Atama Ayrılış- Başlayış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atama Ayrılış- Başlayış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar"

Transkript

1 ÖZLÜK İŞLERİ Askerlik tehir işlemleri Atama ayrılış- başlayış bildirimi Sağlık hizmetleri sınıfı personelin emeklilik işlemleri İl dışı tayin talepleri Dış kuruma görevlendirilen personele ait yüklenme senedi düzenleme işlemleri Sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin hizmet belgesi işlemleri Fiili hizmet zammı yazışmaları Aday memurların asalet işlemleri Vefat işlemleri Hitap Soyadı değişiklikleri Adrese ve kuruma tebligat işlemleri Uzmanlık belgesi teslimi ve bununla ilgili bakanlıkla yapılan yazışma işlemleri PBS ve ÇKYS de son durum güncelleme işlemleri Sendika işlemleri

2

3 Atama Ayrılış- Başlayış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar 657 sayılı DMK nın 62nci maddesi; İlk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününde, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, 63 üncü maddesi; Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. c)mazeret Atamaları ve Alt Bölge Tayin Talepleri Sekreterliğimize gönderilirken; Eş Durumu; Dilekçe,Eş Görev Belgesinin Aslı,SGK Hizmet Dökümü,Nüfus Kayıt Örneği Sağlık Durumu; Dilekçe, son 6 ay içerisinde Üniversite veya Bakanlık EAH alınmış Raporun Aslı veya Aslı gibidir Onaylı Örneği,Nüfus Kayıt Örneği (Yakınları İçin) Öğrenim Durumu;Dilekçe,Yüksek Öğrenim Kurumundan alınacak Öğrenim Belgesi Aslı Alt Bölge;Tayin talebinin açıkça belirtildiği Dilekçe 3

4

5 Naklen tayinlerde; personelin ayrılış-başlayış tarihleri ÇKYS ye girilecek ve ilgili evraklar Sekreterliğimize gönderilecektir. İl içi atamalarda ayrılış işlemi yapılırken mesai başı ve sonu belirtilmelidir. Şayet personel zamanında göreve ayrılış-başlayış yapmaz ise kararın iptal edilebilmesi için Sekreterliğimize bildirilmelidir. Naklen tayinlerde; başlayış tarihleri meyil müddetini aşmış ise; personelin kanuni mazeretini ÇKYS Karar Onay Ayrılış- Başlayış bölümünden Mazeret menüsüne girilmeli ve belgesi başlayış yazısı ile birlikte gönderilmelidir. (SGK emekli olurken bu geç başlamanın sebebini sormaktadır.) Naklen tayin olan personelin görevinden ayrılışının sağlanması ve ÇKYS ye işlenmesi, eğer ayrılış yapılamıyor ise (askerlik doğum izni vs.) Sekreterliğimize geciktirilmeden bildirilmesi gerekmektedir. Nakillerde Atama Kararı dikkatlice okunarak istenen belgeler (mal bildirimi, tebellüğ vs) yazınız ekinde gönderilmelidir. Sekreterliğimize kesinlikle evrakların asılları gönderilmeli, fotokopiler kurumunuzda kalmalıdır. 5

6 6

7 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ASALET İŞLEMLERİ Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47. maddeye göre ilan edilen kadro sayıları kadar kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 54. Maddesinin ikinci fıkrası gereği bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 12/08/1988 tarih ve 768/07139 sayılı görüşü gereği adaylık süresi kesintisiz olması gerekmektedir. Aday olarak atanan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 55. Maddesi gereğince Önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve bu eğitimler neticesinde Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. (60 ve üzeri puan almaları şarttır.) Temel ve hazırlayıcı eğitim programları kişinin bağlı bulunduğu kurumda yapılır. 18

19 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 58. Maddesi gereğince Adaylık süresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez. Aday memurun adaylık süresi içinde sözleşmeli statüde çalıştığı süreler adaylık süresine dahil edilmez. Aylıksız izinli sayıldığı süreler, erkek adayların askerlikte geçirdiği süreler adaylık süresine dahil edilmez. 19

20

21

22

23 Fiili Hizmet Yazışmalarında Dikkat Edilecek Hususlar Hastanemiz Radyoloji Kliniğinde.. olarak görev yapan.; 1) tarihleri arasında 5 saat, tarihleri arasında 7 saat röntgen,radyum ve iyonizan radyasyon ile fiilen çalışmıştır. 2)Bu süre içinde Direkt Röntgen,Bt,Skopi,ve.. Tetkiklerinde görev yapmıştır. 3)Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 2. maddesinin K bendi gereğince radyasyon görevlisi sayılmalıdır. 4)Fiili hizmet süresi zammından yararlandırıldığı tarihten itibaren bugüne kadar geçen süre içinde uzun süreli ücretsiz izin,yurt içi ve dışı kurs süresi..bulunmaktadır/ bulunmamaktadır. 5)2008 yılında.. saat,2009 yılında. saat,2010 yılında saat ve.. yılında çalışmıştır. 6)Yukarıda belirtilen bilgileri içeren belgeler tarih ve sayılı R.G de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereği kurulan Radyasyon Güvenliği Komitesi Yetkilileri / Hastane Yöneticisi tarafından onaylanmıştır.

24 MAL BİLDİRİMİ 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü işlemlerin ifasına yönelik; Bu konuya ilişkin iş ve işlemlerde 0-5 le biten yıllarda Mal Bildirimi verilmesi gerekmektedir. Bu sebeple te kurumunuzda görevli tüm personelden Mal Bildiriminin istenmesi ve listelenerek Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir. Her ne kadar mal bildiriminde bulunmak personel açısından yasal bir zorunluluk ise de; bu bildirimlerin süresi içinde verilmesini sağlamak da idareye verilen yasal bir sorumluluktur. Kurumlar mal bildirim beyannamelerini gönderirken, mal bildirim beyannamelerinin birer suretini alarak dosyada saklamak gibi suç teşkil edecek bir işlemi yapmayacaklardır. İlk defa veya İstifa Sonrası Yeniden atanan personelin başlayış işlemleri yapılırken Mal Bildirim Beyannamesinin istenmesi ve başlayış gönderilirken ekine konulması gerekmektedir. 24

25

26

27

28 ÇKYS KULLANIMI 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

29 Terfi ve İntibakla ilgili bazı terimlerin / kavramların tanımı: Terfi:Bir memurun bulunduğu derece ve kademeden daha üst bir derece ve kademeye yükseltilmesi veya ilgilinin, bulunduğu unvandan hiyerarşi olarak daha üst bir unvanlı kadroya atanmasıdır. Terfi tarihi: Memurun kademe ilerlemesini hakettiği tarihtir. İntibak:Memurun öğrenim durumu, hizmet yılları ve geçmişteki hizmetleri esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde müktesebinin ilerleyebileceği derece ve kademesinin tespit edilmesidir.

30 Emsal kişi: Görevde iken üst öğrenimi bitiren memurun emsali, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren kişidir. Derece ilerlemesi: Bir Memurun bulunduğu hiyerarşi içerisinde, öğrenim durumu, hizmet yılları ve kazanılmış hak aylığı ve emekli müktesebinde değerlendirilen hizmetleri esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde üst derecelere ilerlemesidir. Kademe: Memurun bulunduğu derecede kademe durdurma cezası almaması halinde her yıl bulunduğu derecedeki durumudur.

