Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal"

Transkript

1

2

3 PROLETER ÝÇ SAVAÞ HALK KÝTLELERÝNÝ BÝRLEÞTÝRÝR Tarihsel olan toplumsaldýr. Toplumsal olan sürekli bir geliþim ve dönüþüm içindedir. Her toplumun geliþimini etkileyen, ona egemen olan yasalar farklýdýr. Her toplum ancak ayrý ve somut olarak çözümlenebilir. Soyutlama gerçekliði bile ancak somut tahlil temeline dayandýrýlmalýdýr. Diyalektik çözümleme yöntemi bunu gerektirir. Burjuva toplum, sýnýflý bir toplum o- larak, karþýtlýklar temelinde ilerleyen bir toplumdur. Burjuva toplumun geliþimiyle birlikte, temelindeki karþýtlýklar ve uzlaþmazlýklar da geliþir. Bu toplumun geliþimiyle, yapýsýnda taþýdýðý çeliþkileri öyle bir noktaya ulaþýr ki, burjuva toplum sonunda daðýlmaya baþlar. Burjuva toplum, daðýlmasýna yol açacak öðeleri daha en baþýndan itibaren, içinde taþýr. Burjuva toplum, öyle bir toplum ki, ancak maddi koþullarý sonuna dek geliþtirerek ilerleyebilir. Maddi koþullarýn geliþmesi, burjuva toplumu karþýtýna dönüþtürür. Burjuva toplumun zorunlu olarak yadsýnmasýna doðru gitmesi, kendi kendini yok etmesi, yapýsýna egemen olan yasalarýn geliþiminin kaçýnýlmaz sonucudur. Burjuva toplum, geliþimiyle birlikte çözülüp, daðýlýrken; buna karþýn, kapitalizmin sömürüp, ezdiði emekçi kitleler birleþip, kaynaþýr ve dayanýþýrlar. Ezilen ve sömürülen emekçi sýnýflar ayný sefalet içindeki yaþam koþullarý nedeniyle, kendi içinde zorunlu olarak birleþmeye ve dayanýþmaya giderler. Kapitalist toplumun geliþimi, emekçi hareketin birleþmesinin þartlarýný hazýrlar ve hýzlandýrýr. Sermaye birikiminin tarihsel hareketi, üretim araçlarýnýn toplulaþmasýný getirir. Üretim araçlarýnýn toplulaþmasý da, ücretli emekçiler 51. Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005 sýnýfýnýn toplulaþmasýný getirir. Birleþen, örgütlenen ve harekete geçen emekçi yýðýnlarýn bu birliði ve dayanýþmasý öyle bir noktaya ulaþýr ki, kaçýnýlmaz bir devrim yoluyla yeni bir topluma varýr. Uzlaþmaz sýnýf karþýtlýklarýna dayanan burjuva toplum; yerini, uzlaþmaz karþýtlýklarýn dýþta kaldýðý topluma býrakýr. Burjuva toplumu baþtan baþa, toplumsal çatýþma alaný yapan, maddi yaþamdaki çatýþmadýr. Toplumsal emeðin ürünleri, her gün emeðe yabancýlaþýrken; ortak emeðin tüm bu sonuçlarý, kapitalist sýnýfýn zenginliðinin, refahýnýn ve kültürünün temelini oluþturuyor. Yani üretim araçlarýnýn özel mülkiyetini elinde bulunduran bir grup insan, üretilen zenginlikleri kendine mâlederken; tüm bu maddi zenginliklerin yaratýcýsý olan emekçi sýnýflar; toplumsal zenginlikleri ürettikçe, yoksullaþýyor. Kapitalizm geliþtikçe, burjuva toplum ilerledikçe, sýnýf farklýlýðý ve toplumsal uçurum daha bir derinleþir. Burjuva toplumda, bu tabloyu deðiþtirmenin olanaðý yoktur; burjuva toplum, sýnýflý bir toplum olarak iki kutuplu bir toplumdur; zorunlu olarak iki kutuplu olarak kalýr. Toplumsal kutuplar arasýndaki savaþým, ekonomik temele baðlý olarak zorunlu bir savaþýmdýr. Kapitalizmin ilerlemesiyle, maddi yaþamdaki çatýþma yoðunlaþýr, þiddetlenir. Toplumun bir grubuyla, diðer grubu arasýndaki bu çatýþmada, burjuva dünyasýnýn güçleri kendini tüketip, daðýtýrken; emek güçleri ise her geçen gün biraz daha yakýnlaþýr ve ortak hareket etme eðilimini güçlendirir. Ekonomik temeldeki çatýþma gitgide toplumsal yaþamýn tüm alanýný etkisi altýna alýr. Tarihin itici gücü toplumsal karþýt güçlerin çatýþmasýdýr. Bu tarihi karþýlaþmada, sermaye sýnýfý, toplum üzerinde her geçen gün daha aðýr bir baský uygular. Daha az sayýda kapitalist, daha fazla miktarda ekonomik ve politik güce kumanda eder. Sermayenin daha büyük bir güç olmasý, daha büyük bir baský ve ezme gücü olmasý demektir. Sermaye, burjuva toplumun geliþimiyle beraber, yalnýz etkin bir baský gücü olmakla kalmaz, her tür özgürlüðü de ortadan kaldýrýr; egemenliðini her tarafa yayar. Bu açýdan bakýldýðýnda kapitalizm bir yýkýmdan baþka bir þey deðildir ve bir yýkým içinde ilerler. Ama öte yandan baþka bir yol, toplumsal kurtuluþ yolu, özgürlük yolu, emekçi sýnýflarýn savaþýmýndan doðup, açýlýr. Proletarya toplumsal konumu gereði, kapitalizme karþý, özgürlük mücadelesine önderlik edebilecek ve sonuna kadar götürecek biricik devrimci sýnýftýr. Tüm emekçi kitleleri, kendi etrafýnda birleþtirme yeteneðine sahiptir. Sýnýf savaþýmýnýn geliþimi, halkýn birliðini saðlayacak bir süreci de birlikte getirir. Karþýt kamplarda yer alan sosyal sýnýflar, iç savaþta þiddetli bir çatýþmaya tutuþur. Emekçi halk kitlelerine karþý yürütülen burjuva iç savaþ, toplumun çözülüp, daðýlmasýný hýzlandýrýrken; burjuva sýnýfa karþý verilen proleter iç savaþ, emekçi halk yýðýnlarýný birleþtirir Proleter iç savaþýn ilk güçlü örneði Paris Komünü dür. Komün ün iç savaþ dersleri, sonraki yüzyýlda da uluslararasý iþçi hareketi tarafýndan yakýndan incelendi. I. Emperyalist savaþ öncesi Basel de toplanan II. Enternasyonal temsilcileri, proletaryaya savaþýn getireceði ortamdan iktidara gelmek için sonuna kadar yararlanmayý salýk verir ve Paris Komünü nün derslerini örnek gösterir. Ýç savaþ temelinde geliþen Komün, emekçilerin birliðini yeni bir temelde gerçekleþtirir. Paris Komünü Fransýz ulusunun birliðini saðlama yolunda yapýlmýþ ciddi bir giriþimdi. Toplumun yeniden örgütlenmesini, iç savaþ sürecinden geçen proletarya gerçekleþtirilebilir. Paris Komünü nün derslerini en geniþ biçimde ve ciddi olarak ele alan; Komün ün büyük davasýný zafere ulaþtýran ilk görkemli örnek Ekim Devrimi dir. E- kim Devrimi ne gelene dek, Rus proletaryasý defalarca iç savaþ aþamalarýndan geçer. Birinci Rus Devrimi, Ýkinci Rus Devrimi birer iç savaþ örneðidir. Ekim Devrimi de, bir iç savaþ sürecinde gerçekleþir. Ýç savaþ Rus Proletaryasýný ve emekçi 3

4 halk kitlelerini otokrasiye ve burjuvaziye karþý birleþtirir. Ekim Devrimi, birleþmiþ ve kaynaþmýþ bir halk tarafýndan yapýlýr. Halk kitlelerinin kaynaþmasý bir devrimin ön koþuludur. Halk birliðinin saðlanamadýðý alanlarda birlik, Ekim Devrimi sonrasý iç savaþ yýllarý nda yaþama geçer. Mülk sahipleriyle henüz ayrýþamayan yoksul köylüler, iç savaþýn ateþi içinde ayrýþýrlar. Ýç savaþta, devrimci iþçi sýnýfý, mülk sahiplerini yenmesinde, köylülere yardým eder. Böylece proletarya ile yoksul köylülüðün birliði -Sovyetlerdeki birliðiiç savaþ yýllarýnda yaþam bulur. Ýç savaþ yýllarý ayný zamanda Rus halký ile diðer tüm halklarýn yeni bir temelde birliðinin yolunu da açar. Böylece yeni bir toplum, iç savaþ, ayaklanma, toplumsal devrim sürecinde biçimlenir. Türkiye ve K. Kürdistan ýn yakýn tarihi ya iç savaþ, yada iç savaþa yakýn bir sertlikte geçti. Bu yýllar boyunca tüm toplum, dolaylý ya da dolaysýz biçimde iç savaþta yer aldý. Saflaþma herkesi etkiledi, insanlar savaþýn bu ya da þu tarafýnda yer aldýlar. Politik mücadele, sosyal hareket, bilinç ve kültürün tüm alanlarý iç savaþýn etkisini yansýtýr. Bugün toplumda etkin o- lan kuþaklar, iç savaþýn ateþ çemberinden geçmiþtir. Toplumun karþýt kamplarýnda yer alan bireyler, birbirini çok iyi biliyorlar. Yýllarca süren mücadelenin sonucunun, iç savaþýn nasýl sonuçlanacaðýyla baðý olduðunu da iyi bilirler. Sýnýf mücadelesinin iç savaþ düzeyine çýkmasý, toplumda eski dönemin kapanmasý ve yeni bir dönemin baþlamasý demektir. Yeni bir geleceðin tüm öðeleri bu süreçte yeterince birikmiþtir. Türkiye nin iþbirlikçi tekelci sermayesinin, emperyalizmin de desteðiyle, e- mekçi halklara karþý yürüttüðü burjuva iç savaþ, toplumdaki iç kapýþmayý derinleþtirdi, ayrýþmayý hýzlandýrdý, toplumun daðýlmasýna güçlü bir itiþ verdi. Proleter iç savaþ ise, burjuvaziye karþý mücadelede e- mekçi kitleleri yakýnlaþtýrdý, kaynaþtýrdý ve birleþtirdi. Bu birleþmenin hangi noktaya geldiðini anlamak için, her ciddi politik olayda halk yýðýnlarýnýn hemen harekete geçmesine ve ortak davranmasýna bakmak yeterlidir. Reformistlerin ve oportünistlerin, toplumu (sýnýflarý) uzlaþtýrma çabalarýna karþýn, toplumun ekonomik konumuna denk biçimde saflaþmasý, karþýt kamplarda yer almasý devrim için bir kazanýmdýr. Sýnýflar mücadelesi, bu noktaya gelmeden, bir devrim olanaksýzdýr. Tarihin motoru, toplumu oluþturanlarýn karþýt toplumsal güçlerin mücadelesidir. Karþýtlýk ne denli belirgin, toplumsal ayrýþma ne kadar derin ve çatýþma ne derece yaygýnsa, yeni toplumun doðuþu da o kadar çabuk olacaktýr. Oportünist ve reformist harekette, tüm toplumu sarsan olaylar ve olgular, e- konomik ve toplumsal iliþkilerin derinliklerinden deðil de sanki sadece zihinlerde oluþuyormuþ gibi tuhaf bir anlayýþ var. Oysaki zihinlere yansýyan, dýþýmýzdaki gerçekliktir. O halde, zihinlere yansýyaný anlamak için toplumsal gerçeklerin peþine düþmek gerekir. Görüntü ile görünen þeyleri birbirine karýþtýrmamak lazým. Ýdeoloji, sanat, estetik vb. alana yansýyan çatýþmalar, ekonomik alanlardaki sýnýf çatýþmasýndan baþka bir þey deðildir. Emeksermaye çatýþmasý, maddi yaþamdaki çatýþmanýn ulaþtýðý boyutu -iç savaþ boyutunu- gösterir ve bu þiddetli çatýþmanýn, taraflardan birinin yengisi kesinleþene kadar süreceði toplumsal bir olguya iþaret eder. Toplumsal olgular yok sayýlmakla, yok olmuþ olmuyorlar. Dýþýmýzdaki olgularý yok saymakla, olsa olsa bir algýlama problemi içinde olduðumuzu kanýtlamýþ oluruz. Ancak, yaþamýn gerçekleri, kendi gerçekliðini, algýlama sorunu olmayan herkese kabul ettirir. Güncel geliþmeleri ve olaylarý tüm karmaþýklýðý ve bütünlüðü içinde ve derinlikli olarak kavramalýyýz. Her gün sayýsýz olay yaþanýyor, sayýsýz eylem oluyor ve yeni geliþmelere tanýk oluyoruz. Çoðu kez olanlarýn farkýnda bile olmuyoruz. Ya da olup-bitenlerin sýnýf savaþýmýndaki anlamýný deðerlendiremiyoruz. Somutlarsak, haftalara, günlere sayýsýz, çatýþma, iþçi-emekçi eylemleri, miting, yürüyüþ, toplantý vb. sýðýyor. Ama, bunun devrimci anlamýný hiç düþünmeden geçip, gidiyoruz. Bu denli sayýsýz olay, eylem bu dönemde oluyor da, daha önce neden bu denli yoðun deðildi diye düþünmüyoruz bile. Bunca o- layýn, ayný dönemde olmasý bir rastlantý o- labilir, fakat rastlantý denen þeyler, aslýnda, bir zorunluluktan, ekonomik bir zorunluluktan baþka bir þey deðildir. Buradaki zorunluluk, eski toplumun içinde geliþip, olgunlaþan yeni topluma geçme zorunluluðudur. Proletarya ile burjuvazi arasýndaki iç savaþýn temelinde tartýþmasýz bu zorunluluk var. Ýç savaþ, saflaþma, toplumsal kutuplaþma kendi ilk sonuçlarýný yaratmýþtýr. Devrimci hareketi sürekli besleyen kaynak buradan geliyor. Bu kaynak devrim yolunda yürüyen halktýr. Halkýn tüm karþý-devrim güçleri karþýsýnda saflaþmasý bir kazanýmdýr. Bu kazaným, devrimin kazanýmýdýr. Ýç savaþý yadsýyanlar bile, bu savaþýn kazanýmlarý üzerine oturuyor. Bugün hangi kentte ilerici, devrimci bir sanat etkinliði olsa, binlerce insan katýlýyor. Emek hareketiyle, devrimci hareketle bir dayanýþma eylemi olsa yine binler yer alýyor. Halkýn istediðini dile getiren her politik hareket halkýn açýk desteðine sahip oluyor. Bugün devrimci mücadelenin temelinde, safýný belirlemiþ ve savaþan bir halk var. Geleceðe yönelik tüm hedefimizde yine savaþan bir halk var. Proleter iç savaþ sosyalizmin bir kazanýmýdýr. Kürt halkýnýn durumunu ele alalým. Halk yýllarca dünyanýn en þiddetli iç savaþlarýndan birinden geçti. Devrimci iç savaþ sayesinde bilinçlendi, örgütlendi ve yenilmez bir güç oldu. Bugün, halk bir çaðrýyla harekete geçiyor, yine bir çaðrýyla geri çekilebiliyor. Tamamen bir ordu gibi hareket ediyor. Bu kadar örgütlü bir halk hareketi devrim için bir kazaným deðil midir? Devrimci iç savaþ Kürt halkýný bölge çapýnda bir güç haline getirdi. Kürt halký ayný zamanda birleþik devrimin etkin bir devrimci gücüdür. Proleter iç savaþ halk kitlelerini birleþtirdi, devrimcileþtirdi, iktidar yoluna yöneltti. Yýllarca süren devrimci mücadele içinde yer almýþ milyonlarca kitle var. Bu, devrimi gerçekleþtirecek büyük bir kitlenin daha þimdiden hazýr olmasý demektir. Devrimin öznel koþullarýnýn henüz hazýr olmadýðýný söyleyenler bu olguyu göz ö- nünde tutuyorlar mý? Çok açýktýr ki, kapitalizm koþullarýnda tüm ezilen ve sömürülen yýðýnlarýn burjuvaziden umudunu kesmesi ve baðlarýný koparmasý beklenemez. Sosyalizm altýnda bile, burjuvaziyle baðlarýný koparmayan insanlar olacaktýr. Böyleleri emekçiler arasýnda da olacaktýr. Fakat kapitalizmde, burjuva toplumun ilerlemesiyle, emekçi halk kitlelerinin daha geniþ bir kesimi devrime yönelecektir. Burada kapitalizme karþý belirleyici mücadele devrimci iþçi sýnýfýndan, devrimci halk kitlelerinden gelecektir. Bugün azýmsanmayacak sayýda devrimci kitle var. Tarihi yapacak olan devrimci sýnýflardýr, devrimci halk kitleleridir -her yerde burjuvaziyle çatýþan da bu kitlelerdir. C. DAÐLI Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005

5 BURJUVAZÝ BÜYÜK HESAPLAÞMAYI BAÞLATTI Taþlarý baðlayýp köpekleri saldýlar. Gözü dönmüþ, kendinden geçmiþ aðzý salyalý bir sürü, i- çinde bir avuç insanýn bulunduðu otobüsleri defalarca ateþe verdiler, saatlerce taþladýlar, 80 lik ihtiyarlarý öldüresiye dövdüler. Bozüyük kaymakamý ve belediye baþkaný, görevlerini hassasiyetle yerine getirdikleri için gözü dönmüþ kalabalýða teþekkür etti. Sermaye ve onun devleti hep bir aðýzdan, 80 lik ihtiyarlarý linç edecek kadar hasta ruhlu bu tosuncuklarýna aferin çekti. Yaþanan vahþetin hayvanlýðý içimizi öfkeyle doldursa da, biz de sermayeye bir teþekkür borçluyuz: Sonucu tayin edecek olan büyük meydan muharebesini baþlattýðý için. Tekelci Burjuvazi Büyük Düþünüyor 30 Aðustos resepsiyonunda M.Ali Birand ýn dile getirdiði ve TSK nýn da paylaþtýðý düþünceyi yeniden hatýrlayalým. Birand orada özetle, artýk mücadelenin bir takým haklarla kontrol edilebilecek noktayý çoktan aþtýðýný, bu yüzden de büyük düþünmek gerektiðini söylüyordu. Devrimin her yönden tehdidi altýnda kývranan tekelci burjuvazi için büyük düþünmek, e- 51. Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005 lindeki bütün kozlarý ve silahlarý sahaya sürmek ve kesin bir zafer için her türlü hazýrlýðý yapmak demekti. Tekelci kapitalist düzen, devrimin darbelerinden korunabilmek için hemen çevresine ordu-polis ve faþist yasalarla koruma duvarý oluþturdu. Bu da yetmedi, karþý-devrimin tüm kitle tabanýndan da bir baþka koruma duvarý örüldü. Bu denli kalýn bir duvar arkasýna gizlenen tekelci burjuvazinin üretebileceði tek bir politika olabilirdi: Þovenizm. Tekelci faþist egemenliðin büyük düþünmesine ve elindeki tek etkin silah olan þovenizmi sahaya sürmesine neden olan o- laylar ardý ardýna geldi: Önce iþçiler; üstelik keskin bir politik tutum deðiþimi göstererek, sermayenin karþýsýna çýktýlar. Daha düne kadar en gerici, en þoven burjuva sendikacýlýðýn prangasýndaki SEKA, Seydiþehir, Erdemir gibi büyük fabrikalarýn iþçileri, polis ve jandarmayla çatýþa çatýþa eylemlerini sürdürdüler. Hemen ardýndan yaygýn olarak baþlatýlan gecekondu yýkýmlarý, devrimin ateþini, örgütlenmelerini tüm emekçi semtlere taþýdý. Ve nihayet Batman da baþlayan Kürt halkýnýn serhýldanlar zinciri, tekelci faþist egemenliði, nihai hesaplaþmayý baþlatmaya zorladý. Kapitalist sistem artýk tüm gücüyle çýkýyor devrimin karþýsýna; askeri, polisi, adliyesi ve toplumsal tabanýyla. Karþý-devrimin toplumsal tabanýný harekete geçirmek için, tekelci faþist basýn çok özel bir çaba sarf ediyor, adeta çýrpýnýyor; yalan ü- zerine yalan, rezilce bir kampanyayla yürütülen bu çaba, esasýnda tekelci burjuvazinin ne denli güçsüz olduðunu da açýða çýkarýyor. Bütün baþka politik araçlar denenmiþ, ama devrim karþýsýnda bir sonuç alýnamamýþtýr. Elde kalan tek politik silahýn, þovenizmin çok sýký kampanyalarla, etkinleþtirilmesi, burjuvazinin toplumda yitirdiði prestiji yeniden kurabilme çabasýdýr. Fakat, þovenizm silahýný böylesine etkin kullanmaya kalkan burjuvazi için geri dönüþ yoktur. Çünkü artýk iç-savaþa büyük kitlelerin doðrudan sokulmasýyla, iç-savaþýn yönetim ve denetimi de burjuvazinin elinden kaçar. Kitlelerin büyük kavgasý, sistemin büyük sarsýntýlar geçirmesi demektir. Bu sarsýntýlardan artýk devlet organlarý da kendisini koruyamaz. 90 lý yýllarda devlet, bir çok nedenin yanýnda, karþý-devrimin faþist kitlelerini - Sivas katliamýný saymazsak- hiç bu kadar etkin kullanmamýþtý. Devlet kurumlarýna özgü disiplin, örgütlenme alýþkanlýðý, merkezilik gibi üstünlüklerden sonuna dek yararlandý. Çatýþmalar devlet güçleriyle devrim güçleri arasýnda sürdüðü müddetçe, bu üstünlükler onun iþine yarýyordu. Þimdiyse, çatýþmalar toplumun tümüne yayýlýyor. Burada artýk sonucu belirleyecek o- lan, devrim ve karþý-devrimin kitlelerindeki örgütlenme, disiplin, merkezilik ve moral üstünlüklerdir. Kavganýn seyri hangi tarafýn kendi üstünlüklerini etkin olarak kullanacaðýna baðlýdýr. Burjuvazi, devlet kurumlarýyla kontrolüne aldýðý iç savaþýn denetimini, zamanla kaybedeceði bir sürece girmiþtir. Sokaktaki büyük kavganýn her sonucuna katlanmak kaderi, burjuvazinin boynundadýr. Halklarýn Mücadele Birliði Ýçin Özel Çaba Bozüyük vahþeti, Kürt halký için çok önemli, çok ciddi bir olaydýr. Ezilen bir u- lus, tarihini asla unutulmamasý gereken trajik olaylardan örer. Bozüyük böyle bir olaydý. Kürt halký, tam da böylesi trajik dönemlerde dostlarýný sýnar, bu onlarda gösterilen dostluðu da, düþmanlýðý da u- nutmaz. Kürt halký, iç savaþýn en kanlý günlerinde dahi, halklarýn kardeþliðini unutmadý. Biz, her ne kadar bu sloganýn içeriðini eleþtiriyorsak da, bu slogana Kürt halkýnýn sahip çýkmasýnýn bir anlamý vardý: Kürt halký ezen ulusun emekçilerine karþý öfke duymadýðýný bu sloganla ifade ediyordu. Ancak þimdi, Bozüyükle birlikte, Kürt 5

