yan o tur du. Ve he men, san ki be ni bir yer ler den ta ný dý ðý ný söy le ye rek, ta nýþ mak is te di ði ni i fa de et me ye ça lýþ tý. Ben de e mek li öð ret men ol du ðu mu, mem le ke ti mi ve o tur du ðum ma hal le yi söy le yin ce; o da i lâ hi yat çý ol du ðu nu ve il de ki bir li se de din der si öð ret me ni ol du ðu nu söy le di. Ko nuþ ma sý na a ra ver me den; Ve i lâ hi yat o ku du ðum hal de maa le sef böy le ba þý a çýk bir ha yat ya þý yo rum de di. Ý fa de le rin den, bu lun du ðu du rum dan mem nun ol ma dý ðý ný, is te me ye rek böy le bir ký ya fe te gir me ye zor lan dý ðý ný an la dým ve kýs men de ol sa ba þör tü sü ne bir ser bes ti ye tin ta nýn mýþ ol du ðu nu söy le yin ce; Ne re de ser best lik? Ya sak bü tün þid de tiy le de vam e di yor de di ho ca ha ným. De ðil ba þör tü sü i le der se gir mek, a dam lar ba þör tü müz le o kul a la ný na ve ya öð ret men ler o dasý n a da hi gir me mi ze i zin ver mi yor lar. Böy le bir du rum da hak ký mýz da he men tah ki kat a çý yor, ce za ve ri yor lar... Ý da re ci le ri niz si ze yar dým cý ol mu yor lar mý? so ru ma da; Ý da re ci le ri miz i yi ni yet li ol sa da, ba þör tü sü ko nu sun da hiç bir yar dým la rý ol ma dý ðý gi bi, her han gi bir ris ki gö ze al ma mak a dý na he men so ruþ tur ma baþ la tý yor lar de di. Son o la rak, Ha ným la rý ba þör tü lü bir baþ ba ka nýn, bir cum hur baþ ka ný nýn, bir çok ba ka nýn söz sa hi bi ol du ðu bir ül ke de, a cý ma sýz ve ka nun suz bir þe kil de bu çe þit ya sak la rýn de vam e di yor ol ma sý ný na sýl kar þý lý yor su nuz? su â li me de; Ma a le sef öy le... Bu du ru mu i zah et mek te zor la ný yo rum, a ma ne ya pa lým, el den bir þey gel mi yor... Ki me rey ve re cek sin ki? di ye rek ça re siz li ði ni di le ge tir di. Yi ne bu me yan da, ta ný dýk bir ü ni ver si te li kýz öð ren ci ye, kýs men de ol sa ba þör tü sü ya sa ðý nýn kalk mýþ sa yýl dý ðý ný ve in þâ al lah ar týk ba þör tü süy le o ku lu na gi de bil di ði ni söy le di ðim de bu ký zý mýz; Ho cam, keþ ke de di ði niz gi bi ol sa... Ho ca la rý mýz es ki bil dik le ri ni o ku yor lar... Ge le ce ði ni zi dü þü nü yor sa nýz ba þör tü sü i le o ku la gel me yin, yok sa ge ri si ni siz dü þü nün di ye bi zi teh dit e di yor lar... Ben de ge le ce ði mi teh li ke ye sok ma mak i çin ba þý mý aç mak zo run da ka lý yo rum de di. Yi ne ko nu i le a lâ ka lý o la rak, bir o kul da i da re ci o lan bir ar ka da þý ma ba þör tü sü i le ders le re gir mek is te yen ba yan öð ret men le rin du ru mu nu sor du ðum da; Ne ya zýk ki böy le öð ret men le re yar dým cý o la mý yo ruz; hat ta is te me ye rek de ol sa hak la rýn da tah ki kat a çý lan lar da hi o lu yor... Çün kü Ýl Mil lî E ði tim Mü dür lü ðü, mü fet tiþ ler ve di ðer yet ki li ler bu ko nu da hiç bir ta vi zin ve ril me me si nok ta sýn da bi ze söz lü ve ya zý lý ta li mat lar ve ri yor lar de di. Gö rü nen o ki, ba þör tü sü ya sa ðý ma a le sef de vam e di yor... Sað du yu lu, in saf lý i da re ci le rin bu lun du ðu ba zý fa kül te ve ku rum lar da kýs men bir ra hat la ma ol du ðu gi bi; di nî de ðer le re me sa fe li o lan, sað du yu dan u zak, la ik lik mas ke si al týn da her tür lü key fî li ði, her tür lü hak sýz uy gu la ma yý â det hâ li ne ge ti ren bir çok ma kam mev ki sa hi bi de per va sýz ca ba þör tü sü ya sa ðý ný hâ len sür dü rü yor. So rum lu ko nu mun da ki hü kü met de, uy gu la ma lar da ki bu çe þit key fî lik le ri gör mez lik ten ge le rek, ba þör tü sü ya sa ðý ný kal dýr dý ðý ný söy le me ye de vam e di yor. BAÞBUÐ DAN Ko þa ner e de ði þen bir þey var mý? Ge nel kur may suç ko lek si yo nu na bir ye ni si ni da ha ek le di. 6 Ni san da web si te si ne koy du ðu ba sýn a çýk la ma sýy la A na ya sa nýn 138. mad de si ni ve TCK nýn 288. mad de si ni (a dil yar gý la ma yý et ki le me ye te þeb büs) ih lal et ti. A çýk ça tüm ka mu o yu nun göz le ri ö nün de Bal yoz sa nýk la rý nýn ku rum sal a vu kat lý ðý na so yun du. Ge nel kur may ýn sa de ce bu hu kuk suz tav rý bi le Bal yoz tu tuk la ma la rý nýn ne de re ce i sa bet li ol du ðu nun ni þa ne si. Yar gý ya mü da ha le nin ka rak te ris tik bir þek li ni gör dük TSK nýn in ter net si te si ne koy du ðu a çýk la ma da. Bun dan bir a dým ö te si yar gý ma kam la rý ný a le nen teh dit et mek ve ya E. Korg. Al tay To kat ýn de di ði gi bi hâ kim le ri hi za ya ge tir mek i çin loj man la rý nýn ya ký ný na bom ba at týr mak. 27 Ni san Muh tý ra sý dâ hil de mok ra tik sis te mi geç miþ ten bu gü ne 5 kez sa bo te e den bir bü rok ra tik ay gýt tan bah se di yo ruz. Bu gü ne ka dar yar gý sal sü reç le re gös ter di ði i ni si ya tif ve tep ki ler dik ka te a lýn dý ðýn da, Ge nel kur may ýn hu kuk dev le ti ne ve de mok ra si ye say gý lý ol du ðu nu söy le mek müm kün de ðil. Ge nel kur may ýn Er ge ne kon ve bu yel pa ze de de vam e den so ruþ tur ma ve da va la ra hiç bir yar dý mý ol ma dý. Bir as ke ri bü rok ra si nin ad li so ruþ tur ma ya yar dým et me sin den de ðil, ad li ma kam la rýn e mir le ri ni la yý kýy la i fa e dip et me di ðin den bah se di le bi lir. Çün kü Ce za Mu ha ke me si Ka nu nu na gö re ad li ma kam la rýn e mir le ri ni ve ta lep le ri ni tüm ka mu ku rum ve ku ru luþ la rý ye ri ne ge tir mek BALYOZ da va sý tu tuk lu la rý nýn du ru mu, i kin ci de fa 11. A ðýr Ce za Mah ke me si nin ö nü ne gel di. Ay ný mah ke me, da ha ön ce ( ), tu tuk lu luk ka ra rý nýn kal dý rýl ma sý ta le bi ni, Baþ kan Þe ref Ak çay ýn mu ha le fe tiy le ve oy çok lu ðuy la red det miþ ti. Bir ký sým sa nýk lar a çý sýn dan ko nu, ye ni den 11. A ðýr Ce za da gö rü þül dü de, tu tuk lu lu ðun kal dý rýl ma sý is te ði ge ne 1 e kar þý 2 oy la red de dil di. Ha di se, hu ku ki mec ra da gi der ken, Ge nel kur may Baþ kan lý ðý nýn mü da ha le siy le, fark lý bir bo yut ka zan dý. Zi ra Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, bir ba sýn a çýk la ma sý ya yýn la dý; al tý na da, Baþ kan Þe ref Ak çay ýn kar þý oy ya zý sýy la bir lik te mah ke me ka ra rý ný ek le di. Tür ki ye de her kes, yar gý ya mü da ha le e di yor. Son o la rak, ba sýn men sup la rý nýn tu tuk lan ma sý kar þý sýn da, ga ze te ci ler so kak lar da ey lem bi le yap tý. Ni ye as ker de ko nuþ ma sýn? di ye bi lir si niz. A ma si vil top lum ör güt le ri nin pro tes to suy la, a dý sü rek li dar be ler le a ný lan as ker le rin a çýk la ma sý ve bu nun ka mu o yun da al gý lan ma sý fark lý. Bu gün kü Ge nel kur may ýn si ya set ten u zak dur ma ya a za mi gay ret gös ter di ði nin far kýn da yýz. Ýn sa ni mü na se bet ler a çý sýn dan, on la rýn da bas ký al týn da kal dý ðý ný his se di yo ruz. Bu nun la be ra ber, böy le bir mü da ha le, sa nýk la rýn le hi ne de ðil, a ley hi ne ol muþ tur. Yar gý men sup la rý, A na ya sa nýn 138 in ci mad de si nin çið nen di ði ve ken di le ri ne tel kin ya da tav si ye de bu lu nul du ðu duy gu su na ka pý la rak, i nat laþ ma yo lu na gi de bi lir ve ya tel kin ya da tav si ye ye u yul du iz le ni mi do ða cak en di þe siy le, tu tuk lu luk ha li ne son ver me yi dü þü nür ken, de va mý na da ka rar ve re bi lir. *** Bu a ra da, Baþ kan Þe ref Ak çay ýn kar þý oy ya zý sý ný, çað daþ hu ku kun ge rek le ri ne u ya rak ka le me al dý ðý ný gör dük. Ak çay, -sa kýn Bal yoz cu lar yan lýþ an la ma sýn- Böy le bir suç iþ len me miþ tir de mi yor. Dar be ger çek leþ me di ði ne gö re, ek sik te þeb büs mü söz ko nu su dur? Sa nýk lar ken di is tek le riy le mi vaz geç miþ tir? Vaz geç mek zo run da mý kal mýþ týr? Ýh ti ya ri bir vaz geç me bu lun ma sa da hi, zo run da dýr. Pe ki, Ge nel kur may hu ku ka say gý duy du mu ve ya üs tü ne dü þe ni yap tý mý? Ge lin ba ka lým man za ra ya. 1- Er ge ne kon so ruþ tur ma sý ve yar gý la ma sý tüm yo ðun lu ðuy la ve hý zýy la de vam e der ken Ge nel kur may Baþ ka ný Ýl ker Baþ buð, kol tu ða 27 Ni san Muh tý ra sý dâ hil de mok ra tik sis te mi geç miþ ten bu gü ne 5 kez sa bo te e den bir bü rok ra tik ay gýt tan bah se di yo ruz. o tur du ðun da ilk gö ze çar pan iþ o la rak, Korg. Ga lip Men di yi gö rev len di re rek Er ge ne kon tu tuk lu su e mek li or ge ne ral le ri TSK a dý na zi ya ret et tir di. Bu Er ge ne kon sav cý la rý na ve ri len bir me saj ve da va ya yö ne lik bir kar þý ham ley di. Ben 16 yýl lýk sav cý lý ðým bo yun ca bir tu tuk lu nun ku rum sal o la rak zi ya ret e dil di ði ni gör me dim. 2- An ka ra da Er ge ne kon so ruþ tur ma sý çer çe ve sin de e lin de mah ke me nin a ra ma em riy le ge len sav cý lar dur du rul du ve as ke ri loj man la rýn ni za mi ye ka pý sýn da 2,5 sa at bek le til di. Bu 2,5 sa at i çin de a ra na ca ðý bil di ri len ma hal ler de ne ler ya pýl dý ðý be lir siz. Hâl bu ki mah ke me ka ra rý ný ye ri ne ge tir mek i çin ge len sav cý yý dur dur ma yet ki si cum hur - Bal yoz, tu tuk la ma ve Ge nel kur may Böy le bir mü da ha le, sa nýk la rýn le hi ne de ðil, a ley hi ne ol muþ tur. tam fi i li den söz e di le bi lir mi? Sa nýk la rýn ey le mi nin sa de ce plan ve bel ge ü ze rin de ol ma sý, fi i li ya ta ge çil me me si göz ö nü ne a lýn dý ðýn da, giz li it ti fak su çu o luþ muþ mu dur? Ak çay, bu so ru la rý sor duk tan son ra, ka ra rýn 10. A ðýr Ce za Mah ke me si ta ra fýn dan ve ri le ce ði ni ha týr la tý yor. Sa de ce, suç vas fý nýn de ðiþ me ih ti ma li, sa nýk la rýn ka týl ma dýk la rý bir top lan tý dan so rum lu tu tu lup tu tul ma ya ca ðý, de lil le ri ka rart ma ya da kaç ma o la sý lý ðý nýn var o lup ol ma dý ðý gi bi hu sus lar ü ze rin de du ra rak, a dil yar gý la ma a dý na, tu tuk lu lu ðun kal dý rýl ma sý ný sa vu nu yor. Ben ce, Ge nel kur may ýn an la ya mý yo ruz þek lin de ki mü da ha le si, Ak çay ý da zor du rum da bý rak mýþ týr. Týp ký, 27 Ni san muh tý ra sýy la cum hur baþ kan lý ðý se çi mi ne ka rýþ ma sý nýn, CHP yi zo ra sok ma sý gi bi. *** Ak çay bil mi yor mu? 11. A ðýr Ce za Mah ke me si Baþ ka ný Þe ref Ak çay a bir ha týr lat ma yap mak is te rim: 28 Þu bat 2011 ta rih li ka ra rýn mu ha le fet þer hin de Ak çay, Bal yoz tu tuk lu la rý nýn ser best bý ra kýl ma sý ný is ter ken, þöy le bir ge rek çe i le ri sür müþ tü: Ýb ra him Fýr tý na, Öz den Ör nek gi bi ko mu tan lar, plan la rýn ya pýl dý ðý ta rih te ki ko num la rýn dan da ha güç lü o la rak kuv vet ko mu tan lýk la rý na gel miþ ve da ha bü yük bir si lâh lý gü ce hük met me im kâ ný na sa hip ol muþ tur. Bu ko num la rýn day ken, o ta rih te ya pý lan plan la rý de vam et tir me ko nu sun da her han gi bir fa a li yet le ri ol du ðu söy le ne bi lir mi? Söy le ne mez. Ýþ te bu ra da, Ak çay, yan lýþ ya da ek sik bir bil gi ye da ya ný yor. Söz ko nu su ki þi ler, kuv vet ko mu tan lýk la rý sý ra sýn da da, o plan la rýn fark lý bir ver si yo nu nu de vam et tir miþ tir. Öz den Ör nek Gün lük le ri, bu nun a çýk bir de li li sa yý la bi lir. Dö ne min Ge nel kur may Baþ ka ný Hil mi Öz kök ha riç, ko mu ta ka de me si nin Sa rý kýz dar be pla ný ný ha zýr la dý ðý çok yay gýn bir bil gi dir. Ak çay a u laþ ma ma sý ný hay ret le kar þý la dým. CHP den a day ol ma ya ha zýr la nan Mus ta fa Bal bay, bir va ka nü vis gi bi, o ta rih te ki ge liþ me le ri not al mýþ, Ýs met Ber kan da, þa hit ol du ðu o lay la rý, da ha ye ni ya yýn la dý ðý As ker Bi ze Ýk ti da rý Ve rir Mi? i sim li ki ta býn da an lat mýþ týr. Ký sa ca i fa de et mek ge re kir se, Þe ref Ak çay ýn, tu tuk suz yar gý lan ma ko nu sun da ki has sa si ye ti ni o lum lu kar þý lý yor a ma bil gi nok sa ný nýn al tý ný kuv vet le çi zi yo rum. Naz lý I lý cak / Sa bah, baþ ka nýn da bi le yok tur. 3- Yi ne An ka ra da Koz mik Bü ro so ruþ tur ma sýn da mah ke me nin a ra ma ve el koy ma em riy le ge len Sav cý Mus ta fa Bil gin mu vaz zaf as ke ri un sur lar ta ra fýn dan fi zi ki di re niþ le dur du rul du. Ý çe ri ye so kul ma dý. Son ra dan Hâ kim Ka dir Ka yan a ra ma i çin gel di a ma ba zý bil gi sa yar lar da te miz lik ya pýl dý ðý son ra dan or ta ya çýk tý. De lil ler ka rar týl dý. 4- Ge nel kur may Baþ kan lý ðý, da ha ön ce ki an dýç lar da da boy gös te ren tu tuk lu sa nýk Al bay Dur sun Çi çek i ýs rar la hi ma ye et ti. Hat ta 2009 yý lýn da tu ða mi ral li ðe ter fi e de me me si nin hak kýn da ki ad li so ruþ tur ma dan do la yý ol ma dý ðý ný da nis pet e der ce si ne a le nen ba sý na bil dir di. TSK dan ya pý lan a çýk la ma da, Dur sun Çi çek hak kýn da kad ro ol ma dý ðý i çin de ðer len dir me ya pýl ma dý ðý be lir til di. 5-2 Tem muz 2009 da Org. Ha san Ið sýz ba sý na fü tur suz ca Al bay Dur sun Çi çek in te red düt süz ar ka sýn da yýz a çýk la ma sý ný yap tý. (Dur sun Çi çek mah ke me ce 12 sa at sü rey le tu tuk lan mýþ son ra sýn da tah li ye e dil miþ ti.) 6- Org. Baþ buð Ge nel kur may ka rar gâ hýn da yap tý ðý ko nuþ ma da ta ma men sav cý la rý il gi len di ren ve on la rýn uz man lýk sa ha sý na gi ren bir bel ge i çin da ha so ruþ tur ma bit me den kâ ðýt par ça sý de yi ver di. Ve biz Ýs tan bul Baþ sav cý lý ðý ndan bu kâ ðýt par ça sý ný de ðil bu nu kim le rin, han gi mak sat lar la yap tý ðý ný bul ma sý ný is ti yo ruz di ye rek si vil sav cý la rý gö rev ve yet ki a lan la rý hu su sun da et ki le me ye ça lýþ tý. 7- Poy raz köy de or ta ya çý kan mü him ma týn Ge nel kur may Baþ ka ný ta ra fýn dan TSK ya a it ol ma dý ðý nýn a çýk lan ma sý ü ze ri ne ký sa sü re de BÝR ga ze te ci i çin her hal de en ra hat sýz e di ci þey, bir du rum tes pi ti yap tý ðý nýz gün, i le ri sür dü ðü nüz gö rü þün tam ter si ne bir ge liþ mey le kar þý laþ mak týr Bir ga ze te ci i çin her hal de en ra hat sýz e di ci þey, bir du rum tes pi ti yap tý ðý nýz gün, i le ri sür dü ðü nüz Ge nel kur may ýn böy le bir çý ký þa ne den ge rek gör dü ðü nü an la mak gö rü þün tam ter si ne bir ge liþ mey le kar þý laþ mak týr. Bu tip yol ka za la rý her ke sin ba þý na ge le bi lir. Baþ ka sý o lur sa, pek al dýr maz ve i yi o ku ya ma mýþ di ye ha fif a lay cý þe kil de yo rum lar sý nýz. An cak si zin ba þý ný za ge lin ce, kýp kýr mý zý ben ne re de, ne ha ta et tim? di ye so rar sý nýz. Ben de bu du rum da yým. Ön ce ki gün, Org. Ko þa ner in TSK nýn ge nel yak la þý mýn da son de re ce ö nem li bir in ce a yar yap tý ðý ný, ye ni bir ça lýþ ma dü ze ni kur du ðu nu yaz mýþ tým. Ne ken di ko nu þu yor, ne de ko mu tan la rý ný ko nuþ tu ru yor, si ya si ko nu lar da a çýk la ma lar yap týr mý yor du. Böy le ce, TSK i le si vil ik ti dar a ra sýn da ki es ki ge ri lim le rin ge ri de bý ra kýl mak is ten di ði ne dik kat çek miþ tim. Ta bii ki, bun lar be nim dý þar dan yap tý ðým göz lem ler di. Ay ný gün Ge nel kur may, yar gý yý kar þý sý na a la rak Bu yar gý ya her þe yi an lat týk, ha la as ker le ri mi zi tu tuk lu tu tu yor di ye, te pe den ba kan, si zin ne had di ni ze an la mý na ge le cek ze hir zem be rek bir a çýk la ma Ge nel kur may ý mah cup e de cek o lan MKE ra po ru ger çe ði or ta ya koy du ve Ge nel kur may ý ya lan la dý yý lýn da or ta ya çý kan ve top lu mu il le gal o la rak bi çim len dir me pla ný o lan La hi ka-1 pla ný, Ge nel kur may ta ra fýn dan red de dil me yip sa de ce ko mu ta ka týn ca o nay lan mýþ böy le bir plan yok tur i fa de siy le ik rar e dil di ði hal de, Ge nel kur may bu i ha net pla ný nýn pe þi ne dü þüp her han gi bir so ruþ tur ma baþ lat ma dý ðý gi bi ký lý ný bi le ký pýr dat ma dý. 9- Ge nel kur may Er ge ne kon sü re ciy le or ta ya çý kan bil gi ve bel ge le rin va him kim ya sý ü ze rin de dur mak tan sa her se fe rin de ýs rar la bu ma ter yal le rin na sýl dý þa rý ya sýz dý rýl dý ðý ü ze rin de dur du. 10- E lin de mah ke me den a ra ma ka ra rý o lan ö zel yet ki li C. Sav cý sý Os man Þa nal, Er zu rum 3. Or du ya so kul ma dý. 11- Org. Sal dý ray Berk, Er zu rum 2. A ðýr Ce za Mah ke me si nin çað rý la rý gö zar dý e di le rek i fa de ver me ye gön de ril me di. 12- Tem muz 2010 da 102 Bal yoz sa ný ðý hak kýn da Ýs tan bul 10. A ðýr Ce za Mah ke me si nin çý kar dý ðý ya ka la ma em ri ne rað men, Ge nel kur may gö rev de o lan sa nýk la rý bi le tes lim et me ye rek hu ku ku as ký ya al dý. 13- Ge nel kur may ko mu ta ka de me si Bal yoz tu tuk lu la rý nýn bu lun du ðu Has dal As ke ri Ce za e vi ni an lam lý bir þe kil de zi ya ret et ti ve sa nýk la rýn ha len ar ka sýn da ol du ðu nu gös ter di. Bun lar ilk e tap ta ak lý ma ge len ler. Da ha on lar ca sý var. Hu kuk çu ge çi nen ba zý göl ge ler hâ lâ u tan ma dan Ge nel kur may ýn son a çýk la ma sý ný te vil et me ye ça lý þý yor lar. Gül te kin Av cý Bu gün, Ya nýl mý þým, TSK de ði þi me pek ni yet li de ðil miþ... ger çek ten zor. yap tý. Ne den? Ne ge rek var dý? Be nim göz lem le rim mi yan lýþ tý, yok sa i þin ar ka pla nýn da bam baþ ka di na mik ler mi rol oy na mýþ tý? Bu nu or ta ya çý ka ra bil mek im kan sýz. Ge nel kur may ýn böy le bir çý ký þa ne den ge rek gör dü ðü nü an la mak ger çek ten zor. Zor ol ma yan i se, dý þar dan ba kýp, he men ko la ya kaç mak ve TSK nýn ko lay ko lay es ki a lýþ kan lýk la rýn dan vaz geç mek ni ye tin de ol ma dý ðý so nu cu na var mak týr. Ben ha la es ki gö rü þüm de yim... Org. Ko þa ner in bu in ce a ya rý sür dü re ce ði ne i na ný yo rum. *** An dý mý za han gi ço cuk i na nýr a ca ba? Ben de ço cuk lu ðum da yap tým, ha la da de vam e di yor. Sa ba hýn kö rün de, uy gun a dým sý ra ya gi ri lir. Ho ca kür sü ye çý kar ve sert bir ses le Dik ka at.. Ha zý rol.. di ye ko mut ve rir. He pi miz ta ra fýn dan da, tam bir as ke ri di sip lin i çin de ay ný cüm le ler tek rar la nýr....tür küm, doð ru yum, ça lýþ ka ným... di ye baþ lar ve...var lý ðým, Türk var lý ðý na ar ma ðan ol sun... di ye bi ter. Ben bu an dýn ne i çe ri ði nin, ne de söz le ri nin cid di ye a lýn dý ðý na i na ný yo rum. Bin yýl ön ce, biz ler bi le ken di a ra mýz da ký kýr da þýr dýk... Ça lýþ ka ným! Doð ru yum! Bu and ko nu sun da ne den bu ka dar tut ku lu yuz, an lý ya mý yo rum. Kürt le rin i ti raz la rý ný da hak lý bu lu yo rum... Meh met A li Bi rand Pos ta, T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E sas No: 2010/3033 Esas. Ka rar No: 2011/865 Mahkememizin yukarýda dosya ve karar numarasý yazýlý kararýyla, Hatay Merkez, Þenköy, cilt 145, hane 260'da nüfusa kayýtlý Yeter Seyyah ve Þenel'den olma 17/10/1993 doðumlu SALÝH SÖNMEZ'in TMK Maddesi gereðince 18 yaþýný dolduruncaya kadar vesayet altýna alýnmasýna, kendisine TMK.'nun 413. Maddesi gereðince Kilis, Merkez, Karaali, cilt 16, hane, 67'de nüfusa kayýtlý Ökkeþ ve Sabiha'dan olma 14/08/1974 doðumlu EMÝNE KIRDÖK'ün vasi olarak atanmasýna karar verilmiþtir. Ýlan olunur. B: T. C. BAKIRKÖY 3. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/3219 E sas. KA RAR NO: 2011/906 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Kas ta mo nu, Kü re, A la cýk, cilt 18, ha ne 10'da nü fu sa ka yýt lý Hak ký ve Hu ri ye'den ol ma 22/12/1945 do ðum lu MUS TA FA ÖZ DE MÝR'in ra hat sýz lý ðý ne de niy le TMK Mad de si ge re ðin ce ký sýt lan ma - sý na, ken di si ne TMK'nun 413. mad de si ge re ðin ce ay ný yer de nü fu sa ka yýt lý Meh met ve Ce - mi le'den ol ma 01/05/1953 do ðum lu e þi MÜ YES SER ÖZ DE MÝR va si o la rak a tan mýþ týr. Ý lan o lu nur. B: T. C. BUCAK ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2004/339 Da va cý Kuþ ba ba Kö yü Tü zel Ki þi li ði ve ki li ta ra fýn dan da va lý lar Ma li ye Ha zi ne si ve kar þý is tem ci Or - man Ge nel Mü dür lü ðü a leyh le ri ne a çý lan tes cil da va sý nýn ya pý lan yar gý la ma sý nýn a ra ka rarý u ya rýn ca; Da va ko nu su Bur dur i li Bu cak Ýl çe si Kuþ ba ba kö yü Baþ göz mev ki in de bu lu nan et ra fý or man la çev ri li 142 de kar lýk a ra zi nin Ta pu suz Ta þýn maz Tes ci li da va sý ne de niy le TMK.'nun 713. Mad de si u - ya rýn ca da va a çýl mýþ o lup, i ti ra zý o lan la rýn iþ bu i lan dan i ti ba ren 3 ay i çe ri sin de mah ke me mi ze baþ - vur ma la rý, ak si tak dir de dos ya kap sa mý na gö re ka rar ve ri le ce ði hu su su i lan o lu nur. B: 16030