31 Kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi: Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine, yine bu Kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademesidir. Kalkınmada öncelikli il terfisi: 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 64 üncü madde hükümlerince, 657 sayılı Kanuna ve zorunlu atamaya tâbi sağlık personelinin kalkınmada öncelikli yörelerde geçireceği her 2 yıl için alacağı ilave kademedir. (4924 sayılı Kanun ve 4-B statüsünü kapsamaz) Emekli derece ve kademesi: Özel sektörde geçen SSK lı ve Bağ-Kur lu hizmetlerinin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesi sonucu bulunan müktesebi olup emekli keseneğine esas derece ve kademesidir.

32 Öğrenim Durumları ile Yükselinebilecek Giriş Derece Kademeler ÖĞRENİM GİRİŞ DERECESİ YÜKSELECEĞİ D/K İlkokul Ortaokul Ortaokul ve Dengi Mesleki Okullar Ortaokul üstü 1 yıl Mesleki ve Tek. Öğrenimi bitirenler Ortaokul üstü 2 yıl Mesleki ve Tek. Öğrenimi bitirenler Lise Lise Dengi Mesleki veya Teknik Öğrenimi bitirenler Lise veya Dengi Okullar üstü1 yıl Mesleki veya Teknik Öğr. Bitirenler Lise veya Dengi Okullar üstü 2 yıl Veya Ortaokul Üstü en az 5 yıl Mesleki veya Teknik Öğr.bitirenler Lise ve Dengi Okullar üstü 3 Yıl Mesleki veya Tek. Öğr. Bitirenler 12-2 (S.M.L MEZ. 12/3) Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim

33 Unvanlara göre ilk atamada derece ve kademeler TABİP 8/3 UZMAN TABİP 7/3 DİŞ TABİBİ (İLK ATAMADA YÜKSEK LİSANS KABUL EDİLDİĞİNDEN) 8/2 UZMAN DİŞ TABİBİ (DOKTORA YAPTIĞI ZAMAN) 7/1 ECZACI (4 YILLIK MEZUNLAR) 8/1 ECZACI (5 YILLIK MEZUNLAR - 5. YIL YÜKSEK LİSANS KABUL EDİLİR) 8/2 SOSYOLOG 8/1 PSİKOLOG 8/1 BİYOLOG 8/1 DİYETİSYEN 8/1 SOSYAL ÇALIŞMACI 8/1 TIBBI TEKNOLOG (LİSANS TAMAMLAYANLAR 8/1) 10/3 EBE 12/3 HEMŞİRE 12/3 SAĞLIK MEMURU 12/3 SAĞLIK TEKNİKERİ 10/2 MÜHENDİS 8/1 KİMYAGER (ATANMA ŞARTI VAR) 8/1 KİMYA TEKNİSYENİ (4 YILLIK LİSE MEZUNLARI) 12/3 MİKROBİYOLOJİ UZM (FEN FAK MEZUNU) 7/1 MİKROBİYOLOJİ UZM (TIP FAK MEZUNU) 7/3 V.K.H.İ (LİSANS) 9/1 V.K.H.İ (ÖNLİSANS) 10/2 V.K.H.İ (LİSE) 13/3

34 Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır de ödül alan 2007 de ödül alan 2008 de ödül alan 2009 de ödül alan 2010 de ödül alan 2011 de ödül alan 2014 yılında tekrar ödül alır 2015 yılında tekrar ödül alır 2016 yılında tekrar ödül alır 2017 yılında tekrar ödül alır 2018 yılında tekrar ödül alır 2019 yılında tekrar ödül alır

35 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 37. maddesi, aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: Tahsil itibariyle yükselinebilecek en son derece ve kademelerde istisna getiren durumlar Öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme: İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenler 657 sayılı Kanunun, 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ile değişik 37. maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde (6 yıllık sicil notları ortalamasının 90 ve daha yukarı olması) tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin bir üst derecesine yükseltilir. (2011 değişikliği; 243 sayılı KHK nin 37 nci maddesinde yer alan "son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların" ibaresi "son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların" olarak değiştirilmiştir.

36 Ayrıca; a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden sonraki ilk sekiz yıllık süre için kademeli geçiş öngörüldüğünden, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 yıllarına ait sicil raporlarına (kanunen en fazla 5 yıl geriye gidilebilir) ve 2011, 2012, 2013 yılları disiplin raporlarına bakılması gerekecektir. İlk tavan delme işlemi 2014 tarihinde yapılabileceği düşünüldüğünde; 2012 de 3. der. 4. kad. e gelen 2013 de 3. der. 4. kad. e gelen 2014 de 3. der. 4. kad. e gelen 2015 de 3. der. 4. kad. e gelen 2016 de 3. der. 4. kad. e gelen 2014 yılında tavan deler 2015 yılında tavan deler 2016 yılında tavan deler 2017 yılında tavan deler 2018 yılında tavan deler

37 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2014 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2006 yılı sicil raporu 2007 yılı sicil raporu 2008 yılı sicil raporu 2009 yılı sicil raporu 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası

38 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2015 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2007 yılı sicil raporu 2008 yılı sicil raporu 2009 yılı sicil raporu 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası 2014 yılı disiplin cezası

39 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2016 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2008 yılı sicil raporu 2009 yılı sicil raporu 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası 2014 yılı disiplin cezası 2015 yılı disiplin cezası

40 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2017 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2009 yılı sicil raporu 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası 2014 yılı disiplin cezası 2015 yılı disiplin cezası 2016 yılı disiplin cezası

41 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2018 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası 2014 yılı disiplin cezası 2015 yılı disiplin cezası 2016 yılı disiplin cezası 2017 yılı disiplin cezası

42 ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİKLERİ SEBEBİYLE YAPILAN İNTİBAK: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümü (A) Bendinin 12/d fıkrasında Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içerisinde bitirdikten sonra memuriyete girenlerin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıla bir kademe her üç yıla bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. denilmektedir. İntibak yapılırken dikkat edilmesi gereken bir başka husus da; başta belirttiğimiz gibi 4 yıllık fakülte mezunlarının memuriyete giriş derece ve kademesi 9. derecenin 1. kademesi, 2 yıllık yüksek okul mezunları ise 10. derecenin 2. kademesi olup, S.M.L. yi bitirdikten sonra fakülte veya yüksek öğrenimi bitirenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler bölümü (A) bendinin 6/b fıkrası gereğince bir kademe ilerlemesi verilerek 4 yıllık fakülte mezunları 9. derecenin 2. kademesinden iki yıllık yüksek okul mezunları ise 10. derecenin 3. kademesinden başlatılmaktadırlar.