6 halkýnýn bu duygularýna darbe indi. DÝSK in Kürt halkýný ve eylemlerini suçlayan açýklamalarý, bu darbeye tuz-biber ekti. Bu, tamiri olanaksýz bir darbe deðil; ama devrimcilerin artýk bu uðurda özel çabalarýný gerektiriyor. Nasýl olsa mücadelenin halklarý bir araya getireceðine, her iki u- lustan emekçilerin ayný sermaye düzenine karþý savaþtýðýna olan i- nanç, mücadele birliði için özel bir çaba gerektiren bu dönemde, elimizi-kolumuzu baðlamamalýdýr. Halklarýn mücadele birliðine vurulan bu darbenin onarýlmasý, Türkiye iþçi sýnýfýna ve onun enternasyonalist öncülerine düþer. Bozüyük vahþetinden sonra bir çok sol grup bir araya gelip, Türk-Kürt çatýþmasý istemediklerini, iç savaþ istemediklerini belirttiler. Bu türden açýklamalar hiçbir i- þe yaramaz, Kürt halkýna da yardýmcý olmaz. Böyle bir çatýþma ve iç savaþ yýllardýr var. Bir yanda ulusal özlemleri ve devrimci eylemleriyle Kürt halký, öbür yanda tekellerin iktidarýnýn devamý için þovenizmle kuþanmýþ faþist kitle. Böyle bir iç savaþta proletaryanýn tavrý savaþý istememek olamaz ya da barýþ-kardeþlik çaðrýlarý da deðil, böyle bir anda proletaryanýn tavrý kesin, net olur: Kürt halkýnýn yanýnda olmak. Bu iç savaþ, tekellerle, emekçi halklarýn savaþýdýr. Kürt halký ile emekçi kitlelerden oluþan devrimin toplumsal ordusuyla karþý devrimin kitle temelini karþý karþýya getiren bu iç savaþ, evet, belki de iç savaþlarýn en kanlýsý olacaktýr ama burjuvazi iç savaþý bu temel üzerinde kurdu diye, iç savaþý reddedemeyiz. Devrimci proletarya Kürt halkýnýn yanýnda olmalýdýr. Kürt halký, proletaryanýn devrim ittifakýdýr. Sosyal-þovenizmin zihinlerini bulandýrdýðý kimi çevrelerde, Türk þovenizminin bu derece azmasýnýn asýl suçunu, Kürt halk hareketinin milliyetçiliði nde olduðunu söyleyip durdular bugüne dek. Sanki Kürt halkýnýn mücadelesinin olmadýðý dönemlerde, Türk þovenizmi hiç yokmuþ gibi. 50 yýl önceki 6-7 Eylül olaylarýný hatýrlamak yeterli. O dönemde Kürt halký neredeyse ölüm uykusundaydý, ama Türk þovenizmi her zamankinden güçlüydü. Kürt halkýnýn ulusal özlemlerle ayaða kalkmasýný, doðrudan ya da dolaylý þekilde þovenizmin asýl sorumlusu olarak görmek, sosyal-þovenizmin dik âlâsýdýr. Bugün DÝSK in içine düþtüðü alçaltýcý, rezil tutumdan bir farký yoktur. Burjuvazinin Sýðýndýðý Son Kaleyi Yýkalým Bozüyük, Seferihisar, Ayvalýk gibi yerlerde örgütlü faþist gruplar ve devlet kurumlarý tarafýndan azdýrýlan þovenizm girdabýna bir çok emekçinin kapýlýp gitmesini, onlarýn cehaleti ve aldanmýþlýklarýyla açýklamak yetmez. Bu, sonucu nedenin yerine koymaktan öte bir anlam ifade etmez. Ekonomik kriz, yýkým ve iþsizlik gibi, bu aldanmýþlýðýn alt yapýsýný besleyen nedenler var. Büyük kentlerde deðil a- ma, küçük kasaba ve kentlerde oldukça daðýnýk, örgütsüz ve sýnýflar savaþýnýn yýllardýr kenarýnda-köþesinde kalan bu kesimler, ekonomik yýkýmýn getirdiði mülksüzleþme ve iþsizlik tehdidiyle, kendilerini toplumun dýþýna sürülmüþ hissediyorlar. Ve faþist demagoji, bu daðýnýk kitlelerin i- çinde bulunduklarý bu öfkeli dýþlanmýþlýk duygusunu ustaca kullanmasýný biliyor. Faþist demagojinin ustaca kullanmasýný bildiði bu öfkeli ruh hali, ayný zamanda karþý-devrim cephesinin zayýf karnýný o- luþturuyor. Bugün þovenizm etrafýnda bir araya getirilebilen bu kitle, tekeller tarafýndan ezilmekte, yýkýmla tehdit edilmekte. Bu kitlenin ekonomik yýkýmý en yakýcý þekliyle yaþadýðý durumlarda, sermayeye karþý nasýl öfke dolu olabildiðini 2001 Nisan ýnda görmüþtük yýlýnda, þovenizmin en güçlü olduðu bölgelerde, emekçilerin aðzýndan düþmeyen bir söz vardý: Biz yýllarca devlete baðlý kaldýk, karþýlýðý bu mu olacaktý? diyorlardý krizi, þovenizmin bayraktarlýðýný yapan MHP-DSP gibi partileri seçimlerde bir paçavraya dönüþtürmüþtü. Benzer bir ekonomik yýkým dalgasý kapýda. Þovenizmin belini kýracak bir geliþmedir bu. Devrimci proletarya, bir yandan Kürt halkýnýn yanýnda olduðunu pratikte gösterirken, öbür yandan þovenizmin kitle tabanýný güçten düþürmek için her türlü fýrsatý deðerlendirebilmelidir. Þimdiden öncü þoklarýný yaþayan büyük yýkýmýn hedefinde olan küçük-üreticiler, çalýþanlar ve diðer emekçi kitleler arasýnda yapýlan her devrimci çalýþma, ayný kitle üzerinde oynayan karþýdevrimi zayýflatacaktýr. Bu bir iç savaþ, karþý-devrimin toplumsal tabanýný tümüyle yanýmýza çekmek, bir hayal olur. Devrimin zaferinden sonra bile, geniþ bir karþý-devrim cephesiyle savaþmayý sürdüreceðiz. Karþý-devrimin, þovenizmin toplumsal tabanýný, yalnýzca örgütlenme ve propaganda yöntemiyle zayýflataklarýný düþünenler, bugüne kadar kafalarýný çok kez duvara vurdular. Karþý-devrimin, þovenizmin kan emici yüzünü teþhir etmek yetmez, onlarý kan içinde boðmak da gerekir. Faþizmin kitle tabanýný geniþletmesini önlemek için, onlarý bulunduklarý her alandan söküp atmak gerekir, devrimci eylem, zor araçlarý gerekir. Burjuvazi, ne yaptýysa devrimi alt e- demedi, güçlenmesini önleyemedi. Þimdi, duvarlarýný þovenizm harcýyla ördüðü son kalesine doðru geri çekildi. Ayakta kalan bu tek kalesine geri çekilmekle, nihai sonucu belli edecek bir savaþýn fitilini de a- teþlemiþ oldu. Kalenin surlarý ne kadar saðlam, yüksek, toplarý ne denli güçlü görünse de, kalenin içinde burjuvalarýn kendi iç kavgalarý var, orada iþsiz ve aç kitleler var. Devrimin kuþatmasý altýndaki bu kalenin fethi, þimdi kuþatmayý tek karargahtan yönetmeye, surlarda açýlacak gediklere ve kuþatmanýn moral üstünlüðünü sürekli yüksekte tutmaya baðlýdýr. Burjuvazi savunmaya çekildi. Devrim, tüm gücüyle saldýrmaya cüret edecek mi? Þimdi sorun budur Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005