9 Y MAKALE 9 Tak dir de, ted bir de Al lah tan dýr Ýz mir/tor ba lý dan Ne ca ti Ak ten: Yir mi Ü çün cü Söz de du â bah sin de, Ac zi ni iz har e dip du â i le O na il ti ca et me li; ru bu bi ye ti ne ka rýþ ma ma lý. Ted bi ri O na bý rak ma lý. cüm le si ni na sýl an la ma lý yýz? Halk a ra sýn da Ted bir biz den, tak dir Al lah tan de nir. Bu i ki söz a ra sýn da ne de re ce uy gun luk var dýr? Yok sa halk bu i fa de yi yan lýþ mý kul la ný yor? ki halk i fa de si me câ zî bir i fa de dir. Sa de - Ted bir biz den, tak dir Al lah tan tar zýn da ce ku lun, bir emr-i i ti ba ri den, ya ni bir fa ra zî den, ya ni bir var sa yým dan i ba ret o lan (ger çek te i se mev cut ol ma yan) cüz -î ih ti yâ rî si ni ça lýþ týr mak la il gi li bir so rum lu lu ðu i fa de e di yor. E vet; ku lun ted bi ri ni al ma so rum lu lu ðu var dýr. Ve bu so rum lu lu ða ma hal o lan a na un sur cüz -î ih ti yâ rî dir. Fa kat bu cüz -î ih ti yâ rî bir emr-i i ti ba rî dir, ya ni var sa yým dýr, ya ra týl mýþ bir mev cu di ye ti yok tur. Cüz - î ih ti yâ rî, ge o met ri nin gön ye si gi bi sa de ce bir öl çüm çu bu ðu dur. Ni te kim Has bü nal lâ hü ve ni mel-ve kil (Bi ze Al lah ye ter! O ne gü zel ve kil dir!) 1 di ye rek her i þi miz de Al lah ý ve kil tut ma mýz bun dan dýr. Ke zâ, Al lah di le me dik çe siz bir þey di le ye mez si niz. 2 Ve  lem le rin Rab bi o lan Al lah di le me dik çe siz di le ye mez si niz 3 â yet le ri de bu ha ki ka ti i fa de e di yor. Be di üz za man Haz ret le ri O tu zun cu Söz de yu ka rý da ki â yet le ri tef sir sa de din de e ne i le e ma ne ti an la tý yor. Bu ra da Be di üz za man, e ne nin sa de ce bir va hid-i ký yâ sî ol du ðu nu, bir mev cud-u ha ki kî si ol ma dý ðý ný 4 bil di ri yor. Ne ti ce de i se: E ne, bir mev cud-u ha ki kî si ol ma yýn ca ben lik ten vaz ge çer. Va zi fe si ni ger çek bir kul o la rak ya par. Va hid-i ký ya sî o lan (bir öl çek çu bu ðun dan i ba ret o lan) mev hum ru bu bi ye ti ni ve fa ra zî ma li ki ye ti ni terk e der. Le hü l-mül kü ve le hü l-ham dü ve le hü l-hük mü ve i ley hi râ ci ûn (Mülk O nun, hamd O nun, hü küm O nun; dö nüþ O na dýr) der, ha ki kî u bu di ye ti ni ta ký nýr, ma kam-ý ah sen-i tak vî me çý kar. 5 Bu cüm le de ge çen mev hum ru bu bi yet, as lýn da ol ma yan, a ma var sa yý lan ha ya lî ted bir gü cü dür. Fa ra zi mâ li ki yet de, as lýn da ol ma yan, a ma var mýþ gi bi ka bul e di len ha ya lî ma lik ol ma yet ki si dir. Ger çek mâ lik, ya ni mülk sa hi bi Al lah týr. Ya ni as lýn da in san da ken di iþ le ri i çin bi le bir ted bir al ma gü cü ve kud re ti yok tur. Sa de ce in san ken di iþ le rin de so rum lu luk a la bil me si i çin mev hum ve me ca zî bir ted bir al ma gü cü kul la nýr. Ha ki ki bir güç kul lan maz. Çün kü ha ki kî güç ve kud ret Al lah a a it tir. Ýn san da cüz -î ih ti ya rî nin bu lun ma hik me ti ni Be di üz za man Haz ret le ri þöy le a çýk lý yor: Mü min, her þe yi, hat tâ fi i li ni, nef si ni Ce nâb-ý Hakk a ve re ve re, tâ ni ha yet te tek lif ve me su li yet ten kur tul ma mak i çin, cüz-i ih ti yâ rî ö nü ne çý ký yor; o na Me sul ve mü kel lef sin der. 6 Bu hük me gö re, iþ ya pan cüz -î ih ti yâ rî de ðil dir. Cüz -î ih ti yâ rî sa de ce me sul ve mü kel lef ol ma öl çü sün de yap mak tan so rum lu tu tul muþ tur. Yok sa ya pan ka der dir, kud ret-i Ý lâ hi ye dir; ya ni ted bi ri a lan da, tak di ri çi zen de Al lah týr. Bu hük mü Be di üz za man þöy le i fa de e di yor: Son ra on dan su dûr e den i yi lik ler ve ke mâ lât i le mað rur ol ma mak i çin, ka der kar þý sý na ge li yor; der: Had di ni bil, ya pan sen de ðil sin. 7 Ke za Be di üz za man bah sin i le ri sin de þu hük me yer ve ri yor: Cüz-i ih ti yâ rî, sey yi â ta mer cî ol mak i çin dir ki a kî de ye da hil ol muþ; yok sa me hâ si ne mas dar o la rak te fer un et mek i çin de ðil dir. E vet, Kur ân ýn de di ði gi bi, in san, sey yi â týn dan ta ma men me sûl dür. Çün kü, sey yi â tý is te yen o dur. Sey yi ât, tah ri bât ne vin den ol du ðu i çin, in san bir sey yi e i le çok tah ri bât ya pa bi lir. Müt hiþ bir ce za ya kesb-i is tih kak e der; bir kib rit i le bir e vi yak mak gi bi. Fa kat, ha se nât ta if ti ha ra hak ký yok tur; on da, o nun hak ký pek az dýr. Çün kü, ha se nâ tý is te yen, ik ti zâ e den rah met-i Ý lâ hi ye ve i cad e den kud ret-i Rab bâ ni ye dir. Su âl ve ce vap, dâî ve se bep, i ki si de Hak tan dýr. Ýn san, yal nýz du â i le, Ý mân i le, þu ur i le, rý zâ i le, on la ra sa hip o lur. 8 De mek: Tak di ri de, ted bi ri de Al lah tan bil mek ve Al lah a tes lim ol mak ge re ki yor. Be di üz za man ýn i fa de siy le, Ý man tev hi di, tev hid tes li mi, tes lim te vek kü lü, te vek kül sa a det-i da rey ni ik ti za e der. 9 Son sö zü müz Pey gam ber E fen di miz in (asm) ko nu ya a çýk lýk ge ti ren þu ha dis-i þe ri fi ol sun: Siz e ðer Al lah a ge rek ti ði gi bi te vek kül e de bil se niz, sa bah le yin ka rýn la rý aç lýk tan çe kil miþ o la rak yu va la rýn dan çý kan, ak þam le yin tok o la rak dö nen kuþ la rý rýzk lan dýr dý ðý gi bi Al lah siz le ri de rýzk lan dý rýr. 10 DU  Ey Rez zak-ý Ke rîm! Bi ze i ma ný, tev hi di, tes li mi, te vek kü lü ve sa a det-i da rey ni na sip ey le! Þü kür de, fi kir de, zi kir de, ih lâs-ý tâm me de, a mal-i sa li ha da his se mi zi zi ya de ey le! E vi mi ze, bar ký mý za, yu va mý za, i þi mi ze, a þý mý za Re sul-i Ek rem A ley his sa la tü Ves se lâm a ih san et ti ðin be re ket ten ih san ey le!  min! Dip not lar: 1- Âl-i Ým ran Sû re si: Ýn san Sû re si: Tek vir Sû re si: Söz ler, s Söz ler, s Söz ler, s Söz ler, s Söz ler, s Söz ler, s Rý ya zu s-sa li hin, 1/90. GÝZLÝ MESAJLAR VE KORUNMA KALKANI ya se ni as ya.com.tr MUH TE ÞEM BÝR SA NAT E SE RÝ Ýn san vü cu du muh te þem bir sa nat e se ri o la rak kâ i na týn kü çük fih ris te si hük mün de ya pýl mýþ. Bi lim sel a raþ týr ma la rýn ge liþ me siy le her ge çen gün bu muh te þem e se rin bir ö zel li ði da ha keþ fe di li yor. Be yin ü ze ri ne a raþ týr ma lar da öy le. Bu gün kü ya zý mýz, o ku du ðum bir ma ka le de bu a raþ týr ma ne ti ce le rin den bi ri ü ze ri ne. Bey ni mi zin keþ fe di len bir ö zel li ði sa ný rým si ze de çok il ginç ge le cek. BE YÝN DAL GA LA RI Bey ni miz ay nen bir a lý cý ve ve ri ci ci haz gi bi ya pýl mýþ. Fark lý hal le ri miz de bir bi rin den de ði þik e ner ji dal ga la rý ný et ra fa ya yý yor. U ya nýk ken, uy ku day ken, rü ya gö rü yor ken Bu fark lý e ner ji ler al fa, be ta, del ta ve te ta o la rak dört grup ta i sim len di ril miþ. Söz ge li mi a raþ týr ma la ra gö re be yin uy ku-u ya nýk lýk a ra sý gi bi hal ler de, al fa rit mi de ni len, 8 Hz. i le 13 Hz. a ra sý dal ga lar yay mak ta. Be ta dal ga la rý (14-27 Hz.) i se yal nýz ca in sa nýn u ya nýk þu ur hâ li sý ra sýn da ya yýl mak ta dýr. ÞU U RAL TI MIZ Bi lin çal tý mýz, i þi ne ya ra sýn ya ra ma sýn, ay nen bir teyb gi bi et raf ta ki bütün ses le ri, bir ka me ra gi bi bütün gö rün tü le ri kay de di yor. A raþ týr ma la ra gö re, bi lin çal tý mýz sa ni ye de 400 mil yar bil gi yi iþ ler ken, bi lin ci miz bu nun sa de ce 2000 ta ne si ni fark e de bi li yor. Bi lin çal tý kü çük bir ço cuk gi bi ken di ne söy le nen her þe yi a lýp uy gu lu yor ve i yi kö tü ay rý mý yap mý yor. Söz ge li mi ço cuk la ra söy le nen Kü çük sün, ya pa maz sýn, e de mez sin, ol maz gi bi men fî tel kin ler bi lin çal tý ta ra fýn dan mu ha fa za e di le rek i le ri de ki þi nin ba þa rý sýz lý ðý na sebep o la bi li yor. Bi lin ci miz ve bi lin çal tý mýz de vam lý bir bi ri ni et ki li yor. Böy le ce kim li ði miz, ki þi li ði miz be lir gin le þi yor. SUB LÝ MÝ NAL Sub li mi nal ke li me si ni hiç duy du nuz mu? Þu u ral tý mý zý et ki le me yi he def le yen giz li me saj la ra bi lim sel li te ra tür de sub li mi nal de ni yor. Ýn sa nýn gö zü, ku la ðý bel li fre kans la rýn al týn da ki ve üs tün de ki e ner ji le ri bü yük bir rah met e se ri o la rak duy mu yor, gör mü yor. Bütün ses le ri ve gö rün tü le ri en in ce ay rýn tý sý na ka dar al gý la ya bil sey dik ha yat ne çe kil mez bir hâl a lýr dý de ðil mi? Göz ve ku lak ye ter siz ol sa da, þu u ral tý be yin bütün ses le ri ve gö rün tü le ri fark e di yor, hýf ze di yor. Ýþ te bey nin bu ö zel li ði ni i yi ye kul la nan lar ol du ðu gi bi kö tü ye kul la nan lar da var. SE FÝH ME DE NÝ YE TÝN ÞU U RAL TI SAL DI RI SI ve 25. KA RE Ku la ðý mý zýn ve gö zü mü zün fark e de me di ði ke li me ler, re sim ler, þe kil ler din le di ði miz mü zi ðin fo nu na, sey ret ti ði miz fil min 25. ka re si ne ya da yol da yü rür ken gö zü mü zün ta kýl dý ðý bir rek lâm a fi þi ne, lo go ya ya da ben zer ni te lik li bir mal ze me i çi ne yer leþ ti ril mek te. Þu u ral tý mýz bu nu he men fark et mek te. Söz ge li mi sub li mi nal me saj i çe ren bir mü zik din ler ken ku lak bu nu fark et mi yor, a ma bi lin çal tý he men a lý yor. Sey ret ti ði miz bir film de her sa ni ye de 24 re sim ka re si ak mak ta. 25. ka re i se gö zün gör me di ði, þu u ral tý nýn fark et ti ði an lýk bir gö rün tü. Fil me yer leþ ti ril miþ 25. ka re mar ke te git ti ði miz de ter cih et ti ði miz bir mar ka ya bi zi yön len di re bi lir. Din le di ði miz mü zi ðin fo nu na yer leþ ti ri len giz li bir me saj, bi zim dav ra nýþ la rý mý zý et ki le ye bi lir. Ya ni de me miz o ki, bu giz li me saj lar bi zim þu ur lu ter cih hak ký mý zý gas be der, bi zi a de ta far kýn da bi le ol ma dan ze hir ler Bu ko nu da ö zel lik le ço cuk lar he def te dir. Ço ðu çiz gi film ya da mü zi ðin alt ya pý sýn da bu me saj lar us ta ca yer leþ ti ril miþ tir. TA RA YI CI LAR Ýl ginç o lan þey bu giz li me saj la rý ya ka la yan tek no lo jik ay gýt la rýn var lý ðý. Rus ya da giz li me saj gön de ren TV ka nal la rý nýn tesbit e di lip, li san sý ný ip tal et me ye var dý ran ce za la rýn uy gu lan dý ðý, ABD ve Ýn gil te re de de ben zer uy gu la ma la rýn ya þan dý ðý i fa de e dil mek te. Ül ke miz de Bu film de sa nal rek lâm uy gu la ný yor i ba re si ni ta þý yan bütün ya yýn lar da da, þu u ral tý na tel kin gön de re rek da ha faz la tü ke tim he def len mek te. HÜ L SA Ne mi söy le mek is ti yo ruz? Med ya ya, iz le di ði miz film le re, bak tý ðý mýz a fiþ le re, din le di ði miz mü zi ðe dik kat e de lim. Se çi ci o la lým. Sa de ce fay da lý o la ný, ya ni Al lah ýn ho þu na gi de ni ya pa lým tel ki ni ni ken di mi ze sýk sýk ve re lim. Çev re mi zi iz ler ken yap tý ðý mýz te fek kür ler, i ba det le ri miz, du â la rý mýz, ri sâ le o ku ma la rý mýz þu u ral tý mý zý ye ni le mek, te miz le mek ve ko ru mak i çin bir kal kan va zi fe si yap tý ðý ný da hiç u nut ma ya lým. En mü kem mel de dek tör ve ta ra yý cý, en kuv vet li ko ru ma kal ka ný ve si per kul lu ðu muz, tak va mýz dýr GÜN GÜN TA RÝH ltur han Cel kan Hayat mu'cizesi ve onu anlamak KASIM FERÞADOÐLU Ya ra tý lý þýn dan i ti ba ren in san, ha ya týn mâ nâ sý ný hep me rak et miþ tir. Ha yat ü ze rin de yo ðun la þan, ce va bý a ra nan ve he nüz kar þý lý ðý ke sin o la rak bi lin me yen so ru lar var ve bel ki ge le cek te de bun la rýn ce va bý ný öð re ne me ye ce ðiz. An cak el de ki bil gi le rin mü sa a de et ti ði sý nýr la ra ka dar ya pa ca ðý mýz ça lýþ ma, biz le ri ha yat hak kýn da ba zý çö züm le re u laþ tý ra cak týr. Biz ler bi li yo ruz ki her can lý ça lý þan bir ma ki ne gi bi dir. Bir ma ki ne nin ça lý þa bil me si i çin e ner ji ye ih ti yaç var dýr. Yâ ni can lý nýn can lý ol ma sý, e ner ji si i le dir. Ge rek li o lan e ner ji i se, be sin ler le sað la nýr. Bu i se bir ih ti yaç týr. Ne ti ce de çe þit li þe kil ler de sað la nan be sin le rin vü cut ta ay rýþ ma sý so nu cu bir e ner ji or ta ya çýk mak ta dýr. Bir can lý nýn ge çir di ði saf ha lar, en zim, pro te in, a mi no a sit, baz, pep tit; ya ni, can lý lar e ner ji yi el de e der ken ka ta li zör o la rak en zim le ri kul la nýr lar. En zim le rin kay na ðý i se pro te in ler dir. E sa sen yer yü zün de ki bü tün can lý lar da pro te in mev cut tur. Bu en zi mi o luþ tu ran pro te in mo le kü lü i se, a mi no a sit ten o luþ muþ tur. A mi no a sit ler i se baz ve a sit ö zel li ði gös ter mek te dir ler. Mo le kül le ri pep tit de ni len bað la bir bi ri ne bað lý dýr. Pro te in ler i se, de ði þik cins, sa yý ve sý ra da bir a ra ya gel me siy le or ta ya çý kar. Öy le ki, i ki pro te in ay ný sa yý ve ay ný cins ten a mi no a sit ten mey da na gel miþ ol sa bi le, a mi no a sit le rin di zi liþ le ri fark lýy sa pro te in ler de fark lý o lur. Bi lim a dam la rý nýn ha yat ü ze rin de yap mýþ ol duk la rý a raþ týr ma lar or ta ya en te re san so nuç lar çý kar mýþ týr. Bir tek pro te in mo le kü lün de yir mi çe þit a mi no a sit bu lu na bi lir. He mog lo bin, ka ný mýz da mev cut o lan ö nem li bir pro te in mad de si dir. Bu mad de de tam 574 a mi no a sit be lir li bir þe kil de sý ra lan mýþ týr. Vü cu du muz da, her sa ni ye de üç tril yon he mog lo bin ü re ti lir. Her sa ni ye de mey da na ge le nin, bir zin cir le tem sil e dil di ði ni dü þü nür sek, bu dü zen le me nin mü kem me li ye ti ni ve ha ri ka lý ðý ný ko lay ca an la ya bi li riz. En ba sit pro te in mad de si o lan in sü lin de bi le 51 a det a mi no a sit mev cut tur. Bun la rýn her bi ri nin ne re de yer a la ca ðý, kim le re kom þu o la ca ðý ve ne þe kil de ir ti bat ku ra cak la rý þaþ maz bir ni zam la ta yin e dil miþ tir. Hüc re i se can lý la rýn ya þa yan en kü çük un su ru dur. Hüc re nin ço ðal ma da hil her tür lü ka rak te ri nin top lan dý ðý par ça i se çe kir dek tir. Çe kir dek te i se DNA ve RNA de ni len i ki a na mo le kül di zi si var dýr. Her çe þit hüc re çe kir de ðin de gö rü len bu ka rý þýk sa yý da ki mo le kül ler, ha yat ýn o lu þu mu ve de vam lý lý ðý nýn ko run ma sý i çin vaz ge çil mez mad de ler o la rak ka bul e dil mek te dir ler. Bü tün bun la ra ba ka rak Can sýz mad de ler den bir rast lan tý ve bir þans o la rak ilk can lý lar or ta ya çýk tý de mek el bet te yan lýþ ve man týk sýz bir hü küm o lur. Oy sa bü tün kâ i nat ta mu az zam bir öl çü ve den ge mev cut tur. Can lý ve can sýz þüp he siz var o lan her þey be lir li öl çü ve a henk li bir ni zam i çin de dir. Böy le bir ni zam ve in ti za mý te sâ dü fe ha va le et mek el bet te ger çek le re ay ký rý dýr. Mu hak kak ya rat mak, ha yat ver mek yal nýz ve yal nýz Al lah a mah sus tur. Öy ley se ha yat ne dir? der se niz: Ha yat, bir sa nat týr. Biz ler çev re miz de gör dü ðü müz eþ siz gü zel lik le ri tab lo la ra dö ken res sam la ra sa nat kâr de mi yor mu yuz? Bun la rý tab lo lar da res me den sa nat kâr sa; el bet te bu gü zel lik le ri ya ra tan ve biz le rin te mâ þâ sý na su nan Yü ce Al lah sa nat kâr la rýn en sa nat kâ rý dýr. Ha yat bir mi ma ri dir. Ya ra tý lan can lý lar ve var lýk lar mut lak bir ge o met rik þe kil de ya ra týl mýþ lar dýr. Her þey mü kem mel öl çü ler i çe ri sin de dir. Sa de ce hiç bir in sa nýn bir bi ri ne ben ze me me si ve par mak uç la rýn da ki iz le rin mi ma rî di zay ný Kâ i na týn Sa hi bi nin mi mar lar mi ma rý ol du ðu na þe ha det e der. Ha yat bir mü hen dis lik tir. Zi ra ha ya tî ça lýþ ma lar da her za man plân, pro je ler var dýr. Hüc re nin i çin de ki kro mo zon la rýn sa yý la rýn da ve di zi liþ le rin de bun lar var dýr. Mü hen dis le rin ça lýþ ma la rýn da her za man gö zar dý et me dik le ri ta sar ruf un su ru en in ce þek liy le kul la nýl mak ta dýr. Ha ya týn bü tün sâf ha la rýn da ma te ma tik, bir e sas ve pren sip tir. Ha yat bir mu si kî dir, dün ya da ki bü tün hay van la rýn fýt rî ses le ri ha ya ta çok gü zel a henk ka zan dýr mak ta dýr. Öy le i se ha ya týn ma hi ye ti ni ve mâ nâ sý ný i yi öð ren me li, son ra de ðe ri nin þu u run da o la rak o nu en gü zel bir þe kil de de ðer len di re rek e be dî ve da i mî ha ya tý mý za kur tu luþ se be bi o la rak gör me li yiz.

10 10 Y KÜLTÜR SANAT Dünyanýn Tüm Renkleri Beylikdüzü nde nece Türkiye tarafýndan yönetilen Beylikdüzü Migros Alýþveriþ Merkezi, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý Haftasý nda dünya kültürlerini bir araya getirecek ve çocuklara unutulmaz bir bayram yaþatacak. Faaliyetler, 30 Nisan 2011 akþamýna kadar her hafta sonu devam edecek. Asya, Avrupa, Afrika ve Amerika kýt'alarýnýn etnik ögelerini 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramý ile iliþkilendiren faaliyetler, özel yapýlandýrýlmýþ sanat atölyelerinden oluþacak. Çocuklar, faaliyet tarihlerinde gün boyu sürecek Resim Atölyelerine katýlým dýþýnda, söz konusu kýt'alarda bulunan ülkelerin yerel çocuk bayramlarýný birer saatlik atölyelerde tanýyacak, bu ülkelerin bayraklarýný yapacak, kostümlerini hazýrlayacak, kuklalarýný ve masklarýný tasarlayacak. Bilgi ile eðlencenin iç içe geçtiði atölyeler, minik katýlýmcýlara duyarlýlýk kazandýrýrken dünya coðrafyasýna ve kültürlerine dair bilgi birikimlerini destekleyecek. Ký sa Film Ya rýþ ma sýn da ö dül ler sa hip le ri ni bul du n2. ULUSAL Ye þil Ka me ra Ü ni ver si te ler A ra sý Ge ri Dö nü þüm ve Çev re Ký sa Film Ya rýþ ma sýn da de re ce ye gi ren le re ö dül le ri ve ril di. Ko nu ya i liþ kin ya pý lan ya zý lý a çýk la ma ya gö re, Ce mal Re þit Rey Kon ser Sa lo - nu nda ki ö dül tö re nin de, Mer sin Ü ni ver si te si Ý le ti þim Fa kül te si Rad yo Si ne ma ve Te le viz yon bö lü mü öð - ren ci le rin den Bi lal Ça kay ýn yö net ti ði Es ki Dün ya ya Da ir ad lý film, bi rin ci li ði ka za na rak 30 bin li ra lýk ö dü - lün sa hi bi ol du.ay þe gül U ya nýk, Na zi re Taþ ve Se dat A ta i zi den o lu þan e ki be sem bo lik ö dül çek le ri, TBMM Çev re Ko mis yo nu Baþ kan Ve ki li Mus ta fa Öz türk ve Recy cling IN DUSTRY Der gi si Ým ti yaz Sa - hi bi Tür kay Öz gür ta ra fýn dan ve ril di. Ya rýþ ma da 15 bin li ra lýk i kin ci lik ö dü lü ne, E la zýð Fý rat Ü ni ver si te si Ý le ti þim Fa kül te si Rad yo Si ne ma ve Te le viz yon bö lü - mün den Ser dar Yýl dý rým, Fat ma Ka nar, A li A þýr ve Ci han Yýl dýz dan o lu þan e ki bin ha zýr la dý ðý De ði þim ad lý film i le Ga la ta sa ray Ü ni ver si te si Fen E de bi yat Fa - kül te si Sos yo lo ji bö lü mün den Ha kan Bü yük, Ah met Þim þek, M. El ye sa Koy tak ve Or hun Ka ya alp in ha - zýr la dý ðý Ter cih ad lý film de ðer gö rül dü. Zeytinburnu nda Hüsn-i Hat Sergisi nzeytýnburnu Kül tür ve Sa nat Mer ke zin de, Kut lu Do ðum Haf ta sý faaliyet le ri çer çe ve sin de Hüsn-i Hat ser gi si a çýl dý. Ýs lâm sa nat la rý nýn ö nem li bir ko lu nu o luþ tu ran hat ve sü lüs ya zý lev ha la rý nýn bu lun du - ðu ser gi de â yet, ha dis ve gü zel söz ler yer a lý yor. Ser gi de, hat tat lar Sü ley man Berk, Gür kan Peh li - van, Le vent Ka ra du man ve Sa it A bu ze roð lu i le tez - hip sa nat çý la rý Ab dul lah O ðuz ha noð lu ve Es ra O ðuz - ha noð lu nun top lam 24 e se ri iz le ni me su nu lu yor. Ser gi 30 Ni san a ka dar ge zi le bi le cek. Ýs tan bul / a a Keçiörenli gençlerden anlamlý ziyaret KEÇÝÖREN Genç Yak la þým der gi si o - ku yu cu su bir grup genç Ce be ci Fi dan Kül tür Mer ke zi ne zi ya ret dü zen le di. Ye ni As ya ya zar la rýn dan Sa mi Ce be - ci nin ko nuþ ma cý o la rak ka týl dý ðý zi ya - ret te top lum da ki ah lâ kî çö kün tü ve genç le ri bek le yen dün ye vî teh li ke ler ko nu lu kon fe rans da dü zen len di. Ke - yif li da ki ka la rýn ya þan dý ðý zi ya ret te Üs - tad Haz ret le ri nin yýl lar ön ce Ri sâ le-i Nur lar da gü nü müz genç le ri nin þu an ya þa mak ta ol du ðu teh li ke le re dik kat çek ti ði ni ve çö züm yo lu nun nur lar da ol du ðu nu be lir ten Sa mi Ce be ci genç - le rin yo ðun il gi si ni top la dý. Genç le rin so ru la rý ný ce vap la yan ya za rý mýz, bir top lu mun ge le ce ði o lan genç le rin i - çin de bu lun du ðu za man da Ri sâ le-i Nur lar i le ken di ni mu ha fa za et me ye ÝSTANBUL Bü yük þe hir Be le di ye si Þe hir Ti yat ro - la rý Ço cuk Ti yat ro su nun ge le nek sel Ço cuk Þen li ði bu yýl, Be nim le Oy nar mý sýn? te ma sýy - la, Ýs tan bul un çe þit li böl ge le rin de ki sah ne le rin - de ço cuk la rý; o yun gös te rim le ri, a töl ye ler ve çe - þit li faaliyet ler le bu luþ tu ru yor. 23 Ni san 2011 ta - ri hin de, Ok mey da ný E ði tim ve A raþ týr ma Has - ta ne si nde te da vi gö ren ço cuk la ra Çiz me li Ke - di ad lý ço cuk o yu nu nu ser gi le ye cek o lan ÝBBÞT Ço cuk Ti yat ro su, ay ný gün Kâ ðýt ha ne Sa da bad Sah ne si nde ge le cek se zon da sah ne le ne cek Çi - çek Pren ses o yu nuy la ve çe þit li gös te ri ler le þen - li ði baþ la ta cak. Es ki þe hir, An tal ya, Ko ca e li, Bur - sa, Os man ga zi, Sa lih li ve ÝBB Þe hir Ti yat ro la - rý nda sah ne le nen ço cuk o yun la rý nýn ya ný sý ra Ýs tan bul i çin den çe þit li ti yat ro top lu luk la rý nýn da iz le ne bi le ce ði þen lik te, ço cuk la rý çe þit li sa - nat di sip lin le riy le bu luþ tu ran a töl ye ler ve ser - gi ler de yer a la cak. 11 Ni san 2011 den i ti ba ren ger çek leþ ti ri le cek o lan a töl ye ler de sa na týn fark lý a lan la rýy la bu lu þa cak o lan ço cuk la rýn, bu ça lýþ - ma lar so nun da mey da na ge tir di ði ü rün ler þen - lik kap sa mýn da ser gi le ne cek. ÝBBÞT Ço cuk Ti yat ro su, e be veyn le ri de u - nut ma dý. Se zon sü re sin ce ya pý lan söy le þi le rin de va mý o la rak Biz Bi ze Ko nu þu yo ruz baþ lý ðý al týn da sa nat ve ço cuk i liþ ki si nin ko nu þul du ðu, ça lý þan genç le ri teb rik et ti. Siz de ki genç lik kat iy yen gi de cek. E ðer siz da i re-i meþ ru a da kal maz sa - nýz, o genç lik za yi o lup ba þý ný za hem dün ya da, hem ka bir de, hem â - hi ret te ken di lez ze tin den çok zi ya de be lâ lar ve e lem ler ge ti re cek. E ðer ter bi ye-i Ýs lâ mi ye i le o genç lik ni me - ti ne kar þý bir þü kür o la rak if fet ve na mus lu luk ve ta at te sarf et se niz, o genç lik ma nen bâ ki ka la cak ve e be dî bir genç lik ka zan ma sý na se bep o la - cak. * di yen Üs ta dý mýz Be di üz za - man Haz ret le ri gü nü müz genç li ði ne ý þýk tut mak ta, biz ler de o ý þýk tan o la - bil di ðin ce fay da lan ma lý yýz di ye rek ko - nuþ ma sý ný ta mam la yan ya za rý mýz Sa - mi Ce be ci genç ler i le ha tý ra fo toð ra fý çek tir di. An ka ra / Bu rak Öz de mir Süleymaniye Camii avlusunda düzenlenen programda mehter takýmý da yer aldý. sa nat çý la rýn ço cuk ye tiþ tir me i le il gi li de ne yim le - ri ni pay laþ týk la rý söy le þi ler ger çek leþ ti re cek o lan ÝBBÞT Ço cuk Ti yat ro su, Uz man-e be veyn Soh bet le ri i le ço cuk sað lý ðý ve ge li þi mi a la nýn da Ber ko Ý lâç ýn kat ký la rýy la uz man i sim le ri e be - veyn ler le bu luþ tu rur ken, Em ni yet Ge nel Mü dür lü ðü Ço cuk Po li si nin bi linç len dir me a ma cýy la ha zýr la dý ðý Gü ven li Ýn ter net ve A i le le rin Ço cuk la rý Ko ru ma sý Ý çin Al týn Genç Yak la þým dergisi okuyucusu gençler, yazarýmýz Sami Cebeci ile hatýra fotoðrafý çektirdiler. Çocuk Þenliði baþlýyor ÝBBÞT ÇO CUK TÝ YAT RO SU, NÝ SAN 2011 TA RÝH LE RÝ A RA SIN DA GER ÇEK - LEÞ TÝ RE CE ÐÝ 27. ÇO CUK ÞEN LÝ ÐÝ YLE BÜTÜN ÇO CUK LA RI O YUN A ÇA ÐI RI YOR. Ýstanbul Bü yük þe hir Be le di ye si Þe hir Ti yat ro la rý Ço cuk Ti yat ro su nun ge le nek sel Ço cuk Þen li ði bu yýl, Be nim le Oy nar mý sýn? te ma sýy la, Ýs tan bul un çe þit li böl ge le rin de ki sah ne le rin de ço cuk la rý; o yun gös te rim le ri, a töl ye ler ve çe þit li faaliyet ler le bu luþ tu ru yor. Bütün faaliyetler ücretsiz olacak. Ku ral lar söy le þi le ri ne de yer ve re cek. BÜTÜN FAALÝYET LER ÜC RET SÝZ Kâ ðýt ha ne Sa da bad, Kâ ðýt ha ne Kü çük Ke mal Ço cuk Ti yat ro su, Ga zi os man pa þa Fe rih E ge - men Ço cuk Ti yat ro su, Fa tih Re þat Nu ri, Üm ra - ni ye ve Üs kü dar Ke rem Yýl ma zer Sah ne le - ri nde 10.00, 11.00, ve sa at le rin - de ger çek leþ ti ri le cek o yun gös te rim le ri nin Mimar Sinan, Süleymaniye de anýldý DÜNYANIN en büyük mimarý olarak kabul edilen Mimar Sinan, vefatýnýn 423. yýlýnda Fatih Belediyesi tarafýndan düzenlenen faaliyetle anýldý. Fatih Belediyesi, Süleymaniye Camii avlusunda Cuma namazý sonrasýnda vatandaþlara etli pilav, ayran ve tulumba tatlýsý daðýttý. Kazanlarda 5000 kiþilik hazýrlanan etli pilav memnuniyetle karþýlandý. Vatandaþlara ikramlar Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir tarafýndan yapýldý. Fatih Belediye Baþkaný Mustafa Demir, Osmanlý döneminde 3 kýt'aya yayýlan coðrafyada býraktýðý eserlerle günümüze kadar ulaþan büyük mimarýn dehasýnýn yurt içinde ve yurt dýþýnda hâlâ hayranlýkla izlendiðini söyledi. Baþkan Demir, Ecdadýn torunlarý olarak onlarýn bize ya ný sý ra, þen lik kap sa mýn da ger çek leþ ti ri len bütün faaliyet ler üc ret siz. Geç ti ði miz yýl þen - lik kap sa mýn da 40 bin ço cu ðu sah ne le rin de a ðýr la yan ÝBBÞT, 27. Ço cuk Þen li ði nde de Ýs tan bul un ço cuk la rý ný, fark lý top lu luk la rýn o yun la rý ný iz le me ye, ken di ye te nek ve be ce - ri le riy le sa na týn fark lý di sip lin le rin de ü rün ler çý kar ma ya, bir lik te þen lik li bir o yun oy na ma ya ça ðý rý yor. Kül tür Sa nat Ser vi si býraktýðý mirasa sahip çýkma gayreti içerisindeyiz. Medeniyetler yarýþýnýn günümüzdeki en büyük eserlerinde biri olan Süleymaniye Camii ni kazandýran Mimar Sinan ý gibi büyük deðeri bir vesile ile hatýrlamak, saygý ve minnetimizi sunmak için bu tür etkinlikler düzenliyoruz diyerek programa katýlanlara teþekkür etti. Pilav daðýtýmý sýrasýnda kös ve zillere vurmaya baþlayan Fatih Belediyesi Mehteran bölüðü vatandaþlardan büyük alkýþ aldý. Fetih ve hücum marþlarýnda mehtere eþlik eden izleyiciler konseri ilgi ve coþku ile izlediler. Anma programýna, Cuma Namazýný Süleymaniye Camii nde kýlan Eski Kamu Düzeni ve Güvenliði Müsteþarý Muammer Güler de katýldý. Yeni Asya / Ýstanbul B U L M A C A Hazýrlayan: Erdal Odabaþ (er da lo da SOL DAN SA ÐA 1. Ko ca e li i li, mer kez il çe si, mer kez bu ca ðý na bað lý bir yer le þim bi ri mi. - Bir, tek, mün fe rit. 2. Sý cak de niz ler de ya þa yan ke mik li ba lýk. - Bir çe þit yu mur ta lý süt tat lý sý. 3. Yor gun lu ðu gi der - mek i çin du rak la ma. - Lâ le ye tiþ ti ri len yer. 4. An ka ra Sa na yi O da sý nýn ký sa sý. - Bü yük sý çan. - Ýr lan da Cum hu ri yet Or du su nun ký sa sý. 5. Ter le mek i þi. -Ký ta 'nýn ses siz le ri. 6. O la ðan dan da ha ha cim li. - Uy gun bul ma ma. - Mü zik te ü çün cü no ta. 7. Giz li bir þe yi a çý ða çý kar ma, yay ma. -A ley hi se la ti ves se lâ mýn ký sa ya zý lý þý. 8. Ya rý yan mýþ o dun. - Bir lit re çö zel ti de ki çö zü nen mad de nin mol gram sa yý sý. 9. Ger çek. - Türk, Mo ðol ve Ta tar han la rý i çin hü küm dar lar hü küm da rý an la mýn da kul la ný lan bir un van. 10. O - lur, pe ki ve ya fe na de ðil an lam la rýn da kul la ný lan bir söz. - And Dað la rýn da bir böl ge. YU KA RI DAN A ÞA ÐI YA 1. Ka nýn he mog lo bin le renk len miþ al yu va rý. - Bü yük er kek kar deþ. 2. Ya ba ni BÝR ÖNCEKÝ BULMACANIN CEVABI hin di ba ya ben ze yen sa rý çi çek li bir bit ki. 3. Mer kez ve de po du ru mun da o lan bir ka zan dan çý kan sý cak ha va yý, su ve ya bu ha rý, bo ru lar la do laþ týr mak yo luy la 1 K A Z A K Ý S T A N N M bir ya pý nýn her ya ný ný ý sý tan a raç ve ya te si sat. 4. Ce - 2 A P A T Ý T E A P O R Ý mal Gür sel'in lâ ka bý. - Alfabemizde ilk iki sesli harf. 3 R A F Ý N E R Ý H A Ý N 5. No bel yum e le men ti nin sim ge si. - Er miþ kim se le - 4 Ý T E T A N A M U R A T rin gös ter dik le ri ne i na ný lan, tabiat üs tü, þaþ kýn lýk u - 5 Y Ý R Ý L E N Ý M A Y A yan dý rý cý dav ra nýþ ve ya du rum. 6. Ýn le mek i þi. - Ol - 6 E M A Ç A K A L A Y E N mak tan di lek. 7. Me tal ol ma yan e le ment. 8. Ek le - 7 R A K E T A S A S Ý T Ý mek em ri. - Ta kým o yun la rýn da kar þý laþ ma la rýn ya - pýl dý ðý yer. 9. Ren yum e le men ti nin sim ge si. - Bir 8 E H A R Ý C Ý L Ý K Ý T 9 nes ne nin ve ya dü þün ce nin zi hin de ki so yut ve ge nel F A L Ý F A K A S Ý D E ta sa rý mý. 10. Nef ret e di len kim se ler i çin kul la ný lan 10 A R A K E S Ý T Ö Z O R bir söz. - Bir den bir ar týk. 11. Týp ta bir gö rün tü le me sis te mi. - A lý þýl mýþ, a lý þý lan. 12. Ba lý ke si rin es ki a dý. - Hay vanl a rýn ku lak la rý na ya pý lan i þa ret.

