FORD OTOSAN EXPORTS VEHICLES TO TRINIDAD TRINIDAD A ARABA HRAÇ ED YOR DEN Z SÖZEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FORD OTOSAN EXPORTS VEHICLES TO TRINIDAD TRINIDAD A ARABA HRAÇ ED YOR DEN Z SÖZEN"

Transkript

1 FORD OTOSAN EXPORTS VEHICLES TO TRINIDAD TRINIDAD A ARABA HRAÇ ED YOR DEN Z SÖZEN Ford Otosan A.fi. üretti i araçlar n yüzde 70 ini ihraç ediyor. Bu ihracat n yüzde 94 ünü de kendi iskelesinden deniz yoluyla gerçeklefltiriyor. Çünkü böylelikle hem tafl ma süresi k sal yor, hem de maliyeti düflüyor. Ford Otosan A.S. exports 70 percent of the vehicles it manufactures. 94 percent of its exports are shipped from its own pier. Thus the shipping time is shortened and costs are decreased. 022

2 7 50 milyon euro yat r m yap larak 3 senelik infla sürecinin ard ndan, 2001 y l nda hizmete giren Ford Otosan A.fi Kocaeli fabrikas nda, orta ticari araç Transit ve hafif ticari araç Transit Connect üretimi yap l yor. 1,6 milyon m 2 lik aç k alan üzerinde infla edilen; pres atölyesi, karoser, boya, montaj ifllemlerinin yap ld üniteleri ve yan sanayi flirketleri park n n yer ald fabrika, araç ihracat ve ithalat nda kulan lan bir de iskeleye sahip. Bu fabrikada 2004 y l nda üretilen araçlar n 136,913 adedi ihraç edildi. hracat gelirleri 2003 y l na oranla 2004 te yüzde 89 artarak milyon Euro seviyesine ulaflt y l için ise hedef yaklafl k 152 bin araç ihracat gerçeklefltirmek. Ford Otosan A.fi. Genel Müdür Yard mc s Cengiz Kabatepe de, günde yaklafl k 800 adet arac n üretildi i fabrikan n zaten ihracat a rl kl kuruldu unu, üretilen araçlar n yüzde 70 inin yurtd fl na ihraç edildi ini belirtiyor y l için ihracat yap lan 40 a yak n ülke aras nda ilk beflin içinde birinci s ray yüzde 35 ile ngiltere al yor. ngiltere yi yüzde 11 ile spanya ve ard ndan yüzde 9 flar oranla Almanya, talya, ve Fransa takip ediyor. lk beflin toplam yüzde civar nda. Geri kalan yüzde 25 lik bölümü Hollanda, rlanda, srail, Avusturya, Portekiz, Belçika, Polonya, Danimarka, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesinin yan nda, Fas, Brunei ve hatta daha da uzaktaki Trinidad, New Caledonia, Barbados, Gibraltar gibi ülkeler de oluflturuyor. Kabatepe, Trinidad, New Caledonia gibi ülkelere yap lan ihracat n adetlerinin ve yüzdelerinin çok düflük oldu unu ancak uzan lan ülkeleri, potansiyeli, müflteri da l m n ve lojisti in gücünü göstermesi aç - s ndan önemli buldu unu ekliyor. flte lojisti in gücüne katk da bulunan en önemli etkenlerden biri de, üretilen araçlar n tüm bu Avrupa F ord Otosan A.S. manufactures medium commercial vehicle Transit and light commercial vehicle Transit Connect at its Kocaeli factory, which was put into service in 2001 after a 3-year construction process and with an investment of 750 million Euros. Built on an area of 1,6 million square meters, the factory includes a press workshop, body, paint, assembly units, as well as a park for supplier industry companies and a pier used importing and exporting vehicles. 136,913 vehicles out of those manufactured in 2004 were exported. Export earnings increased by 89 percent in 2004 compared to 2003 and reached million Euros. The company aims to export total of 152 thousand vehicles in Cengiz Kabatepe, Vice General Manager of Ford Otosan A.S., says that total of 800 vehicles are manufactured daily and that the factory was essentially intended for exporting. 70 percent of the vehicles manufactured at the factory are exported to approximately 40 countries in The first five export countries are the U.K. with 35 percent, Spain with 11 percent, and Germany, Italy and France with 9 percent each, totaling around percent. The remaining 25 percent is exported to many European countries such as Holland, Ireland, Israel, Austria, Portugal, Belgium, Poland, Denmark, Hungary, as well as to Morocco, Brunei, and farther countries such as Trinidad, New Caledonia, Barbados, and Gibraltar. Kabatepe said the number vehicles exported to countries such as Trinidad and New Caledonia is very low, but that it is significant in terms of demonstrating the countries reached, the potential, the customer distribution, and the power of the logistics. MARINE & COMMERCE MARCH

3 ülkelerine ve di er uzak ülkelere deniz yoluyla tafl nmas. Fabrikan n özellikle deniz kenar na kurulmas n n nedenlerini Kabatepe flöyle aç kl yor: Üretimimiz, araçlar n müflteriye en k sa zamanda, en kaliteli biçimde teslim edilmesine yönelik olarak planlan yor. Fabrikan n bu nedenle deniz kenar nda kurulmas - n n amac en k sa biçimde müflteriye ulaflmak, ihracat hemen yapabilmek. Çünkü ara bir nokta daha olsa, bu noktalar aras gerçeklefltirilecek nakliyenin getirece i kalite problemleri, gecikmeler, zaman problemlerinin hepsi müflteri üzerinde gerek maliyet, gerek zaman yönünden olumsuz sonuçlanabiliyor. Amac m z müflteri memnuniyetini sa lamak. Bunun için bize en uygun yol da deniz. O yüzden deniz kenar nday z. SKELEDE YILDA 750 GEM ELLEÇ- LENEB L YOR Ford Otosan A.fi. skelesi access road ad verilen 352 m lik bir ulafl m yoluyla karaya ba lan yor. skelenin boyu 436 m. 352 m lik k s m karaya bas yor. 436 m lik iskele ise 462 adet direk üzerine oturtulmufl. Ulafl m yolunun üstünden geçti i alan yar kara, yar deniz. Bunun sebebi, 1999 Marmara depreminde o arazinin çökmüfl olmas. skele, deprem yönetmeli ine göre çok büyük bir depreme dahi dayanabilecek flekilde infla edilmifl. skelenin ucunda kediyolu isimli ince bir yolla birbirine ba lanm fl, dolphin denilen 2 adet platform bulunuyor. Gemilerin ba lanmas n sa layan bu platformlar 90 m uzunlu unda. Uluslararas Denizcilik Örgütü IMO taraf ndan ortaya konan ISPS Kodunun tüm gereklerini yerine getirerek 2004 y l nda uluslararas güvenlik kodlar na da uygun hale getirilmifl olan iskele, kod gere i kamera ile kontrol, yang nla ya da denizdeki olas bir kirlilikle mücadele sistemleri de dahil olmak üzere son teknoloji ile donat lm fl. Maksimum y ll k elleçleme kapasitesi ise 750 gemi. skelede 2002 de ilk olarak 50 gemi elleçlenmifl, ard ndan bu rakam katlanarak artm fl y l nda 143 e, 2004 te ise 209 a ç km fl. skeleye yanaflan gemilerin grt si 22 bin ile 38 bin aras nda de ifliyor. Bu gemilere boyutlar na göre 850 ile 1800 aras nda araç yüklenebiliyor. skeleye yanaflabilecek en uzun gemi 182 m uzunlu unda ve 52 bin grt luk. skeleye ayn anda 2 gemi yanaflabiliyor. Yanaflma platformlar n n biri 132 m di eri ise 102 m yanaflma boyuna sahip. skelenin tasar m, 2 gemi gelip yan kapaklar n açsa dahi birbirlerini engel- One of the most important factors that contribute to the power of the logistics is transportation of the vehicles manufactured to the European countries and to farther countries by sea. Regarding why the factory was particularly established on the seaside, Kabatepe said, Our production is planned in such a way that the vehicles are delivered to the customers in the shortest time and in the most quality way. If there were one more intermediary point, transportation between these points would cause quality problems and delays, which ultimately result unfavorably for the customer in terms of cost and time. We aim to achieve customer satisfaction. For that Cengiz Kabatepe purpose, sea transportation is the most appropriate for us. Therefore, the factory is established on the coast. 750 VESSELS CAN BE HANDLED ON THE PIER ANNUALLY Ford Otosan s pier is connected with the land by an access road of 352 meters. Length of the pier is 436 meters. 352 meters are on the land. The 436-meter pier lies on total of 462 piles. The access road also lies both on sea and land. The reason is that the land in the location collapsed as a result of the earthquake in Marmara in The pier was constructed in accordance with the earthquake regulations to stand even the most severe earthquakes. There are two platforms called dolphin at the end of the pier. These dolphins are connected with a narrow path called cat-path. These platforms are 90 meters in length and serve as a berthing point for vessels. The pier meets all requirements of the ISPS Code laid down by the International Maritime Organization (IMO) in In line with the code, the pier has been equipped with the state-of-the-art technology, including CCTV systems, fire fighting, or pollution fighting systems. The maximum vessel handling capacity is 750 vessels. In 2002, initially a total of 50 vessels were handled. Then the number doubled every year. It increased to 143 in 2003, and to 209 in The GRT of the vessels berthing the pier ranges between 22 thousand and 38 thousand. 850 to 1800 vehicles can be loaded on these vessels. Up to 182 meters long vessels with a capacity of 52 thousand GRT can berth. OTOMOT V SANAY ÜRÜNLER HRACAT VE THALATI // EXPORT AND IMPORT OF AUTOMATIVE INDUSTRY PRODUCTS 1000 $ hracat // Export 805, , ,067 1,438,094 1,531,690 2,335,983 3,173,903 4,927,921 8,098,387 thalat // Import 2,846,655 4,322,483 4,030,585 3,303,583 5,854,136 2,126,596 2,794,058 6,208,805 11,511,

4 lemeyecek flekilde yükleme ve boflaltma ifllemi yapabilmelerini sa layacak flekilde yap lm fl. Yükleme noktalar n n dibinde en s daki derinlik 10 m, en uçta ise 20 m. AVRUPA NIN EN Y LER NDEN skelenin arkas nda compound ya da terminal olarak da tabir edilen, üretilen araçlar n tafl nana kadar bekletildi i bir alan bulunuyor. 190 bin m 2 lik ve 7500 araç kapasiteli bu alan iskelenin en etkin biçimde kullan lmas için gerekli. skelenin ve terminal alan n n iflletilmesi, Ford Otosan n denetimi ve kontrolü alt nda UECC Türkiye taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Her sene ihale yöntemiyle seçilen iflletici firma tafl ma ifllemleriyle hiçbir flekilde ilgilenmiyor. Sadece iskelenin ve terminalin iflletilmesinden sorumlu. Ayr ca gemilerin acenteli ini de yürütüyor. leride iskeleden Ford Otasan n nönü fabrikas nda üretilen motor, aktarma organlar ve kamyonlar n ihracat n n yap labilmesi için de çal flmalar yap l yor. Çünkü iskele böyle bir ihracat n yap lmas için elveriflli flekilde tasarlanm fl. Fabrikan n iskelesini üçüncü flah slar n kullan m na da aç k y l n n sonuna kadar, Hyundai a rl kl olmak üzere, Citroen, Peugeot, Honda, Seat, Mitsubishi, Kia, Jaguar, Renault gibi yine otomobil firmalar için toplam 15 bin civar nda arac n elleçlenmesi Ford un iskelesinden yap lm fl. Kabatepe, iskelelerinin kendi boyutlar nda ve ihtisas nda Türkiye deki en geliflmifl iskele oldu unu söylüyor. Ayr ca Avrupal kaptanlar n da Avrupa da yanaflt m z en iyi iskelelerden bir tanesi bu iskele dediklerini de ekliyor. HAFTANIN 4 GÜNÜ YÜKLEME Ford Otosan A.fi, fabrikada üretilen araçlar dünya çap nda ro-ro tafl mac l yapan Neptune Lines, Grimaldi ve UECC ye tafl t yor. Türk nakliye flirketleri tercih edilmiyor. Kabatepe bunun nedenini, ro-ro tafl mac l uluslararas boyuttta bir tafl mac l k ve Türkiye de bu konuda etkin olarak da çal flan çok fazla nakliyeci mevcut de il diye aç kl yor. Two vessels can berth at the same. One of the berthing piers is 132 meters long and the other 102 meters. The pier was designed in such a way that two vessels would be able to load and unload cargo simultaneously. The depth at the shallowest section of the loading point is 10 meters and depth at the end point of the pier is 20 meters. ONE OF THE BEST IN EUROPE Just behind the pier is an area called compound or terminal, where the manufactured vessels are kept until transportation. The terminal that covers an area of 190 thousand square meters and has a capacity of 7500 vehicles is required for efficient use of the pier. The pier and the terminal area are operated by UECC Turkey under the supervision and control of Ford Otosan. The operating company is selected with the tender method every year, and it does not involve in transportation activities. It is only responsible for the operation of the pier and the terminal. It also acts as the agent for the vessels. The company plans to export engines, transmission systems and trucks manufactured at Ford Otosan s Inonu factory. The design of the pier is convenient for exportation of such goods. Third parties may also use the factory s pier. Total of around 15 thousand vehicles were handled at this pier for automobile manufacturers such as Hyundai, Citroen, Peugeot, Honda, Seat, Mitsubishi, Kia, Jaguar, and Renault. Kabatepe says the pier is the most developed one among its counterparts all around Turkey. Moreover, the European captains say, This is one of the best piers in Europe. LOADING 4 DAYS A WEEK Vehicles manufactured at the factory are transported by worldwide shipping companies such as Neptune Lines, Grimaldi, and UECC. Turkish shipping companies are not preferred. Kabatepe says the reason why they do not prefer Turkish shipping companies is that ro-ro transportation has international dimension and there are not many shipping companies active in this field in Turkey. To achieve a quality transportation, the company operates on three fixed routes. On Tuesdays, West Med route vessel calls at the pier; on Wednesdays, the Adriatic route vessel; and on Thursdays and Fridays, the Northbound route vessels. Production at the factory is scheduled completely according to these loading dates. The production is scheduled starting from the date of shipment determined in line with the order of the customers and going back to the production process, in such a way that the vehicles are delivered in the shortest possible time. Production of the vehicles is completed 1,5-2 days before the vessels come to the pier. Since these vessels have a fixed route and operate on round-voyage basis, their transportation costs are low. Kabatepe says there is a percent freight charge difference per vehicle between land and sea transportation to the same point, and that transportation by sea is much more economical compared to transportation by trucks. 025

5 Kaliteli tafl mac l a imza atmak için 3 fiks rota üzerinde çal fl l yor. Sal günleri West Med rotas gemisi, Çarflamba günleri Adriyatik rotas gemisi, Perflembe ve Cuma günleri de North Bound rotas n n gemileri iskeleye geliyor. Fabrikadaki üretim tamamen bu yükleme tarihlerine göre yap l yor. Tedarik zinciri, imalattan yükleme noktas na kadar bir zincir halinde gidiyor. Müflteriden gelen siparifllerin en k sa zamanda ellerine ulaflacak biçimde yüklenme tarihleri tespit edildikten sonra, o tarihten itibaren geriye do ru gidiliyor. Gemilerin geliflinden 1,5 2 gün öncesine kadar araçlar n üretimi tamamlan yor. Bu gemiler fiks rotal oldu u ve ring seferler yapt klar için tafl ma maliyetleri de düflük oluyor. Kabatepe, ayn noktaya kara ya da ile deniz yolu ile yap lan tafl mac l n aras nda, araç bafl na navlun olarak yüzde civar nda bir fark oldu unu, gemilerle t ra göre çok daha ucuza tafl ma gerçeklefltirildi ini belirtiyor. NEDEN DEN Z YOLU? Kabatepe, düflük maliyetinin yan nda deniz tafl mac l n di er avantajlar n flöyle s ral yor: Deniz yoluyla ulaflt rma, Avrupa daki çok yak n mesafeler d fl nda, süre aç s ndan çok büyük avantaj sa l yor. Üç fiks rotam zdan Adriyatik rotas Kocaeli nden ç k p Pire ve Koper limanlar na gidiyor. kinci rotam z West Med. Kocaeli Livorno Marsilya Valencia ya gidiyor. Üçüncü ve en uzak rotam z Northbound isimli Kocaeli Salerno Valencia Antwerp - Tilbury - Zeebrugge rotas. Koper ve Livorno gibi yerlere 3, Marsilya ya 5, Valencia ya 6, kuzey Avrupa ya ise 11 veya 12 günde ulaflmak mümkün. Ama buralara karayoluyla gitseniz süre daha da uzar. Süreden daha önemlisi kalite problemleri yani araçlar n yüklenmesi, bindirilmesi, indirilmesi ve yolculuklar esnas nda hasar görmeleri, kirlenmeleri, çizilmeleri, paslanmalar vs. T rlarda bu gibi problemlerle oldukça s k karfl lafl labiliyor. Ayr ca bir de çevre faktörü var. Deniz yolu çevreci bir tafl ma biçimi. Fabrikam z n ana hedeflerinden bir tanesi de çevreyle olan uyumdur. Deniz tafl mac l bu yönden hedeflerimizle birebir örtüflüyor. Hava kirlili i, trafik, gürültü yaratm yor. Yolunuz zaten haz r, deniz olarak verilmifl. bir yat r m yapman za gerek yok. Sadece tafl ma arac na yat r m yap yorsunuz. L MAN MAL YETLER PROBLEM hracat konusunda çok fazla bürokratik engel ve zorlukla karfl laflmad klar n belirten Kabatepe, bölgedeki Liman Baflkanl ndan, Gümrük Muhafaza dan ve Gümrük Müdürlü ü nden gerekli deste i gördüklerini vurguluyor. Ancak ithalatla ilgili direkt olarak iskele ile ilgili olmasa da baz s k nt lar yafland n da sözlerine ekliyor. fiu anda Ankara da üzerinde çal fl lan kay t yoluyla ithalat n, di er bir ad yla basitlefltirilmifl usulün bir an önce devreye girmesinin Türkiye deki baz ithalat ifllemlerini oldukça rahatlataca n söylüyor. Kabatepe ye göre en önemli sorun liman maliyetleri ile ilgili olan. fiu anda Türkiye limanlar ile Avrupa limanlar aras ndaki, gemilerin yanaflma ve kalkmas ile ortaya ç kan maliyet karfl laflt r ld nda Türkiye dezavantajl durumda. Avrupa limanlar nda bu ifllemlerin gemi bafl na maliyetleri Türkiye dekinin neredeyse yar s kadar. WHY TRANSPORTATION BY SEA? Regarding the other advantages of sea transportation, Kabatepe says, Transportation by sea provides great advantages in terms of time, except for very short distances in Europe. The vessels following the Adriatic route among our three fixed routes sail from Kocaeli to Piraeus and Koper ports. The second route West Med. runs from Kocaeli to Livorno, Marseilles, and Valencia ports. And the third and the longest route Northbound runs from Kocaeli to Salerno, Valencia, Antwerp, Tilbury and Zeebrugge ports. Vessels arrive in ports such as Koper and Livorno in 3 days, while it takes 5 days to get to Marseilles, 6 days to Valencia, and 11 to 12 days to the Northern Europe. It would take longer to get to these place buy land. Quality problems are in fact much more important than the time, i.e. the vehicles may get damaged, become very dirty, get scratched and rusty during loading and unloading operations and voyage. This is very common in transportation by trucks. There is also the environment factor. Sea transport is an environmentally friendly way of transportation. One of the main objectives of our factory is the harmony with the environment. In that respect, sea transport overlaps our objectives. It does not cause air pollution, traffic, and noise pollution. Our road, the sea, is already there; you don t have to invest money for that. You only invest in the vessel. PORT COSTS PROBLEM Stating that they are not faced with many bureaucratic obstacles and difficulties, Kabatepe said they receive necessary support from the Port Authority, Customs Enforcement Directorate and Directorate of Customs in the region. However, even if it is not directly related to the pier, they experience some problems in relation with imports. Kabatepe says introduction of the simplified importation procedures the bureaucrats currently work on in the capital Ankara would ease some related procedures in Turkey. According to Kabatepe, the most important problem is the port costs. When we compare the port costs at Turkish ports with those at the European ports, Turkey has disadvantages. The cost per vessel MARINE & COMMERCE MARCH

6 Kabatepe konu ile ilgili olarak flu örne i veriyor: 21 bin grt luk bir gemide bizim liman m zda yanaflma bafl na yaklafl k 10 bin dolarl k bir ücret var. Bu ücret pilotaj, yanaflma ayr lma, römorkaj, s nma ücreti, fener ücreti, sa l k resmi, acente ücreti, palamar vs gibi ücretleri kaps yor. Tüm bu kalemlerin toplam 9,980 dolar yap yor. Avrupa limanlar na bakt n zda maliyet kabaca bunun yar s kadar. Bu ekstra maliyetler araba bafl na 4-5 euro ek bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Halbuki lojistik maliyetlerinin düflürülmesi ülkemiz için çok önemli. O bak mdan lojistikte sa lanacak her tür destek ülkemizin Avrupa daki otomotiv ihracatç lar ve üreticileri ile rekabet edebilmesini sa layacak. & at European ports is almost half that at Turkish ports. As an example, Kabatepe said, A charge of 10 thousand dollar is applied to a 21 thousand grt vessel berthing at our port. That charge covers pilotage, berthing and unberthing, towing, sheltering, and lighthouse, mooring, etc. charges, as well as some duties and agent s charges. The total amount of all these charges is 9,980 dollars. When we look at the European ports, the total cost is roughly half of that amount. These extra costs cause an additional cost of 4 to 5 Euros per vehicle exported. Whereas, it is very important for Turkey to decrease the logistics costs. In that respect, any support to be provided to logistics will help our country to compete with the automobile manufacturers and exporters in Europe. & CENG Z KABATEPE K MD R? // WHO IS CENGIZ KABATEPE? 1956 y l nda, stanbul da do an Cengiz Kabatepe ortaö renimini, Kad köy Marif Koleji nde ald. Y ld z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünü bitiren Kabatepe, stanbul Üniversitesi nde flletme Yüksek Lisans yapt y l nda stajyer olarak girdi i Ford Otosan da, 1981 den bafllayarak s ras yla Uygulama Mühendisi, Metot Mühendisi, Üretim Planlama Kontrol fiefi, Üretim Planlama Müdürü, Merkezi Planlama Müdürü ve D fl Sat nalma Müdürü olarak görev yapt y l ndan beri Genel Müdür Yard mc s (Malzeme ve Planlama, Lojistik) olarak görevini sürdürüyor. Kabatepe, evli ve 1 çocuk babas. Cengiz Kabatepe was born in Istanbul in He completed his secondary education at Kadikoy Maarif College. Kabatepe graduated from Yildiz Technical University Department of Mechanical Engineering. He received a Master s Degree in Business Administration from Istanbul University. Kabatepe began working at Ford Otosan as a trainee in 1975, and as from 1981, he took the offices of Application Engineer, Method Engineer, Chief of Production Planning Control, Production Planning Manager, Central Planning Manager, and Overseas Purchasing Manager. He has served as the Vice General Manager since 2000 (Materials, Planning, and Logistics). Kabatepe is married and is a father of one child. 027

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K

Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Strategic meeting point Stratejik buluflma noktası HURSAN LOGISTICS LOJ ST K Overview... Hursan Logistics, located in a privately owned facility at Istanbul s Port of Ambarlı has been established in response

Detaylı

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş

NOVAPAC Ambalaj San. Tic. A.Ş Ambalaj San. Tic. A.Ş 2014 yılında İstanbul'da 5.000 m2 lik alanda kurulan tek kullanımlık plastik ürünleri araştırıp, geliştirip, tasarlayıp üretmektedir. Uzun yılların deneyimi ile pazara yenilikçi,

Detaylı

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir.

YÜKSELİŞ ASANSÖR. www.yukselisasansor.com.tr YÜKSELİŞ ASANSÖR. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu YÜKSELİŞ tir. Hedefiniz Yükselmek İse Yükselmenin Yolu tir. SANAYİ VE TİCARET LİMİTED ŞİRKETİ Sektöre uzun yıllar hizmet vermiş olan Yükseliş Asansör, kararlı ve prensipli yönetim anlayışı ile, kaliteli üretim için

Detaylı

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ

T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ T.C. SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ ISPARTA İLİ KİRAZ İHRACATININ ANALİZİ Danışman Doç. Dr. Tufan BAL YÜKSEK LİSANS TEZİ TARIM EKONOMİSİ ANABİLİM DALI ISPARTA - 2016 2016 [] TEZ

Detaylı

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor

Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor Daha ucuz, verimli ve güvenilir tafl man n yolu U.N. RO-RO dan geçiyor U.N. RO-RO brings low cost, efficient and safe transportation solutions to its customers U.N. RO-RO sistemi, Türkiye-Avrupa aras tafl

Detaylı

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board

Erol KAYA Yönetim Kurulu Başkanı Chairman Of The Board Arifiye Fidancılık 1989 yılında Adapazarı Arifiye ilçesinde kurulmuştur. Kuruluşumuz 300 m2 alanda mevsimlik çiçek üretimi ve satışı ile faaliyet göstermeye başlamıştır. Geçen süre içersinde marka haline

Detaylı

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz

Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Dünyaya barış ve refah taşıyor, zorlukları azimle aşıyoruz Rakamlarla Sektörümüz: 3 kıtadan 77 ülkeye doğrudan hizmet götüren, Toplam Yatırımı 5 Milyar Doları aşan, Yan sektörleri ile birlikte yaklaşık

Detaylı

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve

Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve 2012 Mobilya kulpları konusunda Türkiye nin önde gelen üreticilerinden olan Marca, 2000 yılında İstanbul da kuruldu. Meydan Mobilya Aksesuarları Sanayi ve Ticaret Limited Șirketi unvanıyla kurulan firma,

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Aralık 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2011 yılının Aralık ayında 51.066 adedi otomobil, 48.800 adedi hafif ticari araç, 4.587 adedi ağır ticari araç, 3.756 adedi ise traktör olmak üzere toplam 108.209 araç üretilmiştir.

Detaylı

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS

Turkish Vessel Monitoring System. Turkish VMS Turkish Vessel Monitoring System BSGM Balıkçılık ve Su Ürünleri Genel Balıkçılık Müdürlüğü ve Su Ürünleri Genel Müdürlüğü İstatistik ve Bilgi Sistemleri İstatistik Daire Başkanlığı ve Bilgi Sistemleri

Detaylı

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece

Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece INDUSTRIAL POLLUTION Industrial pollution is not only a problem for Europe and North America Industrial: Endüstriyel Pollution: Kirlilik Only: Sadece Problem: Sorun North: Kuzey Endüstriyel kirlilik yalnızca

Detaylı

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz.

1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975. 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. 03 MEMBRAN KAPI MK - 220 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 1975 ten Bugüne Sizin için Üretiyoruz. We have been producing for you since 1975 We have been producing

Detaylı

SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML

SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML SEA TRANSPORTATION IS VERY IMPORTANT FOR CEMENT EXPORT DEN ZYOLU, Ç MENTO HRACATI Ç N ÇOK ÖNEML SÖYLEfi // INTERVIEW BY FUNDA SIDAL SA NAK, DEN Z SÖZEN Nuh Çimento Sanayi A.fi. zmit Hereke deki fabrikas

Detaylı

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012

1 9 1 4 1 0 1 6 1 9 1 1-2012 1 3 1 4 1 9 1 1 1 2 1 9 1 4 1 1 1 2 1 9 1 7 1 4 1 9 1 4 1 7 1 1 1 8 1 9 1 0 1 4 1 9 1 7 1 1 1 7 1 9 1 8 1 7 1 8 1 2 1 9 1 9 1 8 1 2 1 9 1 0 1 2 1 4 1 1 1 6 1 1 1 9 1 9 1 8 1 8 1 8 1 1 1 9 1 8 1 7 1 9 1

Detaylı

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com

Difference in Technology. www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com www.deltagroupcable.com DELTA KABLO Türk kablo sektörünün en büyük

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Mayıs 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mayıs ayında 54.197 adedi otomobil, 39.496 adedi hafif ticari araç, 4.392 adedi ağır ticari araç, 4.490 adedi ise traktör olmak üzere toplam 102.575 araç üretilmiştir.

Detaylı

www.imsamakina.com.tr

www.imsamakina.com.tr HAKKIMIZDA 2003 Yılında ahşap modelhanesi olarak kurulan firmamız, müşteri taleplerini göz önünde bulundurarak ve bu talepleri günümüz teknolojisine uyarlayarak, bünyesine CNC dik işleme merkezleri katmıştır.

Detaylı

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI

SICAKLIK VE ENTALP KONTROLLÜ SERBEST SO UTMA UYGULAMALARININ KAR ILA TIRILMASI Türk Tesisat Mühendisleri Derne i / Turkish Society of HVAC & Sanitary Engineers 8. Uluslararası Yapıda Tesisat Teknolojisi Sempozyumu / 8. International HVAC +R Technology Symposium 12-14 Mayıs 2008,

Detaylı

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR

(1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR ANABİLİM DALI ADI SOYADI DANIŞMANI TARİHİ :TÜRK DİLİ VE EDEBİYATI : Yasemin YABUZ : Yrd. Doç. Dr. Abdullah ŞENGÜL : 16.06.2003 (1971-1985) ARASI KONUSUNU TÜRK TARİHİNDEN ALAN TİYATROLAR Kökeni Antik Yunan

Detaylı

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS

KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS KABLO DÖŞEME GEMİLERİ CABLE LAYING VESSELS Cilt C Part C Kısım 20 - Kablo Döşeme Gemileri Chapter 20 - Cable Laying Vessels EKİM 2001 November 2001 KABLO DÖŞEME GEMİLERİ İÇİNDEKİLER Sayfa A - Genel...

Detaylı

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER

THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER THE CHANNEL TUNNEL (MANŞ TÜNELİ) 278829 Hilmi Batuhan BİLİR 278857 Deniz Göksun ATAKAN 278899 İlayda YEĞİNER The Tunnels The Channel Tunnel is the longest undersea tunnel in the world. This tunnel was

Detaylı

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction

YAPI ATÖLYESİ. make difference.. DESIGN & CONSTRUCTION ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING. Design & Construction ENGINEERING ARCHITECTURE CONTRACTING Design & Construction DESIGN & CONSTRUCTION make difference.. ABOUT US Our company is specialized in four main subjects; CONSTRUCTION, INTERNATIONAL TRADE, NATURAL

Detaylı

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region

CORPORATE PRESENTATION FILE. Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region CORPORATE PRESENTATION FILE Marble, Granite, Travertine, Project, Design, Manufacturing. Dealer Technistone Aegean region Asiye KURT Coordinator Mehmet AVCI Foreign Trade Manager INDEX ABOUT US SHOWRROM,

Detaylı

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic.

Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Sasmazer Endüstriyel Ürünler ve Ambalaj Paz. San. Tic. Şaşmazer Design müşterilerinin beklentilerine ve pazar dinamiklerine göre gereksinimleri belirleyen, üretim ve teknoloji çatısı altında çalışmalarını

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet)

Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar. (Özet) 4 Yüz Tanımaya Dayalı Uygulamalar (Özet) Günümüzde, teknolojinin gelişmesi ile yüz tanımaya dayalı bir çok yöntem artık uygulama alanı bulabilmekte ve gittikçe de önem kazanmaktadır. Bir çok farklı uygulama

Detaylı

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH

PACKAGE STITCHING SYSTEMS KOLİ DİKİŞ SİSTEMLERİ. MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH MAKİNA SAN.TİC.LTD.ŞTİ KOLİ DİKİŞ MAKİNALARI ve DİKİŞ TELİ İMALATI GÜVENİLİR ÜRETİMDE DOĞRU TERCİH RIGHT CHOICE IN SAFE PRODUCTION PACKAGE STITCHING SYSTEMS Esas Olan Bize Olan Güveniniz What is Essential

Detaylı

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet

Bağlaç 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet ÖNEMLİ BAĞLAÇLAR Bu liste YDS için Önemli özellikle seçilmiş bağlaçları içerir. 88 adet P. Phrase 6 adet Toplam 94 adet Bu doküman, YDS ye hazırlananlar için dinamik olarak oluşturulmuştur. 1. although

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : ÖĞRENCİ NİN STUDENT S No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty

Detaylı

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2013-2014 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER ENG 102 Akademik Sunum Becerileri Academic Presentation Skills 2 2 3 6 HVI 101 Sivil Havacılığa Giriş Introduction

Detaylı

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES

A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES A UNIFIED APPROACH IN GPS ACCURACY DETERMINATION STUDIES by Didem Öztürk B.S., Geodesy and Photogrammetry Department Yildiz Technical University, 2005 Submitted to the Kandilli Observatory and Earthquake

Detaylı

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI

TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TÜNEL SEGMENT BAĞLANTI ELEMANLARI TUNNEL SEGMENT FITTING & CONNECTION ELEMENTS 33. YILLIK DENEYİM YEAR PROUDLY WITH YOU HAKKIMIZDA About Us GURBETÇİLER PLASTİK SAN. ve TİC. A.Ş. uluslararası faaliyet gösteren

Detaylı

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI

LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI Haberler 4857 SAYILI fi KANUNU LE LG L YÖNETMEL KLER N DE ERLEND R LMES TOPLANTISI YAPILDI 14 May s 2004 tarihinde Sendikam z Binas Mesut Erez Konferans Salonunda 4857 Say l fl Kanunu le lgili Yönetmeliklerin

Detaylı

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ

YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE MİMARLIK FAKÜLTESİ ÖĞRENCİ NİN STUDENT S YEDİTEPE ÜNİVERSİTESİ STAJ DEFTERİ TRAINING DIARY Adı, Soyadı Name, Lastname : No ID Bölümü Department : : Fotoğraf Photo Öğretim Yılı Academic Year : Academic Honesty Pledge I pledge

Detaylı

04 www.borpanel.com.tr

04 www.borpanel.com.tr BANYO MOBiLYALARI 04 Kalite Yönetim Modern yaşamın koşuşturmasında Belgeleri klasikten vazgeçemeyenlere konfor ve estetiği bir arada sunan Efes, banyolarınızın atmosferini değiştirecek. 05 06 KURUMSAL

Detaylı

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG

HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG HİDROLİK VİNÇ KATALOĞU HYDRAULIC CRANE CATALOG sf 1 sf 2 KURUMSAL CORPORATE 1987 Yılından bugüne kadar 500 kapasiteden 200 ton a kadar çeşitli tiplerde kaldırma makinesi ve vinç üretimi ile faaliyetlerine

Detaylı

paketlemenin ötesinde

paketlemenin ötesinde paketlemenin ötesinde beyond packaging www.etkinplastik.com Etkin Plastik Etkin Plastik ve Kalıp Ltd. Şirketi dünyadaki en son teknolojiyi takip eden, kullanan ve gereken yeni teknolojileri geliştiren

Detaylı

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması

Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması Özgeçmiş (CV/Resume) Hazırlanması CV (curriculum vitae): (Kısa özgeçmiş) (Kaynak: Cambridge Dictionary Online :http://dictionary.cambridge.org/ dictionary/english/cv) (In UK) A short written description

Detaylı

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA

LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA LİBYA NIN YENİDEN YAPILANDIRILMASI PROGRAMINDA TÜRK TEKNİK MÜŞAVİRLİK HİZMETLERİ KONFERANSI 10 NİSAN 2013, ANKARA Türk Müşavir Mühendisler ve Mimarlar Birliği (TürkMMMB), 25 Nisan 1980 tarihinde kurulan

Detaylı

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group

econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group econn (Supplier Portal) of the MANN+HUMMEL Group October 2016 1 econn CONNECTED FOR SUCCESS Support If you have any questions or technical issues during the registration please contact: Teknik sorularınız

Detaylı

Exercise 2 Dialogue(Diyalog)

Exercise 2 Dialogue(Diyalog) Going Home 02: At a Duty-free Shop Hi! How are you today? Today s lesson is about At a Duty-free Shop. Let s make learning English fun! Eve Dönüş 02: Duty-free Satış Mağazasında Exercise 1 Vocabulary and

Detaylı

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır.

HAKKIMIZDA ABOUT US. kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. ABOUT US HAKKIMIZDA FORPLAS ın temel amacı, kuruluşundan bugüne PVC granül sektöründe küresel ve etkin bir oyuncu olmaktır. 25 yılı aşkın üretim deneyimine sahip olan FORPLAS, geniş ve nitelikli ürün yelpazesiyle

Detaylı

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION

DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION DETERMINATION OF VELOCITY FIELD AND STRAIN ACCUMULATION OF DENSIFICATION NETWORK IN MARMARA REGION by İlke Deniz B.S. Geodesy and Photogrametry Engineering, in Yıldız Technical University, 2004 Submitted

Detaylı

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU)

TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) TRANSPORTATION ENVIRONMENTAL (TAŞIMA ÇEVRE RİSKİ SORU FORMU) Account: Müşteri: Date: Tarih: MATERIAL TRANSPORTED TAŞINAN MADDELER Amount per Year Yıllık Miktar Trips per Year Yıllık Sefer Sayısı Distance

Detaylı

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2:

A N A L Z. Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: A N A L Z Seçim Öncesinde Verilerle Türkiye Ekonomisi 2: Sektör Mücahit ÖZDEM R May s 2015 Giri Geçen haftaki çal mam zda son aç klanan reel ekonomiye ili kin göstergeleri incelemi tik. Bu hafta ülkemiz

Detaylı

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır.

bölümleri ile ilgili gerekli eğitimleri almasını sağlayarak, verimliliği yükseltmek, kaynakları zamanında ve verimli kullanmak kalite politikasıdır. Bağlantı Elemanları Makro Teknik, 1998 yılında, 18 yıllık uygulamacı geleneğinin ve birikiminin, üzerine inşa edilmiş, Hvac komponentleri üreten, ürettiklerinde ve üreteceklerinde, her zaman müşteri odaklı

Detaylı

HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY

HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY 1. CUSTOMS CLEARANCE A. IMPORT HANDLING TARIFF THE EUROPEAN CORROSION CONGRESS 2012 09-13 SEPTEMBER 2012 ISTANBUL, TURKEY -1- Import Customs Clearance With Carnet Ata A ) Temporary Import Clearance In

Detaylı

Yerli otomobil hedefi

Yerli otomobil hedefi Otomotiv ve havacılık firmalarına parça üreten Alman devi PD Grup, Balıkesir OSB de 100 milyon Euro luk yatırımla üretim tesisi kuracak. Airbus uçaklarının camları, Mercedes, BMW gibi otomotiv devlerinin

Detaylı

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences

First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences First Stage of an Automated Content-Based Citation Analysis Study: Detection of Citation Sentences Zehra Taşkın, Umut Al & Umut Sezen {ztaskin, umutal, u.sezen}@hacettepe.edu.tr - 1 Plan Need for content-based

Detaylı

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid

arina INDEX YER KAROLARI DUVAR & YER KAROLARI WALL & FLOOR TILES Mine Atlas Minuto Stone Lisbon Movito Ekstra Karizma Budak Figura Planets Roma Madrid arina Osmanlı İmparatorluğu nun temellerinin atıldığı Bilecik ili Söğüt ilçesinde Söğüt Seramik A.Ş. adı altında 1973 yılında 335 dönüm arazi üzerinde 270 çalışanı ile 1.200.000 m 2 /yıl üretim kapasitesi

Detaylı

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates

Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates EMLT Project Determinants of Education-Job Mismatch among University Graduates Yılmaz Kılıçaslan Anadolu University ykilicaslan@anadolu.edu.tr Nilgün Çağlarırmak Uslu Anadolu University ncaglarirmak@anadolu.edu.tr

Detaylı

GGD GGD ISO 9001-14001-18001

GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD GGD A 500-100 0 A GGD GGD ISO 9001-14001-18001 GGD 160-1000A IP55 GGD *160 A dan 1000A ya kadar genifl bir yelpazeye sahiptir. * Alüminyum gövdesi ile hafif, dekoratif ve sa lamd r. * letkenler Kalay

Detaylı

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT

.. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT .. ÜNİVERSİTESİ UNIVERSITY... /... AKADEMİK YILI... DÖNEMİ... /... ACADEMIC YEAR... TERM ÖĞRENCİ NİHAİ RAPORU STUDENT FINAL REPORT Deneyimleriniz hakkındaki bu rapor, Mevlana Değişim Programı nın amacına

Detaylı

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System

Pratik İskele Sistemi Practical Scaffolding System Zamandan Tasarruf Kaliteli Malzeme Üst Düzey Güvenlik Müşteri Memnuniyeti 01 02 06 07 03 04 08 09 05 01-70cm H Dikme / 70cm H Frame 02 - Yürüme Platformu / Walking Platform 03-90cm H Dikme / 90cm H Frame

Detaylı

Natural Stone Collection

Natural Stone Collection Natural Stone Collection The Place Where Your Projects Come True... MYM Natural Stone is a manufacturer and exporter company in marble industry with its experienced staff since 2006. Located in Afyonkarahisar

Detaylı

Ürün Kataloğu Product catalogue

Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr Ürün Kataloğu Product catalogue www.elcalu.com.tr HAKKIMIZDA ABOUT US ELC ALÜMİNYUM SAN. TİC. A.Ş. 40 yıllık metal üretim ve işleme tecrübesini alüminyum mamul üretimine aktarmak üzere,

Detaylı

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD

TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TÜRK STANDARDI TURKISH STANDARD TS EN ISO 19011:2011 Ocak 2012 ICS 13.120.10;13.020.10 KALİTE VE ÇEVRE YÖNETİM SİSTEMLERİ TETKİK KILAVUZU Guidelines for quality and/or environmental management systems

Detaylı

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL

2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL 2007 YILI VE ÖNCES TAR H BASKILI HAYVANCILIK B LG S DERS K TABINA L fik N DO RU YANLIfi CETVEL NOT: Düzeltmeler bold (koyu renk) olarak yaz lm flt r. YANLIfi DO RU 1. Ünite 1, Sayfa 3 3. DÜNYA HAYVAN POPULASYONU

Detaylı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı

T.C. Hitit Üniversitesi. Sosyal Bilimler Enstitüsü. İşletme Anabilim Dalı T.C. Hitit Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü İşletme Anabilim Dalı X, Y, Z KUŞAĞI TÜKETİCİLERİNİN YENİDEN SATIN ALMA KARARI ÜZERİNDE ALGILANAN MARKA DENKLİĞİ ÖĞELERİNİN ETKİ DÜZEYİ FARKLILIKLARININ

Detaylı

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012.

ÖZET. SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması ( ), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. ÖZET SOYU Esra. İkiz Açık ve Türkiye Uygulaması (1995-2010), Yüksek Lisans Tezi, Çorum, 2012. Ödemeler bilançosunun ilk başlığı cari işlemler hesabıdır. Bu hesap içinde en önemli alt başlık da ticaret

Detaylı

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016

Konforun Üç Bilinmeyenli Denklemi 2016 Mimari olmadan akustik, akustik olmadan da mimarlık olmaz! Mimari ve akustik el ele gider ve ben genellikle iyi akustik görülmek için orada değildir, mimarinin bir parçası olmalı derim. x: akustik There

Detaylı

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri

Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri Tanrıkulu şirketler grubu kâğıt metal ve plastik olmak üzere üç ana dalda, İstanbul, Kocaeli ve Sakarya gibi üç büyük şehirde 1989 yılından beri geridönüşüm faaliyetlerini sürdürmektedir. Tanrıkulu Plastik

Detaylı

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS

Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS Dersin Kodu Dersin Adı Dersin Türü Yıl Yarıyıl AKTS 507004832007 KALİTE KONTROLÜ Seçmeli 4 7 3 Dersin Amacı Günümüz sanayisinin rekabet ortamında kalite kontrol gittikçe önem kazanan alanlardan birisi

Detaylı

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey.

Our İstanbul based Law Office provides professional legal services all over Turkey. Av. Serdar B. SADAY Tel : 0 216 290 13 16 GSM : 0 532 204 28 80 E-mail: serdar@bilgehukuk.gen.tr Av. A. Akın AYSAN Tel :0 216 290 12 20 Gsm :0 505 668 85 90 E- mail: akin@bilgehukuk.gen.tr Address : Bahariye

Detaylı

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers

Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers Otomotiv Sanayii Genel ve İstatistik Bülteni General and Statistical Information Bulletin Of Automotive Manufacturers 2017 OSD OICA Üyesidir OSD is a Member of OICA İÇİNDEKİLER OTOMOTİV SANAYİİ FİRMALARI

Detaylı

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile

ENGiN GÜNEYSU. +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com. enginguneysu@gmail.com 530 290 20 20 mobile ENGiN GÜNEYSU +90 530 290 20 20 / enginguneysu@gmail.com Engin Guneysu was born in 1981 in Samsun In 2004,he began to work as photography editor for Cena advertisement agency. In 2004, he worked for Bodrumun

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ocak 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ocak 2011 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) 2010 yılının ayında 50.873 adedi otomobil, 37.504 adedi hafif ticari araç, 2.597 adedi ağır ticari araç, 2.784 adedi ise traktör olmak üzere toplam 93.758 araç üretilmiştir.

Detaylı

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır.

nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. nareks Elektrik Taahhüt ve Otomasyon Mühendislik firmasıdır. About Us Hakkımızda nareks is an Electrical Contracting and Automation Engineering company. It was founded at 2012. From its beginning, with local presence and international expert team, the company is

Detaylı

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler:

TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART 2012. İçindekiler: TAYSAD SEKTÖR RAPORU MART İçindekiler: Üretim sayfa 2-4 İhracat sayfa 5-7 İç pazar sayfa 8-9 Dünya da otomotiv sektörü sayfa 10 Taysad Fiyat Endeksi sayfa 11 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Mart ayında

Detaylı

Present continous tense

Present continous tense Present continous tense This tense is mainly used for talking about what is happening now. In English, the verb would be changed by adding the suffix ing, and using it in conjunction with the correct form

Detaylı

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS

LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS LED AYDINLATMA SİSTEMLERİ LED LIGHTING SYSTEMS >0.9 Hg Pb LED LIGHTING SOLUTIONS ÖZEL ÇÖZÜMLER SPECIALS PLANK SİSTEMLER PLANK SYSTEMS 02 BAFFLE LED 03 04 05 PLANK LINE 1 PLANK LINE 4 PLANK LINE 2 TILE

Detaylı

Dünya devinin gücünü hissedin

Dünya devinin gücünü hissedin Türkiye Distribütörü Feel the power of world giant Dünya devinin gücünü hissedin Yıllık üretim 110.000 adet Kapalı üretim alanı 7.000 m² 10msn hız İleri teknoloji Çevreci Annual capacity 110.000 pcs Building

Detaylı

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013

TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU MAYIS 2013 TOFA 31.03.2013 ANAL ST SUNUMU 1 MAYIS 2013 GÜNDEM 2013 Q1 Öne Ç kan Konular 31.03.2013 Performans Özeti Üretim ve Kapasite Kullan m Oranlar Yurtiçi Pazar & Tofa Yurtiçi Sat lar Yurtiçi Pazar Paylar hracat

Detaylı

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement

Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement TURKISH Newborn Upfront Payment & Newborn Supplement Female 1: Bebeğim yakında doğacağı için bütçemi gözden geçirmeliyim. Duyduğuma göre, hükümet tarafından verilen Baby Bonus ödeneği yürürlükten kaldırıldı.

Detaylı

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS

LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS İsminizi yazınız. LEARNING AGREEMENT FOR TRAINEESHIPS The Trainee Last name (s) Soyadınız First name (s) adınız Date of birth Doğum tarihiniz Nationality uyruğunuz Sex [M/F] cinsiyetiniz Academic year

Detaylı

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2011

TAYSAD Aylık Sektör Raporu Ekim 2011 ÜRETİM (Araç Türüne Göre) yılının Ekim ayında 60.172 adedi otomobil, 39.323 adedi hafif ticari araç, 4.048 adedi ağır ticari araç, 4.137 adedi ise traktör olmak üzere toplam 107.680 araç üretilmiştir.

Detaylı

www.ozteknikis.com.tr

www.ozteknikis.com.tr www.ozteknikis.com.tr INDEX HAKKIMIZDA / ABOUT US... 8-9 Paslanmaz Çelik / Stainless Steel... 10-21 Krom - Nikel Kaplama / Chromium Nickel Plated... 22-33 Boyalı / Painted... 34-40 Plastik / Plastic...

Detaylı

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton)

YIL ÜRETİM ALANI(da) ÜRETİM(ton) DÜNYA ŞARAP ÜRETİMİ Son 15 yılda 2 kat büyüyen dünya şarap ticaretinde, ihracat miktarı açısından üçüncü olmasına rağmen, 8.3 milyar dolarlık gelirle zirvede bulunan Fransa, şarapçılıktaki gelirlerini

Detaylı

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi

Our Brands. Wide Product Range. Product List / Ürün Listesi. Markalarımız. Geniş Ürün Yelpazesi Markalarımız Our Brands Geniş Ürün Yelpazesi Wide Product Range Product List / Ürün Listesi Please scan the QR code for more information about our product list. Ürün listemize ulaşmak için lütfen kare

Detaylı

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ.

METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. METAL SANAYİ VE TİC. LTD. ŞTİ. www.parladi.com KALİTEMİZLE SEKTÖRDE GÜVENİN SİMGESİ... HAKKIMIZDA Parladı Metal San. Tic. Ltd. Şti. 1977 yılında kurulmuş olup, kuruluşundan beri kendini yenileyerek

Detaylı

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji

Dr. Aysın Yeltekin. EST Enerji Dr. Aysın Yeltekin EUREKA PROJELERİMİZ EUREKA, E!1770 St. Joseph 2000, EUREKA E!2007, Pack 2000 EUREKA E! 2659 ONE ECOPOWER, EUROSTARS EUREKA E!4720 PLUG and PACK St. Joseph 2000, EUREKA project, E!1770,

Detaylı

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY

VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Since 1996 VARDAR DERİ MAKİNALARI VARDAR LEATHER MACHINERY Vardar Deri Makinalari 13 yıllık deneyim ile 1996 yılında kuruldu. Firmanın ilk yıllarında, ikinci

Detaylı

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir.

Garanti Belgesi. Ürüne yetkisiz kifliler taraf ndan yap lan müdahalelerde ürüne verilmifl garanti sona erecektir. Garanti Belgesi BEKO taraf ndan verilen bu garanti, Hand Blender n normalin d fl nda kullan lmas ndan do acak ar zalar n giderilmesini kapsamad gibi, afla daki durumlarda garanti d fl d r: 1. Kullanma

Detaylı

Çocuk bakımı için yardım

Çocuk bakımı için yardım TURKISH Çocuk bakımı için yardım Avustralya Hükümeti, ailelere çocuk bakımı giderlerinde yardımcı olmak için, şunlar dahil bir dizi hizmet ve yardım sunmaktadır: Onaylı ve ruhsatlı çocuk bakımı için Child

Detaylı

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing

Turizm Pazarlaması. Tourism Marketing Turizm Pazarlaması Tourism Marketing 1980 li yılların başında dünya üzerinde seyahat eden turist sayısı 285 milyon ve toplam gelir 92 milyar dolar iken, 2000 yılında bu rakam, 698 milyona ulaşmış ve bu

Detaylı

Duvar Geçit zolatörleri

Duvar Geçit zolatörleri Duvar Geçit zolatörleri Orta gerilimde hariçten - dahile veya dahilden - dahile duvar geçit izolatörleri bir iletkenin bina içine giriflinde kullan lan ve iletkeni duvara karfl izole eden bir izolatördür.

Detaylı

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar)

Araştırma Enstitusu Mudurlugu, Tekirdag (Sorumlu Yazar) VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 161-167 Derleme Review 1Bagcılık Araştırma Enstitusu

Detaylı

2013 Collection Polikarbonat kýrýlmaz bardaklar Unbreakable polycarbonate drinkware Metplas Ltd. Þti. 1990 yýlýnda, mühendislik plastikleri iþleme konusunda faaliyetlerine baþlamýþ olup, ilk yýllarýnda

Detaylı

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER

HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER HAZIRLAYANLAR: K. ALBAYRAK, E. CİĞEROĞLU, M. İ. GÖKLER PROGRAM OUTCOME 13 Ability to Take Societal, Environmental and Economical Considerations into Account in Professional Activities Program outcome 13

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) MAN 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I MAN 171 İşletme

Detaylı

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER

ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER 2014-2015 ACADEMIC YEAR CURRICULUM OF DEPARTMENT OF LOGISTICS MANAGEMENT FIRST SEMESTER Code Dersin Adı (TR) Course Name (ING) ISL 131 Ekonominin Temelleri I Fundamentals of Economics I ISL 171 İşletme

Detaylı

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler

Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler Sokak Hayvanları yararına olan bu takvim, Ara Güler tarafından bağışlanan fotoğraflardan oluşmaktadır. Ara Güler All the photographs used in this calendar have been donated by Ara Güler for the benefit

Detaylı

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r.

21 Ekim 2004 tarihli 25620 say l Araç mal, Tadil ve Montaj Hakk nda Yönetmelik ölçü ve a rl klar flöyle tan mlamaktad r. ÖLÇÜ VE A IRLIKLAR Yük ve yolcu tafl mac l n n daha güvenli ve konforlu yap lmas n sa layacak temel unsur ise yönetmeliklerde belirtilen kriterlere uymak ve afl r yükleme yap lmas n önlemektir. Yürürlükte

Detaylı

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik

Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Privatization of Water Distribution and Sewerages Systems in Istanbul Assoc. Prof. Dr. Eyup DEBIK Menekse Koral Isik Yildiz Technical University, Environmental Engineering Dept., Istanbul-Turkey Aim and

Detaylı

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article

ISSN: Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: Araştırma Makalesi Research Article VII. Bahçe Ürünlerinde Muhafaza ve Pazarlama Sempozyumu, 04-07 Ekim 2016 1 Incir ISSN: 2148-0036 Yıl /Year: 2017 Cilt(Sayı)/Vol.(Issue): 1(Özel) Sayfa/Page: 15-23 Araştırma Makalesi Research Article Araştırma

Detaylı

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this

Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this ERROR Unlike analytical solutions, numerical methods have an error range. In addition to this input data may have errors. There are 5 basis source of error: The Source of Error 1. Measuring Errors Data

Detaylı

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154

Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Mutfak Robotu Kullanma K lavuzu BKK 2154 Ç NDEK LER 1 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 2 1 11 8 4 7 2 3 6 5 9 10 12 13 14 15 16 17 17A 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 1 2 3 4 5

Detaylı

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE

GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE ÖZDE MAKiNE GERİ DÖNÜŞÜM SİSTEMLERİ / RECYCLING SYSTEMS 1995 TEN BERİ / SINCE 1995 ÖZDE TOPUK TEL ÇIKARMA / TIRE DEBEADER TEKNiK ÖZELLiKLER / TECHNICAL SPECIFICATIONS EN / WIDTH BOY / LENGTH YÜKSEKLiK

Detaylı

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering

ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering ATILIM UNIVERSITY Department of Computer Engineering COMPE 350 Numerical Methods Fall, 2011 Instructor: Fügen Selbes Assistant: İsmail Onur Kaya Homework: 1 Due date: Nov 14, 2011 You are designing a spherical

Detaylı

2 www.koyuncumetal.com

2 www.koyuncumetal.com 2 www.koyuncumetal.com KURUMSAL Şirketimizin temelleri konya da 1990 yılında Abdurrahman KOYUNCU tarafından küçük bir atölyede sac alım-satım ve kesim-büküm hizmeti ile başlamıştır. Müşteri ihtiyaçlarına

Detaylı