7 ÝÇ SAVAÞIN SAFLAÞTIRICI GÜCÜ 51. Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005 Olaylarla dolu devrim yýllarýnýn en önemli özelliklerinden biri, kiþilerin, siyasal örgüt ve partilerin gizli kalmýþ, görülmeyen, gözlerden uzak derinliklerde kalan özelliklerinin hepsini a- çýða çýkarmasýdýr. Böyle dönemlerde herkes, her kurum gerçek çehresiyle toplumun karþýsýna çýkmak zorunda kalýr. Her parti ya da örgüt böylesi dönemlerde kendi gerçek sýnýf karakterini ortaya koyar. Daha doðrusu, olaylar onu bunu yapmaya zorlar. Ýçinden geçtiðimiz süreç iþte bu özelliklere sahip olduðunu çeþitli parti ve örgütlerin açýklamalarýyla kanýtlýyor. Her parti ve örgüt daha önce hangi kavramlarýn ardýna saklanmýþ olursa olsun þimdi, olaylar karþýsýnda kendi gerçek sýnýf karakterini ele veren açýklamalar yapmak zorunda kalýyor. Türkiye ve Kürdistanda, karþý devrim ile devrimin birbirlerine diþ gösterdikleri Eylül ayýnýn o olaylar dizisi olmasaydý, örneðin DÝSK, burjuva iþbirlikçi yüzünü açýða çýkaran o açýklamalarý yapar mýydý? DÝSK yönetiminin sosyal þoven karakterini o açýklamalardan daha iyi kim ortaya koyabilirdi? Ama DÝSK o açýklamalarý kendi rýzasýyla yapmýþ deðil. Sýnýf savaþýnýn geliþim diyalektiði iþleri öyle bir noktaya getirdi ki, DÝSK e kendi gerçek karakterini açýða çýkaran o açýklamalarý yapmaktan baþka çare býrakmadý. Öyleyse þimdi soruna öteki uçtan bakarak þöyle de diyebiliriz: Çeþitli örgüt ve partilerin kendi gerçek siyasal ve sýnýfsal karakterlerini açýða çýkaran açýklamalar yapmak zorunda kalmalarý bile devrimci bir dönemden geçtiðimizin baþlý baþýna bir kanýtýdýr. Bunlar devrimin geliþimi açýsýndan son derece yararlý ve ö- nemli geliþmelerdir. Emekçi yýðýnlarýn, ezilen halklarýn bütün siyasi parti ve örgütlerin gerçek sýnýf ve siyasal karakterini tanýmasý devrimin geliþimi açýsýndan muazzam önemdedir. Bu nedenle, denilebilir ki, komünist hareketin tarihi bu örgüt ve partileri kitlelerin gözünde teþhir etme mücadelesinin tarihidir. Devrimin toplumsal ordusu olarak geniþ emekçi kitleler küçük burjuva örgüt ve partilerin politik etkisinden, onlarýn yarattýðý yanýlsamalardan kurtulmadýkça bir proleter devrim olanaksýzdýr. Sosyal reformist parti ve örgütlerin yaydýðý burjuvazi ile iþbirliði ve küçük burjuva hayalleri yýkmak, normal koþullarda bir ülkenin proleter devrimci hareketinin uzun yýllarýný alabilir. Sürenin uzunluðu ya da kýsalýðý sýnýf mücadelesinin geliþim hýzýna baðlýdýr. Devrim yýllarý bu süreyi olaðanüstü kýsaltarak birkaç ay içinde kitlelerin kafasýnda bulunan burjuvaziyle iþbirliði ve diðer küçük burjuva hayalleri yerle bir eder. Sonuçta süre kýsa yada u- zun olsun, emekçi kitlelerin kafasýndaki bu hayaller yýkýlmadýkça burjuvaziyi devirmek ve iktidarý ele geçirmek mümkün deðildir. Konunun önemi burdan geliyor. Dolayýsýyla, burjuvazinin devrilmesi ve iktidarýn fethedilmesi mücadelesi, sosyal reformist partilerin teþhir ve kitlelerden tecrit edilmesiyle birleþtirilmezse bir ayaðý sakat bir mücadeleye dönüþür. Baþka bir ifadeyle, sosyal reformizme karþý mücadeleyle tamamlanmayan, onunla birleþtirilmeyen bir devrim mücadelesi boþ ve baþarýsýzlýða mahkum bir mücadele olur. Biçim ve alan bakýmýndan birbirinden farklý olan bu iki mücadele birbirine sýký sýkýya baðlýdýr ve birbirini tamamlar. Al Birini Vur Ötekine Bu adamlar, kendi düþünce ve konumlarýna uygun kavramlarla kendilerini ifade etmekten özenle kaçýnýrlar. Bunun yerine gerçekleþmesini hiç de istemedikleri, geliþmesinden korktuklarý devrimin kavramlarýný kullanmayý tercih ederler.böyle yapmakla, kitleleri kendi gerçek konum, düþünce ve toplumsal rolleri hakkýnda yanýltmaya çalýþtýklarý açýk.biliyorlar ki, devrimci kavramlar ve sloganlar kullanmadan kitleleri aldatmak, onlarý etkilemek mümkün deðildir. Devrimle uzaktan yakýndan ilgisi olmayan ödlekler ve dönekler partisi,ödp nin tek yol devrim sloganýný kullanmasý bunun kanýtýdýr. Sosyal reformistlerin genel hal almýþ bu davranýþ biçimi bir baþka olguyu kanýtlar: Türkiye ve Kürdistan topraklarý devrimcidir ve bu yüzden devrim kaçkýný, uzlaþmacýlar bile sosyalizm kavramlarýna, devrim kavramlarýna sarýlmak zorunda kalýyorlar. Kendi toplumsal rollerini oynamak için buna mecburlar. Elbete, ÖDP bu yolda tek deðildir. Onun için Vurun abalýya yapmanýn kimseye yararý yok. ÖDP nin özelliði þu ki, o mahallenin adý çýkmýþ partisidir. Gerçekte ondan geri kalmayan baþkalarý da var ve onlarýn gerçek politik kimlikleriyle teþhir edilmeleri günün görevidir. Vereceðimiz iki örnek, gerçekte diðerlerinin ÖDP den hiç de farklý olmadýklarýný, hepsinin de ayný top kumaþtan kesme olduðunu göstermeye yetecektir. Ýlk örneðimiz EMEP in görüþlerine yakýnlýðýyla bilinen Evrensel Gazetesi ne ait ve þöyle: Beyler, ülkeyi yönetme sorumluluðundaki beyefendiler, muhterem zevat! Bu, sivillerin terörizmle mücadele ye katýlmasý yolu, ilk bakýþta size pek hoþ gelebilir. Ama bu tehlikeli bir yoldur ve Türkiye yi gerçek bir bölünmeye götüren yoldur bu. (abç, Evrensel, 6 Eylül) Ýkinci örneðimiz SDP ye ait. Eylül ayýndaki faþist saldýrýlar karþýsýnda tam bir panik havasýna giren SDP, yüzündeki sosyalist maskesini parçalamak pahasýna iç savaþtan duyduðu korkuyu açýða vuruyor; iç savaþý önleme görevini omuzluyor ve o da týpký kardeþ EMEP çevresi gibi yetkilileri yaklaþan bir felaket konusunda uyararak, Türkiye yi yaklaþan felaket ten kurtarma önerilerini sýralýyor. SDP de iç savaþtan duyulan korku, panik havasýna dönüþtüðü için, genel baþkanlarý iþi hükümetin fahri danýþmanlýðýna kadar götürüyor. Þu sözler SDP genelbaþkaný na ait: Eðer hükümet demokratik açýlýmlardan geri adým atýlmayacak derken samimiyse, herþeyden önce, yarýn sona erecek eylemsizlik durumunun sürdürülmesi yönünde teþvik edici bir tutum takýnmalýdýr. Çünkü, askeri operasyonlarýn sürdüðü koþullarda, bu operasyonlara karþý Kürt tarafýnýn bir aylýk eylemsizlik konumundan savaþ durumuna geçerek vereceði silahlý yanýtlar, hükümeti za- 7

8 ten sýnýrlý olan demokratik açýlýmlardan anti demokratik yönelimlere doðru sürükleyecek, bu ise onun toplumsal temelini zayýflatarak, politik krizlere, giderek ekonomik krizlere kapýyý açacaktýr. Biz, bu sözlerin içeriðini eleþtirecek deðiliz. Deðmez. Kapitalizmin ekonomik krizlerinden, politik krizlerinden, hükümetin toplumsal temelinin zayýflamasýndan duyulan kaygýyý ifade eden sözleri biz, Sabancýlardan, Koçlardan, Hükümet ve Cumhurbaþkaný danýþmanlarýndan duymaya alýþmýþýz. Þu kadarýný söyleyelim: Adýnda Sosyalist kavramý bulunan bir parti için -bu parti sosyal refomist bile olsa- bunlar utanýlacak sözlerdir. Ýçinde Sosyalist kavramý bulunan bir tabelanýn altýnda bu sözleri söylemek için kiþinin utanma duygusunu çoktan yitirmiþ olmasý lazým. Sýnýf bilinçli iþçiler ve emekçi kitleler burjuva bir hükümetin toplumsal temeli nin zayýflamasýndan, bunun politik krizlere, giderek ekonomik krizlere kapýyý açmasý ndan korkuya kapýlan, bunun tedirginliðini yaþýyan bir partinin kaç ayar sosyalist olduðunu ölçmeyi bileceklerdir. Þimdi bu iki partinin ÖDP yle aynýlýðýný gösteren sözleri aktaralým. Ýþte ÖDP nin sözleri: Bu yaklaþýmlar (devletin yaklaþýmlarý kastediliyor, bn.) Türkiye nýn geleceði açýsýndan doðru deðildir ve bundan vazgeçilmelidir. (Gündem, 16 Eylül). Görülüyor, sosyal-reformist partilerin biri Türkiye nin bölünmesi nden, diðeri Hükümetin toplumsal temelinin zayýflamasý ndan, bir öteki Türkiye nin geleceði nden kaygý duyuyor. Hazretler, birer parti deðiller de hükümetin ve Türkiye nin geleceðini kurtarma vakfý gibi çalýþýyorlar. Üstelik ücretsiz ve sosyalizm adýna! Burjuvazi adýna bundan iyisi daha ne olabilir! Ýç savaþýn sertleþmesi sosyal reformist partileri iþte böyle bir bulamaç halinde aynýlaþtýrýyor ve gerçek yüzlerini açýða çýkaran açýklamalar yapmaya zorluyor. Emekçi kitleler için artýk bunlar arasýndaki farký anlamak diye bir sorun kalmamýþtýr: Al birini vur ötekine. Ýç Savaþ Korkusu Bizim bu üç örneði seçmemiz sosyal reformist parti ve örgütlerin bunlardan ibaret olduðu þeklinde anlaþýlmamalý. Aksine bu cenah oldukça geniþtir ve çok deðiþik kavramlar, isimler ya da kýlýflarla karþýmýza çýkmaktadýr. Ancak, hangi kýlýfla çýkarlarsa çýksýnlar hepsini ele veren ortak noktalar vardýr ve bundan kaçýnmalarý mümkün deðildir. Bu ortak noktalardan biri iç savaþ karþýsýndaki konumlarýdýr. Sýnýf savaþýnýn bu en sert ve keskin biçimi karþýsýnda sosyal reformistler tüm kaçamak yollarý týkanmýþ biçimde ayný hizaya, ayný ortak davranýþa geçerler. Ortak davranýþlarýnýn temel çizgisi iç savaþtan duyduklarý korkudur. Onlar, kendi korkularýný halkýn korkusu gibi yansýtarak, emekçi yýðýnlarýn en geri duygularýna seslenerek ellerinikollarýný baðlamaya çalýþýyorlar. Ýç savaþ acý ve yýkým; kan ve gözyaþý demektir, öyleyse ondan kaçýnmak, mümkünse önlemek gerekir. Bütün düþüncelerinin özü ve özeti bundan ibarettir. Ýç savaþ kapitalizmin çeliþkilerinin üst üste yýðýlmasýnýn, kesiþmesinin, birikmesinin, toplumsal patlayýcýlarýn olaðanüstü artmasýnýn sonucudur. Ýç savaþ, sýnýf savaþýnýn bir devamý, bir aþamasý olarak bütün bir toplumsal geliþme tarafýndan hazýrlanýr. Onun için bir ülkede sýnýf savaþý iç savaþ düzeyine gelmiþse, bütün aðlama-sýzlamalar, yalvarýp yakarmalar onu ortadan kaldýrmaya yetmez. Bu anlamda sosyal reformistlerin iç savaþ karþýsýndaki durumlarý sadece umutsuzluk ve çaresizlikle ifade edilebilir Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005 Kendilerini iç savaþýn getirdiði ve getireceði büyük acý ve yýkýmlarýn korkusuna kaptýrmýþ olan bu çevreler biraz düþünebilselerdi, biraz düþünme yeteneðinde olsalardý þu iki basit gerçeði anlarlardý: Birincisi, iç savaþ birilerinin isteði sonucu doðmayacaðý gibi birilerinin isteðiyle de sona ermez. Ýç savaþ kapitalizmin çeliþkilerinin üst üste yýðýlmasýnýn, kesiþmesinin, birikmesinin, toplumsal patlayýcýlarýn olaðanüstü artmasýnýn sonucudur. Ýç savaþ, sýnýf savaþýnýn bir devamý, bir aþamasý olarak bütün bir toplumsal geliþme tarafýndan hazýrlanýr. O- nun için bir ülkede sýnýf savaþý iç savaþ düzeyine gelmiþse, bütün aðlama-sýzlamalar, yalvarýp yakarmalar onu ortadan kaldýrmaya yetmez. Bu anlamda sosyal reformistlerin iç savaþ karþýsýndaki durumlarý sadece umutsuzluk ve çaresizlikle ifade edilebilir. Ýkincisi, marksist olma iddiasýný taþýyýp da düþünme yeteneðini yitirmemiþ olanlar, iç savaþ olmadan kapitalizmden sosyalizme geçiþin mümkün olamayacaðýný; iç savaþ olmadan tarihte hiç bir büyük devrimin gerçekleþmedigini bilirler. Ýç savaþ, her savaþ gibi, acý, yýkým, kan ve gözyaþý, u- mutsuz karýþýklýk demektir. Ama bunlar olmadan kapitalizmin, burjuva egemenliðin yýkýldýðý nerede ve ne zaman görülmüþ! Tam da bu nedenle, iç savaþ sosyalist devrimin kaçýnýlmaz koþulu ve ayrýlmaz parçasýdýr. Onun için bir marksistin iç savaþ konusundaki tutumu, e- mekçi yýðýnlarý savaþ hakkýnda aydýnlatmak, savaþý kazanacak þekilde örgütlemek ve yönetmektir. SDP ve diðerleri bunu yapacaklarýna, iç savaþ sanki umutsuz bir karýþýklýðý kapitalizmin mekanizmasýnda, burjuva toplumun temellerinde deðil de kendi partilerinde çýkaracakmýþ gibi -doðrusu pek de haksýz sayýlmazlar- derin bir korkuya kapýlmýþlardýr. Ýþte SDP nýn iç savaþla ilgili görüþlerini aktaran gazete haberi: SDP Genel Baþkaný Filiz Koçali, hükümetin inisiyatifi elden kaçýrdýðýný belirterek, iç savaþ tehlikesiyle yüzyüze olunduðunu söyledi. Linç olaylarý için Felaket yaklaþýyor diyen Koçali, Bir iç savaþ tehlikesiyle yüzyüzeyiz. Ordunun ve CHP nin baskýsý karþýsýnda hükümet demokratik açýlým inisiyatifini kaybetti. AB müzakere süreci ile ilgili kriz sokaklarda masum insanlarýn linç edilmesiyle birleþince, hükümet krizine gebe bir ortam yarattý dedi. CHP ve kimi sorumsuz ordu mensuplarýnýn, faþist merkezlerce yönlendirilen linç güruhunu cesaretlendirdiðine dikkat çeken SDP Genel Baþkaný Koçali, ABD yi PKK ye karþý yardýma çaðýrdýkça, daha fazla ABD emellerine alet oluyorlar dedi. Artýk çok açýk, bütün sosyal reformistlerin temel düþünceleri, temel kaygýlarý emekçi sýnýflarýn tam kurtuluþu, sosyalizm deðil kapitalist Türkiye nin geleceðidir. Onun için hepsi de yurtsever dir, hepsi de burjuvazinin önünde yerlere kadar eðilmeye hazýrlar. Hükümetin toplumsal temelinin zayýflamasýndan kaygýlanacak kadar burjuva muhalefetin bile gerisine düþmüþlerdir. Ýç savaþ iþte böyle saflaþtýrýcý ve ayrýþtýrýcýdýr.

9 KÜRT HALKI YALNIZ DEÐÝLDÝR Mücadele Birliði Platformu, 18 Eylül günü sarý-kýrmýzý-yeþil renklerdeki Kürt Halký Yalnýz Deðildir, Mücadele Birliði Platformu pankartý açarak Taksim Meydaný nda bir basýn açýklamasý yaptý. Kýzýl bayraklarýyla ve Yaþasýn Kürt Türk Halklarýnýn Mücadele Birliði, Kürt Halký Devrimle Özgürleþecek, Kürt Halký Yalnýz Deðildir, Kürt Halkýna Kalkan Eller Kýrýlacak, Kürt Halkýna Kendi Kaderini Tayin Hakký yazýlý kuþlamalarýyla alaný zapteden eylemciler, Mücadele Birliði Platformu adýna okuduklarý açýklamada: Kürt Ulusunun Kendi Kaderini Tayin Hakkýna ancak kendi sýnýfsal çýkarlarýnýn nerede olduðunu bilmeyecek denli þovenizmle zehirlenmiþ olanlar karþý çýkabilir. Bugün Kürt halkýna saldýrýp onlarý linç etmeye çalýþanlar, devletin yönlendirdiði bir avuç faþisttir. Ve ne kadar çok saldýrýrlarsa, Kürt halkýnýn savaþma azmini o kadar çok artýrmaktadýrlar. Özgürlüðü için ayaða kalkan bir halký hiçbir güç durduramaz. Ýþçi sýnýfý, e- mekçiler ve bütün halklar, Kürt halkýnýn bu mücadelesine sahip çýkmalýdýr. Halklar arasýndaki sarsýlmaz güven ve kardeþlik baðlarý, ancak böyle kurulacaktýr ( ) Kürt halkýna karþý giriþilen linç saldýrýlarý karþýsýnda her zaman onlarýn yanýnda olacaðýz. Devrim, halklarýmýzýn mücadele birliðinin saðlanmasýyla ete kemiðe bürünecektir. Burjuvazinin hiçbir saldýrýsý, devrimin geliþimini engelleyemeyecektir. Buradan bir kez daha haykýrýyoruz: Kürt Halký Yalnýz Deðildir! denildi. Ýþçi ve emekçi halklara topyekün savaþ ilan eden sermaye sýnýfýnýn Kürt halkýna yönelik saldýrýlarýný protesto ettiler. Fabrikalarý kapatanlarla linç giriþimlerini örgütleyenlerin ayný olduklarýný belirten Mücadele Birliði Platformu, üzerine kurþunlarla, tank ve topla, linç saldýrýlarýyla gidilen Kürt halkýnýn, sinmek, korkmak þöyle dursun, daha bir öfke ve kinle dolduðunu ve savaþma azmi kazandýðýný belirterek, Kürt halký nýn devletin bu saldýrýlarýna serhýldanlarla karþýlýk verdiðini; ve yýllardýr sömürülen, aþaðýlanan, baský ve zulmün her türlüsüne maruz kalan Kürt halkýnýn içinde biriktirdiði öfkeyi sokaklara taþýdýðýný dile getirdiler. Atýlan Yaþasýn Kürt Türk Halklarýnýn Mücadele Birliði, An Þoreþ An Mýrýn, Ya Devrim Ya Ölüm, Kürt Halký Devrimle Özgürleþecek, Kürt Halký Yalnýz Deðildir sloganlarýnýn ardýndan, çekilen zýlgýtla basýn açýklamasý sona erdi. Bu sýrada eylem alanýnda bulunan Leninist bir iþçi, söylemek istediði þeylerin olduðunu belirterek söz aldý ve; Türkiyeli iþçi ve emekçiler olarak, sosyalistler olarak þunu söylüyoruz, Kürt halkýnýn güvenini kaybetmektense, kellemizi kaybetmeyi göze alýrýz. Eðer Kürt halkýný kaybedersek, asla devrim yüzü göremeyiz. Gerçek barýþý, ancak iki halkýn ortak mücadelesi saðlayacaktýr diyerek halklarýn mücadele birliðine vurgu yaptý. Daha sonra eylemciler, Ýstiklal Caddesi ne doðru kuþlama yaparak eylemlerini bitirdiler. Taksim'de Özgür Gündem Gazetesi Daðýtýmý Kürt halkýna ve kürt basýnýna yönelik baskýlarýn arttýðý bir dönemden geçiyoruz. Bizde Mücadele Birliði okurlarý olarak Kürt Halkýna destek olmak amacýyla Gündem gazetesi daðýtýmý yapmaya karar verdik. Gündem Gazetesinin bürosuna uðrayarak belli bir miktar gazete aldýk. Aldýðýmýz gazeteleri saat da Ýstiklal Caddesi nde daðýtmaya baþladýk. Yaptýðýmýz daðýtýma caddeden geçin halk yoðun ilgi gösterdi ve bizden Gündem Gazetesi alan birçok kiþi bizlere destek olduklarýný açýkladýlar. Daðýtým yaparken sýk sýk Gündem Gazetesi nin manþeti olan 12 Eylül Kurumsallaþtý baþlýðýný öne çýkardýk. Bunun yaný sýra, Kürt Halký Yalnýz Deðildir, Gündemi 51. Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005 Özgür Gündem den Takip Edin, Yaþasýn Kürt Ve Türk Halklarýnýn Mücadele Birliði, 12 Eylül Faþist Darbesinin Yarýn 25. Yýlý, Geliþmeleri Takip Etmek Ýçin Ezilen Halklarýn Özgür Sesi Ülkede Özgür Gündem Okuyun þeklinde sesli ajitasyon yaptýk. Gazete daðýtýmýna gösterilen yoðun ilgi sayesinde aldýðýmýz gazetelerin hepsini birkaç saatlik süre içerisinde daðýttýk. Gazete daðýtýmý yaparken bir kez daha gördük ki, sermaye sýnýfýnýn ve onun sözcüsü olan burjuva medyanýn Kürt-Türk halklarýný karþý karþýya getirme çabasý boþunadýr. Halklarýn içinde güçlü bir mücadele birliði ruhu var. Bize düþen bu ruhu geliþtirmek ve Kürt ve Türk hallarýnýn mücadele birliðini örmektir. KÜRT HALKI YALNIZ DEÐÝLDÝR! YAÞASIN KÜRT-TÜRK HALKLARININ MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! 9

10 ÖZGÜR GÜNDEM E AÇIK MEKTUP Deðerli dostlar, Yiðit Kürt halký, Sözlerimize Kürt Halký Yalnýz Deðildir diyerek baþlamak istiyoruz Bu bugünün en temel, en güçlü haykýrýlmasý gereken þiarý, olmalýdýr.. Bu þiarý yaygýnlaþtýrmak, mazlum Kürt halkýna karþý tarihsel, sýnýfsal, insani ve ahlaki sorumluluðumuzdur. Nasýl ki Türkiye iþçi sýnýfý, emekçi halklarý sýnýfsýz, sömürüsüz bir dünya için en yiðit evlatlarýný feda ediyorsa ve büyük bedeller ö- düyorsa, mazlum Kürt halký da Kürdistan ýn özgürlüðü ve halklarýn kardeþliði için on yýllardýr sürdürdüðü savaþýmda büyük bedeller ö- dedi, ödemeye devam ediyor. Bu nedenle rahatlýkla söyleyebiliriz ki Kürt halký yiðit bir halktýr ve ulusal-sýnýfsal mücadele, kendi geleceðini özgürce belirlemek, onurlu, özgür ve mutlu bir gelecek kurmak onun da hakkýdýr ve bu hakký mutlaka kazanacaktýr. Deðerli dostlar, Yiðit Kürt Halký, Türkiye ve K. Kürdistan da kapitalizmin tarihsel geliþiminin bir sonucu olarak bir özgünlük oluþtu. Esas olarak burjuva devrimlerin bir sorunu olan ulusal sorunun çözümü iþte bu özgünlükten ö- türü ulusal sorunun köklü çözümü artýk proleter bir devrimle mümkün olabilir, kazanýlabilir Bunun için iki halkýn birleþik mücadelesi, birleþik devrimi gerçekleþmeden ne iþçi sýnýfý kurtulabilir nede halklarýmýz özgür olabilir Deðerli dostlar, Yiðit Kürt Halký, Bizler deðiþik iþ kollarýndan, deðiþik milliyetlerden iþçiler olarak, Fabrikalarda birlikte çalýþýyor, hayatý birlikte üretiyoruz Tüm zenginliklerin ve güzelliklerin yaratýcýsý ve gerçek sahibi biziz, biziz Kürt ü, Türk ü, Arap ý, Laz ý, Çerkez iyle, kadýný, erkeðiyle, yaþlýsý genciyle hayatý var eden Yüreðimizin yarýsý Kürt Yüzümüzün diðer yanaðý Kürt Kürt gibi bakar, Kürt gibi görür bir gözümüz, ÖZGÜR POLÝTÝKA SUSTURULAMAZ Eylül ayý baþýnda Avrupa da yayýn yapan Özgür Politika gazetesi ile MIR müziðin emperyalist Alman devleti tarafýndan kapatýlmasýna yönelik eylemler devam ediyor. Ýçinde Reutlingen Emek Kültür Merkezi nin de yer aldýðý Stuttgart Ve Çevresi Demokratik Kurumlar Platformu Kürt kurumlarýnýn kapatýlmasýný ve Kürt halkýna yönelik saldýrýlarý protesto etmek için 17 Eylül Cumartesi günü Stuttgart ta bir yürüyüþ ve miting düzenledi. Üçyüzün üzerinde kiþinin katýldýðý eylemin en önlerinde Almanca olarak hazýrlanmýþ ve Platform imzalý Özgür Politika Gazetesinin Kapatýlmasýný Lanetliyoruz, Kürt Halkýna Yapýlan Saldýrýlarý Protesto Ediyoruz pankartlarý yer aldý. Stuttgart ýn iþlek caddelerinden geçen kitle son dönemlerdeki gösterilerde Kürt gibi duyar diðer kulaðýmýz, Ayaðýmýzýn biri Kürt tür, yurdumuz ayný zamanda Kürdistan dýr da Çünkü biz Yurdumuz bütün cihandýr bizim diyenlerdeniz Tüm tehditlere raðmen 1 Eylül Dünya Barýþ vesilesiyle Gemlik e yürüyenlerin geri dönüþte uðradýðý saldýrýlarda bizim de canýmýz yandý, Gemlikte, Sakarya da, Trabzon da Yaþanan LÝNÇ GÝRÝÞÝMLERÝNDE bir yanaðýmýz acýdýysa, diðeri kýzardý utançtan Biz öldük, biz öldürüldük aslýnda Esas olan, çok yaþamak deðil onurlu, erdemli yaþayabilmektir. Söylemeye de dilimiz varmýyor ama kabahatin çoðu bizde, biz iþçi sýnýfýnda canýmýz kardeþlerimiz Baðýþlayýn Henüz gücümüzün farkýna varamadýk daha Yeterince birleþip, yeterince örgütlenip, yeterince kavgaya katamadýk daha sýnýfý Deðerli dostlar, Yiðit Kürt Halký, Biliyoruz ki Baþka bir ulusu ezen bir ulus asla özgür olamaz. Ezen ulusun proleterleri olarak biz de özgür deðiliz. Ama özgürlük kendi ellerimizdedir Yaþamý üreten hayatý var eden, tüm zenginliklerin ve güzelliklerin yaratýcýsý, üreticisi ve gerçek sahibi biziz; ama açlýða mahkum edilen, sosyal yýkýma uðratýlan iliklerine kadar sömürülen ve yaþamdan kovulan da bizleriz Emperyalist ve onlarýn iþbirlikçileri tekelci kapitalistlerin geleceðimizi karartmasýna, ülkelerimizin yaðmalanmasýna, yakýlýp yýkýlmasýna, halklarýmýzýn aþaðýlanmasýna, kýyýma uðratýlmasýna izin vermeyelim. Artýk bu gidiþe dur demek, kendi geleceðimizi kendi ellerimize almak için devrimci iþçi komitelerinde örgütlenelim, birleþelim, birleþik mücadeleyle birleþik devrimimizi gerçekleþtirelim KÜRT HALKI YALNIZ DEÐÝLDÝR! YAÞASIN HALKLARIN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! YAÞASIN ÝÞÇÝLERÝN MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! (DÝK) Devrimci Ýþçi Komiteleri/ ÝSTANBUL olduðu gibi diri ve tepkiliydi. Platform tarafýndan daha önce ortak olarak belirlenen sloganlar yürüyüþ boyunca sokaklarda yankýlandý: Özgür Basýn Susturulamaz, Özgür Politika Susturulamaz, Kahrolsun Faþizm Yaþasýn Mücadelemiz, Kürdistan Faþizme Mezar Olacak, Zindanlar Yýkýlsýn Tutsaklara Özgürlük... Bu sloganlarýn Almancasý da sýk sýk atýldý. Biz, EKM imzalý Almanca ve Türkçe olarak hazýrlanmýþ dövizlerimizle yürüyüþteki yerimizi aldýk. Bir saatlik yürüyüþün ardýndan miting alanýna ulaþtýk. Burada 12 Eylül Faþizmini teshir eden ve zindanlardaki saldýrýlara da dikkat çeken çeþitli metinler okundu. Kürt halký ve Türkiyeli emekçiler saldýrýlara karþý sokaklarda, eylemlerde birleþtiler. Önümüzdeki dönemde mücadele birliðini pekiþtiren eylemlilikler devam edecektir. Geliþmeler bize bunu iþaret ediyor. YASASIN KÜRT VE TÜRK HALK- LARININ MÜCADELE BÝRLÝÐÝ Y.E. Mücadele Birliði Okurlarý/ Almanya Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005

11 KÜRT ULUSUNA KENDÝ KADERÝNÝ TAYÝN HAKKI 51. Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005 Son süreçte yaþanan geliþmeler ulusal sorunu yeniden tartýþma gündemine taþýdý. Bir devrim olmadan ulusal sorunun çözülebileceðine dair düþünceler, Baþbakanýn Diyarbakýr gezisinde söylediði Kürt sorunu benim sorunumdur sözünden sonra daha sýklýkla dillendirilir oldu. Bunun nasýl büyük bir yanýlsama olduðu, TC devletinin þu birkaç aylýk süre içinde Kürt halkýna karþý giriþtiði çok yönlü saldýrýlardan kolayca anlaþýlabilir. Ancak burada konunun baþka yönlerinin de açýlmasý gerekiyor. Ulusal Kurtuluþ Hareketi, þu tezi sýk sýk yineliyor: Ulusal sorunu yaratan biz deðiliz, aksine bizi yaratan ulusal sorundur. Ulusal sorun çözülürse onun sonuçlarý ortadan kalkar. Bu tespitte gerçeklik payý var. Fakat gerçekliðe sonuna kadar baðlý kalmak gerekir. Ulusal hareket devletle barýþ yapsa bile, ulusal sorun çözülmüþ olmayacaðý için kendi sonuçlarýný oluþturmaya devam edecektir. Bir devrimi yaratan koþullar ortadan kalkmadýðý sürece o devrim ortamý kendi sonuçlarýný mutlaka yaratýr. Bu ezilen ulusun özgürlük hareketleri için de geçerlidir. Þunu bugüne kadarki tarih bize öðretmiþtir: TC devletinin sorunu ve çözme isteði ve yeteneði yoktur. Ulusal sorunu ezilen ulusun kendisi çözecektir. Egemen ulusun deðiþmez politikasý Kürdistan ýn ilhaký ve Kürt ulusunun ezilen ulus durumunda tutulmasýdýr. Ezilen ulusun temel politikasý da özgürlüðü kazanmaktýr. Dolayýsýyla iki politika karþýttýr, ancak birbirini dýþtalayarak sonuçlanabilir. Bugün burjuvazinin Kürt sorunu ndan bahsediyor oluþu bu gerçekliði deðiþtirmiyor. Burjuvazinin buradan anladýðý Kürtlerin bireysel insan haklarýdýr. Oysa, Kürt sorunu özünde, ulusal bir sorundur. Baðýmsýz devlet kurma hakký dahil kendi geleceðini kendisinin belirleme hakkýdýr. Yani kendi üzerindeki her tür politik tasarruf hakkýný kendisinin kullanmasýdýr. Burjuvazi uluslarýn kendi kaderini tayin hakký ný yok saymak için bu tezini öne sürüyor. bugün Kürt sorunu nun varlýðýný kabul etmesi ise tamamen Kürt halkýnýn devrimci yürüyüþünü önlemek içindir. Kürt ulusuna kültürel haklarýn tanýnmasý uluslarýn kendi kaderini tayin hakký nýn tanýnmýþ olmasý deðildir. Tersine bu haklarýn önlenmesine yöneliktir. Böylece ezilen ulus kültürel haklar vb. ni kabul ederek ezen ulus konumunu ve bu konumun devamýný kabul etmiþ olur. Çünkü ezen ulusun, kendi kaderini tayin hakký anlamýndaki hakký dýþýndaki her þey egemen ulusun egemenliðini güvenceye alýr ve kalýcýlaþtýrýr. Bugüne kadar yaþananlar ve verili durum ulusal çeliþkilerinin çözümünün, sosyal çeliþkilerin çözümüne baðlý olduðunu gösteriyor. Ancak ezilen ulusun kendi geleceðini belirleme hakkýnýn gerçekleþmesi, halklarýn ortak kurtuluþundan önce olmasý zayýf bir olasýlýk da olsa, savunulmalý ve desteklenmelidir. Çünkü ezilen ulusun kurtuluþu, ezen ulusun halkýnýn da kurtuluþunu getirecektir. K. Kürdistan da ulusal, sýnýfsal kurtuluþ iç içedir. Kürdistan daki yakýn tarihteki politik mücadele de bunu doðrulamýþtýr. Kürt halkýnýn özgürlüðünün önünde olduðu gibi Türk halkýnýn özgürlüðünün önündeki engel de aynýdýr. Düþman tek ve ortaktýr. Halklarýn kurtuluþu da birlikte olacaktýr. Bu anlamda Ulusal Kurtuluþ Hareketi nin Türkiye yöneliþi i iþçilerin en sýký birliði ve halklarýn mücadele birliðinin güçlenmesini saðlayacaktýr. Zaten bunun maddi, ekonomik temeli var. Fakat halklarýn mücadele birliði öznel olarak da örülmüþ o- lacak. Ulusal sorunun çözümüne yönelik her adým ya da yöneliþ, sýnýfsal kurtuluþ mücadelesini ön plana çýkarýr. Ulusal Kurtuluþ Hareketi nin yeni yöneliþinin nesnel sonuçlarý bunu hýzlandýracaktýr. Fakat burada bir þeyin altýný önemle çizmek gerekiyor, o da Ulusal Kurtuluþ Hareketi nin sosyal reformist hareketler karþýsýndaki hoþgörülü tutumudur. Öyle ki, bazen kapsayýcý olmak adýna onlarla güç ve eylem birliktelikleri yapýlmaktadýr. Oysa reformistler, burjuvazinin baþlattýðý Kürt sorunu kampanyasýna baþka bir biçimde destek olmak için ulusal sorun illa ki baðýmsýz devlet kurmak deðildir diyerek aslýnda uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýnýn özü olan ayrýlma yani baðýmsýz devlet kurma hakkýný açýkça yadsýmýþlardýr. Gerçek anlamda Türk solu durumunda olan reformist ve oportünist hareket ulusal sorunda, lafta uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýný savunsa da pratikte ve özde sosyal-þovendir. Bütün savunusunu ve taktiklerini Kürt ulusunun ayrýlmamasý, Türk ulusu ile birlikte kalmasý üzerine inþaa ediyor. Böylece pratikte uluslarýn kendi kaderini tayin hakkýný yadsýmýþ oluyor. Þimdi bizim bunlardan baðýmsýz olarak þu soruyu sormamýz gerekiyor: Ulusal Kurtuluþ Hareketi karþýsýnda Türkiye proletaryasýnýn ve onun devrimci hareketinin ilkesel tavrý ne olmalýdýr? Bu ilkesel tavýr, Ulusal Hareket demokratik ve devrimci yoldan yürüdükçe desteklenmesi biçiminde olacaktýr. Marksistler halklarýn ortak ve merkezi birliðinden yanadýrlar. Çünkü güçlü merkezi yapý, halklarýn ekonomik kurtuluþunun güçlü bir kaldýracý olacaktýr. Ve açýk ki, ulusal-sýnýfsal kurtuluþa Kürt proletaryasý ve komünist partisi önderlik edecektir. Yaþananlar da bunu doðruluyor. Leninist Parti enternasyonalist bir partidir. Geçmiþ geliþim sürecinden bu yana yalnýzca Türkiye proletaryasýný deðil, Kürdistan proletaryasýný da teorisinde, politikasýnda, örgütsel yapýsýnda temsil etmiþtir. Leninist Parti Uluslarýn Kendi Kaderini Tayin Hakký ilkesinin en sadýk savunucusudur. Tüm tarihi bunun kanýtýdýr. Þimdi yapýlmasý gereken Leninist Parti nin ulusal sorun konusundaki çizgisini herkesin görebileceði þekilde pratik olarak ortaya koymaktýr. YAÞASIN KÜRT-TÜRK HALKLARININ MÜCADELE BÝRLÝÐÝ! 11

12 güçlenmesini bekledi. Ve koþullar kendisi için en uygun olan zamanda saldýrarak eylemi bitirdi. Çok daha öncesinde Paþabahçe de yaptýðý ve þimdi Seydiþehir ve Erdemir de yapmaya çalýþtýðý þey bu. Þunun çok açýklýkla bilinmesi gerekiyor. Bu u- luslararasý sermayenin bir eðilimidir; ö- zelleþtirmeler sermaye sýnýfý için olmazsa olmazdýr. Sermaye ile emek arasýndaki çeliþkilerin kristalize olduðu politikalardan birisidir bu. Ve açýk ki, burada burjuvazinin yararýna olanýn proletaryanýn yararýna olmasý mümkün deðildir. Çeliþkinin uzlaþmaz oluþu, çatýþmalarý zorunlu kýlýyor. Burjuvazi bunu bildiði için zamaný uzatarak, kendi lehine sonuç almaya çalýþýyor. Ayný þey Ölüm Orucu Eylemi için de geçerlidir. Eylemin bu kadar uzun sürmesinin nedeni, burjuvazinin devrimci bir örnek yaratýlmasýný istememesidir. Burjuvazi biliyor ki, bu eylem devrimci tutsaklarýn istemlerinin kabul edilmesiyle sonuçlanacak olursa, çok önemli bir örnek teþkil edecektir. SEKA eylemi bir örnek oluþturmuþtu ve bu, hýzla yaygýnlýk kazanýyordu; burjuvazi bunu engellemek için saldýrdý SEKA ya Bütün bu olay ve olgular, iþçi sýnýfý ve emekçilerde biriken patlamaya hazýr öfkenin kendisini bir yerde açýða çýkaracaðýný gösteriyor. Bunun potansiyel halde uzun süre durmasý mümkün deðildir. Halkýn a- rasýndaki deyimiyle bunun kuvveden fiile çýkmasý kaçýnýlmazdýr. Olaylar bir sýçrama noktasýna doðru hýzla ilerliyor. Seydiþehir iþçilerinin eylemlerinin zor öðesini giderek daha fazla içeriyor oluþu bunun bir göstergesi. Gecekondu yýkýmlarýna karþý halkýn silahlara baþvurmaya baþlamasý bir baþka örnek. Kürt halkýnýn gerilla cenazelerini her gün daha kitlesel kaldýrmasý ve linç eylemleri karþýsýnda serhýldanlara yönelmesi bir baþka örnek. Artýk halk devletin yasalarýný hiçe sayarak kendi yasalarýný uygulamaya baþlamýþtýr. Dersim de yapýlmasý devletçe yasaklanan festivalin fiili olarak yapýlmasý bunun en iyi örneðidir. Ýþçi sýnýfý ve emekçiler, Türkiye ve K.Kürdistan ýn her yerinde sisteme duyduklarý öfkeyi açýkça göstermeye baþladýlar. Eleþtiri silahý yerini, silahlý e- leþtiriye býrakmaya baþladý. Bu, proleter iç savaþ sürecinin yükselmekte olduðunu gösteriyor. Baþta Ýstanbul, Adana gibi iller olmak üzere birçok metropolde birbiri ardýna ayaklanmalarýn olmasý iþten bile deðildir. Bunu, Paris Komünü öncesi Fransa da oluþan ortama benzetebiliriz. Orada da baldýrý çýplaklar ýn sisteme duyduðu öfke, vuracak bir nokta arýyordu ve buldu. Bütün devrimler, bir kez devrimci durum oluþtu mu, ayaklanmayý ateþleyecek bir genel bahane ye ihtiyaç duyar. Bunun bugün Türkiye ve K. Kürdistan da ne olacaðýný önceden kestirmek zor, ama olaylarýn geliþim doðrultusu, kitlelerin eðilimi bu yönde. Þimdi tam da Lenin in dediði gibi devrimci sorular sorma zamaný. Herhalde sorulmasý gereken ilk ve temel sorulardan biri þu olmalýdýr: Birbirinden ayrý yürüyen iþçi eylemlerini, iþçi eylemleri ile emekçi eylemlerini ve bunlarla yoksul Kürt halkýnýn ulusal-sýnýfsal mücadelesini nasýl birlikte yürütebilir, bunlar a- rasýndaki mücadele birliðini nasýl saðlayabiliriz? Ýkincisi, burjuvazinin zaman kazanma, eylemleri zamana yayarak güçten düþürme taktiðine karþý, biz nasýl bir taktik izleyebilir ve hangi mücadele araç ve yöntemlerini etkin kýlabiliriz. Devrimin Yaratýcý Katkýsý Bu sorulara cevap aramadan önce þunu belirtmeliyiz ki, her somut durumun kendi içinde deðerlendirmesini yapmalý ve mutlaka somut sonuçlar çýkarmalýyýz. Bu konuda devrimci geliþimin diyalektiðini takip etmeliyiz. Devrim her adýmýnda önümüze yeni fýrsatlar ve olanaklar çýkaracaktýr. Ayrý ayrý geliþen eylemlerin mücadele birliðini oluþturabilmek için, bunlar a- rasýnda volan kayýþlarýnýn saðlam baðlanmasý gerekiyor. Bu da tamamen Leninistlerin etkinliðine ve yaratýcý çalýþmalarýna baðlýdýr. Bütün bu olaylarýn belirli bir tarihsel kesitte bir arada ortaya çýkmýþ olmasýnýn asýl nedenini doðru bir þekilde tespit ettiðimize göre proletaryanýn devrimci sýnýf partisinin, proletaryanýn baðýmsýz sýnýf çizgisini daha çok öne çýkaran eylemlere yönelmesi gerekiyor. Bunun yaný sýra, iþçi sýnýfý ve emekçilerin eylemlerine iktidarý hedefleyen sloganlar daha fazla götürülmeli, iþçi sýnýfý ve emekçileri Devrimci Ýþçi Komiteleri ve Devrimci E- mekçi Komiteleri nde örgütlenmeye çaðýran canlý ajitasyonlar yapýlmalýdýr. Yazýlý ve sözlü propaganda kesintisiz sürmelidir ama özellikle bu dönem kitlelerin arasýnda 51. Sayý / 28 Eylül-12 Ekim 2005 sesini duyurabilecek güçlü ajitatörlere ihtiyacýmýz var. Kitlelere iktidar dýþýnda her þeyin hiçbir þey olduðunu canlý bir dille anlatacak Leninist ajitatörler Gecekondu halkýnýn içinde örgütlenme çalýþmasýna aðýrlýk vermek, onlarý büyük savaþlara pratik olarak hazýrlamak gerekiyor. Yýkýmlara karþý gecekondu halkýnýn mücadele birliðini mahalle komitelerinde saðlamalýyýz. Onlarý silahlandýrmalý ve kendi içinde örgütlü hale getirmeliyiz. Kürt halklýyla devrimci eylemler i- çinde hareket birliðimizi güçlendirmeliyiz. Onlarýn eylemlerine devrimci olduðu sürece katýlmalý ve halklarýn mücadele birliðini propaganda etmeliyiz. Kürt Ulusuna Kendi Kaderini Tayin Hakký istediðimizi, bunun devrimle ve geçici devrim hükümetiyle saðlanacaðýný durup dinlenmeden anlatmalýyýz. Ve zindanlarýn yýkýlýp tutsaklarýn özgürleþtirilmesi için iþçi sýnýfý ve emekçileri, devrimci eylemlere çaðýrmalý, her an devrimci tutsaklarýn yanýnda olduðumuzu devrimci eylemlerle göstermeliyiz. Ancak devrimin bu ana sorunlarýna yoðunlaþýrsak, bunlarýn her birini baþarýyla yerine getirebilirsek, bunun için bitmek bilmeyen bir enerjiyle çalýþýr, proletaryanýn devrimci sýnýf partisini kitlelerin gözünde takip edilmesi gereken bir güç olarak öne çýkarýrsak istediðimiz volan kayýþlarýný sýký bir þekilde baðlayabilir, ayný zaman dilimi içinde farklý alanlarda yükselen mücadeleyi tek bir kanal içinde iktidar mücadelesine sevk edebiliriz. Yoðun devrimci bir döneme giriyoruz. Proleter iç savaþ daha da yükselecek, þimdi tüm iþçi ve emekçilerin ve onlara önderlik edecek olan Leninistlerin devrimin canlý geliþimine uygun hareket etmeleri ve örgütlenmeleri, yeni örgütlülükler yaratmalarý bir zorunluluk halini almýþ bulunuyor. 13

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU

KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU KAPÝTALÝZM ÇAÐININ SONU Kapitalizm, bugüne deðin görülen toplumsal sistemlerin içinde, tarihte en kýsa dönemi kaplayan toplumsal bir biçimdir. Emeðe dayanan, bu yüzden dengesizlikler, uyumsuzluklar ve

Detaylı

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ

KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ KAPÝTALÝZM SORUNLARINI ÇÖZEMEZ Kapitalizm yeni koþullara ayak uydurabilir mi? Yarattýðý sorunlarý çözümleyebilir mi? Burjuvazi kendisini yenileyebilir mi? Sýnýf mücadelesi açýsýndan önem kazanan bu sorularý

Detaylı

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor

Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ÝÞÇÝ SINIFININ KURTULUÞU ÝÞÇÝLERÝN KENDÝ ESERÝ OLACAKTIR Kapitalist toplum iþçi sýnýfýnýn emeðine dayanýyor ama, iþçilerin bu toplumda hiçbir güvenceleri yoktur. Bu toplumda ücretli-emekçileri bekleyen

Detaylı

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI

Merhaba, GENÇ YOLDAÞ IN 3. SAYISI ÇIKTI Merhaba, Mart ayýnýn coþkusuyla tüm okuyucularýmýzý selamlýyoruz. Mart ayý, adý ayaklanmalarla, büyük kavgalarla, tarihsel olaylarla anýlan bir aydýr. Ve daha þimdiden, ard arda gelen ölümsüzleþme haberleriyle

Detaylı

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim

Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim EMEÐÝN CUMHURÝYETÝNE DOÐRU Her þey gibi, iþçi sýnýfý da duraðan deðil, sürekli deðiþim ve hareket halindedir. Ýþçi sýnýfý, üretim a- raçlarýndaki geliþime baðlý olarak, deðiþikliðe uðruyor. Üretimde her

Detaylı

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir

Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir DEVRÝMCÝ ÝÞÇÝ HAREKETÝ VE BURJUVA EGEMENLÝK 67. Sayý / 10-24 Mayýs 2006 Burjuvazi, devrimci iþçi sýnýfý hareketinin olduðu bir yerde egemen deðildir. Egemenlik biçimini saðlamayý, devrimci hareketin ezilmesinde,

Detaylı

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR

Merhaba, 8 MART A ÇAÐRI LENÝNÝSTLERÝN ÖZGÜRLÜÐÜ BURJUVAZÝYÝ KORKUTUYOR Merhaba, Yoðun Mart ayýna girerken, 10. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Devrimci eylemlerin yoðunlaþacaðý Mart ayýna heyecanla hazýrlanýrken, bu sayýmýzda yine yoðun bir gündemle çýkýyoruz.

Detaylı

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA

Sunu, MÜCADELE BÝRLÝÐÝ DAÐITIMCILARINA SÝLAHLI SALDIRI! BASINA VE KAMUOYUNA Sunu, Yeni bir dergide okurlarýmýzla buluþmanýn sevinciyle merhaba. Yeni Evrede Mücadele Birliði, bu yeni dönemde adýna uygun olarak sýçramalý bir geliþim gösterecektir. Ýlk sayýmýzý çýkarýrken okurlarýmýzdan

Detaylı

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR

TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR TEKELLER TÜM YERYÜZÜNÜ ÝSTÝYOR ABD nin, uluslararasý hukuku ve BM yi (Birleþmiþ Milletler) yok sayarak I- rak ý iþgal etmesi, dünyada þok etkisi yarattý. Buna en çok þaþýranlar da hukuku her þeyin üstünde

Detaylı

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i-

K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- KOMÜNÝST EÐÝLÝMLER K apitalistler, onun sonsuzluðunu i- lan etseler de, burjuva toplum geçici bir toplumdur. Tarihseldir; yani belli bir tarihsel dönemde ortaya çýkmýþtýr; bu dönem sona erdiðinde, biçimlendirdiði

Detaylı

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin

Merhaba, 1 MAYIS TA 1 MAYIS ALANINA TAKSÝM E. Taksim Meydaný. artýk yalnýzca devrimci 1 Mayýs ta ýsrar etmenin deðil, devrimde ýsrar etmenin Merhaba, 13. sayýmýzda sizlerle buluþmanýn sevincini yaþýyoruz. Bu sayýmýzýn gündemini yine seçimler oluþturuyor; seçimlerde ortaya çýkan tablo oldukça öðretici. Her zaman olduðu gibi bardaðýn boþ olan

Detaylı

Merhaba Genç Yoldaþlar;

Merhaba Genç Yoldaþlar; Merhaba Genç Yoldaþlar; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle birlikteyiz. Yaz mevsiminin en sýcak günlerinin yaþandýðý Temmuz ayý içerisindeyiz. Tabi ki bu sýcaklar ne devletin baský ve terörünü ne de iþçilerin,

Detaylı

Bir ayaklanmada etkin olmak için her

Bir ayaklanmada etkin olmak için her Yeni Evrede Başyazı KÝTLE ÝÇÝNDE DEVRÝMCÝ ÇALIÞMA Bir ayaklanmada etkin olmak için her þeyden önce kesin, açýk, devrimci bir programa sahip olmak gerekiyor. Ne için savaþtýðýný bilmek, kitlelerin eylemde

Detaylı

Merhaba Dostlar, kültür / sanat / edebiyat

Merhaba Dostlar, kültür / sanat / edebiyat ÇINGI Merhaba Dostlar, AYIÞIÐI SANAT MERKEZÝ IV KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým

Detaylı

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ!

DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! DEVRÝM ÝÇÝN SAVAÞMAYANA SOSYALÝST DENMEZ! THKP-C/HDÖ 19 Nolu Bildirisi Körfez Savaþýnýn Öðrettikleri Revizyonizmin Ýflasý 20 Ekim Seçimleri Ekonomide Kaynak Sorunu Milli Krizin Geliþme Dinamikleri Gerilla

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Devrimin Yolu. Savaþta Sýnýrsýz Güç Kullanýmý ve Yüksekova da -16 lar. Þemdinli de Çete Edebiyatý

KURTULUÞ CEPHESÝ. Devrimin Yolu. Savaþta Sýnýrsýz Güç Kullanýmý ve Yüksekova da -16 lar. Þemdinli de Çete Edebiyatý H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 16 SAYI: 88 Kasým-Aralýk 2005 Devrimin Yolu Savaþta Sýnýrsýz Güç Kullanýmý ve

Detaylı

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri

SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu. Irak ta iþkencecileri sosyalist isci SAYI: 218 7 Mayýs 2004 500.000 TL. Ýstanbul da NATO yu Emperyalizm yeniliyor sayfa:3 Irak ta iþkencecileri ÝS -TE-MÝ YO-RUZ 1 Mayýs deðerlendirmesi sayfa:3 ta baþta Necef ýrak olmak üzere

Detaylı

kültür / sanat / edebiyat

kültür / sanat / edebiyat AYIÞIÐI SANAT VII MERKEZÝ KÝTAP DÝZÝSÝ kültür / sanat / edebiyat Genel Yayýn Yönetmeni Songül Yücel Yazý Kurulu Songül Yücel Ülkü Þeyda Fatma Yýldýrým Ofset Hazýrlýk Kapak tasarým tux ajans tuxajans@gmail.com

Detaylı

Sayfa 2 ARALIK 2010 Teknik sebeplerden ötürü bir süredir elimize ulaþmayan Finike'de yürütülen çalýþmalara dair yazýlarý bu sayýmýzda özet bir biçimde yayýnlýyoruz. Finike'den gelen yazýlar 1 Mayýs çalýþmalarýndan

Detaylı

Çatý Partisini Eleþtirmenin Dayanýlmaz Hafifliði Çatý partisi tartýþmalarý; üçüncü cephe, çatý partisi, sadece koordinasyon iþlevi görecek geniþ iþlevi olmayan bir çatý partisi, çatý partisine giderken

Detaylı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı

. -DEK in. . Sağlıkta. . Toplu İş . -ULUSAL SORUN- . DEK in. . Yapıya Karşı. . Sosyal. ÇEK-AL 657 Değerlendirmesi. Görüşmesi. Emekçilere Çağrısı Merhaba İlk sayımızda sizlerle buluşmanın heyecanındayız. Bizler Devrimci Emekçi Komiteleri olarak hizmet üretiminin her alanında ve her aşamasında emek veren tüm emekçilerin mücadelesini, emek mücadelesinin

Detaylı

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun

sosyalist isci ARTIK YETER Silahlar sussun barýþ konuþsun sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ ANTÝKAPÝTALÝST GAZETE ARTIK YETER SAYI: 306 28 Aralýk 2007 1 YTL YENÝ ÇIKTI Silahlar sussun barýþ konuþsun Geçtiðimiz aylarýn yoðun milliyetçi histerisinin

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ölüm Cezasý Karl Marks. Ulusal Sorun Üzerine Tezler Lenin. Kültürde Ulusal Özerklik Lenin

KURTULUÞ CEPHESÝ. Ölüm Cezasý Karl Marks. Ulusal Sorun Üzerine Tezler Lenin. Kültürde Ulusal Özerklik Lenin H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 10 SAYI: 50 Temmuz-Aðustos 1999 50. Sayý Ölüm Cezasý Karl Marks Ulusal Sorun

Detaylı

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor

sosyalist isci Kapitalizm krize çözüm bulamýyor sosyalist isci www.sosyalistisci.org DEVRÝMCÝ, ANTÝKAPÝTALÝST HAFTALIK GAZETE SAYI: 377 9 Ekim 2009 2 YTL IMF toplandý, dolar çöktü Kapitalizm krize çözüm bulamýyor Kitlesel bir sol partinin þimdi tam

Detaylı

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ

KURTULUÞ CEPHESÝ. El deber de todo revolucionario es hacer la revolución Her devrimcinin görevi, devrim yapmaktýr. V. Ý. Lenin Sosyalizm ve Savaþ H Anti-Emperyalist ve Anti-Oligarþik Mücadelede KURTULUÞ CEPHESÝ Zafer Bizim Olacaktýr! http://www.kurtuluscephesi.com YIL: 13 SAYI: 71 Ocak-Þubat 2003 El deber de todo revolucionario es hacer la revolución

Detaylı

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý

Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için. iþçi cephesi. Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý Devrimci Ýþçi Partisinin ve 4. Enternasyonalin inþasý için iþçi cephesi Yeni Dönem sayý: 27 Mayýs 2006 http://iscicephesi.org Kapitalist Sömürüye, Emperyalist Ýþgallere Irkçýlýða ve Þovenizme Karþý 1 Mayýs

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 8 OCAK 2009 Egemen güçlerin, AKP, CHP ve diðer düzen partilerinin karþýsýna emekçilerin ezilenlerin taleplerini savunan, sorunlarýna sahip çýkan adaylarý

Detaylı

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR;

MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; MERHABA GENÇ YOLDAÞLAR; Yeni bir sayýmýzla yine sizlerle beraberiz. Yoðun geçen bir Mart a- yýný geride býrakmýþ bulunuyoruz. 8 Mart ta cinsel, ulusal, sýnýfsal sömüreye karþý sokaklardaydýk, Halepçe,

Detaylı

AYLIK KOMÜNÝST GAZETE FÝYATI: 1 TL (KDV DAHÝL) SAYI: 4 OCAK 2008 Ýlk Dört Kongreyi Savunmak Stalin i Karalamanýn Kýlýfý mýdýr? KöZ rehberinin Komünist Enternasyonal in ilk dört kongresi olduðunu söylerken

Detaylı

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME!

PARTÝYLE, HEP BÝRLÝKTE DEVRÝME! MERHABA, Oligarþi halkýn yoðun tepkisine karþýn yeni Lübnan'da bir Kore macerasýna gözü kapalý dalarken dergimizin 44. sayýsý çýkýyor. Doðal olarak bu sayýmýzýn içeriðinde de Lübnan ve Filistin aðýrlýklý

Detaylı