BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI"

Transkript

1 BANKA VE RESMİ DAİRELERE İBRAZ EDİLMEK ÜZERE VERGİ DAİRELERİNE TASDİK ETTİRİLEN BİLANÇO VE GELİR TABLOLARINDA DAMGA VERGİSİ UYGULAMASI 1. KONU: Mükellefler, değişik amaçlarla, belli bir dönem veya dönemlere ilişkin bilanço ve gelir tablolarını farklı kurumlara ibraz etmek durumunda olabilmektedir. Bu şekilde kendisine bilanço ve gelir tablosu ibraz edilecek kurumlar ise anılan tablolarının gerçek duruma uygun olarak düzenlenmiş belgeler olduğunun onaylatılmasını istemektedirler. Bu onay işlemi ise noterler veya 3568 sayılı Kanun uyarınca meslek mensubu olanlar tarafından yapılabildiği gibi, vergi daireleri tarafından da yapılabilmektedir. Bu çalışmamızda, yukarıda belirtildiği şekilde banka ve resmi dairelere ibraz edilmek üzere bilanço ve gelir tablolarının vergi dairelerinde tasdik ettirilmesi sırasında bu işlemlerin damga vergisine tabi olup olmayacağı; tabi olacaksa hangi şartlarda tabi olması gerektiği konusu tartışılacaktır. 2. YASAL DÜZENLEMELER: 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun 1 inci maddesinde; Bu Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar Damga Vergisine tabidir. Bu kanundaki kağıtlar terimi, yazılıp imzalamak veya imza yerine geçen bir işaret konmak suretiyle düzenlenen ve herhangi bir hususu ispat veya belli etmek için ibraz edilebilecek olan belgeler ile elektronik imza kullanılmak suretiyle manyetik ortamda ve elektronik veri şeklinde oluşturulan belgeleri ifade eder. Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar, Türkiye`de resmi dairelere ibraz edildiği, üzerine devir veya ciro işlemleri yürütüldüğü veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalanıldığı takdirde vergiye tabi tutulur Şeklinde düzenleme yapılmıştır. Anılan Kanunun; 2 nci maddesinde; Vergiye tabi kağıtlar mahiyetinde bulunan veya onların yerini alan mektup ve şerhlerle, bu kağıtların hükümlerinin yenilenmesine, uzatılmasına, değiştirilmesine devrine veya bozulmasına ilişkin mektup ve şerhler de Damga Vergisine tabidir. 3 üncü maddesinde; Damga Vergisinin mükellefi kağıtları imza edenlerdir. Resmi dairelerle kişiler arasındaki işlemlere ait kağıtların Damga Vergisini kişiler öder. Yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtların vergisini, Türkiye`de bu kağıtları resmi dairelere ibraz eden, üzerlerinde devir veya ciro işlemleri yapanlar veya herhangi bir suretle hükümlerinden faydalananlar öderler. Ancak

2 bunlardan ticari veya mütedavil kağıt mahiyetinde bulunanların vergisini, bunları en evvel satan veya kabul veya başka suretle kullanan kişiler öderler 4 üncü maddesinde; Bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır. Mahiyeti tayin edilmek istenen kağıt üzerinde başka bir kağıda atıf yapılmışsa, atıf yapılan kağıdın hükümlerine nazaran iktisap ettiği mahiyete göre vergi alınır. 5 inci maddesinde; Bir nüshadan fazla olarak düzenlenen kağıtların her nüshası ayrı ayrı aynı miktar veya nispette Damga Vergisine tabidir. Şu kadar ki, poliçe ve emre yazılı ticari senetlerin yalnız tedavüle çıkarılan nüshaları vergiye tabi tutulur. 6 ncı maddesinde ise; Bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı birden fazla akit ve işlem bulunduğu takdirde bunların her birinden ayrı ayrı vergi alınır. Bir kağıtta toplanan akit ve işlemler birbirine bağlı ve bir asıldan doğma oldukları takdirde Damga Vergisi, en yüksek vergi alınmasını gerektiren akit veya işlem üzerinden alınır. Ancak bu akit ve işlemlere asıl işlemin akitlerinden başka bir şahsın eklenen akit ve işlemi de ayrıca vergiye tabidir. Denilmek suretiyle damga vergisi açısından yapılacak vergilemenin şartları belirtilmiştir. Söz konusu Kanuna ekli vergiye tabi kağıtların belirlendiği (1) Sayılı Tablonun III/2-b Bölümünde yer alan ibare aşağıdaki gibidir. b) Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar ve işletme hesabı özetleri: ba) Bilançolar bb) Gelir tabloları bc) İşletme hesabı özetleri (30,60 TL) (14,85 TL) (14,85 TL) Buna göre, 2013 yılında, resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilançolar 30,60 TL, gelir tabloları ise 14,85 TL tutarında maktu damga vergisine tabi tutulacaktır. Mükellefler tarafından, gelir ve kurumlar vergisi beyannameleri ile birlikte vergi dairesine verilen bilanço ve gelir tabloları da bu esaslara göre damga vergisine tabi tutulmakta ve vergi, anılan vergilere ilişkin tahakkuk işlemi sırasında tahakkuk ve tahsil edilmektedir. Söz konusu bilanço ve gelir tablolarının daha sonra bankalara veya resmi dairelere ibraz edilmeden önce vergi dairesinde aslına uygun oldukları konusunda tasdik ettirilmesi halinde bu işlemin yeniden damga vergisine tabi olup olmayacağı ve olacaksa hangi şartlarda olacağı konusu ise izleyen bölümlerde, bu konudaki Mali İdare uygulamaları da dikkate alınmak suretiyle tartışılacak ve değerlendirilecektir. 3. KONUYLA İLGİLİ MALİ İDARE UYGULAMALARI:

