Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Yrd. Doç. Dr. Murat KİRACI

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Yrd. Doç. Dr. Murat KİRACI"

Transkript

1 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 45 SATIN ALMA SÜRECİNDE KONTROL TESTİ VE BİR NİTELİK ÖRNEKLEMESİ UYGULAMASI THE TEST OF CONTROL IN PURCHASING PROCESS CYCLE AND AN EXAMPLE OF AN ATTRIBUTE SAMPLING Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Yrd. Doç. Dr. Murat KİRACI Öz Bu çalışma işletmedeki önemli iş süreçlerinden biri olan satın alma sürecinin denetimine yöneliktir. Çalışma ile satın alma süreci tanıtılmış, geleneksel ve elektronik ortamda satın alma süreci yapılarına ve farklarına değinilmiştir. Satın alma sürecinde kullanılacak belgeler, işlemlerin akışı ve görev ayrımları ve süreçteki olası hata ve hileler için gerekli denetimin nasıl yapılabileceğine ilişkin önerilere yer verilmiştir. Satın alma sürecinde kontrol testleriyle yapılabilecek denetim kısaca belirtilmiştir. Son olarak da denetçinin satın alma işlemlerinde kontrol testlerini yaparken örnekleme uygulamasından yararlanması ve hipotetik bir işletme örneği üzerinden örneklem sonuçlarının nasıl değerlendirileceği açıklanmıştır. Anahtar Sözcükler: Muhasebe Denetimi, Satın alma Süreci, Satın alma işlemleri, Nitelik Örneklemesi, Kontrol Testi Abstract This study focuses on explaining buying process, that is one of the most important processes in organizations. So in this study purchasing process is defined while the structures and differences of traditional and electronic purchasing are dealt with.and also in the study, the documents that will be used in buying processes, task differentiation in flow of transactions and some pro- * Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü 45

2 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 46 posals are presented on how to conduct audit on probable defects. Using samples in control tests and analyzing results over a case organization are explained. Key Words: Auditing, Purchasing Cycle, Transactions for Acquisitions, Attribute Sampling, Test of Controls GİRİŞ Bağımsız denetimin sadece gerçekleşmiş ve süreci tamamlanmış işlemlere bakan yönünün yanında yürütülmekte olan faaliyetlere bakan bir yönü de bulunmaktadır. Çünkü gerek hataların gerekse de hilelerin önlenmesinde en düşük maliyetli yaklaşım fırsatların (olası hata ve hilelerin) hata ve hileye dönüşmeden ortaya çıkartılarak engellenmesidir. Aksi takdirde bir hata ve hile meydana geldikten sonra bunun hem işletmeye bir maliyeti olacak hem de bu hata veya hileyi denetim prosedürleri ile ortaya çıkarmak çok daha ciddi maliyetlerin katlanılması anlamına gelebilecektir. Denetim standartlarında da belirtildiği üzere denetimin yegâne görevi hata ve hilelerin bulunması veya önlenmesi değildir. Burada esas sorumluluk işletme yönetimine aittir. Bu nedenle özellikle işletme yönetimleri olası hata ve hile fırsatlarını tespit edip, bu risk noktalarına karşı oluşturacağı kontrolleri ilgili işlem sürecinin içine yerleştirmesi ve bu kontrollerin uygulanmasını bir başka ifadeyle ilgili süreci takip etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ilgili sürecin ve süreç içerisinde oluşabilen ve hata veya hileye dönüşecek fırsatların iyi bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu ise işlem süreçlerinin yakından izlenmesi ve bilinmesi ile mümkündür. Bağımsız denetçi işletmenin finansal tabloları hakkında görüş oluşturmak amacıyla, bu finansal tabloların oluşturulmasında büyük rol oynayan işlemleri, faaliyetleri tanımak ve onların güvenilirliği konusunda karar vermek durumundadır. Bir işletmede temelde satış, tahsilat, satın alma, ödeme, stok, üretim, personel, ücret, kaynak elde etme gibi faaliyet (işlem) döngüleri mevcuttur. Burada sayılan her döngü bir süreç ve her süreç de içerisinde farklı hata-hile fırsatlarını barındırmaktadır. Denetçinin bu süreçleri, faaliyetlerin yapılması sırasında inceleme- 46

3 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 47 si kontrol testlerini uygulaması anlamına gelir. Çalışmada yukarıda sayılan döngülerden sadece satın alma döngüsü (süreci) ele alınarak incelenmiş ve satın alma sürecinde denetim faaliyetlerinin nasıl ve ne şekilde olabileceği ve bu alandaki kontrol testlerinde örnekleme yaklaşımının kullanımı üzerinde durulmuştur. 1. SATIN ALMA SÜRECİNE GENEL BAKIŞ Bu süreç, çeşitli mal ve hizmetlerin işletme dışındaki üçüncü kişilerden satın alınması işleminden oluşur. Bu süreç bazı kaynaklarda, mal ve hizmetlerin satın alınması ve faturaların ödenmesi işlemleriyle birlikte ele alınıp, elde etme ve harcama faaliyetleri olarak da ifade edilmektedir (Robertson ve Louwers, 1999:352). Çalışmada bu süreç özellikle mal ve hizmet alımı olarak ele alınmıştır. Buna göre bir işletmenin üçüncü kişilerden satın aldığı mal veya hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Bozkurt, 1999: 192): Ticari mal, İlk madde ve malzeme, Yardımcı malzemeler ve işletme malzemeleri, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Pazarlama ve satış ile ilgili alınan mal ve hizmetler, Yönetim faaliyetleri ile ilgili alınan mal ve hizmetler, Araştırma ve geliştirme ile ilgili alınan mal ve hizmetler. Satın alma sürecinin başlangıç noktasını hasılat, üretim, stok kontrol, mal veya hammaddeyle ilgilenen diğer bölümlerden gelen mal/hammadde satın alma talebi oluşturmaktadır (Romney ve Steinbart, 2000: 465). Satın alma talebinin onaylanmasıyla gerekli sayıda satın alma emri hazırlanarak ilgili kişi ya da bölüme gönderilir. Nüsha sayısı, kurulacak olan sistemden elde edilmek istenen bilgiye göre farklılık gösterecektir. Satın alma bölümüne gelen mallar satın alma emriyle karşılaştırılarak teslim alınır ve alındı belgesine işlenir. Burada hemen belirtilmelidir ki genelde satın alma süreci ödeme süreci ile birlikte düşünülerek çalışmalara konu 47

4 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 48 olmuştur. Bu nedenle çalışma konusu içerisinde yer almamakla birlikte çok kısaca ödeme döngüsü ile ilgili olarak da bilgi vermek gerekmektedir. Buna göre, borçlar bölümü gelen faturaya göre müşteri (satıcı) hesaplarını günceller ve gerekli raporları hazırlar. Ödemelere ilişkin belgeler ödemeler bölümüne gönderilerek müşteriye (satıcıya) gerekli ödemenin yapılması sağlanır. Döngünün merkez hesabı "Ticari Borçlar Hesabı" olarak ortaya çıkmaktadır. Mal ve hizmet alımları ile hesap alacaklanmakta, çeşitli çıkışlar ve ödeme ile ise borçlanmaktadır. Buna göre satın alma süreci mal ve hizmet alımı ile başlamakta ve ödeme ile sona ermektedir. 2. ELEKTRONİK ORTAMLARDA SATIN ALMA SÜRECİ Genel hatlarıyla daha önceden belirtildiği gibi işleyen satın alma sürece bilgisayarların sisteme dahil edilmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Hazırlanan çoğu belge bir bilgisayardan (terminalden) diğer bilgisayara iletilmekte; işlemlere ilişkin dosyalar bilgisayarda kütüklerde saklanmakta ve yazılımlar aracılığıyla işlemler yapılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse sistemin girdi-süreç-çıktı akışı temelde aynı kalmakta fakat bilgi işlem faaliyetlerinde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Şekil 1, bilgisayar kullanılan bir işletmede satın alma sürecini göstermektedir (Messier, 1997: 421). 48

5 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 49 Şekil 1: Bilgisayar Kullanılan Bir İşletmede Satın Alma Süreci 49

6 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 50 50

7 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 51 51

8 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page ELEKTRONİK ORTAMLARDA SATIN ALMA SÜRECİ İŞLEMLERİ Şekil 1 den de izlenebileceği üzere satın alma sürecinde gerçekleşen işlemler ana başlıklar altında toplanacak olursa; - İhtiyaç duyulan mallar için satın alma talebinin yapılması, - Malların siparişinin verilmesi (Romney ve Steinbart, 2000: 466), - Malların satın alınması (peşin veya kredili olarak), - Malların teslim alınması, - Satın almadan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ödeme) (Messier, 1997: 420). Bu anlatılanlar aşağıda yer alan Şekil-2 de daha açık bir şekilde görülebilmektedir (Robertson ve Louwers, 199: 353; Bozkurt, 1999: 195). Şekil-2: Satın alma Sürecindeki İşlemlerin Akışı 52

9 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Etkilenen Hesaplar ve Kullanılan Belgeler Satın alma süreci finansal tablolardaki birçok hesabı etkilemektedir. Satın alma sürecinde etkilenen hesapları ana faaliyetler bazında şu şekilde gösterebiliriz (Messier, 1997: ), - Malların Satın alınması işlemi sonucu; Borçlar, Stoklar Çeşitli varlık ve gider hesapları hareket görür. - Ödeme işlemi sonucu; Çeşitli varlıklar Borçlar hesapları hareket görür. Bir sistemin çalışmasını sağlayan unsur sistemde kullanılan belgelerdir. Sistemin yapısına göre belge tür ve sayısı farklılık gösterecektir. Fakat genel olarak satın alma sürecinde kullanılan belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz (Arens ve Loebbecke, 2000: ve Messier, 1997: ); a) Satın alma Talebi: Satın alma talebi, yetkili personel tarafından hazırlanan ve ihtiyaç duyulan mallara ilişkin bilgileri içeren belgedir. Örneğin üretim yönetimi bölümünden üretim için hammadde talebi yapılması. b) Satın alma Emri: Satın alma emri, işletmenin satın almak istediği mala ya da hammaddeye ilişkin tanım, miktar ve ilgili diğer bilgileri içeren belgedir. Elektronik Veri Değişimi (EVD) sistemi kullanan işletmelerde satın alma emri elektronik olarak satıcıya gönderilmektedir. c) Alındı Belgesi: Malların teslim alınmasıyla hazırlanan alındı belgesi malın cinsini, miktarını, teslim alınan tarihi ve mala ilişkin diğer bilgileri içeren belgedir. Alındı belgesini önemli kılan, işletmenin borç altına giren olayın tanımlamasıdır. d) Fatura: Bu süreçte yer alan fatura, satıcı işletmenin müşteri işletmeye gönderdiği faturadır. Faturada sevkedilen malın cinsi, miktarı, fiyatı, fatura tarihi ve taraflar yer almaktadır. EVD sistemi kullanan işletmelerde fatura kağıt üzerinde değil elektronik olarak iletilmektedir. e) Makbuz: Makbuz, satın alınan mallara ilişkin ödemelerin kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Satın alma talebine, satın alma emrine, alındı belgesine ve faturaya eklenerek makbuz dosyasını oluşturur. 53

10 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 54 f) Makbuz Defteri/Satın alma Defteri: Makbuz defteri, mallarla ilgili makbuzların kaydedilmesinde kullanılmaktadır. Bazı işletmeler ise makbuz defteri yerine satın alma defterini kullanmaktadır. Satın alma defterine makbuzla ya da faturayla kayıt yapılabilmektedir. Makbuz defteriyle satın alma defteri arasındaki temel fark makbuzların veya faturaların özetlenme biçimidir. Makbuz defterinde borçların detayında ödenmemiş makbuzların listesi yer almaktadır. Satın alma defteri ise satıcılar yardımcı hesabı şeklinde izlenmektedir. Fakat borçlar hesabı bilgisayarda izleniyorsa böyle bir ayrım ortadan kalkacaktır. g) Borçlar Hesabı Yardımcı Defteri: Satıcıların tek tek izlendiği yardımcı hesaptır. Satıcılara ilişkin tüm yardımcı defter toplamları borçlar büyük defter hesabına eşit olmalıdır. h) Satıcı Durum Tablosu: Satıcı durum tablosu, satıcı işletme tarafından aylık olarak hazırlanan ve başlangıç durumunu, cari dönem satışlarını, ödemeleri ve kapanış durumunu gösteren tablodur. Satıcı durum tablosu satıcının hesaplarındaki durumu yansıtmaktadır. Şüpheli meblağlar ve zamanlama farklılıkları gibi durumlar dışında borçlar hesabı ile satıcı durum tablosu tutarları aynı olmalıdır. i) Çek: Malların bedelini ödemek üzere kullanılır. Yetkili personel tarafından imzalanmalıdır. İmzalayan personel tarafından ya da komutasındaki personel tarafından satıcıya gönderilmelidir. EVD sistemi kullanan işletmeler ödemelerinde Elektronik Fon Transferi ni (EFT) kullanmaktadırlar. j) Nakit Ödeme Defteri: Nakit ödeme defteri nakit ödeme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılmaktadır Satın alma Sürecinin Ana Fonksiyonları Satın alma sürecinin temel amacı en kaliteliyi en uygun nakit kullanımıyla temin etmektir. Bu amaç için gerçekleştirilen ana fonksiyonlar şunlardır (Messier, 1997: ve Arens ve Loebbecke, 2000: 587), a) Talep Etme: Satın alma sürecindeki ilk işlem yetkili kişi ya da bölüm tarafından gerekli duyulan mala ilişkin talebin belirtilmesidir. Bir iç kontrol 54

11 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 55 unsuru olarak işletmelerce uygulanan bir durum çalışanlar ve yöneticiler için farklı satın alma limitlerinin bulunmasıdır. Örneğin bölüm yöneticileri TL ye kadar teklif verebilirken TL nin üzerinde harcama gerektiren bir konu hakkındaki karar yönetim kurulu tarafından verilebilmektedir. EVD kullanılan sistemlerde ise stok düzeyinin belirlenmiş olan miktarın altına düşmesi durumunda bilgisayar otomatik olarak satıcının bilgisayarıyla iletişime geçmektedir. b) Satın alma: Satın alma fonksiyonunu tamamıyla yetkili satın alma emirleri yerine getirir. Bu fonksiyon genellikle satın alma bölümü tarafından yürütülmektedir. c) Teslim Alma: Teslim alma fonksiyonu teslim alınan malların sayılmasından ve incelenerek kabulünden sorumludur (Güredin, 2007:350). Bu bölümdeki personel alındı belgesini doldurarak ödemeler bölümüne gönderir. d) Fatura İşleme: Fatura işleme fonksiyonu teslim alınan malların varlık ve harcama olarak kaydedilmesi ve dolayısıyla borcun tanımlanabilmesinden sorumludur. Özetle fatura işleme fonksiyonu satın alma emrinde, alındı raporunda ve faturada yer alan miktar, fiyat ve diğer bilgileri karşılaştırarak işleme işidir. Bu fonksiyon daha ziyade ödemeler bölümü dahilinde gerçekleştirilir. e) Ödemeler: Ödemeler fonksiyonu ödenecek çeklerin hazırlanmasından ve imzalanmasından sorumludur. İşlemin yetkili kişi/bölüm tarafından yapıldığına dair yeterli destekleyici belge olmalıdır. Faturanın iki kez ödenme riskine karşı tüm belgelerin (örneğin satın alma emri, alındı belgesi, fatura) ödendi, iptal şeklinde nakit bölümü tarafından kaşelenmesi gereklidir. f) Borçlar: Borçlar fonksiyonu tüm satıcı faturalarından, nakit ödemelerinin ve düzeltmelerin borçlar hesabına kaydedilmesinden sorumludur. Bilgisayarlı sistemlerde bu girişler satın alma bölümünün, nakit ödeme bölümünün normal faaliyetleri sırasında gerçekleşmektedir. g) Büyük Defter: Büyük defter fonksiyonunun satın alma içindeki görevi tüm alımların, ödemelerin ve borçların hesaplarda gerektiği gibi toplanmasını, sınıflanmasını ve özetlenmesini içerir. Bilgisayarlı sistemlerde, kontrol veya özet toplamlarının kullanımı bu fonksiyonun doğru bir şekilde çalıştığını göstermektedir. 55

12 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Satın alma Sürecinde Görev Ayrımları Kontrol eylemleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek risklerin önlenmesine yardımcı olan politika ve yordamların uygulanmasıdır (Erdoğan, 2001: 59). Kontrol eylemlerinden olan görev ayrımları ise belirli işlemlerin belirli kişi ya da bölümün yapması gerektiğini ifade eder. Buna göre doğru bir ayırım için işlemler için yetkilendirmeyle işlemlerin kayıtlanmasının, varlıkların korunmasıyla işlemlerin kayıtlanmasının, varlıkların korunması ve yüklenmesiyle ilgili işlemler için yetkilendirmenin birbirinden ayrılmış olması gereklidir (Whittington ve Pany, 2004:472; Erdoğan, 2001: 60-61). Bu kriterleri satın alma sürecine uyarladığımızda; - Satın alma fonksiyonunun talep etme ve teslim alma fonksiyonundan, - Fatura işleme fonksiyonunun borçlar fonksiyonundan, - Ödemeler fonksiyonunun borçlar fonksiyonundan, - Borçlar fonksiyonunun büyük defter fonksiyonundan ayrılması gereklidir (Messier, 1997: 429). İşletme yönetimi satın alma süreciyle ilgili oluşturacağı iç kontrolde şunlara dikkat etmelidir: Satın alma fonksiyonunun talep etme ve teslim alma fonksiyonundan ayrılmadığı durumlarda talep etme, satın alma ve teslim almadan aynı kişi sorumlu olacak ve hayali ve/veya yetkisiz alımların yapılmasına fırsat verilmiş olacaktır. Bu da malların çalınması ya da yetkisiz alımlara olası ödemeler sonucunu doğuracaktır. Bu gibi olumsuz durumlardan işletme zarar görecektir. Fatura işleme fonksiyonunun borçlar fonksiyonundan ayrılmadığı durumlarda fatura işleme ve borçlardan aynı kişi sorumlu olacak ve satın alma işlemleri yanlış fiyat ve koşullar üzerinden yapılacak ya da alınmayan mallara ilişkin olarak ödeme yapılması riski doğacaktır. Bu da mallar için fazla ödeme yapılmasına ya da nakdin çalınmasına neden olabilecektir. Ödemeler fonksiyonunun borçlar fonksiyonundan ayrılmadığı durumlarda ödemeler ve borçlardan aynı kişi sorumlu olacak ve borç kayıtlarına 56

13 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 57 erişme imkânına sahip olduğundan hayali belgelere dayalı yetkisiz çeklerin kesilmesine ve yetkisiz işlemlerin kaydedilmesine olanak tanınmış olacaktır. Bu yolla da nakit hırsızlığı riski de ortaya çıkacaktır. Borçlar fonksiyonunun büyük defter fonksiyonundan ayrılmadığı durumlarda borçlar ve büyük defterlerden aynı kişi sorumlu olacak ve zimmetine geçirdiği paranın tespit edilememesi için borç ve büyük defter kayıtlarında oynama yapabilecektir. Özetleyecek olursak; satın alma bölümü satın alma emrinin hazırlanması ve onayından; teslim alma bölümü alınan malların sayılmasından ve incelenmesinden; borçlar bölümü satıcı faturasının alınmasından ve destekleyici belgelerle karşılaştırılmasından, borçlar hesabının güncellenmesinden ve makbuz defteriyle büyük defterin mutabakatının sağlanmasından; nakit ödemeler bölümü çeklerin imzalanmasından ve gönderilmesinden; bilgi işlem bölümü ise borç hesaplarının güncellenmesinden, çeklerin hazırlanmasından ve makbuz kayıtlarının hazırlanmasından sorumlu olması iç kontrol açısından güvenilir bir yapı oluşturacaktır. İşletme yönetimi bu hususlara dikkat ederek kontrol prosedürlerini oluşturursa satın alma sürecindeki riskleri önleyebilir. Denetçi de satın alma sürecine yönelik iç kontrolü incelediğinde benzer bir şekilde bu kontrol prosedürlerinin mevcudiyetine ve işleyişi üzerinde durabilecektir. 4. SATIN ALMA İŞLEMLERİNDE KONTROL TESTLERİ, KONTROL PROSEDÜRLERİ VE ÖRNEKLEMENİN GEREKLİLİĞİ Bu başlık altında satın alma işlemlerinde kontrol testleri ve kontrol prosedürlerinin neler olabileceği teorik olarak ele alınacak ve ardından satın alma sürecinin yoğun işlem görmesinden ve incelenecek ana kütlenin çok büyük olması kuvvetle muhtemel olacağından tüm ana kütlenin ele alınmasının beraberinde ciddi zaman kaybı ve maliyete yol açacağı bilindiğinden örneklemeden ve örneklemenin bu bağlamda gerekliliğinden bahsedilecektir. Bu çerçevede örnek bir uygulama ile örneklem büyüklüğünü belirleme örneklem birimlerini seçme ve örneklem sonuçlarının analiz edilmesiyle bu tespitler doğrultusunda karar verme üzerinde durulacaktır. 57

14 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Satın alma Sürecinde Kontrol Testleri ve Kontrol Prosedürlerine Genel Bakış Çalışmanın bu bölümünde satın alma işlemlerinde denetim amaçları, gerçekleşebilecek hata ve hileler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler, kontrol prosedürleri, denetçinin uygulayabileceği kontrol testleri ile birlikte sunulmuştur. Bu amaçla hazırlanan Tablo-1 de anılan bilgiler topluca görülebilmektedir. 58

15 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 59 Tablo 1: Satın alma İşlemlerinde Kontrol Testleri ve Kontrol Prosedürleri Kaynak: Messier, 1997: ; Arens ve Loebbecke, 2000: 589; Whittington ve Pany, 2004:

16 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Satın Alma Sürecinde Kontrol Testi ve Örneklemenin Önemi Satın alma süreci işlem yoğunluğu yüksek bir döngüdür. Denetçinin denetim yaklaşımı olarak mali tablo yaklaşımı yerine döngü yaklaşımını tercih etmesi halinde satın alma sürecinde çok sayıda belge ve işlemle karşı karşıya kalması söz konusudur. Denetlenecek birim sayısının (kanıtların) belirlenmesinde ise iki tür yaklaşım bulunmaktadır: Tüm Kalemlerin (Evrenin) %100 incelenmesi- Aralıksız denetim (tarama yöntemi) Denetim örneklemesi - Kısmi denetim Aralıksız denetim, geçmişi çok eskilere dayanan klasik bir yöntemdir ve denetçinin, bir hesap kalanı veya işlem grubuna ilişkin görüşe ulaşmak için gerekli tüm kanıtları toplaması ve tek tek değerlemesi olarak açıklanabilir. Örnekleme ya da kısmi denetim ise, bir hesap kalanı veya işlem grubuyla ilgili tüm kanıtların değil, bir kısmının seçilmesi ve onların incelenmesidir (Kiracı, ). Denetim sürecinde örnekleme uygulamasına başvurmanın gerekliliğini ve önemini alternatifi olan aralıksız denetimin (tam sayımın) olumsuzlukları ifade edilerek açıklanabilir. Aralıksız denetim ya da tarama yöntemi şeklindeki denetimlerde ortaya çıkan bir takım olumsuzlukları şu başlıklar altında belirtebiliriz: -Birimlerin tamamının denetiminin çok maliyetli olması, -Birimlerin tamamının denetiminin çok zaman alması, -Birimlerin tamamını denetlemenin gereksiz olması ve güvenilirliğin, denetlenen birim sayısı oranında artmayacak olmasıdır. (Gürbüz, 1995:117). Satın alma süreci gibi bir çok işlem ve belgenin üretildiği bir sürecin denetiminde, tüm işlem ve belgelerin incelenmesi denetim maliyetini çok yükseltir. Çünkü toplanacak her bir denetim kanıtı ve onun değerlendirilmesi için daha fazla personele ve zamana ihtiyaç olacaktır. Denetimi planlanma aşamasında, satın alma sürecine yönelik yolsuzluk şüphesi veya yasal gerekler nedeniyle incelenmesi gereken bir kontrol varsa baş denetçi, örnekleme yerine o kontrole yönelik tüm işlem ve belgelerin incelenmesini öngörebilir. 60

17 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 61 Böyle bir durumda kanıtların tamamına ulaşmak ile sağlanacak fayda, belli bir riski üstlenerek örnekleme yapılarak sağlanacak faydadan fazladır. Toplanacak kanıt sayısına bağlı olarak artan denetim maliyeti, örnekleme yapmanın getirdiği risk ve faydalar karşılaştırılmalıdır. Baş denetçi tarama yöntemi ile örnekleme arasındaki tercihlerinde bu fayda maliyet analizini kullanarak kararını verebilir. Örnekleme uygulamasının denetçiye zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasının yanında, istatistiksel örneklemenin kullanılmasıyla birlikte örnekleme riskinin de matematiksel olarak belirlenebilmesine olanak sağlanır. Riskin matematiksel olarak belirlenmesi bu riske güven duymayı ve sonraki denetimlerde kullanabilmesine imkan sağlar. Muhasebede yer alan stoklar, duran varlık, borç ve gider hesapları, Satın alma Süreci ile doğrudan ilişkili kalem ve hesaplardır. Bu denetim konusu denetçi için oldukça önemli ve belki de en önemli risk alanlarından biridir. Özellikle stok hesaplarına girişlerin gerçek girişler olup olmadığı ancak iç kontrol sisteminin etkinliği ve denetim sonrasında yapılacak mantıklı incelemeleri sonrasında tespit edilebilir (Kaval, 2003:191). Bu nedenle süreçte oluşturulacak güçlü bir iç kontrol ortamı, denetçinin bu hesapların bakiyeleri üzerindeki maddi doğruluk testlerine yönelik denetim yükünü oldukça azaltacaktır. Bu hesaplardaki işlem yoğunluğu da düşünüldüğünde aslında satın alma sürecinde hata ve hile fırsatlarının önünün kesilmesi durumunda denetçilere çok ciddi anlamda destek verilmiş olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu amaçla çalışmada birçok süreçten satın alma süreci seçilmiştir. Çalışmada satın alma süreci tanıtılmış, geleneksel ve elektronik ortamda satın alma süreci yapılarına ve farklarına, satın alma sürecinde kullanılacak belgelere, satın alma sürecinde işlemlerin akışına ve bu süreçte görev ayrımlarına yukarıda kısaca değinilmiştir. Ayrıca satın alma sürecindeki olası hatalar ve fırsatların hileye dönüştürülmesinin önlenmesine ilişkin ne tür kontrol prosedürlerinin uygulanabileceği ile uygun kontrol prosedürleri kısaca açıklanmıştır. Denetçinin bu kontrol prosedürlerini değişik amaçlara göre nasıl test edeceği temel noktalarıyla gösterilmiştir. Böylece bir işletmedeki en önemli süreçlerden biri olan satın alma sürecinin süreç işlerken nasıl denetlenebileceğine ışık tutulmaya çalışılmıştır. 61

18 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Denetimde Kullanılan Örnekleme Yaklaşımları ve Nitelik Örneklemesi Denetimde en genel örnekleme yaklaşımlarında istatistiksel ve istatistiksel olmayan örnekleme ayrımı söz konusudur. Bir sonraki ayrım ise örneklemede ele alınan unsurun türüne göre yapılan niteliklere göre niceliklere göre örnekleme ayrımıdır. Genel olarak denetimde kontrol testlerinin uygulanmasında niteliklere göre örnekleme türleri kullanılırken, maddilik testlerinde niceliklere göre örnekleme türleri kullanılmaktadır. Denetçinin zaman ve maliyet kaygısıyla satın alma sürecindeki tüm belgelere ulaşıp kontrol prosedürlerinin işleyişini test etmesi beklenemez. Bu çerçevede denetçinin satın alma sürecindeki kontrol prosedürlerinin başlangıçta bu alanla ilgili belirlenmiş kontrol riskini destekleyip desteklemediğinin incelenmesi gerekir. Bunun için en mantıklı yol nitelik örneklemesi adı verilen örnekleme yaklaşımının kullanılmasıdır. Nitelik örneklemesi (Attribute Sampling), bir evren içinde belirli nitelikteki bir oluşumun oranını (yüzdesini) tahmin etmede kullanılan istatistiksel bir örnekleme yaklaşımıdır ve genelde kontrol testlerinde başvurulan bir örnekleme türüdür. Denetçiler bu yaklaşımla, işletmelerin iç kontrol yapılarının etkinliğini ve kontrol prosedürlerinden sapmaların olup olmadığını test edilebilmektedir (Çömlekçi ve Erdoğan, 1999:126; Messier, 1997: 278). Nitelik örneklemesinde yukarıda adı geçen bu oran, çeşitli kaynaklarda sapma oranı, ortaya çıkma oranı ve hata oranı gibi adlar alabilmektedir. Bu oran, evrende olması istenmeyen olaylara yönelik olduğundan genelde sapma oranı veya hata oranı daha sıklıkla tercih edilmektedir. Çalışmamızda da sapma oranı olarak ifade edeceğimiz bu oran, belirli niteliği (özelliği) taşıyan birimlerin, evrenin toplam birim sayısına oranlanmasıyla bulunur. Ayrıca bu oran nitelik örneklemesinde denetçinin belli bir kontrol riskinde kabul edebileceği maksimum sapma oranını ifade eder ve örneklem büyüklüğü üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir faktördür (Gray ve Manson, 2008: ). Denetçi, nitelik örneklemesi sonucunda elde ettiği verileri değerlendirerek şöyle bir karşılaştırma yapacaktır: İlk olarak Ek te belirtilen tablolarda 62

19 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 63 hesaplanan üst sapma oranları (ÜSO) o kontrol prosedürü için kabul edilebilir sapma oranı (KESO) ile karşılaştırılacaktır. Şayet hesaplanan üst sapma oranları o kontrol prosedürü için kabul edilebilir sapma oranı aşıyorsa, örneklem sonucu o kontrol prosedürünün istenilen güvenilirliği sağlamadığı anlamına gelmektedir (KESO < Hesaplanan ÜSO). Hesaplanan üst sapma oranı o kontrol prosedürü için kabul edilebilir sapma oranının altında kalıyorsa (KESO > Hesaplanan ÜSO), örneklem sonucu o kontrol prosedürünün istenilen güvenilirliği sağladığı anlamına gelmektedir ve denetçinin başlangıçta planlanmış kontrol riski bu noktada kabul edilir (Kiracı, 2009: 150). Nitelik örneklemesi satın alma sürecinde kontrol testleri için en uygun örnekleme yaklaşımı olarak kullanılacaktır. Satın alma sürecinde kontrol testiyle ilgili bir örnek olay oluşturularak konu açıklanacaktır Satın alma İşlemlerinin Kontrol Testlerinde Nitelik Örneklemesi Uygulaması Zeta Denetim firması, Beta A.Ş. nin dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini yürütmektedir. Dönem içerisinde müşteri işletme ziyaretleri, kilit personel ile görüşmeler, faaliyetlere yönelik gözlemler ve ilgili alanlara yönelik alınan notlar ve uygulanan soru formlarıyla Beta işletmesinin satın alma işlemlerine yönelik iç kontrolünün güçlü olduğu ve dolayısıyla düşük bir kontrol riskinin söz konusu olabileceği tespit edilmiştir. Denetçi planladığı bu düşük kontrol riskinin gerçekten değerlediği kadar düşük olup olmadığını anlamak için satın alma işlemlerine yönelik kontrol prosedürlerini test edecektir. Bu test sonucu toplanan kanıtlar, Ticari Mallar ve Ticari Borçlar hesabına ilişkin denetim amaçları için kontrol riskinin son değerlemesini yapmak için de kullanılacaktır. Denetçi kontrol testiyle satın alma işlemlerine yönelik müşteri işletme yönetimi tarafından konulmuş kontrol prosedürlerinin işleyiş etkinliğini nitelik örneklemesi kullanarak belirlemeye karar vermiştir. Nitelik örneklemesindeki aşamalara göre örneğimiz aşağıda adım adım anlatılmıştır. 63

20 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 64 a) Test Amacının Belirlenmesi Zeta Denetim firmasındaki denetçi, tüm satın alma işlemlerinin eksiksiz (bütünlük) ve doğru bir şekilde kayda alınmış olmasını test etmek istemektedir. Bir başka deyişle denetçi, kayıt dışı kalmış alış belgelerinin olup olmadığını, bu belgelerin tutarlarının doğruluğunu ve ayrıca günlük defter ve büyük deftere yapılan aktarmalar sırasında yanlış hesaba ve/veya yanlış tutarda kayıt yapılıp yapılmadığını (kayıtsal doğruluk) da test etmek istemektedir. b) Kontrol Politika ve Prosedürlerinden Sapmaların Tanımlanması (Niteliklerin ve Sapmaların Belirlenmesi) Denetçi satın alma işlemlerinin kontrol politika ve prosedürlerini, akış şemalarıyla ve aldığı notlarla tespit etmiş ve işletmenin satın alma işlemlerinde şu kontrol prosedürlerini tespit etmiştir. Bunlar: Mal/hizmet talep formunun eksiksiz doldurulması, Mal/hizmet talep formunun yetkili birim tarafından onaylanması, Satın alma biriminin mal/hizmet talep formuna uygun sipariş formu düzenlemesi, Yetkili bir kişinin düzenlenen sipariş formu ile mal/hizmet talep formunu karşılaştırması, Teslim alma; alınan mal/hizmetin sipariş formunda belirtilen mal/hizmet olup olmadığının incelenmesi, Teslim alma bölümündeki yetkili personelce alındı belgesinin düzenlenmesi, Alındı belgesi ve sipariş emriyle faturanın karşılaştırılması (alındı belgesi; alınan malın cinsini, miktarını, teslim alınan tarihi ve mala ilişkin diğer bilgileri içeren işletme tarafından düzenlenen belgedir), Satın alınan malların talep edilen birime gönderilmesi (veya depoya), Alındı belgesi, sipariş formu ve faturaya dayanarak alış raporu hazırlanması ve dosyalanması, Faturanın ödenmesi için borçlar/ödemeler bölümüne gönderilmesi, 64

21 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 65 Borçlar bölümünün belgeyi incelemesi, makbuz düzenlenmesi ve uygun bir ödeme yapması (çek, nakit vb.), o Çekle ödeme söz konusu ise yetkili kişinin imzası gerekmektedir ve bu yetkiye sahip kişiler tarafından satıcı işletmeye gönderilmelidir. EVD= EFT kullanılmakta, o Nakit ödeme söz konusu ise mal alımıyla ilgili ödemenin nakit ödeme defterine işlenmesi. Faturaların iki kez ödenmesini veya hiç ödenmemesini kontrol için, nakit bölümü tarafından ödeme yapıldıktan sonra ödendi iptal gibi kaşelenmesi gerekir, Makbuzların, satın alma defteri ya da makbuz defterine kaydedilmesi, Satıcılar Hesabı yardımcı defterleri, Satın alma işleminin yetkili bir kişi (satın alma işleminde fiilen yer almayan) tarafından muhasebeleştirilmesi (Alındı belgesi ve fatura ve de makbuza göre). Denetçi bu kontrol prosedürlerinden denetim amacına uygun olarak şu prosedürleri test etmeye karar vermiştir: 1. Satın alma biriminin mal/hizmet talep formuna uygun sipariş formu düzenlemesi: Satın alma birimi, kendisine gelen mal/hizmet talep formuna uygun bir şekilde sipariş formu düzenlemelidir. Bu kontrol prosedürüne yönelik sapma, satın alma biriminin uygun olmayan bir sipariş formu düzenlemesi veya bu formun düzenlenmesinin unutulmasıdır. 2. Teslim alma biriminin, alınan mal/hizmetin sipariş formunda belirtilen mal/hizmet olup olmadığını incelemesi ve teslim alma bölümündeki yetkili personelce alındı belgesinin düzenlenmesi. Bu kontrol prosedürüne yönelik sapma, teslim alma biriminin alınan mal/hizmeti kontrol etmemesi ve/veya eksik veya yanlış alındı belgesinin düzenlenmesidir. 3. Borçlar bölümünün alındı belgesi, sipariş formu ve alış faturasını inceleyerek makbuz düzenlenmesi ve uygun bir ödeme yapması (çek, nakit vb.) Bu kontrol prosedürüne yönelik sapma, borçlar bölümünün yanlış tutarda bir makbuz düzenlemesi ve/veya yanlış bir ödeme yapmasıdır. 65

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ

1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ ÖNSÖZ İÇİNDEKİLER III Bölüm 1 MUHASEBE DENETİMİNE BAKIŞ 11 1.1. Denetim Kavramı 12 1.2. Denetimin Tarihsel Gelişimi 13 1.3. Muhasebe Denetimi 14 1.3.1. Muhasebe Denetimi Kavramı ve Özellikleri 14 1.3.2.

Detaylı

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ

BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ BÖLÜM 5 DENETİM KANITLARI, DENETİM PROSEDÜRLERİ VE ÇALIŞMA KAĞITLARI Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KANIT KAVRAMI Denetçinin görüşüne etki edebilecek, denetçi tarafından toplanan bilgi ve veri denetim kanıtı olarak

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN İSMMMO Akademisi uzmanlaşma programları kapsamında, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir program daha sunuluyor. 20. YY. ın en önemli

Detaylı

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler.

İyi oluşturulmuş bir bağımsız denetim yaklaşımı bir şirketin hedeflerine ulaşmasına destek olur ve sürpriz sonuçları önler. BAĞIMSIZ DENETİM Bağımsız Denetim işletme içi ve işletme dışı bilgi kullanıcılarının güvenilir bilgi ihtiyacını karşılar. Finansal tabloların güvenilirlik derecesini artırır. Bağımsız denetim, aşağıdaki

Detaylı

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ

BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ BÖLÜM 4 İÇ KONTROL SİSTEMİ Öğr. Gör. Mehmet KÖRPİ KONTROL KAVRAMI İşletmenin belirlenen amaçlarına ulaşması için, işletme yöneticilerinin almış olduğu önlemlere, uyguladığı yöntemlere kontrol usul ve yöntemleri

Detaylı

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI

İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI İÇİNDEKİLER BİRİNCİ BÖLÜM BAĞIMSIZ DENETİM VE DENETÇİNİN AMAÇLARI 1.1. DENETİM KAVRAMI... 1 1.2. DENETİM TÜRLERİ... 2 1.2.1. Faaliyet Denetimi... 2 1.2.2. Uygunluk Denetimi... 3 1.2.3. Finansal Tablo Denetimi...

Detaylı

4.12. Yazılı Beyanlar

4.12. Yazılı Beyanlar 4.12. Yazılı Beyanlar HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Yazılı beyan kavramını açıklayabilecek, Yönetim

Detaylı

4.9. İlişkili Taraflar

4.9. İlişkili Taraflar 4.9. İlişkili Taraflar HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: İlişkili taraf kavramını açıklayabilecek, İlişkili

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama FİNANSAL TABLO Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU

KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU KAMU İHALE KURUMU 2013 YILI SAYIŞTAY DENETİM RAPORU Ağustos 2014 İÇİNDEKİLER KAMU İDARESİNİN MALİ YAPISI VE MALİ TABLOLARI HAKKINDA BİLGİ... 2 DENETLENEN KAMU İDARESİ YÖNETİMİNİN SORUMLULUĞU... 4 SAYIŞTAYIN

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ÖZAK GYO A.Ş. 31.12.2016 KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR

Detaylı

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU İHLAS EV ALETLERİ İMALAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI

BİLGİSAYAR DESTEKLİ DENETİM TEKNİKLERİ VE VERİ ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI ANALİZİ İLE DENETİM VE HİLE İNCELEMESİ UZMANLIĞI İSMMMO AKADEMİ BAŞKANI NDAN İSMMMO Akademisi uzmanlaşma programları kapsamında, daha önce hiç gerçekleşmemiş bir program daha sunuluyor. 20. YY. ın en önemli

Detaylı

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU DERİMOD KONFEKSİYON AYAKKABI DERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Mali Tablolar

Detaylı

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU LOGO YAZILIM SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OTOKAR OTOMOTİV VE SAVUNMA SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU SİLVERLİNE ENDÜSTRİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı 4. dönem Finansal Tablolar ve dipnotları Bağımsız

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UYUM GIDA VE İHTİYAÇ MADDELERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSA AKRİLİK KİMYA SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK HAVA YOLLARI A.O. Finansal Rapor Konsolide 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31 Aralık 2016 Konsolide Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU JANTSA JANT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.2016 FİNANSAL RAPORLAR VE DİPNOT

Detaylı

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TRAKTÖR VE ZİRAAT MAKİNELERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BOSCH FREN SİSTEMLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Koçtaş Yapı Marketleri Ticaret A.Ş. 31.12.216 Bağımsız Denetim

Detaylı

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU

ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor. Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARENA BİLGİSAYAR SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun

Detaylı

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL BEYAZ EŞYA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 31.12.216 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARSAN TEKSTİL TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RÖNESANS HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Rönesans Holding A.Ş. ve Bağlı Ortaklıkları 30 Haziran 2017 Bağımsız

Detaylı

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AFYON ÇİMENTO SANAYİ T.A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Mali Tablo ve Dipnotları Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. Yönetim Kurulu na Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (Şirket- Ana Ortalık) ve bağlı ortaklıklarının (hep birlikte "Grup" olarak anılacaktır)

Detaylı

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU NOBEL İLAÇ SANAYİİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 4. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MONDİ TİRE KUTSAN KAĞIT VE AMBALAJ SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Raporlar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMBETON HAZIRBETON VE PREFABRİK YAPI ELEMANLARI SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama TT-30.06.2016 MALİ TABLOLAR Bağımsız Denetçi

Detaylı

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU OMURGA GAYRİMENKUL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KORTEKS MENSUCAT SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama KORTEKS MENSUCAT SAN VE TİC A.Ş. 2. 3 AYLIK DÖNEM FİNANSAL

Detaylı

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TEMAPOL POLİMER PLASTİK VE İNŞAAT SANAYİ TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KOÇ HOLDİNG A.Ş. Holding Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BİM BİRLEŞİK MAĞAZALAR A.Ş. Finansal Rapor 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura

Kasa Cari Stok. Fatura Çek/Senet Banka. İrsaliye Sipariş Fatura Kasa Cari Stok Fatura Çek/Senet Banka İrsaliye Sipariş Fatura Depo Sayım Seri No. Barkod Kredi Kartı Mail Order Yönetici Taşören Hızlı Üretim Kasa 1. Serbest Kasa Girişi 2. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat

Detaylı

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR

EGE SERAMİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 2016 YILI BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU VE MALİ TABLOLAR 1 Ref: RPR/MBK-2016/SPK-001-01 BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU 1 OCAK 31 ARALIK 2016 HESAP DÖNEMİNE İLİŞKİN FİNANSAL TABLOLAR İLE İLGİLİ BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU

Detaylı

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇİMENTAŞ İZMİR ÇİMENTO FABRİKASI T.A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU IŞIKLAR ENERJİ VE YAPI HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.09.2016 Finansal Rapor Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU EMLAK KONUT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 OCAK 30 HAZİRAN 2016 ARA

Detaylı

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜRK PRYSMİAN KABLO VE SİSTEMLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Mali Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU UTOPYA TURİZM İNŞAAT İŞLETMECİLİK TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Utopya A.Ş. 20172.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler

Çalışma Sermayesi. Yönetimi. Çalışma Sermayesi. Ocak, 2013. Satış. Ham Madde- Mal. Üretim. Tahsilat. Ödemeler Çalışma Sermayesi Yönetimi Satış Tahsilat Üretim Çalışma Sermayesi Ham Madde- Mal Ödemeler Ocak, 2013 Çalışma Sermayesi Yönetimi Bir işletmenin hazır değerler, ticari alacaklar ve stoklar gibi dönen varlık

Detaylı

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÇEMAŞ DÖKÜM SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim Türü Denetim

Detaylı

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PALGAZ DOĞALGAZ DAĞITIM TİCARET VE SANAYİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan 2017-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir.

1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar belirlenir. İŞ AKIŞ ANALİZİ TAŞINIR MAL YÖNETİMİ İŞLEMLERİ 1- Satın Alınan Taşınırın Giriş İşlemi 1.1- İhtiyaç Tespiti ve Satın Alınması İşlemi 1. Birim deposunda fiili sayım yapılmak suretiyle İhtiyaç duyulan taşınırlar

Detaylı

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE

MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MAHASEBE, DENETİM VE BÜTÇE MUHASEBE; Mali Nitelikteki Bilgilerin SAPTANMASI (Belgelerle) ÖLÇÜLMESİ (TL Cinsinden) KAYDEDİLMESİ (Yevmiye Defteri) SINIFLANDIRILMASI (Defteri Kebir) ÖZETLENMESİ (Mizanlarla)

Detaylı

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ

MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ MALİ TABLOLAR VE MİZAN KONTROLÜ ÖZET: Muhasebe sistemi; karar, kontrol ve hesap verme süreçlerinin etkili çalışmasını sağlayacak şekilde kurulur ve yürütülür. Kamu hesapları ise, yönetim ve denetim yetkilileriyle

Detaylı

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALCATEL LUCENT TELETAŞ TELEKOMÜNİKASYON A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 Yılı Finansal Tablolar Bağımsız

Detaylı

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARÇELİK A.Ş. Finansal Rapor 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 1 Ocak 3 Haziran 216 ara hesap dönemine ait özet konsolide finansal tablolar Bağımsız

Detaylı

5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları)

5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları) 5. Denetimde Belgelendirme (Çalışma Kağıtları) HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Denetimde belgelendirme

Detaylı

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU YAPRAK SÜT VE BESİ ÇİFTLİKLERİ SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 ara dönem finansal

Detaylı

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU GENTAŞ GENEL METAL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 216-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Mali Tablo Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

DENETİM SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASININ SONUÇLANDIRILMASI

DENETİM SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASININ SONUÇLANDIRILMASI DENETİM SIRASINDA BELİRLENEN YANLIŞLIKLARIN DEĞERLENDİRİLMESİ VE RİSK DEĞERLENDİRME AŞAMASININ SONUÇLANDIRILMASI HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.7. DENETİM

Detaylı

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU PARK ELEKTRİK ÜRETİM MADENCİLİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim

Detaylı

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN

LOGO İÇ DENETİM BİRİMİ BAŞKANLIĞI. SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN LOGO SUNUCULAR Cahit KURTULAN Volkan ÜNLÜ M.Hulisi GÜNŞEN SUNUM PLANI 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun Getirdiği Sistem İçerisinde İç Kontrol ve İç Denetimin Yeri ve İşlevleri İzmir

Detaylı

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

Finansal Rapor. Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2017 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Rapor Bağımsız Denetçi

Detaylı

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI

YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI YENİ GİMAT GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ve BAĞLI ORTAKLIĞI 1 OCAK - 31 ARALIK 2014 TARİHİNDE SONA EREN YILA AİT KONSOLİDE FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU AKTAN BAĞIMSIZ DENETİM VE YEMİNLİ

Detaylı

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZAK GAYRİMENKUL YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 30.06.2016 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ

DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ DENETİM KOÇLUĞU EĞİTİM SERİSİ Sayın İlgili: İç denetim teknik bir uzmanlık alanı olmanın ötesinde çok temel bir yönetim aracıdır. Yönetim sürecinin temel bir unsuru olan kontrol ve izleme rolü iç denetim

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Đşlemlerde Satıcıların 1 numaralı KDV Beyannamesinin Düzenlenme Kılavuzu Genel Açıklama: GIB (Gelir Đdaresi Başkanlığı) nın yayınladığı 117

Detaylı

% 100 Türk mühendislerin başarısı

% 100 Türk mühendislerin başarısı % 100 Türk mühendislerin başarısı Çek ve Senet Stok Fatura Cari Sen Söyle Banka Kasa 1. Cari Hesaptan Nakit Tahsilat 2. Elden Çek Tahsilatı 3. Elden Senet Tahsilatı 4. Banka Hesabından Tahsilat 5. Satış

Detaylı

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI

COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM BİLGİSAYARLI DENETİM PROGRAMI COMPUTERIZED AUDIT PROGRAM 1 İçerik CAP-... 3 1. Müşteri tanımları... 3 2. Kullanıcı ve Rol Tanımları... 3 3. Müşteri Kabul Politikası... 4 4. Yıllık Denetim Planı... 4 5. Devamlı Denetim Dosyası... 4

Detaylı

4.10. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar

4.10. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar 4.10. Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Bilanço tarihinden sonraki

Detaylı

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ALARKO HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama ALARKO HOLDİNG A.Ş. 30.06.2016 FİNANSAL TABLOLAR Bağımsız Denetçi Görüşü

Detaylı

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE Muhasebede Kayıt Yöntemleri Hesap Kavramı Muhasebe Süreci Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi HESABIN TANIMI VE SINIFLANDIRILMASI Aynı nitelikteki işlemlerin

Detaylı

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25

Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. / 25 Asansör firmaları için özel olarak geliştirilen takip yazılımı: Asansör Otomasyon tanıtım sunumu ve kullanım açıklamaları. 2 Bakım yerleri Android uygulama Ödemeler Raporlama Arızalar Faturalar Aylık bakım

Detaylı

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara

G.M.K. Bulvarı No: 71 Maltepe / Ankara 2016/3. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI MUHASEBE DENETİMİ SINAVI SORULARI 3 ARALIK 2016 CUMARTESİ Soru 1. Aşağıdakileri açıklayınız. (40 Puan) a) Denetim modelinde bulgu riski (10 Puan)

Detaylı

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI

LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI KARADENİZ TEKNİK ÜNİVERSİTESİ BEŞİKDÜZÜ MESLEK YÜKSEKOKULU LUCA BİLGİSAYARLI MUHASEBE PROGRAMI DERS NOTLARI ÖĞR. GÖR. COŞKUN ALİYAZICIOĞLU EYLÜL 2016 - TRABZON SLAYT 2 Firma İçin Açılış Fişinin Düzenlenmesi

Detaylı

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2)

Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Datasoft Yazılım Genel Muhasebe Programı KDV Tevkifatına Tabi Alış Đşlemlerinde Alıcıların 2 numaralı KDV Beyannamesini Düzenlenme Kılavuzu (KDV2) Genel Açıklama: 1.1. KDV TEVKĐFATININ NĐTELĐĞĐ KDV tevkifatı

Detaylı

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU BRİSA BRIDGESTONE SABANCI LASTİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Brisa 2016 2.Dönem Finansal Tablolar

Detaylı

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU KLİMASAN KLİMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016-2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 HAZİRAN SPK RAPORU Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız

Detaylı

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ÖZBAL ÇELİK BORU SANAYİ TİCARET VE TAAHHÜT A.Ş. Finansal Rapor 217 1. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu özet konsolide finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır. 1 31 MART 2017 ve 31 ARALIK 2016 TARİHLİ ÖZET KONSOLİDE BİLANÇOLAR (Aksi belirtilmedikçe tutarlar Türk Lirası ( TL ) olarak ifade edilmiştir.) Dipnot Referansları 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 VARLIKLAR Dönen

Detaylı

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi

GENEL MUHASEBE. KVYK-Mali Borçlar. Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi GENEL MUHASEBE KVYK-Mali Borçlar Yrd. Doç. Dr. Serap DURUKAN KÖSE Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi KAYNAK KAVRAMI Kaynaklar, işletme varlıklarının hangi yollarla sağlandığını göstermektedir. Varlıklar,

Detaylı

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak

Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Kuveyt Türk Internet Şubesinde Hesap Açma işlemi yapmak Hesaplar menüsünde Hesap Açma alt başlığının altında bulunan Cari/Kıymetli Maden Hesabı Açma, Tasarruf Hesabı Açma veya Katılma Hesabı Açma seçeneklerinden

Detaylı

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU ARTI YATIRIM HOLDİNG A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 01/01/2016 30/06/2016 Dönemine ait Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015

SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 SAYIŞTAY REHBERLERİ 28.04.2015 Sayıştay Denetimi Düzenlilik Denetimi Performans Denetimi Mali denetim Uygunluk denetimi Sayıştay Raporları Sayıştay denetim raporları (Düzenlilik ve Performans denetimi)

Detaylı

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

TÜPRAŞ-TÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU TÜPRAŞTÜRKİYE PETROL RAFİNERİLERİ A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu Denetim

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU VESTEL ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 216 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 3.6.216 Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir.

2- Her malzemenin kaydı ayrı ayrı yazılacak ve her malzemeye demirbaş numarası verilecektir. Genelge No : 2 Genelge Tarihi : 17/01/2006 İL-İLÇE SEÇİM KURULU BAŞKANLIĞINA Bilindiği gibi, Devlet malı olan demirbaş eşyaların kullanılması, korunması, sorumlularınca usulüne uygun olarak kayıtlarının

Detaylı

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI

GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI GAZİ ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ SATINALMA BİRİMİ SÜREÇ/ AKIŞ ŞEMALARI DOĞRUDAN TEMİN YOLUYLA MAL ALIMI TEMEL SÜREÇ ve ALT SÜREÇLERİ Ortaya çıkan ihtiyaca göre, satın alınması düşünülen mal ile ilgili

Detaylı

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU MİLPA TİCARİ VE SINAİ ÜRÜNLER PAZARLAMA SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Finansal Rapor 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Finansal Tablolar Bağımsız Denetçi

Detaylı

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim

RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU RODRİGO TEKSTİL SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Faaliyet Raporu (Konsolide) 2016-4. 3 Aylık Bildirim Özet Bilgi 2016 Yılı faaliyet raporu Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ

FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ MAKALE Volkan CEVRE I- GİRİŞ FAKTORİNG İŞLEMLERİ VE MUHASEBELEŞTİRİLMESİ Faktoring, tüm dünyada bankacılıktan sonra en yaygın biçimde kullanılan finansman yönetimi olarak görülmektedir. Makalemizde, özellikle

Detaylı

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim

FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU FENERBAHÇE FUTBOL A.Ş. Finansal Rapor Konsolide 2016 2. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama 2016 2.Çeyrek Bağımsız Denetçi Görüşü Bağımsız Denetim Kuruluşu

Detaylı

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI

M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI M.ALİ İŞLEMLER SÜREÇ AKIŞ ŞEMASI I-İHTİYACIN ORTAYA ÇIKMASI Devlet Konservatuvarı birimlerinde ihtiyaç duyulan mal veya hizmet alımına ilişkin talep, birim çalışanlarınca harcama yetkilisine bildirilir.yılı

Detaylı

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ

T.C. TUŞBA BELEDİYESİ T.C. TUŞBA BELEDİYESİ İç Kontrol Standartları EYLEM PLANI 1 1. İÇ KONTROL SİSTEMİNİNİN GENEL ESASLARI Amaç 5018 sayılı Kanunun 56 ncı maddesinde iç kontrolün amaçları; Kamu gelir, gider, varlık ve yükümlülüklerinin

Detaylı

ISL 108 GENEL MUHASEBE

ISL 108 GENEL MUHASEBE 12. HAFTA ISL 108 GENEL MUHASEBE Gider Hesapları (61, 62, 63, Hesap Sınıfları) Yrd.Doç. Dr. Murat YILDIRIM muratyildirim@karabuk.edu.tr I. Giriş Gelir tablosu, hesaplarına sonuç hesapları da denilmektedir.

Detaylı

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir?

1- Neden İç Kontrol? 2- İç Kontrol Nedir? T.C. İÇİŞLERİ BAKANLIĞI KİHBİ Dairesi Başkanlığı 10 SORUDA İÇ KONTROL MAYIS 2014 ANKARA 1- Neden İç Kontrol? Dünyadaki yeni gelişmeler ışığında yönetim anlayışı da değişmekte ve kamu yönetimi kendini sürekli

Detaylı

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ

KALİTE SİSTEM YÖNETİCİSİ EĞİTİMİ FMEA-HATA TÜRLERİ VE ETKİ ANALİZİ Tanımlama Mevcut veya olası hataları ortaya koyan, bu hataların yaratabileceği etkileri göz önünde bulunduran ve etkilerine göre hataları önceliklendirerek oluşmalarının

Detaylı