11 Y EKONOMÝ 11 Ýttifak Holding ten 23,8 milyon lira kâr ÝTTÝFAK Holding in 2010 yýlý net kârý 23,8 milyon lira olarak gerçekleþti. Ýttifak Holding den yapýlan açýklamaya göre, 2010 yýlýný yaklaþýk 10 milyon lira yatýrýmla kapatan Ýttifak Holding, toplamda 41 milyon lirayý aþan ihracat geliri elde etti yýlýnda çalýþan sayýsýný e yükselten Ýttifak ýn, çok ortaklý yapýlar için örnek bir model haline geldiði belirtilerek, 2010 yýlý net kârýný 23,8 Milyon lira olarak açýklayan þirketin, yýlý 775 milyon lira ciro ile kapattýðý, 2011 yýlý sonu ciro hedefinin 1 milyar lirayý aþmak olduðu kaydedildi. Verilen bilgiye göre, Ýttifak Holding 2010 yýlý içerisinde perakende sektöründe 541 milyon lira, imalat üretimde 152,7 milyon lira, inþaat sektöründe 68,4 milyon lira ve hizmet-ticaretorganizasyonda ise 78,5 milyon lira ciro gerçekleþtirdi. Ýttifak Holding CEO su Ramazan Keser, Adese, Seha Yapý, Selva, Ýmaþ Makine ve Selet baþta olmak üzere, 17 iþtirakimizle 2010 da 775 milyon lira ciroya eriþtik, 2011 yýlý hedefimiz ise bu rakamý 1 milyar lira seviyesinin üzerine taþýmak. Ýstanbul / Yeni Asya DO LAR DÜN 1,4750 ÖN CE KÝ GÜN 1,5010 p S E R B E S T P Ý Y A S A E U RO AL TIN C. AL TI NI DÜN 2,1800 ÖN CE KÝ GÜN 2,1630 DÜN 71,30 ÖN CE KÝ GÜN 71,00 DÜN 480,00 ÖN CE KÝ GÜN 476,31 p p p U ÝB Baþ ka ný Þan ka ya: Ýhtiyati iyimserliðimizi koruyoruz. Dün ya e ko no mi sin de ki risk le re dik kat et me li yiz n ULUDAÐ Ýh ra cat çý Bir lik le ri (U ÝB) Ko or di na tör Baþ ka ný Þe nol Þan ka ya, Ýh ra cat ta ki ar tý þý mýz sü rer ken, ih ti ya tî i yim ser li ði mi zi ko ru yo ruz. Dün ya e ko no mi sin de ki risk le ri ve o la sý ge liþ me le ri dik ka te a la rak ha re ket et me li yiz de di. Ya zý lý a çýk la ma sýn da, ih ra cat ta 2009 ve 2010 da ki da ral ma nýn ar dýn dan son bir yýl dýr tek rar to par lan ma sü re ci ne gi ril di ði ni be lir te rek, ih ra cat ra kam la rý nýn hýz la kriz ön ce si dö ne me yak laþ tý ðý ný ve yýl so nu i ti ba riy le bu ra kam la ra u la þý la bi le ce ði ni ön gör dük le ri ni bil di ren Þan ka ya, þun la rý kay det ti: Ýh ra cat ta ki ar tý þý mýz sü rer ken ih ti ya tî i yim ser li ði mi zi ko ru yo ruz. Dün ya e ko no mi sin de ki risk le ri ve o la sý ge liþ me le ri dik ka te a la rak ha re ket et me li yiz. Pet rol fi yat la rý nýn yük sek sey ret me si, em ti a fi yat la rýn da ki be lir siz lik ler, Or ta do ðu da ki ger gin lik ler, to par lan mak ta zor la nan AB böl ge sin de ki o la sý ge liþ me le ri dik kat le iz le me miz ge re ki yor. A ra lýk a yýn da Mer kez Ban ka sý nýn al dý ðý ted bir ler son ra sýn da dö viz ku ru to par lan ma sü re ci ne gir di. An cak son 15 gün dür ma a le sef tek rar ge ri le me ye baþ la dý. Ýh ra ca tý mý zýn is tik rar lý bir þe kil de ar tý þý ný sür dü re bil me si i çin dö viz ku run da ki to par lan ma sü re ci nin is tik rar lý bir þe kil de de vam et me si ge rek. Ak si hal de kur da ki bu o lum suz ge liþ me ler ih ra cat ra kam la rý mý za da o lum suz bir þe kil de yan sý ya cak týr. Bur sa / a a Vergi levhasý asma zorunluðu kalktý, ama almak zorunlu... Ver gi lev ha sý al mak ko lay la þý yor n MALÝYE Ba kan lý ðý, ge lir ve ku rum lar ver gi si mü kel lef le ri nin ver gi lev ha sý al ma iþ le mi ni ko lay laþ tý rý yor. Ma li ye Ba kan lý ðý nca ha zýr la nan ve Res mî Ga ze te de ya yý mý nýn ar dýn dan yü rür lü ðe gi re cek o lan Ver gi U sul Ka nu nu Ge nel Teb lið Tas la ðý i le 6111 Sa yý lý Tor ba Ka nun da ya pý lan dü zen le me ler çer çe ve sin de ver gi lev ha sýy la il gi li yü küm lü lük ler de ye ni den dü zen le ni yor. Bu na gö re, ti ca rî, zi ra ve ser best mes lek ka zanç sa hip le ri i le a di þir ket ler, kol lek tif, ko man dit, a no nim ve li mi ted þir ket ler i le iþ or tak lýk la rý, ar týk ver gi lev ha la rý ný mer kez, þu be ve sa týþ ma ða za la rý na as ma ya cak. An cak ver gi lev ha sý al ma zo run lu lu ðu de vam e de cek. Ye ni dü zen le me i le ver gi lev ha sý al mak i çin ver gi da i re le ri ne gi dil me ye cek. Mü kel lef le rin ge lir ve ku rum lar ver gi si be yan na me le ri ni za ma nýn da ver me le ri ha lin de ver gi lev ha sý sis tem ta ra fýn dan o to ma tik o la rak mü kel le fin in ter net ver gi da i re si he sa bý na ak ta rý la cak. Ver gi lev ha la rý nýn ü ze rin de son 3 yý lýn mat rah bil gi le ri de bu lu na cak. Teb lið tas la ðý u ya rýn ca, be yan na me si ni ver gi lev ha sý al ma zo run lu lu ðu nun son gü nün den son ra ve ren mü kel lef ler, ver gi lev ha sý al ma mýþ sa yý la cak. Bu mü kel lef le re de Ver gi U sul Ka nu nu çer çe ve sin de ö zel u sûl süz lük ce za sý ke si le cek. Mü kel lef ler, in ter net ver gi da i re si ni kul la na rak, e-ver gi lev ha sý sor gu su da ya pa bi le cek. Sor guy la bir mü kel le fin ver gi lev ha sýn da yer a lan bil gi le re u la þý la bi le cek. An ka ra / a a Ço ban yýl dý zý, Kay se ri li gi ri þim ci ler le bu luþ tu n BANK As ya Ge nel Mü dü rü Ab dul lah Çe lik, Bank As ya nýn 2010 yý lýn da nak di ve gay ri nak di kre di ler a ra cý lý ðýy la re el e ko no mi ye sað la dý ðý fi nan sal des te ðin 20,3 mil yar TL yi aþ tý ðý ný söy le di. Ço ban yýl dý zý Bu luþ ma la rý a dýy la A na do lu nun de ði þik il le rin de mik ro ve KO BÝ müþ te ri le ri ne yö ne lik o la rak dü zen le di ði top lan tý la rýn dör dün cü sü nü Kay se ri de yap tý. Kay se ri Hil ton da ger çek le þen ve ka tý lým cý la rýn yo ðun il gi gös ter di ði top lan tý da, Bank As ya yet ki li le ri, KO BÝ le re yö ne lik teþ vik a lým ve Ço ban yýl dý zý ö zel fi nans man des tek pa ket le ri hak kýn da bil gi pay la þý mýn da bu lun mak a ma cýy la böl ge de ki KO BÝ ler le bir a ra ya gel di. Bank As ya Ge nel Mü dü rü Ab dul lah Çe lik Top lan tý da ko nu þan Bank As ya Ge nel Mü dü rü Çe lik, Re el sek tö rün, kriz dö ne mi de da hil ol mak ü ze re her za man des tek çi si o lan Bank As ya nýn 2010 yý lýn da nak di ve gay ri nak di kre di ler a ra cý lý ðýy la re el e ko no mi ye sað la dý ðý fi nan sal des tek, 20,3 mil yar TL yi aþ tý de di. Çe lik, KO BÝ seg men ti ne ver dik le ri ö ne mi 2010 yý lýn da baþ lat týk la rý Ço ban yýl dý zý iþ let me ban ka cý lý ðý yak la þý mýy la tes cil et tik le ri ni di le ge ti re rek, Ço ban yýl dý zý, bü yü mek ve he def le ri ni bü yüt mek is te yen iþ let me le re yol gös te ri yor di ye ko nuþ tu. Ekonomi Servisi Ka ra de niz de pet rol sevinci TPA O GE NEL MÜ DÜ RÜ UY SAL, SÜR ME NE-1 KU YU SUN DA 4 BÝN 800 MET RE YE GEL DÝK LE RÝN DE YE R AL TIN DAN A LI NAN NU MU NE LE RÝN Ý ÇÝN DE ÇOK GÜ ZEL PET ROL E MA RE LE RÝ BUL DUK LA RI NI SÖY LE DÝ. TÜR KÝ YE Pet rol le ri A no nim Or tak lý ðý (TPA O) Ge nel Mü dü rü Meh met Uy sal, Sür me ne-1 ku yu sun da 4 bin 800 met re ye gel di ði miz de ye ral týn dan al dý ðý mýz nu mu ne le rin i çin de çok gü zel pet rol e ma re le ri bu lun du de di. TPA O Ge nel Mü dü rü Uy sal, Ka ra de niz de ki pet rol a ra ma ça lýþ ma la rý nýn bütün hý zýy la de vam et ti ði ni be lirt ti. Yüz de 100 TPA O nun his se si o lan Sür me ne-1 ku yu su nun de lin di ði ni ha týr la tan Uy sal, 4 bin 800 met re ye ge lin di ðin de ye ral týn dan a lý nan nu mu ne le rin i çe ri sin de çok gü zel pet rol e ma re le ri bu lun du ðu nu söy le di. Bu e ma re ler a na liz et ti ril di ðin de Ha zar De ni zi nde, A ze ri, Çý ra lý ve Gü neþ li de ki pet ro le çok ben ze yen, gra vi te si yük sek, ka li te si ga yet gü zel bir pet rol ol du ðu nun gö rül dü ðü nü kay de den TPA O Ge nel Mü dü rü, þu bil gi le ri ver di: A ma ba sýnç lar ne de niy le son da ja de vam e de me dik. Bin met re da ha son daj ya pa bil me im kâ ný mýz var. Þim di ba sýnç prob lem le ri ni ön le mek i çin ye ni a let ler, dü ze nek ler ýs mar lan dý. Tem muz a yý i çe ri sin de o dü ze nek ler ge le cek. Bu a ra da De ep wa ter Cham pi on i sim li pet rol a ra ma plat for mu da o za ma na ka dar Kas ta mo nu da ki son da jý ný ta mam la mýþ o lur. E ðer ge miy le il gi li an laþ ma sað la ya bi lir sek Ex xon Mo bil i le Sür me ne ye ge lip ge ri ka lan kýs mý ný ta mam la ya ca ðýz. Bin met re yi de lip Tür ki ye ye müj de li ha ber ler ver mek is te riz. O ba kým dan biz he ye can lý yýz. Söz ko nu su böl ge de ki re zerv mik ta rý ko nu sun da bir yo rum da bu lun ma nýn he nüz er ken ol du ðu nu da be lir ten Uy sal, Kü çük par ça lar ha lin de pek çok nu mu ne gö rü le bi lir, a ma e ko no mik de ðil dir di ye ko nuþ tu. FÝSKOBÝRLÝK Yönetim Kurulu Baþkaný Lütfi Bayraktar, Torba Kanunu nun diðer birliklere göre kendilerine çok özel avantaj saðladýðýný vurguladý. FÝS KO BÝR LÝK i a ya ða kal dýr ma ham le si FINDIK sek tö rü ne ü re ti ci a dý na 70 yý lý aþ kýn dýr hiz met ve ren ve ya þa dý ðý e ko no mik so run lar dan do la yý son beþ yýl dýr mü da hil o la rak pi ya sa ya gi re me yen Fýn dýk Ta rým Sa týþ Ko o pe ra tif le ri Bir li ði (FÝS KO BÝR LÝK), 2011 yý lý ü rün a lým la rýn da pi ya sa da ak tif ha le gel mek is ti yor. FÝS KO BÝR LÝK Yö ne tim Ku ru lu Baþ ka ný Lüt fi Bay rak tar, Tor ba Ka nu nu nun di ðer bir lik le re gö re ken di le ri ne çok ö zel a van taj sað la dý ðý ný vur gu la dý. Bay rak tar, a çýk la ma sý na þöy le de vam et ti: Ye ni çý ka rý lan Tor ba Ka nu nu nda ö zerk bir ku rum o lan FÝS KO BÝR LÝK in borç la rýy la a lâ ka lý mad de de yer al dý. Top rak Mah sul le ri O fi si ne (TMO) borç la rý mý zýn ya pý lan dý rýl ma sýy la il gi li mad de sa ye sin de mas raf lar la bir lik te 27 mil yon li ra ci va rýn da o lan bor cu muz 16 mil yon li ra ya i ni yor ve dü þük fa iz li va de li ö de me yap ma im ka ný na ka vu þu yo ruz. Ver gi ve ma li ye, SSK dan da tah mi nen 3 mil yon li ra lýk bir in di rim o la cak. Ge çen A ðus tos a yýn da FÝS KO BÝR LÝK in borç la rý nýn bi ti ril me si ve ya pý lan dý rýl ma sýy la il gi li Baþ ba ka ný mýz la gö rüþ müþ tük, ken di le ri bu pro je ye des tek ve re ce ði ni bil dir miþ ti. Þu an da bu ko nu da bel li bir a þa ma ya gel dik yý lý ü rün a lým la rýn da pi ya sa da ak tif ha le gel mek is te dik le ri ni kay de den Bay rak tar, Çok zor lu bir sü reç ten geç tik. Me se le nin çö zü mü ko nu sun da da ar týk bir so na yak laþ týk. Bun dan son ra ki sü reç hem bir lik hem de or ta ðý mýz ü re ti ci a dý na da ha i yi o la cak de di. Bay rak tar, pi ya sa þart la rýn da o lu þan fi yat tan en az bin ton fýn dýk a la rak Bir li ðin En teg re Fýn dýk Ýþ le me Te sis le rin de (E FÝF AÞ) iþ le ye rek sa ta cak la rý ný söy le di. Gi re sun / a a T. C. SEFERÝHÝSAR ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN (AÝLE MAHKEMESÝ SIFATIYLA) ESAS NO : 2009/149 Esas. DAVALI : SÜLEYMAN TURAN 113 Sokak No: 16 Ýzyuva Bornova/ÝZMÝR Davacý Emel TURAN vekili Av. Bülent HAMÝL tarafýndan aleyhinize açýlan Boþanma davasýnýn yapýlan yargýlamasýnda verilen ara karar gereðince; Mahkememiz dosyasý 05/10/2010 tarihli celsede baþvuruya býrakýlmýþ olup davacý vekilince 04/01/2011 tarihli dilekçe ile yenilenmekle davanýn kaldýðý yerden devamýna karar verilmiþtir. Mahkememizce dava dilekçesinde belirtilen adresinize duruþma gününü bildirir davetiye çýkarýlmýþ olup, adresinizde tanýnmadýðýnýz gerekçesiyle tebligat yapýlamamýþtýr. Adres araþtýrmasýndan da bir netice alýnamadýðýndan dava dilekçesi, yenileme dilekçesi ve duruþma gününün ilanen tebliðine karar verilmiþtir. Duruþma Günü: 24/05/2011 günü saat: 10:35 olup, duruþmada bizzat hazýr bulunmanýz, veya kendinizi bir vekille temsil ettirmeniz, Aksi taktirde H.U.M.K.'nun 3156 sayýlý yasa ile deðiþik 213/2 maddesi uyarýnca yargýlamaya yokluðunuzda devam olunacaðý hususu, dava dilekçesi, yenileme dilekçesi ve duruþma günü yerine geçerli olmak üzere ilanen teblið olunur. B: I RAK TAN PRO JE KAP MAK ÝS TÝ YO RUZ TPA O NUN yurt i çin de ve yurt dý þýn da 250 þer mil yon va ril ol mak ü ze re 500 mil yon va ril pet rol is pat lan mýþ re zer vi bu lun du ðu nu be lir ten Uy sal, bu nun da Tür ki ye nin 1,5 yýl lýk ih ti - ya cý na kar þý lýk gel di ði ni i fa de et ti. Uy sal, TPA O nun bu yýl 13 mil yon va ril ci va rýn da pet rol ve gün de 1 mil yon met re küp ci va rýn da do ðal gaz ü ret me yi he def le di ði ni de bil dir di. I rak ýn bu yý lýn Ka sým a yýn dan i ti ba ren a ra ma ruh sat la rý ný i ha le ye çý ka ra ca ðý ný, bu sebep le var güç le riy le bu i ha le ler i çin ça lýþ týk la rý ný an la tan TPA O Ge nel Mü dü rü, I rak ta a ra ma ruh sat - la rýn dan bir ve ya bir kaç pro je yi kap mak is te dik le ri ni bil dir di. An ka ra / a a Süt kri zi ka pý da TÜRKÝYE Zi ra at çý lar Der ne ði Ge nel Baþ ka ný Ýb ra him Yet - kin, süt kri zi nin ka pý da ol du ðu nu i le ri sür dü. Yet kin, yap tý ðý ya zý lý a çýk la ma da, et be si ci li ðin den süt be si ci li ði ne ka çýþ so nu cu Tür ki ye nin süt ü re ti min de ar týþ gö rül dü ðü nü be - lir te rek, 2011 yý lý ba þý i ti ba riy le süt ü re ti mi nin ge çen yý lýn ay ný dö ne mi ne gö re yüz de 13,6 o ra nýn da ar ta rak, 12,6 mil - yon to na yük sel di ði ni bil dir di. An cak bu sü reç te süt tü ke ti - mi ni ar ttý ra cak ye ter li tedbir a lýn ma dý ðý i çin tü ke ti min 8,6 mil yon ton da kal dý ðý ný kay de den Yet kin, pro to kol ge re ði ki log ra mý 71,5 ku ruþ tan a lýn ma sý ge re ken sü tün Ni san a - yýn da 50 ku ru þa ka dar düþ tü ðü nü, ma li ye tin i se 65 ci va - rýn da ol du ðu nu be lirt ti. Süt to zu iþ let me le ri ne ve ri len ki lo ba þý na 2 li ra lýk des te ðin de so ru nu çöz me di ði ne i þa ret e - T. C. TÜRKELÝ KADASTRO MAHKEMESÝNDEN ÝLAN ESAS NO : 2007/68 Esas. DAVALILAR : 1- NÝHAT DEMÝRAL, Mehmet ve Hatice oðlu, 05/ doðumlu, GECHELBACHGASSE 1/ DORNBÝRN/AVUSTURYA 2- CEVAT DEMÝRAL. Mehmet ve Hatice oðlu, 26/01/1975 doðumlu. KIAFISWEG THÜRINGEN /AVUSTURYA Da va cý Tür ke li Or man Ýþ let me Mü dür lü ðü ta ra fýn dan Si nop i li Tür ke li il çe si Gök çe a - lan kö yü 101 a da 63 par sel'de tes pit ma li ki ol ma nýz ne de ni i le a ley hi ni ze da va a çýl - mýþ týr. Mah ke me miz ta ra fýn dan ya pý lan yar gý la ma sýn da da; Mah ke me miz ce da va di lek çe sin de be lir ti len ad re si ni ze du ruþ ma gü nü nü bil di rir da ve ti ye çý ka rýl mýþ o lup, ad re si niz den ay rýl dý ðý nýz ge rek çe siy le teb li gat ya pý la ma mýþ - týr. Ad res a raþ týr ma sýn dan da bir ne ti ce a lý na ma dý ðýn dan da va di lek çe si ve du ruþ ma gü nü nün i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ tir. Du ruþ ma Gü nü: 02/05/2011 gü nü sa at: 10:00'da du ruþ ma da biz zat ha zýr bu lun ma nýz, ve ya ken di ni zi bir ve kil le tem sil et tir me niz, Ak si tak tir de H.U.M.K.'nun 3156 sa yý lý ya sa i le de ði þik 213/2 mad de si u ya rýn ca yar gý la ma ya yok lu ðu nuz da de vam o lu na ca ðý hu su su, Da va Di lek çe si ve du ruþ ma gü nü ye ri ne ge çer li ol mak ü ze re i la nen teb lið o lu nur. B: ÝSPARK ÝSTANBUL OTOPARK ÝÞLETMELERÝ TÝCARET A.Þ.'DEN ÝHALE ÝLANI ELEKTROMEKANÝK DÖNME DOLAP TÝPÝ OTOPARK SÝSTEMÝ (8'LÝ SÝSTEM) ALIMI Ý ha le Ka yýt No: 2011/53906 Ýs tan bul ge ne lin de kul la nýl mak ü ze re E lek tro me ka nik Dön me Do lap Ti pi O to park Sis - te mi (8'li Sis tem) A lý mý ya pý la cak týr. Bu kap sam da; "E lek tro me ka nik Dön me Do lap Ti pi O to park Sis te mi (8'li Sis tem) A lý mý" i þi i ha le si Çar þam ba gü nü Saat:10:00'da i - ha le do kü ma nýn da be lir ti len u sul ve e sas la ra gö re a þa ðý da be lir ti len ad res te ya pý la cak týr. Ý ha le Kap sa mýn da Ya pý la cak Ýþ ler: Ý þin Tü rü ve Mik ta rý: 1 A det E lek tro me ka nik Dön me Do lap Ti pi O to park Sis te mi (8'li Sis tem) A lý mý Ý þin Sü re si: Söz leþ me nin im za lan ma sý nýn ar dýn dan dü zen le ne cek o lan yer tes lim tu ta na ðý na mü te a kip 60 (Alt mýþ) gün dür. Tes lim E di le ce ði Yer: Ka dý köy Ev len dir me Da i re si Ö nü A çýk O to par ký Ka dý köy / ÝS - TAN BUL Ý ha le Þart la rý : Ý ha le ye ka tý lým ko þul la rý ve di ðer bil gi ler i ha le dos ya sýn da mev cut o - lup, i ha le dos ya sý Ýs park Ýs tan bul O to park Ýþ let me le ri Ti ca ret A. Þ. Ek Hiz met Bi na sý A lem dað Cad. Hoþ Sok. No: 165/A ÝS PARK Hal dun A la gaþ Kat O to par ký Üm ra ni ye/ýs - TAN BUL ad re sin de üc ret siz o la rak gö rü le bi lir ve ya KDV da hil 100,00.-TL be del le sa - týn a lý na bi lir. Ý ha le ye ka týl mak i çin i ha le dos ya sý nýn sa týn a lýn ma sý zo run lu dur. Þir ke ti miz, iþ bu i ha le de 4734 Sa yý lý Ka mu Ý ha le Ka nu nu (ce za ve i ha le ler den ya sak la ma hü küm le ri ha riç) ve 2886 Sa yý lý Dev let Ý ha le Ka nu nu hü küm le ri ne ta bi de ðil dir. Tek lif al mak ve i ha le dos ya sý sat mak Ýs park A.Þ.'yi hiç bir yü küm lü lük al tý na sok maz. Ý lan o lu nur. Ýs tan bul O to park Ýþ let me le ri Ti ca ret A.Þ. Bü yük de re Cad. 1. Ý mar Ýþ Ha ný No: 48/7 Me ci di ye köy -Þiþ li / ÝS TAN BUL TEL: 0(212) (216) FAX : 0 (212) (216) Web : / e- mail: B: den Yet kin, or ta ya çý kan kriz kar þý sýn da süt tü ke ti mi nin ül - ke ça pýn da sis tem li bir bi çim de ar ttý rýl ma sý ge rek ti ði ni be - lirt ti. Ak si hal de ü re ti ci nin 3-4 yýl ön ce ol du ðu gi bi süt hay - va ný ný ke se rek sek tör den çe ki le ce ði ni i fa de e den Yet kin, Tür ki ye Zi ra at çý lar Der ne ði o la rak çö zü mü SEK ben ze ri ye - ni bir ku ru mun o luþ tu rul ma sýn da gör dük le ri ni vur gu la dý. Bu tür bir ku ru mun bir yan dan ü re ti ci nin e lin de ki sü tü ka - mu ya ra rý na be lir li bir ta ban fi yat tan sa týn a la rak iþ le ye ce ði - ni, bir yan dan da o kul lar, TSK ve gý da yar dým la rýy la be da va süt tü ke ti mi ni art tý ra ca ðý ný kay de den Yet kin, Bu uy gu la - ma bir kay nak is ra fý de ðil, ak si ne in sa na ya pý lan en de ðer li ya tý rým dýr. U nu tul ma ma lý dýr ki, bu gün süt te ü re tim faz la - sýn dan þi kâ yet e der ken Tür ki ye de or ta la ma süt tü ke ti mi, hâ lâ ge liþ miþ ül ke le re gö re çok dü þük tür. Ge liþ miþ ül ke ler - de ki þi ba þý na 100 lit re ci va rýn da o lan süt tü ke ti mi, Tür ki - ye de 25 lit re dir i fa de le ri ne yer ver di. An ka ra / a a Ha ný mel ler den Tar sus Çö re ði ve Köm be HANIMELLER, Tar sus Çö re - ði ve Köm be çe þit le ri i le yö - re sel ku ra bi ye al ter na tif le ri - ni tü ke ti ci le riy le bu luþ tur du. Bü yük bir ye ni li ðe im za a ta - rak yö re sel tat la rý bis kü vi ka te go ri sin de pi ya sa ya su - nan ilk mar ka o lan Ha ný - mel ler in Köm be ve Tar sus Çö re ði; ta dý, a ðýz da da ðý lan ya pý sý ve þek liy le ay ný o yö - re nin ku ra bi ye le ri ka dar lez - zet li ve id di a lý. Ge le nek sel lez zet le rin ya ný sý ra ye ni yö - re sel ku ra bi ye ler i le ü rün ga - mý ný da ha da zen gin leþ ti re - cek o lan Ha ný mel ler, fark lý yö re sel ku ra bi ye ta rif le ri ni top la mak i çin na lar - ne ler yo ðu ru yor.com si te si ni kur du. Bu si te ye gi rip yö re - sel ta rif le ri ni pay la þan ki þi ler a ra sýn dan i ki ki þi be þi bir yer - de al týn ka za na cak. Kam - pan ya 1 Ma yýs ta son bu la - cak. E ko no mi Ser vi si