43 6428 SAYILI KANUN 09/03/2013 tarihi itibariyle SHS sınıfında görev yapan; Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, Başasistan ve Uzman Diş Tabibi unvanlı olanların kadroları (1-7) Asistan, Tabip, Diş Tabibi, Veteriner Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Antropolog, Odyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanlı olanların kadroları (1-8) Tıbbi Teknolog unvanlı olanların kadroları (1-9) Sağlık Teknikeri unvanlı olanların kadroları (1-10) Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru unvanlı olanların kadroları (1-12) Sağlık Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni ve Laborant unvanlı olanların kadroları (3-12) Hemşire Yardımcısı unvanlı olanların kadroları (5-12)

44 5510 SAYILI KANUN 01/10/2008 tarihinden önce; Yedek subay askerlik Vekil öğretmenlik Vekil imamlık Vekil ebelik / hemşirelik 4924 sayılı Kanun a tabi olarak görev yapılması hizmetlerinden herhangi birinde bulunmuş olan personelin sigortalı hizmet hesabı yapılırken Kazanılmış Hak Aylığı ve Emekli Keseneği Esas Aylığı ayrı ayrı hesaplanarak yürütülür.(5434 sayılı Kanun hükümlerince) 01/10/2008 tarihinden önce yukarıda bahsedilen hizmetler dışında (4-b dahil) hizmeti bulunan ve 01/10/2008 tarihinden sonra memuriyete başlayan personelin sigortalı hizmet değerlendirmesinde Emekli Esas Aylığı hesaplanmayacaktır.

45 İntibak işlemi yapılırken; En doğru sonuca ulaşmak için 2 ayrı hizmet süresi hesaplanmalıdır: 1. Kişinin kendi hizmeti 2. Kişinin emsalinin hizmeti Bu iki hizmet süresi hesaplanır ve az olan süre değerlendirilir. (değerlendirme neticesinde kişinin emsalinin hizmeti alınmış ise, aylıksız izin, askerlik gibi sürelerin kaybolduğuna dikkat edilmelidir) Kişinin çalışma süresi içinde hak etmiş olduğu kalkınmada öncelikli il terfileri, ödül terfileri, 4 yıllık Lise mezuniyeti nedeniyle aldığı kademe terfisi ve 5289/458 sayılı Kanun hükümlerince aldığı derece terfisi intibak sonucuna eklenmelidir.(kişinin emsal hesabı sadece hizmet yılı bazında söz konusudur)

46 İNTİBAK ÖRNEK yılında Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulundan mezun olan 10/01/2001 tarihinde V.H.K.İ olarak memuriyete başlayan, daha sonra 2008 yılında lisans tamamlayan ilgiliye ait terfi ve intibak örneği V.H.K.İ G. başlayış Kadro Derece kademe 10/01/ Tekniker 19/11/ Asil tasdiki 31/12/ Derece terfi 10/01/ Kademe terfi 10/01/ Kademe terfi 10/01/ s.k 15/01/ Derece terfi 10/01/ Kademe terfi 10/01/ Kademe terfi 10/01/ /d 14/09/ Kademe terfi 10/01/ /243 01/01/ tarihinde meslek yüksekokulu mezunu olan ilgilinin emsalinin 4 yıllık Kamu Yönetimi Bölümünü 31/07/1999 tarihinde bitireceğinden, diplomanın ibraz tarihi olan 14/09/2008 tarihi itibarıyla 9 yıl 1 ay 13 gün hizmeti olacaktır. (emsal hizmeti) 10/01/2001 tarihinde göreve başlayan ilgilinin diploma ibraz tarihi 14/09/2008 tarihi itibarıyla 7 yıl 8 ay 4 gün hizmeti bulunmaktadır.(kendi hizmeti) 657 sayılı Kanun un 36. Madde 12/ d fıkrası gereğince az olan (kendi hizmeti) hizmet dikkate alınacağından 4 yıllık lisans mezunu olarak 9. Derecenin 1. Kademesinden başlatılmak üzere her 3 yılına 1 derece, her tam yılına 1 kademe, 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece ve tekniker olarak atanmasından dolayı da 1 derece verilmek suretiyle müktesebi 5. Derecenin 2. Kademesi olup (yine kendi hizmeti dikkate alındığından) 8 ay 7 gün kıdemlidir.(yani kendi terfi tarihi aynı tarihten devam etmektedir)

47 İNTİBAK ÖRNEK 2 Sağlık memuru G. başlayış Kadro Derece kademe 21/10/ Asalet tasdiki 05/12/ Kademe terfi 21/10/ s. K.h.k 15/10/ Kademe terfi 21/10/ Derece terfi 21/10/ Kademe terfi 21/10/ Kademe terfi 21/10/ derece terfi 21/10/ /d (lisans) 14/12/ Kadro 14/05/ Kademe terfi 31/07/ Şb müd atama 17/04/ Derece terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Yüksek lisans 14/01/ Derece terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ md 01/01/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Derece terfi 31/07/ B t. kadro 12/02/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Derece terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ md 01/01/ Derece terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/

48 İNTİBAK ÖRNEK 2 S.M.L 1988 mezunu ve 1995 tarihinde İşletme lisans bölümü mezunu olan ilgilinin diploma ibraz tarihi olan 14/12/1995 tarihi itibarıyla 7 yıl 1 ay 23 gün hizmeti bulunmaktadır. Ancak 1988 S.M.L mezunu ilgilinin emsali 31/07/1992 tarihinde lisans mezunu olacağından, diploma ibraz tarihi olan 14/12/1995 tarihi itibarıyla emsalinin 3 yıl 4 ay 23 gün hizmeti olacaktır. 657 sayılı Kanun un 36. Madde 12/ d fıkrası gereğince az olan hizmet dikkate alınacağından 4 yıllık lisans mezunu olarak 9. Derecenin 1. Kademesinden başlatılmak üzere her 3 yılına 1 derece, her tam yılına 1 kademe, 458 sayılı K.H.K gereğince 1 derece ve 4 yıllık S.M.L mezunu olması nedeniyle A-6/b fıkrası gereğince 1 kademe ile müktesebi 7. Derecenin 2. Kademesi olup (emsalinin hizmeti dikkate alındığından) 4 ay 23 gün kıdemlidir.

49 İNTİBAK ÖRNEK 3 İntibakı yapılacak olan kişi; 1975 yılında ilkokul mezunu olan ilgili, 29/11/1987 yılında İlkokul Mezunu VHKİ olarak göreve başlamıştır yılında ortaokulu bitirmiştir yılında Liseyi bitirmiştir yılında Ön Lisans diploması almıştır yılında Lisans diploması almıştır yılında Yüksek Lisans diploması almıştır. Buna göre kişiye yapılacak okul intibakları aşağıda listelenmiştir. Görüleceği üzere kişi, GİH personeli olduğundan kalkınmada öncelikli il terfisi almamış, yine GİH personeli olduğundan 3. derece kadronun altına inememiş (son durumu 3/1/4) ve emsale takılmadığı için bitirdiği tüm okullar terfisinde değerlendirilmiştir.

50 AÇIKTAN ATAMA İLKOKUL VERİ HAZIRLAMA KONT. İŞL. 29/11/ /1 ASİL 29/05/ /2 TERFİ 29/11/ /3 TERFİ 29/11/ /1 458 SAYILI KHK İLE BİR DERECE 15/10/ /1 TERFİ 29/11/ /2 TERFİ 29/11/ /3 TERFİ 29/11/ /1 ORTAOKUL İNTİBAKI 14/09/ /2 TERFİ 29/11/ /3 TERFİ 29/11/ /1 ASKERE GİDİŞ 01/02/ /1 ASKERDEN DÖNÜŞ 01/08/ /1 GÖREVE BAŞLAMA 11/08/1997 (10 GÜN GECİKMELİ) 10/1 83. MADDE ASKERLİK DEĞERLENDİRMESİ 14/08/1997 (BAŞVURUSUNU İZLEYEN AYIN 14 Ü) 10/2 TERFİ 09/12/1997 (YENİ TERFİ TARİHİ) 10/3 LİSE İNTİBAKI 14/10/1998 8/1 TERFİ 09/12/1998 8/2 TERFİ 09/12/1999 8/3 TERFİ 09/12/2000 7/1 ÖNLİSANS İNTİBAKI 14/10/2001 5/3 TERFİ 09/12/2001 4/1 243 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİK 64. MADDE (ÖDÜL) 01/01/2002 4/2 TERFİ 09/12/2002 4/3 TERFİ 09/12/2003 3/1 TERFİ 09/12/2004 3/2 TERFİ 09/12/2005 3/3 TERFİ 09/12/2006 2/1 (KADROSU HALEN 3 TE G.İ.H. OLDUĞUNDAN) LİSANS İNSİBAKI 14/09/2007 2/3 TERFİ 09/12/2007 1/1 TERFİ 09/12/2008 1/2 TERFİ 09/12/2009 1/3 YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRMESİ 14/10/2010 1/4

51 ÖRNEK 4 ASKERLİK HİZMETİ EMSALE TAKILAN KİŞİNİN İNTİBAKI İlgili, 01/08/2006 tarihinde S.M.L. mezunu olarak işe girmiştir. (sağlık memuru) (görev yeri Artvin) Liseden mezun olma tarihi 01/08/2004 tür. 30/12/ /03/2006 tarihleri arasında 1 yıl 3 ay askerlik yapmıştır. 14/10/2011 yılında lisans mezunu (sağlık lisansiyeri) olarak intibakını yaptırmıştır: ATAMA 01/08/ /3 ASİL 01/08/ /1 TERFİ /08/ /3 TERFİ 01/08/ /1 TERFİ /08/ /3 TERFİ 01/08/2011 9/1 İNTİBAK (SAĞLIK LİSANSİYERİ) 14/10/2011 6/1 TERFİ 31/07/2012 6/2

52 2004 yılında liseyi bitiren ilgilinin kendi hizmeti 01/08/ /10/2011 tarihleri arasında 5 yıl 2 ay 13 gün ve 1 yıl 3 ay askerliği ile birlikte toplam 6 yıl 5 ay 13 gün olup; Emsalinin hizmeti (2004 yılında lise mezunu olan birinin emsali 31/07/2008 olacağından) 31/07/ /10/2011 tarihleri arasında geçen 3 yıl 2 ay 13 gündür. Görüldüğü üzere kişinin 1 yıl 3 aylık askerlik hizmeti ve 2 yıllık kendi hizmeti emsale takılmaktadır. 3 yıllık hizmeti için sağlık lisansiyeri olması nedeniyle 8 inci derecenin 1 inci kademesinden başlatılarak 7 nci derecenin 1 inci kademesine getirilmiş, kalkınmada öncelikli illerde geçen hizmetleri için 2 kademe eklenmiş ve 4 yıllık S.M.L mezunu olması nedeniyle bir kademe daha ilave edilerek intibakının yapıldığı 14/10/2011 tarihi itibariyle 6 ncı derecenin 1 inci kademesine yükseltilmiştir. Yeni terfi tarihinin 31/07/2012 olduğuna dikkat edilmelidir. Kalkınmada öncelikli il terfilerinin ve 4 yıllık lise mezuniyeti dolayısıyla alınan 6/b terfisinin emsal uygulamasına takılmadığına dikkat etmek gerekir. (lise mezuniyet tarihine bakılarak 2009 öncesi olmasına da ayrıca dikkat edilmelidir)

53 TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BAZI HUSUSLAR Emsal uygulamasında mezuniyet tarihi: Ortaöğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi 30 Haziran, yükseköğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanır. (139 seri no lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği) 64 üncü maddede belirtilen şartlara haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları (kademe durdurma cezası) sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. (657/Madde 64)

54 Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. (657/Madde 66) Pasaport talepleri Genel Sekreterliklerce değerlendirilecek ve personelin kazanılmış hak aylığı baz alınarak düzenlenecek bir yazı ile ilgili Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilecektir. Sayılabilecek azami sigortalı süre, kazanılmış hak aylığı için 12 yıldır. Emekli keseneği esas aylığı için herhangi bir süre kısıtı bulunmamaktadır. Diploma değerlendirmelerinde yürürlük tarihi, geriye dönük ödeme yapılmadığı için evrakın işlem yapıldığı tarih esas alınarak belirlenir.

55 TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1- Emsal uygulaması nedir: Görevde iken bir üst öğrenimi bitiren memurun, tahsiline ara vermeden normal süresi içerisinde üst öğrenimini zamanında bitirerek göreve başlayan memuru müktesep (derece/kademe) itibariyle geçememesidir. Yüksek lisans (uzmanlık eğitimi hariç) ve hazırlık sınıfı değerlendirmeleri emsal mukayesesine tabi değildir. 2-6 yıllık sicil not ortalaması 90 değil de 89,1 olan memur, bir kademe alır mı: Evet alır. Başka bir ifadeyle 6 yıllık sicil notu toplamı 535 olması halinde bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu durum dolayısıyla verilecek kademe ilerlemeleri ilgilinin terfi tarihi değil, sicil notu ortalaması dolayısıyla kademe aldığı Ocak ayının 1 i itibariyle uygulanır. (yeni durumda 15 Şubat) 3- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra lisans diploması alanların diplomaları değerlendirilir mi: Ön lisans diploması ile intibakı yapılan daha sonra lisans tamamlayan veya ikinci bir yüksek öğrenim olarak 4 yıllık bir fakülte bitiren görevlinin durumu incelenir, lehine bir durum varsa gerekli intibak işlemi yapılır.

