KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ 2010-2014 STRATEJİK PLANI"

Transkript

1 KOCAELİ İL MİLLİ EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ STRATEJİK PLANI KOCAELİ- 2009

2 1

3 En mühim ve feyizli vazifelerimiz Millî Eğitim işleridir. Millî Eğitim işlerinde mutlaka muzaffer olmak lâzımdır. Bir milletin hakikî kurtuluşu ancak bu suretle olur. Mustafa Kemal ATATÜRK 2

4 ÖNSÖZ Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluģlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluģ bütçelerini bu plan doğrultusunda oluģturmaları öngörülmektedir. Bu kapsamda Kocaeli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü de Stratejik Planı nı oluģturmuģtur. Uygar toplumlar düzeyine ulaģmanın tek yolu eğitimden geçmektedir. Sosyal ve ekonomik yönden geliģmiģ her ülke, eğitime büyük önem vermiģ, eğitim sayesinde hedeflediği noktaya ulaģmıģtır. Çünkü eğitim, her insanın yaģamında, her toplumun, her ülkenin geleceğinin garanti altına alınmasında en etkin ve asla ihmale gelmeyen çok önemli bir faktördür. Devletimizin eğitime ayırdığı kaynaklar sınırlı olup geleceğimiz için çok önem verdiğimiz çocuklarımızın, gençlerimizin modern anlamda gerekli olan eğitimi almalarını sağlayacak yeterliliğe henüz ulaģamamıģtır. Bu nedenle kamu kaynaklarını daha etkin kullanarak, kentin ve ülkenin ihtiyaçlarına cevap verebilmek; kaynakların kısıtlı olduğunu göz önünde bulundurarak, ihtiyaçlar arasında öncelik ve planlama çalıģması yapmak; tüm bu çalıģmaları yaparken kurumlara bütçe disiplini, katılımcılık, izleme, değerlendirme alıģkanlığı ve hesap verme sorumluluğu kazandırmak hedefimiz olmalıdır. Bu amaçla elimizdeki stratejik planın hazırlanmasında emeği bulunan herkese teģekkür eder, sevgi ve saygılar sunarım. Gökhan SÖZER Kocaeli Valisi 3

5 SUNUġ Kocaeli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü olarak, üzerinde yoğun emek harcanan, Stratejik Planını sizlerle paylaģmanın mutluluğunu yaģıyoruz. Uzun süren çalıģmaların ürünü olan Stratejik Planımızı, analitik, sistematik, bütüncül ve çok taraflı bir yaklaģımı esas alarak hazırladık. ÇalıĢmalardaki temel anlayıģımız; görev ve sorumluluk alanlarımız kapsamında, Kocaeli eğitiminin geleceğini geniģ bir bakıģ açısı ile, bağlı kurumlarımızla beraber çalıģarak, paydaģlarımızın görüģünü alarak, mevcut veri ve durum analizlerini göz önünde bulundurup, ulaģmak istediğimiz noktaya bizi götürecek strateji, hedef ve faaliyetleri belirlemekti. Belirlenen hedefler ve ilkeler doğrultusunda ilimizin eğitim ile ilgili sorunlarına çözüm üretmek, yeni projeler geliģtirmek ve toplumun beklentileri doğrultusunda nitelikli insanların yetiģeceği kaliteli eğitim ortamlarını oluģturmak için halkımızı, toplumumuzun tüm kesimlerini eğitim faaliyetlerine ortak etmek, her zaman çalıģmalarımızın esası olacaktır. Anayasamızın ve eğitim sistemimizin öngördüğü Ģekilde; Atatürk Ġnkılâp ve Ġlkelerine bağlı, Türk milletinin milli, ahlaki, manevi, insani ve kültürel değerlerini benimseyen, koruyan ve geliģtiren, vatanını, milletini, bayrağını seven ve daima yüceltmeye çalıģan, Türkiye Cumhuriyeti Devletine karģı görev ve sorumluluklarını bilen ve bunları davranıģ haline getiren vatandaģları yetiģtirme konusunda tüm eğitim camiası olarak hiçbir fedakârlıktan kaçınmadan çalıģmalarımızı sürdüreceğimize ve bunu baģaracağımıza gönülden inanıyorum. Stratejik plan çalıģmalarımızda emeği ve katkısı bulunan herkese; özellikle burada isimlerini sayamadığım ancak kitabımızın ekler kısmında isimleri yer alan Stratejik plan üst kurulu üyeleri ve Stratejik Planlama ekibi üyelerine gösterdikleri özverili ve sistemli çalıģmaları için; paydaģlarımıza öneri ve görüģlerini bizler ile paylaģtıkları için bir kez daha teģekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, Nevzat ĠSPĠRLĠ Ġl Millî Eğitim Müdürü 4

6 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ... 3 SUNUġ... 4 ĠÇĠNDEKĠLER... 5 TABLOLAR Nüfus ArtıĢı ve Etkileri GeliĢmiĢlik Göstergeleri ve Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (G.S.Y.Ġ.H. ) Trafik Depremin Yol Açtığı Ġnsan Gücü Kaybı ve Bina Hasarı Sanayi Tarım ve Hayvancılık Turizm Hazırlık ÇalıĢmaları Stratejik Planların Hazırlanmasında Ġzlenen Yöntem Tarihi GeliĢim Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Faaliyet Alanı ile Ürün ve Hizmetler PaydaĢ Analizi Kurum Ġçi Analiz GZFT Analizi MĠSYONUMUZ VĠZYONUMUZ TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ BÖLÜM TEMALAR BÖLÜM STRATEJĠK AMAÇLAR EĞĠTĠME DESTEK HĠZMETLERĠ EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ HAYAT BOYU ÖĞRENME SINAV HĠZMETLERĠ ĠNSAN KAYNAKLARI, SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTĠF HĠZMETLER MESLEKĠ VE YAYGIN EĞĠTĠM, AB SÜREÇLERĠ VE PROJELER Tahmini Bütçe Tablosu BÖLÜM 9. TABLOLAR Stratejik Amaçlara Göre Maliyet Dağıtım Tablosu SP Genel Durum Tablosu Hedef ġube ĠliĢkisi (Sorumluluk) Kaynak Tablosu BÖLÜM 10. ĠZLEME VE DEĞERLENDĠRME EKLER EK 1 Üst Kurul Üyeleri EK 2 Proje Ekibi

7 TABLOLAR Tablo 3.1: Ġl Gayri Safi Yurt Ġçi Hasılası Ġçinde Sektörlerin Payı Tablo 3.2: Kocaeli de Ekonomik Faaliyete Göre Ġstihdam Tablo 5.1: Kocaeli Ġli Okulöncesi OkullaĢma Oranları Tablo 5.2: Kocaeli Ġli Ġlköğretim OkullaĢma Oranları Tablo 5.3: Kocaeli Ġli Ortaöğretim OkullaĢma Oranları Tablo 5.9: DıĢ PaydaĢ Anketi (1) Tablo 5.9: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı Tablo 9.1: Stratejik Amaçlara Göre Maliyet Dağıtım Tablosu Tablo 9.2: SP Genel Durum Tablosu Tablo 9.3: Hedef ġube ĠliĢkisi (Sorumluluk) Tablo 9.4: Kaynak Tablosu Tablo 10.1: Ġzleme faaliyetinde kullanılacak örnek rapor Tablo 5.6: PaydaĢlarla Fonksiyonel ĠliĢkiler Tablo 5.7: Ġç PaydaĢ Anketi (Kurum içi) Tablo 5.8: Ġç PaydaĢ Anketi (Bağlı okullar / kurumlar)

8 BÖLÜM 1 TANIMLAR 7

9 Misyon: KuruluĢun varlık amacını, hizmetin yerine getirilme amacını; özlü, açık ve çarpıcı Ģekilde, yasal düzenlemelerle kuruluģa verilmiģ olan görev ve yetkiler çerçevesinde, kuruluģun sunduğu hizmet veya ürünleri tanımlayarak ve hizmet sunduğu kiģi ve kuruluģları belirterek oluģturur. Vizyon: KiĢi ve kuruluģun ulaģmayı arzu ettiği gelecektir. Strateji: Bir kiģi ve kuruluģun kendi vizyonuna ulaģmak için bütün kaynak ve enerjisini yoğunlaģmıģ bir irade ile harekete geçirmesidir. Stratejik amaç: KiĢi ve kuruluģun sonraki bütün karar ve davranıģının bağımlı olacağı, öncesi olmayan temel baģlangıç noktasıdır. SWOT (GZFT) Analizi: Kurumun güçlü ve zayıf yönleri ile kuruluģun dıģında olabilecek fırsat ve tehditlerin belirlendiği, stratejik planlamanın diğer aģamalarını etkileyen, kuruluģ içi analizde ve çevre analizinde kullanılan temel yöntemlerden biridir. PaydaĢ: Kurumun faaliyetlerinden etkilenen veya faaliyetlerini etkileyen taraftır. Hedef: Kurumun amaçlarını gerçekleģtirebilmesine yönelik miktar, maliyet, kalite ve zaman cinsinden ifade edilmesi gereken alt amaçlardır. Faaliyet: Hedeflere ulaģmayı sağlayacak olan detay çalıģma adımlarıdır. Performans: Yapılan iģin gerçekleģen çıktısı ve kalitesidir. Daha geniģ bir tanımla, verilen iģlerin veya sorumlulukların ve yapılan ek katkıların organizasyonun hedeflerine katkı derecesidir. Performans Kriteri: Bir kurum veya kuruluģun her tür yatırımının ortaya koyduğu getirilerin, diğer bir deyiģle baģarı durumunun ölçülmesinde kullanılan karģılaģtırma parametreleridir. Performans kriterleri genellikle miktar, kalite, zamanında gerçekleģme veya maliyetler cinsinden tanımlanır. 8

10 BÖLÜM 2 YASAL DAYANAKLAR 9

11 Kamu Yönetimi Reformu kapsamında alınan Yüksek Planlama Kurulu kararlarında ve 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanununda, kamu kuruluģlarının stratejik planlarını hazırlamaları ve kuruluģ bütçelerini bu plan doğrultusunda oluģturmaları öngörülmektedir sayılı Kanunun 9. maddesi Ģöyledir; Kamu idareleri; kalkınma planları, programlar, ilgili mevzuat ve benimsedikleri temel ilkeler çerçevesinde geleceğe ilişkin misyon ve vizyonlarını oluşturmak, stratejik amaçlar ve ölçülebilir hedefler saptamak, performanslarını önceden belirlenmiş olan göstergeler doğrultusunda ölçmek ve bu sürecin izleme ve değerlendirmesini yapmak amacıyla katılımcı yöntemlerle stratejik plan hazırlarlar. Kamu idareleri, kamu hizmetlerinin istenilen düzeyde ve kalitede sunulabilmesi için bütçeleri ile program ve proje bazında kaynak tahsislerini; stratejik planlarına, yıllık amaç ve hedefleri ile performans göstergelerine dayandırmak zorundadırlar. Kamu idareleri bütçelerini, stratejik planlarında yer alan misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu ve performans esasına dayalı olarak hazırlarlar. Kamu idarelerinin bütçelerinin stratejik planlarda belirlenen performans göstergelerine uygunluğu ve idarelerin bu çerçevede yürütecekleri faaliyetler ile performans esaslı bütçelemeye ilişkin diğer hususları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir. Kalkınma planları ve yıllık programlar ile diğer ilgili programlar dikkate alınarak hazırlanacak olan stratejik planlar, DPT ve diğer ilgili kurumların öngörülen süreçlerinden geçerek yürürlüğe girecektir. Bu amaçla DPT tarafından, 5018 sayılı Kanununun 9 uncu maddesine dayanılarak hazırlanmıģ olan Kamu Ġdarelerinde Stratejik Planlamaya ĠliĢkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmeliğe göre; stratejik planlama çalıģmalarının kapsamdaki tüm kamu idarelerine yaygınlaģtırılması, aģamalı bir geçiģ takvimi dâhilinde yürütülecektir. Kamu idareleri ilk stratejik planlarını geçiģ takvimine uygun olarak en geç tarihine kadar hazırlamakla yükümlüdür. Söz konusu geçiģ takvimine göre Bakanlığımız, yıllarını kapsayacak olan ilk stratejik planını, tarihine kadar değerlendirilmek üzere DPT ye göndermek zorundadır. Bakanlığımız Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığının koordinatörlüğünde, 19/06/2006 tarih ve 2006/55 sayılı Genelge ile MEB de ve Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümüzde stratejik planlama çalıģmaları baģlatılmıģtır. 10

12 BÖLÜM 3 KOCAELĠ YE GENEL BAKIġ 11

13 Kocaeli nin doğusunda ve güneydoğusunda Sakarya, güneyinde Bursa, kuzeyinde Karadeniz, batısında Ġstanbul, Yalova, Ġzmit Körfezi ve Marmara Denizi bulunmaktadır. Kocaeli ilinin yüzölçümü km 2, 2008 nüfus sayımına göre nüfusu dur. Km²ye düģen 425 kiģilik nüfus yoğunluğu ile Ġstanbul dan sonra ülkemizin 2 nci, nüfus büyüklüğü bakımından 12 nci en kalabalık ili olmuģtur. Yüzölçümü bakımından ise, Türkiye nin en küçük 7. ilidir. Kocaeli ili coğrafyası önemli bir yere sahiptir. Bunlar kısaca aģağıdaki Ģekilde özetlenebilir; 1. Asya ile Avrupa'yı birleģtiren önemli bir yol kavģağında bulunmaktadır. 2. Ġstanbul a komģudur. 3. Kara, deniz ve demiryolu ulaģım imkânları vardır. 4. Doğal bir liman olan Ġzmit Körfezi iģlek bir deniz yoludur. 5. Sanayi kentidir. Türkiye sanayi üretiminin % 13 ü bu bölgede gerçekleģtirilir Nüfus ArtıĢı ve Etkileri Ġlimiz coğrafi konumu, Ġstanbul metropoliten alanına yakınlığı, kara, deniz ve demiryolu ulaģım imkânlarına sahip olması gibi nedenlerle yoğun bir sanayileģmeye ve buna paralel olarak hızlı bir nüfus artıģına sahne olmaktadır. Nüfus artıģı, büyük ölçüde dıģarıdan göç alma sonucunda ortaya çıkmaktadır. Halen Kocaeli nüfusunun % 75' i yurdun her yöresinden ve özellikle Karadeniz, doğu ve güneydoğu illerimizden gelen vatandaģlarımızdan oluģmaktadır. Yıllık ortalaması % 3,5 civarında olan bu nüfus artıģı; bir yandan sağlıksız kentleģme ve gecekondu sorununu ortaya çıkarırken, öbür yanda asayiģ açısından hassas bir yapı oluģturmaktadır. Ġstanbul'a yakınlığı ve yoğun irtibat halinde oluģu da bu hassasiyeti arttırmaktadır. 12

14 3.2. GeliĢmiĢlik Göstergeleri ve Gayrisafi Yurtiçi Hâsıla (G.S.Y.Ġ.H. ) Kocaeli ili, var olan bütün sorunlarına rağmen geliģmiģ bir il olarak kabul edilmekte ve iller itibariyle geliģmiģlik sıralamasında 3 büyük il' den sonra 4. sırada yer almaktadır. Kocaeli ili, Türkiye GSYĠH' sı içindeki % 5.1'lik payı ile 3 büyük il'den sonra 4. sırada yer almaktadır. GeliĢme hızı bakımından ise % 61,7'lik geliģme hızı ile iller arasında 1. sırada yer almaktadır Trafik D-100, E -6 (TEM) ve D-130 Devlet Karayollarının kent içinden geçiyor olması nedeniyle Kocaeli nde yoğun bir trafik akıģına sahne olmaktadır. Ayrıca Ġstanbul Ankara Tren yolu Ģehir merkezinden geçmektedir. Ġzmit Körfezi çevresinde yerleģik olan ilçeler arasında deniz ulaģımı sağlanmaktadır Depremin Yol Açtığı Ġnsan Gücü Kaybı ve Bina Hasarı 17 Ağustos 1999 tarihinde yaģanan ve Richter ölçeğinde 7.4 olarak kaydedilen deprem felaketi ülkemizin ve insanlığın 20. yüzyılda yaģadığı en büyük felaketlerden birisidir. Körfez depremi ülkemizin gerek nüfus gerekse ekonomik aktivite bakımından en ağırlıklı bölgesinde etkili olmuģtur. Deprem, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Ġstanbul, Bolu, Bursa ve EskiĢehir illerini kapsamıģ, ancak Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da ağır can ve mal kaybına yol açmıģtır. Deprem nedeniyle insanımız hayatını kaybetmiģtir. 13

15 Tablo 3.1: Ġl Gayri Safi Yurt Ġçi Hasılası Ġçinde Sektörlerin Payı 3.5. Sanayi Kocaeli de sanayileģme hareketinin ilk izleri, Ġzmit te hüküm sürmüģ Latinler dönemine kadar uzanmaktadır. Bu dönemde Latinler tarafından Ġzmit Tersanesi kurulmuģ ve Osmanlılar döneminde de deniz ticaretinin Kocaeli de geliģmesine imkan sağlanmıģtır yılında Hereke de sarayların perde ve döģemelik ihtiyacını karģılamak amacıyla bir fabrikanın iģletmeye açıldığını görüyoruz. Sümerbank Yünlü Sanayi Müessesesi olarak yakın zamana kadar varlığını sürdürmüģtür yılında kurulan Ġzmit Sancağı döneminde, orman ürünlerinin 200 ün üzerinde imalathanede iģlendiği bilinmektedir. Yine aynı dönemlerde 7 büyük un fabrikası Adapazarı ve Ġzmit e hizmet vermekteydi yılında 30 a yakın ipek atölyesi bölgede ipekçiliğin geliģmesini sağlamıģtır. Cumhuriyet döneminde Kocaeli de sanayinin geliģmesi sürecine katkı sağlayan iki sanayi kuruluģundan birisi 1936 da iģletmeye açılan SEKA Kağıt Fabrikası, diğeri ise 1960 yılında T.P.A.O. ve CALTEX tarafından ortaklaģa kurulan ve 1972 yılında tamamen T.P.A.O.nın malı olan ĠPRAġ tır. Ülkemizde planlama dönemi içinde baģlayan ve özellikle 1970 li yıllardan sonra yoğunluk kazanan sanayi yatırımlarıyla, ara ve yatırım malı üreten bir yapıya sahip olup; gerek imalat sanayi üretimi, gerekse yaratılan katma değer açısından, Kocaeli Türkiye nin Ġstanbul dan 14

16 sonra en hızlı geliģen ili olmuģtur. Kocaeli ilinde Ġl GSYĠH içinde Sanayi Sektörü nün payı yaklaģık % 70 civarındadır. Kocaeli, Türk Ġmalat Sanayi üretimine yapmıģ olduğu yaklaģık % 13' lük üretim katkısı ile Ġstanbul'dan sonra gelen ikinci büyük Sanayi Metropolü olup, bu özelliğini son 20 yıldır korumaktadır. Kocaeli Ġmalat Sanayinin Türkiye imalat sanayi içerisindeki oranı: Türkiye'de tüketilen elektriğin % 9.7' si Kocaeli sanayince tüketilmektedir. Sanayiden kaynaklanan olumlu etkilerin yanı sıra özellikle çevresel etkiler zaman geçtikçe daha da artmaktadır. KOCAELĠ TÜRKĠYE NĠN 2. BÜYÜK SANAYĠ KENTĠDĠR. 1. Sınıf Gayrı Sıhhî Müessese Sayısı : Ve 3. Sınıf Gayrı Sıhhi Müessese Sayısı : 7000 Türkiye Ġmalat Sanayi Ġçindeki Payı : % 13 Türkiye Sanayi Ürünleri Ġhracatı Ġçindeki Payı : % 13 Türkiye Sanayi Ürünleri Ġthalatı Ġçindeki Payı : % 16,5 DıĢ Ticaretteki Payı : % 16,5 Türkiye nin en büyük 100 kuruluģundan 18 i Kocaeli nde faaliyetini sürdürmektedir. Son yıllarda otomotiv sanayiinde yapılan yatırımlar ile otomotiv sanayi bölgenin gözde sektörlerinden biri olmuģtur. (Eski kuruluģlardan Chrysler e (Askam) ilave olarak Hyundai, Honda, Ford, Isuzu bölgede yatırımını tamamlayan kuruluģlardır.) Gebze de TAYSAD tarafından kurulan TAYSAD Organize Sanayi Bölgesi ile de bölgedeki otomotiv Sanayiine verilen önem iyice arttırılmıģtır. Ayrıca Kocaeli nde faaliyet gösteren önemli sektörlerin Türkiye içerisindeki payı incelendiğinde %27,30 ile Kimya sanayi birinci sırada yer almaktadır. 15

17 3.6. Tarım ve Hayvancılık Tarım Sektörü nün il GSYĠH içindeki payının, yaklaģık % 3 olmasında nüfus dağılımında etkisi bulunmaktadır yılı nüfus sayımına göre, nüfusun %93 ü ( ) kentlerde, %7 si (97.625) köylerde yaģamaktadır Turizm Tablo 3.2: Kocaeli de Ekonomik Faaliyete Göre Ġstihdam Ġlimizdeki kültürel çeģitlilik, beslenme biçimlerinde de çeģitlilik yaratmaktadır. Tarımda çağdaģ yöntemlerin kullanımı, ülke genelinin üstündedir. Bu, sebze üretiminde yoğunlaģmaktadır. Anadolu'da beslenme temel olarak unlulara dayanırken, Kerpe - Kandıra Kocaeli'nde sebze- meyve tüketimi öne çıkmaktadır. Ayrıca, piģmaniye kente özgü bir tatlı türü olarak ün kazanmıģtır. Özgün bir tatlı çeģidi olması, hafifliği, piģmaniyenin il dıģında da aranmasını, ilgi görmesini sağlamıģtır. 16

18 Ġlimizde Hereke halısı, Kandıra bezi, Karamürsel sepeti el sanatları olarak ön plana çıkmaktadır. Müzeler ve ören yerleri olarak Kocaeli Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Eskihisar Osman Hamdi Bey Müzesi,Yüzer Müze (Gayret Gemisi), TCG Hereke Halısı - Hereke Hızırreis Müzesi, Gölcük Deniz Müzesi, Gültepe Nekropol Sahası, Üçtepeler Büyük Tümülüs ü, Fatih Sultan Mehmet'in Otağı örnek olarak gösterilebilir. Turizm aktiviteleri olarak kara sporları, dağcılık, su sporları, sağlık turizmi, deniz turizmi, kıģ turizmi, termal turizmi, kongre turizmi, yayla turizmi, dağ ve doğa yürüyüģü, kamp ve karavan turizmi, sualtı dalıģ turizmi, kuģ gözetleme, bitki inceleme gibi faaliyetler gerçekleģtirilebilir. Kocaeli Arkeoloji ve Etnoğrafya Müzesi 17

19 Kayak Merkezi-Kartepe Kefken Sahil Kandıra Kefken Adası Kandıra 18

20 BÖLÜM 4 MÜDÜRLÜĞÜMÜZ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ 19

21 Kocaeli Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü, stratejik planlama süreci 3 aģamadan oluģmaktadır. Bu aģamalar hazırlık, analiz ve stratejik plan içeriği oluģturma çalıģmalarıdır Hazırlık ÇalıĢmaları Hazırlık çalıģmaları kapsamında, stratejik planlama oluģturulurken izlenilecek yöntem ve ihtiyaçlar belirlenmiģ, planlama çalıģmalarında sahiplenmenin sağlanması amacıyla stratejik planlama çalıģmaları kurum içerisinde duyurulmuģ, çalıģmalarda yer alacak proje ekipleri kurulmuģ, zaman ve faaliyet planları oluģturulmuģtur. Yöntem olarak öncelikli olarak Kocaeli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün durum analizlerinin yapılması, misyon ve vizyonlarının belirlenmesi, stratejik amaç ve hedeflerin oluģturulması, faaliyet ve projelerin tanımlanması, bütçe çalıģmalarının yapılarak performans kriterlerinin belirlenmesi esas alınmıģtır. Toplantılar ile çalıģmaların yürütülmesi ve değerlendirilmesi planlanmıģtır. Stratejik Planlama ÇalıĢmaları kapsamında 2 proje ekibi kurulmuģtur. Ekip üyeleri hakkında bilgileri EK 1 de bulabilirsiniz Stratejik Planların Hazırlanmasında Ġzlenen Yöntem Stratejik plan, Kocaeli Ġl Müdürlüğü ve bağlı kurumlarımız tarafından tüm analiz sonuçları ve tarafların görüģ ve önerileri dikkate alınarak titiz bir çalıģma süreci izlenerek gerçekleģtirildi. Bu çalıģmalarda izlenen adımlar Ģöyle oldu: 1. Kurumun varoluģ nedeni (misyon), ulaģmak istenilen nokta (vizyon) belirlendikten sonra ve bağlı kurumlarımızın görüģleri ve önerileri alındıktan sonra temalar ve daha sonra da temalarımızda yer alan kısa, orta ve uzun vadede vizyona ulaģmak için gerekli olan stratejiler belirlendi. Stratejiler; a. Kurum içinde ve faaliyetlerimiz kapsamında iyileştirilmesi, korunması veya önlem alınması gereken alanlarla ilgili olan stratejik amaçlar, b. Kurum içinde ve faaliyetler kapsamında yapılması düşünülen yenilikler ve atılımlarla ilgili olan stratejik amaçlar, c. Yasalar kapsamında yapmak zorunda olduğumuz faaliyetlere iliģkin stratejik amaçlar olarak da ele alındı. 20

22 2. Stratejik amaçların gerçekleģtirilebilmesi için hedefler konuldu. Hedefler stratejik amaçla ilgili olarak belirlendi. Hedeflerin spesifik, ölçülebilir, ulaģılabilir, gerçekçi, zaman bağlı, sonuca odaklı, açık ve anlaģılabilir olmasına özen gösterildi. 3. Hedeflere uygun belli bir amaca ve hedefe yönelen, baģlı baģına bir bütünlük oluģturan, yönetilebilir, maliyetlendirilebilir faaliyetler belirlendi. Her bir faaliyet yazılırken; bu faaliyet amacımıza ulaģtırır mı sorgulaması yapıldı. 4. Faaliyetlerin gerçekleģtirilebilmesi için sorumlu birimler ve zaman belirtildi. 5. Faaliyetlerin baģarısını ölçmek için performans kriterleri tanımlandı. 6. Strateji, alt hedefler ve faaliyet/projeler belirlenirken yasalar kapsamında yapmak zorunda olunan faaliyetler, paydaģların önerileri, çalıģanların önerileri, önümüzdeki dönemde beklenen değiģiklikler ve GZFT (SWOT) çalıģması göz önünde bulunduruldu. 7. GZFT çalıģmasında ortaya çıkan zayıf yanlar iyileģtirilmeye, tehditler bertaraf edilmeye; güçlü yanlar ve fırsatlar değerlendirilerek kurumun faaliyetlerinde fark yaratılmaya çalıģıldı; önümüzdeki dönemlerde beklenen değiģikliklere göre de önlemler alınmasına özen gösterildi. 8. Strateji, Hedef ve Faaliyet/Projeler kesinleģtikten sonra her bir faaliyet / projenin maliyetlendirilmesi yapıldı. 9. Maliyeti hesaplanan her bir faaliyet/proje için kullanılacak kaynaklar belirtildi. Maliyeti ve kaynağı hesaplanan her bir faaliyet/projenin toplamları hesaplanarak bütçeler ortaya çıkartıldı. Yukarıdaki çalıģmalar gerçekleģtirildikten sonra Kocaeli Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün stratejik planına son halini vermek üzere çalıģmalar yapılmıģtır. Belli bir yöntem kullanılarak stratejik yaklaģımlarda ortak hareket etmek üzere, kısıtlı olan maddi kaynaklar da planlanarak önceliklerin belirlenmesi sağlanmıģtır. Müdürlüğümüz Stratejik Planı hazırlanırken 9.Kalkınma Planı, 2008 Yılı Programı, Orta Vadeli Program, AB Müktesebatına Uyum Programı ve diğer üst belgelerdeki eğitim hedefleriyle uyumluluk sağlanmıģtır. 21

23 BÖLÜM 5 DURUM ANALĠZĠ 22

24 5.1.Tarihi GeliĢim Millî Eğitim Müdürlüğü nün Tarihsel GeliĢimi 23 Nisan 1920 de TBMM açıldıktan sonra 2 Mayıs 1920 tarih ve 3 sayılı Yasa ile Ġcra Vekilleri Heyetinin (Bakanlar Kurulu) on bir vekâletinden biri olarak Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) olarak örgütlenmiģtir yılında Ankara da kurulan Maarif Vekâleti (Millî Eğitim Bakanlığı) taģra örgütü maarif müdürlükleri ve maarif memurlukları olarak düzenlenmiģtir. Ġlimizde Maarif Müdürlüğü 1923 yılında kurulmasıyla birlikte Ģu anki Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü binasında faaliyetlerine baģlamıģ, tarihinden itibaren halen mevcut olan Kocaeli Valiliği hizmet binasında Ġl Millî Eğitim Müdürlüğü olarak çalıģmalarını sürdürmektedir. Her ilde olduğu gibi ilimizde de millî eğitim müdürlüğü; merkez ilçe hariç her ilçede ilçe millî eğitim müdürlüğü olarak teģkilatlanmıģtır. Ġl Millî Eğitim Müdürlüğünün baģlıca görevleri Ģunlardır: Yönetim hizmetleri, Personel hizmetleri, Eğitim-öğretim hizmetleri, Bütçe-yatırım hizmetleri, Strateji geliģtirme, TeftiĢ-rehberlik-soruĢturma hizmetleri, Sivil savunma hizmetleri. Bölümler, il millî eğitim müdür yardımcısı ve Ģube müdürü kadro sayısına göre tek tek veya hizmet benzerliğine göre birleģtirilerek Ģubeler Ģeklinde oluģturulmuģtur. Ülke genelinde olduğu gibi, eğitimde kalitenin artırılabilmesi için fiziki altyapı, donanım ve öğretmen niteliklerinin geliģtirilmesi ve eğitime ayrılan kaynakların daha etkin kullanımı konuları önem arz etmektedir. Ġlimizde, il genelinde, sınıf baģına düģen öğrenci sayısı ortalama 31 olmasına rağmen, ilimizde bazı ilçelerde aģırı yığılmaların önüne henüz geçilememiģtir. Bunun en önemli sebebini göç oluģturmaktadır. 23

25 Okulöncesi okullaşma oranı sürekli olarak artış göstermekte olup, 2014 yılı olarak % 75 hedefi belirlenmiştir. İlimizde okulöncesi eğitime büyük önem verildiğinden, İl Milli Eğitim Müdürlüğü Stratejik Planında yer alan 2014 hedefinin yakalanabileceği tahmin edilmektedir. YILLARA GÖRE OKUL ÖNCESİ OKULLAŞMA ORANLARI 60% 50% 53% 40% 32% 30% 20% 10% 0% 24% OKUL ÖNCESİ Tablo 5.1: Kocaeli Ġli Okulöncesi OkullaĢma Oranları İlköğretimde ilçe merkezleri ve il merkezinde derslik başına 35, köylerde 24 ve il geneli ortalamada da ise 31 öğrenci düşmektedir. Sürekli göç alan Gebze ilçesinde derslik başına düşen öğrenci sayısı 40 tır. İlköğretimde okullaşma oranı ise aşağıdaki şekildedir: İLKÖĞRETİMDE OKULLAŞMA ORANI 106.0% 104.0% 102.0% 100.0% 98.0% 96.0% 94.0% 92.0% 90.0% 104.5% 102.8% 103.8% 103.4% 102.0% 102.7% ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ( ) ( ) Tablo 5.2: Kocaeli Ġli Ġlköğretim OkullaĢma Oranları 24

26 Ortaöğretimde, derslik başına düşen öğrenci sayısı 30 dur. Gebze ilçesinde bu oran 38 dir. ORTAÖĞRETİM OKULLAŞMA ORANI 87.8% 88.0% 86.0% 84.0% 82.0% 80.0% 78.0% 76.0% 74.0% 72.0% 70.0% 68.0% 77.1% 82.7% 84.7% 75.4% 80.0% ERKEK KIZ TOPLAM ERKEK KIZ TOPLAM ( ) ( ) Tablo 5.3: Kocaeli Ġli Ortaöğretim OkullaĢma Oranları Ġlimiz akademik baģarı durumu ise Ģöyle özetlenebilir; 2008 yılında Kocaeli OKS sınavı Türkiye genelinde 48., ÖSS sınavı Türkiye sıralamasında eģit ağırlıkta 51. olmuģtur yılında, Kocaeli OKS sınavı Türkiye genelinde 44., ÖSS sınavı Türkiye sıralamasında eģit ağırlıkta 41. olmuģtur yılında ise; Kocaeli OKS sınavı Türkiye genelinde 28, ÖSS sınavı Türkiye sıralamasında eģit ağırlıkta 44. olmuģtur. Hem ilköğretim hem lise düzeyinde okulların tamamına yakın kısmında bilgisayar ve internet eriģimi bulunmaktadır ADNKS (Adrese Dayalı Nüfus kayıt Sistemi) sonuçlarına göre ilimiz okuma yazma oranı % 94 tür. Erkeklerde okuma yazma oranı % 97.8, kadınlarda okuma yazma oranı ise % 90.1'dir. Bu oranlar, ülke ortalamasının üstündedir yılında baģlatılan Ana Kız Okuldayız okuma yazma kampanyası ile bu oran daha da yukarılara çıkarılmıģtır. 25

27 5.2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi Milli Eğitim Müdürlüğü T.C.Anayasası çerçevesinde yürüttüğü faaliyetler ve sunduğu hizmetler aģağıda bazıları yazılı Kanun ve Yönetmeliklerde belirtilmiģtir. Kurumun yetki, görev ve sorumlulukları MEB Milli Eğitim Müdürlükleri Yönetmeliğinde açıklanmıģtır. Müdürlüğümüz öncelikle bu mevzuat çerçevesinde eğitim öğretim, proje üretme gibi faaliyetlerinde bulunmaktadır. Faaliyetlerin esas alındığı bazı Kanunlar Ģunlardır: sayılı Devlet Memurları Kanunu sayılı Millî Eğitim Temel Kanunu sayılı Millî Eğitim Bakanlığının TeĢkilat ve Görevleri Hakkında Kanun sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu sayılı Ġlk ve Orta Tedrisat Muallimlerinin Terfi ve Tecziyeleri Hakkında Kanun sayılı Ġlköğretim ve Eğitim Kanunu sayılı Ġl Ġdaresi Kanunu sayılı Mesleki Eğitim Kanunu sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanunu Detaylı bilgi için bkz. MEB Mevzuat Bankası Faaliyet Alanı ile Ürün ve Hizmetler Faaliyet alanımız ile ürün ve hizmetlerimizi genel baģlıklar halinde eğitim öğretim faaliyetleri, denetim ve rehberlik hizmetleri, ölçme değerlendirme hizmetleri, yaģam boyu eğitim faaliyetleri, nitelikli insan gücünü yetiģtirme faaliyetleri, burs-yurt-sosyal-kültürelspor-sağlık hizmetleri, üstün zekâlıların ve engellilerin eğitimi, altyapı ve malzeme donatımı hizmetleri, proje üretme hizmetleri olarak sıralayabiliriz PaydaĢ Analizi Kocaeli ili stratejik plan üst kurulu üyeleri ve stratejik planlama ekibi üyelerinin yer aldığı Stratejik Planlama toplantısında Müdürlüğümüzün iç ve dıģ paydaģları belirlenmiģtir. Her bir iç ve dıģ paydaģın kurumumuzu ne yönden ve nasıl etkilediği tartıģılmıģ, belirlenmiģ ve Tablo 5.6 da yer aldığı Ģekilde ortaya konulmuģtur. (Ek-3) 26

28 ĠÇ PAYDAġLAR Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Bağlı Resmi Okullar / Kurumlar Bağlı Özel Okullar/ Kurumlar Bağlı Kurslar Bağlı Özel Yurtlar Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇalıĢanları MüfettiĢler Eğitim Yöneticileri Öğretmenler Diğer ÇalıĢanlar Öğrenciler Okul Aile Birlikleri DIġ PAYDAġLAR Milli Eğitim Bakanlığı Kocaeli Valiliği Ġl Özel Ġdaresi BüyükĢehir Belediyesi ve alt Belediyeler Kocaeli Üniversitesi Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsü Defterdarlık Adliye Askeri Kurumlar Ġl Emniyet Müdürlüğü Ġl Bayındırlık Müdürlüğü Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü Milli Emlak Müdürlüğü Meslek KuruluĢları (Esnaf ve Sanat-kârlar, Sanayi, Ticaret, Mühendis Odaları) Ġl Sağlık Müdürlüğü (Sağlık KuruluĢ.) Ġl Gençlik ve Spor Müdürlüğü Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğü Ġl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü Türkiye ĠĢ Kurumu Ġl Müdürlüğü Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü Tarım Ġl Müdürlüğü Ġl Sanayi ve Ticaret Müdürlüğü Ġl Çevre ve Orman Müdürlüğü Ġl Tapu ve Kadastro Müdürlüğü Müftülük Türk Telekom Sendikalar, Eğitim Sendikaları STK-Dernekler Bankalar VatandaĢlar TÜBĠTAK Sanayi KuruluĢları Basın Medya Yayınevleri Kurumun MüĢterileri Kurulumumuzun ürettiği ürün ve hizmetleri alan, kullanan veya bunlardan yararlanan kiģi, grup veya kurumlar Ģunlardır: Ġlçe Milli Eğitim Müdürlükleri Bağlı Resmi Okullar/Kurumlar Bağlı Özel Okullar/ Kurumlar Bağlı Kurslar Bağlı Özel Yurtlar 27

29 Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü ÇalıĢanları MüfettiĢler Eğitim Yöneticileri Öğretmenler Diğer ÇalıĢanlar Öğrenciler Stratejik planımızı oluģtururken katılımcılığı sağlamak amacıyla kurum içi ve diğer kurumlara yönelik anket çalıģması yapılmıģtır. PaydaĢ ve vatandaģların görüģ ve önerileri değerlendirilerek, yasaların ve maddi imkânların el verdiği ölçüde stratejik planlamaya dâhil edilmiģtir. a) Ġç PaydaĢlar Anketi 1. Kurum içi personel 132 kiģiye uygulanmıģtır ve görüģleri alınmıģtır. 2. Anket 60 kurumumuza (Kurum, okul öncesi, ilköğretim ve ortaöğretim) uygulanmıģtır. Ġç paydaģlar anketi müdürlüğümüz personeli ve bağlı okullar/kurumlar bazında uygulanmıģ ve görüģleri alınmıģtır. (Ek-4) 28

30 b) DıĢ PaydaĢlar Anketi Kocaeli Valiliği, Ġl Sivil Savunma Müdürlüğü, Ġl Sağlık Müdürlüğü, Ġl Özel Ġdaresi, Ġl Kültür Turizm Müdürlüğü, Kocaeli Sanayi Odası, Ġl Nüfus ve VatandaĢlık Müdürlüğünün görüģleri alınmıģtır. Anketler sonucunda, Ġl Millî Eğitim Müdürlüğümüzün kurumsal iģleyiģ ve ulaģılabilirliğinin değerlendirilmesi çalıģmasında katılımcı bütün kurumlar olumlu yönde görüģ belirtmiģlerdir.(ek-5) Millî Eğitim Müdürlüğünün sağladığı hizmetler hakkında hangi yolla bilgi edinm ektesiniz? 36% 9% 10% 45% Medya aracılığıyla MEM w eb sayfası Etkinlik ve projeler yoluyla Diğer Tablo 5.9: DıĢ PaydaĢ Anketi (1) 29

31 5.5. Kurum Ġçi Analiz Ġl Milli Eğitim Müdürlüğümü teģkilat yapısı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanlığı Ġlköğretim MüfettiĢleri BaĢkanı Ġlköğretim MüfettiĢleri BĢk. Yrd. MüfettiĢler Strateji Okul Öncesi Okuliçi Beden Eğt. Spor Bütçe Donatım Yatırım Tesisler Özel Eğt. ve Reh. TaĢımalı Öğrt. Hizmet Sosyal ĠĢler Tablo 5.9: Ġl Milli Eğitim Müdürlüğü TeĢkilat Yapısı 30

32 Personel Nitelikleri Analizi Müdürlüğümüzde görevli 184 adet personelden: 14 kiģi ilköğretim, 22 kiģi lise, 23 kiģi ön lisans ve 125 kiģi lisans/yükseklisans mezunudur. Müdürlüğümüzden 5 kiģi iyi derecede Ġngilizce, 1 kiģi iyi derecede Almanca bilmektedir. Bilgisayar kullanmayı bilen personel sayısı 182 (% 99) dur Gelir Gider Analizi 2007 Yılı Bütçe Gelirleri toplamı ,50 TL olup, bunun ,50 TL si Yatırım Harcamaları, ,00 TL si Hizmet Harcamalarını kapsamaktadır. Genel Bütçeden alınan ,50 TL nin ,50 TL si Yatırım Harcamaları, ,00 TL si Hizmet Harcamaları için kullanılmıģtır. Özel Ġdare Bütçesinden ,00 TL tahsis edilmiģ olup, bunun ,00 TL si Yatırım Harcamaları, ,00 TL si Hizmet Harcamaları için kullanılmıģtır Varlık Analizi Müdürlüğümüze ait 696 okul/kurum binası, 104 lojman, 33 spor salonu, 21 çok amaçlı salon bulunmaktadır. Ġlimizdeki toplam derslik sayısı 2008 Kasım ayı itibariyle 9503 tir. Ayrıca Müdürlüğümüz ve bağlı kurumlarda 26 adet otomobil, minibüs ve kamyonet bulunmaktadır Diğer Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün iletiģim ve karar alma süreçleri ile değerleri olarak Müdürlüğümüzde bütün paydaģ ve katılımcıların görüģ ve düģünceleri değerlendirilerek mevzuata uygun olarak karar alma süreçleri iģletilmektedir. Ġl Milli Eğitim Müdürlüğünün teknolojik alt yapısı ve teknolojiyi kullanma düzeyi: 440 Bilgisayar Laboratuarı, bilgisayar, 624 Fotokopi Makinesi, Projeksiyon, 45 Data Show, 552 Tepegöz, 55 video kamera, 1385 Lazer yazıcı bulunmaktadır. Ayrıca 479 okul ve kurumumuzda internet eriģimi mevcuttur. 31

33 5.6. Çevre Analizi Kocaeli Türkiye nin sanayisi en geliģmiģ illerden biri olması nedeniyle kiģi baģına düģen gelir yönünden ilk sırada yer almaktadır. GeliĢmiĢlik sıralamasında 3 büyük ilden sonra 4.sırada olan Kocaeli, 2008 yılı sayımı sonuçlarına göre nüfusu dur. Nüfus yoğunluğu bakımından ülkenin önemli illerinden biridir. Ayrıca Ülkemizin dıģa açılan bir penceresi konumunda bulunan Ġlimiz 2006 yılı sonu itibarı ile 26,7 milyar dolarlık ithalat ve 9,6 milyar dolarlık ihracatla Türk dıģ ticaret hacmi içinde % 16,5 lik bir paya sahiptir. Kentimizin tamamı BüyükĢehir kapsamındadır. Ġlimiz göç alan illerden olup, okur-yazar sayısı % 94 dür. Büyük sanayi kuruluģlarının ilimizde olması nedeniyle hava kirliliği diğer illere göre daha yoğun yaģanmaktadır. Ġlimizde iç ticaret yeterince geliģememiģ olup, Ġstanbul un mutlak baskısı altındadır. Kocaeli bir fuarlar kentidir. TÜBĠTAK ve Gebze Yüksek Teknoloji Enstitüsünün ilimizde bulunması, ülkemizin teknolojik geliģimine katkıda bulunmaktadır PEST Analizi Politik Eğilim Öğrencilerin daha nitelikli bir eğitim alabilmesi için, velilerin bilinç düzeyinin yüksek olması. Nitelikli eğitimde öğrenci velilerinin beklentilerinin; 1. Bilgiye dayalı olan sınavlarda, baģarılı olabilecek öğrenci istenmesi, 2. Sosyal ve kültürel alanlarda kendine yetebilen bireyler olması, 3. Sportif alanlarda da baģarılı olabilecek sağlıklı, bedensel ve ruhsal geliģimini sağlayan bireyler olması, Ahlaki değerlerin yaģandığı ve yaģatıldığı toplumun olmasını istemeleri. Teknolojik Eğilim 1. Bilgi teknolojilerinin hayatın her alanında kullanma eğilimi, 2. ĠletiĢim teknolojilerindeki geliģmelerin yaģamlarına yansıtma eğilimleri, 3. Gelir düzeyi yüksek olan bireylerin teknolojik geliģmeyi izleme oranlarındaki artıģ, 4. Teknolojinin sağladığı yeni öğrenme ve paylaģım imkanlarındaki artıģ, 5. Okulların eğitim teknolojileriyle donatılması. 32

34 Sosyal Eğilim 1. Kent hayatının hızlı bir geliģim göstermesi sonucunda nitelikli okullara talebin artması, 2. GeliĢmiĢ toplumların ekonomik ve refah düzeyine ulaģma eğilimi, 3. Geleneksel aile yapısından, çekirdek aile yapısına dönüģümün çok hızlı seyretmesi, 4. ParçalanmıĢ ailelerin ve ilgisiz aile toplumunun okul hayatına olumsuz etki yapması. Ekonomik Eğilim 1. Ġnsanların iģ bulma kaygısının artmıģ olmasından dolayı ikinci bir meslek edinme eğilimi, 2. Tarım toplumundan kurtulmuģ, sanayi toplumundan bilgi toplumuna doğru bir geçiģin yaģanması, 3. Ġstihdam için gerekli nitelik ve becerilere sahip, vasıflı eleman ihtiyacındaki artıģ, Bölgedeki ekonomik yapı gereği yeni meslek alanlarının oluģması. Ġlimizde iç göç hareketliliğin çok hızlı olması, sosyo-kültürel farklılıkların olması ve bunun davranıģlara yansıması, ilimizin deprem kuģağı üzerinde olması, okul yapımı için ihtiyaç duyulan bölgelerde arsa bulunamaması, okullar arası öğrenci dağılımının dengeli olmaması, çalıģanların kalite çalıģmalarına yeterli destek vermemesi ve personel yetersizliği (teknik personel, memur, öğretmen, hizmetli) gibi sorunlar bulunmaktadır GZFT Analizi GÜÇLÜ YANLAR Güçlü Yanlar 1. Eğitime %100 destek kampanyasına hayırseverlerin göstermiģ olduğu ilgi. 2. Yerel ve kamu kaynaklarının fiziki yapılaģmada verimli kullanılması, 3. Kurumlarımızın iyi bir teknolojik alt yapıya sahip olması, 4. Organizasyon yapısının iyi tanımlanmıģ olması, 5. Okul öncesi eğitimde Türkiye ortalamasının üzerinde okullaģma oranına sahip olması, 6. Verilen hizmet açısından nüfusun tamamına hitap ediliyor olması, 7. ÇalıĢanlar arasında iyi bir diyaloğun ve dayanıģmanın bulunması, 8. Stratejik ortağımız olan kurum ve kuruluģlarla ortak projeler yapıyor olmamız (Üniversiteler, TÜBĠTAK vb.), 9. Çevreye duyarlı çalıģmalar yapıyor olması, 33

35 10. ÇalıĢanların kurumu sahiplenmesi, 11. Mesleki eğitim okullarının donanımının iyi olması, 12. Okullarımızın kalite çalıģmaları yapıyor olması, 13. ÇalıĢanların düzenli hizmet içi eğitimden geçiriliyor olması, 14. AB projelerinin kurumlarımızca yapılıyor olması, 15. Yapılan çalıģmaların halk tarafından takip edilerek destekleniyor olması, 16. Ġlimizde derslik sayısının artıģıyla derslik baģına düģen ortalama öğrenci sayısında yıllara göre sürekli azalma olması. ZAYIF YANLAR Zayıf Yanlar 1. Okullarımızda ikili öğretimin devam ediyor olması, 2. Ġlçelerimizin bazılarında derslik baģına düģen ortalama öğrenci sayısının 30 un üzerinde olması, 3. Sosyo-Kültürel farklılığın fırsata dönüģtürülememesi, 4. Personel yetersizliği (memur, öğretmen, hizmetli), 5. ÇalıĢanların yararlanabileceği sosyal tesislerin yeterli olmaması, 6. Etkili bir performans ve ödüllendirme sisteminin bulunmaması, 7. Okullar arası öğrenci dağılımının dengeli olmaması, 8. Olumlu çalıģmaların kurumlara ve halka yeterince tanıtılamayıģı, 9. Akademik baģarı sıralamasının Türkiye ortalamasının altında olması, 10. Öğretmen ve yöneticilerin motivasyon eksikliği, 11. Öğretmen ve yöneticilerin yeterince verimli olamaması, 12. ÇalıĢanların TKY çalıģmalarına yeterli destek vermemesi, 13. ÇalıĢanların özlük haklarının yeterli derecede olmaması. 34

36 FIRSATLAR Fırsatlar 1. Eğitime %100 destek kampanyasının devam ediyor olması, 2. Ġlimizin sanayi bölgesinde olması, 3. KiĢi baģına düģen millî gelirin yüksek olması, 4. Nitelikli personele sahip olunması, 5. Ġlimizin coğrafi konumunun merkezi yerde bulunması (otoyol, denizyolları ve demiryolu ile diğer illere ulaģım kolaylığı), 6. Ġlimizde üniversitelerin var olması, 7. Ġlimizin tamamının BüyükĢehir kapsamında olması, 8. Ġlimizdeki kurum ve okulların yerleģimlerinin dağınık olmaması ve ulaģımın kolay olması, 9. Ġlimizdeki sivil toplum kuruluģlarının eğitime karģı duyarlılığı, 10. Ġlimizin sanayi kenti olması nedeniyle meslek lisesi öğrencilerinin iģverenle kolay iletiģim kurabilmesi, 11. Ġlimizin kiģi baģına düģen milli gelirin en yüksek il olması ve bu durumun eğitim yatırımına dönüģmesi, 12. Ġlimizin sosyal, kültürel, sportif alanlarda ülke çapında tanınıyor olması, 13. Okulların baģarısının çevre tarafından destekleniyor olması, 14. Kamuoyunun okulların baģarılarını sürekli izliyor olması, 15. Ulusal bazda ilimizin imajının artıyor olması, 16. Genç nüfusun fazla olması. 35

37 TEHDĠTLER Tehditler 1. Okul yapımı için ihtiyaç duyulan bölgelerde arsa bulunamaması, 2. Ġç göç hareketliliğin çok hızlı olması, 3. Ġlimizin deprem kuģağı üzerinde olması, 4. Gelir dağılımının dengesizliği, 5. Kurumlar arasındaki iletiģim ve koordinasyonun sağlanmasındaki güçlükler, 6. Bakanlıkça gerçekleģtirilen projelerin oluģumundan habersiz olunması, 7. Ġlin finansal ihtiyaçlarına Bakanlığın yeterince cevap veremiyor olması, 8. ParçalanmıĢ aileler, sosyal çözülme, Ģiddetin artması ve ahlaki değerlerin zayıflaması, 9. ÇalıĢanlar arasındaki ücret dengesizliği, 10. Medyanın (TV dizileri ve magazin programları vb.) öğrenciler üzerindeki olumsuz etkileri, 11. Millî Eğitim Müdürlüğünün bütçesinin yetersizliği, 12. Personel rejimindeki politikaların sık değiģmesi. 36

38 BÖLÜM 6 MĠSYON VĠZYON VE ĠLKELERĠMĠZ 37

39 6.1. MĠSYONUMUZ İnsanı hayatın merkezine alan, çevresine duyarlı, nitelikli ve yüksek karakterli nesiller yetiştirmek VĠZYONUMUZ Mükemmellik yolculuğunda, çağdaş eğitim - öğretim hizmetleri sunan lider bir kurum olmak. 38

40 6.3. TEMEL ĠLKE VE DEĞERLERĠMĠZ Atatürk Ġlke ve Ġnkılaplarına bağlıyız, Genellik ve EĢitlik ilkesine bağlıyız, Toplumun Gereksinimleri ve Bireyin Yeteneklerini esas alırız, Yöneltme, YetiĢtirme ve BaĢarı önceliğimizdir, Zorunlu Eğitim ve Öğretim Hakkı vazgeçilmezimizdir, Fırsat EĢitliğine önem veririz, Hayatın her alanında eğitim, önceliğimizdir, Bilimselliğe ve Çevreciliğe önem veririz, Demokrasi Bilincinin GeliĢtirilmesi öncelikli hedeflerimizdendir, Ġnsan yaģamını bir değer olarak kabul eder, çocuk haklarının korunmasına özen gösteririz, ÇalıĢanları tanır, yeteneklerini geliģtirir yeni fikirlerine değer verir, yeni fikir üretimini destekleriz, Etik davranmak temel ilkemizdir, Hedefimize bireysel ve ekip halinde çalıģarak ulaģırız, PaydaĢlarımızın baģarılarını takdir eder ve destekleriz. 39

41 BÖLÜM 7 TEMALAR 40

42 7.1. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ Çocuklarımızın ve gençlerimizin boģ zamanlarını değerlendirmeleri amacıyla sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklerin düzenlenmesi, gençlerin kötü alıģkanlıklardan korunması için gerekli tedbirlerin alınması, bu konularla ilgili seminerlerin düzenlenmesi, özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli eğitim ortamının oluģturulması gibi eğitim öğretim faaliyetleriyle ilgili olan bu tema da 4 adet stratejik amaç belirlenmiģtir EĞĠTĠME DESTEK HĠZMETLERĠ Öğrencilerimizin uygun fizikî mekânlarda eğitim alabilmeleri için, ilimizde yeni binaların yapılmasını sağlamak ve mevcut okullarımızı da aynı yapıya kavuģturarak, yeterli araçgereçlerle donatmak, yeni bina yapımı için gerekli kamulaģtırmaları yapmak gibi yatırım ve bütçe ile ilgili amaçlardan oluģan hizmetlerdir. Stratejik Planımızda bu temayla ilgili 3 adet stratejik amaç belirlenmiģtir HAYAT BOYU ÖĞRENME Ġlimizin okur-yazarlık oranının arttırılmasına yönelik olarak planlanan bu temaya ait bir adet stratejik amaç bulunmaktadır SINAV HĠZMETLERĠ Ġlimizin baģarı seviyesini arttırmak için yapılması planlanan strateji ve hedeflerle ilgili olan bu tema da bir adet stratejik amaç bulunmaktadır ĠNSAN KAYNAKLARI, SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTĠF HĠZMETLER Personelinin mesleki ve kiģisel niteliklerini geliģtirmek, çalıģanlarının ortak sosyal, kültürel ve sportif aktivitelerini arttırmak gibi konuları kapsayan bu temayla ilgili 2 adet stratejik amaç bulunmaktadır MESLEKĠ VE YAYGIN EĞĠTĠM, AB SÜREÇLERĠ VE PROJELER Bu tema, yaygın eğitim alanında günün ihtiyaçları ve AB normlarına uygun çalıģmalarla ilgili stratejik amacı içermektedir ÖĞRETMEN ve YÖNETĠCĠLERĠN ATAMALARI,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, 41

43 BÖLÜM 8 STRATEJĠK AMAÇLAR 42

44 8.1. EĞĠTĠME DESTEK HĠZMETLERĠ Stratejik Amaç 1: Öğrencilerimizin uygun fizikî mekânlarda eğitim alabilmeleri için, ilimizde yapılacak okulların modern teknolojik ve mimari tasarıma sahip projelerden oluşmasını sağlamak. Mevcut okullarımızı da aynı yapıya kavuşturacak faaliyetler yapmak. Stratejik Hedef 1.1: yılları arasında, ihtiyaç duyulan derslik, atölye, yemekhane ve salonları yapmak. Yapılan derslik, atölye, yemekhane ve salonların donatımını yapmak. Okulların mevcut fiziki koģullarını iyileģtirmek, bakım ve onarımlarını yapmak. Stratejik Hedef 1.2: 2014 yılına kadar, okullar ve hizmet binaları için gerekli olan 26 adet arsanın imara uygun tahsislerini yapmak, kamulaģtırmak veya bağıģ yoluyla teminini sağlamak. Stratejik Amaç 2: İlimizde, ortaöğretimde, mesleki ve teknik eğitimdeki öğrenci sayısını artırılmasını sağlamak. Stratejik Hedef 2.1: Ortaöğretimde, mesleki ve teknik ortaöğretime devam eden öğrenci oranını 2014 yılına kadar % 65 e çıkartmak. Stratejik Hedef 2.2: Okul öncesi okullaģma oranını 2014 yılına kadar % 75 e çıkarmak ve okulöncesi eğitimi özendirici çalıģmalar yapmak. 43

45 Stratejik Amaç 3: Okullarımızın normal eğitime geçmesini sağlamak ve derslik başına düşen öğrenci sayısını 60. Hükümet Programı Eylem Planında belirlenen standartlara getirmek. Stratejik Hedef 3.1: Her yıl ortalama 483 derslik yapmak. Stratejiler: 60. Hükümet Programı Eylem Planında önemli bir hedef olan ilk ve ortaöğretimde tekli eğitime geçmek kaydıyla sınıflarda azami 30 öğrencinin eğitim görmesinin sağlanması hedefine uygun olarak ilimizde derslik baģına düģen öğrenci sayısının 31 den 30 a düģürülmesi için ilimiz ortalamasının üzerinde olan ilçelerden baģlamak üzere fiziki altyapı ihtiyacı karģılanacaktır. Bunun için Eğitime % 100 Destek Kampanyasından da faydalanılacaktır. Eğitim tesislerinin etkin kullanılabilmesi için standartlar ve ortak kullanım imkanları geliģtirilecektir. 60. hükümet programı eylem planında yer alan ortaöğretim içinde meslek okullarına devam eden öğrencilerin payının % 50'ye çıkarılması hedefi ve mesleki ve teknik eğitim sistemi etkin hale getirilmesi hedeflerine paralel olarak ilimizde de ortaöğretim içerisindeki mesleki ve teknik ortaöğretim öğrenci oranını % 65 e çıkartmak amacıyla yeni meslek liseleri yapılarak hizmete sunulacaktır. 9. Kalkınma Planında yer alan okul öncesi eğitimin yaygınlaģtırılması hedefine uygun olarak ilimiz okul öncesi eğitimi yaygınlaģtırmak ve 60. Hükümet Programı Eylem Planında yer alan Okulöncesinde okullaģma oranı % 50'ye çıkarılması hedeflerine ulaģmak için; ilimizde Ģu an % 53,57 olan okullaģma oranını hedefimiz olan % 75 olması için yeni anaokulları yapımı ve anaokulu yapılamayacak yerlerde de anasınıfları açılarak bu hedefe ulaģılması amaçlanmaktadır. 44

46 8.2. EĞĠTĠM-ÖĞRETĠM HĠZMETLERĠ Stratejik Amaç 4: Özel eğitime muhtaç çocuklar için gerekli eğitim ortamları hazırlamak. Stratejik Hedef 4.1: 2014 yılına kadar en az 4 özel eğitim okulu yapmak. Stratejik Hedef 4.2: Mevcut özel eğitim okullarının fiziki yapılarını iyileģtirmek ve projeler üretmek için her yıl milli eğitim bütçesinden % 8 oranında kaynak aktarmak. Stratejik Amaç 5: Öğrencilerimizi akademik çalışmalara teşvik etmek ve Türk dilinin güzel kullanılmasını sağlamak, kitap okuma alışkanlığını yaygınlaştırmak için kütüphane sayılarını, mevcut kütüphanelerin kitap sayısını artırmak. Stratejik Hedef 5.1: Okul kütüphaneleri ve takip edilen yayınlardan yararlananların oranını her yıl % 10 arttırmak. Stratejik Hedef 5.2: Her yıl, kütüphanesi olmayan 20 okulumuza kütüphane kurmak. 45

47 Stratejik Amaç 6: Hizmet sunduğumuz eğitim camiasına, yıkıcı, bölücü faaliyetlerden, uyuşturucu, alkol ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan korunmaları için rehberlik ve danışmanlık hizmetleri sunmak. Stratejik Hedef 6.1: Her yıl, il genelinde zararlı ve kötü alıģkanlıklardan korunmak konulu en az 2 seminer ve panel düzenlemek. Stratejik Amaç 7: Öğrencilerimizin sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif etkinliklere eğilimlerini artırmak. Stratejik Hedef 7.1: Her eğitim - öğretim yılında; sosyal, kültürel, sanatsal ve sportif faaliyetlerin her alanında en az birer faaliyet gerçekleģtirmek. Stratejiler: 2008 Yılı Programı nda yer alan ilköğretim ve ortaöğretim düzeyinde rehberlik uygulamasının etkin hale getirilmesi, mesleki rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerinin geliģtirilmesi, öğrencilere yönelik sosyal etkinlikler ve rehabilitasyon hizmetlerinin artırılması hedefleriyle beraber; Orta Vadeli Program ( ) da yer alan baģta Ģiddet olmak üzere eğitim kurumlarında disiplin sorunlarının giderilmesine yönelik uygulamaların artırılması hedeflerine paralel olarak ilimizde de gençlerimizin ve çocuklarımızın yıkıcı, bölücü faaliyetlerden, uyuģturucu, alkol ve sigara gibi kötü alıģkanlıklardan korunması için rehberlik ve danıģmanlık hizmetlerini yaygınlaģtırarak daha etkin hale getirmek amaçlanmaktadır. Ayrıca, 2008 Yılı Programı nda yer alan dezavantajlı bireylerin eğitime eriģiminin artırılması hedefine paralel olarak ilimizde özel eğitim okulu yapmak ve okulların fiziki durumlarının iyileģtirilmesi amaçlanmaktadır. 46

48 8.3. HAYAT BOYU ÖĞRENME Stratejik Amaç 8: İlimizde okuma yazma bilmeyen nüfusun oranını düşürmek için çalışmalar yapmak. Stratejik Hedef 8.1: 2014 yılına kadar ilimizdeki okur-yazarlık oranını % 99 a çıkarmak. Stratejiler: AB Müktesebatına Uyum Programı nda yer alan Hayat Boyu Öğrenme Strateji Belgesi ve 9.Kalkınma Planı nda yer alan Toplumda yaģam boyu eğitim anlayıģının benimsenmesi hedeflerine paralel olarak ilimiz 15 yaģ üstü nüfusun, halen, kadınlarda % 90, erkeklerde % 96, ortalaması % 94 olan okur-yazarlık oranının ortalamasını % 99 e çıkarmak amacıyla her yıl belirlenecek sayıda okuma yazma kursu açılacaktır. 47

49 8.4. SINAV HĠZMETLERĠ Stratejik Amaç 9: İlimizin akademik başarı seviyesini artırmak için çalışmalar yapmak. Stratejik Hedef 9.1: Seviye Belirleme Sınavı ve üniversitelere Öğrenci Seçme Sınavlarında Türkiye genelinde ilimizin ilk 20 ye girmesini sağlamak. Stratejiler: Orta Vadeli Program ( ) da yer alan eğitimde kalite, verimlilik ve rekabeti artırmaya yönelik hedef ve 60. Hükümet Programı Eylem Planı ( ) ında yer alan eğitimin kalitesinin iyileģtirilmesi hedeflerine paralel olarak ilimizin merkezi sınavlardaki baģarı durumunu arttırmak için projeler gerçekleģtirilecektir. Ayrıca bu amaçla, Bilgi Toplumu Stratejisi Eylem Planı ( ), AB Müktesebatına Uyum Programı ve VĠZYON 2023 te kullanımının arttırılması hedeflenen bilgi teknolojilerinden faydalanılarak öğrencilere yönelik online bir soru bankası oluģturulması amaçlanmaktadır ĠNSAN KAYNAKLARI, SOSYAL KÜLTÜREL VE SPORTĠF HĠZMETLER Stratejik Amaç 10: Çağın gelişmelerine paralel olarak, Müdürlüğümüz personelinin mesleki ve kişisel niteliklerini geliştirmek. Stratejik Hedef 10.1: Personele, her yıl en az 2 hizmet içi eğitim faaliyeti düzenlemek. 48

50 8.6. MESLEKĠ VE YAYGIN EĞĠTĠM, AB SÜREÇLERĠ VE PROJELER Stratejik Amaç 11: 9. Kalkınma Planında ( ) yer alan toplumda hayat boyu öğrenme anlayışının benimsenmesine yönelik olarak yaygın eğitim alanında günün ihtiyaçları ve AB normlarına uygun çalışmalar yapmak. Stratejik Hedef 11.1: AB hareketlilik projesi ve yerel kaynakları harekete geçirmek, istihdamı artırıcı projeler üretmek. kalkınma projeleri ve Stratejik Hedef 11.2: Yaygın eğitimin kapsamı, hedef kitlesi geniģ tutularak yerel düzeydeki ihtiyaçlar belirlenerek, bölgesel kaynaklar yerinde kullanılarak, kadınların istihdamını arttırıcı yeni mesleki eğitim programları düzenlemek. Stratejiler: 9. Kalkınma Planında ( ) yer alan toplumda hayat boyu eğitim anlayıģının benimsenmesi hedefine uygun olarak yaygın eğitim alanında günün ihtiyaçları ve AB normlarına uygun çalıģmalar yapmak amacıyla; eğitim çağı dıģına çıkmıģ kiģilerin açık öğretim fırsatlarından yararlanmaları teģvik edilecek, beceri kazandırma ve meslek edindirme faaliyetleri artırılacak, seminerler düzenlenecektir. Uygulanacak olan rehberlik sistemi, gençlere ve yetiģkinlere hitap edecek Ģekilde iki ayrı bölümde hazırlanarak, bireylerin hayatları boyunca yapmak zorunda kalacakları eğitimlere ve mesleklere iliģkin seçimleri yönetebilme becerilerinin geliģtirilmesine yardımcı olacaktır. 49

51 PERFORMANS GÖSTERGELERĠ FAALĠYET VE PROJELER TABLOLARI Stratejik Amaç 1 Hedef 1 Performans Göstergeleri / Hedefi: PERFORMANS HEDEFLERĠ SAM 1 Performans Önceki Yıllar Cari Yıl Sonraki Yıl Hedefleri Göstergeleri SP Dönemi Hedefi SH Yapılan ve donatılan PG 1 derslik sayısı (Eğitime % 100 dahil) PG 2 Yapılan ve donatılan atölye sayısı PG 3 Yapılan ve donatılan Yemekhane sayısı PG 4 Yapılan ve donatılan Spor Salonu sayısı PG 5 Yapılan ve donatılan Çok Amaçlı Salon sayısı PG 6 Onarımı yapılan okul sayısı Tablo 9.7 Stratejik Amaç 1 Stratejik Amaç 1 Hedef 1 Faaliyet veya Projeler Tablosu SAM-1,SH-1 Faaliyet veya projeler 2010'da 400 adet, 2011'de 440 adet, 2012'de 484 adet, 2013'te 532 adet ve 2014'te 559 adet derslik yapımı. 2011'da 1 adet ve 2014'te 1 adet yemekhane yapımı. 2010'de 2 adet, 2011'de 2 adet 2012'de 3 adet 2013'te 4 adet 2014'te 6 adet atölye yapımı. 2010'de 3 adet, 2011'de 4 adet, 2012'te 4 adet 2013'te 5 adet ve 2014'te 4 adet spor salonu yapımı. 2011'de 1 adet, 2012'te 1 adet 2013'te 1 adet çok amaçlı salon yapımı. 2010'da 400 adet, 2011'de 440 adet, 2012'de 484 adet, 2013'te 532 adet ve Sorumlu Birim/ ġube Yatırım Bölümü Yatırım Bölümü Yatırım Bölümü Yatırım Bölümü Yatırım Bölümü Bütçe Bölümü BaĢl. ve Bit.Tar Toplam 01/ , , , , , ,00 12/ / / / / / / / / / / , , , , , , , , , , , , , , , , , ,

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930)

Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 1 Yolunda yürüyen bir yolcunun, yalnız ufku görmesi kafi değildir; muhakkak ufkun ötesini de görmesi ve bilmesi lazımdır Atatürk (1930) 2 ĠÇĠNDEKĠLER ÖNSÖZ 4 1-KIRIKKALE ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU

TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU 2013-2017 DÖNEMĠ STRATEJĠK PLANI 1 T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ TORUL MESLEK YÜKSEKOKULU STRATEJĠK PLANI (2013-2017) e-mail:

Detaylı

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013

TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 EKĠM 2010 EYLÜL 2010 TR21 TRAKYA BÖLGE PLANI 2010-2013 Ekim 2010 SUNUġ Cumhuriyetimizin 100. kuruluģ yılında TR21 Trakya Bölgesinin sürdürülebilir bir Ģekilde kalkınan,

Detaylı

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi

Strateji GeliĢtirme ve Kalite Yönetim Temsilcisi BÖLÜM ADI : İÇİNDEKİLER KONU YürürBaşvuru:lük Tarihi : Sayfa No 1 SAYFA NO GĠRĠġ 3 Tarihçe 4-13 Avcılar ın Ġstanbul daki Yeri 14 Mevcut Durum Analizi 15 Mevcut Örgütsel ġema 16 STRATEJĠK PLAN ÇALIġMASINDA

Detaylı

K A R A R. Yapılan müzakeresinde;

K A R A R. Yapılan müzakeresinde; 3399999999999 9333333 0 1 ...Hususi İdareler (Özel İdareler) ve Belediyeler büyük kalkınma savaşımızda başarı hasılasını artıracak vazifeler almak ve hususiyle hayat ucuzluğu temin edecek, yerine göre

Detaylı

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu

Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu Yılın Kaliteli Okulu/Kurumu Raporu YILDIRIM TURGAY CİNER İLK ve ORTAOKULU ADRES: BAĞLARALTI MAHALLESĠ YILDIRIM /BURSA TELEFON : (224) 341 94 44 BELGEGEÇER : (224) 342 21 11 E-MAĠL : 719519@meb.k12.tr WEB

Detaylı

SUNUġ. Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin

SUNUġ. Performans Programı, bir mali yılda kamu idaresinin SAMSUN BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ YILI PERFORMANS PROGRAMI SUNUġ Belediyemizce planlı hizmet üreterek belirlenen politikaları somut iģ programlarına ve bütçelere dayandırarak, uygulamayı etkili bir biçimde

Detaylı

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER

İÇİNDEKİLER. Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER İÇİNDEKİLER Sayfa ÖNSÖZ GİRİŞ GENEL BİLGİLER 1. STRATEJİK PLANLAMA SÜRECİ.....: 1 2. MİSYON VİZYON.......: 2 2.1.Misyon.......: 2 2.2.Vizyon.... : 2 2.3.Temel Değerler.......... 2 3. DURUM ANALİZİ......:

Detaylı

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI

T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜŞHANE ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ 2013-2017 DÖNEMİ STRATEJİK PLANI T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ STRATEJĠK PLANI (2013-2017) GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ ĠLETĠġĠM FAKÜLTESĠ Web:

Detaylı

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqw ertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwer KIZILTEPE tyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty ĠPEKYOLU uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiop ANADOLU LĠSESĠ

Detaylı

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019)

T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) T.C. AMASYA ÜNĠVERSĠTESĠ Amasya Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu STRATEJĠK PLANI (2015-2019) AMASYA- 2013 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No ĠÇĠNDEKĠLER... i TABLOLAR DĠZĠNĠ.. iii SUNUġ... iv 1. STRATEJĠK PLANLAMA

Detaylı

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i

SUNUġ. Mustafa TAġKESEN Yönetim Kurulu BaĢkanı Tunceli Valisi. TRB1 2010-2013 TASLAK BÖLGE PLANI i SUNUġ Uluslararası ve ulusal alanda yaģanan değiģimler kalkınma kavramına olan bakıģ açısını da farklılaģtırmıģtır. Uluslararası boyutta azalmakta olan kaynakların gelecek nesillere aktarılması ve kalkınmanın

Detaylı

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI ii MUSTAFA KEMAL ÜNĠVERSĠTESĠ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji GeliĢtirme Daire BaĢkanlığı HATAY 2015 iii iv v Performans Programı Hazırlama Kurulu Prof. Dr. Veysel EREN Rektör Yardımcısı Ünal DÖNMEZ

Detaylı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı

DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü. 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı DENĠZLĠ BÜYÜKġEHĠR BELEDĠYESĠ DESKĠ Genel Müdürlüğü 2015-2019 Dönemi Stratejik Planı İçindekiler Sunuş... 1 Misyon... 5 Vizyon... 6 Temel Değerler... 7 I. Denizli Hakkında Genel Bilgiler... 9 II.1 Coğrafi

Detaylı

2010-2014 STRATEJİK PLANI

2010-2014 STRATEJİK PLANI 2010-2014 STRATEJİK PLANI ADRES Kadıköy Mahallesi Turan Güneş Caddesi No:98 41040 İzmit / KOCAELİ TELEFONLAR +90 262 322 14 80 Pbx 13 Hat FAKS +90 262 331 44 18 WEB http://www.kocaeliozelidare.gov.tr E-POSTA

Detaylı

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum...

ĠÇĠNDEKĠLER. ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması... 2 1.3. Fiziki Durum... ĠÇĠNDEKĠLER ĠÇĠNDEKĠLER.. I ÖN SÖZ... II 1. GENEL BĠLGĠLER... 1 1.1.Tanıtım ve Tarihçe....... 1 1.2. Akademik Birimler ġeması.... 2 1.3. Fiziki Durum... 3 2. KAFKAS ÜNĠVERSĠTESĠ STRATEJĠK PLANLAMA SÜRECĠ...

Detaylı

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ

OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ OSMANĠYE ĠLĠ STRATEJĠK YÖNELĠM ANALĠZĠ 2000 Osmaniye Ġli Stratejik Yönelim Analizi Proje Yürütücüleri Prof. Dr. Orhan BÜYÜKALACA Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Aykut GÜL Osmaniye Korkut

Detaylı

STRATEJİK PLAN 2011-2014

STRATEJİK PLAN 2011-2014 ZÜBEYDE HANIM KIZ TEKNİK VE MESLEK LİSESİ STRATEJİK [Yıl] ES EK T.C. ANKARA VALİLİĞİ LAYIKA AKBİLEK KIZ TEKNİK VE KIZ MESLEK LİSESİ PLAN 2011-2014 OGRT [Şirket adını yazın] [Tarihi seçin] 2011 2014 2011-2014

Detaylı

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU

GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU GÜNEY EGE KALKINMA AJANSI 2010 YILI FAALĠYET RAPORU 0 1 ĠÇĠNDEKĠLER YÖNETĠM KURULU BAġKANI SUNUġU... 3 I.GENEL BĠLGĠLER... 5 A. VĠZYON VE MĠSYON... 5 B. YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR... 5 C. AJANSA ĠLĠġKĠN

Detaylı

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015

Karabük Üniversitesi Stratejik Planı 2011-2015 REKTÖRDEN Bilgi, küresel rekabet ve insani değerlere odaklı bilgi toplumu örgütlerinin en önemli özelliği, sürekli ve hızlı değiģen bir çevrede faaliyetlerini sürdürme zorunluluğudur. Bir öğede baģlayan

Detaylı

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53

TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI STRATEJİK PLANI. Doküman No: PLN010 Yayın Tarihi : 11.07.2012 Revizyon No : 0 Rev. Tarihi : - Sayfa No : 1/53 Sayfa No : 1/53 TURGUTLU TİCARET VE SANAYİ ODASI 2012 2015 Sayfa No : 2/53 ĠÇĠNDEKĠLER 1.ÖNSÖZ....1 2.GĠRĠġ...2 3.STRATEJĠK PLAN SÜRECĠ..3 3.1.AKREDĠTASYON 3 3.2.STRATEJĠK PLAN ESASLARI..3 3.3.STRATEJĠK

Detaylı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı

Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı Strateji GeliĢtirme BaĢkanlığı EĞĠTĠM SĠSTEMĠMĠZDEKĠ TOPLUMSAL CĠNSĠYET EġĠTLĠĞĠNĠN YERĠ KONULU TBMM KOMĠSYON RAPORU Editör Doç.Dr. Mustafa CAN Alattin DEġDEMĠR Selçuk ÖNCÜL Şubat 2012 KADIN ERKEK FIRSAT

Detaylı

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu

2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu T.C. KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ 2012 Yılı Ġdare Faaliyet Raporu Milletimiz her güçlük ve zorluk karģısında, durmadan ilerlemekte ve yükselmektedir. Büyük Türk Milletinin bu yoldaki hızını, her

Detaylı

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014

T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI. Stratejik Plan 2010-2014 T.C. BAKIRKÖY BELEDİYE BAŞKANLIĞI Stratejik Plan 2010-2014 1 ĠÇĠNDEKĠLER Sayfa No BaĢkanın SunuĢu 1 GiriĢ 3 Bölüm 1: Durum Analizi 4 1. Tarihi GeliĢim 4 2. Yasal Yükümlülükler ve Mevzuat Analizi 5 2.1.

Detaylı

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C BEYOĞLU BELEDĠYESĠ 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2013 YILI PERFORMANS PROGRAMI 2 SunuĢ ÇalıĢkanlık demiģ, Almanların büyük yazarı Goethe, Allah ın bir lütfudur. Kalplerde, aģk ile iç içe durur. Bendeniz, çalıģkanlığın

Detaylı

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL

SUNUġ. MTO Yönetim Kurulu BaĢkanı Mehmet BAYSAL MTO STRATEJĠK PLANI 2014-2017 0 SUNUġ Günümüz küreselleģen ticari yaģamda hızla gerçekleģen teknolojik geliģmeler ve değiģimler kamu kurumları ve diğer sivil toplum kuruluģlarında olduğu gibi biz meslek

Detaylı

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI

KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDĠYESĠ 2011 MALĠ YILI PERFORMANS PROGRAMI KAĞITHANE BELEDĠYESĠ Strateji GeliĢtirme Müdürlüğü 1 ĠLETĠġĠM BĠLGĠLERĠ Sadabad Hizmet Binası Merkez Mah. Silahtarağa Cad. KAĞITHANE / ĠSTANBUL Telefon

Detaylı

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer,

ÖNSÖZ. Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, ÖNSÖZ Değerli Belediye Meclis üyeleri Saygıdeğer Silivrililer, Kamu Mali Yönetimi alanında gerçekleģtirilen reformların yasal çerçevesini oluģturan 508 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile kamu

Detaylı

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1

Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 Samsun Büyükşehir Belediyesi 2015-2019 Stratejik Planı 1 ĠÇĠNDEKĠLER: 1-BAġKANDAN : 7 2-2010-2014 STRATEJĠK PLAN ÖZETĠ : 8 3-GENEL BĠLGĠLER :14 3.1 Coğrafi Konum :14 3.2 UlaĢım :14 3.3 Samsun BüyükĢehir

Detaylı

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI

T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI T.C. NĠĞDE ÜNĠVERSĠTESĠ YABANCI DĠLLER YÜKSEKOKULU 2013-2017 STRATEJĠK PLANI Niğde, 2014 Yalnız tek bir Ģeye ihtiyacımız vardır, çalıģkan olmak. Servet ve onun tabii neticesi olan refah ve saadet yalnız

Detaylı