12 12 Y PAZAROLA Sinekler: Öpeyim abi SÜREKLÝ se vil mek is te yen, a ma bir tür lü dün ya da ki can lý lar dan yüz bu la ma yan ga ri ban mah lû kat. Ye ni keþ fet tim ben bun la rýn sýr rý ný. As lýn da sü rek li il gi bek le yen, oy na mak is te yen bi ya pý la rý var. A ma biz an la mý yo ruz. Sü rek li on la rý it me ye, kak ma ya, bo ðup öl dür me ye, to kat la yýp öl dür me ye, kim ya sal si lâh man ya ðý yap ma ya, ka pý la ra, pen ce re le re tel ler çe ke rek ya ný mý za al ma ma ya ça lý þý yo ruz. E e e ne de miþ ler? Ka çan ko va la nýr.. Bu hay van ca ðýz lar da et ki le ni yor lar de mek ki, bi tür lü pe þi ni bý rak mý yor lar a da mýn. Ge çen gün yol da yü rür ken ka fa ma dank et ti bu ger çek ler. Yol da yü rür ken pe þi mi bý rak ma yan, o ra ma bu ra ma kon ma ya ça lý þan (bel ki ö pe yim a bi ça ba sý i çe ri sin dey di.) bir si ne ði e lim le ko va la ma ya ça lýþ tý ðým hal de, sü rek li pe þim de do la þý yor du. Ak lý ma gel di ha ya týn ger çek le ri.. Ýn san lar ol sun, di ðer hay van lar ol sun. Hep böy le de ðil mi? Bel ki de o yun oy na mak is ti yor du be nim le? Ben o nu e lim le ko va la dýk ça þa ka laþ tý ðý ný zan ne di yor du ga ri ban.. Dur dum bir an da. Göz gö ze gel dik. Bur nu ma kon du. Yo rul muþ bel li.. Bur num ka þýn dýk ça, o da a yak la rýy la ken di bur nu nu ka þý yor du. Da ya na ma dým.. Geç miþ ten ge len bi a lýþ kan lýk la, a a a ak di ye ge çir dim bi ta ne. (E vet, ha ta lý yým bi li yo rum). Is ka la dým, ka þý nan bur num to ka dýn et ki siy le a cý ma ya baþ la dý. O da bu ha ta mý an la mýþ o la cak ki, bir ha yal ký rýk lý ðýy la uç tu, git ti bur num dan. Bir baþ ka vý zýl dý yor du san ki ar týk. A ma yi ne de bý rak ma dý be ni. Af fet ti (ken din ce). Ka fa mýn et ra fýn da uç ma ya de vam e dip, ku la ðý mýn i çi ne kon ma ya ça lýþ tý. Her vý zýl da yýþ ta ben da ha bir si nir o lu yor dum o nun bu yý lý þýk ha re - Okurlara öðüt Ye ðen bu haf ta ba na ge len mek tup lar dan bah se de ce ðim ye ðen Çok mek tup var as lýn da ye ðen, fa kat hep si ne ce vap yaz mak müm kün de ðil ye ðen Ýlk mek tup A da na dan gel miþ ye ðen Hü se yin S. di yor ki ye ðen.. Rez zan yen ge si zi her haf ta o ku yo rum.. Fa kat ö ðüt le ri niz hep ba yan la ra.. Er kek le re de bir ö ðü dü nüz o la cak mý? Þim di ye ðen.. Be nim ö ðüt le ri ye ðen su gi bi dir ye ðen.. Han gi ka býn i çi ne dol du rur sa nýz o nun þek li ni a lýr ye ðen.. Fa kat si ze ö zel bir ö ðüt te bu lu na yým ye ðen Ya rýn Hü se yin ye ðen e ve gi din ce ye ðen, mut fa ða geç ye ðen, gü zel bir sa la ta ha zýr la ye ðen. Bir baþ ka mek tup ye ðen: Rez zan yen ge ben ü ni ver si te sý nav la rý na gir dim.. Sý na va bir þa i be bu laþ tý gi bi.. As lýn da be nim sý na vým da çok i yi geç miþ ti.. Sý nav ip tal e di lir se ve tek rar bi zi sý na va ça ðý rýr lar sa ben tek rar sý na va gi re yim mi Zü bey de De mir Ba lý ke sir. Þim di ye ðen, gü zel sor muþ sun ye ðen Sý na va gir me yip de ne ya pa cak sýn ye ðen? A na lar ba ba lar ço cuk lar sý kýn tý yý çe ke cek ye ðen.. Sý kýn tý yý mey da na ge ti ren ler ye ðen, kol tuk dol dur ma ya de vam e de cek ye ðen.. Ön ce o ku lu ka za nýn ye ðen, son ra o ku yun ye ðen Me zun o lun ca ye ðen bu ma kam la ra siz o tu run ye ðen. Son ra da böy le ap tal ca þey le re se be bi yet ver me yin ye ðen, ye ðen ci ðim.. ket le ri ne. Bel ki de bir þey ler söy le me ye ça lý þý yor du ken din ce. Gel me üs tü me de dim, be ni ra hat bý rak de dim. A ma o da ha bir tut kuy la bað lan dý ba na san ki. A ma ha yat a cý... Ko þa rak u zak laþ tým ve bi na dan i çe ri gir dim. O i se dý þa rý da kal dý. El den ka çýr ma nýn ver miþ ol du ðu hü zün le ca ma ka fa at ma ya baþ la dý Þe ref mi sa li. Siz, siz o lun si nek le re da ha bir sa mi mi yet le yak la þýn. On la rýn da duy gu la rý o la bi lir. Ca mýn ö bür ta ra fýn dan ba kar ken, ben sa na lâ yýk de ði lim de dim. Ken di ken di me ben yap tým, siz yap ma yýn. Çün kü ben ger çek ten on la rýn il gi si ni hak ke den bi ri de ði lim. Lam ba a vi ze le ri nin al týn da be nim bil me di ðim bir güç a la ný mý var? gi bi su al le ri sor ma ya teþ vik e der ler, bun la rýn da ha u fak boy da o lan la rý. Sa at ler ce ay ný yer de a ðýr a ðýr dö nüp, du ra rak müt hiþ bir se yir lik su nar lar. O an yan la rýn da ar ka daþ la rý nýn ol ma sý ge rek mez. Bu ey le mi yal nýz baþ la rý na bü yük bir mut lu luk la ger çek leþ ti re bi lir ler hiç bay ma dan. Ya ný na gi dip, kork ma sý na se be bi yet ve rin ce ký sa bir sü re i çin de li a dam lar gi bi ka fa yý yi yip, de li gi bi uç ma ya baþ lar lar. Ký sa bir sü re son ra sa kin le þir ve kal dýk la rý i þe tek rar dan de vam e der ler. E ðer bu i þi grup ha lin de ya pý yor i se ler, a ra la rýn da hay van da la þý mü sa ba ka la rý dü zen li yor lar dýr. Böy le bir gru bu a vi ze nin al týn da ki çe kim a la nýn dan a yýr mak çok güç tür. Bas ket bol da kar þý nýz da ki ra ki be mar kaj ya pý yor e da sýy la, kol la rý so nu na ka dar a ça rak üst le ri ne gel mek de yýl dýr maz bu ya ra maz la rý. Coþ kun ço cuk la rýn, vah þi gi ri þim le ri nin ko bay la rý Be nim bi ar ka da þým var. Bu ar ka da þým, kü çük ken si nek ler le za man ge çi rir miþ. On la rý a de ta ha va da ya ka la yýp, sa ni ye ler ce on lar la oy nar mýþ. Bil di ði miz si nek uz ma ný ol muþ. Bil me di ði yok bu si nek ler hak kýn da O na gö re; si nek se ve cen bir hay van dýr. Ýn san la mü ca de le ye gi rer. Gi der bi nok ta ya ko nar. Son ra bek ler ki o in san gel sin o nu ya ka la sýn. Ýn san tam bir sin si gi bi ar ka dan yak la þýr ken, hop ka çar. Gi der, ko nar bi ye re bek ler in sa ný. Ýn san gi der, ya ka la ma ya sa kin ce ne, ho op co þar. Na sýl bi ke yif a lý yor sa ar tik. A ma ne re ye ka dar git ti ði bel li de ðil... Bu nun dý þýn da baþ ka bir tak ti ði ol ma ma sý na kar þýn na sýl bir ce sa re te sa hip se? Ýþ te ip te ki cam baz ký va mýn da ta kýl ma ya de vam e der. BÝR Ý LE RÝ, Ý KÝ GE RÝ YILLARDIR yur dum in sa ný ka dav ra o la rak kul la nýl mak ta dýr. Ýlk du yul du ðun da ma kul kar þý la na bi le cek sebep ler le ba zý yap tý rým lar, ka rar lar ve uy gu la ma lar i da re ci ler ta ra fýn dan da ya týl mýþ týr, da ya týl ma ya de vam et mek te dir. E vet, yaz ve kýþ sa a ti uy gu la ma sýn dan bah se di yo rum. Sa bah sa at da gü neþ do ðar ken bir denbi re ay ný gü neþ sa at da do ðu ve ri yor. Ay ný gü neþ bir gün ön ce da ba tý yor er te si gü nü i se da. Sa bah la rý i þe da gi den ler yi ne er te si gü nü sa ba hýn (o an ki ruh ha li!) ýn da yol la ra dü þü ve ri yor lar. Ni ye böy le ya pý yor su nuz? Ce vap þu: Yaz sa a ti uy gu la ma sýn da mil yon lar ca ki lo vat sa at e lek trik e ner ji si ta sar ru fu el de e di li yor. Bu da ül ke mi zin kay nak la rý nýn çar-çur e dil me me si ni sað lý yor. Çok gü zel. Ka - bul et tim. Pe ki, bu uy gu la ma da ko nu man ke ni o lan hal kýn psi ko lo ji si ni hiç dü þü nü yor mu su nuz? Böy le si ne ka rar lar a lýr ken hal ka so ru yor mu su nuz ya da hiç sor muþ muy du nuz? Ko ca man bir ha yýr! (Du run! Ko ca man ha yýr þöy ley di: HA YIR!) En kü çük ta le be sin den en bü yük e be vey ni ne ka dar sa at ler le oy nan dý ðý sü re ce vü cut kim ya la rý bo zu lu yor. Ýn san lar ken di le ri ni tam bir dü ze ne so ku yor lar, hay di sa a ti ni zi ge ri-i le ri al ma yý u nut ma yýn. Vü cu dun bi yo lo jik sa at le ri de nen bir ol gu var di mi a ma! 6 ay a lýþ tý rý yor sun son ra 7. a yýn ilk gü nü ken di sa a tin de u ya ný yor, a ma bu kez ya bir sa at da ha ya tak ta de be le ne cek ya da bir sa at geç kal mýþ ol ma nýn kah rýy la ce bel le þe cek tir. So nu cu ne o lur sa ol sun bu na hiç kim se nin hak ký yok. Her yýl her al tý ay da bir te le viz yon lar dan bil gi sa yar la ra ka dar, kol sa at le rin den cep te le fon la rý na ka dar, o to muz da ki sa at ler den yan gýn-hýr sýz lýk gi bi a larm la rýn da ki sa at le re ka - Ben Baþbakan Olsam EROL OKUTUCU e ro lo ku tu ma il.com dar uð raþ mak tan býk týk. Her bi ri mi zin, yi ne her yýl bu saç ma lýk lar i çin en az i ki sa at iþ çi lik yap ma sý ve ba zen de e lek tro nik ci haz la rý kýr ma mýz ge re ki yor. Na sýl kýr ma ya lým ki? Türk ma lý e lek tro nik ü rün le ri miz yok de ne cek ka dar az. (Hat ta yok!) Dý þa rý dan, ö zel lik le Çin den ge len ü rün ler le ha þýr ne þi riz. E on lar da Türk le re mün ha sýr ci haz ü ret me dik le ri ne gö re hep Ýn gi liz ce ya zý yor. Sý ra dan ba sit bir ma sa üs tü sa a ti ni zi e li ni ze al dý ðý nýz da se çe nek ler de (se çe nek di ye bir tuþ yok a ra ma yýn!) þun lar ya zý yor; month, da te, day, co unt down, temp, mo de, sno o ze, up clock, a larm ve da ha ni ce gâ vur ca ke li me ler. Þim di üç se çe ne ði niz var; bi rin ci si hýz lan dý rýl mýþ Ýn gi liz ce kur su na gi de cek ve ya zý lan la rý böy le ce sö küp sa a ti ni zi a yar la ya cak sý nýz, i kin ci si i se söz ko nu su ci ha zý e li ni ze a lýp oy na ya oy na ya, de ne me ya nýl ma me to duy la a yar la ya cak sý nýz. (Þan sa çok ih ti ya cý nýz o la cak!) Ya da muh te me len be ce re me di ði niz i çin ye re vu rup ký ra cak sý nýz. Böy le bir du rum da so run ka dük o lu yor za ten. Kur tul du nuz. :) Ey yü ce i da re ci ler; biz bun la rý hak e de cek ne yap týk? Ki min ta vu ðu na kýþt de dik te bun la rý bi ze re va gö rü yor su nuz? Þa ka bir ya na 70 mil yon in sa ný zap tu rapt al tý na al mak, on la ra ma ki ney miþ gi bi dav ran mak ve on la rý e mir ko mu ta zin ci riy le hi za ya sok mak doð ru de ðil. Ben baþ ba kan ol sam; der hal yaz-kýþ sa a ti uy gu la ma la rý ný kal dý rýr dým. E ðer e ner ji ta sar ru fu söz ko nu su i se da ha da ge liþ ti re rek ve da ha da vü cut kim ya sý na uy gun ha le ge ti rir dim. Tür ki ye de do ðu böl ge miz de A ra lýk 21 de (en u zun ge ce) sa bah gü neþ yak la þýk de do ðu yor. Ay ný gün E dir ne i li miz de gü neþ yak la þýk da doð mak ta dýr. Yu ka rý da ki ler kýþ sa a ti, ya ni doð ru o lan sa a ti mi ze gö re dir. Ya zýn du rum da ha fark lý ta bi. Ha zi ran 21 de (en u zun gün düz) gü neþ do ðu da de do ðar ken ba tý da i se gi bi doð mak ta dýr. Bu ký sým i se yaz sa a ti mi ze gö re o lu yor. Kýþ ýn, ya ni doð ru uy gu la nan sa a te gö re Tür ki ye nin or ta la rýn da gü neþ sa at ci var la rýn da doð muþ o lu yor. Yaz la rý i se yi ne Tür ki ye nin or ta la rýn da sa bah gü ne þi ni da kar þý la mýþ o lu yo ruz. (Doð ru sa a te gö re!) Ma dem Tür ki ye nin or ta sý ný re fe rans a lýp gü ne þin do ðu þu nu re fe rans al dýk o hal de mev sim le ri de re fe rans al ma mýz ge re ki yor. Öy le ya, mev sim ler bir denbi re en u zun ge ce ya da en u zun gün düz ya þa mý yor. Bu pe rid yo tik bir þe kil de ya vaþ ya vaþ o lu þan i lâ hî bir ni zam. Bu da þu an la ma gel mek te dir, mev sim le rin or ta la ma la rý na gö re ge nel de Tür ki ye or ta la rýn da gü neþ sa bah sa at ký þýn ya zýn i se gi bi do ðar. Ya ni mev sim or ta la ma sý na gö re i se da gü neþ doð mak ta dýr. Ta bi bu ve ri ler de doð ru sa a te gö re o luþ mak ta dýr. Þu ha le ba kar mý sý nýz? Bý ra kýn vü cut kim ya sý ný, sa at le ri bi le yaz mak i çin ay rý bir ü ni ver si te bi ti rip üs tü ne bir de tez ha zýr la ma nýz ge re ki ver di. Ney se Bun la rý þu nun i çin yaz dým; bir da ha sa at ler le oy na ma mak ü ze re sa bah me sa i si ni yý lýn 12 a yý ve doð ru sa a te gö re ya par dým. Sa bah de in san lar u ya nýr kah val tý la rý ný ya par lar ve meþ gul ol duk la rý a lan la ra gi der ler. Ke sin lik le öð le ta til le ri nin en az i ki sa at ol ma sý ný ya say la te min e der dim. Ve yi ne öð le ta til le rin de en az ya rým sa at u yu ma la rý ný sað lar dým. Bu nun i çin ge rek li or tam la rý zo run lu ký lar dým. Ge liþ miþ ül ke ler de bu uy gu la ma ya si es ta den mek te dir. Taþ ra mýz da ça kal uy ku su der ler. Bü yük þe hir le ri miz de þe ker le me di yor lar. Her ne de ni yor sa den sin ha ri ka so nuç lar ve ren bir uy gu la ma ve a lýþ kan lýk týr bu. Ge liþ miþ ül ke ler bu nun far ký na var dý ðýn dan bu nu yay gýn laþ tý ra rak de vam et ti ri yor lar. On lar bu nu tes bit e de li yüz yýl ol ma mýþ týr bel ki, a ma Ýs lâm pey gam be ri Hz. Mu ham med (asm) bu nu yýl ön ce yap mýþ ve ö ner miþ tir. De mek ki bu si es ta i yi bir þey dir. Ney se Öð le den son ra i se en geç da me sa i le ri nin bit me si ni sað lar dým. Ö zel sa at ler de ça lýþ mak zo run da o lan me mur lar, gü ven lik güç le ri, me sa i ye ka lan iþ çi ler vs. du rum la rý ha riç ta bi da me sa i si bi ten in san lar pý rýl pý rýl gü ne þin al týn da yap ma sý ge re ken a lýþ ve riþ le ri ne, zi ya ret et me si ge re ken dost la rý na, eð len mek i çin ih ti ya cý o lan va kit le re ka vuþ muþ o la cak lar dýr. Ö zel lik le de a i le ler ken di le ri ne da ha çok va kit a yý ra bi le cek ler dir. Te le viz yon la rýn ba þýn da saç ma di zi ler yü zün den ken di le ri de saç ma sa pan ol ma ya cak lar dýr. Çün kü dý þa rý sý pý rýl pý rýl gü neþ tir. Mis gi bi ha va da yü rü mek, bir bah çe de çay iç mek var ken ni ye öy le saf saf te le viz yon iz le sin ki? Er te si gü ne ka fa la rý da ha din gin be den le ri da ha ra hat e de cek tir. Çün kü böy le bir du rum da en geç de ya týl mýþ o lu na cak týr. A lýn si ze ta sar ru fun dik a la sý. Böy le si bir me sai mef hu mu nun en ö nem li ö zel li ði i se, Ya ra tý cý nýn in sa noð lu nun bi yo lo ji si ni gü neþ doð ma dan ön ce kalk ma sý ný ve gü neþ bat tý ðý za man da din len mek i çin e vi ne çe kil me si ni sað la mak i çin u yar la mýþ týr. Biz fa ni ler, biz le ri ya ra tan Al lah tan da ha mý i yi bi li yo ruz da sa at ler le i le ri-ge ri oy nu yo ruz? Ha ki ka ten bü tün a raþ týr ma la rýn o lum lu çý kan so nuç la rý er ken kalk mak ve er ken yat ma lar ü ze rin de bir leþ miþ tir. Bu gün dün ya nýn ge liþ miþ ül ke le ri-in san la rý me sa i le ri ne er ken baþ la ma la rýy la ve vak tin de din len me ye çe ki le bil me le riy le ba þa rý lý ol muþ lar dýr. Meselâ Al man ya da me sai çok er ken baþ la mak ta dýr. Bu uy gu la ma nýn e ko no mik o la rak ta sar ru fu nu, be de nen ve ru hen sað lýk lý bi rey le rin ve rim li li ði ni a zý cýk ha yal e der mi si niz? Ha di ba ka lým geç ol du doð ru ya ta ða T. C. GÝRESUN 2. ASLÝYE HUKUK MAHKEMESÝNDEN (KAMULAÞTIRMA ÝLANI) ESAS NO : 2011/99 Esas. KAMULAÞTIRILAN TAÞINMAZIN BULUNDUÐU YER : GÝRESUN ÝLÝ DUROÐLU BELDESÝ MEVKÝÝ : HOMURLU MAHALLESÝ KIRANBAÞI MEVKÝÝ PAFTA NO : 8 ADA NO : - PARSEL NO : 584 VASFI : - YÜZÖLÇÜMÜ : 4.397,50 m 2 MALÝKÝN ADI VE SOYADI : SÜLEYMAN DURA, GÜLSÜM DURA, SEZER DURA NECLA ÖZDEMÝR, SÜNDÜZ KIZILTAÞ, SIDIKA AKSOY, NAÝME KURT, YILDIZ KARABÖBER KAMULAÞTIRMAYI YAPAN ÝDARENÝN ADI : DUROÐLU BELEDÝYE BAÞKANLIÐI KAMULAÞTIRMANIN VE BELGELERÝN ÖZETÝ : Giresun ili, Duroðlu beldesi, Homurlu mahallesi, Kýranbaþý mevkii pafta no: 8, parsel no: 584, cilt no: 6, sayfa no: 580' de kayýtlý 4.397,50 m 2 miktarlý taþýnmazda 8,75 m 2 miktarýnýn içmesuyu deposu inþaat ve emniyet sahasý olarak kullanýlmasý,; Ka mu laþ týr ma yý ya pan da va cý i da re, ma lik le riy le cin si ve ni te li ði yu ka rý da ya zý lý ta þýn - maz la rýn ka mu laþ týr ma be de li nin tes pi ti ve tes ci li i çin da va cý i da re ta ra fýn dan mah ke - me mi zin 2011/99 E sas sa yý sýn da da va a çýl mýþ du ruþ ma sý 27/04/2011 gü nü sa at 11:10'a bý ra kýl mýþ o lup, Teb li gat tan i ti ba ren 30 gün i çin de ad li yar gý da mad di ha ta la ra kar þý dü - zel tim, i da ri yar gý da ip tal da va sý a ça bi lir si niz, 30 gün i çin de Ý da ri yar gý da da va aç ma dý ðý - nýz, i da ri da va nýn a çýl dý ðý ve yü rüt me nin dur du rul ma sý ka ra rý a lýn dý ðý ný bel ge len dir me di - ði niz tak dir de, ka mu laþ týr ma iþ le mi nin ke sin le þe ce ði ve mah ke me ce tes pit e di len be del kar þý lý ðýn da ta þýn ma zýn i da re a dý na ta pu da tes cil e di le ce ði, yar gý la ma sý ra sýn da mah ke - me miz ce tes pit e di le cek ka mu laþ týr ma be de li nin hak sa hip le ri a dý na T.C. Va kýf bank Gi - re sun Þu be Mü dür lü ðün de aç tý rý la cak he sa ba ya tý rý la ca ðý nýn bi lin me si i le, Ko nu ya ve ta þýn maz ma lýn de ðe ri ne i liþ kin tüm sa vun ma ve de lil le ri ni zi teb lið ta ri hin - den i ti ba ren 10 gün i çin de mah ke me ye ya zý lý o la rak bil dir me niz ge re kir Sa yý lý Ka - mu laþ týr ma Ya sa sý nýn 10. mad de si nin 4. ben di u ya rýn ca i lan o lu nur. 24/03/ B: T. C. ALTINÖZÜ SULH HUKUK MAHKEMESÝ ÝLAN E sas: 2010/163 Ka rar: 2010/516 Da va cý, YU SUF BA LIK ÇI OÐ LU Ve ki li Av. MEH MET NUR i le Da va lý, SA DET NAZ LI OÐ LU a ra sýn da mah ke me miz de gö rül mek te o lan Or tak lý ðýn Gi de ril me si (Pay lý Mül ki yet te) da - va sý ne de niy le; Mah ke me miz ce 23/12/2010 ta rih ve 2010/163 E sas, 2010/516 Ka rar sa yý lý i la mý i le da - va ko nu su Ha tay i li, Al tý nö zü il çe si, FA TÝK LÝ ma hal le sin de bu lu nan 95 A da 17 par sel sa - yý lý ta þýn ma zýn or tak lý ðýn u mum a ra sýn da a çýk ar týr ma yo luy la sa tý la rak gi de ril me si ne ka rar ve ril miþ tir. Tüm a ra ma la ra rað men da va lý SA DET NAZ LI OÐ LU'nun ad re si ne u la þý la ma dý ðý bu ne - den le ka rar ö ze ti nin i la nen teb li ði ne ka rar ve ril miþ ol mak la i la nýn teb lið ta ri hin den i ti ba - ren 8 gün son ra da va lý SA DET NAZ LI OÐ LU'na teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý teb li gat ye ri ne geç mek ü ze re i la nen teb lið o lu nur. 28/02/ B: T. C. BEÞÝRÝ KADASTRO MAHKEMESÝ SA YI: E SAS: 2006/12 Da va cý lar Ha zi ne yi tem si len Be þi ri Mal mü dür lü ðü i le mü da hil da va cý As lan Ka ra bu lut ta ra fýn dan da va lý lar Ha lim Er kek, Se lim Er kek ve Ka sým oð lu, A li a leyh le ri ne mah ke me - miz de a çý lan tes pi te i ti raz da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la ma la rý so nu cun da ve ri len ka ra rý ge re ðin ce; Mah ke me miz ce ve ri len ta rih ve 2006/12 E., 2009/3 Ka rar sa yý lý ka ra rý Da va cý Ha zi ne yi tem si len Be þi ri Mal mü dür lü ðü ve mü da hil da va cý As lan Ka ra bu lut ve ki li Av. Ab dul lah Du ran ta ra fýn dan sü re sin de tem yiz e dil mek le dos ya Yar gý tay 16. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðý nýn ta rih ve 2010/9361 E sas, 2010/7910 Ka rar sa yý lý ka ra rý i - le mah ke me miz ka ra rý Bo zul du ðun dan, Mah ke me miz ce da ha ön ce ad res le ri tes pit e di - le me yip mah ke me ka ra rý ga ze te i le i lan e dil me si ne ka rar ve ri len da va lý lar Se lim Er kek ve Ha lim Er kek'in ad res le ri tes pit e di le me di ðin den da va lý la ra Yar gý tay 16. Hu kuk Da i re si Baþ kan lý ðýn ca ve ri len ta rih ve 2010/9361 E., 2010/7910 sa yý lý Boz ma i la mý nýn teb li gat Ka nu nu il gi li hü küm le ri ge re ðin ce, i lan ta ri hin den i ti ba ren 15 gün son ra teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý hu su su i la nen teb lið o lu nur B: BAKIRKÖY 4. AÝLE MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2009/361 E sas. KA RAR NO : 2010/901 Da va cý AY KU NE BEK TAÞ a ley hi ne mah ke me miz de a çý lan Bo þan ma (Ev li lik Bir li ði nin Te me lin den Sar sýl ma sý Ne de ni Ý le Bo þan ma (Çe kiþ me li)) da va sý nýn ya pý lan a çýk yar gý la - ma sý so nun da; HÜ KÜM: Da va nýn KA BU LÜ i le; Ýs tan bul i li Zey tin bur nu il çe si Ye þil te pe ma hal le si cilt no: 12, Ha ne No: 382, BSN: 24' de nü fu sa ka yýt lý T.C kim lik no lu Ma lik ve Gü zi de ký zý do ðum lu da va cý AY KU NE BEK TAÞ i le ay ný yer BSN: 9'da nü fu sa ka yýt lý T.C Kim lik no lu Ýb ra him ve Fat ma'dan ol ma do ðum lu da va lý BAY RAM BEK TAÞ'IN T.M.K'nun 166/1 mad de si u ya rýn ca BO ÞAN MA LA RI NA Da va cý nýn mad di ma ne vi taz mi nat, na fa ka, eþ ya, kat ký pa yý a la ca ðý ve e di nil miþ mal - la rýn tas fi ye si ta lep le ri ol ma dý ðýn dan bu ko nu lar da ka rar ve ril me si ne yer ol ma dý ðý na, A lýn ma sý ge rek li 17,15 TL harç tan pe þin alýnan 15,60 TL'nýn mah su bu i le ba ki ye ka lan 1,55 TL har cýn da va lý dan a lý na rak ha zi ne ye i rat kay dý na, Da va cý ken di si ni bir ve kil le tem sil et tir di ðin den ka rar ta ri hin de yü rür lük te o lan a vu - kat lýk as ga ri üc ret ta ri fe si ne gö re TL ve kâ let üc re ti nin da va lý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, Da va cý nýn bu da va i çin yap mýþ ol du ðu P+B har cý top la mý 31,20 TL, 8 teb li gat gi de ri 38,50 TL, 13 mü zek ke re üc re ti 91 TL i le i la nen teb li gat be de li 90,86 TL ol mak ü ze re top - lam 160,56 TL yar gý la ma gi de ri nin da va lý dan a lý na rak da va cý ya ve ril me si ne, Da ir, ve ri len ka ra rýn da va lý Bay ram Bek taþ'a i la nen teb li ði ne, iþ bu ka ra rýn ga ze te de i la nýn dan i ti ba ren 7 gün i çin de teb lið e dil miþ sa yý la ca ðý, teb lið den i ti ba ren de 15 gün i çe - re sin de tem yiz i çin baþ vu ru la bi le ce ði hu su su i lan o lu nur. 02/12/ B: T. C. KARTAL 1. SULH HUKUK MAHKEMESÝNDEN ÝLAN E SAS NO: 2010/161 E sas. KA RAR NO: 2011/235 Mah ke me mi zin yu ka rý da dos ya ve ka rar nu ma ra sý ya zý lý ka ra rýy la, Düz ce i li, Mer kez il - çe si, Ce di di ye mah/köy nü fu su na ka yýt lý Ýs ma il ve Ay þe'den ol ma, 1926 do ðum lu VE SÝ LE O DA BA ÞI ha cir al tý na a lý na rak, ken di si ne Es ki þe hir i li Te pe ba þý Ýl çe si Mus ta fa Ke mal pa - þa Mah./Köy nü fu su na ka yýt lý Ýs ma il ve Ay þe'den ol ma, 1937 do ðum lu RES MÝ YE ER ÞEN VA SÝ O LA RAK A TAN MIÞ TIR. Ý lan o lu nur. 25/03/ B: 24096

13 AÝLE - SAÐLIK ay be bek ba ký mý n BÝZÝM A i le Der gi si Ni san sa yý sýn da be bek ba ký mýn da yar dým cý o la cak i la ve siy le an ne le rin ya nýn da. An ne ve an ne a day la rý nýn i þi ne ya ra ya cak pra tik fi kir le rin yer al dý ðý bro þür le, be bek ba ký mý ke yif li bir eð len ce ye dö nü þe cek. Be be ðin doð du ðu an dan i ti ba ren ge li þim saf ha la rý ný tek tek e le a la rak, so ru-ce vap þek lin de ha zýr la nan i lâ ve miz de ne ler yok ki! Ýlk gün le rin de be be ðin ev de ba ký mýn dan, alt de ðiþ tir me ye, gö bek ba ký mýn dan, týr nak ke si mi ne, ko lik að la ma sýn dan ye ni do ðan sün ne ti ne ka dar bütün bil gi ler i ti nay la ha zýr lan dý. An ne le rin kâ bu su ha li ne ge len gaz prob lem le rin den, tut ma ya ký ya ma dý ðý nýz be be ði ni zin has sas do ku nuþ lar is te yi þi ve an ne sü tü nün bi lin me si ge re ken ö ne mi gi bi ko nu la ra da de ði nen ça lýþ ma mýz la ar týk be bek ba ký mýn da zor lan ma ya cak sý nýz. 0-6 ay be bek ba ký mý ný der gi niz le be ra ber al ma yý u nut ma yýn... Re çe te de ki i lâç sý nýr la ma sý kal dý rýl dý n SOSYAL Gü ven lik Ku ru mu (SGK) Da nýþ tay ýn ka ra rý doð rul tu sun da he ki min yaz dý ðý re çe te de ki i laç sý nýr la ma sý uy gu la ma sý ný kal dýr dý. Has ta la ra, tek bir re çe te de en faz la 4 i lâç yaz ma uy gu la ma sý na son ve ril di. Da nýþ tay 10. Da i re si nin ver di ði ka rar la SGK nýn i lâç har ca ma la rý ný kon trol et mek a ma cýy la Sað lýk Uy gu la ma Teb li ði nde (SUT) yer a lan Ýs tis nai du rum lar ha riç bir re çe te de en faz la 4 ka lem i laç ya zý lýr ve her ka lem i lâç tan bir ku tu nun be de li ö de nir hük mü nün yü rüt me si ni Mart ba þýn da dur dur du. Da nýþ tay, ka ra rýn ge rek çe sin de bir re çe te de en faz la dört ka lem i lâç ya zý lýr þek lin de ki sý nýr la yý cý dü zen le me nin teþhisi ko yan ve has ta lý ðýn te da vi si ni be lir le me hak ve yet ki si ne sa hip o lan he ki min bu hak ve yet ki si nin kul la nýl ma sý na mü da ha le ni te li ðin de ol du ðu na ka rar ver miþ ti. SGK, ka rar ü ze ri ne SUT ta yap tý ðý de ði þik lik le 6 Ni san dan i ti ba ren re çe te de 4 i lâç sý nýr la ma sý ný kal dýr dý. Ar týk he kim ta ný sý Doð rul tu sun da re çe te ye is te di ði ka dar i lâç ya za bi le cek. An ka ra / a a Al kol, kan se re ya ka lan ma ris ki ni ciddî oranda art tý rý yor n AVRUPA ça pýn da ya pý lan bir ça lýþ ma, içilen bir bi ra nýn bile ba zý kan ser tür le ri ne ya ka lan ma ris ki ni cid dî o ran da art týr dý ðý ný or ta ya koy du. Yak la þýk 400 bin ki þi nin ka tý lý mýy la ya pý lan ve Bri tish Me di cal Jo ur nal da ya yýn la nan a raþ týr ma ya gö re, er kek ler de her 10, ka dýn lar da i se her 33 kan ser va k'a sýn dan bi ri, al kol kul la ný mýn dan kay nak la ný yor. A raþ týr ma so nuç la rý ný de ðer len di ren Ýn gil te re Sað lýk Ba kan lý ðý, al kol kul la ný mý ný a zalt ma ya yö ne lik ça ba la rý ný art tý ra cak la rý ný a çýk la dý. A raþ týr ma Ýn gil te re de 2008 de gö rü len 300 bin kan ser va k'a sýn dan 13 bi ni nin a þý rý al kol tü ke ti mi i le il gi li ol du ðu nu sap ta dý. Ön ce ki bir çok a raþ týr ma da, a þý rý al kol tü ke ti mi i le gýrt lak, ka ra ci ðer, ba ðýr sak ve me me kan ser le ri a ra sýn da i liþ ki ol du ðu nu or ta ya koy muþ tu. Bi lim a dam la rý na gö re bu nun se be bi, al ko lün vü cut ta o luþ tur du ðu kim ya sa lýn DNA ya za rar ver me si, bu nun da kan ser ris ki ni art týr ma sý. Lon dra / a a Di ya bet has ta la rý na þe ker gi bi ha ber n PARAGUAY'DA yüz yýl lar dýr tat lan dý rý cý o la rak kul la ný lan bi lim sel a dý ste vi ya o lan þe ker o tu, Ak de niz Ü ni ver si te si nde ü re til me ye baþ lan dý. Ka lo ri, yað, sa ka rin ve tok sik mad de ler i htiva et me di ði i çin þe ker has ta la rý nýn tat lan dý rý cý o la rak ra hat lýk la kul la na bi le ce ði þe ker o tu nun toz ha li nin i se nor mal þe ker den kat da ha tat lý ol du ðu bil di ril di. Ö zel bir fir ma ta ra fýn dan da An tal ya da 10 de kar a lan da ü re ti mi ne baþ la nan þe ker o tu nun, ký sa sü re de e ko no mi ye ka zan dý rýl ma sý plan la ný yor. Ak de niz Ü ni ver si te si Zi ra at Fa kül te si Tar la Bit ki le ri Bö lüm Baþ ka ný Prof. Dr. Ke nan Tur gut, Ja pon ya, Bre zil ya ve Pa ra gu ay da þe ker o tu nun di ya bet has ta la rý ta ra fýn dan yo ðun kul la nýl dý ðý ný an lat tý. Tur gut, Çün kü o lum suz et ki si yok. Di ya be tik ler bu nu þe ker ni ye ti ne kul la na bi lir ler. Ya pý lan a raþ týr ma lar þe ker o tu nun, þe ker has ta la rý ta ra fýn dan kul la ný la bi le ce ði ni gös ter mek te dir. Yüz de 100 do ðal o lan bu ü rü nü þe ker has ta la rý ra hat lýk la kul la na bi lir di ye ko nuþ tu. Þe ker o tu nun diþ le re za rar ver me di ði ni de bil di ren Tur gut, þe ker o tu nun, ya pay tat lan dý rý cý la rýn yo ðun o la rak kul la nýl dý ðý gaz lý i çe cek ler, mey ve su la rý, re çel, mar me lat hat ta pas ta ya pý mýn da ra hat lýk la kul la na bi le ce ði ni vur gu la ya rak, ö zel lik le di yet ü rün ler de kul la ný la bi le ce ði ne i þa ret et ti. An tal ya / a a TEBRÝK Cebrail Demir ile Betül Hanýmefendinin Ceylin Sadin Samsa ile Esra Hanýmefendinin Yusuf ismini verdikleri çocuklarý dünyaya gelmiþtir. Ailelere bebekleri ile beraber saðlýk ve mutluluk dolu yýllar dileriz. Öztaþ Ailesi TAZÝYE Deðerli kardeþimiz Ahmet Kurnaz'ýn babasý Yusuf Kurnaz'ýn vefatýný teessürle öðrendik. Merhuma Cenâb-ý Allah'tan rahmet ve maðfiret diler, ailesi ve yakýnlarýna sabr-ý cemil niyaz eder, taziyetlerimizi sunarýz. Elazýð Yeni Asya Okuyucularý 100 bin ki þi ev de ba ký ma muh taç EVDE SAÐLIK HÝZMETÝ UYGULAMASIYLA 22 BÝN HASTAYA ULAÞILDIÐINI BELÝRTEN TOSUN, "TÜRKÝYE'DE EVDE SAÐLIK HÝZMETÝ ALMA ÝHTÝYACI OLAN 100 BÝNÝN BÝRAZ ÜZERÝNDE HASTA OLDUÐUNU TAHMÝN EDÝYORUZ" DEDÝ. SAÐLIK Ba kan lý ðý Müs te þa rý Ni hat To sun, ev de sað lýk hiz me ti uy gu la ma sýy la 22 bin has ta ya u la þýl dý ðý ný be lirt ti, yýl so nun da 100 bin has ta ya u laþ ma yý he def le dik le ri ni söy le di. Sað lýk Ba kan lý ðý ta ra fýn dan Sað lýk ta Dö nü þüm Prog ra mý kap sa mýn da yü rü tü len ev de sað lýk hiz met le ri ne i liþ kin 1. U lus la ra ra sý Ev de Sað lýk Hiz met le ri Kon gre si, An tal ya da ger çek leþ ti ril di. Týp ve tek no lo ji le rin de ki ö nem li ge liþ me ler ve ha yat ka li te si nin yük sel me siy le Tür ki ye de de ya þam sü re si nin art tý ðý ný be lir ten Müs te þar Ni hat To sun, hayat sü re si nin u za ma sýy la kro nik has ta lýk la rýn gö rül me o ra ný nýn da yük sel di ði ni i fa de et ti. Bu sebep le ö zel lik le has ta ne ler de ki ya týþ sü re le ri nin ma li yet le ri art týr dý ðý ný kay de den ve ev de ba ký la bi le cek has ta la rýn u zun sü re has ta ne ler de yat ma la rý nýn, has ta lar da ve on la rýn ya kýn la rýn da sos yal ve psi ko lo jik so run la ra da sebep ol du ðu nu be lir ten To sun, þöy le ko nuþ tu: Sað lýk ih ti ya cý o lan her has ta, bir in san dýr ve sos yal çev re si var dýr. Ö zel lik le ya ta ða ba ðým lý has ta lar ve on la ra ba kan ya kýn la rý, duy gu sal, sos yal ve psi ko lo jik a çý dan da so run lar la kar þý laþ mak ta dýr. O yüz den ev de sað lýk hiz me ti her yö nüy le e le a lýn ma lý dýr. SON yapýlan araþtýrmalarda greyfurdun lycopene ve liminoids ihtiva ettiði ve bu maddelerin baþta prostat olmak üzere birçok kanser türünden koruduðu ispatlandý. Ayrýca ihtiva ettiði naringin ve naringenin gibi flavonoitlerin de aðýz kanserini oluþumunu belirgin biçimde azalttýðý görüldü. Ýç Hastalýklarý ve Metabolizma Uzmaný Dr. Ayça Kaya, zengin bir lif kaynaðý olan, kolesterolü düþüren, cilt problemleri ile diþ eti kanamalarýna iyi gelen ve metabolizmayý hýzlandýran greyfurdun faydalarýný anlatmakla bitiremiyor. Dr. Kaya ya göre greyfurdun faydalarý; Metabolizmayý hýzlandýrarak kilo vermeye de etkisi olan greyfurt, insülin direncini kýrýyor; öðünlerden önce yenilecek yarým greyfurt iþtah kontrolüne yardýmcý oluyor. Scripps Klinik uzmanlarýndan Dr. Ken Fujioka nýn 100 kadýn ve erkek üzerinde yürüttüðü 12 haftalýk greyfurt zayýflama araþtýrmasýnda, günde üç kere olmak üzere her öðünde yarým greyfurt tüketen bireylerin, Evde saðlýk hizmeti uygulamasýyla 22 bin hastaya ulaþýldý, hedef 100 bin hastaya ulaþmak. TÜR KÝ YE NÝN HER YE RÝN DEN 444 EV DE SAÐLIKTA Dö nü þüm Prog ra mý nýn ve rim li, ko lay u la þý la bi lir, has ta o dak lý, hak ka ni - yet li, ça lý þan la rý gö ze ten bir an la yýþ la uy gu lan dý ðý ný bil di ren To sun, an cak ha len a lý - na cak me sa fe ol du ðu nu bil dik le ri ni söy le di. Yak la þýk bir yýl dýr yay gýn la þa rak de vam e den ev de sað lýk hiz met le ri dolayýsýyla has ta lar dan üc ret a lýn ma dý ðý ný i fa de e den To sun, hiz me te e ri þi mi ko lay laþ týr mak i çin Tür ki ye nin her ye rin den tek nu ma ra i le a ra nan 444 EV DE te le fon hat tý nýn hiz met te ol du ðu nu vur gu la dý. Ev de sað lýk hiz me ti kap sa mýn da Mart a yý i ti ba rýy la dü zen li kon trol le ri o lan 22 bin has ta ya u la - þýl dý ðý na dik ka ti çe ken Müs te þar To sun, 30 bi nin ü ze rin de has ta i le ir ti bat ku rul du. Ay da bin zi ya ret ger çek leþ ti ril di. Yýl so nu i ti ba rýy la 100 bin ka yýt lý has ta yý he - def li yo ruz. Tür ki ye de ev de sað lýk hiz me ti al ma ih ti ya cý o lan 100 bi nin bi raz ü ze rin - de has ta ol du ðu nu tah min e di yo ruz di ye ko nuþ tu. An tal ya / a a Greyfurt kanserden koruyor normal yeme alýþkanlýklarýný deðiþtirmeksizin çalýþma sonunda ortalama 3 ila 4 kilo arasýnda kilo kaybettikleri kaydedildi. Antioksidan özelliði de olan greyfurt, cildin kolajen sentezini arttýrmasý ve yapýsýný kuvvetlendirmesi dolayýsýyla akne tedavisinin etkili silâhlarýndan biri. Greyfurt içerdiði C vitamini ile diþ eti kanamalarýný ciddî oranda azaltýr ve yara iyileþmesini hýzlandýrýr. Enfeksiyonlara karþý baðýþýklýk sistemini güçlendirir. Özellikle içerdiði yüksek lif kabýzlýða karþý en iyi ilaçlardan biridir. Sindirim sistemi iþleyiþini düzenler ve dengeler. Sigara baðýmlýsý olanlarda nikotin ihtiyacýný azaltýr ve nikotinin vücuttan atýlmasýný saðlayarak detoks etkisi gösterir. Günde 1 tane greyfurt yenilmesi kalp hastalýklarýný azaltýr. Kötü kolesterolü yüzde 25 düþürür, iyi kolesterolü ise yüzde 25 arttýrýr. Ancak bazý ilâçlarý kullanan hastalarýn dikkatli olmasý gerekiyor. Çocuklarýnýzý bu cisimlerden uzak tutun KÜ ÇÜK yaþ lar da ki ço cuk la rýn et raf la rýn dan bul duk la rý ci sim le ri yi ye cek sa na rak að zý na gö tü rüp yut ma la rý so nu cu çý ka rý lan ci sim ler den ko lek si yon ya pýl dý. On do kuz Ma yýs Ü ni ver si te si (O MÜ) Týp Fa kül te si Ço cuk Sað lý ðý ve Has ta lýk la rý Has ta ne si Gas tro en te ro lo ji Bö lü mü nde ser gi le nen ko lek si yon, gö ren le ri hay re te dü þü rü yor. A nah tar dan kol ye ye, pil ler den ma de ni pa ra la ra, to ka lar dan çi vi le re ka dar on lar ca ma ter ya lin yer al dý ðý ko lek si yon da, en çok da na zar lýk ta ký lan çen gel li ið ne ler bu lu nu yor. Yu tu lan ci sim le rin ço cuk la rýn öl me si ne sebep o la bi le ce ði ni i fa de e den Ço cuk Gas tro en te ro lo ji Bi lim Da lý Uz ma ný Prof. Dr. Ay han Ga zi Ka lay cý, baþ ta çen gel li ið ne ler ol mak ö zel lik le 1-4 yaþ a ra sý ço cuk la rýn bu ci sim ler den u zak tu tul ma la rý ge rek ti ði ni be lir ti yor. Ço cuk la rýn ge nel lik le oy nar ken a ðýz la rý na gö tü rüp yut tuk la rý ci sim ler, an ne - ba ba la rýn kor ku lu rü ya sý. Düð me, bil ye, ma de ni pa ra, kü çük o yun cak pil le ri, çen gel li ið ne ler, to ka lar, kol ye ler ve mýk na týs par ça la rý en çok yu tu lan ma ter yal ler a ra sýn da yer a lý yor. Yu tu lan ci sim ler den kü çük çap lý o lan lar ge nel lik le dýþ ký yo luy la a tý lý yor. An cak bü yük çap ta o lan lar, u zun sü re vü cut ta ka lýr sa ö nem li sað lýk so run la rý na hat ta ö lü me sebep o la bi li yor. Ço cuk la rýn yut tu ðu ci sim le ri en dos ko pi yön te miy le çý ka ran Prof. Dr. Ka lay cý, bun la rý o da sýn da ser gi li yor. Yu tu lan ci sim le rin vü cut ta ki tah ri ba tý ve na sýl çý ka rýl dý ðý na da ir bil gi ler ve ren Prof. Dr. Ka lay cý, O yun cak pil le ri mi de du var de lin me si ne, ül se re ne den o la bi lir. O nun dý þýn da to ka, kol ye ve çen gel li ið ne ler var. Bun lar e ðer a ðýz la rý a çýk yu tu yor sa, ye mek bo ru sun da, mi de de ve ya ba ðýr sak da du va ra sap lan ma ris ki var. Ö zel lik le ye mek bo ru su nun or ta ve alt böl ge sin de kalp ve a na da mar lar gi bi çok ha ya tî or gan la ra sap lan mýþ sa bi r an ön ce çý kar týl ma sý ge re ki yor. Da ha çok kü çük pa ra lar yu tu lu yor. Bun lar ken di li ðin den gay ta yo luy la terk et ti ði i çin herhan gi bir mü da ha le ye ge rek kal mý yor. A ma çap la rý bü yük ma de ni pa ra lar, düð me ler, bil ye ler, pil ler mi de yi terk et mi yor. Bun la rý da ço cuk la rý u yu tup en dos ko piy le çý kar tý yo ruz. de di. Sam sun / ci han Kadýnlar neden konuþur, erkekler neden susar? E ski bir so ru, ye ni bir ce vap týr, ka dýn la rýn ne den ko nuþ tu ðu, er kek le rin de ne den sus tu ðu Çok ko nu þan, sü rek li sýz la nan ve þi kâ yet e den ka dýn pro fi li ne kar þý lýk, sus ma yý ter cih e den, du var dan bi le ses siz, ko nuþ ma sý i çin sar sýl ma sý ge re ken er kek mo de li, ev li lik le rin en i ti bar lý so run la rýn dan dýr. Ko nuþ mak, an lat mak is te yen, der di ni aç mak, i çin de ki le ri pay laþ mak ar zu sun da ki ka dý na kar þý lýk, ken di ni, duy gu la rý ný, kor ku la rý ný ve a cý la rý ný pay laþ mak tec rü be si ve pra ti ði o la ma yan er kek ler... Ý ki ta raf da zor du rum da as lýn da Kör ku yu çýk ma zýn da çýr pý nýp dur mak ve bir so nuç a la ma mak Bir er kek na sýl bü yü tü lür, na sýl ye tiþ ti ri lir? Ku la ðý na ne ler söy le ne rek ha ya ta ha zýr la nýr? Ne ler tel kin e di lir? Bir kýz ço cu ðu na sýl ol ma sý ge rek ti ði yön len dir me siy le bü yü tü lür? Ý yi kýz, i yi ka dýn ve i yi an ne ol mak i çin han gi ka rý þým lar ko nur ha mu ru na? Er ke ðin hi kâ ye si güç ve güç lü ol mak ü ze ri ne ya zý lýr. Ko nuþ ma sý de ðil, ba þa rý lý ol ma sý bek le nir. A ðýr a bi ol ma nýn yo lu, az ko nu þup, az gül me sin den geç ti ði dü þü nül dü ðü i çin cid dî ol ma sý, az ko nuþ ma sý ö ðüt le nir. Hat ta duy gu la rý hak kýn da da faz la ko nuþ ma sý hoþ kar þý lan maz. Ha tun gi bi ol mak la suç la nýr, yar gý la nýr. Er kek a dam að la maz, er kek a dam kork maz, er kek faz la ko nuþ maz. Er kek ses siz, a ma sert ba kýþ la rýy la an la týr ne söy le mek is te di ði ni Film ve di zi ler de ki güç lü gös te ri len a bar tý lý er kek ör nek le ri hep az ko nu þan, ken di ni i fa de et me yen, duy gu la rý ný söy le me yen ki þi lik tip le ri dir. Giz li giz li að lar lar, aþk la rý ný öf ke le riy le i lân e der ler Sev di ði ni söz le rin den de ðil, an cak kýs kanç lý ðýn dan an la ya bil di ðin bir i liþ ki yi yan sý týr bu ka rak ter ler. Bu i maj la rýn göl ge sin de bü yür bir er kek ço cuk Bir er ke ðin ka fa sý ka rý þýk sa, yü re ði ya nýk sa ve ne ya pa ca ðý ný bil mi yor sa e ðer, i çi ne ka pa nýr, ses siz le þir. Er kek su sar ken çöz mek is ter so run la rý ný Ko nuþ ma ya zor la mak öf ke len di rir o nu Ken di si tam o la rak an la ma dan, ta ným la ma dan dý þa rý ya be yan et mez zih nin de ki le ri Ý çi ne dö nü þü ve ses siz li ði, e þi ni te lâþ lan dý rýr, o nu ko nuþ ma ya zor lar, üs tü ne gi der, bu nu yap týk ça er kek da ha da u zak la þýr, ba zen hýr çýn la þýr, öf ke li tep ki ler bi le gös te rir Er kek su sar ken bü yü me ye ça lý þýr, ka dýn i se ko nu þur ken çö zer ha ya týn þif re le ri ni Ka dýn lar ne is te dik le ri ni ko nu þur ken keþ fe der ler, ke li me ler a ra sýn da ya ka lar lar ce va bý ve çö zü mü Fýt rat lar fark lý dýr, a ma bu bir bi ri ne ben ze me yen i ki in san bir lik te ay ný so ru yu çöz me ye ça lý þýr lar. Ha ya tý fark et me ye, ya þa dýk la rý na an lam lar bul ma ya ça lý þýr lar. Ý ki si nin de der di bü yü mek tir Bü yü mek i se san cý lý ve zor dur Bir lik te çö zül me ye ça lý þý lan so ru ev li lik tir. Ka dýn ve er kek fark lý çö züm tek nik le riy le ve fark lý do na ným la rýy la ay ný so ru ya mu ha tap o lur lar. Bi ri si se çe nek ler den gi der ken, di ðe ri ve ri len ler den çöz me ye ça lý þýr. Bu im ti ha nýn sýr rý da bu dur as lýn da Kar þýn da ki ne ken di si ol ma fýr sa tý ver mek, da yat ma mak, e leþ ti re rek yar gý la ma mak Yüz yýl lar dýr ka dýn lar er kek le ri sus tuk la rý, er kek ler de ka dýn la rý çok ko nuþ tuk la rý i çin suç lar du rur lar. Bi ri nin sü rek li þi kâ yet et me si di ðe ri nin sus kun lu ðu nu ar ttý rýr ken, o nun sus kun lu ðu da e þi nin ko nuþ ma sý ný ve dert len me si ni art tý rýr. Bir bi ri ni bes le yen sü reç ler i çin de çö züm süz bir so ru ha li ni a lýr. Er kek e leþ ti ril dik çe, i çi ne dö ner ve da ha da sus kun la þýr. Yü re ði de ken di de u zak la þýr. Ka dýn e leþ ti ril dik çe sa vun ma ya ge çer, se bep ler su nar, duy gu sal la þýr ve bun ca yýl lýk e me ði ne a cý ma ya baþ lar. Duy gu sal tep ki ler gös te rir, an la þýl ma dý ðý ný dü þü nür ve da ha çok ko nu þur, da ha çok ken di ni i fa de et me ye ça lý þýr. E ve gel di ðin de hiç ko nuþ ma yan ya da e þi nin so ru la rý na çok ký sa ce vap lar ve ren bir er kek, ya ka rý sý nýn þi kâ yet le ri ni, söy len me le ri ni duy mak ve baþ lat mak is te mi yor dur, ya da ko nuþ ma ser ma ye si ni dý þa rý da tü ket ti ði i çin, ev de sus mak ve zih ni ni bo þalt mak is ti yor dur. Ka dýn i se e ðer bü tün gün ev dey se ve an la ta cak þey ler bi rik miþ se, bun la rý kim sey le de ko nu þa ma mýþ sa, bütün e ner ji siy le e þi ni bek ler, o na an lat mak, du yul mak ve din le nil mek is ter. Ko nu þur ken ta lep et ti ði çö züm ve ya bir fi kir sun ma sý de ðil dir. Sa de ce an la þýl dý ðý ný duy mak is ter e þi nin ke li me le rin den Se ni an lý yo rum, ger çek ten ü zül müþ sün ya da bu o lay se nin ca ný ný ol duk ça sýk mýþ de mek bi le ra hat la tý cý dýr. Ka dýn lar ko nu þur ken, ken di çö züm le ri ni za ten ken di le ri bu lur lar. A ra dýk la rý salt çö züm de ðil, fark e dil me ar zu su dur. Çö züm ne dir o za man? Ka dýn la rýn da ha az ko nuþ ma sý, er kek le rin de da ha çok ko nuþ ma sý ve din le me si i çin ya pý la bi le cek ilk a dým ne ol ma lý dýr? Ön ce lik le kar þý mýz da ki ni gör me ye ça lýþ mak la baþ la ya bi li riz. O nun ne ye ih ti ya cý var, han gi ya ra la rý ný sar ma ya ça lý þý yor, ne le rin yü kü nü yü re ðin de ta þý yor Du ru mun he men ken di miz le il gi li ol du ðu nu dü þün me den ön ce, o na bi raz za man ta ný mak, ko nuþ mak is te di ði za man ya nýn da ol du ðu mu zu bil dir mek ve his set tir mek o na gü ven ve re cek tir. Ken di ni ha zýr his set ti ðin de de ko nuþ mak i çin si zi se çe cek tir An la yýþ lý ve sa býr lý ol mak sü re ci ko lay laþ tý rýr ken, üs tü ne git mek, ko nuþ ma sý i çin sý kýþ týr mak ve e leþ tir mek du ru mu da ha da zor laþ tý rýr. O na ve ken di mi ze bü yü mek, ha ya tý an la mak ve sev mek i çin þef kat le za man ta ný mak, sev giy le bek le mek en sað lýk lý yol o la cak týr di ye dü þü nü yo rum

14 SiyahMaviKýrmýzýSarý Y HABER 15 Risâle-i Nur u tanýdý, Müslüman oldu ÝSVÝÇRE VATANDAÞI CELLÝTÝ, ÝKÝ YILLIK ARAÞTIRMADAN SONRA ÝNTERNET ORTAMINDA TANIÞTIÐI RÝSÂLE-Ý NUR SAYESÝNDE MÜSLÜMAN OLDU. Bir yýl bozulmadan kalan kavun MALATYA NIN Arguvan Ýlçesi nde kavun yetiþtiriciliði yapan Mehmet Iþýk, bir yýl bozulmadan kalabildiðini belirttiði kavunlarý, 5. Doðu ve Güneydoðu Anadolu Tarým Teknolojileri Makine Hayvancýlýk ve Gýda Fuarý nda tanýttý. Iþýk, Narmikan Kavunu nun en önemli özelliðinin bir yýla yakýn bir süre saklanabilmesi olduðunu söyledi. Kavunun adýný, Yazýbaþý Köyü nün eski adý olan Narmikan dan aldýðýný dile getiren Iþýk, 20 yýl önce ilk kez yetiþtirilen kavunun günümüzde Yazýbaþý Köyü nün en önemli geçim kaynaðý olduðunu kaydetti. Malatya / aa Celliti, Müslümanlarla tanýþmak için herþeyden vazgeçmiþ. FO TOÐ RAF: CÝHAN ÝS VÝÇ RE va tan da þý Da ni el Cel li ti (24), Chat or ta mýn da ta nýþ tý - ðým Ri sâ le-i Nur sa ye sin de Müs lü man ol dum de di. Ý ki yýl - lýk bir a raþ týr ma so nu cun da Müs lü man o lan Da ni el, di nî ve - ci be le ri ye ri ne ge tir mek i çin sün net ol ma ya ka rar ver di. Mar din Dev let Has ta ne si nde ya pý lan bir cer ra hi o pe ras yon so nu cu sün net o lan Cel li ti, ken - di ni ye ni den doð muþ gi bi his - set ti ði ni söy le di. Ha i ti li bir an ne ve Ý tal yan bir ba ba nýn i kin ci er - kek ço cu ðu o lan Da ni el Cel li ti, da ha ön ce ü ni ver si te de ik ti sat e - ko no mi si ü ze ri ne o ku du ðu nu, Ýs lâm di ni i le ta nýþ ma sýn dan son ra o ku lu nu bý rak tý ðý ný i fa de et ti. Ýs lâm di ni ni bir ar ka daþ or - ta mýn da Ýn cil i o ku duk tan son ra me rak et ti ði ni an la tan Cel li ti, Müs lü man ol ma dan ön ce çok sý kýn tý i çin dey dim. U yuþ tu ru cu ba ðým lý sýy dým. Hiç bir þey den zevk a la mý yor dum. Chat or ta - mýn da ta nýþ tý ðým Ri sâ le-i Nur sa ye sin de Müs lü man ol dum. A - ma Müs lü man ol duk tan son ra a de ta ye ni den ken di me gel dim. Ha ya ta ve ya þa ma ba kýþ a çým de ðiþ ti. Dün ya da ki Müs lü man - lar la ta nýþ mak ve on la rý ta ný mak i çin ha ya tým da ki her þey den vaz - ge çe rek yo la çýk tým. An ne mi, a i - le mi, o ku lu mu bý rak tým de di. Sün net ol duk tan son ra Ke li - me-i Þe ha det ge ti ren Da ni el Cel li ti, Müs lü man ol duk tan son ra ba na sün net ol mam ge - rek ti ði söy le nin ce Tür ki ye de sün net ol mak is te di ði mi söy le - dim. Tür ki ye de de en çok gü - ven di ðim ve hu zur bul du ðum yer Mar din ol du ðu i çin has ta - ne ye baþ vu ra rak bu ra da sün net ol mak is te dim. Bu ra da ba na her kes bü yük bir say gý gös ter di. Dok tor la rýn ve sað lýk per so ne li - nin bü yük bir il gi si i le kar þý laþ - tým. Hep si ne te þek kür e de rim. di ye ko nuþ tu. Mardin / cihan San dra, Ýslâma teslim oldu AL MAN YA uy ruk lu San dra Va let ni na (24) An tal ya Ma nav gat Müf tü lü ðü nde ya pý lan ih ti da tö re niy le ke li me-i þa ha det ge ti re rek Müs lü man ol du. Ma nav gat Müf tü sü Ha lil Taþ, Müs lü man o lan Va - let ni na ya Ýs lâm di ni ni seç me sin den ö tü - rü teb rik e de rek Al man ca Kur ân, Ýs lâm il mi ha li ve ha tim CD si he di ye et ti. Hiç kim se nin bas ký sý al týn da ol ma dan ken di hür i ra de siy le Müs lü man ol du ðu nun al - tý ný çi zen Va let ni na, Ýs lâm la mü þer ref ol - du ðu i çin ken di ni hu zur ve mut lu luk i - çin de his set ti ði ni kay det ti. Va let ni na, Türk ar ka daþ la rý mýn ör nek ve gü zel dav ra nýþ la rý nýn kay na ðý nýn Ýs lâm di ni ol - du ðu i çin Müs lü man ol ma ya ka rar ver - dim. Hiç kim se nin bas ký sý ol ma dan hür ve öz gür i ra dem le Ýs lâm di ni ni seç tim. Müs lü man ol du ðum i çin çok mut lu ve hu zur lu yum di ye ko nuþ tu. Müf tü Taþ ye ni Müs lü man ol muþ bi ri si nin bü tün geç miþ gü nah la rý nýn af fol du ðu nu, an ne - sin den ye ni do ðan bir be bek gi bi ter te - miz ol du ðu nu kay det ti. An tal ya / ci han SiyahMaviKýrmýzýSarý

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1

Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor & Tekel Güncesi Tekel Güncesi 1 Emek Kitaplığı: 1 Kitabın Adı: Kavga Bitmedi Daha Yeni Başlıyor Yayına Hazırlayan: Rojin Bahar Birinci Basım: Mart 2010 İSBN:xxxx Yayın

Detaylı

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di

-gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di -gi de ra yak- se ve bi lir sin... Öl mek öz gür lü ğü de ya şa mak öz gür lü ğü de önem li dir. Be yoğ lu nda ge zer sin... Şöy le di yor du ken di ne: Sen gü neş li so kak lar da do laşı yor sun, is

Detaylı

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE

Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Uður DAÐLI - C.DAÐLI YENÝ EVRE Geniþletilmiþ Yeni Baský Yeni Dönem Yayýncýlýk Bas. Dað. Eðt. Hiz. Tan. Org. Tic. Ltd. Þti. Sofular Mah. Sofular Cad. 52/3 Fatih/ÝSTANBUL

Detaylı

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi

mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi mer can or ma nı için de do laş mak tay dı. Ka ya la rın ara sın da ki ya rık lar da on la rın yu va la rıy dı. Ha nos de lik ler den bi ri ne bil gi al mak için ka fası nı sok tu. Ama içer de ki za rif

Detaylı

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI

STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 406 A GRUBU STAJ ARA DÖNEM DEĞERLENDİRMESİ AYRINTILI SINAV KONULARI 22 A GRU BU STAJ ARA DÖ NEM DE ER LEN D R ME S AY RIN TI LI SI NAV KO NU LA

Detaylı

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI

DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN OL GUN LAÞ MA SI Dev rim her gün mey da na ge len bir di zi top lum sal o lay ve nes nel ge liþ me le re bað lý o la rak sü rat le ol gun la þý yor. Dev ri mi ol gun laþ

Detaylı

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ

ya kın ol ma yı is ter dim. Gü neş le ısı nan top rak üze rinde ki çat lak la rı da ha net gö rür düm o za man. Bel ki de ka rın ca la rı hat ta yağ SAKARKÖY Uzun boy lu bir can lı ol ma yı ben is te me dim. Ben, doğ du ğum da da böy ley dim. Za man la da ha da uzadım üs te lik. Bü yü düm. Ben bü yü dük çe di ğer can lılar kı sal dı lar, kü çül dü

Detaylı

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR

E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Yeni Evrede Baþyazý E SAS O LAN DEV RÝ MÝN YÜK SE LÝ ÞÝ DÝR Cum hur baþ kan lý ðý se çi mi, muh tý ra tar týþ ma la - rý ü ze rin den hü kü me tin er ken se çim ka ra rýy - la bir lik te Tür ki ye bir

Detaylı

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar

Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar Gök ler. Uçak lar la gi di lir an cak ora la ra. İn san gök ler de do la şa bil se. Bir ak şa müs tü, ar ka daş la rıyla. Bel ki ora la ra uçak lar la da gi di le mez. Çün kü uçak lar çok ya kın dan geçi

Detaylı

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012

DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Sayý / 9-23 Mayıs 2012 DEV RÝM CÝ SÜ REÇ Başyazı D ev rim ci sü reç nes nel ko þul la rýn ya - ný sý ra dev rim ci þart la rýn or ta ya çýk - ma sý, e zi len ve sö mü rü len kit le le rin bi ri ken öf ke si nin pat la ma sý

Detaylı

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR

ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Yeni Evrede Başyazı ÇE LÝÞ KÝ LER VE ÇA TIÞ MA LAR Ser ma ye yi yý ký ma gö tü re cek o lan çe liþ ki le ri dir. Ser ma ye nin çe liþ - ki ye düþ me si dir. Çe liþ ki ler de - rin le þip kes kin leþ tik

Detaylı

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN

SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Yeni Evrede Başyazı SI NIF SA VA ÞI MIN DA KRÝ TÝK AN Ye ni Ev re de söy le nen ler çok ký sa sü re - de doð ru lan dý. Ka pi ta liz min çö küþ di na mik - le ri, ka pi ta list me ta ü re ti mi ni hýz

Detaylı

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý:

ÝÇÝNDEKÝLER OKU... OKUT... DAÐITIMINI YAP... ABONE OL... ABONE BUL... Yurtiçi Abonelik Koþullarý: Yurtdýþý Abonelik Koþullarý: ÝÇÝNDEKÝLER Komünist Toplumun Zorunluluðu Venezuella Emekçileri... Ýsrail Ve Türkiye nin Kader Ortaklýðý... Ortadoðu Devrimleri... Denizler in Açtýðý Yoldan Zafere Kadar... Yaþasýn 1 Mayýs... Filistin

Detaylı

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. .

. Dünya. . İzmir in. . -DEK in. . Sendikacılara. . Newroz ve. . Siz de mi. . Dünya Emekçi . -BELLEK- . Sağlık Eylemi HİÇBİR ŞEYDİR. . İKTİDAR DIŞINDA HERŞEY HİÇBİR ŞEYDİR Merhaba Yýl lar ön ce yaz dý ðý mýz 1 Ma yýs ta Tak sim de ol ma nýn ka çý nýl maz lý ðý ya zý mýz, bu gün sü reç ta ra fýn - dan vücud buldu. Bir za man lar, 1 Ma

Detaylı

Daima. Yoldaş Mektuplar

Daima. Yoldaş Mektuplar Daima Yoldaş Mektuplar 1 Ayışığı Kitaplığı Zindan Türkü Söylüyor / 2 Kitabın Adı: Daima Yayına Hazırlayan:Sıla Erciyes Birinci Basım: 19 Aralık 2009 İSBN:978-605-61008-3-3 Yayın Sertifika No:15814 Baskı:

Detaylı

Tu nus ta o lan ko þul lar

Tu nus ta o lan ko þul lar Yeni Evrede Başyazı Dün ya Dev ri mi Ya yý lý yor Tu nus ta o lan ko þul lar Mý sýr da, Lib ya da ve Or ta do ðu da var. E ko no mik ve po li tik ko þul la rýn bir dev ri - me yol aç ma sý i çin, bir o

Detaylı

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim

Tür ki ye ve Kür dis tan da dev rim Yeni Evrede Başyazı Kür dis tan So ru nu UKH bu gün dar ve sý nýr lý - lýk la rý o lan ö zerk lik i le or ta - ya çýk týy sa bu, yal nýz ca Kürt ha re ke ti i de o lo jik o la rak böy le bir an la yý þý

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 23 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr DES ÝN ARAÞTIRMASI SiyahMaviKýrmýzýSarý HR TÜRLÜ OYUN OYNANIYOR HAZIR ÇKM KIYMALARDA SAHTKÂRLIK Ha be ri say fa 6 da MADNLR ÝÞÇÝ BULAMIYOR LÜL TAÞI ÇIKARACAK ÝÞÇÝ YOK Ha be ri say fa 16 da YGR ÇK TN HA BR V RiR YIL: 41 SA

Detaylı

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ

KEMALÝST YAPIYLA DEMOKRASÝ OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Türkiye nin AÝHM karnesi zayýf uha be ri say fa 5 te YIL: 42 SA YI: 14.772 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as

Detaylı

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA

KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Başyazı KA PÝ TA LÝZM TOP LUM SAL LAÞ MIÞ ÝN SAN LIK LA KAR ÞI KAR ÞI YA Uz laþ ma cý kü çük bur ju va sos ya liz - mi nin iþ çi le rin sos yal sta tü sü nü ve halk kit le le ri nin mad di ko þul - la

Detaylı

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak -

nin da ha et ki le yi ci ye ni ör nek le ri ni ya ra ta cak - Yeni Evrede Başyazı DEV RÝ MÝN EN GEL LE NE MEZ GE LÝ ÞÝ MÝ Bur ju va zi, iþ çi ha re ke ti nin ge li þi - mi ni, e mek çi ha re ke ti nin dev rim - ci yük se li þi ni en gel le me gü cü ne sa hip de ðil

Detaylı

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak

Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak SiyahMaviKýrmýzýSarý 2 LÂHÝKA Fa ni dün ya nýn bâ kî a da mý ol mak Nur cu lar, De mok rat la ra bir nok ta-i is ti nad dýr Mâ nen es ki Ýt ti had-ý Mu ham me - dî den (asm) o lan yüz bin ler Nur cu lar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER EK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.673 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 1 OCAK 2011 CUMARTESÝ / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr 2 0 ANAYASA YILI OLSUN

Detaylı

Gü ven ce He sa b Mü dü rü

Gü ven ce He sa b Mü dü rü Güvence Hesabı nın dünü, bugünü, yarını A. Ka di r KÜ ÇÜK Gü ven ce He sa b Mü dü rü on za man lar da bi lin me ye, ta nın ma ya S baş la yan Gü ven ce He sa bı as lın da ye - ni bir ku ru luş de ğil.

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Cemaatler maksatta birleþmeli usa id Nur sî, a sýl ö nem li o la nýn mak sat ta it ti fak ve it ti had ol du ðu na, bu nun dý þýn - da ki mes lek, meþ rep, me tod fark la rý nýn mü

Detaylı

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý

AÝHM den Rusya ya Risale-i Nur sorularý SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Antalya da Nur un bayramý uha be ri sayfa 15 te IL: 42 SA I: 14.773 AS A NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984

Kasým AKKURT 11 KASIM 1984 n n n n n n n n Gezi Direniþinin Açtýðý Yoldan Mücadeleye Devam Adalet, Eþitlik, Özgürlük Ýçin Mücadeleye Terör Hukuku ve Hukuk Düzeni Güncel Süreçte Kürt Sorunu ve Ýttifak Ýliþkisine Yeniden Bakýþ Devrimci

Detaylı

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz

Devrim yasalarý varken Alevi açýlýmý olmaz SiyahMaviKýrmýzýSarý YAZAR MUSTAFA ÖZCAN: Ýslâm dünyasý ittihad yolunda uyavuz Topalcý nýn haberi sayfa 6 da DR. ENDER SARAÇ SORUYOR: Ya ruhlarýn obezliði nasýl tedavi edilecek? uha be ri say fa 13 te

Detaylı

Açýklama suç, gereði yapýlsýn

Açýklama suç, gereði yapýlsýn SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y TSK dan yargýya türban fiþleri uha be ri sayfa 4 te YIL: 42 SA YI: 14.769 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr

Detaylı

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN

YARGI DENETÝMÝ DESPOTÝZME DÖNÜÞMESÝN SiyahMaviKýrmýzýSarý HOBÝ KURSLARI STRES ATMAYA ÇOK ÝYÝ GELÝYOR HABERÝ SAYFA 13 TE ÇUKUROVA DA ÝLK KARPUZ HASADI YAPILDI HABERÝ SAYFA 11 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.802 AS YA NIN BAH

Detaylı

Oyunu reformlarla bozun

Oyunu reformlarla bozun ONKOLOG DOKTOR VE SANATÇI TAYFUN HANCILAR: MÜZÝKLE TEDAVÝ PSÝKÝYATRÝ HASTALARINA OLUMLU ETKÝ YAPIYOR PROF. DR. GUDRUN KRAMER: MÜSLÜMANLAR DA DÝNLERÝNÝ YAÞAYABÝLMELÝ Erol Doyran ýn röportajý say fa 10 da

Detaylı

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

Y AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Toplumun sosyal bir gerçeði: CEMAATLER lcemaat gerçeði lcemaat-birey iliþkileri lbiat kültürü ve cemaat lcemaatler ve devlet lcemaatlerin karþý karþýya olduðu dünyevîleþme tuzaklarý

Detaylı

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET

KAOSUN SEBEBÝ KEMALÝST VESAYET ÝMAN HÝZMETÝ ÝLE HÜRRÝYET RAMAZAN DA HEDÝYE VERECEÐÝZ MÜCADELESÝ ÝÇ ÝÇE GÝDÝYOR Ýnsana Allah tan baþkasýna kul olmama þuurunu kazandýran iman hizmeti, hürriyetin de saðlam ve sarsýlmaz temelini inþa ediyor.

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR DÜNYA RENKLERÝ SULTANAHMET TE Ýs tan bul ya rýn dan i ti ba ren üç gün bo - yun ca 75 ül ke nin öð ren ci le ri nin ka týl - dý ðý bu luþ ma ya sah ne o la cak. Renk - le rin bu luþ ma sý na ka tý lan

Detaylı

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor

Þam da yakýlan ümit ýþýðý 100 yýldýr parlýyor SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Ha liç te dün ya barýþý ko nu þul du u Ri sa le-i Nur Ens ti tü sünün

Detaylı

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM?

DERSÝM DE BÝR NUMARA KÝM? ÝTALYAN PROFESÖRDEN NAMAZ JESTÝ uý tal ya da, o kul da na maz kılmak i çin üniversite yö ne ti mine baþ vu - ran Türk ký zý Me lek nur Soy lu nun so ru nu nu, pro fe sör o lan ho ca sý çöz dü. Me lek nur,

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 10 MAYIS 2012 PERÞEMBE/ 75 Kr YAYILIYOR Engelli gençlerin umre sevinci u3 Köprü ve otoyollar darphane gibi u10 Mucit gençler, Türkiye de yarýþýyor u6 Çocuklarýn din eðitimi ihtiyacý u12 2500 maaþla çoban aranýyor u16 66 AI BÝTÝREN, DOÐRU OKULA

Detaylı

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler

Mezun olamadýlar, çünkü þehit düþtüler SiyahMaviKýrmýzýSarý ua. Turan Alkan ualper Görmüþ ucemil Ertem ucengiz Aktar uhayreddin Karaman uhüseyin Gülerce uýbrahim Kiras umehmet Altan umustafa Akyol umümtaz er Türköne unecmiye Alpay uosman Can

Detaylı

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE

u AB Ko mis yo nu nun Ge niþ le me den So rum lu ü ye si Ste fan Fü le, de mok ra tik top lum lar da he sap SURÝYE DE ESKÝ BAKANLAR YÝNE GÖREVDE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meþ ve ret ve þû râ sür dü rü le bi lir ba rý þýn a nah ta rý dýr up rof. Dr. Do ðu Er gil, An tal ya da gerçekleþtirilen Sa id Nur sî ye Gö re Ýs lâm Top lum la rý nýn Ge le ce ði

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR KAPÝTALÝZM ÇARE OLMADI Ýngil te re Ti ca ret ve Ya tý rým Ba ka ný Lord Step - hen Gre en: Ka pi ta lizm, Av ru pa da ol sun, dün ya da ol sun, gü nü mü zün sos yal ge liþ me le - ri ne kar þý lýk ve re

Detaylı

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI

KATLÝAMI PKK YA ERGENEKON YAPTIRDI SiyahMaviKýrmýzýSarý TIR BUGÜN BALIKESÝR DE, YARIN BURSA DA TRAKYA, BEDÝÜZZAMAN I BAÐRINA BASTI Ha be ri say fa 15 e SON ÞAHÝTLERDEN ALÝ DEMÝREL: RÝSALE-Ý NUR U ÖMER HALICI ÝLE TANIDIM Röporaj 8 de YGER

Detaylı

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ

10. SINIF KONU ANLATIMLI. 2. ÜNİTE: ELEKTRİK VE MANYETİZMA 4. Konu MANYETİZMA ETKİNLİK ve TEST ÇÖZÜMLERİ 10. IIF KOU ALATIMLI 2. ÜİTE: ELEKTRİK VE MAYETİZMA 4. Konu MAYETİZMA ETKİLİK ve TET ÇÖZÜMLERİ 2 Ünite 2 Elektrik ve Manyetizma 2. Ünite 4. Konu (Manyetizma) A nın Çözümleri 3. 1. Man ye tik kuv vet ler,

Detaylı

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda

Devlet yasak ve istismar kýskacýnda ALMANYA ADALET BAKANI LEUTHEUSSER-SCHNARRENBERGER, DÝYANET ÝÞLERÝ BAÞKANI GÖRMEZ Ý ZÝYARET ETTÝ Her kes di ni ni ya þa ya bil me li HERÞEYE KURAL KOYMAK GEREKMEZ nal man ya A da let Ba ka ný Le ut he us

Detaylı

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir

Demokrasi dindarlarýn katkýsýyla geliþir SiyahMaviKýrmýzýSarý www. bediüzzamanhizmettir.org Hizmet Týr ý bugün Çarþamba da Ha be ri say fa 15 te Sincan caddelerinden Hizmet Týr ý geçti GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y Ha be ri say fa 15 te YIL: 41

Detaylı

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE

SEÇÝM YARDIMI ÜÇ PARTÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Said Nursî nin Müslümanca demokrasi tanýmý, tüm Müslüman dünya için çok önemli bir vizyon Mustafa Akyol/ Star yazarý 23 MART I bekleyiniz BÝR DOKTORA 640 KÝÞÝ DÜÞÜYOR Ha be ri sayfa

Detaylı

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel

ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI. Erdoğan Kâhyaoğlu. Öykü SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA. Çeviren: Aslı Özer. Resimleyen: Mengü Ertel Resimleyen: Mengü Ertel Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA ÇAĞDAŞ TÜRK EDEBİYATI Öykü Çeviren: Aslı Özer Erdoğan Kâhyaoğlu SUŞA İLE KİKİ YERLE GÖK ARASINDA Resimleyen: Mengü Ertel Mengü

Detaylı

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE

SIRA BÝZÝM DARBECÝLERDE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÝSTANBUL UN ÞEHÝRLERÝ BELGESELÝ MEKKE VE MEDÝNE YÝ ÝSTANBUL KORUYOR Elif Kurtoðlu nun haberi say fa 10 da ENGELLERÝ SINAVLA AÞACAKLAR Ha be ri say fa 3 te BÝNLERCE YILLIK ESERLER HÂLÂ

Detaylı

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ

DAYATILAN ANAYASA SÝVÝL OLMAZ SiyahMaviKýrmýzýSarý AVRUPA NIN EN BÜYÜK VE MODERN CAMÝÝ HABERÝ SAYFA 7 DE BENZÝNE YÝNE ZAM GELDÝ HABERÝ SAYFA 6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.820 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR Diyanet ten lmanya daki din derslerine destek nhbrý 16 D Kur ân bülbülleri hafýzlýk icazetlerini aldýlar nhbrý SF 4 T TRÖR SÝD NURSÎ ÇÖZÜMÜ DOSMIZ KÝTPLÞTI nzisi SF 3 T GR ÇK TN H BR V RiR IL: 43 S I:

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Hasan Kanaatlý VAHDETÝ PEKÝÞTÝRMELÝÝZ EHLÝBET ÂLÝMLERÝ DERNEÐÝ BAÞKANI HASAN KANAATLI: MÜSLÜMANLAR ARASINDA VAHDET SORUNU OK. SORUN VAHDETÝN GÜÇLENMEMESÝ, AILMAMASI VE PEKÝÞTÝRÝLMEMESÝ. MÜSLÜMANLAR KENDÝ

Detaylı

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE

HAKSIZ YASAÐA GÜLÜNÇ GEREKÇE SiyahMaviKýrmýzýSarý ÜSTADA BORCUMUZ VAR BÝZÝM ÝÇÝN ÇOK DEÐERLÝ, BÝZE ÜSTADIN HAYATI LÂZIM n Hi lal TV de Hür A dam fil miy le il gi li de ðer len dir me de bu lu nan ya zar Mus ta fa Ýs lâ moð lu, Üs

Detaylı

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI

HAK ÝHLÂLLERÝ DÜNYAYI KUÞATTI SiyahMaviKýrmýzýSarý Bediüzzaman dan ilham alýnsýn umemur-sen Tür ki ye Bu luþ ma sýn da Tür ki ye de so run la rýn a þýl ma sý i çin kar deþ li ðin ö ne mi - ne te mas e den Memur-Sen Genel Baþkaný Ah

Detaylı

Kardeþlik nutuklarý yetmez

Kardeþlik nutuklarý yetmez SiyahMaviKýrmýzýSarý Dünyevîleþtirme tuzaklarý Bir ta raf tan Ke ma lizm, bir ta raf tan kü re sel ka pi ta lizm, dün ye vî leþ tir me tu zak la rýna di ren me ye de vam e den son ka le du ru mun da ki

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR TURGUTLU DA KONFERANS Bediüzzaman sevgisi, salona sýðmadý HABERÝ SAYFA u6'da YÖRÜKLERÝN ASIRLIK GELENEÐÝ Toroslar a tarihî göç yeniden hayat buldu HABERÝ SAYFA u6 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN

Detaylı

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý

ALÝ AKBAÞ: 5816 SAYILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝYE YE YAKIÞMIYOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý ALÝ AKBAÞ: 5816 SAILI KANUNU KALDIRIN, TÜRKÝE E AKIÞMIOR Koruma Kanunu bu ülkenin ayýbý da ukocaeli Kartepe Ýnsan Haklarý Derneði üyesi aktivistlerin yargýlandýðý, Atatürk e hakaret dâvâsýnýn dün gerçekleþen

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 25 ARALIK 2011 PAZAR/ 75 Kr HER YERDE KAR VAR nhaberý SAYFA 3 TE ONUN ADI TÜRKÝYE nhaberý SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y E LÝFga ze te mi zin say fa la rýn da SON NEFESE KADAR/ Kâzým Güleçyüz u3 te YIL: 42 SA YI: 15.030

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSLÂMLA BATI: TARÝHÎ KUCAKLAÞMA K Â Z I M G Ü L E Ç Y Ü Z Ü N Y A Z I D Ý Z Ý S Ý S A Y F A 9 D A YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR E LÝF ga ze te mi zin say fa la rýn da YIL: 43 SA YI: 15.128 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR

BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH IN EMANETÝDÝR Sizin en hayýrlýnýz, Kur'ân'ý öðrenen ve öðreteninizdir. (Hadis-i Þerif) ÝLK KUPON 8 HAZÝRAN CUMA GÜNÜ GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.192 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr BEDEN DE, BEBEK DE ALLAH

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR SiyahMaviKýrmýzýSarý Zaman cemaat zamanýdýr ZAMAN CEMAAT ZAMANIDIR ÝFADESÝNÝ ESERLERÝNDE DEFAATLE TEKRARLAYAN BEDÝÜZZAMAN SAÝD NURSÎ, ÝNSANLARDAKÝ CEMAATLEÞME ÝHTÝYACININ NEREDEN KAYNAKLANDIÐINI SOSYAL

Detaylı

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR

SAÐDUYUNUN SESÝ OYUNU BOZUYOR Her yeni gün, yeni bir âlemin kapýsý. Âlemlerimizi hadis le nurlandýralým. 3 5 K U P O N A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 42 SA YI: 14.967YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 23 EKÝM

Detaylı

AB YE REST KÝME YARAR?

AB YE REST KÝME YARAR? SiyahMaviKýrmýzýSarý 22 NÝSAN I BEKLEYÝNÝZ... ukuraklik ENDÝÞESÝ ORTADAN KALKTI ÇÝFTÇÝNÝN NÝSAN YAÐMURU SEVÝNCÝ nha be ri sayfa 6 da utarýhîkýmlýðýne KAVUÞACAK SARAYBOSNA TEKRAR ÝLÝM ÞEHRÝ OLACAK nha be

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr.

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MART 2012 PAZARTESÝ / 75 Kr. KARÝKATÜRÝST ÝBRAHÝM ÖZDABAK: GERÇEK SANATÇI, KÂÝNATI ARATAN ALLAH TIR HABERÝ SAFA u4 TE 10. KÝTAP FUARI BURSA KÝTABA DODU HABERÝ SAFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR GÜL ÜN ÝLGÝNÇ ÖZELLÝÐÝ HABERÝ SAFA

Detaylı

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA

O TARTIÞMAYA BÝR BELGE DAHA SiyahMaviKýrmýzýSarý BAYÝNÝZDEN ÝSTEYÝNÝZ l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA Y GERÇEKTEN HABER VERiR YARIN: HAFTA SONU ÝLÂVESÝ ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR

Detaylı

Afrika, Van için gözyaþý döküyor

Afrika, Van için gözyaþý döküyor FAKÝRLER SEVÝNDÝ ÇAD A KURBAN YARDIMI MURAT SAYAN IN HABERÝ SAYFA 7 DE ANNELERÝNÝN KUCAÐINDA ÇOCUKLAR DA HACI OLDU HABERÝ SAYFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.983 AS YA NIN BAH TI

Detaylı

Sabýr ve direniþ çaðrýsý

Sabýr ve direniþ çaðrýsý SiyahMaviKýrmýzýSarý YARDIM KAMPANYASI DEVAM EDÝYOR ÞULE YÜKSEL ÞENLER: AVRUPA NIN EN BÜYÜK CAMÝSÝ TAMAMLANIYOR SUÇLU MASUMU AF EDEMEZ Haberi sayfa 16 da ODTÜ, ilk 500 üniversite arasýnda / 16 DA Röprotajý

Detaylı

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE

ÖZGÜR ANAYASA, DARBESÝZ TÜRKÝYE SiyahMaviKýrmýzýSarý Meh met Tan rý se ver yeni film çekecek HÜR ADAM DAN SONRA ÇANAKKALE HABERÝ SAFA 10 DA Kaybolan uydudan bulunacak ÇOCUKLARA ÇÝPLÝ TAKÝP HABERÝ SAFA 16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 OCAK 2011 PAZAR / 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý SÜSLÜ REKLÂMLARLA ÖZENDÝRÝLÝYOR ÝLÂÇ REKLÂMLARI HALKIN SAÐLIÐINI TEHDÝT EDÝYOR Ha be ri say fa 15 e YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ÝSKENDERÝYE DE NOEL TÖRENÝNE KATILDILAR MÜSLÜMANLAR KÝLÝSEDE

Detaylı

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim

Dayatmacý deðil, demokratik eðitim ASIL REÇETE SAÝD NURSÎ'NÝN PROJESÝ KÂZIM GÜLEÇYÜZ ÜN YAZI DÝZÝSÝ SAYFA 13 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.228 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni

Detaylı

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ

MAAÞ ARTTI ÝTÝBAR DÜÞTÜ ÂKÝF, MISIR ÝÇÝN DE ÖNEMLÝ u Ve fa tý nýn 75. yýl dö nü mün de Mý sýr da da a ný lan istiklâl þa iri Meh met  kif i çin, Man su ra Ü ni ver si te si Öð re tim Gö rev li si Doç. Dr. Ab dul lah A ti ye,

Detaylı

Mo dern za man la rýn Müs lü -

Mo dern za man la rýn Müs lü - intikâd Ýçtihad Kapýsý Nereye Açýlýr ya da Dinler Arasý Diyaloðun Öteki Yüzü Mo dern za man la rýn Müs lü - man lar a en bü yük he di - ye si nin, ku yu ya in me de kul lan ma mýz için eli mi ze tu tuþ

Detaylı

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI

ÖÐRENCÝ ANDINA DANIÞTAY ZIRHI SiyahMaviKýrmýzýSarý DEÐERLER EÐÝTÝMÝ, SÝSTEMÝN NERESÝNDE? MEHMET YAÞAR VE ELÝF NUR KURTOÐLU NUN EÐÝTÝMCÝ MEHMET TEBER ÝLE YAPTIÐI RÖPORTAJ HAFTA SONU NDA HAFTA SONU ÝLÂVENÝZÝ BAYÝNÝZDEN ÝSTEMEYÝ UNUTMAYIN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 8 MAYIS 2012 SALI/ 75 Kr ANKARA DA BÜYÜK COÞKU HABERÝ SAYFA u16 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YMÜRÞÝT AÐA BAÐ: Hür Adam la gözümdeki perde kalktý HABERÝ SAYFA u16 DA YIL: 43 SA YI: 15.165 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE

Detaylı

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la

HABERÝ SAYFA 12 DE. 21 MAYIS 2011 CUMARTESÝ/ 75 Kr ÇAÐRI, ÝSRAÝL Ý SARSTI. O ba ma, sü rek li iþ ga lin Ýs ra il e as la SiyahMaviKýrmýzýSarý FÝLÝPÝNLÝLER, RÝSÂLE-Ý NUR A SAHÝP ÇIKIYOR FARUK ÇAKIR IN RÖPORTAJI SAYFA 13 TE AÞIRI ÝNTERNET KULLANIMI BEYNE ZARARLI HABERÝ SAYFA 12 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y HAFTA SONU ilâvemizi

Detaylı

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar

AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar YIL: 43 SA YI: 15.091 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 24 ÞUBAT 2012 CUMA / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr AB Bakanýndan çeliþkili mesajlar SON KONUÞMASINDA TÜRKÝYE GÜCÜNÜ AB SÜRECÝNDEN

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 9 ARALIK 2010 PERÞEMBE/ 75 Kr SiyahMaviKýrmýzýSarý KADIN VE KIZLAR ÇOÐUNLUKTA 4.8 MÝLYON KÝÞÝNÝN OKUMA YAZMASI YOK Ha be ri say fa 3 te SPORDAN SORUMLU DEVLET BAKANI ÖZAK: STADLARDA SUÇ ÝÞLEYEN ANINDA GÖZETÝME ALINSIN Ha be ri Spor

Detaylı

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr

GER ÇEK TEN HA BER VE RiR. 11 KA SIM 2011 CUMA/ 75 Kr GER ÇEK TEN H BER VE RiR ENSTTÜ ga ze te mi zin say fa la rýn da 11 K SI 2011 CU/ 75 Kr I: 42 S I: 14.986S NIN BH TI NIN F T HI, EÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR www.ye ni as ya.com.tr FO TOÐ RF: 7.2 K DEPREDE IKIN

Detaylı

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil

BAÞÖRTÜSÜ aksesuar deðil SiyahMaviKýrmýzýSarý GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y "Þüphesiz ki ben, Allah tarafýndan gönderilmiþ bir sakýndýrýcý ve müjde vericiyim (Hûd Sûresi: 2) 22 Nisan da herkese YIL: 42 SA YI: 14.780 AS YA NIN BAH

Detaylı

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr

Yeni Çaðrý çekiliyor ÞÝMDÝ DE KARÝKATÜR TAHRÝKÝ / 7 DE AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 20 EYLÜL 2012 PERÞEMBE / 75 Kr FRANSA DIÞÝÞLERÝ BAKANI Kara film hem Batýyý, hem Doðuyu rahatsýz etti Fransa Dýþiþle ri Ba ka ný La u rent Fa bi us, Pey gam be ri mi ze ha ka ret i çe ren ve Müs lü man la rýn þid det li tep ki le ri

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.111 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÖZEL ANA OKULLARI SIKINTILI YARGITAY BAÞKANI: SÜREÇ DEVAM EDÝYOR

Detaylı

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak

Töreni býrak, iþsiz gençlere bak GÖNÜLLÜ DOKTORLARDAN GAZZE YE SAÐLIK ÇIKARMASI HABERÝ SAYFA u16 DA YAZ GELDÝ, TEHLÝKE ARTTI BAKANDAN KÖYLÜYE KENE UYARISI HABERÝ SAYFA u3 TE AZMÝN ZAFERÝ 80 YAÞINDA OKUMAYI ÖÐRENDÝ HABERÝ SAYFA u16 DA

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR PAPA DAN ARAPÇA DUÂ u16 DA ÇÝVÝSÝZ CAMÝYE BÜYÜK ÝLGÝ u16 DA ENSTÝTÜ SAYFASI u12 DE OYUNCAK, ÇOCUKLARIN PSÝKOLOJÝK DURUMUNU BELÝRLÝYOR u13 TE YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43 SA YI: 15.321 AS YA NIN BAH

Detaylı

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr

GERÇEKTEN HABER VERiR ASYA NIN BAHTININ MÝFTAHI, MEÞVERET VE ÞÛRÂDIR. 5 MAYIS 2012 CUMARTESÝ/ 75 Kr 3. Â- U GÇ ÞÖ ÖC U Â-I IÞI, O ÜÜ ODU Genç aidler yarýn nkara da buluþuyor nnemin ve babamýn hidayee ermesi için duâ edin isâle-i ur nsiüsü arafýndan organize edilen 3. isâle-i ur Gençlik Þöleni, yarýn

Detaylı

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI

ASIL UCUBE BU KANUN. ne den dü þü yor? Tür ki ye, kýs men öz gür ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI SiyahMaviKýrmýzýSarý YÖNETMEN TANRISEVER: HÜR ADAM HEDEFÝNE ULAÞTI Ha be ri say fa 16 da ALMANCA ÖÐRENMEK HERKESÝN YARARINA ALMAN BAKAN ÝMAMLARI ZÝYARET ETTÝ Ha be ri say fa 11 de YIL: 41 SA YI: 14.687

Detaylı

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ

MESCÝD-Ý AKSA HASRETÝ ÜSTADIN EVÝ HAZIR, AÇILIÞ EYLÜL DE ube di üz za man Sa id Nur sî nin E mir dað da 1944 ten son ra 16 se ne i ka met et ti ði e vin týp ký sý E mir dað ýn A da çal mev ki i ne yap tý rý lý yor ve bitmek

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 30 MAYIS 2011 PAZARTESÝ / 75 Kr SiyahMaviýrmýzýSarý Baþörtüsü dosyasý B e k l e y i n i z GR Ç TN H BR V RiR Y YIL: 42 S YI: 14.821 S Y NIN BH TI NIN MÝF T HI, MÞ V RT V ÞÛ RÂ DIR 30 MYIS 2011 PZRTSÝ / 75 r www.ye ni as ya.com.tr Y Z

Detaylı

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ.

ÜMÝT VEREN BULUÞMALAR YA GE LDÝ; FÝLÝSTÝNLÝLERÝ BÝRLEÞTÝREN ANLAÞMA YÜRÜRLÜÐE GÝRDÝ. SiyahMaviKýrmýzýSarý BU YIL BUÐDAY BOL OLACAK NÝSAN YAÐMURLARI VERÝMÝ ARTTIRACAK uha be ri sayfa 11 de DOÐUDAKÝ OLAYLAR VE NUR TALEBELERÝ DEVLET, MÝLLETÝ VE DEÐERLERÝYLE BARIÞMALI umustafa Öztürkçü/ sayfa

Detaylı

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR

Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Kur ân ý okuyunuz. Çünkü Kur ân, Kýyamet Günü okuyanlarýna þefaat etmek için gelir. (Hadis-i Þerif) Mühim bir vazifemiz: Kur ân öðretmek YAZISI SAYFA 2 DE Y A K I N D A GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 43

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 12 MAYIS 2011 PERÞEMBE/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr. GÜNEYDE DE 3 ÖLÜ VAR Tank lar Hu mus u SiyahaviKýrmýzýSarý Vatikan da Çözüm slâmda diyor BRIÞ, UHBBT V KRDÞLÐ DÂVT DYORUZ u Su u dî ra bis tan ýn ta nýn mýþ ilim ve fi kir a dam la rýn dan Prof. Dr. b dul lah bin b dü la ziz el-us lih, dün

Detaylı

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ

O GÖRÜÞMEYÝ M. KEMAL ÝSTEDÝ SiyahMaviKýrmýzýSarý Cuma günü herkese ücretsiz l152 SAYFA lkuþe KÂÐIDA lrenklý BASKI, l215 FOTOÐRAF l21x27 EBADINDA YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.676 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ

Detaylı

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR

YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Engeller, ihlâs, sebat ve metanetle bertaraf edilir YAZI nkâzim GÜLEÇYÜZ ÜN DÝZÝSÝ SAYFA 9 DA GER ÇEK TEN HA BER VE RiR YAS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR Çocuklarýnýzý þu üç haslet

Detaylı

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI

ÖÐRETMEN YETÝÞTÝRME SÝSTEMÝ TIKANDI SiyahMaviKýrmýzýSarý EVLÝLÝK PROGRAMLARI KALDIRILSIN HABERÝ SAYFA 5 TE GÜVENLÝ ÝNTERNETTE FORMÜL ARAYIÞI HABERÝ SAYFA 3 TE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 42 SA YI: 14.816 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA

Detaylı

Maðduriyetimiz devam ediyor

Maðduriyetimiz devam ediyor SiyahMaviKýrmýzýSarý Onun görüþleri din ve siyaset tartýþmalarýný zenginleþtiriyor Doç. Dr. Osman Can Anayasa Mahkemesi eski Raportörü 23 MART I bekleyiniz KUDÜS TE SOKAK ÝSÝMLERÝ DE AHUDÝLEÞÝOR Ha be

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 21 AÐUSTOS 2012 SALI/ 75 Kr EN GÜZEL MANZARA ORHAN PAMUK: BAÞÖRTÜSÜNE TEPEDEN BAKANLAR BENÝ KIZDIRIYOR n HABERÝ SAYFA 8 DE GURBETÇÝLERÝN SEVÝNCÝ ABD DE BAYRAM NAMAZINDA CAMÝLER DOLDU TAÞTI n HABERÝ SAYFA 7 DE GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y DARÜLACEZE

Detaylı

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR

YÜKSEK YARGIDAN HAZÝN ÝTÝRAFLAR ANNELER GÜNÜ MÝSAFÝRLERÝ SREBRENÝTSA ANNELERÝ TÜRKÝYE YE GELÝYOR nha be ri say fa 7 de RÝSALE-Ý NUR GENÇLÝK ÞÖLENÝ 2012 BÝLGÝ YARIÞMASI LEM A LAR E LE ME SO RU LA RI n S A Y F A 1 1-1 2-1 3 T E GER ÇEK

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ve Ýslâm birliði dünya barýþý Þam dan Sa ray bos na ya ntahlýl KÖÞESÝ SAFA 3 TE Balkanlar daki mirasýmýzla hasret gidermek nnejat EREN ÝN AZISI SAFA 2 DE K Â Z I M G Ü L E Ç Ü Z Ü N A Z I D Ý Z Ý S Ý S

Detaylı

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR

YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR ATOM ÝÇÝ ÂLEMDE NELER VAR? ÝLERLEEN GÜNÜMÜZ BÝLÝMÝ, ATOMUN KENDÝ ÝÇÝNDE BAMBAÞKA BÝR ÂLEM OLDUÐUNU; HEM ATOMUN, HEM DE ÝÇ ÂLEMÝNÝ OLUÞTURAN UNSURLARIN SÜREKLÝ BÝR HAREKETLÝLÝK VE GELÝÞ-GÝDÝÞ HALÝNDE OLDUÐUNU

Detaylı

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN

SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN CUMA GÜNÜ HERKESE... GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Y YIL: 43 SA YI: 15.255 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr SURÝYE DEN ÖNCE ÝÇERÝYÝ HALLEDÝN Çatýþmalar

Detaylı

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik

AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR. 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr. çok etkilendik SiyahMaviKýrmýzýSarý YGER ÇEK TEN HA BER VE RiR YIL: 41 SA YI: 14.675 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR 3 OCAK 2011 PAZARTESÝ/ 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr Bediüzzaman dan EMEKLÝ

Detaylı

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM

HÜRRÝYET VE ADALETÝN KAYNAÐI ÝSLÂM FO O 3 II ZVD Van ý hep bir lik te can lan dý ra lým UC G MÜDÜÜ Ü CV, V Ç Ü UMBI POJ Þ, V D HI HP B CDIIM, V I HP B Þ DM DD. n8 D OC ID ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.56, ÜC FI D (ÜF) ÜZD 0.38 I. II ÜZD 10.61' ÇI

Detaylı

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn

Ramazan etkinlikleri mânevî iklimi bozmasýn GER ÇEK TEN HA BER VE RiR Cuma günü Yeni Asya ile birlikte ücretsiz Y YIL: 43 SA YI: 15.235 AS YA NIN BAH TI NIN MÝF TA HI, MEÞ VE RET VE ÞÛ RÂ DIR / 75 Kr www.ye ni as ya.com.tr ÝBADET COÞKUSUNUN YERÝNÝ

Detaylı