III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI..."

Transkript

1 I-GIRIŞ...1 II- VERGI İNCELEMESI, BILANÇO VE GELIR TABLOSU...2 A- Vergi İncelemesi Vergi İncelemesinin Amacı Vergi İncelemelerinin Kapsamı...4 B)FİNANSAL TABLOLAR...4 1) BİLANÇO ) GELİR TABLOSU...7 III-VERGI İNCELEMESI SIRASINDA KARŞILAŞILAN HATA VE HILELER...7 A-HATALAR DEĞERLEME HATALARI SABİT KIYMET YENİLEME FONU UYGLAMALARINDAKİ HATALAR IV-BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI...13 V- VERGI İNCELEMELERINDE BILANÇO VE GELIR TABLOLARININ ANALIZI ) Bilanço Hesapları ) GELİR TABLOSU HESAPLARI...22 A- BRÜT SATIŞLAR...22 B. SATIŞ İNDİRİMLERİ (-)...24 C. SATIŞLARIN MALİYETİ (-) D. FAALİYET GİDERLERİ...26 E. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GELİR VE KARLAR...26 F. DİĞER FAALİYETLERDEN OLAĞAN GİDER VE ZARARLAR (-)...26 G. FİNANSMAN GİDERLERİ (-)...26 H. OLAĞANDIŞI GELİR VE KÂRLAR...27 I. OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR...27 J. DÖNEM NET KÂRI VE ZARARI...27 VI-SONUÇ...28 VERGİ İNCELEMELERİNDE BİLANÇO VE GELİR TABLOSU ANALİZİ I-Giriş Ticaretin yük kervanlarıyla yapıldığı dönemlerden günümüze gelene dek geçirdiği gelişim sürecinde en önemli sıçrama, küçük işletmelerin sermaye birikimi ve uzmanlaşma sonucu büyük firmalara dönüşmesiyle gerçekleşmiştir. Büyüyen firmalar artık eskisi gibi işletme sahibi tarafından sevk ve idare edilemeyince profesyonel yöneticilere ihtiyaç duyulmuştur. Profesyonel yöneticilerin elinde çehresi değişen küçük işletmeler ise artık işletme sahip veya ortaklarının yanı sıra, o işletme ile ticari, mali ve ekonomik ilişkiler kuran işletmeler, kredi, finans kuruluşları ve 1

2 devletin yakından ilgilendiği, aldığı kararlar ve faaliyetleri ile toplumun pek çok kesimini etkileyen bir güç odağı haline gelmiştir. İşletme ile ilgilenen : #Yöneticiler # İşletme sahibi veya Ortaklar # İşletmede Çalışanlar # İşletmeye Borç Verenler # Devlet aynı zamanda işletmenin bilgi kullanıcılarıdır ve işletme faaliyetleri ile ilgili anlaşılabilir, ihtiyaca uygun, güvenilir, karşılaştırılabilir sonuçları ihtiva eden dokümanlara ihtiyaç duyarlar. Firmaların mali yapıları ve faaliyet sonuçları işletme bünyesinde muhasebe departman sorumluları veya işletme dışında serbest muhasebeci ve mali müşavirler tarafından muhasebe standartlarına uygun olarak düzenlenen mali tablolar vasıtasıyla bilgi kullanıcılarına sunulur. İşletmenin bilgi kullanıcıları arasında yer alan Devlet, finansal tablolarla verginin alınması ve denetlenmesi amacıyla ilgilenmektedir. Türk vergi sisteminde beyan esası uygulanmakta olup, mükellefler tarafından vergi dairelerine bildirilen matrahlar üzerinden vergi tarh ve tahakkuk ettirilir. Mükellefler düzenledikleri beyannamelerde yer alan bilgilerin dayanağını teşkil eden mali tabloları da beyanname ekinde vergi dairelerine sunarlar. Beyan üzerinden alınan vergilerin doğruluğu vergi incelemeleri ile ortaya çıkarılır. Bu açıdan vergi incelemeleri sırasında inceleme elamanları çeşitli doneler elde etme ve alınan vergilerin doğruluğunu tespit etme açısından mükelleflerin mali tablolarından ve bunların analiz sonuçlarından geniş ölçüde yararlanmaktadır. Vergi incelemesi, inceleme süresince ortaya çıkan; bilmemezlik, anlayamamazlık sonucu yapılmış hatalar konusunda, yetkilileri bilgilendiren yönü ile mükellefleri eğitmeyi, gönüllü olarak daha doğru beyanda bulunmayı teşvik eden yönü ile vergi bilincini geliştirmeyi, bazı mükelleflerin vergi kaçırmalarını önleyen yönü ile de vergi adaletini güçlendirip, vergide eşitlik ilkesini pekiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu bağlamda çalışmamızda, vergi incelemelerinde bilanço ve gelir tablosunun vergisel boyutu araştırılacaktır. Bu sebeple öncelikle vergi incelemesi, bilanço ve gelir tablosu hakkında bilgiler verilecek ve üçüncü bölümde vergi incelemesi sırasında en çok karşılaşılan hata ve hileler açıklanacaktır. Son bölümde ise vergi incelemelerinde bilanço ve gelir tablolarının geniş bir analizi yapılacaktır. II- Vergi İncelemesi, Bilanço ve Gelir Tablosu A- Vergi İncelemesi 1- Vergi İncelemesinin Amacı Devletin egemenlik hakkına dayanarak tek taraflı tayin ettiği ve vatandaşlardan hukuki cebir altında tahsil ettiği paraya Vergi denilmektedir. Devlet vatandaşlarından tahsil ettiği bu tutarı kamusal harcamaların finanse edilmesinde kullanmaktadır. Vatandaşın kamusal harcamalara katılım 2

3 payı olan verginin hesaplanmasında çeşitli sistemler öngörülmüştür. Bu sistemlerden en çağdaşı beyan sistemidir. Beyan sisteminin temel mantığı, mükellefin ödeyeceği vergiyi kendi beyanlarıyla oluşturmasıdır. Çünkü herkes ancak kendi faaliyetleriyle ilgili olarak tüm gerçekleri bilmektedir. Beyan sistemi mükellefin bildiriminin doğruluğunu kabul eder, bunun için de mükellefin bildirime esas olay ve bilgilerini eksiksiz, tam ve samimiyet içinde bildirmesi gerekir. İşte bu noktada mükelleflerin vergiye esas olan bilgilerinin gerçeğe uygunluğunun denetlenmesi zarureti ortaya çıkmaktadır. Mükelleflerin denetlenmesinde Devletin en önemli aracı Vergi İncelemesi müessesesidir. Ödenmesi gereken verginin doğruluğunu saptamak, yapılan bildirimlerinin gerçekliğini tespit etmek için vergi incelemesi çok önemli bir yere sahiptir. Vergi incelemesiyle hem vergi kaybının olup olmadığı araştırılır hem de mükellef vergi ödevleri hakkında bilgilendirilir. Böylece herhangi bir kaçak durumunda vergi kaybı önlenerek gelir kazanılır hem de mükelleflerin vergisel ödevlerini yerine getirmesi sağlanır. Vergi Usul Kanunu nun maddesi vergi incelemelerinin maksadını, mükellefin ödemesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Şeklinde açıklamıştır. Başka bir deyişle mükellefin yasalarla belirlenen ilkelere göre hareket edip etmediklerinin araştırılmasıdır 2. Mükellefin bilgilendirilmesi de vergi incelemesinin amaçlarındandır. Vergi incelemesiyle illaki ek bir tarhiyat yapılması zorunlu değildir, hatta eğer fazla vergi salınmışsa, ödenen bu fazla tutarın iadesi de vergi incelemesiyle sağlanmaktadır 4. Vergi incelemesinde mükellefin defter, belge ve sair kayıtlarıyla birlikte VUK 134/2. maddesi uyarınca; vergi incelemeye yetkili olanlar, mükellefin iş hacmini ve mal varlığını görmek için işletmeye dahil iktisadi kıymetlerin fiili envanterinin yapılmasına da karar verebilir. Vergi incelemesi yapılacak fiili envanter işlemini de kapsamaktadır. Uygulama karşılaşılan en büyük sorun, vergi inceleme elemanlarının gerçekte ödenmesi gereken verginin tespiti yerine mükellefi potansiyel vergi kaçakçısı olarak görmekte ve ek matrah bulmanın yolunu aramaktır. Fakat bu yaklaşım gerek vergi politikasının gerekte vergi incelemesinin amacına aykırı düşmektedir. Önemli olan mükellefleri zor durumda bırakmadan vergisel gerçekleri ortaya koymaktır. Eğer böyle bir şekilde hareket edilirse vergi incelemesi, vergi güvenliğinin en önemli aracı olur 5. İşleyen bir vergi incelemesi ile vergi kayıp ve kaçağı önlenir, kayıt dışı ekonomik faaliyetler engellenir, vergi mükellefin ödeme gücüne göre alınır ve vergi kanunlarının tam olarak uygulanması sağlanır 6. Görüldüğü üzere beyana dayanan vergi sistemimizin sigortası niteliğindeki vergi incelemesi, hem mükellef hem de idare için birçok yararlı amaca hizmet etmektedir Sayılı Vergi Usul Kanunu, , RG: Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, 1. B., İstanbul, 1994, s A. Ömer Arpacı, Vergi Sorunları Dergisi, sa. 194, Kasım 2004, s Nezih Şeker, Hukuksal Yapısıyla Vergi İncelemesi, 1. B., İstanbul, 1994, s Azmi Demirci, Vergi İncelemesi ve Kapsamı, Vergi Dünyası Dergisi, sa. 211, Mart 1999, s. 41 3

4 2- Vergi İncelemelerinin Kapsamı Vergi incelemeleri kapsam bakımından, tam, kısa ve sınırlı incelemeler olmak üzere üç gurupta toplanmaktadır. Tam İnceleme: Bir vergi mükellefinin tabi olduğu bir vergi türüne ilişkin, vergilendirme dönemi bazında tüm faaliyet ve işlemlerinin yasalara uygunluğunun, araştırılması, matrah unsurlarının tümünün incelenerek ödenmesi gereken verginin doğruluğunun saptanması şeklinde tanımlanabilir. Örneğin, sadece ticari ve zirai kazançları bulunan bir gelir vergisi mükellefinin bir hesap döneminde hem ticari hem de zirai faaliyetlerinin incelenmesi durumunda tam vergi incelemesi söz konusudur. Kısa İnceleme: Bir vergilendirme döneminde vergi mükellefinin tabi olduğu bir vergi türüne ilişkin, vergi matrahını oluşturan unsurlardan bir veya bir kaçının incelenmesi şeklinde tanımlanabilir. Örneğin, ticari ve zirai kazançları bulunan bir gelir vergisi mükellefinin bir vergilendirme döneminde sadece ticari faaliyetinin incelenmesi o mükellef açısından kısa vergi incelemesidir. Sınırlı inceleme: Bir vergilendirme döneminde bir vergi türüne ilişkin olmak üzere, matrah unsurlarından sadece belli bir kısmına ilişkin ve belli bir konu ile sınırlı olmak üzere yapılan incelemeye sınırlı inceleme denir. Örneğin birkaç matrah unsuru bulunan gelir vergisi mükellefinin, bir hesap dönemine ilişkin olarak sadece ticari kazancı çerçevesinde amortisman uygulamasının incelenmesi durumunda sınırlı vergi incelemesi söz konusudur. 7 B)FİNANSAL TABLOLAR Finansal tablolar, bir kurumun varlık ve sermaye yapısı, işletme sonuçları, dönem karının oluşumu, kullanımı ve benzeri konulardaki bilgileri içeren muhasebe ilkelerine uygun olarak düzenlenen tablolardır. 8 Bir başka tanımla, finansal tablolar, işletmede ortaya çıkan olayları belirli dönem aralıklarıyla işletme sahiplerine, kredi verenlere ve diğer ilgililere iletilmesini sağlayan araçtır. 9 Muhasebenin en önemli işlevi, işletmeyle ilgili kişilere bilgi vermek suretiyle onları aydınlatmaktır. Muhasebe bu işlevini yerine getirirken finansal tablolardan yararlanılır. Finansal tablolar, Muhasebe Sistemi içinde kaydedilen ve raporlanan bilgilerin belirli zaman aralıklarıyla bu bilgileri kullanacak olanlara sunulmasına araç olduğundan büyük önem taşımaktadır. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca finansal tablolar temel ve ek tablolardan oluşmuştur. Temel Finansal Tablolar: -Bilanço -Gelir Tablosu Ek Finansal Tablolar: 7 HUD.Denetim ilke Esasları 1.cilt. sf DURMUŞ; Ahmet Hayri. Mali Tablolar Tahlili, Nihat Sayar Yayın ve Yardım Vakfı İstanbul 1990 sf.1 9 AKDOĞAN; Nalan ve TENKER Nejat. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi, Ankara 1991, s.2 4

5 -Satışların Maliyeti Tablosu -Kar Dağıtım Tablosu -Öz Kaynaklar Değişim Tablosu -Fon Akım Tablosu -Nakit Akım Tablosu Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca finansal tabloların amacı üç noktada toplanmıştır: -Yatırımcılar, kredi verenler ve diğer ilgililer için kararlar almada yararlı bilgiler sağlamak. -Gelecekteki nakit akımlarının değerlendirilmesinde yararlı bilgiler sağlamak. -Varlıklar, kaynaklar ve bunlardaki değişiklikler ile işletme faaliyet sonuçları hakkında bilgi sağlamak. Finansal tabloların analizi, türlü tahlil yöntemlerini uygulayarak analiz sonuçlarının bulunması, bu sonuçların eleştirilmesi, yorumlanması ve değerlendirilmesi, analiz yapılan işletmenin çalışma ve gelişme durumu ile karlılık ve borç ödeme durumunun saptanması, herhangi bir sorun varsa ortaya çıkarılması ve giderilmesi için alınması gereken önlemlerin belirtilmesini içeren bir çalışmadır. 10 Teknolojik gelişmelerle birlikte işletmelerde finansal yönetimin görev alanı her geçen gün genişlemektedir. Önceleri görevleri yalnızca finansal kayıtları tutmak, raporlar ayarlamak işletmenin nakit durumunu yönetmek ve borçların zamanında ödenmesini sağlamak olan finansal yönetim, günümüzde işletmenin tüm varlığı ile ilgilenmek zorundadır. 11 Finansal tablolar işletme sahipleri, devlet, yatırımcılar, kredi verenler ve diğer finansal tablo kullanıcıları için büyük bir önem taşımaktadır. Finansal tablolarda birtakım sonuçlar çıkarabilmek ve işletme hakkında bilgi sahibi olabilmek için, bu tabloların doğru bir biçimde analiz edilmesi gerekmektedir. 12 İşletme yöneticilerinin ve inceleme elemanlarının finansal tablolar analizinden bekledikleri yararları elde edilebilmesi için; tablolarda yer alan verilerin sağlıklı olması, firma hakkında gerçekçi bilgiler elde edilmiş olması ve söz konusu tabloların nitelik ve sınırlarının açıkça belirlenmiş olması gerekir. Finansal tabloların inceleme elemanları bakımından dikkat çekici yönü; vergi matrahının saptanması ve vergi incelemesinin yapılabilmesi için işletmelerin düzenli muhasebe kayıtlarına sahip olması gerektiğidir. Finansal tabloların analizinin çok iyi bilinmesinin etkin bir vergi denetiminde büyük katkılar sağlayacağı düşünülmektedir. Etkin bir vergi denetimi için özellikle temel finansal tablolar aracılığıyla işletmelerin karlılık, verimlilik ve performansının çeşitli yönlerden ölçülmesi büyük önem taşımaktadır. Böylece finansal tabloların analiziyle işletmelerin geçmişteki ve şimdiki performansı karşılaştırılabileceği gibi, işletmelerin içerisinde bulunduğu 10 DURMUŞ; a.g.e., s ŞAMİLOĞLU; Famil. Etkin Bir Vergi Denetiminde Temel Finansal Tabloların Analizinin Önemi, Mali Çözüm Dergisi, Mayıs 2006, s DAGÜSTÜN; Serdar. "Finansal Tabloların Rasyo Yönetimi ile Analizi", Maliye Postası, Yıl.17, 5

6 sektörün ortalama oranlarıyla karşılaştırmalar yaparak, işletmelerin vergi kayıp ve kaçağının olup olmadığı tespit edilebilir. Temel finansal tablolar olarak adlandırılan bilanço ve gelir tablosunun kısa anlatımı aşağıda yapılmıştır. 1) BİLANÇO Bilançonun türlü tanımları yapılmaktadır. Bu tanımların ortak yönü bilançonun belli bir tarihte, işletme varlıklarının tümünü iki yönden göstermesidir. Birinci yönü varlıkların nerelerden ve kimlerden sağlandığına, ikinci yönü ise varlıkların nerelerde kullanıldığına ilişkindir. 13 Bilanço, finansal tabloların temelini oluşturmaktadır. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nde belirtildiği gibi, düzenlemenin kapsamına giren işletmelerin tümü tarafından düzenlenmesi gereken tablolardan birisidir. Bilanço bir kurumun belirli bir andaki varlık ve sermaye durumunu belirlemek için düzenlenir. Burada sözü edilen an, bilançonun yapıldığı tarih, yani bilanço günüdür. Bilançoda varlık ve haklar, belirli bir tutar türünden değerlerle karşılıklı olarak yer alır ve denkleştirilir. 14 İşletmenin belirli bir tarihteki finansal durumunu gösteren bilanço gereklerine uygun bir biçimde düzenlendiği ve onu destekleyici nitelikte diğer önemli bilgiler de ek olarak verildiği taktirde, işletmenin içinde bulunduğu finansal durumu açıkça gösteren bir tablo olacaktır. Bilânçonun işletmenin finansal durumunu yansıtan bir tablo olması özelliği, onu diğer tablolardan ayırır. Çünkü diğer tablolar, finansal durumdaki değişmeyi yansıtırlar. 15 Bilançonun esas amacı, işletmenin finansal durumunu zamanın bir kesiti itibariyle göstermek olduğundan sık sık durum raporu olarak da anılmaktadır. Finansal durum raporu işletmenin varlıklarını ve borçlarını ve aynı zamanda sahip ve sahiplerinin haklarını bir liste şeklinde göstermektedir. Bilanço özellikle, işletmenin sahip veya sahipleri ile yöneticileri ve alacaklıları için çok değerli bir rapor olarak tanınmıştır. İşletmedeki ortaklık paylarının durumunu gösterdiği için işletmeye sermaye sağlamış olanlar veya sağlamayı düşünenler bakımından büyük bir öneme sahiptir. Bilanço aktif ve pasif kalemleri bir arada gösterdiği için işletmenin ödeme gücü ve işletmeye yatırım yapanların haklarının güvenlik derecesi hakkında yararlı bilgiler verir. 16 Bilançonun düzenlendiği tarih itibariyle, işletmenin sermaye ve kar-zarar durumu belirlenmiş olur. Bilanço, işletme sahip ve yöneticilerine, kredi kurumlarına, inceleme elemanlarına işletmenin finansal durumu hakkında bilgi verir ve işletme sermayesinin nerelere ne miktarda yatırıldığını ve yabancı sermayenin sınırını gösterir. Bilançonun incelenmesi ve analizi ile işletmenin dönem içindeki gidişatı hakkında bilgi sağlanıp, işlerin daha düzgün ve verimli yürütülmesi imkânı elde edilebilir. İşletmenin alacakları 13 BURÇKİN ; Emre. Temel ve Ek Mali Tabloların Düzenlenmesi, Marmara Üniv. Muhasebe Araştırma ve Uygulama Merkezi Yayın No: 1994/4, İstanbul 1995, s KENNEDY ; Ralp D., MULAN; Stemant YMC. Finansal Durum Tabloları (Çev: Atilla Gönenli), İktisat Fakültesi İşletme iktisadi Enstitüsü Yayınları, Sermet Matbaası, 1967,s ŞAMİLOĞLU; Famil. Etkin Bir Vergi Denetiminde Temel Finansal Tabloların Analizinin Önemi, Mali Çözüm Dergisi, Mayıs 2006, s TOSUN; A.Kadir. Genel Muhasebe ve Uygulamaları, Adana Temmuz 1978, s.24 6

7 ile borçlarını karşılaştırıp, borçların vadelerinde ödenme imkanları araştırılabilir. Eldeki paranın acil gereksinimlerin karşılanması bakımından yetip yetmeyeceği artırma imkânları gözden geçirilebilir işletme sahibi ya da sahipleri, sona eren döneme ait bilançoyu önceki dönemlerin bilançolarıyla karşılaştırmak yoluyla hesaplardaki artış veya azalış eğilimlerini ortaya çıkarabilir. 17 Alacak ve borç hesaplarının fazla kabarıp kabarmadığını, belli hesaplarda envanter sonuçlarını, diğer mevcut hesaplarda da değişiklikleri inceleme imkanı olabilirler. Böylece işletme faaliyetlerinin iyi yürüyüp yürümediği hakkında fikir elde edilip, gelecekteki gelişmeler için planlar hazırlanabilir. 18 2) GELİR TABLOSU Temel finansal tablolardan biri olan gelir tablosu, işletmenin belli bir dönemde elde ettiği bütün gelirlerle, bu gelirleri elde etmek amacıyla aynı dönem içinde katlandığı bütün maliyet ve giderleri ve bunların sonucunda oluşan dönem net karını veya zararını belli bir düzen içinde gösteren finansal tablodur. Gelir tablosunun düzenlenmesinde Mali Tablolar İlkelerinde verilmiş açıklamalar esas alınır. Bu tablonun düzenlenmesinde esas faaliyetlerden sağlanan gelir ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyetlerden sağlanan gelir ayrı gösterileceği gibi, süreklilik göstermeyen olağandışı gelirler de ayrı olarak gösterilir. Buna göre, esas faaliyetler için yapılan giderler ile süreklilik gösteren diğer olağan faaliyet giderleri ve süreklilik göstermeyen olağandışı giderler ayrı ayrı gösterilir. Bu açıklamalardan sonra vergi incelemelerinde karşılaşılan hata ve hileler ele alınarak bu hata ve hilelerin mali tabloların analiz edilmesi suretiyle nasıl ortaya çıkarılacağı üzerinde durulacaktır. III-Vergi İncelemesi Sırasında Karşılaşılan Hata Ve Hileler Muhasebe, finansal karakterli, para ile ifade edilebilen işlem ve olayların kaydedilmesi, sınıflandırılması, özetlenerek raporlar halinde sunulması ve yorumlanması ile ilgili bir sanat olarak tanımlanmaktadır. Bu tanım muhasebenin klasik ve modern fonksiyonlarını da kapsamaktadır. İlk zamanlarda, defter tutma şeklinde kabul edilen muhasebe, işlem ve olayların kaydedilmesini, sınıflandırılmasını ve sonuçların raporlar halinde sunulmasını gerçekleştirmiştir. Ancak ekonomik gelişmeler neticesinde işletme yöneticileri muhasebeden bazı bilgileri analiz etmesini, yorumlamasını ve bunlarla ilgili raporları kendilerine sunmasını beklemişlerdir. Böylece zaman içinde muhasebe işlemlerin basit kayıt tekniğinden yöneticilerin karar almasına yardımcı olan ve işletme faaliyetlerini kontrol eden bir araç haline gelmiştir. Cumhuriyet dönemine kadar ülkemizde muhasebe basit kayıt usullerine dayandırılmıştır lı yıllarda muhasebeye Alman etkisi hakim olmuştur. Sümerbank için hazırlanan Muhasebe sistemi İktisadi Devlet Teşekküllerinin çoğu tarafından benimsenip uygulanmıştır yılından 17 ŞAMİLOĞLU; Famil. a.g.e, s YILDIRIM; Suzan, YILDIRIM; Cemal. Temel Muhasebe, Ticaret Yüksek Öğretmen Okulu Yayınları No.4, Ankara 1959, s

8 itibaren de Kamu İktisadi Teşebbüslerinde Tek Düzen Muhasebe Sisteminin uygulamasına geçilmiştir. Sermaye Piyasası Kurulu, kendine tabi işletmeler için 1983 yılı başında Mali Tablo formları ve 1984 yılı başında Genel Hesap Planı yayınlamıştır. Böylece muhasebe uygulamasında bir tek düzene doğru hareket edilmiştir. 19 Maliye Bakanlığı koordinatörlüğünde kurulan muhasebe standartları komisyonu, farklı uygulamaları gözden geçirerek, banka ve sigorta şirketleri hariç tüm işletmelerin uygulayabileceği muhasebe standartlarını oluşturarak 1.nolu muhasebe sistemi genel tebliği ile tarih ve mükerrer sayılı resmi gazetede yayınlamıştır. 1.nolu muhasebe uygulamaları genel tebliği 1993 yılı başından itibaren yürürlüğe girmiştir. Muhasebe kontrolünün ana hedefinin ve esas konusunun çalışma düzenini incelemekten, düzensizlik ve yolsuzlukları tespit etmekten ibaret bulunduğunu belirtebiliriz. Düzenli bir muhasebeden anlaşılan yanlışlık ve hilelerin bulunmasıdır. Bu durumda muhasebe denetiminin başlıca amacı yanlışlık ve hilelerin aranmasıdır. Yanlışlık ve hileler kısaca muhasebe prensip ve kurallarına uymayan davranışlar olarak adlandırılır. Her iki düzensizlik arasında ayrılık kasıt bulunması ile belirlenmektedir. Yanlış ve hatalarda kasıt yoktur. Bilgisizlik ve ihmal vardır. Bu ayrıma şöyle bir örnek verebiliriz. Sabit değerlere geçirilmesi gereken bir makinenin genel giderlere kaydedilmesi muhasebe prensiplerinin bilinmemesinden veya dikkatsizlikten ileri geliyorsa bu yanlışlık sonucudur. 20 Yanlışlık ve hileleri birbirinden ayırmak bazı hallerde mümkün olabilmektedir. Bazı prensipler sayesinde yanlışlık ve hilelerin birbirinden ayrılması mümkün olabilmektedir. a) Olağanüstü durumlar dışında önemli düzensizlikler hile olarak kabul edilir. Zira özellikle büyük işletmelerin hesap işleri organizasyonunda bulunanlar ve hata organizasyonunda görev almış kişilerin muhasebenin ana prensip ve kurallarını bilmemeleri mümkün değildir Bu sebeple muhasebenin esas prensiplerine aykırı hareketler çoğunlukla yanlışlık değil hile olarak kabul edilmektedir. b) Herhangi bir muhasip muzaaf usulün karşılıklı kontrol mekanizmasından bir düzensizliğin mevcut olduğunu otomatik olarak öğrendikten sonra bu hatayı maskelemek amacı ile telafi edici bir kayıt yapıldığı takdirde ortada iyi niyet bulunduğunu ileri sürmeye gerek yoktur. Muhasibin iyi niyeti bulunsa idi bunu düzeltme yoluna gitmesi gerekirdi oysa muhasip birinci yanlışlığı ikinci bir yanlışlıkla örtbas etmek istediğine göre hileli durumun varlığını kabul etmek zorunludur. c) Aynı düzensizliğin sık olarak tekrarlanması halinde bir kastın mevcut olduğunu kabul etmek gerekir. Bu konuda kesin karara varmadan önce olayın ne gibi koşullar altında meydana geldiğini araştırmakta yarar vardır. İşletmenin hesap planında ayrı mahiyetteki işlemler için birbirine benzer hesap adlarının kullanılması yanlışlıkların devam etmesine neden olabilir. Bu gibi hallerde işletmenin kastı bulunduğunu ileri sürmek yerine düzensizliğe sebep olan organizasyon hatalarının düzeltilmesi yoluna gidilmelidir 19 AKDOĞAN; Nalan ve TENKER Nejat. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi, Ankara 1991, s.2 20 AKYOL Mete

9 Saydığımız olayların aksine düzensizlik ilk defa meydana gelmişse böyle bir düzensizlikten yarar sağlanması bahis konusu olmamaktadır. 21 Vergi incelemeleri sırasında en cok karşılaşılan hata ve hilelerim en önemlileri aşağıda sıralanmıştır. A- HATALAR 1- DEĞERLEME HATALARI Dövizli alacak ve borçlar VUK genel tebliğindeki kurallarla değerlenmemiştir. İşletmeden çekilen iktisadi kıymetler emsal bedel ile değerlenmemiştir. Alacak ve borç senetlerinin değerlenmesinde T.C. Merkez Bankası resmi iskonto oranı yerine farklı oran kullanılmış veya iskonto hesaplaması için iç iskonto formülü yerine dış iskonto formülü esas alınarak yapılmıştır. Vadeli çekler reeskonta tabi tutulmuştur. Hatır senetleri reeskonta tabi tutulmuştur. Alacak senetleri reeskonta tabi tutulurken borç senetleri reeskonta tabi tutulmamıştır. Döviz cinsinden düzenlenmiş senetler reeskonta tabi tutulmuştur. Yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedelli dövizler değerlemeye tabi tutulmamıştır. Şüpheli alacak karşılığı alacağın şüpheli hale geldiği tarihte ayrılmamıştır. Teminatlı alacaklar için karşılık ayrılmıştır. Kamu kurum ve kuruluşlarından olan alacaklar için karşılık ayrılmıştır Verilen avans için şüpheli alacak karşılığı ayrılmıştır. Kıdem tazminat karşılığı ayrılarak gider kaydedilmiştir Menkul kıymetler için menkul kıymetler değer düşüklüğü karşılığı ayrılmıştır. Yurda getirilmesi zorunlu olmayan ihracat bedelleri değersiz alacak olarak kaydedilmiştir Hizmet erbabına verilen ayınlar verildiği gün ve yerdeki ortalama perakende fiyatlar ile değerlendirilmemiştir. Hizmet erbabına konut tedariki ve sair suretle sağlanan menfaatler konutun emsal kirasının veya menfaatin emsal bedeline göre değerlendirilmemiştir. Ayni bağış ve yardımlar VUK hükümlerine göre değerlenmiştir. Kıymeti düşen mallar için takdir komisyonu kararı olmadan karşılık ayrılarak gider kaydedilmiştir. Satın alınan malların maliyete intikal ettirilmeyerek doğrudan gider yazılmıştır. Dönem sonu stokları düşük veya yüksek bedeller ile belirlenmiştir. İmal edilen emtia maliyetine dahil edilmesi gereken harcamalar doğrudan gider yazılmıştır. Dönem sonu stokunda bulunan üstüpü deşe ve ıskartalar emsal bedelle değerlenmemiştir. Menkul kıymetler alış bedeli ile değerlenmemiştir. Yatırımın aktifleştiği dönemin sonuna kadar oluşan kredi faizleri ve kur farkları doğrudan gider kaydedilmiştir. Sayım ve tesellüm noksanları gider kaydedilmiş sayım ve tesellüm fazlaları gelir kaydedilmemiştir. Peştamallıklar aktifleştirilmeyerek doğrudan gider yazılmıştır. Gelecek hesap dönemine ilişkin peşin ödenen giderler doğrudan gider kaydedilmişlerdir Satın alınan iktisadi kıymetin maliyetinin birkaç aşamada tamamlandığı durumlarda makine montajının tamamlandığı yıl sonuna kadar oluşan diğer maliyet unsurları alış bedeline 21 AYGÖRDÜ Ertan

10 eklenmemiştir. Amortismana tabi iktisadi kıymet doğrudan gider yazılmıştır. Amortismana tabi iktisadi kıymetin maliyetine intikal ettirilmesi geren ( iktisadi kıymet artırıcı kullanım ömrünü uzatan alımında mevcut olmayan ilaveler vb. ) harcamalar doğrudan gider yazılmıştır. Binalarda yeniden değerlenmiş değer üzerinden amortisman ayrılmıştır Amortisman oranı VUK hükümlerinde yer alan orandan daha yüksek uygulanmıştır. Bedelsiz kullanıma bırakılan gayri menkul için emsal kira bedeli hesaplanmamıştır 2- AMORTİSMAN VE YENİDEN DEĞERLEME UYGULAMALARINDA YAPILAN HATALAR Amortisman oranı ilk uygulanan orandan daha yüksek uygulanmıştır. Normal usulde amortisman ayrılırken azalan bakiyeler usulüne geçilmiştir. Kullanılmaya hazır halde bulunmayan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmıştır. Yıl içinde satılan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmıştır. Özel maliyet bedeli niteliğindeki harcamalar gider kaydedilmiştir. Özel maliyet bedeli üzerinden azalan bakiyeler usulüne göre amortisman ayrılmıştır. Binek otomobiller için amortisman ayırmada kıst amortisman yapılmadığı gibi amortisman giderinin tamamı gider yazılmıştır. Yapılmakta olan yatırımlar için amortisman ayrılmıştır. Boş arazi ve arsalar amortismana tabi tutulmuştur. Amortismana tabi iktisadi kıymet alındığı yıl veya satıldığı yıl yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Yapılmakta olan yatırımlar yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur İktisadi kıymetin aktifleştirildiği dönemden sonraki döneme ait olan ve iktisadi kıymetin maliyetine intikal ettirilen kur farkları yeniden değerlemeye tabi tutulmuştur. Sinema filmleri alameti farika hakları peştamallıklar özel maliyet bedelleri ilk tesis ve taazzuv giderleri organizasyon etüt ve arama giderleri ve gayri maddi haklar yeniden değerlenmeye tabi tutulmuştur. İtfa süresi dolmuş iktisadi kıymetler yeniden değerlemeye tabi tutulmuşlardır. Yeniden değerleme oranı sadece ilgili yıl değerlemesinde kullanılabilir Yeniden değerlemeye tabi tutulan bina arsa arazi için yeniden değerlenmiş değer üzerinden amortisman ayrılmıştır. Yeniden değerleme değer artış fonu yanlış hesaplanmıştır. Yeniden değerleme artış fonu gelir vergisi mükellefleri tarafından sermayeye ilave edilmiştir. Kurumlar vergisi mükellefleri tarafından yeniden değerleme değer artış fonu sermayeye ilave dışında başka bir hesaba ilave edilerek dönem karı ile ilişkilendirilmemiştir. Bilançonun pasifinde yer alan yeniden değerleme artışı iktisadi kıymet satışı sırasında birikmiş amortisman gibi işleme tabi tutulmamıştır İhtiyari olarak amortisman ayrılmamış yılların amortismanı yeniden değerleme artış fonunu hesabında dikkate alınmamıştır Maliyet artış fonu hesabında sermayeye eklenmiş bulunan yeniden değerleme artış fonu dikkate alınmamıştır 3- KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMALARINDA KARŞILAŞILAN HATALAR Binek otomobiller için ödenen KDV indirim konusu yapılmıştır.( Faaliyetleri kısmen veya tamamen binek otoların kiralanması veya işletilmesi olanlar hariç) Kısmi indirime tabi olması gereken KDV nin tamamı indirilmiştir. 10

11 Alınan vade farkları, faiz, prim gibi gelirler KDV matrahına dahil edilmemiştir. Yıl sonu iskontolarında KDV hesaplanmamıştır. Finansman sağlama hizmet bedeli üzerinde KDV hesaplanmamıştır. KDV oranları yanlış hesaplanmıştır. Para makbuzuna dayanılarak KDV indirimi yapılmıştır. Dar mükelleflere yaptırılan hizmetler için sorumlu sıfatı ile KDV beyan edilmemiştir. Bedelsiz devir işlemlerinde KDV hesaplanmamıştır. Mal teslimi veya hizmet itfasından önce fatura düzenlendiği halde KDV hesaplanmamıştır. Kanunen kabul edilmeyen giderlere ilişkin KDV indirim konusu yapılmıştır. 4- GİDER VE MALİYET ARTIRICI HARCAMALAR İşletmeye dahil olmayan araçların masrafları gider yazılmıştır. İş ile ilgili olamayan seyahat harcamaları gider kaydedilmiştir. Gelir vergisi mükellefi tarafından eşe ödenen ücretler gider yazılmıştır Vergiden istisna kazanç ile ilgili harcama gider kaydedilmiştir. Ücretlerde kesilen sigorta primleri ödenmediği halde gider yazılmıştır. İşle ilgisi olmayan özel harcamalar gider kaydedilmiştir. Yönetim kurulu başkan ve üyelerine verilen kar payları kurum kazancından indirilmiştir. Ayrıca ihtiyat akçeleri gider kaydedilmiştir. Ödenen para cezaları vergi cezaları gecikme faiz ve zamları gider kaydedilmiştir. Çalınan mal demirbaş para vb. gider kaydedilmiştir. Ticari kazancının elde edilmesi ve idame edilmesi ile ilgili olmayan harcamalar gider yazılmıştır. Başka firmaya kullandırılan banka kredi masrafları gider yazılmıştır. Envantere dahil olmayan iktisadi kıymetler için amortisman ayrılmıştır. Kanunda yazılı kurum ve kuruluşlar haricindekilere yapılan bağış ve yardımlar gider yazılmıştır. Özel işlerde kullanılan taşıtlara ait giderlerin tamamı gider yazılmıştır. İade edilen malar maliyetlerden çıkarılmamıştır. Yatırım tamamlanmadığı halde yapılan yatırım harcamaları doğrudan gider yazılmıştır. Proforma fatura doğrudan gider kaydedilmiştir. Sevk irsaliyesi doğrudan gider kaydedilmiştir. Ortak adına alınan faizler işletmeye gider kaydedilmiştir. Harcırah ödendiği halde ayrıca yemek yatak harcamaları gider kaydedilmiştir. Geçmiş dönem giderleri cari dönemde gider yazılmıştır. Sigorta giderlerinde kıst yapılmamıştır. Kıdem tazminatı karşılığı gider kaydedilmiştir. 5- TEVKİFAT( STOPAJ) UYGULAMASINDA KARŞILAŞILAN HATALAR Yıllara sari inşaat ve onarım işleri ile ilgili olarak yapılan ödemelerden tevkifat yapılmamıştır. Çifçilerden alınan zirai mahsuller ve hizmetlerden tevkifat yapılmamıştır. Ödenen ücretlerden tevkifat yapılmamıştır. Ücret sayılan ödemelerin brüt tutarı üzerinde tevkifat yapılmamıştır. Dar mükellef kuruma yapılan kira ödemelerinde tevkifat yapılmamıştır. Telif ödemelerinde stopaj yapılmamıştır. KV madde 15 uyarınca yapılan tevkifat brüt tutar yerine net tutar üzerinden yapılmıştır. Kurumlar vergisi kanunu uyarınca yıllık veya özel beyanname veren kurumların indirim ve istisnalar düşülmeden önceki kurum kazancından hesaplanan kurumlar vergisi düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden tevkifat yapılmamıştır. 11

12 6- YILLARA SARİ İNŞAAT VE ONARIM İŞLERİNDE KARŞILAŞILAN HATALAR Yıllara sari inşaat işi bittiği halde bir sonraki yıl beyan edilmiştir. Müşterek genel giderler ve amortismanlar yanlış dağıtılmıştır. Devam eden ilgili inşaatlarda ilgili harcamalar gider kaydedilmiştir Genel giderlerin dağıtımında hata yapılmıştır. Yıllara sari inşaatlar ile ilgili olarak yapılan stopajlar bu inşaatlar bitmediği halde mahsup edilmiştir. 7- MUAFİYET VE İSTİSNA UYGULAMALARINA İLİŞKİN HATALAR Tam mükellef olmayan kurumlardan elde edilen kazançlara iştirak kazancı istisnası uygulanmıştır. Gayri menkul ve iştirak hisseleri satışından doğan kazanç sermayeye ilave edilmediği halde istisna uygulanmıştır. Yatırım indirimi istisna tutarı yanlış hesaplanmıştır. 8- SABİT KIYMET YENİLEME FONU UYGLAMALARINDAKİ HATALAR Sabit kıymet satışından doğan kar şartlar oluşmadan yenileme fonuna alınmıştır. Yenileme fonu aynı tür iktisadi kıymet için kullanılmamıştır. Yenileme fonu aynı türden alınan iktisadi kıymetin amortisman giderinde kullanılmamıştır. Yenileme fonu üç yıl içinde kullanılmadığı halde üçüncü yılın matrahına eklenmemiştir. Sabit kıymet yenileme fonu işi bırakmada kar olarak dikkate alınmamıştır 9- DİĞER HATALAR Faturaların tamamı deftere hasılat olarak yazılmamıştır. Mükerrer alış faturası ve gider faturası kaydedilmiştir Haksız yere zarar mahsubu yapılmıştır. B-HİLELER 1 -KAYIT DIŞI HASILAT BELGESİZ SATIŞ Yurtdışı mümessillik geliri kayıtlara intikal ettirilmemiştir. Banka hesaplarından hasılat farkı tespit edilmiştir. El defterinden hasılat farkı saptanmıştır. Alınan vekalet ücretleri için serbest meslek makbuzu düzenlenmemiştir. Vadeli satılan emtialar peşin bedel üzerinden kayıtlara geçilmiştir. 2-Düşük Bedelle Satış Amortismana tabi iktisadi kıymet satışlarında eksik tutarlı fatura düzenlenmiştir. 3- Randıman İncelemeleri Sonucu Bulunan Farklar 12

13 4- Sahte Ve Yanıltıcı Belge Kullanmak 5-Paravan Firmalar Yolu İle Zarar Satış 6-Kaydı Envanter Sonucu Bulunan Farklar 7- Belge Tahrifatları 8- Mevhum Adla Satış 9- Beyan Edilmeyen Kazanç 10- Arızi Gelirleri Saklamak Muhtelif hasarlar karşılığı alınan sigorta tazminatları hasılat yazılmamıştır. Kur farkı gelirleri beyan dışı bırakılmıştır. İskonto dekontları kayıtlara intikal ettirilmemiştir. Elde edilen komisyon gelirleri hasılat olarak kaydedilmemiştir. Alınan vade farkları kayıtlara intikal ettirilmemiştir. Elde edilen faiz kar payı repo gelirleri hasılat yazılmamıştır. İhracatta kota devir karşılığı alınan paralar gelir yazılmamıştır. Amortismana tabi kıymet satıldığı halde kayıtlara yansıtılmamıştır. Kira geliri hasılat kabul edilmemiştir. Tahakkuk eden alacak gelir kaydedilmemiştir. Sonradan tahsil edilen şüpheli alacaklar gelir kaydedilmemiştir. 22 Yapılan tüm bu hata ve hilelerin dönem sonunda mali tablolara yansıması sonucu mükelleflerin beyan ettikleri vergi matrahları çoğu zaman gerçek faaliyet sonuçlarını yansıtmaz. IV-Bilanço Ve Gelir Tablolarının Analizi Mali analiz tekniklerinin muhasebe bilgisi olarak bilanço ve gelir tablosuna uygulanması, ortaya çıkan sonuçların işletmenin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki mali durumu ve faaliyet sonuçları bakımından ne anlama geldiklerini araştırma, yani bilgi kullanıcıların kararlarında kullanılabilir bilgiye dönüştürmeye mali tablolar analizi denir. Mali Tablolar Analizinin Unsurları: 1- Analiz edilecek tablolar. Analiz edilen temel bilgileri işletme dışı bilgi kullanıcılara genel amaçlı bilgileri açıklayan bilanço ve gelir tablosudur. 2- Analizi yapacak olan kişi mali analisttir. 3- Mali analiz teknikleri. 4- Mali tablolar analizinin amaçları. Mali Tablolar Analizinin Amaçları: 1- İşletmenin mali durumunu, faaliyet sonuçlarını ve finansal yönden gelişimini değerlendirebilmek. 2- İşletmenin mali durumunun ve faaliyet sonuçlarının gelişme yönlerini saptayabilmek. 3- İşletme ile ilgili olarak geleceğe dönük öngörülerde bulunmak. Bu amaçları gerçekleştirebilmek için mali tablolar analizinde başlıca iki işlem yapılır. Birincisi: bir tablonun düzenlenmesi veya bir hesaplama işleminin yapılması suretiyle yeni bilgiler 22 AYGÖRDÜ Ertan

14 üretmek, ikincisi de üretilen bilgileri yorumlamaktır. Dolayısıyla mali tablolar analizinin biri hesaplama diğeri yorumlama olmak üzere iki boyutu vardır. Bir işletmenin, temel mali tabloları olan bilanço ve gelir tablosuna mali analist tarafından bilgi kullanıcıların ekonomik kararlarına dayanarak oluşturacak bilgiler üretmek üzere mali analiz tekniklerinin uygulanması ve çıkan sonuçların işletmenin geçmişteki, bugünkü ve gelecekteki mali durumunu ve faaliyet sonuçları bakımından ne anlama geldiğini yorumlanması işlemine mali tablolar analizi denir. Finansal Tablolarda Yer Alan Bilgilerin Özellikleri: 1- Yarar - maliyet ilişkisi 2- Önemlilik 3- Muhasebe bilgisinin niteliksel özellikleri 3.1- Anlaşılabilirlik 3.2- İhtiyaca uygun olma Geri besleme ve tahmin değeri Zamanlılık (zamanında sunulma) 3.3- Güvenilir olma Temsilde doğruluk Kanıtlanabilirlik Tarafsızlık 3.4- Karşılaştırılabilirlik 1- Yarar - Maliyet İlişkisi: Finansal tablo hazırlamanın maliyeti vardır. Bu maliyetler (çalışanların, elemanların maaşları, kırtasiye, amortismanlar vb.) finansal tablo hazırlamamakla işletmenin uğrayacağı bazı kayıplar da söz konusudur. Finansal tablolardaki bilgilerin işletmeye faydası da vardır. Fayda maliyeti üzerinde veya en azından maliyete eşitse bilgi üretilmeli, tersi durumda ise bilgi üretilmemelidir. 2- Önemlilik: Bilgi kullanıcının kararlarına etki eden bilgi önemlidir. Bu nedenle önemli olan bilgilerin finansal tablolarda ayrı başlıklar altında görülmelidir. 3- Muhasebe Bilgisinin Niteliksel Özellikleri: 3.1- Anlaşılabilirlik: Muhasebe eğitimini almış veya konu ile ilgilenen kişilerin anlayabileceği düzeydeki basitliği ifade eder İhtiyaca Uygun Olma: Geri Besleme ve Tahmin Değeri: Geri besleme olması için finansal tablodan hareketle alınan bir karar daha sonraki aynı finansal tabloya desteklenmeli, doğrulanmalı ya da yanlışlanmalıdır Zamanlılık (zamanında sunulma): Bir bilginin, bilgi kullanıcının eline karar almadan önce ulaşması gerekir. Alınan kararlardan sonra ulaşan bilginin kararla ilgisi yoktur Güvenilir Olma: Hata ve ön yargılardan arındırılmış bilgi güvenilir bilgidir Temsilde Doğruluk: Bu özellik işletmede meydana gelen ve para ile ifade edilen tam işlem ve planların olduğu gibi finansal tablolara yansıtılmasıdır Kanıtlanabilirlik: Bir işlem birden fazla kişi tarafından aynı yöntemin uygulanmasıyla aynı sonucu veriyor ise bu işlem kanıtlanabilirdir. Örneğin; Satış kayıtlarının faturaya dayandırılması Tarafsızlık: Eğer işlemler bir kişi veya gurubun çıkarları düşünülerek yapılıyor ise bu bilginin tarafsızlığından bahsedilemez. 14

15 3.4- Karşılaştırılabilirlik: İşletmede meydana gelen işlemler hangi yöntem kullanılarak muhasebeleştirilmişse takip eden dönemlerde de aynı yöntemin kullanılması gerekliliğini ifade eder. Finansal Tablolar Analizini Etkileyen Faktörler: 1- Ekonomik faktörler 1.1- Ekonomide Meydana Gelen Dalgalanmalar: Daralma döneminde işletmenin verilerin artış varsa bu iyidir. Azalma varsa ve aynı seviyede ise normaldir. Genişleme döneminde azalma varsa bu kötüdür. Üzerilerinde artış varsa iyi, aynı seviyede ise kötüdür Enflasyonist Koşullar: ülkemizde yaşanan sürekli enflasyon mali tabloların doğruluğu ve güvenilirliğini olumsuz yönde etkilemektedir. Bir çok işletme enflasyon nedeniyle gerçek bilgilerini sunmaktan çekinmektedir. 2- İşletmenin Özelliği İle İlgili Faktörler: a-) İşletmenin teknik yapısı. b-) İş katındaki ve sektördeki değişmeler; vadeli satış ve peşin satış. Bunları göz önünde bulundurmak gerekir. Örneğin; araba sektörü için %50 vadeli satış iyi bir rakam, market için %50 kötü bir rakamdır. c-) İşletmenin yönetimi: İşletme verileri kötü bile olsa yöneticinin başarısı insanların görüşünü değiştirebilmelidir. d-) Muhasebe departmanı; finansal tablolarının iyi bir şekilde hazırlayacak bilgili, güvenilir, kişiler tarafından yapılmalıdır. Tablodaki bilgilerin doğru olması gerekir ki, doğru sonuçlara ulaşabilelim. Muhasebe departmanları en önemli faktördür. e-) Analiz yapan kişiye ait faktörler; pozitif düşünceli olmalı araştırmacı, kendini yazılı olarak ifade edebilmek, ekiple çalışmasına yatkın olmak, iyi bir neden-sonuç ilişkisi kurma, seziş yeteneğine sahip olma, dürüst olmalı, yargıcı olmaktan ziyade kuşkucu olmalı, vizyon sahibi olmalıdır. f-) Karşılaştırma birimlerine ilişkin faktörler; f.a-) İş kolu standartlarıyla karşılaştırma: İşletme bulunduğu iş kolunun standartlarının üstüne çıkmışsa başarılıdır. f.b-) Planlanan sonuçlarla karşılaştırma: Planlanan sonuçlar bütçe dir. Bütçelerle elde edilen sonuçlar kıyaslanır. Bütçelerde kıyaslanan hedefler iyi gerçekleşmişse işletme başarılıdır. f.c-) Aynı sektörde faaliyet gösteren bir diğer işletme sonuçları ile karşılaştırma: Aynı sektördeki bir işletmenin yani başarılı bir işletmenin mali tablolarıyla, bütçelerinin, karlılığının kendi işletmemizle karşılaştırmalıyız. f.d-) Önceki dönem sonuçlarıyla karşılaştırma: Bir önceki dönemin verilerinin işletmenin şimdiki verileriyle ve faaliyetlerinin karşılaştırılmasıdır. g-) İşletme içi ve dışı bilgi faktörleri; * İşletme içi bilgi faktörleri: Sözleşmeler, ana sözleşmeler, talimatnameler bütçeler vb. * İşletme dışı bilgi faktörleri: Yönetmelikler, yasalar, vergi kanunları, örgüt düzenlemeleri vb. 23 V- Vergi İncelemelerinde Bilanço Ve Gelir Tablolarının Analizi Vergi incelemesin amacı ödenmesi gereken vergilerin doğruluğunu araştırmak, tespit etmek ve sağlamaktır. Şeklinde Vergi Usul Kanununun 134. maddesinde tarif edilmiştir. Çalışmamızın önceki bölümlerinde ayrıntılı açıklandığı üzere mükellefler daha az vergi ödemek 23 AKDOĞAN; Nalan ve TENKER Nejat. Tekdüzen Muhasebe Sisteminde Mali Tablolar ve Oran Analizi, Ankara 1991, 15

16 amacıyla türlü muhasebe hata ve hilelerine başvurmaktadırlar. Hata ve hilelerin tespit ve revize edilerek gerçek vergi matrahlarına ulaşma görevi ise inceleme elemanlarına verilmiştir. Denetim elemanı gelir ve kurumlar vergileri yönünden yapacağı incelemelerde özellikle somut inceleme konuları belirtilmemişse- mükellefin ilgili dönem beyannamelerine ekli bilanço ve gelir tablolarını kullanarak incelemesine yön vermelidir. Bilanço ve gelir tablosu üzerinden matrah farkı tespit edilemese de bu mali tablolar doğru analiz edildiğinde inceleme elemanın elinde bir yol haritası görevi görür. Türlü muhasebe hata ve hileleri ile olması gerekenden çok farklı bir şekil alan mali tablolar, dikkatli incelendiğinde denetim elemanını doğrudan sonuca götürecek doneler ihtiva eder. Çalışmamızın bu bölümünde bilanço ve gelir tablosu kalemlerinin incelemelere nasıl yön vereceği üzerinde durulacaktır. Mali tabloların incelenmesinde ilk test edilecek nokta bilanço ve gelir tablosu kalemleri içindeki bağlantılı hesapların birbirini doğrulayıp doğrulamadığıdır. Muhasebe sistemimizde, çift taraflı kayıt esası gereği pek çok hesap birbiriyle bağlantılı çalıştığından bir hesap bakiyesinin değişmesi, aynı mahiyetteki bir hesabın aynı yönde veya tersi mahiyetteki bir hesabın tersi yönde bir değişiklikle sağlanabilir. Bağlantı hesaplarını tabloların kendi içlerindeki bağlantılı hesaplar ve iki tablo arasında bağlantı kuran hesaplar olarak ikili bir ayırıma tabi tutabiliriz. Bilançonun denkliği ilkesi gereği varlıklarda meydana gelen bir artış aynı tutarda kaynak artışına sebep olur. Ayrıca aktif ve pasif düzenleyici hesaplar da ana hesaplar üzerinde negatif etki yaparlar. Bu yüzden düzenleyici hesapların ana hesaplarla birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Gelir tablosu kalemleri arasındaki bağlantı bilanço kalemleri kadar kesin olmasa da hesap bakiyeleri birbiriyle karşılaştırıldığında anlam bütünlüğü sağlamalıdır. Bilanço ve gelir tablosunu arasındaki bağlantılı hesaplar ise aşağıdaki tabloda gösterildiği şekildedir. Bilanço Alacaklar Borçlar Stoklar Gelecek aylara-yıllara ait giderler Gelecek aylara-yıllara ait giderler Gelecek aylara-yıllara ait giderler Ödenecek vergi ve fonlar Kısa-Uzun vadeli yabancı kaynaklar Bankalar Alınan avanslar Gelir Tablosu Satışlar Alımlar Satılan malın maliyeti Kira Gideri Sigorta gideri Kırtasiye gideri Emlak vergisi gideri Finansman giderleri Faiz geliri Diğer gelirler Yukarıda tabloda gösterilen hesaplardan birindeki değişme bağlantılı çalıştığı (karşısında yeralan) hesapta da aynı tutarda değişime neden olur. 16

17 Dolayısıyla mali tablolar analiz edilirken bağlantılı hesaplardaki değişmeler de göz önünde bulundurulmalıdır. Çalışmamızın bu bölümünde bilanço ve gelir tablosunda yer alan kalemlerin inceleme elemanına denetim sürecinde ne gibi doneler sunabileceği irdelenecektir. 1) Bilanço Hesapları herhangi bir ekonomik birimin belli bir tarihteki varlıkları finanse eden kaynakları gösteren mali tablolardır. A) Dönen varlıklar; nakit olarak elde ve bankada tutulan varlıklar ile normal koşullarda bilançonun düzenlendiği tarih itibariyle en fazla bir yıl veya işletmenin normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilme öngörülen varlık unsurlarıdır. Dönen varlıklar iki gereksinim için elde bulundurulurlar: Birincisi, günlük faaliyetlerin sürdürülmesi, ikincisi ise vadesi gelen borçların ödemesidir. Dönen varlıkların hangi kaynaklarla finanse edildiği de mali analizlerde önemlidir. Dönen varlık yapısı hem borçları ödeyecek hem de günlük faaliyetleri karşılayacak şekilde olmalıdır. Dönen varlıkların kısa vadeli borçları aşan kısmına net çalışma sermayesi denir. a-) Hazır değerler; nakit olarak elde bulunan paralar, bankalardaki mevduatı ve istenildiği anda değer kaybına uğramadan paraya çevrilme olanağı bulunan varlıkları kapsar. Yapılacak analizlerde, işletmenin elindeki nakit miktarının optimum olması ve nakit kaynaklarının uygun olması istenir. Gereğinden fazla olması atıl kalmasına neden olacağından özellikle enflasyon dönemlerinde eldeki nakdin satın alma gücünü düşürür. Gereğinden az nakit miktarı da gerek günlük faaliyetler gerekse borç ödeme bakımından sorun yaratabilir. Alınan avanslar olumlu bir yabancı kaynaktır. Kısa vadeli banka kredileri sermaye artırımı gibi kaynak unsurlarının hazır değerleri arttırması istenmekle birlikte elde nakit tutulması nakdin atıl kaldığını gösterir. Vergi incelemelerinde dikkat edilmesi gereken ilk husus, hazır değerler toplamını oluşturan alt kalemlerin bir birbirine uygun büyüklükte olup olmadığıdır. Çok büyük tutarlarda nakitin kasada tutulması mümkün ve mantıklı olmadığından, Bilançoda kasada gibi gösterilen nakitin gerçek yerinin tespiti önemlidir. Yıl boyu yüksek tutarlı banka bakiyelerinin bulunması da banka hareketlerinin kontrolünü gerektirir. Yıl boyu durağan olan bankalarda bırakılan paranın vadeli mevduat olarak değerlendirilebileceği unutulmamalıdır. Tahsilat ve ödemelerinde banka hesaplarından yapmayan yüksek cirolu mükelleflerin belgesiz mal alış ve satışı yapabilecekleri de açıktır. b-) Menkul kıymetler; beklenmedik zamanda ortaya çıkacak para gereksinimini karşılayabilmek için elde büyük miktarlarda para bulundurmak, eldeki paranın çalışmadan gelir getirisinin bekletilmesi demektir. Menkul kıymetler işletmenin atıl nakdini değerleme amacıyla geçici süreler için alınan hisse senetleri, tahvil ve bunların türevi olan kıymetleri kapsar. Hazır değerler tek başına borç ödemede yetersiz görülebilir. Ancak hazır değerleri birinci derecede destekleyen menkul kıymetlere yatırım yapılmış ise işletme borç ödemede zorlanmaz. Vergi incelemelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ise, Menkul kıymetlerin vergi usul kanunu hükümlerine göre değerlenip değerlenmediği, dönem içindeki menkul kıymet hareketlerinin dönem sonu kar zarar durumu ve kayıt dışı menkul kıymetlerin tespiti şeklinde sıralanabilir. Kayıt dışı menkul kıymetlerin tespitinde kasa ve banka hesapları ile çapraz kontrolün yapılması süreci hızlandırır. Hazır değerler toplamının büyük kısmını menkul kıymetlerden oluşması mükellefin esas faaliyet konusu dışındaki işlerle uğraştığı gösterir ve şüphe ile karşılanması gereken bir durumdur. 17

18 c-) Ticari alacaklar; İşletmelerin esas faaliyet konusunu oluşturan mal ve hizmet satışından doğan ve vadesi en fazla bir yıl olan senetli ve senetsiz alacaklara ticari alacak denir. Ticari alacakların azlığı yada çokluğunu gelir tablosundan satışlar kaleminin rakamsal büyüklüğüne bakılarak karar verilir. Çünkü ticari alacakların kaynağı satışlardır. Şüpheli ticari alacak karşılıklarının olması, alacakların tahsilinde bazı sorunlar olduğu şeklinde yorumlara neden olur. Şüpheli alacaklar, alacakların gelecekte nakit yaratma gücünü olumsuz yönde etkiler. Vergi incelemelerinde dikkat edilmesi gereken hususlar ise her şeyden önce bilançoda yer alan ticari alacak tutarlarının gelir tablosundaki satışlar toplamı ile uyumlu olması gerekir. Yani alacağın işletme faaliyetiyle ilgili bir alacak olduğundan emin olmak gerekir. Bazen mükellefler hatır senedi diye tabir edilen bir mal ve hizmet hareketine dayanmayan senetleri aktiflerine kaydederek reeskonta tabi tutabilmektedirler. Bilanço kalemi içinde düzenleyici hesap olarak yer alan alacak senetleri reeskontu hesabı bu yüzden özellik arz etmektedir. Hesap bakiyesinin anormal olması reeskont ayırma işleminin doğru olarak yapılıp yapılmadığının test edilmesini gerektirir. d-) Diğer alacaklar ; mal ve hizmet satışı dışındaki faaliyetlerden doğan ve bir yıl içinde tahsil edilmesi düşünülen senetli ve senetsiz alacaklar, diğer alacaklar kalemini oluşturur. Diğer alacak kalemini düşük miktarda olmalıdır. Çünkü mükelleflerin yüksek miktarda diğer alacakları olması, ya faaliyet konusu dışındaki işlerle uğraştığını ya da işletme dışına fon transfer ettiğini gösterir. e-) Stoklar; işletmenin satmak, üretimde kullanmak veya tüketmek amacıyla edindiği bir yıldan az sürede kullanılacak olan ve nakde çevrilebileceği düşünülen varlıkları ifade eder. ticaret ve imalat işletmelerinde günlük faaliyetlerin devam ettirilmesi bakımından belirli bir miktar stok bulundurulması normal karşılanır. Stokların beklenen düzeyden yüksek çıkması değişik bakış açılarıyla olumlu yorumlanmaz. Ayrıca stokların yüksek olması işletmenin satış zorluğu çektiğini işaret eder. Satılmayan stokların bozulması, modasının geçmesi gibi nedenlerle işletme zarara uğrar. Az stok olması da müşteri siparişlerini zamanında karşılamayabilir. Yüksek tutarlı stokların incelemelerde daha dikkatle değerlendirilmesi gerekmektedir. Çünkü mükellefler katma değer vergisi ödememek için belgesiz satış yaparak alış faturalarındaki katma değer vergisini indirim konusu yaptıkları halde satışlarında KDV ödememek için belge düzenlemeden yaptıkları her satış aslında stoklarından çıktığı halde bilançolarında kalabilmektedir. Bu yüzden afaki sayılabilecek büyüklükteki stok tutarlarının gerçekte var olup olmadıklarının tespiti gerekir. Bilançoda diğer stoklar ve stok değer düşüklüğü karşılığının olması dönem faaliyet sonuçlarının gelir tablosuna yansımasında yanıltıcı rol oynayabilir. Ayrıca ayrılan karşılıkların vergi yasalarına uygun olarak ayrılıp ayrılmadığı ve uygun olmayanların dönem beyannamelerinde kanunen kabul edilmeyen gider olarak dikkate alınması gerekmektedir. f-) Gelecek aylara ait gider ve gelir tahakkukları; dönemsellik kavramının bazı gider ve gelir unsurlarına uygulanması sonucunda dönem ayarlayıcı aktif hesaplar olarak karşımıza çıkar. Gelecek aylara ait gider bedeli peşin ödenmiş fakat henüz tükenmemiş ve bir yıl içerisinde tüketilecek giderleri kapsar. Gelir tahakkukları ise, dönemin geliri olarak gerçekleşmiş fakat henüz istenilir hale gelmemiş gelirlerden olan alacakları ifade eder. Gelecek aylara ait giderler fon çıkışına neden oldukları halde dönem gideri sayılmazlar. Gelir tahakkukları gelir tablosunda yer almasına rağmen fon girişine neden olmazlar. Mükelleflerin giderlerini şişirmek amacıyla müteakip dönemler için yapılan harcamaları dönem gideri olarak kayıtlarına almaları sıkça karşılaşılan bir durumdur. Dolayısıyla sigorta ve kira ödemeleri gibi kullanım süresi takvim yılını geçen ödemelerin ertesi yıla geçen kısımlarının 18

19 indirim konusu yapılıp yapılmadığı tespit edilmelidir. Ayrıca ticari kazancın elde edilmesinde tahakkuk esası gereği çeşitli varlık hesaplarından elde edilecek gelirlerin gelir tablosuna intikali sağlanmalıdır. g-) Diğer dönen varlıklar ; Bilançolarda diğer dönen varlıklar içinde dikkat edilmesi gereken hesap devreden KDV hesabıdır. Mükellefin yüksek tutarda devreden KDV sinin olması normal karşılanacak bir durum olmayıp sebebinin araştırılması gerekmektedir. Devreden KDV hesabı stoklar ve satışlarla bağlantılı çalıştığı için bu hesap bakiyeleri ile birlikte değerlendirilmesi gerekmektedir. Ancak KDV oranlarında yapılan değişikliklerin de devreden KDV ye yol açmış olabileceği unutulmamalıdır. B Duran varlıklar; bir yıldan veya bir normal faaliyet döneminden daha uzun sürelerle işletme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesi için kullanılmak amacıyla elde edilen ve normal faaliyet dönemi içinde paraya çevrilmesi veya tüketilmesi öngörülmeyen varlıklar kapsar. Ticaret işletmelerinde duran varlıkların dönen varlıklardan daha küçük olması beklenirken, imalat işletmelerinde duran varlıklara yapılan yatırım tutarı dönen varlıklardan daha büyüktür. Duran varlıklara yapılan yatırımın büyüklüğü işletmelerin içinde bulunduğu sektörlere göre değişir. Duran varlıkların finansmanında uzun vadeli yabancı kaynak veya öz kaynaklar kullanılmalıdır. a-) Uzun vadeli ticari alacaklar; dönen varlıkların duran varlığa dönüşmesi ve fonlarının uzunca bir süre başkaları tarafından kullanılması bakımından istenmez. Toplam aktifler içinde çok düşük bir yüzdeye sahip ise normal yorumlanır. Mükellefin faaliyet alanı sektör itibariyle irdelenerek satışların bir yıldan uzun vadeli olup olamayacağı tespit edilmelidir. Aksi halde işletmenin satışlarını ilişkili kişilere çok uzun vadeli yapması transfer fiyatlaması yoluyla örtülü kazanç dağıtımı hükümlerine göre değerlendirilmesi gerekmektedir. b-) Uzun vadeli diğer alacaklar; artış göstermesi işletmenin çalışma sermayesi gereksinimini arttırırlar. Uzun vadeli diğer alacakların oluşma sebepleri araştırılmalıdır. Ortakların işletmeye uzun vadeli borçlarının olması, faizsiz fon kullanımı olarak değerlendirilebilir. c-) Mali duran varlıklar ; uzun vadeli yatırım amacıyla ve yasal zorunluluklar nedeniyle uzun vadede elde tutulacak menkul kıymetler ile başka şirketlere ortak olmak amacıyla satın alınan hisse senetleri bilançoda mali duran varlıkları oluşturur. Türkiye koşullarında hisse senetlerine yatırım risklidir. Kaybetme olasılığı yüksektir. Bu yüzden mali duran varlıklara yatırım olumlu yorumlanmaz. Diğer taraftan bu yatırım araçlarından makul miktarda kar elde edilmesi ve bu karın gelir tablosunda yer almasının tespiti gerekir. Aksi halde kar amacı olmadan faaliyet göstermesi ticari müesseselerin tabiatına aykırıdır. d-) Maddi duran varlıklar; maddi duran varlıklar mal ve hizmet üretiminde kullanılan değerler olarak, işletmenin kapasitesi ile ilgilidir. Maddi duran varlıkların gereğinden fazla olması işletme için kapasitelerini tam olarak kullanmayacağını, dolayısıyla atıl kaldığını gösterir. Maddi duran varlıkların finansmanında uzun vadeli yabancı kaynak ve öz kaynak kullanılmalıdır. Maddi duran varlıkların artışıyla ilgili hesaplama analiz ve yorumlamada maddi duran varlıkları yeniden değerlemeden dolayı artan kısmı dikkate alınmalıdır. Fon kullanımlarında yeniden değerlemeden dolayı artan kısım dikkate alınmaz. İmalat işletmelerinde maddi duran varlıkların büyük tutarlarda olabileceği kabul edilirken, ticari işletmelerde daha az olması beklenir. Bilançoda yer alan ticari malların depolanması gerektiğinden işletme aktifine kayıtlı depo, ambar ve benzeri kapalı alanların varlığı veya kiralanmış olmaları gerekeceğinden dönen varlıklarla birlikte değerlendirilmesi gerekir. Ayrıca tesis makine ve cihazlar için ayrılacak amortisman tutarları faydalı ömürleri göz önünde bulundurularak hesaplanmış olmalıdır. 19

20 e-) Maddi olmayan duran varlıklar; herhangi bir fiziksel varlığı bulunmayan ve işletmenin belli bir şekilde yararlandığı veya yararlanmayı beklediği aktifleştirilen gider ile belli koşullar altında hukuken korunan haklar ve şerefiyelerin izlendiği hesap grubudur. Maddi olmayan duran varlıklar da hasılat yaratıcı unsurlardır. Haklar işletmenin hasılatını olumlu etkileyecek etkiye sahiptir. AR-GE giderleri ise işletmenin gelecekteki hem hasılatını olumlu etkileyecek hem de rekabet üstünlüğü sağlayacaktır. Ancak bunlar için yapılan harcamalar maddi bir varlığa dayanmadığı için genellikle doğrudan gider hesaplarına intikal ettirildiği sıkça karşılaşılan bir hatadır. Ayrıca yapılan bazı harcamalar belge karşılığı yapılmadığından istismara elverişlidir. Dolayısıyla yapıldığı iddia edilen bu tür harcamaların doğruluğu araştırılmalıdır. C)Kısa vadeli yabancı kaynaklar: En çok bir yılda ödenecek borçları kapsar. Kısa vadeli yabancı kaynaklar dönen varlık finansmanında kullanılmalıdır. Kısa vadeli yabancı kaynaklar tutarı da dönen varlık tutarından küçük olmalıdır. Kısa vadeli borçların ödenmesinde dönen varlıklar kullanılır. Kısa vadeli yabancı kaynakların maliyeti faiz olarak borç verenlere ana para ile birlikte ödenir. Kısa vadeli yabancı kaynakların hem ödenebilir hem de maliyeti düşük kalemlerden oluşması işletme için iyi yorumlanır. a-) Mali borçlar ; kredi kurumlarına olan kısa vadeli borçlar ile kısa vadeli para ve sermaye piyasası araçlarıyla sağlanan krediler ve faizlerini kapsar. Mali borçlar işletmenin yabancı kaynakları içerisindeki en likit borçlardır ve mutlaka nakit ödenir. İşletme için faizli olduğundan pahalı bir kaynak unsurudur. Mali borçlar mümkün olduğunca düşük olması istenir. Kısa vadeli yabancı kaynakların bilançodaki pek çok hesapla ilişkisi vardır. Örneğin işletmenin çok büyük miktarlarda hazır değeri mevcut olduğu halde aynı zamanda kredi de alması ya da bankadan kredi aldığı halde ortaklara borç vermesi normal karşılanacak bir durum olmayıp dönem karının azaltılmasına yönelik işlemler olabileceği üzerinde durulmalıdır. Ayrıca pasif düzenleyici hesap niteliğinde olan Menkul Kıymetler İhraç Farkı hesabı gelir tablosunda yer alan bir gelir unsuru olduğundan bilanço ve gelir tablosunda tutar denkliğinin sağlanıp sağlanmadığının tespiti gerekir. b-) Ticari borçlar ; işletmenin ticari ilişkileri sonucu oluşan bir yıla kadar vadeli sınırlı ve sınırsız borçlarıdır. Dönen varlıklarda stokların finansmanında kullanılırlar. Borçların vadesi alacakların vadesinden fazla olması gerekir. Bilançoda ticari borçların stoklar ve alacaklar tutarını aşmadığı müddetçe bulunması arzu edilir. Bilançonun vergisel açıdan analizi yapılırken, ticari borçlar bilançonun aktifindeki ticari alacaklar ve stoklar hesaplarıyla ilişkili olduğu için birlikte değerlendirilmesi gerekir. İşletmelerin vadeli mal alarak stoklarında tutmaları veya çok fazla hazır değere sahipken yine de vadeli mal almaları mantıklı bir davranış olmadığından olayların gerçek mahiyetlerinin araştırılması gerekir. c-) Diğer borçlar; herhangi bir ticari nedene dayanmadan meydana gelmiş ve en fazla bir yıl içerisinde ödenecek borçlardır. Diğer borçlar içinde dikkatle incelenmesi gereken en önemli hesap ortaklara borçlar hesabıdır. Mükellefler küçük bir sermaye ile kurdukları şirketleri çok büyük cirolara ulaşınca işletmede kullandıkları nakdin kaynağını faaliyet sonuçlarıyla ilişkilendirmeyip, ortaklardan borç almış gibi kayıtlar yaparak işletmede kayıt dışı duran nakdi kayıt altına alabilmektedirler. Dolayısıyla ortaklardan alınmış gibi kaydedilen borç çoğu zaman işletmenin geçmiş dönemlerde elde ettiği kayıt dışı kardır. 20

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE

İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE İÇİNDEKİLER ÖN SÖZ... XVII BİRİNCİ BÖLÜM MUHASEBE 1.1. Muhasebenin Sorumluluk Alanı...3 1.2. Muhasebenin Ülke ve Dünya Ekonomisindeki Yeri...4 1.3. Muhasebe Verilerinin İlgi Çevreleri...7 1.4. Muhasebenin

Detaylı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı

Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler. İsmail ÖĞÜN Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı Vergi İncelemelerine Konu Teşkil Muhasebe Kayıtları ve İşlemler Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı 2 Türk Vergi Sistemi Modern Vergiciliğe Geçiş Beyan Esası Kural Olarak Verilen Beyannamelerin Mükellef

Detaylı

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması

A MUHASEBE KPSS/1-AB-PS/2006. 3. Kayıtlarında nâzım hesapları kullanan bir işletmenin, 1. I. Amortisman ayrılması MUHASEBE 1. I. Amortisman ayrılması II. Özel fon ayrılması III. Karşılık ayrılması IV. Reeskont ayrılması Yukarıdaki muhasebe işlemlerinden hangileri ihtiyatlılık kavramı gereği yapılır? A) Yalnız I B)

Detaylı

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III

BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 TEMEL KAVRAMLAR...III 1.1. MUHASEBENİN TANIMI... 1 1.2. MUHASEBENİN KURAMSAL YAPISI... 4 1.3. MUHASEBE UYGULAMASINI ZORUNLU KILAN NEDENLER... 5 1.3.1. Yasal Nedenler... 5 1.3.2. İlgili

Detaylı

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103.

Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Tek Düzen Hesap Planı, Muhasebe Hesap Kodları 1. DÖNEN VARLIKLAR 10. Hazır Değerler 100. Kasa 101. Alınan Çekler 102. Bankalar 103. Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri(-) 108. Diğer Hazır Değerler 11. Menkul

Detaylı

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00

2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 2014/1.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVLARI FİNANSAL MUHASEBE 16 Mart 2014-Pazar 09:00-12:00 SORU:1: TANIR Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihinde düzenlenen genel geçici mizanı ve 31.12.2013

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ.

A MUHASEBE KPSS-AB-PS/2007. 1. İşletmede satılan ticari mallar maliyeti tutarı kaç YTL dir? 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE GÖRE CEVAPLAYINIZ. 1. - 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Bir işletmenin 2006 yılı genel geçici mizanında yer alan bilgilerden bazıları aşağıdadır: Borç Tutarı (Bin YTL) A MUHASEBE Alacak Tutarı Kasa 6.770 6.762 Ticari Mallar

Detaylı

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR

İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR İÇİNDEKİLER BÖLÜM 1 ENVANTER İŞLEMLERİNE İLİŞKİN TEMEL KAVRAMLAR 1.1.ENVANTER İŞLEMLERİ KAVRAMI... 2 1.2.ENVANTER KAVRAMI... 3 1.2.1.Envanter İşlemleri... 4 1.2.1.1.Muhasebe Dışı Envanter... 4 1.2.1.2.Muhasebe

Detaylı

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008

A MUHASEBE KPSS-AB-PS / 2008 1. İşletmede kasa hesabının kalanı 79.600 YTL, kasa sayımında belirlenen tutar ise 76.900 YTL dir. Farkın nedeni belirlenememiştir. A MUHASEBE KPSS-AB-PS 2008 3. VE 4. SORULARI AŞAĞIDAKİ BİLGİLERE Buna

Detaylı

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL)

TUNA FAKTORİNG HİZMETLERİ A.Ş. 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) AKTİF (VARLIKLAR) 31/12/2007 31/12/2007 AYRINTILI BİLANÇOSU(YTL) I- DÖNEN VARLIKLAR A- Hazır Değerler 403.030,45 725.183,53 1- Kasa 12.368,77 2.498,62 2- Alınan Çekler 0,00 0,00 3- Bankalar 390.661,68

Detaylı

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11)

(Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 11) Faaliyetine devam eden ve giyim eşyası alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAM (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2016 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki gibidir.

Detaylı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı

BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay Tutarı BURÇELİK VANA SANAYİ VE TİCARET ANONİM ŞİRKETİ Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu :Vana İmalatı 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : Adı Pay Oranı Pay

Detaylı

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü)

T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI. (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) T.C. GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI BÜYÜK MÜKELLEFLER VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI (Mükellef Hizmetleri Grup Müdürlüğü) Sayı : 64597866-130[24-2015]- 28.07.2017 Konu : Dövize endeksli satışlarda KDV ve KVK uygulaması

Detaylı

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ.

DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Sirküler Tarihi : 11.02.2009 Sirküler No : 750 DÖVİZLİ İŞLEMLER NEDENİYLE OLUŞAN KUR FARKLARININ MUHASEBE KAYITLARINI HATIRLATMAK İSTİYORUZ. Dövizli işlemler önceki yılda yapıldığı halde işlem tutarından

Detaylı

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI

20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI 20 HAZİRAN 2009 2009/2.DÖNEM B GRUBU STAJ ARA DEĞERLENDİRMESİ SORU VE CEVAPLARI SORU-1: 3568 Sayılı Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik ve Yeminli Mali Müşavirlik Kanunu'na göre, Oda Genel Kurulu'nun teşekkülünü

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Aralık 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 400.623.476 329.752.725 1- Kasa 14 46 2.079 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 376.688.815 316.697.160 4- Verilen

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) AKTİF (VARLIKLAR) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TURİZM VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1998 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO I.DÖNEN VARLIKLAR 2,433,801 2,919,245 A- HAZIR DEĞERLER 57,865 424,947 1- Kasa 3,507 614 2- Bankalar

Detaylı

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI

TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI TMS 7 NAKİT AKIŞ TABLOLARI M. Vefa TOROSLU Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mayıs 2009 Tanım Nakit akış tablosu, bir faaliyet dönemi içerisinde işletmede ortaya çıkan nakit akımlarını; işletme faaliyetlerine,

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 ANHYT VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 75.248.958 1- Kasa Mad.14 14.634 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar Mad.14 41.720.390 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) Mad.14 (43.473)

Detaylı

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır.

TMS 7; Nakit Akış Tablosu nun hazırlanması ve sunumuna ilişkin ilkeleri açıklamaktadır. 1. GİRİŞ Bilindiği üzere Türkiye Muhasebe Standartları (TMS, IAS) 01.01.2013 tarihinden itibaren işletmeler tarafından uygulanmaya başlayacaktır. TMS kapsamında hazırlanması gereken finansal tablolar aşağıdaki

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 HAZİRAN 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar Dipnot 30 Haziran 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 455.035.054

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 30 EYLÜL 2016 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR Düzenlenmiş Sınırlı Bağımsız Not (2.1.6)) Bağımsız I- Cari Varlıklar 30 Eylül 2016 31 Aralık 2015 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 504.064.044 447.814.449

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERTUĞRULGAZİ VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 19.04.2014-12:13:22 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7850012115 bursalihavlu@bursalihavlu.com

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 ARALIK 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1999 31 ARALIK 1998 I.DÖNEN VARLIKLAR 6,152,538 2,433,801 A- HAZIR DEĞERLER 383,998 57,865

Detaylı

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI

01.01.2003 / 31.03.2003 TARİHLİ DİPNOTLARI BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı Pay Tutarı

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir. 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 447.814.449 394.414.565 1- Kasa 14-142 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 261.688.873 238.263.597

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2015 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Denetimden Cari Dönem Denetimden Geçmiş 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 399.876.679 329.752.725 1- Kasa 14 3.009 2.079 2- Alınan

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO (Bağımsız Denetimden Geçmiş) YTL VARLIKLAR AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I CARİ VARLIKLAR (31/12/2008) A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 22.641.606 1 Kasa 2.356 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 20.777.618 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer

Detaylı

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot

VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş. Önceki Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş I- Cari Varlıklar Dipnot 31 MART 2017 TARİHİ İTİBARIYLA BİLANÇO (Tüm Tutarlar Türk Lirası (TL) olarak gösterilmiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar 31 Mart 2017 31 Aralık 2016 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 516.739.801

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.914.657.400 2.304.904.212 1- Kasa 14 49.481 18.864 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 2.517.458.090 1.937.834.876 4- Verilen Çekler

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.781.687.233 2.304.904.212 1- Kasa 14 40.837 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.201.116.591 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806

6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 6736 SAYILI KANUN RESMİ GAZETE Tarih : 19/8/2106 Sayı : 29806 SUNUM KONUSU İŞLETME KAYITLARININ DÜZELTİLMESİ Haydar ÇAMALAN Yeminli Mali Müşavir Alâattin KÜREN Mali Müşavir Eylül 16 1 6736 SAYILI KANUNUN

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 2.364.314.943 2.304.904.212 1- Kasa 14 38.784 18.864 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.961.058.269 1.937.834.876 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.066.806.799 3.217.463.827 1- Kasa 14 30.243 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 2.669.454.374 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

A-

A- I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 3.570.626.911 3.217.463.827 1- Kasa 14 50.931 35.109 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 3.232.624.099 2.795.907.111 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL)

BİRLİK HAYAT SİGORTA A.Ş AYRINTILI BİLANÇO (YTL) VARLIKLAR Dipnot 30.09.2007 31.12.2006 I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 686.426 548.065 1- Kasa 1.119 772 2- Alınan Çekler 0 0 3- Bankalar 685.307 547.293 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.)

CİV Hayat Sigorta Anonim Şirketi 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.) 31 Aralık 2014 Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Geçmiş Önceki 31 Aralık 2014 I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14,169,311 15,618,483 1- Kasa 2.12, 14 698 123 2- Alınan Çekler 3-

Detaylı

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI

TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI www.isvesosyalguvenlik.com Mevzuat Bilgi Kültür - Haber Platformu TEKDÜZEN MUHASEBE HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar ayrıntılı bilanço Varlıklar geçmiş Dipnot 31 Mart 2013 31 Aralık 2012 I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 340,950,876 299,185,453 1- Kasa 2.12, 14 1,486 1,844 2- Alınan Çekler

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO. (30/09/2008) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar Kasa 1.396 AYRINTILI SOLO BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR (3/9/28) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 47.487.893 1- Kasa 1.396 2- Alınan Çekler - 3- Bankalar 14 47.485.676 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2012) (31/12/2011) A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 133.722.404 86.360.135 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 125.778.170 81.142.222

Detaylı

2014 YILI FAALİYET RAPORU

2014 YILI FAALİYET RAPORU 2014 YILI FAALİYET RAPORU Mali Tablolar 15 31.12.2014 TARİHLİ BİLANÇOSU AKTİF(VARLIKLAR) PASİF ( KAYNAKLAR) 31.12.2014 31.12.2014 I -DÖNEN VARLIKLAR 1.282.406,66 III-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR 1.033.073,38

Detaylı

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00)

2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) 2014/2 DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAV SORULARI 29 HAZİRAN 2014 PAZAR (09.00-12.00) SORU - 1 : PARS Ticaret AŞ nin 31.12.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Aralık 2012 tarihi itibariyle ayrıntılı konsolide bilanço Varlıklar Dipnot 31 Aralık 2012 31 Aralık 2011 I- Cari Varlıklar A-Nakit ve Nakit

Detaylı

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari

FİNANS EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI BİLANÇO YTL VARLIKLAR Cari BİLANÇO VARLIKLAR I Varlıklar A Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,925,810 1 Kasa 14 2 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14 4,889,175 4 Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri () 5 Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar

2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 2017/2. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSA MUHASEBE SINAVI SORULARI VE CEVAPLARI 30 Temmuz 2017 Pazar 01.02.2016 da kurulmuş olan, ŞİMAL Ofis Mobilyaları Ticaret Limited Şirketi nin

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide finansal tablolar ve açıklayıcı dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide bilançolar... 1-5 Konsolide gelir

Detaylı

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den

MARMARİS ALTINYUNUS TURİSTİK TESİSLER A.Ş. Bağımsız Denetim'den Bağımsız Denetim'den Geçmemiş Geçmemiş AYRINTILI BİLANÇO (Milyon TL) 30.09.2003 30.09.2002 I. DÖNEN VARLIKLAR 3.838.237 6.372.218 A. Hazır Değerler 1.628.294 3.373.960 1. Kasa 4.519 4.175 2. Bankalar 1.605.489

Detaylı

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş.

VAKKO TEKSTİL VE HAZIR GİYİM SANAYİ İŞLETMELERİ A.Ş. Sayfa No: 1 BİLANÇO DİPNOTLARI: 1- İşletmenin fiili faaliyet konusu : Hazır Giyim eşyaları üretmek ve ticaretini yapmak. 2- Sermayenin %10 ve daha fazlasına sahip ortakların : (milyon TL) Adı Pay Oranı

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide olmayan finansal tablolar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir Tabloları... 6-7 Konsolide Olmayan Nakit

Detaylı

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir.

Halk Hayat ve Emeklilik Anonim Şirketi 31 Mart 2016 Tarihi İtibarıyla Bilanço (Para Birimi: Türk Lirası (TL) olarak ifade edilmiştir. Tarihi İtibarıyla Bilanço VARLIKLAR 1 Cari Dönem Önceki Dönem 31 Aralık 2015 I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 466.984.037 400.623.476 1 Kasa 14 247 46 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 14

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları

Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi. 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları Yapı Kredi Sigorta Anonim Şirketi 30 Eylül 2014 Tarihinde Sona Eren Ara Hesap Dönemine Ait Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Dipnotları 30 Eylül 2014 Tarihi İtibariyle Konsolide Olmayan Finansal Tablolar

Detaylı

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2)

VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) VAKA (Dönemsonu Sınavı Uygulaması - 2) Faaliyetine devam eden ve gıda maddeleri alım satımı ile uğraşan Hüsnü BAYRAMOĞLU (tek şahıs) İşletmesi'nin 01.12.2015 tarihi itibariyle bilânço verileri aşağıdaki

Detaylı

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar

AvivaSA Emeklilik ve Hayat Anonim Şirketi. 30 Haziran 2012 tarihi itibarıyla ayrıntılı bilanço (Para birimi - Türk Lirası (TL)) Varlıklar Varlıklar I- Cari varlıklar A- Nakit ve nakit benzeri varlıklar 2.12, 14 272,991,104 268,144,617 1- Kasa 14 1,413 830 2- Alınan çekler 3- Bankalar 14 217,335,404 214,427,517 4- Verilen çekler ve ödeme

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar VARLIKLAR A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.606.048.714 1.153.712.216 1- Kasa 14 37.347 49.256 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 1.356.733.446 901.838.577 4- Verilen Çekler Ve Ödeme

Detaylı

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL)

AD YAYINCILIK A.Ş. 1 OCAK - 31 ARALIK 1998 VE 1997 HESAP DÖNEMLERİ AYRINTILI BİLANÇOLARI (MİLYON TL) AYRINTILI BİLANÇOLARI AKTİF (VARLIKLAR) 31 ARALIK 1998 31 ARALIK1997 I.DÖNEN VARLIKLAR 1,364,184 1,054,263 A- HAZIR DEĞERLER 14,412 6,626 1- Kasa 1,296 3,221 2- Bankalar 13,085 2,986 3- Diğer Hazır Değerler

Detaylı

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd.

ö z d o ğ r u l a r serbest muhasebeci mali müşavirlik ltd.şti. Chartered Accountants & Auditors Ltd. 14. Pratik bilgiler 14.1 Gelir vergisi oranları 14.1.1 2009 yılı gelirlerine uygulanan tarife Gelir dilimi Vergi oranı 8.700 TL ye kadar 22.000 TL'nin 8.700 TL'si için 1.305 TL, fazlası % 20 50.000 TL'nin

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 114.597.862,85 97.908.467,33 1- Kasa 14 706,26 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 114.578.347,59

Detaylı

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R

AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R AYRINTILI SOLO BİLANÇO V A R L I K L A R I- CARİ VARLIKLAR A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 135.557.693,98 97.908.467,33 1- Kasa 14 1.504,78 2.309,06 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 135.110.587,67

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 ERENKÖY VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2014 Onay Zamanı : 17.04.2015-12:27:33 Vergi Kimlik 8790101024 E-Posta Adresi Ticaret Sicil No İrtibat Tel No

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Aralık Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 147.648.170 127.439.598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 137.321.333 115.986.832 4- Verilen

Detaylı

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1

Ekteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcısıdır. 1 1 VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 26,323,433 32,870,248 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 14 24,802,294 32,542,783 4- Verilen

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak - 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar 1 Ocak 30 Eylül 2013 ara hesap dönemine ait konsolide finansal tablolar ve konsolide finansal tablolara ilişkin açıklayıcı dipnotlar

Detaylı

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL)

HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO (MİLYON TL) HÜRGÜÇ GAZ. TİC. TUR. VE ORG. A.Ş. 31 EKİM 1999 TARİHİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇO AKTİF (VARLIKLAR) 31 EKİM 1999 I.DÖNEN VARLIKLAR 5,236,848 A- HAZIR DEĞERLER 514,921 1- Kasa 5,081 2- Bankalar 479,676

Detaylı

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem

ANADOLU ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş Önceki Dönem. Bağımsız Denetimden Geçmemiş Cari Dönem VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 1.738.269.701 1.606.048.714 1- Kasa 14 53.092 37.347 2- Alınan Çekler 14 24.966-3- Bankalar 14 1.482.421.204 1.356.733.446 4- Verilen

Detaylı

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO

AKSİGORTA ANONİM ŞİRKETİ AYRINTILI BİLANÇO 31 ARALIK 2015 TARİHİ İTİBARİYLE VARLIKLAR I- CARİ VARLIKLAR Dipnot (31/12/2015) (31/12/2014) A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 551.303.762 819.757.469 1- Kasa 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 14 374.800.368

Detaylı

4 40 400 401 402 4. UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR Kredi kurumlarından, sermaye piyasasından ve işletmenin ilişkide bulunduğu üçüncü kişilerden sağlanan ve bir yıldan fazla vadeli olan işletme borçlarını

Detaylı

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim

AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan Aylık Bildirim KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU AKSİGORTA A.Ş. Sigorta Finansal Rapor Konsolide Olmayan 216-3. 3 Aylık Bildirim Finansal Tablolara ilişkin Genel Açıklama Aksigorta A.Ş. 3.9.216 Tarihi İtibariyle Finansal Tabloları

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE

OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE OEPSAŞ KURUMSAL KÜNYE TİCARET ÜNVANI Osmangazi Elektrik Perakende Satış Anonim Şirketi MERKEZ ADRESİ Turan Güneş Bulvarı Galip Erdem Cad. No:30 Çankaya / Anakara BAĞLI OLDUĞU TİCARET SİCİL MEMURLUĞU Ankara

Detaylı

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER

Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER Sayı : 2014/199 2 Tarih : 24.04.2014 Ö Z E L B Ü L T E N KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİNDE GÖSTERİLECEK KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDERLER 1 Değerli Müşterimiz, Kurumlar vergisi beyannamesinin ekler bölümüne

Detaylı

Yapı Kredi Sigorta A.Ş.

Yapı Kredi Sigorta A.Ş. 31 Mart 2013 tarihi itibariyle konsolide olmayan finansal tablolar Konsolide Olmayan Finansal Tablolar ve Açıklayıcı Dipnotlar İçindekiler Sayfa Konsolide Olmayan Bilançolar... 1-5 Konsolide Olmayan Gelir

Detaylı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı

Elbistan Meslek Yüksek Okulu Bahar Yarıyılı Elbistan Meslek Yüksek Okulu 2012 2013 Bahar Yarıyılı 27 Mar. 2013 Öğr. Gör. Murat KEÇECİOĞLU Temel Mali Tablolar GELİR TABLOSU : Bir işletmenin belirli bir dönemde elde ettiği gelirleri ve bu geliri elde

Detaylı

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ

Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebe I 1. M UHASEBENİN TEMEL KAVRAMLARI 2. G ENEL KABUL GÖRMÜŞ MUHASEBE İLKELERİ Muhasebenin Temel Kavramları Mali tabloların güvenilir bilgiler sunabilmeleri ve gerçeği yansıtabilmeleri hazırlama

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Haziran Aralık 2013 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 4 ve 14 132,638,061 127,439,598 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12 ve 14 122,130,270 115,986,832

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 YENİ BOSNA VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 28.04.2014-13:23:37 Vergi Kimlik Numarası E-Posta Adresi 7000030965 obamuhsebem@hotmail.com

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmemiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 54.400.683 28.327.786 1- Kasa 2.12,14 5.588 3.924 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 32.366.735 8.595.579 4- Verilen Çekler

Detaylı

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI

30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI 30 MART 2008-2008/1. DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORU VE CEVAPLARI Yazmacı Ticaret AŞ.nin 2007 yılı dönem başı bilançosu aşağıdaki gibidir: AKTİF PASİF I) DÖNEN VARLIKLAR

Detaylı

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1

USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 USUL İNCELEMELERİ KİTABI (TEK DÜZEN HESAP PLANI ÇERCEVESİNDE) Doç. Dr. Özgür ÇATIKKAŞ 12.10.2015 1 KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR, UZUN VADELİ YABANCI KAYNAKLAR VE ÖZKAYNAKLAR 12.10.2015 2 Örnek 1 ABC Ltd

Detaylı

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN

Finansal (Mali) Tablolar Analizi. Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN Finansal (Mali) Tablolar Analizi Genel Bilgiler Öğr. Gör. Ebubekir DOĞAN 1 Mali Tablolar Muhasebe sisteminin üretmiş olduğu muhasebe bilgileri İşletme içi ( Sahiplerine, ortaklarına, yöneticilerine ve

Detaylı

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI

HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI HESAP PLANI UYGULAMA GENEL TEBLİĞİ TASLAĞI 1 A TEKDÜZEN HESAP ÇERÇEVESİ Tekdüzen hesap çerçevesindeki hesap sınıfları; finansal durum tablosu ve gelir tablosundaki gruplama ve sıralama paralelinde aşağıdaki

Detaylı

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012

İSTANBUL YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODASI BİLANÇOSU. Cari Dönem 2012 31.12. BİLANÇOSU AKTİF(ODA MALVARLIĞI) I -DÖNEN VARLIKLAR PASİF ( ODA MALVARLIĞI KAYNAĞI) 3-KISA VADELİ YABANCI KAYNAKLAR A-Hazır Değerler 3.308.696,38 3.158.473,43 A-Kısa Süreli Borçlar 651.546,98 634.987,98

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 30 Eylül 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I Cari Varlıklar A Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 153.735.677 147.648.170 1 Kasa 2 Alınan Çekler 3 Bankalar 2.12, 14 141.629.618 137.321.333 4 Verilen Çekler ve Ödeme

Detaylı

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014

VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş Dipnot 31 Mart 2015 31 Aralık 2014 VARLIKLAR Bağımsız Sınırlı Bağımsız I- Cari Varlıklar A- Nakit ve Nakit Benzeri Varlıklar 154.232.766 147.648.170 1- Kasa - - 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12, 14 142.884.508 137.321.333 4- Verilen

Detaylı

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00

2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 2014 / 2.DÖNEM SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK SINAVI FİNANSAL MUHASEBE SINAVI SORULARI 29 Haziran 2014-Pazar 09.00-12.00 SORU 1: PARS Ticaret A.Ş. nin 30.11.2013 tarihli geçici mizanı, 2013 Aralık

Detaylı

15. BEYANNAME ÖZETLERİ

15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15. BEYANNAME ÖZETLERİ 15.1. Gelirden Alınan Vergilere İlişkin Yıllık Beyanname Özetleri 2003 yılı vergilendirme dönemine ait bilgi giriş işlemi sonuçlandırılmış Türkiye genelindeki Gelir Vergisi, Gelir

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KAĞITHANE VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2013 Onay Zamanı : 29.04.2014-16:23:41 Vergi Kimlik Numarası 4620279443 Ticaret Sicil No 522224 İrtibat Tel

Detaylı

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ

TEB SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ I- Cari Varlıklar VARLIKLAR 63.806.323 1- Kasa 302 2- Alınan Çekler 0 3- Bankalar 61.638.135 4- Verilen Çekler Ve Ödeme Emirleri (-) -6.442 5- Diğer Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 2.174.329 B- Finansal

Detaylı

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ

GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ ( Kurumlar Vergisi Mükellefleri İçin ) 1032 BÜYÜK MÜK. VD. B VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Geçici Vergi Dönemi (Normal Dönem) Yılı Dönem 2015 1. Dönem Onay Zamanı : 14.05.2015-09:05:11

Detaylı

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR

KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR KOÇTAŞ YAPI MARKETLERİ TİC. A. Ş. 31 ARALIK 2013 TARİHİ İTİBARİYLE HAZIRLANAN FİNANSAL TABLOLAR İÇİNDEKİLER SAYFA BİLANÇO... 1-2 KAR VEYA ZARAR VE DİĞER KAPSAMLI GELİR TABLOSU... 3 ÖZKAYNAKLAR DEĞİŞİM

Detaylı

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar

Bağımsız Denetimden Geçmiş Dipnot Cari Dönem Cari Dönem I- Cari Varlıklar ( ) VARLIKLAR Geçmiş I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 4,14 34,461,053 33,270,237 1- Kasa 2.12,14 5,399 3,936 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 2.12,14 5,328,477 6,888,908 4- Verilen

Detaylı

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot

VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Bağımsız Bağımsız Dipnot 31 MART 2014 ve 31 ARALIK 2013 TARİHLERİ İTİBARİYLE AYRINTILI BİLANÇOLAR VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmiş 31 Mart 2014 31 Aralık 2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar

Detaylı

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş

AEGON EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. AYRINTILI SOLO BİLANÇO (Bağımsız Sınırlı Denetimden Geçmiş) VARLIKLAR. Bağımsız Denetimden Geçmiş ( ) VARLIKLAR Cari Dönem Bağımsız Denetimden Geçmiş Cari Dönem I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 42.562.301 40.038.800 1- Kasa 2.055 5.621 2- Alınan Çekler - - 3- Bankalar 10.109.040

Detaylı

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO

İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO ÇORLU EĞİTİM VE SPOR VAKFI İŞLETME AYRINTILI BİLANÇO Tarih:22/02/2017 Dönem: 2016 AKTİF () PASİF() Cari Dönem Cari Dönem ---------------------------------------------------------------------------------------------

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Denetimden Geçmemiş Denetimden Geçmemiş A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 281.090.354 313.301.107 1- Kasa 2.12 ve 14 13.085 1.154 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12 ve 14

Detaylı

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar

VARLIKLAR. Dip Denetimden Geçmiş Denetimden Geçmiş Yeniden düzenlenmiş (*) I- Cari Varlıklar EGE SİGORTA ANONİM ŞİRKETİ 31 ARALIK 2014 TARİHİ İTİBARİYLE SOLO BİLANÇO (Tutarlar Türk Lirası ''TL'' olarak ifade edimiştir.) VARLIKLAR I- Cari Varlıklar Not 31.12.2014 31.12.2013 A- Nakit Ve Nakit Benzeri

Detaylı

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010

KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMESİ 1010 19 MAYIS VD VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜ DÖNEM TİPİ Yıllık Yıl 2010 Onay Zamanı : 13.04.2011-13:08:53 Vergi Kimlik Numarası 1050027525 E-Posta Adresi sengul-oner@hotmail.com

Detaylı

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-)

B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) B HESAP PLANI 1 DÖNEN VARLIKLAR 10 HAZIR DEĞERLER 100 KASA 101 ALINAN ÇEKLER 102 BANKALAR 103 VERİLEN ÇEKLER VE ÖDEME EMİRLERİ (-) 104 105 106 107 108 DİĞER HAZIR DEĞERLER 109 11 MENKUL KIYMETLER 110 HİSSE

Detaylı

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.

AVİVA SİGORTA A.Ş. Takip eden dipnotlar finansal tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar. VARLIKLAR I- Cari Varlıklar A- Nakit Ve Nakit Benzeri Varlıklar 14 296.879.892 254.181.293 1- Kasa 2.12, 14 3.477 1.365 2- Alınan Çekler 3- Bankalar 2.12, 14 269.437.190 218.701.697 4- Verilen Çekler Ve

Detaylı