3 Yukarıda bahsedilen konuyla ilgili olarak Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 43 seri no.lu Damga Vergisi Kanunu Genel Tebliği nin 1 (3.6.3.) numaralı bölümünde aşağıdaki gibi açıklama yapılmıştır. Sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettiren mükellefler tarafından vergi dairelerine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetlerinin üzerinde "... YTL damga vergisi tarafımızdan makbuz karşılığı ödenecektir. Defter sıra no..." kaşesinin bulunması ve kağıdı düzenleyen mükellefin imzaya yetkili elemanları tarafından onaylanması halinde tasdik işlemi yapılacaktır. Ancak, sürekli damga vergisi mükellefiyeti tesis ettirmeyen mükellefler tarafından vergi dairelerine tasdik için getirilen bilançolar, gelir tabloları ve işletme hesabı özetlerine ait damga vergileri vergi dairesi tarafından makbuz tahsil edildikten sonra tasdik işlemi yapılabilecektir. Söz konusu makbuzlara "... tarihli bilanço", veya "... tarihli gelir tablosu" gibi bir ibare konularak makbuzun hangi kağıda ait olduğunun belirtilmesi gerekmektedir. Görüldüğü üzere Maliye Bakanlığı; söz konusu bilanço ve gelir tablosunun tasdik ettirilmek üzere vergi dairesine getirilmesi halinde, yapılacak tasdik işleminin damga vergisine tabi olması gerektiği, bu işleme ilişkin damga vergisinin ödenmesinin ise mükellefin sürekli damga vergisi mükellefiyeti bulunup bulunmamasına göre farklı olacağı görüşündedir. Öte yandan, yine konuyla ilgili olarak verilen bazı özelgelerde ise özetle; Mükelleflerin vergi dairelerinin tasdikine sundukları işletme ayrıntılı gelir tablosu ile ayrıntılı bilançoların incelenmesinden, söz konusu tabloların önceki dönem ve cari dönem olmak üzere iki ayrı dönemin gelir tablosu ve bilanço bilgilerini içerdikleri görülmektedir. Bu belgelerde, DVK nun 6 ncı maddesinde ifade edilen bir kağıtta birbirinden tamamen ayrı iki işlem bulunmaktadır. Bilanço ve gelir tablosunun vergi dairelerine tasdik ettirilmesi damga vergisine tabi değildir. Ancak genellikle mükellefler bu belgeleri hükmünden yararlanmak, başka bir anlatımla bankalar veya resmi kuruluşlara ibraz edilmek üzere tasdik ettirmektedirler. Belgenin hükmünden yararlanılmak için ibraz edildiği sırada damga vergisinin alınması gerekmekte ise de, mükelleflerin tasdik ettirdikleri bilanço ve gelir tablolarının hükmünden yararlanacağını dilekçe ile beyan etmeleri halinde, tasdik işleminin gerçek mahiyeti ortaya çıkmaktadır. Bu itibarla, karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosunun ayrı ayrı aynı miktarda damga vergisi tahsil edilmesi, karşılaştırmalı bilanço veya gelir tablolarının tek yıla ait bilgilerinin tasdik ettirilmek istenilmesi halinde ise tasdikin hangi yıl için yapıldığına dair şerh verilmek koşuluyla, bir yıla ilişkin tasdik edilen bilanço veya gelir tablosundan damga vergisi alınması yasanın özüne uygun bulunmaktadır. Şeklinde görüş açıklanmış bulunmaktadır tarih ve sayılı Resmi Gazete de yayımlanmıştır. 2 İstanbul Defterdarlığı nın, tarih ve 5260 sayılı özelgesi ile tarih ve 2000/1 sayılı Tamim yazısı.

4 4. KONUNUN TARTIŞILMASI: Konunun Platformda tartışılması üç başlık altında yapılmıştır. Bunlardan birincisi, vergi dairelerinin bilanço tasdik yetkisinin olup olmadığı; ikincisi, söz konusu bilanço ve gelir tablolarının vergi daireleri tarafından tasdik edilmesi işleminin damga vergisine tabi olup olmadığı; üçüncü ise bu şekilde tasdik ettirilen bilanço ve gelir tablolarının karşılaştırmalı bilanço ve gelir tablosu olması halinde, damga vergisinin ne şekilde hesaplanacağı konusu olup, bu konudaki görüşler aşağıda açıklanmıştır Vergi Dairelerinin Bilanço ve Gelir Tablosu Tasdik Yetkisinin Olup Olmadığı: Konunun Platformda tartışılması sırasında bazı üyeler, vergi dairelerinin bilanço veya gelir tablolarını tasdik etme yetkilerinin olmadığını, bu şekilde tasdik yapan vergi dairesi yetkililerinin hem suç işlediğini ve hem de tasdik ettikleri anılan tabloların gerçek durumu göstermemesi halinde sorumlu duruma düşebileceklerini ifade etmişlerdir. Buna karşılık çoğunluğu oluşturan üyeler ise, söz konusu tasdik işleminin tasdik edilen tablolarının doğru olduğu anlamına gelmeyeceğini, yapılan tasdikin kapsamının, tasdik edilen tabloların mükellefler tarafından daha önce vergi dairesine ibraz edilen tabloların aynısı olduğunun belirtilmesi ile sınırlı olması gerektiğini, bunun dışında anılan tabloların gerçeğe aykırı olarak düzenlenmiş olmasının sorumluluğunun, anılan tabloları düzenleyenlerde olduğunu, vergi dairelerinin veya başka resmi kurumların kendilerine daha önce ibraz edilmiş olan belgelerin örneklerini, kendilerine ibraz edilenlerle aynı olduğu konusunda tasdik edebileceklerini ve bunun pek çok örneği olduğunu, vergi daireleri tarafından bilanço ve gelir tablolarının tasdik işlemlerinin de bu kapsamda değerlendirilmesi gerektiğini ifade etmişlerdir Vergi Dairesi Tarafından Yapılan Tasdikler Damga Vergisine Tabi midir? Yukarıda da izah edildiği üzere DVK nun 1 inci maddesi uyarınca verginin konusunu, Kanuna ekli (1) sayılı tabloda yazılı kağıtlar oluşturmakta olup, Kanuna ekli (1) Sayılı Tablonun III/2-b Bölümünde yapılan düzenleme uyarınca, Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilen bilanço ve gelir tabloları maktu olarak damga vergisinin kapsamına alınmıştır. Bu düzenleme kapsamında mükellefler tarafından verilen gelir ve kurumlar vergisi beyannamesi ekindeki bilanço ve gelir tabloları için hesaplanması gereken damga vergisi, söz konusu beyannamelere ilişkin tarh ve tahakkuk işlemi sırasında hesaplanmakta ve ilgili vergilerle birlikte ödenmektedir. Bunun dışında başka resmi daireye veya bankalara ibraz edilecek bilanço ve gelir tablolarının tasdik edilmek üzere vergi dairesine verilmesi, DVK ve eki tablolarda ifade edilen anlamda bir ibraz olmayıp, bu tablolar vergi dairesine ibraz edilmemekte, sadece onaylatılmaktadır. Dolayısıyla bu şekilde onaylatılmak üzere vergi dairesine getirilen söz konusu tabloların vergi dairesine ibrazı veya vergi dairesi tarafından onaylanması işlemi, damga vergisi açısından vergiye tabi tutulmasını gerektirecek bir işlem değildir. Damga vergisi açısından vergiyi doğuran olay, anılan tabloların onaylatılmak üzere vergi dairesine

5 getirilmesi veya onaylatılması değil, onaylı veya onaysız bir şekilde diğer resmi daire veya bankalara ibraz edilmesidir. Bu nedenle eğer yapılacaksa vergilemenin de bu aşamada yapılması gerekir. Anılan belgelerin vergi dairesinde onaylatılması işleminin damga vergisine tabi olacağı yönündeki 43 seri no.lu tebliğde yapılan açıklamada, işlemin hangi yasal düzenleme uyarınca vergiye tabi tutulması gerektiği konusunda herhangi bir belirleme yapılmamıştır. İşlemin vergiye tabi tutulması gerektiğinin ifade edildiği özelgelerde ise işlemin gerekçesi olarak; Bilanço ve gelir tablosunun vergi dairelerine tasdik ettirilmesi damga vergisine tabi değildir. Ancak genellikle mükellefler bu belgeleri hükmünden yararlanmak, başka bir anlatımla bankalar veya resmi kuruluşlara ibraz edilmek üzere tasdik ettirmektedirler. Belgenin hükmünden yararlanılmak için ibraz edildiği sırada damga vergisinin alınması gerekmekte ise de, mükelleflerin tasdik ettirdikleri bilanço ve gelir tablolarının hükmünden yararlanacağını dilekçe ile beyan etmeleri halinde, tasdik işleminin gerçek mahiyeti ortaya çıkmaktadır denilmiştir. Görüldüğü üzere anılan özelgelerde de bilanço ve gelir tablosunun vergi dairesine tasdik ettirilmesi işleminin damga vergisine tabi olmadığı, bu kağıtların vergisinin resmi daire veya bankalara ibraz edilmesi aşamasında ödenmesi gerektiği ifade edilmiştir. Ancak daha sonra bu tabloların banka veya resmi dairelere ibraz edilmek üzere tasdik ettirilmek istendiğinin belirtilmesi halinde bu belgelerin hükmünden yararlanılacak olduğu gerekçesiyle vergi dairesince yapılacak tasdik işlemi aşamasında da verginin ödenmesi gerektiği belirtilmiştir. Her şeyden önce Damga Vergisi Kanunu uyarınca bir kağıdın hükmünden yararlanılması nedeniyle vergiye tabi tutulması işleminin sadece yabancı memleketlerle Türkiye`deki yabancı elçilik ve konsolosluklarda düzenlenen kağıtlar için geçerli olduğunu belirtmek istiyoruz. Türkiye de düzenlenen kağıtlar, Türkiye de imzalandıkları anda verginin konusuna girdikleri için, bu kağıtlar için hükmünden yararlanılması nedeniyle vergiye tabi tutulmaları gibi bir durum söz konusu değildir. Bu nedenle anılan gerekçe ve yorum, DVK hükümlerine aykırı olduğundan dikkate alınabilecek bir yorum değildir. Öte yandan DVK na ekli (1) Sayılı Tablonun III/2-b Bölümünde yapılan düzenleme uyarınca, bilanço ve gelir tablolarının Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilmesi işlemi verginin konusuna girmektedir. Bu konuda; başlangıçta gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairesine verilmeleri aşamasında damga vergisi ödenen kağıtların, daha sonra başka bir birime ibraz edilmesi işleminin, kağıdın suretinin ibrazı hükmünde olduğu, suretlerin ise damga vergisine tabi olmadığı gerekçesiyle anılan işlemin damga vergisine tabi olmaması gerektiği şeklinde görüşler de ortaya atılmakla birlikte, Platformda çoğunluk, söz konusu işlemin mevcut yasal düzenleme itibariyle vergiye tabi tutulmasının doğru olduğu görüşünü benimsemiştir. Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilecek bilanço ve gelir tabloları için alınması gereken damga vergisinin, bu tabloların vergi dairesinde tasdik ettirilmesi aşamasında ödenmesinin

6 gerekçesi ise yukarıda bahsedilen gerekçeler değil, DVK nun 22 nci maddesinde Maliye Bakanlığına verilen yetki çerçevesinde yapılan düzenleme oluşturabilir. Makbuz Karşılığı Ödemelerde Ödeme Zamanı başlıklı anılan 22 nci maddenin son fıkrası; Maliye Bakanlığı, bu maddenin uygulanmasına ilişkin usûl ve esasları belirlemeye, lüzum göreceği işlemlere ilişkin kâğıtlara ait verginin yukarıdaki sürelere bağlı kalmaksızın ve beyanname aranmaksızın kâğıdın düzenlenmesinden önce veya noterlerce işleme tâbi tutulması sırasında ödenmesi zorunluluğunu getirmeye, vergiyi işlem anında ilgili kamu kurum veya kuruluşuna makbuz karşılığı ödettirmeye yetkilidir şeklindedir. Buna göre Maliye Bakanlığı, belli işlemlerde verginin ödenme zamanı konusunda özel düzenleme yapabilmektedir. 43 seri no.lu tebliğde, vergi dairelerine tasdik için getirilecek bilanço ve gelir tablolarına ilişkin damga vergisinin, tasdik aşamasında vergi dairesine ödeneceğine ilişkin düzenleme de bu kapsamda yapılmış bir düzenleme olarak değerlendirilmelidir. Nitekim anılan tebliğin (3.6.) bölümünde; 488 sayılı Kanunun 22 nci maddesinin son fıkrasının Bakanlığımıza verdiği yetkiye istinaden bazı kağıtlara ait damga vergisinin aşağıdaki şekilde ödenmesi uygun görülmüştür denilmek suretiyle de bu husus vurgulanmıştır Tasdik Edilen Bilanço ve Gelir Tablolarına İlişkin Damga Vergisi Nasıl Hesaplanacaktır? Resmi dairelere ve bankalara ibraz edilecek bilanço ve gelir tablolarının vergi dairesine tasdik ettirilmesi aşamasında bu tablolara ilişkin damga vergisinin, vergi dairesinde tasdik işlemi sırasında ödenmesi gerektiği hususunu çözüme kavuşturduktan sonra aydınlatılması gereken başka bir konu da, söz konusu işlemle ilgili olarak ödenecek verginin ne şekilde hesaplanacağı hususudur. Bir başka ifade ile anılan tabloların karşılaştırmalı olarak düzenlenmiş olmaları halinde, yukarıda bahsedilen özelgelerde ve uygulamada olduğu gibi, bir kağıtta birden fazla işlem bulunduğu gerekçesiyle her bir yıla ait tablolar için ayrı ayrı vergi hesaplanmalı mıdır yoksa kağıtta kaç yıla ilişkin tablo olursa olsun vergi sadece bir defa mı alınmalıdır? Platformda yapılan görüşmeler sonucunda aşağıdaki gerekçelerle anılan durumlarda, Kanunun 6 ncı maddesinde ifade edildiği şekilde bir kağıtta birden fazla işlem bulunması durumunun söz konusu olamayacağı ve kağıtta kaç yıla ilişkin tablo olursa olsun, sadece bir yılın tablosu için vergi hesaplanması gerekeceğine oy birliği ile karar verilmiştir. Damga Vergisi Kanununun 4 üncü maddesinde, "bir kağıdın tabi olacağı verginin tayini için o kağıdın mahiyetine bakılır ve buna göre tabloda yazılı vergisi bulunur. Kağıtların mahiyetlerinin tayininde, şekli kanunlarda belirtilmiş olanlarda kanunlardaki adlarına, belirtilmemiş olanlarda üzerlerindeki yazının tazammun ettiği hüküm ve manaya bakılır" hükmü yer almaktadır. Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliği'nin II. Muhasebe Politikalarının Açıklanması Bölümünün 6. maddesinde; "Mali tablolar, dönemler itibariyle karşılaştırılabilir nitelikte olmalıdır" denilmektedir. Yine aynı tebliğde yapılan düzenleme uyarınca bilanço

7 esasına göre defter tutan gerçek ve tüzel kişiler, anılan tebliğ kapsamına girmektedir ve bu işletmeler açısından tebliğ hükümlerine uyulması zorunludur. Vergi Usul Kanununun 353/6 ncı maddesinde ise bu Kanuna göre belirlenen muhasebe standartlarına, tek düzen hesap planına ve malî tablolara ilişkin usul ve esaslara uymayanlara 2013 yılı için TL özel usulsüzlük cezası kesileceği şeklinde düzenleme yapılmıştır. Söz konusu düzenlemelerden de anlaşılacağı üzere, mükellefler tarafından düzenlenecek bilanço ve gelir tablolarının dönemler itibariyle karşılaştırılabilir nitelikte olması gerekmektedir ve bu husus zorunludur. Yani bilanço ve gelir tablolarında cari dönemle birlikte önceki döneme ilişkin bilgilerin de yer alması yasal zorunluluktur. Kısacası, bilançoların mukayeseli olarak düzenlenmesi yasal bir zorunluluktan kaynaklanmaktadır. Bilanço ve gelir tablosu denilince önceki yıl ve cari yıl bilgilerini içeren bilanço ve gelir tablosu akla gelmelidir ve bu mali tablolar ilgili oldukları cari yılın (son yıl) adı ile anılırlar. Sadece cari yıl bilgilerini içeren bir bilanço eksik bir bilançodur ve böyle bir bilanço gerçek anlamda bir bilanço değildir. Vergi daireleri ve diğer ilgili kurumlarca mukayeseli olmayan mali tablolar işleme esas alınmamalıdır. Ayrıca bu tabloların belirtilen şekle uygun olarak düzenlenmemesi halinde mükellefler hakkında özel usulsüzlük cezası kesilmektedir. Tekdüzen Muhasebe Sistemi Uygulama Genel Tebliğinde verilen bilanço ve gelir tablosu formatındaki bilgiler Damga Vergisi Kanunu'nun 6 ncı maddesinde ifade edildiği gibi "birbirinden tamamen ayrı işlem" değildir. Aksine birbirini tamamlayan amaca yönelik tek bir (bilgi) işlemidir. Hatta bazı ülkelerde mali tablolarda üç yılın bilgileri yer almakta ve üç yıl bir dönem olarak değerlendirilmektedir. Buradaki amaç işletmenin cari dönemini geçmiş dönemlere ait bilgilerden de yararlanarak doğru değerlendirmektir. Tekdüzen Muhasebe Sisteminin amacı da budur. Açıklanan nedenlerle, vergi dairelerine tasdik ettirilen karşılaştırmalı bilanço ve gelir tabloları, DVK nun 6 ncı maddesinde belirtildiği şekilde bir kağıtta birden fazla işlemin yer aldığı kağıtlar olarak değil, tek bir işlem olarak vergiye tabi tutulmalıdır. Nitekim yıllık beyannamelerin ekinde vergi dairesine verilen ve karşılaştırmalı olarak düzenlenen bilanço ve gelir tabloları için bir kat damga vergisi alınmaktadır. Bu husus da esasında işlemin doğrusunun ne olduğunu ve yapılacak doğru işlemi göstermektedir. 5. DEĞERLENDİRME VE SONUÇ: Bu çalışmamızda, resmi dairelere ve bankalara ibraz edilecek bilanço ve gelir tablolarının vergi dairesinde tasdik edilmesi aşamasında DVK uyarınca ödenecek damga vergisinin tutarının tespiti konusunda vergi idaresi tarafından yapılan bir uygulama ele alınmış ve değerlendirilmiştir. Söz konusu işlem üzerinden alınan damga vergisinin tutarı düşük olduğu için, bazılarınca fazla önemsenmeyebilen bu konu, esasında vergileme tekniği ve verginin yasallığı ilkesi açısından oldukça önemlidir ve çalışmamıza konu edilmesinin ana gerekçesi de budur.

8 Çalışmamızın ilgili bölümlerinde de vurgulandığı üzere tasdik edilmek üzere vergi dairesine getirilen anılan tabloların karşılaştırmalı olması yani cari dönem dışında önceki dönem bilgilerini de içermesi halinde, bu durumun DVK nun 6 ncı maddesi uyarınca bir kağıtta birden fazla işlem olduğu gerekçesiyle alınması gereken damga vergisinin iki kat olarak alınması şeklindeki Mali İdare uygulamasının ve bu konuda verilen görüşlerin yasal bir dayanağı bulunmamakta olup, söz konusu tabloların karşılaştırmalı olarak düzenlenmesi yasal bir zorunluluktan kaynaklanmakta ve buna uyulmaması halinde mükellefler ceza uygulaması ile karşılaşmaktadırlar. Bu nedenle söz konusu işlemin iki kat yerine, gelir veya kurumlar vergisi beyannamesi ekinde vergi dairelerine verilen bilanço ve gelir tablolarında olduğu gibi, bir kat olarak vergiye tabi tutulması gerekmektedir.

ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER İLE SÖZLEŞMELERE KONULAN ŞERHLERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU

ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER İLE SÖZLEŞMELERE KONULAN ŞERHLERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU ŞARTA BAĞLI SÖZLEŞMELER İLE SÖZLEŞMELERE KONULAN ŞERHLERİN DAMGA VERGİSİ KARŞISINDAKİ DURUMU 1. KONU: Damga Vergisi, hukuki işlemlere bağlı olarak düzenlenen kağıtlar üzerinden alınan bir muamele vergisidir.

Detaylı

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI)

ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) Egemen Tanrıkulu (Yeminli Mali Müşavir) Berna Turhan (Baş Denetçi) FK YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK YAYINLARI - ÖZEL OKULLAR VERGİ UYGULAMALARI (EL KİTAPÇIĞI) FK

Detaylı

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.)

(Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi nin Haziran 2014 sayısında yayınlanmıştır.) YURTDIŞINDAKİ FİRMANIN KADROSUNDA (ÜCRET BORDROSUNDA) YER ALAN VE TÜRKİYE YE GEÇİCİ GÖREVLE GÖNDERİLMİŞ YABANCI PERSONELİN YURT DIŞINDAN ÖDENEN ÜCRETİNİN YA DA SİGORTA PRİM MALİYETİNİN TÜRKİYE DEKİ ŞİRKETE

Detaylı

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR

YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR YAP İŞLET DEVRET MODELİNE GÖRE YAPILAN BİNALARLA İLGİLİ BAZI VERGİSEL SORUNLAR 1. KONU: Bilindiği üzere, 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli Çerçevesinde Yaptırılması Hakkında

Detaylı

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ

TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ TARH ZAMANAŞIMI DOLDUKTAN SONRA DEFTER BELGE İBRAZI İSTENMESİ ŞEKLİNDEKİ UYGULAMANIN DEĞERLENDİRİLMESİ 1. KONU: Vergi Alma Hakkı, devletlerin en önemli egemenlik haklarından biri olduğu gibi, Vergi Ödevi

Detaylı

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KANUNEN KABUL EDİLMEYEN GİDER. qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KAVRAMININ VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç qwertyuiopgüasdfghjklsizxcvbnmöç KANUNEN

Detaylı

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU

YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU YURT DIŞINDA ÖDENEN VERGİLERİN MAHSUBU I. GİRİŞ : Türkiye de faaliyette bulunan kurumların yurt dışında faaliyette bulunmaları ve kazanç elde etmeleri değişik şekillerde gerçekleşebilir. Buna göre söz

Detaylı

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ

MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ İSTANBUL VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI MÜKELLEF HİZMETLERİ TAHSİLAT GRUP MÜDÜRLÜĞÜ 6183 SAYILI KANUN İLE İLGİLİ OLARAK UYGULAMA BİRLİĞİNİN SAĞLANMASI AMACIYLA DAHA ÖNCE YAPILAN TAMİMLERİN GÜNCELLENMESİ VE BİRLEŞTİRİLMESİ

Detaylı

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI

FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI FAİZ GELİRLERİNDE KATMA DEĞER VERGİSİ UYGULAMASI 1. GİRİŞ Para ve para ile ifade edilen tahvil, alacak, cari hesap, kasa bakiyesi, ortaklarca işletmelerden çekilen değerler karşılığında elde edilen nemalar

Detaylı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı

Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MAKALE Ata DĠLĠÇIKIK E. BaĢ Hesap Uzmanı MERKEZİ TÜRKİYE DE BULUNAN ŞİRKETLERİN YURTDIŞI ŞUBELERİNDE ÇALIŞAN PERSONELİN SOSYAL GÜVENLİKLERİ VE ÜCRETLERİNİN VERGİLENDİRİLMESİ ÖZET Ülkemizde son zamanlarda

Detaylı

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI

TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI 10 mustafa inanc:layout 1 11/9/10 3:12 PM Page 151 TÜRKİYE DE YERLEŞİK OLMAYANLARA YAPILAN MAL TESLİMLERİNDE KDV İSTİSNASI Mustafa İNANÇ* 1-Kapsam Türkiye de yerleşik olmayan turistlerin ve yurtdışında

Detaylı

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI

BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI BİNEK OTO KİRALAMALARINDA VERGİ UYGULAMALARI Ömer GEZER * Bilgehan ÇİÇEK ** A. GİRİŞ: İşletmeler binek otomobil ihtiyaçlarını satın alma ya da kiralama yoluyla karşılayabilmektedirler. Şirkete alınıp,

Detaylı

Torba kanun, fiktif kasa, ortaklardan alacaklar, ticari zarar, kâr dağıtımı, tevkifat matrahı,

Torba kanun, fiktif kasa, ortaklardan alacaklar, ticari zarar, kâr dağıtımı, tevkifat matrahı, 6552 Sayılı Torba Kanun İle Fiktif Kasa Mevcudu İle Ortaklardan Alacakların Gider Yazılması Nedeniyle Yıl Sonu Bilançosunda Ticari Zarar Oluşacak Mükellefleri Kâr Dağıtımı Sırasında Bekleyen Vergisel Risk

Detaylı

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü

SUNUŞ. Mustafa DÜNDAR Gelirler Başkontrolörü SUNUŞ Ülkemizde yasaların çok hızlı değiştiği bir dönemi yaşamaktayız. Aynı zamanda, bu dönemde Maliye Bakanlığı nca yapılan düzenlemeler de dikkate alındığında mevzuatı izlemek, değişiklikleri anlamak,

Detaylı

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327

Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 Resmi Gazete Tarihi: 22.08.2009 Resmi Gazete Sayısı: 27327 KAMU İHALE GENEL TEBLİĞİ BİRİNCİ KISIM Genel Hükümler Madde 1- Amaç ve kapsam BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam ve Dayanak 1.1. Bu Tebliğin amacı, 4/1/2002

Detaylı

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI

5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI 5018 SAYILI KANUN A GÖRE KAMU İDARELERİNİN ve KAMU GÖREVLİLERİNİN SAYIŞTAYA KARŞI SORUMLULUKLARI Fehmi BAŞARAN Sayıştay Üyesi I-GİRİŞ Bilindiği üzere, son yıllarda Dünyadaki gelişmelere paralel olarak

Detaylı

GEÇİCİ KABUL TARİHİ VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YARATILAN KARGAŞA

GEÇİCİ KABUL TARİHİ VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YARATILAN KARGAŞA GEÇİCİ KABUL TARİHİ VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN YARATILAN KARGAŞA A- Genel Açıklamalar GVK nun 2361 sayılı Kanunla değişik 44.maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi

Detaylı

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ BEYANNAMELERİ ÜZERİNDEN YAPILACAK AR-GE İNDİRİMLERİNİN DEĞERLENDİRİLMESİ Sanayi, bir ülkenin ekonomisinin en önemli temel taşlarından biridir. Sanayisi güçlü olan ülkeler ekonomik

Detaylı

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ

KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ KİRALANAN ARSA ÜZERİNE KİRACI TARAFINDAN YAPILAN BİNAYA İLİŞKİN HARCAMALARIN VERGİ MEVZUATI AÇISINDAN DEĞERLENDİRİLMESİ Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Nisan 2014 sayısında yayınlanmıştır. Güray ÖĞREDİK

Detaylı

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR

VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR VARLIK BARIŞI OLARAK ADLANDIRILAN KANUNİ DÜZENLEME RESMİ GAZETEDE YAYINLANMIŞTIR Güray ÖĞREDİK Serbest Muhasebeci Mali Müşavir MAZARS/DENGE Vergi Departmanı, Kıdemli Müdür www.muhasebetr.com sitesinde

Detaylı

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: )

Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI. (Seri No: ) Maliye Bakanlığından Katma Değer Vergisi Genel Tebliği TASLAĞI (Seri No: ) 02.11.1984 günlü Resmi Gazetede yayınlanan 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu ile bu Kanunda değişiklik yapan Kanunların uygulanması

Detaylı

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti

Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti Vergi Uygulamasında Kanunen Kabul Edilmeyen Giderler ve Mali Karın Tespiti CUMHUR İNAN BİLEN Eski Hesap Uzmanı Özet Kanunen kabul edilmeyen giderler (KKEG), vergi matrahının tespitinde gayrisafi kazançtan

Detaylı

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI.

KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. KONU : SADECE BSMV KAPSAMINDAKİ İŞLEMLERİ YAPANLARIN SATIN ALDIKLARI MALLARIN İADESİNDE KDV UYGULAMASI. 19 Ocak 2012 tarihli Resmi Gazete deyayımlanan 116 seri numaralı Katma Değer Vergisi Genel Tebliği

Detaylı

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti

ESKİŞEHİR TİCARET ODASI. Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti ESKİŞEHİR TİCARET ODASI Tahsilat ve Ödemelerin Belgelendirilme Mecburiyeti TAHSĠLAT VE ÖDEMELERĠNĠ BANKA VEYA BENZERĠ FĠNANS KURUMLARINCA DÜZENLENEN BELGELERLE TEVSĠK MECBURĠYETĠ Ticari iģlemler ve finansal

Detaylı

KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/34-35-36-37-38 15 AĞUSTOS 2007 5

KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU R A P O R 07/34-35-36-37-38 15 AĞUSTOS 2007 5 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU 5 KUR FARKLARININ KDV KARŞISINDAKİ DURUMU GENEL AÇIKLAMA : Kur farklarının KDV ne tabi olup olmadığı konusu yıllardır üzerinde tartışılmakta olan fakat idari uygulamalarla

Detaylı

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ

Güray ÖĞREDİK. Serbest Muhasebeci Mali Müşavir Mazars&Denge Denetim YMM A.Ş. Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Haziran 2007 1- GİRİŞ GEÇMİŞ DÖNEMLERE AİT OLAN ANCAK ÖDEMESİ CARİ DÖNEMDE YAPILACAK ÜCRETLERİN ÖDENDİĞİ DÖNEMDEKİ VERGİ TARİFESİNE GÖRE Mİ YOKSA AİT OLDUKLARI DÖNEMLERDEKİ VERGİ TARİFELERİNE GÖRE Mİ VERGİ KESİNTİSİNE TABİ

Detaylı

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ

VAKıFLARıN VERGİ MUAFİYETİ VE Üç HUKUKİ YANLıŞ r, kabullenilmiş bulunmaktadır. 4721 Sayılı Kanun gerçek ve tüzel kişileri ayrıntılı olarak ele almakta, tanımlamakta ve sınırlarını çizmektedir. Söz konusu kanun' un "A. Tüzel Kişilik" başlıklı 47. maddesinin

Detaylı

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI

TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI TÜM YÖNLERİYLE ÖTV`NİN ÖRNEKLİ ANLATIMI HAZIRLAYAN Ali HİTALOĞLU Vergi Denetmen Yrd. Eylül 2008 SAKARYA İÇİNDEKİLER I. GİRİŞ...3 II. ÖZEL TÜKETİM VERGİSİ KANUNU UYGULAMASI...3 A.VERGİNİN KONUSU...3 1.

Detaylı

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT

9. MADDE KAPSAMINDA TEVKİFAT UYGULAMASI VE TEVKİFAT ŞEKİLLERİ: KDV TEVKİFAT ŞEKİLLERİ A- TAM TEVKİFAT B- KISMİ TEVKİFAT KATMA DEĞER VERGİSİ İADELERİNDE ARANACAK BELGELER İADE DOSYALARI İLE YMM İADE RAPORLARINDA KARŞILAŞILAN SORUNLAR KONULARA İLİŞKİN ÇÖZÜMLER VE ÖZELGE ÖRNEKLERİ 3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunundaki

Detaylı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı

Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı 1 Ba ve Bs Formlarının Düzenlenmesi ve Bu Formların Maliye Bakanlığı Tarafından Kullanımı Celal ÇELİK Yeminli Mali Müşavir E. Baş Hesap Uzmanı (Vergi Dünyası- Mart 2009 (Sayı : 331)) 1. Giriş Maliye Bakanlığı,

Detaylı