Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Yrd. Doç. Dr. Murat KİRACI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Yrd. Doç. Dr. Murat KİRACI"

Transkript

1 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 45 SATIN ALMA SÜRECİNDE KONTROL TESTİ VE BİR NİTELİK ÖRNEKLEMESİ UYGULAMASI THE TEST OF CONTROL IN PURCHASING PROCESS CYCLE AND AN EXAMPLE OF AN ATTRIBUTE SAMPLING Doç. Dr. Cemal ELİTAŞ Yrd. Doç. Dr. Murat KİRACI Öz Bu çalışma işletmedeki önemli iş süreçlerinden biri olan satın alma sürecinin denetimine yöneliktir. Çalışma ile satın alma süreci tanıtılmış, geleneksel ve elektronik ortamda satın alma süreci yapılarına ve farklarına değinilmiştir. Satın alma sürecinde kullanılacak belgeler, işlemlerin akışı ve görev ayrımları ve süreçteki olası hata ve hileler için gerekli denetimin nasıl yapılabileceğine ilişkin önerilere yer verilmiştir. Satın alma sürecinde kontrol testleriyle yapılabilecek denetim kısaca belirtilmiştir. Son olarak da denetçinin satın alma işlemlerinde kontrol testlerini yaparken örnekleme uygulamasından yararlanması ve hipotetik bir işletme örneği üzerinden örneklem sonuçlarının nasıl değerlendirileceği açıklanmıştır. Anahtar Sözcükler: Muhasebe Denetimi, Satın alma Süreci, Satın alma işlemleri, Nitelik Örneklemesi, Kontrol Testi Abstract This study focuses on explaining buying process, that is one of the most important processes in organizations. So in this study purchasing process is defined while the structures and differences of traditional and electronic purchasing are dealt with.and also in the study, the documents that will be used in buying processes, task differentiation in flow of transactions and some pro- * Afyon Kocatepe Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü ** Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, İ.İ.B.F., İşletme Bölümü 45

2 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 46 posals are presented on how to conduct audit on probable defects. Using samples in control tests and analyzing results over a case organization are explained. Key Words: Auditing, Purchasing Cycle, Transactions for Acquisitions, Attribute Sampling, Test of Controls GİRİŞ Bağımsız denetimin sadece gerçekleşmiş ve süreci tamamlanmış işlemlere bakan yönünün yanında yürütülmekte olan faaliyetlere bakan bir yönü de bulunmaktadır. Çünkü gerek hataların gerekse de hilelerin önlenmesinde en düşük maliyetli yaklaşım fırsatların (olası hata ve hilelerin) hata ve hileye dönüşmeden ortaya çıkartılarak engellenmesidir. Aksi takdirde bir hata ve hile meydana geldikten sonra bunun hem işletmeye bir maliyeti olacak hem de bu hata veya hileyi denetim prosedürleri ile ortaya çıkarmak çok daha ciddi maliyetlerin katlanılması anlamına gelebilecektir. Denetim standartlarında da belirtildiği üzere denetimin yegâne görevi hata ve hilelerin bulunması veya önlenmesi değildir. Burada esas sorumluluk işletme yönetimine aittir. Bu nedenle özellikle işletme yönetimleri olası hata ve hile fırsatlarını tespit edip, bu risk noktalarına karşı oluşturacağı kontrolleri ilgili işlem sürecinin içine yerleştirmesi ve bu kontrollerin uygulanmasını bir başka ifadeyle ilgili süreci takip etmesi gerekmektedir. Bu bağlamda ilgili sürecin ve süreç içerisinde oluşabilen ve hata veya hileye dönüşecek fırsatların iyi bilinmesine ihtiyaç vardır. Bu ise işlem süreçlerinin yakından izlenmesi ve bilinmesi ile mümkündür. Bağımsız denetçi işletmenin finansal tabloları hakkında görüş oluşturmak amacıyla, bu finansal tabloların oluşturulmasında büyük rol oynayan işlemleri, faaliyetleri tanımak ve onların güvenilirliği konusunda karar vermek durumundadır. Bir işletmede temelde satış, tahsilat, satın alma, ödeme, stok, üretim, personel, ücret, kaynak elde etme gibi faaliyet (işlem) döngüleri mevcuttur. Burada sayılan her döngü bir süreç ve her süreç de içerisinde farklı hata-hile fırsatlarını barındırmaktadır. Denetçinin bu süreçleri, faaliyetlerin yapılması sırasında inceleme- 46

3 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 47 si kontrol testlerini uygulaması anlamına gelir. Çalışmada yukarıda sayılan döngülerden sadece satın alma döngüsü (süreci) ele alınarak incelenmiş ve satın alma sürecinde denetim faaliyetlerinin nasıl ve ne şekilde olabileceği ve bu alandaki kontrol testlerinde örnekleme yaklaşımının kullanımı üzerinde durulmuştur. 1. SATIN ALMA SÜRECİNE GENEL BAKIŞ Bu süreç, çeşitli mal ve hizmetlerin işletme dışındaki üçüncü kişilerden satın alınması işleminden oluşur. Bu süreç bazı kaynaklarda, mal ve hizmetlerin satın alınması ve faturaların ödenmesi işlemleriyle birlikte ele alınıp, elde etme ve harcama faaliyetleri olarak da ifade edilmektedir (Robertson ve Louwers, 1999:352). Çalışmada bu süreç özellikle mal ve hizmet alımı olarak ele alınmıştır. Buna göre bir işletmenin üçüncü kişilerden satın aldığı mal veya hizmetlerin başlıcaları aşağıdaki gibi sıralanabilir (Bozkurt, 1999: 192): Ticari mal, İlk madde ve malzeme, Yardımcı malzemeler ve işletme malzemeleri, Maddi Duran Varlıklar, Maddi Olmayan Duran Varlıklar, Pazarlama ve satış ile ilgili alınan mal ve hizmetler, Yönetim faaliyetleri ile ilgili alınan mal ve hizmetler, Araştırma ve geliştirme ile ilgili alınan mal ve hizmetler. Satın alma sürecinin başlangıç noktasını hasılat, üretim, stok kontrol, mal veya hammaddeyle ilgilenen diğer bölümlerden gelen mal/hammadde satın alma talebi oluşturmaktadır (Romney ve Steinbart, 2000: 465). Satın alma talebinin onaylanmasıyla gerekli sayıda satın alma emri hazırlanarak ilgili kişi ya da bölüme gönderilir. Nüsha sayısı, kurulacak olan sistemden elde edilmek istenen bilgiye göre farklılık gösterecektir. Satın alma bölümüne gelen mallar satın alma emriyle karşılaştırılarak teslim alınır ve alındı belgesine işlenir. Burada hemen belirtilmelidir ki genelde satın alma süreci ödeme süreci ile birlikte düşünülerek çalışmalara konu 47

4 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 48 olmuştur. Bu nedenle çalışma konusu içerisinde yer almamakla birlikte çok kısaca ödeme döngüsü ile ilgili olarak da bilgi vermek gerekmektedir. Buna göre, borçlar bölümü gelen faturaya göre müşteri (satıcı) hesaplarını günceller ve gerekli raporları hazırlar. Ödemelere ilişkin belgeler ödemeler bölümüne gönderilerek müşteriye (satıcıya) gerekli ödemenin yapılması sağlanır. Döngünün merkez hesabı "Ticari Borçlar Hesabı" olarak ortaya çıkmaktadır. Mal ve hizmet alımları ile hesap alacaklanmakta, çeşitli çıkışlar ve ödeme ile ise borçlanmaktadır. Buna göre satın alma süreci mal ve hizmet alımı ile başlamakta ve ödeme ile sona ermektedir. 2. ELEKTRONİK ORTAMLARDA SATIN ALMA SÜRECİ Genel hatlarıyla daha önceden belirtildiği gibi işleyen satın alma sürece bilgisayarların sisteme dahil edilmesiyle farklı bir boyut kazanmıştır. Hazırlanan çoğu belge bir bilgisayardan (terminalden) diğer bilgisayara iletilmekte; işlemlere ilişkin dosyalar bilgisayarda kütüklerde saklanmakta ve yazılımlar aracılığıyla işlemler yapılmaktadır. Daha açık bir ifadeyle belirtmek gerekirse sistemin girdi-süreç-çıktı akışı temelde aynı kalmakta fakat bilgi işlem faaliyetlerinde değişiklikler ortaya çıkmaktadır. Şekil 1, bilgisayar kullanılan bir işletmede satın alma sürecini göstermektedir (Messier, 1997: 421). 48

5 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 49 Şekil 1: Bilgisayar Kullanılan Bir İşletmede Satın Alma Süreci 49

6 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 50 50

7 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 51 51

8 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page ELEKTRONİK ORTAMLARDA SATIN ALMA SÜRECİ İŞLEMLERİ Şekil 1 den de izlenebileceği üzere satın alma sürecinde gerçekleşen işlemler ana başlıklar altında toplanacak olursa; - İhtiyaç duyulan mallar için satın alma talebinin yapılması, - Malların siparişinin verilmesi (Romney ve Steinbart, 2000: 466), - Malların satın alınması (peşin veya kredili olarak), - Malların teslim alınması, - Satın almadan doğan yükümlülüklerin yerine getirilmesi (ödeme) (Messier, 1997: 420). Bu anlatılanlar aşağıda yer alan Şekil-2 de daha açık bir şekilde görülebilmektedir (Robertson ve Louwers, 199: 353; Bozkurt, 1999: 195). Şekil-2: Satın alma Sürecindeki İşlemlerin Akışı 52

9 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Etkilenen Hesaplar ve Kullanılan Belgeler Satın alma süreci finansal tablolardaki birçok hesabı etkilemektedir. Satın alma sürecinde etkilenen hesapları ana faaliyetler bazında şu şekilde gösterebiliriz (Messier, 1997: ), - Malların Satın alınması işlemi sonucu; Borçlar, Stoklar Çeşitli varlık ve gider hesapları hareket görür. - Ödeme işlemi sonucu; Çeşitli varlıklar Borçlar hesapları hareket görür. Bir sistemin çalışmasını sağlayan unsur sistemde kullanılan belgelerdir. Sistemin yapısına göre belge tür ve sayısı farklılık gösterecektir. Fakat genel olarak satın alma sürecinde kullanılan belgeleri şu şekilde sıralayabiliriz (Arens ve Loebbecke, 2000: ve Messier, 1997: ); a) Satın alma Talebi: Satın alma talebi, yetkili personel tarafından hazırlanan ve ihtiyaç duyulan mallara ilişkin bilgileri içeren belgedir. Örneğin üretim yönetimi bölümünden üretim için hammadde talebi yapılması. b) Satın alma Emri: Satın alma emri, işletmenin satın almak istediği mala ya da hammaddeye ilişkin tanım, miktar ve ilgili diğer bilgileri içeren belgedir. Elektronik Veri Değişimi (EVD) sistemi kullanan işletmelerde satın alma emri elektronik olarak satıcıya gönderilmektedir. c) Alındı Belgesi: Malların teslim alınmasıyla hazırlanan alındı belgesi malın cinsini, miktarını, teslim alınan tarihi ve mala ilişkin diğer bilgileri içeren belgedir. Alındı belgesini önemli kılan, işletmenin borç altına giren olayın tanımlamasıdır. d) Fatura: Bu süreçte yer alan fatura, satıcı işletmenin müşteri işletmeye gönderdiği faturadır. Faturada sevkedilen malın cinsi, miktarı, fiyatı, fatura tarihi ve taraflar yer almaktadır. EVD sistemi kullanan işletmelerde fatura kağıt üzerinde değil elektronik olarak iletilmektedir. e) Makbuz: Makbuz, satın alınan mallara ilişkin ödemelerin kontrol edilmesi amacıyla kullanılmaktadır. Satın alma talebine, satın alma emrine, alındı belgesine ve faturaya eklenerek makbuz dosyasını oluşturur. 53

10 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 54 f) Makbuz Defteri/Satın alma Defteri: Makbuz defteri, mallarla ilgili makbuzların kaydedilmesinde kullanılmaktadır. Bazı işletmeler ise makbuz defteri yerine satın alma defterini kullanmaktadır. Satın alma defterine makbuzla ya da faturayla kayıt yapılabilmektedir. Makbuz defteriyle satın alma defteri arasındaki temel fark makbuzların veya faturaların özetlenme biçimidir. Makbuz defterinde borçların detayında ödenmemiş makbuzların listesi yer almaktadır. Satın alma defteri ise satıcılar yardımcı hesabı şeklinde izlenmektedir. Fakat borçlar hesabı bilgisayarda izleniyorsa böyle bir ayrım ortadan kalkacaktır. g) Borçlar Hesabı Yardımcı Defteri: Satıcıların tek tek izlendiği yardımcı hesaptır. Satıcılara ilişkin tüm yardımcı defter toplamları borçlar büyük defter hesabına eşit olmalıdır. h) Satıcı Durum Tablosu: Satıcı durum tablosu, satıcı işletme tarafından aylık olarak hazırlanan ve başlangıç durumunu, cari dönem satışlarını, ödemeleri ve kapanış durumunu gösteren tablodur. Satıcı durum tablosu satıcının hesaplarındaki durumu yansıtmaktadır. Şüpheli meblağlar ve zamanlama farklılıkları gibi durumlar dışında borçlar hesabı ile satıcı durum tablosu tutarları aynı olmalıdır. i) Çek: Malların bedelini ödemek üzere kullanılır. Yetkili personel tarafından imzalanmalıdır. İmzalayan personel tarafından ya da komutasındaki personel tarafından satıcıya gönderilmelidir. EVD sistemi kullanan işletmeler ödemelerinde Elektronik Fon Transferi ni (EFT) kullanmaktadırlar. j) Nakit Ödeme Defteri: Nakit ödeme defteri nakit ödeme işlemlerinin kaydedilmesinde kullanılmaktadır Satın alma Sürecinin Ana Fonksiyonları Satın alma sürecinin temel amacı en kaliteliyi en uygun nakit kullanımıyla temin etmektir. Bu amaç için gerçekleştirilen ana fonksiyonlar şunlardır (Messier, 1997: ve Arens ve Loebbecke, 2000: 587), a) Talep Etme: Satın alma sürecindeki ilk işlem yetkili kişi ya da bölüm tarafından gerekli duyulan mala ilişkin talebin belirtilmesidir. Bir iç kontrol 54

11 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 55 unsuru olarak işletmelerce uygulanan bir durum çalışanlar ve yöneticiler için farklı satın alma limitlerinin bulunmasıdır. Örneğin bölüm yöneticileri TL ye kadar teklif verebilirken TL nin üzerinde harcama gerektiren bir konu hakkındaki karar yönetim kurulu tarafından verilebilmektedir. EVD kullanılan sistemlerde ise stok düzeyinin belirlenmiş olan miktarın altına düşmesi durumunda bilgisayar otomatik olarak satıcının bilgisayarıyla iletişime geçmektedir. b) Satın alma: Satın alma fonksiyonunu tamamıyla yetkili satın alma emirleri yerine getirir. Bu fonksiyon genellikle satın alma bölümü tarafından yürütülmektedir. c) Teslim Alma: Teslim alma fonksiyonu teslim alınan malların sayılmasından ve incelenerek kabulünden sorumludur (Güredin, 2007:350). Bu bölümdeki personel alındı belgesini doldurarak ödemeler bölümüne gönderir. d) Fatura İşleme: Fatura işleme fonksiyonu teslim alınan malların varlık ve harcama olarak kaydedilmesi ve dolayısıyla borcun tanımlanabilmesinden sorumludur. Özetle fatura işleme fonksiyonu satın alma emrinde, alındı raporunda ve faturada yer alan miktar, fiyat ve diğer bilgileri karşılaştırarak işleme işidir. Bu fonksiyon daha ziyade ödemeler bölümü dahilinde gerçekleştirilir. e) Ödemeler: Ödemeler fonksiyonu ödenecek çeklerin hazırlanmasından ve imzalanmasından sorumludur. İşlemin yetkili kişi/bölüm tarafından yapıldığına dair yeterli destekleyici belge olmalıdır. Faturanın iki kez ödenme riskine karşı tüm belgelerin (örneğin satın alma emri, alındı belgesi, fatura) ödendi, iptal şeklinde nakit bölümü tarafından kaşelenmesi gereklidir. f) Borçlar: Borçlar fonksiyonu tüm satıcı faturalarından, nakit ödemelerinin ve düzeltmelerin borçlar hesabına kaydedilmesinden sorumludur. Bilgisayarlı sistemlerde bu girişler satın alma bölümünün, nakit ödeme bölümünün normal faaliyetleri sırasında gerçekleşmektedir. g) Büyük Defter: Büyük defter fonksiyonunun satın alma içindeki görevi tüm alımların, ödemelerin ve borçların hesaplarda gerektiği gibi toplanmasını, sınıflanmasını ve özetlenmesini içerir. Bilgisayarlı sistemlerde, kontrol veya özet toplamlarının kullanımı bu fonksiyonun doğru bir şekilde çalıştığını göstermektedir. 55

12 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Satın alma Sürecinde Görev Ayrımları Kontrol eylemleri, işletmenin amaçlarına ulaşmasını engelleyecek risklerin önlenmesine yardımcı olan politika ve yordamların uygulanmasıdır (Erdoğan, 2001: 59). Kontrol eylemlerinden olan görev ayrımları ise belirli işlemlerin belirli kişi ya da bölümün yapması gerektiğini ifade eder. Buna göre doğru bir ayırım için işlemler için yetkilendirmeyle işlemlerin kayıtlanmasının, varlıkların korunmasıyla işlemlerin kayıtlanmasının, varlıkların korunması ve yüklenmesiyle ilgili işlemler için yetkilendirmenin birbirinden ayrılmış olması gereklidir (Whittington ve Pany, 2004:472; Erdoğan, 2001: 60-61). Bu kriterleri satın alma sürecine uyarladığımızda; - Satın alma fonksiyonunun talep etme ve teslim alma fonksiyonundan, - Fatura işleme fonksiyonunun borçlar fonksiyonundan, - Ödemeler fonksiyonunun borçlar fonksiyonundan, - Borçlar fonksiyonunun büyük defter fonksiyonundan ayrılması gereklidir (Messier, 1997: 429). İşletme yönetimi satın alma süreciyle ilgili oluşturacağı iç kontrolde şunlara dikkat etmelidir: Satın alma fonksiyonunun talep etme ve teslim alma fonksiyonundan ayrılmadığı durumlarda talep etme, satın alma ve teslim almadan aynı kişi sorumlu olacak ve hayali ve/veya yetkisiz alımların yapılmasına fırsat verilmiş olacaktır. Bu da malların çalınması ya da yetkisiz alımlara olası ödemeler sonucunu doğuracaktır. Bu gibi olumsuz durumlardan işletme zarar görecektir. Fatura işleme fonksiyonunun borçlar fonksiyonundan ayrılmadığı durumlarda fatura işleme ve borçlardan aynı kişi sorumlu olacak ve satın alma işlemleri yanlış fiyat ve koşullar üzerinden yapılacak ya da alınmayan mallara ilişkin olarak ödeme yapılması riski doğacaktır. Bu da mallar için fazla ödeme yapılmasına ya da nakdin çalınmasına neden olabilecektir. Ödemeler fonksiyonunun borçlar fonksiyonundan ayrılmadığı durumlarda ödemeler ve borçlardan aynı kişi sorumlu olacak ve borç kayıtlarına 56

13 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 57 erişme imkânına sahip olduğundan hayali belgelere dayalı yetkisiz çeklerin kesilmesine ve yetkisiz işlemlerin kaydedilmesine olanak tanınmış olacaktır. Bu yolla da nakit hırsızlığı riski de ortaya çıkacaktır. Borçlar fonksiyonunun büyük defter fonksiyonundan ayrılmadığı durumlarda borçlar ve büyük defterlerden aynı kişi sorumlu olacak ve zimmetine geçirdiği paranın tespit edilememesi için borç ve büyük defter kayıtlarında oynama yapabilecektir. Özetleyecek olursak; satın alma bölümü satın alma emrinin hazırlanması ve onayından; teslim alma bölümü alınan malların sayılmasından ve incelenmesinden; borçlar bölümü satıcı faturasının alınmasından ve destekleyici belgelerle karşılaştırılmasından, borçlar hesabının güncellenmesinden ve makbuz defteriyle büyük defterin mutabakatının sağlanmasından; nakit ödemeler bölümü çeklerin imzalanmasından ve gönderilmesinden; bilgi işlem bölümü ise borç hesaplarının güncellenmesinden, çeklerin hazırlanmasından ve makbuz kayıtlarının hazırlanmasından sorumlu olması iç kontrol açısından güvenilir bir yapı oluşturacaktır. İşletme yönetimi bu hususlara dikkat ederek kontrol prosedürlerini oluşturursa satın alma sürecindeki riskleri önleyebilir. Denetçi de satın alma sürecine yönelik iç kontrolü incelediğinde benzer bir şekilde bu kontrol prosedürlerinin mevcudiyetine ve işleyişi üzerinde durabilecektir. 4. SATIN ALMA İŞLEMLERİNDE KONTROL TESTLERİ, KONTROL PROSEDÜRLERİ VE ÖRNEKLEMENİN GEREKLİLİĞİ Bu başlık altında satın alma işlemlerinde kontrol testleri ve kontrol prosedürlerinin neler olabileceği teorik olarak ele alınacak ve ardından satın alma sürecinin yoğun işlem görmesinden ve incelenecek ana kütlenin çok büyük olması kuvvetle muhtemel olacağından tüm ana kütlenin ele alınmasının beraberinde ciddi zaman kaybı ve maliyete yol açacağı bilindiğinden örneklemeden ve örneklemenin bu bağlamda gerekliliğinden bahsedilecektir. Bu çerçevede örnek bir uygulama ile örneklem büyüklüğünü belirleme örneklem birimlerini seçme ve örneklem sonuçlarının analiz edilmesiyle bu tespitler doğrultusunda karar verme üzerinde durulacaktır. 57

14 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Satın alma Sürecinde Kontrol Testleri ve Kontrol Prosedürlerine Genel Bakış Çalışmanın bu bölümünde satın alma işlemlerinde denetim amaçları, gerçekleşebilecek hata ve hileler ve bunlara karşı alınabilecek önlemler, kontrol prosedürleri, denetçinin uygulayabileceği kontrol testleri ile birlikte sunulmuştur. Bu amaçla hazırlanan Tablo-1 de anılan bilgiler topluca görülebilmektedir. 58

15 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 59 Tablo 1: Satın alma İşlemlerinde Kontrol Testleri ve Kontrol Prosedürleri Kaynak: Messier, 1997: ; Arens ve Loebbecke, 2000: 589; Whittington ve Pany, 2004:

16 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Satın Alma Sürecinde Kontrol Testi ve Örneklemenin Önemi Satın alma süreci işlem yoğunluğu yüksek bir döngüdür. Denetçinin denetim yaklaşımı olarak mali tablo yaklaşımı yerine döngü yaklaşımını tercih etmesi halinde satın alma sürecinde çok sayıda belge ve işlemle karşı karşıya kalması söz konusudur. Denetlenecek birim sayısının (kanıtların) belirlenmesinde ise iki tür yaklaşım bulunmaktadır: Tüm Kalemlerin (Evrenin) %100 incelenmesi- Aralıksız denetim (tarama yöntemi) Denetim örneklemesi - Kısmi denetim Aralıksız denetim, geçmişi çok eskilere dayanan klasik bir yöntemdir ve denetçinin, bir hesap kalanı veya işlem grubuna ilişkin görüşe ulaşmak için gerekli tüm kanıtları toplaması ve tek tek değerlemesi olarak açıklanabilir. Örnekleme ya da kısmi denetim ise, bir hesap kalanı veya işlem grubuyla ilgili tüm kanıtların değil, bir kısmının seçilmesi ve onların incelenmesidir (Kiracı, ). Denetim sürecinde örnekleme uygulamasına başvurmanın gerekliliğini ve önemini alternatifi olan aralıksız denetimin (tam sayımın) olumsuzlukları ifade edilerek açıklanabilir. Aralıksız denetim ya da tarama yöntemi şeklindeki denetimlerde ortaya çıkan bir takım olumsuzlukları şu başlıklar altında belirtebiliriz: -Birimlerin tamamının denetiminin çok maliyetli olması, -Birimlerin tamamının denetiminin çok zaman alması, -Birimlerin tamamını denetlemenin gereksiz olması ve güvenilirliğin, denetlenen birim sayısı oranında artmayacak olmasıdır. (Gürbüz, 1995:117). Satın alma süreci gibi bir çok işlem ve belgenin üretildiği bir sürecin denetiminde, tüm işlem ve belgelerin incelenmesi denetim maliyetini çok yükseltir. Çünkü toplanacak her bir denetim kanıtı ve onun değerlendirilmesi için daha fazla personele ve zamana ihtiyaç olacaktır. Denetimi planlanma aşamasında, satın alma sürecine yönelik yolsuzluk şüphesi veya yasal gerekler nedeniyle incelenmesi gereken bir kontrol varsa baş denetçi, örnekleme yerine o kontrole yönelik tüm işlem ve belgelerin incelenmesini öngörebilir. 60

17 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 61 Böyle bir durumda kanıtların tamamına ulaşmak ile sağlanacak fayda, belli bir riski üstlenerek örnekleme yapılarak sağlanacak faydadan fazladır. Toplanacak kanıt sayısına bağlı olarak artan denetim maliyeti, örnekleme yapmanın getirdiği risk ve faydalar karşılaştırılmalıdır. Baş denetçi tarama yöntemi ile örnekleme arasındaki tercihlerinde bu fayda maliyet analizini kullanarak kararını verebilir. Örnekleme uygulamasının denetçiye zaman ve maliyet tasarrufu sağlamasının yanında, istatistiksel örneklemenin kullanılmasıyla birlikte örnekleme riskinin de matematiksel olarak belirlenebilmesine olanak sağlanır. Riskin matematiksel olarak belirlenmesi bu riske güven duymayı ve sonraki denetimlerde kullanabilmesine imkan sağlar. Muhasebede yer alan stoklar, duran varlık, borç ve gider hesapları, Satın alma Süreci ile doğrudan ilişkili kalem ve hesaplardır. Bu denetim konusu denetçi için oldukça önemli ve belki de en önemli risk alanlarından biridir. Özellikle stok hesaplarına girişlerin gerçek girişler olup olmadığı ancak iç kontrol sisteminin etkinliği ve denetim sonrasında yapılacak mantıklı incelemeleri sonrasında tespit edilebilir (Kaval, 2003:191). Bu nedenle süreçte oluşturulacak güçlü bir iç kontrol ortamı, denetçinin bu hesapların bakiyeleri üzerindeki maddi doğruluk testlerine yönelik denetim yükünü oldukça azaltacaktır. Bu hesaplardaki işlem yoğunluğu da düşünüldüğünde aslında satın alma sürecinde hata ve hile fırsatlarının önünün kesilmesi durumunda denetçilere çok ciddi anlamda destek verilmiş olacağı yadsınamaz bir gerçektir. Bu amaçla çalışmada birçok süreçten satın alma süreci seçilmiştir. Çalışmada satın alma süreci tanıtılmış, geleneksel ve elektronik ortamda satın alma süreci yapılarına ve farklarına, satın alma sürecinde kullanılacak belgelere, satın alma sürecinde işlemlerin akışına ve bu süreçte görev ayrımlarına yukarıda kısaca değinilmiştir. Ayrıca satın alma sürecindeki olası hatalar ve fırsatların hileye dönüştürülmesinin önlenmesine ilişkin ne tür kontrol prosedürlerinin uygulanabileceği ile uygun kontrol prosedürleri kısaca açıklanmıştır. Denetçinin bu kontrol prosedürlerini değişik amaçlara göre nasıl test edeceği temel noktalarıyla gösterilmiştir. Böylece bir işletmedeki en önemli süreçlerden biri olan satın alma sürecinin süreç işlerken nasıl denetlenebileceğine ışık tutulmaya çalışılmıştır. 61

18 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page Denetimde Kullanılan Örnekleme Yaklaşımları ve Nitelik Örneklemesi Denetimde en genel örnekleme yaklaşımlarında istatistiksel ve istatistiksel olmayan örnekleme ayrımı söz konusudur. Bir sonraki ayrım ise örneklemede ele alınan unsurun türüne göre yapılan niteliklere göre niceliklere göre örnekleme ayrımıdır. Genel olarak denetimde kontrol testlerinin uygulanmasında niteliklere göre örnekleme türleri kullanılırken, maddilik testlerinde niceliklere göre örnekleme türleri kullanılmaktadır. Denetçinin zaman ve maliyet kaygısıyla satın alma sürecindeki tüm belgelere ulaşıp kontrol prosedürlerinin işleyişini test etmesi beklenemez. Bu çerçevede denetçinin satın alma sürecindeki kontrol prosedürlerinin başlangıçta bu alanla ilgili belirlenmiş kontrol riskini destekleyip desteklemediğinin incelenmesi gerekir. Bunun için en mantıklı yol nitelik örneklemesi adı verilen örnekleme yaklaşımının kullanılmasıdır. Nitelik örneklemesi (Attribute Sampling), bir evren içinde belirli nitelikteki bir oluşumun oranını (yüzdesini) tahmin etmede kullanılan istatistiksel bir örnekleme yaklaşımıdır ve genelde kontrol testlerinde başvurulan bir örnekleme türüdür. Denetçiler bu yaklaşımla, işletmelerin iç kontrol yapılarının etkinliğini ve kontrol prosedürlerinden sapmaların olup olmadığını test edilebilmektedir (Çömlekçi ve Erdoğan, 1999:126; Messier, 1997: 278). Nitelik örneklemesinde yukarıda adı geçen bu oran, çeşitli kaynaklarda sapma oranı, ortaya çıkma oranı ve hata oranı gibi adlar alabilmektedir. Bu oran, evrende olması istenmeyen olaylara yönelik olduğundan genelde sapma oranı veya hata oranı daha sıklıkla tercih edilmektedir. Çalışmamızda da sapma oranı olarak ifade edeceğimiz bu oran, belirli niteliği (özelliği) taşıyan birimlerin, evrenin toplam birim sayısına oranlanmasıyla bulunur. Ayrıca bu oran nitelik örneklemesinde denetçinin belli bir kontrol riskinde kabul edebileceği maksimum sapma oranını ifade eder ve örneklem büyüklüğü üzerinde doğrudan etkisi olan önemli bir faktördür (Gray ve Manson, 2008: ). Denetçi, nitelik örneklemesi sonucunda elde ettiği verileri değerlendirerek şöyle bir karşılaştırma yapacaktır: İlk olarak Ek te belirtilen tablolarda 62

19 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 63 hesaplanan üst sapma oranları (ÜSO) o kontrol prosedürü için kabul edilebilir sapma oranı (KESO) ile karşılaştırılacaktır. Şayet hesaplanan üst sapma oranları o kontrol prosedürü için kabul edilebilir sapma oranı aşıyorsa, örneklem sonucu o kontrol prosedürünün istenilen güvenilirliği sağlamadığı anlamına gelmektedir (KESO < Hesaplanan ÜSO). Hesaplanan üst sapma oranı o kontrol prosedürü için kabul edilebilir sapma oranının altında kalıyorsa (KESO > Hesaplanan ÜSO), örneklem sonucu o kontrol prosedürünün istenilen güvenilirliği sağladığı anlamına gelmektedir ve denetçinin başlangıçta planlanmış kontrol riski bu noktada kabul edilir (Kiracı, 2009: 150). Nitelik örneklemesi satın alma sürecinde kontrol testleri için en uygun örnekleme yaklaşımı olarak kullanılacaktır. Satın alma sürecinde kontrol testiyle ilgili bir örnek olay oluşturularak konu açıklanacaktır Satın alma İşlemlerinin Kontrol Testlerinde Nitelik Örneklemesi Uygulaması Zeta Denetim firması, Beta A.Ş. nin dönemi finansal tablolarının bağımsız denetimini yürütmektedir. Dönem içerisinde müşteri işletme ziyaretleri, kilit personel ile görüşmeler, faaliyetlere yönelik gözlemler ve ilgili alanlara yönelik alınan notlar ve uygulanan soru formlarıyla Beta işletmesinin satın alma işlemlerine yönelik iç kontrolünün güçlü olduğu ve dolayısıyla düşük bir kontrol riskinin söz konusu olabileceği tespit edilmiştir. Denetçi planladığı bu düşük kontrol riskinin gerçekten değerlediği kadar düşük olup olmadığını anlamak için satın alma işlemlerine yönelik kontrol prosedürlerini test edecektir. Bu test sonucu toplanan kanıtlar, Ticari Mallar ve Ticari Borçlar hesabına ilişkin denetim amaçları için kontrol riskinin son değerlemesini yapmak için de kullanılacaktır. Denetçi kontrol testiyle satın alma işlemlerine yönelik müşteri işletme yönetimi tarafından konulmuş kontrol prosedürlerinin işleyiş etkinliğini nitelik örneklemesi kullanarak belirlemeye karar vermiştir. Nitelik örneklemesindeki aşamalara göre örneğimiz aşağıda adım adım anlatılmıştır. 63

20 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 64 a) Test Amacının Belirlenmesi Zeta Denetim firmasındaki denetçi, tüm satın alma işlemlerinin eksiksiz (bütünlük) ve doğru bir şekilde kayda alınmış olmasını test etmek istemektedir. Bir başka deyişle denetçi, kayıt dışı kalmış alış belgelerinin olup olmadığını, bu belgelerin tutarlarının doğruluğunu ve ayrıca günlük defter ve büyük deftere yapılan aktarmalar sırasında yanlış hesaba ve/veya yanlış tutarda kayıt yapılıp yapılmadığını (kayıtsal doğruluk) da test etmek istemektedir. b) Kontrol Politika ve Prosedürlerinden Sapmaların Tanımlanması (Niteliklerin ve Sapmaların Belirlenmesi) Denetçi satın alma işlemlerinin kontrol politika ve prosedürlerini, akış şemalarıyla ve aldığı notlarla tespit etmiş ve işletmenin satın alma işlemlerinde şu kontrol prosedürlerini tespit etmiştir. Bunlar: Mal/hizmet talep formunun eksiksiz doldurulması, Mal/hizmet talep formunun yetkili birim tarafından onaylanması, Satın alma biriminin mal/hizmet talep formuna uygun sipariş formu düzenlemesi, Yetkili bir kişinin düzenlenen sipariş formu ile mal/hizmet talep formunu karşılaştırması, Teslim alma; alınan mal/hizmetin sipariş formunda belirtilen mal/hizmet olup olmadığının incelenmesi, Teslim alma bölümündeki yetkili personelce alındı belgesinin düzenlenmesi, Alındı belgesi ve sipariş emriyle faturanın karşılaştırılması (alındı belgesi; alınan malın cinsini, miktarını, teslim alınan tarihi ve mala ilişkin diğer bilgileri içeren işletme tarafından düzenlenen belgedir), Satın alınan malların talep edilen birime gönderilmesi (veya depoya), Alındı belgesi, sipariş formu ve faturaya dayanarak alış raporu hazırlanması ve dosyalanması, Faturanın ödenmesi için borçlar/ödemeler bölümüne gönderilmesi, 64

21 3 cemal elitas-murat kiraci:layout 1 11/9/10 2:58 PM Page 65 Borçlar bölümünün belgeyi incelemesi, makbuz düzenlenmesi ve uygun bir ödeme yapması (çek, nakit vb.), o Çekle ödeme söz konusu ise yetkili kişinin imzası gerekmektedir ve bu yetkiye sahip kişiler tarafından satıcı işletmeye gönderilmelidir. EVD= EFT kullanılmakta, o Nakit ödeme söz konusu ise mal alımıyla ilgili ödemenin nakit ödeme defterine işlenmesi. Faturaların iki kez ödenmesini veya hiç ödenmemesini kontrol için, nakit bölümü tarafından ödeme yapıldıktan sonra ödendi iptal gibi kaşelenmesi gerekir, Makbuzların, satın alma defteri ya da makbuz defterine kaydedilmesi, Satıcılar Hesabı yardımcı defterleri, Satın alma işleminin yetkili bir kişi (satın alma işleminde fiilen yer almayan) tarafından muhasebeleştirilmesi (Alındı belgesi ve fatura ve de makbuza göre). Denetçi bu kontrol prosedürlerinden denetim amacına uygun olarak şu prosedürleri test etmeye karar vermiştir: 1. Satın alma biriminin mal/hizmet talep formuna uygun sipariş formu düzenlemesi: Satın alma birimi, kendisine gelen mal/hizmet talep formuna uygun bir şekilde sipariş formu düzenlemelidir. Bu kontrol prosedürüne yönelik sapma, satın alma biriminin uygun olmayan bir sipariş formu düzenlemesi veya bu formun düzenlenmesinin unutulmasıdır. 2. Teslim alma biriminin, alınan mal/hizmetin sipariş formunda belirtilen mal/hizmet olup olmadığını incelemesi ve teslim alma bölümündeki yetkili personelce alındı belgesinin düzenlenmesi. Bu kontrol prosedürüne yönelik sapma, teslim alma biriminin alınan mal/hizmeti kontrol etmemesi ve/veya eksik veya yanlış alındı belgesinin düzenlenmesidir. 3. Borçlar bölümünün alındı belgesi, sipariş formu ve alış faturasını inceleyerek makbuz düzenlenmesi ve uygun bir ödeme yapması (çek, nakit vb.) Bu kontrol prosedürüne yönelik sapma, borçlar bölümünün yanlış tutarda bir makbuz düzenlemesi ve/veya yanlış bir ödeme yapmasıdır. 65

4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR

4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR. Doç. Dr. Süleyman UYAR 4. DENETİM KANITLARI HAZIRLAYANLAR Doç. Dr. Süleyman UYAR Amaçlarımız Bu bölümü tamamladıktan sonra; aşağıdaki bilgi ve becerilere sahip olabileceksiniz: Denetim kanıtı kavramını açıklayabilecek, Kanıt

Detaylı

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ

FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ FIRAT KALKINMA AJANSI İÇ DENETİM REHBERİ 1 GİRİŞ Bu rehber, Fırat Kalkınma Ajansında iç denetim faaliyetlerinin, 3 Ağustos 2009 tarih ve 27308 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Kalkınma Ajansları Denetim

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 330 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN DEĞERLENDİRİLMİŞ RİSKLERE KARŞI YAPACAĞI İŞLER Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ

İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ İŞLETMELERDE İÇ DENETİM FONKSİYONUNUN BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM MALİYETİ ÜZERİNDEKİ ETKİLERİ Yrd. Doç. Dr. Jale SAĞLAR Çukurova Üniversitesi İİBF. İşletme Bölümü jsaglar@cu.edu.tr Arş. Gör. Koray TUAN Çukurova

Detaylı

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL

RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL HAZIRLAYANLAR Prof. Dr. Nuran CÖMERT Prof. Dr. Şaban UZAY Doç. Dr. Süleyman UYAR 1.5. RİSK DEĞERLENDİRMESİ VE İÇ KONTROL Müşteri işletmenin iç kontrol sisteminin bağımsız

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 315 İŞLETME VE ÇEVRESİNİ TANIMAK SURETİYLE ÖNEMLİ YANLIŞLIK RİSKLERİNİN BELİRLENMESİ VE DEĞERLENDİRİLMESİ Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim

Detaylı

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA

TURİZM İŞLETMELERİNDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ETKİNLİĞİNİN İNCELENMESİ VE MANAVGAT BÖLGESİNDEKİ BEŞ YILDIZLI OTELLERDE BİR ARAŞTIRMA Süleyman Demirel Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Dergisi Y.2011, C.16, S.1 s.379-402. Suleyman Demirel University The Journal of Faculty of Economics and Administrative Sciences Y.2011,

Detaylı

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ

İÇ KONTROL VE HİLE DENETİMİ GİRİŞ İÇİNDEKİLER 1. GİRİŞ... 1 2. İÇ KONTROL... 2 2.1. İç Kontrolün Tanımı... 2 2.2. İç Kontrolün Çeşitleri... 3 2.3. İç Kontrol Sisteminin Amaçları... 4 2.4. Şirket İç Kontrollerine Örnekler... 5 2.5. İç Denetim

Detaylı

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ *

BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * BANKACILIKTA İÇ KONTROL FAALİYETLERİ KAPSAMINDA KREDİLER KONTROLÜ VE MUHASEBELEŞTİRME SÜRECİ * Dr. Sezayi ÖZTEN ** Yrd. Doç. Dr. Sibel KARĞIN *** ÖZ Kredilendirme, bankacılık sektöründe faaliyet gösteren

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ

BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ T.C. OKAN ÜNİVERSİTESİ SOSYAL BİLİMLER ENSTİTÜSÜ BAĞIMSIZ DENETİMDE İÇ KONTROL VE İÇ DENETİMİN ROLÜ Deniz Barlas HÜNER YÜKSEK LİSANS TEZİ MUHASEBE DENETİM PROGRAMI DANIŞMAN Prof. Dr. Targan ÜNAL İSTANBUL,

Detaylı

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER

İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ İÇİNDEKİLER GÜNCEL İŞLETMECİLİK KONULARI - 95 İŞLETMELERDE İÇ KONTROL SİSTEMİNİN ÖNEMİ VE DENETİM KOMİTELERİ İLE İÇ DENETİM BİRİMİ İLİŞKİSİNİN HATA ve HİLELERİN ÖNLENMESİNDEKİ ROLÜ Yrd. Doç. Dr. Ali ALAGÖZ * İÇİNDEKİLER

Detaylı

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri

YÖNETMELİK. BĠRĠNCĠ KISIM BaĢlangıç Hükümleri 11 Temmuz 2014 CUMA Resmî Gazete Sayı : 29057 YÖNETMELİK Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKALARIN ĠÇ SĠSTEMLERĠ VE ĠÇSEL SERMAYE YETERLĠLĠĞĠ DEĞERLENDĠRME SÜRECĠ HAKKINDA YÖNETMELĠK BĠRĠNCĠ

Detaylı

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.

BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1. (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. BANKALARIN İÇ SİSTEMLERİ HAKKINDA YÖNETMELİK 1 (01 Kasım 2006 tarih ve 26333 sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır.) Amaç ve kapsam BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak

Detaylı

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ

5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ 5018 SAYILI KANUN VE BİLİŞİM SİSTEMLERİ DENETİMİ Özcan Rıza YILDIZ Sayıştay Uzman Denetçisi GİRİŞ Belirlenen politika ve hedefler doğrultusunda, kaynakların etkin, ekonomik ve verimli şekilde elde edilmesi

Detaylı

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ

2.İLİŞKİLİ TARAF VE İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİ İLİŞKİLİ TARAF İŞLEMLERİNİN ULUSLARARASI DENETİM STANDARTLARI VE SERMAYE PİYASASI KURULU DÜZENLEMELERİ AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ ASSESSMENT OF RELATED PARTY TRANSACTIONS IN TERMS OF INTERNATIONAL AUDITING

Detaylı

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI

GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI GENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 1- Sosyal Sorumluluk Kavramı 2- Kişilik Kavramı 3- İşletmenin Sürekliliği Kavramı 4- Dönemsellik Kavramı 5- Parayla Ölçülme Kavramı 6- Maliyet Esası Kavramı

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 EK TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 200 BAĞIMSIZ DENETÇİNİN GENEL AMAÇLARI VE BAĞIMSIZ DENETİMİN BAĞIMSIZ DENETİM STANDARTLARINA UYGUN OLARAK YÜRÜTÜLMESİ BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI

Detaylı

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2

TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI. Strateji Geliştirme Başkanlığı Yayınları No : 2 Stratejik Plan Harcırah İhale Taşınmaz Kamu Zararı Bütçe ve Performans TÜRKİYE BÜYÜK MİLLET MECLİSİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI KAMU MALİ YÖNETİMİ EL KİTABI Strateji Geliştirme Başkanlığı

Detaylı

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ

TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ. A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ TRANSFER FİYATLANDIRMASI AÇISINDAN GRUP İÇİ (HOLDİNG) YÖNETİM HİZMETLERİ A. Feridun Güngör 1 Hakan Orhan 2 I. GİRİŞ Globalleşme, teknolojik imkânlardaki gelişmeler, maliyet baskısı ve kontrolü artırma

Detaylı

Kamu İç Kontrol Rehberi

Kamu İç Kontrol Rehberi T.C. MALİYE BAKANLIĞI BÜTÇE VE MALİ KONTROL GENEL MÜDÜRLÜĞÜ Kamu İç Kontrol Rehberi Kontrol ortamı Risk yönetimi Kontrol faaliyetleri Bilgi ve iletişim İzleme Bu rehber Avrupa Birliği tarafından finanse

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 550 İLİŞKİLİ TARAFLAR Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından düzenlenen ve Uluslararası

Detaylı

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ

HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ Sayfa 1 / 26 T.C. HİTİT ÜNİVERSİTESİ İÇ DENETİM YÖNERGESİ İÇİNDEKİLER Bölümler - Başlıklar Sayfa No BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler 3-4 Amaç ve Kapsam 3 Hukuki Dayanak

Detaylı

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM

TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM TÜRKİYE DENETİM STANDARTLARI BAĞIMSIZ DENETİM STANDARDI 260 ÜST YÖNETİMDEN SORUMLU OLANLARLA KURULACAK İLETİŞİM Bu metin, Uluslararası Bağımsız Denetim ve Güvence Denetimi Standartları Kurulu (IAASB) tarafından

Detaylı

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ

BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ BİLGİ TEKNOLOJİLERİ YÖNETİMİ VE DENETİM İLKELERİ Ahmet TOPKAYA Sayıştay Başdenetçisi Sanayi toplumundan bilgi toplumuna geçiş ile rekabet üstünlüğü yaratmada bilgi ve teknolojinin rolünün artmış olmasından

Detaylı

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu

Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu Üniversitemiz İç Kontrol Standartları Uyum Eylem Planı İzleme Değerlendirme Raporu BARTIN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRESİ BAŞKANLIĞI KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI DEĞERLENDİRME

Detaylı

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER

KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER İSTANBUL SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER 2 KOBİ LERDE İÇ DENETİM İÇİN PRATİK BİLGİLER NİSAN 2013 4 SUNUŞ Değerli Meslektaşlarımız; İç denetimin ayak

Detaylı

BAĞIMSIZ DENETİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA, DENETİM HİZMETİNDE KALİTE ve KALİTE KONTROL: ABD DÜZENLEMELERİ *

BAĞIMSIZ DENETİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA, DENETİM HİZMETİNDE KALİTE ve KALİTE KONTROL: ABD DÜZENLEMELERİ * 42 BAĞIMSIZ DENETİM ETKİNLİĞİNİN ARTTIRILMASINDA, DENETİM HİZMETİNDE KALİTE ve KALİTE KONTROL: ABD DÜZENLEMELERİ * Sadiye OKTAY ** ÖZ Bilişim teknolojisinde yaşanan hızlı gelişmeler mali tablolara olan

Detaylı

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler

DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler DİCLE ÜNİVERSİTESİ RİSK YÖNETİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar, İlkeler Amaç MADDE 1 Bu Yönergenin amacı, Dicle Üniversitesinin faaliyetleri esnasında ve sonrasında oluşabilecek

Detaylı

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE

METRO YATIRIM MENKUL DEĞERLER ANONİM ŞİRKETİ 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE 01 OCAK 31 ARALIK 2013 HESAP DÖNEMİNE AİT KONSOLİDE OLMAYAN FİNANSAL TABLOLAR VE BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU BAĞIMSIZ DENETİM RAPORU Metro Menkul Menkul Değerler A.Ş. Yönetim Kurulu na, Giriş 1. Metro Menkul

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı