MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3

Ebat: px
Şu sayfadan göstermeyi başlat:

Download "MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 3"

Transkript

1 1

2 2

3 3

4 4

5 SUNU I - GENEL B LG LER A M SYON, V ZYON VE TEMEL DE ERLER B YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C DAREYE L K N B LG LER 1 Fiziksel Yapı 2 Örgüt Yapısı 3 Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar 4 nsan Kaynakları 5 Sunulan Hizmetler 1 E itim Hizmetleri 2 Sa lık Hizmetleri 3 Sosyal Hizmetler 4 dari Hizmetler 6 Yönetim ve ç Kontrol Sistemi II AMAÇ VE HEDEFLER A DAREN N AMAÇ VE HEDEFLER B - TEMEL POL T KALAR VE ÖNCEL KLER III - FAAL YETLERE L K N B LG VE DE ERLEND RMELER A MAL B LG LER 1 Bütçe Uygulama Sonuçları (Gelir) ve De erlendirmeler 2 Bütçe Uygulama Sonuçları (Gider) ve De erlendirmeler 3 Döner Sermaye letmesi Gelir-Gider Tablosu B PERFORMANS B LG LER 1 - Faaliyet ve Proje Bilgileri 2 - Performans Sonuçları Tablosu 3 - Performans Sonuçlarının De erlendirilmesi IV KURUMSAL KAB L YET VE KAPAS TE DE ERLEND R LMES 233 A ÜSTÜNLÜKLER B ZAYIFLIKLAR V ÖNER VE TEDB RLER Faaliyet Raporu Gözetim ve Denetim Sorumluları ç Kontrol Güvence Beyanı ( Mali Hizmet. Birim Yön. ) ç Kontrol Güvence Beyanı ( Üst Yönetici )

6 6

7 SUNU Ülkemizin en köklü üniversiteleri arasında yer alan Marmara Üniversitesi, 130 yıllık parlak ve onurlu geçmi i, dolayında seçkin ö retim elemanı ve e yakın ö renci sayısıyla, e itim-ö retim, bilimsel ara tırma ve toplumsal hizmet alanlarında çok önemli ba arılara imza atmaktadır. Bilimsel ilerlemeye küresel düzeyde sundu u katkıları her geçen gün daha da arttıran üniversitemiz, bilimin evrensel niteli inin yanı sıra yerel ve ulusal düzeyde ya anan geli melere ve sorunlara da büyük önem vermekte, tüm faaliyetlerini, Atatürk lke ve Devrimleri temelinde kurulmu olan Türkiye Cumhuriyeti nin ça da uygarlık düzeyini a ması amacıyla gerçekle tirmektedir. Marmara Üniversitesi, çatısı altındaki 15 fakülte, 11 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu, Rektörlü e ba lı 2 bölüm ve 19 ara tırma ve uygulama merkezi ile sürekli geli meyi hedeflemekte, iç ve dı payda larının beklentilerini, gerçekle tirdi i bütün çalı malarda göz önünde bulundurmaktadır. 7

8 8

9 Günümüzde, de i im, ilerleme ve küreselle me olgularının, hemen her alanda hız, kapsam ve etkisini artırdı ı görülmektedir. Belirsizli in gittikçe ço aldı ı, artların, anlayı ların ve dü ünme modellerinin sürekli de i ti i dünyamızda, esnek yönetim, kaynakların etkin kullanımı, de er üretme gibi konular gittikçe önem kazanmaktadır. Bu ba lamda, üniversitemiz, toplumun taleplerine kar ı daha duyarlı, katılımcılı ı önemseyen, hedef ve önceliklerini belirlemi, hesap veren, effaf, etkin bir kamu yapılanmasının gere i olan mali yönetim anlayı ı ile kaynakların ve ihtisas gücünün da ılımını, milli e itim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri do rultusunda ülke, çevre ve uygulama alanı ihtiyaçlarının kar ılanmasını, örgün, yaygın, sürekli ve açık e itim-ö retimi de kapsayacak ekilde planlanmasını ve gerçekle tirilmesini hedeflemektedir. Bu hedefleri temel alarak, 2011 mali yılı bütçemizin ihtiyaçlar do rultusunda etkin, verimli ve hesap verme sorumlulu u bilinci ile harcanmasına azami düzeyde gayret gösterilmi tir sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 41 inci maddesine dayanılarak hazırlanan Kamu darelerince Hazırlanacak Faaliyet Raporları Hakkında Yönetmelik hükümleri çerçevesinde, üniversitemizde, 2011 yılında kullanılan kaynaklar, bütçe hedef ve gerçekle meleri ile meydana gelen sapmaların nedenleri konularında, mali saydamlık ve hesap verme sorumlulu u ilkeleri do rultusunda harcama yetkililerince öncelikle birim faaliyet raporları hazırlanmı ve birim faaliyet raporları konsolide edilerek idarenin faaliyet sonuçlarını gösteren idare faaliyet raporu düzenlenmi tir. Bu raporda yer alan veriler, tek ba larına ve yalnızca sayısal ifadeler eklinde de il, yukarıda belirtilen esas ve ilkeler do rultusunda bir bütünlük arz eden, üniversitemizin Stratejik Planında da belirtilen hedeflere ula masında çok önemli bir rol oynayan etkin bir ölçmede erlendirme sistemini meydana getiren unsurlar olarak görülmelidir. Üniversitemize 2011 yılı bütçesi ile tahsis edilen kaynakların kullanımı ve bu kullanımla gerçekle tirilen faaliyetlere ili kin 2011 Yılı Faaliyet Raporu nun, ülkemiz e itim ve ö retim sisteminin geli mesine katkı sa lamasını diliyor, raporun hazırlanmasında eme i geçen herkese te ekkürlerimi sunuyorum. Saygılarımla, Prof. Dr. M. Zafer GÜL Rektör 9

10 10

11 I - GENEL B LG LER TAR HÇE Marmara Üniversitesi, ülkemizin en köklü e itim kurumlarının ba ında gelmektedir. 16 Ocak 1883 tarihinde Hamidiye Ticaret Mekteb-i Âlisi ismi altında Ticaret ve Ziraat Orman ve Maadin Nezareti ne ba lı olarak Ca alo lu nda stanbul Kız Lisesi nin arkasındaki bir evde e itime ba lamı, ilk mezunlarını (13 ki i) 1887 de vermi tir. 21 Eylül 1889 da Maârif Nezâreti ne ba lanan okul, 1893 yılında ileride ıslahı ve tekrar açılı ı dü ünülmek üzere la vedilmi tir. 15 Ekim 1897 tarihinde yine Maârif Nezâreti ne ba lı olarak yeniden açılmı ve o günden bu güne kesintisiz olarak e itim faaliyetlerini sürdürmektedir. Kurumumuz 1959 yılında stanbul ktisadi ve Ticari limler Akademisi haline dönü mü, 1982 yılında gerçekle tirilen düzenlemelerle de Marmara Üniversitesi adıyla Türk Yüksekö retim Kurumları arasındaki seçkin yerini almı tır. Marmara Üniversitesi, e itim ve ö retim yılında 9 fakülte, 1 yüksekokul, 1 enstitü ile e itim ve ö retime ba lamı tır. Bugün fakülte sayısı 15 e, yüksekokul sayısı 9 a, enstitü sayısı da 11 e yükselmi tir. Üniversitemizde halen açık olan önlisans ve lisans program sayısı 199 dur. Marmara Üniversitesi, Türkiye nin bilimsel birikimine 129 yıllık erefli mazisi, e yakın seçkin ö retim elemanı ve e yakın ö renci sayısıyla ülkemizin, en büyük kenti olan stanbul dan katkıda bulunmaya çalı an önemli, Türkiye nin önde gelen yüksekö retim kurumlarından biridir. ktisadi ve dari Bilimler, Mühendislik, Tıp, Di Hekimli i ve lahiyat Fakülteleri ba ta olmak üzere akademik birimlerde Türkçe, ngilizce, Fransızca, Almanca ve Arapça dan olu an 5 dilde e itimi bünyesinde toplayan Marmara Üniversitesi, bu özelli i ile Türkiye nin tek çok dilli (polyglod) Üniversitesi dir. Marmara Üniversitesi, 1982 den sonra ya anan aradan geçen 30 yıllık süreçte yeni birimlerin eklenmesi suretiyle hızla büyümü, ça da üniversite kimli i içinde, 15 fakülte, 11 enstitü, 4 yüksekokul, 5 meslek yüksekokulu ve Rektörlü e ba lı 2 bölüm, 19 ara tırma ve uygulama merkezi ile e itim-ö retim ve ara tırma görevlerini sürdürmektedir. Ö retim etkinliklerinin yanı sıra, topluma yönelik hizmetlerini de geli tiren Üniversitemiz, yayın ve danı manlık çalı malarına büyük önem vermekte; sanayi ötesi toplumların bilgi toplumu niteli i 11

12 kazandı ı yüzyılımızda, toplum taleplerine uyum göstererek, ülkemizde ihtiyaç duyulan insan gücü ve teknolojinin geli mesine katkıda bulunmakta; ekonomik, politik, kültürel ve benzeri sorunlara çözüm üretecek e itim anlayı ı ve ara tırmalarıyla, ülkemizi yurtiçi ve yurtdı ında onurla temsil etmektedir. Hemen her alanda dünya standartlarında e itim veren, yabancı uyruklu ö rencilere kapısını açmı, uzun ve ba arılı geçmi inden güç alarak, hızla, gelece in ça da dünya üniversitesi haline gelen Marmara Üniversitesi, çe itli bilimsel toplantılara, kültür, sanat ve spor etkinliklerine özel önem vermekte; ulusal ve uluslararası etkinliklere katılmakta veya bunlara ev sahipli i yapmaktadır. Yüksekö retim alanı, sanal e itim, e-bilim ve e-ticaret, e-ö renme, e- Türkiye, bilgi aktarım teknolojileri, yüksek teknolojiler, biyoteknoloji, enerji, malzeme bilimi ve benzeri gibi geli im ifade eden tüm yeni terimler, daima Üniversitemizin gündeminde olup ilgili birimlerin e itim ve ara tırma faaliyetlerinde hayat bulmaktadır. Mühendislik, Teknoloji ve Teknik E itim Fakültemiz, uluslararası MÜDEK çalı malarını sürdürmektedir. Üniversitemiz, Avrupa da 550, Avrupa dı ında ise 45 üniversite ile ö retim üyesi mübadelesini de içeren ara tırma ve e itim protokolleri yapmı bulunmaktadır. Üniversitemize EFQM Mükemmelliyet Modeli çalı maları kapsamında KAL-DER tarafından 3 Yıldız Yetkinlik Belgesi verilmi olması, kurumumuzun kalite bilincinin bir göstergesidir. 12

13 A M SYON VE V ZYON ÜN VERS TEM Z N V ZYONU Küresel düzeyde ba arılara imza atan bir üniversite olmaktır. ÜN VERS TEM Z N M SYONU E itim ve ö retim faaliyetleriyle, kültürel birikimi ve ileti im becerisi olan, çözümleme yetene i geli mi, çevresine önderlik edebilecek yetkinliklere sahip, Atatürk lke ve Devrimlerini özümsemi ö renciler ile nitelikli akademik kadroları yeti tiren, toplumun gereksinmelerine yanıt verecek bilgileri üreten, de er yaratan öncü bir kurum olmak. ÜN VERS TEM Z N TEMEL DE ERLER Marmara Üniversitesi nde faaliyetler a a ıda belirtilen de erler do rultusunda yürütülmektedir; Saydamlık- effaflık Katılımcılık ve demokratiklik nsan hak ve özgürlüklerine saygı Kent, ülke, dünya sorunlarına duyarlılık Ara tırmayı, sorgulamayı ve tartı mayı esas alma Yenilikçilik Tutarlılık Ö renci sorunlarına, önerilerine, beklentilerine duyarlılık 13

14 B YETK, GÖREV VE SORUMLULUKLAR Üniversitemiz görev, yetki ve sorumlulukları tarihli 2547 sayılı Yüksekö retim Kanunu ile belirlenmi tir. Görev: 2547 Sayılı Yüksekö retim Kanunundaki amaç ve ana ilkelere uygun olarak yüksekö retim kurumlarının görevleri; a-) Ça da uygarlık ve e itim - ö retim esaslarına dayanan bir düzen içinde, toplumun ihtiyaçları ve kalkınma planları ilke ve hedeflerine uygun ve ortaö retime dayalı çe itli düzeylerde e itim - ö retim, bilimsel ara tırma, yayım ve danı manlık yapmak, b-) Kendi ihtisas gücü ve maddi kaynaklarını rasyonel, verimli ve ekonomik ekilde kullanarak, milli e itim politikası ve kalkınma planları ilke ve hedefleri ile Yüksekö retim Kurulu tarafından yapılan plan ve programlar do rultusunda, ülkenin ihtiyacı olan dallarda ve sayıda insan gücü yeti tirmek, c-) Türk toplumunun ya am düzeyini yükseltici ve kamuoyunu aydınlatıcı bilim verilerini söz, yazı ve di er araçlarla yaymak, d-) Örgün, yaygın, sürekli ve açık e itim yoluyla toplumun özellikle sanayile me ve tarımda modernle me alanlarında e itilmesini sa lamak, e-) Ülkenin bilimsel, kültürel, sosyal ve ekonomik yönlerden ilerlemesini ve geli mesini ilgilendiren sorunlarını, di er kurulu larla i birli i yaparak, kamu kurulu larına önerilerde bulunmak suretiyle ö retim ve ara tırma konusu yapmak, sonuçlarını toplumun yararına sunmak ve kamu kurulu larınca istenecek inceleme ve ara tırmaları sonuçlandırarak dü üncelerini ve önerilerini bildirmek, f-) E itim - ö retim seferberli i içinde, örgün, yaygın, sürekli ve açık e itim hizmetini üstlenen kurumlara katkıda bulunacak önlemleri almak, g-) Yörelerindeki tarım ve sanayinin geli mesine ve ihtiyaçlarına uygun meslek elemanlarının yeti mesine ve bilgilerinin geli mesine katkıda bulunmak, sanayi, tarım ve sa lık hizmetleri ile di er hizmetlerde modernle meyi, üretimde artı ı sa layacak çalı ma ve programlar yapmak, uygulamak ve yapılanlara katılmak, bununla ilgili kurumlarla i birli i yapmak ve çevre sorunlarına çözüm getirici önerilerde bulunmak, h-) E itim teknolojisini üretmek, geli tirmek, kullanmak, yaygınla tırmak, 14

15 i-) Yüksekö retimin uygulamalı yapılmasına ait e itim - ö retim esaslarını geli tirmek, döner sermaye i letmelerini kurmak, verimli çalı tırmak ve bu faaliyetlerin geli tirilmesine ili kin gerekli düzenlemeleri yapmaktır. ÜN VERS TEM Z ORGANLARI Rektör (Üst Yönetici): Devlet Üniversitelerinde rektör, profesör akademik ünvanına sahip ki iler arasından görevdeki rektörün ça rısı ile üniversite ö retim üyeleri tarafından seçilecek adaylar arasından Cumhurba kanınca atanır. Rektörün görev süresi 4 yıldır. Süresi sona erenler aynı yöntemle yeniden atanabilirler. Ancak iki dönemden fazla rektörlük yapılamaz. Rektör, üniversite veya yüksek teknoloji enstitüsü tüzelki ili ini temsil eder. Rektör adayı seçimleri gizli oyla yapılır. Oy veren her ö retim üyesi oy pusulasına yalnız bir isim yazabilir. Birinci toplantıda ö retim üyelerinin en az yarısının hazır bulunması arttır. Bu sa lanamadı ı takdirde toplantı 48 saat ertelenir ve nisap aranmaksızın seçime geçilir. Bu toplantıda en çok oy alan 6 ki i aday olarak seçilmi sayılır, bunlardan Yüksekö retim Kurulu nun seçece i 3 ki i atanmak üzere Cumhurba kanı na sunulur. Rektörlerin ya haddi 67 dir. Ancak rektör olarak atanmı olanlarda görev süreleri bitinceye kadar ya haddi aranmaz. Görev, Yetki ve Sorumlulukları 1-) Üniversite kurullarına ba kanlık etmek, yüksekö retim üst kurulu larının kararlarını uygulamak, üniversite kurullarının önerilerini inceleyerek karara ba lamak ve üniversiteye ba lı kurulu lar arasında düzenli çalı mayı sa lamak, 2-) Her e itim-ö retim yılı sonunda ve gerekti inde üniversitenin e itim-ö retim, bilimsel ara tırma ve yayım faaliyetleri hakkında Üniversitelerarası Kurul a bilgi vermek, 3-) Üniversitenin yatırım programlarını, bütçesini ve kadro ihtiyaçlarını, ba lı birimlerinin ve üniversite yönetim kurulu ile senatonun görü ve önerilerini aldıktan sonra hazırlamak ve Yüksekö retim Kuruluna sunmak, 4-) Gerekli gördü ü hallerde üniversiteyi olu turan kurulu ve birimlerde görevli ö retim elemanlarının ve di er personelin görev yerlerini de i tirmek veya bunlara yeni görevler vermek, 15

16 5-) Üniversitenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 6-) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen di er görevleri yapmaktır. Üniversitenin ve ba lı birimlerinin ö retim kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanılmasında ve geli tirilmesinde, ö rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa lanmasında, gerekti i zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, e itim-ö retim, bilimsel ara tırma ve yayım faaliyetlerinin devlet kalkınma plan, ilke ve hedefleri do rultusunda planlanıp yürütülmesinde, bilimsel ve idari gözetim ve denetimi yapılmasında ve bu görevlerin alt birimlere aktarılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında birinci derecede yetkili ve sorumludur sayılı Kanunda verilen görevler yanında, Rektör (Üst Yönetici) lere 5018 sayılı Kanunla da çe itli görevler verilmi tir. Üst yöneticiler: darenin Stratejik Planları ve Bütçelerinin; Kalkınma Planlarına, yıllık programlara, kurumun stratejik plan ve performans hedefleri ile hizmet gereklerine uygun olarak hazırlanması ve uygulanmasından, sorumlulukları altındaki kaynakların etkili, ekonomik ve verimli ekilde elde edilmesi ve kullanımının sa lanmasından, kayıp ve kötüye kullanımının önlenmesinden, mali yönetim ve kontrol sisteminin i leyi inin gözetilmesi, izlenmesi ve 5018 sayılı Kanunla verilen di er görev ve sorumlulukların yerine getirilmesinden Bakan a kar ı sorumludurlar. Üst yöneticiler, bu sorumlulu un gereklerini harcama yetkilileri, mali hizmetler birimi ve iç denetçiler aracılı ıyla yerine getirirler. Senato: a-) Kurulu ve i leyi i: Senato, rektörün ba kanlı ında, rektör yardımcıları, dekanlar ve her fakülteden fakülte kurullarınca üç yıl için seçilecek birer ö retim üyesi ile rektörlü e ba lı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden te ekkül eder. Senato, her e itim-ö retim yılı ba ında ve sonunda olmak üzere yılda en az iki defa toplanır. Rektör gerekli gördü ü hallerde senatoyu toplantıya ça ırır. b-) Görevleri: Senato, Üniversite nin akademik organı olup a a ıdaki görevleri yapar: 1-) Üniversitenin e itim - ö retim, bilimsel ara tırma ve yayım faaliyetlerinin esasları hakkında karar almak, 2-) Üniversitenin bütününü ilgilendiren kanun ve yönetmelik taslaklarını hazırlamak veya görü bildirmek, 16

17 3-) Rektörün onayından sonra Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlü e girecek olan üniversite veya üniversitenin birimleri ile ilgili yönetmelikleri hazırlamak, 4-) Üniversitenin yıllık e itim-ö retim programını ve takvimini inceleyerek karara ba lamak, 5-) Bir sınava ba lı olmayan fahri akademik ünvanlar vermek ve fakülte kurullarının bu konudaki önerilerini karara ba lamak, 6-) Fakülte kurulları ile rektörlü e ba lı enstitü ve yüksekokul kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek karara ba lamak, 7-) Üniversite yönetim kuruluna üye seçmek, 8-) 2547 sayılı Kanun ile kendisine verilen di er görevleri yapmaktır. Üniversite Yönetim Kurulu a-) Kurulu ve leyi i: Üniversite yönetim kurulu; rektörün ba kanlı ında dekanlardan ve üniversiteye ba lı de i ik ö retim birim ve alanlarını temsil edecek ekilde senato tarafından dört yıl için seçilecek üç profesörden olu ur. Rektör gerekti inde yönetim kurulunu toplantıya ça ırır. Rektör yardımcıları oy hakkı olmaksızın yönetim kurulu toplantılarına katılabilirler. b-) Görevleri: Üniversite yönetim kurulu; idari faaliyetlerde rektöre yardımcı bir organ olup a a ıdaki görevleri yapar: 1-) Yüksekö retim üst kurulu ları ile senato kararlarının uygulanmasında, belirlenen plan ve programlar do rultusunda rektöre yardım etmek, 2-) Faaliyet plan ve programlarının uygulanmasını sa lamak, üniversiteye ba lı birimlerin önerilerini dikkate alarak yatırım programını, bütçe tasarısı tasla ını incelemek ve kendi önerileri ile birlikte rektörlü e sunmak, 3-) Üniversite yönetimi ile ilgili rektörün getirece i konularda karar almak, 4-) Fakülte, enstitü ve yüksekokul yönetim kurullarının kararlarına yapılacak itirazları inceleyerek kesin karara ba lamak, 5-) 2547 sayılı Kanun ile verilen di er görevleri yapmaktır. 17

18 Rektör Yardımcısı Rektör, çalı malarında kendisine yardım etmek üzere üniversitenin aylıklı profesörleri arasından en çok üç ki iyi rektör yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açıkö retim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde rektör tarafından be rektör yardımcısı seçilebilir. Rektör yardımcıları, rektör tarafından be yıl için atanır. Rektör, görevi ba ında olmadı ı zaman yardımcılarından birisini yerine vekil bırakır. Genel Sekreterlik Bir Genel Sekreter ile en çok iki Genel Sekreter Yardımcısından olu ur. Genel Sekreter, Üniversite, idari te kilatının ba ıdır ve bu te kilatın çalı masından Rektöre kar ı sorumludur. Genel Sekreter, üniversite idari te kilatının ba ı olarak yapaca ı görevler dı ında, kendisine ba lı birimler aracılı ı ile a a ıdaki görevleri yerine getirir: Görevleri: 1-) Üniversite idari te kilatında bulunan birimlerin verimli, düzenli ve uyumlu ekilde çalı masını sa lamak, 2-) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu nda oya katılmaksızın raportörlük görevi yapmak, bu kurullarda alınan kararların yazılması, korunması ve saklanmasını sa lamak, 3-) Üniversite Senatosu ile Üniversite Yönetim Kurulu'nun kararlarını Üniversite'ye ba lı birimlere iletmek, 4-) Üniversite idari te kilatında görevlendirilecek personel hakkında Rektöre öneride bulunmak, 5-) Basın ve halkla ili kiler hizmetinin yürütülmesini sa lamak, 6-) Rektörlü ün yazı malarını yürütmek, Rektörlü ün protokol, ziyaret ve tören i lerini düzenlemek, 7-) Rektör tarafından verilecek benzeri görevleri yapmak, Üniversitemiz Genel Sekreterli i nce 2011 yılında 2547 sayılı yasada yeralan görevler yanında, 5018 sayılı Kanunla getirilen bazı idari birimler ile ara tırma merkezlerinin harcama yetkilili i görevi de yürütülmü tür. 18

19 ç Denetim Birimi ç Denetim Birimi 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu nun 65. maddesine dayanılarak hazırlanan ç Denetçilerin Çalı ma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeli in 13/1 maddesi gere ince olu turulmu tur. Görevleri: 1-) Nesnel risk analizlerine dayanarak kamu idarelerinin yönetim ve kontrol yapılarını de erlendirmek, 2-) Kaynakların etkili, ekonomik ve verimli kullanılması bakımından incelemeler yapmak ve önerilerde bulunmak, 3-) Harcama sonrasında yasal uygunluk denetimi yapmak, 4-) darenin harcamalarının, malî i lemlere ili kin karar ve tasarruflarının, amaç ve politikalara, kalkınma planına, programlara, stratejik planlara ve performans programlarına uygunlu unu denetlemek ve de erlendirmek, 5-) Malî yönetim ve kontrol süreçlerinin sistem denetimini yapmak ve bu konularda önerilerde bulunmak, 6-) Denetim sonuçları çerçevesinde, iyile tirmelere yönelik önerilerde bulunmak ve bunları takip etmek, 7-) Denetim sırasında veya denetim sonuçlarına göre soru turma açılmasını gerektirecek bir duruma rastlanıldı ında, ilgili idarenin en üst amirine bildirmek, 8-) Kamu idaresince üretilen bilgilerin do rulu unu denetlemek, 9-) Üst yönetici tarafından gerekli görülen hallerde performans göstergelerini belirlemede yardımcı olmak, belirlenen performans göstergelerinin uygulanabilirli ini de erlendirmek, 10-) Suç te kil eden durumlara ili kin tespitlerini üst yöneticiye bildirmek, 19

20 AKADEM K B R MLER Fakülte Organları Dekan: Fakültenin ve birimlerinin temsilcisi olan dekan, Rektörün önerece i, üniversite içinden veya dı ından üç profesör arasından Yüksekö retim Kurulu nca üç yıl süre ile seçilir ve normal usul ile atanır. Süresi biten dekan yeniden atanabilir. Dekan kendisine çalı malarında yardımcı olmak üzere fakültenin aylıklı ö retim üyeleri arasından en çok iki ki iyi dekan yardımcısı olarak seçer. Ancak merkezi açıkö retim yapmakla görevli üniversitelerde, gerekli hallerde açıkö retim yapmakla görevli fakültenin dekanı tarafından dört dekan yardımcısı seçilebilir. Dekan yardımcıları, dekan tarafından en çok üç yıl için atanır. Dekana, görevi ba ında olmadı ı zaman yardımcılarından biri vekâlet eder. Göreve vekâlet altı aydan fazla sürerse yeni bir dekan atanır. Görev, Yetki ve Sorumlulukları: 1-) Fakülte kurullarına ba kanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak ve fakülte birimleri arasında düzenli çalı mayı sa lamak, 2-) Her ö retim yılı sonunda ve istendi inde fakültenin genel durumu ve i leyi i hakkında Rektöre rapor vermek, 3-) Fakültenin ödenek ve kadro ihtiyaçlarını gerekçesi ile birlikte rektörlü e bildirmek, fakülte bütçesi ile ilgili öneriyi fakülte yönetim kurulunun da görü ünü aldıktan sonra rektörlü e sunmak, 4-) Fakültenin birimleri ve her düzeydeki personeli üzerinde genel gözetim ve denetim görevini yapmak, 5-) 2547 sayılı Kanunla kendisine verilen di er görevleri yapmaktır. Fakültenin ve ba lı birimlerinin ö retim kapasitesinin rasyonel bir ekilde kullanılmasında ve geli tirilmesinde, gerekti i zaman güvenlik önlemlerinin alınmasında, ö rencilere gerekli sosyal hizmetlerin sa lanmasında, e itim-ö retim, bilimsel ara tırma ve yayın faaliyetlerinin düzenli bir ekilde yürütülmesinde, bütün faaliyetlerin gözetim ve denetiminin yapılmasında, takip ve kontrol edilmesinde ve sonuçlarının alınmasında Rektöre kar ı birinci derecede sorumludur. 20

21 Dekanlarımızın ayrıca 5018 sayılı Kanunla getirilen harcama yetkilili ine ili kin görev ve sorumlulukları da bulunmaktadır. Fakülte Kurulu: a-) Kurulu ve leyi i: Fakülte kurulu, dekanın ba kanlı ında fakülteye ba lı bölümlerin ba kanları ile varsa fakülteye ba lı enstitü ve yüksekokul müdürlerinden ve üç yıl için fakültedeki profesörlerin kendi aralarından seçecekleri üç, doçentlerin kendi aralarından seçecekleri iki, yardımcı doçentlerin kendi aralarından seçecekleri bir ö retim üyesinden olu ur. Fakülte kurulu normal olarak her yarıyıl ba ında ve sonunda toplanır. Dekan, gerekli gördü ü hallerde fakülte kurulunu toplantıya ça ırır. b-) Görevleri: Fakülte kurulu akademik bir organ olup a a ıdaki görevleri yapar: 1-) Fakültenin, e itim-ö retim, bilimsel ara tırma ve yayım faaliyetleri ve bu faaliyetlerle ilgili esasları, plan, program ve e itim-ö retim takvimini kararla tırmak, 2-) Fakülte yönetim kuruluna üye seçmek, 3-) 2547 sayılı Kanunla verilen di er görevleri yapmaktır. Fakülte Yönetim Kurulu: a-) Kurulu ve leyi i: Fakülte yönetim kurulu, dekanın ba kanlı ında fakülte kurulunun üç yıl için seçece i üç profesör, iki doçent ve bir yardımcı doçentten olu ur. Fakülte yönetim kurulu dekanın ça ırısı üzerine toplanır. Yönetim kurulu gerekli gördü ü hallerde geçici çalı ma grupları, e itim-ö retim koordinatörlükleri kurabilir ve bunların görevlerini düzenler. b-) Görevleri: Fakülte yönetim kurulu, idari faaliyetlerde dekana yardımcı bir organ olup a a ıdaki görevleri yapar: 1-) Fakülte kurulunun kararları ile tespit etti i esasların uygulanmasında dekana yardım etmek, 2-) Fakültenin e itim-ö retim, plan ve programları ile takvimin uygulanmasını sa lamak, 3-) Fakültenin yatırım, program ve bütçe tasarısını hazırlamak, 4-) Dekanın fakülte yönetimi ile ilgili getirece i bütün i lerde karar almak, 5-) Ö rencilerin kabulü, ders intibakları ve çıkarılmaları ile e itim - ö retim ve sınavlara ait i lemleri hakkında karar vermek, 6-) 2547 sayılı Kanunla verilen di er görevleri yapmaktır. 21

22 c-) dari Te kilatı ve Görevleri: Fakülte dari Te kilatı ve Görevleri: 1-) Fakülte idari te kilatı, fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak ö renci i leri, personel, kütüphane, mali i ler, yayın ve destek hizmetleri biriminden olu ur. 2-) Bir fakültede birinci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine, Yüksekö retim Kurulu nca karar verilir. 3-) Fakülte sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa ba lı birimler, fakültenin idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. Enstitü Organları: Enstitünün organları; enstitü müdürü, enstitü kurulu ve enstitü yönetim kuruludur. Enstitü Müdürü, üç yıl için ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Rektörlü e ba lı enstitülerde bu atama do rudan Rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün, enstitüde görevli aylıklı ö retim elemanları arasından üç yıl için atayaca ı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlü ün bo alması hallerinde yapılacak i lem, dekanlarda oldu u gibidir. Enstitü müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmi olan görevleri enstitü bakımından yerine getirir. Ayrıca enstitü müdürlerimiz 2011 yılında 5018 sayılı Kanunla verilen harcama yetkilili i görevini de yürütmü lerdir. Enstitü kurulu, müdürün ba kanlı ında, müdür yardımcıları ve enstitüyü olu turan ana bilim dalı ba kanlarından olu ur. Enstitü yönetim kurulu; müdürün ba kanlı ında, müdür yardımcıları ve müdürce gösterilecek altı aday arasından enstitü kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç ö retim üyesinden olu ur. Enstitü kurulu ve enstitü yönetim kurulu, bu kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmi görevleri enstitü bakımından yerine getirirler. 22

23 Yüksekokul Organları: Yüksekokulların organları, yüksekokul müdürü, yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kuruludur. Yüksekokul Müdürü, üç yıl için, ilgili fakülte dekanının önerisi üzerine Rektör tarafından atanır. Rektörlü e ba lı yüksekokullarda bu atama do rudan Rektör tarafından yapılır. Süresi biten müdür tekrar atanabilir. Müdürün okulda görevli aylıklı ö retim elemanları arasından üç yıl için atayaca ı en çok iki yardımcısı bulunur. Müdüre vekâlet etme veya müdürlü ün bo alması hallerinde yapılacak i lem, dekanlarda oldu u gibidir. Yüksekokul müdürü, 2547 sayılı Kanun ile dekanlara verilmi olan görevleri yüksekokul bakımından yerine getirir. Yüksekokul kurulu, müdürün ba kanlı ında, müdür yardımcıları ve okulu olu turan bölüm veya ana bilim dalı ba kanlarından olu ur. Yüksekokul yönetim kurulu; müdürün ba kanlı ında, müdür yardımcıları ile müdürce gösterilecek altı aday arasından, yüksekokul kurulu tarafından üç yıl için seçilecek üç ö retim üyesinden olu ur. Yüksekokul kurulu ve yüksekokul yönetim kurulu, 2547 sayılı Kanunla fakülte kurulu ve fakülte yönetim kuruluna verilmi görevleri yüksekokul bakımından yerine getirirler. Yüksekokul müdürlerimiz ayrıca 2011 yılında 5018 sayılı Kanunla verilen Harcama Yetkilili i görevini de yürütmü lerdir. Yüksekokul dari Te kilatı ve Görevleri: 1-) Yüksekokul dari te kilatı, yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosundan ve ihtiyaca göre kurulacak ö renci i leri, personel, kütüphane, mali i ler ve destek hizmetler biriminden olu ur. 2-) Bir yüksekokulda, birinci fıkrada sayılan birimlerin kurulmasına, ilgili üniversitenin önerisi üzerine Yüksekö retim Kurulu nca karar verilir. 3-) Yüksekokul sekreteri ile sekreterlik bürosu ve varsa ba lı birimler, yüksekokulun idari hizmetlerinin yürütülmesinden sorumludurlar. 23

24 Bölüm: Bir fakülte ya da yüksekokulda, aynı veya benzer nitelikte e itim - ö retim yapan birden fazla bölüm bulunamaz. Bölüm, bölüm ba kanı tarafından yönetilir. Bölüm Ba kanı; bölümün aylıklı profesörleri, bulunmadı ı takdirde doçentleri, doçent de bulunmadı ı takdirde yardımcı doçentler arasından fakültelerde dekanca, fakülteye ba lı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine dekanca, Rektörlü e ba lı yüksekokullarda müdürün önerisi üzerine Rektör tarafından üç yıl için atanır. Süresi biten ba kan tekrar atanabilir. Bölüm ba kanı, görevi ba ında bulunamayaca ı süreler için ö retim üyelerinden birini vekil olarak bırakır. Herhangi bir nedenle altı aydan fazla ayrılmalarda, kalan süreyi tamamlamak üzere aynı yöntemle yeni bir bölüm ba kanı atanır. Bölüm ba kanı, bölümün her düzeyde e itim - ö retim ve ara tırmalarından ve bölüme ait her türlü faaliyetin düzenli ve verimli bir ekilde yürütülmesinden sorumludur. Bölüm dari Te kilatı ve Görevleri: 1-) Bölüm idari te kilatı bir büro efinin yönetiminde yeter sayıda personelden olu ur. 2-) Bölüm bürosu, bölümün yazı, evrak ve benzeri i lerini bölüm ba kanının emirlerine göre yerine getirir. DAR B R MLER Strateji Geli tirme Daire Ba kanlı ı Görevleri: a-) Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde idarenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını olu turmak üzere gerekli çalı maları yapmak, b-) darenin görev alanına giren konularda performans ve kalite ölçütleri geli tirmek ve bu kapsamda verilecek di er görevleri yerine getirmek, c-) darenin yönetimi ile hizmetlerin geli tirilmesi ve performansla ilgili bilgi ve verileri toplamak, analiz etmek ve yorumlamak, d-) darenin görev alanına giren konularda, hizmetleri etkileyecek dı faktörleri incelemek, kurum içi kapasite ara tırması yapmak, hizmetlerin etkilili ini ve tatmin düzeyini analiz etmek ve genel ara tırmalar yapmak, 24

25 e-) Yönetim bilgi sistemlerine ili kin hizmetleri yerine getirmek, f-) darede kurulmu sa, Strateji Geli tirme Kurulu nun sekreterya hizmetlerini yürütmek, g-) darenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesi çalı malarını yürütmek, h-) zleyen iki yılın bütçe tahminlerini de içeren idare bütçesini, stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak ve idare faaliyetlerinin bunlara uygunlu unu izlemek ve de erlendirmek, I-) Mevzuatı uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde, ayrıntılı harcama programı hazırlamak ve hizmet gereksinimleri dikkate alınarak ödene in ilgili birimlere gönderilmesini sa lamak, j-) Bütçe kayıtlarını tutmak, bütçe uygulama sonuçlarına ili kin verileri toplamak, de erlendirmek ve bütçe kesin hesabı ile malî istatistikleri hazırlamak, k-) lgili mevzuat çerçevesinde idare gelirlerini tahakkuk ettirmek, gelir ve alacaklarının takip ve tahsil i lemlerini yürütmek, l-) Genel bütçe kapsamı dı ında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek, m-) Harcama birimleri tarafından hazırlanan birim faaliyet raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak, n-) darenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan ta ınır ve ta ınmazlara ili kin icmal cetvellerini düzenlemek, o-) darenin yatırım programının hazırlanmasını koordine etmek, uygulama sonuçlarını izlemek ve yıllık yatırım de erlendirme raporunu hazırlamak, p-) darenin, di er idareler nezdinde takibi gereken malî i ve i lemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak, r-) Malî kanunlarla ilgili di er mevzuatın uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sa lamak ve danı manlık yapmak, s-) Ön malî kontrol faaliyetini yürütmek, t-) ç kontrol sisteminin kurulması, standartlarının uygulanması ve geli tirilmesi konularında çalı malar yapmak, üst yönetimin iç denetime yönelik i levinin etkilili ini ve verimlili ini artırmak için gerekli hazırlıkları yapmak, u-) Bakan ve/veya üst yönetici tarafından verilecek di er görevleri yapmaktır. 25

26 Yapı leri ve Teknik Daire Ba kanlı ı Görevleri: a-) Üniversite bina ve tesislerinin projelerini yapmak, ihale dosyalarını hazırlamak, yapı ve onarımla ilgili ihaleleri yürütmek, in aatları kontrol etmek ve teslim almak, bakım ve onarım i lerini yapmak, b-) Kalorifer, kazan dairesi, so uk oda, jeneratör, havalandırma sistemleri ile telefon santralı, çevre düzenleme ve araç i letme, asansör bakım ve onarımı ile benzer i leri yürütmektir. Personel Daire Ba kanlı ı Görevleri: a-) Üniversitenin insan gücü planlaması ve personel politikasıyla ilgili çalı malar yapmak, personel sisteminin geli tirilmesiyle ilgili önerilerde bulunmak, b-) Üniversite personelinin atama, özlük ve emeklilik i leriyle ilgili i lemler yapmak, c-) dari personelin hizmet öncesi ve hizmet içi e itimi programlarını düzenlemek ve uygulamak, d-) Verilecek benzeri görevleri yapmaktır. dari ve Mali ler Daire Ba kanlı ı Görevleri: a-) Araç, gereç ve malzemenin temini ile ilgili hizmetleri yürütmek, b-) Temizlik, aydınlatma, ısıtma, bakım, onarım ve benzeri i leri yapmak, c-) Basın ve grafik i leri ile evrak, yazı, teksir hizmetlerini yerine getirmek, d-) Sivil savunma, güvenlik ve çevre kontrolü i lerini yürütmek, e-) Verilecek benzeri görevleri yapmaktır. 26

27 Ö renci leri Daire Ba kanlı ı Görevleri: a-) Ö rencilerin yeni kayıt, kabul ve ders durumları ile ilgili gerekli i leri yapmak, b-) Mezuniyet, kimlik, burs, mezunların izlenmesi i lemlerini yürütmek, c-) Verilecek di er benzeri görevleri yerine getirmektir. Sa lık, Kültür ve Spor Daire Ba kanlı ı Görevleri: a-) Ö rencilerin ve personelin, sa lık i leri ve tedavileri ile ilgili hizmetleri yürütmek, b-) Ö rencilerin ve personelin barınma, yemek ve benzeri ihtiyaçlarını kar ılamak, c-) Ö rencilerin ve personelin, spor, kültürel ve sosyal ihtiyaçlarını kar ılayacak faaliyetleri düzenlemektir. Kütüphane ve Dokümantasyon Daire Ba kanlı ı Görevleri: a-) Üniversite kütüphanelerinin gerekli her türlü hizmetlerini kar ılamak, b-) Baskı, film, videobant, mikrofilm gibi kayıt katalogları ve hizmete sunma i lemleri ile bibliyografik tarama çalı malarını yapmak, c-) Verilecek benzeri di er görevleri yerine getirmektir. Bilgi lem Daire Ba kanlı ı Görevleri: a-) Üniversitedeki bilgi i lem sistemini i letmek, e itim, ö retim ve ara tırmalara destek olmak, b-) Üniversitenin ihtiyaç duyaca ı di er bilgi i lem hizmetlerini yerine getirmektir. Hukuk Mü avirli i Görevleri: a-) Üniversitenin ö rencileriyle ve di er ki i/kurumlarla olan anla mazlık ve uyu mazlıklarında adli ve idari mercilerde üniversitenin haklarını savunmak, 27

28 b-) Üniversitenin tasarruflarının yürürlükteki kanunlara uygun olarak icrasında, idareye yardımcı olmak, c-) Verilecek benzeri di er görevleri yerine getirmektir. Birim yöneticileri; kanunlarla verilen görevleri kendileri ve mahiyetindeki görevlileri eliyle, yerine getirmekten ve getirtmekten sorumludurlar. C DAREYE L K N B LG LER Marmara Üniversitesi Rektörlü ü iki ayrı yerle kede bulunmaktadır. Göztepe Rektörlük binasında idari birimler yer alırken, Sultanahmet Rektörlük binasında idari ofisin yanısıra bir merkez ve bir enstitü yer almaktadır. Üniversitemiz fakülte, yüksekokul, enstitü ve di er ba lı birimleri ile iki kıtada üç ilde Kocaeli (Kandıra) Balıkesir (Marmara Adası) ve stanbul'un iki yakasında 11 ilçeye da ılmı 16 ayrı yerle kede bulunmaktadır. MARMARA ÜN VERS TES BÖLGESEL DA ILIMI stanbul Avrupa Yakası Bahçelievler Yerle kesi Beyazıt Yerle kesi Halkalı Yerle kesi Ni anta ı Yerle kesi Sultanahmet Yerle kesi i li Yerle kesi Tarabya Yerle kesi stanbul Anadolu Yakası Acıbadem Yerle kesi Anadoluhisarı Yerle kesi Ba larba ı Yerle kesi Ba ıbüyük Yerle kesi Beykoz Yerle kesi Göztepe Yerle kesi Haydarpa a Yerle kesi Kartal Yerle kesi Pendik Yerle kesi 28

29 1-) F Z KSEL YAPI 1.1- E itim Alanları Derslikler E itim Alanları, Derslikler E T M ALANI KAPAS TE Üzeri TOPLAM Amfi Sınıf Bilgisayar Lab Di er Lab Müzik Kayıt odası TOPLAM Sosyal Alanlar Kantin, Kafeteryalar ve Di er Hizmet Alanları Kantinler, Kafeteryalar ve Di er hizmet alanları Kantin Sayısı Kafeterya Sayısı Restaurant Sayısı 16 Adet 2 Adet 3 Adet Kantin Alanı Kafeterya Alanı Restaurant Alanı m 1062 m m Bayan Kuaför Sayısı Bay Kuaför Sayısı Kırtasiye Sayısı 2 Adet 1 Adet 8 Adet Bayan Kuaför Alanı Bay Kuaför Alanı Kırtasiye Alanı 40 m 35 m 240m Banka atm sayısı PTT sayısı Hediyelik E ya ma 29

30 6 adet 2 Adet 1 Adet Banka atm Alanı PTT hizmet alanı Hediyelik e ya alan 36 m 2 100m 2 40 m Yemekhaneler YEMEKHANELER ADET ALAN KAPAS TE Ö renci Yemekhanesi m Personel Yemekhanesi m Misafirhaneler M SAF RHANELER ADET KAPAS TE Misafirhane Ö renci Yurtları Ö RENC Yatak Sayısı Yatak Sayısı Yatak Sayısı Yatak Sayısı YURTLARI Üzeri Oda Sayısı Alanı Spor Tesisleri SPOR TES SLER SAYISI ALANI Kapalı Spor Tesisi m Açık Spor Tesisi m 30

31 Toplantı Konferans Salonları Toplantı / Konferans Salonları ALAN ADI KAPAS TE Üzeri TOPLAM Toplantı Salonu Konferans Salonu Sosyal Oda TOPLAM Ö renci Kulüpleri Ö RENC KULÜPLER SAYISI ALANI Ö renci Kulüp Sayısı Mezun Ö renciler Derne i MEZUN Ö RENC LER DERNE SAYISI ALANI Mezun Ö renciler Derne i Sayısı Okul Öncesi ve lkö retim Okulu Alanları Okul Öncesi ve lkö retim Okulu Alanları SAYISI ALANI KAPAS TE Kayıtlı ö renci Gözcübaba m

32 Sinema Salonları Sayısı Alanı Kapasite Sinema Salonu 1 99 m Hizmet Alanları Akademik Personel Hizmet Alanları AKADEMİ K PERSONEL OF S ALANLARI H ZMET ALAN ADI SAYISI (ADET) ALANI (m ) Çalı ma Odası dari Personel Hizmet Alanları DARİ PERSONEL OF S ALANLARI H ZMET ALAN ADI SAYISI (ADET) ALANI (m ) Servis Çalı ma Odası Toplam Di er Hizmet Alanları Dİ ER Hİ ZMET ALANLARI H ZMET ALAN ADI SAYISI (ADET) ALANI (m ) Ambar Ar iv Atölyeler

33 1.5. Marmara Üniversitesi E itim Alanları E T M ALANLARININ YERLE KELERE DA ILIMI YERLE KE ADI SEKTÖR/TES SLER E T M B NA ALANI (m ) DERSL K ALANI (m ) DERSL K SAYISI KULLANIM (K ) Acıbadem Acıbadem Güzel Sanatlar Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi * ACIBADEM YERLE KES TOPLAMI Anadoluhisarı Anadoluhisarı ktisadi dari Bilimler Fakültesi Beden E itimi ve Spor Yüksekokulu ANADOLUH SARI YERLE KES TOPLAMI Ba larba ı lahiyat Meslek Yüksek Okulu Ba larba ı lahiyat Fakültesi BA Bahçelievler Bahçelievler Bahçelievler Bahçelievler LARBA I YERLE KES TOPLAMI Sosyal Bilimler Enstitüsü ktisadi dari Bilimler Fakültesi ( ktisat Bölümü) ktisadi dari Bilimler Fakültesi ( letme Bölümü) ktisadi dari Bilimler Fakültesi (N.S.A. Binası)

34 BAHÇEL EVLER YERLE KES TOPLAMI Ba ıbüyük Beyazıt Göztepe Göztepe Gastroenteroloji Enstitüsü* Nörolojik Bilimler Enstitüsü* Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu Fen Edebiyat Fakültesi * Mühendislik Fakültesi * Göztepe Mühendislik Fakültesi (Yenilik Merkezi) * Göztepe Mühendislik Fakültesi * Göztepe Göztepe Atatürk E itim Fakültesi* Atatürk E itim Fakültesi (Yabancı Diller Bölümü) Teknik E itim Fakültesi * Göztepe Göztepe Göztepe Göztepe Göztepe Teknoloji Fakültesi* Takı Teknolojisi ve Tasarımı Yüksekokulu Bankacılık ve Sigortacılık Yüksekokulu Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Yabancı Diller Yüksekokulu Avrupa Birli i Enstitüsü

35 Göztepe Göztepe Göztepe Göztepe Fen Bilimleri Enstitüsü Türkiyat Ara tırmaları Enstitüsü E itim Bilimleri Enstitüsü Bankacılık ve Sigortacılık Enstitüsü GÖZTEPE YERLE KES TOPLAMI Haydarpa a Hukuk Fakültesi Adalet Meslek Yüksekokulu Haydarpa a Tıp Fakültesi * Haydarpa a Eczacılık Fakültesi * Haydarpa a Haydarpa a Haydarpa a Haydarpa a Hem irelik Yüksekokulu stanbul Zeynep Kamil Sa lık Yüksekokulu** Sa lık Hizmetleri Meslek Yüksekokulu Sa lık Bilimleri Enstitüsü HAYDARPA A YERLE KES TOPLAMI Kartal Ni anta ı Sa lık Bilimleri Fakültesi Di Hekimli i Fakültesi* Ni anta ı leti im Fakültesi

36 Ni anta ı leti im Fakültesi (E KM ) N ANTA I YERLE KES TOPLAMI Pendik Sultanahmet i li Tarabya GENEL TOPLAM Sa lık Bakanlı ı M. Ü. Pendik Ara tırma ve Uygulama Hastanesi*** Ortado u Ara tırmaları Enstitüsü Güzel Sanatlar Fakültesi * ktisadi dari Bilimler Fakültesi Yerle ke * E itim Birimlerinin alanlarında laboratuvar ve atölye bulunmaktadır. ** Derslik olarak di er birimlerin derslik alanları kullanılmaktadır. ***Hastanenin genelinde uygulamalı e itim yapılmaktadır Marmara Üniversitesi Hastane Alanları Birim Adı Toplam Bina Toplam Blok Hizmete Arsa Oturum Kapalı Alanı(m 2 ) Alanı(m 2 ) Alan(m 2 Sayısı Açılı Yılı ) Sa lık Bakanlı ı Marmara Üniversitesi Pendik E itim ve Ara tırma Hastanesi* Gastroenteroloji ve Nörolojik Bilimler Enstitüsü** Ba ıbüyük 600 Yataklı Ara tırma _ Ve Uygulama Hastanesi*** * Sa lık Bakanlı ı ile Üniversitemiz arasında düzenlenen ortak protokol kapsamında hizmet vermektedir. ** Binanın arsa alanı u anda bo durumdadır. ***Binanın arsa alanı u anda bo durumda olup, henüz hizmete açılmamı tır. 36

37 1.7. Marmara Üniversitesi Spor Alanları AÇIK SPOR ALANLARI (m ) KAPALI SPOR ALANLARI (m ) Acıbadem Ni anta ı Göztepe Ba larba ı Anadoluhisarı Haydarpa a TOPLAM Marmara Üniversitesi Bo Alanlar BULUNDU U YER ALANI (m ) Halkalı/ Küçükçekmece/ stanbul Marmara Adası/ Erdek/ Balıkesir Durusu/ Çatalca/ stanbul

38 Kandıra/ zmit Valideba / Üsküdar/ stanbul TOPLAM Marmara Üniversitesi Çok amaçlı Toplantı Salon Alanları BULUNDU U YER ALANI (m ) Sultanahmet 200 Ba larba ı 240 Göztepe Haydarpa a 550 TOPLAM Marmara Üniversitesi Konferans Salon Alanları BULUNDU U YER ALANI (m ) Göztepe Ba larba ı Haydarpa a 552 TOPLAM

39 1.11. Marmara Üniversitesi Otopark Alanları Tüm Kampüsler m Marmara Üniversitesi Kütüphane Alanları KÜTÜPHANE ADI ALANI (m 2 ) Merkez Kütüphane Hukuk Fakültesi Kütüphanesi Di Hekimli i Fakültesi Kütüphanesi 254 Güzel Sanatlar Fakültesi Kütüphanesi 200 lahiyat Fakültesi Kütüphanesi Tıp ve Sa lık Bilimleri Kütüphanesi TOPLAM Marmara Üniversitesi Araçları Sıra No Plaka No Cinsi Sıra No Plaka No Cinsi 1 34 UD 4537 B NEK (OPEL) SOS 57 M N BÜS (FORD) 2 34 MLU 02 B NEK ( AH N) SOS 67 M N BÜS (FORD) 3 34 UF 963 B NEK (MEGANE) AUN 99 M N BÜS(TOYOTA) 4 34 SB 146 B NEK(BROADWAY) EM 8237 M N BÜS (FORD) 5 34 AE 5961 B NEK (MEGANE) AEB 07 KAMYON (FORD) 6 34 NCF 34 B NEK (MEGANE) BNE 78 AMBULANS(VOLKSWAGEN) 7 34 SZZ 95 B NEK (LAGUNA) COA 12 AMBULANS(MERCEDES) 39

40 8 34 TH 9444 B NEK (TOYOTA) HSE 36 AMBULANS(MERCEDES) 9 34 GM 4129 B NEK (MEGANE) RCV 22 M D BÜS (ISUZU) UUA 11 B NEK (MEGANE) MLZ 77 M D BÜS (ISUZU) UUA 12 B NEK (MEGANE) SKD 95 M D BÜS (ISUZU) NUE 42 B NEK (RENAULT) UYZ 30 M D BÜS (ISUZU) SZU 86 B NEK (MEGANE) YJ 0337 M D BÜS (ISUZU) ZE 8357 B NEK (RENAULT) EL 2511 M D BÜS (TEMSA) HHD 23 B NEK (MEGANE) AUP 01 KAMYONET (ISUZU) YDY 29 B NEK (MEGANE) MNK 02 KAMYONET (DODGE) RCV 11 B NEK (KARTAL) TY 2191 KAMYONET (TEMSA) MLY 83 B NEK (RENAULT) Y 1822 JEEP (TOYOTA) EL 2512 OTOBÜS (TEMSA) TY 2191 KAMYONET (M TSUB SH ) Marmara Üniversitesi Yemekhane Alanları Tüm Kampüsler m Marmara Üniversitesi Yurt Alanları BULUNDU U YERLE KE YURDUN ADI ALAN (m 2 ) Göztepe Yerle kesi Özmen Aktar Kız Ö renci Yurdu Göztepe Yerle kesi Handan Ertu rul Ça da Ya am Kız Yurdu TOPLAM

41 2- ) ÖRGÜT YAPISI 2.1. Üniversitenin Örgüt eması 41

42 2.2. Fakülte, Yüksekokul ve Enstitü Yönetim Organizasyon eması 2.3. Daire Ba kanlı ı Organizasyon eması 42

43 3-) B LG VE TEKNOLOJ K KAYNAKLAR 3.1. A ve leti im Hizmetleri Ba lantı Hızları: Üniversitemiz toplam internet ba lantı hızı 300 Mbit den 550 Mbit e çıkartılmı tır. Bant geni likleri a a ıda belirtilen tablodaki gibidir. Yerle ke Haydarpa a Ni anta ı Bahçelievler Anadoluhisarı Altunizade Acıbadem Ba ıbüyük Beyazıt Kartal Sultanahmet Yerle keler Toplamı Göztepe Yerle kesi Yerle keler+göztepe Bant geni li i 50 Mbps 20 Mbps 20 Mbps 10 Mbps 10 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 5 Mbps 2 Mbps 5 Mbps 132 Mbps (150 Mbps) 400 Mbps 400 Mbps (+150 Mbps) Kablolu A : Tüm yerle kelerde 200 adet switch yönetimi yapılmaktadır. Kablosuz A : Üniversitemiz genelinde kablosuz a kurmak için altyapı çalı maları tamamlanmı ve satın alma sürecine girilmi tir. Pilot uygulama olarak bazı (Ö renci Kız Yurtları, Merkez Kütüphane gibi) noktalarda kablosuz a hizmeti devam etmektedir. Metro-ethernet: 2011 yılı sonu itibariyle tüm yerle kelerin metro-ethernet altyapısı devam etmektedir. IPv6: IPv6 protokolü tüm network altyapısında kullanılmaya ba lamı tır. IP Yetkilendirme: 5651 sayılı Kanun çerçevesinde, kurumumuz IP yetkilendirme sistemi geli tirilmi ve devreye alınmı tır. Bu çerçevede tüm eri im kaynakları mevzuata uygun ekilde kayıt altına alınmaktadır. 43

44 Sistem ve Sunucu Hizmetleri Sistem odası: Üniversitemiz sistem odasında bulunan sunucular düzenli olarak güvenlik açıklarına kar ı test edilmekte ve güncel güvenlik tehlikeleri izlenmektedir. Gerekli görüldü ünde güncelleme veya güvenlik yamaları yapılmaktadır. Di er birimlerin ihtiyaçları do rultusunda yeni sunucu alımları ve kurulumları yapılmı tır. u anda 130 adet sunucu çalı maktadır. Sanalla tırma: Sanalla tırma çalı maları ve gerekli donanım alımları yapılmı tır. Aktif sunucuların sanalla tırma sunucularına aktarım çalı maları ba lamı tır. Lisanslama Çalı maları: Microsoft ürünlerinin kampüs lisans anla ması yapılmı tır. Kurumumuz a ını ve bilgilerini korumak amacıyla güncel virüs tehditlerine kar ı da korunmalarını sa layan merkezi Kaspersky Antivirus Yazılımı alınmı tır. Üniversitemiz Mühendislik, Teknoloji, Teknik E itim ve Güzel Sanatlar Fakülteleri nde kullanılmak üzere aynı anda 125 ki inin çalı abilece i merkezi AutoCAD Yazılımı alınmı tır. Üniversitemiz laboratuvarındaki bilgisayarların çalı ma sistemi ve yazılımının, kullanıcı eri imi kısıtlanmadan korunmasını sa layan, Deep Freeze yazılımı alınmı tır. statistik i lemlerinde kullanılmak üzere, SAS statistik program lisansı alınmı tır. Etki Alanı (Domain) Yönetimi: Üniversitemiz merkezi etki alanı olu turulmu ve idari birimlerimiz bu alana dahil edilmi tir. Etki alanı sayesinde kullanıcı yetkileri tanımlanmı, bu sayede kullanıcıların sadece yetkileri içindeki bilgisayar ve kaynaklara eri mesi sa lanmı tır. Ayrıca bu yetkilendirme ile 2008/17 sayılı Ba bakanlık Genelgesi nde belirtilen lisanssız yazılım kullanılmaması konusuna uygun olarak idari kullanıcıların kendi bilgisayarlarına izinsiz olarak lisanssız yazılım kurmaları engellenmi tir. Etki alanında birimler içi dosya payla ımı için gerekli yetkilendirmeler yapılarak merkezi dosya payla ım sistemi olu turulmu tur. E-Posta Hizmeti: Akademik ve idari personelimizin kullandı ı web tabanlı e-posta hizmeti devam etmektedir. Optimum kullanım sa lanarak akademik ve idari personel için e-posta kotaları 1000 MB olarak verilmektedir. Ayrıca ö rencilere e-posta hizmeti de devam etmektedir. Bu hizmet, üniversite yönetimi ve birimlerinin istediklerinde tüm ö rencilere, belirli bir gruba ya da tek bir ö renciye ula abilece i bir ileti im köprüsü görevini yerine getirmektedir. Halen aktif kullanıcısı bulunmaktadır. SPAM denetim mekanizması ile SPAM olarak gelen e-postaların yüzde 98 oranında engellenmesi gibi bir ba arı elde edilmi tir. 44

45 3.2. Yazılımlar Otomasyon Yazılım Hizmetleri Ö renci Bilgi Yönetim Sistemi ÖBYS: Marmara Üniversitesi nin akademik birimleri tarafından kullanılan bir yazılımdır. Kurumun ilgili mevzuatı ve teknik artname ile belirtilen kuralları uygulayan ve i akı larını yerine getiren, web tabanlı, merkezi ve ki iye özel çalı an, ders, yarıyıl veya yıl (yarıyıl/yıl) geçme kuralları ile birden çok not sistemini aynı anda destekleyen, ili kisel veritabanı kullanan bir bilgisayar yazılımı hazırlatılmı tır. Personel Bilgi Yönetim Sistemi PBYS: Üniversitemizin ba ta akademik ve idari olmak üzere tüm personelini kapsayan, mevzuat çerçevesinde ilgili verileri destekleyen personel otomasyon sistemi temin edilmi tir. Evrak Takip Sistemi Yazılımı ETS: Üniversitenin birimler arası tüm evrakların kayıt ve takiplerinin yapılabilmesi için, yeni bir yazılım yazılmı olup, 2012 ba ında devreye alınacaktır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi EBYS: TS13298 Türk Standardını destekleyen kurumumuzun iç mevzuatına ve prosedürlerine uygun olarak, dökümanların güvenli bir ortamda kayıt altına alınmasını, üretilmesini, sevk ve idare edilmesini, depolanmasını, ar ivlenmesini ve raporlanmasını sa layacak bir yazılım sistemi çalı maları ba lamı tır. Anket Sistemi: Ö retim üyelerimizin bilimsel çalı malarını desteklemek amacıyla, Kurumumuz Bilgi lem Merkezi tarafından gerçekle tirilen Marmara Üniversitesi Anket Sistemi uygulaması, açık kaynak kodlu yeni bir yazılım ile sorunsuz devam etmektedir. E-Dergi Sistemi: "Public Knowledge Project" dahilinde geli tirilen "Open Conference Systems" yazılımı adresinde yapılandırılmı ve kurumumuzda hali hazırda var olan ve yayına yeni ba layacak e-dergilerin kullanımına sunulmu tur. Sistem, makale kabul i lemlerini otomatize etmektedir. Marmara Üniversitesi Akademik Etkinlikler Portalı: "Public Knowledge Project" dahilinde geli tirilen "Open Conference Systems" yazılımı adresinde yapılandırılmı ve kurumumuz bünyesinde akademik etkinlik düzenlemek isteyen personelimize sunulmu tur. Sistem on-line bildiri kabulu, hakemlere atanması ve de erlendirilmesi gibi i lemleri otomatize etmektedir. Yatay Geçi Ba vuru Sistemi: Birimimiz, e itim-ö retim yılı kurumlar arası yatay geçi ba vurularının internet üzerinden alınmasını ve ilgili birimlerin ba vuruları görüntülemesini sa layan bir sistem geli tirmi tir. Sistem Nüfus ve Vatanda lık leri Genel Müdürlü ü ile imzalanan protokol çerçevesinde, Kimlik Payla ım Sistemi (KPS) entegrasyonu ile çalı maktadır. 45

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi

T.C. ÇANKIRI KARATEKĐN ÜNĐVERSĐTESĐ Birim Görev Dağılım Çizelgesi : Genel Sekreterlik 1 Ulusal kalkınma strateji ve politikaları, yıllık program ve hükümet programı çerçevesinde Üniversitenin orta ve uzun vadeli strateji ve politikalarını belirlemek, amaçlarını oluşturmak

Detaylı

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI

T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI T.C. ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ 2013 MALİ YILI PERFORMANS PROGRAMI İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU.. i I- GENEL BİLGİLER... 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 1 B- Teşkilat Yapısı... 23 C- Fiziksel Kaynaklar...

Detaylı

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü

Sabire ÖZOĞUL. Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Sabire ÖZOĞUL Strateji Planlama ve Yönetim Bilgi Sistemleri Şube Müdürü Amaç Üniversite birimlerinin akademik yönden teşkilâtlanması, işleyiş, görev, yetki ve sorumluluklarıyla, ilgili alt birimlerin üst

Detaylı

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI

STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI 112 BAKANLIK MERKEZ TEŞKİLATI VE BAĞLI KURULUŞLAR Memet ATASEVER Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanı 1971 yılında Erzurum da doğdu. 1992 yılında Atatürk Üniversitesi

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) 91 YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hük. Kar.nin Tarihi : 7/10/1983 No : 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982 No

Detaylı

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ)

ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) ADNAN MENDERES ÜNİVERSİTESİ PERFORMANS PROGRAMI (NİHAİ) İçindekiler ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU i I- GENEL BİLGİLER 1 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar. 1 B- Teşkilat Yapısı 22 C- Fiziksel Kaynaklar 27 1- Fiziksel

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : Fakülte Sekreteri : Fakülte Birimleri Personeli A- Stratejik yönetim ve planlama fonksiyonu kapsamında yürütülecek görevler

Detaylı

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri

EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU. : Eğitim Fakültesi Dekanlığı : Dekan : Dekan Yardımcıları Fakülte Sekreteri EĞİTİM FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU Dairesi Görevi Astları : Eğitim Fakültesi lığı : : Yardımcıları Fakülte Sekreteri 1. Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak

Detaylı

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM

124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM 124 SAYILI YÜKSEKÖĞRETİM ÜST KURULUŞLARI İLE YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARININ İDARİ TEŞKİLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME BİRİNCİ KISIM AMAÇ, KAPSAM, TEŞKİLAT VE GÖREVLER BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç:

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ GÖREVDE YÜKSELME EĞİTİMİ DERS NOTLARI 1 ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609 Bu Yönetmeliğin

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1)

YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) YÜKSEKÖĞRETĠM ÜST KURULUġLARI ĠLE YÜKSEKÖĞRETĠM KURUMLARININ ĠDARi TEġKĠLATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME (1) Kanun Hükmünde Kararname Tarihi : 7/10/1983 No: 124 Yetki Kanununun Tarihi : 17/6/1982

Detaylı

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam

124 SAYILI KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER. Amaç ve Kapsam 124 SAYILI YÜKSEKÖ RET M ÜST KURULU LARI LE YÜKSEKÖ RET M KURUMLARININ DAR TE LATI HAKKINDA KANUN HÜKMÜNDE KARARNAME NC KISIM AMAÇ, KAPSAM, TE LAT VE GÖREVLER NC BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç: MADDE 1. Bu

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR

YÜKSEKÖĞRETİM TEŞKİLATINA İLİŞKİN ESASLAR 1. Üniversite; fakülte, enstitü, yüksekokul, konservatuvar, meslek yüksekokulu, araştırma ve uygulama merkezi ve benzeri birimlerden oluşur. Ancak bir üniversitede en az... fakültenin bulunması zorunludur.

Detaylı

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 13 Mayıs 2011 CUMA Resmî Gazete Sayı: 27933 Gedik Üniversitesinden: YÖNETMELİK GEDİK ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609)

ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ. (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) ÜNİVERSİTELERDE AKADEMİK TEŞKİLÂT YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete Tarihi: 18.02.1982 Resmi Gazete Sayısı: 17609) Amaç MADDE 1. Bu Yönetmeliğin amacı, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu'nda öngörülen üniversite

Detaylı

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Performans Programı 3

MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Performans Programı 3 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2011 YILI PERFORMANS PROGRAMI İSTANBUL, 2010 Hazırlayan: Marmara Üniversitesi Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Tel: 0 216 414 05 45-1345 Faks: 0 216 418 02 30 e-mail: sgdb@marmara.edu.tr

Detaylı

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır.

Bu rapor, 6085 sayılı Sayıştay Kanunu uyarınca yürütülen düzenlilik denetimi sonucu hazırlanmıştır. T..C.. SAYIIŞTAY BAŞKANLIIĞII MARMARA ÜNİİVERSİİTESİİ 2012 YIILII DENETİİM RAPORU EYLÜL 2013 T.C. SAYIŞTAY BAŞKANLIĞI 06100 Balgat / ANKARA Tel: 0 312 295 30 00; Faks: 0 312 295 40 94 e-posta: sayistay@sayistay.gov.tr

Detaylı

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak

İKİNCİ KISIM. Amaç ve Hukuki Dayanak ENERJİ VE TABİİ KAYNAKLAR BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞI GÖREV, ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ KISIM Amaç ve Hukuki Dayanak Amaç Madde 1- Bu Yönergenin amacı; Strateji Geliştirme

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE İKİNCİ BÖLÜM. Amaç ve Kapsam Amaç SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ AKADEMİK TEŞKİLAT VE İŞLEYİŞ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1- (1) Bu Yönetmeliğin amacı, Hoca Ahmet Yesevi

Detaylı

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 21 Nisan 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27559 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Acıbadem Üniversitesinden: ACIDABEM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Acıbadem Üniversitesinin akademik ve idari birimlerinin

Detaylı

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını,

a) Dekan: Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesindeki ilgili fakültenin dekanını, FATİH SULTAN MEHMET VAKIF ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Fatih Sultan Mehmet Vakıf Üniversitesinin yönetimi, işleyişi,

Detaylı

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları

Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Ereğli Eğitim Fakültesi Yönetsel Birimleri ve Görev Tanımları Dekan Görev Tanımı Görevin Adı : Eğitim Fakültesi Dekanı Sınıfı : Yönetim Yetkileri: Fakülte Dekanı, Fakültenin ve bağlı birimlerin personelini

Detaylı

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI

KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI KARS MESLEK YÜKSEKOKULU GÖREV TANIMLARI YETKİ, GÖREV VE I Yetki : Yüksekokulumuzun belirlemiş olduğu misyon, vizyon, hedef ve amaçlarına yönelik tüm işlevlerini gerçekleştirirken, 2547 Sayılı Yükseköğretim

Detaylı

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ Resmi Gazete Tarihi: 28.11.2006 Resmi Gazete Sayısı: 26360 İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İstanbul Bilgi

Detaylı

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI:

ENSTİTÜ MÜDÜRÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI: ENSTİTÜ MÜDÜRÜ ORGANİZASYONDAKİ YERİ : Rektöre bağlı görev yapar. Enstitü kurullarına başkanlık etmek, enstitü kurullarının kararlarını uygulamak ve enstitü birimleri arasında düzenli çalışmayı sağlamak,

Detaylı

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI

T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI T.C. AKSARAY ÜNİVERSİTESİ EĞİTİM FAKÜLTESİ DEKANLIĞI ORGANİZASYON YAPISI DEKANLIKLARIN KURULUŞ AMAÇLARI 1- Fakültenin ve bağlı birimlerinin öğretim kapasitesinin rasyonel bir şekilde kullanılmasında ve

Detaylı

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36

İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 II- PERFORMANS BİLGİLERİ.. 36 AYDIN 2011 İÇİNDEKİLER REKTÖR SUNUŞU I-GENEL BİLGİLER 3 A- Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 3 B- Teşkilat Yapısı...21 C- Fiziksel Kaynaklar... 25 1- Fiziksel Yapı...25 1.1- Yerleşkeler...25 1.2- Yerleşke

Detaylı

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE SAĞLIK BAKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME BAŞKANLIĞININ GÖREV ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam Amaç MADDE 1- Bu Yönerge nin amacı; Sağlık Bakanlığı Strateji Geliştirme

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ GİRESUN ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Giresun Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Detaylı

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ KARİYER GELİŞTİRME UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı, İstanbul Üniversitesi Kariyer

Detaylı

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 10 Ocak 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28524 İzmir Kâtip Çelebi Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR KÂTİP ÇELEBİ ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç,

Detaylı

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES

T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES T.C. ÇANAKKALE ONSEK Z MART ÜN VERS TES 1 2 Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Strateji Geli tirme Daire Ba kanl Tel: (286) 218452 Faks: (286) 218451 E-posta: strateji@comu.edu.tr http://strateji.comu.edu.tr/

Detaylı

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm

http://rega.basbakanlik.gov.tr/eskiler/2006/08/20060813-2.htm Sayfa 1 / 6 13 Ağustos 2006 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 26258 İstanbul Bilim Üniversitesinden: YÖNETMELİK İSTANBUL BİLİM ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç

Detaylı

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm

Birinci Bölüm. İkinci Bölüm Birinci Bölüm Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İpek Üniversitesinin yönetimi, işleyişi, akademik organları ve görevlerine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Detaylı

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Resmi Gazete Tarihi: 16.03.2014 Resmi Gazete Sayısı: 28943 HACETTEPE ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK HİZMETLERİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Hacettepe

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2016 T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2016 SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık parlak

Detaylı

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920

Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 T.C. Resmî Gazete Kuruluş Tarihi: (7 Teşrinievvel 1336)-7 Ekim 1920 1 Yönetim ve Yazı İşleri için j Başbakanlık Neşriyat ' Daire Başkanlığına ^ başvurulur! 21 Kasım 1983 ı S a y ı : 1 8 2 2 8 Sayı: 18228

Detaylı

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARMARA ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU İSTANBUL - ŞUBAT 2015 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU MARMARA ÜNİVERSİTESİ SUNUŞ Marmara Üniversitesi, 132 yıllık

Detaylı

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar TÜRKİYE SAGLIK ENSTİTÜLERİ BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu Usul ve Esasların amacı;

Detaylı

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. RECEP TAYYİP ERDOĞAN ÜNİVERSİTESİ KARADENİZ STRATEJİK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Recep Tayyip

Detaylı

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ Amaç HOCA AHMET YESEVİ ULUSLARARASI TÜRK-KAZAK ÜNİVERSİTESİ TÜRKİYE TÜRKÇESİYLE UZAKTAN EĞİTİM PROGRAMLARI ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar MADDE

Detaylı

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 12 Eylül 2013 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28763 Namık Kemal Üniversitesinden: YÖNETMELİK NAMIK KEMAL ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları

T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı. Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Stratejik Planlama Çalışmaları T.C. İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ Strateji Geliştirme

Detaylı

Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu

Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu Uşak Üniversitesi 2015 Mali Yılı Faaliyet Raporu UŞAK ÜNİVERSİTESİ 2015 MALİ YILI FAALİYET RAPORU Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı İnan AKTAŞ İstatistikçi Fatih ŞAHİN Uzman

Detaylı

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI

BARTIN ÜNİVERSİTESİ BARTIN ORMAN FAKÜLTESİ İŞ TANIMLARI TANIMLARI Fiili Görev Selman KARAYILMAZLAR 2547 Sayılı Yüksek Öğretim Kanunu Prof.Dr. Dekan Dekanlık Rektör İN TANIMI Fakülte kurullarına başkanlık etmek, fakülte kurullarının kararlarını uygulamak fakülte

Detaylı

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SAKARYA ÜNİVERSİTESİ YÜKSEKÖĞRETİM ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ ( 03/07/2016 gün ve 29761 sayılı R.G.de yayımlanmıştır) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE

Detaylı

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ

AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ AĞRI İBRAHİM ÇEÇEN ÜNİVERSİTESİ 2011 Yılı Faaliyet Raporu Doğudan Yükselen Işık Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı Nisan 2012 AĞRI İÇİNDEKİLER Sayfa No ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 03 I- GENEL BİLGİLER....

Detaylı

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini,

a) Başkan: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkanını, b) Başkan Vekili: Bursa Orhangazi Üniversitesi Mütevelli Heyet Başkan Vekilini, YÖNETMELİK Bursa Orhangazi Üniversitesinden: BURSA ORHANGAZİ ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; Bursa

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. 2 1.SUNUŞ... 9 2.GENEL BİLGİLER...

Detaylı

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI

KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI T.C. KOCAELİ ÜNİVERSİTESİ İZMİT MESLEK YÜKSEKOKULU MÜDÜRLÜĞÜ KAMU İÇ KONTROL STANDARTLARINA UYUM EYLEM PLANI GEREĞİ GÖREV TANIMLARI MESLEK YÜKSEKOKUL MÜDÜRÜ: Meslek Yüksekokul Kurullarına başkanlık etmek,

Detaylı

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK

LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK LÜLEBURGAZ BELEDİYESİ İNSAN KAYNAKLARI VE EĞİTİM MÜDÜRLÜĞÜ NÜN ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak Amaç ve kapsam Madde 1- Bu Yönetmeliğin amacı; Lüleburgaz

Detaylı

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ

Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ 13 Ağustos 2010 CUMA Resmî Gazete Sayı : 27671 Nuh Naci Yazgan Üniversitesinden: NUH NACİ YAZGAN ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin

Detaylı

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve

Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve Çalışmadan, yorulmadan, üretmeden, rahat yaşamak isteyen toplumlar, önce haysiyetlerini, sonra hürriyetlerini ve daha sonrada istiklal ve istikballerini kaybederler. `âáàtyt ^xåtä TgTgôe^ ii İ Ç İ N D

Detaylı

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği

Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik. Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Sayfa:18 RESMİ GAZETE 22 Ekim 1990 Sayı:20673 Yönetmelik Ondokuz Mayıs Üniversitesi Çevre Sorunları Uygulama ve Araştırma Merkezi Yönetmeliği Kuruluş : MADDE 1 Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI

T.C. ULUDAĞ ÜNİVERSİTESİ GEMLİK ASIM KOCABIYIK MESLEK YÜKSEKOKULU BİRİM GÖREV TANIMLARI BİRİM: T.C. Meslek Yüksekokulu Müdürü Rektörlük Uludağ Üniversitesi üst yönetimi tarafından belirlenen amaç ve ilkelere uygun olarak; Meslek Yüksekokulunun vizyonu, misyonu doğrultusunda eğitim ve öğretimi

Detaylı

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini,

YÖNETMELİK. Tanımlar MADDE 4 (1) Bu Yönetmelikte geçen; a) Merkez: Bitlis Eren Üniversitesi Kariyer Araştırma ve Uygulama Merkezini, 1 Nisan 2015 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 29313 YÖNETMELİK BİTLİS EREN ÜNİVERSİTESİ KARİYER UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Gazi Üniversitesinden: GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 18 Ağustos 2010 ÇARŞAMBA Resmî Gazete Sayı : 27676 Gazi Üniversitesinden: YÖNETMELİK GAZİ ÜNİVERSİTESİ KARİYER PLANLAMA UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK

19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK 19 Ekim 2009 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 27381 YÖNETMELİK İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı;

Detaylı

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU

T.C NECMETTĠN ERBAKAN ÜNĠVERSĠTESĠ Yapı Ġşleri ve Teknik Daire Başkanlığı GÖREV TANIM FORMU UZMANLIK ALANI BAĞLI OLDUĞU UNVAN Teknik Hizmetler Mühendis İnşaat Mühendisi Daire Başkanı Mühendis unvanının gerektirdiği yetki ve devredilmiş olan yetkiler çerçevesinde sorumlu olduğu iş ve işlemleri

Detaylı

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ İSTANBUL MEDİPOL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı ve kapsamı; İstanbul

Detaylı

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE

T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE T.C. AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNERGE BİRİNCİ BÖLÜM Amaç ve Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve Kapsam Madde(1)- (1)Bu yönergenin amacı,

Detaylı

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ KAFKAS ÜNİVERSİTESİ YABAN HAYATI KORUMA, KURTARMA, REHABİLİTASYON VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- (1) Bu Yönetmenliğin amacı; Kafkas Üniversitesine

Detaylı

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini,

c) Doçent: Doçentlik sınavını başarmış akademik unvana sahip öğretim üyesini, İZMİR ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; İzmir Üniversitesinin yönetimine, işleyişine, organlarına, organlarının görevlerine

Detaylı

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK

2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK 2 Mayıs 2010 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 27569 YÖNETMELİK Hasan Kalyoncu Üniversitesinden: HASAN KALYONCU ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ KARİYER MERKEZİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönergenin amacı, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Kariyer Merkezinin amaçlarına,

Detaylı

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. Bursa Teknik Üniversitesi 2013 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU STRATEJİ GELİŞTİRME DAİRE BAŞKANLIĞI 2014 İÇİNDEKİLER TABLOSU BURSA TEKNİK ÜNİVERSİTESİ İçindekiler Tablosu...

Detaylı

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi

Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi Yüzüncü Yıl Üniversitesi Engelli Öğrenciler Danışma ve Koordinasyon Birimi Yönergesi BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1- Bu Yönergenin amacı, Yüzüncü Yıl Rektörlüğü ne bağlı olarak

Detaylı

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM

NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM NİŞANTAŞI ÜNİVERSİTESİ ANA YÖNETMELİĞİ (Resmi Gazete 17 Eylül 2013 tarih ve 28768 Sayı) BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Nişantaşı Üniversitesinin

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU

SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI. Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU SİİRT ÜNİVERSİTESİ 2015 MALĠ YILI Döner Sermaye ĠĢletme Müdürlüğü FAALĠYET RAPORU Ocak 2016 1 SUNUġ Siirt Üniversitesi Döner Sermaye İşletmesi Yönetmeliği 14.10.2008 tarih ve 27024 sayılı Resmî Gazetede

Detaylı

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar T.C. CUMHURİYET ÜNİVERSİTESİ DIŞ İLİŞKİLER BİRİMİ YÖNERGESİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 Bu Yönerge, Cumhuriyet Üniversitesi nin ulusal ve uluslararası akademik

Detaylı

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620

Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 Evrak Tarih ve Sayısı: 01/07/2014-12620 T.C. KARAMANOĞLU MEHMETBEY ÜNİVERSİTESİ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu Müdürlüğü *BENUBML7* Sayı : 31850582-612.01.01- Konu: Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum

Detaylı

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak.

2. Fakülte idari teşkilatında görevlendirilecek personel hakkında Dekana öneride bulunmak. T.C. YILDIRIM BEYAZIT ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK VE DOĞA BİLİMLERİ FAKÜLTESİ GÖREV TANIMI FORMU ORGANİZASYON BİLGİLERİ Birim Adı Üst Yönetici/Yöneticileri Personel Dekanlık Dekan Fakülte Sekreteri Fakülte

Detaylı

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç

SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar. Amaç SİİRT ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM, UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Siirt Üniversitesi Sürekli Eğitim, Uygulama

Detaylı

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK

T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK Meclis Karar No: Meclis Karar Tarihi: T.C. KÜÇÜKÇEKMECE BELEDİYE BAŞKANLIĞI MALİ HİZMETLER MÜDÜRLÜĞÜ GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU

T.C. BARTIN ÜNİVERSİTESİ MÜHENDİSLİK FAKÜLTESİ DEKANLIĞI GÖREV TANIMI FORMU Astları : : Rektör : Fakültedeki tüm öğretim üye ve elemanları ile tüm idari personel Fakülte ve birimlerinin sorumlusudur. kendisine çalışmalarında yardımcı olmak üzere Fakültenin kadrolu öğretim üyeleri

Detaylı

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK ÇANKAYA BELEDİYE BAŞKANLIĞI STRATEJİ GELİŞTİRME MÜDÜRLÜĞÜ KURULUŞ, GÖREV, YETKİ, SORUMLULUK ÇALIŞMA USUL VE ESASLARINA İLİŞKİN YÖNETMELİK BİRİNCİ BÖLÜM Genel Hükümler Amaç ve kapsam MADDE 1- (1) Bu yönetmeliğin

Detaylı

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1

İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 İÇİNDEKİLER ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU... 1 1 GENEL BİLGİLER... 2 1.1 Misyon, Vizyon ve Temel Değerler... 7 1.1.1 Görev (Misyon)... 7 1.1.2 Hedef (Vizyon)... 7 1.1.3 Temel Değerler... 8 1.2 Görev, Yetki ve Sorumluluklar...

Detaylı

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI

ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI PERFORMANS PROGRAMI 1 İÇİNDEKİLER SUNUŞ... 3 I. GENEL BİLGİLER... 5 A. Yetki, Görev ve Sorumluluklar... 5 B. Teşkilat Yapısı... 21 C. Fiziksel Kaynaklar... 23 D. İnsan Kaynakları...

Detaylı

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı-Nisan-2015 T.C. MARDİN ARTUKLU ÜNİVERSİTESİ 2014 YILI İDARE FAALİYET RAPORU Hazırlayan Strateji Geliştirme

Detaylı

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ

YÖNETMELİK. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ 5 Aralık 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28133 Mehmet Akif Ersoy Üniversitesinden: YÖNETMELİK MEHMET AKİF ERSOY ÜNİVERSİTESİ BİLİMSEL VE TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

Detaylı

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. İzmir Üniversitesinden: İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 8 Ağustos 2011 PAZARTESİ Resmî Gazete Sayı : 28019 İzmir Üniversitesinden: YÖNETMELİK İZMİR ÜNİVERSİTESİ KADIN ÇALIŞMALARI UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak

Detaylı

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ

YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ YÜKSEKÖĞRETİM KURUMLARI ÖZÜRLÜLER DANIŞMA VE KOORDİNASYON YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Bu Yönetmeliğin amacı; yükseköğrenim gören özürlü öğrencilerin öğrenim

Detaylı

2015 Mali Yılı Performans Programı

2015 Mali Yılı Performans Programı Hazırlayanlar Mesut ÇETİNKAYA Strateji Geliştirme Daire Başkanı Fatih ŞAHİN Uzman OCAK UŞAK Öğretmenler! Cumhuriyet, fikren, ilmen, fennen, bedenen kuvvetli ve yüksek karakterli muhafızlar ister. Yeni

Detaylı

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM

MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM 22 Eylül 2011 PERŞEMBE Resmî Gazete Sayı : 28062 YÖNETMELİK Mevlana Üniversitesinden: MEVLANA ÜNĠVERSĠTESĠ ANA YÖNETMELĠĞĠ BĠRĠNCĠ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç ve kapsam MADDE 1 (1) Bu

Detaylı

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini,

YÖNETMELİK. b) Merkez (Hastane): Turgut Özal Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezini, 19 Ocak 2014 PAZAR Resmî Gazete Sayı : 28887 Turgut Özal Üniversitesinden: YÖNETMELİK TURGUT ÖZAL ÜNİVERSİTESİ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Detaylı

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar SİNOP ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 - (1) Bu Yönetmeliğin amacı; Sinop Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU

AHİ EVRAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI İDARE FAALİYET RAPORU 1 En önemli ve verimli vazifelerimiz milli eğitim işleridir. Milli eğitim işlerinde kesinlikle zafere ulaşmak lazımdır. Bir milletin gerçek kurtuluşu ancak bu şekilde olur. 2 1.SUNUŞ... 8 2.GENEL BİLGİLER...

Detaylı

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI

T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI T. C. MUŞ ALPARSLAN ÜNİVERSİTESİ 2015 YILI PERFORMANS PROGRAMI Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı Ocak-2015 Gözlerimizi kapayıp tek başımıza yaşadığımızı düşünemeyiz. Memleketimizi bir çember içine

Detaylı

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU

EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU T.C. GÜMÜġHANE ÜNĠVERSĠTESĠ EDEBĠYAT FAKÜLTESĠ 2012 YILI BĠRĠM FAALĠYET RAPORU ġubat 2013 1 ĠÇĠNDEKĠLER I- GENEL BĠLGĠLER A- MĠSYON VE VĠZYON B- YETKĠ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR C- ĠDAREYE ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER

Detaylı

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi

T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi T.C. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ. BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar OSMANİYE KORKUT ATA ÜNİVERSİTESİ SÜREKLİ EĞİTİM MERKEZİ (OKÜSEM) YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç MADDE 1 (1) Osmaniye Korkut Ata Üniversitesi'nin eğitim verdiği örgün lisans

Detaylı

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU

T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU T.C. ANKARA SOSYAL BİLİMLER ÜNİVERSİTESİ REKTÖRLÜĞÜ 2014 YILI YATIRIM PROGRAMI İZLEME VE DEĞERLENDİRME RAPORU 1. Genel Değerlendirme Misyon ve Vizyon 1.1 Misyonumuz: Üniversitemiz, evrensel değerler ışığında,

Detaylı

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM. Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar ORDU ÜNİVERSİTESİ YABANCI DİL EĞİTİMİ ARAŞTIRMA VE UYGULAMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar Amaç Madde 1- Buyönetmeliğin amacı; Ordu Üniversitesi Rektörlüğüne bağlı

Detaylı

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ

T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ T.C. ESKİŞEHİR OSMANGAZİ ÜNİVERSİTESİ Bir millet, savaş meydanlarında ne kadar parlak zaferler elde ederse etsin, o zaferlerin yaşayacak sonuçlar vermesi ancak ilim ve irfan ordusuyla kaimdir. Mustafa

Detaylı

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini,

YÖNETMELİK. a) Birim: Üniversiteye bağlı fakülte, enstitü, yüksekokul, meslek yüksekokulu, uygulama ve araştırma merkezlerini, 2 Ağustos 2011 SALI Resmî Gazete Sayı : 28013 Ondokuz Mayıs Üniversitesinden: YÖNETMELİK ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ İLERİ TEKNOLOJİ UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam,

Detaylı

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM

YÖNETMELİK. Adıyaman Üniversitesinden: ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM 27 Mayıs 2014 SALI Resmî Gazete Sayı : 29012 Adıyaman Üniversitesinden: YÖNETMELİK ADIYAMAN ÜNİVERSİTESİ UZAKTAN EĞİTİM UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ YÖNETMELİĞİ BİRİNCİ BÖLÜM Amaç, Kapsam, Dayanak ve

Detaylı