Atama Ayrılış- Başlayış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "Atama Ayrılış- Başlayış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar"

Transkript

1 ÖZLÜK İŞLERİ Askerlik tehir işlemleri Atama ayrılış- başlayış bildirimi Sağlık hizmetleri sınıfı personelin emeklilik işlemleri İl dışı tayin talepleri Dış kuruma görevlendirilen personele ait yüklenme senedi düzenleme işlemleri Sağlık hizmetleri sınıfındaki personelin hizmet belgesi işlemleri Fiili hizmet zammı yazışmaları Aday memurların asalet işlemleri Vefat işlemleri Hitap Soyadı değişiklikleri Adrese ve kuruma tebligat işlemleri Uzmanlık belgesi teslimi ve bununla ilgili bakanlıkla yapılan yazışma işlemleri PBS ve ÇKYS de son durum güncelleme işlemleri Sendika işlemleri

2

3 Atama Ayrılış- Başlayış İşlemlerinde Dikkat Edilecek Hususlar 657 sayılı DMK nın 62nci maddesi; İlk defa, yeniden veya yer değiştirme suretiyle; a) Aynı yerdeki görevlere atananlar atama emirlerinin kendilerine tebliğ gününde, b) Başka yerdeki görevlere atananlar, atama emirlerinin kendilerine tebliğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde, 63 üncü maddesi; Bunların belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler nedeniyle göreve başlamama hali iki ayı aştığı takdirde atama işlemi atamaya yetkili makamlarca iptal edilir. c)mazeret Atamaları ve Alt Bölge Tayin Talepleri Sekreterliğimize gönderilirken; Eş Durumu; Dilekçe,Eş Görev Belgesinin Aslı,SGK Hizmet Dökümü,Nüfus Kayıt Örneği Sağlık Durumu; Dilekçe, son 6 ay içerisinde Üniversite veya Bakanlık EAH alınmış Raporun Aslı veya Aslı gibidir Onaylı Örneği,Nüfus Kayıt Örneği (Yakınları İçin) Öğrenim Durumu;Dilekçe,Yüksek Öğrenim Kurumundan alınacak Öğrenim Belgesi Aslı Alt Bölge;Tayin talebinin açıkça belirtildiği Dilekçe 3

4

5 Naklen tayinlerde; personelin ayrılış-başlayış tarihleri ÇKYS ye girilecek ve ilgili evraklar Sekreterliğimize gönderilecektir. İl içi atamalarda ayrılış işlemi yapılırken mesai başı ve sonu belirtilmelidir. Şayet personel zamanında göreve ayrılış-başlayış yapmaz ise kararın iptal edilebilmesi için Sekreterliğimize bildirilmelidir. Naklen tayinlerde; başlayış tarihleri meyil müddetini aşmış ise; personelin kanuni mazeretini ÇKYS Karar Onay Ayrılış- Başlayış bölümünden Mazeret menüsüne girilmeli ve belgesi başlayış yazısı ile birlikte gönderilmelidir. (SGK emekli olurken bu geç başlamanın sebebini sormaktadır.) Naklen tayin olan personelin görevinden ayrılışının sağlanması ve ÇKYS ye işlenmesi, eğer ayrılış yapılamıyor ise (askerlik doğum izni vs.) Sekreterliğimize geciktirilmeden bildirilmesi gerekmektedir. Nakillerde Atama Kararı dikkatlice okunarak istenen belgeler (mal bildirimi, tebellüğ vs) yazınız ekinde gönderilmelidir. Sekreterliğimize kesinlikle evrakların asılları gönderilmeli, fotokopiler kurumunuzda kalmalıdır. 5

6 6

7 7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18 ASALET İŞLEMLERİ Sınavlarda başarılı olanlardan Devlet memurluğuna girmek isteyenler başarı listesindeki sıraya ve 47. maddeye göre ilan edilen kadro sayıları kadar kurumlarınca memur adayı olarak atanırlar. Aday olarak atanmış Devlet memurunun adaylık süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 54. Maddesinin ikinci fıkrası gereği bir yıldan az iki yıldan çok olamaz ve Başbakanlık Devlet Personel Başkanlığının 12/08/1988 tarih ve 768/07139 sayılı görüşü gereği adaylık süresi kesintisiz olması gerekmektedir. Aday olarak atanan memurların 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 55. Maddesi gereğince Önce bütün memurların ortak vasıfları ile ilgili temel eğitime, sınıfları ile ilgili hazırlayıcı eğitime ve staja tabi tutulmaları ve bu eğitimler neticesinde Devlet memuru olarak atanabilmeleri için başarılı olmaları şarttır. (60 ve üzeri puan almaları şarttır.) Temel ve hazırlayıcı eğitim programları kişinin bağlı bulunduğu kurumda yapılır. 18

19 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nun 58. Maddesi gereğince Adaylık süresi içinde eğitimde başarılı olan adaylar disiplin amirlerinin teklifi ve atamaya yetkili amirin onayı ile onay tarihinden geçerli olmak üzere asli memurluğa atanırlar. Asli memurluğa geçme tarihi adaylık süresinin sonunu geçemez. Aday memurun adaylık süresi içinde sözleşmeli statüde çalıştığı süreler adaylık süresine dahil edilmez. Aylıksız izinli sayıldığı süreler, erkek adayların askerlikte geçirdiği süreler adaylık süresine dahil edilmez. 19

20

21

22

23 Fiili Hizmet Yazışmalarında Dikkat Edilecek Hususlar Hastanemiz Radyoloji Kliniğinde.. olarak görev yapan.; 1) tarihleri arasında 5 saat, tarihleri arasında 7 saat röntgen,radyum ve iyonizan radyasyon ile fiilen çalışmıştır. 2)Bu süre içinde Direkt Röntgen,Bt,Skopi,ve.. Tetkiklerinde görev yapmıştır. 3)Radyasyon Güvenliği Tüzüğünün 2. maddesinin K bendi gereğince radyasyon görevlisi sayılmalıdır. 4)Fiili hizmet süresi zammından yararlandırıldığı tarihten itibaren bugüne kadar geçen süre içinde uzun süreli ücretsiz izin,yurt içi ve dışı kurs süresi..bulunmaktadır/ bulunmamaktadır. 5)2008 yılında.. saat,2009 yılında. saat,2010 yılında saat ve.. yılında çalışmıştır. 6)Yukarıda belirtilen bilgileri içeren belgeler tarih ve sayılı R.G de yayımlanarak yürürlüğe giren Yönetmelik gereği kurulan Radyasyon Güvenliği Komitesi Yetkilileri / Hastane Yöneticisi tarafından onaylanmıştır.

24 MAL BİLDİRİMİ 3628 sayılı Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu ile bu Kanunun uygulanmasına ilişkin usul ve esasları düzenleyen Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmeliğin öngördüğü işlemlerin ifasına yönelik; Bu konuya ilişkin iş ve işlemlerde 0-5 le biten yıllarda Mal Bildirimi verilmesi gerekmektedir. Bu sebeple te kurumunuzda görevli tüm personelden Mal Bildiriminin istenmesi ve listelenerek Sekreterliğimize gönderilmesi gerekmektedir. Her ne kadar mal bildiriminde bulunmak personel açısından yasal bir zorunluluk ise de; bu bildirimlerin süresi içinde verilmesini sağlamak da idareye verilen yasal bir sorumluluktur. Kurumlar mal bildirim beyannamelerini gönderirken, mal bildirim beyannamelerinin birer suretini alarak dosyada saklamak gibi suç teşkil edecek bir işlemi yapmayacaklardır. İlk defa veya İstifa Sonrası Yeniden atanan personelin başlayış işlemleri yapılırken Mal Bildirim Beyannamesinin istenmesi ve başlayış gönderilirken ekine konulması gerekmektedir. 24

25

26

27

28 ÇKYS KULLANIMI 657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU

29 Terfi ve İntibakla ilgili bazı terimlerin / kavramların tanımı: Terfi:Bir memurun bulunduğu derece ve kademeden daha üst bir derece ve kademeye yükseltilmesi veya ilgilinin, bulunduğu unvandan hiyerarşi olarak daha üst bir unvanlı kadroya atanmasıdır. Terfi tarihi: Memurun kademe ilerlemesini hakettiği tarihtir. İntibak:Memurun öğrenim durumu, hizmet yılları ve geçmişteki hizmetleri esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde müktesebinin ilerleyebileceği derece ve kademesinin tespit edilmesidir.

30 Emsal kişi: Görevde iken üst öğrenimi bitiren memurun emsali, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren kişidir. Derece ilerlemesi: Bir Memurun bulunduğu hiyerarşi içerisinde, öğrenim durumu, hizmet yılları ve kazanılmış hak aylığı ve emekli müktesebinde değerlendirilen hizmetleri esas alınarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu çerçevesinde üst derecelere ilerlemesidir. Kademe: Memurun bulunduğu derecede kademe durdurma cezası almaması halinde her yıl bulunduğu derecedeki durumudur.

31 Kazanılmış hak aylığı derece ve kademesi: Devlet memurunun 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan memuriyete giriş derece ve kademesine, yine bu Kanunda yer alan ilavelerin yapılması suretiyle bulunacak derece ve kademesidir. Kalkınmada öncelikli il terfisi: 527 sayılı Kanun Hükmünde Kararname ile değişik 64 üncü madde hükümlerince, 657 sayılı Kanuna ve zorunlu atamaya tâbi sağlık personelinin kalkınmada öncelikli yörelerde geçireceği her 2 yıl için alacağı ilave kademedir. (4924 sayılı Kanun ve 4-B statüsünü kapsamaz) Emekli derece ve kademesi: Özel sektörde geçen SSK lı ve Bağ-Kur lu hizmetlerinin Emekli Sandığı hizmetleri ile birleştirilmesi sonucu bulunan müktesebi olup emekli keseneğine esas derece ve kademesidir.

32 Öğrenim Durumları ile Yükselinebilecek Giriş Derece Kademeler ÖĞRENİM GİRİŞ DERECESİ YÜKSELECEĞİ D/K İlkokul Ortaokul Ortaokul ve Dengi Mesleki Okullar Ortaokul üstü 1 yıl Mesleki ve Tek. Öğrenimi bitirenler Ortaokul üstü 2 yıl Mesleki ve Tek. Öğrenimi bitirenler Lise Lise Dengi Mesleki veya Teknik Öğrenimi bitirenler Lise veya Dengi Okullar üstü1 yıl Mesleki veya Teknik Öğr. Bitirenler Lise veya Dengi Okullar üstü 2 yıl Veya Ortaokul Üstü en az 5 yıl Mesleki veya Teknik Öğr.bitirenler Lise ve Dengi Okullar üstü 3 Yıl Mesleki veya Tek. Öğr. Bitirenler 12-2 (S.M.L MEZ. 12/3) Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim Yıl Süreli Yüksek Öğrenim

33 Unvanlara göre ilk atamada derece ve kademeler TABİP 8/3 UZMAN TABİP 7/3 DİŞ TABİBİ (İLK ATAMADA YÜKSEK LİSANS KABUL EDİLDİĞİNDEN) 8/2 UZMAN DİŞ TABİBİ (DOKTORA YAPTIĞI ZAMAN) 7/1 ECZACI (4 YILLIK MEZUNLAR) 8/1 ECZACI (5 YILLIK MEZUNLAR - 5. YIL YÜKSEK LİSANS KABUL EDİLİR) 8/2 SOSYOLOG 8/1 PSİKOLOG 8/1 BİYOLOG 8/1 DİYETİSYEN 8/1 SOSYAL ÇALIŞMACI 8/1 TIBBI TEKNOLOG (LİSANS TAMAMLAYANLAR 8/1) 10/3 EBE 12/3 HEMŞİRE 12/3 SAĞLIK MEMURU 12/3 SAĞLIK TEKNİKERİ 10/2 MÜHENDİS 8/1 KİMYAGER (ATANMA ŞARTI VAR) 8/1 KİMYA TEKNİSYENİ (4 YILLIK LİSE MEZUNLARI) 12/3 MİKROBİYOLOJİ UZM (FEN FAK MEZUNU) 7/1 MİKROBİYOLOJİ UZM (TIP FAK MEZUNU) 7/3 V.K.H.İ (LİSANS) 9/1 V.K.H.İ (ÖNLİSANS) 10/2 V.K.H.İ (LİSE) 13/3

34 Bu maddenin yayımı tarihinden önceki son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan bir kademe ilerlemesi uygulamasından yararlanmamış olanlar hakkında, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin ikinci fıkrasının değişiklikten önceki hükmü uygulanır. Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarih itibarıyla değiştirilen 64 üncü maddenin dördüncü fıkrasında yer alan sekiz yıllık süre, ilk sekiz yıllık dönem için, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önceki; a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl, b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl, d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır de ödül alan 2007 de ödül alan 2008 de ödül alan 2009 de ödül alan 2010 de ödül alan 2011 de ödül alan 2014 yılında tekrar ödül alır 2015 yılında tekrar ödül alır 2016 yılında tekrar ödül alır 2017 yılında tekrar ödül alır 2018 yılında tekrar ödül alır 2019 yılında tekrar ödül alır

35 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname nin 37. maddesi, aşağıdaki şekilde uygulanacaktır: Tahsil itibariyle yükselinebilecek en son derece ve kademelerde istisna getiren durumlar Öğrenim durumu itibariyle yükselinebilecek derecenin üstünde bir dereceye yükselme: İlkokul, ortaokul ve lise öğrenimi görenler 657 sayılı Kanunun, 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2. maddesi ile değişik 37. maddesinde belirtilen şartları taşıması halinde (6 yıllık sicil notları ortalamasının 90 ve daha yukarı olması) tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin bir üst derecesine yükseltilir. (2011 değişikliği; 243 sayılı KHK nin 37 nci maddesinde yer alan "son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlardan son sicil notu olumlu bulunanların" ibaresi "son sekiz yıllık süre içinde herhangi bir disiplin cezası almayanların" olarak değiştirilmiştir.

36 Ayrıca; a) Son beş yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için üç yıl b) Son dört yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için dört yıl, c) Son üç yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için beş yıl d) Son iki yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlar için altı yıl, e) Son sicil notu doksan ve daha yukarı olanlar için yedi yıl, olarak uygulanır sayılı Kanunun yürürlüğe girdiği 25/02/2011 tarihinden sonraki ilk sekiz yıllık süre için kademeli geçiş öngörüldüğünden, 2010, 2009, 2008, 2007, 2006 yıllarına ait sicil raporlarına (kanunen en fazla 5 yıl geriye gidilebilir) ve 2011, 2012, 2013 yılları disiplin raporlarına bakılması gerekecektir. İlk tavan delme işlemi 2014 tarihinde yapılabileceği düşünüldüğünde; 2012 de 3. der. 4. kad. e gelen 2013 de 3. der. 4. kad. e gelen 2014 de 3. der. 4. kad. e gelen 2015 de 3. der. 4. kad. e gelen 2016 de 3. der. 4. kad. e gelen 2014 yılında tavan deler 2015 yılında tavan deler 2016 yılında tavan deler 2017 yılında tavan deler 2018 yılında tavan deler

37 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2014 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2006 yılı sicil raporu 2007 yılı sicil raporu 2008 yılı sicil raporu 2009 yılı sicil raporu 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası

38 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2015 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2007 yılı sicil raporu 2008 yılı sicil raporu 2009 yılı sicil raporu 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası 2014 yılı disiplin cezası

39 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2016 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2008 yılı sicil raporu 2009 yılı sicil raporu 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası 2014 yılı disiplin cezası 2015 yılı disiplin cezası

40 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2017 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2009 yılı sicil raporu 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası 2014 yılı disiplin cezası 2015 yılı disiplin cezası 2016 yılı disiplin cezası

41 ÖRNEK yılında 3 üncü derecenin 4 üncü kademesinde bulunan personel yeni uygulamaya göre şartların yerine gelmesi halinde 15/02/2018 tarihinde tavan delecektir. Bakılması gereken yıllar 2010 yılı sicil raporu Bakılması gereken disiplin cezaları 2011 yılı disiplin cezası 2012 yılı disiplin cezası 2013 yılı disiplin cezası 2014 yılı disiplin cezası 2015 yılı disiplin cezası 2016 yılı disiplin cezası 2017 yılı disiplin cezası

42 ÖĞRENİM DEĞİŞİKLİKLERİ SEBEBİYLE YAPILAN İNTİBAK: 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler Bölümü (A) Bendinin 12/d fıkrasında Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak (87. maddeye tabi kurumlarda çalışanlar dahil) üst öğrenimi bitirenler, aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içerisinde bitirdikten sonra memuriyete girenlerin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesi üzerine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıla bir kademe her üç yıla bir derece ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilirler. denilmektedir. İntibak yapılırken dikkat edilmesi gereken bir başka husus da; başta belirttiğimiz gibi 4 yıllık fakülte mezunlarının memuriyete giriş derece ve kademesi 9. derecenin 1. kademesi, 2 yıllık yüksek okul mezunları ise 10. derecenin 2. kademesi olup, S.M.L. yi bitirdikten sonra fakülte veya yüksek öğrenimi bitirenlere 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu değişik 36. maddesinin Ortak Hükümler bölümü (A) bendinin 6/b fıkrası gereğince bir kademe ilerlemesi verilerek 4 yıllık fakülte mezunları 9. derecenin 2. kademesinden iki yıllık yüksek okul mezunları ise 10. derecenin 3. kademesinden başlatılmaktadırlar.

43 6428 SAYILI KANUN 09/03/2013 tarihi itibariyle SHS sınıfında görev yapan; Baştabip, Baştabip Yardımcısı, Eğitim Görevlisi, Uzman (TUTG), Uzman Tabip, Başasistan ve Uzman Diş Tabibi unvanlı olanların kadroları (1-7) Asistan, Tabip, Diş Tabibi, Veteriner Hekim, Eczacı, Psikolog, Biyolog, Fizyoterapist, Sağlık Fizikçisi, Diyetisyen, Çocuk Gelişimcisi, İş ve Uğraşı Terapisti (Ergoterapist), Perfüzyonist, Dil ve Konuşma Terapisti, Antropolog, Odyolog ve Sosyal Çalışmacı unvanlı olanların kadroları (1-8) Tıbbi Teknolog unvanlı olanların kadroları (1-9) Sağlık Teknikeri unvanlı olanların kadroları (1-10) Ebe, Hemşire ve Sağlık Memuru unvanlı olanların kadroları (1-12) Sağlık Teknisyeni, Diş Protez Teknisyeni ve Laborant unvanlı olanların kadroları (3-12) Hemşire Yardımcısı unvanlı olanların kadroları (5-12)

44 5510 SAYILI KANUN 01/10/2008 tarihinden önce; Yedek subay askerlik Vekil öğretmenlik Vekil imamlık Vekil ebelik / hemşirelik 4924 sayılı Kanun a tabi olarak görev yapılması hizmetlerinden herhangi birinde bulunmuş olan personelin sigortalı hizmet hesabı yapılırken Kazanılmış Hak Aylığı ve Emekli Keseneği Esas Aylığı ayrı ayrı hesaplanarak yürütülür.(5434 sayılı Kanun hükümlerince) 01/10/2008 tarihinden önce yukarıda bahsedilen hizmetler dışında (4-b dahil) hizmeti bulunan ve 01/10/2008 tarihinden sonra memuriyete başlayan personelin sigortalı hizmet değerlendirmesinde Emekli Esas Aylığı hesaplanmayacaktır.

45 İntibak işlemi yapılırken; En doğru sonuca ulaşmak için 2 ayrı hizmet süresi hesaplanmalıdır: 1. Kişinin kendi hizmeti 2. Kişinin emsalinin hizmeti Bu iki hizmet süresi hesaplanır ve az olan süre değerlendirilir. (değerlendirme neticesinde kişinin emsalinin hizmeti alınmış ise, aylıksız izin, askerlik gibi sürelerin kaybolduğuna dikkat edilmelidir) Kişinin çalışma süresi içinde hak etmiş olduğu kalkınmada öncelikli il terfileri, ödül terfileri, 4 yıllık Lise mezuniyeti nedeniyle aldığı kademe terfisi ve 5289/458 sayılı Kanun hükümlerince aldığı derece terfisi intibak sonucuna eklenmelidir.(kişinin emsal hesabı sadece hizmet yılı bazında söz konusudur)

46 İNTİBAK ÖRNEK yılında Atatürk Üniversitesi Meslek Yüksekokulundan mezun olan 10/01/2001 tarihinde V.H.K.İ olarak memuriyete başlayan, daha sonra 2008 yılında lisans tamamlayan ilgiliye ait terfi ve intibak örneği V.H.K.İ G. başlayış Kadro Derece kademe 10/01/ Tekniker 19/11/ Asil tasdiki 31/12/ Derece terfi 10/01/ Kademe terfi 10/01/ Kademe terfi 10/01/ s.k 15/01/ Derece terfi 10/01/ Kademe terfi 10/01/ Kademe terfi 10/01/ /d 14/09/ Kademe terfi 10/01/ /243 01/01/ tarihinde meslek yüksekokulu mezunu olan ilgilinin emsalinin 4 yıllık Kamu Yönetimi Bölümünü 31/07/1999 tarihinde bitireceğinden, diplomanın ibraz tarihi olan 14/09/2008 tarihi itibarıyla 9 yıl 1 ay 13 gün hizmeti olacaktır. (emsal hizmeti) 10/01/2001 tarihinde göreve başlayan ilgilinin diploma ibraz tarihi 14/09/2008 tarihi itibarıyla 7 yıl 8 ay 4 gün hizmeti bulunmaktadır.(kendi hizmeti) 657 sayılı Kanun un 36. Madde 12/ d fıkrası gereğince az olan (kendi hizmeti) hizmet dikkate alınacağından 4 yıllık lisans mezunu olarak 9. Derecenin 1. Kademesinden başlatılmak üzere her 3 yılına 1 derece, her tam yılına 1 kademe, 5289 sayılı Kanun gereğince 1 derece ve tekniker olarak atanmasından dolayı da 1 derece verilmek suretiyle müktesebi 5. Derecenin 2. Kademesi olup (yine kendi hizmeti dikkate alındığından) 8 ay 7 gün kıdemlidir.(yani kendi terfi tarihi aynı tarihten devam etmektedir)

47 İNTİBAK ÖRNEK 2 Sağlık memuru G. başlayış Kadro Derece kademe 21/10/ Asalet tasdiki 05/12/ Kademe terfi 21/10/ s. K.h.k 15/10/ Kademe terfi 21/10/ Derece terfi 21/10/ Kademe terfi 21/10/ Kademe terfi 21/10/ derece terfi 21/10/ /d (lisans) 14/12/ Kadro 14/05/ Kademe terfi 31/07/ Şb müd atama 17/04/ Derece terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Yüksek lisans 14/01/ Derece terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ md 01/01/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Derece terfi 31/07/ B t. kadro 12/02/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Derece terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ md 01/01/ Derece terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/ Kademe terfi 31/07/

48 İNTİBAK ÖRNEK 2 S.M.L 1988 mezunu ve 1995 tarihinde İşletme lisans bölümü mezunu olan ilgilinin diploma ibraz tarihi olan 14/12/1995 tarihi itibarıyla 7 yıl 1 ay 23 gün hizmeti bulunmaktadır. Ancak 1988 S.M.L mezunu ilgilinin emsali 31/07/1992 tarihinde lisans mezunu olacağından, diploma ibraz tarihi olan 14/12/1995 tarihi itibarıyla emsalinin 3 yıl 4 ay 23 gün hizmeti olacaktır. 657 sayılı Kanun un 36. Madde 12/ d fıkrası gereğince az olan hizmet dikkate alınacağından 4 yıllık lisans mezunu olarak 9. Derecenin 1. Kademesinden başlatılmak üzere her 3 yılına 1 derece, her tam yılına 1 kademe, 458 sayılı K.H.K gereğince 1 derece ve 4 yıllık S.M.L mezunu olması nedeniyle A-6/b fıkrası gereğince 1 kademe ile müktesebi 7. Derecenin 2. Kademesi olup (emsalinin hizmeti dikkate alındığından) 4 ay 23 gün kıdemlidir.

49 İNTİBAK ÖRNEK 3 İntibakı yapılacak olan kişi; 1975 yılında ilkokul mezunu olan ilgili, 29/11/1987 yılında İlkokul Mezunu VHKİ olarak göreve başlamıştır yılında ortaokulu bitirmiştir yılında Liseyi bitirmiştir yılında Ön Lisans diploması almıştır yılında Lisans diploması almıştır yılında Yüksek Lisans diploması almıştır. Buna göre kişiye yapılacak okul intibakları aşağıda listelenmiştir. Görüleceği üzere kişi, GİH personeli olduğundan kalkınmada öncelikli il terfisi almamış, yine GİH personeli olduğundan 3. derece kadronun altına inememiş (son durumu 3/1/4) ve emsale takılmadığı için bitirdiği tüm okullar terfisinde değerlendirilmiştir.

50 AÇIKTAN ATAMA İLKOKUL VERİ HAZIRLAMA KONT. İŞL. 29/11/ /1 ASİL 29/05/ /2 TERFİ 29/11/ /3 TERFİ 29/11/ /1 458 SAYILI KHK İLE BİR DERECE 15/10/ /1 TERFİ 29/11/ /2 TERFİ 29/11/ /3 TERFİ 29/11/ /1 ORTAOKUL İNTİBAKI 14/09/ /2 TERFİ 29/11/ /3 TERFİ 29/11/ /1 ASKERE GİDİŞ 01/02/ /1 ASKERDEN DÖNÜŞ 01/08/ /1 GÖREVE BAŞLAMA 11/08/1997 (10 GÜN GECİKMELİ) 10/1 83. MADDE ASKERLİK DEĞERLENDİRMESİ 14/08/1997 (BAŞVURUSUNU İZLEYEN AYIN 14 Ü) 10/2 TERFİ 09/12/1997 (YENİ TERFİ TARİHİ) 10/3 LİSE İNTİBAKI 14/10/1998 8/1 TERFİ 09/12/1998 8/2 TERFİ 09/12/1999 8/3 TERFİ 09/12/2000 7/1 ÖNLİSANS İNTİBAKI 14/10/2001 5/3 TERFİ 09/12/2001 4/1 243 SAYILI KHK İLE DEĞİŞİK 64. MADDE (ÖDÜL) 01/01/2002 4/2 TERFİ 09/12/2002 4/3 TERFİ 09/12/2003 3/1 TERFİ 09/12/2004 3/2 TERFİ 09/12/2005 3/3 TERFİ 09/12/2006 2/1 (KADROSU HALEN 3 TE G.İ.H. OLDUĞUNDAN) LİSANS İNSİBAKI 14/09/2007 2/3 TERFİ 09/12/2007 1/1 TERFİ 09/12/2008 1/2 TERFİ 09/12/2009 1/3 YÜKSEK LİSANS DEĞERLENDİRMESİ 14/10/2010 1/4

51 ÖRNEK 4 ASKERLİK HİZMETİ EMSALE TAKILAN KİŞİNİN İNTİBAKI İlgili, 01/08/2006 tarihinde S.M.L. mezunu olarak işe girmiştir. (sağlık memuru) (görev yeri Artvin) Liseden mezun olma tarihi 01/08/2004 tür. 30/12/ /03/2006 tarihleri arasında 1 yıl 3 ay askerlik yapmıştır. 14/10/2011 yılında lisans mezunu (sağlık lisansiyeri) olarak intibakını yaptırmıştır: ATAMA 01/08/ /3 ASİL 01/08/ /1 TERFİ /08/ /3 TERFİ 01/08/ /1 TERFİ /08/ /3 TERFİ 01/08/2011 9/1 İNTİBAK (SAĞLIK LİSANSİYERİ) 14/10/2011 6/1 TERFİ 31/07/2012 6/2

52 2004 yılında liseyi bitiren ilgilinin kendi hizmeti 01/08/ /10/2011 tarihleri arasında 5 yıl 2 ay 13 gün ve 1 yıl 3 ay askerliği ile birlikte toplam 6 yıl 5 ay 13 gün olup; Emsalinin hizmeti (2004 yılında lise mezunu olan birinin emsali 31/07/2008 olacağından) 31/07/ /10/2011 tarihleri arasında geçen 3 yıl 2 ay 13 gündür. Görüldüğü üzere kişinin 1 yıl 3 aylık askerlik hizmeti ve 2 yıllık kendi hizmeti emsale takılmaktadır. 3 yıllık hizmeti için sağlık lisansiyeri olması nedeniyle 8 inci derecenin 1 inci kademesinden başlatılarak 7 nci derecenin 1 inci kademesine getirilmiş, kalkınmada öncelikli illerde geçen hizmetleri için 2 kademe eklenmiş ve 4 yıllık S.M.L mezunu olması nedeniyle bir kademe daha ilave edilerek intibakının yapıldığı 14/10/2011 tarihi itibariyle 6 ncı derecenin 1 inci kademesine yükseltilmiştir. Yeni terfi tarihinin 31/07/2012 olduğuna dikkat edilmelidir. Kalkınmada öncelikli il terfilerinin ve 4 yıllık lise mezuniyeti dolayısıyla alınan 6/b terfisinin emsal uygulamasına takılmadığına dikkat etmek gerekir. (lise mezuniyet tarihine bakılarak 2009 öncesi olmasına da ayrıca dikkat edilmelidir)

53 TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN BİLİNMESİ GEREKEN ÖNEMLİ BAZI HUSUSLAR Emsal uygulamasında mezuniyet tarihi: Ortaöğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi 30 Haziran, yükseköğrenimi bitirenlerin mezuniyet tarihi ise 31 Temmuz olarak uygulanır. (139 seri no lu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği) 64 üncü maddede belirtilen şartlara haiz her sınıf ve derecedeki memurlar hak kazandıkları tarihten geçerli olmak üzere ve başkaca bir işleme gerek kalmaksızın bir ileri kademeye ilerlemiş sayılırlar. Kademe ilerlemesine hak kazanamayan memurlar kurumlarınca her ay alınacak toplu onaylarla belirlenir. Kademe ilerlemesi yapmış sayılanlardan ilerlemeye müstahak olmadıkları (kademe durdurma cezası) sonradan tespit edilenlerin kademe ilerlemeleri, ilerlemiş sayıldıkları tarihten geçerli olmak üzere iptal edilir. (657/Madde 64)

54 Derece yükselmesi ile ilgili onay mercii atamaya yetkili amirdir. Onay mercileri kademe ilerlemeleri ile ilgili yetkilerini devredebilirler. (657/Madde 66) Pasaport talepleri Genel Sekreterliklerce değerlendirilecek ve personelin kazanılmış hak aylığı baz alınarak düzenlenecek bir yazı ile ilgili Emniyet Müdürlüğüne yönlendirilecektir. Sayılabilecek azami sigortalı süre, kazanılmış hak aylığı için 12 yıldır. Emekli keseneği esas aylığı için herhangi bir süre kısıtı bulunmamaktadır. Diploma değerlendirmelerinde yürürlük tarihi, geriye dönük ödeme yapılmadığı için evrakın işlem yapıldığı tarih esas alınarak belirlenir.

55 TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN SIKÇA SORULAN SORULAR VE CEVAPLARI 1- Emsal uygulaması nedir: Görevde iken bir üst öğrenimi bitiren memurun, tahsiline ara vermeden normal süresi içerisinde üst öğrenimini zamanında bitirerek göreve başlayan memuru müktesep (derece/kademe) itibariyle geçememesidir. Yüksek lisans (uzmanlık eğitimi hariç) ve hazırlık sınıfı değerlendirmeleri emsal mukayesesine tabi değildir. 2-6 yıllık sicil not ortalaması 90 değil de 89,1 olan memur, bir kademe alır mı: Evet alır. Başka bir ifadeyle 6 yıllık sicil notu toplamı 535 olması halinde bir kademe ilerlemesi uygulanır. Bu durum dolayısıyla verilecek kademe ilerlemeleri ilgilinin terfi tarihi değil, sicil notu ortalaması dolayısıyla kademe aldığı Ocak ayının 1 i itibariyle uygulanır. (yeni durumda 15 Şubat) 3- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra lisans diploması alanların diplomaları değerlendirilir mi: Ön lisans diploması ile intibakı yapılan daha sonra lisans tamamlayan veya ikinci bir yüksek öğrenim olarak 4 yıllık bir fakülte bitiren görevlinin durumu incelenir, lehine bir durum varsa gerekli intibak işlemi yapılır.

56 4- Ön lisans diploması değerlendirildikten sonra başka bir ön lisans diploması alanların diplomaları değerlendirilir mi: İkinci bir ön lisans üst bir öğrenim olmadığı için değerlendirilmez. 5- Dört yıllık yüksek öğrenimi okuyanlardan 3. sınıfa geçenlerin yüksek öğrenim kurumlarından almış oldukları belgeler değerlendirilir mi: 142 seri nolu Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği nde A- Önlisans belgesi veya önlisans diploması üzerine intibak yapılanların durumu: a- Danıştay 5 inci Dairesinin anılan kararında belirtildiği üzere yükseköğretim kurumlarının ilk iki yıllık bölümünü başarı ile tamamlayanlardan 3 üncü sınıfa geçenlerin 105 Seri No lu Genel Tebliğinin 1 inci maddesi gereğince yükseköğretim kurumlarından almış oldukları belgeler önlisans diploması olmadığından intibaklarının yapılmasına bu tebliğin yayımı tarihinden itibaren son verilecek ve ilgililer tarafından bir üst öğrenimi bitirdiklerine ilişkin diploma nın getirilmemesi halinde intibak işlemi yapılmayacaktır. denildiğinden önlisans yazılarına intibak işlemi yapılmayacaktır sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri statüsünde sözleşmeli olarak görev yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre atananların sözleşmeli olarak geçen süreleri devlet memurluğunda kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir mi: 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (B) ve (C) bentleri statüsünde sözleşmeli olarak görev yapanlardan daha sonra aynı maddenin (A) bendine göre aday memur olarak atananların sözleşmeli olarak geçen süreleri asalet tasdiki yapılırken aynı Kanunun 36. maddesi C bendinin 6. fıkrası gereğince devlet memurluğunda kazanılmış hak aylık derecelerinde değerlendirilir. (Sağlık hizmetleri, Teknik Hizmetler ve Avukatlık Hizmetleri sınıflarında geçerli)

57 7- Hazırlık sınıfında geçen süreler öğrenim yılından sayılır mı: 657 sayılı Kanunun 37. maddesinin (A) bendinin 6/b fıkrasında sadece ortaokul ve lise öğrenimi zikredilip yüksek öğrenim zikredilmediği için ortaöğretimde hazırlık sınıfında geçen süreler (belgelendirilmesi halinde) öğrenim yılından sayılmakta, yükseköğrenimde geçen hazırlık sınıfları ise öğrenim süresinden sayılmamaktadır. 8- Terfi tarihi nasıl belirlenir: Terfi tarihi, yapılan işlemin onaydaki yürürlük tarihi bir yıl ileri alınıp varsa kıdemi düşülerek bulunur. Kıdemi yoksa onaydaki yürürlük tarihinin bir yıl sonraki tarih terfi tarihi olarak belirlenir. 9. Kalkınmada öncelikli bölgelerde görev yapan hangi memurlara ilave kademe verilir: Kurum atama yönetmelikleri gereğince kalkınmada öncelikli bölgelerde zorunlu hizmete tabi personele bu yörelerde çalıştıkları her 2 yıla ilave bir kademe ilerlemesi uygulanır. 10- Yardımcı Hizmetler Sınıfında müktesebi 1 4. dereceler arasında olan personel ek göstergeden yararlanabilir mi: 657 sayılı Kanununda yer alan Ek Gösterge lerle ilgili I Sayılı Cetvel de Yardımcı Hizmetler Sınıfı yer almadığı için ek göstergeden yararlanamaz.

58

59

60

61

62

63

64

65

66

67

68

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar

T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N. Hazırlayanlar T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Terfi ve İntibak Şubesi Müdürlüğü TERFİ, İNTİBAK VE HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİNE İLİŞKİN B Ü L T E N Hazırlayanlar T. Kasım TOPRAK

Detaylı

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V.

ÖNSÖZ. Dr. Erkan ÇİÇEK Genel Müdür V. ÖNSÖZ Globalleşen dünyada bütün ülkeler sağlık düzeyini iyileştirmek amacıyla en iyi sistemlerini uygulamak, düzenleme ve iyi neticeler almak için yarışmakta gelişmiş sağlık düzeyine ulaşmak ve insanların

Detaylı

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması,

Bulunduğu kademede en az bir yıl çalışmış olması, KADEME İLERLEMESİ Kademe, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 38'inci maddesinde; "Kademe, derece içerisinde, görevin önemi veya sorumluluğu artmadan, Devlet memurunun olumlu sicil almasına ve bulunduğu

Detaylı

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ

HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ HİZMET BİRLEŞTİRME İŞLEMLERİ Hizmet birleştirilmesi; memurların memuriyete başlamadan önce veya memuriyetten ayrılarak T.C. Emekli Sandığı dışında herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşuna (Sosyal Sigortalar

Detaylı

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri:

1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: 1-657 sayılı Devlet Memurları Kanunu nda terfi ve intibakla ilgili maddelerin konu başlıkları ve özetleri: Kanun Numarası: 657 Kabul Tarihi: 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete: Tarih: 23.7.1965 - Sayı:12056

Detaylı

ANTALYA DEFTERDARLIĞI

ANTALYA DEFTERDARLIĞI ANTALYA DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ 2015 1 Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Antalya Defterdarlığı Personel Müdürlüğü hizmet alanlarına, görevlerine ilişkin esas ve usulleri düzenlemektir.

Detaylı

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ

EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ T.C. BAŞBAKANLIK Diyanet İşleri Başkanlığı İnsan Kaynakları Genel Müdürlüğü Kadro Terfi ve Tahsis Daire Başkanlığı EMEKLİLİK, VEFAT VE HİZMET BORÇLANMASI İŞLEMLERİ BÜLTENİ HAZIRLAYAN Ramazan BORU APK Uzmanı

Detaylı

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015

PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 PERSONEL DAİRESİ BAŞKANLIĞI (ŞEF UNVANI) YAZILI SINAV SORULARI 11.04.2015 1. 640 sayılı KHK hükümlerine göre, 4982 sayılı Bilgi Edinme Hakkı Kanununa göre yapılacak bilgi edinme başvurularını etkin, süratli

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 12.11.2005 Resmi Gazete Sayısı: 25991 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815)

TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) TÜRK STANDARDLARI ENSTİTÜSÜ PERSONEL YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 14.07.2002 Resmi Gazete Sayısı: 24815) BİRİNCİ KISIM Başlangıç Hükümleri, Ödev, Hak ve Yasaklar BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç

Detaylı

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430)

BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumundan: BANKACILIK DÜZENLEME VE DENETLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ 1 (Resmi Gazete Tarihi: 10.02.2007 Resmi Gazete Sayısı: 26430) BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Genel Esaslar Amaç Madde 1- Bu yönergenin amacı, Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı olan İl Personel Müdürlüğünün,

Detaylı

T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 1993/2

T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 1993/2 Sayı:.B.07.0.PER.0.16/914000 Konu: 1425 sayılı Kanun un uygulaması T.C MALİYE VE GÜMRÜK BAKANLIĞI Personel Genel Müdürlüğü GENELGE 1993/2 İLGİ:19.08.1991 tarihli ve 67391 sayılı genelgemiz. 5434 sayılı

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel

DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel DEVLET MEMURLARI KANUNU Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14.7.1965 Yayımlandığı Resmi Gazete : Tarih: 23.7.1965, Sayı:12056 KISIM- I Genel Hükümler BÖLÜM: 1 Kapsam, Amaç, Temel İlkeler, İstihdam Şekilleri

Detaylı

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ

DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ DEVLET PERSONEL BAŞKANLIĞI GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ (06/03/2005 tarihli ve 25747 sayılı Resmi Gazete) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ. (12/02/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ. (12/02/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir. ENERJĠ PĠYASASI DÜZENLEME KURUMU ĠNSAN KAYNAKLARI YÖNETMELĠĞĠ (12/02/2002 tarihli ve 24669 sayılı Resmi Gazete de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.) BĠRĠNCĠ KISIM Genel Hükümler Amaç Madde 1-Bu Yönetmelik;

Detaylı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı

T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı T.C MALİYE BAKANLIĞI Manisa Defterdarlığı PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ MANİSA Ocak 2015 İçindekiler Sayfa 1 BİRİNCİ KISIM BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Hukuki Dayanak ve Tanımlar Amaç 10 Kapsam 10

Detaylı

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ

T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ T.C. İSTANBUL DEFTERDARLIĞI PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ İŞLEM YÖNERGESİ PERSONEL MÜDÜRLÜĞÜ 2015 1 İÇİNDEKİLER BÖLÜM BİRİNCİ Amaç-Kapsam-Hukuki Dayanak-Tanımlar... 1 Amaç... 1 Kapsam... 1 Hukuki Dayanak... 1 Tanımlar...

Detaylı

TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN

TAŞRA BİRİMLERİ MAHALLİ İDARE DİĞER (ÖZEL SEKTÖR VE BENZERİ) BAŞVURUDA BELGELER İSTENEN 903.02 903.02 903.01 66369020 SIRA NO KURUM KODU STANDART DOSYA PLAN KODU HİZMETİN ADI HİZMETİN TANIMI HİZMETİN DAYANAĞI MEVZUATIN ADI VE MADDE NUMARALARI HİZMETTEN YARARLANANLAR MERKEZİ İDARE TAŞRA BİRİMLERİ

Detaylı

2 30/4/1990-90/377 K.)

2 30/4/1990-90/377 K.) 1669 TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI, TÜRKİYE TİCARET SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180

Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180 Resmi Gazete Tarihi: 21.01.2012 Resmi Gazete Sayısı: 28180 ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK BAKANLIĞI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

b) Son sicil notunun olumlu olması koşulu ile altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan veya daha yukarı bulunması gerekmektedir.

b) Son sicil notunun olumlu olması koşulu ile altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan veya daha yukarı bulunması gerekmektedir. Devlet Memurları Kanunu Genel Tebliği (Seri No 91) Yürürlük Tarihi : 28-12-1984 12.12.1984 tarihli Resmi Gazete'de yayınlanarak 31.12.1984 tarihinde yürürlüğe giren, Memurlar ve Diğer Kamu Görevlileri

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU

DEVLET MEMURLARI KANUNU 4179 DEVLET MEMURLARI KANUNU (1) (2) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4 Sayfa : 3044 * * * Bu

Detaylı

PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE ÇALIŞTIRMA BİÇİMLERİ

PERSONEL YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ KISIM GENEL HÜKÜMLER BİRİNCİ BÖLÜM AMAÇ VE ÇALIŞTIRMA BİÇİMLERİ TİCARET VE SANAYİ ODALARI, TİCARET ODALARI, SANAYİ ODALARI, DENİZ TİCARET ODALARI, TİCARET BORSALARI VE TÜRKİYE TİCARET, SANAYİ, DENİZ TİCARET ODALARI VE TİCARET BORSALARI BİRLİĞİ PERSONEL YÖNETMELİĞİ

Detaylı

15 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27906 TEBLİĞ

15 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27906 TEBLİĞ 15 Nisan 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27906 TEBLİĞ Devlet Personel Başkanlığından: KAMU PERSONELĠ GENEL TEBLĠĞĠ (SERĠ NO: 2) 25/2/2011 tarihli ve 27857 (Mükerrer) sayılı Resmî Gazete de yayımlanan 13/2/2011

Detaylı

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Devlet Bakanlığından: Diyanet İşleri Başkanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği (*) (1) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- (Değişik: 07.06.2006 tarih

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,

YÖNETMELİK. a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri, 30 Ocak 2014 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28898 Sosyal Güvenlik Kurumundan: YÖNETMELİK SOSYAL GÜVENLİK KURUMU PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ

T.C. Resmî Gazete. Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. Resmî Gazete Başbakanlık Mevzuatı Geliştirme ve Yayın Genel Müdürlüğünce Yayımlanır 7 Mayıs 2014 ÇARŞAMBA YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ BAKANLIĞA VEKÂLET ETME İŞLEMİ T.C. BAŞBAKANLIK 5 Mayıs 2014 69471265-305-3426

Detaylı

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056

DEVLET MEMURLARI KANUNU. ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 DEVLET MEMURLARI KANUNU ( Son değişiklikler işlenmiştir. ) Kanun Numarası : 657 Kabul Tarihi : 14/7/1965 Yayımlandığı R.Gazete : Tarih : 23/7/1965 Sayı : 12056 Yayımlandığı Düstur : Tertip : 5 Cilt : 4

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 17.04.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28975 SAĞLIK BAKANLIĞI VE BAĞLI KURULUŞLARI PERSONELİ GÖREVDE YÜKSELME VE UNVAN DEĞİŞİKLİĞİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı