FORD OTOSAN EXPORTS VEHICLES TO TRINIDAD TRINIDAD A ARABA HRAÇ ED YOR DEN Z SÖZEN

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "FORD OTOSAN EXPORTS VEHICLES TO TRINIDAD TRINIDAD A ARABA HRAÇ ED YOR DEN Z SÖZEN"

Transkript

1 FORD OTOSAN EXPORTS VEHICLES TO TRINIDAD TRINIDAD A ARABA HRAÇ ED YOR DEN Z SÖZEN Ford Otosan A.fi. üretti i araçlar n yüzde 70 ini ihraç ediyor. Bu ihracat n yüzde 94 ünü de kendi iskelesinden deniz yoluyla gerçeklefltiriyor. Çünkü böylelikle hem tafl ma süresi k sal yor, hem de maliyeti düflüyor. Ford Otosan A.S. exports 70 percent of the vehicles it manufactures. 94 percent of its exports are shipped from its own pier. Thus the shipping time is shortened and costs are decreased. 022

2 7 50 milyon euro yat r m yap larak 3 senelik infla sürecinin ard ndan, 2001 y l nda hizmete giren Ford Otosan A.fi Kocaeli fabrikas nda, orta ticari araç Transit ve hafif ticari araç Transit Connect üretimi yap l yor. 1,6 milyon m 2 lik aç k alan üzerinde infla edilen; pres atölyesi, karoser, boya, montaj ifllemlerinin yap ld üniteleri ve yan sanayi flirketleri park n n yer ald fabrika, araç ihracat ve ithalat nda kulan lan bir de iskeleye sahip. Bu fabrikada 2004 y l nda üretilen araçlar n 136,913 adedi ihraç edildi. hracat gelirleri 2003 y l na oranla 2004 te yüzde 89 artarak milyon Euro seviyesine ulaflt y l için ise hedef yaklafl k 152 bin araç ihracat gerçeklefltirmek. Ford Otosan A.fi. Genel Müdür Yard mc s Cengiz Kabatepe de, günde yaklafl k 800 adet arac n üretildi i fabrikan n zaten ihracat a rl kl kuruldu unu, üretilen araçlar n yüzde 70 inin yurtd fl na ihraç edildi ini belirtiyor y l için ihracat yap lan 40 a yak n ülke aras nda ilk beflin içinde birinci s ray yüzde 35 ile ngiltere al yor. ngiltere yi yüzde 11 ile spanya ve ard ndan yüzde 9 flar oranla Almanya, talya, ve Fransa takip ediyor. lk beflin toplam yüzde civar nda. Geri kalan yüzde 25 lik bölümü Hollanda, rlanda, srail, Avusturya, Portekiz, Belçika, Polonya, Danimarka, Macaristan gibi birçok Avrupa ülkesinin yan nda, Fas, Brunei ve hatta daha da uzaktaki Trinidad, New Caledonia, Barbados, Gibraltar gibi ülkeler de oluflturuyor. Kabatepe, Trinidad, New Caledonia gibi ülkelere yap lan ihracat n adetlerinin ve yüzdelerinin çok düflük oldu unu ancak uzan lan ülkeleri, potansiyeli, müflteri da l m n ve lojisti in gücünü göstermesi aç - s ndan önemli buldu unu ekliyor. flte lojisti in gücüne katk da bulunan en önemli etkenlerden biri de, üretilen araçlar n tüm bu Avrupa F ord Otosan A.S. manufactures medium commercial vehicle Transit and light commercial vehicle Transit Connect at its Kocaeli factory, which was put into service in 2001 after a 3-year construction process and with an investment of 750 million Euros. Built on an area of 1,6 million square meters, the factory includes a press workshop, body, paint, assembly units, as well as a park for supplier industry companies and a pier used importing and exporting vehicles. 136,913 vehicles out of those manufactured in 2004 were exported. Export earnings increased by 89 percent in 2004 compared to 2003 and reached million Euros. The company aims to export total of 152 thousand vehicles in Cengiz Kabatepe, Vice General Manager of Ford Otosan A.S., says that total of 800 vehicles are manufactured daily and that the factory was essentially intended for exporting. 70 percent of the vehicles manufactured at the factory are exported to approximately 40 countries in The first five export countries are the U.K. with 35 percent, Spain with 11 percent, and Germany, Italy and France with 9 percent each, totaling around percent. The remaining 25 percent is exported to many European countries such as Holland, Ireland, Israel, Austria, Portugal, Belgium, Poland, Denmark, Hungary, as well as to Morocco, Brunei, and farther countries such as Trinidad, New Caledonia, Barbados, and Gibraltar. Kabatepe said the number vehicles exported to countries such as Trinidad and New Caledonia is very low, but that it is significant in terms of demonstrating the countries reached, the potential, the customer distribution, and the power of the logistics. MARINE & COMMERCE MARCH

3 ülkelerine ve di er uzak ülkelere deniz yoluyla tafl nmas. Fabrikan n özellikle deniz kenar na kurulmas n n nedenlerini Kabatepe flöyle aç kl yor: Üretimimiz, araçlar n müflteriye en k sa zamanda, en kaliteli biçimde teslim edilmesine yönelik olarak planlan yor. Fabrikan n bu nedenle deniz kenar nda kurulmas - n n amac en k sa biçimde müflteriye ulaflmak, ihracat hemen yapabilmek. Çünkü ara bir nokta daha olsa, bu noktalar aras gerçeklefltirilecek nakliyenin getirece i kalite problemleri, gecikmeler, zaman problemlerinin hepsi müflteri üzerinde gerek maliyet, gerek zaman yönünden olumsuz sonuçlanabiliyor. Amac m z müflteri memnuniyetini sa lamak. Bunun için bize en uygun yol da deniz. O yüzden deniz kenar nday z. SKELEDE YILDA 750 GEM ELLEÇ- LENEB L YOR Ford Otosan A.fi. skelesi access road ad verilen 352 m lik bir ulafl m yoluyla karaya ba lan yor. skelenin boyu 436 m. 352 m lik k s m karaya bas yor. 436 m lik iskele ise 462 adet direk üzerine oturtulmufl. Ulafl m yolunun üstünden geçti i alan yar kara, yar deniz. Bunun sebebi, 1999 Marmara depreminde o arazinin çökmüfl olmas. skele, deprem yönetmeli ine göre çok büyük bir depreme dahi dayanabilecek flekilde infla edilmifl. skelenin ucunda kediyolu isimli ince bir yolla birbirine ba lanm fl, dolphin denilen 2 adet platform bulunuyor. Gemilerin ba lanmas n sa layan bu platformlar 90 m uzunlu unda. Uluslararas Denizcilik Örgütü IMO taraf ndan ortaya konan ISPS Kodunun tüm gereklerini yerine getirerek 2004 y l nda uluslararas güvenlik kodlar na da uygun hale getirilmifl olan iskele, kod gere i kamera ile kontrol, yang nla ya da denizdeki olas bir kirlilikle mücadele sistemleri de dahil olmak üzere son teknoloji ile donat lm fl. Maksimum y ll k elleçleme kapasitesi ise 750 gemi. skelede 2002 de ilk olarak 50 gemi elleçlenmifl, ard ndan bu rakam katlanarak artm fl y l nda 143 e, 2004 te ise 209 a ç km fl. skeleye yanaflan gemilerin grt si 22 bin ile 38 bin aras nda de ifliyor. Bu gemilere boyutlar na göre 850 ile 1800 aras nda araç yüklenebiliyor. skeleye yanaflabilecek en uzun gemi 182 m uzunlu unda ve 52 bin grt luk. skeleye ayn anda 2 gemi yanaflabiliyor. Yanaflma platformlar n n biri 132 m di eri ise 102 m yanaflma boyuna sahip. skelenin tasar m, 2 gemi gelip yan kapaklar n açsa dahi birbirlerini engel- One of the most important factors that contribute to the power of the logistics is transportation of the vehicles manufactured to the European countries and to farther countries by sea. Regarding why the factory was particularly established on the seaside, Kabatepe said, Our production is planned in such a way that the vehicles are delivered to the customers in the shortest time and in the most quality way. If there were one more intermediary point, transportation between these points would cause quality problems and delays, which ultimately result unfavorably for the customer in terms of cost and time. We aim to achieve customer satisfaction. For that Cengiz Kabatepe purpose, sea transportation is the most appropriate for us. Therefore, the factory is established on the coast. 750 VESSELS CAN BE HANDLED ON THE PIER ANNUALLY Ford Otosan s pier is connected with the land by an access road of 352 meters. Length of the pier is 436 meters. 352 meters are on the land. The 436-meter pier lies on total of 462 piles. The access road also lies both on sea and land. The reason is that the land in the location collapsed as a result of the earthquake in Marmara in The pier was constructed in accordance with the earthquake regulations to stand even the most severe earthquakes. There are two platforms called dolphin at the end of the pier. These dolphins are connected with a narrow path called cat-path. These platforms are 90 meters in length and serve as a berthing point for vessels. The pier meets all requirements of the ISPS Code laid down by the International Maritime Organization (IMO) in In line with the code, the pier has been equipped with the state-of-the-art technology, including CCTV systems, fire fighting, or pollution fighting systems. The maximum vessel handling capacity is 750 vessels. In 2002, initially a total of 50 vessels were handled. Then the number doubled every year. It increased to 143 in 2003, and to 209 in The GRT of the vessels berthing the pier ranges between 22 thousand and 38 thousand. 850 to 1800 vehicles can be loaded on these vessels. Up to 182 meters long vessels with a capacity of 52 thousand GRT can berth. OTOMOT V SANAY ÜRÜNLER HRACAT VE THALATI // EXPORT AND IMPORT OF AUTOMATIVE INDUSTRY PRODUCTS 1000 $ hracat // Export 805, , ,067 1,438,094 1,531,690 2,335,983 3,173,903 4,927,921 8,098,387 thalat // Import 2,846,655 4,322,483 4,030,585 3,303,583 5,854,136 2,126,596 2,794,058 6,208,805 11,511,

4 lemeyecek flekilde yükleme ve boflaltma ifllemi yapabilmelerini sa layacak flekilde yap lm fl. Yükleme noktalar n n dibinde en s daki derinlik 10 m, en uçta ise 20 m. AVRUPA NIN EN Y LER NDEN skelenin arkas nda compound ya da terminal olarak da tabir edilen, üretilen araçlar n tafl nana kadar bekletildi i bir alan bulunuyor. 190 bin m 2 lik ve 7500 araç kapasiteli bu alan iskelenin en etkin biçimde kullan lmas için gerekli. skelenin ve terminal alan n n iflletilmesi, Ford Otosan n denetimi ve kontrolü alt nda UECC Türkiye taraf ndan gerçeklefltiriliyor. Her sene ihale yöntemiyle seçilen iflletici firma tafl ma ifllemleriyle hiçbir flekilde ilgilenmiyor. Sadece iskelenin ve terminalin iflletilmesinden sorumlu. Ayr ca gemilerin acenteli ini de yürütüyor. leride iskeleden Ford Otasan n nönü fabrikas nda üretilen motor, aktarma organlar ve kamyonlar n ihracat n n yap labilmesi için de çal flmalar yap l yor. Çünkü iskele böyle bir ihracat n yap lmas için elveriflli flekilde tasarlanm fl. Fabrikan n iskelesini üçüncü flah slar n kullan m na da aç k y l n n sonuna kadar, Hyundai a rl kl olmak üzere, Citroen, Peugeot, Honda, Seat, Mitsubishi, Kia, Jaguar, Renault gibi yine otomobil firmalar için toplam 15 bin civar nda arac n elleçlenmesi Ford un iskelesinden yap lm fl. Kabatepe, iskelelerinin kendi boyutlar nda ve ihtisas nda Türkiye deki en geliflmifl iskele oldu unu söylüyor. Ayr ca Avrupal kaptanlar n da Avrupa da yanaflt m z en iyi iskelelerden bir tanesi bu iskele dediklerini de ekliyor. HAFTANIN 4 GÜNÜ YÜKLEME Ford Otosan A.fi, fabrikada üretilen araçlar dünya çap nda ro-ro tafl mac l yapan Neptune Lines, Grimaldi ve UECC ye tafl t yor. Türk nakliye flirketleri tercih edilmiyor. Kabatepe bunun nedenini, ro-ro tafl mac l uluslararas boyuttta bir tafl mac l k ve Türkiye de bu konuda etkin olarak da çal flan çok fazla nakliyeci mevcut de il diye aç kl yor. Two vessels can berth at the same. One of the berthing piers is 132 meters long and the other 102 meters. The pier was designed in such a way that two vessels would be able to load and unload cargo simultaneously. The depth at the shallowest section of the loading point is 10 meters and depth at the end point of the pier is 20 meters. ONE OF THE BEST IN EUROPE Just behind the pier is an area called compound or terminal, where the manufactured vessels are kept until transportation. The terminal that covers an area of 190 thousand square meters and has a capacity of 7500 vehicles is required for efficient use of the pier. The pier and the terminal area are operated by UECC Turkey under the supervision and control of Ford Otosan. The operating company is selected with the tender method every year, and it does not involve in transportation activities. It is only responsible for the operation of the pier and the terminal. It also acts as the agent for the vessels. The company plans to export engines, transmission systems and trucks manufactured at Ford Otosan s Inonu factory. The design of the pier is convenient for exportation of such goods. Third parties may also use the factory s pier. Total of around 15 thousand vehicles were handled at this pier for automobile manufacturers such as Hyundai, Citroen, Peugeot, Honda, Seat, Mitsubishi, Kia, Jaguar, and Renault. Kabatepe says the pier is the most developed one among its counterparts all around Turkey. Moreover, the European captains say, This is one of the best piers in Europe. LOADING 4 DAYS A WEEK Vehicles manufactured at the factory are transported by worldwide shipping companies such as Neptune Lines, Grimaldi, and UECC. Turkish shipping companies are not preferred. Kabatepe says the reason why they do not prefer Turkish shipping companies is that ro-ro transportation has international dimension and there are not many shipping companies active in this field in Turkey. To achieve a quality transportation, the company operates on three fixed routes. On Tuesdays, West Med route vessel calls at the pier; on Wednesdays, the Adriatic route vessel; and on Thursdays and Fridays, the Northbound route vessels. Production at the factory is scheduled completely according to these loading dates. The production is scheduled starting from the date of shipment determined in line with the order of the customers and going back to the production process, in such a way that the vehicles are delivered in the shortest possible time. Production of the vehicles is completed 1,5-2 days before the vessels come to the pier. Since these vessels have a fixed route and operate on round-voyage basis, their transportation costs are low. Kabatepe says there is a percent freight charge difference per vehicle between land and sea transportation to the same point, and that transportation by sea is much more economical compared to transportation by trucks. 025

5 Kaliteli tafl mac l a imza atmak için 3 fiks rota üzerinde çal fl l yor. Sal günleri West Med rotas gemisi, Çarflamba günleri Adriyatik rotas gemisi, Perflembe ve Cuma günleri de North Bound rotas n n gemileri iskeleye geliyor. Fabrikadaki üretim tamamen bu yükleme tarihlerine göre yap l yor. Tedarik zinciri, imalattan yükleme noktas na kadar bir zincir halinde gidiyor. Müflteriden gelen siparifllerin en k sa zamanda ellerine ulaflacak biçimde yüklenme tarihleri tespit edildikten sonra, o tarihten itibaren geriye do ru gidiliyor. Gemilerin geliflinden 1,5 2 gün öncesine kadar araçlar n üretimi tamamlan yor. Bu gemiler fiks rotal oldu u ve ring seferler yapt klar için tafl ma maliyetleri de düflük oluyor. Kabatepe, ayn noktaya kara ya da ile deniz yolu ile yap lan tafl mac l n aras nda, araç bafl na navlun olarak yüzde civar nda bir fark oldu unu, gemilerle t ra göre çok daha ucuza tafl ma gerçeklefltirildi ini belirtiyor. NEDEN DEN Z YOLU? Kabatepe, düflük maliyetinin yan nda deniz tafl mac l n di er avantajlar n flöyle s ral yor: Deniz yoluyla ulaflt rma, Avrupa daki çok yak n mesafeler d fl nda, süre aç s ndan çok büyük avantaj sa l yor. Üç fiks rotam zdan Adriyatik rotas Kocaeli nden ç k p Pire ve Koper limanlar na gidiyor. kinci rotam z West Med. Kocaeli Livorno Marsilya Valencia ya gidiyor. Üçüncü ve en uzak rotam z Northbound isimli Kocaeli Salerno Valencia Antwerp - Tilbury - Zeebrugge rotas. Koper ve Livorno gibi yerlere 3, Marsilya ya 5, Valencia ya 6, kuzey Avrupa ya ise 11 veya 12 günde ulaflmak mümkün. Ama buralara karayoluyla gitseniz süre daha da uzar. Süreden daha önemlisi kalite problemleri yani araçlar n yüklenmesi, bindirilmesi, indirilmesi ve yolculuklar esnas nda hasar görmeleri, kirlenmeleri, çizilmeleri, paslanmalar vs. T rlarda bu gibi problemlerle oldukça s k karfl lafl labiliyor. Ayr ca bir de çevre faktörü var. Deniz yolu çevreci bir tafl ma biçimi. Fabrikam z n ana hedeflerinden bir tanesi de çevreyle olan uyumdur. Deniz tafl mac l bu yönden hedeflerimizle birebir örtüflüyor. Hava kirlili i, trafik, gürültü yaratm yor. Yolunuz zaten haz r, deniz olarak verilmifl. bir yat r m yapman za gerek yok. Sadece tafl ma arac na yat r m yap yorsunuz. L MAN MAL YETLER PROBLEM hracat konusunda çok fazla bürokratik engel ve zorlukla karfl laflmad klar n belirten Kabatepe, bölgedeki Liman Baflkanl ndan, Gümrük Muhafaza dan ve Gümrük Müdürlü ü nden gerekli deste i gördüklerini vurguluyor. Ancak ithalatla ilgili direkt olarak iskele ile ilgili olmasa da baz s k nt lar yafland n da sözlerine ekliyor. fiu anda Ankara da üzerinde çal fl lan kay t yoluyla ithalat n, di er bir ad yla basitlefltirilmifl usulün bir an önce devreye girmesinin Türkiye deki baz ithalat ifllemlerini oldukça rahatlataca n söylüyor. Kabatepe ye göre en önemli sorun liman maliyetleri ile ilgili olan. fiu anda Türkiye limanlar ile Avrupa limanlar aras ndaki, gemilerin yanaflma ve kalkmas ile ortaya ç kan maliyet karfl laflt r ld nda Türkiye dezavantajl durumda. Avrupa limanlar nda bu ifllemlerin gemi bafl na maliyetleri Türkiye dekinin neredeyse yar s kadar. WHY TRANSPORTATION BY SEA? Regarding the other advantages of sea transportation, Kabatepe says, Transportation by sea provides great advantages in terms of time, except for very short distances in Europe. The vessels following the Adriatic route among our three fixed routes sail from Kocaeli to Piraeus and Koper ports. The second route West Med. runs from Kocaeli to Livorno, Marseilles, and Valencia ports. And the third and the longest route Northbound runs from Kocaeli to Salerno, Valencia, Antwerp, Tilbury and Zeebrugge ports. Vessels arrive in ports such as Koper and Livorno in 3 days, while it takes 5 days to get to Marseilles, 6 days to Valencia, and 11 to 12 days to the Northern Europe. It would take longer to get to these place buy land. Quality problems are in fact much more important than the time, i.e. the vehicles may get damaged, become very dirty, get scratched and rusty during loading and unloading operations and voyage. This is very common in transportation by trucks. There is also the environment factor. Sea transport is an environmentally friendly way of transportation. One of the main objectives of our factory is the harmony with the environment. In that respect, sea transport overlaps our objectives. It does not cause air pollution, traffic, and noise pollution. Our road, the sea, is already there; you don t have to invest money for that. You only invest in the vessel. PORT COSTS PROBLEM Stating that they are not faced with many bureaucratic obstacles and difficulties, Kabatepe said they receive necessary support from the Port Authority, Customs Enforcement Directorate and Directorate of Customs in the region. However, even if it is not directly related to the pier, they experience some problems in relation with imports. Kabatepe says introduction of the simplified importation procedures the bureaucrats currently work on in the capital Ankara would ease some related procedures in Turkey. According to Kabatepe, the most important problem is the port costs. When we compare the port costs at Turkish ports with those at the European ports, Turkey has disadvantages. The cost per vessel MARINE & COMMERCE MARCH

6 Kabatepe konu ile ilgili olarak flu örne i veriyor: 21 bin grt luk bir gemide bizim liman m zda yanaflma bafl na yaklafl k 10 bin dolarl k bir ücret var. Bu ücret pilotaj, yanaflma ayr lma, römorkaj, s nma ücreti, fener ücreti, sa l k resmi, acente ücreti, palamar vs gibi ücretleri kaps yor. Tüm bu kalemlerin toplam 9,980 dolar yap yor. Avrupa limanlar na bakt n zda maliyet kabaca bunun yar s kadar. Bu ekstra maliyetler araba bafl na 4-5 euro ek bir maliyeti de beraberinde getiriyor. Halbuki lojistik maliyetlerinin düflürülmesi ülkemiz için çok önemli. O bak mdan lojistikte sa lanacak her tür destek ülkemizin Avrupa daki otomotiv ihracatç lar ve üreticileri ile rekabet edebilmesini sa layacak. & at European ports is almost half that at Turkish ports. As an example, Kabatepe said, A charge of 10 thousand dollar is applied to a 21 thousand grt vessel berthing at our port. That charge covers pilotage, berthing and unberthing, towing, sheltering, and lighthouse, mooring, etc. charges, as well as some duties and agent s charges. The total amount of all these charges is 9,980 dollars. When we look at the European ports, the total cost is roughly half of that amount. These extra costs cause an additional cost of 4 to 5 Euros per vehicle exported. Whereas, it is very important for Turkey to decrease the logistics costs. In that respect, any support to be provided to logistics will help our country to compete with the automobile manufacturers and exporters in Europe. & CENG Z KABATEPE K MD R? // WHO IS CENGIZ KABATEPE? 1956 y l nda, stanbul da do an Cengiz Kabatepe ortaö renimini, Kad köy Marif Koleji nde ald. Y ld z Teknik Üniversitesi Makine Mühendisli i bölümünü bitiren Kabatepe, stanbul Üniversitesi nde flletme Yüksek Lisans yapt y l nda stajyer olarak girdi i Ford Otosan da, 1981 den bafllayarak s ras yla Uygulama Mühendisi, Metot Mühendisi, Üretim Planlama Kontrol fiefi, Üretim Planlama Müdürü, Merkezi Planlama Müdürü ve D fl Sat nalma Müdürü olarak görev yapt y l ndan beri Genel Müdür Yard mc s (Malzeme ve Planlama, Lojistik) olarak görevini sürdürüyor. Kabatepe, evli ve 1 çocuk babas. Cengiz Kabatepe was born in Istanbul in He completed his secondary education at Kadikoy Maarif College. Kabatepe graduated from Yildiz Technical University Department of Mechanical Engineering. He received a Master s Degree in Business Administration from Istanbul University. Kabatepe began working at Ford Otosan as a trainee in 1975, and as from 1981, he took the offices of Application Engineer, Method Engineer, Chief of Production Planning Control, Production Planning Manager, Central Planning Manager, and Overseas Purchasing Manager. He has served as the Vice General Manager since 2000 (Materials, Planning, and Logistics). Kabatepe is married and is a father of one child. 027

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY

RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY RO-RO TRANSPORTATION IN TURKEY TÜRK YE DE RO-RO TAfiIMACILI I Ro-Ro transportation, one of the most important and functional mode of intermodal transportation, provides new export routes for our international

Detaylı

A mendments made to the Free Zones Law in 2004

A mendments made to the Free Zones Law in 2004 KOCAELI SHIPYARDS: CALM BEFORE THE STORM... KOCAEL TERSANELER : K NC TUZLA OLMAK STEM YORUZ... 2 004 y l nda Serbest Bölgeler Kanunu nda yap lan de iflikliklerle, bu bölgelerde faaliyet gösterenlerin vergi

Detaylı

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens

Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Istanbul Strait Local Traffic Control Center Opens Deal Technology, i-marine; Iopened the Istanbul Strait Local Traffic Control Center, which will keep the sea traffic

Detaylı

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas

Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Demir çelik sektörünün büyük buluflmas Big congress of the steel and iron industry ürk demir çelik sektöründe T faaliyet gösteren çeflitli kurulufllar ile üniversite ve araflt rma kurumlar n bir araya

Detaylı

EMD Diesel Marine Engines in Turkey

EMD Diesel Marine Engines in Turkey KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R Apparently, The Battle Is Imminent Between The Captain And The Sea... Belli ki Muharebe Yak n Kaptanla Deniz Aras nda Dream of an Istanbul; Wouldn t she fancy fleeing

Detaylı

DO ve Denizbank fl Birli i

DO ve Denizbank fl Birli i DO ve Denizbank fl Birli i Cooperation Between IDO and Denizbank DO ile Denizbank n ifl birli i ile gerçeklefltirilen Sea&Miles Kredi Kart projesi, 10 Mart 2006 tarihinde stanbul Esma Sultan Yal s nda

Detaylı

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die?

Asbest Yerine Cam Yünü. Glass Wool vs. Asbestos. Gemi ölünce ne yapaca- z? What shall we do when ships die? Asbest Yerine Cam Yünü Glass Wool vs. Asbestos ürkiye de gemi söküm sanayisinde yaflanan sorunlar, T TMMOB Makine Mühendisleri Odas Kongre Merkezi nde düzenlenen "Hedef Deniz Toplant - lar " bafll kl panelde

Detaylı

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land.

17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat sahiplerine büyük kolayl k sa land. Gemi Sicilinde De ifliklik Amendment in Turkish International Ship Register Regulations Eylül 2006 tarihinde yürürlü e giren Türk Ulus- 17 lararas Gemi Sicili Yönetmeli- i ndeki de ifliklikle gemi ve yat

Detaylı

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR

THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR THE TREASURES ON THE COASTS: MARINAS KIYILARDAK HAZ NE; MAR NALAR BANU SARI Türkiye de özellefltirme ve kamu ihaleleri sürecinde yaflanan gecikmeler, y llard r gündemdeki yerini koruyor. halelerin ard

Detaylı

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen

D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen zmir de Dünya Denizcilik Günü Kutlamas World Maritime Day Celebrations in Izmir okuz Eylül Üniversitesi Deniz flletmecili i ve Yöneti- D mi Yüksekokulu taraf ndan düzenlenen Dünya Denizcilik Günü ve Preveze

Detaylı

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO

NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively. IMO Güney Asya ya elini uzatt. BIMCO ya yeni genel sekreter. New secretary-general to BIMCO KS HI OS R A T WD A AV EL G A NOR-SHIPPING 2005 iddial geliyor comes assertively lki 1960 lar n bafllar nda Güverte ve Makine Dairesi ad yla düzenlenen Nor-Shipping 2005 e say l günler kald. 7-10 Haziran

Detaylı

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre

75 milyar $ 75 million-dollar. 2006 y l ihracat hedefi. export target for the end of 2006. Portre 2006 y l ihracat hedefi 75 milyar $ 75 million-dollar export target for the end of 2006 Tuncer Kayalar D fl Ticaret Müsteflar Undersecretary of Foreign Trade Röportaj / Interview : Seramik Türkiye Seramik

Detaylı

University Exclusive For The Maritime Industry

University Exclusive For The Maritime Industry University Exclusive For The Maritime Industry Denizcilik Sektörü Üniversitesine Kavufltu he maritime university T adventure, which had become an endless story after submission of the application file

Detaylı

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner

Hollanda daki Van der Velden flirketi Autonav ile döner KS IH SO A R T D AW LA GV AE Van Der Velden Signs Joint Venture With Autonav Van Der Velden Autonav le Ortak Teflebbüs mzal yor an der Velden Marine V Systems in the Netherlands has announced a joint venture

Detaylı

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report

Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Mercedes-Benz Türk A.fi. 2010 Çevre Raporu 2010 Environmental Report Sevgili çevre dostlar, 2010 y l, çevre aç s ndan da önemli baflar lara imza att m z bir y l oldu. Hofldere otobüs üretim tesisimizde,

Detaylı

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler

Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor. Turkey is the heart and soul of our business. Andreas Renschler Türkiye iflimizin kalbini ve ruhunu oluflturuyor Turkey is the heart and soul of our business Andreas Renschler Daimler AG Yönetim Kurulu Üyesi, Daimler Kamyon ve Otobüs Grubu Baflkan Daimler AG Board

Detaylı

CE Certificates by Turkish Loyd

CE Certificates by Turkish Loyd KB IR SI A E F H AN BE EW RS L E R CE Certificates by Turkish Loyd CE Belgeleri Türk Loydu ndan Binali Y ld r m, Doç.Dr.Mustafa nsel y signing of new protocol, B yachts are going to be CE certified by

Detaylı

COULD AUTOMOTIVE EXPERIENCE SERVE AS A MODEL FOR SHIPBUILDING? OTOMOT V DENEY M, GEM NfiAYA ÖRNEK OLAB L R M?

COULD AUTOMOTIVE EXPERIENCE SERVE AS A MODEL FOR SHIPBUILDING? OTOMOT V DENEY M, GEM NfiAYA ÖRNEK OLAB L R M? COULD AUTOMOTIVE EXPERIENCE SERVE AS A MODEL FOR SHIPBUILDING? OTOMOT V DENEY M, GEM NfiAYA ÖRNEK OLAB L R M? LKER MUSTAFA SÜTBAKAN, FICOSA INTERNATIONAL TÜRK YE 060 ULUSLARARASI DEN Z & T CARET fiubat

Detaylı

Japan Finance Corporation n uluslararas

Japan Finance Corporation n uluslararas Wastes From Large Vessels To Be Tracked From Virtual Environment Büyük Gemilerin At klar da Sanal Ortamdan Takip Edilebilecek Second Export Credit Line for Ships to Turkiye Türkiye çin nfla Edilen Gemilere

Detaylı

INDEX Ç N D E K L E R HABER / NEWS. ITMA ASYA CITME Baflar l Geçti ITMA ASIA CITME was Successful GÜNDEM / AGENDA

INDEX Ç N D E K L E R HABER / NEWS. ITMA ASYA CITME Baflar l Geçti ITMA ASIA CITME was Successful GÜNDEM / AGENDA I N T E R N A T I O N A L T E X T I L E M A G A Z I N E TEXT L DÜNYASI YAYINCILIK ADINA SAH B /PRESIDENT PUBLISHER Songül SARUHANO LU songul@tekstildunyasi.com.tr GENEL YAYIN YÖNETMEN EDITORIAL MANAGER

Detaylı

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality

Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality Kaliteyi düflünenlere kaliteyi düflleyenlere From those thinking quality to those dreaming quality 1976 senesinde bir flah s flirketi olarak açt zücaciye ma azas ile ticaret hayat na bafllayan Süleyman

Detaylı

Deniz Kuvvetleri Komutan

Deniz Kuvvetleri Komutan Donanma tersanelerine aç k davet Open invitation to Navy Shipyards Erdemir den Yar mca ya lojistik merkez Erdemir establishes logistics center in Yar mca ürkiye nin demir-çelik de- Erdemir A.fi., Yar m-

Detaylı

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair

GL s Biggest Containership. GL in En Büyük Konteyner Gemisi. A.P. Moller - Maersk Sells Its Shareholding in Martinair GL s Biggest Containership GL in En Büyük Konteyner Gemisi he biggest containership T ever classed by Germanischer Lloyd (GL) was delivered in mid-december at Samsung Heavy Industry Shipyard in Geoje,

Detaylı

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT

FAALİYET RAPORU ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT FAALİYET RAPORU 2012 ANNUAL REPORT 2 3 Sedat Gümüşoğlu / CEO U.N. RO-RO deniz otoyolları ağı geleceğe hazır 2012 yılında öncelikli hedeflerimizi, hizmet kalitemizi geliştirme,

Detaylı

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I)

YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008. Özdemir Ataseven: As l flveren Alt flveren liflkisi (I) YIL/YEAR:2 SAYI / ISSUE:8 TEMMUZ-A USTOS / July-August 2008 Mehmet DOMAÇ: Tersanelere Giren Herkes E itilmeli Mehmet DOMAÇ: Every One Entering into the Shipyards Must Be Trained Yaflar Duran Aytafl: Gemi

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in the port of Hamburg has just

Detaylı

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions

Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions KS IH SO A R T D AW LA GV AE Variable Turbine Geometry Optimises Torque And Reduces Emissions De iflken Türbin Geometrisi, Torku Optimize Ediyor Ve Emisyonlar Azalt yor ne of the most powerful O tugs in

Detaylı

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel

Ulstein Es-Cad, Türkiye Bilimsel Oceanographic Research Vessel For Turkey Türkiye ye Oflinografik Araflt rma Gemisi lstein Es-Cad has entered U into a contract with the Scientific and Technological Research Council of Turkey (TUBITAK)

Detaylı

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K

LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K LOCOMOTIVE OF THE MARITIME INDUSTRY: BROKERAGE DEN ZC L N LOKOMOT F : BROKERL K DEN Z SÖZEN Bir broker ister armatör için, ister yük sahibi için, isterse her iki taraf için birden bile çal flsa denizcilik

Detaylı

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu

1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu 30-31 Mart / 30-31 March 1. Uluslararas Do algaz flletmecili i ve Teknik E itim Sempozyumu Bildiriler Kitabı 1 st International Symposium on Natural Gas Operations & Vocational Education and Training Proceedings

Detaylı