56 4- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra başka bir ön lisans diploması alanların diplomaları değerlendirilir mi: İkinci bir ön lisans üst bir öğrenim olmadığı için değerlendirilmez. 5- Dört yıllık yüksek öğrenimi okuyanlardan 3. sınıfa geçenlerin yüksek öğrenim kurumlarından almış oldukları belgeler değerlendirilir mi: 142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği nde A- Önlisans belgesi veya önlisans diploması üzerine intibak yapılanların durumu: a- Danıştay 5 inci Dairesinin anılan kararında belirtildiği üzere yükseköğretim kurumlarının ilk iki yıllık bölümünü başarı ile tamamlayanlardan 3 üncü sınıfa geçenlerin 105 Seri No lu Genel Tebliğinin 1 inci maddesi gereğince yükseköğretim kurumlarından almış oldukları belgeler önlisans diploması olmadığından intibaklarının yapılmasına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren son verilecek ve ilgililer tarafından bir üst öğrenimi bitirdiklerine ilişkin diploma nın getirilmemesi halinde intibak işlemi yapılmayacaktır. denildiğinden önlisans yazılarına intibak işlemi yapılmayacaktır sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri statüsünde sözleşmeli olarak görev yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre atananların sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet memurluğunda kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri statüsünde sözleşmeli olarak görev yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre aday memur olarak atananların sözleşmeli olarak geçen süreleri asalet tasdiki yapılırken aynı Kanunun 36. maddesi C bendinin 6. fıkrası gereğince devlet memurluğunda kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir. (Sağlık hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarında geçerli)

57 7- Hazırlık sınıfında geçen süreler öğrenim yılından sayılır mı: 657 sayılı Kanunun 37. maddesinin (A) bendinin 6/b fıkrasında sadece ortaokul ve lise öğrenimi zikredilip yüksek öğrenim zikredilmediği için ortaöğretimde hazırlık sınıfında geçen süreler (belgelendirilmesi halinde) öğrenim yılından sayılmakta, yükseköğrenimde geçen hazırlık sınıfları ise öğrenim süresinden sayılmamaktadır. 8- Terfi tarihi nasıl belirlenir: Terfi tarihi, yapılan işlemin onaydaki yürürlük tarihi bir yıl ileri alınıp varsa kıdemi düşülerek bulunur. Kıdemi yoksa onaydaki yürürlük tarihinin bir yıl sonraki tarih terfi tarihi olarak belirlenir. 9. Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan hangi memurlara ilave kademe verilir: Kurum atama yönetmelikleri gereğince kalkınmada öncelikli bölgelerde zorunlu hizmete tabi personele bu yörelerde çalıştıkları her 2 yıla ilave bir kademe ilerlemesi uygulanır. 10- Yardımcı Hizmetler Sınıfında müktesebi 1 4. dereceler arasında olan personel ek göstergeden yararlanabilir mi: 657 sayılı Kanununda yer alan Ek Gösterge lerle ilgili I Sayılı Cetvel de Yardımcı Hizmetler Sınıfı yer almadığı için ek göstergeden yararlanamaz.

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ Hizmet birleştirilmesi; memurların memuriyete başlamadan önce veya memuriyetten ayrılarak T.C. Emekli Sandığı dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Sigortalar

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

1. TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR: TERFİ TARİHİ: Memurun kademe/derece ilerlemesine müstahak olduğu tarihtir.

1. TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR: TERFİ TARİHİ: Memurun kademe/derece ilerlemesine müstahak olduğu tarihtir. 1. TERFİ VE İNTİBAK İŞLEMLERİ İLE İLGİLİ TANIMLAR: TERFİ TARİHİ: Memurun kademe/derece ilerlemesine müstahak olduğu tarihtir. İNTİBAK: Memurun öğrenim durumu, hizmet yılı ve geçmişteki hizmetleri esas

Detaylı

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında "Tekniker" kadro

ÖRNEK: 1-2 yıllık Meslek Yüksekokulu mezunu olup teknik hizmetler sınıfında Tekniker kadro DEVLET MEMURLARI KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO 142) 657 Sayılı Kanunun 36 ncı maddesinin A/12 bendine 26.5.1975 tarih ve 1897 sayılı Kanunun birinci maddesiyle eklenen (d) fıkrasının uygulanmasına ilişkin

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Terfi ve İntibak Şubesi Müdürlüğü TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N Hazırlayanlar T. Kasım TOPRAK

Detaylı

T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 1993/2

T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 1993/2 Sayı:.B.07.0.PER.0.16/914000 Konu: 1425 sayılı Kanun un uygulaması T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 1993/2 İLGİ:19.08.1991 tarihli ve 67391 sayılı genelgemiz. 5434 sayılı

Detaylı

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası

2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 2014 Yılı İstifa Sonrası Yeniden (Açıktan) Atama Kurası 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ Cuma, 23 Kasım 2012 07:32 23 Kasım 2012 CUMA Resmî Gazete Sayı : 28476 YÖNETMELİK Sağlık Bakanlığından: TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU DİSİPLİN YÖNETMELİĞİ

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V.

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V. ÖNSÖZ Globalleşen dünyada bütün ülkeler sağlık düzeyini iyileştirmek amacıyla en iyi sistemlerini uygulamak, düzenleme ve iyi neticeler almak için yarışmakta gelişmiş sağlık düzeyine ulaşmak ve insanların

Detaylı

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, KADEME İLERLEMESİ Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu

Detaylı

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı,

3) Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin kıdem aylığına esas hizmet süresinin hesabında dikkate alınıp alınmayacağı, İŞTE DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞININ GÖRÜŞÜ ÖZET: Doğum sebebiyle verilen aylıksız izin süresinin memurun kazanılmış hak aylığında dikkate alınıp alınmayacağı, intibak işleminin ne zaman yapılacağı, bu sürelerin

Detaylı

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği

BİLGİ NOTU. : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği BİLGİ NOTU KONU : Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği 1- Sağlık Bakanlığı tarafından hazırlanan Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Disiplin Yönetmeliği, 23 Kasım 2012 gün 28476 sayılı Resmi

Detaylı

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Terfi ve İntibak Şubesi Müdürlüğü TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N Hazırlayanlar T. Kasım TOPRAK

Detaylı

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU MUĞLA SITKI KOÇMAN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANM A SÜRESİ 1 KPSS İle Atama İşlemleri (İlk Defa Devlet

Detaylı

2014 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI

2014 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI 2014 YILI KURUMLAR ARASI NAKLEN ATAMA KURASI Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları kadrolarında çalışmakta olan personel hariç olmak üzere, Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme

Detaylı

PERSONEL BİLGİLENDİRME REHBERİ

PERSONEL BİLGİLENDİRME REHBERİ PERSONEL BİLGİLENDİRME REHBERİ MEMURİYETTEN ÖNCE SİGORTALI HİZMETLERİM VAR.NE YAPMALIYIM? AYLIKSIZ İZİN KULLANMAK İSTİYORUM.NASIL BİR YOL İZLEMELİYİM? ÜNİVERSİTEYİ BİTİRDİM.İNTİBAK YAPTIRMAK İSTİYORUM?,

Detaylı

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU T.C ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO TANIMI DAYANAĞI ELEKTRONİK 1 912.02.00.00-912.03.00.00 hususi veya hizmet pasaportu çıkarma ve yenileme talepleri

Detaylı

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE KAMU HASTANELERİ KURUMU KAMU HASTANELERİ BİRLİĞİ ATAMA VE ÖZLÜK İŞLERİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönerge, Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumunda

Detaylı

EK-2 TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2016)

EK-2 TEKİRDAĞ İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU (2016) Sıra No HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (En Geç) Sağlık Bakanlığı Ve Bağlı Kuruluşları Atama Ve Yer Değiştirme Yönetmeliği, Sağlık Personelinin İl İçi Yer Değişikliğinin

Detaylı

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir

DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DANIŞTAY BAŞKANLIĞINA Yürütmenin Durdurulması Taleplidir DAVACI :AKTİF SAĞLIK SEN [AKTİF SAĞLIK HİZMETLERİ SINIFI ÇALIŞANLARI VE SOSYAL HİZMETLER ÇALIŞANLARI SENDİKASI] Tahran Cd. No:30 Çankaya / ANKARA

Detaylı

2016 YILI 2.DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ

2016 YILI 2.DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ 2016 YILI 2.DÖNEM İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONELİ 2014 UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI İLANI İLAN TARİHİ : 12.06.14 SON BAŞVURU TARİHİ : 27.06.14 SINAV TARİHİ : Unvan Değişikliği sınavının tarih, yer ve saati biriminize

Detaylı

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : Sayı : BÜMKO : KY /17-1

Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : Sayı : BÜMKO : KY /17-1 Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 79) Yürürlük Tarihi : 31-12-1982 Sayı : BÜMKO : KY-10-115567-76/17-1 Konu : 2771 sayılı Yasa Uygulaması hk. 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 211 sayılı

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Tedavi Hizmetleri Genel Müdürlüğü Sayı : B.10.0.THG.0.70.00.04/3360 23 Ocak 2012 Konu : Ek Ödeme GENELGE 2012/7 Konu : GENELGE 212/7 İlgi : 15/4/211 tarihli ve 1748 sayılı 211/32 Nolu Genelge. Bilindiği üzere, 12/5/26 tarihli ve 26166 sayılı Resmi Gazete de yayımlanan Sağlık Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında

Detaylı

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler:

Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: Tabip ve Uzman Tabiplerden: Mazeret Durumu (Eş ve Sağlık) Atama Kurasına Başvuranların Gönderecekleri Belgeler: A-EŞ DURUMU MAZERETİ NEDENİYLE ATANMA TALEBİNDE BULUNANLAR; 1-Eşinin çalışmakta olduğu kurumdan

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE Sayı : 79847095.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE 14/8/2013 tarihli ve 28735 sayılı Resmi Gazetede

Detaylı

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

GİRESUN BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 İş Başvurusu 1-Dilekçe, 2-Özgeçmiş, 3-CV 7 GÜN 2 İlk defa devlet memurluğuna alınma 1-ÖSYM Başkanlığından gelen atanacakların listesi, 3- Nüfus cüzdan sureti 5-Sağlık raporu 7-İkametgah belgesi, 8-Mal

Detaylı

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI T.C. UŞAK VALİLİĞİ 2015 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Bakanlığımız merkez ve taşra teşkilatında boş bulunan unvanlı kadrolar için Bakanlığımız ile MEB arasında imzalanan protokol

Detaylı

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI

ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI SIRA NO ÇANAKKALE HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ KAMU HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Açıktan Atama İşlemleri

Detaylı

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi.

TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI. 1-) Dilekçe, 2-) Unvan Belgesi. SIRA NO 1 HİZMETİN ADI Bakanlık personelinin Sigortalı ve Bağ-Kur'lu hizmet birleştirme TEKİRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ DESTEK HİZMETLERİ ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ ÖZLÜK İŞLERİ HİZMET STANDARTLARI 2-) Unvan Belgesi.

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 4) T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-247 08 /01 /2015 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013

Detaylı

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4.

9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. 9 Ekim 2008 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27019 TEBLİĞ Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNUNUN 4. MADDESİNİN BİRİNCİ FIKRASININ (c) BENDİ KAPSAMINDA

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 09.07.2013 * 6339 GENELGE (Sıra No: 7) 1-24/7/2008

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 07.01.2014 * 133 GENELGE (Sıra No: 4) 14/8/2013 tarihli

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2)

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü. GENELGE (Sıra No: 2) Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü GENELGE (Sıra No: 2) 1/6/2012 tarihli ve 28310 sayılı

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü MEVZUAT BÜLTENİ İNTİBAK GİRİŞ DERECESİ KADEME İLERLEMESİ VE DERECE YÜKSELMESİ HİZMET DEĞERLENDİRMESİ HİZMET BİRLEŞTİRMESİ 2011 1 T.C. MİLLİ

Detaylı

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Kamu Hizmet Standartları Tablosu

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Kamu Hizmet Standartları Tablosu TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Kamu Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO HĠZMETĠN ADI ĠSTENEN BELGELER HĠZMETĠN TAMAMLANMA SÜRESĠ (EN GEÇ) 1 personelinin Sigortalı

Detaylı

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER

632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 632 SAYILI KANUN HÜKMÜNDE KARARNAMENİN UYGULANMASINA İLİŞKİN REHBER 2/6/2011 tarihli ve 632 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü Maddesinin (B) Fıkrası ile 4924 Sayılı Kanun Uyarınca Sözleşmeli Personel

Detaylı

2015 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ

2015 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ 2015 YILI İSTİFA SONRASI YENİDEN (AÇIKTAN) ATAMA KURASI İLAN METNİ 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 92 nci maddesinin birinci fıkrası ile Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Atama ve Yer Değiştirme

Detaylı

HİZMET STANDARDI TABLOSU

HİZMET STANDARDI TABLOSU HİZMET STANDARDI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN ORTALAMA TAMAMLAN MA SÜRESİ 1 Akademik ve İdari Personelin Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit (Süre uzatma) 1- Personelin,

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 11.01.2012* 350 GENELGE 1) 5793 sayılı Bazı Kanun

Detaylı

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından:

YÖNETMELİK. Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: 9 Nisan 2014 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 28967 YÖNETMELİK Güneydoğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Teşkilatından: GÜNEYDOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ TEŞKİLATI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : 79847095-010.06.02-[115708-184]-325 05/01/2017 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personel Ücret Tavanları GENELGE 23/8/2015 tarihli ve 29454

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Yükseköğretim Üst Kuruluşları İle Yükseköğretim Kurumları Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği uyarınca

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( )

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu ( ) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ

T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ T.C. MUSTAFA KEMAL ÜNİVERSİTESİ İLETİŞİM FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU Personel Birimi Sıra No 1 Hizmetin Adı Personelin Göreve Başlama Başvuruda İstenen Belgeler 1. Aile durum bildirimi formu

Detaylı

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1

İŞ AKIŞ ŞEMASI. İDARİ PERSONEL ŞEFLİĞİ ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 ŞEMA ADI AÇIKTAN ATAMA İŞLEMLERİ Akış No: 1 Üniversitemiz Rektörlüğü tarafından ataması yapılan personelin kararnamesi onaylanarak Fakültemize gönderilir. Teslim alınan kararname ile adı geçen personel

Detaylı

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

YÖNETMELİK. (3) Avukat kadrosundan hukuk müşaviri kadrosuna yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz. 5 Şubat 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29258 Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumundan: YÖNETMELİK TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ

Detaylı

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1

Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ. 06/06/11 Eren ERCAN 1 Döner Sermaye İşletmesi İşleri İle İlgili Şube Müdürlüğü EK ÖDEME, SABİT EK ÖDEME, ASGARİ (TABAN) EK ÖDEME HESAPLAMA USULLERİ 06/06/11 Eren ERCAN 1 HEKİM SABİT ÖDEME En Yüksek Devlet Memuru Aylığı (Ek

Detaylı

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt

Sayfa 1 T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ EDEBİYAT FAKÜLTESİ ÖZLÜK İŞLERİ BÜROSU İŞ SÜRECİ-1 Sorumlular İş Akışı Faaliyet Doküman/K ayıt Akademik Personel Atama Yazıları ve Yapılan İşlemler Öğretim Üyesi dışındaki Öğretim

Detaylı

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Hizmet Standartları Tablosu

TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Hizmet Standartları Tablosu SIRA NO TEKĠRDAĞ HALK SAĞLIĞI MÜDÜRLÜĞÜ Destek Hizmetleri ġube Müdürlüğü Özlük ĠĢleri Hizmet Standartları Tablosu 1 HĠZMETĠN ADI Sigortalı ve Bağ- Kur'lu hizmet birleştirme 1-Dilekçe. 2-Unvan Belgesi ĠSTENEN

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU BARTIN ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 1- Hizmet veya Yeşil Pasaport Formu

Detaylı

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI

BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI SIRA NO BURSA SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ HİZMET STANDARTLARI HİZMETİN ADI BAŞVURUDA İSTENEN BELGELER HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) 1 Görevlendirme Onayı Kurumun üst yazısı-adı

Detaylı

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1)

SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) ( TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) SGK İŞLEMLERİ SOSYAL GÜVENLİK KESİNTİSİ (4/c) (01.10.2008 TARİHİNDEN ÖNCE İŞE BAŞLAYANLAR İÇİN)(1) 01.10.2008 den önce iştirakçi olup, 01.10.2008 tarihi itibarıyla 4c li sigortalıların emekli keseneğine

Detaylı

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 30 Mayıs 2015 CUMARTESİ Resmî Gazete Sayı: 29371 Başbakanlık (Hazine Müsteşarlığı) tan: HAZİNE MÜSTEŞARLIĞI DARPHANE VE DAMGA MATBAASI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

Detaylı

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI İDARÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve savcıların

Detaylı

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM

İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM İSTANBUL MEDENİYET ÜNİVERSİTESİ PERSONELİNE DÖNER SERMAYE GELİRLERİNDEN YAPILACAK EK ÖDEMENİN DAĞITILMASINDA UYGULANACAK USUL VE ESASLAR Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

Anılan 43 üncü maddenin (B) bendinin uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir :

Anılan 43 üncü maddenin (B) bendinin uygulanmasında aşağıdaki hususlara uyulması gerekmektedir : Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 75) Sayı : BÜMKO-KY-10-115567-34-8563-7 Konu : 2595 sayılı Yasa uygulaması hk. 15.2.1982 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 1.3.1982 tarihinden itibaren

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU HİZMETİN TAMAMLANMA SÜRESİ (EN GEÇ) SIRA NO OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU SIRA NO 1 2 HİZMETİN ADI İSTENİLEN BELGELER Hususi pasaport çıkarma ve temdit (Süre uzatma) talepleri Hizmet

Detaylı

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006)

657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 Devlet Memurları Kanunu ve 5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu (31.05.2006) 657 DMK 4a, 4b, 4c maddeleri 5510 GSS 4a, 4b, 4c maddeleri Memur (4A) Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince

Detaylı

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS)

ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) ENGELLİ KAMU PERSONELİ SEÇME SINAVI (E-KPSS) E-KPSS Nedir? E-KPSS (Engelli Kamu Personeli Seçme Sınavı), Ortaöğretim, ön lisans ve lisans mezunu engellilerin engel grupları ve eğitim durumlarına göre yapılan

Detaylı

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği

Grup 1 İstatistikçi İstatistik TH 2 8 İzleme ve Değerlendirme Koordinatörlüğü Grup 2 Mühendis Bilgisayar Mühendisliği DOĞU ANADOLU PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YAZILI SINAV DUYURUSU (İlan Tarihi : 2 KASIM 2015) Doğu Anadolu Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığı Personelinin Görevde Yükselme

Detaylı

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU

ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU ABDULLAH GÜL ÜNİVERSİTESİ Personel Daire Başkanlığı GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAVI BAŞVURU KILAVUZU 2015 İLGİLİ MEVZUT 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde

Detaylı

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-7.htm

http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2012/04/20120403-7.htm Page 1 of 6 3 Nisan 2012 SALI Resmî Gazete Sayı : 28253 Orman ve Su İşleri Bakanlığından: YÖNETMELİK ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart

D U Y U R U. Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart D U Y U R U Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği'nin 41 inci maddesinin 1 inci fıkrası gereği 1 Mart - 31 Mart tarihleri arasında il müftü yardımcısı, ilçe müftüsü, dini yüksek ihtisas merkezi müdürü, eğitim

Detaylı

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN

MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN 10131 MERKEZİ FİNANS VE İHALE BİRİMİNİN İSTİHDAM VE BÜTÇE ESASLARI HAKKINDA KANUN Kanun Numarası : 5671 Kabul Tarihi : 26/5/2007 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 7/6/2007 Sayı : 26545 Yayımlandığı Düstur

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü

T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü T.C. MALİYE BAKANLIĞI Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü Sayı : B.07.0.BMK.0.19.115708-184 Konu : Mahalli İdare Sözleşmeli Personeli Ücret Tavanları 28.06.2012* 7270 GENELGE (Sıra No:5) 1/6/2012 tarihli

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.06.24-4286/90234 10/12 /2004 Konu : İntibak Bülteni Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan PERSONEL MEVZUATI BÜLTENİ nin 3 üncü sayısında

Detaylı

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin;

YÖNETMELİK. MADDE 2 (1) Bu Yönetmelik, 2828 sayılı Kanunun ek 1 inci maddesi kapsamına girenlerin; 12 Haziran 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29028 YÖNETMELİK Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı (Devlet Personel Başkanlığı) ndan: SOSYAL HİZMETLER KANUNU KAPSAMINDA TANINAN İSTİHDAM HAKKININ KULLANIMINA

Detaylı

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU

T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU T.C. SAĞLIK BAKANLIĞI Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu TÜRKİYE İLAÇ VE TIBBİ CİHAZ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU GENEL AÇIKLAMALAR: Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumunca, 657 sayılı

Detaylı

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU

GÖRÜŞ BİLDİRME FORMU Konusu: İlgili Mevzuat: Bakanlığımız 4/B Sözleşmeli Personellerine ödenen Ek Ödemeden sigorta prim kesintisi kesilip kesilmeyeceği, 31.05.2006 tarihli 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası

Detaylı

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 31 Aralık 2015 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 29579 YÖNETMELİK Konya Ovası Projesi Bölge Kalkınma İdaresi Başkanlığından: KONYA OVASI PROJESİ BÖLGE KALKINMA İDARESİ BAŞKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME

Detaylı

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ

TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ 8 Kasım 2015 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 29526 Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından: TEBLİĞ İŞVEREN UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ MADDE 1 1/9/2012 tarihli ve 28398 sayılı Resmî

Detaylı

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü

T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü Sayı : B.08.0.PGM.0.23.01.06.24-4286/90234 10/12 /2004 Konu : İntibak Bülteni Genel Müdürlüğümüzce hazırlanan PERSONEL MEVZUATI BÜLTENİ nin 3 üncü sayısında

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI HİZMET ENVANTERİ ve STANDARTLARI ADI TANIMI DAYANDIĞI MEVZUATIN ADI İÇ () SUNUM ELEKTRONİK OLARAK HİZMET ENVANTERİ ve I 1 2 3 ve İdari in Hususi Pasaport Çıkarma ve Temdit(Süre Uzatma) ve İdari in Hizmet Pasaportu Çıkarma ve Temdit(Süre

Detaylı

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU

SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SÜLEYMAN DEMİREL ÜNİVERSİTESİ ISPARTA SAĞLIK HİZMETLERİ MESLEK YÜKSEKOKULU KAMU HİZMET ENVANTERİ TABLOSU SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLANI KODU ADI TANIMI DAYANAĞI MEVZUATI N ADI VE MADDE NUMARASI

Detaylı

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 29 Eylül 2014 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29134 YÖNETMELİK Türkiye Taşkömürü Kurumundan: TÜRKİYE TAŞKÖMÜRÜ KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler

Sürecin Kaynakları. zaman Sürecin Planlanan Gerçekleştirilen işlemler ADI ÖLÇÜLEBİLİR PLANLANMASI UYGULANMASI 145 KONTROLÜ (İZLENMESİ ve ÖLÇÜLMESİ) Açılan disiplin soruşturma sayısı 65 Açılan inceleme sayısı 27 Açılan ceza soruşturma sayısı 22 Sonuçlanan disiplin soruşturma

Detaylı

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ

T.C. BAYBURT ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI KAMU HİZMET ENVANTERİ HİZMETİN 1 in in Pasaport 912020000 Pasaport Çıkarma Süre Uzatma 5682 Sayılı Pasaport Kanunu Çıkarma Süre Uzatma Talepleri Talepleri 1 Yurtdışında görevlendirildiğine dair ilgili Yönetim Kararı yada lük

Detaylı

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK 28 Nisan 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 27918 Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumundan: YÖNETMELİK TÜTÜN VE ALKOL PİYASASI DÜZENLEME KURUMU GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukukî Dayanak ve Tanımlar SAĞLIK BAKANLIĞINA BAĞLI DÖNER SERMAYE İŞLETMELERİNDEN MERKEZE AKTARILAN TUTARIN DAĞILIM VE SARFI İLE BU TUTARDAN BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATINDA GÖREVLİ PERSONELE EK ÖDEME YAPILMASINA DAİR YÖNERGE BİRİNCİ

Detaylı

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ 23 Mart 2017 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 30016 Atatürk Orman Çiftliği Müdürlüğünden: YÖNETMELİK ATATÜRK ORMAN ÇİFTLİĞİ MÜDÜRLÜĞÜ PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı: 25178

R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı: 25178 Eleman Temininde Güçlük Çekilen Yerlerde Sözleşmeli Sağlık Personeli Çalıştırılması ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun R.G.Tarihi: 24.07.2003 R.G.Sayısı:

Detaylı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı

c) İdari personelin hizmet öncesi ve hizmetiçi eğitimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, Daire Başkanı PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 29. Maddesi çerçevesinde nın görevleri aşağıdaki şekilde hüküm

Detaylı

2015 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER

2015 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER 2015 YILI ADLÎ YARGI ANA KARARNAMESİNDE UYGULANACAK PRENSİPLER I- GENEL PRENSİPLER 1-2015 Yılı Ana Kararnamesinde sürelerin hesaplanmasında 31/12/2015 tarihinin esas alınmasına, 2- Eş olan hâkim ve Cumhuriyet

Detaylı

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 04.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28962 SERMAYE PİYASASI KURULU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI

SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI SAKARYA ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV İLANI Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik ve Yükseköğretim Üst

Detaylı

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU

T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU T.C. ADALET BAKANLIĞI ADLİ TIP KURUMU 2012 YILI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ SINAV DUYURUSU 14.01.2006 tarihli ve 26049 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Adli Tıp Kurumu Personeli

Detaylı

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : :

MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU : : : : : MANİSA CELAL BAYAR ÜNİVERSİTESİ İDARİ PERSONEL GÖREVDE YÜKSELME SINAVI DUYURUSU İlan Tarihi Son Başvuru Tarihi Görevde Yükselme Yazılı Sınav Tarihi Yazılı Sınav Saati Yazılı Sınav Yeri Sözlü Sınav 26.10.2016

Detaylı

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU

İNÖNÜ ÜNİVERSİTESİ ECZACILIK FAKÜLTESİ KAMU HİZMET STANDARTLARI TABLOSU 1 Genel Evrak Gelen ve Giden Evrakların Kayıt Altına Alınması Sürekli 2 Gelen Evrak Tüm Resmi Yazışmalar, Dilekçeler v.s. 2 Hafta 3 Fakülte Kurulu Gündem Maddeleri ve Gelen Evrak 4 Fakülte Yönetim Kurulu

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 30 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28898 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ

T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ T.C. MİLLÎ EĞİTİM BAKANLIĞI ÖLÇME, DEĞERLENDİRME VE SINAV HİZMETLERİ GENEL MÜDÜRLÜĞÜ İNSAN KAYNAKLARI GENEL MÜDÜRLÜĞÜ MERKEZ VE TAŞRA TEŞKİLATI ŞEF VE MEMUR KADROLARI İÇİN GÖREVDE YÜKSELME ATAMA BAŞVURU

Detaylı

Sigortalı Tescil İşe Giriş Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular

Sigortalı Tescil İşe Giriş Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular Sigortalı Tescil İşe Giriş Bildirgesi Verilmesine İlişkin Açıklamalar ve Sorular 1. Bu belge, kamu idarelerinde 5510 sayılı Kanunun 4/1-c bendi kapsamında çalışan sigortalıların, aynı Kanunun 8 inci maddesine

Detaylı

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM T.C. KOCAELİ DERİNCE BELEDİYE BAŞKANLIĞI İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV VE ÇALIŞMA ESASLARI YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 Amaç - Bu Yönetmeliğin amacı,

Detaylı

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI

PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Tarih: 21.03.2017 T.C. DÜZCE ÜNİVERSİTESİ PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI Revizyn Tarihi: Revizyn N: PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV TANIMLARI A- PERSONEL DAİRE BAŞKANLIĞI GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar

BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak, Tanımlar ve Kısaltmalar TÜRKİYE BİLİMSEL VE TEKNOLOJİK ARAŞTIRMA KURUMUNDA GÖREV YAPAN VE TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ KAPSAMI DIŞINDA BULUNAN PERSONELE YAPILACAK ÖDEMELERE İLİŞKİN USUL VE ESASLAR BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak,

Detaylı

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ

BİLİŞİM EĞİTİM KÜLTÜR ve ARAŞTIRMA DERNEĞİ 18 Ağustos 2015 SALI Resmî Gazete Sayı : 29449 YÖNETMELİK Sayıştay Başkanlığından: SAYIŞTAY YÖNETİM MENSUPLARININ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK

8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK 8 Şubat 2016 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 29618 YÖNETMELİK Savunma Sanayii Müsteşarlığından: SAVUNMA SANAYİİ MÜSTEŞARLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı